CSOK használt lakás vásárlásra 2017-től: Hitelnet.hu

CSOK használt lakásra 2017-től

Utolsó módosítás: 2017. január 04. szerda

Mi változott 2017 január elsejétől?

2017. január elsejétől a használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás – kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése esetén a bekerülési költség finanszírozásához

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

CSOK összege:

csok_2016_hasznalt_lakas
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 30 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a 5.§ szerinti TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – és legalább 180 napja:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével
 • más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
 • a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül haszonélvezettel terhelt lakóingatlannal rendelkezik, mely esetén a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Krisztina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Új lakás vásárlására szeretnénk igénybe venni a Csok-ot. Három gyermekünk van, a legnagyobb 21 éves levelező tagozaton tanul főiskolán. Nincs önálló keresete, sőt tandíjat és tb-t fizetünk utána. Ő eltartottnak számít vagy nemM Van ahol csak azt a feltételt olvastam, hogy 25 év alatti és nem rendelkezik önálló keresettel, van ahol feltétel a nappali tagozaton való tanulás.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Krisztina

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   A CSOK rendelet szeptember 16-ai módosítása óta nem feltétel a nappali tagozaton való tanulás. A leírtak alapján legnagyobb fia után is jogosultak lehetnek a támogatásra. Minderről bővebben ITT olvashat.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulnák önhöz, hogy olyan problémám van, hogy szeretném a csok-ot igénybe venni, meg is kötöttem a szerződést és beszereztem minden hozzávaló papírt és ma le szerettem volna már adni a tokaji takarékszövetkezetben és nem fogadták el. Azzal a válasszal elküldtek, hogy sok a munkájuk, de voltam még rajta kívül több bankban és ugyanazt a választ kaptam. Prügyi lakos vagyok, az itteni takarék sem veszi el a papírokat és nem tudok hová fordulni és ezért szeretném a segítségét kérni, hogy mit csináljak.
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Panaszával a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat. A hitelintézetek – sok munkára való hivatkozással – nem utasíthatják el az ügyfelek kérelmét.

 • Kornél szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Feleségemmel szeretnénk használt lakást vásárolni. Feleségemnek van egy 10 éves gyermeke, akit közösen nevelünk és útban van a közös gyermekünk. Mindketten dolgozunk közszférában, tehát 2 gyermek után igénybe vehetjük a Csok-ot. Önerőnk minimális kb. 800.000 Ft.
  A kérdésem az lenne, hogy az 1.430.000 Ft támogatást használt lakás vásárlása esetén beszámíthatjuk-e önerőként vagy csak új lakás vásárlása esetén lehetséges önerőként beszámítani?
  Ha ez lehetséges, kérem egy példában magyarázza el kérem (pl. egy 7.500.000 Ft-os lakásvásárlás esetén), hogyan is működik ez, mert a bankoktól illetve bankunktól (nem nevezném meg) félinformációkat kapunk. 80% hitelezhető és minimum 20% az önerő ugye.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Kornél

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kornél!
   A leírtak alapján 2 gyermek után lehetnek jogosultak CSOK-ra. A bankok többsége mind meglévő, mind vállalt gyermek esetén önerőként veszi figyelembe a támogatás összegét.
   Törvényi előírás alapján az ingatlanfedezet forgalmi értékének maximum 80%-a vehető fel hitelként. Ez a finanszírozási arány azonban nem automatikus, hanem függ az adott hitelintézet által meghatározott maximális finanszírozási aránytól, amit az igénylők jövedelmi helyzete alapján állapítanak meg. Elsődleges kérdés tehát, hogy Önök jövedelmük alapján mekkora összegű kölcsönt kaphatnak. Ez előzetes hitelbírálat alapján meghatározható. Ha jogosultak a maximális hitelösszegre, vagyis az ingatlan értékének 80%-ára, akkor az 6M Ft lakáshitelt jelent. A CSOK összege két gyermek után 1.430.000 Ft. A fennmaradó 70.000 Ft-ot pedig saját erőből kell megfizetni.
   Szakértőink készséggel elvégzik az előzetes hitelbírálatot, s a konkrét számok ismeretében személyre szabott, díjmentes tájékoztatást tudnak adni Önöknek. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes!

 • Péter szerint:

  Tisztelt Szakértő.
  Olyan kérdésem lenne Ön felé, hogy mekkora hasznos alapterületűnek kell lennie a lakóingatlannak, ha a párommal két gyereket szeretnénk vállalni, és a szóban forgó ingatlan nem lakás, hanem kertes ház.
  Köszönöm válaszát!
  Üdv:
  Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A CSOK-kal finanszírozni kívánt lakás/családi ház hasznos alapterületének 2 gyermek esetén el kell érnie az 50 m2-t.

 • Marianna szerint:

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, hogy egyedülálló anya vagyok 3 gyerekkel. Használt lakásra szeretnék szocpolt, de nekem nem kell csak az alapösszeg, ami 2.200.000 Ft. Adott egy ház, ami igaz nem kerül ennyibe, de van rajta villanytartozás és vízszámla tartozás.
  Megkaphatom így rá az összeget?
  Mik a szükséges iratok ahhoz, hogy elkezdjem intézni?
  Köszönom szépen válaszát előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mariann!
   A CSOK kizárólag a lakás vételárára fordítható, közüzemi tartozás visszafizetésére nem.
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azt szeretném kérdezni, hogy mikor eladtuk lakásunkat öt éven belül 15,9M és vettünk 13M-ért! A szerződéskötéskor úgy számoltuk kevesebb marad, mint 10,8M, ezért ennyit írtunk önerőnek, de mivel 4 hónapig tartott a kifizetésünk és a hitelt továbbra is fizetni kellett, ezért több 10,95M maradt meg! Mit tudok ilyenkor tenni, hogy mivel ön szerint elvileg 2,05M jogosult lehetek, hogy azt megkapjuk? Szerződésmódosítással ez megoldható-e vagy újból el kell indítani a csok kérelmet? Mit tud ön tanácsolni? Két hét és letelik a határidőm, de önerőnk már nem maradt! A bank mennyi idő múlva válaszol? 2 hete vannak beadva a papírok.
  Köszönettel: Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Az ügyben az érintett hitelintézet tud Önnek tájékoztatást adni a további részletek ismeretében.

 • Ferenc szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy van 2 meglévő gyermekem és le szeretnék szerződni még 2 gyermekre. Ez lehetséges-e? És ha igen, mik a feltételek?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Új építésű lakóingatlanra igényelt CSOK esetén kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben.
   Használt lakóingatlan esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén igényelhető a megelőlegező CSOK.
   Feltétel a házastársi kapcsolat, továbbá a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni.

 • Kitti szerint:

  Üdv.
  Kinéztünk egy 52 m2-es házat, aminek a vételára 3.000.000 Ft, önerőnek van 400.000 Ft is, valamint 20 hetes terhes vagyok (első gyermek)! Ebben az esetben megkapnánk-e a csokot a baba megszületése előtt, ha csak élettársi viszonyban vagyunk párommal, valamint beszámítják-e önerőnek, mivel a 400.000 kevés lenne önmagában, hogy megvegyük. Nekem 6, páromnak 3 éves munkaviszonya van, mindketten ápolók vagyunk, tb rendezett évek óta!
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   A magzat a betöltött 12. hét után meglévő gyermeknek számít, így élettársi kapcsolat esetén is igényelhető utána a CSOK, s a kedvezmény összege önerőként vehető figyelembe.

 • Izabella szerint:

  Jelzálogos házat nem lehet venni semmilyen módon csok használt lakásra + önerő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Izabella!
   Jelzáloggal terhelt ingatlan vásárlása is megoldható CSOK + önerő igénybevételével.

 • Izabella szerint:

  Az OEP igazolás lejár. Azt csak személyesen lehet Nyíregyházán vagy postai úton is lehet?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Izabella!
   Az OEP igazolás kikérésének lehetséges módjairól a területileg illetékes hivatal tud Önnek felvilágosítást adni.

 • Izabella szerint:

  Az lenne a problémám, hogy minden feltételnek megfelelünk és meg is van minden dokumentumunk, mégsem veszik el a bankok. Egyik azért, mert nincs náluk folyószámlánk, a másik mert nem veszünk fel hitelt. Mit tehetünk, hiszen minden feltételnek megfelelünk, de mégsem tudjuk leadni az igénylésünket.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Izabella!
   A CSOK rendelet kimondja, hogy a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatják meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani. Szintén nem kizáró ok, ha az igénylő az adott banknál nem rendelkezik folyószámlával.

 • Izabella szerint:

  Azt szeretném kérdezni, hogy jelzáloggal terhelt házat lehet-e venni csok használt lakásra + önerő úgy, hogy a csokból tehermentesítve lesz, az önerő pedig az eladó számlájára lesz utalva. És még annyi, hogy vannak-e olyan közvetítők, akik elintézik a csok igénylés proceduráját fizetés ellenében?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Izabella!
   A CSOK a vételár utolsó részeként folyósítható, tehát arra nincs lehetőség, hogy a vásárolandó ingatlan a támogatásból legyen tehermentesítve.

 • Nikolett szerint:

  Tiszteletem!
  Kérdésem a következő volna. Hogyan tudnám igényelni a 3 gyermekemre (11 év alattiak) használt lakás támogatást? Válófélben vagyok a férjemtől, semmi támogatást nem vettem igénybe eddig, 2017. 02. 25.-ig gyesen vagyok, bár az hogy dolgozni elmenjek hamarosan nem akadály. Egyedülállóként szeretnék használt lakást venni. Havonta fix bejövő fizetésem közel 140 ezer forint úgy, hogy még nem dolgozok. Mielőbb szeretném igényelni ezt a támogatást.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikolett!
   A támogatás igénylésére akkor lesz lehetőség, ha jogerős bírósági határozata lesz a válásról és az Önnél történő gyermekelhelyezésről. Továbbá a jogosultság feltétele a legalább 180 napos TB jogviszony. Arról, hogy ez jelenleg kiadható-e az Ön részére – információnk szerint csak gyes esetén nem adható ki – a területileg illetékes OEP tud pontos felvilágosítást adni.

 • Ildikó szerint:

  A fiaméknál 2015 szeptemberben szülés előtt meghalt a második baba. Most 2017. áprilisra várjuk a harmadik babát.
  A kérdésem az, miért nem számított bele a csok felvételénél a halott baba, hisz ugyanúgy meg kellett szülnie a kismenyemnek a babát?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Ha a támogatott személyek megelőlegező CSOK-ot igényelnek, majd ezt követően a gyermek halva születik, úgy a gyermekvállalás teljesítettnek tekinthető.
   Más a helyzet azonban, ha a halva születést követően igényelnek CSOK-ot. Ebben az esetben a háztartásban élő eltartott gyermeket és a vállalt gyermeket lehet figyelembe venni a CSOK összegének megállapításánál.

 • Anita szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődnék, hogy három gyereknél 2,2 milliónál kevesebb adható-e? Ilyenkor jogosult az ember a csokra a kevesebb pénz miatt? Vagy csak kettő gyermek után lehet ilyenkor csak igényelni?
  A választ előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Elvileg kevesebb összeg is adható, de kérdésére pontos választ csak a konkrét ügy részleteinek ismeretében tudunk adni.

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal 13 millióért vettünk egy házat 10,8 önerő 2,2 csokkal fizetnénk ki! Az 5 éven belül eladott lakásunk 15,9 millió, ebből hitel, ingatlaniroda díj levonása után 10,95 millió marad!
  A kérdésem az lenne, hogy így is jogosultak vagyunk a 3 gyerek után járó csokra vagy csak kettő után tudnánk csak igénybe venni? Kevesebb csok adható-e 2,2 milliónál három gyereknél?
  Vagy ön mit tudna tanácsolni?
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A jogosultsághoz a továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tényezők levonása után fennmaradó 10,95M Ft összegű eladási árat mindenképpen tovább kell forgatni. Így információink szerint a 3 gyermek után 2,05M Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak.

 • Nikoletta szerint:

  Kedves hitelnet!
  Jelenleg van 3 gyermekem. Érdeklődnék, ha vállalok egy 4. gyermeket 4 éven belül, igénybe vehetem-e a csokot 4 gyermekre míg a 4. gyermek meg nem születik? Igénybe vehetem már most a csokot 4 gyermekre? Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv.
  Nikoletta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Amennyiben házas és egyikül legalább 40 év alatti, akkor vállalt gyermek után is igényelhető a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek. Ebben az eseten már a negyedik gyermek megszületése előtt igényelhetik 4 gyermek után a támogatást.

 • Tamás szerint:

  Helló!
  Szeretnék érdeklődni, hogy tudjuk-e igényelni a szocpolt én és várandós élettársam, mindkettőnknek van jövedelmünk, a párom teljes munkaidőbe van bejelentve, Én egyszerűsített munkavállalóival.
  Azt a házat szeretnénk megvenni, amibe most lakunk. Azt szeretném kérdezni, ez mennyiben lehetséges?
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Élettársi kapcsolatban a betöltött 12. terhességi hetet követően igényelhető a CSOK. A jogosultság feltétele, hogy legalább egyikük rendelkezzen minimum 180 napos TB jogviszonnyal. A vásárolandó lakóingatlannal szemben több követelményt is támaszt a CSOK rendelet. Az egyik, hogy nem lehet közeli hozzátartozó tulajdonában. A további előírásokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Adrienn szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy kizáró ok lehet-e a csok igénylésnél használt lakásra, ha van egy lakás, amelyben 40% van az én nevemen adásvétel útján és további 30-30% van a két gyermekem tulajdonában ajándékozás útján?
  Adrienn

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Az említett lakástulajdonok (Önnek 40%, gyermekeknek 30-30%) nem zárják ki a CSOK jogosultságot használt lakás vásárlása esetén sem.

 • Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal használt házat vásárolunk, ehhez CSOK-ot veszünk igénybe. Januárban házasodunk, 2 gyermeket vállalunk előre (még mindketten gyermektelenek vagyunk).
  Szeretném megkérdezni, hogy ha esetleg későbbi anyagi helyzetünk megengedi, vissza lehet-e az államnak fizetni a CSOK-ot, ha a terhelési és elidegenítési tilalmat meg akarjuk szüntetni a házon. Ez az azonos értékű lakáscsere pontosan mit jelent – ha váltani akarnánk a későbbiekben?
  Előre is köszönöm a választ!
  Üdvözlettel,
  Zsuzsa

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   Ha az elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt elidegenítik CSOK-kal finanszírozott lakásukat és nem vásárolnak helyette másikat, akkor a támogatást vissza kell fizetni. Ha legalább olyan értékű lakást vásárolnak, mint az eladott lakás eladási ára, akkor a támogatás továbbvihető a másik lakóingatlanra. Amennyiben kisebb értékűt vesznek, akkor a CSOK arányos része fizetendő vissza.

 • Piroska szerint:

  Helló!
  Akinek már sikerült és csak 1 gyereke van és örökbe akar fogadni gyerekeket, annak is vissza kell fizetni? Vagyis örökbefogadott gyerekre ki lehet venni a CSOK-ot? És a másik kérdésem: le volt járva a tb papírom, de igényeltem másikat, az ügyintéző a lejárt TB papírommal indította el a Csokot, aznap odaadtam a papíromat, amit a kormányablakból kaptam, hogy megigényeltem megint a tb-et. Mert az ügyintéző várja a papírt. Közben megadták a Csokot és a tulajdonos már meg is kapta a pénzt. De valamelyik nap megkaptam a papírt, amiben elutasítottak, mert már akkor nem dolgoztam.
  A kérdésem az, hogy másodjára nem kaptam meg a tb-t.
  Akkor most mi lesz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Piroska!
   A CSOK örökbefogadott gyermek után is igénybe vehető.
   Másik kérdésével kapcsolatban az érintett hitelintézet tud pontos tájékoztatást adni a részletek ismeretében és a dokumentumok birtokában.

 • Anita szerint:

  Jó napot.
  Nekünk már sikerült a Csok. 1 gyermekünk van. A férjemmel nevelőszülők szeretnénk lenni. A nevelt gyermekekre igényelhető-e a Csok? Vagyis azt szeretném kérdezni, hogy ha a háztartásunkban fognak élni a nevelt gyerekek, akkor őrájuk igénybe fogjuk-e tudni venni?

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Visszatérnék az előző kérdésemhez, hogy azt olvastam az interneten, hogy 2017. január 1. után elég, ha házaspárnál az egyik félnek nincsen tartozása. Írta, hogy a BAR listások is igényelhetik és azt is, hogy bárki megkaphatja a Csok-ot.
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Nincs olyan információnk, miszerint 2017. január 1. után a CSOK jogosultságnak elegendő feltétele lenne, ha az igénylők egyikének nincs köztartozása.
   A BAR lista eddig sem jelentett kizáró okot CSOK jogosultságnál. A CSOK-ot az kaphatja meg, aki megfelel a vonatkozó kormányrendeletben előírt feltételeknek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Lídia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakás vásárlásához a jelenleg 2 meglévő gyermek után kapható 1.430.000 Ft összegű CSOK-ot. Tulajdonjog megvásárlásához is igénybe vehető? (A ház amiben élünk 50%-ban a férjemé és 50%-ot szeretnék megvásárolni az édesanyjától.)
  A 2014. március 15-én hatályba lépő 2013. évi V. törvény szerint
  A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári törvénykönyv értelmező rendelkezései szerint
  1.közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér
  Ezek szerint, ha én igénylem a CSOK-ot, nekem nem közeli hozzátartozóm a férjem édesanyja és ez nem kizáró ok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lídia!
   Tulajdonrész kivásárlásához a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulnák önhöz, hogy a férjemnek van NAV tartozása, de nekem nincsen semmiféle tartozásom és azt halottam, hogy január 1. után elég, ha az egyik félnek nincs köztartozása, mert szeretnék gyereket vállalni.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   CSOK igénylésnél az igénylők egyikének sem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

 • Nikoletta szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy amennyiben lakásépítésénél a tervezett házban nincsen 12 m2 nagyságú lakószoba, akkor járhat-e a csok támogatás?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Ahogy, hogy a CSOK igényelhető legyen, az ingatlannak kell rendelkeznie 12 m2-t meghaladó alapterületű szobával. Az építendő ingatlannal szemben támasztott további feltételek ITT olvashatók.

 • K. A-né szerint:

  Tisztelt Cím!
  Szeretném a segítségüket kérni, hogy hol lehet igényelni a szocpolt a már útban lévő gyerekre? Használt ház vásárlás tervezésben.
  Tisztelettel: K. A.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   A használt lakásra vonatkozó CSOK a hitelintézeteknél igényelhető. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Tamás szerint:

  Helló!
  A 25 év alatti gyerekre is igényelhető törvény nem világos….Az R2. 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  (E rendelet alkalmazásában:
  3. gyermek:)
  „b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és
  ba)  a 25. életévét még nem töltötte be vagy
  bb)  a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”
  A zárójeles mondat az értelmezésem szerint 3. gyermekre vonatkozik, tehát 2 gyerekre nem jár csok, ha az egyik 16. a másik 21 éves?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   A hatályos CSOK rendelet értelmében gyermeknek számít az igénylő összes vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki a 25. életévét még nem töltötte be, valamint aki betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
   Fentiek alapján tehát a 16 és 21 éves gyermek után természetesen igényelhető a CSOK.

 • Ibolya szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  Férjemmel használt lakóingatlant szeretnénk vásárolni. Családi okok miatt a férjem tulajdonába került 1 éve egy kis értékű ingatlan (közeli hozzátartozójától 50%-át megvásárolta, 50%-a másik hozzátartozótól ajándékozással került a tulajdonába). Az ingatlanon nincs haszonélvezeti jog, azonban élnek benne.
  A kérdésem az, hogy ha a férjem az ingatlan 100%-át elajándékozza egy egyenes ági rokonnak, jogosak lehetünk-e a CSOKra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ibolyka!
   Amennyiben férje a szóban forgó ingatlan legalább 50%-át elajándékozza, akkor jogosulttá válhatnak a kedvezményre.

 • Károly szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha a gyerekek nevén van az ingatlan, akkor igényelhető-e rá a csok bővítésre?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Károly!
   A CSOK-kal bővítendő lakóházban a támogatott személynek – élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét félnek együttesen – legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ha az ingatlan 1/1 arányban a gyermek nevén van, akkor sajnos nem lehetnek jogosultak a kedvezményre.

 • Endre szerint:

  Ha jól értelmezem, a nekünk járó összeg 2.750.000 Ft-ból jön le a 150.000 Ft?
  Ez lenne a továbbforgatás?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Endre!
   A továbbforgatás nem ezt jelenti. Ahhoz, hogy jogosultak lehessenek az Önöknek járó CSOK összegre, a vásárolandó lakás vételárába legalább 150.000 Ft-ot készpénzben kell megfizetniük.

 • Endre szerint:

  Jó napokat.
  Szeretnék egy olyat kérdezni mivel mi is ki szeretnénk használni a csok programot, mindennek meg is felelünk, csak egyet nem értünk, az 5 éven belül értékesített lakás törvényét. Mi értékesítettük a házunkat, 2012-ben adtuk el a nemzeti eszközkezelőnek. Jelzálogosítva volt a házunk és megvásárolta az eszközkezelő 3 millió egyszázért, abból 2 millió 950 a hitel és 150 ezret visszakaptunk és azóta is lakásbérleti szerződéssel lakunk a házban.
  Az a kérdés, hogy jelent-e ez valamit vagy akadálya-e, ha venni szeretnénk egy másik házat.
  Előre is köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Endre!
   A lakáseladásból a – leírtak alapján – 150.000 Ft továbbforgatási kötelezettségük keletkezett. Amennyiben a CSOK igénylés további feltételei teljesülnek, igényelhető a támogatás.

 • Csaba szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy 2007-ben már egy gyerekre megkaptam a 450 ezer Ft szocpolt. Most a másik gyerekre szeretnem felvenni. Közben lakást veszünk és azt mondták, hogy az első gyerekre a különbözetet kifizetik. Igaz ez? Így kapnék a 2 gyerekre 1 millió 30 ezret!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   Használt lakás vásárlásához a jelenleg 2 gyermek után kapható 1.430.000 Ft összegű CSOK és a korábban kapott 450.000 Ft összegű támogatás különbözetére (980.000 Ft) lehet jogosult, amennyiben az egyéb előírások is teljesülnek.

 • Hajni szerint:

  Egyedülálló Anya vagyok. Anyasági mellett igényelhetem a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hajni!
   Az anyasági támogatás információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, így ebben az esetben CSOK sajnos nem igényelhető.
   Pontos tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Imre szerint:

  Jó estét!
  Azt szeretném kérdezni, ha 2 gyermek után venném igénybe a csok-ot, csak az 50 m2 kell vagy szobák száma is, mert úgy hallottam, hogy 2 gyermek után 1,5 szobának kell lennie.
  Ebből mi igaz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   2 gyermek után igényelt CSOK feltétele, hogy a lakóház hasznos alapterülete elérje legalább az 50 m2-t.
   Ezen túlmenően a CSOK rendelet azt is rögzíti, hogy a támogatással finanszírozni kívánt ingatlannak milyen helyiségekkel és közművesítettséggel kell rendelkeznie. A rendelet legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobát ír elő. A további előírásokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Àgnes szerint:

  Kedves Hitelintézet!
  Férjemmel szeretnénk igénybe venni a 10 milliós támogatást. Van két gyermekünk, az egyik az előző kapcsolatomból született. Szeretnénk bevállalni a 3. gyermeket. A párom igénybe tudja venni a támogatást úgy, hogy az egyik gyermek nem közös? Egy év folyamatos munkaviszony elegendő a támogatáshoz úgy, hogy nincs véglegesített szerződése, csak mindig hosszabbítva van?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A támogatást együttesen igényelhetik. Nem jelent akadályt, hogy az egyik gyermek nem közös. Az új lakásra igényelhető 10 milliós támogatás feltétele, hogy legalább egyikük minimum 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezzen, melyben maximum 30 nap megszakítás lehet.

 • Csaba szerint:

  Tisztelt hitelintézet!
  Olyan kérdésben kellene nekem segítséget nyújtani, hogy 2007-ben igénybe vettük a szocpolt 1 gyermekre, plusz a párom nevelt gyermek volt és állami támogatást kapott ház vásárlásra összesen 1,5 nillió Ft-ot. A gyermekre kaptunk akkoriban 4 százezer Ft-ot, így 2 millió Ft-ért megvettük a lakást. Most viszont el szeretnénk adni, de mivel nem telt le a 10 év, így nem adhatjuk el. Viszont a másik házat 3,8 millió Ft-ért vennénk, amibe a régi ház teljes árát belefektetnénk.
  Hogy lehetne ezt megoldani, hogy el is tudjuk adni a házunkat és venni is tudjunk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A szocpol esetében a ház eladható 10 éven belül is oly módon, hogy a támogatás összegét egy kincstári felfüggesztő számlára kell befizetni, amit a másik lakás vásárlásakor visszautalnak a vételár részeként. Arról, hogy ez a párja által kapott támogatás esetében is működik-e, a jelzálog jogosultnál érdeklődhetnek.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakást szeretnék venni a támogatással. Elvileg minden feltételnek megfelelünk. A megvásárolandó ingatlan két helyrajzi számon van, mivel egy patak folyik át az udvar közepén. Maga a ház teljes egészében az egyik helyrajzi számon van, a másikon csak 1 melléképület és füves terület van.
  A kérdésem az lenne, hogy megvásárolhatjuk-e a CSOK támogatással? És ha igen, akkor mit írjunk az adásvételibe?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A CSOK-ot véleményünk szerint azon helyrajz számon lévő ingatlanra tudják igénybe venni, amelyen a lakóház szerepel. Az adásvételi szerződésben mindkét helyrajzi szám szerepelhet az ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezéssel. Amennyiben a másik helyrajzi számú ingatlan gazdasági épületként van feltüntetve, akkor azt önerőből kellene finanszírozni.

  • Csaba szerint:

   Kedves Hitelintézet!
   Köszönöm a gyors választ. Még annyit, hogy ezt hol tudom elintézni Szolnokon a jelzálog jogosultságot?

   • Hitelnet.hu szerint:

    Ennek az akkori támogatási szerződésben, illetve az ingatlan tulajdoni lapján tudnak utánanézni. Valószínűleg a Magyar Állam a jelzálogjogosult, s a területileg illetékes kincstárban tudnak érdeklődni.

 • Natasa szerint:

  Tisztelt Hitelintézet!
  Natasa vagyok, egy gyermekem van, aki 2016.03.07-én született. 18 éves vagyok, dolgozni nem tudok, mivel a gyerekkel gyesen vagyok, mivel az élettársam elhagyott minket. Egy gyerek után szeretnék CSOK-ot igényelni.
  Mi a teendőm, hova kéne mennem?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Natasa!
   CSOK igényléshez legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges. Munkaviszony hiányában, csak gyes esetén azonban ezt az igazolást az OEP nem tudja kiadni Önnek, így sajnos a támogatás igénybevételére nincs lehetősége.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  4 éve kint élek a családommal. CSOK-ra lakást szeretnénk venni. Az lenne a kérdésem, hogy a családi pótlékot itt külföldön kapjuk. Magyarországra csak akkor tudunk visszatérni, ha sikerül a lakás. Magyar lakcím megszűnt, nincs.
  Milyen papírokat szerezzek be? Kérem segítsen eligazodni.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A CSOK jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtásakor legalább az igénylők egyike magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezzen. Amíg ez a feltétel nem teljesül, sajnos nem tudják igényelni a támogatást.

 • Kornélia szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  3 gyerek után szeretnénk igényelni a CSOK-ot új ház vásárlására. A 3 gyerekből 2 már nagykorú (22 és 19 évesek, tanulnak), a kicsi 5 éves. A nagykorú gyerekeknek is 10 évig ott kell lakniuk?
  Mi lesz, ha saját családot szeretnének alapítani?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kornélia!
   A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a CSOK igénybevételével finanszírozott lakóingatlanból.

 • Zsuzsa szerint:

  Tisztelt hitelintézet!
  A kérdésem az, hogy JJ-s besorolású energetikai tanúsítványt adtak a lakásra, amit csak a 3 gyermek után járó 2.200.000 Ft-ból hitel nélkül vásárolnánk meg és mindketten a férjemmel betöltöttük a 40. évet. A többi előírt követelményünk megvan és ezek alapján így megadják-e SZOCPOL /CSOK/ összegét?
  Tisztelettel köszönöm segítő válaszukat!
  Zsuzsa

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Az ingatlan energetikai tanúsítványa nem befolyásolja a CSOK jogosultságot. Az ingatlannak a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek kell megfelelnie.
   Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető a kedvezmény.

 • Szilvia szerint:

  Üdvözlöm!
  Még egy kérdésem lenne.
  Jelenleg gyeden vagyok, munkaviszonnyal rendelkezem, a kicsi egy éves kora után vissza szeretnék menni dolgozni és csak utána igényelni a csokot.
  A gyed mellett jogosult vagyok csokra, vagy csak akkor, ha újra dolgozom is 6 hónapja?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén legalább 180 napos, újépítésű lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Ennek meglétéről a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Egyedülálló anyaként szeretném igényelni a csokot újépítésű ház vásárlásához. Kivitelezőtől szeretném. Ez lehetséges-e, ha önerő a csok lenne? Valamint a fennmaradó összeget egyedül is tudom igényelni hitel formájában? Van esély arra, hogy egyedüli adósként igényeljem a hitelt és meg is kapjam?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Elsőként előzetes hitelbírálatot kellene végezni, ami alapján Szakértőink meg tudják mondani, hogy mekkora összegű lakáshitel felvételére lehet jogosult. A fennmaradó összeget önerőből kell fedezni. A CSOK önerőként figyelembe vehető. Egyedülállóként is jogosult lehet a kedvezményre, ha az előírt feltételeknek megfelel. Ezekről ITT olvashat. A díjmentes hitelbírálat elvégzéséhez első körben online adatlapunk kitöltése szükséges.

 • Kitti szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A férjemmel 2 vállalt gyermekre szeretnénk a csokot felvenni. A lakás, amit kinéztünk magunknak papíron 48 nm, a valóságban viszont 60.
  A kérdésem az lenne, hogy így lehetséges-e hogy megkapjuk a támogatást?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   A célingatlan tényleges és földhivatali státuszának egyezni kell. Ha tehát a hivatalos papírok alapján a lakás csak 48 m2, s nem éri el a hasznos alapterület 2 gyermek esetén az 50 m2-t, akkor a hitelintézetek el fogják utasítani a CSOK kérelmet.

 • Ani szerint:

  Jó napot!
  Olyan kérdésem lenne, hogy párom 2016. 07. 11.-től be volt jelentve 2016. 10. 17.-ig. 2016.11.10.-én újra lett bejelentett munkahelye.
  Ezzel a megszakítással elveszett a 3 hónap is?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ani!
   Mivel a két munkaviszony között nem volt 30 napnál hosszabb megszakítás, ezért a folyamatosság fennáll 2016. 07. 11. óta.

 • Bea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Férjemmel két gyermekre szeretnék a CSOK-ot felvenni. 28 millió forintért fogunk venni egy 120 nm-es házat, azonban ha a telekárat és az építmény árát bontani kell, a telek pedig nem esik bele az 5% ÁFÁ-ba, akkor a mi házunk ára másfél millióval lesz drágább csak azért, mert CSOK-ot veszünk fel rá?
  Az előszerződés is a meghirdetett áron lett megkötve.
  Mit érdemes ilyenkor csinálni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Bea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bea!
   A vételárat csak újépítésű lakóingatlan vásárlása esetén kell megbontani az adásvételi szerződésben telekárra és felépítményre, használt lakásnál nem.

 • Nóra szerint:

  Jó napot!
  Nekem kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy van két kiskorú gyerekem. Én 24 éves vagyok, a párom 42. Jelenleg munkaviszonyunk nincs, NAV felé tartozásom van. A nagyobbik gyerekem a volt párom nevén van, de az én eltartásomban él. Papírom nincs róla. Ezektől függően mire lenne lehetőségem, hogy egy használt lakást tudjak vásárolni?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Nóra

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nóra!
   Munkaviszony hiányában sajnos nem rendelkeznek a CSOK igényléshez szükséges legalább 180 napos TB jogviszonnyal, ami a CSOK igénylés egyik alapfeltétele. Továbbá kizárja a jogosultságot a NAV felé fennálló tartozás. Így sajnos nincs lehetőségük CSOK igénybevételére.

  • Nóra szerint:

   Jó napot.
   Akkor ahogy az ön szavaiból kivettem a NAV felé rendeznem kellene a tartozásomat és hat hónap munkaviszony szükséges. Szeretném öntől megkérdezni a szocpol feltételeit használt lakás vásárlás ügyében. A jövőben lesz-e változás, ami rám nézve jó, hogy lakáshoz jussak.
   Válaszát előre is köszönöm.
   Nóra

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Nóra!
    Igen, a NAV felé nem lehet tartozás és legalább 6 hónap hivatalos munkaviszony szükséges. A feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja. Jövőbeni esetleges változásról jelenleg nincs információnk.

 • Nikolett szerint:

  Jó napot kívánok!
  A kérdésem az lenne, hogy használt lakás (családi ház) esetén milyen fűtésrendszer az elfogadott, illetve milyen megoldás jöhet szóba? Ugyanis az általunk kiválasztott ingatlan fűtési megoldása pillanatnyilag egyéni (kályha) és emiatt nem tudjuk igénybe venni a 2 gyermek után járó CSOK-ot, ami a vásárlásnál az önerő lenne!
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  Nikolett

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikolett!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében használt lakóingatlan vásárlásához igényelt CSOK esetén elfogadható az egyedi fűtési mód, adott esetben kályha is.

 • Dorina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  2009. évben igénybe vettük a szocpolt 2 gyermek után. Ez 2011. évben visszafizetésre került, az ingatlan eladása miatt.
  A kérdésem az volna, hogy most egyedülállóként igényelhetem-e a 2 gyermek után járó CSOK teljes összegét. (Mivel előzőleg a teljes összeg visszafizetésre került.)
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dorina!
   A szocpol visszafizetése ellenére korábban már igénybe vették a támogatást, így egy mostani lakásvásárlás esetén a korábban kapott szocpol és a 2 gyermek után járó CSOK különbözetére lehet jogosult.

 • Adrienn szerint:

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha van önerőm, ami jelen esetben a kinézett háznak a 70 százaléka, akkor megkapom-e a szocpolt mellé? Három gyerekem van, de nem kellene mind igénybe vennem az utánuk járó összeget! Jelenleg főállású anya vagyok! A ház megfelel minden követelménynek!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Információink szerint főállású anyaként nem rendelkezik a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszonnyal. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Mónika szerint:

  Használt ingatlant szeretnénk venni. 2 kiskorú gyereket nevelünk. CSOK 3 gyerekre konstrukcióval. Önerő nélkül van lehetőség? 7 millió a vételár. Több bank előzetes hitelbírálata alapján jogosultak vagyunk elvileg, de mivel az ingatlan 80%-igterhelhető, így mégse tudunk venni. Férjem jogosult kamatmentes honvéd kölcsönre 4,2 millióra, de amint ezt bárhol szóba hoztuk elzárkóztak a hitel nyújtástól.
  Van esetleg olyan lehetőség, hogy meg tudjuk venni az ingatlant?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Van olyan pénzintézet, amely sem a meglévő, sem a vállalt gyermek utáni CSOK-ot nem számítja bele a 80%-os terhelhetőségbe. Arról, hogy adott esetben megvalósulhat-e az önerő nélküli vásárlás, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos tájékoztatást adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

 • Borbála szerint:

  Tisztelt Cím!
  Az lenne a kérdésem, hogy van egy meglévő hitelem arra a házra, ahol jelenleg lakom. De szeretnék elköltözni és ott egy másik házat venni. Ki tudom egyenlíteni a tartozásom a szocpollal? Igényelhetek-e Csokot?
  Köszönöm segítségüket.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Borbála!
   A CSOK fennálló hiteltartozás kiegyenlítésére nem használható fel. A vásárolandó ház vételárának kifizetéséhez jogosult lehet a kedvezményre, ha a fenti bejegyzésben olvasható valamennyi feltételnek megfelel.

 • Anikó szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy:
  1. A már meglévő 2 gyerek után igényelhetem-e egyedülállóként úgy a csokot használt lakás vásárlásra, hogy jelenleg gyesen vagyok és még egy lakcímen vagyunk volt párommal?
  2. Amit néztem házat az 800 000 Ft-ba kerül, viszont 1 430 000 Ft-ot tudnék igényelni és így mennyi összeget fogok megkapni?
  3. Ha csak a 800 000 Ft-ot kapnám meg, nem lehetne-e azt csinálni, hogy megigényelni úgy a csokot, hogy megkapjam a teljes összeget, hogy egyben lakásvásárlás és felújítás vagy korszerűsítésre? Gondolok itt a nyílászáró cserékre illetve fűtéskorszerűsítésre esetleg még hőszigetelésre? Ha véletlen nem járná ki az összeg, akkor igényelhetem-e mellé a fundamentát hitel helyett úgy, hogy az csak jövőre fog letelni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Anikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anikó!
   1. Csak gyesre információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.
   2. A CSOK összege nem haladhatja meg a vételárat.
   3. A CSOK fennmaradó része felújításra, korszerűsítésre nem használható fel. A megtakarítási időszakban lévő Fundamenta szerződésének felhasználásáról a Fundamenta szakértője tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

   • Anikó szerint:

    Azt elfelejtettem írni, hogy én főállású őstermelőként is fizetek magam után TB-t negyedévente. Ez megfelel az igényléshez? És arra a kérdésre nem adott választ, hogy a már meglévő 2 gyerek után igényelhetem-e egyedülállóként úgy a csokot használt lakás vásárlásra, hogy jelenleg még egy lakcímen vagyunk volt párommal?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Anikó!
     Biztosítottnak számít a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. A CSOK-hoz szükséges igazolás kiadhatóságáról pontos tájékoztatást azonban kizárólag a területileg illetékes OEP tud adni Önnek a náluk nyilvántartott adatok alapján.
     Nem befolyásolja a CSOK jogosultságot a volt párjával közös jelenlegi lakcím.

 • Mihály szerint:

  Tisztelt Cím!
  Feleségemmel 13 éve, hitelre vásárolt családi házban lakunk. Jelenleg is törlesztjük még a részleteket. Ez alatt az idő alatt két gyermekünk született, rájuk eddig semmiféle kedvezményt nem igényeltünk. A nejem a tulajdonosa, én pedig a haszonélvezője vagyok az ingatlannak.
  Kérdéseim:
  – Meglévő hitelünkbe való “betörlesztésre” igényelhetjük-e a CSOK-ot?
  – Vagy egy második lakás vásárlásakor jogosultak lennénk-e rá?
  Válaszukat köszönjük.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   A meglévő hitelük előtörlesztésére a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni.
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – a jogosultságot elvileg nem zárja ki a másik lakástulajdon, ha az haszonélvezeti joggal terhelt, s a szerződésen alapuló haszonélvezeti jogot 2016. február 10. előtt jegyezték be.

   • Mihály szerint:

    Tisztelt Cím!
    Válaszuk után két bank paksi fiókjában is érdeklődtem (Erste, MKB). Mindkettőnél nemleges választ kaptam. Közölték, csak akkor lehetek jogosult, ha eladom a jelenlegi ingatlanomat. Hiába a bejegyzett haszonélvezet a házon. A második ingatlanhoz nem adnak “szocpol-t”. Esetleg Önök tudnak olyan pénzintézetről, ahol valóban értik és alkalmazni is tudják az új jogszabályi változásokat?
    Válaszukat köszönöm.
    Mihály

 • Tímea szerint:

  Üdvözlöm!
  Előre is köszönöm segítségét.
  Esetünkben férjem két és fél éve bejelentetten Skóciában dolgozik. Én családegyesítés miatt márciusban felmondtam a munkahelyen (gyesen voltam itthon), lemondtam (1 hónapra, májusra) gyes, családi folyósítást, majd közben kistestvér fogant, így itthon maradtunk. Visszaigényeltem a gyest, családit 06.01 nappal, gyesem 09.14.-én lejárt, kislányom 3. életévét betöltötte, regisztráltam munkanélkülíre egyből, az álláskeresési járandóságot csak okt. 26.-tól igényeltem, melyet 90 napig kapok.
  Kérdésem: jogosultak volnánk csok-ra használt lakás vásárlása esetén?
  Üdvözlettel.
  Tímea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A leírtak alapján úgy véljük, hogy nem rendelkezik a CSOK igényléshez szükséges legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal. További pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet, Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem arra vonatkozik, hogy ha az igénylőnek van másik lakástulajdona is, az házaspár esetén, hogy néz ki? A házaspár számít az egy igénylőnek, vagy külön -külön? Mert nekünk kettőnknek összesen 100% a tulajdonrésze, külön pedig 50-50%.
  Köszönettel, László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Házastársak esetén mindkét félnek külön-külön lehet 50% tulajdoni hányada más lakásban. A fent leírtak tehát nem zárják ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Timea szerint:

  Üdvözlöm!
  A kérdésem a következő lenne. Párommal szeretnénk 2 még meg nem született, vállalt gyermek után használt lakásra igényelni a csokot. Még nem vagyunk házasok, 4 hónap múlva lesz az esküvőnk.
  Az érdekelne, hogy ha a lakás megvásárlásakor még nem vagyunk házasok, de utána rövid időn belül összeházasodunk és csak a házasság létrejöttekor adjuk be a csokra a kérelmet, akkor jogosultak vagyunk-e rá, vagy már a lakás megvásárlásakor is házasnak kell lenni?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Tímea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A lakásvásárláskor még nem szükséges házasnak lenni. A házastársi kapcsolat a megelőlegező CSOK igénylésének feltétele, tehát elegendő, ha a kérelem benyújtásakor házasok. Fontos azonban, hogy az adásvételi szerződés megkötését követően 120 nap áll rendelkezésre a CSOK kérelem benyújtására.

 • István szerint:

  Kedves Szakértő!
  Családi házunkat el szeretnénk adni. A használatbavételi engedélyt 2007 márciusban kaptuk meg. Az ára nem haladja meg a 35 milliót. 145 nm alapterületű.
  A kérdésem az lenne, hogy a következő tulajdonos igénybe veheti rá a csokot? Tehát maga a ház megfelel-e?
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A leírtak alapján a használt lakásra vonatkozó CSOK-kal finanszírozható a ház. A támogatással finanszírozni kívánt lakóingatlannal szemben támasztott további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Anett szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 2 vállalt gyermekre szeretnék csok-ot igényelni, amennyiben nem tudnánk teljesíteni 10 éven belül, mekkora kamattal kell visszatérítenünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anett!
   A használt lakás vásárlásához 2 gyermek után igényelt megelőlegező CSOK esetén a teljesítési határidő 8 év. Ptk. Nem teljesítés esetén az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Ne haragudjon a sok kérdésemért. Legyen szíves akkor elmondani, hogy mire és hogyan igényelhetem a CSOK-ot lakásvásárlás kivételével?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Meglévő lakóingatlan esetében a CSOK legalább egy szobával történő hozzáépítéshez igényelhető. Ennek feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A kérdésem az lenne, hogy vásároltam egy ingatlant és 50 százalékban van részem benne és szeretném igényelni a CSOK-ot gáz bevezetésére.
  Így igénybe vehetem-e CSOK-ot és mik a feltételei, hogyan kezdjem el?
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   A CSOK korszerűsítéshez (gázbevezetés) sajnos nem vehető igénybe.

 • Henrietta szerint:

  Üdvözlöm!
  A kérdésem először is az lenne, hogy már meglévő 2 és vállalt harmadik gyermek esetében szeretnénk felvenni a CSOK -ot. Minden kritériumnak megfelelünk. A hozzá felvehető hitellel kapcsolatban kérdezném, hogy mik a feltételei? Élettársi viszonyban élünk. Vagy van lehetőség arra, hogy csak a párom igényeljen lakáshitelt a csok mellé?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Henrietta!
   Vállalt gyermek után élettársként nem igényelhetik a megelőlegező CSOK-ot. Ennek feltétele, hogy házasok legyenek és a kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti legyen.
   Használt lakás vásárlásához igényelhető hitelnél nem feltétel a házastársi kapcsolat, de élettársi viszony esetén is csak együttes igénylés lehetséges. Csak a párja nem igényelheti a lakáshitelt a CSOK mellé.
   Az elérhető lakáshitelekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást, melyhez első körben online adatlapunk kitöltése szükséges.

 • ILONA szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, hogy van egy ingatlanunk, a két kiskorú gyerekem nevén van és el szeretnék adni az ingatlant csokban 2.200.000 Ft és egy nagyobb ingatlant szeretnék vásárolni, amiben én is igényben szeretném venni a csokot, de a gyámhivatal azt mondta, hogy úgy engedélyezi eladni a meglévő ingatlant, ha az új ingatlanba a gyerekek nevére kerülne a 2.200.000 Ft, az enyémre pedig az 1.430.000 Ft, mert 3.630.000 Ft-ért vennék az új ingatlant és egyedülállóan igényelném.
  Így is jogosult vagyok-e a csokra?
  A választ előre is nagyon szépen köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   A CSOK-kal vásárolandó lakóingatlanban csak a támogatott személy, vagyis Ön szerezhet tulajdonrészt. Amennyiben a gyerekek is tulajdonhoz fognak jutni benne, akkor sajnos nem lesz jogosult a támogatásra. További részleteket erről ITT olvashat.

 • Alexandra szerint:

  Jó napot kívánok!
  3 gyermekem van és érdeklődnék, hogy hogyan is kaphatnám meg egy használt lakásra a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   A használt lakás vásárlása esetén előírt CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, hogy van egy ingatlanunk és a két kiskorú gyermekem nevén van 1/2-1/2 részben és szeretnénk bővítésre felvenni a csokot.
  Lehetséges ez vagy megmaradna az ingatlan és egy másikat vennék a csokból, amit a két kiskorú gyermekemre igényelnénk.
  A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Bővítés esetén akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha a bővítendő ingatlanban Önnek és párjának együttesen legalább 50% tulajdonrésze van.
   Másik ingatlan vásárlása esetén – a jelenlegi ingatlant megtartva – jogosultak lehetnek a támogatásra, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható összes feltételnek megfelelnek.

 • Józsi szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  26 éves vagyok, az élettársam 31 éves, jelenleg gyesen van 1 éves közös gyermekünkkel. Az élettársamnak van még 3 iskolás gyereke. Én dolgozom, de nem bejelentett munkahelyen. Van tartozásom, de nem az adóhivatal felé. Most van lehetőségünk venni egy családi házat 300.000 Ft, de nagyon ramaty állapotban van.
  Szeretném kérdezni, hogy jogosult vagyok-e vagy fel tudom-e venni a szocpolt használt lakás vásárlásra, tatarozásra? Ha igen, hogyan kezdjek hozzá? Ha nem, akkor mi az indok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Józsi!
   A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A gyes azonban önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, illetve Ön sem rendelkezik ezzel, amennyiben nem bejelentett a munkaviszonya. Mindezekkből következően sajnos nem tudják igénybe venni a CSOK-ot.

 • Laci szerint:

  Tiszteletem!
  Nekem olyan kérdésem lenne, hogy én rokkant nyugdíjas vagyok, de tb támogatásom rendben van. Így fel tudom-e venni 3 gyermek után a csokot használt lakásra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laci!
   A területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni, hogy kiadható-e az Ön részére a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. (Önmagában a rokkant nyugdíj információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt.)

 • Nikoletta szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy 3 saját gyerekemre 2.200.000 Ft-ra vagyok jogosult. A lakás amit vásárolni szeretnék 2 millió forintba kerül. Így a bent maradt 200.000 Ft-tal mi lesz? A papírmunka meg az illetékek kifizethetőek-e esetleg belőle?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   A CSOK összege nem haladhatja meg a vételár összegét. A papírmunka és az illetékek sajnos nem fizethetők ki belőle.

 • Antal szerint:

  Kérdéseim a következők:
  Használt házat vásárolnánk. Férj 50, feleség 41 éves. Közös gyerekeink 6, 2 és 14 hetes magzat. Van egy 100%-os tulajdonban lévő lakásom. Ennek értékét forgatnánk be a jóval többe kerülő ház árába. Ezen kívül van egy romos házam is, amit nem kívánok értékesíteni. (Kizáró ok ez?) Erkölcsi bizonyítvány, biztosítási jogviszony rendben.
  Milyen lehetőségeink vannak? Mekkora szocpolt illetve támogatást kaphatunk, ha minden kizáró okot megszüntetünk?
  Üdvözlettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Antal!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében használt lakóingatlan vásárlásához igényelt CSOK esetén az 50%-ot meghaladó lakástulajdon kizáró okot jelent, ha az nem haszonélvezeti joggal terhelt, mely jogot – amennyiben szerződésen alapul (ajándékozás) – 2016. február 10. előtt, vagy – amennyiben jogszabályon alapul (öröklés) – 2016. február 10.-én vagy azt követően jegyezték be.
   Amennyiben jogosultak lehetnek a támogatásra, akkor fenti 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK-ot vehetnek igénybe. (A 2016. szeptember 16.-tól módosult kormányrendelet értelmében a magzat a terhesség 12. hetének betöltése után meglévő gyermeknek számít.)

 • Krisz szerint:

  Tisztelt Hitelnet!

  Érdeklődnék, hogy ki számít eltartottnak a törvény szerint? 10 milliós új lakás építésére pályáznánk, amihez van három gyermekünk, akik közül kettő még pici (6 év alatti), egy viszont 24 éves. Együtt lakunk, illetve együtt is költöznénk, viszont a nagyobbik már másfél éve dolgozik. Ez probléma lehet az igénylésnél?
  A banknál eltérő információkat kaptunk, valahol azt mondják, hogy nem lényeges, hogy dolgozik-e vagy sem, csak 25 év alatti legyen, valahol pedig azt mondják, hogy a szerződéskötés pillanatában nem lehet állása, és ezt büntetőjogi felelősségem tudatában ki is kell jelentenem.

  Melyik lehet az igaz?

  Köszönöm előre is.
  Üdv,
  Krisz

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisz!
   A CSOK rendelet az életkori feltételeken túl előírja, hogy a kedvezmény az igénylő eltartott gyermeke után igényelhető. Az a 25 év alatti gyermek, aki dolgozik, véleményünk szerint nem számít eltartottnak, így utána a támogatás nem vehető igénybe. Állásfoglalást ez ügyben a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kérhet.

 • Levente szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A következő a mi álláspontunk, a feleségem BAR listán van/volt, kifizettük, így már nem tartozik. Az én fizetésem havi nettó 180.000 Ft, az övé 100.000 Ft. Van lakástakarékban 1.500.000 Ft, amire megint ennyit fel tudnánk venni, azaz 3.000.000 Ft. Mivel a feleségem BAR listán szerepel, így a csokot nem tudom hogyan tudjuk igénybe venni. A ház amit meg szeretnénk venni 11.500.000 Ft. Nekem van személyi hitelem, ami havi 47.500 Ft. Mi akkor a CSOK-ot nem tudjuk igénybe venni?
  Ha nem tudjuk és csak az én nevemre lehet hitelt felvenni, mennyi hitelt kaphatnék én?
  Előre is köszönöm a válaszokat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Levente!
   A negatív tartalmú BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot, hitelfelvételre ez esetben azonban nincs lehetőség, a házastárs hitelügyletbe történő bevonása ugyanis kötelező.
   Arról, hogy BAR lista esetén milyen lehetőség van lakáshitel felvételére, IDE kattintva olvashat.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  Egyedül élő két gyermeket nevelő nő vagyok. Sajnos bár listás. Még 3 hónapig tiltanak a munkabéremből. Érdeklődnék, hogy ha letelik a 3 hónap, jogosult vagyok-e bármilyen lakásvásárlási hitelre? Esetleg valamennyi önerőt is tudnék felmutatni, ez kb. 1 millió Ft plusz a két gyermek után járó szocpol. Minden megoldás érdekel.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   A tartozás megfizetése után lezárásra kerül a szóban forgó ügylet. Ezt követően Ön passzív BAR státuszba kerül. A teljesítéssel lezárt ügyletek esetén az adós adatai további 1 évig maradnak BAR listán passzív státuszban. Passzív státusz esetén 6 hónap eltelte után van lehetőség hitelfelvételre, bankpartnereink egyikénél. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Gabriella szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy olvastam hogy ha CSOK-ot veszünk igénybe, akkor annak összege után nem kell illetéket fizetni. Ez így van? Ezt automatikusan így számolja a NAV vagy kérelmezni kell valahol? Illetve érdeklődnék, hogy az illetéket az adásvételi megírása után kb. 30 nap után küldik vagy ha már elbírálták a CSOK-ot onnan kezdve kb. 30 nap.
  Előre is köszönöm.
  Üdv.
  Gabriella

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   Igen, a támogatás összege csökkenti az illetékalapot. Ezt nem kell külön kérelmezni, a NAV az adásvételi szerződés alapján automatikusan figyelembe veszi.
   Miután kifizetésre kerül a teljes vételár, a földhivatal megküldi a NAV-nak a kapcsolódó dokumentumokat, mely alapján a NAV ezt követően kiveti az illetéket.

 • Boglárka szerint:

  Üdvözletem!
  Olyan kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy az adásvételi szerződés megírásakor még nem voltunk házasok párommal, utána házasodtunk össze (ő az egyedüli tulajdonos a szerződésben).
  A kérdésem, hogy ilyen esetben is megkapjuk a CSOK-ot vagy módosítani kell az adásvételi szerződést?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Boglárka!
   Házastársak (élettársak) CSOK igénylése esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – tulajdonrészt kell szereznie a célingatlanban. A kedvezményre tehát akkor lehetnek jogosultak – a további felvételek teljesülése esetén – ha a CSOK igénybevételével vásárolandó lakásnak mindketten tulajdonosai lesznek.

 • Kata szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Élettársammal most vettünk egy házat és most várjuk az első babánkat.
  Az lenne a kérdésem, ha szeretnénk igénybe venni a CSOK támogatást (ha jól tudjuk 600.000 .-) mi a legelső teendő és hol tudjuk igényelni?
  KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGÉT!
  Kata

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   Ha a teljes vételárat kifizették már, akkor sajnos nincs lehetőség a CSOK igénybevételéve. A kedvezmény ugyanis lakásvásárlás esetén a vételár megfizetéséhez igényelhető.
   Ha még nem fizették ki, akkor az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a vételár utolsó részét a CSOK-ból fizetik meg. A támogatás iránti kérelemmel a hitelintézetekhez fordulhatnak.

 • Bettina szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Mi a kötelező igénylési sorrend, ha a használt lakás vasárláshoz CSOK-ot és önkormányzati támogatást is szeretne kapni a vásárló? Illetve melyik lesz az utolsó vételárrész?
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bettina!
   A CSOK-ot a bankok a vételár utolsó részeként folyósítják, tehát először az önkormányzati támogatást kell folyósítani.
   Amennyiben az adott önkormányzat bejegyzi jelzálogjogát az ingatlanra, akkor feltétel, hogy maga elé engedje a CSOK-ot biztosító jelzálogjogot.

 • Bkata szerint:

  Még egy kérdés: férjemnek van tartozása, de nem közüzemi, akkor is igénybe tudom venni a csokot? Hitellel együtt?

 • Bkata szerint:

  Üdvözlőm!
  Csokkal kapcsolatban érdekelne egy 10 éves gyerek után igényelném, az ő nevén van egy ház, akkor is igénybe tudom venni a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bkata!
   A támogatásra való jogosultságot nem zárja ki a gyermek meglévő lakástulajdona.

 • Attila szerint:

  Az lenne a kérdésem, hogy ha az adásvételi szerződésben 2.850.000 Ft szerepel, akkor megkapjuk-e a 2.750.000 Ft csokot a 4 gyermekünk után? Tehát 100.000 Ft önerő elegendő-e?
  Az értékbecslő ma azt mondta, hogy többnek kéne lennie a vételárnak. A takarék azt mondta elegendő. Az értékbecslő valami 80%-os ingatlan terhelhetőséggel magyarázta.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A vonatkozó rendelkezések értelmében a CSOK összegét nem kell beleszámolni az ingatlan maximális, 80%-os terhelhetőségébe, így elvileg megoldható a 2.850.000 Ft vételárú lakás finanszírozása a 4 gyermek után járó 2.750.000 Ft CSOK-ból és 100.000 Ft önerőből, amennyiben az egyéb előírások is teljesülnek.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Hitelt szeretnénk felvenni használt családi házra, amit 10 éve már nem laknak. A bank ilyenkor kiküld egy értékbecslőt? Milyen iratokra van pontosan szüksége? Adásvételi, tulajdoni lap, méretezett alaprajz. Használatba vételei engedély kell használt lakás vásárlásakor vagy ez csak új lakásra vonatkozik?
  Olyan kaphat-e hitelt, aki gyeden van és ő igényelné a hitelt is, ha az adóstársnak nincs hivatalos munkája?
  Válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   Családi ház értékbecsléséhez tulajdoni lap, térképmásolat és alaprajz szükséges. A használatbavételi engedélyt nem kell benyújtani.
   A gyed önálló jövedelemként nem fogadható el, így csak gyedre sajnos nem vehető fel hitel.

   • Tibor szerint:

    Köszönöm válaszát!
    Ha a banknál az átutalt összeg nem gyedként szerepel, akkor lehetséges a hitel felvétele?
    Munkabérként van feltüntette az utalt összeg.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Tibor!
     Ez esetben is nyilatkozni kell a hitelkérelemben a jövedelemszerző tevékenységről büntetőjogi felelősségük tudatában. Ebből kiderül, hogy jelenleg gyeden van a párja, ami nem fogadható el önálló jövedelemként.

     • Tibor szerint:

      A hitelt adó banknál volt megkérdezni az ezzel való eljárást, ha gyeden van és munkabérként érkezik akkor mi is van.
      A válasz: hogy mivel munkabérként van ugyanúgy feltüntette, mint amikor még dolgozott, ők meg fogják adni a hitelt, teljesen, nem értem már az egészet.
      Ha bele is írjuk a hitelkérelembe, hogy gyeden van, akkor is jövedelem érkezik a számlájára és így meg kell hogy kapják, ez volt a válasz, őket nem érdekli, hogy milyen jövedelem érkezik.
      Ez érdekes!
      Köszönöm!

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Tibor!
      Az általunk megkérdezett bankoknál a gyedből származó jövedelem önálló jövedelemként sajnos nem fogadható el akkor sem, ha munkabér jogcímén érkezik a számlára. Javasoljuk, hogy hitelkérelmüket a fent említett bankhoz nyújtsák be, ahol ez nem jelent problémát.

 • Barbi9 szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  CSOK igénylésére van-e az alábbi esetben lehetőségem: van két gyermekem a volt páromtól, a jelenlegitől egy közös. A jelenlegi páromnak van egy lakása. Én most adtam el az enyémet. Arra van-e lehetőség, hogy a páromtól megvásároljam az ingatlant úgy, hogy a gyermekekre megigénylem a csokot? (vagy csak a kettő idősebbre, akik neki nem vér szerintiek). Nem vagyunk házasok, nincs bejegyzett élettársi kapcsolatunk, nincs közös lakcímünk. Nekem közös a címem gyerekekkel, a páromnak más címe van.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Barbi09!
   Élettárstól történő lakásvásárláshoz a CSOK nem vehető igénybe. Családi állapotáról büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia.

   • Barbi9 szerint:

    És a volt páromtól vásárolhatok ingatlant ilyen módon? Ha az megfelel a csok kritériumainak?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Barbi9!
     A volt élettárs nem számít közeli hozzátartozónak, a tőle történő vásárlást nem tiltja a vonatkozó kormányrendelet.

 • Dóra szerint:

  Tisztelt Szakértők!
  Olyan problémám lenne, hogy a devizahiteles jelenlegi házunkat nem tudjuk fizetni, ezért vevői szándéknyilatkozattal eladnánk, a vételárat pedig a bank kapná, így megszabadulhatnánk a hiteltől, sajnos más lehetőségünk nincs. Viszont ebben az esetben a házeladás előtt illetve, ha sikerül utána van lehetőségünk csak CSOK-ból másik ingatlant vásárolni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dóra!
   Ha a lakásvásárláshoz felvett hitel terheli az ingatlant, akkor a lakáseladásból adódóan nem lesz továbbforgatási kötelezettségük. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Fruzsina szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Találtunk egy számunkra megfelelő ingatlant, viszont akad pár kérdés amivel nem vagyunk tisztában és nem volt teljesen egyértelmű a cikk sem. Ha a víz az udvarban van az megfelelő vagy kell hozzá a kút is? A lakásban elég egy helyiség fürdőszobának vagy felszereltnek kell lennie? Illetve attól, hogy a lakcímkártya odaszól, 30 napon belül ellenőrzésre kerül, hogy ott lakunk-e? Mert ha sikerülne megvásárolni, életvitelszerűen nem költöznénk be amíg igényeink szerint nem tudjuk kialakítani, amihez szükség van pár hónapra.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Fruzsina!
   Mint ahogy a fenti bejegyzés is tartalmazza, közműves ivóvíz-szolgáltatás hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kútnak kell lenni.
   A fürdőszobának tisztálkodásra alkalmas helyiségnek kell lennie, tehát rendelkeznie kell fürdőkáddal vagy zuhanyzóval, mosdóval, vízmelegítővel.
   A bentlakás ellenőrzése a kormányhivatal hatásköre. Ezzel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatalnál érdeklődhet.

 • Judit szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy jelenlegi hitellel terhelt lakásunk értékesítése után szeretnénk egy másik lakást venni hitel + Csok felhasználásával. A jelenlegi lakás kifizetése vevőnk részéről elhúzódott, így a megvásárolandó ingatlanra kötött adás-vételi szerződéshez a banktól kikért igazolás a fennálló tartozásról már nem releváns, mert azóta még plusz 2 havi törlesztőrészletet levonták tőlünk, így önerőnk magasabb összeg lesz, mint ami a szerződésben rögzítésre került. Ez ugye a Csoknál fontos, hogy egyezzen.
  Van-e lehetőség arra, hogy az 1430.000-os Csok összeg helyett a plusz önerővel csökkentett, tehát pl. 1406.000.-ot vegyünk igénybe? Azért lenne fontos, mert közben a pozitív hitelbírálatunk már megvan. Ha módosítanunk kell a hitelszerződést, akkor kicsúszunk a nov. 30-ai határidőből, amikorra ki kell fizetnünk az új lakást. A Csokot ugyebár még nem adtuk be, mivel az eladott lakásra még nincs meg a törlés.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Azt, hogy az alábbi esetben milyen módon történhet a CSOK igénybevétele, az érintett hitelintézettel kellene egyeztetni.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy a Csok igényléséhez (2 gyermek, használt lakás vásárlás), nem vagyunk házasok, mind a két félnek köztartozás-mentesnek kell lennie? Illetve az évekkel ezelőtt megszületett részletfizetési megállapodás, és azóta pontos fizetés minek számít? Mert folyószámlakivonat (adó) így nem mutat tartozást, mivel az előírt időre minden hónapban be van fizetve az adott részlet.
  Segítségüket előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   A CSOK jogosultsághoz mindkét félnek köztartozásmentes adózónak kell lenni. Arról, hogy adott esetben kiadható-e a CSOK igényléshez szükséges nemleges adóigazolás, a területileg illetékes NAV tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

 • ASanyi szerint:

  A településen most épült ki a szennyvíz hálózat. A lakás még egyedi szennyvízszikkasztóra van kötve. CSOK-kal történő vásárlás engedélyezhető? Van-e határidő a szennyvíz-vezetékre való csatlakozásnak?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves ASanyi!
   Használt lakás vásárlásához információink szerint igényelhető a CSOK akkor is, ha nem közműves a szennyvíz-elvezetés, de a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

 • Viktória szerint:

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy nekem volt két öröklési ingatlanom, de egyikben sem volt még 50%-os tulajdoni jogom. Ezt a tulajdontársakkal eladtuk 2013. év végén. De azt az összeget nem tudtam beleforgatni ingatlanba.
  Így jogosultak lennénk-e a CSOK-ra?
  Ha nem, akkor esetleg a férjem egyedül is igénybe vehetné-e a CSOK-ot?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Ha az 5 éven belül eladott ingatlanok lakóingatlanok voltak, akkor a CSOK jogosultsághoz azok Önre eső részét tovább kell forgatni a vásárolandó használt lakás vételárába függetlenül attól, hogy az adott ingatlanok öröklés jogcímén kerültek az Ön nevére. A továbbforgatandó összeg bizonyos tételekkel csökkenthető, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Amennyiben a továbbforgatási kötelezettségnek nem tudnak eleget tenni, akkor sajnos nem jogosultak a kedvezményre. Házastársak a kedvezményt kizárólag együttes igénylés esetén vehetik igénybe, férje tehát egyedül nem tudja kihasználni a kedvezmény nyújtotta lehetőséget.

 • Gabi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az új szabályok szerint a gyám is igénybe veheti a CSOK-ot. Kérdésem, hogy a gyámság alatt álló megváltozott munkaképességű eltartottat is figyelembe lehet venni kortól függetlenül a családi otthonteremtési kedvezmény összegét megalapozó gyermekszám meghatározásakor?
  Köszönettel: Gabi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabi!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében az igénylő által eltartott, vele közös háztartásban élő, a szülei halála miatt legalább egy éve gyámsága alatt álló gyermek után 25 év felett is igényelhető a kedvezmény, ha a gyermek megváltozott munkaképességű és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.

 • Andrea szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az önkormányzati bérleti jogviszony kizáró ok-e, ha használt házat szeretnénk vásárolni?! Négy kiskorú gyermekünk van! Nem az önkormányzati lakást szeretnénk megvenni.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásra kötött bérleti jogviszony nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • István szerint:

  Menyi időn belül kell bekötözni a csakra vásárolt ingatlanba?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A CSOK folyósítását követő 90 napon belül kell bemutatni a hitelintézet részére a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, melyen állandó lakcímként a CSOK-kal finanszírozott lakcím szerepel.

 • Fruzsina szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy csak CSOK-ból illetve CSOK+önerőből vehető-e ingatlan? A páromnak van egy fél tulajdona egy devizahiteles fedezetes házban, de közöset szeretnénk, viszont hitelt nem kaphatunk. Valamilyen formában megoldható a dolog?
  Előre is köszönöm válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Fruzsina!
   Csak CSOK-ból, illetve CSOK-ból és önerőből is megvalósulhat a lakásvásárlás, ha minden egyéb CSOK feltételnek megfelelnek, melyek fenti bejegyzésünkben olvashatók.

 • István szerint:

  Üdv!
  Érdeklődnék az OEP igazolással kapcsolatosan, hogy ugye kell a 180 nap minimum? Nekem több is van, csak több megszakítással, így is ki kérhető? Vagy hallottam, hogy változik most csok
  Kérnék pár infót.
  Üdv.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A jogosultsághoz a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonynak meg kell lenni. A 180 napban több megszakítás is lehet, lényeg, hogy az összes megszakítás 30 napnál ne legyen több.
   A CSOK rendelet legfrissebb változásáról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Gergő szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha gyesen vagyok, igénybe vehetem-e a csokot?
  Köszönöm.
  Gergő

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gergő!
   Információink szerint csak gyesre nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

 • Alexandra szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt családi házat szeretnénk vásárolni a férjemmel. Egy gyermekünk már van és vállalnánk még egyet. A ház vételárának 10%-át fizetnénk ki a tulajdonosnak, a maradékot pedig havi 50.000 Ft-os részletekben.
  Kérdés, hogy a CSOK-ot így is igénybe tudjuk-e venni?
  Válaszát előre is köszönöm: Alexandra

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részként folyósítják akkor, ha már a teljes önerő kifizetésre került. Arra tehát nincs lehetőség, hogy Önök az önerőt havi részletekben CSOK folyósítás után fizessék meg.

 • Samu szerint:

  Tisztelt Hitelnet.
  Szeretnénk lakásunkat kertes házra cserélni. Várhatóan a lakás eladási ára magasabb lesz mint a vásárolt házé. A bejövő összegből hitelt végtörlesztenénk. Az alacsonyabb árú ingatlanra igényelhető-e ebben az esetben a Csok?
  Üdvözlettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Samu!
   Amennyiben az eladott lakás teljes árát együttesen felhasználják az azt terhelő lakáscélú kölcsön visszafizetésére, valamint a vásárolandó lakás vételárába, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Brigi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Nekem 2 gyermekem van, a kisebbikkel gyesen vagyok, így van tb viszonyom. Nincs köztartozásom a NAV-nál és nem vagyok büntetlen előéletű. Egyedülállóként szeretném felvenni a csokot használt lakásvásárlásra. Meg szeretném kérdezni, hogy ezek az adatok szerint van-e rá esélyem és hogy milyen papírokat kéne még bemutatni?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigi!
   Csak gyesre információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP-től kaphat.
   A büntetlen előélet szintén feltétel. Erről bővebben ITT olvashat.
   Az igényléshez szükséges dokumentumok listáját ITT találja.

 • Adrienn szerint:

  Azt szeretném megkérdezni, hogy szeretnénk venni egy kis ingatlant önerőből (nem zártkert). Ha már a nevemen lesz a ház, akkor a felújításra illetve bővítésre kapok-e valami támogatást? Három gyerek után! Ha igen, mi a feltétel?
  Köszönöm várom válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Felújításra nem, meglévő lakóingatlan bővítéséhez igényelhető a CSOK. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Hajnalka szerint:

  Kérdésem, hogy zártkerti ingatlanra adható csok? A ház 41 nm alapterületű, 2 szoba, konyha van, valamint fürdő, villany van bevezetve csak. A mellettünk levő telek lenne eladó és hozzá szeretném venni. A mi telkünkön van víz, villany 30 nm ház. Vagy esetleg adható rá hitel, ami nem magas kamatú? Milyen hitelt adnak zártkerti ingatlanra?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hajnalka!
   Banki finanszírozásra akkor van lehetőség, ha zártkerti lakóingatlanról van szó. Kizárólag lakóházként nyilvántartott, lakófunkciót betöltő, a lakhatási igények kielégítésére alkalmas épület fogadható el, a földtörvény alóli mentesség igazolásával.

 • Lajcsi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnék érdeklődni. Erdélyben lakunk Marosvásárhelyen feleségemmel, egy lányunkkal, úton egy magzattal és tervben meg egy gyerekkel. Ki szeretnénk költözni Magyarországra.
  Hogyan részesülnénk a csok támogatásból és mik az eljárások például Pest megyei új építésű házhoz?
  Köszönjük szépen válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lajcsi!
   Az új építésű lakóingatlan vásárlásához igényelhető CSOK feltételeiről IDE kattintva tájékozódhatnak.

 • Zsu szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Használt lakást szeretnénk venni, hitel nélkül. Igényelhetünk csok-ot? (Minden feltételnek megfelelünk.) Ha igen, akkor hol?
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsu!
   CSOK kérelmüket a hitelintézetekhez nyújthatják be akkor is, ha kölcsönt nem kívánnak igénybe venni.

 • Georgina szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakást szeretnénk venni hitelből és Csokból meglévő 3 gyerek után. Kettő gyerek közös a férjemmel. Legnagyobbik gyerek előző kapcsolatból született. Az Ő dédije ráíratta a fele házat a gyerkőcre, aki még kiskorú.
  Kérdésem az lenne, hogy ettől függetlenül megkaphatjuk-e a Csokot 3 gyerekre? A ház másik fele az ex-é, aki még gyerektartást se fizet, és a házzal se tudjuk mi lesz.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Georgina!
   A gyermek nevén lévő lakástulajdoni hányad nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Erika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk megigényelni a CSOK-ot. Van egy ingatlanunk, ami hivatalosan az édesanyám nevén van. Annak idején az ő segítségükkel jutottunk hitelhez, nekik törlesztettünk. A hitel már letelt, viszont még nem írattuk a mi nevünkre. Ha most szerződést írnánk eladásról, ezáltal igénybe tudnánk venni a csokot? Milyen feltételeknek kellene megfelelni? Egy gyermekünk van, mindkettőnk bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik. Párom 40 éves, én 37.
  Válaszát köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erika!
   Közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz a CSOK nem vehető igénybe, így a támogatásra a leírtak alapján nem lehetnek jogosultak.

 • Attila szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Feleségemnek 3 gyermeke van a volt párjától és nála helyezte el a bíróság, az apának csak láthatása van. Nekünk született egy közös gyermekünk is, így 4 gyermeket nevelünk.
  Meg szeretném kérdezni, jogosultak vagyunk-e használt lakásra igénybe venni 10.000.000 Ft-os támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A 10.000.000 Ft-os kedvezmény kizárólag új lakóház építéséhez vagy újépítésű lakóingatlan vásárlásához igényelhető. Az Önök által eltartott 4 gyermek után – használt lakás vásárlásához – 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak.

 • Roland szerint:

  Tisztelt Hitelnet.
  Használt lakást szeretnék venni, de a házba csak a kertig van bekötve a víz és fürdő sincs.
  Az lenne az érdeklődésem, hogy csokot megkapnák erre úgy, hogy nincs fürdő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   Az, hogy nincsen közműves ivóvíz-szolgáltatás, nem probléma, ha a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van. A fürdőhelyiség hiánya azonban kizárja a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet.Hu!
  Fiatal pár vagyunk, első gyermekünket várjuk. A párom 40 éves. Az én nevemen egy 3000 m2 nagyságú belterület 50%-os tulajdonjoga van. Házat szeretnénk vásárolni. Köztartozásunk nincs.
  Igényelhetünk-e CSOK kedvezményt, illetve bármilyen támogatást?
  Előre is köszönöm.
  .

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Meglévő gyermek után élettársként is jogosultak lehetnek a CSOK-ra. A hatályos kormányrendelet értelmében a magzat a 24. terhességi hét betöltése után számít meglévő gyermeknek, de ez a szabályozás a közeljövőben 12 hétre fog módosulni. A pontos dátumról egyelőre nincs információink. Meglévő gyermek után igényelt CSOK esetén nincsen az igénylők életkorára vonatkozó felső korlátozás.
   Az említett ingatlantulajdon nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Dóra szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Kérdésem az lenne, hogy használt lakás vásárlása esetén a CSOK+hitel mellé még szükséges önerő? Van-e lehetőség részletekben fizetni, vagy csak egy összegben lehet?
  Üdv!
  Dóra

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dóra!
   Amennyiben a CSOK és hitel összege nem fedezi a teljes vételárat, akkor önerő is szükséges a lakásvásárláshoz. A teljes önerő megfizetését a hitel és a CSOK folyósítása előtt igazolni kell.

 • Annamária szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Olyan kérdésem lenne, hogy szüleinkkel lakunk egy háztartásban, az Ő nevükön van a ház. Meg tudnánk oldani a kettéválasztást. Az emeleti részen lakunk mi, de tetőteret szeretnénk beépíteni, hogy növeljük a szobák számát.
  Van esély arra, hogy igénybe vegyünk a CSOK-t? Ha nem, akkor hogy lehetséges vagy hol tudnánk érdeklődni?
  Előre is köszönöm a válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Annamária!
   Tetőtér-beépítéshez igényelt CSOK feltétele, hogy a bővíteni kívánt ingatlan legalább 50%-ban az igénylők, támogatott személyek együttes tulajdonában legyen. Ahhoz tehát, hogy jogosultak lehessenek a támogatásra, a házban Önnek és párjának együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezni. A bővítés esetén előírt további feltételeket ITT ismerhetik meg.
   Személyre szabott tájékoztatást online adatlapunk kitöltésével kérhetnek, illetve személyesen is felkereshetik a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Orsolya szerint:

  Köszönöm az előző kérdésemre a választ. Lenne még egy kérdésem. 2007-ben vettük fel egy gyerekre a “Szocpolt”, az ingatlant eladtuk és visszafizettük a Szocpolt.
  Újra igénybe lehet venni?
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   Amennyiben a visszafizetés óta eltelt 5 év, akkor használt lakás vásárlása esetén a korábban kapott szocpol és a jelenleg 1 gyermek után elérhető 600.000 Ft összegű CSOK különbözetére lehetnek jogosultak.

 • Boglárka szerint:

  Tisztelt Címzett!
  Kérdésem az lenne, hogy ha Társasházat kívánok venni, ahol a közös költségben benne van a biztosítás díja, akkor ez elegendő a CSOK folyósításához? Vagy nekem még külön kötnöm kell egy lakásbiztosítást? A társasházi lakásbiztosítás egyébként kiterjed a teljes lakásra elemi károk esetén., továbbá a biztosító igazolja, hogy a díjfizetés megtörtént.
  Segítségét és válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Boglárka!
   A társasházi épületbiztosítás elfogadható, nem kell külön biztosítást kötnie.

 • Orsolya szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Két gyermekünk van és még vállalnánk egyet. Lehetséges három gyerekre a szocpol használt lakásra? Hitel nélkül.
  Köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   Megelőlegező CSOK használt lakás vásárlásához is igényelhető. Feltétel, hogy házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

 • István szerint:

  T. Hitelnet.hu!
  Azt szeretném ismételten kérdezni, hogy ha a párom főállású anya és az Államkincstár fizeti a tb járulékot, akkor nem jogosult a csok igénylésére?
  Vagy mi a teendő, hogy tudjunk házat vásárolni 4 gyermekre járó csok kedvezménnyel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A társadalombiztosítást keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint az egészségbiztosítást keletkeztető jogviszonyoké. Felesége főállású anyaként egészségbiztosításra jogosult, társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, így erre a CSOK nem igényelhető.
   A CSOK jogosultsághoz azonban elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik minimum 180 napos TB jogviszonnyal, így ha ez Önnek megvan (például munkaviszonya alapján), akkor jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Miklós szerint:

  Használt lakás vásárlásra szeretnénk igénybe venni a támogatást. Azt szeretném megtudni, hogy a megvásárolandó lakásban élő öreg úr az ingatlanvásárlás után is lakhat-e a házban. Azt tudom, hogy haszonélvezet nem lehet a lakóingatlanon. Lenne-e erre valami megoldás? Esetleg egy eltartási szerződés mennyire felelne meg a jogszabályoknak?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   A támogatással vásárolt házban kizárólag a támogatott személyek (igénylők) és eltartott gyermekeik lakhatnak. Az ingatlanra bejegyzett tartási jog ugyanúgy kizáró ok, mint a haszonélvezeti jog.

 • Roland szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az ingatlan amit meg szeretnénk venni 3 millió Ft, ami 2,2 millió csok és 800 ezer Ft saját tőke.
  Illetéket az egész vételár után kell fizetni, vagy pedig csak a saját tőke után?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   A hatályos illetéktörvény alapján, ha a lakástulajdon szerzője a vásárláskor vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatást kap, ennek összegét a lakástulajdon forgalmi értékéből le kell vonni, kivéve a csere esetét. Bővebb információt minderről ITT talál.

 • K.-né szerint:

  Azt szeretném megkérdezni, hogy igénybe vehető-e a csok 2 gyerek után arra a használt ingatlanra, amelynek a tulajdonlapján az alábbi szerepel: lakóház udvarral és üzlet. Az üzlet a pincében van és a tulaj több mint 10 éve nem működteti. Mi sem szeretnénk működtetni. Egy korábbi válaszában azt értelmeztem, hogy a már meglévő ilyen ingatlanon a bővítés megoldható csokkal. A vásárlás is?
  Köszönöm válaszát!
  K.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Információink szerint a lakóház vonatkozásában igényelhető a CSOK. Célszerű azonban a választott hitelintézettel is előzetesen egyeztetni.

 • Eszter szerint:

  4 gyermekem van. Használt lakást szeretnék vásárolni 3 millió forintért.
  Egyedülállóként, gyesen,lévőként meghatom-e a CSOK-ot?
  Várom válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   Csak gyes esetén információink szerint nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást erről a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.
   A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu !
  Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha valaki főállasú anya és az Államkincstár által biztosított a TB-je, az nem veheti igénybe a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Információink szerint a főállású anyasági jogviszony nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így arra CSOK nem igényelhető.
   Pontos információt a területileg illetékes OEP tud adni a kérdésben.

 • Laca szerint:

  Szia.
  Egy gyermekünk van és még vállalnánk egyet. Lehetséges két gyerekre a szocpol használt lakásra?
  Mi a feltételek, hogy megkapjuk?
  Köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laca!
   Vállalt gyermek utáni CSOK igénylés feltétele a házastársi kapcsolat, továbbá legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.
   A használt lakás vásárlás esetén előírt további feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja.

 • Tímea szerint:

  Azt szeretném megkérdezni, hogy jár-e nekünk a férjemmel a szocpol a meglévő két gyerekemre, ha nekem 100 százalékban van lakástulajdonom. 2002-ben megvásároltam a szülői házat, viszont haszonélvezeti joggal van terhelve. A szüleim jelenleg is a házban élnek, én viszont a férjem szüleinél. Szeretnénk házat venni hitelre és ezzel a pénzzel tudnánk megvenni.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   Az 1/1 arányban tulajdonolt, de szülei haszonélvezeti jogával terhelt lakóingatlan nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a szerződésen alapuló haszonélvezeti jog bejegyzésére 2016. február 10. előtt került sor.

 • Bettina szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Szeretnénk igényelni a CSOK-ot használt ingatlan vásárlásra (önerőnket képezné), de az házban nincs bent a központi víz, csak a kúti. Csatorna nincsen a településen.
  Így igényelhetjük-e?
  Köszönettel,
  Bettina

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bettina!
   Használt lakóingatlan vásárlásához igényelt CSOK esetén közműves ivóvíz-szolgáltatás hiányában elfogadható a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút, valamint nem feltétel a közműves szennyvíz-elvezetés sem, ha a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

   • Bettina szerint:

    Tisztelt Hitelnet! Köszönöm szépen válaszát.
    Én kérdeztem rosszul. A településen közművesített víz van, de használt ingatlanba nincs bekötve, csak a saját kútról van bekötve a vízellátás.
    A CSOK igénylését befolyásolja-e?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Bettina!
     Fenti vízellátás használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén elfogadott.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, hogy használt házra szocpol igénylése esetén ha hitelt nem szeretnénk felvenni, akkor is kell mindenképpen mindkét házasfélnek NAV nullás igazolás vagy elegendő-e az egyik félnek? Felszámolás alatt lévő cégem miatt nem kapnám meg a nullás igazolást. Akkor emiatt nem vehetnénk fel a szocpolt? A házastársamnak lenne nullás igazolása. A Tb jogviszony ha jól értem elegendő az egyik félnek?
  Köszönettel.
  Mária

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   A TB jogviszony igazolás élettársak, házastársak igénylése esetén valóban elegendő az egyik fél részéről, a NAV köztartozásmentesség igazolása azonban mindkét fél részéről jogosultsági feltétel.

 • Regina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A férjem szerepel a KHR listán és van egy fél lakása is, ami hitellel terhelt. Nekem nincs hitelem és semmi tartozásom. Az első babánkat októberre várjuk és szeretnénk a későbbiekben még egyet.
  A kérdésem az lenne, hogy nekünk van esélyünk erre a támogatásra vagy nincs?
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Regina!
   A CSOK jogosultságot nem zárja ki a negatív tartalmú KHR lista és az 50%-ban tulajdonolt lakás sem akadály. A KHR miatt azonban hitelfelvételre nincs lehetőségük, így a CSOK nyújtotta kedvezménnyel akkor tudnak élni, ha a lakásvásárláshoz szükséges önerővel rendelkeznek és megfelelnek a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.

 • M.-né szerint:

  Üdvözlöm!
  Kérdésem a következő. Használt ingatlant veszünk/vettünk a férjemmel. Az ingatlanra igénybe vesszük a csok megelőlegező támogatást, egy meglévő gyermekünk van és egyet még szeretnénk. Tehát 1 millió 430 ezer Ft-ot.
  Az ingatlan tehermentes, van víz és gáz szolgáltatás, viszont a villanyhálózatról “le lett vágva”. A visszaköttetés folyamatban van, (az új szabványok szerinti óraláda és vezetékelés megvan, jegyzett szerelő a papírokat elindította), de még nincs áram. Így megadja a kérelemre az igent a bank vagy megvárják míg teljesen véget ér a folyamat és van áram?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   A CSOK-kal finanszírozni kívánt lakóingatlannak rendelkeznie kell közműves villamos energia-szolgáltatással, így a kérelem pozitív elbírálására csak akkor számíthatnak, ha lesz már áram a házban.

 • Lilla szerint:

  Üdvözlöm.
  Segítséget szeretnék kérni hogyan kezdjem el a CSOK igénylését és pontosan mik kellenek hozzá?
  A helyzet a következő: Voltunk a területileg hozzánk tartozó bankban. Megérdeklődtük, hogy jogosultak vagyunk-e rá, azt mondták igen. Nézzük ki a házat, aztán mennyünk be az adásvételi szerződéssel. Ennyit mondtak. A héten kinéztük a házat, ami megfelel nekünk. Az eladó 2.600.000 Ft-ért hirdeti. 3 gyermekünk után ugye ami járna 2.200.000 Ft. Önerővel jelenleg nem rendelkezünk. A fennmaradó összeget részletekbe ki lehetne fizetni? A másik kérdésem az lenne, hogy akkor hogyan kezdjük el az ügyintézést? Az utolsó kérdésem, hogy kell munkahellyel rendelkeznünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lilla!
   A CSOK-ot a bankok a vételár utolsó részeként folyósítják akkor, ha a saját erő maradéktalanul kifizetésre került. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a fennmaradó összeget a CSOK folyósítása után részletekben fizessék meg. Még mielőtt az adásvételi szerződést megkötnék, fáradjanak be a hitelintézethez és egyeztessék, hogy az adott ingatlan valóban megfelel-e a CSOK követelményeinek. Erről IDE kattintva is tájékozódhatnak. Arról, hogy milyen dokumentumok szükségesek a CSOK igényléshez, ITT találnak részletes leírást, illetve a bank is oda tudja adni Önöknek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját. Az adásvételi szerződést ráérnek akkor megkötni, amikor biztosan tudják, hogy az ingatlan megfelel a CSOK követelményeknek és Önöknek rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok. A CSOK jogosultsághoz legalább egyikük részéről minimum 180 napos TB jogviszony szükséges, melynek kiadhatóságáról a területileg illetékes OEP-nél érdeklődhetnek. A további feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatják.

 • Tímea szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Jelenlegi önkormányzati bérleményünket, ahol élünk, a közeljövőben belterületté nyilvánítják és elővásárlási jogunk van remélhetőleg. 5 éve építettünk rá egy 58 m2-es házat egyedi vegyes tüzelésű fűtéssel. Saját néven van villany, de vízellátás a szomszéd segítségével van, almérő után fizetünk neki. Csatorna nincs. A telek 1000 m2. Engedély nélkül saját szakállunkra építkeztünk, mert jött a baba.
  Élettársak vagyunk, összeházasodni nem tudunk, mert párom hontalan. 25 éve él Magyarországon, végleges letelepedési engedélye van, megszakítás nélkül rendelkezik magyarországi munkahellyel. 2 magyar gyermeke van már korábbi kapcsolatából.
  Sajnos bejelentett állásom nekem nincs még, gyermekünk 4 éves. Budapesti állandó lakcímmel azonossal rendelkezünk 5 éve.
  Van kilátásunk szocpolra vagy hitelre?
  Előre is köszönöm válaszát!
  Tímea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A hitelfelvétel feltétele, hogy párja rendelkezzen magyarországi személyes okmányokkal, vagyis devizabelföldi magánszemélynek minősüljön.
   CSOK igénylésre hontalan is jogosult lehet, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.
   Lakásvásárlási hitel igénylésének további feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen használatbavételi engedéllyel és tényleges (fizikai) helyzete és telekkönyvi státusza összhangban legyen.

 • Bandita szerint:

  Kedves hitelnet!
  A párom s én azt a házat vennénk meg CSOK-kal, amiben albérletben vagyunk ideiglenesen. Ő szlovák-magyar. 3 gyermeke is. Én magyar állampolgár vagyok.
  Lehetséges ingatlan megvétele?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bandita!
   Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK jogosultság további feltételeinek is megfelelnek, akkor állampolgárságuk alapján jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  Férjemmel szeretnénk használt lakást vásárolni, amihez a CSOK-ot igényelnénk megelőlegezett támogatásként 2 gyermekre. A férjem nevén van azonban 2 ingatlan (100%-os tulajdoni hányadban), az egyiket ajándékozás útján szerezte és haszonélvezeti jog van rajta. A másik ingatlant ő vásárolta 1-2 évvel ezelőtt, de a vásárlással egy időben a szülők haszonélvezeti jogával terhelték. Minden egyéb feltételnek megfelelünk.
  Az elmondottak alapján jogosultak vagyunk a CSOK-ra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Amennyiben az ajándékozással szerzett lakóingatlan esetében az ajándékozási szerződésen alapuló haszonélvezeti joggal történő terhelésre 2016.02.10. előtt került sor, akkor nem zárja ki a jogosultságot.
   Az 1-2 évvel ezelőtt, vásárlással, haszonélvezeti joggal szerzett lakástulajdon szintén nem zárja ki a jogosultságot.

 • Piroska szerint:

  Elegendő-e egyedülállónak használt lakásvásárláshoz, ha meg van a 180 nap biztosított ideje vagy munkahely szükséges?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Piroska!
   A CSOK jogosultsághoz nem elegendő a 180 napos egészségbiztosítási jogviszony, társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni. Arról, hogy ez az igazolás az Ön estében kiadható-e, a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni.

 • Gabi szerint:

  Tisztelt válaszadó!
  Ha van a tulajdnunkban egy tanya, akkor előbb el kell adnunk,hogy a CSOK-ot igényelhessük?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabi!
   A tanya megnevezésű ingatlantulajdon nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Emil szerint:

  Tisztelt válaszadó!
  A páromnak az előző házasságából van két gyermeke, így is igénybe vehető a CSOK? Amúgy a vásárolni kívánt használt ingatlan a paramétereknek megfelelnek!
  Segítségét előre is köszönöm!
  Emil

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Emil!
   Amennyiben jogerős bírósági határozat alapján a gyermekek párjánál kerültek elhelyezésre, akkor a használt lakás vásárlásához jogosultak lehetnek a CSOK-ra.

 • Mónika szerint:

  Használt családi házat szeretnénk vásárolni férjemmel. 100%-os tulajdonjogom van egy lakásban, amelyet jelenleg használunk. Ezt a lakást akarjuk elcserélni egy használt családi házra, amelyre CSOK-ot igényelnénk két gyerekre. Férjemmel van egy közös lakásunk is, mindkettőnknek 50-50%-os tulajdoni hányadunk van benne, amelyet nem akarunk eladni.
  Jogosultak vagyunk-e a használt ház (cserével történő) megvásárlása során CSOK-ra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A leírtak alapján működhet a CSOK-kal történő lakáscsere, amennyiben a további igénylési feltételek is teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a megvásárolt ingatlan a “HH” besorolást kapta az Energetikai tanúsítvány szerint.
  A CSOK (két gyermek esetén) erre is igénybe vehető, ha hitellel együtt kerül megvásárlásra?
  Válaszát köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judi!
   CSOK igénylésnél az ingatlan energetikai besorolása nem befolyásolja a jogosultságot. A jogosultsághoz a fenti bejegyzésben található feltételeknek kell megfelelnie az ingatlannak.

 • Judit szerint:

  Tisztelt HItelnet!
  Telket vásárolunk, melyen használt, régi ház áll. 2 kicsi gyermekünk van, a ház alapterülete 80 nm, közművesített.
  A kérdésem az lenne, hogy a vásárláshoz igénybe vehetünk-e csok-ot, ha a házat néhány év múlva szeretnénk lebontani és az építkezés ideje alatt nem ott laknánk.
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Véleményünk szerint ez esetben a lakás bontásakor visszafizetési kötelezettségük keletkezne a támogatás vonatkozásában. Pontos információt ez ügyben a területileg illetékes kincstártól kérhet.

 • Adrienn szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Igényelhető-e CSOK, amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan bírósági árverés alatt áll (banki tartozás, közüzemi számlás tartozás miatt), azt bírósági árverés útján szeretnénk megvásárolni? A vételárat készpénzből, illetve CSOK-ból szeretnénk rendezni.
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Arról, hogy hitelfelvétel nélküli CSOK igénylés megoldható-e árverés útján vásárolt ingatlan esetében, az egyes hitelintézetek tudnak Önnek pontos tájékoztatást adni.

 • Dénes szerint:

  Folyamatban van lakásunk eladása, és szeretnénk nagyobb használt lakást vásárolni. Két gyermekünkre már korábban igénybe vettük a támogatást, a feleségem most várja a harmadik gyermekünket, de még a 11. hétben van. Mindketten elmúltunk 40 évesek.
  Van-e lehetőség arra, hogy önerőből és hitelből megvásároljuk az új használt lakásunkat, és a CSoK-ot még a 120 napon belül megigényeljük a betöltött 24 hét után?
  Jóváírható-e a felvett hitelből?
  Milyen lehetőségeink vannak?
  Az eladók nem nagyon vannak türelemmel és félünk, hogy lemaradunk a lakásvételről, ha nem lépünk.
  Segítségüket köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dénes!
   A betöltött 24. hét után, de még az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül benyújtott CSOK kérelem esetén a korábban kapott szocpol és a jelenleg 3 gyermek után járó 2,2M Ft összegű CSOK különbözetére lehetnek jogosultak, amennyiben a személyi és egyéb feltételeknek is megfelelnek.
   A támogatás utóbb született gyermek esetén a felvett lakásvásárlási hitelből is jóváírható. Az utóbb született gyermek utáni kedvezmény összege 400.000 Ft.

 • Elvira szerint:

  Ha van az egyik gyermekemnek ajándékképpen 50% tulajdonjoga a meglévő házunkban, ő rá is igénybe vehető a szocpol?

  • Hitelnet.hu szerint:

   A gyermek nevén lévő lakástulajdon (tulajdoni hányad) nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Pék szerint:

  Kedves Hitelnet!
  3 pici gyerekünk van (6 év alattiak). Vásárolnánk egy használt 115 nm-es házat és építenénk hozzá (vagy a tetőtérben) egy plusz épületet, ami össze lenne kapcsolva a régi házzal. Ez lehet akár egy új otthon is.
  Ha építek a megvásárolt telken meglévő ház mellé egy akár teljes értékű házat, megkaphatom a 10+10 milliós CSOK-ot és az ÁFA kedvezményt az építkezésből?
  Ha nincs egy forintom sem az építkezésre, miből építkezhetek, amíg a CSOK-ot folyósítják?
  A válaszokat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pék!
   Hozzáépítéshez – akár függőleges, akár vízszinten irányban történik – a használt lakás bővítéséhez járó CSOK igényelhető, ami 3 gyermek után 2,2M Ft.
   Ha a meglévő ház mellé egy külön helyrajzi számra kerülő új házat épít (épület kiemeléssel vagy társasházzá alakítással), ahol a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt életvitelszerűen laknak majd, akkor elvileg igényelhető a 10+10 milliós CSOK és akár az adó-visszatérítési támogatás is. Ha nincsen önereje, akkor a támogatások mellett hitelt igényelhet. Azt, hogy adott esetben megoldható-e a csak hitelből és támogatásokból történő finanszírozás, önerő nélkül, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudják megmondani. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Mónika szerint:

  Üdvözletem!
  Érdeklődni szeretnék, hogy lehetséges-e olyan esetben a csok-ot igénybe venni, ha részletfizetéssel vásárolnánk meg egy házat banki hitel felvétele nélkül? Ha igen, milyen módon?
  Köszönettel: Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   CSOK igénylés az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül lehetséges, viszont a hitelintézet csak akkor folyósít, ha a teljes saját erő kifizetésre került már. Véleményünk szerint az nem lehetséges, hogy a CSOK igénylést már most beadják, de a folyósítás csak évek múlva történne meg.

 • Gergő szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni! Nemrég született meg a 4-dik gyermekünk!
  Kérdés! BAR lista az miben befolyásolja a vissza nem térítendő állami támogatás? Megkaphatjuk?
  Köszönöm.
  Tisztelettel.
  Gergő

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gergő!
   A BAR lista nem befolyásolja a CSOK jogosultságot. Ha a vételár hitel felvétele nélkül is kiegyenlíthető, akkor megoldható a vásárlás.

 • Pál szerint:

  Üdv!
  Mi 3 gyerekre szeretnénk igénybe venni a csokot (2.200.000).
  Mennyi a minimum vételár használt lakásnál? Vidéken vásárolnánk!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pál!
   Minimum vételárat nem határoz meg a használt lakásra vonatkozó CSOK rendelet. Feltétel, hogy a fenti bejegyzésben megjelölt előírásoknak megfeleljen a vásárolandó ház.

 • Viktória szerint:

  Tisztelt Cím!
  Fundamenta Lakáskassza Zrt-től igényeltünk áthidaló kölcsönt használt lakás vásárláshoz valamint Családi Otthonteremtési Kedvezményt. A CSOK ügyintézésével az Erste Bankot bíztuk meg. Már a szerződést is megkötöttük. Utólag jelezték, hogy szükségük lenne az utaláshoz egy nyilatkozatra a Fundamentától, a jelzálogjog rangsoráról, amelyben az első helyre az államot engedi. A fundamenta megküldte ezt a nyilatkozatot. Az Erste a nyilatkozat leadása után meggondolta magát és második helyre szeretné az állam jelzálogjogát. A Fundamenta arról tájékoztatott, hogy nem tud ilyen nyilatkozatot adni, mert az állam jelzálogjoga az első helyre jegyezhető be a 12/2001.(I.321) Korm. rendelet 24 paragrafus (7) alapján.
  Valóban az államé az első hely?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Információink szerint az állam jelzálogjoga nem csak az első ranghelyre jegyeztethető be. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes kincstártól kérhet.

 • Böbe szerint:

  Üdvözlöm!
  Új családi ház építésére igényelnénk 3 gyerekes CSOK-ot. Ez lehetséges úgy, hogy a telek csak az egyikünk nevén van? Illetve az akadály, ha a tulajdonoson kívül az édesapja haszonélvező a telken?
  Köszönettel,
  Böbe

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Böbe!
   A CSOK-kal finanszírozni kívánt építkezés helyszínéül szolgáló teleknek mindketten tulajdonosai kell, hogy legyenek. A telekre bejegyzett haszonélvezeti jog kizárja a CSOK-ra való jogosultságot.

   • Böbe szerint:

    Köszönöm! És a telek tulajdonosság mindegy milyen arányban oszlik meg? Lehet 5-95%?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Böbe!
     A tulajdoni hányad mértékére vonatkozóan nincsen előírás, tehát 5-95% is lehet.

     • Böbe szerint:

      Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszokat! Közben merült még fel kérdés. A telken vezeték joga van az EON (Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.)-nek 6 négyzetméteren.
      Ez lehet kizáró ok?

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Böbe!
      A telekre bejegyzett vezetékjog nem zárja ki a jogosultságot.

 • Róbert szerint:

  A szomszédomban egy régi parasztház áll, melyben nincs vezetékes víz, sem villany, sem vezetékes gáz. Félek, hogy a szomszédom eladja és és a leendő vásárlók szocpol által próbálják megvásárolni.
  Kérdésem: Erre az előbb leírt ingatlanra igényelhető szocpol minden közművesítés nélkül!?
  Tisztelettel: Róbert

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   CSOK-kal finanszírozni kívánt használt lakás esetén feltétel a közműves villamos energia szolgáltatás, nem feltétel azonban a gáz és vezetékes víz. Egyedi fűtési mód és a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút is elfogadható.

 • Júlia szerint:

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy használt lakást vásároltam, igénybe vettem mellé a csok állami támogatást. Bejegyeztethetem-e a céget székhelyként, mivel életvitelszerűen itt lakom és itt tárolom a céges papírokat? Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Júlia!
   Kérdésére a területileg illetékes kincstár tud pontos választ adni.

 • Gábor szerint:

  Édesanyám testvérétől szeretnénk házat vásárolni. Elvileg jogszabály nem tiltja, mert közeli hozzátartozónak csak az egyeneságbeli rokon számít és ő így mellékágbeli. Ez így igaz?
  Igénybe vehetem a CSOK-ot? Továbbá lehetséges-e a teljes vételár készpénzes kifizetése a támogatási összeg kivételével és arról egy átvételi elismervényt írni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Édesanyja testvérétől történő lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK, mivel ő valóban nem számít közeli hozzátartozónak. A vételárnak azonban csak a 10%-a adható át készpénzben, a fennmaradó összeg az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára teljesíthető.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A napokban adjuk el a lakásunkat, egy nagyobb használt lakást szeretnénk vásárolni. Két gyermekünkre már igénybe vettük a támogatást. A férjemmel mindketten elmúltunk 40 évesek. Úgy alakult, hogy közben 11 hetes kismama vagyok. A használt lakás vásárlásához hitelt is fel kell vennünk. Megköthetjük-e a vásárolni kívánt lakásra az adásvételi szerződést, vagy meg kell várnunk a betöltött 24. hetet? Mire vonatkozik pontosan a 120 nap, ami a rendeletben szerepel?
  Válaszukat nagyon köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Mivel mindketten elmúltak 40 évesek, ezért CSOK igénylésre a 24. betöltött terhességi hét után nyílik lehetőség. A CSOK kérelem pedig az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be. Az adásvételi szerződés megkötésekor tehát figyelni kell arra, hogy 120 napon (4 hónap) belül be tudják nyújtani a CSOK kérelmet. Ha most – 11. terhességi hét – kötik meg az adásvételi szerződést, akkor a CSOK kérelem 13 hét múlva nyújtható be legkorábban, de még így is benne vannak a 120 napban.

 • Beáta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Mely bankoknál igényelhető lakáshitel csokkal úgy, hogy a csok önerőnek beszámítható?
  Előre is köszönöm a válaszuk.
  Üdv: Beáta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Beáta!
   A legtöbb pénzintézet önerőnként veszi figyelembe a CSOK-ot.

 • Rita szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Budapesti lakásomat 2008-ban vettem devizahitel segítségével. Ezt a hitelt kedvezményesen végtörlesztettem 2012-ben (amikor a kormány ezt lehetővé tette) egy forint alapú CIB Bankos hitellel. A hitel típusa: lakáscélú jelzáloghitel.
  Lakásomat a múlt hónapban eladtam. Férjemmel közösen veszünk egy nagyobb használt lakást. Az eladott ingatlan árából végtörlesztésre került a CIB Bankos hitelem és a vásárolandó lakás vételárába ezt az összeget nem áll módunkban visszaforgatni önerőként. Jogosultak vagyunk-e 1 gyermek után járó CSOK-ra?
  Üdvözlettel, Rita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rita!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében az eladási ár csak az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból törlesztett összegével csökkenthető, hitelkiváltásra felvett kölcsön végtörelsztett összegével nem. Ha a hitel visszafizetésére fordított összeget nem áll módjukban továbbforgatni, akkor sajnos nem jogosultak CSOK-ra.

   • Rita szerint:

    Tisztelt szakértő.
    A devizahitel végtörlesztését a kormány tette lehetővé (köszönet érte), kénytelenek voltunk élni vele, hiszen a forintosításról még csak só volt. Féltünk, ha nem élünk a végtörlesztéssel, soha nem tudunk tovább lépni nagyobb lakásba. Hiszen a devizahitelünk tőketartozása az árfolyam emelkedés miatt olyan mértékűre duzzadt, hogy a lakás ára nem fedezte volna a banki tartozást. Annak ellenére, hogy több mint 4 éve több millió forintot fizettünk vissza törlesztésként. Az újabb hitelt 11,5% kamattal törlesztettük majdnem öt éven keresztül. Tehát ugyanannak az összegnek tulajdonképpen kétszer fizettük ki a kamatait (hiszen az első 5 évben fizetjük ki a kamatok nagy részét), és most újra kezdjük egy harmadik hitellel.
    Ezt csak azért írom le, mert a CSOK jó dolog, de a törvényalkotónak gondolni kellene ezekre az esetekre is, hiszen nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben.
    Ha Önöknek, akik speciális helyzetekkel és problémákkal találkoznak a CSOK-kal kapcsolatban, van visszajelzési lehetősége a törvényalkotó felé, kérem szépen jelezzék ezt a problémát.
    Köszönöm.
    Üdv, Rita

 • Anita szerint:

  Használt lakás vásárlásakor is van mód CSOK + 10 millió hitelre? Vagy ez csak új lakás vásárlása vagy építése esetén kapható?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Használt lakás vásárlásához piaci kamatozású lakáshitel és az otthonteremtési kamattámogatás keretében elérhető 5 éves kamattámogatású lakáskölcsön igényelhető. Az elérhető hitelkonstrukciókról online lakáshitel kalkulátorunk segítségével tájékozódhat.
   A maximum 10 millió forint összegű, 3% kamatú támogatott lakáshitelre csak azok az új lakást vásárlók vagy építők lehetnek jogosultak, akik a 3 gyermek után adható 10 milliós CSOK-ra is jogosultak.

 • Róbert szerint:

  Igényelhetem a CSOK-ot, ha a használt lakást már két éve törlesztem a tulajdonosnak? De az enyém csak akkor lesz a lakás, ha kifizettem a teljes vételárat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   Lakásvásárlás esetén CSOK igénylésre az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, de még a teljes vételár kifizetése előtt van lehetőség.

   • Erzsébet szerint:

    Üdvözlöm.
    Szeretném megkérdezni, a jelenlegi férjemmel nemrég kötöttünk házasságot. Nekem van két kiskorú gyermekem és szeretnénk használt lakást venni. Még nem vettem fel a szocpolt, de már elmúltunk 40 évesek. Ilyen esetben lehet kérni a csokot?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Erzsébet!
     A leírtak alapján igényelhető a CSOK. A használt lakás vásárlás esetén előírt további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Erika szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Ha elállok a hitelszerződéstől – téves információ közlés miatt – akkor a már külön szerződésben aláírt csok és adó-visszatérítés is érvénytelenné válik?
  Illetve kell-e a csok és adó-visszatérítési szerződést közjegyzői okiratba foglalni?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erika!
   Információink szerint a CSOK és adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó szerződés nem válik érvénytelenné, de a hitelintézet addig nem folyósít, amíg a fennmaradó összeg – amennyiben nem lesz hitelfelvétel – önerőből megfizetésre nem kerül.

 • Ervin szerint:

  Családi házunkban a testvéremmel 50-50% tulajdonjogunk van. Édesapám halálakor örököltük meg így. Ha ki szeretném fizetni a testvérem, akkor az kizáró ok, hogy a másik 50%-ot én örököltem? Csak akkor kaphatok támogatást, ha másik ingatlanban lenne tulajdonjogom?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ervin!
   Tulajdonrész kivásárlásához CSOK nem vehető igénybe, így testvére tulajdonrészének megvásárlásához a támogatást nem tudja igénybe venni.

   • Ervin szerint:

    Igaz ez úgy is, hogy örököltem a tulajdonrészem? És ha megválok tőle, például elajándékozom és visszavásárolom? Vagy ez már törvénytelen? És a feleségem sem veheti igénybe, hogy megvegye a testvérem részét? Az ő nevén még nincs tulajdonrész. Vagy erre nincs megoldás?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Ervin!
     Tulajdonrész kivásárlásához a CSOK egyáltalán nem vehető igénybe, tehát akkor sem, ha Ön a tulajdonrészét örökölte és akkor sem, ha a felesége lenne a vevő. A közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz a támogatás szintén nem igényelhető, a testvér pedig közeli hozzátartozónak számít. Hiába ajándékozná el tehát a saját részét, a teljes ingatlan megvásárlásakor kizáró ok lenne a testvértől történő vásárlás.

 • Balázs szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék. 2008-ban vásároltunk a párommal egy használt lakást hitelre, amely jelenleg is tart. Azóta született egy gyermekünk 2009-ben, illetve most várjuk második gyermekünket, amely 14 hetes és januárra várható. Jogosultak lehetünk a CSOK-ra két gyermek után? Ha igen, akkor az befolyásoló tényező, hogy nem házasodtunk össze, csak élettársi kapcsolatban élünk?
  Tisztelettel és Üdvözlettel:
  Balázs

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   A 2008-ban vásárolt lakás vonatkozásában visszamenőleg sajnos nem tudják igénybe venni a támogatást.

 • Katalin szerint:

  Üdv!
  Érdeklődnék, hogyha valaki egyedülállóként vette igénybe a CSOK-ot, de a későbbiekben úgy alakul, hogy élettára lesz (lenne), az élettárs bejelentkezhet a CSOKos házba?
  Köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Információink szerint a CSOK-ot egyedülállóként igénybe vevő személy esetében, ha a későbbiekben élettársi kapcsolatot létesít, az élettárs bejelentkezhet a CSOK-os házba.

 • Géza szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretném kérdezni, hogy ha a telkünkön a régi lakóépület lebontásra került, erről hivatalos bontási jegyzőkönyvünk is van, de a telken megmaradt egy kis melléképület, ami a nyilvántartás szerint gazdasági melléképületként szerepel, ez befolyásolhatja-e az újonnan építendő családi házunkhoz igény bevenni kívánt CSOK-ot?
  Köszönettel várom válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Géza!
   Információink szerint az ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen területként szerepelhet a CSOK-kal finanszírozni kívánt építkezés helyszínéül szolgáló telek.

 • Nádija szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Van 3 gyermekünk, csokot szeretnénk igénybe venni használt családi házra, de van már egy családi házunk amiben 50%-50% tulajdonosok vagyunk.
  Így igénybe vehetünk-e a csokot, vagy kizáró ok?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nádija!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek más lakásban legfeljebb 50-50% tulajdoni hányaduk lehet, így a fent leírtak nem zárják ki a CSOK-ra való jogosultságot. Minderről bővebben ITT olvashat.

 • Orsolya szerint:

  Üdvözlöm!
  Hol találom azt a jogszabályt, mely a szennyvíz elvezetését tartalmazza? Azt már tudjuk, hogy szennyvíztartályt kell vásárolni, de azt nem, hogy a rendelet szabályozza- e, hogy mekkora tartály szükséges.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   A használt lakás közművesítettségére vonatkozó feltételeket a 17/2016. III.10.) Kormányrendelet 5.§ 7. pont tartalmazza.

 • Bea szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Csokot szeretnénk igényelni használt családi házra, amibe a férjemmel 50-50% tulajdonunk lenne, de nekem van már egy ingatlannak az 50%-a a nevemen, egy másiknak szintén az 50%-a, amit ajándékozás címén kaptam, és ezen kívül van egy öröklésből származó 15%-os tulajdoni hányadom egy harmadik házban!
  Ez kizáró ok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bea!
   A CSOK-ot igénylők más lakásban lévő, legfeljebb 50%-os mértékű tulajdoni hányadát lakásonként kell értelmezni, tehát nem kizáró ok, ha Önnek több lakásban legfeljebb 50%-os mértékű tulajdonrésze van.

 • Vera szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy van egy véghajtás alatt álló ingatlan. Ára 5M Ft. 3 gyermekünk van. Erre kapnánk 2,2M Ft-ot és “csak” 2,8M Ft hitelt kellene felvenni. Ez működhet így?
  Ha a teljes árat hitelből oldanánk meg, utána is megigényelhetjük 2,2M Ft CSOk-ot?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vera!
   Elvileg működhet. A részletek miatt kérjük, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, hogy a további információk ismeretében Szakértőink személyre szabott tájékoztatást nyújthassanak!

 • Annamari szerint:

  Érdeklődnék, hogy használt házat szeretnek venni. Menyit adnának rá és mennyi munkaviszony kellene hozzá? Van 3 gyermekünk.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Annamari!
   A jelenlegi munkahelyen legalább 3 hónapos, nem próbaidős munkaviszony szükséges hitelfelvételhez. Ahhoz, hogy pontos tájékoztatást tudjunk adni az adott ingatlanra felvehető hitelösszegről, bővebb információkra lenne szükség, például: a ház értéke, területi elhelyezkedése, az Önök jövedelmi helyzete, stb. A személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online nyomtatványunkat, s Szakértőink ezt követően felveszik Önökkel a kapcsolatot.

 • Krisztián szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A feleségemmel lakást szeretnénk vásárolni. Az egyik lakást 1996-ban építették, de soha nem laktak benne, tehát a belseje teljesen üres, csak a víz és a villanyvezetékek vannak bekötve, de a lakhatási engedélyt kikérték miután elkészült.
  A kérdésem, hogy használt lakásnak vagy újnak minősül-e?
  Tisztelettel: Krisztián

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   Fenti ingatlan a leírtak alapján CSOK szempontjából használt lakásnak minősül. Újnak az a lakás minősül amellett, hogy első ízben értékesítenek természetes személy részére, amelyet gazdálkodó szervezet értékesítés céljára épített vagy építtetett és 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt.

 • Norbert szerint:

  Tisztelt Uram, Hölgyem!
  Párommal használt családi ház vásárlásban vagyunk. Van egy közös gyermekünk, s fel szeretnénk venni két gyermekre (megelőlegezéssel) a CSOK-ot, az 1.430.000 Ft-ot. A házvásárlás előtt rendelkeztünk egy panel lakással, annak értéke visszaforgatásra kerül. Eddig számunkra is tiszta. Nekem azonban korábbi házasságom ideje alatt volt egy lakásom, ami 2013. év elején lett értékesítve. A lakás azonban két gyermekre megelőlegező támogatással lett megvásárolva. A korábbi házasságomban a lakásvásárlást követően meg is született egy gyermekem, azaz egy teljesült a vállalt kettőből. A lakás eladása után a Magyar Államkincstár számlájára visszafizetésre került fejenként 450.000 Ft.
  Kérdésem, hogy ezt a 450.000 Ft-ot, amit vissza kellett fizetnem a MÁK-nak, vissza kell-e forgatnom, vagy sem.
  Várom mielőbbi válaszukat.
  Tisztelettel: Norbert
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   A CSOK rendelet értelmében az igénylő “büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.” Amennyiben igen, akkor nem jogosult a támogatásra. Mivel Önt 2013-ban (5 éven belül) a megelőlegező támogatás visszafizetésére kötelezték, ezért véleményünk szerint nem lehet jogosult a CSOK-ra.

 • Balázs szerint:

  T. Hitelnet,
  Érdeklődnék, hogy a CSOK-ot fel lehet-e használni egy már korábban, hitellel megvásárolt használt lakás végtörlesztéséhez?
  Üdv.
  Balázs

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   A CSOK egy korábbi, már megvalósult lakáscél vonatkozásában nem vehető igénybe, így a lakáshitel végtörlesztéséhez sajnos nem tudja felhasználni a támogatást.

 • Hanna szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Elsősorban érdeklődnék, hogy a szocpolt lehet-e önerőként használni? Illetőleg vállalt gyerekre kaphatunk-e, amennyiben házasok vagyunk? Tulajdonunk nincs, páromnak fix munkahelye van, rendes lejelentéssel, viszont nekem nincs normál lejelentésem.
  Van-e bármilyen esélyünk arra, hogy így hozzájussunk?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hanna!
   A szocpol összege önerőként vehető figyelembe. Házasként – amennyiben legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor – jogosultak lehetnek a vállalt gyermek utáni CSOK-ra. A jogosultsághoz elegendő, ha – használt lakás esetén – legalább egyikük rendelkezik minimum 180 napos TB jogviszonnyal. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Ivett szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  3 meglévő, plusz egy vállalt gyermek után szeretnénk Csok-ot igénybe venni. Egy ikerház két részét, két tulajdonostól szeretnénk megvásárolni. Az ingatlan, amennyire tudom két helyrajzi számon szerepel. Van erre lehetőség? Illetve hogyan lehetséges?
  Üdv: Ivett

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ivett!
   Két külön helyrajzi szám esetén két lakásról van szó. A kedvezmény az egyik, önálló lakás megvételéhez vehető igénybe.

   • Ivett szerint:

    És ez úgy megoldható törvényes keretek közt, hogy a három meglévő gyermekre igényelve megvesszük az egyik felét, majd a bevállalt plusz egyre hitellel kiegészítve a másikat?
    64 nm az alapterülete lakásonként.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Ivett!
     Egy támogatott személynek nem lehet 2 CSOk szerződése, tehát csak az egyik lakóház megvásárlásához tudják felhasználni a kedvezményt.

 • Anita szerint:

  Hol tudom megigényelni a csokot?

 • Imre szerint:

  Tisztelt ügyintéző!
  Nyugdíjas vagyok /69 éves/! 4 gyermekem van, a legkisebb 5 éves lesz. Törvényileg is én gondoskodom róla! Házvásárlás előtt állok!
  Konkrét kérdésem: – Milyen segítséget kaphatok: házvásárlás vagy felújítás címén?
  Soha semminemű segítséget eddig nem vettem igénybe!
  Tisztelettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   CSOK a támogatott személy által eltartott vér szerinti és örökbefogadott gyermekek után igényelhető lakásvásárláshoz, új ház építéséhez vagy bővítéséhez. Felújításhoz a kedvezmény nem vehető igénybe. A jogosultság egyik feltétel a legalább 180 napos TB jogviszony igazolás, amit azonban nyugdíjas személy esetében az OEP sajnos nem tud kiadni.

 • István szerint:

  Kedves Hitelnet Szakértő!
  Szeretnék részletfizetéssel ingatlant vásárolni, magyarul nem a banknak, hanem a tulajnak fizetem részletekben a vételárat, majd a végén az enyém lesz az ingatlan. Ilyen módon, hitel nélkül felvehetem a CSOK-ot ingatlanvásárláshoz?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdv.
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A CSOK-ot fenti esetben sajnos nem tudja igénybe venni, mert a támogatást a bankok csak a vételár utolsó részeként folyósítják, ha a vevő a vételár fennmaradó részét már maradéktalanul megfizette.

 • Timi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Idén májusban sikerült jutányosabb áron hozzájutnom egy lakáshoz (hitellel). Gyermeket várok (egyedülálló vagyok), de a szerződés megkötésekor még csak 21 hetes volt a magzat.
  A kérdésem az lenne, hogy van-e még lehetőségem utólagosan a CSOK igénylésére?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Összege 400.000 Ft, mely a vételár megfizetéséhez nyújtott lakáscélú kölcsöntartozás csökkentésére használható fel a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett. A jogosultság megállapítását a gyermek megszületése után kérheti a hitelnyújtó banknál.

 • Mónika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Korábbi használt lakás vásárlásunk során férjemmel az akkori szabályozás szerint nem tudtuk igénybe venni az aktuális szocpol támogatást. Így, amíg van családi pótlékra jogosult gyermekünk, addig családi adójóváírásra vagyunk jogosultak (az adott adóévben fizetett hitelösszeg 30 %-a igényelhető vissza), melyet az éves bevallásnál igénylünk vissza. Bővítési szándékkal kívánunk nagyobb alapterületű, egy lakóhelyiséggel nagyobb lakást vásárolni, melyhez az ide vonatkozó CSOK támogatást szeretnénk igénybe venni.
  A kérdésünk az lenne, hogy az előzmények tudatában mekkora támogatásra vagyunk jogosultak? Hogyan számolhatunk?
  Várjuk szíves válaszukat!
  Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A kedvezmény összege attól függ, hány gyermekük van. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe használt lakóingatlan vásárlásához. Az adójóváírás nem csökkenti az igénybe vehető kedvezmény összegét. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Syl szerint:

  Tisztelt cím!
  Adásvételi szerződésünket módosítani kellett (ingatlan összevonás miatt, hogy a csoknak megfeleljen az ingatlan) a földhivatali eljárás elhúzódott, így lejárt a 120 nap a szerződés aláírásától.
  Ilyen esetben nem lehet a módosított szerződés aláírásának időpontját figyelembe venni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Syl!
   A CSOK kérelem benyújtásának időpontjára meghatározott 120 napot az eredeti adásvételi szerződés aláírásának dátumától kell számítani. A módosított szerződés aláírásának időpontját sajnos nem lehet figyelembe venni. Ilyen esetben az adásvételi szerződés felbontása és újra történő megkötése lehet megoldás.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van két gyermekünk, most várjuk a harmadikat. Jelenlegi lakásunk vásárlásakor felhasználtuk az új lakás vásárlására járó szocpol kedvezményt két gyermekünkre; tavaly lejárt a 10 év elidegenítési tilalom. Érdeklődnék, hogy használt lakás vásárlása esetén milyen összegben és milyen feltételekkel juthatnánk a csok-hoz? Mindhárom gyermekünkre jár, vagy csak a harmadikra?
  Előre is köszönöm válaszát!
  Judit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Mindhárom gyermeket figyelembe kell venni, de a korábban kapott támogatás összegét le kell vonni a CSOK összegéből. 3 gyermek után használt lakás vásárlásához 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető, de ebből le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a különbözetre lehetnek jogosultak. Ha a korábban kapott támogatás összege meghaladja a 2,2M Ft-ot, akkor sajnos egyáltalán nem tudnak CSOK-ot igényelni. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Edina szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Férjemmel, 2 gyermekünk jogán szeretnénk a szocpolt igénybe venni, használt ház vásárlására. Amennyiben jogosultak vagyunk rá, ez a ház lehet nyaraló övezetben is akár?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   A jogosultság feltétele, hogy az ingatlan a tulajdoni lap szerint lakóházként legyen feltüntetve.

 • Etelka szerint:

  Szép napot!
  Szeretném megkérdezni, van 3 kiskorú gyermekem, 3 családba fogadott unokám, egyedül vagyok a gyámjuk, nincs osztott felügyelet. Férjemtől külön élek, de nem vagyok elválva.
  Milyen esélyem van a csokra a 3 saját gyermekem jogán?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Etelka!
   Házastársi kapcsolat esetén kizárólag együttes igénylés esetén lehet jogosult a CSOK-ra. A kedvezményt egyedül akkor tudnák igényelni 3 kiskorú gyermeke után, ha hivatalosan elválna.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Szakértő!

  Egyedülállóként 2 gyermekkel szeretnék egy használt lakást vásárolni, ami a tulajdon lap szerint 49 m2 és tartozik hozzá egy 3,6 m2 területű terasz és egy 3 m2-es alagsori zárt tároló helyiség. A minimális 50 m2-be ezek nem számíthatók be? Növelhető-e a lakás alapterülete a terasz zárttá alakításával?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   A terasz és az alagsori tároló alapterülete sajnos nem számít bele a hasznos alapterületbe.

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2 gyermek után használt lakásra szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot. Jelenlegi lakásunkban 50-50 %-ban vagyunk tulajdonosok. A jelenlegi lakásunkat el kell adni (adásvételi szerződés előtt) a Csok igényléséhez?
  Csaba

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén – házaspár igénylése esetén – mindkét félnek legfeljebb 50-50% tulajdoni hányada lehet más lakásban, így a meglévő lakástulajdonuk nem zárja ki a jogosultságot. Erről bővebben ITT és ITT olvashat. Ha azonban mégis értékesíteni szeretnék a meglévő lakást, akkor figyelni kell arra, hogy az eladási árat továbbforgassák a vásárolandó lakás vételárába.

 • Zoltán szerint:

  Üdvözlöm!
  A ház, amit szeretnénk megvenni, 2010-ben kapta meg a használatbavételi engedélyt. Magánszemély építette saját részére, amit tőle vennénk meg, tehát nem vállalkozástól. A házban még nem laktak. Ilyenkor felvehető rá a két gyermek után járó 2.600.000 Ft, vagy az kizáró ok, hogy magánszemélytől vennénk? Ilyenkor a használt lakásra járó 1.430.000 vehető fel csak?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   Mivel az említett lakás nem felel meg a CSOK rendeletben előírt, új lakásra vonatkozó feltételeknek, ezért a vásárláshoz nem az új, hanem a használt lakás esetén adható összeg, 1.430.000 Ft vehető igénybe.

   • Zoltán szerint:

    Köszönöm szépen a válaszát. Még egy kérdésem lenne, a használt lakásnál a 35m Ft maximális ár országosan értendő, a területi besorolások (például közép-magyarországi városban legfeljebb 28 millióért, egyéb közép-magyarországi településen legfeljebb 23 millió forintért lehet vásárolni) már nem érvényesek?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Zoltán!
     Használt lakás vásárlásánál a 35 milliós vételár-maximum egységes az ország minden régiójában. A korábbi területi besorolás már eltörlésre került.

 • Attila szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, ha van egy használt ház, ami megfelel a Csok feltételeinek, a személyi feltételek is megvannak, a ház teljes vételára fizethető-e csak Csokból?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   Ha a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, akkor csak CSOK-ból is megvalósulhat a házvásárlás.

 • G.-né szerint:

  Üdvözlöm!
  Kérdezni szeretném, hogy amennyiben haszonélvezeti joggal van terhelve egy ingatlan, mely 100%-ban a fiam tulajdona, lakásbővítésre igényelhetik-e a CSOK-ot feleségével a még csak tervben lévő gyermekek után?
  Köszönöm válaszát.
  G-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Haszonélvezettel terhelt lakóingatlan bővítésére sajnos nem igényelhető a CSOK.

 • G.-né szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy nagyszülőtől vásárolt használt házra igényelhető-e a CSOK?
  Köszönöm válaszát.
  G.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Mivel a nagyszülő közeli hozzátartozónak számít, ezért a tőlük történő házvásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Máté szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy a csok-kal kapcsolatban beadott köztartozás mentességet igazoló papírnak, csak mint “igénylő” magánszemélyről kell beadni, vagy ha résztulajdonos vagyok cégben is, akkor annak is igazolni kell az adótartozás mentességét?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Máté!
   Amennyiben csak CSOK igénylés lesz, akkor elegendő magánszemélyként a NAV köztartozásmentes igazolás. Ha hitelfelvétel is kapcsolódik hozzá, akkor a cégnek sem lehet köztartozása, amit igazolni is kell.

 • Eszter szerint:

  Kedves hitelnet!
  Már lassan 1 hónapja beadtuk a csok igénylést használt lakásra két gyermekemre a bankhoz és értékbecslő színét sem láttuk. Az eladó pedig sürget, félünk, hogy lejár a határidőnk.
  Mit tehetnénk, hogy felgyorsuljon az ügyintézés és milyen határidejű az ingatlant értékelése?
  Köszönöm a segítségüket.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   A folyamatban lévő CSOK kérelemmel kapcsolatban az érintett bankfiók tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

  • Eszter szerint:

   Tisztelt hitelnet!
   A mai nappal az értékbecslés megvolt, az értékbecslő mindent rendben talált. Kb. menyi még ilyenkor a pénzig az átfutási idő használt lakásnál?

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Eszter!
    Ezt követően tudja a hitelintézet a CSOK kérelmet elbírálni. Pozitív bírálatot követően írható alá a CSOK szerződés, majd ezután következhet a támogatás folyósítása. Mindennek az átfutási ideje – pénzintézettől, bankfióktól függően – akár 30-60 nap is lehet. Pontos tájékoztatás ez ügyben az érintett pénzintézet tud Önnek adni.

 • Angéla szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az volna a kérdésem, hogy a hitelből és csokból megvásárolni kívánt használt lakáshoz szükséges-e ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Angéla!
   A CSOK- és hiteligényléshez energetikai tanúsítvány nem szükséges.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A 42 éves fiam 1 hónap múlva nősül, 34 éves a “menyecske”, és szeretnének 2 gyereket, dolgoznak stb. Van egy 2,5 szoba összkomfortos, tanyának nevezett (nincs szennyvíz elvezetés), külterületi, kb. 80 négyzetméter alapterületű házam, amiben a fiatalok élni fognak.
  Hogyan kaphatnák meg a csok-ot?
  1. Esküvő után kettőjüknek ajándékozzam a házat? Akkor milyen jogcímen használhatják ki ezt a nagyszerű lehetőséget?
  2. Eladjam nekik a házat a 2 gyerek után kapható CSOK áráért?
  Milyen szép is lenne, ha nászajándéknak egy kis csok-ot tudnék ajándékozni nekik….
  Köszönettel és üdvözlettel Ilona az örömanya

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Használt ingatlanok esetében tanyaként nyilvántartott ingatlanra a CSOK sajnos semmilyen formában nem vehető igénybe.

 • Gyöngyi szerint:

  Kedves Hitelnet,
  szeretnénk kérdezni, hogy: jelenleg egy 30 nm-es lakásban élünk, egy gyerekkel, melyen még hitel van. Ezt el szeretnénk adni, s megvásárolni egy 60 nm-es lakást, melyhez szeretnénk igényelni a meglévő gyerek után szocpolt (új csok). Ha eladnánk a lakást, kifizetnénk a fennmaradó hitelt, s utána ezt még akkor tudjuk igényelni, hogy az új lakásba belevágjunk? Szeretném kérdezni, hogy az újonnan vásárolt 60 nm-es lakást a csoktól számítva hány éven belül nem lehet eladni?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   Az eladott lakás árának továbbforgatásával – csökkentve a végtörlesztett összeggel – lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK meglévő gyermekük után. A támogatást a vételár kifizetéséhez lehet felhasználni. A lakásra 10 évre terjedő elidegenítési és terhelési tilalom van. Ha ezen időszakon belül adják el, de helyette az előírásoknak megfelelő – legalább akkora értékű, nagyobb hasznos alapterületű – lakást vásárolnak, akkor a támogatás átvihető az újabb lakásra.

 • Nóra szerint:

  Szüleimmel közösen vásárolnánk kétgenerációs családi házat dunántúli megyeszékhelyen. Ehhez eladjuk az ő lakásukat, a mi lakásunkat és hitelt is veszünk fel. Az ingatlan vételára 40.000.000 forint, de ezt 50-50%-ban vásároljuk meg. Így 20.000.000 forint kerül a férjem és az én nevemre. 2 kisgyermekünk van, szeretnénk igényelni a 2 gyermekes, használt lakásra felvehető összeget. A nevünkre kerülő forgalmi érték vagy az adásvételiben szereplő összeg számít?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nóra!
   Ha nincs külön bejárat, vagyis „kétgenerációs ház”-ról van szó, akkor a két gyermek utáni CSOK-ra csak abban az esetben lehetnek jogosultak, ha Ön és a férje lesz a ház tulajdonosa. A CSOK-kal érintett ingatlanban ugyanis kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot. Ha külön bejáratú lakásokról van szó, akkor a CSOK-kal történő finanszírozáshoz társasházzá kell nyilvánítani az ingatlant, s külön lakásként tudják megvásárolni az említett 20 millió forintos vételárért, ami az adásvételi szerződésben is feltüntetésre kerül.

 • Ildikó szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Ingatlant szeretnék cserélni. CSOK-kal igényelném a hitelt. A jelenlegi ingatlanban 1/1-ben vagyok tulajdonos. Addigra, mire aláírom a megvásárolni kívánt ingatlan adásvételi szerződését, le kell kerülnie a nevemről a jelenlegi ingatlannak? Abban az esetben, ha igen, akkor határozattal vagy széljegyen? Esetleg csak az a fontos, hogy hamarabb aláírjam a jelenlegi ingatlanom adásvételijét, mint a megvásárolandót? A hitel benyújtásához már biztos, hogy határozattal le kell kerülnie a nevemről, de elég csak addigra?
  Köszönöm!
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Nem feltétlenül kell lekerülnie a meglévő ingatlannak az Ön nevéről az újabb ingatlan adásvételi szerződésének megkötése előtt, de a pénzügyi teljesítéseket úgy kell véghez vinni, hogy az eladott lakás ára továbbforgatásra kerüljön a vásárolandó lakás vételárába.

 • Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Gyeden lévő anyuka vagyok! Most várom a második babát! A gyedet, mint munkabér utalják! Egyetemen mint hivatalsegéd dolgoztam a szülés előtt! Közalkalmazotti jogviszonyom jelenleg is fennáll! A gyerekek apja aktív bár listás! Van bejelentett munkahelye! Nem vagyunk se élettársak, se házasok! Van-e esélyem használt kis házra felvenni csokot és ha kell hozzá hitelt! Sajnos személyi kölcsönöm van az OTP Banknál! Azt minden hónapban vonja is a bank, mert munkabérből megtehetik! Ha van megoldás, nagyon megköszönném!
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv:Zsuzsanna

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   A gyed hitelfelvétel során önálló jövedelemként sajnos nem fogadható el.

 • V.-né szerint:

  Önkormányzat által értékesítésre kerülő panel lakás megvételéhez igényelhetem-e a szocpolt? Illetve önerőként felhasználhatom-e? 4 gyermekem van, ebből 3 gyermekre tudom igénybe venni, és a jogosultság feltételeivel rendelkezünk. Mennyi összeget tudnék igénybe venni, ugyanis a vételár 50%-át kell önerőként befizetni.
  Előre is köszönöm a válaszát.
  V.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Önkormányzat által értékesítendő lakás vásárlásához is igényelhető a CSOK, melyet önerőként vesznek figyelembe a bankok. A CSOK-ot folyósítása azonban csak a vételár utolsó részeként történhet. 3 gyermek után használt lakás vásárlásához 2,2 millió forint összegű támogatás igényelhető.

 • Rita szerint:

  Üdvözlöm!
  Szeretnénk venni használt lakást. Van 2.000.000 Ft önerőnk. Párom venné fel a hitelt, mert én egészségi okokból nem dolgozom. Neki a nettója 140.000 Ft. A ház, amit kinéztünk, 10.000.000 Ft. 8.000.000 Ft jelzáloghitelt szeretne felvenni.
  Van lehetőségünk rá?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rita!
   Törvényi előírás alapján az ingatlan értékének maximum 80%-a vehető fel, de ezt a mértéket nagyban befolyásolja az igénylők jövedelmi helyzete és az ingatlan területi elhelyezkedése is. Kérdésére pontos választ tehát az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak Szakértőink adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Roland szerint:

  Tisztel Hitelnet !
  Én és az élettársam igénybe szeretnénk venni a 2 gyerek után járó szocpolt. Már van 1 gyerekünk, 1 fél éves és azt szeretném megtudni, hogy mik a követelmények. Használt lakást/házat szeretnénk vásárolni, kb. 130-150 nm. Olvastam, hogy csak akkor adják meg, hogyha összeházasodunk, azt a 2,6 millió forintot, ez igaz-e? 2,5 millió forintba kerül a ház. Ezt adják házasságkötés nélkül is?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   Amennyiben nemcsak meglévő, hanem vállalt gyermek után is igénybe kívánják venni a CSOK-ot, akkor mindenképpen feltétel a házastársi kapcsolat. Használt ház vásárlásához két gyermek után 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A 2,6 milliós támogatás új építésű lakóingatlan vásárlásához vagy új lakóingatlan építéséhez igényelhető. A további feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja.

 • Klaudia szerint:

  Érdeklődni szeretnék. Vásárolnék egy kétszintes háznak a felét, az alsó részét 2.500.000 Ft-ért csokból meglévő 3 gyermekkel. Így igényelhető hitelt nem igényelnék.
  Előre is köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Klaudia!
   CSOK igénybevételével kizárólag önállóan forgalomképes, önálló helyrajzi számon lévő lakás vásárlására van lehetőség. Fél házvásárlása CSOK-kal sajnos nem finanszírozható.

 • Erzsébet szerint:

  Tisztelt válaszadó!
  Csok-ot szeretnénk kérni, használt lakás vásárlásához. (2 gyermekkel, és nem vállalnánk többet) A kiválasztott lakás tetőtéri. A tulajdoni lapon 60 m2 szerepel (ez a hasznos terület), más méret nem. Az energiatanúsítványon 85 m2 van alapterületnek feltüntetve, ez a fűtött terület nagysága is. A bank elutasította a kérelmet, mert a vételár a tulajdoni lapon szereplő 60 m2 alapján nem fér bele a 350 ezer/m2 kategóriába. A rendelet szerint az alapterületre van szabva a korlátozás, annak alapján bőven megfelelne a kritériumnak. Mi ilyenkor a teendő? Lehet-e érvelni a banknál, vagy keressünk másik ajánlatot? Vagy mindenhol csak a tulajdoni lapot veszik figyelembe, a valós adatok helyett is? Vagy valamit nem jól értelmeztem?
  Segítségüket előre is köszönöm: Erzsébet

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékhatár időközben eltörlésre került.

 • Kata szerint:

  Eladtuk a lakásunkat és egy zártkerti ingatlant. Családi ház vásárlását tervezzük. 2 gyermekre szeretnénk igényelni a csokot. A vételárba beleszámít a zártkerti ingatlannak is az értéke? Vagy csak az eladott lakóingatlané?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   A továbbforgatási kötelezettség csak a lakóingatlan eladási árára vonatkozik, a zártkertként nyilvántartott ingatlanéra nem.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket