CSOK használt lakás vásárlásra 2017-től: Hitelnet.hu

CSOK használt lakásra 2017-től

Utolsó módosítás: 2017. február 21. kedd

Mi változott 2017 január elsejétől?

2017. január elsejétől a használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás – kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése esetén a bekerülési költség finanszírozásához

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

CSOK összege:

csok_2016_hasznalt_lakas
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a 5.§ szerinti TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – és legalább 180 napja:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével
 • más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
 • a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül haszonélvezettel terhelt lakóingatlannal rendelkezik, mely esetén a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Ibolya szerint:

  Gyesen vagyok, igényelhetem-e a szocpolt/csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ibolya!
   Amennyiben a korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is fennáll, úgy információink szerint kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást erről a területileg illetékes OEP tud adni Önnek. Gyessel lakáshitel igénylésére nincs lehetőség.

 • József szerint:

  Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás
  Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. “”
  Az ingatlan édesanyámék tulajdona volt, de egy hitel miatt most az Eszközkezelőé. Albérlők vagyunk, mert havonta csekken fizetjük. Akkor ez az Ingatlan érinti a Rokoni Kapcsolatra vonatkozó előírást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Véleményünk szerint adott esetben nem áll fenn a közeli hozzátartozói viszony, mivel a lakás jelenleg az Eszközkezelő tulajdona.

 • Julianna szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy melyik jogszabály mondja ki, hogy a Csok-ot felvett vevő az adásvételi szerződés megkötését követően hány napon belül köteles a megvásárolt ingatlanba bejelentkezni, illetve az eladó kijelentkezni. A Csok-ot intéző hitelügyintéző hölgy szerint az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül nekem, mint eladónak át kell adnom a lakást, és a vevőnek be kell jelentkeznie. a 43. napnál tartunk, és a hitel még sehol. Nem találok ide vonatkozó jogszabályt. Vagy ez a bankok belső szabályzatában rögzített. Félrevezettek?
  Kérem segítsenek, válaszukat megköszönöm.
  Julianna

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Julianna!
   Olyan jogszabályról tudunk, miszerint a támogatott személynek vállalnia kell, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. (17/2016. (II.10.) Kormányrendelet 14.§ (3) bekezdés k) pont.)

 • Izabella szerint:

  Azt szeretném kérdezni, hogy csokból vásároltunk házat, amin jelzálog volt. Kinek kell a jelzálogot töröltetni a földhivatalnál? A bank vagy a volt tulajdonos vagy nekünk vevőknek a feladata?
  Válaszát köszönöm.

 • Krisztián szerint:

  Tisztelt uram!
  Annyi kérdésem lenne önökhöz, hogy használt lakást szeretnék vásárolni a feleségemmel és 3 gyermekemmel, hogyha én szerepelek a KHR listán, akkor a csokot igénybe tudom-e venni.
  Előre is köszönöm.
  Tisztelettel.
  Krisztián

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   A CSOK jogosultságot nem zárja ki a negatív KHR információ, hitelfelvételre azonban nincs lehetőség. CSOK-ra tehát akkor lehet jogosult, ha a vásárlás hitel felvétele nélkül megvalósítható.

 • Kriszta szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék. Igénybe szeretnék venni a csokot, van 6 gyermekünk. Élettársi kapcsolatban a vagyunk a párommal. Lehet-e úgy igénybe venni, hogy a páromnak megvan a 180 napos jogviszonya, de nekem meg nincs köztartozásom, én gyesen vagyok, így én lehetek-e az igénylő, mert a páromnak van köztartozása.
  Várom a válaszát, köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kriszta!
   A 180 napos TB jogviszonyra vonatkozó feltételt elég egyikük részéről teljesíteni, azonban a jogosultsághoz egyiküknek sem lehet köztartozása.

 • Gyöngyi szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy használt lakásra kaphatok-e csokot. 3 gyermekem van, igénybe vettem a szocpolt 2007-ben lakásépítésnél, de kénytelen voltam eladni azt a házat. A szocpolt visszafizettem a teljes felvett összeget 2010-ben. Tavaly a bankban azt mondták kaphatok 1M forintot. Az idén is voltam bent a bankban, most már azt mondják nem kaphatok, mivel a felvett összeg a szocpolnál meghaladja a mostani csok összegét, amit adhatnak használt lakásra.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   Információink szerint fenti esetben a korábban kapott szocpol és a jelenleg elérhető CSOK különbözetére lehet jogosult. 3 gyermek után használt lakásra 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. Amennyiben a korábban kapott szocpol összege ezt meghaladja, úgy CSOK különbözet érvényesítésére sajnos nincs lehetősége.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Írtam a múltkor. Nos, minden rendben idáig, a szerződés megkötés rendben, ápolási igazolás is rendben, az erkölcsi bizonyítvány is rendben, ami van az értékbecslés és a köztartozás igazolás. Amit kérdezni akarok, az OEP igazolás akkor is kell, ha ápolásin vagyok és csak sima csokot igényelek hitel nélkül? Mert még egy kicsire leszerződnénk.
  Ön szerint megkapjuk a csokot, ha minden rendben lesz?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   Ha az igénylő ápolási díjban részesül, akkor OEP igazolást nem kell benyújtani a CSOK kérelemhez.

 • Klaudia szerint:

  Tisztelet Hitelnet!
  Hitelből már megvásárolt, felújítás alatt álló házra igényelhető-e a CSOK? Házasok nem vagyunk, viszont gyermekvállalás előtt állunk.
  Köszönettel: Klaudia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Klaudia!
   Mivel a vásárlás már megtörtént, felújításra pedig sajnos nem igényelhető a támogatás, így a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni.

 • Krisztiàn szerint:

  Üdv.
  Én azt szeretném kérdezni, hogy ha használt lakásra szeretnénk felvenni a szocpolt, akkor is kell-e önerő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   Amennyiben a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, akkor önerő nélkül is megvalósítható a lakásvásárlás.

 • András szerint:

  2012-ben vásárolt ingatlanra visszamenőleg lehet igényelni a csokot, vagy bármilyen egyéb támogatást? 2014-ben és 2016-ban születtek a gyerekek.
  Köszönöm szépen a választ előre is!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   2012-ben vásárolt ingatlan esetén utóbb született gyermeke után az lehet jogosult támogatásra, aki új lakás vásárlására vagy építésére kötött kölcsönszerződéssel rendelkezik jelenleg is és a támogatást korábban született gyermeke után is megkapta. Így a leírtak alapján az Önök esetében az utólagos támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

 • Eszter szerint:

  Csok-kal kapcsolatban érdeklődnék, hogy a férjemnek van banki tartozása. Ha csokkal veszünk házat és ő neki csak 1%-ot írunk a nevére (mert úgy tudom, nincs meghatározva, hogy milyen %-ban kell megosztani), akkor a tartozást rá tudják terhelni az ingatlanra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Eszter!
   Végrehajtási ügyekben ugyan nem vagyunk illetékesek, de információink szerint a tartozás akkor is ráterhelhető az ingatlanra, ha csak 1% tulajdonrésze van benne a férjének.

 • Anna szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha megtaláltuk az ingatlant amit szeretnénk, akkor mi a pontos menete ennek a dolognak? A saját bankomhoz kell menjek és igényelnem kell a csok-ot, addig megvan 🙂 Hitel nélkül szeretném kérni a csok-ot. Jelenleg egy gyermekem van, de szeretnénk aláírni még egy gyermek vállalásához is. Az pontosan mit jelent, hogy az adásvételi szerződés megkötése után folyósítanak? Ez előszerződést jelent? Az ingatan értéke megegyezik a 2 gyermek után járó összeggel, nekünk csak ez az összeg van amire számíthatunk. Mindenképpen szükség van tudom bizonyos összegekre, erre számítunk is, de ha előbb kell megvegyem az ingatlant és utána kapom meg a pénzt, akkor ezt nem nekünk találtak ki.. 🙁

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anna!
   Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük nem töltötte még be a 40. életévét. A CSOK igényléshez adásvételi szerződés szükséges, mely tartalmazza, hogy a vételár a családi otthonteremtési kedvezményből kerül kiegyenlítésre. Ezt az összeget a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott számlaszámára utalja. Arról, hogy a CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóházzal szemben milyen követelmények vannak, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A CSOK használt lakás vásárlására történő igénylés feltételei között olvastam a következő kitételt: “A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.” Ez számomra nem teljesen egyértelmű. Ez esetleg jelentheti-e, hogy idős elhanyagolt (látszólag düledező) vályogház kizárva? Vannak akár 200 éves vályogházak amelyek jól karbantartottak és persze vannak elhanyagoltak is. Mit jelent pontosan az hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas? Önmagában ez elég szubjektív, mindenkinek mások az igényei. Gondolom van erre pontos definíció, hogy mit ért ez alatt a jogalkotó.
  Köszönettel: István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Az ingatlan műszaki állapota határozza meg a lakhatásra való alkalmasságot. Azt, hogy ezzel összefüggésben milyen feltételeknek kell megfelelni, a vonatkozó kormányrendelet nem tartalmazza. Erről a területileg illetékes építési hatóság tájékoztatását kérheti.

 • Dóri szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy olyan házra amelyiken van banki tartozás, de nem fizetik és árverezés alatt áll, lehet-e felvenni CSOK-ot?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dóri!
   Információink szerint ebben az esetben nem kivitelezhető a CSOK-kal történő finanszírozás.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg 100%-ban tulajdonosa vagyok egy ingatlannak. Ebben az ingatlanban jelenleg nagyszülő, illetve szülő lakik. Én és a párom albérletben egy másik településen. Szeretnénk CSOK igénybevételével használt lakást venni, úgy, hogy a meglévő ingatlant beszámítva a teljes vételárat a bank hitelezze részünkre. Úgy tudom, mivel 100%-ban tulajdonjoggal rendelkezem egy ingatlanban, így nem vehetem igénybe a CSOK-ot. (1 gyerek már van, még 1-et tervezünk) Az ingatlant eladni nem tudom, a bent lakók miatt.
  Az lehetséges-e, hogy a meglévő ingatlan tulajdonjogának az 50%-át páromra íratjuk ajándékozással (vagy más egyenes ági rokonra), így ő és én is csak 50% tulajdonjoggal rendelkezve már meglévő ingatlanban igénybe vegyük a CSOK-ot egy másik használt ingatlanra?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Amennyiben a 100%-ban tulajdonolt lakóingatlan nem haszonélvezettel terhelt, úgy valóban kizáró ok CSOK igénylésnél. Megoldást az Ön által leírt lehetőség jelenthet.

 • Mónika szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy két gyerekre egyedülálló anyaként, ha szeretném igényelni a szocpolt, annak mi a módja, hol és hogyan tudom megtenni, mik a feltételei? Illetve mindenhol azt olvasom, hogy csak hitellel lehet igényelni. Ez valóban így van?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   Egyedülállóként is jogosult lehet CSOK-ra, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek megfelel. A kedvezmény hitel nélkül is igénybe vehető, ha a vételár kiegyenlítéséhez szükséges önerővel rendelkezik. A támogatást a bankok a vételár utolsó részeként utalják az eladónak. Az igénylés a hitelintézeteknél történik.

 • Edit szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy én április 29.-én töltöm be a 40. életévemet. Egyedül nevelem 18 éve két gyermekem (17, 23). Az életkorom alapján kiesek a csok-ból vagy a betöltött pontos év számít. Most vagyok a vásárlás előtt még!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár, tehát 40 év felett is jogosult lehet a kedvezményre a vásárlás során, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek,

 • Kitti szerint:

  Üdvözlöm.
  Elek városban vennénk egy 100 m2-es házat, melynek vételára 5.700.000 Ft. 30 hetes terhes vagyok és szeretnénk aláírni még egy babára, tehát elvileg 1.430.000 Ft CSOK-ra jogosultak lennénk plusz hozzátennénk saját pénzből 570.000 Ft-ot, így 2.000.000 Ft önerőnk lenne. 3.700.000 Ft hitelre lenne szükségünk. A tulajdonos akitől vennénk a házat, rendelkezik egy 6.000.000 forintos tartozással, ami a házra van terhelve.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőség úgy hitelre, hogy a CSOK-kal + önerő felvegyük a 3,7 milliót és a tulajdonos pluszban készpénzben kifizeti a bankja felé a fennmaradó Xszázezer forintot!? Voltunk az OTP Banknál, ott lenne lehetőség, de lakástakarék megkötéséhez (12.000 forint minimum) köti a hitelt + 15 évre 29.000 forintos törlesztőrészletet kérne. Ennél kedvezőbb dolog érdekelne minket.
  Köszönöm válaszát előre is!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kitti!
   A leírt elv alapján működhet a lakásvásárlás. Az, hogy mekkora összegű lakáshitelt tudnának felvenni, függ az Önök jövedelmi helyzetétől is, így személyre szabott tájékoztatást Szakértőink az ügylet további részleteinek ismeretében tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Pisti szerint:

  Üdvözlöm.
  Kérdésem az lenne, használt lakásnak a konyha mérete mennyire számít a csoknál és ha igen, akkor mennyinek kell lennie?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pisti!
   A konyha méretére a kormányrendelet nem tér ki. Azonban, ha főzőhelyiséggel nem rendelkezik az ingatlan, akkor legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel kell rendelkeznie.

 • Niki szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Szeretnék venni egy használt lakást.
  Kérdésem az lenne, hogy a lakásban régi fa nyílászárók vannak és a konyhának nincs külön szellőztetője. Így megkapom a csokot?
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Niki!
   A fa nyílászáró nem zárja ki a támogatásra való jogosultságot, azonban főzőhelyiséggel, vagy ennek hiányában legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel rendelkeznie kell az ingatlannak.

 • László szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem az lenne, hogy használt lakás vásárlással, élettársival, 2 gyermek vállalással ugyanúgy jár az 1 430 000,-Ft?
  Válaszát köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolat esetén igényelhető a megelőlegező CSOK. További feltétel, hogy a házastársak közül legalább az egyik fél 40 év alatti legyen. Élettársi kapcsolat esetén csak meglévő gyermek után igényelhető a támogatás.

 • Csaba szerint:

  Üdvözletem!
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki BAR vagy KHR listán szerepel, akkor megkaphatja-e 3 gyermek mellet a CSOK-ot?
  Előre is köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A negatív tartalmú KHR nem zárja ki a 10 milliós CSOK jogosultságot, ha nem kapcsolódik hozzá hitelfelvétel.

 • Tama szerint:

  Ha 23 éves gyerekem után igénylem a CSOK-ot, akkor 10 éven belül meg tudja majd ő is igényelni, ha szüksége lesz rá?

 • Katalin szerint:

  Tisztelt hitelnet! 4 gyermekem van, 21 éves, 12 és 8 egy apától, akitől elváltam, jogerősen a kicsiket nekem ítélték. Pár éve élettársammal élek, akitől született 1 közös gyerekünk, de sajnos a válás elhúzódása miatt a volt férjemre anyakönyvezték. Már a gyámügyön rendezem, hogy az élettársam nevére vehesse. Albérletbe élünk, használt házat szeretnénk venni. Minden követelménynek megfelelnénk (munkahely, tb, stb.), de azt szeretném kérdezni, hogy a 21 éves gyerekemre és a volt férjem nevére került kislányomra, akire még nincs jogerős bírósági határozat, de természetesen velünk él, ahogy a többi gyerekem is, kihasználhatjuk-e a csokot?
  Köszönettel.
  Katalin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Az Önökkel közös háztartásban élő, Önök által eltartott 21 éves gyermeke után igényelhető a CSOK. Természetesen közös gyermekük után is jogosultak lehetnek a támogatásra. Arról, hogy az igényléssel meg kell-e várni, míg élettársa nevére kerül a gyermek, vagy sem, az érintett hitelintézetet kellene megkérdeznie.

 • Krisztián szerint:

  Érdekelne, hogyha 2 gyermekről igénybe vettem a szocpolt, de azóta van + 3 gyermekem, akkor azokra is jár a csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisztián!
   Ha a korábbi szocpolfelvétellel összefüggésben jelenleg is rendelkezik lakáshitellel, akkor utóbb született gyermekei után a fennálló tartozás csökkentésére igényelhető a támogatás, ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek, melyekről a hitelnyújtó bank tud Önnek tájékoztatást adni az adott ügylet részleteinek ismeretében. Amennyiben a korábbi támogatással összefüggő lakáshitele nem áll fenn, akkor újabb lakáscél megvalósítása esetén (új vagy használt lakás vásárlás, új ház építés, meglévő lakóingatlan bővítés) a korábban kapott szocpol és a jelenleg elérhető CSOK különbözetére lehet jogosult.

 • Izabella szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy jár-e adókedvezmény a csok használt lakásra igénybe vevőknek?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Izabella!
   Információink szerint nincs összefüggés az adókedvezmény és a CSOK igénybevétele között.

 • Tamás szerint:

  Üdvözlöm!
  Az iránt érdeklődöm, hogy egy gyermek esetén, nyílászárók cseréjére igényelhető-e a 600 ezer forint?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Korszerűsítésre (például nyílászáró csere) sajnos nem igényelhető a CSOK. Amennyiben a korszerűsítési hitelek érdeklik, Szakértőink készséggel tájékoztatják online adatlapunk kitöltése után!

 • Tamás szerint:

  Jó napot!
  Az iránt érdeklődnék, hogy lakást vásárolnék, de nem a lakásban, hanem egy mellette álló helyiségben van a fürdőszoba és szoba áll.
  Erre a lakásra is megkapom a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   A fürdőszobának a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül kell elhelyezkednie ahhoz, hogy jogosult lehessen CSOK-ra.

   • Tamás szerint:

    Viszont a telek olyan, hogy elhelyezkedik rajta egy ház, amibe 2 szoba és egy folyosó előtér van, a másik helyiség meg egy szoba, konyha, fürdőszoba.
    Akkor se vehetjük igénybe a csokot?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Tamás!
     Látatlanban sajnos nem tudunk mit mondani. Célszerű lenne befáradnia valamelyik hitelintézethez, ahol a tulajdoni lap, térképmásolat és alaprajz alapján pontos tájékoztatást tudnak adni Önnek.

 • Nagymama szerint:

  1980-as évek végén tetőtér beépítést csináltattunk, építési engedéllyel. Ez egy kb.50 éve épült ház. Válásunk után a tetőteret csak padlásnak használom, fűtés és víz le lett szerelve. A lakást vegyes tüzelésű kazánnal fűtöm, a meleg vizet villanybojler szolgáltatja. A nyílászárók régiek, de anyagi körülményeim nem engedik, hogy kicseréltessem. Megcsináltattam az energetikai tanúsítványt, a földszinti rész, fűtött alapterület 75 m2, a tetőtér 20 m2. Besorolás szerint JJ, kiemelkedően rossz minősítést kaptam (ami véleményem szerint nem fedi a valóságot). Jelentkező lenne a házamra, de nem tudom ilyen tanúsítvány beadásával van-e egyáltalán esély arra, hogy megkapják a támogatást? A vevők 35 év alattiak, van 2 gyermekük és még vállalnának kettőt.
  Szíves válaszukat várom: Nagymama

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nagymama!
   A támogatás elbírálásánál az ingatlan energetikai minősítését nem vizsgálják a hitelintézetek. Az ingatlannak azonban a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a banki értékbecslő tudja megállapítani helyszíni szemle alapján.

 • Andor szerint:

  Jó napot!
  Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy közmunkán dolgozok kb. 4 éve megszakítás nélkül és az érdekelne, hogy igénybe tudnám-e venni a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andor!
   A használt lakásra vonatkozó CSOK közfoglalkoztatottként is igénybe vehető, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek.

 • Márton szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Egy meglévő gyermek mellé két gyermeket vállalnának fiunk és felesége, és felvennék a három gyermekre a CSOK-ot. Kereken 60 m2-es lakást néztek ki. Most nincs pénzük nagyobbra. Budán laknak és mindkét nagyszülő a környéken él, szükségük van a közelségükre, viszont itt drágák a lakások. Ha a három mellé további gyermekeik születnek, ahogy, ha minden jól megy, tervezik, kicsivé válik a 60 m2.
  Ez esetben is maradniuk kell 10 évig?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márton!
   Van lehetőség arra, hogy a CSOK-ot tovább vigyék újabb lakásra 10 éven belül is. Feltétel azonban, hogy az eladott lakás árát továbbforgassák az újabb lakás vételárába, valamint a vásárolandó lakás nagyobb hasznos alapterületű legyen az eladottnál. További részleteket e témában ITT talál.

 • Zsuzsanna szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  3 gyermekünk van a férjemmel, szeretnék használt házra felvenni a csok-ot. Azonban anyósom a halála előtt a férjemnek ajándékozta a házát.
  Megkaphatjuk másik ingatlanra a támogatást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsanna!
   Az 1/1 tulajdoni arányú lakás sajnos kizárja a CSOK jogosultságot, ha nem haszonélvezettel terhelten kapta a férje. Megoldás ez esetben az ingatlan 50%-ának elajándékozása lehet, akár házastárs, akár gyermek részére. Más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányad ugyanis megengedett.

 • Pál szerint:

  Tisztelt szakértő!
  3 gyermekünk van, feleségemnek nincs ingatlan a nevén, sosem vettünk igénybe eddig semmilyen állami támogatást. Nekem van egy ház a nevemen, jelenleg abban élünk. Szeretnénk vásárolni egy használt házat, feleségem nevére megtehetjük-e a csok igénybevételével? Ha nem, milyen más lehetőségük van?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pál!
   Házasként csak akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha a CSOK igénybevételével vásárolni kívánt lakásban mindketten tulajdonrészt szereznek. Mivel az Ön 1/1 tulajdonában lévő lakóház kizárja a jogosultságot, ezért megoldás az lehet, ha a ház 50%-át felesége nevére íratja. Az igénylőknek ugyanis más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányad megengedett.

 • Réka szerint:

  T. Cím!
  Amennyiben nekem nincs, de a férjemnek már van három gyermeke, de mi is szeretnénk közöset, jogosultak vagyunk-e a Csok 10 millióra, amennyiben nem velünk élnek egy háztartásban, vagy ha velünk élnének jogosultak lennénk-e?
  Köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Réka!
   CSOK-ra azon gyermekek után lehetnek jogosultak, akik jogerős bírósági határozat alapján férjénél lettek elhelyezve, illetve Önökkel egy háztartásban, közös lakcímen élnek és az új lakásba is Önökkel költöznek, ott lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen fognak tartózkodni.

 • Csabi szerint:

  Helló!
  Kérdésem: a 3 gyerekre vonatkozó hasznos alapterületben nem lesz változás? Mert 2,2 millióból házat venni elég nehéz, ha esetleg lejjebb nem viszik kicsivel a négyzetmétert.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csabi!
   Nincs olyan információnk miszerint várható lenne a közeljövőben a CSOK igénylés esetén meghatározott minimális hasznos alapterületre vonatkozó előírás módosulása.

 • Pisti szerint:

  Nekem van egy lakásom 1/1 tulajdonnal, de a felén haszonélvezet van.
  Így jogosult vagyok a csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Pisti!
   Véleményünk szerint így is jogosult lehet a CSOK-ra, mert az igénylőnek maximum 50%-ban lehet olyan lakástulajdona is, amin nincsen haszonélvezeti jog.

 • Mária szerint:

  Tisztelt Cím!
  Lányom egy folyamatban lévő, használt ház vásárlásához 2 gyermek után igényelne CSOK-ot. A bank szinte az utolsó pillanatban közölte, hogy az adásvételi szerződés nem felel meg a CSOK szabályoknak, mivel a korábbi értékesített ingatlanhoz kapcsolódó hitel végtörlesztése mellett a szerződés lezárási díja is a kapott vételárból került kiegyenlítésre. Bele akarják kényszeríteni egy szerződés módosításba, a lezárási díj miatt, – újabb ügyvédi költség, idő stb. -, ami mellesleg 129 ezer Ft és ezt külön akarják megfizettetni vele.
  Kérdésem az lenne, hogy a banknak igaza van-e ezzel kapcsolatban?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mária!
   Tapasztalataink szerint továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételként figyelembe vehető az értékesített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő végtörlesztésének összege, amely tartalmazhatja a hitelszerződés lezárási díját is.

 • Lackó szerint:

  Tiszteletem.
  Azt szeretném kérdezni, hogy most lesz meg a második kisbabának és még egyre szeretnénk leszerződni. Ápolásin vagyok 3 éve a temet vonják használt lakásra szeretnénk feltenni, a házban 2 szoba, kis szoba, fürdőszoba WC-vel csatornára kötve, gázzal bent, nagyon jó lakás. 10 százalékos önerőt kértek, mivel a lakás kettő millió háromszázezer, így 230.000 Ft-ot kellene adjak, de csak százezret bírok adni. Így meglátom-e a csokot? Az ügyvédem szerint őneki semmi ügy nem esett ki a kezéből.
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lackó!
   A 3 gyermek után igényelhető 2,2 millió forint összegű CSOK-ra jogosultak lehetnek, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi feltétel teljesül.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne: ha feleségemnek és saját nevemen is van 50%-ban ingatlantulajdon (nem közös tulajdon), jogosultak vagyunk-e csok-ra használt lakás vásárlásnál?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön lehet más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaduk, így a leírtak alapján – amennyiben a további feltételek is teljesülnek – jogosultak lehetnek a kedvezményre.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő: szolgálati lakásban lakom, mely munkakörhöz kötött, viszont nem díjmentes. Ilyen esetekben, ha CSOK-os házat veszek, kötelező-e 90 napon belül bejelentkezni?
  Köszönöm válaszukat.
  Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a szolgálati lakásban tartózkodás abban az esetben fogadható el, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt. Amennyiben ez az Ön esetében nem térítésmentes, akkor véleményünk szerint nem fogadható el.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket