CSOK használt lakás vásárlásra 2017-től: Hitelnet.hu

CSOK használt lakásra 2017-től

Utolsó módosítás: 2017. július 12. szerda

Mi változott 2017 január elsejétől?

2017. január elsejétől a használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás – kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése esetén a bekerülési költség finanszírozásához

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

CSOK összege:

csok_2016_hasznalt_lakas
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a 5.§ szerinti TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – és legalább 180 napja:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével
 • más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
 • a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül haszonélvezettel terhelt lakóingatlannal rendelkezik, mely esetén a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Viktória szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy megkaptuk a határozatot a csokhoz, de a bank nem kapta meg a papírt, így nem tudjuk a szerződést átutalási megbízást megcsinálni. Most mi a teendő ez után? Én felhívtam a kormányhivatalt, azt mondtak ki lesz postázva, csak hogy már türelmetlen a tulajdonos és attól félek, hogy el fog állni a szerződéstől.
  3 kiskorú gyerekem van 9, 8 és 3 éves, ezért bonyolult nekem ez a dolog.
  Tisztelettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Leveléből sajnos nem derül ki számunkra, mi a konkrét kérdés. Nem pontosan értjük, milyen határozatot kaptak meg Önök és a bank nem, illetve milyen átutalási megbízást szeretnének elkészíteni.

 • Attila szerint:

  Üdv.
  Az lenne a kérdésem, hogy használt lakásvásárláshoz hitelt veszünk fel.
  Tudom-e a Csok-ot a hitel tőkerész csökkentésére használni?
  Köszönöm.
  Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A CSOK lakásvásárlásnál a vételár kiegyenlítéséhez használható fel oly módon, hogy a hitelintézet a CSOK összegét (a hitellel együtt) a vételár utolsó részeként utalja az eladónak. A vételár kifizetése után a már felvett kölcsön csökkentésére a támogatás csak az utóbb született gyermek után vehető fel 400.000 Ft összegben.

 • Ildikó szerint:

  Csokot szeretnék igényelni. A ház az én nevemen lesz mint első tulajdonom. Azért szeretném igényelni, mert így elviekben jár, de anyukám szeretné, ha haszonélvezeti joggal rendelkezne.
  Akadály-e ez bármilyen szempontból az igénylésnél, esetleg ez miatt nem kaphatom meg?
  Várom válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlant nem terhelheti haszonélvezeti jog. Az igénylésnél a haszonélvezeti jog kizárja a jogosultságot, továbbá ha a kedvezményt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 éves időszakában haszonélvezeti jogot alapítanak az ingatlanon, akkor a támogatott személynek a támogatást Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie.

 • Ildikó szerint:

  Azt szeretném megkérdezni, hogy zártkerti használt házra lehet-e csokot igényelni, ha az egyéb feltételeknek megfelel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Zártkertként nyilvántartott ingatlanra sajnos nem igényelhető CSOK még akkor sem, ha a valóságban lakásként funkciónál. CSOK igénylésnél csak az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, lakás megnevezésű ingatlanok fogadhatók el.

 • Norbi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van egy kertes ház amit szeretnék megvásárolni CSOK-kal. Egy kb. 75 nm alapterületű házról lenne szó, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, gáz, villany és víz van benne, viszont a konyha (nyári konyha) és a fürdő külön lakótérben van, tehát a lakótérből ki kell menni, hogy a konyhába és a fürdőbe menjek, ami kb. 12 nm, a lakótér meg kb. 50 nm.
  Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK-ot megkapnám-e egy ilyen házra?
  Köszönettel válaszukat.
  Norbert

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   Ha nem alkot egy lakóegységet a konyha és a fürdő a többi helyiséggel, akkor sajnos CSOK szempontjából nem fogadható el az ingatlan.

 • Mónika szerint:

  Üdvözlöm!
  A kérdésem az lenne, hogy kizáró ok-e az, hogy a kislányunknak van egy lakás a nevén? A férjem még a házasságunk előtt vett két lakást. Az egyikben lakunk, a másikat pedig két hónapja a gyerek nevére írattuk. Csakhogy 2 hete kiderült, hogy várandós vagyok és szeretnénk nagyobb lakásba költözni.
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön legfeljebb 50% tulajdonuk lehet más lakásban. Ha a meglévő lakásuknak 50-50%-ban tulajdonosai, az nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. A kislányuk nevén lévő lakástulajdon sem zárja ki a jogosultságot.

 • Brigitta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Családi ház vásárlás előtt állunk. Találtunk egy 110 nm-es, minden szempontból megfelelő teljesen felújított használt ingatlant, amibe szeretnénk a CSOK-ot is beleépíteni. (3 meglévő gyermekre)
  Kérdésem ezzel kapcsolatban: Számít-e a használt ingatlan építési éve a Csok-nál? Szépen felújított 1930-ban épült ingatlanról lenne szó.
  Köszönöm megtisztelő válaszukat!
  Brigitta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigitta!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen a ház korára vonatkozó előírás. Alapfeltétel, hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen, valamint megfeleljen a fenti bejegyzésben olvasható követelményeknek.

 • Ervin szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Az illetékes OTP-ben azt mondták, hogy ha nincs áram a házon, nem kapunk támogatást, pedig öntől azt a választ kaptam, hogy elvileg működhetne. Ki tudja jól? A jelenlegi tulajdonosnak nincs pénze visszaköttetni az áramot, de ha én megelőlegezem ezt a pénzt, azt visszakérhetem tőle a csok kifizetés után, még olyat is mondtak nekem, hogy ha az értékbecslő úgy dönt, hogy lakhatatlan a ház, akkor nem kapunk támogatást és elúszhat a megelőlegezett pénzem és az összes költségem. A ház évek óta lakatlan és tényleg rengeteg javítanivaló lenne rajta. Az értékbecslő mit vizsgál ilyenkor?
  Köszönettel.
  Ervin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ervin!
   Az ingatlan elvileg megfelel a CSOK feltételnek, mert rendelkezik közműves villamos energia hálózattal, de CSOK szempontjából valóban csak a működő hálózat fogadható el, ezért szükséges a villanyóra, tehát mire az értékbecslő kimegy, az áramot vissza kell köttetni. További CSOK feltétel, hogy az ingatlan – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Statikailag vizsgálják az ingatlant, pl: tartószerkezetek állapota, van-e falrepedés, ha igen, azt mi okozza, tetőszerkezet állapota, alapozás, vízelvezési rendszer vizsgálata, stb. Teljes körű felvilágosítást ebben a kérdésben az értékbecslő tud adni.

 • Nikolett szerint:

  Jó napot!
  Lenne egy olyan problémám, hogy Édesanyámnak anno vettem fel banki lakáshitelt, így a ház és a hitel is a nevemen van, de ők laknak benne. A férjemmel szeretnénk saját házat venni és szeretnénk a csokot vagy a bővítést igénybe venni.
  Lehetséges-e így ?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikolett!
   Használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényelt CSOK esetén más lakásban az 50%-ot meghaladó tulajdonjog sajnos kizáró ok. A meglévő ház 50%-ának elajándékozása lehetne megoldás, de mivel az ingatlan terhelt, előzetes egyeztetést javaslunk a hitelnyújtó bankkal.

 • Ágnes szerint:

  Érdeklődnék, hogy mik kellenek használt lakás vásárlásához? Kik vehetik igénybe?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   Az igényléshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva ismerheti meg.

   • Ágnes szerint:

    Van egy kisfiam, 8 hónapos, gyeden vagyok. Élettársam szüleinél vagyunk és mihamarabb külön szeretnénk menni.
    Mitől függ, hogy megkapjuk-e? Vagy hol kell ezt elintézni?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Ágnes!
     Az, hogy megkapják-e a CSOK-ot vagy sem, attól függ, hogy a fenti bejegyzésünkben szereplő jogosultsági feltételek teljesülnek vagy nem. Amennyiben csak CSOK-ot szeretnének igényelni, úgy a hitelintézetekhez fordulhatnak. Amennyiben az ügylethez hitelfelvétel is kapcsolódik, úgy Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

     • Ágnes szerint:

      A CSOK-hoz számít az, hogy ha van másik hitelem még pedig ha személyi kölcsön, akkor is lehet? Fizetem minden hónapban rendszeresen. Kihez kell fordulni konkrétan?

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Ágnes!
      A fennálló hiteltartozás a CSOK jogosultságot nem befolyásolja, a hitelképességet igen.
      Amennyiben hitelt is szeretnének felvenni, a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát kellene keresni. Irodáink elérhetőségét ITT találja.
      Ha csak CSOK-ot igényelnének, bármelyik hitelintézetet lehet keresni. Célszerű a számlavezető bankhoz fordulni.

 • Ervin szerint:

  A feleségemnek van egy teljes tulajdonú háza amiben jelenleg is lakunk két gyerekünkkel. Találtunk egy használt házat, amiről lekötötték az áramot egy nevetséges összeg miatt, egyébként minden más feltételnek megfelel. A házat meg tudnánk venni a CSOK-ból, mert pont annyit kérnek érte. A tervünk, hogy a feleségem nekem ajándékozza a fele háztulajdonát, utána felvesszük a támogatást ó és abból a házat. Ez így működhet? Utána ha eladjuk a jelenlegi házunkat, azt már bármire elkölthetjük?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ervin!
   A leírtak szerint elvileg működhet a CSOK igénylés. Feltétel, hogy a fenti bejegyzésben olvasható minden feltétel teljesüljön. Ha a támogatás igénybevételét követően értékesítik meglévő házukat, nem keletkezik beforgatási kötelezettségük.
   Mielőtt az egész folyamatot elindítanák (ajándékozási szerződés) javasoljuk, hogy keressék fel valamelyik CSOK ügyintézéssel foglalkozó hitelintézetet a jogosultsági feltételek egyeztetése érdekében!

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2 meglévő és 1 vállalt gyermekre adtuk be 10+10-es megelőlegező CSOK-hitel igényünket júniusban, építésre. Sajnos az azóta létrejött terhességet orvosi javaslatra be kellett fejezni szeptember 8-án, 14 hetesen, súlyos rendellenességek miatt. Szeptember 19-én jött a levél, hogy elfogadták a megelőlegező hitelre vonatkozó kérelmünket, de a 14 hetes magzatra vonatkozó befejezett terhességet nem tudják elfogadni 3. gyereknek, mert megelőlegező hitelt igényeltünk, nem meglévőre adtunk be igényt, illetve az igénylés beadása után derült ki a terhesség – azaz csak a normál élve, vagy 24 hetes halva születést fogadnák el.
  Szerződést még nem kötöttünk a bankkal.
  Valóban nem tudjuk érvényesíteni azt, hogy a 2017. január 1-től érvényes CSOK szerint a 12 hetes magzat gyereknek számít?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A vonatkozó kormányrendelet – információink szerint – sajnos nem tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint a fent leírt esetben a 14. héten befejezett terhesség elfogadható lenne a gyermekvállalás teljesítéseként.

 • Nikoletta szerint:

  Szeretném kérdezni, mi mi az akadálya, hogy nem kapunk választ, hogy most megkapjuk-e a csokot? Használt lakásra beadtuk a papírokat még augusztus 22-én megvolt az értékbecslés, az sikeres volt, de azóta semmit nem lehet tudni erről.
  Mi a gond?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   A CSOK elbírálásról az érintett bankfiók tud Önnek tájékoztatást adni.

 • Miklós szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Megkaphatom-e a csok-ot olyan ingatlanra, melyet már 10 éve nem laknak? Teljes közművel rendelkezik, de a tulajdonos leköttet mindent, mivel nem lakik az ingatlanban senki.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   Ha az ingatlan teljes közművel rendelkezik, véleményünk szerint igényelhető a CSOK akkor is, ha jelenleg a tulajdonos leköttetett mindent. További feltételek fenti bejegyzésünkben olvashatók.

 • Orsolya szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt ingatlanra szeretnénk felvenni a CSOKot. Jelenleg 1 gyermekünk van, aki 1 éves. 2 gyermekre vennénk fel a támogatást. A tervezett picinek így mennyi időn belül kellene megfogannia? 4 vagy 8 év? Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   1 gyermek vállalása esetén a gyermek megszületésére vonatkozó határidő a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számított 4 év.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni. 4 gyermekünk van. A kiszemelt ingatlan 120 négyzetméter alapterületű 2 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó és spájz, gáz konvektoros fűtéssel. Vályog házról lévén szó maximum csak tégla alappal rendelkezik.
  A kérdésem, hogy ez kizáró ok lehet-e az elbírálásnál? A tulajjal 2.750.000 Ft-ba egyeztünk.
  Van-e rá esély, hogy megkapjuk, ha az egyéb feltételeknek megfeleltünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A CSOK rendelet nem tartalmaz szerkezeti megkötést a célingatlan vonatkozásában, így ha az ingatlan a lakhatási igények kielégítésére alkalmas és az egyéb feltételek is teljesülnek, igényelhető a kedvezmény.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van-e lehetőségem megigényelni a (vissza nem térítendő támogatást) csok-ot, ha használt családi házat szeretnénk vásárolni, de külföldön élünk feleségemmel, viszont pár év múlva költöznénk csak haza.
  Az megoldható, hogy fizetnénk a tb-t, hogy eleget tegyünk a feltételeknek?
  Ha van, akkor milyen kizáró oka van az igénylésnek az esetünkben?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A CSOK kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el. Azzal, hogy Magyarországon fizetik ez egészségügyi hozzájárulást, egészségügyi ellátásra jogosultak lesznek, de TB jogviszonyunk sajnos nem keletkezik.

 • Szandi szerint:

  Üdv.
  Szeretnék egy használt lakást vásárolni, de nem tudom, hogy lehetséges-e. Én még nem vetem igénybe a csokot. Lenbe egy ház, de ere már nagyon régen fel lett véve a csok. Van két gyermekem és őrájuk szeretném felvenni.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szandi!
   A lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK abban az esetben is, ha erre a célra korábban más támogatott személy már megkapta a kedvezményt. A jogosultsághoz teljesülnie kell a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.

 • Ildikó szerint:

  Üdv!
  Jelenleg önkormányzati bérlakásban lakunk. Ennek a megvásárlására lenne most lehetőségünk. Gyermekeink életkora 23, 18 és 8 év. A lakás 73 m2 összkomfortos. Vételára 7,2 millió Ft. A Csok feltételeinek megfelelünk.
  Kérdésem: kaphatunk-e és mekkora összeget így?
  Köszönöm válaszukat.
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető a kedvezmény, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek. A CSOK összege 3 eltartott gyermek után használt lakás vásárlása esetén 2.200.000 Ft.

 • Ildikó szerint:

  Üdv.
  Annyit kérdeznék még, hogy pontosan milyen papírokra van szükség ahhoz, hogy gyorsan el tudjam indítani. Azt tudom, hogy erkölcsi bizonyítvány, adótartozás van-e ilyenekre gondolok, mert olvastam, hogy anyakönyvi kivonat is kell, de nem volt egyértelmű és azért szeretném, hogy pontosan tudjam miket kell beszereznem. Nehogy kicsússzak az időből a leadásig.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
   Amennyiben a CSOK igényléshez hitelfelvétel is kapcsolódik, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, ahol személyre szabott tájékoztatást kaphat az igényléshez szükséges dokumentumokról!

 • Ildikó szerint:

  Üdv.
  Nem jegyzett élettársi kapcsolatban vagyok. Nem ő a gyermekem apukája. Jogosult vagyok-e használt családi ház vásárlásakor a csokra?
  Vagy jobb ha egyedülállóként adom be a kérelmet?
  Várom válaszukat.
  Ildikó.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb CSOK feltételek is teljesülnek, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban és egyedülállóként egyaránt jogosult lehet a gyermek utáni támogatásra. Élettársi kapcsolatban igényelt CSOK esetén feltétel, hogy a kedvezmény igénybevételével vásárolandó lakásban mindketten tulajdonrészt szerezzenek.

 • Andrea szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 2 gyermekem nevén van egy családi ház, a haszonélvezet pedig az én nevemen. Szeretnénk egy lakást vásárolni. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy CSOK-ot tudom-e kihasználni ebben az esetben?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   A gyermekek nevén lévő és az Ön haszonélvezeti jogával terhelt lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot használt lakás vásárlásra esetén.

 • Bori szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy 1 éve – részben ingatlanhitelből – vettünk használt lakást, 3 gyermekünk van. Utólag van-e mód a használt lakásra a CSOK-ot megigényelni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bori!
   A támogatás utólagos igénybevételére a fent leírtak alapján sajnos nincs lehetőség.

 • Zsuzsa szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A lakásunk a gyermekeink kizárólagos tulajdonában van, igényelhetjük ez esetben a CSOK-ot bővítésre, tetőtér beépítésre?
  A tetőtér nem tartozik az albetéthez, hanem a lakóközösség osztatlan közös tulajdonában van. Ez akadály lehet-e, vagy használatmegosztási megállapodással megoldható?
  Köszönöm a válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   A bővítendő ingatlanban Önnek és párjának, mint támogatott személyeknek legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük a CSOK jogosultság egyik feltételeként. Gyermekeik tulajdonában lévő lakás bővítéséhez a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

 • Mihály szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődöm, hogy használt ház vásárlásakor a főépülethez korábban hozzáépített, a főépületből közvetlenül átjárható, de a főépülettel, nem közös tető alatt lévő bővítmény alapterülete bele számít-e a hasznos alapterületbe.
  Előre is köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   A hasznos alapterület: a következő helyiségek hasznos alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:
   a) előszoba, közlekedő,
   b) nappali,
   c) hálószoba,
   d) étkező,
   e) konyha, étkezőkonyha,
   f) fürdőszoba,
   g) WC,
   h) kamra, tároló,
   i) gardrób,
   j) mosókonyha,
   k) kazánhelyiség és
   l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.
   További konkrét tájékoztatást a banki értékbecslő tud adni Önnek.

 • Zsuzsa szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Használt ingatlant szeretnénk vásárolni, de a víz, gáz, villany le van kötve. Az ingatlanra nincs ráterhelve. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt még az értékbecslés előtt ki kell-e fizetnie a tulajdonosnak.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Ezt a kérdést a banki értékbecslővel volna célszerű egyeztetni.

 • Viktória szerint:

  Jó napot.
  A volt férjemtől van 3 gyermekem. Kettőre már anno fölvettük a támogatást (fészekrakó program). Azóta megházasodtam és született egy kisfiunk. Kérdésem az lenne, hogy 2 gyermekre mennyi lenne a támogatás? A férjem közmunkás. Ő vehet föl hitelt? Mennyi a minimum összeg, amennyiért házat kell választani? Mivel össze vagyunk házasodva, így a férjem igénybe vehetné arra a gyermekre is a támogatást, aki a volt férjemtől van? Én jelenleg bárlistás vagyok az előző házból kifolyólag.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   A 2 gyermek után felvehető CSOK összegét csökkenteni kell a korábbi házassága során kapott támogatás felével és a fennmaradó összeg igényelhető. CSOK-ra férjével együttesen lehetnek jogosultak, de mivel Ön BAR listás, ezért hitelfelvételre sajnos nincs lehetőségük. A CSOK rendelet nem határoz meg minimális ingatlanértéket.

   • Viktória szerint:

    Kedves Hitelnet!
    1.200 000 Ft-ot kaptunk két gyerekre anno. Akkor most a másik kettőre 600.000 Ft-ot vehetnénk fel?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Viktória!
     Ha 4 eltartott gyermekről beszélünk, akkor használt lakás vásárlásához a 4 gyermek után járó 2.750.000 Ft-ot kell csökkenteni a korábban kapott 1.200.000 Ft összegű támogatással és 1.550.000 Ft CSOK különbözet lenne igényelhető, amennyiben minden egyéb CSOK feltétel teljesül.

 • Zsoli szerint:

  Miért tetszik folyamatosan letörölni a hozzászólásaimat/kérdéseimet? Mi a baj a kérdéssel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsoli!
   Az Ön által “CSOK használt lakásra” kategóriában feltett kérdést áttettük a “CSOK építkezésre, új ház építésére 20174-től” kategóriába, ezért töröltük az előző oldalról. Kérdése akkor (2017.09.20 6:08 perc) megválaszolásra került, (Hitelnet.hu szerint: 2017-09-20 – 06:08 Kedves Zsoli! Új lakás építésére 2 gyermek után 2.600.000 Ft igényelhető, ám mivel Ön az előző házasságában már kapott 2.000.000 Ft gyermekek utáni támogatást, ezért azon összeg felével csökkenteni kell az építkezéshez igényelhető CSOK összegét, így 1.600.000 Ft kedvezményre lehetnek jogosultak.) amiről értesítést is küldtünk. ITT Ön is megtalálja a választ.
   (Ugyanazon kérdezőtől érkező ugyanazon kérdést egyszer áll módunkban megválaszolni, a későbbiekben feltett ugyanazon kérdés törlésre kerül.)
   További kérdések esetén természetesen készséggel állunk rendelkezésére!

 • Tímea szerint:

  T. Hitelnet!
  Igényelhet-e nagyszülő csok-ot, ha az unokák az ő háztartásába kerülnek? Ha igen, akkor mivel kell ezt igazolni?
  Köszönettel: Timi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   Nagyszülő nem igényelhet CSOK-ot unokája után akkor sem, ha az ő háztartásába kerül a gyermek.
   A szülőn kívül a gyám lehet jogosult a kedvezményre a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermek után akkor, ha a gyermek legalább egy éve a gyámsága alatt áll a gyermek szüleinek halála miatt.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésünk, hogy éppen a lakásunk eladásánál tartunk, ami csak a feleségem tulajdona. Ezt 21 millió forintért adjuk el, volt rajta 5 millió forint hitel, amit végtörlesztettünk a vételárból. Az új ingatlan megvétele is folyamatban van, amit 26 millió forintért vásárolunk meg. Szeretnénk 2 gyerek után CSOK-ot felvenni (1.430.000 Ft), illetve hitellel kiegészíteni a vételárat.
  Van-e lehetőségünk arra, hogy az önerőből nem mind a 16 milliót forgatnánk be az ingatlan vételárába, hanem csak 15 millió forintot, hogy a felmerülő költségeket fedezni tudjuk? A kérelem benyújtásakor az ingatlan még nem lett eladva.
  Válaszukat előre is köszönjük!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Az 5 éven belüli lakáseladásról a CSOK kérelem benyújtásakor kell nyilatkozniuk, s az akkori állapotnak megfelelően kell eljárni. Ha a kérelem benyújtásakor még nem kötötték meg az eladásra vonatkozó adásvételi szerződést, amit a bank által lekért tulajdoni lap is igazol, úgy adott ingatlan vonatkozásában nincsen továbbforgatási kötelezettségük.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Már több kérdésben fordultam önhöz, köszönöm az eddigi segítségét!
  Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben adásvételi szerződést megelőző előszerződést írnánk, melyben lefoglalózzuk a lakást, és később kerülne sor a végleges adásvételi szerződésre (2019. tavasz- nyár), akkor is igénybe lehet venni a Csok-ot használt lakás vásárlására?
  Köszönöm!
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Azt sajnos nem tudjuk előre megmondani, hogy a CSOK 2019-ben is elérhető lesz-e, s ha igen, milyen feltételekkel. Amennyiben a jelenlegi előírások lesznek érvényben, úgy a támogatás igényelhető lenne a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

 • Mónika szerint:

  Kérdésem az lenne, hogy használt lakást akarok vásárolni a csok hozzájárulásával. 1,6 millió a ház. Ha kb. 1,2 milliót tudnék igénybe venni a csok által, akkor csak 400.000 Ft-ot kell elutalnom a tulajdonosnak? A többit a csok utalja át ugye?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A lakás vételárát le kell fednie az önerő és CSOK együttes összegének. A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként utalják az eladónak, miután a vevő a saját erőt maradéktalanul megfizette az eladó részére. Készpénzben a vételár maximum 10%-a adható át, a többit bankszámlára szükséges teljesíteni.
   Ha 1,6M Ft a CSOK feltételeinek megfelelő lakóház vételára, akkor ebből le kell vonni az Önnek járó CSOK összegét és a maradékot kell megfizetnie az eladónak.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Azt szeretném kérdezni, 3 éve vettünk egy lakást. 5 gyerekünk van, 2 gyerek nevére írattuk a lakást, saját magam részére haszonélvezeti jogot jegyeztettünk.
  Így vehetünk másik használt lakást csokból?
  Köszönöm.
  Ferenc

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A gyermek nevén lévő lakástulajdon, valamint meglévő lakás haszonélvezeti joga nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételeknek is megfelelnek, úgy igénybe vehető a támogatás.

 • Mária szerint:

  Tisztelt cím!
  Jogosult vagyok-e új vagy használt lakás vásárláshoz igénybe venni a CSOK-ot, ha van egy 100% tulajdonban lévő lakásom, mert elváltam és időközben megvásároltam a részemet a volt férjemtől. 3 iskoláskorú gyermekem van, bár van egy úgynevezett élettársam, aki ideiglenesen oda van bejelentve, de neki van külön lakása.
  Van-e valami jó megoldás? Ugyanis kicsi már nekünk ez a lakás, de eladni csak áron alul vagy nehezen tudnám.
  Nagyon köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, tehát a CSOK igénylésnek nem akadálya az Ön 100%-os lakástulajdona.
   Használt lakás vásárlása esetén az igénylőnek más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányada lehet. Ha tehát használt lakás mellett dönt, akkor a meglévő lakása 50%-ának – például gyermekei részérő történő – elajándékozásával lehet jogosult.
   CSOK-ra élettársak (házastársak) kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, s ebben az esetben mindkét félre vonatkozik a tulajdoni hányadot érintő korlátozás.

 • Szloboda-Kondás Katalin szerint:

  Tiszteletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a jelenlegi férjemmel a CSOKra, ha az egyik fél házas volt, építkezett 2008-ban, ott két gyerekre lett megigényelve a szocpol, de csak 1 gyerek lett meg és mivel nem teljesült időn belül a második, vissza kellett fizetni a szocpolt, ami akkor átalakult hitellé. 2014-ben elváltak és azóta új (2017) házasságból lett kettő gyermek. Az ingatlan hónapokon belül eladásra kerül és ki lesz fizetve az OTP-nek és a MÁK-nak a szocpol.
  Köszönettel.
  Katalin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Ha a visszafizetési kötelezettségről szóló határozat dátumától számítva eltelt 5 év, úgy információink szerint igényelhető lenne a CSOK. Korábbi házasságban igénybe vett támogatás esetén azonban (még ha a támogatás egy része visszafizetésre került is) CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. Úgy kell számolni, hogy a jelenleg használt lakásra, két gyermek után igényelhető összeget (1.430.000 Ft) csökkenteni kell a 2008-ban két gyermek után kapott szocpol felével, ami valószínűleg 2.400.000 Ft volt, tehát 1.200.000 Ft-tal kell csökkenteni és csak a különbözet (jelen esetben 230.000 Ft) vehető igénybe. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Béla szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  23 millió forintért vásárolunk használt házat a feleségemmel. 2 gyerek után járó 1 430 000 Ft-ot szeretnénk igényelni. Most adtam el a lakásomat, ami házasság (2 éves) előtt szerzett vagyon, csak az én tulajdonomat képezte.
  Kérdésem az lenne, hogy eleget teszek-e a beforgatási kötelezettségeinek akkor, ha a lakásom 12 millió Ft-ért ment el? Az új házunkban 50-50% tulajdoni arányban leszünk a feleségemmel, így a 23 milliónak a fele 11,5 millió Ft lesz az én tulajdonomban. Az meg kevesebb, mint az eladott lakásom.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Béla!
   A hitelintézetek nem tulajdoni hányadokra lebontva vizsgálják a továbbforgatási kötelezettség teljesítését, hanem a vásárolt teljes tulajdoni hányad vonatkozásában, így információink szerint a fent leírtak alapján teljesül a továbbforgatási kötelezettség.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem az lenne, hogy férjem 2017.01.23.-tól Németországban dolgozik bejelentve. Csak akkor kaphatjuk meg a csokot, ha kilép és Magyarországon helyezkedik el? Persze akkor meg kell várni a 180 napos tb jogviszonyt?
  Köszönettel; Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   A CSOK kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Házastársak (élettársak) esetén azonban elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a megfelelő TB jogviszonnyal. Ha tehát az Ön részéről ez a feltétel teljesül, akkor férjének nem szükséges magyarországi TB jogviszonyt létesítenie. Ha nem teljesül, akkor kell a magyarországi TB a kérelem benyújtásakor, viszont a 180 napból fennmaradó időszak EGT állambeli TB jogviszonnyal is lefedhető.

 • Borbála szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy 29 nm hasznos alapterületű használt lakásban élünk, amelyet 3 éve vásároltunk. Már van egy közös gyermekünk, és biztosan szeretnénk még egyet. Jelenleg van még 2,3 millió forint kamattámogatott hitelünk, amit ha további előtörlesztéssel sikerül kifizetni, utána vennénk nagyobbat.
  A kérdésem az lenne, hogy ekkora lakás esetén így a hitel előtörlesztésre kaphatunk-e csokot. Illetve ha igen, akkor mennyi a kis alapterületű miatti csökkentett összeg? Ha pedig nagyobba költözünk, akkor lehetséges-e később a különbözetet igénybe venni?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Borbála!
   Meglévő hitelük előtörlesztésére a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Nagyobb (2 gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 50 m2 hasznos alapterületű) lakás vásárlásához a kedvezmény igénybe vehető, ha megfelelnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek. A CSOK összege 2 (meglévő vagy vállalt) gyermek után 1.430.000 Ft.

 • Reni szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy önerő nélkül lehet-e a csok-ot igénybe venni?
  Terveink szerint a harmadik gyerekre igényelnek, aki még nem született meg.
  Válaszát előre köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Reni!
   Van olyan bank, amely a megelőlegező CSOK-ot is önerőként veszi figyelembe. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, számoljon online Hitelkalkulátorunkkal, majd kérje Szakértőink tájékoztatását online adatlapunk kitöltésével!

 • Enci szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy 3 meglévő gyermeknél számít-e a 10+10-es CSOK igénybevételénél, hogy a legidősebb (20 életévét még be nem töltött gyermek), esti tagozaton tanul?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enci!
   A 20 éves, eltartott gyermek esetében nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha esti tagozaton tanul.

 • Zsanett szerint:

  A csokkal vásárolt használt lakást el lehet adni 5 év után úgy, hogy nem kell visszafizetni a csokot és egy másik használt ingatlant veszünk? Vagy meg kell várni a 10 évet? Ha 600 ezer forintot kaptunk és vissza kellene fizetni, akkor az mekkora összeg lenne?
  Köszönettel.
  Zsanett

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   A CSOK-kal vásárolt lakás 5 év után visszafizetési kötelezettség nélkül is eladható, ha helyette másik – az előírásoknak megfelelő – használt lakást vásárolnak.

 • Miklós szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy önkormányzati bérlakásból származó lakbér tartozás köztartozásnak minősül-e?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   Ebben a kérdésben a köztartozásmentes igazolást kiállító NAV hivatal illetékes, az érintett hivatal megkeresését javasoljuk az ügyben.

  • Anasztázia szerint:

   Tisztelt hitelnet!
   A kérdésem a következő: használt lakásvásárlás eseteben igénybe vehetjük-e a csokot, ha 1997-ben a meglévő gyermekeinkre kaptunk 200.000 Ft szociális támogatást? A gyermekeink 25 év alattiak, a kisebbik nappali tagozaton tanul, a nagyobbik másodszakmát csinál esti képzés formájába, önálló jövedelemmel nem rendelkeznek. A mi korunk 46 és 52 év.
   Köszönöm válaszát.

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Anasztázia!
    A leírtak alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra 25 év alatti gyermekeik után oly módon, hogy az utánuk járó 1.430.000 Ft-ot csökkenteni kell a korábban kapott 200.000 Ft-os szocpollal és a különbözetet, vagyis 1.230.000 Ft-ot vehetnek igénybe, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár a szülőkre vonatkozóan.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Segítségét kérném a következőben, jelenleg a férjemmel és a 2 éves kislányunkkal egy saját tulajdonú családi házban élünk. Szeretnénk csok-kal egy másik házat venni, (a későbbiekben amiben élünk eladnánk) bevállalnánk még egy gyereket, hitel nélkül, készpénzen vennénk családi házat.
  Így is igénybe lehet venni 2 gyerekre a csok-ot?
  Köszönöm a segítségét!
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Ha a jelenlegi családi házuknak 50-50%-ban tulajdonosai, akkor jogosultak lehetnek CSOK-ra. Használt lakás vásárlása esetén ugyanis más lakásban 50-50% tulajdoni hányad megengedett.
   Megelőlegező CSOK feltétele a házastársi kapcsolaton túl az, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a CSOK kérelem benyújtásakor.
   Az adásvételi szerződést úgy kell megkötniük, hogy rögzítik benne a CSOK igénybevételét. A vételár 10%-át fizethetik ki készpénzben, az önerő fennmaradó részét bankszámlára kell teljesíteni, s a vételár utolsó részét a CSOK-ból szükséges finanszírozni oly módon, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft összegű támogatást a hitelintézet utalja az eladóknak. Ha a teljes vételárat kifizetnék készpénzben, úgy utólag már nem tudnák igényelni a CSOK-ot.

   • Anita szerint:

    Tisztelt Szakértő!
    Köszönöm, hogy válaszolt, mind a ketten 40 év alattiak vagyunk, és a jelenlegi lakásban is 50-50% tulajdonosok vagyunk, illetve így is vennénk házat. Még abban kérném a segítségét, hogy abban esetben, ha kb. 2 évig (2019 dec.) elhúzódna a vétel, 3 részletben történne meg a kifizetés, akkor is van lehetőség igényelni? Fizetnénk egy részét az idén, egy részletet 2018. és a fennmaradót 2019. dec. hó végéig. Az eladónak a jelenlegi számlaszámára lehet-e utalni, vagy kell-e neki egy új számlaszámot nyitnia, amin csak a ház kifizetése van?
    Nagyon köszönöm!
    Anita

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Anita!
     A végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be a CSOK kérelem, de azt sajnos nem tudjuk megmondani, hogy 2020-as folyósítás lehetséges-e egy 2017-ben elindított CSOK igénylés esetén.

 • István szerint:

  Üdvözlöm!
  Meglévő három gyerekre szeretnénk igényelni a csokot, használt családi ház vásárlásra! Én 38, feleségem 41 éves. A feleségem tulajdonába van 2 db családi ház 1/1 tulajdonban! Az én tulajdonomban nincs ingatlan.
  Van-e rá lehetőségünk? Ha nincs, milyen formában lenne?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel.
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Felesége 1/1 tulajdonában lévő, 2 db családi ház kizárja a használt lakásra vonatkozó CSOK jogosultságot, amennyiben az érintett ingatlanok nem terheltek haszonélvezeti joggal. Erről bővebben ITT olvashat.
   Jogosultak akkor lehetnének a kedvezményre, ha felesége a családi házak legalább 50-50%-át elajándékozná.

 • Miklós szerint:

  Feleségemmel szeretnénk igénybe venni a csok használt lakás vásárlása kedvezményt, 3 gyermekre.
  Ennek mi a pontos menete? tudnátok segíteni, mit kell előbb elintézni?
  Milyen papírok kellenek hozzá? Nekem mit kell fizetni pontosan önerőből?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   A CSOK jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatják. Elsőként célszerű lenne a hitelintézettel is egyeztetni a jogosultsági kérdésben. Amennyiben az előírt feltételek teljesülnek, úgy megköthető az adásvételi szerződés, melybe bele kell foglalni, hogy a vételár utolsó része CSOK-ból kerül megfizetésre, amit a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára utal. Fizetési határidőként legalább 60 napot célszerű megadni.
   Az igényléshez szükséges dokumentumok listája ITT olvasható.
   Önerő kérdésben az ügylet további részleteinek ismeretében tudunk pontos felvilágosítást adni. Amennyiben a lakásvásárláshoz hitelfelvétel is kapcsolódik, kérjük, töltse ki online adatlapukat és Szakértőink ismertetni fogják az elérhető legkedvezőbb lakáshiteleket!

 • Katalin szerint:

  Jó napot kívánok!
  Azt szeretném kérdezni, hogy igénybe vehetjük-e a csokot úgy, hogy a fél ház már a nevemen van, a másik felét meg a nagybátyámtól venném meg.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Ha kitölti online adatlapunkat, Szakértőink készséggel tájékoztatják az elérhető hitelkonstrukciókról!

 • Geri szerint:

  Üdvözletem.
  2016. év elején vettünk egy használt ingatlant (kb. 92 m2), de a hasznos terület biztos 70 m2 felett van. 3 gyermekünk van. A hitel ügyintézése még 2015 szeptemberében indult, az akkori CSOK alapján 1.500.000.-Ft-ot kaptunk támogatásként.
  Az új CSOK alapján érdemes ügyintézésbe kezdeni? Elképzelhető, hogy magasabb összeget kaphatunk?
  Köszi.

  • Geri szerint:

   A lényeg az lenne, hogy csökkenthető-e a jelenlegi CSOK alapján a hitelünk?

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Geri!
    Adott esetben fennálló hiteltartozásuk CSOK különbözettel történő csökkentésére sajnos nincs lehetőség.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Geri!
   Nagyobb összegre (a 2015-ben kapott CSOK és a jelenleg elérhető 10M-s támogatás különbözete) abban az esetben lehetnek jogosultak, ha új építésú lakóingatlant vásárolnak vagy újat építenek. Ekkor 8,5M Ft összegű CSOK különbözetet kaphatnak. Használt lakás vonatkozásában nagyobb összeget jelenleg nem tudnak igénybe venni.

 • Lívia szerint:

  Használt ingatlanra szeretnénk igénybe venni a Csok-ot 3 gyermek után. Az ingatlanra előlegként már kifizettünk a vételár 10%-át készpénzben, ami a tehermentesítésre elment. Az ingatlanban jelenleg nincs áram a tetemes rezsitartozás miatt, amit az eladó nem tud kifizetni. Kifizethetem-e a tartozást a vételárba beszámítással az eladó helyett? Nem esek el így a Csok igényléstől?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lívia!
   A CSOK jogosultságukhoz a vételárból fennmaradó összeget Önöknek az eladó felé bankszámlára szükséges teljesíteni, mint vételárrészt. Ebből az összegből az eladó kötelezettsége tehermentesíteni az ingatlant, amit az adásvételi szerződésben is rögzíteni kellene.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket