CSOK használt lakás vásárlásra 2018-ban is: Hitelnet.hu

CSOK használt lakás vásárlásra 2018-ban

Utolsó módosítás: 2018. március 26. hétfő

Mi változott 2018-ban?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – használt lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek lakástulajdonnal. (Az 5 éven belül eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség azonban továbbra is megmarad!)

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

CSOK összege:

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállítottigazolással igazolja, valamint  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

Hozzászólások
 • Erzsébet szerint:

  Tisztelt tanácsadó!
  Férjem és én 3 kiskorú leánygyermeket nevelünk, ebből 1, a kisebbik a közös. Elvált kapcsolatból 2 gyermek született. A férjemmel össze vagyunk házasodva. Használt lakást vennénk, aminek az ára 6 millió 5oo ezer Ft.
  Milyen papírok illetve okmány kell ahhoz, hogy megkapjuk a csokot és a vételár hány százalékát kapjuk meg csokra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   A közös háztartásban élő, 3 eltartott gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. A fennmaradó összeg önerőből vagy lakásvásárlási hitelből finanszírozható. Az, hogy mekkora összegű kölcsönre lehetnek jogosultak, előzetes hitelbírálat alapján határozható meg. Ehhez további információkra lenne szükség, melyet online adatlapunk kitöltésével adható meg. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Mónika szerint:

  Jó napot!
  A csok hoz a hasznos alapterület érthető, de ha véletlenül az adott helyiség vályogház és van olyan helyiség benne, ami nincsen betonozva, az is beleszámít a hasznos alapterületbe, ha a házon belül van? Illetve a külterület kivett tanya és szőlő megnevezéssel van a tulajdoni lapon, mert régebben nem volt bejelentésköteles a ház építése és nincs a tulajdoni lapon. Így is megkaphatjuk rá a csokot? Mert maga a kivett tanya a művelés alól kivett terület, ami elméletileg lakható résznek számít lakásnak, így olvastam.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A CSOK tanya megnevezésű ingatlanra sajnos nem vehető igénybe. CSOK-kal csak akkor finanszírozható egy ingatlan, ha lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

 • Aranka szerint:

  Jó napot!
  A kérdésem az lenne, hogy 3 kislányom van, kiskorúak. Munkám se nekem, se az élettársamnak nincs. Soha nem vettünk fel a gyerekek után semmit. Lakást szeretnénk venni, a kislányaink jövőjét szeretnénk jobbá tenni. A munkánk folyamatban van. Így fel tudnám venni a csok állami támogatást? Mi kell hozzá?
  A segítséget köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Aranka!
   A CSOK jogosultsághoz legalább egyikük részéről minimum 180 napos TB jogviszony szükséges, vagyis legalább egyiküknek féléves munkaviszonnyal kell rendelkezni. E nélkül sajnos nem tudják igényelni a támogatást. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Bernadett szerint:

  Jó napot kívánok!
  Az után szeretnék érdeklődni, hogy ha a megvásárolni kívánt háznál a telekre szolgalmi jog van bejegyeztetve, attól függetlenül tudom én igényelni a CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bernadett!
   A célingatlanra bejegyzett szolgalmi jog nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

 • Betti szerint:

  Kedves Tanácsadó!
  Érdeklődni szeretnék afelől, hogy ha a térképmásolaton a melléképületek (garázs, ólak) nem szerepelnek, egyébként a lakóház és mi is teljesen megfelelünk a csok elvárásainak, akkor elbukhatjuk a csokot?
  A hitel miatt már volt kinn egy értékbecslő a háznál, akkor ő azt mondta, hogy ez miatt nem fogja lehúzni a ház értékét. A csokos értékbecslő esetleg megteheti!?
  A választ előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Betti!
   Ugyanazt az értékbecslést fogadja el a hitelintézet CSOK-hoz is, mint amit a kölcsönhöz, így ha az rendeben van, a lakóház a CSOK feltételeinek megfelel, akkor elvileg nem lehet gond.

 • Zsuzsi szerint:

  Tisztelt szakértő!
  2017 november végén írtuk meg az adásvételi szerződést. Azóta megkaptuk a hitelt házrész vásárlásra. Testvértől vettük meg a ház felét. Csokot nem kaptunk. Élettársak vagyunk, hitelt a párom vette fel. Én lettem az adóstárs. Sajnos tulajdonrészem egyáltalán nincs. Nekem van 2 gyermekem, közös még nincs.
  Igényelhető a csok?
  Köszönöm válaszát.
  Zsuzsi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zsuzsi!
   A vásárolt házrészhez kapcsolódóan a támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

 • Bea szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Édesanyám új ingatlanba költözik, lemond tulajdonjogáról én és a testvérem részére. Testvéremtől megvásárolnánk a ráeső részt a családommal (2 gyermekünk van).
  Lehetőség van a csok igénybevételére hozzátartozó kifizetéséhez?
  Ha a tulajdoni részére nem is, akkor a megvásárolandó ház korszerűsítésére milyen lehetőség lenne CSOK keretében?
  Válaszukat köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bea!
   Tulajdonrész kivásárlásához és korszerűsítéshez a CSOK-ot sajnos nem tudják felhasználni.
   Használt lakás esetében a támogatás nem közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz vagy legalább egy szobával történő bővítéshez igényelhető.

 • Attila szerint:

  Üdvözletem.
  Érdeklődnék, hogy családon belüli lakás vásárlásához igénybe vehető a csok, Konkrétan szülőktől gyermek esetében.
  A Válaszukat előre is köszönöm.
  Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A szülő a gyermeknek közeli hozzátartozója, ezért a CSOK a szülőtől történő lakásvásárláshoz sajnos nem vehető igénybe.

 • Vanessza szerint:

  Üdv.
  Egyedül nevelem kislányom. Munkaviszonyom nincs.
  Így el lehet intézni, mert azt hallottam nem kell hozzá. Még gyesen vagyok, azt elfogadják?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Vanessza!
   A CSOK jogosultsághoz társadalombiztosítási jogviszony szükséges. Önmagában a gyes nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt. Ha a gyes ideje alatt nem áll fenn korábbi munkaviszonya, az OEP nem fogja tudni kiadni az Ön részére az igényléshez szükséges TB jogviszony igazolást. Így sajnos nem tudja igénybe venni a támogatást.

 • Zoltán szerint:

  Üdvözlöm!
  Külföldön dolgozom. Most veszünk egy használt házat, felújítást igényel!
  Az lenne a kérdésem, hogy milyen okmányok kellenek a csok felvételéhez?
  A ház a feleségem nevén fog szerepelni 100%-ban. Ez problémát jelent-e, mert ő nem dolgozik!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   A CSOK lakásvásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez igényelhető, de felújításra sajnos nem. Házastársak, élettársak CSOK igénylése esetén a jogosultság feltétele, hogy mindkét fél tulajdonrészt szerezzen a célingatlanban. Ha felesége lesz az ingatlan 100%-os tulajdonosa és Ön nem szerez tulajdonjogot még egy minimális hányadban sem, akkor CSOK-ra sajnos nem lehetnek jogosultak. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
   A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Csilla szerint:

  Az lenne a kérdésem, hogy pontosan mit takar a közművesített ingatlan fogalma? Elég, ha a szennyvíz csatorna a telken belül van vagy feltétel az is, hogy rá Legyen kötve a ház szennyvízelvezetése?
  Előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Nem elég, hogy a szennyvíz csatorna a telken belül van, a CSOK jogosultsághoz rá kell kötni.

 • Szandi szerint:

  Kedves Ügyintéző!
  Januárban írtuk alá az adasvételit a házra. Viszont rokontól vettük meg és nibcs bent a vezetékes víz. Ezek miatt még mindig nem kaphatjuk meg a Csokkot?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szandi!
   Ha az adott településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút elfogadható helyette. A közeli hozzátartozótól történő lakásvásárlás továbbra sem finanszírozható CSOK-kal.

 • Tibor szerint:

  Általunk felújított házban lévő lakás (ca 70 m2) eladásakor egy CSOK-ra jogosult érvényesítheti-e ezen jogát mint vevő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   A vevő nem lehet közeli hozzátartozója az eladónak. Ezen túlmenően, amennyiben teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb feltételek, úgy az Önök által felújított házban lévő lakásra igényelhető a CSOK.

 • Lóránt szerint:

  Osztatlan közös tulajdonú épületben 2 lakás van (külön bejárat; földszinti lakás és emeleti lakás), melyek külön villany- és gázórával rendelkeznek. A víz nincs külön választva, egy óra méri a két lakást. Az egyik lakás CSOK-kal való megvásárlásához szükséges-e önálló vízórát/almérőt szereltetni, vagy a vízfogyasztás elszámolható a lakások közti “belső egyezség alapján”?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lóránt!
   Víz esetében önálló vízóra nem feltétel, de almérő mindenképpen szükséges.

 • Lajos szerint:

  Nekem egy lakás 1/1 tulajdonom, egy nyaraló 1/2 tulajdonom van több mint 5 éve. Feleségem 2 éve eladta lakástulajdonát, egy éve vett egy 1/1 tulajdonú lakást 4 millióért. Ő még 1/2 tulajdonosa 1.5 ha szántónak.
  Ezek mellett tudunk venni egy közös lakást csok támogatással 2 gyerekre 4 millióért?
  Esetleg úgy, hogy a feleségemnek 1/10 tulajdona lesz benne?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lajos!
   A lakástulajdonra vonatkozó korlátozás használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén is eltörlésre került 2018. március 15-től. Így meglévő lakástulajdonaik nem jelentenek akadályt. Az 5 éven belül eladott lakás eladási árára vonatkozó továbbforgatási kötelezettség azonban megmaradt, tehát felesége 2 éve eladott lakásának árát tovább kell forgatni. A továbbforgatási kötelezettség viszont csökkenthető az eladást követően vásárolt lakóingatlan vételárával. Ha a teljes eladási ár továbbforgatásra került korábban, akkor a jelenlegi lakásvásárlásnál már nincs továbbforgatási kötelezettségük. Ha még nem, akkor azt a feltételt maradéktalanul teljesíteni kell a mostani vásárlásnál. Arra vonatkozó előírás nincsen, hogy milyen arányban kell tulajdonosnak lenniük, feltétel, hogy mindketten szerezzenek tulajdonrészt.

 • Brigitta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A használt lakáshoz csak azok tudnak hozzájutni, akiknek van munkaviszonya, mert sajnos jelen pillanatban nincs munkaviszonyom, de van 2 gyermekem és még nem vettük igénybe, de szeretnénk igénybe venni, mert albérletben élünk.
  Előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigitta!
   A CSOK jogosultsághoz – házastársak, élettársak CSOK igénylése esetén – legalább az egyik félnek minimum 180 napos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie.

 • Csilla szerint:

  Csok igénylésnél mi az első lépés használt lakás vásárlásnál?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Elsőként annak célszerű utánanézni, hogy a használt lakásra vonatkozó CSOK feltételek teljesülnek-e. Ezt fenti bejegyzésünk alapján megteheti.

 • Judit szerint:

  Három kiskorú gyerekünk van, Óbudán élünk. Megtakarításunkból egy kis lakást vennénk Budapesten. Felvehető-e ehhez a csok? Ha igen, át kell-e jelentkezni állandó lakcímre a csok-os lakásba?
  Esetleg a meglévő ingatlanunk felújítására (fürdőszoba) is lehet használni?
  Köszönöm szépen.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   3 gyermek után akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha legalább 60 m2 alapterületű lakást vásárolnak, ahol 90 napon belül állandó lakóhelyet létesítenek. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   Lakásfelújításra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Éva szerint:

  A csokhoz kell a térképmásolat? A térképen nem szerepel a nyitott terasz és az se, hogy abból konyha lett csinálva. Az számít a Csoknál? 2 gyerek van, 50 négyzetméter kell és úgy megvan.
  Elfogadható-e ?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A CSOK igényléshez családi ház esetén térképmásolat is szükséges. A térképmásolatnak a valóságnak megfelelőnek kell lenni, szükséges tehát az említett helyiség feltüntetése.

 • Erzsébet szerint:

  Jó napot!
  Vettem házat, 53 nm, saját pénzemből havi törlesztéssel, most az én nevemen van . Csok-ra eladhatom magamnak újra? Szeretném felújítani, gázt beköttetni, stb. Lehetséges lenne?
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Az Ön által megjelölt lakáscélokra a CSOK nem vehető igénybe. Felújításhoz, korszerűsítéshez lakáshitelt igényelhet, megfelelő ingatlan- és jövedelemfedezettség esetén. Személyre szabott, díjmentes lakáshitel tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Gyöngyi szerint:

  Jó napot kívánok.
  Érdeklődnék, hogy láttam fent a neten, hogy 2018. 03. 15.-ével változott a csok. Annyit szeretnék kérdezni, hogy használt házra megadják a 10 milliót, hogy ez életben van vagy lesz, mit lehet róla tudni és mik lesznek a feltételek hozzá?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   Nincs olyan információnk, miszerint a 10 milliós CSOK használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető lenne a jövőben. Használt lakás esetében a korábbi támogatási összegek vannak érvényben. A 10 milliós CSOK továbbra is új lakóház építése vagy új építésű lakóingatlan vásárlása esetén igényelhető legalább 3 eltartott gyermek után.

 • Magdolna szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  4 gyermekkel, egyedülállóként szeretnék egy 55 nm-es használt lakást venni. Úgy láttam, hogy ez esetben a 70 nm-es lakásra jár támogatás. 55 nm-re egyáltalán nem is vehetem igénybe?
  Másik kérdésem: a lakcímkártyán kívül ki ellenőrzi a bentlakást?
  Köszönettel:
  Magdolna

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Magdolna!
   4 gyermek esetén a CSOK igénybevételével vásárolt lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 70 m2-t. 55 m2 hasznos alapterületű lakás esetén legfeljebb 2 gyermek után igényelhető 1.430.000 Ft összegű CSOK.
   A bentlakás ellenőrzése a területileg illetékes járási hivatal hatásköre.

 • Emese szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A CSOK 2018-as változtatásai kapcsán tenném fel kérdésemet:
  40 éves korom alatt született meg két gyermekem, jelenleg 44 éves vagyok, élettársammal élek együtt. A nevemen van egy 100%-os tulajdonú ingatlan. 2017 decemberében kötöttünk egy adásvételi szerződést egy kertes házra, hitelt vettünk fel rá, abból fizettük ki a vételárat 2018 februárjában, a CSOK-ot nem igényeltük meg a 100%-os tulajdonjogom miatt.
  Most a változások miatt visszamenőleg megigényelhetjük-e a CSOK-ot?
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel:
  Emese

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Emese!
   A CSOK visszamenőleges igénybevételére már sajnos nincs lehetőség, mivel kiegyenlítésre került a teljes vételár.

 • Lia szerint:

  Jó estét!
  Érdeklődnék, hogy egy régebben épült családi házat néztem ki. Kiderült az energia tanúsítvány alapján 120 m2, de a földhivatalnál a térképmásolaton csak 90 nm2 szerepel. Hozzáépítettek anno xx időben. Ez miatt én elbukhatom a csokot? Nem igényelhetem rá? Vagy van rá valami megoldás, kell egyáltalán a térképmásolat? Most parázom, hogy ez miatt le kell mondanom a kinézett és lefoglalózott házról.
  Köszönöm a segítséget.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Lia!
   A ház ingatlan-nyilvántartásbeli és valós státuszának összhangban kell lenni, tehát a bővített részt is fel kell tüntetni hivatalosan a térképmásolaton.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Nekem hárommillióra lenne szükségem. Van + két gyerek utáni szocpol.

 • Csaba szerint:

  Tehát 10 éven belül a röghöz kötöttséget csak úgy tudom megszüntetni, ha visszafizetem a nem visszafizetendő családtámogatást, mert a család bővülése miatt nagyobbra szeretném cserélni a meglévő lakásunkat?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A CSOK-kal finanszírozott használt lakás 5 év után eladható és másik, nagyobb hasznos alapterületű lakásra a támogatás továbbvihető.

 • Csaba szerint:

  Hány évig tart az állam által bejegyzett jelzálogjog a 600.000-es CSOK igénylése esetén lakásvásárlásnál kölcsönigénylés nélkül, a teljes vételár kifizetése után?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra kerül bejegyzésre az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom.

 • László szerint:

  Olyan kérdésem lenne, hogy 6 hónapos munkaviszonyom most lesz meg. Mivel lakást szeretnénk vásárolni, fontos lenne tudnom, hogy határozott munkaviszonyomra ez lehetséges-e, ha a csokot venném igénybe? Köszönöm mielőbbi válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A CSOK jogosultság szempontjából az a lényeg, hogy a legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonya meglegyen, maximum 30 nap megszakítással. Nem probléma tehát a határozott idejű munkaviszony. Amennyiben hitelfelvétel is kapcsolódna a lakásvásárláshoz, akkor határozott időre szóló munkaszerződés esetén különböző feltételeket támasztanak a bankok. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Szilvia szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdekelne, hogy ha CSOK-ot szeretnénk igénybe venni és egy zártkertet szeretnénk venni, milyen módon kell igazolnunk az ivóvíz ellátást? (fúrt kúttal rendelkezik az ingatlan)

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia4
   A CSOK csak lakóház vagy lakás megnevezésű ingatlan vásárlásához igényelhető, zártkertként nyilvántartott ingatlan sajnos nem finanszírozható CSOK-kal.

 • Brigitta szerint:

  Arra lennék kíváncsi, mennyi költséggel jár, ha használt lakásra 3 gyerek után veszem igénybe a csokot? Mennyi az ügyvédi költség, stb?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigitta!
   Amennyiben a támogatást önmagában – hitel nélkül – igényli, akkor az alábbi költségek merülnek fel:
   – Értékbecslés: kb. 30.000 Ft
   – Tulajdoni lap díja: kb. 3.600 Ft/db (2 db)
   – Térképmásolat: 3.000 Ft (családi ház esetén)
   – Bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft
   Az adásvételi szerződés díjáról a szerződést készítő ügyvéd tud pontos tájékoztatást adni, általában a vételár 0,5-1%-a. Tulajdonjog bejegyzés illetéke: 6.600 Ft.

 • Edina szerint:

  Szeretnénk igénybe venni a 10 millió Ft-os csok támogatást használt ház vásárlásához, hitel nélkül. Élettársam harmadik országbeli, állandó tartózkodási kártyája van, (tavaly kapta meg 10 évre). Van bejelentett magyarországi munkahelye, megvan a 2 év folyamatos társadalombiztosítása is. Én főállású anyaként vagyok otthon a harmadik gyermekünkkel, társadalombiztosításom folyamatos.
  Így jogosultak lennénk a támogatásra, vagy van valami hiányosság?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edina!
   Használt lakás vásárlásához 3 gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. A 10 milliós CSOK kizárólag új építésű lakóingatlan vásárlásához és új lakóingatlan építéséhez használható fel. Harmadik országbeli állampolgár is jogosult lehet a támogatásra, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik.

 • Fanni szerint:

  Üdvözlöm!
  Szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, a következő kérdések merültek fel bennünk :
  – A lakásvásárlástól számítva hány évig kell kötelezően ott élnem az adott ingatlanban? Meddig kell magyarországi bejelentett munkahellyel, lakcímmel (nyilván ott az adott lakásról beszélünk) rendelkezünk? Tehát ha tegyük fel, x év múlva ki szeretnénk költözni külföldre, megtehetjük-e, vagy kötelezve vagyunk bizonyos ideig itt tartózkodni?
  – Amennyiben lejárt az az idő, ameddig itt kell élnünk, kiadhatjuk a lakást, vagy csak akkor, ha lejárt a hiteltörlesztés?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Fanni!
   A bentlakási kötelezettség és az állandó lakcímként történő bejelentés 10 évre szól, de vannak kivételes helyzetek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   A magyarországi TB jogviszony meglétét a hitelintézetek csak a CSOK kérelem benyújtásakor ellenőrzik, illetve amennyiben EGT állambeli TB jogviszonnyal és 180 napon belül magyarországi TB jogviszony vállalásával történik az igénylés, úgy annak teljesülését is igazolni szükséges. A vonatkozó kormányrendelet alapján ezen túlmenően nincsen kötelezettségvállalás a magyarországi TB jogviszony fenntartására vonatkozóan. A külföldi munkavállalás miatti költözés is megtalálható a kivételes helyzetek között, maximum 5 éves időtartamra.
   10 év után – amennyiben a lakáshitel még fennáll – a hitelnyújtó bank hozzájárulásával lehetséges a lakás bérbeadása.

 • Bence szerint:

  Kedves Szakértő!
  CSOK támogatást két gyermek vállalására szeretnénk felhasználni (egy már van, ő 10 hónapos). Feleségemmel kertes házat szeretnénk vásárolni 4-8 millió Ft között Nyíregyháza környékén.
  Kérdésem, hogy a CSOK-t önerőként is fel lehet használni? Ha igen, mi a menete? Utólag kell bizonyítani a támogatás felhasználását? (A bankban két ügyintéző két ellentétes információt mondott, ezért kérem a segítségét.)
  Amennyiben nem lehet önerőként, akkor az ingatlan vételárába be lehet fizetni?
  Köszönettel: Bence

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bence!
   A meglévő gyermek után adható CSOK-ot minden bank önerőnként veszi figyelembe, de a vállalt gyermek utáni támogatást nem mindegyik. Emiatt lehet különbség bankonként a finanszírozáshoz szükséges önerő mértéke tekintetében. A támogatás összegét az adásvételi szerződésbe már bele kell foglalni, s a hitelintézetek a CSOK-ot a vételár utolsó részeként az eladó által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára utalják. Utólag a CSOK igénybevételére már nincs lehetőség! Az adásvételi szerződés megkötését követően 180 nap áll rendelkezésükre, hogy a CSOK kérelmet a fent leírtak szerint benyújtsák.
   Amennyiben lakáshitelt is szeretnének felvenni, Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket. Ehhez elsőként online adatlapunkat kellene kitölteni. Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

 • Norbert szerint:

  Az érdekelne használt házvásárlásnál vidéken (Nagykáta), milyen állapotúnak kell lennie az ingatlannak, (felújítás alatt van). Ezt ki ellenőrzi, ha ellenőrzik, mikor? Vagy erről is elég csak nyilatkozni? Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   A CSOK igénybevételével vásárolandó használt háznak a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek kell megfelelnie. Fontos azonban, hogy az eladó hozzájárulásával a tulajdonba kerülés és a
   CSOK igénylése előtt megkezdett vagy folyamatban lévő, a kedvezménnyel érintett lakást érintő felújítások esetén a hitelintézet által megbízott értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Az értékbecslő az ingatlant a CSOK kérelem benyújtását követően ellenőrzi.

 • Alexandra szerint:

  Annyi lenne a kérdésem, 3 gyerekem van és jól jönne a párommal nekünk ez a szocpol. indszenten néztünk házat és nagy segítség lenne
  Igényelhető, hogy nincs munkaviszonyom, csak gyesen vagyok 4 éve?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alexandra!
   Csak gyes esetén nem adható ki sajnos a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. A jogosultsághoz azonban – élettársak, házastársak igénylése esetén – elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a 180 napos TB jogviszonnyal. Amennyiben ez a feltétel párja részéről teljesül és a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételeknek is megfelelnek, jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Mónika szerint:

  Kedves szakértő!
  Férjem a jelenlegi házunk tulajdonosa 1/1 részben. Én nem vagyok ház tulajdonos. Használt családi házat szeretnénk venni, ami 3 szobás.
  Van erre lehetőség így is?
  Üdv: Móni

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátozás március 15-től használt lakás vásárlása esetén is eltörlésre került, így ha a fenti bejegyzésünkben olvasható, további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a támogatásra.

 • Ágnes szerint:

  3 gyerek után szeretnénk igénybe venni a támogatást. Jelenlegi lakásunkat nagyobbra cseréljük, 68 nm-es, használt lakás. Amíg a nevünkön van az épp eladás alatt lévő lakás beadhatjuk-e a kérelmet, elbírálják addig? Vagy csak ha már nincs a nevünkön? OOP igazolást elég egyikünknek beszerezni?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   Mivel a meglévő lakástulajdon március 15-től már nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél, ezért véleményünk szerint beadható a kérelem, de teljesülnie kell az 5 éven belül eladott lakástulajdon árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettségnek.

 • Alex szerint:

  Üdv.
  Engem az érdekelne, hogyha igénybe szeretném venni a csokot 2 gyermekre, akkkor milyen feltételeknek kell pontosan megfelelnem? Ezeknek nekem vagy mindkettőnknek meg kell feleljünk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Alex!
   A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonnyal elegendő egyiküknek rendelkezni, a többi feltételt mindkettejük részéről teljesíteni szükséges.

 • Viktória szerint:

  Üdvözlöm.
  Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy 3 hónapja 2 gyermekes családnak adtam el a volt ingatlanomat, ami 1.430.000 Ft volt. A napokban kinézzük a házat, amit csokra vennénk. A papírok rendben vannak, az ügyvédnél is voltunk. Most azzal a kérdéssel fordulok önhöz, a beleforgatott összegről nem kértem igazolást a banknál az utalásról, csak a adásvételiben van leírva.
  A bank nem fogja így visszadobni a papírokat?
  Köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Véleményünk szerint a fent említettek miatt a bank nem fogja visszadobni a CSOK kérelmet.

 • Éva szerint:

  Üdv!
  6 gyermekem van, elváltam. Korábban igénybe vettem az első 3 gyermekemre a szocpolt és most használt lakásra szeretném felvenni a csokot. Megadjak a 2 millió 2 százezret így is, ugye? Valamint közmunkás vagyok és sajnos aktív báros. Tudom így is igényelni az utóbbi 3 gyerek csokját? Hitelt nem igényelnék, csak a csokot.
  Ilyenkor is nézik a BAR listát?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Azon eltartott gyermekei után, akire még nem kapott szocpolt, igényelhető a 2,2M Ft összegű CSOK, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. Az aktív BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

 • Mónika szerint:

  Most vettem egy tanyát, van benne villany, vezetékes gáz, víz. A fő épületben 3 szoba van, viszont a fürdőszoba és a konyha egy másik épületben lett kialakítva. Mivel a két épület nagyon közel van egymáshoz, így ha a kettő közé felépítenénk egy plusz szobát, akkor a két épületet össze tudnánk kötni, hogy télen fürdés után a gyerekek ne fázzanak meg, ha egyik épületből a másikba közlekedünk. Kérdésem a következő lenne, így bővítésre igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot 2 gyerekre, hogy a főépületben megvan a kellő szobaszám, de nem benne van a fürdőszoba és a konyha, illetve az baj-e, hogy az ingatlan csak az én nevemen van, nem közös tulajdon a férjemmel?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Mónika!
   A CSOK tanya megnevezésű ingatlan bővítéséhez sajnos nem vehető igénybe. A CSOK csak olyan ingatlan bővítéséhez igényelhető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepel.
   Továbbá problémát jelentene az is, hogy a főépület nem rendelkezik konyhával, illetve főzőfülkével, valamint fürdőszobával, továbbá férje nem rendelkezik tulajdonrésszel az ingatlanban.

 • Nikoletta szerint:

  Szeretném megtudni, mennyi a CSOK összege használt lakás vásárlás esetén? Számít-e, hogy 3 gyermekem van? Van-e kedvezményes hitel abban az esetben?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikoletta!
   A használt lakásvásárlás esetén elérhető támogatási összegekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   A 10 milliós CSOK és az a mellé igényelhető kedvezményes lakáshitel új építésű lakóingatlan vásárlása és új lakóház építése esetén érhető el. A használt lakás vásárlása esetén igényelhető állami kamattámogatású és piaci kamatozású lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

 • Attila szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Önöktől azt a tájékoztatást kaptam egy hete, hogy közmunkásként jogosult vagyok csok igénylésre. Viszont a Nemzetgazdasági Minisztérium március 15-től érvényes tájékoztatójában, melyet a bankom adott az szerepel, “társadalombiztosítási jogviszonyban biztosított- kivéve közfoglalkoztatotti munkaviszony.
  Most akkor mi az igaz, mert sajnos nincs arra pénzünk, hogy vaktában belefussunk intézni.
  Válaszukat köszönöm: Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   Használt lakás vásárlása esetén közfoglalkoztatottak is jogosultak lehetnek CSOK-ra. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tájékoztatóban ez a rész sajnos tévesen jelent meg. Úgy tudjuk, ennek javítása időközben megtörtént.

 • Norbert szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Ezúton érdeklődöm, ha feleségemmel használt lakás vásárlására igénylejük 2 gyermekre a CSOK-ot, és tegyük fel még sem sikerül teljesíteni a feltételeket, tehát egy gyermek sem születik, a mostani jegybanki alapkamathoz mérten mekkora lesz a visszafizetendő összeg? Legfőképp az érdekelne, hogy az igénybevételtől számított 1 év elteltével mennyit kellene visszafizetni?
  Előre is nagyon köszönöm a választ!
  Üdvözlettel:
  Norbi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbi!
   A visszafizetésről az ebben illetékes járási hivatal tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Ügyintéző!
  Ha a CSOK – legyen az új vagy használt ingatlan – felvétele után válásra kerülne sor, van-e bármelyik félnek visszafizetési kötelezettsége vagy az egyik fél visszafizetési kötelezettség nélkül lemondhat a másik, a gyerekekkel az ingatlanban maradó javára a tulajdonrészéről?
  Köszönöm a választ.
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Igen, házasság felbontása, ha
   a) − a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és
   b) a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad, a tulajdoni hányadát elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

 • Brigitta szerint:

  Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. Három kiskorú gyermekünk van. A férjem 63 éves, én pedig 42 vagyok.
  Kaphatunk-e csok-ot?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Brigitta!
   Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, további feltételek is teljesülnek, úgy a leírtak alapján jogosultak lehetnek meglévő gyermekeik után CSOK igénybevételére.

 • Tímea szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni, önerőnk 7.070.000 Ft. Egy meglévő és egy vállalt gyermekre szeretnénk igényelni a Csokot. (1.430.000 Ft). A lakás ára: 11.500.000 Ft. Kb. 1 hónapja személyi kölcsönt igényeltünk, ezáltal a KHR-be bekerültünk.
  Kérdés: ez miatt nem igényelhetjük a lakáshitelt Csok mellé? Vagy ez csak akkor kizáró ok, ha tartozásunk lenne és BAR listán lennénk?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   Ha a KHR-be a hitelfelvétel miatt kerültek be, az nem kizáró ok. Minden hitelszerződés rögzítésre kerül a Központi Hitelinformációs Rendszerben. Kizáró ok akkor, ha negatív információval szerepelnek.

 • Icus szerint:

  A lakás amiben lakom, családom tagjának tulajdona. 10 éve felvett svájci frank alapú jelzáloghitelt. Az én adataim is kellettek a szerződéshez. A felvett hitel 3 millió forint értékű volt. Most márciusban jött egy levél a tulajdonos nevére. Tíz év alatt az első és közölték, hogy az utolsó felszólítás és majdnem 11 milliós a tartozás. Eddig ha nem fizette a rokonom, akkor erről miért nem kaptam én is értesítést és ezt hogyan lehet 5 évre késleltetni, megkérni a fizetés kitolását, tehát lehetséges-e és nekem a két gyermekemre a még meglévő kedvezményt felvennem?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Icus!
   A fennálló tartozás rendezésére a CSOK nem vehető fel. Az ügyben az érintett hitelintézettel történő egyeztetést javasoljuk.

 • Andrea szerint:

  Szeretném megkérdezni, hogy mennyi összeg jár 3 gyerek után. Anyósom nevén van a ház, párom csak a haszonélvező. Esetleg a támogatást, ha igénybe venném, akkor ráfordítható-e, hogy átvegyem tőle, hogy a saját nevünkön legyen? Vagy milyen módon használhatnám ki, hogy ne vesszen el ez a támogatás?
  Köszönöm a segítséget előre is.
  Tisztelettel: K-né

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andrea!
   Anyósa nevén lévő ház megvásárlásához a CSOK-ot sajnos nem tudják felhasználni. A három gyermek után használt lakásra igényelhető 2,2 millió Ft-os CSOK-ot másik használt lakás vásárlásához vagy legalább 50%-ban saját, párjával közös tulajdonukban lévő, haszonélvezettel nem terhelt lakóingatlan legalább egy szobával történő bővítéséhez igényelhetnék. A vásárlásra vonatkozó további feltételekről fenti bejegyzésünkből, a bővítésre vonatkozó feltételekről pedig IDE kattintva tájékozódhat.

 • Árpád szerint:

  Tisztelt Ügyintéző!
  2017-ben 30 millió Ft-ért értékesítettünk egy lakást. 2018. évben szeretnénk a csokot kihasználni. (3 gyermek, új lakást szeretnénk, minden feltételnek megfelelünk…)
  1. változat: 30+10 millió Ft csok-ért kell vásárolni új lakást? (Talán a maximum ár 35 millió Ft?)
  2. változat: vegyünk egy használt lakást 25 millió Ft-ért és utána egy 10 csok +10 kamattámogatott hitelt + 5 millió Ft saját részből egy újat?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Árpád!
   Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetné nincsen továbbforgatási kötelezettség az 5 éven belül eladott lakástulajdonra vonatkozóan. Ha a 10+10 milliós támogatást szeretnék kihasználni, akkor legalább ennyiért kell új lakást vásárolniuk, függetlenül attól, hogy mennyiért adtak el előzőleg lakást. A vételárra vonatkozóan maximum korlát sincs, a 35 milliós felső határ használt lakóingatlan vásárlása esetén érvényes.

 • Zoltán szerint:

  Tisztelt Hitelnet.
  Ha 7 millióért szeretnék házat venni a CSOK-ra, 2 gyerekünk van és 1.430.000 Ft a támogatás, akkor a többi fennálló összeget kell a banknak vissza fizetnem?
  Jól értem?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   Ha 7 millió Ft a ház vételára, akkor ahhoz 1.430.000 Ft CSOK-ot tudnak igénybe venni, a fennmaradó részt önerőből vagy lakáshitelből szükséges finanszírozni.

 • Ildikó szerint:

  Jó napot!
  Szeretnénk a párommal lakáshitelt felvenni a csokkal együtt két gyerekre használt lakásra. Jelenleg gyeden vagyok, nem dolgozom. Viszont én KHR listás vagyok.
  Így is fel tudjuk venni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   A negatív KHR nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek, CSOK-ra jogosultak lehetnek, ám a hitelfelvétel sajnos nem oldható meg, kivéve, ha passzív KHR státuszban van, s a tartozás rendezése óta eltelt legalább 6 hónap. Ha ez utóbbi feltétel teljesül, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják az így elérhető lakáshiteleket.

 • Gyöngyi szerint:

  Jó napot kívánok!
  Gyöngyi vagyok. Érdeklődnék, hogy 2018. 03. 15.-én behozták, hogy használt lakásra megadják a csokot. Az érdekelne, hogy a párom bár listás, még most fizetjük ki az utolsó törlesztőt a banknak és utána pozitív lesz, hogy ez befolyásolja-e, hogy megkapjuk-e és mik lesznek a feltételek?
  Köszönöm, várom mielőbbi válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyöngyi!
   Használt lakás vásárlásához 2015. július 1. óta igényelhető a CSOK. A CSOK jogosultságot a negatív tartalmú BAR lista nem zárja ki, de hitelfelvételre legkorábban akkor nyílhat lehetőség, ha a tartozást legalább 6 hónapja rendezték. A CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

 • Márta szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Majd 2 hét múlva születendő első gyermekét várjuk. Lakáshitelt igényeltünk tetőteres használt, új állapotban lévő lakáshoz, de a hasznos alapterülete fél nm-rel kisebb, mint kiderült. 39.5, nem kaptuk meg a csok 600e Ft-ot.
  Lehet-e még ezt méltányosságból kérni? Ha nem vesszük fel a kölcsönt buktuk.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Márta!
   Amennyiben a lakás hasznos alapterülete nem éri el a 40 m2-t, úgy a támogatásra sajnos nem jogosultak. Méltányosságra információink szerint sajnos nincs lehetőség.

 • Attila szerint:

  Én egy 7 gyereket nevelő közmunkás vagyok, a három nagyobbra már vettünk fel szocpolt, most a négy kisebbre szeretnénk felvenni használt lakásra.
  Milyen összegre vagyunk jogosultak, ha a ház 120 nm?
  Milyen költségekre számíthatunk a bank felé, amit az adásvételin kívül fizetni kell?
  A ház amit meg szeretnénk venni, tartalmaz két pici hibát, egy helyen beázott, ami látszik az álmennyezeten. A másik, hogy az egyik ablakot betörték. Ezeket mindenhogy ki kell javítani, vagy nem köt bele a bank?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   4 gyermekük után 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a további CSOK feltételek is, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   Ha csak CSOK igénylés történik, hitelfelvétel nem, akkor a banknak a támogatás iránti kérelem elbírálásáért az igényelt támogatás összegének 1,5%-át, maximum 30.000 Ft-ot kell megfizetni. Ezen felül van értékbecslési díj (kb. 30.000 Ft – hitelintézetenként némileg eltérhet), valamint felmerül a tulajdoni lap (3.600 Ft), családi ház esetén térképmásolat (3.000 Ft) díja. Lakáshitellel történő igénylés esetén a támogatás elbírálásáért külön nem kell fizetni. Ebben az esetben a hitelfelvétel költsége bankonként eltérő. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
   A műszaki tartalommal, megfelelőséggel kapcsolatban sajnos nem tudunk felvilágosítást adni, ebben a kérdésben az értékbecslő illetékes.

 • Andreas szerint:

  Külföldön élő 2 gyermekes család vagyunk. Szeretnénk vásárolni vagy egy 3 szobás használt lakást, vagy egy kertes házat. Hitelt nem szeretnénk, csak a csok-ot igényelnénk. Ebben a 2 esetben mennyi lehetne a az igényelt összeg?
  Köszönettel: Andreas

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Andreas!
   CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha legalább egyikük rendelkezik minimum 180 napos EGT állambeli TB jogviszonnyal és vállalja, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Ez esetben 2 gyermek után – használt lakás, családi ház esetén egyaránt – 1.430.000 Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a további, fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek is.

 • Laci szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a már korábban felvett CSOK összegét lehet-e módosítani visszamenőlegesen, ha időközben a törvény szerint megnőtt a támogatás összege.
  Még 2016. januárban kaptunk 2 vállalt gyermekre 64 nm2-es használt lakásra 800.000 Ft CSOK-ot, (jelenleg is fut a lakáshitelünk), de idén már 1.430.000 Ft jár ugyanezekre a feltételekre.
  Kérhető visszamenőlegesen a különbözet vagyis a 630.000 Ft?
  köszönettel:
  Laci

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laci!
   A CSOK különbözet visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

 • Tamás szerint:

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék. Feleségemmel 2007-ben igénybe vettük az akkor még szocpol néven futó kedvezményt használt lakás vásárlásra négy gyermekkel. Azóta nagyobb lett a család, 7 gyermekünk van. Feleségem és én is állandó munkahellyel rendelkezünk.
  A kérdésem: igénybe vehetjük a Csokot használt lakás vásárlására?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Az új CSOK rendelet értelmében a CSOK számítás során figyelmen kívül hagyhatók azok a gyermekek, akik után korábban már kaptak támogatást, így az akkori szocpol összegével nem szükséges csökkenteni a CSOK összegét. Ez alapján utóbb született 3 gyermekük után jogosultak lehetnek 2,2M Ft összegű CSOK-ra használt lakás vásárlása esetén, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hölgyem, Uram, a következő kérdéseim lennének:
  Az összkomfort azt jelenti, hogy cirkós vagy központi fűtésesnek kell lenni a lakásnak? Találtunk egy gázkonvektoros lakást, arra nem igényelhetjük?
  Ha én 30 éves vagyok, a párom idősebb, már közelebb az 50-hez és még nem vagyunk házasok, élettársként kaphatunk-e támogatást?
  Van-e esély, hogy akár a 3 gyerek utáni összeget is megkapjuk?
  Az elbírálás során, ha a bank úgy ítéli meg, hogy 3 gyermekre nem tud támogatást adni, de kettőre igen, akkor az újabb 30 napot vesz igénybe?
  HA megkapnánk a nagyobb összeget és csak 2 születik, mikor kell elkezdeni a visszatörlesztést és mit jelent, hogy kamatostul, milyen kamatra kell számítani?
  Ha az elbírálás megvan, utána mennyi idő, amíg a pénzhez hozzá lehet jutni?
  Köszönöm a segítséget és infókat előre is-
  Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Információink szerint a gázkonvektoros lakás is elfogadható CSOK igényléshez.
   Élettársak kizárólag meglévő gyermek (meglévő gyermeknek számít a 12. terhességi hetet betöltött magzat is) után igényelhetik a CSOK-ot, vállalt gyermek után nem. Az elbírálás időtartamát nem befolyásolja, hogy hány gyermek után hagyja jóvá a bank a kedvezmény igénybevételét.
   Ha az igénylőknek az új lakásra adható 10 milliós CSOK-kal összefüggésben a vállalt gyermekek nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor a kedvezmény visszafizetendő összegét az igénybevételének napjától esedékes Ptk. szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül. A visszafizetésre kérhető halasztás. A támogatott személy kérelmére a visszafizetési kötelezettségre a járási hivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.
   A CSOK elbírálást követően néhány napon belül aláírható a támogatási szerződés és a folyósítási feltételek teljesítése után a kedvezményt folyósítja a bank.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket