CSOK használt lakás vásárlásra 2017-től: Hitelnet.hu

CSOK használt lakásra 2017-től

Utolsó módosítás: 2017. február 21. kedd

Mi változott 2017 január elsejétől?

2017. január elsejétől a használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás – kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése esetén a bekerülési költség finanszírozásához

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

CSOK összege:

csok_2016_hasznalt_lakas
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a 5.§ szerinti TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – és legalább 180 napja:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével
 • más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
 • a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül haszonélvezettel terhelt lakóingatlannal rendelkezik, mely esetén a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Szintia szerint:

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék a csokról. Van 3 gyerekem, kinéztünk egy ingatlant 4 millió forintért az élettársammal, de gondolván nem jár annyi csok, de a tulajjal megbeszéltük hogy a többit részletben fizetjük ki minden hónapban. Nem tudom, így lehetséges a csok igénybevétele? Hogyan kezdjem el intézni? Kihez forduljak először? Önerőnk nincs, hitelt nem bírunk felvenni. Én gyesen vagyok, a párom meg BAR listán van.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szintia!
   A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként utalják, így sajnos nem lehetséges, hogy utólag részletekben fizessék meg a fennmaradó részt.

 • Ági szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Férjemnek előző házasságából van 2 gyereke, amire anno igénybe is vették a szocpol támogatás. Ők már felnőttek.
  Nekünk is van 2 közös gyerek, házasságban élünk, a jelenlegi házunk a férjem tulajdona papíron. Ha vásárolnánk egy másik házat, igénybe vehető a gyerekeinkre a csok? Függetlenül attól, hogy korábban élt már a férjem a kedvezménnyel 2 másik gyerekre? Erre vonatkozólag nem találtam semmit.
  Köszönöm válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ági!
   Ez esetben a két közös gyermekük után járó 1,43M Ft összegű CSOK-ból le kell vonni a férje által korábban kapott támogatás 50%-át és a fennmaradó összeg lenne igényelhető. Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén azonban a támogatott személyeknek más lakásban külön-külön legfeljebb 50% tulajdoni hányaduk lehet. Férje 1/1 tulajdonában lévő lakása tehát kizárja a jogosultságot, (ha az nem haszonélvezeti joggal terhelt). Megoldás az lehet, ha férje a lakás felét elajándékozza.

 • Gitta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  1. Érdeklődni szeretnék, hogy használt lakásvásárlásnál a csokot (2,2M) önerőként számolják-e be (hitelfelvételére is szükség lenne), ha már van egy gyerek (12. hetet betöltött magzat) illetve még két gyereket vállalnánk?
  2. Férjem örökölt egy házat 50%-ban tulajdonos, de édesanyjának ezen haszonélvezeti joga van. Illetve van egy másik lakás, melyet szintén örökölt 16,67%-ban, ami jelenleg eladás alatt áll. Ebben az esetben fennállhat valami kizárás?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gitta!
   1. A bankok többsége a vállalt gyermek utáni igényelt CSOK összegét nem számítja bele az ingatlan maximális terhelhetőségébe, de olyan bank is van, amelyiknél van ez esetben korlátozás.
   2. A fent leírt egyik lakástulajdon sem jelent kizáró okot, de amennyiben a célingatlan vásárlása előtt eladásra kerül valamelyik lakóingatlan, úgy annak férjére jutó eladási árát tovább kell forgatniuk a CSOK igénybevételével vásárolandó lakás vételárába.

 • Jenő szerint:

  Üdvözlöm!
  Kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy használt lakást szeretnénk vásárolni, első gyermekünket várjuk! Feleségemmel külföldön dolgozunk, külföldi munkáltatói igazolással igénybe vehetjük a CSOK támogatást vagy esetleg lakáshitelt? Szeretnénk idővel Magyarországra hazaköltözni, de a lakásvásárlást szeretnénk mihamarabb elrendezni, ezért is érdeklődnénk, hogy milyen lehetőségeink vannak külföldi munkaviszonnyal?
  Válaszát előre is köszönjük!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Jenő!
   Külföldi munkaviszonnyal sajnos nincs lehetőség CSOK igénylésre, mert a CSOK kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszonyt kell igazolni, s csak a fennmaradó időszak igazolható EGT állambeli TB jogviszonnyal. Lakáshitel külföldi jövedelemmel is igényelhető, de alapfeltétel, hogy az igénylők rendelkezzenek magyarországi állandó lakcímmel. Ha ez megoldható, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni az elérhető lakáshitelekről!

 • Gyula szerint:

  Kedves hitelnet!
  Ha banki tartozásom van és ez miatt BAR-os vagyok, de minden más feltételnek megfelelünk a párommal és így szeretnénk csak a csokot igénybe venni, lehetséges-e?
  Válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyula!
   Csak CSOK igénylése esetén a negatív tartalmú BAR lista nem kizáró ok.

   • Gyula szerint:

    Az, hogy negatív tartalmú BAR,az mit jelent pontosan?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Gyula!
     A BAR lista, vagyis hivatalos nevén a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) egy teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (mulasztással rendelkező adósok, vagy visszaélések tekintetében) tartalmaz. Negatív információról tehát akkor beszélhetünk, ha az adós mulasztással rendelkezik, vagy bankkártya-visszaélést követett el.

 • Katalin szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Szeretnék felvilágosítást kérni, hogy a lányomék 2016-ban vásároltak családi házat, de nem tudták igénybe venni a szocpolt /régen így hívták, nem tudom élő-e még ez az elnevezés/. Mostanára már van 2 unokám és van-e lehetőség arra, hogy a szocpolt igénybe lehessen venni. Jelenleg a Fundamentánál van hitelük, és az is jó lenne, ha a hitelből jóvá lehetne írni.
  Tudunk erre valamilyen megoldást, vagy veszett fejsze nyele?
  Köszönöm a figyelmét.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A meglévő Fundamentás hitel csökkentésére utóbb született gyermekek utáni támogatás sajnos nem vehető igénybe. A családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) új lakáscél (új vagy használt lakásvásárlás, új lakóingatlan építése, meglévő lakóház bővítése) esetén lehetnének jogosultak.

 • Krisztián szerint:

  Üdv.
  A szocpolt használt lakáshitelnél lehet önerőnek venni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   A CSOK önerőként vehető figyelembe használt lakás vásárlásra igényelt hitel esetén.

 • Mónika szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, hogy a kb. 8 hónapja csok-ból vásárolt lakást eladhatom-e, ha 1 éven belül másikat vásárolok? A vásárolt ház teljes egészében csok-ból volt, de nyilván drágábban adnám el. Ez a rendelet nekem szól:” 17/ 2016 (II.10.) korm. rendelet”
  Válaszát várom Köszönettel: Mónika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A leírtak alapján CSOK szerződése a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet alapján jött létre. Ez esetben 5 év eltelte után van lehetősége másik használt lakás vásárlásakor továbbvinni a támogatást azzal a feltétellel, hogy a célingatlan nagyobb hasznos alapterületű az eladott lakásnál és a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt továbbforgatja.

 • Gábor szerint:

  Üdv!
  Mi történik akkor, ha 2 gyerekre felvett CSOK esetében csak 1 gyerek jön össze? Ilyenkor is a teljes összeget (1,43 M) kell visszafizetni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Ebben az esetben az 1,43M Ft-os összeget csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, ami 0,6M Ft és a különbözet (0,83M Ft) után kell megfizetni a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összeget.

 • Vilmos szerint:

  Kedves Hitelnet.
  Egy olyan lakás vásárlásra szeretnénk felvenni feleségemmel a három gyermek után járó 2,2 millió forintot, aminek a vételára 3,5 millió forint. Amiből a vevő megkapná a Csok összegét egyben 2,2 milliót, a többit ami fennmarad, saját erőből részletre fizetnénk ki az eladónak.
  Ilyen esetben is igénybe vehető a Csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vilmos!
   Lakásvásárlás esetén a CSOK összegét a bankok a vételár utolsó részeként folyósítják az eladónak akkor, ha a vevő az önerő teljes összegét kifizette már. Emiatt az Ön által leírtak szerint sajnos nem vehető igénybe a kedvezmény.

 • József szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Élettársak vagyunk, 1 meglévő gyermekünk van, illetve a 2. úton van (22 hetes)!
  Kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra! Mivel a 12. hetet betöltött magzat gyermeknek minősül!
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Mivel a 12. hetet betöltött magzat gyermeknek minősül, ezért élettársi kapcsolat esetén is jogosultak lehetnek a 2 gyermek után igényelhető CSOK-ra.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azt szeretném kérdezni öntől, hogy használt lakás vásárlásnál leadunk minden dokumentumot az ügyintézésért, körülbelül mennyi idő alatt lesz a számláján az eladónak az összeg? Nem igénylünk hitelt.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A CSOK kérelem elbírálási ideje a pénzintézeteknél általában a kérelem benyújtásától számítva – banktól függően – 30 banki munkanap vagy naptári nap. Ezt követően kerülhet sor a CSOK szerződés aláírására, majd a kedvezmény folyósítására.

 • Kata szerint:

  Érdeklődnék! Eladtam az ingatlanomat (10 millió), vennék házat. Jelenleg 1 gyermek van, de a férjemmel vállalnánk még 1 gyermeket. Házat kb. 10,2 millió Ft-ért vennénk.
  Igénylehető a CSOK (1.430.000 Ft)?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladásából származó teljes bevételt továbbforgatják a vásárolandó ház vételárába, melynek során továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételek is figyelembe vehetők. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Ha nincsen ilyen tétel, akkor a teljes 10 milliós eladási árat tovább kell forgatni, tehát 10,2M Ft-os vételár esetén csak 0,2M Ft összegű támogatásra lehetnének jogosultak.

 • Kitti szerint:

  Használt lakásnál hitel mellé 2 gyerekre ha felveszem a csokot 1,43-at, a lakást lakjuk, de be szeretném a garázsba tenni a vállalkozásomat (fodrászat).
  Betehetem?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   Véleményünk szerint nem szegi meg a CSOK rendeletet azzal, ha a garázsban fodrászatot működtet, de javasoljuk az ügyben illetékes járási hivatal megkérdezését.

 • András szerint:

  Tisztelt Ügyintéző!
  Érdeklődni szeretnék önöktől. Mi egy társasházban levő lakásunkat szeretnénk eladni. A lakás nagysága én úgy tudtam eddig, hogy 50 m2, megnéztem a tulajdoni lapot és azon 48 m2 van írva. Azért kérdezem, mert a vevő 2 gyerekre szeretné a Csokot is igénybe venni a lakás vételénél. Hogy ha 48 m2, akkor is igénybe tudja venni a 2 gyerekre vagy nem? Mert a szomszédok lakásai is ugyan ekkora nagyságúak és a tulajdoni lapon mindenkinek 50 m2 van jegyezve.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   Amennyiben a tulajdoni lapon feltüntetett hasznos alapterület nem éri el az 50 m2-t, úgy a 2 gyermek után járó CSOK sajnos nem vehető igénybe. Ha az alapterület tévesen van feltüntetve a tulajdoni lapon, akkor ezt a kérdést a földhivatalnál kellene rendezni.

 • Zoltán szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy úgy jár-e nekem a csok használt lakás vásárlásra, hogy van egy 19 éves lányom, aki most érettségizik, egy 22 éves fiam, aki már dolgozik (tehát rendszeres jövedelemmel rendelkezik) és egy 24 éves lányom, aki még otthon van. Természetesen mind a három gyermekem állandó lakcíme nálunk van.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Zoltán

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   Amennyiben a gyermekek Önnel egy háztartásban élnek és Ön, mint támogatott személy úgy nyilatkozik, hogy a gyermekek az Ön eltartottjai, úgy jogosult lehet utánuk CSOK-ra akkor is, ha a gyermekek valamelyike rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Erről bővebben ITT olvashat.

 • Magdolna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy van kb. 5 millió forint értékű ingatlanom, és nagyobb ingatlanra cserélném. Egy kislányom van és szeretnék még egy gyermeket, milyen esélyeim vannak?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Magdolna!
   Vállalt gyermek után házastársi kapcsolatban igényelhető a megelőlegező CSOK, ha legalább egyikük 40 év alatti a kérelem benyújtásakor.
   Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó lakáshitelekről Szakértőink készséggel nyújtanak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes!

 • Ildikó szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  CSOK-ot szeretnénk felvenni 3 gyerek után használt lakásra. Az ingatlan tulajdoni lapon 80 m2, a valóságban tetőtér beépítés miatt 100 m2.
  Az értékbecslés során adódhat-e ebből probléma? Hogyan befolyásolja az ingatlan értékét?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Az ingatlanfedezet tényleges, fizikai helyzetének és telekkönyvi státuszának összhangban kell lenni. Tehát amennyiben az ingatlan tetőtere beépítésre került, akkor ennek a tulajdoni lapon, térképmásolaton is látszódni kell.

 • Luca szerint:

  Tisztelet Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy három meglévő gyermek esetében (minden járna ugyan), de felvehető-e a csok csupán két gyermekre?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Luca!
   3 eltartott gyermek esetén a támogatás információink szerint nem igényelhető csak két gyermek után.

 • Jácinta szerint:

  Érdeklődnék, ha a régi lakásunkat eladtuk amin az élettársammal 50-50% arányban rendelkeztünk, akkor a csok igénylésében, hogy megkapjuk a 10 milliót és kedvezményes hitelt mellé, akkor ingatlan nem szerepelhetett a nevünkön és így már használt lakást nem vehetünk, csak újat?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Jácinta!
   A 10+10 milliós CSOK és kedvezményes lakáshitel kizárólag új építésű lakóingatlan vásárlásához vagy építéséhez igényelhető. Ez esetben nincsen továbbforgatási kötelezettség az 5 éven belül eladott lakás eladási árára vonatkozóan és lakástulajdonra vonatkozó korlátozás sincsen.
   A régi lakás eladása után használt lakást is vásárolhatnak, de ez esetben az eladott lakás vételárát tovább kell forgatni a vásárolandó lakás vételárába. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételekről IDE kattintva tájékozódhat. Továbbá használt lakás vásárlásához nem igényelhető a 10+10 milliós támogatás.
   Amennyiben a 10+10 milliós CSOK-ot szeretnék kihasználni, ezt csak új építésű lakás vásárlásával vagy építésével tehetik meg.

 • Márta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Igényelhető-e a CSOK (2 gyerek esetén) használt ingatlan vásárlásánál úgy, hogy a régi lakást eladom pl. 9M-ért, használt ingatlant 14 M-ért megvenném, de a 9M Ft-ot nem forgatom be a másik ingatlanba, ha nem csak 4,6M-ot és 8M hitelt és 1,4M CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   A CSOK jogosultsághoz (használt lakás esetén) az 5 éven belül eladott lakás árát tovább kell forgatni teljes egészében, csak a csökkentő tételként meghatározott összegeket lehet levonni. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • István szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg feleségemmel és 2 gyerekemmel élünk egy lakásban. Ezt szeretnénk lecserélni egy nagyobb, drágább használt családi házra. A meglévő ingatlant nem szeretnénk azonnal eladni, így nem kell albérletbe költözni és az ingatlan eladására is több idő van (felújításra fordítanánk a befolyó összeget). A használt családi ház finanszírozását Önerő+hitel+CSOK-ból gondoltuk. A meglévő a lakás saját (50%) és feleségem (50%) tulajdonába van jelenleg.
  Ebben az esetben jár a CSOK, vagy el kell adni a meglévő lakást és annak összegét beforgatni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek más lakásban legfeljebb 50-50% tulajdoni hányad megengedett, így a meglévő lakásuk megtartása mellett is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

   • István szerint:

    Tisztelt Szakértő!
    A CSOK összegét felhasználom használt ingatlan vásárlására. Utána lehet felvenni további hitelt az ingatlan terhére (pl. lakásfelújítási hitelt)?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves István!
     CSOK-kal terhelt ingatlanra is vehető fel lakásfelújítási hitel, amennyiben a hitelfelvételre vonatkozó feltételek teljesülnek. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Tünde szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Válásunk folyamatban van, viszont a közös ingatlan már eladásra került. Férjem a saját részéről lemondott a 2 gyermek javára, viszont ennek fejében az általam megvásárlásra kerülő ingatlan 50%-t a gyermekekre kell íratnom, illetve a saját részemből egy összeget készpénzben neki kell adjak. Az így fennmaradó összeg kevés egy használt lakás vásárlásához, ezért hitel formájában kell ezt pótolnom. Mivel még házastársnak minősülünk, így őt adóstársnak tekintik, amit ő nem akar vállalni. Családi összefogással az összeget éppen ki tudom pótolni, de ezt a kölcsön kapott pénzt vissza kell adnom. Kérdésem, hogy az adásvételi szerződés megkötése után így is igényelhetem a gyermekek után járó összeget?
  Arra gyermekre is igényelhetem a támogatást, akinek tulajdonrésze van az ingatlanban?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   A CSOK-kal vásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Mivel adott esetben a gyermekeknek is lesz tulajdonrészük, így sajnos nem igényelhető a CSOK.

 • Zsolti szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Most kezdünk építkezni (szeptember végén épül fel majd a ház), még nincsen gyerekünk, de egyet szeretnénk vállalni.
  Hogyan, illetve hol lehet igényelni erre CSOK-ot? Van valamilyen “extra” feltétel?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsolti!
   A CSOK a hitelintézeteknél igényelhető. Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén feltétel a házastársi kapcsolat, továbbá a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni.
   Építkezés esetén a támogatás a bekerülési költségből még hátralévő munkálatokra használható fel. Az előírt további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Tímea szerint:

  Jó napot,
  érdeklődnék, hogy van egy kisfiunk és vállalni szeretnénk még egy gyermeket, azaz 2 gyermekre szeretnénk kérelmezni a Csok-ot. Természetesen hitelt is vennénk fel. Ezt milyen időn belül bírálják el, hogy jogosultak vagyunk-e? És még afelől érdeklődnék, hogy használt családi házat szeretnénk venni, ami 86 m2-es, felújítandó állapotban van, arra megkaphatjuk-e az ön véleménye szerint?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A CSOK és hitelkérelem elbírálásának időtartama pénzintézetenként eltérhet némileg. A legtöbb hitelintézetnél 30 banki munkanappal vagy 30 naptári nappal lehet kalkulálni.
   Arról, hogy a CSOK-kal finanszírozott háznak milyen feltételeknek kell megfelelnie, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnék érdeklődni, ha házat szeretnék venni és igénybe venném a CSok-ot a teljes összeget megkapnám a 2 gyerek után, még ha az ingatlan értéke alacsonyabb mint a csok összegege? Például a CSOK 2 gyerekre 1.430.000 Ft és az ház értéke 1.200.000 Ft?
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A CSOK összege nem haladhatja meg a vételárat. Amennyiben a vételár 1,2M Ft, úgy a 2 gyermek után legfeljebb 1,2M összegű CSOK igényelhető a vásárláshoz.

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt ingatlanra szeretnénk Csokot felvenni, kettő meg nem született gyermekre még az idén. Az lenne a kérdésem, ha egy gyermek szüleik, mennyi lenne az összeg, amit vissza kellene fizetnünk?
  Előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A meg nem született gyermekre eső összeget (1.430.000 Ft – 600.000 = 830.000) Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt értéken kellene visszafizetni.

 • Andrea szerint:

  Tisztelt szakértő!
  A helyzetünk a következő: honosított magyarok vagyunk, múlt év augusztusában költöztünk Magyarországra, ennek fényében nem igazán átláthatóak a törvények. Szeretném a segítségét kérni abban, hogy átlássam a saját helyzetünket. Szeptembertől folyamatos TB viszonyom megvan, öt gyerekünk van, a hatodikkal vagyok várandós, házasságban élek. Jelenleg albérletben élünk Pest megyében, amiből augusztusig ki kell költöznünk. Szeretném felmérni a lehetőségét annak, hogy mennyi az az összeg, amire jogosultak vagyunk ház vásárlása esetén, Lehet-e hitel nélkül igényelni csak a vissza nem térítendő támogatást és hogyan kezdődik a folyamat, kihez kell fordulnom, hogy beinduljon a folyamat.
  Válaszát köszönöm.
  Tisztelettel.
  Andrea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Használt ház vásárlása esetén 4 vagy annál több gyermek esetén 2.750.000 Ft összegű családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igényelhető, amely a ház vételárának kifizetéséhez használható fel. A jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylő, illetve házastársak esetén legalább az egyik fél minimum 180 napos TB jogviszonnyal rendelkezzen a CSOK kérelem benyújtásakor. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A vissza nem térítendő támogatás hitel nélkül is igénybe vehető. A kedvezmény igénylése a hitelintézeteknél történik, célszerű a számlavezető bankot megkeresni az ügyben.

 • Tibi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnék érdeklődni, hogy igénybe tudnám-e venni a CSok-ot használt ház vásárlására vidéken (Szabolcs megyében)? A ház ára 2 millió Ft. 70 nm.
  Viszont jelenleg Budapesten élek a családommal, 1,5 éves és 5 éves kislányainkkal albérletben, feleségem nem dolgozik, mivel még otthon kell lennie a kisebbik lányunkkal. Én pedig 4 órás bejelentéssel dolgozom, önerő pedig egyenlőre nincs.
  Van-e lehetőség, esély így házhoz, vagy lakáshoz jutni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibi!
   Fenti bejegyzésünkben olvashatja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy lakóingatlannak ahhoz, hogy igénybe vehető legyen a CSOK.
   A 4 órás bejelentett munkaviszony is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így ha legalább az Ön részéről megvan a folyamatos 180 nap TB jogviszony, akkor az megfelelő. Az igazolás kiállításáról a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.
   2 gyermek után használt lakóingatlan vásárlásához 1.430.000 Ft összegű CSOK adható, így a 2 millió Ft-os vételárból fennmaradó összeggel önerőben szükséges rendelkezni. A bankok 2 millió forint értékű ingatlant általában nem fogadnak el lakáshitel fedezeteként.

 • Komi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Néhány évvel ezelőtt az eszközkezelőhöz került házunkat szeretnénk visszavásárolni, melyhez szerettük volna a csok-ot is igénybe venni, három gyermekre, 2,2M Ft-ot, a többi saját rész. Az eszközkezelő ügyfélszolgálata azt mondta, hogy lehetséges, menjünk be a bankunkba, kérdezzük meg, hogy adásvételi szerződés nélkül tudunk-e igényelni, ugyanis az eszközkezelő nem ad adásvételi szerződést. Természetesen a bankban azt mondták, hogy az adásvételi szerződés alapszabály, nélküle nem lehet igényelni. Több esetet is olvastam, ahol ezt meg tudták oldani, illetve az eszközkezelő honlapján is ott van hogy csok-ot igénybe lehet venni, de akkor hogyan? Lehet, hogy más banknál más szabályok vannak?
  Köszönettel: Komi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Komi!
   A CSOK-os lakásvásárlás valóban csak adásvételi szerződéssel finanszírozható, ettől eltérni – hitelintézettől függően – csak jogászi támogatás és régióvezetői engedély alapján lehet. A további egyeztetéshez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Katalin szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Még 1 kérdésem lenne: a CSOK-kal vásárolt használt lakásban tulajdonrésszel kell rendelkeznie házastársaknak, ha jól tudom a tulajdoni hányad mindegy. Hitelt nem vennénk fel csak a CSOkot és saját erőt használnánk fel a vásárláshoz.
  Az igénylés benyújtásakor viszont mivel még nincs a teljes vételár kifizetve, hogyan lehetünk tulajdonosok? Tulajdonjog fenntartással vagy függőben tartással kell az adásvételi szerződést megkötni?
  Vagy van más variáció erre?
  Köszönöm!

 • Alexandra 91 szerint:

  Jó napot kívánok.
  Érdeklődnék, hogy használt lakást szeretnénk venni. Egy gyermekünk van, ezen kívül még 2 vagy akár 3-ra lehet igénybe venni a csokot? Szóval 4 gyerekre igényelhetném a csokot? Vagy csak 3-ra, ha a meglévő gyerek száma egy? Mindketten a páruommal 40 év alattiak vagyunk.
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra 91!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb 2 vállalt gyermek után igényelhető CSOK. Egy meglévő gyermekek esetén további két gyermek vállalásával tehát maximum 3 gyermek után lehetnek jogosultak a támogatásra. Ennek egyik további feltétele, hogy házasok legyenek.

 • Márta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Márta vagyok, 50 éves, férjem 51 éves. Közös gyerekeket nevelünk, akik 23, 22 és 17 évesek. Két idősebb gyermekem még nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanul, legkisebbik gyermekem középiskolás.
  Igényelhetek-e CSOK-ot használt lakás vásárlásra, ahova a nagyobbik lányom költözne be, abban a városban, ahol az egyetemi tanulmányai folytatja?
  Segítségét előre is köszönöm!
  Üdvözlettel.
  Márta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   CSOK-ra a leírtak alapján jogosultak lehetnének gyermekeik után, de csak abban az esetben, ha Ön és férje, valamint gyermekeik egyaránt lakóhelyet létesítenek a CSOK igénybevételével vásárolandó lakásban. A jogszabályi előírásnak nem tesz eleget, ha csak lánya költözne be az ingatlanba.

 • Zsani szerint:

  Zárt fedett körbe betonozott derítőbe történik a szennyvíz-elvezetés.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsani!
   Műszaki kérdésekben irodánk sajnos nem illetékes. A dolognak ezt a részét a területileg illetékes építési hatósággal kellene egyeztetni.

 • Ágnes szerint:

  Milyen papírok kellenek az igényléshez?

 • Zsani szerint:

  Most van döntéshozatal előtt a csok kérelmünk és megfogott, mert ebbe belekötöttek, hogy az utcán ki van építve a szennyvízhálózat, de nincs rákötve.
  Mit tegyek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsani!
   Használt lakóingatlan vásárlása esetén, ha a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, nem feltétel a közműves szennyvíz-elvezetés. Kérdés tehát, hogy egyéb elfogadható módon megoldott-e a szennyvíz elhelyezés. Ha igen, akkor ez nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

 • Zsuzsi 27 szerint:

  Tisztelt cím.
  Tanácsot kérnék. Egyedül nevelem 3 gyerekem. Jelenleg albérletben vagyunk. Munkaviszonyom nincs. Egy nap se. Szóval semmi. Nemsokára ki kell innen mennem a gyerekekkel, mert letelik a szerződésünk. Hogyan juthatnék hozzá a csok használt lakásvásárláshoz, ha nincs meg a ledolgozott 180 napom?
  Segítséget szeretnék ez ügyben, mert igenis jár a gyerekeknek az a pénz.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsi 27!
   A támogatás igénybevételéhez rendelkeznie kell legalább 180 napos TB jogviszonnyal. Ennek hiányában Ön nem jogosult a kedvezmény igénybevételére.

 • Katalin szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Használt lakás vásárlására szeretnénk a CSOKot igényelni már meglévő 2 gyermekünkre. A lakást, amibe most lakunk azt eladjuk és ennek az eladási árából + CSOKból szeretnénk kifizetni a kinézett ingatlant. A kérdésem, hogy CSOK folyósítása ilyenkor a gyakorlatban hogyan működik?
  Mivel a vételárba lehet csak felhasználni és adásvételi szerződés megkötése után lehet igényelni, mi kifizethetjük az egész vételárat, ha tudjuk és utólag nekünk kiutalják a CSOKot vagy ennyivel kevesebbet fizetünk az eladónak és a CSOKot utalják át egyenesen az eladónak?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   A CSOK összegét a saját erő megfizetését követően a vételár utolsó részeként utalják a hitelintézetek az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára.

 • Andi szerint:

  Tisztelt Cím!
  CSOK használt ingatlant szeretnénk vásárolni 3 meglévő gyerekre. Azt szeretném megkérdezni, hogy szükséges-e a 60 nm? Sajnos ez az ingatlan csak 56 nm-es.
  Kérem szíveskedjen válaszolni.
  Üdvözlettel: Andi
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andi!
   56 m2 hasznos alapterületű lakóingatlan esetén sajnos nem használható ki a 3 gyermekes CSOK. Szükséges a legalább 60 m2 hasznos alapterület.

 • Pisti szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Volna egy kérdésem. Az ingatlan amit szeretnék megvásárolni az egy faház, de beton alapja van és a szobában van a konyha, mivel amerikai stílusú.
  Az lenne a kérdésem, hogy meg tudnánk vásárolni csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pisti!
   Amennyiben a ház megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek is, úgy véleményünk szerint a leírtak alapján igényelhető a CSOK.

 • Zsani szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Akkor ezt értsem úgy, hogy csak új építésű lakásoknál van érvényben ez a törvény?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsani!
   Használt lakásnál függetlenül attól, hogy az adott településen (településrészen) van-e közműves szennyvíz-elvezetés vagy nincs, elfogadható más megoldás is, ha a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Új lakásnál azonban a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíz tárolóban akkor fogadható el, ha nincs az adott településen (településrészen) közműves szennyvíz-elvezetés.

 • Zsani szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Ha az ingatlan utcájában ki van építve a csatornahálózat, de nincs rákötve, kizáró ok csoknál?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsani!
   Használt lakóingatlan esetében nem kizáró ok, ha a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

 • Anabella szerint:

  Szia.
  Nettó 120-110 közötti fizetésnél határozatlan munkaszerződéssel 2.100.000 Ft lakáshitel könnyen feladható? Mert nincs senki, aki kezességet vállalna, ha arra lenne szükség.
  Olvastam, hogy nagyobb összegeknél szokás kezes bekérése a banknak, nem 2 millió forintnál szoktak.
  Tud nekem valami biztató információt adni? 🙂
  Köszi.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Annabella!
   Ha nincsen semmilyen meglévő hiteltörlesztése és az ingatlan is megfelelő értékű, akkor 110-120.000 Ft között nettó fizetéssel adóstárs bevonása nélkül is felvehető 2,1M Ft összegű hitel. Pontos tájékoztatást a további részletek ismeretében tudunk adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Reni szerint:

  Jó napot!
  Egy kérdésem lenne, mivel kell rendelkezni a szocpolhoz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Reni!
   A CSOK igényléshez szükséges feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

 • Kata szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni hitelből + CSOK-ból.
  A kérdésem az, kaphatunk-e Csok-ot, ha a lakás teljesen közművesített, de régóta nem lakott, az órák ki vannak kötve.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   Ha az ingatlan a közművekkel kapcsolatos feltételeknek megfelel, akkor véleményünk szerint igényelhető a támogatás.

 • Péter szerint:

  A hitelbírálat keretében az értékbecslő 49,75 m2-re mérte a megvásárolt használt lakást, így 1.430.000 helyett csak 600.000 forint támogatást kaptunk.
  Az adás-vételt nem akartuk nyújtani, ezért aláírtuk a hitelszerződést. Az adás-vétel 1-2 héten belül lezárul.
  A kérdésem: ha és amennyiben a lakást tévesen mérték kisebbnek, megtámadható/perelhető a döntés?
  Esetleg a második gyerek születése időpontjában újra kérhetjük a támogatás különbözetét?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Abban a kérdésben, hogy tévesen mért lakás esetén milyen jogi lépéseket tudnának tenni, sajnos nem tudunk segíteni. Az ügyben esetleg a területileg illetékes járási hivatalt (kormányhivatal) kellene megkeresni.
   Második gyermek születése esetén – a lakás hasznos alapterületétől eltekintve – jogosultak lehetnek az utóbb született gyermek utáni támogatásra, amely kizárólag a lakásvásárláshoz felvett kölcsöntartozás csökkentésére fordítható, amennyiben a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek is teljesülnek. Az utóbb született gyermek után igénybe vehető összeg egységesen 400.000 Ft.

 • Móni szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne: Budapesten szeretnék kertes házat vásárolni. Két gyermekünk már van, harmadikat is szeretnék. Pesten vásárolt lakásra három gyerekre mennyi csokot kapnánk?
  Várom válaszát.
  Tisztelettel.
  Móni

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Móni!
   Használt lakóingatlan vásárlásához 3 gyermek után – függetlenül az ingatlan területi elhelyezkedésétől – 2.200.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe.

 • Irén szerint:

  Szeretnék használt lakást vásárolni, de nincs fürdőszoba, csak gáz van benne. Az udvaron van kút.
  Igénybe vehető-e így a csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Irén!
   Fürdőszoba hiányában az adott ingatlan vásárlásához sajnos nem vehető igénybe a CSOK.

 • Károly szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy a földgáznak bent kell-e lennie az házban, amire szeretnénk igényelni 2 gyerek után a csok-ot?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Károly!
   Használt lakásra igényelt CSOK esetén nem feltétel a gáz megléte, bármilyen egyedi fűtési mód elfogadható.

 • Bernadett szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Ajándékozással tulajdonosai lettünk (50-50%) a Bátyámmal egy sorházi lakásnak. Semmilyen módon nem igényelhetem a CSOK-ot az ingatlan megvételéhez? – megvenném a Bátyámtól az Ő részét.
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bernadett!
   Bátyja tulajdonrészének kivásárlásához a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Csaba szerint:

  Üdv!
  Egy olyan ingatlant szeretnénk megvásárolni feleségemmel, aminek a konyhája egy másik épületben van az egy telken elhelyezkedő lakóháztól.
  A kérdésem az, hogy ennek fejében lehetséges-e a CSOK igénybevétele?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   Külön épületben lévő konyha esetén az ingatlan nem felel meg a CSOK feltételeinek, így erre a házra a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Két gyermekünk van és szeretnénk meglévő házunkat nagyobbra cserélni. (50-50% tulajdonjog.) Én öröklés miatt 50%-ban tulajdonosa vagyok egy családi háznak is.
  Ez befolyásolja a csok igénylést?
  Előre is köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Használt lakás vásárlása esetén megengedett más lakásban (akár több lakásban is) legfeljebb 50%-os tulajdoni hányad, így az örökölt lakástulajdon nem jelent kizáró okot CSOK igénylés esetén.

 • Z. szerint:

  Érdeklődnék.
  Van egy 3 éves leányom. Az anyjával külön élünk. Szeretnék venni egy használt lakást a gyermek nevére. Én mint haszonélvező szerepelnék a tulajdonon.
  Ezek fényében kaphatok-e állami támogatást a vásárláshoz?
  Én 47 éves vagyok. Az anya 34 éves.
  Üdvözlettel: Z.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Z.!
   Állami támogatás (CSOK) vagy államilag támogatott lakáskölcsön igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa a támogatott személy (Ön) legyen, s az ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti. Továbbá CSOK az igénylő által eltartott, vele közös háztartásban élő gyermek után igényelhető. A leírtak alapján tehát sajnos nem jogosult állami támogatásra. Szükség esetén a vételár finanszírozásához piaci kamatozású lakáshitelt igényelhet. Amennyiben ez a lehetőség is érdekli, kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Ildikó szerint:

  Szép napot!
  Férjem külföldön dolgozik és azt szeretnénk tudni, hogy az igénylés beadásakor már Magyarországon dolgozik, akkor elfogadják a külföldi igazolt 180 napot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A kérelem benyújtásakor magyarországi TB jogviszonyt szükséges igazolni, de a 180 napból fennmaradó időszak más EGT állambeli TB jogviszonnyal is igazolható.

 • Ildi szerint:

  Üdvözlöm Önöket, csokot szeretnénk igénybe venni használt ház vásárlásához, van egy lakásunk (50-50% tulajdoni rész). Édesapám nemrég hunyt el, a házukat testvéremmel megörököltük (50-50%), édesanyám ott lakik.
  Kizáró ok lehet a másik, pontosabban a két ingatlantulajdon?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildi!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén más lakásban – akár több lakásban is – legfeljebb 50-50% tulajdoni hányad megengedett, így a két lakásban lévő tulajdoni hányada nem zárja ki a jogosultságot.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Párommal közösen szeretnénk csok-ot felvenni használt ingatlanra. A páromnak van egy zártkertben lévő ingatlana, ami az ő tulajdonában áll. Ez az ingatlan is abba a kategóriába tartozik, ami miatt nem vehetjük igénybe a csok-ot, vagy a zártkertekben lévő ingatlanoknál igénybe vehető és nem számít ingatlannak csok igénylés szempontjából?
  Köszönöm válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Ha az ingatlan a tulajdoni lapon nem lakóházként van feltüntetve, akkor nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél.

 • János szerint:

  Üdvözletem!
  Az a kérdésem lenne, hogy tavaly 2016. szeptemberben vásároltunk négy gyermekre ingatlant, kaptunk 2.750.000 Ft támogatást. Mivel az ingatlan 10 évig nem értékesíthető, így nehéz mindez. A település nem igazán felel meg számunkra, ezért szeretnénk eladni és az ár összegéből másik ingatlant vásárolni másik településen.
  Hogyan is tehető mindez meg? Egy részletes információt szeretnék.
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Másik lakás vásárlása esetén a támogatás 5 év letelte után vihető tovább információink szerint, de feltétel, hogy az újabb lakás hasznos alapterülete meghaladja az eladott lakás hasznos alapterületét és az elidegenítésből származó bevételt továbbforgassák a vásárolandó lakás vételárárba. A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető
   a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
   b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,
   de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.
   További konkrét tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal tud adni.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt Cím!
  Ha lehet, akkor kérdésemet privát email címemre küldjék csak meg, ha nem lehetséges az se baj.
  CSOK-ot igényeltünk, de ennek során elkezdtük a lakást “bontani” mivel fel akarjuk újítani. A tulaj beleegyezett, kaptunk is kulcsot, stb..
  Az ingatlanbecslő elmondása szerint a lakásra nem fogjuk megkapni az engedélyt, mert “nem lakható”. A jogszabályban olvastam, hogy ha elutasítja a bank a kérelmet, akkor statikai szakvéleménnyel még nyerhető a dolog. Kérdésem, hogy ezt kitől lehet igényelni? Mennyi időn belül? Van-e lehetőség arra, hogy alkalmas állapotba hozzam a lakást? Illetve mi a konkrét szabály, hogy milyennek kell lenni? Víz, villany, gáz használható, csak nincsen kád, csap, mosdó. Esetleg olyan megoldás, hogy a folyamatban lévő csok kérelmet lemondom, majd visszaállítom elfogadható állapotra a lakást, majd újból beadom az igényt a csokra. Egyéb más ötlet? Sajnos a csok igénylésnél senki az ég világon nem mondta el nekünk ezeket, és most nagyon el vagyunk keseredve.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Ha nincsen vízvételi lehetőség akkor amikor az értékbecslő a helyszíni szemlét végzi, akkor valóban nem felel meg az ingatlan a CSOK feltételeknek, ám ha ezt a hiányosságot helyreállítják, jogosultak lehetnek a CSOK-ra. Jelen esetben tehát nem a statikai szakvélemény a megoldás, hanem a vízvételi lehetőség helyreállítása.
   A hitelintézeteknek egyébként kötelező átadniuk a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztató anyagát CSOK igénylés előtt, melyben szerepel, hogy: “FONTOS! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Eladó hozzájárulásával a tulajdonba kerülés és a kedvezmény hitelintézetnél történő igénylését megelőzően megkezdett vagy folyamatban lévő, a kedvezménnyel érintett lakást érintő felújítások esetén a hitelintézet által megbízott értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód).”

 • Mária szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Tavaly igényeltük 2 gyerekre a csokot. Megkaptuk a 2.600.000 Ft-ot. A ház elkészült. Nincs még gyerek. Ha válásra kerülne a sor, mennyit kell visszafizetni és hogyan, mennyi idő alatt?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Ha a gyermekvállalás a házasság felbontásának időpontjáig nem vagy csak részben teljesül, úgy az érintettek kötelesek a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével, növelve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő naptól a bejelentés napjáig számított a Ptk. szerinti késedelmi kamattal köteles visszafizetni.
   A támogatott személy kérelmére a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a járási hivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.
   Az igénylők a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhatnak a járási hivatalhoz. A járási hivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

 • Ágnes szerint:

  Üdvözlöm!
  Van egy családi házunk, ami a férjem néven van! Három gyermekünk van, ebből a kisebbik közös. A nagyobbik gyermek betöltötte a 19. életévet! A Csok-ot szeretnénk igénybe venni használt lakás vásárlásra vagy családi házunk bővítésére! Férjem külföldön dolgozik.
  Van-e lehetőségünk igénybe venni a Csok-ot és mik a feltételek?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   CSOK-ra jogosultak lehetnek a közös háztartásban élő, eltartott gyermekek után 25. életévük betöltéséig.
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön maximum 50%-os tulajdoni hányaduk lehet más lakásban. Ez alól kivétel a haszonélvezettel terhelt ingatlan lehet. Erről bővebben ITT olvashat. Bővítés esetén a házaspár mindkét tagjának kell rendelkeznie tulajdonrésszel a bővítendő lakóingatlanban.
   A CSOK jogosultsághoz legalább az igénylők egyikének minimum 180 napos TB jogviszonnyal kell rendelkezni. A kérelem benyújtásakor csak magyarországi TB jogviszony fogadható el, így a külföldi munkavállalás miatt ez férje részéről nem teljesül, de ha az Ön részéről igen, az már elegendő.
   A használt lakás vásárlásra vonatkozó feltétételekről ITT, a bővítésre vonatkozó előírásokról ITT tájékozódhat.

 • Miska szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyerek után szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni (1 meglévő, 2 vállalt).
  Kérdésem, hogy önerőnek csak CSOK-ot számolva, másik lakás is fedezetbe vonva megvalósulhat-e a vásárlás?
  Köszönettel,
  Miska

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miska!
   Megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén megvalósulhat a fentiek szerint a lakásvásárlás. Konkrét tájékoztatást az ügylet részleteinek ismeretében (például: a vásárolandó és a plusz ingatlanfedezet értéke, területi elhelyezkedése, igénylők igazolt nettó jövedelme, stb.) tudnak adni Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Lackó szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  A másik dolog meg az eladó számlaszáma lett megadva a banknak, mi százezer forintot adtunk önerőt az eladóknak ügyvéd előtt.
  Most még kell fizetnünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Amennyiben a teljes vételár 2,3M Ft, Önök százezer Ft önerőt megfizettek, a fennmaradó 2,2M Ft-ot pedig a bank a CSOK összegeként fogja utalni, akkor a teljes vételár kiegyenlítésre kerül, nincsen további fizetnivalójuk.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Nekünk a bank fizet az eladóknak kettőmillió kettőszáz-ezret. Még ami önerő volt, az kerek százezer volt. Most nem értem, még kell fizetnünk vagy hogy van ez?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   A bank a CSOK-ot a vételár utolsó részeként utalja akkor, ha a teljes vételár kifizetéséhez szükséges önerőt már megfizették. Mivel nem ismerjük az ügylet részleteit, konkrét tájékoztatást sajnos nem tudunk adni. Ez ügyben az érintett hitelintézethez fordulhat.

 • Lackó szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Akitől a lakást vettük azt mondta, hogy az ügyvédnek látnia kell a letéti dolgot. Ez az ügyvéd mikor fogja látni? Mert nekünk a csok sikerült, mondta az ügyintéző hölgy. Az eladók meg addig nem engedik a lakást takarítani, míg az ügyvéd nem látja a letétes dolgot.
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Ha ügyvédi letéti számlára történik a kifizetés, az összeget akkor fogja látni az ügyvéd, ha a bank folyósított. Ehhez azonban előbb alá kell írniuk a bankban a CSOK szerződést, elintézni a földhivatalnál a bejegyzést, majd valamennyi folyósítási feltétel teljesülése esetén utal a bank.

 • Enikő szerint:

  Tisztelt Cím!
  A földhivatal által bejegyzett lakás 61 m2-es, amit 3 gyermekre szeretnék igénybe venni. A bank elküldte az értékbecslőt, aki a helyszínen közölte, megvan az előírt hasznos alapterület, majd 3 nap múlva telefonáltak a bankból, hogy mégsem éri el az alsó határértéket. Egy ismerőssel, aki rendelkezett végzettséggel és megfelelő műszerrel megmérettem, ő általa a lakás elérte a 60,2 m2-t, a loggiát 50%-ban beleszámítva. Most már nem értek semmit, mi számít jónak, mitévő legyek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enikő!
   CSOK igénylésnél a hasznos alapterületbe a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül található, alábbi helyiségek alapterületének összege számítható be, amelyben a belmagasság legalább 1,90 m: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A loggia alapterülete információink szerint 50%-ban sem számítható be.

 • Márti szerint:

  Szeretnék érdeklődni, hogy a vételi szerződés megkötésekor a szerződésbe bele lehet írni, hogy ha a bank elutasítja a csok kérelmet, a foglaló visszajár-e a vevőnek.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márti!
   Ebben a kérdésben az adásvételi szerződést készítő ügyvéd tud teljes körű felvilágosítást adni Önnek!

 • Melinda szerint:

  Tiszteletem!
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha jelzálog van a házon, igényelhetek rá csokot bővítésre és még úgy, hogy kiskorú nevén van a ház!
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Melinda!
   A bővítendő házban a támogatott személynek legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkeznie a jogosultsághoz.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Sikerült a csok. Nos a hölgy mondta, hogy be kell menni szerződést kötni, meg a földhivatalhoz is, meg biztosítást is kötni a lakásra, azután folyósítják az összeget.
  A szerződéssel kell menjünk? Kb. mennyi idő ez?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Az ügyintéző hölggyel kell szerződéskötési időpontot egyeztetniük. Ezt követően tudnak menni majd a földhivatalba a szerződésekkel. A lakásbiztosítás megkötésére általában a bankfiókban is van lehetőség.
   Mindez egy nap alatt elintézhető, s ez után néhány napon belül a folyósítás is megtörténik.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  A takaréknál 4-én adtam le a papírokat és azt mondták 15 nap az elbírálás mivel sürgetve volt és a hölgy mondta, hogy húsvét utáni hét második felében hiv, de még semmi.
  Mi lehet ennek oka, mikor várhatom a telefonhívást? Mondta az ügyintéző hölgy, hogy sikerül, ne aggódjunk, de még semmi.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Az elbírálási idő hosszát a kérelmek száma is befolyásolja. Az, hogy az ügyintéző hölgy még nem telefonált, nem jelenti azt, hogy gond lenne. Esetleg érdeklődjön Ön a bankfiókban.

 • Ilona szerint:

  Hány nap múlva kapunk választ a csokról, ha már az értékbecslés is megvolt használt lakásra, mert már 3 hete volt kint az értékbecslő.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   A CSOK kérelem jelenlegi státuszáról az érintett bankfiók tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

 • Tamás szerint:

  Használt lakáshoz igényelnénk a csokot, de még mindig nem egyértelmű, hogy megkapjuk-e olyan házra, ahol a szennyvízcsatorna csonkja bent van az udvarban, de a ház még nincs rákötve. Akna van. Az ügyvéd azt mondta az is jó, viszont a bankban azt mondták, hogy rá kell kötni.
  Most kinek higgyünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Véleményünk szerint nem elegendő, ha a szennyvízcsatorna bent van az udvarban. Vagy meg kell lennie a közműves szennyvíz-elvezetésnek, vagy ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása egyéb, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell, hogy történjen.

   • Tamás szerint:

    És mi az, ami még megfelel a jogszabályoknak? Hisz abban azt is írják, hogy “ideiglenes elhelyezése egyedi zárt tárolóban”. Pont ezért nem egyértelmű még mindig.
    Köszönöm a válaszát!

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Tamás!
     Műszaki kérdésekben sajnos nem tudunk segíteni. Arról, hogy a szennyvíz “ideiglenes elhelyezése egyedi zárt tárolóban” pontosan milyen lehetőséget takar, az építési hatóság tudja megmondani.

 • Tóthné szerint:

  A férjemmel 1/2 tulajdonosa vagyunk a lakásunknak. Szeretnénk elköltözni. A csok igénylésével szeretnénk vásárolni egy másik házat.
  Akadály-e, hogy már van a nevünkön lakás? Ha igen, akkor mi a megoldás, hogy igénybe vehessük a csok-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén megengedett más lakásban legfeljebb 50-50% tulajdoni hányad. Így a támogatásra a leírtak alapján jogosultak lehetnek, ha a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

 • Mária szerint:

  Nincs munkaviszonyom, mert 7 éve gyesen vagyok. 3 gyermekes egyedülálló anya vagyok.
  Azt szeretném tudni, hogy munkaviszony nélkül semmiképp nem tudom igénybe venni a csokot?

 • Peti szerint:

  Lehet igényelni használt lakás vásárlásra CSOK-ot, amennyiben a teljes vételár KP-ban lett kifizetve?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Peti!
   A CSOK a vételár utolsó részeként folyósítható, így ha már a teljes vételár kiegyenlítésre került, a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

   • Peti szerint:

    Nem került még kifizetésre, a csok benne van a szerződésben, annyi a hiba, hogy nem csak a 10% lett kp-ban fizetve, hanem az egész.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Peti!
     Az sajnos kizáró ok, legfeljebb az önerő 10%-a fizethető ki készpénzben.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Ingatlan vásárlása előtt elajándékozom a 100% tulajdonom felét a férjemnek, akkor jár-e a csok az új ingatlanhoz (régit nem akarjuk eladni).

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön 50% tulajdoni hányad megengedett, ezért megoldás lehet a lakástulajdona 50%-ának férje részére történő elajándékozása.

 • Mihály szerint:

  Tisztelettel,
  Én az eladó szemszögéből érdeklődnék, ugyanis használt ingatlanomra olyan vevőt találtam, aki kimondottan csak a CSOK összegét ajánlja fel kezdeti fizetségnek és a fennmaradó összeget részletre szeretné törleszteni. Mi az eljárás, illetve mi a garancia arra, hogy egyrészt az ingatlan adás-vételi szerződés megkötése utáni napokban/hetekben megkapom a vásárlótól a CSOK összeget, (mert ugyebár először van a szerződéskötés és majd csak hetek múlva lesz folyósítva a CSOK összege), másrészt pedig 3 évig a részleteket is kézhez kellene kapjam.
  Hogyan lehet biztonságos ügyvédi eljárással szerződést kötni? Lehet már azt is kérni, hogy a CSOK összege egyenesen az ügyvédhez kerüljön letétbe és én mint eladó az ügyvédtől vegyem át?
  Illetve ugyanezt a részletfizetéssel is?
  Tényleg szeretném első ingatlanjukhoz juttatni a fiatal vásárlómat, de ugyanakkor tutibiztos megoldást szeretnék magamnak is.
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mihály!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK összegét a bankok a vételár utolsó részeként utalhatják akkor, ha már a teljes önerő kifizetésre került. Sajnos nem járható út, hogy először megkapják a CSOK-ot, majd a saját erő megfizetése a későbbiek folyamán, részletekben történik.

 • Èva szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Használt lakásra szeretnénk igénybe venni a csokot. Három gyermekünk van. A BAR lista kizáró ok, nem vagyunk jogosultak a csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A BAR lista nem kizáró ok CSOK igénylésnél, ha hitelfelvétel nem kapcsolódik az ügylethez.

   • Èva szerint:

    Tisztelt szakértő!
    Köszönöm válaszát. Érdeklődtem Békéscsabán a takarékszövetkezetnél és ott mondták, hogy így nem vagyok jogosult a csokra, mivel bár listás vagyok. Akkor ezt nem értem. Tavaly azért nem voltam jogosult, mert nem volt még meg a 180 napos tb jogviszonyom. 2016.07. óta dolgozom, most pedig a bár lista miatt nem vagyok jogosult.
    Kérem segítsen mit tegyek.
    Köszönöm válaszát.

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Éva!
     Ha valóban megfelel minden egyéb CSOK feltételnek, akkor nyújtsa be CSOK kérelmét a hitelintézethez annak ellenére, hogy szerintük nem jogosult a támogatásra. Ha ezt követően írásban is elutasítja a takarékszövetkezet a kérelmét, akkor az elutasítás írásos kézhezvétele után 15 napon belül a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat, ahol kérheti a támogatásra való jogosultság megállapítását. Ha ennek során beigazolódik, hogy csak a BAR lista miatt utasították el kérelmét, akkor pozitív elbírálásra számíthat. Ezt követően a takarékszövetkezet már nem utasíthatja el a támogatás iránti kérelmét.

 • Erzsébet szerint:

  Megvásárolható-e csak CSOK-ból használt lakás vidéken kis faluban 1.430.000 Ft-ért, ha ez a vételár vagy szükséges 10% önerő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Amennyiben a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, valamint az ingatlanra, támogatott személyekre vonatkozó összes CSOK feltétel teljesül, úgy megvalósulhat a csak CSOK-ból történő lakásvásárlás.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Minden papír rendben van, de még nem szóltak. 15 munkanapot mondtak odabenn, április 4-én volt a papírok leadása. Volt lakás a nevemen is, de azt már töröltettem, március 7-én írattam át, mivel ajándékozás történt és a földhivatal is megküldte a papírt, hogy nevemen nincs már ingatlan.

 • Tibor szerint:

  Üdvözlöm.
  Az lenne a kérdésem, hogy vásároltunk egy használt ingatlant (családi házat) és szeretnénk a csokot igénybe venni 1 meglévő és 1 bevállalt gyermek után.
  Igényelhető-e felújításra, illetve bővítésre a CSOK?
  A ház alapterülete 100 négyzetméter.
  Köszönöm válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A CSOK felújításra nem, de a lakóingatlan legalább egy szobával történő bővítésére igényelhető. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

 • Szilvia szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  43 éves egyedülálló (elvált) anyuka vagyok egy 7 éves gyermekkel. Jelenleg saját tulajdonú (1/1; tehermentes) lakásban élünk, melyet szeretnék eladni és másik nagyobb használt lakást vásárolni. Munkaviszonyom és TB jogviszonyom a feltételeknek megfelelően fennáll.
  Kérdésem volna, hogy jogosult vagyok-e CSOK-ra?
  Válaszukat köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek teljesülnek, úgy jogosult lehet a kedvezményre gyermekét egyedül nevelő szülőként is, az eladott lakás árának továbbforgatásával.

 • Klementina szerint:

  Érdeklődni szeretnék, hogy a közmunkával meg kell-e lenni a 6 hónapnak vagy lehet előbb is igényelni? Elég a munkaszerződés?
  A férjemnek van adótartozása, ilyenkor mi a teendő?
  És van a nevén lakás, még nincs átírva a másik tulajdonos nevére.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Klementina!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén elfogadható a közmunkával létesített TB jogviszony, ám ebben az esetben is meg kell lenni a legalább 180 napos, folyamatos jogviszonynak, melyben maximum 30 nap megszakítás lehet. A jogosultság igazolásához nem elegendő a munkaszerződés, a területileg illetékes OEP által kiállított igazolás szükséges.
   Az adótartozás kizárja a jogosultságot. Ahhoz, hogy igényelni tudják a CSOK-ot, az adótartozást vissza kell fizetni.
   Más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányad ugyan megengedett, de amennyiben adásvétel történt – pénzintézettől függően – vagy a CSOK kérelem benyújtásáig, vagy a támogatási szerződés jóváhagyásáig töröltetni kell a tulajdonjogot, továbbá az 5 éven belül eladott lakás árát tovább kell forgatni a vásárolandó lakás vételárába.

 • Tkanga szerint:

  Tisztelt Címzett!
  Kérdésem CSOK-ra vonatkozik, leginkább hitel nélkül!
  Lehet-e igényleni CSOK-ot, egy gyermek után úgy, hogy a megvásárolandó ingatlan belterületi építési telek, rajta gazdasági épületként nyilvántartott házikóval? Az Önök oldalán található paramétereknek megfelel, az Önkormányzat azonban egyenlőre visszadobta.
  Legfőbb kérdés, ha lakható az ingatlan, gazdasági épületre igényelhető-e CSOK?!
  Köszönettel:
  TKanga

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tkanga!
   Az ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épület megnevezéssel szereplő ingatlanra a CSOK sajnos nem vehető igénybe akkor sem, ha ténylegesen lakóházként funkcionál.

 • Csaba szerint:

  Bárlistások igénybe vehetik-e?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A negatív tartalmú BAR lista a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de lakáshitel felvételére nincs lehetőség, kivéve ha a BAR státusz legalább 6 hónapja passzív. Erről bővebben ITT olvashat.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Több ingatlanban is van 50%-os tulajdonrészem /válás miatt még nem történt meg a vagyonmegosztás/.
  Igényelhetek ebben az esetben csok-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén több lakásban is lehet a támogatott személynek maximum 50%-os tulajdonrésze.

 • Viki szerint:

  Tisztelt Hitelnet,
  azt szeretném kérdezni, hogy ha használt lakást szeretnénk venni a férjemmel és ahhoz igényelnénk CSOK-ot 2 gyermek után, ami ugye 1.430.000 Ft, a lakás vételára 10 millió, amihez 2 millió önerő kell, úgy tudom, hogy a bankok egy része önerőként tekint a CSOK-ra, tehát nekünk a CSOK-on felül 570.000-et kell még hozzátennünk az önerőhöz.
  Azt nem értem, hogy ha a CSOK-ot a vételár utolsó részeként utalják a bankok és az önerőt a hitelfelvétel előtt be kell mutatni, akkor az hogyan teljesül, ha egyszer a vételár utolsó részeként utalják?
  Köszönettel,
  Viki

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viki!
   A CSOK olyan értelemben önerő, hogy az ingatlan terhelhetőségébe nem számít bele, de valóban a vételár utolsó részeként kerül folyósításra. A 80%-os finanszírozás azonban nem automatikus, vagyis egy 10 milliós vételár esetén nem minden esetben elegendő a 2 millió Ft önerő és vehető fel a 8 millió Ft kölcsön. Az MNB rendelet által megengedett maximális finanszírozási arány valóban 80%, de ezt befolyásolja a bankok erre vonatkozó belső szabályzata, például van olyan pénzintézet, amely a CSOK összegén felül minimum 20% saját erőt ír elő. Továbbá a maximálisan felvehető hitelösszeg – minden banknál – nagy mértékben függ az igénylők jövedelmi helyzetétől és az ingatlan területi elhelyezkedésétől.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Tibor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Párommal élettársi kapcsolatban élünk, van egy 1 éves gyermekünk, illetve szeretnénk bevállalni még egy gyermeket.
  Kérdésem, hogy amint megszületik a második gyermekünk, jogosultak vagyunk-e a 2 gyermek utáni CSOK összegre.
  Építkezni fogunk, 1 éven belül szeretnénk beköltözni az új házunkba.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   Mivel élettársi kapcsolatban élnek, ezért a második gyermek megszületése után tudják igényelni a 2 gyermek után járó 2,6M Ft összegű kedvezményt.
   Házastársi kapcsolat esetén vállalt gyermek után is igényelhető a CSOK, tehát a gyermek megszületése előtt akkor igényelhetnék a fenti összeget, ha házasok lennének.

 • Zsuzsanna szerint:

  Üdvözlöm!
  12 éve már igénybe vettük férjemmel az akkori úgynevezett félszocpolt házvásárláshoz 4 gyerekkel.
  Most arra lennék kíváncsi, hogy a használt lakásra igénybe vehető csok különbözetét hogyan vehetném igénybe egy másik házhoz, mert külön mennénk a férjemmel.
  Kérdésem az lenne, hogy mi ennek a pontos menete?
  Vidéki kis házról lenne szó.
  Válaszát megköszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   Használt lakás vásárlása esetén a korábban kapott félszocpol felével (az Önre eső támogatási összeggel) szükséges csökkenteni a jelenleg igényelhető CSOK összegét.
   Személyre szabott tájékoztatást Szakértőink a további részletek ismeretében tudnak adni. Irodáink telefonos, elektronikus és személyes elérhetőségét ITT találja.

 • Zoltán szerint:

  Tisztelt Tanácsadó!
  2006-ban vásároltunk használt lakást. A vásárláskor igénybe vettük 2 gyermekünk után járó szocpolt. Most nagyobb használt lakás vásárlásában gondolkodunk.
  Igénybe vehetjük-e a CSOK-ot a vásárláskor?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   A korábban kapott szocpol és a jelenleg 2 gyermek után használt lakásra járó CSOK összegének különbözetére lehetnek jogosultak, amennyiben a többi igénylési feltétel is teljesül.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Cím!
  04.24-én kívánom benyújtani a CSOK igénylést használt lakás megvételéhez. Ezzel párhuzamosan igényelhetek munkáltatói hitelt a felújításhoz? Ez nem zavarhat be a CSOK-kal? Gondolok itt a jelzálog bejegyzésre, stb, tehát az 1. helyen állna a MÁK, utána a bank csak a 2. helyen lenne.
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A felújításhoz véleményünk szerint csak akkor tudja elindítani a hiteligénylést, ha az ingatlan már az Önök nevére került.

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A kérdésem az lenne használt lakást vásárolnánk, házasok vagyunk, van egy meglévő gyermekünk, vállalunk még egyet. A ház vételára 1,43M. Szükséges-e önerő, mivel elvileg 2 gyerekre annyit adnak? A takaréknál azt mondták, vállalt gyermekre kell 10%, így kevesebb csokot folyósítanak, így nem kapjuk meg a két gyermekre a kedvezményt.
  Ez tényleg így van?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK ugyan önerőként vehető figyelembe, de a bankok saját hatáskörben előírhatnak önerő minimumot lakásvásárlás esetén.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt “Hitelnet”!
  Kérdésem a következő: Használt tömblakást vásárolnék bátyámtól és sógornőmtől.
  Kérdés: nyolcmilliós vételár esetén milyen hitelre volna lehetőség kb. 10 év futamidővel, valamint két 12 éves gyermekemre mekkora CSOK támogatást kapnék?
  Köszönöm válaszukat. Tamás

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Mivel közeli hozzátartozótól (testvér) vásárolnak lakást, ezért CSOK-ra sajnos nem lehetnek jogosultak.
   Az igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő lakásvásárlási hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket a további részletek ismeretében. Ehhez első körben online adatlapunk kitöltése szükséges.

 • Lacika szerint:

  Tisztelt szakértő.
  A feltételben szereplő egyedi fűtési mód-e a távfűtés?
  Köszönettel.
  László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A távfűtés megfelel a CSOK igénylés esetén előírt fűtési módnak.

 • Zsuzsa szerint:

  Ha nincs önerő, használt házat szeretnének venni, mit vehetnek igénybe? Jelenleg 6 éves 5 hónapos és októberben születik a harmadik gyermek és van egy gyermek, aki után eltartást fizetnek. A lányom gyeden van még, a férje minimálbért keres. Van lehetőségük? Albertirsán laknak albérletben. Szeretnénk saját otthon.
  Van rá mód?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsa!
   Önerő nélkül, minimálbéres jövedelemmel nem igazán működhet a lakásvásárlás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást Szakértőink a további részletek ismeretében tudnak adni, melyhez online adatlapunk kitöltése szükséges.

 • Lacika szerint:

  Kedves Szakértő.
  Köszönöm megtisztelő válaszát.
  Szeretnék egy pontosító kérdést feltenni.
  A 2 gyermek utáni támogatási összeg, az 1.430.0000 Ft, akkor is jár, ha a lakás vételára az előzőekben jelzett 3.500.000 Ft, mert a feltételekből az nem olvasható ki egyértelműen, hogy a támogatás függne a használt lakás vételárától.
  Köszönettel.
  László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A CSOK rendelet vételárra vonatkozó minimum értéket nem határoz meg, csak maximumot, ami 35 millió Ft.

 • Róbert szerint:

  Szép jó napot.
  Az a kérdésem, hogy 8 millió forintért szeretnénk házat venni állami támogatással 3 gyermek után járó 2.200.000 Ft-tal, mint önerő. Készpénzünk nagy összegben nincsen. Összevonható-e a lakásvásárlás személyi kölcsönnel, melynek mértéke kb. 300.000 Ft?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   A lakásvásárlás személyi kölcsön igényléssel nem vonható össze. A további részletek ismeretében azonban Szakértőink készséggel adnak Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a finanszírozási lehetőségekről! Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Ági szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Egyedülállóként két gyermek után szeretném használt lakásra megigényelni a szocpolt. A vételár annyi lenne, mint a szocpol. De gyesen, vagyok mert beteg mindkét gyermekem. Kérdésem az lenne, hogy igényelhető-e a szocpol.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ági!
   CSOK igényléshez legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges, melyet az OEP ad ki. Ha ezt az Ön részére nem tudja a hivatal kiállítani, akkor sajnos nem lehet jogosult a támogatásra.

 • Kitti szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy ha minden feltételnek megfelelünk mi is és a vásárolni kívánt ingatlan is, akkor a CSOK folyósításáig mennyi a maximum kiutalási idő?
  Üdv: Kitti

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   A vonatkozó kormányrendelet nem határoz meg CSOK-ra vonatkozó maximális kiutalási időt. Az egyes bankok a kérelem elbírálásának várható időtartamáról belső szabályzatuk alapján tudnak tájékoztatást adni.

 • József szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Jelzálogjoggal terhelt ingatlanra kihasználható-e a CSOK, illetve hitelezhető-e?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Jelzáloggal terhelt lakás vásárlásához is igényelhető a CSOK, s a vételár kifizetéséhez lakáshitel is igénybe vehető.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Lacika szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdéseim a következők:
  Egyedül 2 gyermeket nevelő szülőként jogosult vagyok-e CSOK-ra? /A gyerekek 10 és 7 évesek./
  A lakás használt, 51 m2, összkomfortos, a vételár három és fél millió Ft. Önerőm másfél millió Ft készpénz. Munkaviszonyom élő /pedagógus/.
  Adás-vételkor mennyi készpénzt adhatok át a vevőnek, mennyit kell számlára utalnom?
  Adásvétel után kiadhatom-e albérletbe?
  Várom megtisztelő válaszát.
  László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Egyedülálló szülő is jogosult lehet CSOK-ra használt lakás vásárlásakor, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülnek. A támogatást a vételár utolsó részeként utalják a hitelintézetek.
   A vételár legfeljebb 10%-a adható át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára kell teljesíteni.
   A CSOK igénybevételével vásárolt lakás használatát 3. személynek nem lehet átadni, tehát az ingatlan nem adható ki albérletbe. Ellenkező eseteben a támogatást vissza kell fizetni.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem!
  Leadtuk a papírokat, minden rendben volt. Az ügyintéző hölgy mondta, ne aggódjunk, mert sikerül.
  Ön szerint sikerül? 15 nap múlva szólnak, hogy megvan-e a bírálat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   A CSOK kérelmi dokumentációt nem látva, nem tudunk állást foglalni a jogosultsággal kapcsolatban, de ha az előírt összes feltétel teljesül, akkor pozitív bírálatra számíthatnak.

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy az unokatestvéremnek ezelőtt 3 évvel járni kellett pártfogóhoz és igénybe szeretné venni a csok-ot. Így igénybe tudja-e venni a csok-ot? Az erkölcsi igazolást le tudja-e kérni. A választ előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Unokatestvére akkor lehet jogosult CSOK-ra, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható összes CSOK feltételt teljesíteni tudja.

 • Nikoletta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal szeretnénk használt házat vásárolni, CSOK igénybevételével. 2 gyerekre szeretnénk megigényelni, aminek a támogatási összege 1.430.000 Ft. A feltételeknek úgy gondoljuk megfelelünk.
  A kérdésem, hogy lehet-e használt házat vennünk úgy, hogy CSOK összege plusz a fennmaradó összeg készpénzben? A ház ára 2.700.000 Ft lenne.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   A CSOK összegét a bankok a vételár utolsó részeként utalják akkor, ha a támogatás összegén felül a teljes önerő megfizetésre került. Az tehát nem lehetséges, hogy a bank utalja a CSOK összegét, majd ezt követően fizetik meg készpénzben a fennmaradó összeget. Először az önerő maradéktalan megfizetése szükséges. Adott esetben tehát 1.270.000 Ft megfizetése után folyósítható az 1.430.000 Ft összegű CSOK.

 • Zsanett szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha a támogatás megegyezik a használt lakás vételárával, akkor is igénybe lehet venni a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsanett!
   Ha az ingatlan megfelel a fenti bejegyzésben olvasható összes feltételnek, úgy abban az esetben is igényelhető a támogatás, ha az ingatlan vételára megegyezik a CSOK összegével.

 • Noncsi szerint:

  Tisztelt Szakértők!
  Használt lakóház vásárlásán gondolkodunk. Kérdések merültek fel bennem, mint például: a CSOK igényléséhez kapcsolódóan az ingatlanértékbecslő honnan érkezik? Nekem mint igénylőnek kell felfogadnom? Avagy az a bank rendel ki, ahol benyújtom a csok igényemet? Egy vagy több egymástól független ingatlanértékbecslői szakvéleményre van szükség? Ki dönt a feltételek meglétéről, a bank ahová benyújtom a csok igényem vagy egy másik állami szerv és/vagy bank?
  Köszönöm szépen a segítségüket!
  Tisztelettel: Noncsi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Noncsi!
   CSOK igényléshez kapcsolódóan egy, az érintett bank értékbecslője értékeli az ingatlant, tehát nem Önnek kell felfogadnia.
   A támogatásra való jogosultságról az érintett hitelintézet dönt. Elutasítás esetén a támogatott személy a kedvezményre való jogosultság megállapítását a területileg illetékes járási hivataltól kérheti.

 • Timea szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy van egy hitellel terhelt házunk fele-fele arányban. Van 4 gyermekünk és szeretnénk venni egy másik házat a gyerekek nevére.
  Így megkapnánk a csokot? Eddig nem vettük igénybe a szocpolt.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A CSOK-kal vásárolt házban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot, ezért a gyermekek nevére történő vásárláshoz nem tudják igénybe venni a támogatást. A jogosultsághoz a saját nevükre kellene megvenni a házat. A további feltételek fenti bejegyzésünkben olvashatók.

 • Ferenc szerint:

  T. Válaszoló!
  Azt szeretném kérdezni, hogy használt lakás esetén van-e jelentősége a használatbavételi engedély kiadási dátumának. 2007. 12.11. kiadott engedély esetén megkaphatom-e a CSOK-ot, ha az egyéb feltételeknek megfelelek?
  Köszönöm szépen!
  Ferenc

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Használt lakás esetén nincs a használatbavételi engedély kiadásának időpontjára vonatkozó előírás.

 • Ildikó szerint:

  Szép Napot!
  Egy olyan kérdésünk lenne, hogy ha a férjemmel igényelnénk csokot és ha mindkettőnknek van munkahelyünk és én lennék az igénylő, akkor a páromnak is igazolnia kell, hogy hol dolgozik?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   CSOK igénylés esetén elegendő a házaspár egyik tagjának igazolni a szükséges TB jogviszonyt, ami OEP igazolással történik.

 • Krisztina szerint:

  Kérdezném, hogy én 18 évesen szültem az első gyermekemet, még iskolai tanuló voltam. Most 2 gyermekem van, egyedül nevelem. Szeretném tudni, hogy ebben a formában igénybe vehetem-e a CSOK-ot mint egyedülálló anyuka. Nincsen munkaviszonyom.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztina!
   Társadalombiztosítási jogviszony hiányában sajnos nem jogosult CSOK igénylésre.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan problémám lenne, használt lakást szeretnénk venni. 1 gyerekünk már van és tervezünk még 1-et. Párommal most tervezzük az esküvőt. Nekem van egy 100% tulajdonú, haszonélvezettel nem terhelt ingatlanom. Ha páromra iratom ajándékozással az ingatlan felét, az nem kizáró ok-e? Értem úgy, hogy ugyanabban az ingatlanban van 50-50% tulajdonunk. Vagy inkább valamelyik közelebbi hozzátartozó lenne-e célszerűbb?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Sándor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Nem kizáró ok, ha ugyanabban az ingatlanban van 50-50% tulajdonuk.

 • Lackó szerint:

  Tisztelt hitelnet.
  Ma leadtam a papírokat és hiába vagyok ápolásin, kérik a tb jogviszony igazolást. Nos én 2013 óta vagyok ápolásin, gondolom ez jó igazolásnak. A másik meg az, hogy a páromnak nincs munkaviszonya, ő családi pótlékon van és gyesen, ő neki is kiadják a tb igazolását?
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, akkor nem kell TB jogviszony igazolást benyújtani. Mivel élettársak, házastársak igénylése esetén a TB jogviszony igazolást elegendő az egyik fél részéről benyújtani, s az Ön esetében ez az ápolási díjról szóló határozattal kiváltható, véleményünk szerint a párja részéről nem szükséges TB jogviszony igazolás. Ha a gyes mellett nincs munkaviszonya, az OEP nem is tud részére ilyen igazolást kiállítani.

 • Lackó szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Nos a papírokat leadjuk, de nem lesz gond, ha a papírok ott fognak lejárni? Ebböl nekünk lesz-e valami? Mivel úgy adjuk le a papírokat, hogy úgy látszik ott fog lejárni, mert várjuk a tájvédelmi papírt.
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   A kérelem benyújtásakor nem lehetnek a meghatározottnál régebbiek a papírok. Ha a bank így befogadta a kérelmet, akkor véleményünk szerint nem lesz gond, de erről csak az érintett hitelintézet tud Önöknek pontos tájékoztatást adni az ügylet részleteinek ismeretében.

 • Ildikó szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, ha tegyük fel van egy ház, amit szeretnénk megvenni és az értékbecslő felbecsüli 5 millióra, az eladó viszont kér 4,5 millió forintot, de mi csak 2.200 ezer támogatást kapunk, akkor az probléma, vagy el lehet rendezni a különbözetet is magunk közt az eladóval?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Információink szerint nem jelentene problémát, ha a vételár 4,5M Ft, az értékbecslő pedig 5 millióra értékeli az ingatlant. A CSOK-ot azonban a vételár utolsó részeként folyósítja a hitelintézet, tehát akkor, ha a CSOK-on felüli rész már megfizetésre került.

 • Kornélia szerint:

  Jó estét!
  Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nincs önerőm és hitelt sem tudok felvenni, akkor is jogosult lennék a csokra, ha a ház egyezik az árral, amit 2 gyermekre kapnék?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kornélia!
   Ha a CSOK összege fedezi a teljes vételárat és a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi feltétel teljesül, úgy jogosult lehet a támogatásra.

 • Barbara szerint:

  Jó napot kívánok!
  Szeretnék érdeklődni a csokról. Használt lakásról lenne szó. Hidroforról megy a benti meleg és hideg víz és iható a kútvíz is. Lehetne erre intézni a csokot?
  Legyenek szívesek nekem minél hamarabb válaszolni.
  Viszlát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Barbara!
   A fentiek megfelelnek a CSOK feltételeknek. Arról, hogy milyen további követelményeknek kell megfelelni a jogosultsághoz, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Róbert szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Szeretnem megtudni, hogy tavaly 10+10 csokra vásárolt lakásomat le tudom-e cserélni másikra és ha igen, hogyan?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   5 éven belül csak új építésű lakást vásárolhat a 10+10 csokra vásárolt lakása helyett. További feltétel, hogy az új lakás nagyobb hasznos alapterületű legyen, mint az eladott lakás és a teljes eladási ár továbbforgatásra kerüljön. A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető
   a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
   b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,
   de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

 • György szerint:

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogyha hitel nélkül szeretnénk használt házat vásárolni, akkor számít-e az, hogy BAR listán vagyunk? Az ingatlant ára 2.200.000 forint. A feltételeknek megfelel és 4 kiskorú gyermekünk van, szóval a ház árát hitel nélkül, csak a CSOK összegéből ki lehetne elvileg fizetni.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: György

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves György!
   A BAR lista nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot. A vételár csak a támogatásból is finanszírozható, ha annak összege fedezi a teljes vételárat.

 • Kitti szerint:

  Tisztelt Uram/Hölgyem!
  Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék egy használt lakást venni, a lakóterülete 58 négyzetméter és jelenleg van egy fiam és egy 12 hetet meghaladó terhességem. A lakáshoz jelenleg nincs önerőm és hitelt sem szeretnék felvenni, viszont a vételára 3 millió Ft.
  Ebben az esetben van esélyem arra, hogy a szocpol fedezi a lakás vételárát vagy mindenképp kell a hitel/önerő?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. Mivel ez nem fedezi a 3 milliós vételárat, ezért önerő/hitel szükséges a lakásvásárláshoz.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Szeretném a papírokat leadni jövúő héten. Nos nem tudom, kell-e a tájvédelmi papír, mert mondják, hogy kell az is, de nekem a bankban nem mondták a tájvédelmi dolgot?
  Kell ez a engedély?
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Nem ismerve a konkrét ügyletet, sajnos nem tudunk válaszolni kérdésére. Kérjük, forduljon ez ügyben az érintett hitelintézethez!

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, a férjem veszi igénybe a Csok támogatást és nekem a meglévő házunkban van 50% tulajdonom, a másik felével ő rendelkezik. Viszont én örököltem édesanyám után háromnegyed részt egy házból és az már a nevemen is van.
  Így is jogosultak vagyunk rá?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   CSOK-ra férjével együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak. Használt lakás vásárlásához igényelt támogatás esetén kizáró ok, ha az igénylők valamelyikének más lakásban 50%-ot meghaladó tulajdonrésze van. (Kivéve, ha az ingatlan haszonélvezettel terhelt.) Ez esetben az örökölt lakástulajdon 50% feletti tulajdoni hányadának elajándékozása jelenthet megoldást.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Azt szeretném még kérdezni, hogy az értékbecslő is 2.300.000 Ft-ra becsülte fel a lakást, ugyanennyiért is vesszük meg. Lesz-e ebből valami gond? Az értékbecslő papírjában az van, hogy a ház megfelel a lakhatáshoz. Az értékbecslőtől nem kértem áfás számlát. Ez baj, vagy kéri a bank ezt is?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   A leírtak alapján úgy véljük, hogy az értékbecslés rendben van. A számlát akkor kérheti a bank, ha olyan konstrukciót vesznek igénybe, melynek során visszatéríti a bank az értékbecslés díját. Egyéb esetben a bank a számlát nem kéri.

 • Péter szerint:

  Üdv!
  Szeretném megkérdezni, hogy ha árverésen keresztül szeretnék ingatlanhoz jutni, akkor a használt lakásra vonatkozó félszocpol felhasználása megoldható? A végrehajtás alatt !evő ingatlan a lányomé.
  Kitől veszem az ingatlant?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A leírt esetben információink szerint nem megoldható a CSOK-kal történő finanszírozás.

 • Laura szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem a következő: 2014-ben vásároltunk egy ingatlant akkor még természetesen CSOK igénylése nélkül. A ház, amelyet vásároltunk egy osztatlan közös tulajdonú telken fekszik és a kérdésem az lenne, hogyha meg szeretnénk vásárolni a telken, azaz ugyanazon a helyrajzi számon található másik épületet, akkor ez esetben ehhez jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra két gyermekünk után?
  Válaszát köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laura!
   Amennyiben a másik ház nem közeli hozzátartozó tulajdonában van és valamennyi CSOK feltétel teljesül, úgy használati megállapodással igényelhető a vásárláshoz a CSOK.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem!
  Minden megfelel a csoknak, de mi a sima csokot igényeltük, minden papírunk rendben, semmi tartozás, minden ami kell, megvan hibamentesen, az értékbecslő is mindent rendben talál, akkor sikerül megkapnunk a sima csokot 3 gyerekre? Takaréknál intézzük!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Ha minden feltételt teljesítenek, akkor igénybe tudják venni a CSOK-ot.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Ezt most nem értem. Be kell jelentkeznem addig a megvett lakás címére még nem adják meg nekünk a csokot, nem értem most ezt. Segítséget várok, kissé magas, ez nekem sötét vagy ha sikerült a csok 90 napom van arra, hogy bejelentkezzünk a lakásba? A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Ez most mit takar?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Miután folyósították a CSOK-ot, azután 90 napjuk van, hogy bejelentkezzenek az érintett lakásba. Előre tehát nem kell bejelentkezni.

 • Ibolya szerint:

  Gyesen vagyok, igényelhetem-e a szocpolt/csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ibolya!
   Amennyiben a korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is fennáll, úgy információink szerint kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást erről a területileg illetékes OEP tud adni Önnek. Gyessel lakáshitel igénylésére nincs lehetőség.

 • József szerint:

  Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás
  Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. “”
  Az ingatlan édesanyámék tulajdona volt, de egy hitel miatt most az Eszközkezelőé. Albérlők vagyunk, mert havonta csekken fizetjük. Akkor ez az Ingatlan érinti a Rokoni Kapcsolatra vonatkozó előírást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Véleményünk szerint adott esetben nem áll fenn a közeli hozzátartozói viszony, mivel a lakás jelenleg az Eszközkezelő tulajdona.

 • Julianna szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy melyik jogszabály mondja ki, hogy a Csok-ot felvett vevő az adásvételi szerződés megkötését követően hány napon belül köteles a megvásárolt ingatlanba bejelentkezni, illetve az eladó kijelentkezni. A Csok-ot intéző hitelügyintéző hölgy szerint az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül nekem, mint eladónak át kell adnom a lakást, és a vevőnek be kell jelentkeznie. a 43. napnál tartunk, és a hitel még sehol. Nem találok ide vonatkozó jogszabályt. Vagy ez a bankok belső szabályzatában rögzített. Félrevezettek?
  Kérem segítsenek, válaszukat megköszönöm.
  Julianna

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Julianna!
   Olyan jogszabályról tudunk, miszerint a támogatott személynek vállalnia kell, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. (17/2016. (II.10.) Kormányrendelet 14.§ (3) bekezdés k) pont.)

 • Izabella szerint:

  Azt szeretném kérdezni, hogy csokból vásároltunk házat, amin jelzálog volt. Kinek kell a jelzálogot töröltetni a földhivatalnál? A bank vagy a volt tulajdonos vagy nekünk vevőknek a feladata?
  Válaszát köszönöm.

 • Krisztián szerint:

  Tisztelt uram!
  Annyi kérdésem lenne önökhöz, hogy használt lakást szeretnék vásárolni a feleségemmel és 3 gyermekemmel, hogyha én szerepelek a KHR listán, akkor a csokot igénybe tudom-e venni.
  Előre is köszönöm.
  Tisztelettel.
  Krisztián

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   A CSOK jogosultságot nem zárja ki a negatív KHR információ, hitelfelvételre azonban nincs lehetőség. CSOK-ra tehát akkor lehet jogosult, ha a vásárlás hitel felvétele nélkül megvalósítható.

 • Kriszta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék. Igénybe szeretnék venni a csokot, van 6 gyermekünk. Élettársi kapcsolatban a vagyunk a párommal. Lehet-e úgy igénybe venni, hogy a páromnak megvan a 180 napos jogviszonya, de nekem meg nincs köztartozásom, én gyesen vagyok, így én lehetek-e az igénylő, mert a páromnak van köztartozása.
  Várom a válaszát, köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kriszta!
   A 180 napos TB jogviszonyra vonatkozó feltételt elég egyikük részéről teljesíteni, azonban a jogosultsághoz egyiküknek sem lehet köztartozása.

 • Gyöngyi szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy használt lakásra kaphatok-e csokot. 3 gyermekem van, igénybe vettem a szocpolt 2007-ben lakásépítésnél, de kénytelen voltam eladni azt a házat. A szocpolt visszafizettem a teljes felvett összeget 2010-ben. Tavaly a bankban azt mondták kaphatok 1M forintot. Az idén is voltam bent a bankban, most már azt mondják nem kaphatok, mivel a felvett összeg a szocpolnál meghaladja a mostani csok összegét, amit adhatnak használt lakásra.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   Információink szerint fenti esetben a korábban kapott szocpol és a jelenleg elérhető CSOK különbözetére lehet jogosult. 3 gyermek után használt lakásra 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. Amennyiben a korábban kapott szocpol összege ezt meghaladja, úgy CSOK különbözet érvényesítésére sajnos nincs lehetősége.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Írtam a múltkor. Nos, minden rendben idáig, a szerződés megkötés rendben, ápolási igazolás is rendben, az erkölcsi bizonyítvány is rendben, ami van az értékbecslés és a köztartozás igazolás. Amit kérdezni akarok, az OEP igazolás akkor is kell, ha ápolásin vagyok és csak sima csokot igényelek hitel nélkül? Mert még egy kicsire leszerződnénk.
  Ön szerint megkapjuk a csokot, ha minden rendben lesz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Ha az igénylő ápolási díjban részesül, akkor OEP igazolást nem kell benyújtani a CSOK kérelemhez.

 • Klaudia szerint:

  Tisztelet Hitelnet!
  Hitelből már megvásárolt, felújítás alatt álló házra igényelhető-e a CSOK? Házasok nem vagyunk, viszont gyermekvállalás előtt állunk.
  Köszönettel: Klaudia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Klaudia!
   Mivel a vásárlás már megtörtént, felújításra pedig sajnos nem igényelhető a támogatás, így a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni.

 • Krisztiàn szerint:

  Üdv.
  Én azt szeretném kérdezni, hogy ha használt lakásra szeretnénk felvenni a szocpolt, akkor is kell-e önerő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   Amennyiben a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, akkor önerő nélkül is megvalósítható a lakásvásárlás.

 • András szerint:

  2012-ben vásárolt ingatlanra visszamenőleg lehet igényelni a csokot, vagy bármilyen egyéb támogatást? 2014-ben és 2016-ban születtek a gyerekek.
  Köszönöm szépen a választ előre is!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   2012-ben vásárolt ingatlan esetén utóbb született gyermeke után az lehet jogosult támogatásra, aki új lakás vásárlására vagy építésére kötött kölcsönszerződéssel rendelkezik jelenleg is és a támogatást korábban született gyermeke után is megkapta. Így a leírtak alapján az Önök esetében az utólagos támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

 • Eszter szerint:

  Csok-kal kapcsolatban érdeklődnék, hogy a férjemnek van banki tartozása. Ha csokkal veszünk házat és ő neki csak 1%-ot írunk a nevére (mert úgy tudom, nincs meghatározva, hogy milyen %-ban kell megosztani), akkor a tartozást rá tudják terhelni az ingatlanra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   Végrehajtási ügyekben ugyan nem vagyunk illetékesek, de információink szerint a tartozás akkor is ráterhelhető az ingatlanra, ha csak 1% tulajdonrésze van benne a férjének.

 • Anna szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha megtaláltuk az ingatlant amit szeretnénk, akkor mi a pontos menete ennek a dolognak? A saját bankomhoz kell menjek és igényelnem kell a csok-ot, addig megvan 🙂 Hitel nélkül szeretném kérni a csok-ot. Jelenleg egy gyermekem van, de szeretnénk aláírni még egy gyermek vállalásához is. Az pontosan mit jelent, hogy az adásvételi szerződés megkötése után folyósítanak? Ez előszerződést jelent? Az ingatan értéke megegyezik a 2 gyermek után járó összeggel, nekünk csak ez az összeg van amire számíthatunk. Mindenképpen szükség van tudom bizonyos összegekre, erre számítunk is, de ha előbb kell megvegyem az ingatlant és utána kapom meg a pénzt, akkor ezt nem nekünk találtak ki.. 🙁

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anna!
   Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük nem töltötte még be a 40. életévét. A CSOK igényléshez adásvételi szerződés szükséges, mely tartalmazza, hogy a vételár a családi otthonteremtési kedvezményből kerül kiegyenlítésre. Ezt az összeget a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott számlaszámára utalja. Arról, hogy a CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóházzal szemben milyen követelmények vannak, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Tünde szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne: Fundamentával szeretnénk majd használt ingatlant vásárolni a párommal, ha bevonnánk a vásárlásba egy közeli hozzátartozó (testvér) fundamentáját is, akkor tudjuk-e igényelni a csok-ot?
  Van a nevemen egy ingatlan 50%-ban, ami haszonélvezettel terhelt. Jól értelmezem,hogy ez nem kizáró ok a csok igénylésénél?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Tünde

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   A Fundamenta CSOK ügyintézéssel nem foglalkozik, ezért a hitelintézeteknél kellene érdeklődnie, hogy fenti feltételek mellett megoldható lehet-e a CSOK igénylés.
   Az 50%-ban tulajdonolt lakás nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A CSOK használt lakás vásárlására történő igénylés feltételei között olvastam a következő kitételt: “A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.” Ez számomra nem teljesen egyértelmű. Ez esetleg jelentheti-e, hogy idős elhanyagolt (látszólag düledező) vályogház kizárva? Vannak akár 200 éves vályogházak amelyek jól karbantartottak és persze vannak elhanyagoltak is. Mit jelent pontosan az hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas? Önmagában ez elég szubjektív, mindenkinek mások az igényei. Gondolom van erre pontos definíció, hogy mit ért ez alatt a jogalkotó.
  Köszönettel: István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Az ingatlan műszaki állapota határozza meg a lakhatásra való alkalmasságot. Azt, hogy ezzel összefüggésben milyen feltételeknek kell megfelelni, a vonatkozó kormányrendelet nem tartalmazza. Erről a területileg illetékes építési hatóság tájékoztatását kérheti.

 • Dóri szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy olyan házra amelyiken van banki tartozás, de nem fizetik és árverezés alatt áll, lehet-e felvenni CSOK-ot?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dóri!
   Információink szerint ebben az esetben nem kivitelezhető a CSOK-kal történő finanszírozás.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg 100%-ban tulajdonosa vagyok egy ingatlannak. Ebben az ingatlanban jelenleg nagyszülő, illetve szülő lakik. Én és a párom albérletben egy másik településen. Szeretnénk CSOK igénybevételével használt lakást venni, úgy, hogy a meglévő ingatlant beszámítva a teljes vételárat a bank hitelezze részünkre. Úgy tudom, mivel 100%-ban tulajdonjoggal rendelkezem egy ingatlanban, így nem vehetem igénybe a CSOK-ot. (1 gyerek már van, még 1-et tervezünk) Az ingatlant eladni nem tudom, a bent lakók miatt.
  Az lehetséges-e, hogy a meglévő ingatlan tulajdonjogának az 50%-át páromra íratjuk ajándékozással (vagy más egyenes ági rokonra), így ő és én is csak 50% tulajdonjoggal rendelkezve már meglévő ingatlanban igénybe vegyük a CSOK-ot egy másik használt ingatlanra?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Amennyiben a 100%-ban tulajdonolt lakóingatlan nem haszonélvezettel terhelt, úgy valóban kizáró ok CSOK igénylésnél. Megoldást az Ön által leírt lehetőség jelenthet.

 • Mónika szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy két gyerekre egyedülálló anyaként, ha szeretném igényelni a szocpolt, annak mi a módja, hol és hogyan tudom megtenni, mik a feltételei? Illetve mindenhol azt olvasom, hogy csak hitellel lehet igényelni. Ez valóban így van?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Egyedülállóként is jogosult lehet CSOK-ra, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek megfelel. A kedvezmény hitel nélkül is igénybe vehető, ha a vételár kiegyenlítéséhez szükséges önerővel rendelkezik. A támogatást a bankok a vételár utolsó részeként utalják az eladónak. Az igénylés a hitelintézeteknél történik.

 • Edit szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy én április 29.-én töltöm be a 40. életévemet. Egyedül nevelem 18 éve két gyermekem (17, 23). Az életkorom alapján kiesek a csok-ból vagy a betöltött pontos év számít. Most vagyok a vásárlás előtt még!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár, tehát 40 év felett is jogosult lehet a kedvezményre a vásárlás során, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek,

 • Kitti szerint:

  Üdvözlöm.
  Elek városban vennénk egy 100 m2-es házat, melynek vételára 5.700.000 Ft. 30 hetes terhes vagyok és szeretnénk aláírni még egy babára, tehát elvileg 1.430.000 Ft CSOK-ra jogosultak lennénk plusz hozzátennénk saját pénzből 570.000 Ft-ot, így 2.000.000 Ft önerőnk lenne. 3.700.000 Ft hitelre lenne szükségünk. A tulajdonos akitől vennénk a házat, rendelkezik egy 6.000.000 forintos tartozással, ami a házra van terhelve.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőség úgy hitelre, hogy a CSOK-kal + önerő felvegyük a 3,7 milliót és a tulajdonos pluszban készpénzben kifizeti a bankja felé a fennmaradó Xszázezer forintot!? Voltunk az OTP Banknál, ott lenne lehetőség, de lakástakarék megkötéséhez (12.000 forint minimum) köti a hitelt + 15 évre 29.000 forintos törlesztőrészletet kérne. Ennél kedvezőbb dolog érdekelne minket.
  Köszönöm válaszát előre is!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   A leírt elv alapján működhet a lakásvásárlás. Az, hogy mekkora összegű lakáshitelt tudnának felvenni, függ az Önök jövedelmi helyzetétől is, így személyre szabott tájékoztatást Szakértőink az ügylet további részleteinek ismeretében tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Pisti szerint:

  Üdvözlöm.
  Kérdésem az lenne, használt lakásnak a konyha mérete mennyire számít a csoknál és ha igen, akkor mennyinek kell lennie?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pisti!
   A konyha méretére a kormányrendelet nem tér ki. Azonban, ha főzőhelyiséggel nem rendelkezik az ingatlan, akkor legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel kell rendelkeznie.

 • Niki szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Szeretnék venni egy használt lakást.
  Kérdésem az lenne, hogy a lakásban régi fa nyílászárók vannak és a konyhának nincs külön szellőztetője. Így megkapom a csokot?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Niki!
   A fa nyílászáró nem zárja ki a támogatásra való jogosultságot, azonban főzőhelyiséggel, vagy ennek hiányában legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel rendelkeznie kell az ingatlannak.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem az lenne, hogy használt lakás vásárlással, élettársival, 2 gyermek vállalással ugyanúgy jár az 1 430 000,-Ft?
  Válaszát köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolat esetén igényelhető a megelőlegező CSOK. További feltétel, hogy a házastársak közül legalább az egyik fél 40 év alatti legyen. Élettársi kapcsolat esetén csak meglévő gyermek után igényelhető a támogatás.

 • Csaba szerint:

  Üdvözletem!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki BAR vagy KHR listán szerepel, akkor megkaphatja-e 3 gyermek mellet a CSOK-ot?
  Előre is köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A negatív tartalmú KHR nem zárja ki a 10 milliós CSOK jogosultságot, ha nem kapcsolódik hozzá hitelfelvétel.

 • Tama szerint:

  Ha 23 éves gyerekem után igénylem a CSOK-ot, akkor 10 éven belül meg tudja majd ő is igényelni, ha szüksége lesz rá?

 • Katalin szerint:

  Tisztelt hitelnet! 4 gyermekem van, 21 éves, 12 és 8 egy apától, akitől elváltam, jogerősen a kicsiket nekem ítélték. Pár éve élettársammal élek, akitől született 1 közös gyerekünk, de sajnos a válás elhúzódása miatt a volt férjemre anyakönyvezték. Már a gyámügyön rendezem, hogy az élettársam nevére vehesse. Albérletbe élünk, használt házat szeretnénk venni. Minden követelménynek megfelelnénk (munkahely, tb, stb.), de azt szeretném kérdezni, hogy a 21 éves gyerekemre és a volt férjem nevére került kislányomra, akire még nincs jogerős bírósági határozat, de természetesen velünk él, ahogy a többi gyerekem is, kihasználhatjuk-e a csokot?
  Köszönettel.
  Katalin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Az Önökkel közös háztartásban élő, Önök által eltartott 21 éves gyermeke után igényelhető a CSOK. Természetesen közös gyermekük után is jogosultak lehetnek a támogatásra. Arról, hogy az igényléssel meg kell-e várni, míg élettársa nevére kerül a gyermek, vagy sem, az érintett hitelintézetet kellene megkérdeznie.

 • Krisztián szerint:

  Érdekelne, hogyha 2 gyermekről igénybe vettem a szocpolt, de azóta van + 3 gyermekem, akkor azokra is jár a csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   Ha a korábbi szocpolfelvétellel összefüggésben jelenleg is rendelkezik lakáshitellel, akkor utóbb született gyermekei után a fennálló tartozás csökkentésére igényelhető a támogatás, ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek, melyekről a hitelnyújtó bank tud Önnek tájékoztatást adni az adott ügylet részleteinek ismeretében. Amennyiben a korábbi támogatással összefüggő lakáshitele nem áll fenn, akkor újabb lakáscél megvalósítása esetén (új vagy használt lakás vásárlás, új ház építés, meglévő lakóingatlan bővítés) a korábban kapott szocpol és a jelenleg elérhető CSOK különbözetére lehet jogosult.

 • Izabella szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy jár-e adókedvezmény a csok használt lakásra igénybe vevőknek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Izabella!
   Információink szerint nincs összefüggés az adókedvezmény és a CSOK igénybevétele között.

 • Tamás szerint:

  Üdvözlöm!
  Az iránt érdeklődöm, hogy egy gyermek esetén, nyílászárók cseréjére igényelhető-e a 600 ezer forint?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Korszerűsítésre (például nyílászáró csere) sajnos nem igényelhető a CSOK. Amennyiben a korszerűsítési hitelek érdeklik, Szakértőink készséggel tájékoztatják online adatlapunk kitöltése után!

 • Tamás szerint:

  Jó napot!
  Az iránt érdeklődnék, hogy lakást vásárolnék, de nem a lakásban, hanem egy mellette álló helyiségben van a fürdőszoba és szoba áll.
  Erre a lakásra is megkapom a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   A fürdőszobának a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül kell elhelyezkednie ahhoz, hogy jogosult lehessen CSOK-ra.

   • Tamás szerint:

    Viszont a telek olyan, hogy elhelyezkedik rajta egy ház, amibe 2 szoba és egy folyosó előtér van, a másik helyiség meg egy szoba, konyha, fürdőszoba.
    Akkor se vehetjük igénybe a csokot?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Tamás!
     Látatlanban sajnos nem tudunk mit mondani. Célszerű lenne befáradnia valamelyik hitelintézethez, ahol a tulajdoni lap, térképmásolat és alaprajz alapján pontos tájékoztatást tudnak adni Önnek.

 • Nagymama szerint:

  1980-as évek végén tetőtér beépítést csináltattunk, építési engedéllyel. Ez egy kb.50 éve épült ház. Válásunk után a tetőteret csak padlásnak használom, fűtés és víz le lett szerelve. A lakást vegyes tüzelésű kazánnal fűtöm, a meleg vizet villanybojler szolgáltatja. A nyílászárók régiek, de anyagi körülményeim nem engedik, hogy kicseréltessem. Megcsináltattam az energetikai tanúsítványt, a földszinti rész, fűtött alapterület 75 m2, a tetőtér 20 m2. Besorolás szerint JJ, kiemelkedően rossz minősítést kaptam (ami véleményem szerint nem fedi a valóságot). Jelentkező lenne a házamra, de nem tudom ilyen tanúsítvány beadásával van-e egyáltalán esély arra, hogy megkapják a támogatást? A vevők 35 év alattiak, van 2 gyermekük és még vállalnának kettőt.
  Szíves válaszukat várom: Nagymama

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nagymama!
   A támogatás elbírálásánál az ingatlan energetikai minősítését nem vizsgálják a hitelintézetek. Az ingatlannak azonban a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a banki értékbecslő tudja megállapítani helyszíni szemle alapján.

 • Andor szerint:

  Jó napot!
  Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy közmunkán dolgozok kb. 4 éve megszakítás nélkül és az érdekelne, hogy igénybe tudnám-e venni a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andor!
   A használt lakásra vonatkozó CSOK közfoglalkoztatottként is igénybe vehető, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek.

 • Márton szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Egy meglévő gyermek mellé két gyermeket vállalnának fiunk és felesége, és felvennék a három gyermekre a CSOK-ot. Kereken 60 m2-es lakást néztek ki. Most nincs pénzük nagyobbra. Budán laknak és mindkét nagyszülő a környéken él, szükségük van a közelségükre, viszont itt drágák a lakások. Ha a három mellé további gyermekeik születnek, ahogy, ha minden jól megy, tervezik, kicsivé válik a 60 m2.
  Ez esetben is maradniuk kell 10 évig?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márton!
   Van lehetőség arra, hogy a CSOK-ot tovább vigyék újabb lakásra 10 éven belül is. Feltétel azonban, hogy az eladott lakás árát továbbforgassák az újabb lakás vételárába, valamint a vásárolandó lakás nagyobb hasznos alapterületű legyen az eladottnál. További részleteket e témában ITT talál.

 • Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  3 gyermekünk van a férjemmel, szeretnék használt házra felvenni a csok-ot. Azonban anyósom a halála előtt a férjemnek ajándékozta a házát.
  Megkaphatjuk másik ingatlanra a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   Az 1/1 tulajdoni arányú lakás sajnos kizárja a CSOK jogosultságot, ha nem haszonélvezettel terhelten kapta a férje. Megoldás ez esetben az ingatlan 50%-ának elajándékozása lehet, akár házastárs, akár gyermek részére. Más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányad ugyanis megengedett.

 • Pál szerint:

  Tisztelt szakértő!
  3 gyermekünk van, feleségemnek nincs ingatlan a nevén, sosem vettünk igénybe eddig semmilyen állami támogatást. Nekem van egy ház a nevemen, jelenleg abban élünk. Szeretnénk vásárolni egy használt házat, feleségem nevére megtehetjük-e a csok igénybevételével? Ha nem, milyen más lehetőségük van?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pál!
   Házasként csak akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha a CSOK igénybevételével vásárolni kívánt lakásban mindketten tulajdonrészt szereznek. Mivel az Ön 1/1 tulajdonában lévő lakóház kizárja a jogosultságot, ezért megoldás az lehet, ha a ház 50%-át felesége nevére íratja. Az igénylőknek ugyanis más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányad megengedett.

 • Réka szerint:

  T. Cím!
  Amennyiben nekem nincs, de a férjemnek már van három gyermeke, de mi is szeretnénk közöset, jogosultak vagyunk-e a Csok 10 millióra, amennyiben nem velünk élnek egy háztartásban, vagy ha velünk élnének jogosultak lennénk-e?
  Köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Réka!
   CSOK-ra azon gyermekek után lehetnek jogosultak, akik jogerős bírósági határozat alapján férjénél lettek elhelyezve, illetve Önökkel egy háztartásban, közös lakcímen élnek és az új lakásba is Önökkel költöznek, ott lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen fognak tartózkodni.

 • Csabi szerint:

  Helló!
  Kérdésem: a 3 gyerekre vonatkozó hasznos alapterületben nem lesz változás? Mert 2,2 millióból házat venni elég nehéz, ha esetleg lejjebb nem viszik kicsivel a négyzetmétert.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csabi!
   Nincs olyan információnk miszerint várható lenne a közeljövőben a CSOK igénylés esetén meghatározott minimális hasznos alapterületre vonatkozó előírás módosulása.

 • Pisti szerint:

  Nekem van egy lakásom 1/1 tulajdonnal, de a felén haszonélvezet van.
  Így jogosult vagyok a csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pisti!
   Véleményünk szerint így is jogosult lehet a CSOK-ra, mert az igénylőnek maximum 50%-ban lehet olyan lakástulajdona is, amin nincsen haszonélvezeti jog.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Cím!
  Lányom egy folyamatban lévő, használt ház vásárlásához 2 gyermek után igényelne CSOK-ot. A bank szinte az utolsó pillanatban közölte, hogy az adásvételi szerződés nem felel meg a CSOK szabályoknak, mivel a korábbi értékesített ingatlanhoz kapcsolódó hitel végtörlesztése mellett a szerződés lezárási díja is a kapott vételárból került kiegyenlítésre. Bele akarják kényszeríteni egy szerződés módosításba, a lezárási díj miatt, – újabb ügyvédi költség, idő stb. -, ami mellesleg 129 ezer Ft és ezt külön akarják megfizettetni vele.
  Kérdésem az lenne, hogy a banknak igaza van-e ezzel kapcsolatban?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Tapasztalataink szerint továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételként figyelembe vehető az értékesített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő végtörlesztésének összege, amely tartalmazhatja a hitelszerződés lezárási díját is.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Azt szeretném kérdezni, hogy most lesz meg a második kisbabának és még egyre szeretnénk leszerződni. Ápolásin vagyok 3 éve a temet vonják használt lakásra szeretnénk feltenni, a házban 2 szoba, kis szoba, fürdőszoba WC-vel csatornára kötve, gázzal bent, nagyon jó lakás. 10 százalékos önerőt kértek, mivel a lakás kettő millió háromszázezer, így 230.000 Ft-ot kellene adjak, de csak százezret bírok adni. Így meglátom-e a csokot? Az ügyvédem szerint őneki semmi ügy nem esett ki a kezéből.
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   A 3 gyermek után igényelhető 2,2 millió forint összegű CSOK-ra jogosultak lehetnek, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi feltétel teljesül.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne: ha feleségemnek és saját nevemen is van 50%-ban ingatlantulajdon (nem közös tulajdon), jogosultak vagyunk-e csok-ra használt lakás vásárlásnál?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön lehet más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaduk, így a leírtak alapján – amennyiben a további feltételek is teljesülnek – jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő: szolgálati lakásban lakom, mely munkakörhöz kötött, viszont nem díjmentes. Ilyen esetekben, ha CSOK-os házat veszek, kötelező-e 90 napon belül bejelentkezni?
  Köszönöm válaszukat.
  Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a szolgálati lakásban tartózkodás abban az esetben fogadható el, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt. Amennyiben ez az Ön esetében nem térítésmentes, akkor véleményünk szerint nem fogadható el.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket