CSOK használt lakás vásárlásra 2017-től: Hitelnet.hu

CSOK használt lakásra 2017-től

Utolsó módosítás: 2017. július 12. szerda

Mi változott 2017 január elsejétől?

2017. január elsejétől a használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás – kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése esetén a bekerülési költség finanszírozásához

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

CSOK összege:

csok_2016_hasznalt_lakas
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a 5.§ szerinti TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – és legalább 180 napja:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével
 • más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
 • a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül haszonélvezettel terhelt lakóingatlannal rendelkezik, mely esetén a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Attila szerint:

  Üdvözlöm!
  2 gyermekem egyedül nevelő apuka vagyok. Egy zártkerti /külterületi/ ingatlanban lakunk 7 éve albérletben. Ezt meg szeretném venni, mivel olcsón adnák. Nem minősíti át lakássá az önkormányzat, mivel nincs 3000/m2. Hozzáteszem lakcím, víz, villany van! Sajnos az Ex-em miatt KHR-es vagyok, így nincs hitelképességem.
  Kérdésem: Mi a megoldás? Igényelhetem az ingatlanra a Csokot vagy a Szocpolt?
  Kérem segítsen.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A hatályos kormányrendelet értelmében gyermekek utáni vissza nem térítendő állami támogatással (jelenleg: CSOK) csak olyan ingatlan finanszírozható, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakás vagy lakóház megnevezésű. Zártkerti ingatlan vásárlásához a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Éva szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  1 éve vagyunk házasok, van egy 3 hónapos kisfiam. Szeretnénk a csokot igényelni lakásvásárlásra és vállalnank még 2 gyermeket és a hitelt hozzá. A lakás 15 milliós Szikszón. A férjem dolgozik külföldön 6 hónapja, gyest és családit kapok.
  Mi kellene hozzá és megkaphatnánk a hitelt?
  Önerő kell hozzá?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges használt lakás vásárlása esetén, s a kérelem benyújtásakor magyar TB jogviszonnyal kell rendelkezni. A külföldi TB jogviszony csak a 180 napból fennmaradó időszak igazolására lenne lefogadható. Így a leírtak alapján férje sajnos nem tudja teljesíteni az erre vonatkozó feltételt. Ha Önnek a gyes mellett van munkaviszonya, akkor elvileg van TB jogviszonya. Arról, hogy az Ön részére kiadható-e ez az igazolás, a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni.
   Az elérhető lakáshitelekről és a szükséges önerő mértékéről bővebb információk ismeretében tudunk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Melinda szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy takaréknál Csokot igényeltünk, már becslő is volt kint. Kb mennyi idő múlva várhatjuk a szerződés aláírást? Már minden papírunk le van adva. Már csak a válaszra várunk.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Melinda!
   Kérdésére az érintett takarékszövetkezet tud pontos választ adni.

 • Miklós szerint:

  Jó estét!
  Kettős állampolgársággal rendelkezünk. Van még 3 kiskorú gyerekünk. Feleségem 16 hónapja fizeti a TB-t.
  Igényelhetjük-e a CSOK-ot egy használt lakás vásárlásra?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   Felesége által saját maga után fizetett egészségbiztosítás önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, ezáltal csak az egészségbiztosítási ellátásokra jogosult. Ha nincs mögötte valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszony, akkor információink szerint nem adható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges igazolás. Pontos tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önöknek.

 • József szerint:

  Szép Napot!
  Az volna a kérdésem, hogy két leendő gyermekre a CSOK fedezi-e lakáshitelhez az önerő egy részét egy 5,4 milliós lakásnál úgy, hogy 800 ezer Ft készpénz is van mellette?

 • Krisztián szerint:

  Üdv.
  Nekem az lenne a kérdésem, hogy én az elmúlt fél évben 2-szer váltottam munkahelyet, de 15 napot voltam összesen munkanélküli az elmúlt fél évben.
  Akkor is jogosult vagyok a 180 napos Tb igazolásra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   Információink szerint a fenti esetben is kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP-től kaphat.

 • Nikoletta szerint:

  Szeretnék használt lakást venni, de 1 gyerekem van.
  Hogyan kell intézni, illetve milyen hitelt tudnék még fel venni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Használt lakás vásárlásához 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A feltéteket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A CSOK és lakásvásárlási hitel összegét a bankok a vételár utolsó részeként utalják az eladónak az adásvételi szerződés alapján.
   Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

 • László szerint:

  Tisztelt cím!
  Mitől függ, vagy mik a kizáró tényezők, hogy egy családi házra igényelhető-e csok vagy nem?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Ha a fenti bejegyzésünkben olvasható, CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlannal szemben támasztott követelmények valamelyike nem teljesül, a kedvezmény nem vehető igénybe. Továbbá az fedezet tényleges (fizikai) helyzetének és telekkönyvi státuszának összhangban kell lennie. Problémát jelenthet az is, ha az ingatlan végrehajtás alatt van. Önállóan forgalomképes ingatlannak kell lenni. Kizáró ok, ha az ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezése nem lakóház vagy lakás. A családi ház helyiségeire, állapotára vonatkozó esetleges kizáró okokról az egyes hitelintézetek értékbecslője tud pontos tájékoztatást adni helyszíni szemlét követően.

 • Zsuzska szerint:

  Érdeklődni szeretnék, hogy csokhoz kell-e munkáltatói igazolást kérnem? Ha igen, hány hónapos munkaviszonynak kell minimum meglennie? Mert bár hosszú évek óta folyamatos a munkaviszonyom 3 hónapja váltottam munkahelyet megszakítás nélkül.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzska!
   Munkáltatói igazolás nem szükséges CSOK igényléshez. A területileg illetékes OEP-tól kell kérnie TB jogviszony igazolást, ami a leírtak alapján kiadható. A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszonynak kell meglenni, illetve a 10 milliós CSOK igénylése esetén 2 évnek.

 • Mónika szerint:

  Használt lakást szeretnék vásárolni, melynek értéke 6 millió forint. Két gyermekemet egyedül nevelem. Úgy tudom az összeg, amit utánuk kaphatok 1 430 000 forint. Az apjukkal közös ingatlan megszüntetéséből 5 millió forintot kapok. Azt mondták a bankban, hogy így nem kaphatom meg a teljes összeget.
  Ez valóban így van?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Amennyiben nincsen továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tétel, úgy a teljes 5 millió forintot tovább kell forgatnia, s 6 millió forintos vételárú lakás esetén valóban nem kaphatja meg a CSOK teljes összegét, csak a vételár és a továbbforgatandó összeg különbözetét, ami jelen esetben 1 millió forint.

 • Mihály szerint:

  Üdv!
  2 gyermekem után 2.6 millió forint járna, ha igényelném a csokot!? Egy ismerősöm szerint ez nem használható fel önerőnek. Ez most urban legend vagy tényleg így van?
  Új lakást vásárolnék, de mi számít újnak?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   A meglévő gyermekek után járó CSOK összegét a legtöbb bank önerőként veszi figyelembe, vagyis nem számítja be az ingatlan terhelhetőségébe.
   Arról, hogy vásárlás esetén mely ingatlan számít újnak, IDE kattintva tájékozódhat.

 • István szerint:

  Használt házat szeretnék vásárolni és azt szeretném tudni, hogy előírás szerint a konyhában kell lenni működő csapnak? Mert a házban vezetékes víz és fürdőszoba is van.

 • Renátó szerint:

  Tiszteletem.
  Renátó vagyok. Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy szeretnék venni egy házat, ami 4 millió forintba kerül. Ez egy vályogház. Köztartozásom lehetséges van, ugyanis szüleimtől örököltem ezt a tartozást, víz, villany, gáz. Nem tudom pontosan. Ezt szeretném megkérdezni Öntől, hogy lehetséges-e így? A csokot kihasználnánk vásárlásra.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renátó!
   A víz-, villany-, gáztartozás nem köztartozásnak, hanem közüzemi tartozásnak minősül, amit nem vizsgálnak a bankok CSOK igénylés során. Feltétel azonban, hogy a fenti bejegyzésünkben szereplő minden egyéb feltétel teljesüljön.

 • Klaudia szerint:

  Jár-e a szocpol, ha a lakást hitelre vásároltam és törlesztem?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Klaudia!
   A CSOK visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

 • Márta szerint:

  Igénybe vehető-e a csok olyan zártkerti ingatlanra, melyen egy lakóház plusz udvar /házszámos/ található 1100 négyzetméter szántóval.
  Ha vásárolni szeretnék ilyen ingatlant, mennyi ideig kell kifüggeszteni?
  Válaszát nagyon köszönöm.
  Márta
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   Csak olyan ingatlan vásárlásához vehető igénybe a CSOK, melynek ingatlannyilvántartásbeli megnevezése lakás vagy lakóház. Zártkertként nyilvántartott ingatlanra CSOK nem igényelhető.
   A kifüggesztés kérdésében irodánk sajnos nem illetékes.

 • József szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Avval a kérdéssel fordulok önökhöz, jelenleg élettársammal van 2 közös gyermekünk és 1-1 előző kapcsolatból született gyermekek is, akik velünk élnek. Élettársammal most tervezzük az esküvőt, így rájuk is igénybe tudjuk venni a csokot? Még annyi, hogy élettáramnak volt egy ingatlana, 2017-ben eladta. Mivel életáram gyesen van, így én igénylem a csokot, így is bele kell forgatni az eladott ingatlan árát?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Házasként mind a négy gyermek után jogosultak lehetnek CSOK-ra. A támogatást kizárólag együttesen igényelhetik akkor is, ha párja jelenleg gyesen van. A jogosultsághoz az 5 éven belül eladott lakóingatlan árát tovább kell forgatni a vásárolandó használt lakás vételárába. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételekről fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • Ilona szerint:

  Érdeklődnék, hogx 2011-ben NET Zrt. átvette a korábban devizás lakásunkat. Főbérleti szerződésünk van. Szeretnénk használt lakást vásárolni a CSOK-ot is igényelve.
  Lehetséges-e?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   A bérleti szerződés információink szerint nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

 • Marianna szerint:

  Üdvözlöm Önöket!
  Jelenleg 3 kiskorú gyermekünkkel külföldön élünk. Ingatlanunk nincs Magyarországon, de nyáron én hazaköltözök a gyerekekkel és szeretnénk használt házat venni. Férjemnek 3 éve stabil munkahelye van Németországban. Viszont Magyarországon BAR listás, amit rendeznénk még ebben az évben.
  Milyen lehetőségeink vannak CSOK, illetve hitel terén ingatlanvásárlásnál?
  Válaszukat köszönöm.
  Marianna

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marianna!
   CSOK jogosultsághoz legalább egyikük részéről minimum 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A CSOK kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el, a fennmaradó időszak más EGT állambeli TB jogviszonnyal is igazolható.
   Lakásvásárlási hitel felvételére legalább 6 hónapja rendezett tartozás (6 havi passzív státusz) esetén nyílhat lehetőség.

 • Viktória szerint:

  Tisztelt cím!
  Érdeklődni szeretnék, hogy egyedülállóként 3 gyerek mellett hogyan igényelhető csok lakásvásárláshoz! Költözésben gondolkodom, de önerő az nincs…..
  Jelenleg együtt élünk párommal, de szeretnék elköltözni a gyermekeimmel, csak nincs miből és hova.
  Köszönöm válaszát!
  Üdv: Viktória

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   A bankok többségénél a meglévő gyermekek után igényelt CSOK összege önerőnek számít. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni a lehetőségekről!

 • Erzsébet szerint:

  Kedves Hitelnet.
  2003-ban Forrás hitelt vettünk fel használt lakás vásárlásra. Szeretném megkérdezni, hogy a 2004-ben és 2006-ban született gyerekek után kérhetem a szocpolt a még meglévő hitel csökkentésére?
  Köszönettel.
  Erzsébet

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   A leírtak alapján utólagos szocpol igénybevételére sajnos nincs lehetőségük.

 • Nóra szerint:

  Üdvözlöm!
  2017. november 24-én leadtam a takarékba a CSOK igénylést. Az adásvételiben kifizetési határidő 2017.12.31. volt. Sajnos azóta sem bírálták el a kérvényünket. Azt mondták a takarékban, hogy mivel lejárt a kifizetési határidő, így le kell adnunk egy új, módosított dátumú adásvételi szerződést.
  Tényleg így van? (Azért kérdezem, mert nem túl tájékozottak abban a takarékban, ahova járunk.)
  Azért nem tartanám ezt jogosnak, mert nem a mi hibánkból nem teljesült a kifizetés határidőig, hanem pont a takarék hibájából.
  Amíg nem kapják meg a módosított határidejű adásvételit, addig nem is bírálják el? Vagy elbírálják, csak addig nem utalnak?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nóra!
   Információink szerint a fizetési határidő lejárata miatt nem szükséges módosítani az adásvételi szerződést. A pénzintézetek általában elfogadják az eladó – ügyvéd által ellenjegyzett – nyilatkozatát is, miszerint a fizetési határidő lejárata miatt nem áll el az adásvételtől és nem támaszt kötbérigényt. A bírálat ettől függetlenül megtörténhet, de a folyósítás nem.

 • Erzsébet szerint:

  Üdv.
  Ma voltam a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, mivel ápolásin vagyok. Kértem a csokhoz az igazolást, mire ők közölték, hogy nem munkaviszony az ápolásim, csak biztosított! Ha biztosított vagyok, akkor mi okból nem adták meg?
  Várom válaszukat.
  Köszönettel.
  H.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Ha Ön a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül, akkor e határozat benyújtása szükséges CSOK igényléshez. Javasoljuk, hogy az ügyben a határozat bemutatásával érdeklődjön a hitelintézeteknél a CSOK jogosultság ügyében.

 • Krisztina szerint:

  Jó napot kívánok!
  Párommal áprilisban szeretnénk összeházasodni és utána házat szeretnénk venni. Sajnos az önerőnk az szinte semmi. Párom lassan 1 éve dolgozik a jelenlegi munkahelyen, 200 ezer Ft-ot felett keres, viszont én jelenleg munkanélküli vagyok, februártól leszek bejelentve 8 órában. Albérletben lakunk, ahol fix 55 ezer Ft-ot fizetünk havonta és van páromnak hitele, ami 2019-ben jár le, havi 49 ezer Ft. A ház, amit kinéztünk 5 millió Ft körüli. A kérdésem az lenne, hogy milyen lehetőségeink lennének? Pár hónapja rendelkezem lakástakaréknál is.
  Köszönöm válaszát!

 • Kata szerint:

  Jó napot kívánok.
  A férjemmel szeretnénk házat venni a Csok igénybevételével, de a kiszemelt házon sajnos haszonélvezeti jog van. A haszonélvező nem akar lemondani róla, csak bizonyos összegért, de a tulajdonos nem szeretne fizetni érte. Így is megkapjuk a Csokot vagy előbb ki kell fizetni a haszonélvezőt?
  Köszönöm a választ.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Arra a kérdésre szeretnék választ, hogy abban az esetben, ha egy 20 éves használt lakás nem felel meg a csok által meghatározott feltételeknek (kazánház nem szerepel a tervrajzon), akkor a hiányosság pótlásának a költségét az eladónak vagy a támogatás igénylőjének, azaz a vevőnek kell-e fizetnie? Illetve, ha az eladó nem kíván változtatni a lakás addigi mivoltán, akkor megilletheti-e a vevőt bármiféle kártérítési igény?
  Üdv.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Nem ismerve a konkrét ügyletet, sajnos nem tudunk állást foglalni az ügyben.

 • Krisztina szerint:

  Jó napot kívánok!
  Párommal áprilisban szeretnénk összeházasodni és utána házat szeretnénk venni. Sajnos az önerőnk az szinte semmi. Párom lassan 1 éve dolgozik a jelenlegi munkahelyen, 200 ezer Ft-ot felett keres, viszont én jelenleg munkanélküli vagyok, februártól leszek bejelentve 8 órában. Albérletben lakunk, ahol fix 55 ezer Ft-ot fizetünk havonta és van páromnak hitele, ami 2019-ben jár le, havi 49 ezer Ft. A ház, amit kinéztünk 5 millió Ft körüli. A kérdésem az lenne, hogy milyen lehetőségeink lennének?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   Önerő nélküli lakásvásárlás csak akkor lenne lehetséges, ha megoldható megfelelő értékű plusz ingatlanfedezet bevonása, mivel a vásárolandó lakás teljes vételára nem vehető fel hitelként.
   Szakértőink online adatlapunk kitöltésével készséggel tájékoztatják Önöket a plusz fedezettel elérhető lakáshitelekről, illetve bővebb információk ismeretében személyre szabott tájékoztatást tudunk adni arról is, hogy egy 5 millió forint értékű lakás megvásárlásához mennyi önerőre lenne szükség.

 • Andi szerint:

  Üdvözlöm!
  Igényelhető csok olyan társasházi ingatlanra, ahol az ingatlan nem rendelkezik saját vízmérőórával, csak a szomszéd vízhálózatán keresztül biztosítja a vízellátást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andi!
   Információink szerint szükséges külön almérővel rendelkezni. Pontos tájékoztatást a kérdésben az érintett hitelintézet értékbecslője tud adni.

 • Tímea szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Fennálló lakáshitelünket szeretnénk végtörleszteni úgy,hogy egy másik banknál találtunk kedvezőbb hitelkonstrukciót. Ehhez esetleg igényelhetünk csokot is a másik banknál?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   Hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Misi szerint:

  Üdv!
  Lízingel törlesztem a házamat. Egy gyerekem van, de szeretnénk még egyet mellé!
  Jár-e a csok, ha új lakást vásárolnék?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Misi!
   A lízingelt lakás nem az Önök tulajdonában van, ezért nem befolyásolja a CSOK jogosultságukat lakásvásárlás esetén. Ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy véleményünk szerint igényelhető a kedvezmény.

 • Nikoletta szerint:

  Jó napot kívánok!
  6 éve élek és dolgozom külföldön. Pár hónapon belül kezdjük meg az új családi házunk építését Magyarországon az élettársammal (nem vagyunk házasok), aki nem magyar állampolgár. Gyerekünk még nincs, viszont szeretnénk a két gyerek után járó csok kedvezményben részesülni. Alkalmasak lennénk rá?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Nikoletta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   CSOK igényléshez – amennyiben két gyermek után szeretnék igényelni – minimum 180 napos TB jogviszony szükséges legalább az egyikük részéről oly módon, hogy a kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el, a fennmaradó időszak más EGT állambeli TB jogviszonnyal is igazolható. Vállalt gyermek után házastársak jogosultak CSOK-ot igényelni, élettársi kapcsolat esetén erre sajnos nincs lehetőség. A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

 • Jolika szerint:

  Két gyermekes édesanya vagyok. Az után érdeklődnék, hogy fel szeretném venni a szocpolt a két gyermekemre, de a gyermekeim nevén van már ház. Mivel ajándékozás címszóval kapták. Így is megkaphatom rájuk a szocpol,t mert házat szeretnék vásárolni, egyedülálló vagyok.
  Köszönöm válaszát előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Jolika!
   A gyermekek lakástulajdona nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Ha minden egyéb, fenti bejegyzésünkben olvasható feltétel teljesül, jogosult lehet a CSOK-ra.

 • Erzsi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy kaphatok-e csokot. 48 éves vagyok, 3 kiskorú gyermekem van. Így jár-e a csok?
  Tisztelettel.
  Erzsi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsi!
   Életkora alapján jogosult lehet CSOK-ra. Amennyiben a fenti bejegyzésben leírt további feltételek is teljesülnek, igényelhető a kedvezmény.

 • Gergely szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Ha a megvásárolandó használt lakásban lesz az egyéni vállalkozás székhelye, igényelhető-e a CSOK?
  Gergely

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gergely!
   A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlan információink szerint nem lehet egyéni vállalkozás székelye.

 • Sándor szerint:

  Üdvözlöm!
  A használt lakásra járó, meglévő gyerekekre (4) családi otthonteremtési támogatás igénybe vehető-e, ha a ház tégla, esetleg vegyes építésű?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   A CSOK tégla és vegyes falazatú ház vásárlásához is igényelhető, amennyiben az ingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb követelményeknek is.

 • Tímea szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Ha eladjuk a házat 11M-ért és abból 4.5M Ft a lakáshitel, amit ki kell fizetnünk, marad (6.5M). Venni szeretnénk egy társasházi lakást, de egy gyermekünk után igényelni szeretnénk a csokot, (a lakást 7.1-ért vennénk).
  Az lenne a kérdésem, hogy ebből a 6.5M Ft-ból az adót még kifizethetjük mielőtt a csokot igényeljük? (5 éven belül vásároltuk ezt az ingatlant és 150.000 Ft lesz az adó). Úgy tudom, hogy az értékesített ingatlan eladási árát tovább kell forgatni, de ez csökkenthető a lakáshitel összegével. Csak azt nem tudom, hogy az adóval is lehet-e csökkenteni. Illetve még azt kérdezném, hogy ha megvesszük csokkal együtt a társasházi lakást és mondjuk 3 év múlva családi házat szeretnénk, akkor vissza kell fizetni? Vagy ha megfelel a csok követelménynek, akkor “átvihetjük”?
  Köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   Az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladási ára csökkenthető lenne a vásárlásra felvett lakáshitel végtörlesztett összegén túl elvileg a megfizetett közteher összegével is, amennyiben ennek megfizetését igazolni tudja, vagyis ha valóban megtörténik addig az adó befizetése. Ellenkező esetben ezt a tételt nem lehet csökkentő tényezőként figyelembe venni.
   Használt lakás vásárlásához kapott CSOK esetén 5 év eltelte után van lehetőség a CSOK másik használt lakásra történő továbbvitelére, az előírt feltételek teljesülése esetén. Új építésű lakásra – szintén az előírt feltételek teljesülése esetén – 5 éven belül is átvihető a kedvezmény.

 • György szerint:

  Üdv!
  Abba az ingatlanba, amit meg szeretnénk vásárolni, be tudtunk költözni, viszont a tulaj azt szeretné, hogy a közüzemű számlákat most a nevünkre írassuk.
  Az lenne a fő kérdésem, hogy ennek van befolyásolása a CSOK kérelemnél?
  Nem tudnak ebbe belekötni, hogy a nevünkön van?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves György!
   Közüzemi számlát nem szükséges benyújtani a CSOK igényléshez, tehát ez elvileg nem befolyásolja a CSOK kérelmet. Állandó lakcímre véleményünk szerint azonban még egyelőre nem jelentkezzenek be.

 • Béla szerint:

  Tisztelt szakértő.
  Használt ingatlant vásárolok munkáltatói kölcsönből, melynek feltétele munkáltatóm részéről, hogy haszonélvezeti jogot rakat az ingatlanra X évig.
  Igényelhetem így a CSOk-ot vásárláshoz?
  Válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Béla!
   A CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlant nem terhelheti haszonélvezeti jog a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt. Amennyiben munkáltatója haszonélvezeti jogot kíván bejegyeztetni a lakásra, úgy a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

 • Ilona szerint:

  Egy gyermekre lehet-e lakást vásárolni, mert már több mint a fele pénzt kifizettük 1.500.000 Ft-ot, a lakás 2.000.000 forint.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   A CSOK 1 gyermek után is igényelhető. A támogatás összege ez esetben 600.000 Ft. A CSOK-ot a bankok a vételár utolsó részként utalják. A saját erő és a támogatás együttes összege azonban nem haladhatja meg a vételárat. A vételárnak legfeljebb a 10%-a fizethető ki készpénzben, a fennmaradó összeget bankszámlára szükséges teljesíteni. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Tamás szerint:

  Tisztelettel érdeklődnék, hogy jogosult vagy-e a használt lakás CSOK-ra? Ingatlancserére készülünk, a kinézett ház becsült értéke 55 millió forint, az én lakásom ára 25 millió forint. Lényegében a két ingatlan elcserélnénk 30 millió forint értékkülönbözettel.
  Azzal tisztában vagyok, hogy használt lakás CSOK igénylés esetén a vásárolni kívánt ingatlan felső értéke 35 millió forint, azonban itt nem használt lakás vételről van szó, hanem ingatlan cseréről 30 millió forint értékkülönbözettel.
  Tisztelettel érdeklődnék, hogy ebben az esetben igényelhetem-e a CSOK-ot?
  Köszönettel: Tamás

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   A célingatlan forgalmi értéke a meghatározó. Ha tehát az meghaladja a 35 millió forintot – jelen esetben 55 millió forint – akkor ingatlancsere esetén sem igényelhető a CSOK.

 • Viktória szerint:

  Az lenne a kérdésem, hogy gond-e, hogy a 6 hónapos lányomnak még nincs személyi igazolványa csok igénylésénél?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   CSOK igényléséhez elegendő kislánya részére a születési anyakönyvi kivonat, nem szükséges személyi igazolvány.

 • Zsolt szerint:

  Üdvözlöm!
  Használt lakásra igényelnénk CSOK-t. A kérdésem az, hogy mi történik akkor, ha az elbíráláshoz szükséges idő hosszabb mint az adásvételi szerződésben leírt folyósítási határidő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Ha a folyósítás nem történik meg az adásvételi szerződésben meghatározott határidőig, akkor az eladónak nyilatkoznia kell, hogy emiatt nem áll el az adásvételtől és újabb fizetési határidőt szükséges megadni.

  • Zsolt szerint:

   Köszönöm! Elég csak egy nyilatkozat, nem kell adásvételi szerződést módosítani?

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Zsolt!
    Nem szükséges az adásvételi szerződést módosítani. Elegendő a nyilatkozat két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel. Van olyan hitelintézet, ahol erre formanyomtatvány is létezik.

 • Márta szerint:

  Használt lakásvásárláshoz mennyi a minimum négyzetméter? Egyedülálló, önálló lakással nem rendelkező anya vagyok. Két egyetemista lányom van.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   2 gyermek után igényelt CSOK esetén a vásárolandó használt lakás hasznos alapterületének el kell érni az 50 n2-t.

 • Isabelle szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Volt élettársamtól több éve különváltunk, 2 kiskorú gyermekünk hivatalosan velem és új párommal élnek közös háztartásban, tehát egy lakcímen. A gyermekelhelyezésről nincs bírósági végzés, csupán szóban egyezséget kötöttünk különválásunkkor a gyerekek apjával. Ebben az esetben igényelhetek új párommal CSOK-ot az én két gyermekemre tekintettel? Ebben az esetben, hogy igazolom, hogy velem élnek közös háztartásban és nem az apjukkal, hiszen hivatalos bírósági vagy gyámhatósági végzés nem áll rendelkezésre a gyermekelhelyezésről.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Isabelle!
   Új párjával igényelhetik a támogatást, ha az egyéb feltételek is teljesülnek. Ebben az esetben a közös lakcím alapján lehetnek jogosultak a kedvezményre, illetve – hitelintézettől függően – kincstári igazolásra lehet szükség arról, hogy Ön kapja a gyermekek után a családi pótlékot.

 • Emese szerint:

  Jó napot.
  4 hónapos várandós vagyok és a 10 millió forintos csok hitel után érdeklődnék, hogy mi szükséges pontosan az igényléséhez, ha használt lakást szeretnénk venni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Emese!
   A 10 milliós CSOK használt lakás vásárlásához sajnos nem vehető igénybe. A 10+10 milliós támogatás újépítésű lakóingatlan vásárlásához és új lakóház építéséhez igényelhető. A vásárlásra vonatkozó feltételekről ITT, az építésre vonatkozókról ITT tájékozódhat.

 • Tibor szerint:

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, hogy olyan esetben lehet-e igényelni a Csok-ot, ha én igényelném két gyermek után használt lakásrész vásárlásra, ahogy olvastam osztatlan közös tulajdonnal, gyermekem édesanyjának szüleitől úgy, hogy párommal nem vagyunk se házastársak, se bejegyzett élettársak? Olvastam, hogy rokontól nem lehet vásárolni, de milyen szempontok alapján vizsgálják a rokoni kapcsolatot?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   Élettársak – ha nem bejegyzett élettársi kapcsolatról van is szó – kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra, ám a közeli hozzátartozói státusz (szülő-gyermek) kizárja a jogosultságot. A családi állapotról büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.

   • Tibor szerint:

    Kedves Hitelnet!
    Köszönöm gyors válaszát! Elnézést az érthetetlenségemért, de mikor hitelt igényelek vagy bármilyen hivatalos iratot töltök ki, azt kell bejelölnöm, hogy egyedülálló, ebből gondoltam, hogy CSOK igénylésnél is egyedülállóként igényelném. Egyedülállóként akkor csak az igényelheti, aki elvált? De ha nincs rokoni kapcsolat, akkor ténylegesen lehetséges a használt lakásrész vásárlása? (Több tulajdonos is van a lakásban.)

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Tibor!
     Ha Ön együtt él gyermekei édesanyjával élettársi kapcsolatban, akkor CSOK szempontjából Ön hivatalosan nem egyedülálló. Egyedülállóként nem csak az igényelheti a CSOK-ot, aki elvált, hanem az is aki nem él sem párkapcsolatban, sem házasságban.
     Osztatlan közös tulajdonról akkor beszélünk, ha egy helyrajzi számon kettő vagy több, önállóan forgalomképes ingatlan található. Ha egy adott lakásról van szó, melynek több tulajdonosa van, az nem minősül osztatlan közös tulajdonnak. Ebben az esetben a teljes 1/1 tulajdoni hányad megszerzéséhez igénylehető a CSOK, ha minden egyéb jogszabályi feltétel is teljesül.

 • Vica szerint:

  Helló!
  Én külföldi anyuka vagyok és 3 gyerekem van. Szeretnék Magyarországon élni velük.
  Én is kérhetem ezt a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vica!
   Arról, hogy ki lehet jogosult CSOK-ra, IDE kattintva tájékozódhat.
   A jogosultsághoz az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie. A kérlelem benyújtásakor csak magyarországi TB jogviszony fogadható el, s a fennmaradó időszak igazolható EGT állambeli TB jogviszonnyal.
   Javasoljuk, hogy konkrét tájékoztatáshoz fáradjon be egy közeli hitelintézethez, ahol a további részletek ismeretében tudnak Önnek felvilágosítást adni.

 • Richárd szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődnék, hogy igényelhető-e a CSOK ingatlan bővítésre akkor, ha a gyerekek nevén van az ingatlan?
  Három gyermekünk van és az ingatlan jelenlegi mérete kb. 60 m2!
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Richárd!
   A CSOK igénybevételével bővíteni kívánt ingatlanban a támogatott személyeknek (Önnek és párjának) legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkeznie. A bővítésre vonatkozó további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Mónika szerint:

  Üdvözlöm!
  Szeretnénk párommal igénybe venni a csokot, de nekünk elég bonyolult az ügy, mivel olyan házat szeretnénk venni, ami anyósomék nevén van és hiteltartozás van rajta. A bank felmondta a szerződést és most egy összegbe kéri az összeget, ami 6 millió valahány százezer Ft. De mivel ők nem tudnak fizetni, szeretnénk megvenni tőlük úgy, hogy hitelt vennénk fel rá és igényelnénk a csokot.
  Van rá lehetőség? Egyáltalán van rá valami esély, hogy így hozza tudjunk jutni a házhoz és hogy ne lakoltassanak ki minket, mivel mi is ebben a házban élünk!
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A CSOK közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz sajnos nem vehető igénybe.
   A hitelnyújtó bank tud tájékoztatást adni Önöknek arról, hogy adott esetben van-e lehetőség a családon belüli lakásvásárlás finanszírozására.

 • Tünde szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyermekes család vagyunk. Szeretnénk egy házat megvenni. 18 millió az ára. A 20% önrész megvan. Szeretnénk a csok-ot igénybe venni rá, de a bank azt mondja nem leszünk rá jogosultak, mert annak idején válás miatt nem raktak be kazánt. A radiátorok is fent vannak, víz, villany rendben. De nem költöztek be és a kazánt már nem szerelték be.
  Ez tényleg kizáró tényező?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   A CSOK jogosultsághoz megfelelő fűtési móddal kell rendelkeznie az ingatlannak!

 • Zsanett szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy a csok használt lakás vásárlásnál fordítható-e a minimum 20% kért önerőre?
  A csok lehet önerő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   Ez a gyakorlat bankonként némileg eltérhet, de van olyan pénzintézet, amely a CSOK összegét nem számítja bele az ingatlan terhelhetőségébe, így az önerő részét képezheti.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Zsuzsa szerint:

  Lakásvásárlásnál mivel a tulaj külföldön él és nincs Magyarországon bankszámlája, de Ft-ot szeretne kapni tőlünk, mi pedig igénybe szeretnénk venni a CSOK-ot is, utalhat-e bank ügyvédi letétbe? A CSOK-ot és az LTP megtakarításunkat. Az eladó pedig onnan venné fel.
  A megvásárolni kívánt lakásban van fürdőszoba, WC külön, de a gázkazánt leszerelték. Megkapom-e a CSOK-ot, ha a fűtés kandallóval megoldva és nincs pillanatnyilag meleg víz. Természetesen vásárlás után mi ezt rendezzük.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   A támogatás és a lakáshitel ügyvédi letéti számlára is utalható.
   Meleg víz ellátással kell rendelkeznie az ingatlannak a banki értékbecslő helyszíni szemléjekor. Ha nincsen, akkor az ingatlan nem felel meg a CSOK feltételeinek és a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe. Nem elegendő tehát a vásárlást követően megoldani a meleg víz ellátást.

 • Katalin szerint:

  Jó napot!
  Engem az érdekelne, hogy mennyit kell érnie a lakásnak, hogy 2 gyerek után megkapjam az 1 millió 430 ezret egyedülálló anyaként? Valamint a szükséges papírokat honnan tudom kikérni?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A CSOK rendelet nem határoz meg minimális ingatlanértéket CSOK igénybevételével történő lakásvásárlás esetén, ellenben azt igen, hogy milyen helyiségekkel, közművekkel rendelkezzen a lakás és lakhatásra alkalmas legyen. Minderről fenti bejegyzésünkben részletesen olvashat.
   A TB jogviszony igazolást a területileg illetékes OEP, a NAV köztartozás mentes igazolást a területileg illetékes NAV hivatalnál tudja kikérni.

   • Eszter szerint:

    Jó napot.
    Érdeklődnék. Nekünk 2 gyermekünk van. Meg vagyunk esküdve, de a férjemnek tavaly volt meg a 6 hónap munkaviszonya, az nem jó? A 180 napos munkaviszony mikortól kell? Ha például januárban szeretnénk igénybe venni a csok-ot?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Eszter!
     A legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonynak a CSOK kérelem benyújtásakor meg kell lenni. Ha 2018 januárjában szeretnék benyújtani a CSOK kérelmet, akkor onnantól számítva kell visszamenőleg (azaz 2017 júliusától) legalább 180 napos jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

 • Bernadett szerint:

  Azt szeretném kérdezném, hogy 1.90 cm-es lakópincét belevesznek-e a csokba?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bernadett!
   Pinceszinti helyiség nem számít bele a hasznos alapterületbe.

 • Márta szerint:

  Hány nm szükséges 3 gyermek esetén használt ház vásárlásakor?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   Használt ház vásárlásakor 3 gyermek után igényelt CSOK esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t.

 • Viktória szerint:

  Tisztelt szakértő!
  A kérdésem az lenne mivel nincs a feltétekben, milyen komfort szükséges, például fürdőhelyiség, wc, de ha a házban van fürdőhelyiség, de hiányossággal, úgy elfogadható, mivel fedeznem a megtakarításomból, amit nyáron adnak ki.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   A fürdőszobában vízvételi lehetőségnek kell lenni és tisztálkodásra alkalmas helyiségnek kell lennie (mosdó, zuhanyzó vagy fürdőkád).

 • Marianna szerint:

  Tisztelt hitelnet szakértők!
  Nekem az lenne a kérdésem, ha a jövőben szeretném felvenni a csokot, így jogosult vagyok-e rá?
  Van 4 gyermekem, de 3 nem velem él jelenleg, mind a 4 kiskorú. De jó kapcsolatot ápolunk. A jövőben együtt fogunk élni, de jelenleg a nagymamával él mind a 3 gyermekem. Az apukájuk meghalt ezelőtt 8 évvel.
  Jelenlegi páromtól van egy 6 hónapos kisfiam és most kezdett el a párom dolgozni.
  Mennyi munkaviszony kell, hogy jogosultak legyünk lakásvásárlásra? És így, hogy jelenleg a 3 kiskorú gyermekkel nem egy lakcímen vagyunk, így jogosultak vagyunk?
  Várom válaszukat.
  Köszönöm.
  Marianna

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marianna!
   CSOK-ra a támogatott személy az általa eltartott gyermekek után lehet jogosult, akik vele közös háztartásban, közös lakcímen élnek. Amennyiben 3 kiskorú gyermeke nem Önnel közös háztartásban él, esetleg jogerős határozat alapján a nagymamánál kerültek elhelyezésre, úgy Ön sajnos nem jogosult utánuk a kedvezményre.
   A CSOK jogosultsághoz használt lakás vásárlása esetén legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

 • Evelyn szerint:

  Üdvözlöm.
  Érdeklődni szeretnék. Férjemmel kinéztünk egy házat. Jelenleg jelzálog van a házon, amit az eladó akkor rendezne, ha eladná az ingatlant.
  A kérdésem az lenne, hogy erre a jelzálogos ingatlanra lehet-e csokot és hitelt igényelni vagy nem?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Evelyn!
   CSOK és lakáshitel igénylésére abban az esetben is van lehetőség, ha az eladásra kerülő ingatlan terhelt. Az eladónak az adásvételi szerződésben vállalnia kell az ingatlan tehermentesítését. Amennyiben ezt önerőből vagy az Önök által átadott vételárrészből nem tudja megtenni, úgy akár az Önök által felvenni kívánt lakáshitelből is lehetséges oly módon, hogy a hitelintézet a tartozás összegét közvetlenül az eladó bankjához utalja, s az eladási árból fennmaradó összeget az eladó csak akkor kapja meg, ha bemutatta a jelzálogra vonatkozó, földhivatal által érkeztetett törlési kérelmet.
   Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket a vásárlás esetén elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról is. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes!

 • Gábor szerint:

  Használt lakás vásárlásánál a CSOK igénybevételénél, az egyedi fűtés mit takar? Ha a házban mondjuk kandallóval van megoldva a fűtés, az nem lehet jó? Mondjuk a gáz be van vezetve, de a fűtés nem gázkonvektorral vagy központival van megoldva.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Információink szerint egyedi fűtési módként elfogadható a kandalló. Pontos felvilágosítást az érintett bankfiók értékbecslője tud Önnek adni e kérdésben.

 • Rita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Én egyedülálló szülőként, egy gyermekemmel a szüleimnél lakunk melléképületben! Átalakítani és bővíteni szeretnénk plusz 1 szobával!
  Igényelhetek-e CSOK-ot egyedülállóként úgy, hogy nincs tulajdonrészem az ingatlanból, viszont a szüleimé és a bejelentett lakcímem is ugyanaz!
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rita!
   A CSOK kizárólag lakóépület bővítéséhez igényelhető, melléképület átalakításához, bővítéséhez sajnos nem. További feltétel, hogy a bővítendő lakóingatlanban a támogatott személynek legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkeznie.

 • József szerint:

  Tisztelt cím!
  Két kiskorú gyermekünk van, 9-10 évesek. Magyar honpolgárok vagyunk már hosszabb ideje, szeretnénk Magyarországon letelepedni és ingatlant vásárolni. Már volna is egy ingatlan, amit kinéztünk magunknak, de nincs elég anyagi hátterünk és érdekelne bennünket, hogy lehetséges-e ezt megvalósítani, a CSOK igényelhető-e ebben az esetben, mert ilyen jellegű témával nem találkoztam még, viszont sürgősen érdekelne.
  Tisztelettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   A megadott információk alapján konkrét tájékoztatást sajnos nem tudunk adni. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni a lehetőségekről!

 • Máté szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Amennyiben most igénybe veszem a 2 gyermek után, használt lakásra járó 1.43M Ft CSOK-ot, akkor a későbbiekben, ha születik még egy gyermekünk és új építésűt vennék vagy építkeznénk, akkor igénybe vehetjük-e majd a 10M – 1.43M = 8.57M Ft támogatás különbözetet?
  Előre is köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Máté!
   A leírt esetben jogosultak lehetnek a CSOK különbözetre, ha az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek.

 • Reni1988 szerint:

  Jó estét.
  Érdeklődni szeretnék, hogy csokot szeretnénk igénybe venni a férjemmel 3 meglévő gyerekkel. Arra lennék kíváncsi, hogy az ingatlanra amit kinéztünk szennyvíz csatorna be van kötve. Derítő, minden benne, de kiújult az ingatlan előtt új fajta szennyvíz elhárítás, de arra sajnos nincs rácsatlakoztatva, de a régi az bent van. Úgy elfogadjak a csok igénylésünket?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Reni1988!
   Ha a közműves szennyvízhálózat ki van építve, akkor szükséges rácsatlakozni a CSOK jogosultsághoz.

 • Erzsébet szerint:

  Üdvözlöm!
  Testvéremmel 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosai egy társasházi lakásnak. Szeretném kiváltani a testvéremet, a kérdésem az, hogy ebben az esetben teljesen egyértelmű-e, hogy nem igényelhetek a kiváltáshoz CSOK-ot. Továbvá Heves megyében van egy 1/1 tulajdoni hányadú nevemen szereplő vályogház, (450.000 forintért vásároltam, lakóház udvar besorolású) komfort, víz nélküli, nyaralóként használjuk. Ez a körülmény is kizáró ok lehet?
  Köszönöm válaszát!
  P.-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Tulajdonrész kivásárlásához CSOK nem igényelhető. Továbbá kizáró ok a közeli hozzátartozótól történő vásárlás is. Amennyiben a lakóház, udvar megnevezésű, 1/1 tulajdoni arányú ingatlanát nem terheli haszonélvezeti jog, szintén kizárná a jogosultságot.

 • Zsolt szerint:

  Üdvözlet!
  A kérdésem a következő lenne: használt házat szeretnénk a feleségemmel vásárolni, de a személyi kölcsön mellett döntöttünk több ok miatt is, és kérdés, hogy Csok támogatást meglévő kislányunkra igényelhetünk-e ebben az esetben.
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolt!
   Ha az önerőt személyi kölcsönből fedezik, úgy az adásvételi szerződésben az kerül rögzítésre, hogy a vételár önerőből és CSOK-ból kerül megfizetésre. A kettős együttes összegének fedezni kell a teljes vételárat. A CSOK összegét a bank a saját erő maradéktalan megfizetése után utalja az eladó adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlájára.

 • F.-né szerint:

  Üdvözlöm!!
  Olyan kérdésem lenne, hogy a szülői háznak a fele az enyém, a másik fele az öcsémé. 6 éve laknak a fiam és családja benne. Szeretnék megvásárolni a lakást, de ahogy olvastam nem vehetik igénybe a CSOK-ot, mert közeli hozzátartozó. Ha mondjuk én lemondanék a fél lakásról a testvérem javára, akkor igénybe vehetnék a CSOK-ot?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Ha a szülői ház Önre eső részét a testvérének ajándékozza, azt követően fia és családja az Ön testvérétől történő vásárláshoz jogosult lehet igényelni a CSOK-ot. A testvér részére történő ajándékozás azonban illetékköteles.

 • Erzsi szerint:

  Jó napot!
  47 éves vagyok, 3 kiskorú gyermekem van. Egészségkárosodásit kapok, mivel 50 százalékra vagyok rokkant, rehabilitációs végzésem van róla.
  Igényelhetem-e a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsi!
   Információink szerint az egészségkárosodási járadék nem keletkeztet TB jogviszonyt, így ez alapján nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges OEP igazolást. Pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP hivatal tud adni Önnek az ügyben.

 • G.-né szerint:

  Tisztelt Hölgyem\Uram!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy elutasíthatják-e a Csok kérelmet abban az esetben, ha édesapámnak ajándékozási szerződéssel 7.000.000 Ft értékben “adtam” egy ingatlant 5 éven belül? Vagy az nem számít 5 éven belüli értékesítésnek? Pénzt nem kaptam érte, csak elajándékoztam Neki.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Tímea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Az ajándékozás nem befolyásolja a CSOK jogosultságot, a továbbforgatási kötelezettség csak az 5 éven belül eladott ingatlan tekintetében áll fenn.

 • Viktória szerint:

  Épp olyan házat néztem ki, ahol nincs bekötve és olvastam hirdetésben, hogy baj, hogy nincs bekötve a szennyvíz, mivel van a településen, akkor nem jár csok használt lakásra? Ez, hogy szennyvíz helyett más, ez csak azokra a településekre érvényes, ahol nincs szennyvízhálózat? Ezt nem írja a csok, csak azt, hogy helyette legyen másik szennyvíztisztító rendszer.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Banki értékbecslő tájékoztatása alapján amennyiben az adott településen van közcsatorna hálózat, de az ingatlan nincs rákötve, akkor az adott ingatlan Csok szempontból komfort nélküli, ami nem megfelelő.
   Rá kell kötni a közcsatorna hálózatra.

 • Viktória szerint:

  Mennyi önerő kell használt ingatlan vásárlásnál csak csokból?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Amennyiben a CSOK összege fedezi a CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlan teljes vételárát, úgy akár önerő nélkül is megvalósítható a csak CSOK-ból történő vásárlás.

 • Kázmér szerint:

  Szeretném tudni, hogy a CSOK igénylésnél feltétel-e a közüzemi szennyvízhálózatra való csatlakozás vagy elegendő az udvarban kiépített szennyvíz akna? Az ingatlanon benn van a szennyvízre való csatlakozás, csak nincs még rákötve.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kázmér!
   Amennyiben van kiépített közüzemi szennyvízhálózat az adott településen, úgy a CSOK jogosultsághoz rá kell kötni a közcsatorna hálózatra.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Cìm!
  Érdeklődni szeretnék, ha van 1 gyermekünk és akarunk majd másodikat is, akkor a mostani házvásárlásnál igényelhetjük-e kettő gyermekre, illetve akkor mennyi időn belül kell megszületnie a 2. babának?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Használt ház vásárlásához igényelhető 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után a CSOK, ha valamennyi, fenti bejegyzésben olvasható CSOK feltétel teljesül. Továbbá vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha házasok és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti. 1 vállalt gyermek esetén a teljesítésre vonatkozó határidő 4 év, melyet a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Lakáseladásból hitel és ingatlanközvetítő díj fizetése után megmaradt 8 millió forint. 11 millióért vennék lakást, de 8 millió kölcsönt igényelek a banktól, hogy felújítani is tudjam az ingatlant.
  Így nem tudom igénybe venni a CSOK-ot egy gyerekre?
  Köszönöm.
  Csilla

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Mivel fenti esetben nem teljesül az 5 éven belül eladott lakás árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség, ezért így sajnos nem lehet jogosult a CSOK-ra. A vételár kiegyenlítéshez abban az esetben igényelhető a 600.000 Ft összegű CSOK, ha a 8M Ft teljes egészében továbbforgatásra kerül, s így a vásárláshoz legfeljebb 2,4M Ft lakásvásárlási hitelt igényel.

 • Mariann szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem a következő: Szeretnénk igényelni a CSOK-ot használt lakás vásárlásra. Jelenleg a tulajdonomban van egy családi ház, amit szeretnénk eladni. Az árából vásárolt lakás majd közös tulajdonba kerülne. Ez esetben igényelhetjük-e a CSOK-ot az adás-vétel közben is, vagy csak akkor ha a tulajdonomból kikerül a ház? Egyáltalán jogosultak vagyunk rá így? Kettő gyerekünk van.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mariann!
   A CSOK kérelmet akkor tudják benyújtani a fent leírt esetben, ha az eladott lakás végleges határozattal lekerült majd az Ön nevéről. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Hajni szerint:

  Tisztelt cím!
  Szeretnék érdeklődni, hogy a párommal van két közös gyermekünk és igénybe vennénk a csokot, valamint tervezünk egy harmadik babát. Szóval ha elvállaljuk, hogy három gyermekkel írjuk alá a csokot, ahhoz meg kell esküdnünk? Mert jelenleg is, de már 14 éve csak élettársi viszonyban vagyunk.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hajni!
   Vállalt gyermek után csak akkor tudják igényelni a CSOK-ot, ha összeházasodnak és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.

 • Nikoletta szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  4 gyermek után használt lakásra szeretnénk csokot igénybe venni.
  A legnagyobb gyermek 19 éves, utána is igénybe vehetjük a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   25 éves kor alatti eltartott gyermek után igényelhető a CSOK, így a 19 éves gyermek után is igénybe vehetik.

   • Nikoletta szerint:

    Köszönöm a válaszát! De lenne egy konkrét kérdésem: van egy falusi 85 négyzetméteres ház, ami 3,5 millió Ft-ba kerülne.
    Erre a házra a 4 gyermek után járó teljes csok összegét igénybe vehetem-e?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Nikoletta!
     A fenti használt lakóingatlan – amennyiben az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek – 4 gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

 • Vica szerint:

  Tisztelt Hölgyem, Uram.
  Adott egy ház, ami fele-fele arányban apukámé és a testvéréé. Apukám nekem ajándékozza az ő részét, én pedig férjemmel kivásárolnám a nagybátyámat. A férjemnek kb. 10-15% tulajdoni hányada lenne így az ingatlanból. Erre a konstrukcióra lehet csokot felvenni? Illetve ha majd szocpolt is szeretnénk, akkor van lehetőség?
  Előre is köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vica!
   CSOK-ot fenti esetben sajnos nem tudnak igénybe venni. A támogatás tulajdonrész kivásárlásához nem vehető igénybe. Szocpoligénylésre nincs lehetőség, ez a korábbi támogatási forma érhető el most CSOK néven.

   • Vica szerint:

    Tisztelt Hölgyem/Uram,
    felújításra/bővítésre sem tudjuk felvenni a Csok-ot ebben az esetben?
    Köszönettel.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Vica!
     Miután kettejük tulajdonába került az ingatlan, annak bővítéséhez igényelhető lehet a CSOK. A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. A felújításhoz a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe.

     • Vica szerint:

      Köszönöm!
      Annyi kérdésem lenne még, hogy ebben az esetben nem baj, hogy a tulajdoni hányad nem 50-50%? Illetve terasz építésére fel lehet használni ezt az összeget (ez nem szerepel a listán, de bankos ismerős azt mondta)?
      Köszönöm.

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Vica!
      Nem feltétel az 50-50% tulajdoni hányad. A CSOK terasszal történő bővítéshez nem igényelhető. A jogosultsághoz legalább egy minimum 8 m2 hasznos alapterületű szoba hozzáépítése szükséges vízszintes vagy függőleges (tetőtér-beépítés) irányban.

 • Hajni szerint:

  Tisztelt cím!
  Szeretnék érdeklődni, hogy szándékomban áll igénybe venni a csokot, de a szövetkezetben azt mondták, hogy mivel nekem ingatlan van a tulajdonomban, így ezt el kell adnom és az eladás ára levonásra kerül az összegből. Az lenne a kérdésem, hogy ha az ingatlant átíratnám az élettársamra vagy csak az 50 százalékát, akkor is levonnák az összegből? Vagy ajándékozás címen íratnám át. Mivel ezt az ingatlant sajnos eladni nem tudom állapota miatt.
  Előre is köszönöm a segítséget és kérném szíves tanácsát, hogy ez ügyben hogy járjak el, hogy minél egyszerűben juthassunk a gyermekeimmel egy normális emberi körülményekhez való házhoz.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hajni!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén más lakásban legfeljebb 50-50% tulajdon megengedett, tehát megoldás lehet, ha lakástulajdona 50%-át elajándékozza párjának. Így nem szükséges azt értékesíteni és ebből fakadóan továbbforgatási kötelezettségük sem keletkezik. Ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek is megfelelnek, jogosultak válhatnak a kedvezményre.

 • Nikoletta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy használt lakást szeretnénk venni 3 millió Ft. Van 4 gyermekem.
  Mennyi csok támogatást vehetek igénybe?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   Használt lakás vásárlásához 4 eltartott gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

 • Zoltán szerint:

  Azt kérdezném, 4 gyerekre hány nm-esnek kell leni az ingatlanak minimum?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   Használt lakóház, lakás vásárlása esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 70 m2-t, ha 4 gyermek után igénylik a támogatást.

 • Alexandra szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy használt lakás vasárlásnál probléma lehet, ha nincs gázóra?
  A tulajdonos volt albérlői tartozása miatt leszerelték. A tartozást elvileg rendezték, de az órát nem szereltették vissza.
  A fűtés kályhával is megoldható igazából, de akkor gondolom az értékbecslés előtt be kell állítani őket.
  Tisztelettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   Működő fűtési módnak (működő gázóra, kályha) kell lenni a CSOK igénybevételével vásárolni kívánt lakóingatlanban az értékbecslői helyszíni szemléjekor.

 • Viktória szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy megkaptuk a határozatot a csokhoz, de a bank nem kapta meg a papírt, így nem tudjuk a szerződést átutalási megbízást megcsinálni. Most mi a teendő ez után? Én felhívtam a kormányhivatalt, azt mondtak ki lesz postázva, csak hogy már türelmetlen a tulajdonos és attól félek, hogy el fog állni a szerződéstől.
  3 kiskorú gyerekem van 9, 8 és 3 éves, ezért bonyolult nekem ez a dolog.
  Tisztelettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Leveléből sajnos nem derül ki számunkra, mi a konkrét kérdés. Nem pontosan értjük, milyen határozatot kaptak meg Önök és a bank nem, illetve milyen átutalási megbízást szeretnének elkészíteni.

 • Attila szerint:

  Üdv.
  Az lenne a kérdésem, hogy használt lakásvásárláshoz hitelt veszünk fel.
  Tudom-e a Csok-ot a hitel tőkerész csökkentésére használni?
  Köszönöm.
  Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A CSOK lakásvásárlásnál a vételár kiegyenlítéséhez használható fel oly módon, hogy a hitelintézet a CSOK összegét (a hitellel együtt) a vételár utolsó részeként utalja az eladónak. A vételár kifizetése után a már felvett kölcsön csökkentésére a támogatás csak az utóbb született gyermek után vehető fel 400.000 Ft összegben.

 • Ildikó szerint:

  Csokot szeretnék igényelni. A ház az én nevemen lesz mint első tulajdonom. Azért szeretném igényelni, mert így elviekben jár, de anyukám szeretné, ha haszonélvezeti joggal rendelkezne.
  Akadály-e ez bármilyen szempontból az igénylésnél, esetleg ez miatt nem kaphatom meg?
  Várom válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlant nem terhelheti haszonélvezeti jog. Az igénylésnél a haszonélvezeti jog kizárja a jogosultságot, továbbá ha a kedvezményt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 éves időszakában haszonélvezeti jogot alapítanak az ingatlanon, akkor a támogatott személynek a támogatást Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie.

 • Ildikó szerint:

  Azt szeretném megkérdezni, hogy zártkerti használt házra lehet-e csokot igényelni, ha az egyéb feltételeknek megfelel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Zártkertként nyilvántartott ingatlanra sajnos nem igényelhető CSOK még akkor sem, ha a valóságban lakásként funkciónál. CSOK igénylésnél csak az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, lakás megnevezésű ingatlanok fogadhatók el.

 • Norbi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van egy kertes ház amit szeretnék megvásárolni CSOK-kal. Egy kb. 75 nm alapterületű házról lenne szó, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, gáz, villany és víz van benne, viszont a konyha (nyári konyha) és a fürdő külön lakótérben van, tehát a lakótérből ki kell menni, hogy a konyhába és a fürdőbe menjek, ami kb. 12 nm, a lakótér meg kb. 50 nm.
  Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK-ot megkapnám-e egy ilyen házra?
  Köszönettel válaszukat.
  Norbert

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   Ha nem alkot egy lakóegységet a konyha és a fürdő a többi helyiséggel, akkor sajnos CSOK szempontjából nem fogadható el az ingatlan.

 • Mónika szerint:

  Üdvözlöm!
  A kérdésem az lenne, hogy kizáró ok-e az, hogy a kislányunknak van egy lakás a nevén? A férjem még a házasságunk előtt vett két lakást. Az egyikben lakunk, a másikat pedig két hónapja a gyerek nevére írattuk. Csakhogy 2 hete kiderült, hogy várandós vagyok és szeretnénk nagyobb lakásba költözni.
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön legfeljebb 50% tulajdonuk lehet más lakásban. Ha a meglévő lakásuknak 50-50%-ban tulajdonosai, az nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. A kislányuk nevén lévő lakástulajdon sem zárja ki a jogosultságot.

 • Brigitta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Családi ház vásárlás előtt állunk. Találtunk egy 110 nm-es, minden szempontból megfelelő teljesen felújított használt ingatlant, amibe szeretnénk a CSOK-ot is beleépíteni. (3 meglévő gyermekre)
  Kérdésem ezzel kapcsolatban: Számít-e a használt ingatlan építési éve a Csok-nál? Szépen felújított 1930-ban épült ingatlanról lenne szó.
  Köszönöm megtisztelő válaszukat!
  Brigitta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigitta!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen a ház korára vonatkozó előírás. Alapfeltétel, hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen, valamint megfeleljen a fenti bejegyzésben olvasható követelményeknek.

 • Ervin szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Az illetékes OTP-ben azt mondták, hogy ha nincs áram a házon, nem kapunk támogatást, pedig öntől azt a választ kaptam, hogy elvileg működhetne. Ki tudja jól? A jelenlegi tulajdonosnak nincs pénze visszaköttetni az áramot, de ha én megelőlegezem ezt a pénzt, azt visszakérhetem tőle a csok kifizetés után, még olyat is mondtak nekem, hogy ha az értékbecslő úgy dönt, hogy lakhatatlan a ház, akkor nem kapunk támogatást és elúszhat a megelőlegezett pénzem és az összes költségem. A ház évek óta lakatlan és tényleg rengeteg javítanivaló lenne rajta. Az értékbecslő mit vizsgál ilyenkor?
  Köszönettel.
  Ervin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ervin!
   Az ingatlan elvileg megfelel a CSOK feltételnek, mert rendelkezik közműves villamos energia hálózattal, de CSOK szempontjából valóban csak a működő hálózat fogadható el, ezért szükséges a villanyóra, tehát mire az értékbecslő kimegy, az áramot vissza kell köttetni. További CSOK feltétel, hogy az ingatlan – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Statikailag vizsgálják az ingatlant, pl: tartószerkezetek állapota, van-e falrepedés, ha igen, azt mi okozza, tetőszerkezet állapota, alapozás, vízelvezési rendszer vizsgálata, stb. Teljes körű felvilágosítást ebben a kérdésben az értékbecslő tud adni.

 • Nikolett szerint:

  Jó napot!
  Lenne egy olyan problémám, hogy Édesanyámnak anno vettem fel banki lakáshitelt, így a ház és a hitel is a nevemen van, de ők laknak benne. A férjemmel szeretnénk saját házat venni és szeretnénk a csokot vagy a bővítést igénybe venni.
  Lehetséges-e így ?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikolett!
   Használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényelt CSOK esetén más lakásban az 50%-ot meghaladó tulajdonjog sajnos kizáró ok. A meglévő ház 50%-ának elajándékozása lehetne megoldás, de mivel az ingatlan terhelt, előzetes egyeztetést javaslunk a hitelnyújtó bankkal.

 • Ágnes szerint:

  Érdeklődnék, hogy mik kellenek használt lakás vásárlásához? Kik vehetik igénybe?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   Az igényléshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva ismerheti meg.

   • Ágnes szerint:

    Van egy kisfiam, 8 hónapos, gyeden vagyok. Élettársam szüleinél vagyunk és mihamarabb külön szeretnénk menni.
    Mitől függ, hogy megkapjuk-e? Vagy hol kell ezt elintézni?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Ágnes!
     Az, hogy megkapják-e a CSOK-ot vagy sem, attól függ, hogy a fenti bejegyzésünkben szereplő jogosultsági feltételek teljesülnek vagy nem. Amennyiben csak CSOK-ot szeretnének igényelni, úgy a hitelintézetekhez fordulhatnak. Amennyiben az ügylethez hitelfelvétel is kapcsolódik, úgy Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

     • Ágnes szerint:

      A CSOK-hoz számít az, hogy ha van másik hitelem még pedig ha személyi kölcsön, akkor is lehet? Fizetem minden hónapban rendszeresen. Kihez kell fordulni konkrétan?

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Ágnes!
      A fennálló hiteltartozás a CSOK jogosultságot nem befolyásolja, a hitelképességet igen.
      Amennyiben hitelt is szeretnének felvenni, a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát kellene keresni. Irodáink elérhetőségét ITT találja.
      Ha csak CSOK-ot igényelnének, bármelyik hitelintézetet lehet keresni. Célszerű a számlavezető bankhoz fordulni.

 • Ervin szerint:

  A feleségemnek van egy teljes tulajdonú háza amiben jelenleg is lakunk két gyerekünkkel. Találtunk egy használt házat, amiről lekötötték az áramot egy nevetséges összeg miatt, egyébként minden más feltételnek megfelel. A házat meg tudnánk venni a CSOK-ból, mert pont annyit kérnek érte. A tervünk, hogy a feleségem nekem ajándékozza a fele háztulajdonát, utána felvesszük a támogatást ó és abból a házat. Ez így működhet? Utána ha eladjuk a jelenlegi házunkat, azt már bármire elkölthetjük?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ervin!
   A leírtak szerint elvileg működhet a CSOK igénylés. Feltétel, hogy a fenti bejegyzésben olvasható minden feltétel teljesüljön. Ha a támogatás igénybevételét követően értékesítik meglévő házukat, nem keletkezik beforgatási kötelezettségük.
   Mielőtt az egész folyamatot elindítanák (ajándékozási szerződés) javasoljuk, hogy keressék fel valamelyik CSOK ügyintézéssel foglalkozó hitelintézetet a jogosultsági feltételek egyeztetése érdekében!

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2 meglévő és 1 vállalt gyermekre adtuk be 10+10-es megelőlegező CSOK-hitel igényünket júniusban, építésre. Sajnos az azóta létrejött terhességet orvosi javaslatra be kellett fejezni szeptember 8-án, 14 hetesen, súlyos rendellenességek miatt. Szeptember 19-én jött a levél, hogy elfogadták a megelőlegező hitelre vonatkozó kérelmünket, de a 14 hetes magzatra vonatkozó befejezett terhességet nem tudják elfogadni 3. gyereknek, mert megelőlegező hitelt igényeltünk, nem meglévőre adtunk be igényt, illetve az igénylés beadása után derült ki a terhesség – azaz csak a normál élve, vagy 24 hetes halva születést fogadnák el.
  Szerződést még nem kötöttünk a bankkal.
  Valóban nem tudjuk érvényesíteni azt, hogy a 2017. január 1-től érvényes CSOK szerint a 12 hetes magzat gyereknek számít?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A vonatkozó kormányrendelet – információink szerint – sajnos nem tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint a fent leírt esetben a 14. héten befejezett terhesség elfogadható lenne a gyermekvállalás teljesítéseként.

 • Nikoletta szerint:

  Szeretném kérdezni, mi mi az akadálya, hogy nem kapunk választ, hogy most megkapjuk-e a csokot? Használt lakásra beadtuk a papírokat még augusztus 22-én megvolt az értékbecslés, az sikeres volt, de azóta semmit nem lehet tudni erről.
  Mi a gond?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   A CSOK elbírálásról az érintett bankfiók tud Önnek tájékoztatást adni.

 • Miklós szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Megkaphatom-e a csok-ot olyan ingatlanra, melyet már 10 éve nem laknak? Teljes közművel rendelkezik, de a tulajdonos leköttet mindent, mivel nem lakik az ingatlanban senki.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   Ha az ingatlan teljes közművel rendelkezik, véleményünk szerint igényelhető a CSOK akkor is, ha jelenleg a tulajdonos leköttetett mindent. További feltételek fenti bejegyzésünkben olvashatók.

 • Orsolya szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt ingatlanra szeretnénk felvenni a CSOKot. Jelenleg 1 gyermekünk van, aki 1 éves. 2 gyermekre vennénk fel a támogatást. A tervezett picinek így mennyi időn belül kellene megfogannia? 4 vagy 8 év? Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   1 gyermek vállalása esetén a gyermek megszületésére vonatkozó határidő a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számított 4 év.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni. 4 gyermekünk van. A kiszemelt ingatlan 120 négyzetméter alapterületű 2 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó és spájz, gáz konvektoros fűtéssel. Vályog házról lévén szó maximum csak tégla alappal rendelkezik.
  A kérdésem, hogy ez kizáró ok lehet-e az elbírálásnál? A tulajjal 2.750.000 Ft-ba egyeztünk.
  Van-e rá esély, hogy megkapjuk, ha az egyéb feltételeknek megfeleltünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A CSOK rendelet nem tartalmaz szerkezeti megkötést a célingatlan vonatkozásában, így ha az ingatlan a lakhatási igények kielégítésére alkalmas és az egyéb feltételek is teljesülnek, igényelhető a kedvezmény.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Van-e lehetőségem megigényelni a (vissza nem térítendő támogatást) csok-ot, ha használt családi házat szeretnénk vásárolni, de külföldön élünk feleségemmel, viszont pár év múlva költöznénk csak haza.
  Az megoldható, hogy fizetnénk a tb-t, hogy eleget tegyünk a feltételeknek?
  Ha van, akkor milyen kizáró oka van az igénylésnek az esetünkben?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A CSOK kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el. Azzal, hogy Magyarországon fizetik ez egészségügyi hozzájárulást, egészségügyi ellátásra jogosultak lesznek, de TB jogviszonyunk sajnos nem keletkezik.

 • Szandi szerint:

  Üdv.
  Szeretnék egy használt lakást vásárolni, de nem tudom, hogy lehetséges-e. Én még nem vetem igénybe a csokot. Lenbe egy ház, de ere már nagyon régen fel lett véve a csok. Van két gyermekem és őrájuk szeretném felvenni.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szandi!
   A lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK abban az esetben is, ha erre a célra korábban más támogatott személy már megkapta a kedvezményt. A jogosultsághoz teljesülnie kell a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.

 • Ildikó szerint:

  Üdv!
  Jelenleg önkormányzati bérlakásban lakunk. Ennek a megvásárlására lenne most lehetőségünk. Gyermekeink életkora 23, 18 és 8 év. A lakás 73 m2 összkomfortos. Vételára 7,2 millió Ft. A Csok feltételeinek megfelelünk.
  Kérdésem: kaphatunk-e és mekkora összeget így?
  Köszönöm válaszukat.
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető a kedvezmény, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek. A CSOK összege 3 eltartott gyermek után használt lakás vásárlása esetén 2.200.000 Ft.

 • Ildikó szerint:

  Üdv.
  Annyit kérdeznék még, hogy pontosan milyen papírokra van szükség ahhoz, hogy gyorsan el tudjam indítani. Azt tudom, hogy erkölcsi bizonyítvány, adótartozás van-e ilyenekre gondolok, mert olvastam, hogy anyakönyvi kivonat is kell, de nem volt egyértelmű és azért szeretném, hogy pontosan tudjam miket kell beszereznem. Nehogy kicsússzak az időből a leadásig.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
   Amennyiben a CSOK igényléshez hitelfelvétel is kapcsolódik, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, ahol személyre szabott tájékoztatást kaphat az igényléshez szükséges dokumentumokról!

 • Ildikó szerint:

  Üdv.
  Nem jegyzett élettársi kapcsolatban vagyok. Nem ő a gyermekem apukája. Jogosult vagyok-e használt családi ház vásárlásakor a csokra?
  Vagy jobb ha egyedülállóként adom be a kérelmet?
  Várom válaszukat.
  Ildikó.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb CSOK feltételek is teljesülnek, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban és egyedülállóként egyaránt jogosult lehet a gyermek utáni támogatásra. Élettársi kapcsolatban igényelt CSOK esetén feltétel, hogy a kedvezmény igénybevételével vásárolandó lakásban mindketten tulajdonrészt szerezzenek.

 • Andrea szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 2 gyermekem nevén van egy családi ház, a haszonélvezet pedig az én nevemen. Szeretnénk egy lakást vásárolni. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy CSOK-ot tudom-e kihasználni ebben az esetben?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   A gyermekek nevén lévő és az Ön haszonélvezeti jogával terhelt lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot használt lakás vásárlásra esetén.

 • Bori szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy 1 éve – részben ingatlanhitelből – vettünk használt lakást, 3 gyermekünk van. Utólag van-e mód a használt lakásra a CSOK-ot megigényelni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bori!
   A támogatás utólagos igénybevételére a fent leírtak alapján sajnos nincs lehetőség.

 • Zsuzsa szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A lakásunk a gyermekeink kizárólagos tulajdonában van, igényelhetjük ez esetben a CSOK-ot bővítésre, tetőtér beépítésre?
  A tetőtér nem tartozik az albetéthez, hanem a lakóközösség osztatlan közös tulajdonában van. Ez akadály lehet-e, vagy használatmegosztási megállapodással megoldható?
  Köszönöm a válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   A bővítendő ingatlanban Önnek és párjának, mint támogatott személyeknek legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük a CSOK jogosultság egyik feltételeként. Gyermekeik tulajdonában lévő lakás bővítéséhez a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

 • Mihály szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődöm, hogy használt ház vásárlásakor a főépülethez korábban hozzáépített, a főépületből közvetlenül átjárható, de a főépülettel, nem közös tető alatt lévő bővítmény alapterülete bele számít-e a hasznos alapterületbe.
  Előre is köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   A hasznos alapterület: a következő helyiségek hasznos alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:
   a) előszoba, közlekedő,
   b) nappali,
   c) hálószoba,
   d) étkező,
   e) konyha, étkezőkonyha,
   f) fürdőszoba,
   g) WC,
   h) kamra, tároló,
   i) gardrób,
   j) mosókonyha,
   k) kazánhelyiség és
   l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.
   További konkrét tájékoztatást a banki értékbecslő tud adni Önnek.

 • Zsuzsa szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Használt ingatlant szeretnénk vásárolni, de a víz, gáz, villany le van kötve. Az ingatlanra nincs ráterhelve. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt még az értékbecslés előtt ki kell-e fizetnie a tulajdonosnak.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Ezt a kérdést a banki értékbecslővel volna célszerű egyeztetni.

 • Viktória szerint:

  Jó napot.
  A volt férjemtől van 3 gyermekem. Kettőre már anno fölvettük a támogatást (fészekrakó program). Azóta megházasodtam és született egy kisfiunk. Kérdésem az lenne, hogy 2 gyermekre mennyi lenne a támogatás? A férjem közmunkás. Ő vehet föl hitelt? Mennyi a minimum összeg, amennyiért házat kell választani? Mivel össze vagyunk házasodva, így a férjem igénybe vehetné arra a gyermekre is a támogatást, aki a volt férjemtől van? Én jelenleg bárlistás vagyok az előző házból kifolyólag.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   A 2 gyermek után felvehető CSOK összegét csökkenteni kell a korábbi házassága során kapott támogatás felével és a fennmaradó összeg igényelhető. CSOK-ra férjével együttesen lehetnek jogosultak, de mivel Ön BAR listás, ezért hitelfelvételre sajnos nincs lehetőségük. A CSOK rendelet nem határoz meg minimális ingatlanértéket.

   • Viktória szerint:

    Kedves Hitelnet!
    1.200 000 Ft-ot kaptunk két gyerekre anno. Akkor most a másik kettőre 600.000 Ft-ot vehetnénk fel?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Viktória!
     Ha 4 eltartott gyermekről beszélünk, akkor használt lakás vásárlásához a 4 gyermek után járó 2.750.000 Ft-ot kell csökkenteni a korábban kapott 1.200.000 Ft összegű támogatással és 1.550.000 Ft CSOK különbözet lenne igényelhető, amennyiben minden egyéb CSOK feltétel teljesül.

 • Zsoli szerint:

  Miért tetszik folyamatosan letörölni a hozzászólásaimat/kérdéseimet? Mi a baj a kérdéssel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsoli!
   Az Ön által “CSOK használt lakásra” kategóriában feltett kérdést áttettük a “CSOK építkezésre, új ház építésére 20174-től” kategóriába, ezért töröltük az előző oldalról. Kérdése akkor (2017.09.20 6:08 perc) megválaszolásra került, (Hitelnet.hu szerint: 2017-09-20 – 06:08 Kedves Zsoli! Új lakás építésére 2 gyermek után 2.600.000 Ft igényelhető, ám mivel Ön az előző házasságában már kapott 2.000.000 Ft gyermekek utáni támogatást, ezért azon összeg felével csökkenteni kell az építkezéshez igényelhető CSOK összegét, így 1.600.000 Ft kedvezményre lehetnek jogosultak.) amiről értesítést is küldtünk. ITT Ön is megtalálja a választ.
   (Ugyanazon kérdezőtől érkező ugyanazon kérdést egyszer áll módunkban megválaszolni, a későbbiekben feltett ugyanazon kérdés törlésre kerül.)
   További kérdések esetén természetesen készséggel állunk rendelkezésére!

 • Tímea szerint:

  T. Hitelnet!
  Igényelhet-e nagyszülő csok-ot, ha az unokák az ő háztartásába kerülnek? Ha igen, akkor mivel kell ezt igazolni?
  Köszönettel: Timi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   Nagyszülő nem igényelhet CSOK-ot unokája után akkor sem, ha az ő háztartásába kerül a gyermek.
   A szülőn kívül a gyám lehet jogosult a kedvezményre a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermek után akkor, ha a gyermek legalább egy éve a gyámsága alatt áll a gyermek szüleinek halála miatt.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésünk, hogy éppen a lakásunk eladásánál tartunk, ami csak a feleségem tulajdona. Ezt 21 millió forintért adjuk el, volt rajta 5 millió forint hitel, amit végtörlesztettünk a vételárból. Az új ingatlan megvétele is folyamatban van, amit 26 millió forintért vásárolunk meg. Szeretnénk 2 gyerek után CSOK-ot felvenni (1.430.000 Ft), illetve hitellel kiegészíteni a vételárat.
  Van-e lehetőségünk arra, hogy az önerőből nem mind a 16 milliót forgatnánk be az ingatlan vételárába, hanem csak 15 millió forintot, hogy a felmerülő költségeket fedezni tudjuk? A kérelem benyújtásakor az ingatlan még nem lett eladva.
  Válaszukat előre is köszönjük!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Az 5 éven belüli lakáseladásról a CSOK kérelem benyújtásakor kell nyilatkozniuk, s az akkori állapotnak megfelelően kell eljárni. Ha a kérelem benyújtásakor még nem kötötték meg az eladásra vonatkozó adásvételi szerződést, amit a bank által lekért tulajdoni lap is igazol, úgy adott ingatlan vonatkozásában nincsen továbbforgatási kötelezettségük.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Már több kérdésben fordultam önhöz, köszönöm az eddigi segítségét!
  Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben adásvételi szerződést megelőző előszerződést írnánk, melyben lefoglalózzuk a lakást, és később kerülne sor a végleges adásvételi szerződésre (2019. tavasz- nyár), akkor is igénybe lehet venni a Csok-ot használt lakás vásárlására?
  Köszönöm!
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Azt sajnos nem tudjuk előre megmondani, hogy a CSOK 2019-ben is elérhető lesz-e, s ha igen, milyen feltételekkel. Amennyiben a jelenlegi előírások lesznek érvényben, úgy a támogatás igényelhető lenne a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

 • Mónika szerint:

  Kérdésem az lenne, hogy használt lakást akarok vásárolni a csok hozzájárulásával. 1,6 millió a ház. Ha kb. 1,2 milliót tudnék igénybe venni a csok által, akkor csak 400.000 Ft-ot kell elutalnom a tulajdonosnak? A többit a csok utalja át ugye?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A lakás vételárát le kell fednie az önerő és CSOK együttes összegének. A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként utalják az eladónak, miután a vevő a saját erőt maradéktalanul megfizette az eladó részére. Készpénzben a vételár maximum 10%-a adható át, a többit bankszámlára szükséges teljesíteni.
   Ha 1,6M Ft a CSOK feltételeinek megfelelő lakóház vételára, akkor ebből le kell vonni az Önnek járó CSOK összegét és a maradékot kell megfizetnie az eladónak.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Azt szeretném kérdezni, 3 éve vettünk egy lakást. 5 gyerekünk van, 2 gyerek nevére írattuk a lakást, saját magam részére haszonélvezeti jogot jegyeztettünk.
  Így vehetünk másik használt lakást csokból?
  Köszönöm.
  Ferenc

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A gyermek nevén lévő lakástulajdon, valamint meglévő lakás haszonélvezeti joga nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételeknek is megfelelnek, úgy igénybe vehető a támogatás.

 • Mária szerint:

  Tisztelt cím!
  Jogosult vagyok-e új vagy használt lakás vásárláshoz igénybe venni a CSOK-ot, ha van egy 100% tulajdonban lévő lakásom, mert elváltam és időközben megvásároltam a részemet a volt férjemtől. 3 iskoláskorú gyermekem van, bár van egy úgynevezett élettársam, aki ideiglenesen oda van bejelentve, de neki van külön lakása.
  Van-e valami jó megoldás? Ugyanis kicsi már nekünk ez a lakás, de eladni csak áron alul vagy nehezen tudnám.
  Nagyon köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, tehát a CSOK igénylésnek nem akadálya az Ön 100%-os lakástulajdona.
   Használt lakás vásárlása esetén az igénylőnek más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányada lehet. Ha tehát használt lakás mellett dönt, akkor a meglévő lakása 50%-ának – például gyermekei részérő történő – elajándékozásával lehet jogosult.
   CSOK-ra élettársak (házastársak) kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, s ebben az esetben mindkét félre vonatkozik a tulajdoni hányadot érintő korlátozás.

 • Szloboda-Kondás Katalin szerint:

  Tiszteletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a jelenlegi férjemmel a CSOKra, ha az egyik fél házas volt, építkezett 2008-ban, ott két gyerekre lett megigényelve a szocpol, de csak 1 gyerek lett meg és mivel nem teljesült időn belül a második, vissza kellett fizetni a szocpolt, ami akkor átalakult hitellé. 2014-ben elváltak és azóta új (2017) házasságból lett kettő gyermek. Az ingatlan hónapokon belül eladásra kerül és ki lesz fizetve az OTP-nek és a MÁK-nak a szocpol.
  Köszönettel.
  Katalin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Ha a visszafizetési kötelezettségről szóló határozat dátumától számítva eltelt 5 év, úgy információink szerint igényelhető lenne a CSOK. Korábbi házasságban igénybe vett támogatás esetén azonban (még ha a támogatás egy része visszafizetésre került is) CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. Úgy kell számolni, hogy a jelenleg használt lakásra, két gyermek után igényelhető összeget (1.430.000 Ft) csökkenteni kell a 2008-ban két gyermek után kapott szocpol felével, ami valószínűleg 2.400.000 Ft volt, tehát 1.200.000 Ft-tal kell csökkenteni és csak a különbözet (jelen esetben 230.000 Ft) vehető igénybe. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Béla szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  23 millió forintért vásárolunk használt házat a feleségemmel. 2 gyerek után járó 1 430 000 Ft-ot szeretnénk igényelni. Most adtam el a lakásomat, ami házasság (2 éves) előtt szerzett vagyon, csak az én tulajdonomat képezte.
  Kérdésem az lenne, hogy eleget teszek-e a beforgatási kötelezettségeinek akkor, ha a lakásom 12 millió Ft-ért ment el? Az új házunkban 50-50% tulajdoni arányban leszünk a feleségemmel, így a 23 milliónak a fele 11,5 millió Ft lesz az én tulajdonomban. Az meg kevesebb, mint az eladott lakásom.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Béla!
   A hitelintézetek nem tulajdoni hányadokra lebontva vizsgálják a továbbforgatási kötelezettség teljesítését, hanem a vásárolt teljes tulajdoni hányad vonatkozásában, így információink szerint a fent leírtak alapján teljesül a továbbforgatási kötelezettség.

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem az lenne, hogy férjem 2017.01.23.-tól Németországban dolgozik bejelentve. Csak akkor kaphatjuk meg a csokot, ha kilép és Magyarországon helyezkedik el? Persze akkor meg kell várni a 180 napos tb jogviszonyt?
  Köszönettel; Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   A CSOK kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Házastársak (élettársak) esetén azonban elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a megfelelő TB jogviszonnyal. Ha tehát az Ön részéről ez a feltétel teljesül, akkor férjének nem szükséges magyarországi TB jogviszonyt létesítenie. Ha nem teljesül, akkor kell a magyarországi TB a kérelem benyújtásakor, viszont a 180 napból fennmaradó időszak EGT állambeli TB jogviszonnyal is lefedhető.

 • Borbála szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy 29 nm hasznos alapterületű használt lakásban élünk, amelyet 3 éve vásároltunk. Már van egy közös gyermekünk, és biztosan szeretnénk még egyet. Jelenleg van még 2,3 millió forint kamattámogatott hitelünk, amit ha további előtörlesztéssel sikerül kifizetni, utána vennénk nagyobbat.
  A kérdésem az lenne, hogy ekkora lakás esetén így a hitel előtörlesztésre kaphatunk-e csokot. Illetve ha igen, akkor mennyi a kis alapterületű miatti csökkentett összeg? Ha pedig nagyobba költözünk, akkor lehetséges-e később a különbözetet igénybe venni?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Borbála!
   Meglévő hitelük előtörlesztésére a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Nagyobb (2 gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 50 m2 hasznos alapterületű) lakás vásárlásához a kedvezmény igénybe vehető, ha megfelelnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek. A CSOK összege 2 (meglévő vagy vállalt) gyermek után 1.430.000 Ft.

 • Reni szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy önerő nélkül lehet-e a csok-ot igénybe venni?
  Terveink szerint a harmadik gyerekre igényelnek, aki még nem született meg.
  Válaszát előre köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Reni!
   Van olyan bank, amely a megelőlegező CSOK-ot is önerőként veszi figyelembe. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, számoljon online Hitelkalkulátorunkkal, majd kérje Szakértőink tájékoztatását online adatlapunk kitöltésével!

 • Enci szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy 3 meglévő gyermeknél számít-e a 10+10-es CSOK igénybevételénél, hogy a legidősebb (20 életévét még be nem töltött gyermek), esti tagozaton tanul?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enci!
   A 20 éves, eltartott gyermek esetében nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha esti tagozaton tanul.

 • Zsanett szerint:

  A csokkal vásárolt használt lakást el lehet adni 5 év után úgy, hogy nem kell visszafizetni a csokot és egy másik használt ingatlant veszünk? Vagy meg kell várni a 10 évet? Ha 600 ezer forintot kaptunk és vissza kellene fizetni, akkor az mekkora összeg lenne?
  Köszönettel.
  Zsanett

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   A CSOK-kal vásárolt lakás 5 év után visszafizetési kötelezettség nélkül is eladható, ha helyette másik – az előírásoknak megfelelő – használt lakást vásárolnak.

 • Miklós szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy önkormányzati bérlakásból származó lakbér tartozás köztartozásnak minősül-e?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   Ebben a kérdésben a köztartozásmentes igazolást kiállító NAV hivatal illetékes, az érintett hivatal megkeresését javasoljuk az ügyben.

  • Anasztázia szerint:

   Tisztelt hitelnet!
   A kérdésem a következő: használt lakásvásárlás eseteben igénybe vehetjük-e a csokot, ha 1997-ben a meglévő gyermekeinkre kaptunk 200.000 Ft szociális támogatást? A gyermekeink 25 év alattiak, a kisebbik nappali tagozaton tanul, a nagyobbik másodszakmát csinál esti képzés formájába, önálló jövedelemmel nem rendelkeznek. A mi korunk 46 és 52 év.
   Köszönöm válaszát.

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Anasztázia!
    A leírtak alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra 25 év alatti gyermekeik után oly módon, hogy az utánuk járó 1.430.000 Ft-ot csökkenteni kell a korábban kapott 200.000 Ft-os szocpollal és a különbözetet, vagyis 1.230.000 Ft-ot vehetnek igénybe, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár a szülőkre vonatkozóan.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Segítségét kérném a következőben, jelenleg a férjemmel és a 2 éves kislányunkkal egy saját tulajdonú családi házban élünk. Szeretnénk csok-kal egy másik házat venni, (a későbbiekben amiben élünk eladnánk) bevállalnánk még egy gyereket, hitel nélkül, készpénzen vennénk családi házat.
  Így is igénybe lehet venni 2 gyerekre a csok-ot?
  Köszönöm a segítségét!
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Ha a jelenlegi családi házuknak 50-50%-ban tulajdonosai, akkor jogosultak lehetnek CSOK-ra. Használt lakás vásárlása esetén ugyanis más lakásban 50-50% tulajdoni hányad megengedett.
   Megelőlegező CSOK feltétele a házastársi kapcsolaton túl az, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a CSOK kérelem benyújtásakor.
   Az adásvételi szerződést úgy kell megkötniük, hogy rögzítik benne a CSOK igénybevételét. A vételár 10%-át fizethetik ki készpénzben, az önerő fennmaradó részét bankszámlára kell teljesíteni, s a vételár utolsó részét a CSOK-ból szükséges finanszírozni oly módon, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft összegű támogatást a hitelintézet utalja az eladóknak. Ha a teljes vételárat kifizetnék készpénzben, úgy utólag már nem tudnák igényelni a CSOK-ot.

   • Anita szerint:

    Tisztelt Szakértő!
    Köszönöm, hogy válaszolt, mind a ketten 40 év alattiak vagyunk, és a jelenlegi lakásban is 50-50% tulajdonosok vagyunk, illetve így is vennénk házat. Még abban kérném a segítségét, hogy abban esetben, ha kb. 2 évig (2019 dec.) elhúzódna a vétel, 3 részletben történne meg a kifizetés, akkor is van lehetőség igényelni? Fizetnénk egy részét az idén, egy részletet 2018. és a fennmaradót 2019. dec. hó végéig. Az eladónak a jelenlegi számlaszámára lehet-e utalni, vagy kell-e neki egy új számlaszámot nyitnia, amin csak a ház kifizetése van?
    Nagyon köszönöm!
    Anita

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Anita!
     A végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be a CSOK kérelem, de azt sajnos nem tudjuk megmondani, hogy 2020-as folyósítás lehetséges-e egy 2017-ben elindított CSOK igénylés esetén.

 • István szerint:

  Üdvözlöm!
  Meglévő három gyerekre szeretnénk igényelni a csokot, használt családi ház vásárlásra! Én 38, feleségem 41 éves. A feleségem tulajdonába van 2 db családi ház 1/1 tulajdonban! Az én tulajdonomban nincs ingatlan.
  Van-e rá lehetőségünk? Ha nincs, milyen formában lenne?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel.
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Felesége 1/1 tulajdonában lévő, 2 db családi ház kizárja a használt lakásra vonatkozó CSOK jogosultságot, amennyiben az érintett ingatlanok nem terheltek haszonélvezeti joggal. Erről bővebben ITT olvashat.
   Jogosultak akkor lehetnének a kedvezményre, ha felesége a családi házak legalább 50-50%-át elajándékozná.

 • Miklós szerint:

  Feleségemmel szeretnénk igénybe venni a csok használt lakás vásárlása kedvezményt, 3 gyermekre.
  Ennek mi a pontos menete? tudnátok segíteni, mit kell előbb elintézni?
  Milyen papírok kellenek hozzá? Nekem mit kell fizetni pontosan önerőből?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   A CSOK jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatják. Elsőként célszerű lenne a hitelintézettel is egyeztetni a jogosultsági kérdésben. Amennyiben az előírt feltételek teljesülnek, úgy megköthető az adásvételi szerződés, melybe bele kell foglalni, hogy a vételár utolsó része CSOK-ból kerül megfizetésre, amit a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára utal. Fizetési határidőként legalább 60 napot célszerű megadni.
   Az igényléshez szükséges dokumentumok listája ITT olvasható.
   Önerő kérdésben az ügylet további részleteinek ismeretében tudunk pontos felvilágosítást adni. Amennyiben a lakásvásárláshoz hitelfelvétel is kapcsolódik, kérjük, töltse ki online adatlapukat és Szakértőink ismertetni fogják az elérhető legkedvezőbb lakáshiteleket!

 • Katalin szerint:

  Jó napot kívánok!
  Azt szeretném kérdezni, hogy igénybe vehetjük-e a csokot úgy, hogy a fél ház már a nevemen van, a másik felét meg a nagybátyámtól venném meg.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Ha kitölti online adatlapunkat, Szakértőink készséggel tájékoztatják az elérhető hitelkonstrukciókról!

 • Geri szerint:

  Üdvözletem.
  2016. év elején vettünk egy használt ingatlant (kb. 92 m2), de a hasznos terület biztos 70 m2 felett van. 3 gyermekünk van. A hitel ügyintézése még 2015 szeptemberében indult, az akkori CSOK alapján 1.500.000.-Ft-ot kaptunk támogatásként.
  Az új CSOK alapján érdemes ügyintézésbe kezdeni? Elképzelhető, hogy magasabb összeget kaphatunk?
  Köszi.

  • Geri szerint:

   A lényeg az lenne, hogy csökkenthető-e a jelenlegi CSOK alapján a hitelünk?

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Geri!
    Adott esetben fennálló hiteltartozásuk CSOK különbözettel történő csökkentésére sajnos nincs lehetőség.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Geri!
   Nagyobb összegre (a 2015-ben kapott CSOK és a jelenleg elérhető 10M-s támogatás különbözete) abban az esetben lehetnek jogosultak, ha új építésú lakóingatlant vásárolnak vagy újat építenek. Ekkor 8,5M Ft összegű CSOK különbözetet kaphatnak. Használt lakás vonatkozásában nagyobb összeget jelenleg nem tudnak igénybe venni.

 • Lívia szerint:

  Használt ingatlanra szeretnénk igénybe venni a Csok-ot 3 gyermek után. Az ingatlanra előlegként már kifizettünk a vételár 10%-át készpénzben, ami a tehermentesítésre elment. Az ingatlanban jelenleg nincs áram a tetemes rezsitartozás miatt, amit az eladó nem tud kifizetni. Kifizethetem-e a tartozást a vételárba beszámítással az eladó helyett? Nem esek el így a Csok igényléstől?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lívia!
   A CSOK jogosultságukhoz a vételárból fennmaradó összeget Önöknek az eladó felé bankszámlára szükséges teljesíteni, mint vételárrészt. Ebből az összegből az eladó kötelezettsége tehermentesíteni az ingatlant, amit az adásvételi szerződésben is rögzíteni kellene.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket