CSOK tetőtér beépítésre 2021

A tetetőtér-beépítés, illetve emeletráépítés új lakásépítésnek minősül 2021. január elsejétől abban az esetben, ha a ha a tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén a kizárólagos használati joggal érintett, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező új lakás jön létre.

Új lakás fogalma

Újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege tetőtér-beépítéssel, illetve emeletráépítéssel létrejövő új lakás esetén:

CSOK összege tetőtér beépítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60 m2 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén: 600.000 Ft,
 • két gyermek esetén: 2.600.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén: 10.000.000 Ft

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásépítés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása lakásépítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

CSOK tetőtér-beépítéssel történő bővítéshez

Ha a tetőtér-beépítés által nem jön létre új lakás, hanem a meglévő lakóingatlan hasznos alapterülete bővül, akkor  a használt lakás bővítésére vonatkozó CSOK vehető igénybe.

A bővítésre – ide értve a tetőtér-beépítéssel történő bővítést is – igényelhető CSOK részletes feltételeiről ide kattintva olvashat részletesebben.

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
48 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Érdekelne, hogy a tetőtér beépítèsre a CSOK akkor jár, ha a meglèvő ingatlant társasházzá minősítik és utána építünk a tetőtérben egy új lakást ?

Kedves József!
A CSOK miatt nem kell társasházzá minősítetni az ingatlant. Osztatlan közös tulajdonként megfelelő a tetőtérben kialakíott új lakás, üvgyéd által ellenjegyzett használati megállapodással.

Tisztelt Tanácsadó!

A kérdésem az lenne, hogy tudomásom szerint ha saját néven van az ingatlan , akkor nem jár a CSOK tetőtérbeépítésre . Meg lehet e ezt úgy oldani, hogy átíratom az ingatlant valamelyik családtagom nevére, pl. az édesanyáméra?
Vagy ez nem járható megoldás?

Válaszukat köszönöm .
Üdvözlettel :
Katalin

Kedves Katalin!
Ha új lakást alakítanak ki a tetőtérben, akkor valóban nem lehet tulajdonrésze az alsó házrészben. Ha édesanyja lesz tulajdonos, úgy már jogosultak lehetnek az új tetőtér beépítésre járó CSOK-ra.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
Egyszintes családi házban élünk 3 gyermekkel, melynek férjemmel vagyunk a tulajdonosai és még nem vettük igénybe a Csok-ot.
Anyukám hozzánk költözne. Amennyiben elajándékozzuk neki a házat, és a tetőtérben új lakást alakítanánk ki magunknak, jogosultak lennénk-e a 10 millió forintos támogatásra.
Köszönöm válaszát.
Eszter

Kedves Eszter!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy a leírt esetben igényelhető lenne a támogatás.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Mit jelent pontosan az alábbi kitétel: Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén?
Ha még gyermektelen házasok vagyunk, akkor fiatal házaspárnak számítunk és legfeljebb 2 gyermeket vállalhatunk, azaz gyerek nélkül nem lehet a 10 milliós összeget igényelni?
Ha van a szüleim tulajdonában egy ingatlan, ennek a tetőterében létrehozunk egy új lakást, ami a mi tulajdonunkba kerül (a csokot felvéve), akkor én később megvásárolhatom a szüleim alsó szintjét és a két lakást összenyithatom? Vagy erre van valami kitétel, hogy ne lehessen megcsinálni?
Köszönöm a válaszukat!

Kedves Laci! Fiatalnak – megelőlegezett CSOK szempontjából – az a házaspár számít, ahol legalább az egyik fél nem tölti be a 40. életévét a megelőlegezett CSOK kérelem benyújtásakor. Ha igénye veszik legalább 2 gyermek (meglévő vagy vállalt) után a CSOK-ot, akkor lehetnek jogosultak az ehhez kapcsolódó támogatott lakáshitelre, aminek maximális összege ebben az esetben 10M Ft. Az igénybevételkor 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Arról, hogy ezen időszak alatt a leírtnak megfelelő átalakítás elvégezhető-e, az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen… Továbbiak »

3 felnőtt gyermekünk van, 2 nagyobb már önálló életet él, a legkisebb abbahgyta az egyetemet, a járvány elől hazarendeltem. Munkát kerestünk neki, de a szerelem hamarabb rátalált. Nyáron itt laktak mindketten, nem találtak munkát. A lányunk végül Érden talált munkát egy nappali melegedőben, ahová Baracskáról könnyebben be tud járni, úgyhogy most Baracskán, a fiú (düledező) házában laknak. Ez a lánykánk július 19-én tölti a 25. évét. Mi Szóládon lakunk, a Balaton déli partjától 6 km-re, egy kb 40-50 éves, 95 nm-es házban. A férjem nyugdíjas erdőmérnök, én még 2-3 évet dolgozom, egy kis általános iskolában tanítok. A két nagyobbik gyerekünk… Továbbiak »

Kedves Asszonyom! Az, hogy a meglévő, ingatlan az Önök nevén van, sajnos kizárja, hogy a tetőtérben kialakításra kerülő különálló, új lakásra igénybe tudják venni az új lakásépítésre vonatkozó CSOK-ot. Bővítésre, vagyis ha a meglévő lakóházat a tetőtérben bővítik legalább egy szobával, arra igénybe vehető a használt lakásra vonatkozó CSOK, melynek összege 1 gyermek esetén szintén 600.000 Ft. A jogosultság feltétele, hogy a gyermek, akire tekintettel a CSOK-ot igénylik, lakcímkártyával igazolhatóan Önökkel közös háztartásban éljen. A gyermek a támogatási kérelem benyújtásakor nem töltheti be a 25. életévét. Az, hogy később, még a munkálatok ideje alatt betölti 25. életévét, nem probléma. A… Továbbiak »

Köszönöm a válaszukat! Szeretném még megkérdezni, hogy HOL érhetőek el a szakértőik, akik bővebb információk ismeretében tájékoztathatnak minket.
Előre is köszönöm!

Kedves Asszonyom!
Irodáink elérhetőségét IDE kattintva tekintheti meg.

Jelenleg egy 52 m2-es lakásban lakunk, amit anno szocpolból építettünk. Mivel kicsi a lakás, így szeretnénk a tetőteret megemelni és beépíteni.
Jelenleg egy 18 éves nem iskolás és egy 17 éves középiskolás gyermekkel lakom. Én 35 éves vagyok, Szolnokon lakom, hivatalos határozatlan idejű szerződéssel dolgozom, havi nettó 1250.00 Ft fizetéssel.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen lehetőségem van bármilyen támogatással tetőteret beépíteni.

Kedves Erika!
A leírtak alapján a tulajdonukban lévő lakás tetőtérben történő bővítéséről lenne szó. Erre a használt lakásra bővítésére vonatkozó CSOK igényelhető, amely 2 gyermek esetén 1.430.000 Ft. A korábban kapott szocpol összegét azonban le kell vonni ebből az összegből, ami akkor új építés lévén, valószínűleg magasabb összeg lehetett, mint az 1.430.000 Ft. Ha ez így van, akkor erre a célra CSOK-ot sajnos nem tud igénybe venni.

Szép napot!
Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy 2018 decemberében vásároltunk egy használt lakást csok támogatással. Ami 2 db meglévő gyermekre és kettő nem meglévő gyermekre, szóval négy gyermekre vásároltuk meg A CSOK összege kétmillió 750.000. Szeretnénk igénybe venni a 10.000.000 Ft összeget tetőtér beépítésre. Elfogadnák-e azonban a 2 db meg nem LÉVŐ GYEREKET VAGY MÉG AZON FELÜL KELLENE VÁLLALJUNK. Szintes lakásról van szó.

Kedves József!
Amíg a vállalt gyermekeket nem teljesítik, addig sajnos nem lesz újabb CSOK igénylésre lehetőségük.

Üdvözlöm!
Apósom házán szeretnénk a tetőteret beépíteni. Külön bejárattal lenne, fent kb. 90 nm külön konyha, fürdő, 2 szoba. Érdeklődnék, hogy mi a menete? Építési engedélyt kell kérnünk az önkormányzattól? A fenti részt kell a férjem és az én nevemre íratnia apósomnak? Kötelező a külön mérőóra? Azért kérdezem, hogy mennyi befektetett költséggel kell kalkuláljunk, hogy megérje egyáltalán. Jelenleg 1 gyermekünk van és még egyet szeretnénk. Úgy tudom ez 2,6 millió forintot jelentene. Köszönöm előre is válaszát!
Mónika

Kedves Mónika!
2019. október 24-től egyszerű bejelentéssel is építhető lakás. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást a helyi építési hatóság/önkormányzat tud adni Önnek.
Szükség van tervdokumentációra, illetve a pénzintézetek többségénél E-napló nyitása és vezetése is szükséges.
Az egyszerű bejelentésnek az Ön és házastársa nevére kell szólni és a felépülő lakásnak kettejük tulajdonába kell kerülni. Erre úgynevezett Ráépítési megállapodás készítésével van lehetőség, amit ügyvéd készít.
2 gyermek után 2,6M Ft összegű CSOK igényelhető erre a célra.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Cím,
házastársammal 1/2-1/2 arányban saját tulajdonú házunkban együtt élünk 3 kiskorú gyermekünkkel és a nagyszülőkkel.
Építhetünk-e az ingatlanban eddig semmilyen tulajdonnal nem rendelkező nagyszülő számára lakást a tetőtérben CSOK igénybevétel?
Köszönettel, Mária

Kedves Mária!
Nagyszülők részére történő tetőtéri új lakás kialakítására a CSOK nem használható fel.

Tisztelt Hitelnet! Van egy ház, ami a feleségem édesanyjának nevén van. Mi lakunk benne jelenleg. Két szintes, s az emeleti szintet le tudnánk választani úgy, hogy egy lépcsőház kialakításával külön zárható alsó szint ~85 nm, s egy külön zárható felső szint hozható létre. A felső szint hasznos alapterülete (190 cm alatti) jelenleg csak 56 nm, de ki tudnánk bővíteni egy szobával, s így egy 4 szobás 1 fürdős, s az egyik szoba sarkában kialakított főzőfülkés lakást hoznánk létre cca 72 nm-el. Az anyósom milyen formában tud minket a felső részhez tulajdonossá tenni? Kvázi mi csokkal, vagy anélkül megvesszük tőle az… Továbbiak »

Kedves Péter!
Már meglévő tetőtéri rész különálló lakássá alakításához a CSOK sajnos nem vehető igénybe. 3 gyermek után a 10 milliós CSOK akkor használható fel, ha a tetőtrében teljesen újonnan kerül kialakításra egy különálló, új lakás. Ennek további részleteit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Üdv Hitelnet, 3 gyermekünk van, és a feleségem édesapjának és édesanyjának a házában lakunk jelenleg. A családi ház 120 nm alapterületű. A bankok jelenleg nem tudnak tiszta válaszokat adni a tetőtéri CSOK pontos menetére. Vannak aggályaink, többek közt, hogy a hitelügyintézés megkezdéséhez a feleségemnek rendelkeznie kell a tetőtér használatbavételi jogával. Ha jól értelmezem ez alap feltétele az igénylésnek. Ugyanakkor nem teljesen tiszta, hogy a tetőtér területének a névre íratása hogyan zajlik (az alapító okiratot kell átírni?). Másik kérdésem pedig arra vonatkozóan, hogy a bank ilyen esetben pontosan hogyan utalja az összeget? Csakis utólagosan utalja? Tehát nekünk alapesetben több millió forintot… Továbbiak »

Kedves Balázs! A tetőtérben történő új lakás kialakítása esetén előzetes tulajdonjog nem kell, az a lényeg, hogy az új lakásra vonatkozó engedély, bejelentés az Önök kettejük nevére szóljon és a létrejövő lakásnak kell, hogy Önök legyenek a tulajdonosai. Ez úgynevezett Ráépítési megállapodással megoldható, amit ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvéd készít el. Be kell nyújtani egy költségvetést a teljes bekerülési költéségről. Ha ennek összegét nem fedezi a 10 milliós CSOK és nem rendelkeznek önerővel, akkor van lehetőség hitelfelvételre is. A támogatások és a támogatott hitelek folyósítása azonban utólagosan, készültségi foknak megfelelően, szakaszosan történik. Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket a további részletekről bővebb információk ismeretében.… Továbbiak »

Szüleim házának tetőtere használatba vételi engedéllyel rendelkezik, lakható, de nem felel meg a különálló lakás fogalmának, mert:
– nem önálló, külön bejáratú
– nem rendelkezik konyhával
– a teljes ház egy lakóegységnek minősül szüleim tulajdonában

A tetőtéri lakrész 90 nm. Terveink szerint a kialakított lakrészt teljesen elbontanánk és szerkezeti átalakításokat is végeznénk, és ezúttal önálló lépcsőt, külön bejáratot hoznánk létre, konyhát hoznánk létre. Házastársammal különálló lakást hoznánk létre a tetőtérben, továbbá 3 gyermek vállalását tervezzük.

A kérdés, hogy a tetőtér-beépítésre vonatkozó CSOK ebben az esetben igénybe vehető-e.

Kedves János!
Szülei tulajdonában lévő családi házon az Ön által leírtak alapján kialakításra kerülő új lakás kialakítására igénybe vehető az új lakásra vonatkozó, emelt összeg CSOK 3 gyermek után 10M Ft összegen. A további feltételeket fenti bejegyzésünk tartalmazza.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Jó napot!
Szeretném felújítani korábban csok-ra vásárolt házunkat. A vásárláskor 1 meglévő gyerek volt, és vállaltuk 8 éven belül 2 gyermek születését. Időközben megszületett az 1. vállalt gyerek, így jelenleg 2 gyerekünk van. A házunkon jelenleg a tetőszerkezet cseréje lenne a legfontosabb, de ha már cseréljük, akkor szeretném beépíteni a tetőteret, ezzel új helyiséggel bővíteni a házat.
Van-e rá lehetőség?

Kedves Zoli!
Meghatározó, hogy az ingatlan falusi CSOK által preferált településen van-e vagy sem. Ha igen, akkor a korszerűsítéshez, bővítéshez igényelhető a falusi CSOK, de csak a már meglévő gyermekek után, vagyis 1,3 millió forint összegben. A jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Ha nem preferált településen található az ingatlan, akkor a leírtak alapján CSOK érvényesítésére sajnos nincs lehetőség.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Van 3 gyermekem. A házunk társasház, lapos tetős. Szeretném a tetőteret beépíteni. Erre ha jól értem nem jár a 10 millió. Bár önálló bejárat lenne, de nem családi ház. Bővítésre igényelhetem a 10 milliót? Elmúltam 40 éves, akkor nem jár a kedvezményes hitel?
Ha bővítek, akkor igénybe vehetem az 5 milliós áfa kedvezményt? Létrehozhatok így külön hrsz-ú ingatlant vagy ugyanaz a lakás lehet csak a bővítmény. És még egy kérdés. Főállású anya a státuszom. Ez tb jogviszonynak minősül?
Köszönöm.

Kedves Eszter!
A főállású anya státusz információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt. Megfelelő TB jogviszony igazolása nélkül a családtámogatási juttatások igénybevételére nincs lehetőség. A TB jogviszonnyal kapcsolatban a területileg illetékes OEP tud Önnek bővebb tájékoztatást adni.

Jó napot!
Tetőteres házban élek, három gyermekemmel, feleségemmel. Használt lakásra felvettem 1.430.000 forint CSOK-ot.
A házzal egyben építve található kinti konyhára, garázsra és melléképületekre szeretnék ráépíteni.
Jogosult vagyok-e kiegészíteni 10 millió forintig a CSOK támogatást?
Tisztelettel: Ferenc

Kedves Ferenc!
A leírt esetben CSOK különbözet érvényesítésére sajnos nincs lehetőség.

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg is édesanyámmal élünk egy nagy családi házban. Osztatlan közös tulajdonban van az ingatlan, nekem is van tulajdonjogom benne. Ilyen esetben is igénybe lehet venni a CSOK-ot tetőtér beépítésre?
Másik kérdésem, hogy jelenleg is van tetőtere az ingatlannak, de lenne lehetőség két külön lakás kialakítására? Erre igénybe lehet venni a CSOK-ot tetőtér beépítésre?
Köszönöm segítségüket!
Üdvözlettel.
Vanda

Kedves Vanda! Tetőtér-beépítés esetén az új lakásra vonatkozó CSOK összeg csak akkor igényelhető, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül – az igénylő, illetve az igénylő gyermeke, – az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy – olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója, nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal. A meglévő lakás tetőtérben történő bővítése azonban finanszírozható lehet, ha a bővítésre vonatkozó további feltételek is fennállnak. Ezekről ITT tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk… Továbbiak »

Kedves Hitelnet!
A kérdésem az volna, ha meglévő tetőtér átalakítása oly módon valósul meg, hogy a jelenlegi használatba vételi engedély szerinti fél lakószobákból (tető szöge miatt korrigált hasznos alapterület 6 m2) lakószoba lesz, tehát terület kimutatás szempontjából a hasznos alapterület eléri vagy meghaladja a 8 m2-t, igényelhető-e a bővítésre vonatkozó CSOK?
Köszönettel.

Kedves Balázs!
A meglévő tetőtér átalakítása nem minősül bővítésnek, arra CSOK nem igényelhető.

Jár-e (a már igényelt, elfogadott) csok, ha a beépítendő ingatlanban öröklés miatt résztulajdont szerez az igénylő? (pl az építkezés már elkezdődött)
Illetve ha már az igénylés beadása előtt örökölt az igénylő?

Kedves Sándor!
Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Üdvözlöm!

A feleségem a tavalyi évben elhunyt. Egyedül nevelem 3 gyermekünket. A magánház amiben élünk a gyermekeim tulajdonába került törvényes öröklés alapján 1/3-1/3-1/3 arányban. Nekem holtig tartó haszonélvezeti jogom van az ingatlanon. Azt szeretném megtudni, hogy igénybe tudnám-e venni a CSOK-ot tetőtér beépítésre, ha az ingatlan alsó szintje a gyermekeim nevén maradna, a tetőtéri szint pedig az én nevemre kerülne?

Köszönettel
Gábor

Kedves Gábor!
A leírt tulajdonviszonyokkal sajnos nem vehető igénybe az emelt összegű CSOK a tetőtérben történő új lakás kialakításához. Erről bővebb információt fenti bejegyzésünkben olvashat.

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha tetőteret szeretnék építeni, akkor kinek a nevére kell a tetőtér tulajdonjogát íratni? 3 meglévő gyermek van. 17, 10, 4 évesek. A meglévő családi ház 50-50%-ban a feleségem és az én nevemen van. Még milyen feltételekkel tudjuk igénybe venni az állami támogatást?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel.
János

Kedves János!
Így, hogy a meglévő rész az Önök tulajdonában van, a tetőtérben történő új lakás kialakítására az emelt összegű CSOK sajnos nem vehető igénybe. Erről bővebb információt fenti bejegyzésünkben olvashat. Adott esetben a meglévő ingatlan tetőtér-beépítéssel történő bővítésére a használt lakásra vonatkozó támogatás igényelhető, melynek összege 3 gyermek esetén 2,2M Ft. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel 3 gyermeket nevelünk. Szeretnénk a tetőtér-beépítésre kihasználni a 10 milliós támogatást szigetelés, nyílászárók, gázkazán cseréje, esetleg tetőlemez csere! A ház az én nevemen van. Ha a feleségem nevére kerül vagy a gyerekek nevére a tetőtérben kialakított teljes értékű lakás, akkor lehetséges-e az igénybevétel? Gyerekek után járó régi "szocpolt" sem használtuk ki, de a ház előző tulaja ennek igénybevételével építette a házat, ez akadály lehet-e?
Előre is köszönöm válaszukat.
Tisztelettel.
Attila

Kedves Attila!
Az új lakásra vonatkozó CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül
– az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
– az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
– olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,
nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.
Mivel házasként kizárólag együttesen lehetnének jogosultak a támogatásra, így, ha az Ön nevén van a ház, nem megoldás az sem, ha a tetőtéri lakás a felesége nevére kerülne.

TIsztelt Hitelnet!

Sehol se találok pontos útmutatást arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie azoknak, akik a 2021. január 1-től meghirdetett új, tetőtér beépítéseses (3 gyerek, 10M forint) CSOK-ot szeretnék igénybe venni. Melyik kormányhatározatban találok erre vonatkozó passzust?

Ha vásárolunk önerőből egy olyan ingatlant, amit aztán két generációssá tudunk alakítani ennek a támogatásnak köszönhetően, akkor jogosultak leszünk a támogatásra? Vagy alapfeltétel, hogy valamelyiünk szülei/nagyszüleinek a meglévő házának a tetőterét kell beépíteni? Vagy alapfeltétel, hogy a szülő/nagyszülő legyen a tulajdonosa az ‘alap-ingatlannak’, és az újonnan kialakítottnak pedig mi?

Előre is köszönöm segítségüket.

Kedves Dénes!
A vonatkozó kormányrendelet még nem jelent meg, így mi sem tudunk bővebb tájékoztatást adni Önnek jelenleg. Az eddig ismert információkról IDE kattintva olvashat. Amint ismertté válnak a pontosabb részletek, oldalunkon részletesen beszámolunk róla. Addig is kísérje figyelemmel honlapunkat!

Kedves Hitelnet!
Családi házunkat bővíteni szeretnénk plusz egy szobával. Meglévő teraszunkat meghosszabbítanánk kb. 6 m2 alapterületű résszel és a meglévőből kb. 16 m2-nyi részből alakítanánk ki egy nappalit. A mostani nappalirészt pedig leválasztanánk szobának.
Így jár a CSOK?
Előre is köszönöm a választ!
Üdv.: Andrea

Kedves Andrea!
A jogosultsághoz a bővítménynek, vagyis az újonnan hozzáépítésre kerülő résznek el kellene érni legalább a 8 m2 hasznos alapterületet. Amennyiben a támogatás mellé kölcsönt is szeretnének felvenni, Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

48
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x