CSOK bővítésre, tetőtér beépítésre 2017-ben: Hitelnet.hu

CSOK bővítésre, tetőtér beépítésre 2017-ben

Utolsó módosítás: 2017. január 04. szerda

Mi változott 2017-ben?

2017 január elsejétől a használt lakóingatlan bővítésére vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakóingatlan bővítése esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

SOK osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan bővítésére használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan bővítéséhez is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén 2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok bővítéséhez is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás – kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése esetén a bekerülési költség finanszírozásához

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Bővítésének minősül

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

CSOK összege bővítés esetén:

csok_bovites_1
Bővítés esetén a CSOK összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át. Számlával a költségvetés legalább 70%-át igazolni kell.

Ha a támogatott személy a költségvetés 70-100% közötti számlabemutatást teljesít, akkor is a fentiek alapján számított összegre jogosult. Ha a különbözet a CSOK folyósítását követően merül fel, és a támogatott személy hitelintézettel kötött kölcsönszerződéssel rendelkezik, a különbözet a kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.

Bekerülési költség: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult, és a bővítést követően lakhatási körülményeiknek javulnia kell.
 • A bővített lakás alapterületének el kell érnie a fenti táblázatban megjelölt hasznos alapterületet.
 • A bővítendő ingatlanban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.
 • A lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Építési engedély-köteles bővítése esetén legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt be kell mutatni.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az utolsó részfolyósítását követő 30 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Büntetlen előéletre vonatkozó szabályok: Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a 5.§ szerinti TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – és legalább 180 napja:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
  • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
  • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 180 napos folyamatos TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével
  • más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik,
  •  a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül haszonélvezettel terhelt lakóingatlannal rendelkezik, mely esetén a szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítástól, számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.
 • Ha a bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.
 • A CSOK kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.
 • Amennyiben az azonos számlakibocsátó által kiállított számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető ÁFA mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezési szerződést – a folyósítást megelőzően – bemutatja.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás bővítése esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt.

CSOK folyósítása

A folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részlet folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakásbővítésre már felhasználta.

CSOK tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez

A tetőtér-beépítésre adható támogatással kapcsolatban már az elején érdemes tisztázni, hogy mely esetben vehető igénybe a 10 millió forintos CSOK és mely esetben lehetünk jogosultak a bővítés esetén igényelhető kisebb összegű támogatásra.

A 2016. február 10-én kihirdetésre került CSOK rendeletben foglaltak alapján a 3 gyermek után adható 10 milliós támogatás feltétele, hogy a támogatott személy új lakást építsen vagy vásároljon!

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK igénylésnél?

Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. február 24.-én kiadott állásfoglalása alapján:

A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

.A b) pontban leírtaknak megfelelő tetőtér-beépítés új lakás építésének számít, amire az alábbi kedvezmény igényelhető:

Az új lakás építése esetén előírt további, illetve a 3 gyermek után igényelhető 10 milliós támogatás speciális feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Megkaphatja-e a 10 milliós CSOK-ot az, aki meglévő háza tetőterét építi be?

Amennyiben a tetőtér-beépítés során a fent említett feltételek nem valósulnak meg – például a tetőtérben csak egy új lakás jön létre, vagy csupán hálószobák kerülnek kialakításra – akkor bővítésről beszélhetünk, mely esetben az alábbi támogatási összeg vehető igénybe:

csok_bovites_3
A CSOK összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.

(A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával kell igazolni.)

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Tamás szerint:

  Szép jó napot kívánok!
  Szeretnénk bővíteni a lakásunkat egy kb. 14 nm-es szobával. 1 gyerekünk van, de hamarosan meg fog születni a második gyerek is. A jelenlegi ingatlan 50 nm-es. Az OTP Banknál van lakáshitelünk és azt szeretném tudni, hogy a csok igénylése milyen anyagi feltételekkel jár. Az bővítést saját önerőből kell végezni és benyújtani a számlát, hogy megkapjuk a csok-ot, vagy a csok folyósítása után kezdhetünk neki a bővítésnek?
  Előre is köszönöm a választ!
  Üdv.:Tamás

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Bővítés esetén CSOK-ra kizárólag akkor lehetnek jogosultak, ha a bővítési munkálatokat a kérelem benyújtásának időpontját követően kezdik meg. A CSOK összege két gyermek után 1.430.000 Ft, de figyelembe kell venni, hogy a támogatási összeg nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott bővítési költségvetés számlával igazolt összegének (számlával 70%-át kell igazolni) 50%-át, vagyis a költségvetés 35%-át. A fennmaradó részt önerőből (vagy egyéb forrásból, például lakásbővítési hitel, amennyiben az igénylők jövedelmi helyzete és az ingatlan terhelhetősége lehetővé teszi) kell finanszírozni. A folyósítás a saját erő beépítése után, készültségi foknak megfelelően történik.

 • Viktória szerint:

  Az idén építettünk egy új házat CSOK támogatással, 3 gyerekünk van. Most jön a negyedik baba és szeretnénk még hozzáépíteni a házhoz.
  Ebben az esetben jár valamilyen támogatás a bővítéshez?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Viktória!
   Mivel a 3 gyermek után új lakás építéséhez adható CSoK összege meghaladja a bővítés esetén elérhető támogatási összeget, ezért adott esetben nincs igénybe vehető CSOK különbözet.

 • Orsolya szerint:

  Üdvözlöm!
  Most vásárolunk egy 3 szintes házat, melynek földszintje teljes egészében jelenleg garázs, a felső lakószintekhez külső lépcső vezet.
  A garázs beépítésével szeretnénk növelni a lakóingatlan szobaszámát. 3 gyermek van, így mindenki saját szobát kaphatna.
  Erre a célra igénybe vehetjük a CSOK-ot?
  Mennyiben befolyásolja az összeget, hogy a vásárlásra a 2,2 milliót már megigénylem?
  Köszönöm válaszát.
  Orsolya

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Orsolya!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében meglévő lakóépület átalakítása – így a garázs lakószobává építése – nem minősül bővítésnek, így arra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.
   Ha vásárláshoz igénybe veszik a 2,2M Ft-ot, akkor a bővítéshez már egyébként sem tudnák igénybe venni a támogatást.

 • Timi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Nekem az lenne a kérdésem, hogy egy 40 négyzetméteres kis házat fogok megvenni személyi kölcsönre. Szeretnénk egy szobát építeni mellé, azaz bővíteni. Megkapom-e a csokot a személyi kölcsön mellett két gyerekre bővítésre azt a 1.400.000 Ft-ot, kizárólag bővítésre?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Timi!
   Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható összes CSOK feltétel teljesül, úgy jogosult lehet a támogatásra. A maximálisan felvehető támogatási összeget az is befolyásolja, hogy mekkora lesz a bővítés bekerülési költsége. Az előírások értelmében a hitelintézet által elfogadott költségvetés 35%-át nem haladhatja meg a CSOK összege.

 • Ilona szerint:

  Tiszteletem!
  Velem él egyetlen gyermekem, férje és 1 unokám, de várhatóan jön a következő. A hely kicsi, a ház az én nevemen van. Szeretnénk a tetőteret beépíteni, hogy legyen gyerekszoba.
  Igényelhetem én az unokák után a támogatást? Mekkora a várható? Ha nem, akkor ebben az esetben mit tudunk tenni? Nem szeretném, ha külön költöznének.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Ön nagyszülőként sajnos nem jogosult a támogatás igénybevételére. Lányának és az ő férjének együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kellene rendelkeznie a házban ahhoz, hogy jogosultak lehessen a kedvezmény igénybevételére. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Katalin szerint:

  Üdvözlöm!
  Az után érdeklődnék, hogy bővítéshez igénybe vehetjük-e CSOK-ot? 2017.06.10.-én vásároltunk egy lakóingatlant árverésen, férjemmel. A fundamentát ekkor a ház felújításra ebben az évben igényeltük, ami 6 év múlva jár le. Egy gyermekünk van, aki 2 éves és nem vettük igénybe a CSOK-ot utána. Teraszunkat építenénk, bővítenénk ki. Tetőt és oldalfalat kapna. Én már voltam ingatlantulajdonos, azt eladtuk 2016 novemberében, az összeget a másik ingatlanba fordítottuk be a vásárláskor. Most gondolkoztunk, hogy esetleg erre a célra gyermekünk után igénybe vehetjük-e CSOK-ot, ha eddig nem igényeltük meg.
  Köszönöm a válaszát előre is.
  Tisztelettel: Katalin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Meglévő lakóépület átalakítása, terasz beépítése CSOK szempontból nem minősül bővítésnek, így arra a kedvezményt sajnos nem tudják igénybe venni.
   Bővítésről akkor beszélhetünk, ha a meglévő lakóingatlan hasznos alapterületét növelik legalább egy 8 m2-es szoba vízszintes vagy függőleges (tetőtér-beépítés) irányú hozzáépítésével. Ha tehát a teraszon túl további legalább 8 m2 hasznos alapterület kerül hozzáépítésre, ami szoba lesz, akkor igényelhető lehet a támogatás.

 • Évi szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy van egy ingatlanunk (90 m2) a férjemmel közös tulajdonban. Van egy 7 éves lányunk és egy 13 hetes magzatunk. A tetőteret szeretnénk beépíteni, amelyen jelenleg nincs lakhatási engedély. Így két szobával megnövelhetnénk a lakás hasznos alapterületét. Plusz szeretnénk ide egy fürdőszobát. Azt szeretnénk megtudni, hogy milyen munkálatokra kapnánk támogatást, (pl: engedélykérés, betonozás, glettelés, padlólap, festés) és várhatóan mekkora összeget?
  Válaszát megköszönve: Tisztelettel: Évi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Évi!
   Bővítés esetén bekerülési költségnek minősül a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:
   a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
   b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
   c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
   d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.
   Az Ön által említett munkálatokra tehát igénybe vehető a támogatás, melynek összege két gyermek után 1.430.000 Ft, tekintettel arra, hogy a CSOK összege nem lehet több a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 35%-ánál. (Számlával a bekerülési költség 70%-át kell igazolni.)

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Közeli hozzátartozótól vásárolunk házat. Azzal tisztában vagyok, hogy ez esetben nem felvehető a CSOK. Azonban jelenleg a ház 2/3-a rendelkezik tetővel, a másik 1/3 csak betonfödémmel fedett.
  Ezen házrészt is szeretnénk tetővel ellátni.
  A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy erre a tető kibővítésre igényelhető a CSOK?
  Előre is köszönöm a válaszukat.
  Üdvözlettel,
  Sándor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   A tetőfedés nem minősül bővítésnek. Bővítésről akkor beszélhetünk CSOK szempontjából, ha a meglévő lakóingatlan hasznos alapterülete legalább 1 szobával (minimum 8 m2) vízszintes vagy függőleges irányban (tetőtér beépítés) növekszik. A meglévő ingatlan átalakítása szintén nem minősül bővítésnek.
   Tetőfedéshez lakáshitel vehető igénybe. A legkedvezőbb hitelkonstrukciókról Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

 • Tibor szerint:

  Bővítenénk lakásunkat egy szobával. Három gyerekünk van. A lakáson fundamenta hitel van még kb. 10 évig amit fizetünk. A nevemen van 100%-ban egy ingatlan. Elajándékoznám az ingatlant, hogy jogosult legyen a család a csokra. Például édesanyámnak, hogy ne legyen illeték köteles.
  Lehetséges-e ezután csokot igényelni? Hol kell elkezdeni a csok igénylését?
  Válaszát előre köszönöm.
  Tibor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   Amennyiben az 1/1 tulajdoni arányú ingatlan lakóingatlan és nincs rajta haszonélvezeti jog, úgy valóban kizárja a CSOK jogosultságot, de megoldás lehet az ingatlan édesanyja részére történő elajándékozása.
   A CSOK igénylést a hitelintézeteknél lehet elindítani, így az ügyben elsőként a választott hitelintézetet kellene felkeresni.

 • Bernadett szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy igénybe vehetem-e a Csok-ot bővítésre 3 gyermek után, ha a ház a gyermekek nevén van, én pedig haszonélvező vagyok?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bernadett!
   A CSOK igénybevételével bővíteni kívánt ingatlanban a támogatott személynek (jelen esetben Önnek) legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkeznie a jogosultsághoz és haszonélvezeti jog nem terhelheti az ingatlant.

 • Gizella szerint:

  Szeretném tudni, hogy mekkora csokot lehet kapni 4 gyerek után, de már 2-re fel vettük 2006-ban a szocpolt és most bővíteni szeretnénk? Milyen papírok kellenek és négyzetmétert kell bővíteni? Önerő kell-e és a csokot egyből vagy az építés után kapjuk meg?
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gizella!
   Használt lakóingatlan bővítéséhez 4 gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK adható, melyet csökkenteni kell a 2006-ban kapott szocpol összegével és a különbözetre lehetnek jogosultak. Bővítés esetén az igénybe vehető CSOK összegének számításakor a költségvetés összegét is figyelembe veszi a bank. A támogatás összege nem haladhatja meg a költségvetés 35%-át. A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával szükséges igazolni. A meglévő lakóingatlant legalább egy 8 m2-t elérő hasznos alapterületű szobával kell bővíteni. Mivel a költségvetésnek legfeljebb a 35%-a lehet a CSOK, ezért a fennmaradó részt önerőből vagy bővítési hitelből szükséges finanszírozni. A CSOK kérelmet a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell benyújtani, s a támogatást szakaszosan, készültségi foknak megfelelően utalja a bank. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy tetőtér beépítést tervezünk, van 2 gyermekünk, szocpolt csokot nem igényeltünk még. Az ingatlan a nagyobbik gyermeken nevén van, feleségemmel haszonélvezők vagyunk.
  Milyen összegre és milyen feltétellel lehet igénylést beadni?
  Köszönettel.
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A bővítendő ingatlanban Önnek és feleségének együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkeznie, s haszonélvezeti jog nem lehet az ingatlanon. A további feltételeket fenti bejegyzésünk tartalmazza. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

 • Péter szerint:

  Tisztelt Hitelnet.
  Családunkban található 3 gyermekkel élünk egy 2012-ben épült és azóta lízingelt (tulajdonos a lízingcég), nettó 75 m2-es önálló családi házban. Szükséges lenne a lakótér bővítése, melyet tetőtér beépítéssel tervezünk megoldani. A ház mérete miatt vásárláshoz jelenleg nem vehetem igénybe a 10 milliós CSOK támogatást.
  A kérdésem az lenne, hogy bővítés és vásárlás kombinációjával jogosult lehetek-e a 10+10 milliós támogatásra?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   A két lakáscél nem kombinálható, így a kedvezményt sajnos nem tudják érvényesíteni.

 • Hedvig szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Az ingatlan, amelyben élünk, 100%-ban az én tulajdonom /Édesanyám viszont a haszonélvező/. Második gyermekünk hamarosan megszületik. Ha vállaljuk, hogy lesz harmadik gyerekünk is, felvehetjük-e a 10 milliós Csok-ot, ha egy új, 60 nm-es házat építünk a jelenlegi ingatlanunk mögé a telekre? Férjem dolgozik, de van egy ingatlana, mely 100%-ig az övé.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hedvig!
   Új lakóingatlan építéséhez igényelt CSOK esetén nincsen meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, tehát nem zárja ki a CSOK jogosultságot egyik tulajdonukban lévő lakás sem.
   Azt, hogy adott telekre építhető-e további lakóingatlan, az adott település rendezési tervétől függ. Ez ügyben elsőként az illetékes hatósággal szükséges egyeztetni, s ennek ismeretében határozható meg egy esetleges CSOK-os építkezés lehetősége.
   A jogszabályi rendelkezéseket IDE kattintva ismerhetik meg.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azt szeretném kérdezni, hogy használt lakást vehetek-e az unokatestvéremtől a csok kihasználásával?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Az unokatestvér nem minősül közeli hozzátartozónak, így a tőle történő lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

 • Sándor szerint:

  Jelenlegi házunkat szeretnénk családbővítés miatt kibővíteni. Ezzel kapcsolatban a következőket szeretném kérdezni. Én, mint OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező kőműves, elkészíthetem-e a kőműves munkákat (alapozás, falazás, födém, vakolás, burkolás). Az építőanyagról kérnék csak számlát. A tető elkészítésével kapcsolatban pedig egy vállalkozót bíznék meg. 2 gyermek után igényelném a támogatást 1.430.000 Ft értékben. Ez az összeg tulajdonképpen csak a tetőre lenne elég.
  Kérném szíves visszajelzésüket, hogy gondolkodhatok-e a fentiek alapján a támogatásban.
  Balatonon még van egy 50%-os lakóház tulajdonrészem, amelyet szüleim holtig tartó haszonélvezete terhel.
  Válaszukat megköszönve,
  Sándor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Saját kivitelezésben is elvégezhetők a fent említett munkálatok szem előtt tartva azt az előírást, miszerint a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell lefedni.
   További lakóingatlanban lévő 50%-os tulajdonrésze nem zárja ki a kedvezményre való jogosultságot.

 • Ágnes szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Élettársi (nem bejegyzett) kapcsolatban élünk, van egy gyermekünk, de két gyermek után szeretnénk használt házat vásárolni, két gyermekre szeretnénk a Csokot igénybe venni. Szükséges összeházasodni?
  Köszönöm szépen előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   Ha vállalt gyermek után is szeretnék igénybe venni a CSOK-ot, akkor feltétel a házastársi kapcsolat (élettársak megelőlegező CSOK-ra nem lehetnek jogosultak), továbbá legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőteret szeretnénk beépíteni, de tetőemeléssel (80 cm), ez a tető bontásával, a falak megemelésével, és új tetőszerkezet építésével jár, így viszont a hasznos alapterület sokkal nagyobb lesz.
  Erre igényelhető a csok vagy csak abban az esetben, ha a tetőtér bontása nélkül építjük be?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   A leírt esetben is igényelhető a bővítésre vonatkozó CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésben leírt, további feltételek is teljesülnek.

 • Zita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy bővítés esetén is van-e lehetőség ÁFA visszaigénylésre?
  Köszönettel:
  Zita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zita!
   Bővítés esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

 • Imre szerint:

  Tisztelt Cím, ha igénybe vettük használt ház vásárlásához a támogatást (2,2M), akkor ezen felül felvehetjük ennek a háznak a bővítésére is a csok-nak ezt a formáját, vagy ez kizáró ok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Imre!
   A kedvezmény ugyanazon gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, így ha a lakásvásárláshoz felhasználták a támogatást, akkor a bővítéshez már nem tudják igénybe venni.

 • Anett szerint:

  Tisztelt Cím!
  Hármas iker terhességem alatt az ikerpárt a 13. héten redukálni kellett. (Dawn gyanú miatt). Azóta két gyermekem született. Azt szeretném tudni, hogy mivel 12. héttől számít a magzat, ez alapja lehet-e az igénylésének? Eddig 3 helyen 3 különböző dolgot válaszoltak.
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anett!
   Véleményünk szerint a korábbi terhesség vonatkozásában nem igényelhető a támogatás, mivel sajnos nem egy jelenleg élő terhességről és 13 hetes magzatról van szó.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Május végén-június elején küldtem el ezen a felületen a kérdéseimet tetőtér beépítésre vonatkozóan. A hozzászólásom fölött sokáig az a megjegyzés szerepelt, hogy a bejegyzés rendszer moderációra várakozik. Később, jún 8-án kaptam levelet egy automata e-mail címről, hogy kérdésemet megkapták, hamarosan válaszolnak, viszont azóta sem kaptam választ, és az eredeti bejegyzésem is eltűnt.
  Kérem, hogy válaszolják meg az eredeti bejegyzésemben szereplő kérdéseimet!
  Köszönettel:
  Anita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Kérdését Szakértőink június 9-én megválaszolták. A válasz ITT olvasható.

 • Zoltán szerint:

  Jó napot.
  Érdeklődnénk, hogy mi kell a bővítéshez? Van 3 gyermekünk, az élettársamnak van egy háza, azt szeretnénk bővíteni, mert kicsi.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   A CSOK jogosultsághoz nem elegendő, ha csak az élettársa a bővítendő lakóingatlan tulajdonosa. Alapfeltétel, hogy a bővítendő házban mindketten rendelkezzen tulajdonrésszel. A tulajdoni hányadra vonatkozóan nincsen előírás. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

 • Csaba szerint:

  Üdvözlöm!
  Állami támogatásokhoz, ha jól tudom minden esetben lakóingatlan besorolás szükséges. Van egy ház amelyet bővítenénk, viszont hétvégi ház besorolása van jelenleg.
  Érdeklődnék, hogy általában mik a feltételek és mekkora a költség egy átminősítésnek?
  A házban villany van, a víz kútból jön jelenleg csak fürdésre (hideg-meleg) alkalmas, fűteni szintén villannyal lehet. A konyhában gázpalackról lehet a tűzhelyen sütni-főzni. Csatornarendszer (közmű) nincs bevezetve, így emésztő van jelenleg.
  Szóval ilyen paraméterekkel általánosságban mekkora költséggel és mekkora átfutási idővel valósítható meg a lakóingatlan besorolás?
  Válaszait előre is köszönöm!
  Csaba

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   Az átminősítést illetően az ebben területileg illetékes építési hatóság tud Önnek tájékoztatást adni. Ebben a kérdésben irodánk sajnos nem illetékes.

 • Balázs szerint:

  A meglévő lakásunk mellett lévő garzont már korábban megvettük, és most tervezzük összenyitni és felújítani. Ez mennyire számít lakásbővítésnek a CSOK szerint? + 1 szoba lesz (és fürdő + wc). Mindkét lakás már évek óta a tulajdonunkban van, 2 gyerekünk van (7, 4 éves).
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása, így például többlakásos épület esetében a szomszédos lakás meglévő
   lakáshoz csatolása sem. Felújítási célra sajnos szintén nem igényelhet a támogatás.
   Amennyiben a hitelfelvételi lehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink tájékoztatni fogják az elérhető legkedvezőbb felújítási hitelkonstrukciókról!

 • Sándor szerint:

  Egy kb. 45 nm hasznos alapterületű nyaralót (tehát jelenlegi állapotában nem lakóingatlan) szeretnénk lakóingatlanná alakítani, teljes felújítással, új tetőszerkezettel.
  1) A CSOK feltételei között szerepel, hogy az újonnan épített lakóháznak minimum 90 nm hasznos alapterülettel kell rendelkeznie. Kérdésem, hogy ebben az esetben a felújított háznak minimum 90 nm-nek kell lennie, vagy a már meglévő nyaralón kívül kell 90 nm-nek, vagyis összesen minimum 135 nm-nek lennie?
  2) Másik kérdésem, hogy bővítésnek vagy új építésű ingatlannak minősül-e a majdani lakóingatlan?
  3) Négy gyermek él a háztartásunkban. Mekkora alapterületűnek kell lennie a végleges lakóingatlannak?
  Köszönettel:
  Sándor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Meglévő ingatlan átalakítása új építésnek semmiképpen nem minősül, ha nem egy teljesen új, a meglévőtől független, önálló lakóingatlan jön létre. Bővítésnél alapfeltétel, hogy a CSOK kérelem benyújtásakor már lakóház megnevezésű legyen az ingatlan. Nyaralóként nyilvántartott ingatlan bővítéséhez ugyanis a CSOK nem vehető igénybe. Bővítésről akkor beszélhetünk, ha a meglévő lakóházhoz legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobát hozzáépítenek vízszintes vagy függőleges irányban, s az így létrejövő lakás hasznos alapterületének 4 gyermek esetén el kell érni legalább a 70 m2-t. (Új lakóház építése esetén feltétel a legalább 90 m2 hasznos alapterület.)
   A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

   • Sándor szerint:

    Köszönöm a gyors és alapos választ, ami alapján felmerült egy következő kérdés is:
    Ha a nyaraló érintetlen marad, de közvetlenül mellé épülne az önmagában 90 nm-es új építésű lakás, mindkettő önálló épületként funkcionálna, külön bejáratokkal, de közös fallal rendelkeznének, akkor jogosulttá válnánk-e a 10+10 CSOK-ra?
    Köszönettel:
    Sándor

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Sándor!
     Ebben az esetben elvileg igényelhető a 10+10 milliós támogatás. Lényeges azonban, hogy az építési engedélynek új LAKÓHÁZ vagy új LAKÁS építésére kell szólnia, tehát nem nyaraló építésére. A területileg illetékes építési hatóságnál célszerű elsőként megkérdezni azt, hogy adott telekre a rendezési terv milyen típusú további ingatlan építését teszi lehetővé.

 • István szerint:

  Üdvözlöm!
  A párommal élettársi kapcsolatban vagyunk, van egy 3 éves fiunk, szeretnénk még egy gyermeket. 2 éve vettünk egy ingatlant, 1 éve költöztünk bele, (lakhatóvá építettük,). Szeretnénk befejezni a gyerekszobát, esetleg van-e erre valami állami támogatás vagy amit lehetne igényelni, (jövő évre várnánk a kis gyermeket). A házunkon hitel nincsen, tartozás sem. Az összes nyílászárót kicseréltük, de a gyerekszoba még bővítésre és nyílászáró, padló, falak építésére várna. A gyerekszoba 20-21 nm-es lenne.
  Válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Ha egy már meglévő helyiséget szeretnének szobává alakítani, akkor a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Meglévő lakóház esetén a támogatás legalább egy szobával történő bővítéshez igényelhető. A bővítés azt jelenti, hogy a meglévő lakóházhoz vízszintes vagy függőleges (tetőtér) irányban hozzáépítenek. Ha az Önök esetében nem ez történik, akkor nem jogosultak a kedvezményre. A felújításhoz esetleg lakáshitelt igényelhetnek. Amennyiben ez a lehetőség is érdekli Önöket, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink tájékoztatni fogják Önöket az elérhető legkedvezőbb felújítási hitelekről. Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézés díjmentes!

 • Tímea szerint:

  Üdvözlöm!
  Én 2013-ban váltam el a volt férjemtől és a mostani élettársamtól van 2 közös gyermekünk, akik a volt férjem nevét kapták. Most vásároltunk egy házat és szeretnénk újítani, valamint bővíteni. Jelenlegi párommal bejelentett élettársi kapcsolatban élünk. Az adókedvezményt ő veszi igénybe a gyerekek után, mivel neki van munkahelye. Én jelenleg gyesen vagyok és a családi pótlékot kapom a gyerekek után. Sajnos én bárlistás vagyok, az élettársamat nem tudjduk, hogy az-e.
  Szeretnénk megtudni, hogy van-e valami lehetőségünk felvenni a két gyermek után járó csok-ot használt lakás bővítésre és újításra?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tímea!
   A BAR lista nem jelent kizáró okot, ha csak CSOK-ot igényelnek, kölcsönt nem. (A KHR információ egyébként minden hitelintézetnél lekérhető.)
   A támogatás felújításhoz nem, de bővítéshez igénybe vehető. A feltételeket fenti bejegyzésünkben ismerhetik meg.

 • Tamás szerint:

  Üdvözlöm!
  Van egy családi házunk, aminek az emeleti szintjére nincs használatbavételi engedély, illetve nincs is beépítve.
  Érdeklődnék, hogy CSOK szempontjából ez bővítésnek minősül-e? Fel lehet-e venni erre a CSOK-ot?
  Köszönöm.
  Tamás

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   Családi ház tetőterének beépítése bővítésnek minősül, amire igényelhető a CSOK. A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Enikő szerint:

  Üdv.
  Bővítésnél csak téglából lehet vagy könnyűszerkezetből is építkezni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Enikő!
   A vonatkozó kormányrendelet nem tartalmaz szerkezeti megkötést, így a könnyűszerkezet is elfogadható.

 • Petra szerint:

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy zártkerti ingatlanra lehet-e bővítésre, újításra CSOK-ot igényelni? Művelés alól ki van vonva, elméletileg építési terület.
  Kell-e élettársi szerződés, ha nem vagyunk házasok? 2 kiskorú gyermekünk van.
  Köszönöm szépen előre is válaszukat.
  Tisztelettel.
  Petra

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Petra!
   A CSOK felújításra nem igényelhető. Bővítés esetén alapfeltétel, hogy a bővítendő ingatlan lakóházként vagy lakásként legyen nyilvántartva.
   Élettársi szerződés nem szükséges.

 • Krisz szerint:

  Családi házunk tetőterét szeretném beépíteni. Ha CSOK-ot veszek igénybe, akkor van olyan alapterület méret, amit nem léphetek túl? Pl.: 90 nm a jelenlegi, a tetőtérben létrehozok + 2 szobát + wc/előtér, így fent lesz 60 nm. Összesen 150 nm. Van olyan szabály, hogy a bővített alapterület nem haladhat meg valamilyen értéket?
  (Természetesen CSOK szempontjából nem léphetem túl.)

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Krisz!
   Az alapterületre vonatkozóan felső határt nem szab meg a CSOK rendelet. (Minimális hasznos alapterület: legalább egy 8 m2-es szoba.)

 • Anita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szülői ház tetőterét szeretnék megcsinálni teljesen különálló épületnek, ez esetben 3 gyermek után igényelhető lenne a 10+10 millió?
  Ha lehetséges, abból lehet fizetni nekik x összeget azért, hogy oda építkeznénk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   Mint ahogy fenti bejegyzésünkben is olvasható, a tetőtérben kialakításra kerülő különálló épület finanszírozásához a 10 milliós CSOK nem igényelhető. Erre a használt lakás bővítéséhez járó támogatás vehető igénybe, ami 3 gyermek után 2,2M Ft. A vonatkozó kormányrendelet értelmében ugyanis nem új lakásépítésnek, hanem bővítésnek minősül az emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás. A kedvezmény kizárólag az elvégezni kívánt munkálatok finanszírozására használható fel.

 • Balázs szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Párommal 9 éve vettük a házunkat (50-50%-ban vagyunk tulajdonosok), élettársi kapcsolatban élünk. Két gyermekünk van, az egyik 8 éves, a másik 3 hónapos. A tetőteret szeretnénk átalakítani lakószobává, illetve egy mellékhelyiséget is kialakítanánk.
  Igényelhető rá a Csok?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Balázs!
   Ha a tetőtérben legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szoba kialakításra kerül, s a feni bejegyzésünkben olvasható valamennyi feltétel teljesül, úgy a leírtak alapján igényelhető a bővítésre vonatkozó CSOK.

 • Pné szerint:

  Tisztel Cím!
  2 éve vettünk egy házat, amely a férjem nevén van! 3 gyermekünk van és a jelenleg 86 nm-es 2,5 szobás házhoz szeretnénk építtetni egy 40-42 nm-es plusz szobát!
  Erre megkaphatjuk a CSOK-ot?
  Üdv: Pné

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   A 40-42 m2-es szobával történő bővítéshez elvileg igényelhető a CSOK, azonban további – fenti bejegyzésünkben olvasható – feltételeknek is meg kell felelni. Az egyik ilyen alapkövetelmény például, hogy a bővítendő ingatlanban a házaspár mindkét tagjának kell rendelkezni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal. Az nem elegendő a jogosultsághoz, ha csak a férje tulajdonos az érintett lakóingatlanban.

 • Anett szerint:

  Az előző vagyok. Még olyan kérdésem lenne, most olvasom, hogy használ lakásra szeretnénk a csokot és ha nem jön össze a 2 baba 8 éven belül, a csok 5-szörösét kell kifizetni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anett!
   Használt lakásra igényelt megelőlegező CSOK esetén, amennyiben a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

 • Anett szerint:

  Jó napot kívánok!
  Olyan kérdéssel fordulok önhöz, hogy szeretnénk párommal felvenni a csokot meg két gyereket vállalnánk be, de ha már a ház megvételre került és később hitelünk lenne, a bank elveheti a házat?
  Válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anett!
   Amennyiben a későbbiek folyamán igényelt kölcsönt nem fizetnék és emiatt végrehajtásra kerülne sor, úgy a ház is elárverezhető lenne.

 • Tünde szerint:

  Üdvözlöm!
  A kérdésem az lenne, hogy otthonunk megvásárlásához (néhány hónapja) 2 meglévő gyermekemre igénybe vettük a használt lakásra járó CSOK-ot és ezen ingatlan tetőtér beépítéséhez szeretnénk igényelni a most érkező 3. gyermekre járó támogatást. A meglévő ingatlan 108 m2 hasznos alapterületű, erre építenénk 3 hálót kis mosdóval 35 m2-ben.
  Igényelhető-e a különbözet (2.200.000 Ft – 1.430.000 Ft = 770.000 Ft)?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tünde

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülnek, úgy jogosultak lehetnek a CSOK különbözetre.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram,
  egy 30 éves 100 nm-es ingatlannal rendelkezem, édesapámtól örököltem az ingatlan felét, édesanyám révén fogok meg egy negyed részt, a maradék negyedet pedig a féltestvérem fogja örökölni. Mi nem élünk Magyarországon, ezért nagyon örülnénk, ha a húgom átvenné az én részemet és ezzel ő maradhatna édesanyánk mellett a településen. Sajnos, úgy tudom, hogyha a húgom kifizeti az én részemet és ezáltal az övé lesz ingatlan, nem jogosult a CSOK-ra, már pedig a ház felújításra/bővítésre szorul.
  Érdeklődnék, hogy van-e erre az esetre valamilyen megoldás?
  Köszönettel,
  Judit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Nem jelent kizáró okot, ha abban a lakóingatlanban van az igénylőnek 100%-os tulajdoni hányada, amelynek bővítéséhez igényeli a CSOK-ot. A jogosultsághoz a támogatott személynek legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a bővítendő lakóingatlanban. A bővítés esetén előírt további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.
   Lakásfelújításhoz a CSOK nem vehető igénybe.

   • Judit szerint:

    Az sem jelent kizáró okot, ha az igénylő (húgom) a tőlem vásárolt ingatlanra veszi fel a CSOK-ot (rokoni kapcsolat)?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Judit!
     A CSOK tulajdonrész kivásárláshoz nem vehető igénybe, illetve közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz sem igényelhető.

     • Judit szerint:

      Tehát ha jól értelmezem: a húgom a CSOK-ot tulajdonrész kivásárláshoz nem veheti igénybe, de ha már megvette az ingatlant és minimum 50% az ő tulajdonában van, akkor igényelheti a CSOK-ot tetőbeépítés céljára.

     • Hitelnet.hu szerint:

      Kedves Judit!
      Igen, így van. Legalább 50%-os tulajdonrész esetén a támogatás az ingatlan legalább egy lakószobával történő bővítéséhez igényelhető. A bővítés vízszintes (hozzáépítés) és függőleges (tetőtér-beépítés, emeletráépítés) irányban egyaránt történhet. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Adrienn szerint:

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Építkezni szeretnénk, de a férjem tulajdonában már van egy lakás. Nem öröklés útján szerezte, hanem a szülei neki vásárolták. Szeretnénk ezt a lakást megtartani és ezen felül építkezni, igénybe venni a csokot.
  Milyen lehetőségünk van?
  Köszönöm a választ!
  Üdvözlettel: Adrienn

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Adrienn!
   Új lakás építéséhez igényelt CSOK esetén a meglévő lakástulajdon nem akadály. Az igénylés feltételeit IDE kattintva ismerhetik meg.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Ervin szerint:

  Tisztelt Válaszadó!
  Családi házunk van, amihez tartozik egy szuterén is. Szeretnénk beépíteni és 2 szobát kialakítani. Mindenhol tetőbeépítésről olvasok, szuterén beépítésre is igényelhető a CSOK?
  Szíves válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Ervin

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ervin!
   A CSOK szuterén beépítéséhez információink szerint nem igényelhető.

 • Kata szerint:

  Érdeklődni szeretnék mivel két gyermek mellé szeretnék egy harmadikat, hogy nekünk milyen lehetőség lenne a CSOK-ból, mivel én már 2009-ben még a szocpolt igénybe vettem.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   Jogosultság esetén a 2009-ben igénybe vett szocpol különbözete igényelhető. Új lakás esetén a 10 milliós támogatás összegét kell csökkenteni a szocpol összegével, használt lakás esetén a 3 gyermek után járó 2,2M Ft-ot.

 • Sándor szerint:

  Tisztelt Címzett!
  Három gyermekes családként, házépítésben gondolkodunk.
  Ha igényeljük a CSOK-ot, mi a minimális alapterület, amit építenünk kell, hogy a 10 milliós támogatást megkapjuk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Sándor!
   Egylakásos lakóépület, vagyis önálló családi ház építése esetén legalább 90 m2 hasznos alapterületnek kell lenni a 10 milliós CSOK jogosultsághoz.

 • Csaba szerint:

  Kedves Hölgyem/Uram!
  Némi ellentmondást találok a válasza, és az idézett szöveg között. Amit végképp nem értek, hogy a zártkerti besorolás alapból kizárja, hogy a tulajdoni lapon az építmény mint lakás, vagy lakóház szerepeljen. Akkor viszont hogy lehet az, hogy a zártkerti minősítés sem lehet kizáró ok a csok igénylésénél?
  idézett szöveg:
  6.) A belterületi zártkert minősítés sem lehet kizáró ok egy ingatlannál, ezeknél is igénybe lehet venni a CSOK-ot. A belterületi zártkert definíció már csak a köznyelvben létezik, településekhez tartozó szőlő, gyümölcsös, üdülőrészek, pincészetek esetében használták, de ezek hivatalosan már külterületnek számítanak, telekkönyvi kivonatokon viszont még előfordulhat minősítésként a “belterületi zártkert” kifejezés, így sokak életét nehezítve meg például hitelfelvételnél, vagy esetünkben, a CSOK-nál. De február 3-ától a CSOK esetében ez nem lesz probléma.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A hatályos CSOK rendelet értelmében a támogatás meglévő lakás bővítése céljából vehető igénybe. Ugyanezen rendelet rögzíti, mely ingatlan minősül lakásnak: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Ez alapján CSOK igénybevételével tehát az az ingatlan bővíthető, melynek földhivatali nyilvántartása lakóház vagy lakás.

  • Csaba szerint:

   Köszönöm szépen a válaszát!

 • Csaba szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Szeretném megtudni, hogy csok ÜH 1-es üdülőterületi besorolású házunk bővítéséhez igénybe vehető-e. Ha igen, milyen feltételekkel?
  Köszönöm válaszát,
  Csaba

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   CSOK csak olyan ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, mely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű.

 • Ancsa szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Elváltként, 2 gyerekkel szeretném a szülői ház tetőterét beépíteni úgy, hogy (csak) egy teljesen különálló lakás jönne létre. Át kell íratniuk a ház minimum 50%-át a nevemre? A másik 50% lehet a bátyám nevén? Ezt kell első lépésként megtennünk? Már a tetőcserére is lehet a CSOKot igényelni, vagy csak a beépítésre és belső munkálatokra?
  Válaszait előre is köszönöm: Ancsa

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ancsa!
   A tetőtérben történő lakáskialakítás a CSOK rendelet értelmében bővítésnek minősül. Bővítéshez igényelt támogatás esetén a bővítendő ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a támogatott személynek. A másik 50% tulajdonlására vonatkozóan nem tartalmaz kikötést a rendelet. A bővítéssel összefüggésben felmerülő költségeket tartalmazhatja a költségvetés.

 • Ágnes szerint:

  Férjem 80%-ban tulajdonos a bővíteni kívánt családi házban. Ha az ő részéből a nevemre is kerül tulajdonrész, igényelhetjük-e bővítésre a csok-ot, vagy 100%-ban a tulajdonunkban kell lenni az ingatlannak?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A bővítendő lakóingatlanban kettejüknek együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük, így elegendő, ha férje 80%-os tulajdoni hányadából kerül egy bizonyos tulajdonrész az Ön nevére.

 • Marianna szerint:

  Tiszteletem.
  Érdeklődnék, hogy lakásfelújításra igényelhető-e a csok? S ha igen, például tetőfelújításra? Vagy mire terjed ki a támogatás, ha van erre egyáltalán?
  Köszönöm előre is.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marianna!
   A CSOK lakásfelújításra sajnos nem igényelhető. A támogatás új és használt lakás vásárlására, új lakóingatlan építésére és meglévő lakóingatlan legalább egy szobával történő bővítésére vehető igénybe.

 • Éva szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy vályog házra külön bejárattal rá lehet-e építeni még egy emeletet?
  Tisztelettel.
  Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A bővítési lehetőségről az illetékes építési hatóság tud Önnek felvilágosítást adni. Amennyiben lehetséges, s a bővítésre vonatkozó összes, fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltétel teljesül, úgy a használt lakás bővítése esetén adható összeg vehető igénybe akkor is, ha az emeleten külön bejáratú lakást alakítanak ki.

 • Zoli szerint:

  Üdvözlöm!
  Tetőtéri lakásban lakunk (50 nm), a padlástér beépíthető. Ilyen esetben is felvehető a támogatás?
  A fenti rész hasznos alapterülete 30 nm körül van. A lakáson hitel van.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel:
  Zoltán

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoli!
   Elvileg van rá lehetőség. A jogosultság feltétele a fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülése.
   Kérdés továbbá, hogy milyen típusú kölcsön van a lakáson. CSOK-ot biztosító jelzálogjogot megelőző teher ugyanis csak lakáscélú kölcsön lehet, ide nem értve a lakáscélú kölcsönt kiváltó kölcsönt, illetve a szabad felhasználású kölcsönt.

 • Erika szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A férjemmel közös tulajdonban lévő házunkra 2016. július 14.- én kaptuk meg a bővítési engedélyt. Két gyermekünk után szeretnénk az 1 millió 430 ezer forint támogatást igénybe venni. Alapvetően a számlavezető bankunknál intéztük volna az igénylést ahol félre lettünk tájékoztatva. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 60 százalékos készültségi szintet érjük el, amikor az igénylést benyújtjuk. Novemberben voltunk a bankban mikor közelítettünk ehhez a készültséghez, akkor a bank azt a tájékoztatást adta, hogy igazából a 70 százalék lenne a jó. Mikor hazaértem és elolvastam a tájékoztatóban amit kaptam, azt olvastam, hogy az igénylés benyújtását következő számlákat áll módjukban az elszámolásban elfogadni.
  A kérdésem az lenne, hogy ha már elkezdtük a bővítési munkálatokat, akkor a fennmaradó munkákra még meg igényelhető a támogatás? Jelenleg körülbelül 45 fokos készültségben van a ház.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Erika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erika!
   A bővítési feltételeket tartalmazó CSOK rendelet kimondja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítés esetén igényelhető a támogatás. Vagyis a kedvezményre csak akkor lehetnek jogosultak, ha a kérelem benyújtása előtt nem kezdik el a bővítési munkálatokat. Mivel Önök a bővítést már elkezdték, sajnos nem jogosultak a CSOK-ra.

 • András szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy régi parasztházam, ami mellé szeretnék építeni egy új lakóházat közvetlen falkapcsolattal. A telken ugyanis egy főépületben két önálló rendeltetési egység alakítható ki. A régi házat nem kívánom elbontani. Meglévő három gyermekünkre tekintettel az új lakás kialakításához igényelhetem a 10+10+ÁFA támogatást?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves András!
   Amennyiben az új lakásra vonatkozó CSOK feltételeknek az építendő lakás megfelel, akkor véleményünk szerint igényelhető a kedvezmény. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Bea szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram,
  Párommal közösen élünk lakásában, melyre évekkel ezelőtt hitelt vett fel, amit 2025-ig kell fizetnie. Én szintén fizetek egy lakáshitelt, egy másik ingatlanra, aminek 1/3-ad része van az én tulajdonomban.
  A kérdésem az lenne, hogy ettől függetlenül igényelhetünk-e CSOK-ot az előbbi, közösen használt ingatlan bővítésére?
  Előre is köszönöm válaszát,
  Üdvözlettel,
  Bea

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bea!
   A CSOK-kal bővíteni kívánt lakóingatlanban mindkettejüknek kell tulajdonrésszel rendelkezni. Ha párja 1/1-ben a tulajdonosa, úgy sajnos nem igényelhető a támogatás. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

  • Bea szerint:

   Tisztelt Hitelnet,
   A kérdésem az lenne, hogy CSOK-ot abban az esetben is lehet-e igényelni, ha a házat a szüleimtől szeretnénk megvenni? A megvásárlástól számítva van valamilyen határidő, hogy mikor kell beköltöznünk? Vagy elég, ha a felújítás végeztével költözünk?
   Válaszát előre is köszönöm!

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Bea!
    A CSOK közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz nem vehető igénybe.

 • Zoltán szerint:

  Egy gyermekes szülőként, a 2 szobás lakótelepi lakásunkat a következő két lehetséges módon tudnánk bővíteni. Kérdésünk, hogy melyik esetben jár a 600.000 Ft-os lakásbővítési támogatás?
  1. Megvásároljuk a szomszéd lakás egyik szobáját és ezáltal hozzácsatoljuk a saját lakásunkhoz.
  2. Első emeleti lakásként az alattunk lévő, földszinti közös tárolóhelyiséget megvásároljuk és kialakítjuk lakószobává, ezáltal belső kétszintes lakássá alakítva ingatlanunkat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   A CSOK sajnos egyik fent vázolt esetben sem igényelhető. A vonatkozó kormányrendelet értelmében nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása, így például tároló beépítése, lakószobává alakítása, többlakásos épület esetében a szomszédos lakásból egy szobának a meglévő lakáshoz csatolása.

 • Gáborné szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyermek után új lakásvásárlásra akkor is lehet igényelni a plusz 10 milliót, ha a másik 10 millió nem hitel? (Ha eladjuk a házat és abból származik 10 milliónk)?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   A 10 milliós kedvezmény kölcsön nélkül is igénybe vehető, ha a kívánt lakáscél önerőből és a támogatásból megvalósítható.

 • Roland szerint:

  Tisztelt HITELNET!
  A szüleimmel szeretnénk a lakásunkat elcserélni vagy eladni\megvenni. Jelenleg mind a kettő ingatlan ugyanabban a hitelben fedezet. A mi lakásunk 60 nm, a szüleimé 100 nm. Két gyermekünk van.
  A kérdésem az lenne, hogy a csere után, ha a 00 nm-es házat hosszanti irányba bővítenénk /kb. 10*3m/ és ezáltal “megnyúlna” a nappali, konyha, nagyobb lenne a fürdő, a 2 meglévő szobából 3 csinálnánk, akkor igényelhető-e a CSOK?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Roland!
   Amennyiben az épülethez újonnan hozzáépített rész legalább 8 m2 hasznos alapterületű és szoba, akkor igényelhető a támogatás. A meglévő épületrész átalakítása (2 meglévő szobából 3 kialakítása) nem minősül bővítésnek. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Petra szerint:

  Üdvözlőm.
  Érdeklődni szeretnék, hogy most a melléképületet teljesen lebontottuk és újra szeretnénk rakni ugyanabba az alakzatba meg méretbe. Szobát szeretnénk belőle. Kőműves szerint egybe tudjuk nyitni a házzal, mert közvetlen a ház mellett van. 2 gyermekünk van.
  Bővítési céllal felvehetnénk támogatást?
  Előre köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Petra!
   Amennyiben legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával vízszintes irányban bővítik a meglévő ingatlant, akkor a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek teljesülése mellett igényelhető a támogatás.

   • Petra szerint:

    Üdvözlőm.
    Elmaradt a kérdésemből, hogy gáz és szennyvízcsatorna nincs.
    Így is igénybe vehetjük?

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Petra!
     Nem kizáró ok, ha nincs gáz és szennyvízcsatorna, ha van egyéb fűtési mód és a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

 • Róbert szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Meglévő 45 nm-es ingatlanunk teljes bontása (nincs alatta pince sem) után jogosultak vagyunk-e a helyére építeni szándékozott teljesen új (alapoktól) ingatlan építése esetén az új ingatlanokra vonatkozó CSOK igénybevételére?
  Az ingatlan per és tehermentes. Ilyen esetbe hogyan kell eljárni? Bontási engedély, Bontás, Földhivatali bejegyzés, és csak ekkor lehet elindítani a CSOK folyamatot? Vagy esetlegesen már időközben elindítható a CSOK folyamat és egy szándéknyilatkozattal elegendő vállalni azt, hogy teljes bontás lesz? Feltétlenül kell-e Földhivatali bejegyzés is, hogy egy átmenetei ideig nem volt semmi építmény csak üres összközműves telek volt az ingatlan?
  Segítségét előre is köszönöm.
  Róbert

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   Információink szerint a CSOK kérelem a bontási engedéllyel már elindítható.

 • Gáborné szerint:

  Tiszteletem!
  Több kérdésem lenne. 2015.07.01-én vettünk fel a férjemmel lakáshitelt a 120 m2-es házra, amit vettünk. Nem igényeltünk Csokot, nem volt még gyermek. Azóta született egy babánk.
  1. Kérdés: Utóbb született gyermekre igényelhetjük a csokot? (lakáshitelünk csökkentésére, amit még 13 évig fizetnünk kell)?
  2. Kérdés: Tetőteret szeretnénk beépíteni. Ha 3 gyermekünk lesz, igénybe vehetjük a 10 milliós Csokot akkor is, ha nem veszünk fel még egy hitelt? (ha a tetőtér külön feljáróval, 2 szoba + fürdő + wc + főzőhelyiség lenne kialakítva gondolom új lakásnak minősül). Vagy rosszul értelmeztem?
  3. Kérdés: Ha meg is kapjuk a 10 milliót rá, az fedezheti az egész költséget?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Gáborné

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   1. 2015. július 1 és december 31. között kötött lakáscélú kölcsönszerződés esetén utóbb született gyermeke után az igényelheti a CSOK-ot lakáshitele csökkentésére, aki a kedvezményt korábban született gyermeke után igénybe vette. Mivel az Önök esetében erre nem volt lehetőség, ezért sajnos később született gyermekük után sem tudják igényelni a támogatást lakáshitelük csökkentésére.
   2. A tetőtérben kialakításra kerülő új lakás CSOK szempontjából nem minősül újnak, ezért arra a 10 milliós támogatás nem vehető igénybe akkor sem, hogy az ingatlan külön bejáratú lesz. Erről további részleteket fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Mint már régebben is írtam Önöknek (és köszönöm válaszukat), most ismét Önöket hívom segítségül!
  Egy kétemeletes társasház 2. emeletén lakom és a lakásom feletti padlásteret szeretném beépíteni. Nem lenne különálló lakás, csak az én 54 nm-em bővíteném. Megvan az ügyvéd által elkészített Megállapodás, az összes tulajdonos beleegyezését adta, mi gyakorlatban is megvalósítottuk a feltételeket, tehát a padlásrész a miénk. Viszont azt a földhivatal csak akkor tudja a helyrajzi számunkhoz csatolni, ha az Alapító Okirat módosítva van. Az meg csak akkor módosítható, ha már van használatbavételi engedély. Persze az építkezést addig nem kezdhetjük el, amíg nem indítjuk el a CSOK-ot.
  Önök szerint az ügyvédnél aláírt és hitelesített Megállapodás nem fogadható el? Tudnak-e esetleg valami hasznos tanácsot adni?
  Előre is köszönöm válaszukat!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Speciális helyzetről lévén szó, a kérdéssel a támogatást nyújtó hitelintézethez kellene fordulniuk, ahol – a rendelkezésre álló íratok ismeretében – pontos tájékoztatást kaphatnak. Ezt követően szívesen fogadnánk, ha megosztaná velünk a fejleményeket.

 • Norbert szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy új lakásnak minősül-e, ha van egy kis házam, ami MELLÉ szeretnék egy teljesen új, a régitől teljesen független házat építeni?
  Jár-e a 10+10?
  A terv lakóegység bővítése lakásegységgel címet viseli, ami az OTP-s kolléganőket megzavarja és nem tudják, hogy ez most bővítés vagy új ház.
  Válaszát köszönöm.
  Norbert

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Norbert!
   Amennyiben az építendő “lakásegység” megfelel a CSOK rendeletben meghatározott új lakásra vonatkozó előírásoknak – a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles – úgy véleményünk szerint igényelhető lehet a 10+10 milliós támogatás. A közművesítettséggel szemben támasztott követelményekről IDE kattintva tájékozódhat.
   Célszerű lenne az építési engedély és tervdokumentáció csatolásával a bankban központi állásfoglalást kérni a jogosultságról.

 • Gabi szerint:

  Csokot igényeltünk tetőtér beépítésre. Most szeretnénk beadni az 1. elszámolást!
  A kérdésem az lenne, hogy a beadott költségvetéstől el lehet térni? Gondolok itt arra, hogy a festés olcsóbb volt, a csempe drágább, vagy a villanyszerelés nem szerepel a költségvetésben.
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabi!
   A fenti eltérésekkel véleményünk szerint elfogadhatók a számlák. Pontos tájékoztatást ez ügyben az illetékes bankfiók tud adni Önnek.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyermekünk van és a 72 nm alapú családi házunk tetőterét tervezzük beépíteni. 2,2 milliós csok támogatást vennénk igénybe, a kivitelező 4,5 millió forintos költségvetést és szerződést készítene, ez a 4,5 millió már számlával a bruttó összeg. Ez esetben a 2,2 milliós támogatásra jogosultak vagyunk-e, mivel nem éri el a számlával igazolt költség 50%-át? A hasznos alapterület 60 nm felett lesz.
  A másik kérdésem az lenne, hogy a tetőszerkezet nem változik. Elég-e a hitelintézet felé jelezni, hogy a beépítés nem engedélyköteles? Szükséges egy egyszerű bejelentést tenni a bank vagy más hatóság felé?
  Köszönöm előre is a segítségét.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   A CSOK összege nem haladhatja meg a számlával igazolt (70%) bekerülési költés 50%-át. 4.500.000 Ft-os költségvetés esetén 3.150.000 Ft-ról szükséges számlát benyújtani, s ezen összeg 50%-a lehet maximum a CSOK, vagyis 1.575.000 Ft. Amennyiben a számlával igazolt bekerülési költség 50%-a kisebb, mint a gyermekek után járó kedvezmény, akkor a kisebb összegű, számlabenyújtás alapján számolt összeg vehető igénybe.
   A bővítéssel összefüggő bejelentési kötelezettségről a területileg illetékes építési hatóság tud Önöknek pontos tájékoztatást adni. A további szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Még 2015 áprilisában álltunk neki a bővítésnek! Mi esetünkben a bővítés azt jelentette, hogy a régi háznak csak a külső falai és a beton födém maradt meg. Hozzáépítettünk kb. 60 m2-t és az egész kapott egy új tetőt. Mielőtt nekiálltunk voltunk egy bankban, ott az mondták, hogy a CSO-Kot menet közben is tudom igényelni. Így most saját erőből eljutottunk addig, hogy az egész tető alá került, kész a bádogozás, belső elválasztó falak és a villany alapszerelés.
  A kérdésem az volna így, hogy elkezdtük a bővítést, van-e lehetőség arra, hogy a CSOK-ot felvegyük 2 gyerek után? Mert mindenhol azt olvasom, hogy a bővítés megkezdése előtt kell igényelni a bankban.
  Várom válaszukat!
  Üdv.
  Gábor

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Bővítésre igényelt CSOK esetén feltétel, hogy a bővítési munkálatokat nem lehet megkezdeni a CSOK kérelem benyújtása előtt, így sajnos valóban nem igényelhető már a kedvezmény.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Házbővítésre szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni. A bővítendő épület egy – a 80-as években épült – 9m*10m bruttó alapterületű családi ház pala borítású tetővel, 2 szobával, konyha és nappali közös légtérben van. A falazat B30 tégla, amin egy 6 cm-es hőszigetelés található, valamint a lábazaton 4cm-es, az összes nyílászáró két rétegű üveggel ellátott. A házhoz tartozik egy kis pince is ahol egy régi FÉG gázkazán, valamint egy vegyes tüzelésű kazán található. Idén tervezzük a tetőcserét, födémszigetelést és a CSOK-ot felhasználva egy plusz szoba építését. Tegnap volt nálunk egy lehetséges kivitelező és azt mondta, hogy a CSOK igénybevételéhez minimum C kategóriásnak kell lenni a bővített épületnek energetikai szempontból. Ez tényleg így van? Mert ezt sehol nem írják, legalábbis én nem láttam. Kazáncserével a bővített házunk elképzelhető, hogy beleesne a C kategóriába, csak ez jó pár százezerrel megnövelné a költségvetést, viszont a jelenlegi fűtésrendszer megfelelően ellátja az egész házat és van még kapacitása a bővítményre is tapasztalataim szerint.
  Köszönöm.
  Tisztelettel, István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Korábban valóban meghatározta a CSOK jogosultságot a célingatlan energetikai minősítése, ám ez a rendelkezés már megszűnt. A hatályos kormányrendelet értelmében a hitelintézeteknek a CSOK jogosultság megállapításakor nem kell vizsgálniuk a bővítendő lakóingatlan energiaosztályát.

   • István szerint:

    Tisztelt Hitelnet,
    Sikerült újból beszélnem a lehetséges kivitelezővel. Ő is elmondta, hogy valóban, a CSOK igénybevételekor nem nézik az energetikai osztályt, viszont a használatba vételi engedély megadásához minimum C (CC az újabb kiadás szerint) kategóriásnak kell lennie a bővített épületnek energetikai szempontból. Ez valóban így van? Nem ellentmondás ez egy kicsit?
    Nem mindenki tud bővíteni is és korszerűsíteni is egyszerre, egy időben.
    Köszönöm.
    Tisztelettel, István

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves István!
     A CSOK rendelet azt írja elő, hogy a bővítés által a lakhatási körülményeknek javulnia kell. Arról, hogy a használatbavételi engedély megadásához milyen energiaosztályt kell elérni, nem rendelkezik. Erről az illetékes építési hatóságot kellene megkérdezni.

 • Frenklin szerint:

  2008.01.14.-én vettünk házat párommal hitelből. 4,5 milliót vettünk fel. Összkomfortos családi házról van szó, mely 80 nm, 2 szoba, előtér, konyha, fürdőszoba. Azóta 2 gyerekünk született. Szóval a csokot mire tudnánk igénybe venni: Tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés vagy egy szobára lenne szükségünk.
  Van valamelyikre is valami lehetőség? Vagy a szegényebbek ebből a csokiból is ki vannak rekesztve!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Frenklin!
   A leírtak alapján CSOK-ra a lakóház legalább egy szobával (hasznos alapterület 8 m2) történő bővítése esetén lehetnek jogosultak. Az elérhető támogatási összegről és az igénylés feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • László szerint:

  Tisztelt Cím!
  Mi a tetőteret szeretnénk beépíteni és az állami támogatást igénybe venni. A szükséges papírokat az OTP befogadta, a két ünnep között az értékbecslő is végig fotózta a lakást. Mindenhol azt olvasom, hogy a papírok befogadása után a beruházás elkezdhető és a számlákat is lehet gyűjteni. Az OTP-ben viszont azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak szerződéskötés után lehet elkezdeni a beruházást és számlát gyűjteni.
  Mi az igazság?
  Meddig húzhatja az OTP a szerződéskötést?
  Köti valamilyen határidő?
  Köszönöm előre is válaszát!
  Tisztelettel:
  László

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítési munkálatokra igényelhető a támogatás. Ebből következően információink szerint a papírok befogadása és az értékbecslés megtörténte után elkezdhető a bővítés.
   A szerződéskötés várható időpontjáról az érintett bankfiók tud Önnek pontos felvilágosítást adni, szintén a vonatkozó kormányrendelet értelmében ugyanis a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának a hitelintézet belső szabályzata szerinti várható időtartamáról.

 • Renáta szerint:

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy kiskorú gyermekünk nevén van a ház és szeretnénk igénybe venni bővítésre a csok-ot. Ez így kivitelezhető vagy inkább menjek a gyámhivatalba?
  Köszönöm előre is válaszát.
  Renáta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   A CSOK igénybevételével bővítendő lakóingatlan legalább 50%-a a támogatott személyek tulajdonában kell, hogy legyen. A kiskorú gyermekük tulajdonában lévő házra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Zoltán szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy a csok-ot, valamint a kamattámogatott hitelt igénybe lehet-e venni egy olyan tetőtér beépítésre is, amely egy bérháznak a tetőtere? Saját tulajdonomban van a tetőtér, ami jelenleg egy bérháznak a padlása és azt tervezem tetőtéri lakássá átalakítani. Ez új építésnek minősül-e? És a teljes támogatási összegre jogosult vagyok-e? (3 gyermekem van.)
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Zoltán

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Zoltán!
   A tetőtérben történő lakáskialakításhoz az új lakás építése esetén adható 10 milliós támogatás információink szerint nem vehető igénybe. Ebben az esetben, amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek, véleményünk szerint a 3 gyermek után adható 2,2M Ft összegű támogatás igényelhető. A feltételekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat.

 • Rita szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Arra lennék kíváncsi, hogy mit jelent az, hogy “térfogat növelésével nem járó tetőtér beépítés”?
  Konkrétan: mi tetőcsere előtt állunk. Három gyermekünk van (4-10 évig), házasok vagyunk. A házunk alapterülete meglehetősen pici, kb. 75 nm. Szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot. Első gondolatunk a tetőtér beépítése volt, hogy ott kellene három kisebb szobát kialakítani.
  Most akkor ezt hogyan lehet?
  Üdvözlettel,
  Rita

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Rita!
   A CSOK jogosultsághoz legalább egy szobával (hasznos alapterület 8 m2) kell bővülnie a lakóingatlannak. Ez megvalósulhat úgy is, hogy a szoba/szobák kialakítása a tetőtérben történik. 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető oly módon, hogy a tetőtér-beépítés bekerülési költségének 35%-át nem haladhatja meg a CSOK összege. A további feltételekről fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • Tünde szerint:

  Üdvözlöm.
  Vásároltunk egy használt lakást, ahol telken belül van az összes közmű, de házban jelenleg csak a villany van beszerelve, mert a felújítás megkezdéséhez minden ki lett szerelve. 100 m2, 2 szoba, konyha, fürdő, speiz, terasz, garázs. Hozzá szeretnénk építeni és a tetőtérre is szinteltolással szobát.
  Kérdésem, mivel jelenleg nem komfortos, hogyan tudjuk igénybe venni a csokot? 2 gyerek van, egyik úton.
  Köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a bővítendő háznak a lakhatás feltételeinek megfelelőnek lakóingatlannak kell lenni, vagyis a közműves villamos energia szolgáltatáson kívül, egyedi fűtési móddal, megfelelő szennyvíz-elvezetéssel és ivóvízzel (vagy ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kúttal) is kell rendelkeznie. E feltételeknek a kérelem benyújtásakor és a banki értékbecsléskor egyaránt teljesülniük kell. Ha a bővítendő lakás a CSOK kérelem benyújtásakor nem felel meg e feltételeknek, akkor információink szerint a támogatásra nem lehetnek jogosultak.

 • Richárd szerint:

  Jelenleg 3 kiskorú gyermekünkkel élünk egy a NET Zrt-től bérelt 50 m2-es családi házban. A CSOK-ot nem kaphatjuk meg a minimum m2 miatt, pedig nagyon szeretnénk visszavásárolni.
  Mit csináljunk, építsük be a padlást tetőtérnek?
  Kérném a segítségüket, ötletüket.
  Tisztelettel!
  Richárd

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Richárd!
   Mivel az ingatlan nem az Önök, hanem a NET Zrt tulajdona, ezért bővítésre nincs lehetőségük.
   Esetleg másik használt lakóingatlan vásárlásához tudnák felhasználni a CSOK-ot.

 • Miklós szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenlegi épületünk 2 szobás. Szeretnénk bővíteni, de csak úgy lenne lehetséges, hogy a nappalit bővítenénk, és a belső teret átrendeznénk, ezzel viszont ki tudnánk alakítani a 3 szobát. Feltételeknél nem látom egyértelműnek, hogy mindenképp szoba elnevezésnek kell lennie a bővítésnek, vagy a teljes épületnek kell + 1 szobával bővülnie.
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Miklós!
   A CSOK jogosultsághoz legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával kell bővülnie a lakóingatlannak. A meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek. A szobát tehát vagy vízszintes irányban vagy függőlegesen (tetőtér-beépítés) kell hozzáépíteni. A meglévő nappali bővítésére és a belső terek átrendezésével kapott újabb szoba létrehozására a CSOK sajnos nem igényelhető.

  • Andrea szerint:

   Üdvözlöm.
   Érdeklődni szeretnék CSOK lakásbővítésre való felhasználásáról. Jelenleg egy 50 m2 házban lakunk férjemmel és 3 gyermekünkkel. Bővíteni szeretnénk, ám férjemnek nincs tulajdonjoga az ingatlanban, illetve 2 évet meghaladó munkaviszonyom nekem van. Hogyan lehetséges, milyen lehetőségeink vannak?
   Köszönettel,
   Andrea

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Andrea!
    A jogosultsághoz elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik minimum 180 napos TB jogviszonnyal. Alapfeltétel azonban, hogy házastársak igénylése esetén mindkét fél rendelkezzen – együttesen legalább 50% – tulajdoni hányaddal a bővítendő ingatlanban. A jogosultsághoz tehát férjének is tulajdonrészt kell szereznie a célingatlanban.

 • Ágnes szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Bővíteni szeretnénk, ezért használnánk ki a 2 gyerek után járó csokot. A tervek szerint 46 m2 a hasznos alapterülete a bővítendő épületnek. Ez nem éri el az 50 m2-t.
  Az új terasz építését bele lehet számolni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A bővítést követő hasznos alapterületnek kell elérni legalább az 50 m2-t 2 gyermek esetén. Terasszal történő bővítéshez azonban a támogatás nem vehető igénybe. CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak bővítés esetén, ha az ingatlan legalább egy szobával (hasznos alapterület 8 m2) bővül. Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek.

 • Attila szerint:

  Bővítésnél mi minősül szobának? Nappali, étkező, konyha, fürdőszoba vagy csak az alvásra használható szoba?
  Köszönöm.
  Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. Szobának minősül tehát a nappali is. Az étkező, konyha, fürdőszoba nem számít szobának.

 • József szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Meglévő egy gyerek esetén egy 90 m2-es kertes ház terasz beépítést terveszük párommal. Kb. 16 m2 a mérete.
  Erre lehet igényelni a csokot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy a meglévő épületrész átalakítása – adott esetben terasz beépítése – nem minősül bővítésnek, így erre a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Tibor szerint:

  Üdvözlöm!
  Gyermekeink száma alapján 2,7 millió Ft-ra lennénk jogosultak. DE ennek csak a felét kapnánk meg, a többi önerő lenne. Hát így már nem oké. 1,3 milliót honnan szerezzünk? Kedvezményes hitelből?
  Ugye, ez lenne a megoldás?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tibor!
   Bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át kell számlával igazolni, és az igénybe vehető kedvezmény összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át. Ennek értelmében, ha az igénylő csak a minimumként előírt számlabenyújtási kötelezettségnek tesz eleget, akkor a hitelintézet által elfogadott bővítési munkálatokról szóló költségvetés (bekerülési költség) 35%-a lehet az igénybe vehető kedvezmény összege. Ha ez az összeg alacsonyabb, mint az igényelt kedvezmény összege, az igénylő a számlabenyújtás alapján számított, alacsonyabb összegű kedvezményre jogosult. Ha a vállaltakat meghaladó mértékben teljesíti a hitelintézet részére a számlabemutatási kötelezettségét, a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegének erejéig bemutatott számlák figyelembevételével, legfeljebb a gyerekszám alapján irányadó kedvezményre jogosult, a számított különbözet kizárólag a bővítendő lakással összefüggésben felmerülő, fel nem mondott lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.
   A költségvetés CSOK összegén felüli részét önerőből vagy hitelből lehet pótolni.

 • János szerint:

  Tavaly vásároltunk egy zártkerti ingatlant. Életvitelszerűen abban élünk párommal és 4 éves kislányommal. Erre lehetne igényelni csokot lakásfelújításra, bővítésre? Győrben van a ház.
  Vagy, ha jelenleg nem, a későbbiekben van rá esély?
  Várom válaszát!
  Előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   A CSOK lakásfelújításra nem igényelhető.
   Bővítés esetén csak olyan ingatlanra vehető igénybe a kedvezmény, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként szerepel.

 • Hedvig szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy 90 négyzetméteres házam, 100%-os tulajdoni joggal, melyen édesanyámnak van haszonélvezeti joga. Ha lemondana a haszonélvezeti jogáról, igényelhetnénk-e a férjemmel a 10 milliós csok-ot, ha egy külön bejáratú emeletet építünk rá? Három gyermek esetén, tervezzük. Ez a 10 millió vissza nem térítendő támogatás? A férjemnek is kellene tulajdoni százalékkal rendelkeznie a házunkban, vagy elég az én 1/1-es részem? Ha nem, ez esetben a neki adományozott 50%-al igényelhetjük-e?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Hedvig!
   A 10 milliós CSOK fenti esetben sajnos nem érhető el, legfeljebb a 3 gyermek után, bővítésre igényelhető 2,2 millió forintos kedvezményre lehetnek jogosultak.
   Amennyiben a meglévő házat bővítik emeletráépítéssel, akkor az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog és férjének is – bármilyen arányban – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie benne. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Margit szerint:

  Osztatlan telken építkeztünk a szüleinkkel egy családi házat. Külön bejáratok, közművek, közműórák. Mindenkinek egy negyed tulajdoni része van (nagymama, nagypapa, férjem és én). 2000 óta lakunk benne ideiglenes használatbavételi engedéllyel, mivel még nem volt készen a tetőtér-beépítés.
  Most került rá sor, hogy a saját tetőtérben három hálószobát, tusolót, gardróbot (össz.: 60 m2) alakítsunk ki. Két gyermekünk van, 14 és 17 évesek. Semmilyen állami támogatást nem vettünk fel építkezéskor.
  Kérdésem, milyen lehetőségünk van a gyermekek után támogatásra a bővítéshez? A bővítés kb. 70%-ban van készen.
  Válaszát köszönöm.
  Margit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Margit!
   Bővítés esetén a CSOK kizárólag a kérelem benyújtásakor még meg nem kezdett bővítési munkálatok esetén vehető igénybe, így a leírtak alapján sajnos nem jogosultak a kedvezményre.

 • Annamária szerint:

  Tisztelt szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy bővítünk a házunkon 2 db szoba + WC + zuhanyzó. CSOK is lenne 2 meglévő gyermekre.
  Bővítés estén ÁFA visszaigényelhető?
  Köszönöm.
  Annamária

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Annamária!
   Bővítés esetén adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe.

 • Laci szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőtér beépítésnél 2 lakást alakítanánk ki, de csak az egyikre igényelnénk CSOK-ot, a másik ugyanis nem felelne meg a feltételeknek.
  Így lehetséges-e az újépítésű lakáshoz 3 gyerekre vonatkozó 10 M-t felvenni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laci!
   Tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor igényelhető 3 gyermek után a 10M-s CSOK, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az új lakásra vonatkozó feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre. A CSOK-kal finanszírozni kívánt lakásnak legalább 60 m2 hasznos alapterületűnek kell lenni.

 • Róbert szerint:

  Vehetek-e fel csokot meglévő ingatlan esetén?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Róbert!
   Meglévő lakóingatlan esetén annak legalább egy szobával történő bővítéséhez igényelhető a CSOK. Erről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy aki egyszer annak idején részesült már szocpol támogatásban, az esetleg igénybe veheti-e a Csok-ot tetőtér beépítésre? Természetesen a 10 év már eltelt.
  Köszönöm a választ!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   Tetőtér-beépítés esetén a bővítéshez adható CSOK és a korábban kapott szocpol különbözete igényelhető fenti esetben. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
   További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

 • Károly szerint:

  Tisztelt Hitelnet,
  Adott egy ház, melynek feleségemmel 50-50% tulajdonosai vagyunk. Bővítésre szeretnénk felvenni a támogatást. 2 gyermekre 1.430.000 Ft.
  Másodtulajdonba van egy lakásom, melyben 100% tulajdonos vagyok, melynek haszonélvezője édesanyám.
  Abban az esetben, ha elajándékozom neki a lakás 50%-át, jogosult vagyok a CSOK-ra?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Károly!
   Édesanyja haszonélvezetével terhelt lakása – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot, tehát nem szükséges elajándékozni az 50%-át.

  • Károly szerint:

   Köszönöm a gyors választ.

   Engem úgy tájékoztattak, hogy “A bővíteni kívánt és támogatással érintett ingatlanon túl további lakóingatlan az igénylő(k)nek legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada lehet más lakásban.”

   Kivéve, ha azon más ingatlanon:

   A rendelet hatálybalépését megelőzően, szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére került sor vagy a rendelet hatálybalépésekor vagy,
   A rendelet hatálybalépésekor vagy azt kövezően jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére került sor.

   • Hitelnet.hu szerint:

    Kedves Károly!
    Igen, ez így is van: A támogatás akkor vehető igénybe, ha az igénylő más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik.
    Kivétel: ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016.02.11-ét megelőzően került sor, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére 2016.02.10-e után került sor. Szerződésen
    alapuló haszonélvezeti jog például az ajándékozáshoz kapcsolódóan alapított, a jogszabályon alapuló az öröklés.

 • Attila szerint:

  2 gyerekre szeretném felvenni a CSOK-ot lakásbővítésre. Kb. 8 m2-es helyiséget szeretnénk a családi házhoz építeni. Érdeklődnék, hogy ehhez megkapnánk-e a CSOK-ot vagy van minimum m2 korlát? Továbbá érdeklődnék, ha megkapjuk erre a CSOK-ot és lenne később 3. gyerek, felvehetnénk-e rá a 10+10 milliót, természetesen levonva a két gyerek után kapott 1,4 milliót.
  Köszönettel: Attila

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Attila!
   Bővítéshez akkor igényelhető a CSOK, ha legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű lakószobát építenek hozzá.
   Utóbb született gyermek után 400.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe tekintettel arra, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át, valamint az összeg a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.
   A 10 milliós CSOK és a bővítéshez igénybe vett támogatás különbözetére 3 gyermek esetén új lakóház építésekor vagy újépítésű lakóingatlan vásárlásakor lehetnek jogosultak.

   • Attila szerint:

    T. Hitelnet!
    Úgy gondoltuk, hogy a 3. gyermek megszületése után vennénk egy új lakást vagy új sorházat esetleg új családi házat. Ehhez szeretnénk felvenni a 10+10-et -1,4-et.
    Ezt megtehetnénk úgy, hogy ha most felvennénk a 2 gyerek után a 1,4-et 8 m2 családi ház hozzáépítéshez. Nem probléma, hogy az új ház vásárlásánál van a nevünkön családi ház?
    Köszönettel: Attila

    • Hitelnet.hu szerint:

     Kedves Attila!
     Új lakás esetén a hitelintézeteknek nem kell vizsgálniuk az igénylők meglévő lakástulajdonát. Amennyiben a jövőben új lakást vásárolnak vagy építenek, akkor a CSOK különbözetre való jogosultságot nem befolyásolja a meglévő családi házuk, tehát a kedvezményre akkor is jogosultak lehetnek, ha az igénylés időpontjában van a nevükön lakástulajdon.
     A bővítésre igényelhető CSOK összegének számítási módjáról IDE kattintva tájékozódhat.

 • Kriszta szerint:

  T. Hitelnet!
  Meglevő 56 m2-es lakásunk van. A szomszédos lakás megvásárlásával, majd a kettő egybenyitásával (vannak közös falak) 93 m2-re lehetne bővíteni.
  Ugye jól értelmezem, hogy igényelhető rá a csok használt lakásra 3 gyerekre, mert a feltételeknek megfelelünk, de ilyen verzióra nem tér ki a leírás.
  Köszönettel:
  Kriszta

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kriszta!
   Többlakásos épület esetében a szomszédos lakás meglévőhöz lakáshoz csatolása nem minősül bővítésnek. Erre a célra a CSOK nem igényelhető.

 • Gabriella szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Bővítésre szeretnénk igényelni a szocpolt.
  A kérdésem az lenne, hogy a 8 m2-es szobát úgyis ki lehet alakítani, hogy azt a tetőtérben hozzuk létre, ami jelenleg nincs beépítve, mert úgy túl nagy lenne a családi ház?!
  Köszönettel, Gabriella

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   A szobával történő bővítés a tetőtérben is történhet.

 • Ágnes szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  2 gyermekünk van és a harmadikat tervezzük. Bővíteni szeretnénk a társasházi lakásunkat. A fölöttünk lévő padlástér felét építenénk be. Igényelhetjük-e a használt lakás bővítésre vonatkozó CSOK-ot, ha a lakás 1/3-án a szüleim haszonélvezeti joggal rendelkeznek?
  Ágnes

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ágnes!
   A támogatással érintett lakást nem terhelheti haszonélvezeti jog.

 • Ferenc szerint:

  Üdvözlet.
  Egy falusi tömött falú tégla alapú házat szeretnénk bővíteni, CSOK megoldható 3 gyermekre? Egy lakószoba, egy nappali, és esetleg még egy fürdő lenne a cél.
  Kérdésem megkapnánk-e a CSOK-ot illetve hitelt kapnánk-e?
  Köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   Van olyan pénzintézet, ahol szerkezeti megkötés nélkül finanszírozhatók hitellel a megfelelő értékű ingatlanok. Ahhoz, hogy az elérhető bővítési hitelekről személyre szabott tájékoztatást tudjanak adni Szakértőink, további információkra lenne szükség. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
   A CSOK jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatja.

 • Péter szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Most vásároltunk a Feleségemmel egy családi házat. Egy gyermekünk van, ablakcserére vagy fűtéskorszerűsítésre igénybe vehetjük a CSOK-ot?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv, Péter

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Péter!
   Ablakcserére, fűtéskorszerűsítésre a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Franciska szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy ha használt családi ház vásárlásához igényeljük meg a CSOK-ot (3 gyermekünk van) és mondjuk meg is kapjuk, ha 1 év múlva a ház mellé építünk egy új lakást, akkor a már igénybe vett 2,2 millió Ft és a 10 millió Ft-os támogatás különbözetét (7,8M) megkaphatjuk hozzá?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Franciska!
   Amennyiben önálló lakást építenek az adott telekre és megfelelnek a további feltételeknek is, akkor elvileg jogosultak lehetnek a CSOK különbözetre.

 • Veronika szerint:

  Tisztelt Cím!
  Jól értelmezem, hogy a bővítésre csak akkor jár a csok, ha az építési engedély dátuma 2015. július 1. utáni (bár minden más feltétel teljesül)?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Veronika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Veronika!
   Bővítéshez a CSOK 2015. július 1.-től igényelhető újra, de olyan feltétel nincsen, miszerint csak 2015. július 1. után kiadott bővítési engedély esetén lehetnének jogosultak a kedvezményre. Alapfeltétel azonban, hogy a kedvezmény csak akkor igényelhető, ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a bővítési munkálatokat nem kezdik meg.

 • Renáta szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy eladtuk a családi házunkat 6.600.000 forintért. Vásárlási folyamatban van egy másik ház 6.000.000 Ft összegért. 3 gyerekre szeretnénk igénybe venni a csokot. Járna-e nekünk is a kedvezmény? Illetve ha nem, akkor tetőtér beépítésre igényelhetjük-e? A 3 gyerekből 2-re évekkel ezelőtt igénybe vettük a kedvezményt, de azok mar elévültek. A legkisebb gyermekre még nem.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Renáta!
   CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak használt lakás vásárlása esetén, ha az eladott lakás teljes eladási árát – ami csökkenthető bizonyos tételekkel – az újabb lakás vásárlására fordítják. Az eladási árat csökkentő tételekről IDE kattintva tájékozódhat. Jogosultság esetén a korábban kapott támogatás és a jelenleg 3 gyermek után elérhető 2,2M Ft összegű CSOK különbözetére lehetnek jogosultak.
   Ha adott esetben nincsen eladási árat csökkentő tényező, vagyis az eladási ár magasabb, mint az újabb lakás vételára, akkor a vásárláshoz nem, de a tetőtér-beépítéshez jogosultak lehetnek a fenti módon számolt összegre figyelembe véve, hogy bővítés esetén a CSOK összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés 35%-át. A bővítés esetén előírt további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

 • Csaba szerint:

  Családi házunkat bővítettük, a csok szerződés megkötésére a banknak egy félév kellett, ami idő alatt folyamatosan folytak a munkák. Így önerőből július elejére teljesen elkészültünk és kijött az értékbecslő a bank megbízásából, aki azt mondta 95%-os a készültség, már csak a használatbavételi hiányzik (5%). Megkértük a használatbavételit, beadtuk az összes számlát és most két hónap elteltével a bank a csok összegéből 10%-ot visszatartott, mivel szerintük kell egy záró értékbecslést kérnem (15.000 Ft).
  Milyen rendelet írja ezt elő, hiszen az értékbecslő távozása után nem készült több számla, a munka pedig be volt fejezve, hiszen azért adtak használatbavételi engedélyt az épületre. Egy építési osztály által kiadott használatbavételi engedély kevesebbet ér, mint egy értékbecslő igazolása?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   Fenti kérdésben a hitelintézet szabályzata, előírása a mérvadó.

 • Gábor szerint:

  Tisztelt Szakértő! Érdeklődni szeretnék, hogy kész tetőtér, de nincs beépítve, de most szeretnék beépíteni. Ehhez szükséges-e építési engedély a CSOK-hoz? 2 gyermek van, mennyi összeget kaphatnák? Tetőtér 70 négyzetméter.
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gábor!
   Bővítési engedély, tervdokumentáció és költségvetés egyaránt szükséges a CSOK igényléséhez. A további dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
   2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű CSOK adható, tekintettel arra, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés számlával igazolt összegének (70%) 50%-át.

 • Ferenc szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Azt hallottam, hogy tervezni kell egy legalább 12 nm szobát is, ha csok-ot szeretnénk igénybe venni.
  Az a kérdésem, hogy ha a szobák 10 nm-esek, de a nappali-konyha-ebédlő (falak nélkül egyben) szobaként feltüntetve 35 nm, akkor az elfogadható-e?
  Köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ferenc!
   A bővítés feltétele, hogy legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával bővüljön az ingatlan. A 35 m2-es nappali-konyha-ebédlő szintén szobának minősül.

 • Anita szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Tetőtér beépítéshez szeretnénk igénybe venni a támogatást 3 gyermekre, e miatt meg kellene emelni a tetőt. Ennek a költsége elszámolható? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a bővítéssel két 13 m2 szobát alakítanánk ki, mennyi támogatás járna rá?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Anita!
   A tetőtér-beépítés miatt tető emelés költségét tartalmazhatja a költségvetés. Fenti bővítéshez 3 gyermek után 2,2 millió forint összegű kedvezmény igényelhető.

 • József szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A kérdésem a következő lenne:
  A szüleim rendelkeznek egy családi házzal, mi a feleségemmel új különálló lakást szeretnénk kialakítani ráépítéssel, 90 nm-nél nagyobb is lenne. A jogszabály alapján még egy lakást kellene építenünk rá saját pénzből (még menne is), amit nem tudom kinek építenénk, mivel magunknak már lesz egy? Családi házról lévén szó nem adnám ki senkinek. De még, ha nem is a szüleim háza lenne, hanem egy társasház mondjuk, építsek egy lakást egy albérlőnek, csak hogy megkapjam a támogatást? Vagy az a lakás utána eladható lenne egyből, vagy abban is tíz évig benn kellene “laknom”?
  Köszönettel:
  József

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   Amennyiben az új lakás építésekor adható támogatási összeget szeretnék igénybe venni, akkor teljesíteni kell a vonatkozó kormányrendelet általi előírást, miszerint tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrehozott új lakás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha a tetőtér-beépítés, emeletráépítés által két új önálló lakás jön létre. A bentlakási kötelezettséget abban az ingatlanban kell teljesíteni, amelyre a támogatást igénybe veszik. A másik lakás bérbe adható illetve eladható.

 • László szerint:

  Tetőtér beépítésnél, ha a ház, a házastársak 50-50 % tulajdonában van, a kérelmező lehet csak az egyik házastárs vagy mind a kettőnek lennie kell? A feltételeknek elég, ha csak a kérelmező megfelel vagy mind a kettőnknek meg kell felelni?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a CSOK-ra. A feltételeknek mindkét félnek meg kell felelni, kivéve a TB jogviszonyra vonatkozó előírást: elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a minimum 180 napos, folyamatos TB jogviszonnyal.

 • Edit szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Tetőtér beépítéshez szeretnénk igénybe venni a támogatást 3 gyermekre. Jelenleg sátortető van a házon, a beépítés miatt viszont átalakítanánk nyeregtetőre. Ezzel az átalakítással bővülne a térfogat? A tető költsége így beleszámítható a költségvetésbe, vagy először le kell cserélni a tetőt és utána igényelni a támogatást?
  Köszönöm válaszát!
  Tisztelettel: E.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Edit!
   A tető költségét véleményünk szerint tartalmazhatja a CSOK költségvetése. Ha elkezdik a munkálatokat a CSOK kérelem benyújtása előtt, akkor azzal elvesztik a kedvezményre való jogosultságukat.

 • Bianka szerint:

  Üdvözlöm!
  Nem olyan rég vettünk egy házat, fürdőszobát szeretnénk csinálni az egyik szobából. Egy gyerek után szeretnénk igényelni a szocpolt.
  Így is meg kaphatjuk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bianka!
   A CSOK lakószoba fürdőszobává alakításához nem vehető igénybe. Bővítésre a támogatás akkor igényelhető, ha a házhoz legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobát hozzáépítenek.

 • Ildikó szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Egy olyan használt lakóházat vásároltunk néhány évvel ezelőtt, amelynek tetőterét az előző tulajdonos beépítette (amiről tervrajz is készült, bár a tervrajzon feltüntetett vizesblokk nem készült el, helye beépítetlen). A tetőtér nem szigetelt, (nem is lakjuk), így úgy döntöttünk, teljesen elbontatjuk (tetőt is, közfalakat is), és új tervrajz alapján) újat építtetünk. 2 gyermekünk van.
  Kérdésem, hogy igényelhetünk-e CSOK-ot?
  Köszönettel és üdvözlettel: Ildikó

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ildikó!
   Teljesen új tetőtér beépítéshez véleményünk szerint igényelhető lesz a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben leírt további feltételek is teljesülnek.

 • Katalin szerint:

  Üdvözlöm!
  Nekem több kérdésem lenne.
  Az egyik kérdésem, ha külterületen vennénk egy telket a férjemmel, arra igényelhetjük a Csokot építkezésre? Mert azt hallottuk, külterületre nem jár a Csok.
  A második kérdésem az lenne, ha nincs önerőnk, hogyan tudjuk elkezdeni az építkezést, erre van valami lehetőség?
  Köszönöm a válaszát.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Katalin!
   Amennyiben a külterületi telekre olyan ingatlan építhető, amely lakóházként kerül majd feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban, akkor igényelhető a CSOK.
   Arról, hogy mekkora önerő mellett valósulhat meg az építkezés, Szakértőink a további részletek ismeretében tudnak pontos tájékoztatást adni. A szükséges önerő hiányában további ingatlanfedezet bevonásával kivitelezhető a hitelfelvétel. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

 • Melinda szerint:

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Lakóház bővítésére fogjuk igényelni a CSOk-ot, ezzel kapcsolatban lenne két kérdésem.
  Mikortól lehet elkezdeni a munkálatokat? A CSOK beadását követően (azaz az értékbecslői munkálat után) vagy meg kell várnunk, hogy a szerződést is megkössük?
  Illetve az elszámoláshoz szükséges számlák mikori dátumúak legyenek? A CSOK beadását követőek (az aznapi is jó már) vagy a szerződéskötést ezzel is meg kell várjuk?
  Előre is köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel:
  Melinda

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Melinda!
   A vonatkozó kormányrendelet alapján a CSOK meglévő lakás bővítése esetén – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítés céljából vehető igénybe. A munkálatok elkezdésével a szerződéskötést tehát nem, de az értékbecslő helyszíni szemléjét meg kell várni. Azok a számlák fogadhatók el, melyek a kérelem benyújtását követően kerültek kiállításra, tehát a szerződéskötést ezzel sem kell megvárni.

 • Gyula szerint:

  Kedves Hitelnet!
  Édesanyám tulajdonában van az otthonunk, amelynek a tetőterét szeretnénk beépíteni. Az Ő nevén van egy megtakarításunk, amelyre felvettünk hitelt, amelyet már meg is kaptunk. Viszont időközben képbe került a tetőtér beépítés kacsán a CSOK lehetősége, hisz van három gyermekünk. Kérdésünk az lenne, hogy össze lehetne-e vonni a két dolgot? A CSOK-ot a Mi nevünkre kellene kérni, ezért a Mi nevünkre kellene szólni a számláknak, amit igazolásként be kell nyújtanunk, viszont a Fundamenta Édesanyám nevére szól, mi adóstársak vagyunk, a számlákat meg az Ő nevére a Fundamentához kellene benyújtanunk. Két névre nem tudjuk, illetve két helyre sem.
  Van erre lehetőségünk?
  Segítségüket előre is köszönöm!
  Üdv: Gyula

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyula!
   Bővítésre (tetőtér-beépítésre) igényelt CSOK feltétele, hogy a CSOK kérelem csak a bővítési munkálatok benyújtása előtt fogadható be. Ha tehát már elkezdődtek a munkálatok, akkor a CSOK nem igényelhető. A jogosultság további feltétele, hogy a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a CSOK-kal bővítendő lakóingatlanban. Amennyiben a célingatlan csak az édesanyja nevén van, Ön és párja nem rendelkezik tulajdoni hányaddal benne, akkor nem jogosultak a kedvezményre.
   CSOK igénylésnél kizárólag a támogatott személyek nevére kiállított számla fogadható el. Ha a Fundamenta nem fogadja el az Önök nevére kiállított számlát, akkor ez a két dolog együtt sajnos nem kivitelezhető.

 • Gigi szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy igényelhetünk-e CSOK-ot házunk bővítése kapcsán, meglévő két gyermek után. Jogerőre emelkedett építési engedélyünk van, mellyel oldal irányban, (a meglévő melléképület lebontása után) két autó tárolására alkalmas garázzsal és fölé épített szinten szoba + közlekedő + wc-vel bővülne házunk összeépítve az eredetileg lakott ingatlannal. Eddig még semmilyen munkálat nem kezdődött el, a bontás sem. Természetesen csak a garázs felett lévő szint megépítésére igényelnénk a támogatást. Az Építésügyi Hatóságnál már érdeklődtünk, hogy két részben történhet az építkezés. A garázs használatbavételi engedélyezése után a további bővítésre jogosultak vagyunk CSOK-ra?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel: Gigi

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gigi!
   A leírtak alapján úgy véljük, hogy a szobával történő bővítéshez jogosultak lehetnek CSOK-ra, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek. A CSOK iránti kérelem benyújtása még a munkálatok elkezdése előtt szükséges.

 • Károly szerint:

  Tisztelt Hölgyem /Uram!
  Azt szeretném megtudni, hogy fel tudok-e így venni hitelt?
  Kis alapterületű házat vettem Gödön, ami gazdasági épületként szerepel a tulajdoni lapon. Mivel mindenképpen bővíteni szerettem volna, ezért megterveztettem a hozzáépítést és engedélyt is kaptam rá.
  Az ingatlan most 1 szoba + 3 fél szoba, konyha, fürdő lakhatásra teljesen alkalmas, víz, villany, fűtés szintén van. Értéke kb. 11 000 000 forint.
  Akkor minősítenék át, ha elkészülne a hozzáépítés, viszont ezt saját “zsebből” nem tudjuk megoldani.
  Mit tehetnék?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Károly

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Károly!
   Gazdasági épületként nyilvántartott ingatlant bankpartnereink sem bővítési hitel, sem CSOk igénylésnél nem tudnak elfogadnak, ezért sajnos nem tudunk Önöknek megfelelő hitelkonstrukcióról tájékoztatást nyújtani.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Igazából már ötletünk sincs kihez forduljunk, egyelőre nincs megoldás a problémánkra, ezért szeretnék tanácsot kérni hova tovább. 2016-ban lakásbővítésbe kezdtünk, csokot is igénybe tudtunk venni. Megbíztunk egy magánvállalkozót a kivitelezési munkálatok elvégzésére, hivatalos engedély, szerződés, építési napló készenlétbe helyezve, szóval minden szabályosan. Ez év januárjában már csak a tűzfalak szigetelése, vakolása hiányzott az átadáshoz. A vállalkozónak a szerződésben meghatározott összeget kifizettük, nyugtát irtunk az összegről, mivel nem volt nála számlatömb. Hónapokig könyörögtünk a számláért, míg végül megkaptuk ez év júliusában. Az építési naplóban nem láttunk bejegyzést, de ő állította, hogy vezeti. A számlát amit kaptunk bevittük a bankba, ott estünk csak pofára, mert utána néztek, hogy nem él a vállalkozása már április 29. óta, a számla júliusban lett kiállítva. Hivatalosan is lekértük a navtól, és igaz volt, fiktív számlát adott ki. Feljelentettük. De amire senki nem tud választ adni, hogyan tovább? Az építésügyi osztállyal beszéltem, ott belenéztek a naplóba, csak készenlétbe van helyezve, visszamenőleg nem lehet írni, a vállalkozó vállalkozása megszűnt. A felelős műszaki vezető sem tud segíteni. Soha nem lesz lakhatási engedély, büntetni fognak, hittünk a vállalkozónak, fizettünk, csak számla nincs ami élne, illetve naplót nem vezetett.
  Hogyan tovább?
  Várom mihamarabbi tanácsát!
  Üdvözlettel: Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Jogi ügyekben irodánk sajnos nem illetékes. Javasoljuk jogi szakértő megkeresését a fenti ügyben!

 • Éva szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, hogy 2015 őszén bejegyzett tetőtér beépítésre igényelt csok, mely 2 millió Ft volt három gyermekre, igényelhető-e a 2016 különbözet? Még nem zárult le az építkezés, nincs lakhatási engedélyünk a felső szintre. Egyébként kérdeztük a takarékszövetkezetet ez ügyben és nemleges választ kaptunk azzal az indokkal, hogy már a 2 millióval van jelzálogbejegyzés az épületre, az államkincstárnál már nem lehet a plusz 200 ezret bejegyeztetni. ÁLLÍTÓLAG EZ MIATT NEM NEM VEHETJÜK IGÉNYBE A KÜLÖNBÖZETET.
  Tisztelettel: Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   A leírtak alapján az emelt összegű CSOK (CSOK különbözet) igénybevételér valóban nincs lehetőség.

 • Tünde szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  A CSOK és a régi házak energiatakarékosságára megpályázható támogatást nem zárja ki egymást?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tünde!
   A CSOK korszerűsítéshez nem igényelhető. A lakásvásárláshoz, új ház építéséhez és meglévő lakóingatlan bővítéséhez igényelhető CSOK jogosultságot a régi házak energiatakarékosságára nyújtható támogatás nem zárja ki.

 • Veronika szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Következőben szeretném a segítségüket kérni. 2005-ben kezdtünk el építkezni, 2 gyermekre vettünk fel szocpolt és mellé lakásépítési kölcsönt amit még a mai napig fizettünk.
  Következő lenne a kérdésem, hogy most várjuk a harmadik gyerekünket és szeretnék érdeklődni, hogy a csokot, hogy tudnánk igénybe venni? Szeretnénk a lakást bővíteni. Ebben az esetben járna nekünk az 1 gyerekre járó 600.000 Ft bővítés esetén? Vagy van más lehetőség amit igénybe tudnánk venni?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Veronika

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Veronika!
   Az utóbb született gyermek után utólagos szocpolra lehetnek jogosultak, amely a fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel. A jogosultság megállapítását a hitelnyújtó banknál kérhetik.
   Bővítéshez igényelt CSOK esetén a következőképpen kell számolni: mindhárom gyermeket figyelembe kell venni, akik után 2,2M Ft összegű támogatás igényelhető, de ebből az összegből le kell vonni a 2005-ben kapott támogatás összegét és a fennmaradó összegre lehetnek jogosultak. 2005-ben 2 gyermek után 2,4M Ft összegű szocpolt volt igényelhető építkezéshez, ami több a jelenleg bővítés esetén 3 gyermek után kapható CSOK-nál, így ez esetben a CSOK-ot sajnos nem tudják kihasználni.

 • Szilvia szerint:

  Üdvözlöm!
  Az alábbiakkal kapcsolatban kérném szíves segítségét:
  Szeretnénk igénybe venni a szocpolt lakásbővítésre. A lakásunkat ki szeretnénk bővíteni egy konyhával, az a helység ami eddig a konyha volt, tároló helység/kamra lenne ezt követően.
  Sajnos azt a tájékoztatást kapjuk mindenhol, hogy csak akkor jár a szocpol, ha szobával bővítjük a lakást. Valóban így van?
  Van-e lehetőség méltányoltatni valamely módon, egyedi elbírálással, hogy mégis igénybe tudjuk venni konyhával való bővítésre a szocpolt?
  Válaszát előre is köszönöm.
  üdvözlettel: Szilvia

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilvia!
   CSOK valóban csak olyan bővítéshez igényelhető, melynek eredményeképpen a lakóingatlan legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával bővül. Méltányosságra véleményünk szerint ilyen esetben nincs lehetőség.

 • József szerint:

  Jó napot.
  Érdeklődni szeretnék, hogy adott egy lakás aminek a tulajdonosai a szüleim. Úgy döntöttünk, hogy beépítjük a tetőteret, aminek a hasznos alapterülete 80 négyzetméter külön bejárattal, külön lépcsőházzal és külön közüzemmel rendelkezne. Lemondtak a tetőtér jogosultságukról a javamra most, hogy elkezdődtek az engedélyeztetési ügyek. 2 gyermekre szeretnénk igénybe venni a párommal a támogatást.
  Önök szerint igényelhetem a csokot ebben a formában vagy ha nem, akkor min kellene alakítani?
  Illetve ilyen esetben most akkor új lakásnak minősül vagy a meglévő bővítése érvényes?
  Köszönettel!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves József!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében bővítésnek minősül az emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás, így ebben az esetben véleményünk szerint a lakásbővítés esetén adható összeg lehet elérhető, amennyiben a további feltételek is teljesülnek.

 • Niki szerint:

  Üdvözlöm!

  Azt tudom hogy “zártkert” megnevezésű telekre már lehetséges hogy építkezzek a 10+10es CSOK szabályain belül. De mi a helyzet a “kiskert” megnevezéssel? (Szeged, belterület)
  Ha egy ilyen telket veszek felhasználhatom rá a 10 Milliós állami támogatást családi házunk felépítéséhez?
  Köszönettel:
  Niki

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Niki!
   A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK olyan új ingatlan építéséhez igényelhető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel fog feltüntetésre kerülni a hozzá tartozó földrészlettel. Az építési hatóság tud információt adni arról, hogy milyen típusú ingatlanokra építhető lakóház vagy lakás.

 • Henrietta szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Következőben szeretném a segítségüket kérni. 2004-ben kezdtünk el építkezni, 2005-ben vettük fel a szocpolt 2 gyerekre (akik időközben megszülettek) és a lakásépítési kölcsönt amit a mai napig fizettünk.
  Az lenne a kérdésem, hogy most várjuk a harmadik gyermekünket és az után szeretnék érdeklődni, hogy ebben az esetben mi jár nekünk, mit vehetünk igénybe? Szeretnénk a tetőteret beépíteni. Ebben az esetben járna nekünk a 10 milliós csok?
  Üdvözlettel.
  Henrietta
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Henrietta!
   Tetőtér beépítéshez a 10 milliós CSOK sajnos nem vehető igénybe. Ennek okáról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Ebben az esetben a bővítésre adható CSOK vehető igénybe, de mivel korábban már kaptak szocpolt, annak összegét le kell vonni a tetőtér-beépítés esetén 3 gyermek után járó 2,2M Ft-ból. Mivel a 2004-ben 2 gyermek után kapott szocpol összege több volt, mint a jelen esetben elérhető támogatási összeg, ezért sajnos nem tudnak kedvezmény különbözetet igénybe venni.

 • Bebyzsani szerint:

  Kérdésem az lenne, hogy két gyermekemnek már felvettem korábban az állami támogatást vagy is a szocpolt 2006-ban, de azt az ingatlant el is adtam, vettem másik ingatlant, közben született gyermekem. Kérdésem, hogy a harmadik gyerekre ugyanúgy jár-e a csok bővítésre?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Bebyzsani!
   Bővítéshez igényelt CSOK-nál valamennyi eltartott gyermekét figyelembe kell venni, azokat is, akikre korábban már kapott állami támogatást. A 3 gyermek után járó CSOK összegéből pedig le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a fennmaradó összegre lehet jogosult.

 • Tamás szerint:

  Tisztelt Szakértő,
  3 kiskorú gyerekünk van, és szeretnénk bővíteni a meglévő kb. 90 m2-es házunkat tetőtér beépítéssel. Korábban azt az infót kaptuk, hogy ez nem lehetséges, most azonban hívtak a bankból, hogy változott a szabályozás. Valóban így van?
  Köszönettel.
  T

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Tamás!
   A 2016. február 11-től hatályos CSOK rendelet értelmében meglévő lakóház tetőtérrel történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra adható CSOK. A feltételekről bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Laura szerint:

  Kedves Hitelnet!
  2 gyermekünk van, 50 illetve 35 évesek vagyunk és egy külterületi zártkerti ingatlanban lakunk, melynek megnevezése a tulajdoni lapon kert és présház. Hasznos alapterülete 60 m2. Szeretnénk beépíteni a teraszt, így nyerve még egy szobát.
  Erre lehet CSOK-ot igényelni? Vagy a présház nem minősül lakóingatlannak?
  Köszönöm.
  Laura

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Laura!
   Mivel a présház nem lakóingatlan, ezért a támogatás sajnos nem igényelhető. Továbbá CSOK meglévő épületrész átalakítására nem igényelhető, így a terasz beépítésére, szobává alakítására akkor sem tudnák igénybe venni a kedvezményt, ha az ingatlan lakóház lenne.

 • Gyula szerint:

  Szegedi kiskertben lakunk, két gyermekünk van. Szeretnénk még egy szobát meg egy rendes fürdőszobát. A gyerekek egy kis szobán osztoznak. Azt hallottam a Tv-ben, hogy kiskertre is igényelhető lesz csok. Erről szeretnék valamit végre megtudni. Egy kevés hitelre is szükségünk lesz.
  Tisztelettel előre is köszönöm.
  Gyula

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gyula!
   A CSOK kizárólag lakóház vagy lakás megnevezésű használt ingatlan esetében vehető igénybe. Kiskertként nyilvántartott ingatlan bővítéséhez sajnos nem igényelhető.

 • Szilárd szerint:

  Érdeklődni szeretnék, hogy házbővítésre igényelhető-e a Csok, ha a házon jelzáloghitel van? Ha igen, milyen feltételekkel? Két gyermekünk van, a ház komfortos, kb. 90 nm alapterületű. A tetőtér beépítésére szeretnénk igényelni a Csokot.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Szilárd!
   Elvileg igényelhető a CSOK, de a CSOK-ot biztosító jelzálogjogot csak a ház bővítésére vagy vásárlására felvett hitel előzheti meg a rangsorban. Így ha más jellegű jelzáloghitel terheli, akkor a ranghely-csere szükséges az igénybevételhez.
   A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Peti szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Ha a bővítés miatt nagyobb teljesítményű kazán kell, mely szükségessé teszi a kémény bélelését is, akkor ezek költségei elszámolhatóak a bővítéshez? (Az egész költség, vagy csak négyzetméter arányos része?)
  Másik kérdésem, hogy a tetőtér beépítéshez szükséges tetőfák cseréje, fóliázás és a régi cserepek visszarakásának munkadíja beszámítható-e a bővítés költségeibe a CSOK-hoz.
  Előző válaszát köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Peti!
   A kazán információink szerint teljes egészében elszámolható. A tetőzettel összefüggő költségek, munkadíj a bővítés arányában vehetők figyelembe. Minderről a hitelintézet műszaki szakértője dönt.

 • Peti szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Vásároltam egy családi házat, mely erősen felújítandó, de erre szerencsére rendelkezésre áll az a 3 millió Ft, amennyivel az előző lakásomat drágábban adtam el mint a ház vételára volt. Két gyerekkel szeretném beépíteni a tetőteret, melyhez szeretném igénybe venni a használt lakás bővítésére járó 1,43 milliós CSOk-ot.
  Kérdésem, hogy az eladott lakásból származó többletjövedelmet kimondottan csak a tetőtér beépítésére fordíthatom (így összesen 4,43 millió Ft költséget kell igazolnom a tetőtér bővítésre), vagy a 3 millió forintot költhetem a ház szükséges felújítására is (természetesen számlával igazoltan)?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Peti!
   A 3 millió forint a bővítés bekerülési költségének finanszírozására használható fel a vonatkozó kormányrendelet értelmében.

 • Marcsi szerint:

  T. Hitelnet!
  Meglévő 50 négyzetméteres házunkat szeretnénk bővíteni 20 négyzetméterrel, ami két szoba lenne. 2 gyermekünk van és még nem igényeltünk semmiféle támogatást. Az egyik hitelintézetnél azt a felvilágosítást kaptam, hogy 50 négyzetmétert kell legalább hozzáépíteni ahhoz, hogy igényelni tudjuk támogatást.
  Igaz-e?
  Köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Marcsi!
   Bővítéshez akkor igényelhető a CSOK, ha a lakóingatlan alapterülete legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával növekszik. Az igénylés további feltételeiről, a támogatás összegéről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

 • Gabriella szerint:

  Tisztelt Cím!
  Azt szeretném megtudni a CSOK-kal kapcsolatban, hogy külterületre illetve városrészre igényelhető-e a csok már meglévő 3 gyermekre bővítésre, felújításra?
  Tisztelettel: Gabriella

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Gabriella!
   Az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként feltüntetett ingatlan bővítéséhez igényelhető a támogatás. A további feltételekről fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • S.-né szerint:

  Szeretném megtudni mivel nekünk egy száz éves vályogházunk van, és erre lehet-e igényelni a vissza nem térítendő támogatást? Igaz van 5 gyermekem, de már nagyok, de szeretnénk egy fürdőszobát és egy spájzot csináltatni.
  Kérem szíves válaszukat!
  Köszönöm!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Asszonyom!
   Fürdőszobával és spájzzal történő bővítéshez a CSOK sajnos nem vehető igénybe. A bővítés esetén előírt további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

 • Erzsébet szerint:

  Azt szeretném tudni, hogy hallottam csok kedvezményekről. Nekünk kb. 3.600.000 hitelünk van még, 20 évre vettük fel 6. éve fizetjük. 4.130.000 Ft-ot vettünk fel és szeretnénk a hitelt csökkenteni és ezért szeretnénk a csokból a kedvezményt igényelni. Mennyi pénz járna két gyerekre? Mi még semmilyen támogatást nem kaptunk sose. Mit kell tenni, ha lehetséges? Mellétoldásra esetleg bontott anyagból jár és akkor mekkora épület részt kell mellétoldani? Mennyi idő alatt valósíthatóak ezek a dolgok meg? Mi kell hozzájuk?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Fennálló hiteltartozás csökkentésére a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni. Amennyiben meglévő házukat legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával bővítik, jogosultak lehetnek a támogatásra, melynek összege 2 gyermek után 1.430.000 Ft. Ehhez azonban önerő is szükséges, mivel a bővítési költségvetésnek legfeljebb a 35% lehet a CSOK. Minderről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

 • Krisztián szerint:

  Kedves szakértő úr!
  Egyedül nevelem két lányomat. Van egy 60 m2-es lakásom. Felújításra hogyan tudom igénybe venni a csokot?
  Tisztelettel.
  Krisztián

 • Ilona szerint:

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, 1 gyermekem van és bővítésre szeretnék hitelt, de mi külföldön dolgozunk. Szeretném megkérdezni, hogy az itteni jövedelmünket elfogadják-e?
  Előre is köszönöm a választ.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Ilona!
   Külföldi jövedelemmel hitelfelvételre van lehetőség, de a bővítéshez igényelhető CSOK-ra csak akkor lehetnek jogosultak, ha a CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük magyarországi TB jogviszonnyal (munkaviszonnyal rendelkezik.) A legkedvezőbb bővítési hitelek megismeréséhez kérjük, küldje el online ajánlatkérését!

 • Éva szerint:

  Tisztelt Cím!
  Mi jelenleg 6 gyermekünkkel élünk egy családi házban. A ház a férjemmel közös tulajdon. A nagyszülők a földszinten laknak, akik haszonélvezők. Mi a tetőtérben élünk a gyerekekkel. Van egy szobánk, amely 25 m2-es, de a tetőlejtés miatt nehezen használható. Ha manzárd tetőt építenénk, akkor két kb. 16 m2-es szobát kaphatnánk. Van még egy 12 m2-es teraszunk is, amit szintén szeretnénk könnyűszerkezetesen beépíteni. A teljes ház hasznos alapterülete 220 m2.
  Az lenne a kérdésem, hogy igénybe tudnánk-e venni a CSOK beépítésre használható támogatást?
  Előre is köszönöm válaszát!

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Amennyiben a meglévő szobát alakítanák át és a teraszt építenék be, arra a CSOK sajnos nem vehető igénybe. További akadály a nagyszülők javára bejegyzett haszonélvezeti jog.

 • Éva szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  Nekünk 3 gyermekünk van és korábban építkeztünk, amire igénybe vettük az akkor kapható szocpolt. Jelenleg bővíteni szeretnénk a házunkat tetőtér-beépítéssel és azt szeretném megtudni, hogy kaphatunk-e erre CSOK-ot? 2003-ban igényeltük a szocpolt és akkor 2.600.000 Ft-ot kaptunk.
  Előre is köszönöm a segítséget, Éva

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Éva!
   Mivel a korábban kapott szocpol összege meghaladja a jelenleg tetőtér-beépítéshez elérhető 2,2M Ft összegű CSOK-ot, ezért CSOK különbözet igénybevételére sajnos nincs lehetőségük.

 • György szerint:

  Adott egy kis alapterületű családi lakóház, a család 4 gyermekes, a tetőtér beépítésével tudnánk – térdfalas magasítással új lakószobákat kialakítani.
  JOGOSULTAK-e a lakásépítési támogatásra?
  ,

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves György!
   Bővítés esetén jogosultak lehetnek 4 gyermek után maximum 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek.

 • János szerint:

  Két gyermekem van. Meglévő saját tulajdonú házamra vonatkozó használatbavételi engedéllyel már rendelkezem, de a tetőtér beépítése csak félig készült el, nincs befejezve.
  A befejezésre kaphatok-e CSOK-ot?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves János!
   Már megkezdett bővítéshez a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

 • Judit szerint:

  Tisztelt Hölgyem, Uram!
  2008-ban vásároltunk egy használt családi házat férjemmel, melyet 2 fal kivételével leromboltunk és egy teljesen új házat építettünk, illetve építünk (építési engedély jogcíme: oldalhatáron álló családi ház bővítése). Jelenleg 1 gyermekünk van, szeretnénk még kettőt.
  Igényelhető-e a CSOK a ház befejezéséhez (jelenleg tető alatt, nyílászárókkal, belső munkálatok, fűtés stb. még hátravan)? A ház nettó alapterülete: 108 nm.
  Köszönöm válaszát,
  Judit

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Judit!
   Mivel az építési engedély nem új lakóház építésére, hanem bővítésre szól, s bővítés esetén a CSOK jogosultság feltétele, hogy a kedvezmény meg nem kezdett bővítés esetén igényelhető, ezért a támogatásra sajnos nem jogosultak.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket