Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től? - Hitelnet.hu

Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től?

2019- május 13-án kihirdetésre került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet!

Végleges településlista

A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. június 17. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Edit szerint:

2019-05-21 - 16:38

A felújítás utófinanszírozott lesz vagy előfinanszírozott?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:31

Kedves Edit!
A korszerűsítésre vonatkozó támogatási összeg folyósítása utólagosan, készültéségi fokkal és a benyújtott számlákkal arányosan történik.

Krisztián szerint:

2019-05-21 - 16:38

És ha nekem van két gyerek, mi kellene, hogy megkapjuk a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 10:43

Kedves Kriszitán!
A falusi CSOK jogosultsághoz két gyermek esetén minimum 1 éves TB jogviszony szükséges legalább egyik igénylő részéről. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Anita szerint:

2019-05-21 - 16:11

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a kinézett településen nem találunk 5.000.000 Ft-nak megfelelő (nm-ű felújítandó házat), de olyat igen, amit nem kellene felújítani, s beleférne a 10.000.000 Ft-ba, van rá esély, hogy így meg tudjuk venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 13:50

Kedves Anita!
A falusi CSOK keretében a vásárláshoz csak akkor tudják igénybe venni a legalább 3 gyermek esetén elérhető 5M Ft-ot, ha a vásárlással egyidejűleg korszerűsítéshez és/vagy bővítéshez is igénylik a támogatást. 10M Ft-ot tehát nem lehet csak a vásárláshoz felhasználni.

Julianna szerint:

2019-05-21 - 14:43

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy mi 5 gyermeket nevelünk, abból csak 2 közös. Az ingatlan amiben élünk csak az én tulajdonom.
Így is igényelhető rá felújításra a pénz? Mert ahogy olvasom egyedülállóként nem igényelhető. Nekem van annyi tb jogviszonyom amennyi kell.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 14:57

Kedves Julianna!
A támogatást élettársak, házastársak együttesen igényelhetik. A kedvezmény a nem közös, de közös háztartásban eltartott gyermekek után is igénybe vehető. További feltétel azonban, hogy a támogatott ingatlanban mindkét félnek rendelkeznie kell tulajdonrésszel.

János szerint:

2019-05-21 - 14:12

Jó napot kívánok!
A páromnak 5 gyermeke van, kiskorúak. Ő nem rendelkezik munkaviszonyal, de én 2010 óta folyamatosan rendelkezek munkaviszonnyal. A jelenlegi munkahelyemen havonta nettó 250-300 ezer forintot kapok átutalással.
Kérdezném, hogy tudnam a házunkat megvenni és felújítani mivel albérletben lakunk.
Köszönettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 15:15

Kedves János!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink tájékoztatni fogják az elérhető lehetőségekről!

Zénó szerint:

2019-05-21 - 12:36

Azt szeretném kérdezni, hogy július 1. előtt mennyivel érdemes intézni a papirokat, hogy érvényesek legyenek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 12:49

Kedves Zénó!
A TB jogviszony igazolás a CSOK kérelem benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

Ágnes szerint:

2019-05-21 - 10:32

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy férjemmel mindketten elmúltunk 40 évesek.
Így már nem vagyunk jogosultak a csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 10:39

Kedves Ágnes!
Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető a támogatás.

Aliz szerint:

2019-05-21 - 10:09

Azt szeretném megkérdezni, 2 gyerekre korszerűsítésre szeretném igényelni a falusi csokot, de a férjem munkanélkülin van, én meg gyesen, akkor is igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 10:42

Kedves Alíz!
Ha a gyes ideje alatt Önnek nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor a szükséges TB jogviszony hiányában sajnos nem igényelhető a támogatás.

Pali szerint:

2019-05-21 - 09:22

Tisztelt hitelnet!
Kérdéseim a következők lennének:
Falusi csokot szeretnénk igénybe venni 3 gyermek után, de a ház vételára több mint 5 millió forint. Milyen lehetőségünk lenne a fentmaradó többi összeg kiegyenlítésére?
Élettársak vagyunk, de Én szerepelek a KHR nyilvántartásban, a párom az nem. Így gondolom, hogy a kedvezmenyes hitelt nem kapnánk meg, mivel tudomásom szerint a kedvezményes hitelt közösen kell igényelni.
Esetleg a jelzálogkölcsön a párom igénylésével az megoldható lenne?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 09:27

Kedves Pali!
A KHR miatt hitelfelvételre sajnos nem lesz lehetőségük. A hiányzó összeget ez esetben önerőből szükséges fedezni.

Attila szerint:

2019-05-21 - 09:01

Üdvözlöm.
Szeretnénk tetőtér beépítéssel 2 szobával és egy fürdőszobával bővíteni a lakásunkat. Emellett fűtés korszerűsítést, kéménycserét, szigetelést, kerítést csinálni.
Kérdésem az lenne, hogy külön-külön igénybe vehető-e az 5-5 millió forint 3 gyerek mellett?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 09:16

Kedves Attila!
A bővítéshez és korszerűsítéshez együttesen legfeljebb 5M Ft igényelhető a falusi CSOK keretében.

Laci szerint:

2019-05-20 - 23:01

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha a házam eszközkezelőnél van, de visszavásárlom részletben, akkor igénybe tudnám-e venni felújításra, korszerűsítésre az 5M Ft-ot (3 gyermekem van)?
Üdv.
Laci

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 08:34

Kedves Laci!
Felújításra, korszerűsítésre akkor igényelhető a támogatás, ha az ingatlannak Önök a határozattal bejegyzett tulajdonosai.

Barbara szerint:

2019-05-20 - 22:36

Szép napot!
Hány hónapos munkaviszony fog kelleni a 07. 01.-tól hatályos csok igényléshez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 08:35

Kedves Barbara!
A falusi CSOK-hoz legalább 1 éves, a 10 milliós támogatáshoz legalább 2 éves TB jogviszonyra lesz szükség.

G-né szerint:

2019-05-20 - 21:48

Mikortól igényelhetem, kezdhetem meg a papirok kikérését, falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 09:23

Kedves Asszonyom!
A falusi CSOK július elsejétől lesz igényelhető. Az igényléshez szükséges dokumentumok a kérelem benyújtásakor nem lehetnek 30 napnál régebbiek.

Zsuzsa szerint:

2019-05-20 - 21:29

Üdvözlöm!
Mi 3 gyerek után szeretnénk a falusi csokot igénybe venni használt lakás vásárlásra. Ha jól tudom ez 10M Ft lesz. Fele a vásárlásra, a másik fele felújításra. Ha esetleg a csok feléért, 5M Ft-ért vennénk házat, a másik felét igényelhetnénk felújításra? Mindehhez kellene önerő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 10:45

Kedves Zsuzsa!
Igen, az Ön által leírtak alapján működhetne a támogatás igénybevétele. Ha támogatás összege fedezné a teljes vételárat és a felújítás teljes bekerülési költségét, akkor nem lenne szükség önerőre.

Eszter szerint:

2019-05-20 - 19:18

Tisutelt Szakértő!
2 gyermekünk van, mindketten 40 év alattiak, van már lakásunk, korszerűsítésre szeretnénk felvenni a falusi csokot (településünk szerepel a listán).
Kérdésem az lenne, hogy fel tudjuk venni a teljes összeget vagy csak a felét? Tetőcserét tervezünk.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 09:56

Kedves Eszter!
A falusi CSOK keretében korszerűsítésre két gyermek után maximum 1,3M Ft vehető fel.

Renáta szerint:

2019-05-20 - 19:08

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy tavaly vásároltunk használt ingatlant a férjemmel. Igényeltjük a leendő 2 gyermekre a Csokot (1.430.000)? Ha a településlistában nincs benne a falunk, akkor nem tudjuk igénybe venni a különbözetet lakás korszerűsítésre?
Köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 10:59

Kedves Renáta!
Csak azon településeken lévő ingatlan korszerűsítésre igényelhető a támogatás, melyek szerepelnek a falusi CSOK településlistájában. A listát fenti bejegyzésünkben tekintheti meg.

Nikolett szerint:

2019-05-20 - 19:02

Üdvözlöm.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy 2 gyermekem van és a párommal meg vagyunk esküdve, és még egy gyermeket vállalni szeretnénk. Csak nekem van folyamatos tb jogviszonyom.
Mi tudnánk igényelni a 10 milliót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:02

Kedves Nikolett!
A 10 milliós támogatáshoz szükséges legalább 2 éves TB jogviszony igazolás benyújtása elegendő egyik fél részéről is.

Józsi szerint:

2019-05-20 - 18:08

Üdvözlöm!
Csak érdeklődnék, hogy nekünk a feleségemmel már vann meglévő ingatlan a nevükön, akkor is igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:06

Kedves Józsi!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot.

Enikő szerint:

2019-05-20 - 18:02

A párom közmunkán van és van három gyerekünk. Használt lakást szeretnénk venni, de a párom nemrég ment vissza a sertéstelepre.
Így jár a tízmillió?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:09

Kedves Enikő!
A 10 milliós falusi CSOK jogosultság igénylésénél sajnos nem vehető figyelembe a közfoglalkoztatotti jogviszony.

Róbert szerint:

2019-05-20 - 17:58

Tisztelt hitelnet!
Nekem 3 kiskorú gyermekem van, egy 6 hónapos, 3 éves, egy 5 éves, de nekem nincs bejelentett munkahelyem. A feleségem gyesen van és azt szeretném megtudni, hogy a feleségem igényelheti-e a gyesre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:11

Kedves Róbert!
A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, így csak gyes esetén sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

Szabolcs szerint:

2019-05-20 - 17:55

Tisztelt cím!
Engem az érdekelne, hogy aktív khr listásként megkaphatom-e 3 kiskorú gyermekem után a falusi csok-ot? Egyébként tb jogviszony rendben van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:12

Kedves Szabolcs!
A falusi CSOK jogosultságot az aktív KHR státusz nem zárja ki, hitelfelvételre azonban ez esetben nincs lehetőség.

Zsuzsa szerint:

2019-05-20 - 17:50

Az iránt érdeklődnék, hogy önerő és hitel nélkül fel tudom-e használni a falusi CSOK-ot? Önerőnk nincs, hitelre nem vagyunk jogosultak, az eladó ingatlan pedig 5 millió.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:14

Kedes Zsuzsa!
Amennyiben a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek, 3 gyermek után jogosultak lehetnek az 5 millió forintra falusi CSOK-kal érintett településen történő házvásárlás esetén.

Timea szerint:

2019-05-20 - 17:50

Tisztelt hitelnet.hu!
Szeretném megkérdezni, hogy a falusi csok csak július 1. után kelt adásvételi szerződés esetén igényelhető?
Vagy van lehetőség ez esetben is a szerződés megkötését követő 180 napon belül megigényelni?
Köszönettel, Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:15

Kedves Tímea!
Nincs olyan előírás miszerint a falusi CSOK csak akkor igényelhető, ha az adásvételi szerzdés 2019. július elsején vagy azt követően kelt.

Alexandra szerint:

2019-05-20 - 17:46

Üdvözlöm!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott 1 ház. Minden közmű ki van építve, viszont a vízórát leszedték, elvitték. Ugyanez a helyzet a villannyal és a gázzal is. A házat egy ingatlaközvetítő cég árulja, árverésen vették. Tartozás ezáltal nincs rajta, de azt mondták, ők nem foglalkoznak a közművek visszaköttetésével, majd az új tulaj.
Ebben az állapotban meg lehet kérni rá a falusi csokot?
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:23

Kedves Alexandra!
A falusi CSOK rendelet szerint amennyiben a támogatást a vásárlással egyidejűleg korszerűsítéshez is igénybe veszik, akkor az ingatlannak a vásárláskor nem szükséges a közművekre vonatkozó feltételeknek megfelelni. Az igénylőnek azonban a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően meg fog felelni az előírt feltételeknek. Ezekről részletes leírás fenti bejegyzésünkben olvasható. Ha a támogatott személy e kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

Adrienn szerint:

2019-05-20 - 17:45

Jó Napot kívánok!
Meg szeretném kérdezni, hogy 3 gyereket ha bevállaljuk, hány évig lehet bevállalni?
Vagyis mennyi az az idő, hogy 3 gyerek után megkapjuk? 10 éven belül kell 3 gyerek pl. vagy hogy?
Konkrétan milyen feltételek kellenek? Tb az megvan. Mindkettőnk részére. 70 négyzetméter a ház, az is megvan. Nem vagyunk büntetett előéletüek. Én 25 éves vagyok, párom 24.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 11:25

Kedves Adrienn!
A gyermekvállalási határidő 10 év. Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a támogatás. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Tamás szerint:

2019-05-20 - 17:13

Tisztelt Cím!
Hogyan kell a TB jogviszonyt igazolni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 12:27

Kedves Tamás!
A területileg illetékes egészségbiztosító által kiállított igazolással.

Zsolt szerint:

2019-05-20 - 12:30

T. C.
A 3 gyermek életkora itt jelenleg nem számít? A 3 gyermekből 1 csak a közös, így is igényelhető? 3 hónapos, 11 éves és 23 évesek! Milyen űrlapon kell benyújtani az igényt?
Tisztelettel.
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 13:12

Kedves Zsolt!
A falusi CSOK – ugyanúgy, mint a normál CSOK – 25 éves kor alatti eltartott gyermek után igényelhető. A támogatásra a nem közös, de közös háztartásban eltartott gyermek után is jogosultak lehetnek.
A támogatási iránti kérelem a hitelintézeteknél lesz elérhető július 1-től.

Zoli szerint:

2019-05-20 - 12:19

Jó napot kívánok!
Egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy 2016-ban igénybe vettem CSOK támogatást, akkor három gyermekem után kaptam 2,25 milliót ingatlan vásárlásra! Ingatlannal rendelkezem és van négy gyermekem! 9 éves, 7 éves, 3 éves és a legkisebb egy hete született! A meglévő ingatlant szeretném korszerűsítteni (tetőcsere, központi fűtés, külső szigetelés). 5 éve folyamatos munkaviszonyom van, nem volt megszakítás és határozatlan időre szól a munkaszerződésem! Nem vagyok bár listás! A falu az a listán fenn van, ahol az ingatlant vásároltam!
5 millió forintot igényelhetek a korszerűsítésre, persze nem hitelt szeretnék felvenni.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 12:37

Kedves Zoli!
A leírtak alapján meglévő lakóingatlanuk korszerűsítéséhez igényelhető lesz az 5 millió forint összegű falusi CSOK (vissza nem térítendő támogatás), amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Móni szerint:

2019-05-20 - 11:45

Tisztelt Hitelnet!
Két gyermek után szeretnénk igénybe venni a falusi Csok-ot + kamattámogatott hitelt.
Kérdéseim:
A egyik gyermek 21 éves, nappali tagozatos főiskolára jár, utána is igénybe vehető-e a csok?
Használt lakást szeretnénk vásárolni, aminek eladási ára 11 millió Ft. Összesen mekkora összegre lennénk jogosultak? Szükség van-e önerőre? Az elbírálásnál hátránynak számít-e, hogy van jelzálog alapú kölcsönünk, ami decemberben és személyi kölcsönünk, ami októberben jár le? Van-e lehetőség arra, hogy + kölcsönt vegyünk fel, amit a lakás berendezésére szeretnénk fordítani?
Válaszát, előre is köszönöm!
Móni

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 14:46

Kedves Móni!
21 éves eltartott gyermekük után is igényelhető a támogatás. A falusi CSOK keretében a vásárláshoz 2 gyermek után maximum 1.300.000 Ft vehető igénybe, s további 1.300.000 Ft a ház esetleges felújításához igényelhető. A vásárláshoz két gyermek után maximum 10.000.000 Ft kamattámogatott hitel vehető igénybe, de a hitel összege nem haladhatja meg az ingatlanfedezet forgalmi értékének 80%-át. A maximálisan felvehető hitelösszeget befolyásolja továbbá az ingatlan területi elhelyezkedése és a meglévő hiteltörlesztések figyelembevételével végzett jövedelemvizsgálat eredménye. A CSOK és lakáshitel keretében a lakás berendezésére sajnos nem vehető fel további összeg, e banki termékek kizárólag a vételár kiegyenlíéséhez használhatók fel.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Emese szerint:

2019-05-20 - 11:24

Jó napot kívánok.
Emese vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy van-e rá esély, hogy a falusi csokot ki tudjam használni?
Jelenleg nincs bejelentett munkahelyem és van két kiskorú fiam és egyedülálló vagyok.
Előre is kösszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 14:48

Kedves Emese!
Ha nincs bejelentett munkaviszonya, akkor a megfelelő TB jogviszony hiányában sajnos nincs lehetősége a falusi CSOK igénybevételére.

Kriszmiszi szerint:

2019-05-20 - 10:41

Fiaméknak 2 gyermekük van (3 és 1 éves). Szeretnének még 1-2 gyereket, ugyanakkor munkahelyhez közelebb házat vásárolni. A támogatás csak a később születettekre jár, vagy a meglevőkre is? Milyen összeget kaphatnak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:58

Kedves Kriszmiszi!
A falusi CSOK meglévő és vállalt gyermekek után egyaránt igényelhető lesz.

Beáta szerint:

2019-05-20 - 09:43

Tisztelt Szakértő!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a férjemmel három közös gyerekünket neveljük. Az én tb-m fizetve van, mert anyaságin vagyok itthon a gyerekekkel, a férjem pedig gyárban dolgozik.
Mi jogosultak vagyunk a falusi csokra? Természtessen ez a falu is szerepel a felsoroltak között.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:48

Kedves Beáta!
Az anyasági támogatás nem keletkeztet TB jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt, így az nem elegendő a CSOK jogosultsághoz. Ha férje részéről megvan a legalább 2 éves folyamatos TB jogviszony – akár több munkahely alapján, legfeljebb 30 nap megszakítással – az elegendő az igénybevételhez.

Andrea szerint:

2019-05-20 - 09:40

Tisztelt Hitelnet!
A falusi CSOK minden magyarországi tanyára vonatkozik, vagy csak a megjelólt falukra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 11:18

Kedves Andrea!
A falusi CSOK minden magyarországi tanyára vonatkozik, amelyen a fenti bejegyzésben leírt feltételeknek megfelelő lakóingatlan található.

Cecil szerint:

2019-05-20 - 08:55

Kedves Hitelnet!
Kérdésem az lenne, ha 2019. májusában vagy júniusában vásárolok egy ingatlant, a falusi csok listán szereplő településen – a falusi csok kritérumainak megfelelőt -, akkor a falusi csok 2019 júliusától érvényesíttethető-e? Vagy várjak mindenképpen 2019. július 1-ig az adásvétellel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:03

Kedves Cecil!
Az adásvételi szerződés július 1. előtt is megköthető, de a teljes vételár nem kerühet kiegyenlítésre. A támogatást ugyanis a bank a vételár utolsó részeként utalja az eladónak.

Gina szerint:

2019-05-20 - 07:37

Nekem öt gyerekem van, abból 3-ra igénybe vettem a szocpolt. 6. gyerek úton van. Egy faluban élünk, ahol havi részletre vásárolok egy ingatlant a banktól. De csak akkor lesz a tulajdonom, ha a teljes összeget kifizetem, így a bank néven szerepel még az ingatlan. Ha felmondom a szerződést, az eddigi összeget amit befizettem albérleti péznek számolják el. Ez áll a szerződésben.
Egy másik házat vagy ezt szeretnénk felújítani vagy másik házat vásárolni. Jövedelmem az, amit a gyerek után kapok. Élettársi kapcsolatban élek. Élettársam dolgozik, de nem ő az 5 gyerek apukája. Ami úton van baba, neki igen.
Mire lenne lehetőségünk így?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 09:00

Kedves Gina!
A nem közös, de élettársával közös háztartásban nevelt gyermekek után is igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
Még a bank nevén lévő ingatlan felújítására, korszerűsítésére nem igényelhető a falusi CSOK.
Másik ház vásárlásához és annak felújításához igényelhető lehet a kedvezmény minden további feltétel fennállása esetén.

Róbert szerint:

2019-05-20 - 05:02

Üdv!
A kérdésem az lenne, hogy a párom jelennleg gyesen van!
Ezt a jogviszony elfogadják?
Köszönöm a választ.
Üdvözlettel.
Róbert

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 14:51

Kedves Róbert!
Ha a gyes ideje alatt is fennáll párja korábbi munkaviszonya, akkor van TB jogviszonya. Önmagában a gyes azonban nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Zita szerint:

2019-05-20 - 04:57

Jó napot.
Érdeklődnék, jelenleg 1 éve dolgozom, előtte gyesen voltam. A gyes elfogadható tb jogviszonynak? 3 gyermekem van.
Előre is köszönöm.
Zita

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 14:53

Kedves Zita!
Ha a gyes ideje alatt nem volt fennálló munkaviszonya, akkor a gyes időszaka nem minősül TB jogviszonynak.

Tamás szerint:

2019-05-19 - 22:45

Jó napot kívánok!
Azt szeretném megtudni, építkeztem 2 gyerekre, de nem lett átadva a lakás, mert a vállalkozó lelépett kb. 5 vagy 6 éve, de azóta született még kettő. Újra tudnék építkezi 4 gyerekre. Új házat szeretnénk. Hogy lehet ezt elintézni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 08:51

Kedves Tamás!
Ennyi információ alapján sajnos nem tudunk pontos tájékoztatást adni Önnek. Kérjük, keresse a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát! Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Zsolt szerint:

2019-05-19 - 22:16

Az lenne a kérdésem, hogy a 3 gyermek után járó, korszerűsítésre felvehető 5 millió forint igényléséhez 1 vagy 2 év tb jogviszony szükséges?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 09:02

Kedves Zsolt!
Fenti esetben információink szerint 1 éves TB jogviszony elgendő.

Tünde szerint:

2019-05-19 - 22:10

4 gyermekem van, házasságban élek. 3 gyermek az előző házasságomból született. Férjemnek van Tb jogviszonya csak.
Így is jogosultak lennénk a falusi Csok-ra? Korszerűsítésre szeretnénk igényelni.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 09:03

Kedves Tünde!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, fentik alapján igényelhető lesz a támogatás.

Balázs szerint:

2019-05-19 - 21:05

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg 1 gyerekünk van, de szeretnénk még egyet.
Leendő gyerek után is felvehető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 09:17

Kedves Balázs!
A falusi CSOK vállalt gyermek után is igényelhető lesz.

Mónika szerint:

2019-05-18 - 05:39

Tisztelt Szakértő!
Preferált település külterületén lévő lakóingatlanra jár a korszerűsítési csok? Illetve magáncélú jelzáloghitel van rajta, nem kizáró ok? 3 gyermekem van. Előfinanszírozás vagy hogy történik?
Köszönettel: Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:36

Kedves Mónika!
Külterületi lakóingatlan korszerűsítéséhez is felhasználható a falusi CSOK. Hitelintézet javára bejegyzett sszabad felhasználású jelzáloghitel nem akadály, ha a zálogjogosult hozzájárul a Magyar Állam jelzálogjogának őt megelőző bejegyzéséhez.
Előfinanszírozásra sajnos nincs lehetőség. A támogatás készültségi fokkal arányosan kerül folyósításra.

V-né szerint:

2019-05-17 - 19:50

Tisztelt Szerkesztő!
Azt szeretném kérdezni, hogy az ingatlan csak az én tulajdonomban van bejegyezve, akkor is igényelhetjük a férjemmel a falusi Csokkot? Az ingatlanra még haszonélvezeti jog van a szüleimnek. Korszerűsitésre szeretnénk, felhasználni két gyerekünkre.
Várom mielöbbi válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:55

Kedves Asszonyom!
Házastársak esetén a korszerűsítendő ingatlanban mindkét fél kell, hogy rendelkezzen tulajdonrésszel. Az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti jog kizárja a jogosultságot.

Anita szerint:

2019-05-16 - 13:25

Jó napot kívánok!
A felújítás/korszerűsítés meglévő ingatlan esetén utó- vagy előfinanszírozott konstrukcióban fog megvalósulni?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:39

Kedves Anita!
Előfinanszírozásra sajnos nem lesz mód.

György szerint:

2019-05-15 - 12:07

Üdvözlöm!
Az iránt érdeklődnék, hogy a vásárolni kívánt ingatlant egyenes ági hozzátartozó tulajdonában van jelenleg!
Ez lehet-e kizáró ok a vásárlásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-15 - 23:29

Kedves György!
Közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz a támogatás nem vehető igénybe.

Zsigmond szerint:

2019-05-15 - 11:42

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, a lányunk 21 éves lesz júliusban. Ő nappali tagozaton van az egyetemen 2020-ig. A fiunk 18 éves lesz októberben, ő elvileg nappali tagozaton 2022-ig tanul. Amit rólunk tudni kell: van egy családi ház a nevünkön, amit szeretnénk korszerűsíteni. A feleségem 40 éves, én pedig 44 éves vagyok. Jelenleg nekem nincs munkahelyem, viszont a páromnak már több mint 6 éves folyamatos munkaviszonya van.
A kérdésem az lenne, hogy megfelelünk-e így a feltételeknek? Ha igen, mennyi pénzösszeget kaphatnánk a korszerűsítéshez? És mik a kritériumok?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel.
Zsigmond

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 08:04

Kedves Zsigmond!
A megadott információk alapján 2 gyermekük után igényelhető a támogatás korszerűsítésre, amennyiben falusi CSOK által preferált településen található az ingatlanuk és a többi, fenti bejegyzésben található feltételek is teljesülnek. Két gyermek után erre a célra legfeljebb 1.300.000 Ft összegű falusi CSOK vehető igénybe.

Levente szerint:

2019-05-14 - 21:23

Tisztelt Hitlenet!
Korábban volt egy olyan felvetés (a hírekben) miszerint, ha a vásárolt ház értéke 5M Ft alatt van, csak abban az esetben jár 3 vagy több gyermek után a 10M Ft másik fele korszerűsítésre és felújításra.
A kormányrendelet kihirdetése után ez valós?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:31

Kedves Levente!
A vásárolt ház értéke 5M Ft felett is lehet, de a vételár kifizetéséhez maximum 5M Ft vehető igénybe. A fennmaradó 5M Ft az ingatlan korszerűsítésére, bővítésére fordítható.

Miklós szerint:

2019-05-14 - 16:16

Tisztelt hitelnet.
Kérdésem az lenne, hogy kb. 12 éve vettünk fel szocpolt 3 gyermekre.
Felújításra, korszerűsìtésre mennyi összeget tudunk most igénybe venni a falusi csok összegéből?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 09:25

Kedves Miklós!
Felújításra, korszerűsìtésre 3 gyermek után maximum 5M Ft lesz igényelhető a falusi CSOK keretében.

Melinda szerint:

2019-05-14 - 09:11

Jó napot!
Beleolvastam a közlönybe, de nem világos, hogy a korszerűsítésre járó Csok utó- vagy előfinanszírózású?
Köszönöm a választ!
Melinda

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:40

Kedves Melinda!
A korszeűsítésre járó falusi CSOK esetében előfinanszírozásra sajnos nem lesz mód. A támogatás készültségi fokkal és számlabenyújtással arányosan történhet.

Krisztina szerint:

2019-05-13 - 14:55

Tisztelt szakértő.
Érdeklődnék, hogy a párom 2016. 12. hónaptól 2018. 08-ig folyamatos közmunkásként dolgozott, de 2018. 08. 27-től másik bejelentett munkája van.
Így is megkaphatjuk a falusi csokot 4 gyerekre és mennyi az a támogatás, amit kaphatunk használt családi házra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:58

Kedves Krisztina!
A leírtak alapján véleményünk szerint megfelelő lehet párja OEP igazolása. Ha a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a 4 gyermek után a 10 milliós támogatásra oly módon, hogy a a vételár megfizetéséhez maximum 5M Ft igényelhető, s a fennmaradó 5M Ft az ingatlan korszerűsítésére, bővítésére használható fel.

Richárd szerint:

2019-05-13 - 14:42

Szép napot! n
Nekem az lenne a kérdésem, hogy nekem 1 gyermekem van és mi csak 1 gyermekre szeretnénk igenyelni a falusi csokot. Arra mennyi idő munkaviszony vagy TB járulék szükséges?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-13 - 14:55

Kedves Richárd!
Ez esetben 1 év TB jogviszony szükséges a jogosltsághoz.

V-né szerint:

2019-05-12 - 20:43

Az lenne a kérdésem, hogy az ingatlan csak az én nevemen van.
Így is tudjuk igenyelni a falusi csokot 2 gyerekre korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:53

Kedves Asszonyom!
A korábban leírtak alapján az érintett ingatlan végrehajtás alatt van. Ez esetben a támogatás igénylésére sajnos nincs lehetőség.

Dóri szerint:

2019-05-12 - 08:44

Lenne egy olyan kérdésem, hogy kizáró ok lehet a negatív khr lista? 5 millióért szeretnék házat venni.
Kell hozzá önerő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-13 - 14:33

Kedves Dóri!
A támogatásra való jogosultságot nem zárja ki a negatív KHR lista. A falusi CSOK keretében a vásárláshoz – 3 gyermek után – maximum 5M Ft igényelhető. Ez esetben nem szükséges önerő.

Gergő szerint:

2019-05-10 - 10:59

Tisztelt hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy mivel a 3 gyermek után igényelhető 10 milliós támogatás igénybevételéhez szükséges a 2 év tb viszony, kizáró ok, ha az elmúlt 2 évben ugyan dolgoztam és megvan a tb viszony is, de történt munkahely váltás ez idő alatt? 2015 szeptember óta folyamatos munkaviszonyban vagyok, 2-5 napos megszakításokkal.
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:37

Kedves Gergő!
A folyamatos 2 éves TB jogviszonyban maximum 30 nap megszakítás megengedett. Nem probléma, ha történt munkahely váltás közben.

Zsolt szerint:

2019-05-10 - 10:45

Érdekelne, ha én rendelkezem munkahellyel, a párom nem, de a tb fizetve van rendszeresen kb. 5 éve, 3 gyermeket nevelünk 5, 16, 19 éves, de még ő is tanul, most szeretnénk külön költözni. Én 42 éves vagyok, párom 37.
Ezek alapján jogusultak vagyunk a 10 milliós falusi Csok igénylésére?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:14

Kedves Zsolt!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz – melyből 5M Ft vásárláshoz, 5M Ft felújításhoz, korszerűsítéshez vehető igénybe – legalább 2 éves TB jogviszony szükséges egyikük részéről.
A jogosultság további feltételeiről pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk tájékoztatást adni. Ha azok teljesülnek, a leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra.

Szilveszter szerint:

2019-05-10 - 10:45

Tisztelt szakértő!
2019 januárban vettünk egy ingatlant, ami után 2 gyerekre kaptunk 1,4 millió csok ámogatást. A település most beletartozik a falusi csokba.
Kérdésem, hogy a különbözet visszaigényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:10

Kedves Szilveszter!
A falusi CSOK különbözet utólagos érvényesítésére sajnos nem lesz lehetőség.

Tímea szerint:

2019-05-10 - 10:41

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy a Falusi CSOK mellé is igényelhető lesz kamattámogatott lakáshitel? Ha a csokot felújításra, korszerűsítésre szeretnénk felvenni 3 gyerek, után akkor 5 millió Ft jár-e mellé? Lehet-e hitelt felvenni a meglévő lakáshitelünk kiváltására? Ha az egyik gyermek nem közös gyermek, akkor mik a feltételek?
Válaszát előre is köszönöm.
Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:05

Kedves Tímea!
A falusi CSOK mellé igényelhető lesz a kamattámogatott hitel is. Felújítás, korszerűsítés esetén a 3 gyermek után elérhető támogatott hitel (15M Ft) fele lesz elérhető. A falusi CSOK keretében maximum 5M Ft támogatás lesz igényelhető erre a célra.
Meglévő lakáshitel kiváltására a támogatott hitel nem, de egyéb lakáscélú hitel felvehető.
A támogatás nem közös, de a háztartásban élő, 25 év alatti eltartott gyermek után is igényelhető.
Az elérhető lakáshitelekről Szakértőink készséggel adnak további részletes tájékoztatást. Ehhez bővebb információkra lenne szükség, ezért kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Krisztina szerint:

2019-05-10 - 10:37

Tisztelt Hitelnet.
Azt szeretném kérdezni, hogy az ügyintézésnél saját ügyvédet kell fogadnom vagy azt is az állam biztosítja?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 10:59

Kedves Krisztina!
Az adásvételi szerződést az Ön által megbízott ügyvéd kötheti.

Krisztina szerint:

2019-05-10 - 08:20

T Hitelnet!
Férjem és én is egyéni vállalkozók vagyunk, a székhelyünk a lakcímünk. Szeretnénk 3 gyerek után igénybevenni a falusi CSOK-ot. Hallottam olyan esetekről, hogy a bank elutasított korábban CSOK kérelmeket, mert a lakcímre bejelentett vállalkozások miatt feltételezhető, hogy nem lakáscélra fordítják az összeget.
Önök mit tanácsolnak, tegyük át a székhelyünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:41

Kedves Krisztina!
CSOK-kal érintett ingatlan valóban nem hasznosítható lakáscéltól eltérően, ezért problémát jelenthet az oda bejelentett vállalkozás. Ha van lehetőség, célszerű lenne áthelyezni máshova a vállalkozások székhelyét.

Tibor szerint:

2019-05-10 - 08:14

Üdvözlöm!
2007-ben igénybe vettem a szocpolt, építkeztem, 3 gyerek után.
Kérdésem egyszerű: kapok-e valami csok támogatást meglévő új építésű házamra 3 gyerek után? Gondolok korszerűsítésre, bővítésre vagy már nekem nem jár semmi mivel már egyszer felvettem építkezésre? Válaszát előre is köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:19

Kedves Tibor!
A falusi CSOK keretében felújításra, korszerűsítésre fenti esetben is elérhető lesz a támogatás. Erről pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után fogunk tudni adni.

Gábor szerint:

2019-05-10 - 08:14

Tisztelt cím!
Az érdekelne, hogy 4 évvel ezelőtt vettem fel CSOKot 2 gyermekre, akkor 1.6M Ft körül volt ennek összege. Most a falusi csokra én jogosult vagyok-e, természetesen az 1.6M Ft-tal csökkentett részére? Az összeget a ház felújítására venném igénybe. A házat egy a támogatással érintett településen vásároltuk természetesen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:17

Kedves Gábor!
Jelenlegi információink szerint fenti esetben 2 gyermek után 1,3M Ft lesz igényelhető felújításra.

Ildikó szerint:

2019-05-10 - 08:10

Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy 2016 decemberében eladtam a pici házamat és most szeretném igénybe venni 3 gyermekemre a falusi csokot. Egy éves munkaviszonyom van határozatlan szerződéssel. 7 millió a ház, amit kinéztem.
Mennyi falusi csok jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:12

Kedves Ildikó!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után használt lakás vásárlásához igényelhető 5M Ft-ot akkor tudná igénybe venni, ha legalább 2 éves TB jogviszonnyal rendelkezne. Ennek hiányában a normál CSOK keretében elérhető 2,2M Ft összegű támogatásra lehet jogosult.

Ákos szerint:

2019-05-10 - 07:55

Az lenne a kérdésem, hogy a ház amire szeretnénk használni a falusi csokot, nincs csatornázva de minden más közmű van a házban. Csatorna nincs, de az utcában sincs.
Erre igényelhető falusi csok?
Köszönettel.
Ákos

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 08:46

Kedves Ákos!
Amennyiben a normál CSOK-nál előírt feltételek lesznek érvényesek, akkor nem lesz kizáró ok a közvműves csatorna hiánya, ha az adott telelpülésrészen ez a lehetőség nem adott.

József szerint:

2019-05-10 - 07:54

Azt szeretném megtudni, ha én 10.000.000 Ft értékben szeretnék használt ingatlant vásárolni, akkor milyen összegben tudom majd igénybe venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 08:43

Kedves József!
A falusi CSOK keretében használt lakás vásárlásához az új lakásra vonatkozó összeg fele, vagyis 2 gyermek után 1,3M Ft, 3 vagy több gyermek után 5M Ft lesz igényelhető.

Attila szerint:

2019-05-10 - 07:50

Az volna a kérdésem, hogy a falusi csoknál is lehet leszerződni, illetve vállalni gyermeket? Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. Akkor is megkapjuk a 10 milliót, illetve abol 5 millió vásárlásra, 5 millió korszerűsítésre menne, ez esetben ez hitelnek minősűlne? Ha igen, nézik a khr-t? Ha nem, akkor támogatásnak minősül?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 08:31

Kedves Attila!
A falusi CSOK is igényelhető lesz vállalt gyermek után. A 3 gyermek után elérhető 10M Ft-ból maximum 5M Ft vásárlásra, a fennmaradó 5M Ft korszerűsítésre fordítható. Mindkettő vissza nem térítendő támogatás. KHR-t nem vizsgálnak a hitelintézetek a bírálat során.

Zénó szerint:

2019-05-10 - 05:55

Az lenne a kérdésem, hogy ha a tízmillió szeretnénk igényelni használt ház vásárlásra + felújításra, akkor a vásárlástól számítva mennyi időnek kell eltelni a beköltözésig? Mert a felújítás nem megy két nap!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 12:06

Kedves Zénó!
Kérdésére a falusi CSOK rendelet kihirdetése után tudunk pontos választ adni.

Tibor szerint:

2019-05-09 - 14:40

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy mi 10 éve vettük igénybe a szocpolt, akkor kettő gyerekre. Most már három gyerekünk van. A falusi csokot igénybe vehetjük-e újabb lakásvásárlásra úgy, hogy a rég felvett összeget levonják?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:44

Kedves Tibor!
Újabb lakáscél esetén igényelhető lehet a támogatás, amennyiben a jogosultság további követelményeinek is eleget tesznek.

Erzsébet szerint:

2019-05-09 - 14:05

T. Hitelnet!
Következő kérdésre szeretnék választ kapni. Falusi csok esetén 2 meglévő és 3. bevállalandó gyermek esetén jár a 10M Ft? Vásárlás és bővítés lenne a cél. Természetesen önerővel is rendelkeznek az igénylők.
Üdv.
E.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 15:00

Kedves Erzsébet!
Ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, akkor a lerírtak alapján igénybe vehető a falusi CSOK.

Bea szerint:

2019-05-09 - 14:04

Kedves hitelnet!
Minek kell szerepelni az erkölcsi bizonyítványban, hogy az elfogadott legyen a falusi csoknál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 15:01

Kedves Bea!
Büntetlen előélet.

Mária szerint:

2019-05-09 - 13:39

Jó napot kívánok!
Egy kérdésem lenne, a párom 6 évvel ezelőtt 10 nap börtönt kapott egy hajsamponért és a falusi csokhoz erkölcsit kérnek. Én ebbe beleesek, ettől még tudom igényelni a falusi csokot?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:57

Kedves Mária!
Ha párja már mentesült a hátrányos jogkövetkezményektől, akkor igényelhető lehet a falusi CSOK. Javasoljuk az erkölcsi bizonyítvány kikérését. Ez díjmentesen megtehető.

Betti szerint:

2019-05-09 - 13:16

Tisztelt Szakértő!
n azt szeretném kérdezni, hogy a munkanélküli által szervezett okj-s tanfolyam tb ügyben megfelel a falusi csoknak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:32

Kedves Betti!
Véleményünk szerint nem, de javasoljuk, hogy az ügyben keresse fel a területileg illetékes egészségbiztosítót is, ahol pontos választ kaphat kérdésére.

Károly szerint:

2019-05-09 - 11:54

Üdv!
A kérdésem az lenne, ha OTP faktoringos tartozásom van, érvényesíthető a falusi csok a tartozás rendezésére? (Deviza lakáshitel volt.)
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:42

Kedves Károly!
A falusi CSOK meglévő hitel kiváltására nem lesz igénybe vehető.

Georgina szerint:

2019-05-09 - 10:58

Tisztelt Szakértő!
Szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK-ot. Párommal együtt élünk, azonban nem vagyunk házasok és bejegyzett élettársi kapcsolatban sem vagyunk. Van már egy meglévő gyermekünk, azonban tervben van a 2. és 3. gyermek vállalása is. Mindketten több éves munkaviszonnyal rendelkezünk, viszont KRH listán szereplünk.
Ebben az esetben is igényelhető a Falusi CSOK teljes összege 3 gyermek esetében és szükséges-e házasságot kötni? Illetve azt lehet-e tudni ,az igénylést hol kell benyújtani?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:47

Kedves Georgina!
Vállalt gyermekek után kizárólag házastársi kapcsolatban lesz igényelhető a falusi CSOK. A KHR nem zárja ki a CSOK jogosultságot, hitel azonban nem vehető fel ebben az esetben. 3 gyermek után a vásárláshoz maximum 5M Ft igényelhető, a fennmaradó összeg korszerűsítésre, felújításra fordítható.
A támogatás iránti kérelmet a hitelintézetekhez lehet majd benyújtani.

Gyöngyi szerint:

2019-05-09 - 09:17

Szép napot.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy nekem 2 gyermekem van, 6 éve vásároltunk falun házat és a hitelünk államilag támogatott.
Mi így is igényelhetjük a csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:02

Kedves Gyöngyi!
A falusi CSOK keretében felújításra, korszerűsítésre igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Krisztina szerint:

2019-05-09 - 07:24

Jó reggelt!
Meg szeretném kérdezni, hogy ha tartozása van az egyik félnek, akkor is igényelhető-e a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 08:44

Kedves Krisztina!
A falusi CSOK jogosultság feltétele, hogy az igénylők egyikének sem lehet adótartozása.

Krisztina szerint:

2019-05-09 - 02:17

Nekünk 2 gyermekünk van.
A kérdésem az lenne, mekkora összegű hitelhez van kötve a támogatás? Mi korszerűsítésre szeretnénk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 09:44

Kedves Krisztina!
A falusi CSOK mellé nem kötelező hitelt felvenni.

Anita szerint:

2019-05-08 - 22:56

Szép estét.
A kérdésem az lenne, hogy 2 meglévő gyerekre szeretnénk felvenni a 2.600.000-at hitel nélkül. A falusi csok-ot használt lakásra forditanánk.
Megkapjuk az összeget?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 10:35

Kedves Anita!
A 2,6M Ft-os falusi CSOK felét tudnák felhasználni a ház vételárának kiegyenlítésére. A fennmaradó összeg a ház felújítására, korszerűsítésére lenne felhasználható, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Lilien szerint:

2019-05-08 - 21:59

Tisztelt Uram/Hölgyem!
Kérdezném, hogy aki új ház építésére felvette a 10M Ft-os csokot 4 meglévő gyermekre, az a falusi csokot is megigényelheti tetőtér-beépítésre?
Azóta 1 újabb gyermek van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 11:26

Kedves Lilien!
Elvileg igényelhető lesz. A pontos feltételekről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz információnk.

Beáta szerint:

2019-05-08 - 20:55

Szeretném megkérdezni, hogy mivel egyedül nevelem három gyermekemet, én igénybe vehetem-e a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 11:29

Kedves Beáta!
A CSOK egyedülállóként is igényelhető, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Mária szerint:

2019-05-08 - 20:41

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy kb. 10 évvel ezelőtt vettünk fel szocpolt használt ház vásárlásra 2 gyermekkel. Most vettünk egy másik ingatlant. Felújításra kapunk így is falusi csok-ot? Gyermekek száma nem változott.
Milyen feltételei vannak?
Válaszát előre köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:25

Kedves Mária!
Falusi CSOK annak az ingatlannak a korszerűsítésére vehető fel, amelyben a támogatott személyek és eltartott gyermekeik életvitelszerűen élnek. Ez esetben korszerűsítéshez akkor is igénybe vehető a támogatás, ha korábban már kaptak szocpolt. A további feltételekről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz pontos információnk.

Szilvia szerint:

2019-05-08 - 20:25

Üdvözlöm!
Mint egyedülálló kétgyermekes anya, saját lakás korszerűsítésére én igényelhetem-e a Csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:29

Kedves Szilvia!
Falusi CSOK-kal érintett településen korszerűsítéshez igényelhető lesz a támogatás egyedülállóként is, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Mónika szerint:

2019-05-08 - 19:56

Szeretnénk második gyermeket, de még nincs. De házat is szeretnénk.
Hogyan vehetem igénybe a két gyermekes támogatást, csak a második gyermek megléte után?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:30

Kedves Mónika!
A támogatás vállalt gyermek után is igényelhet lesz. Ez esetben feltétel, hogy házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

Anett szerint:

2019-05-08 - 17:38

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy falusi Csok esetében feltétel-e a házasság, ha mellé hitelt nem igényelnénk?
Másik kérdésem az lenne, hogy a táppénz is TB jogviszonynak számít? Ugyanis most várjuk a 3. babánkat? Illetve a GYED?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:30

Kedves Anett!
A házasság csak akkor feltétel, ha nem meglévő, hanem vállalt gyermek után igénylik a támogatást. (A magzat a 12. terhességi hét betöltése után már meglévő gyermeknek számít.)
Folyamatosan fennálló munkaviszony esetén fennáll a TB jogviszony is. Javasoljuk azonban az ebben illetékes egészségbiztosítóval történő egyeztetést a kérdésben.

István szerint:

2019-05-08 - 16:21

Tisztelt Hitelnet!
Már megvásárolt házra is igénybe vehető a falusi CSOK vagy csak a július 1-je után vásároltakra lesz érvényes?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:35

Kedves István!
Már meglévő ház esetén annak bővítésére, felújítására és korszerűsítésére lesz igényelhető a falusi CSOK.

Pali szerint:

2019-05-08 - 15:54

Üdvözlöm!
Kérdésem a következő: a falusi csok igénybevételéhez mindkét szülőnek meg kell, hogy legyen a 2 éves tb jogviszonya?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:37

Kedves Pali!
A TB jogviszonyra vonatkozó előírást elegendő egyik félnek teljesíteni.

Zoltán szerint:

2019-05-08 - 14:10

Üdvözlöm!
Kettő gyermekünk van. Szeretnénk használt falusi házat vásárolni, felhasználva minden lehetséges támogatást.
Mennyi az a vissza nem térítendő összeg, amit felhasználhatunk vásárlás és felújítás esetén? Milyen kedvezményes hitel lehetőség kombinálható a támogatott összeggel együtt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:33

Kedves Zoltán!
A falusi CSOK keretében 2 gyermek után a vételár kiegyenlítéséhez 1,3M Ft igényelhető, és ugyanekkora összeg a felújításhoz is. A vásárláshoz kapcsolódóan igénybe vehető lesz a 3% kamatú államilag támogatott lakáshitel maximum 10 millió forintig. A támogatás és a hitel együttes összege azonban nem lehet több a teljes vételárnál. A támogatott lakáshitel bővebb információt ITT talál.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Lilien szerint:

2019-05-08 - 13:46

Üdvözlöm!
Szeretném kérdezni, hogy a falusi csok esetében van-e különbség a korszerűsítés és a bővítés (padlástér beépítés) között? Listán szereplő faluban, saját tulajdonban lévő lakóház tetőtérbeépítésére 10M vagy az 5M (fél csok) lesz igényelhető?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:01

Kedves Lilien!
A falusi CSOK keretében bővítésre, illetve korszerűsítésre is ugyanakkor összeg igényelhető, ami 3 gyermek esetében maximum 5M Ft-ot jelent.

Barbara szerint:

2019-05-08 - 13:16

Büntetett előélet számít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:09

Kedves Barbara!
A büntetett előélet kizáró ok, kivéve, ha az igénylő a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Ibolya szerint:

2019-05-08 - 10:24

Korhoz kötött? Bárlistások igényelhetik? Egy személy vagy mindkét fél számára kötelezők a feltételek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:03

Kedves Ibolya!
Meglévő gyermekek után a támogatást felső életkorhatár nélkül igényelhetik a támogatott személyek. Vállalt gyermek esetén feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. A BAR lista nem jelent kizáró okot. Házastársak, élettársak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. A feltételeket mindkét félnek teljesíteni kell, kivéve a TB jogviszonyra vonatkozó előírást. Ezt elegendő az egyik félnek teljesíteni.

Barbara szerint:

2019-05-08 - 10:06

Mikor és hol tudom megigényelni? TB jogviszony gyes után számít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:08

Kedves Barbara!
A falusi CSOK iránti kérelmet a hitelintézetekhez lehet benyújtani várhatóan július elsejétől. Önmagában a gyes sajnos nem keletkeztet TB jogviszonyt, ha nincs mellette fennálló munkaviszony.

Árpád szerint:

2019-05-08 - 09:23

Szeretném megkérdezni, hogy aki már felvett CSOK-ot az ingatlanára, az is megkaphatja-e felújításra a Falusi CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:20

Kedves Árpád!
Információink szerint ez esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK felújítási része.

Mónika szerint:

2019-05-08 - 07:53

Jó napot.
Szeretnék érdeklődni, mi tavaly júniusban költöztünk falura, a ház felújításra szorul, tető, nyílászárók, stb.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha megigényelném az öt milliót korszerűsítésre, kell mellé önerő? Úgy értem mint pl. (a bővítésnél is van az, hogy előbb az önerőt kell beforgatni és azután a csok összegét). Mert ha a csok összegét és plusz ugyanannyi önerőt beleforgatunk, itt falun soha nem fog érni annyit egy ház, hogy az az összeg visszajöjjön.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:22

Kedves Mónika!
Ha a támogatás összege fedezi a korszerűsítési költségeket, akkor nem szükséges önerő.

Pali szerint:

2019-05-08 - 07:52

Üdvözletem!
A kérdésem a következő lenne, hogy munkahelyről mentem főállású őstermelőnek és azt szeretném kérdezni, hogy a tb jogviszony így is fenáll?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:23

Kedves Pali!
Mezőgazdasági őstermelő esetén akkor keletkezik TB jogviszony, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év.

Csaba szerint:

2019-05-08 - 04:17

Tisztelt hitelnet!
Hogyan fog történni a felújításra, korszerűsítésre szánt összeg folyósítása? Előre? Ütemezett készültsegi fok szerint? Vagy utólag egyben?
Van-e erről információ?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:30

Kedves Csaba!
Kérdésével kapcsolatban pontos információnk a falusi CSOK rendelet kihirdetése után lesz. Erről honlapunkon is be fogunk számolni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Ingrid szerint:

2019-05-07 - 20:36

Tisztelt hitelnet!
Azt szeretném megtudni, hogy mi már kihasználtuk 3 gyerekre tavaly a rendes csokot, és így is jogosultak vagyunk kihasználni a falusi csokot korszerűsítésre? És Ha igen, mennyit igenyelhetünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 12:33

Kedves Ingrid!
A falusi CSOK korszerűsítésre fenti esetben is igényelhető lesz 3 gyermek után maximum 5 millió forint összegben.

Géza szerint:

2019-05-07 - 20:33

Jó napot!
Érdekelne, hogy a falusi csok meddig lesz elérhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 12:35

Kedves Géza!
A falusi CSOK július 1-jével indul és a tervezet szerint három évig lesz elérhető.

Gabi szerint:

2019-05-07 - 19:04

Tisztlet címzett!
A leírtak szerint korszerűsítésre, illetve felújítasra is lehet igenyelni a csok-ot, de csak a kiírt összeg felét? Mi szeretnénk a gyerekszobát megcsinálni, felújítani.
Ez is lehetséges? Ha meglesz a teljes pályazat, hol tudom ezt igényleni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 13:25

Kedves Gabi!
Felújításra a gyermekszám alapján meghatározott falusi CSOK összegének fele lesz elérhető. Azt, hogy pontosan mely felújítási munkálatokra lesz fordítható a támogatás, a falusi CSOK rendelet fogja tartalmazni. A támogatás iránti kérelmet a hitelintézetekhez lehet majd benyújtani, várhatóan július elsejétől.

László szerint:

2019-05-07 - 18:53

Kedves hitelnet!
Egyetlen kérdésem lenne csak, hogy munkaviszony kell-e a falusi csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 13:26

Kedves László!
A falusi CSOK-hoz – a támogatástípustól függően – minimum 1, illetve 2 éves munkaviszonyra (TB jogviszony) lesz szükség.

Melinda szerint:

2019-05-07 - 17:58

3 gyerekem van, a legidősebb 21 éves, dolgozik. A középső július 14-én lesz 18 éves. Idén szerzett szakmát, de még 2 évig nappali tagozaton érettségizni szeretne.
Megkaphatom utánuk felújításra a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 13:37

Kedves Melinda!
A támogatás normál CSOK esetében 25 év alatti, eltartott gyermekek után vehető igénybe. Valószínűleg ez a falusi CSOK esetében is így lesz.

Hajnalka szerint:

2019-05-07 - 16:17

Üdvözlöm.
Mi vàsàroltunk egy kis házat olyan területen, ahol fel lehet venni a falusi csokot. A ház a tulajdoni lapon nincs feltüntetve.
Ilyen esetben is fel lehet venni felújításra, bővítésre a falusi csokot? Ha igen, 3 gyerek esetében az mennyi lenne?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:16

Kedves Hajnalka!
Ha az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a ház, akkor a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Az ingatlan tényleges és ingatlan-nyilvántartásbeli státuszának egyezni kell.

Hajnalka szerint:

2019-05-07 - 15:55

Üdvözlöm.
Nekünk 1 gyermekünk van, de 2-t még szeretnénk. Falusi csoknál is lehet beígérni gyermeket, ha 40 év alatti vagyok?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:18

Kedves Hajnalka!
A falusi CSOK-ot is lehet igényelni vállalt gyermek után, ha a házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti.

Edina szerint:

2019-05-07 - 15:38

Ha van 3 gyermekem és a szocpolt annak idején felvettük önrésznek, akkor is igénybe tudjuk ezt venni korszerűsitésre?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:20

Kedves Edina!
Igen, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Gábor szerint:

2019-05-07 - 15:36

Elég egy embernek a munkaviszony vagy mind a kettő embernek meg kell lennie?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:21

Kedves Gábor!
Elegendő egyik fél részéről teljesíteni az elvárt TB jogviszony igazolást.

Szandra szerint:

2019-05-07 - 14:46

Tisztelt Hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy házasságkötés szükséges a falusi csok igényléséhez? Illetve, a párom venné igénybe 1 egy közös gyermek, és egy a régi házasságomból születendő gyermekre, ez így lehetséges? És még az is kérdésem lenne, hogy 2 gyermekre felvennénk a CSOK-ot és ezen kívül használt lakás vásárlására milyen hitelösszeg igényelhetö még, és a hitelnek mik a feltételei, gondolok itt a munkaviszonyra is. Illetve még az is kérdésem, hogy a párom venné ezeket igénybe, én gyesen vagyok.
Így is megoldható vagy szükséges esetleg hozzá kezes?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:56

Kedves Szandra!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nem feltétel a házastársi kapcsolat. A támogatásra párjával együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak.
A használt lakás vásárlása esetén elérhető hitelekről Szakértőink készséggel adnak tájékoztatást további információk ismeretében. Ehhez elsőként kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Klau szerint:

2019-05-07 - 14:18

Tisztelt Címzett!
Érdeklődni szeretnék, hogy aki megfelel a CSOK feltételeinek az mindenképp megkapja, vagy van egy keret rá és ha az elfogy, akkor lehet, hogy a jogosultak nem jutnak támogatáshoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:58

Kedves Klau!
Aki jogosult a támogatásra, az megkapja.

Ilona szerint:

2019-05-07 - 14:17

Ha gyeden vagyok, de folyamatos munkaviszonyom van, igényelhető a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:59

Kedves Ilona!
Gyed mellett fennálló folyamatos munkaviszony esetén információink szerint igényelhető lesz a támogatás. A TB jogviszony igazolás kiadásáról a területileg illetékes OEP tud majd Önnek pontos tájékoztatást adni.

Diána szerint:

2019-05-07 - 13:56

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy igénybe lehet-e venni, ha még nincs meglévő gyermek és nem is vagyok terhes? (De bevállalnék 10 éven belül 3 gyermeket?)
Házépítésre is a 2 éves munkaviszonyra van szükség?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 15:00

Kedves Diána!
3 vállalt gyermek után is igényelhető lesz a falusi CSOK. A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony igazolásra lesz szükség.

Zsolt szerint:

2019-05-07 - 13:44

Tisztelt Hitelnet,
Két kérdésem lenne: csok vissza nem térítendő támogatást szertnénk igényelni használt ingatlan vásárlásra egy meglévő és egy beígért gyermekre, amely 1.430.000 Ft. A ház mérete 52 nm, ami megfelel 2 gyermekre, viszont párom ikreket vár, ráadásul már elmúlt a 12. hét.
Ez megakaszthatja az igénylést, vagy problémát jelenthet amikor a gyermek születését igazoljuk már folyósítás után?
Másik kérdésem, hogy miután ezt igényeltük, a falusi csok keretein belül lehet igényelni még a támogatás felújításra fordítható részét?
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:26

Kedves Zsolt!
Fenti esetben véleményünk szerint csak akkor áll fenn CSOK jogosultságuk, ha legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakást vásárolnak.
A normál CSOK igénybevételét köveőten is igényelhető lesz információink szerint a falusi CSOK felújítási része.

Dóra szerint:

2019-05-07 - 13:17

Érdeklődnék, hogy házasság kell-e hozzá? Mert párommal nem vagyunk megesküdve. És úgy halottam, hogy 2 gyereknél még nem kell. Vagy tévedek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:28

Kedves Dóra!
Ha csak meglévő gyermekek után igénylik a támogatást, akkor nem feltétele a házastársi kapcsolat. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat is meglévő gyermeknek számít.) Ha vállalt gyermek után történik a CSOK igénylés – függetlenül attól, hogy hány gyermek után igénylik – feltétel a házastársi kapcsolat.

Nikolett szerint:

2019-05-07 - 12:36

Hol lehet a falusi csok ügymenetét elindítani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:34

Kedves Nikolett!
A falusi CSOK a hitelintézeteknél lesz igényelhető várhatóan július elsejétől.

Mihály szerint:

2019-05-07 - 12:34

Üdv.
Az álláskeresési járulék az sem számolható bele? Plusz a 10 hónap bedolgozott hónap? Vagy esetleg ha abbahagyom a munkát és egyből egy hivatalos munkaviszonyba átlépek, úgy esedékes, hogy megkapjuk?
Válaszát tisztelettel várom!
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:37

Kedves Mihály!
Az álláskeresési támogatás időszaka és a külföldi munkaviszony is keletkeztet TB jogviszonyt, de feltétel, hogy meglegyen legalább az 1 év folyamatos TB jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Tünde szerint:

2019-05-07 - 11:53

Szép jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy nekünk két kiskorú gyermekünk van, be lehet vállalni a falusi csoknál a 3. gyermeket?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:49

Kedves Tünde!
A falusi CSOK is igényelhető vállalt gyermek után. Feltétel a házastársi kapcsolat. Továbbá legalább egyikük 40 év alatti kell, hogy legyen.

Judit szerint:

2019-05-07 - 11:31

Kedves Szakértő!
1 gyermekem van, akire már felvettük a csokot. 4 éve kaptunk a lakáshitelünkbe 500 ezret.
A kérdésem az lenne, hogy a falusi csokot is felvehetjük lakásfelújításra? Mennyi járna 1 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 15:02

Kedves Judit!
A falusi CSOK igényelhető lesz információink szerint lakásfelújításra akkor is, ha a normál CSOK-ot igénybe vették a vásárláshoz. 1 gyermek után erre a célra 300.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe.

Gábor szerint:

2019-05-07 - 10:14

Mi van olyankor, ha én használt lakást 9 millióért vennék? Abban az esetben mi a teendő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 10:26

Kedves Gábor!
A vételár megfizetéséhez ebben az esetben is maximum 5 millió forint vehető igénybe (3 gyermek esetén). A fennmaradó összeg banki hitelből vagy önerőből finanszírozható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Zénó szerint:

2019-05-07 - 09:45

Az lenne még a kérdésem, hogy ha megfelel minden és elfogadják a csok-os kérelmet, akkor az összeget az eladó számlájára utalják vagy azt nekünk kell intézni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 10:12

Kedves Zénó!
Lakásvásárlás esetén a támogatást a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára utalja.

Fruzsina szerint:

2019-05-07 - 09:25

Tisztelt Hitelnet!
A falusi CSOK-hoz a 2 éves tb jogviszonynak mind a két félnek meg kell lennie? A másik kérdés, ha nem, akkor igazolható-e úgy a tb jogviszony, hogy az első fél évet az egyik, a következő 1,5 évet a másik fél igazolja? Pont úgy volt a munkaváltásunk, hogy egyikünknek sincs meg egy huzamban a 2 év, de összességében az elmúlt 2 évben valamelyikünknek volt.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 10:17

Kedves Fruzsina!
A 2 éves folyamatos TB jogviszonyt – melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet – elegendő egyik fél részéről igazolni, megosztva azonban nem lehet.

József szerint:

2019-05-07 - 08:10

Tisztelt Hitelnet!
Még egy nem egyszerű kérdés!
Ginop-os támogatott energetikai felújítás 10%-os önerejére felhasználható a falusi CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 08:50

Kedves József!
Kérdésével kapcsolatban egyelőre nincs információnk.

József szerint:

2019-05-07 - 08:00

Tisztelt Hitelnet!
Gyerekek /legidősebb elmúlt 18, nappali tagozaton tanul/, illetve a szülők korára /44, 47/ van valami korlátozás a falusi csok felújítás igényléséhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 08:49

Kedves József!
A támogatás az eltartott gyermek 25 éves koráig igényelhető. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen a szülők korára vonatkozó felső korlát.

Mihály szerint:

2019-05-07 - 06:38

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, hogy az olvasottak alapján egy hivatalosan bedolgozott év kell ahhoz, hogy igényelhessük a falusi csok-ot igaz? Azt szeretném kérdezni, hogy álláskeresőin voltam másfél hónapot, ezt követően külföldön dolgozok, de már csak egy hónapot, ami azt jelenti, hogy öszesen 10 hónapot vagyok kint. Így igényelhetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 08:52

Kedves Mihály!
A falusi CSOK jogosultsághoz 10 hónap TB jogviszony sajnos nem lesz elegendő.

Zoltán szerint:

2019-05-07 - 06:16

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy van-e minimális m2 korlát használt ház vásárlása esetén?
Köszönettel!
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 08:53

Kedves Zoltán!
Jelenlegi információink szerint a normál CSOK esetén érvényes négyzetméter határok lesznek érvényben. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Zénó szerint:

2019-05-07 - 05:58

Azt szeretném kédezni, hogy ha pl. július 1-től lehet igényelni a falusi csok-ot használt ház vásárlásra, akkor előre megkötött adásvételi szerzödés szügséges-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 08:54

Kedves Zénó!
Az a lényeg, hogy a falusi CSOK kérelem benyújtásakor már meglegyen az adásvételi szerződés.

Anna szerint:

2019-05-06 - 21:10

Szeretnék érdeklődni, szerepel a település a listán, régi lakásunkon tető cserét szeretnénk. Erre is jár a csok vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:13

Kedves Anna!
A falusi CSOK keretében meglévő lakóingatlan korszerűsítésére (tetőcsere) is igényelhető lesz a támogatás.

Sára szerint:

2019-05-06 - 19:34

Jó napot.
Kérdésem az volna, hogy gyes, gyet, családi-ra, lehet igényelni a falusi csokot?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:18

Kedves Sára!
A családtámogatási juttatások önmagukban nem keletkeztetnek TB jogviszonyt, ami a CSOK jogosultság feltétele.

Péter szerint:

2019-05-06 - 19:24

Tisztelt Hitelnet.
Három gyermek után szeretném igénybe venni a falusi CSOK-ot lakásfelújításra.
Milyen feltételeknek kell megfelelni?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:19

Kedves Péter!
A falusi CSOK pontos igénylési feltételei a vonatkozó kormányrendelet kihirdetését követően lesznek elérhetők holnapunkon.

Mariann szerint:

2019-05-06 - 18:02

Tisztelt hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy 2008-ban építkeztünk, 2 gyerekre vettük fel a szocpolt. A ház most fog visszakerülni a tulajdonunkba. Ahol lakunk, nem szerepel a falusi csok listáján. Azóta viszont megszületett a 3. gyerekünk. Őrá nem vettünk igénybe semmilyen támogatást. Korszerűsíteni szeretnénk, gondolok itt napkollektorra.
Van-e esélyünk hitel nélkül az 5M Ft-os támogatásra?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:42

Kedves Mariann!
Korszerűsítésre csak a falusi CSOK keretében lesz igényelhető a támogatás. Ha településük nem szerepel a falusi CSOK településlistáján, akkor sajnos nem lesz igénybe vehető.

Attila szerint:

2019-05-06 - 16:38

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy mi 3 gyerekre igénybe vennénk a csokot. Ehhez a 3%-os kamatozású hitelből mennyit lehet majd igénybe venni használt házvásárlásra? 10 vagy 15M Ft-ot? És még olyan kérdésem van, hogy volt olyanról is szó, hogy engednek el a hitelösszegből bizonyos összegeket gyermekek születésénél. Nekünk jelenleg 2 gyermekünk van (2 éves és egy fél éves), ha megszületik a 3. gyermekünk, amire aláírunk előre, akkor elengedik a 3 gyerekes összeget vagy az csak arra vonatkozik, aki a szerződés után szüli meg mind a 3 gyermekét?
Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:49

Kedves Attila!
3 gyermek után használt lakás vásárlásához is maximum 15M Ft összegű kamattámogatott lakáshitel lesz igényelhető.
Harmadik gyermekük megszületése után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak, ha a többi igénylési feltétel is teljesül.

Péter szerint:

2019-05-06 - 14:47

Tisztelt Hitelnet.hu!
A párom a ház felét örökölte, a másik felét pedig én vásároltam a párom édesanyukájától régebben. Csak korszerűsíteni szeretnénk.
Ebben az esetben is számít, hogy közeli hozzátartozótól vettük, örököltük?
A házszigetelés korszerűsítésnek számít?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:11

Kedves Péter!
Ez esetben információink szerint nem vizsgálja a hitelintézet a tulajdonszerzés módját.

Zoltán szerint:

2019-05-06 - 14:46

Kedves Szakértő!
A településlistában szereplő községben építkeztem 10 éve, mindkét gyermekre megkaptuk az akkori állami támogatást “Szocpolt”.
Kérdésem, a most bevezetésre kerülő falusi CSOK-ot megkaphatjuk-e a ház korszerűsítésére?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:13

Kedves Zoltán!
Információink szerint korszerűsítésre ez esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK. Bővebb információnk ezzel kapcsolatban a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

Márta szerint:

2019-05-06 - 14:46

Köszönöm a gyors választ ! Még annyi lenne, hogy az ingatlan az én nevemen van, az nem baj?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:14

Kedves Márta!
A jogosultsághoz a támogatott ingatlanban élettársak igénylése esetén mindkét félnek kell rendelkeznie tulajdonrésszel.

Márta szerint:

2019-05-06 - 13:22

Tisztelettel kérdezném, hogy házaspároknak kell lenni, vagy bejegyzett élettárs is elég a falusi CSOK igényléséhez? Mennyi ideje kell annak lenni az igénylést megelőzően? Ha 2005-ben kaptam fél szocpolt 2 gyermekre, de azóta összesen 4 gyermek van, megkapom az 5 milliót korszerűsítésre?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:40

Kedves Márta!
Meglévő gyermekek után élettársak is jogosultak lehetnek a támogatásra. Az élettársi kapcsolat fennállásnak időtartamára vonatkóan nincsen előírás. Korábban igénybe vett szocpol esetén is lesz lehetőség korszerűsítésre igényelni a maximum 5 millió forintos támogatást, ha az egyéb jogosultsági feltételek is fennállnak.

Péter szerint:

2019-05-06 - 13:14

Minimálbér elég a falusi csok igénybevételéhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:48

Kedves Péter!
A falusi CSOK jogosltságot nem befolyásolja az igénylő igazolt jövedelme. A támogatás iránti kérelem elbírálásakor a hitelintézetek jövedelemvizsgálatot nem végeznek.

Ibolya szerint:

2019-05-06 - 13:12

3 gyermekem után csak használt lakásvásárlása mekkora összeget kaphatok? Hitel nélkül szeretnénk, csak azt amit az állam ad.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:54

Kedves Ibolya!
A falusi CSOK keretében használt lakásvásárláshoz 3 gyermek után maximum 5 millió forint összegű támogatás lesz igényelhető.

Blanka szerint:

2019-05-06 - 11:27

Kedves Szakértő
2018 májusában vettem fel a csokot 2 gyermekemre lakásvásárláshoz, 1.430.000 Ft-ot! Felújításra még igénybe vehetem a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 12:55

Kedves Blanka!
Információink szerint a falusi CSOK fenti esetben is igényelhető lesz felújításra.

Balázs szerint:

2019-05-06 - 11:26

Vagy ha többe kerül a ház mint a felvett összeg fele?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 12:57

Kedves Balázs!
Ha a vételár magasabb, mint az igénybe vehető támogatás összege, akkor a fennmaradó részt önerőből vagy hitelből lehet fedezni. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Balázs szerint:

2019-05-06 - 11:22

Tegyük fel, ha 10 milliót megkapnám, de többe kerül a vétellel együtt a felújítás mint 10 millió, akkor kell az önerő, ha több pénzre lenne szükségem mint 10 millió?

Mónika szerint:

2019-05-06 - 10:51

Jó napot!
Érdeklődnék, ha a ház 8.9 millió forint és meglévő három gyermek van, 5 milliót adnák így csak falusi CSOK-kal, a fennmaradó összeget hitelként biztosítaná a bank vagy nem biztos, hogy ilyenkor teljesen megkapnánk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 11:11

Kedves Mónika!
Amennyiben a hitelbírálati feltételeknek megfelelnek, úgy a hiányzó összeg teljes egészében felvehető lenne hitelként. További, személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Márta szerint:

2019-05-06 - 10:49

Köszönöm a válaszát. Kihagytam, hogy egyedülálló anyuka vagyok! Így bevonható-e egy családtag, mint kezes, akinek van munkaviszonya, hogy megkapjam a falusi CSOK -ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 11:12

Kedves Márta!
Egyedülállóként történő CSOK igénylés esetén csak Ön felelhet meg a TB jogviszonyra vonatkozó követelménynek. Erre a célra nem vonható be más személy!

Nikolett szerint:

2019-05-06 - 10:09

A kérdésem az lenne, hogy a felújításra egy összegben megkapjuk az 5 milliót vagy számlázni kell?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:37

Kedves Nikolett!
A falusi CSOK rendelet még nem került kihirdetésre. Az építkezés és bővítés esetén alkalmazott gyakorlatból kiindulva a felújításra vonatkozó költésgvetés legalább 70%-át számlával kell majd igazolni valószínűleg. Ezeknél a lakáscéloknál a folyósítás szakaszos, készültségi foknak megfelelő. Pontos tájékoztatást a kérdésben a rendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Márta szerint:

2019-05-06 - 09:55

Falusi Csoknál, ha nincs munkaviszonyom, tb biztosításom van, hogy vehetem igénybe? Pl. testvérem lehet a kezes?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:44

Kedves Márta!
Feltett kérdését már megválaszoltuk. Ha nincs fennálló munkaviszonya, társadalombiztosítási jogviszonya sem áll fenn, legfeljebb egészségbiztosítási jogviszonya. Arra azonban nem nyújtható támogatás. A TB jogviszonyt Önnek, mint támogatott személynek kell igazolni, kezes ennek igazolására nem vonható be. A TB jogviszony fennállásáról a területileg illetékes egészségbiztosító tud pontos tájékoztatást adni Önnek.

Balázs szerint:

2019-05-06 - 09:51

Ez mit takar, hogy bekerülési összeg pontosan?
Ki tudná fejteni bővebben, csak hogy ne legyen félreértés belőle.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:46

Kedves Balázs!
A bekerülési költség vásárlás esetén a vételár, felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az adott munkálatok összköltsége.

Dávid szerint:

2019-05-06 - 09:38

Jó napot!
Szeretném megkérdezni, hogy nekem is és a páromnak is van tartozása, BAR listán vagyunk, 1 gyermekünk van és hogy igénybe tudjuk-e venni így is a falusi csok-ot, hogy bárlistások vagyunk!
Várom válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:50

Kedves Dávid!
A BAR lista nem zárja ki információink szerint a falusi CSOK jogosultságot.

Zsombor szerint:

2019-05-06 - 09:22

Tisztelt Hitelnet!
2,6M Ft összegű falusi CSOK-ot tervezünk igénybe venni használt családi ház vásárlásra és felújításra egy támogatott településen. Meg kell várni az adásvételi szerződés megkötésével vagy az utolsó pénzmozgással, esetleg a birtokba adással a július 1-jét? Egyik helyen azt írják, hogy visszamenőleg nem igényelhető a CSOK, másik helyen pedig azt, hogy az adásvételtől számított 180 napon belül igényelhető. Befolyásol-e bármit, hogy egy olyan módozatról van szó, amit még nem vezettek be és lehet, hogy csak szeptember 1-jével vezetik be?
Köszönettel:
Zsombor

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 11:02

Kedves Zsombor!
A CSOK-ot a hitelintézet a vételár utolsó részeként folyósítja, a teljes vételár tehát nem kerülhet kiegyenlítésre. Az adásvételi szerződés megköthető július 1. előtt is. A CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

Balázs szerint:

2019-05-05 - 22:46

Az önerőröl mit lehet tudni? Kell vagy nem kell, vagy a felvett összeg hány százaléka kell önerőre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 09:09

Kedves Balázs!
Ha a támogatás összege fedezi a kívánt lakáscél bekerülési költségét, akkor nem lesz szükség önerőre.

Rózsa szerint:

2019-05-05 - 21:41

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék. 3 kiskorú gyerekem van. Én 34 éves vagyok, a párom 40. Mi is igénybe szeretnénk venni a falusi csokot, de a páromnak van munkahelye. Ő felveheti a kora miatt, vagy korhoz lesz kötve?
Válaszát megköszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 09:11

Kedves Rózsa!
Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető lesz a falusi CSOK.

Gábor szerint:

2019-05-05 - 21:37

Tisztelt Hitelnet!
Családi ház korszerűsítésbe belefér a napelem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 09:13

Kedves Gábor!
A falusi CSOK keretében elvégezhető korszerűsítési, felújítási munkálatok pontos listáját a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni. Erről honlapunkon is be fogunk számolni a rendelet kihirdetését követően. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Dani szerint:

2019-05-05 - 21:34

Tisztelt Hitelnet.
2017 szeptemberében 3 gyerekre igénybe vettük az akkori csokot. Szeretnénk korszerűsíteni, bőviteni az ingatlant.
Nekünk van-e módunk vagy lehetőségünk igénybe venni a meglévő ingatlanra az 5 millió forint állami támogatást falusi csokon belül?
Köszönöm szépen a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 09:25

Kedves Dani!
Információink szerint korábban igénybe vett CSOK esetén is lesz lehetőség falusi CSOK-ot igényelni korszerűsítésre, bővítésre. A pontos feltételekről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk tájékoztatást adni.

Zénó szerint:

2019-05-05 - 20:26

Az lenne a kérdésem, hogy 4 gyeremeknél hágy négyzetméternek kell lennie a háznak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:17

Kedves Zénó!
4 gyermek esetén a használt ház hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 70 m2-t.

Marianna szerint:

2019-05-05 - 20:19

Hogyha olyan helyen élek, ahol nem igényelhető a falusi csok, de ott szeretnék házat venni, ahol igényelhető, akkor az lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:21

Kedves Marianna!
Falusi CSOK-kal érintett településen történő vásárlás estén igényelhető lesz a támogatás.

Éva szerint:

2019-05-05 - 20:10

Tisztelt Hitelnet!
4 gyermekünk van, az első kettőre igénybe vettünk 2006-ban szocpolt a hasznlt lakás vásárlásához. Most eladtuk, szeretnénk házat venni. A falusi CSOK jár nekünk? Ha igen, mennyi? Mert anno a bankban a 10 milliós CSOk esetében a kúlönbözetet említették, csak azt nem értem, hogy ha csak a különbözet, akkor csak az egyikre járót vonja ki, mivel 4 gyermek van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:31

Kedves Éva!
A falusi CSOK keretében használt ház vásárlásához maximum 5 millió forint igényelhető. A fennmaradó összeg a ház felújítására, korszerűsítésére vehető igénybe. A vonatkozó kormányrendelet azonban még nem került kihirdetésre, így az adott esetben történő CSOK számítás módja még nem ismert. A rendelet kihirdetése után honlapunkon részletes tájékoztatást fogunk adni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket.

Misi szerint:

2019-05-05 - 18:18

Tisztelt hitelnet!
A kérdésem az lenne, van 2 gyermekünk, vállalnánk 3.-at. Van egy házunk, venni szeretnénk másikat. Előtte el kell adnunk, utána vehetünk csak másikat? Másik kérdésem, amit szeretnénk venni másik ház, azon felújítannivaló igazából nincs, olyankor a felújítanivaló 5 millió Ft az másra fordítható (melleképület, garázs…)?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 11:48

Kedves Misi!
Jelenlegi információink szerint a meglévő lakástulajdon nem zárja majd ki a falusi CSOK jogosultságot. Azt, hogy a falusi CSOK felújítási keretében pontosan mely munkálatokra lesz felhasználható a támogatás, a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni.

Emese szerint:

2019-05-05 - 17:04

Tisztelt Hitelnet!
Férjem és én is betöltöttük a negyven évet! Három gyerekünk van 15, 12, 10 évesek. Mi jogosultak vagyunk még a falusi csokra? Korszerűsítésre szeretnénk igénybe venni (nem vettünk még igénybe semmilyen támogatást)
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 12:45

Kedves Emese!
Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető lesz a falusi CSOK.

Veronika szerint:

2019-05-05 - 16:18

Szép napot!
Olyan kérdésem lenne, ha egyedülálló vagyok, akkor is igénybe tudom venni a falusi csok-ot lakásfelújítás céljából?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 12:46

Kedves Veronika!
Amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek meg fog felelni, úgy egyedülállóként is igényelheti majd a falusi CSOK-ot.

Réka szerint:

2019-05-05 - 16:17

Tisztelt szakértő!
Párommal együtt TAJ jogviszonyunk érvényes, viszont külföldi munkaviszony miatt csak alap ellátásra vagyunk jogosultak. Ez gondot jelenthet a támogatás igénylésekor?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 12:50

Kedves Réka!
A leírtak alapján Magyarországon csak egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, tárasadlombiztosítási jogviszonnyal nem. CSOK igénylésnél a külföldi TB jogviszony is elfogadható, de az igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Bence szerint:

2019-05-05 - 15:37

Hány éves munkaviszony kell a falusi csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:03

Kedves Bence!
A legalább 3 gyermek után igényelt támogatáshoz minimum 2 éves, a többi esetben minimum 1 éves munkaviszonyra lesz szükség. További részletekről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk tájékoztatást adni.

Krisztián szerint:

2019-05-05 - 15:28

T. Hitelnet!
Most látom Izabella kérdésére a választ. Azt gondolom ránk is vonatkozik. Elnézést a felesleges körért!
Köszönöm szépen.
K

Krisztián szerint:

2019-05-05 - 15:21

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm a korábbi gyors választ. Még egy kérdésem lenne: ha az adott házat 1,5 éve vettük és a 3. gyerekre még nem érvényesitettük a csok-ot (az első kettőre korábban félszocpolt kaptunk), tudunk-e igénylést bamajd a korszerűsítésre kérhető támogatás ügyében? Nem kizáró az, hogy a használt ingatlan vásárlás után ennyivel igényelnénk? Korábban mintha meg lett volna szabva, hogy a vásárlástól számított x időn belül kell kérni (az akkori) fél szocpolt.
Köszönöm szépen.
K

Tina szerint:

2019-05-05 - 14:03

Tisztelt Hitelnet!
A lakáskorszerűsítésbe beletartozik a napenergia beépítése? Fűtés, illetve áramellátás miatt sokkal kifizetődőbb a napenergia.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:10

Kedves Tina!
A falusi CSOK keretében elvégezhető korszerűsítési munkálatokat a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni, de véleményünk szerint a napenergia alkalmazására is igénybe vehető lesz a támogatás.

Algernon szerint:

2019-05-05 - 12:47

Kedves Hitelnet!
Meglévő lakásra szeretnénk igényelni a falusi csokot, korszerűsítésre. Ez 2 gyermek esetén 2,6 millió forintot jelent, amit megkaphatunk?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:21

Kedves Algernon!
A falusi CSOK keretében 2 gyermekre igényelhető 2,6M Ft-ból korszerűsítésre a támogatás fele, vagyis 1,3M Ft lesz felhasználható.

Gábor szerint:

2019-05-05 - 12:43

Üdvözlöm!
Tervezzük a második gyermekünket, 2020 júniusára szeretnénk, ha 12 hetes magzat lenne. Ebből az emelt összegű csokból szeretnénk a tetőnket lecserélni. Elvileg minden feltételnek megfelelunk. Hitelünk nincs és nem is szeretnénk felvenni.
Ebben az esetben megjár nekünk a teljes összeg?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:23

Kedves Gábor!
A falusi CSOK keretében korszerűsítésre a támogatás fele, vagyis két gyermek esetében 1,3M Ft lesz igénybe vehető.

Andrea szerint:

2019-05-05 - 11:06

Kedves Hitelnet!
Van a tulajdonunkban összesen 3 ingatlan, ebből egy tanya. Kérdésem a következő lenne: lakcímkártya szerint a tanya az állandó lakóhely, de a valóságban egy másik ingatlanunkban lakunk, mivel a tanyán lévő ingatlanra rengeteget kellene költeni, hogy az számunkra megfelelő legyen. Építeni szeretnénk egy új házat a tanyára a meglévő mellé. Jelenleg 2 gyermekünk van (4 és 5 évesek), nem vettünk még igénybe semmiféle kedvezményt, és szeretnénk még egy harmadik gyermeket is.
Igénybe vehetjük-e a 10 millió forintot az építkezésre, vagy a már meglévő ingatlan miatt nem támogatják ugyanazon telken másik ház felépítését?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:31

Kedves Andrea!
Ugyanazon telken másik, új ház építéséhez is igényelhető lehet a támogatás, amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek is fennállnak. További, személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Ehhez elsőként online adatlapunkat kellene kitölteniük. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Sándor szerint:

2019-05-05 - 10:44

Üdv.
Meglévő 3 gyermekre vettük igénybe a csokot 2,2 milliót vásárlásra.
Az érdekelne, hogy a falusi csok 10 millióból mennyit vehetek majd fel bővítésre, felújításra, korszerűsítésre?
A település szerepel a falusi csok támogatási listában.
Köszönöm előre is a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:56

Kedves Sándor!
Információink szerint fenti célokra maximum 5 millió Ft lesz igényelhető 3 gyermek után.

Laca szerint:

2019-05-05 - 07:49

Üdvözlöm.
2 gyermekemet egyedül nevelem, tehát elváltam, élettársam nincs. Így is igényelgetem 2 gyerek után a falusi csokot?
Illetve ha jól értem, felújításra csak a felét, azaz 1,3 millió Ft-ot tudok felhasználni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 10:40

Kedves Laca!
Elváltként is jogosult lehet a falusi CSOK-ra eltartott gyermekei után, amennyiben a többi jogosultsági feltétel is teljesül.
Felújításra két gyermek után 1,3M Ft lesz elérhető.

Beáta szerint:

2019-05-05 - 03:47

Van 3 gyermekünk. Felvettünk tavaly 2.2 milliót lakásvásárlásra szocpolt. A falusi csok a meglévő gyermekre felújításra jár nekünk vagy válalni kell újabb 3 gyermeket?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:09

Kedves Beáta!
Korszerűsítésre a fenti esetben is igényelhető lesz meglévő gyermekeik után a falusi CSOK, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljsülnek.

Anna szerint:

2019-05-04 - 22:05

Jó napot kívánok!
Falun készülünk családi házat vásárolni! Szeptemberben lesz az esküvőnk a vőlegényemmel. Nekem nincsen meg a 2 év TB támogatottságom, de neki igen! 3 gyermekre szeretnénk igénybe venni! Illetve ő KHR listán van (már ki lett fizetve a hitel)! Kizáró okok ezek a falusi CSOK-kal kapcsolatban? Illetve 3 gyermek esetén érvényes az 5+5 milliós összeg? (vásárlásra, felújításra )? Jól tudom ezt?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:11

Kedves Anna!
A falusi CSOK jogosltságot a negatív KHR státusz nem zárja ki. 3 vállalt gyermek után jogosultak lehetnek az 5+5 milliós támogatásra, ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Nóra szerint:

2019-05-04 - 21:47

Üdvözlöm!
A falusi csokhoz szükséges a házassági viszony?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:12

Kedves Nóra!
Meglévő gyermekek után igényelet falusi CSOK esetén nem feltétel a házastársi kapcsolat. Amennyien vállalt gyermek után történne a támogatás igénylése, akkor házasnak kell lenni.

Richárd szerint:

2019-05-04 - 21:18

Tisztelt hitelnet!
Passzív bárlistásnak jár a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:19

Kedves Richárd!
Információink szerint a passzív KHR státusz nem lesz kizáró ok a falusi CSOK igénylésénél.

Nati szerint:

2019-05-04 - 16:29

Mennyi önerő kell a falusi csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:31

Kedves Nati!
Ahhoz, hogy kérdésére válaszolni tudjunk, bővebb információkra lenne szükség.

Kriszti szerint:

2019-05-04 - 16:27

Tisztelt Hitelnet!
Mi vásároltunk egy házat falun. Hitelre. 1 gyermekünk van. Idővel szeretnénk testvért neki. De ha most vennénk fel a falusi csokot, csak rá tudnánk felvenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:33

Kedves Kriszti!
A vásárláshoz visszamenőlegesen nem lesz igényelhető a falusi CSOK. A meglévő ingatlan felújításához, korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez igényelhető lehet a támogatás a meglévő és vállalt gyermek után is.

Nati szerint:

2019-05-04 - 16:22

Mikor intezkedhetek a papírok után?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:34

Kedves Nati!
A falusi CSOK július elsejétől lesz igényelhető a hitelintézeteknél. A szükséges dokumentumok a támogatás iránti kérelem benyújtásakor nem lehetnek 30 napnál régebbiek.

Bea szerint:

2019-05-04 - 15:27

Tisztelt hitelnet!
Akkor is elérhető a falusi Csok, ha a ház a mi nevünkön van, de a haszonélvezeti jogról párom édesanyja nem mond le?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:37

Kedves Bea!
Haszonélezeti joggal terhelt ingatlanra a CSOK sajnos nem vehető fel.

Tibor szerint:

2019-05-04 - 11:35

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy Aba település szerepel-e a végleges listán, mert az előzőnél még szerepelt, viszont amire most kerestünk rá, ott már nem látható!
Köszönettel: Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:44

Kedves Tibor!
Aba település is szerepel a falusi CSOK végleges településlistáján.

Sándor szerint:

2019-05-04 - 09:32

Üdvözlöm!
A feleségem és én is 41 évesek leszünk idén. 4 gyerekünk van, de csak a feleségemnek van tb-je.
Így igényelhető lenne a falusi Csok vagy nem?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:47

Kedves Sándor!
A CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonyt elegendő egyik fél részéről teljesíteni.

Gábor szerint:

2019-05-04 - 08:33

Tisztelt Hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy a falusi CSOK igényléséhez szükség-e önerő?
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:16

Kedves Gábor!
Amennyiben a falusi CSOK összege fedezi a teljes vételárat, illetve felújítás, korszerűsítés vagy bővítés esetén a teljes bekerülési költséget, úgy nem szükséges önerő.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Izabella szerint:

2019-05-03 - 21:49

Tisztelt Hitelnet!
Három gyermekünk van. Két gyermekünkre 2015-ben a CSOK indulásakor megkaptuk a használt lakások támogatására járó összeget. 2017-ben megszületett a harmadik gyermekünk, akire még nem kaptunk semmilyen támogatást, az utólagos 400.000 Ft-os hitelbetörlesztést sem. A házunk a falusi CSOK lista támogatott településeinek egyikén helyezkedik el.
Véleményük szerint jogosultak lennénk a két és három gyermek után járó CSOK különbözetére? Felújításra is fel tudnánk használni.
Köszönettel: Izabella

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 22:32

Kedves Izabella!
A CSOK különbözet visszamenőlegesen, már megvalósult lakáscél vonatkozásában nem lesz igénybe vehető. A felújításra igényelhető 5M Ft-os támogatás azonban elérhető lehet, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Krisztián szerint:

2019-05-03 - 21:07

Tisztelt Hitelnet!
1,5 éve eladtuk a lakásunkat, viszont a befolyt összeg 10%-át a vásárolt ház felújításra költöttünk. Úgy tudom, korábban kizáró volt csok esetén, ha nem a teljes összeg került beforgatásra. Ez a szabály változott-e? Kaphatok-e falusi csok-ot? Esetleg ha nincs változás, van-e olyan jogi lehetőség, amely lehetővé teszi a falusi csok felvételét így is?
Köszönöm a választ.
K

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 22:37

Kedves Krisztián!
Júliustól eltörlésre kerül az 5 éven belül eladott lakás árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség.

Bálint szerint:

2019-05-03 - 18:23

Kedves hitelnet.
Kérdésem, hogy július elseje előtt is be lehet adni a igénylést falusi csokra? Egy éves tb megvan, én 29. évemet töltöttem, párom 31. Papíron nem vagyunk házasok, de mielőtt beadnánk a igénylést azok leszünk. Pest megyében Mikebuda településen szeretnénk használt lakást venni. Nincs alaptőkénk. Két gyermeket vállalnánk.
E térségbe tudnának ajánlani valakit aki tud segíteni benne, mit, mennyit igényelhetünk (hitelt), s tudunk-e vissza nem térítendőt?
Előre köszönjük szépen a információt.
Boldog napot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 22:50

Kedves Bálint!
Július 1. előtt nem lehetséges a falusi CSOK igénylése. Az elérhető támogatási- és hitellehetőségekről Szakértőink készséggel nyújtanak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a lakóhelyéhez legközelebbi Hiletnet irodában. Irodáink elérhetőségét ITT találja. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

István szerint:

2019-05-03 - 17:14

Üdvözlöm.
Munkahelyem korábban munkáltatói kölcsönben részesített. A Kölcsön megítélésekor a tulajdoni lapra jelzálogot és elidegenítési bejegyzést raktak a kölcsön lejárásáig. Jelenleg is náluk dolgozok és nem tervezem elhagyni őket.
Ebben az esetben is igényelhetem a csok támogatást felújításra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 22:58

Kedves István!
A munkáltatói kölcsön nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Stella szerint:

2019-05-03 - 15:55

Tisztelt uram!
Ha mi már igénybe vettük az akkori nevén a szocpolt 2007-ben, azóta született 3 gyerkőc, akkor is megkaphatom a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 23:02

Kedves Stella!
CSOK-ra fenti esetben is jogosult lehet, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Lili szerint:

2019-05-03 - 15:32

Tisztelt szakértő!
A kérdésem az lenne, hogy a falusi csok támogatását felújításra csak hitelelvétel mellett tudom igényelni? Vagy ha meg van az önerőm akkor csak a támogatást magában is igényelhetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 23:08

Kedves Lili!
A falusi CSOK önmagában, hitel felvétele nélkül is elérhető lehet.

Ibolya szerint:

2019-05-03 - 15:12

Tisztelt Hitelnet!
2 éve közmunkás vagyok, 2 gyermekem van. Nekünk is jár a falusi csok? Kérem válaszoljon. Monajról írtam.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 23:14

Kedves Ibolya!
Közmunkásként – jelenlegi információink szerint – a normál CSOK alapján lehet jogosult a támogatásra, illetve meglévő lakás felújítására a falusi CSOK is igényelhető lesz 2 gyermek után, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Katalin szerint:

2019-05-03 - 14:45

Már tulajdonomba lévő ház akadály-e a csok felvételéhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 23:16

Kedves Katalin!
Jelenlegi információink szerint a meglévő lakástulajdon nem fogja kizárni a CSOK jogosultságot.

Sebestyén szerint:

2019-05-03 - 14:36

Kedves szakértő!
4 gyermekem van. Falun élek albérletben, de szeretnénk saját házat, viszont fent vagyok a KHR listán.
Ez gondot jelenthet-e?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 23:18

Kedves Sebestyén!
A támogatásra való jogosultságnál nem jelent kizáró okot, de hitelfelvétel nem lehetséges ez esetben.

Lili szerint:

2019-05-03 - 11:13

Tisztelt hitelnet!
Nekem a párommal van 2 gyeremekünk, de szeretnénk a 10M csokot rendezni. Ha még egy gyeremeket vállalunk, biztos hogy megkapjuk, mert már szeretnénnk külön élni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 12:45

Kedves Lili!
Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a kérelem benyújtásakor. 3 gyermek után igényelt CSOK esetén a 10 millió forint oly módon igényelhető, hogy házvásárláshoz maximum 5 millió forint használható fel, s a fennmaradó összeg a ház felújítására, korszerűsítésére fordítható. A további jogosltsági feltételekről honlapunkon be fogunk számolni a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után.

Gyöngyi szerint:

2019-05-03 - 11:12

Érdekel van 4 gyermekem.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 12:46

Kedves Gyöngyi!
A falusi CSOK jogosultsági feltételeről honlapunkon tájékozódhat majd a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után.

Lili szerint:

2019-05-03 - 07:58

Tisztelt Szakértő.
Én falun élek és két gyermekem van. 41 éves vagyok. Lakásfelújításra szeretném kihasználni a falusi csok-ot. A nagyobbik gyermekem 20 éves és most megy továbbtanulni érettségi után OKJ képzésre, velünk él.
Mekkora támogatásra lennék jogosult?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 12:52

Kedves Lili!
Felújítás esetén két gyermek után maximum 1,3M Ft összegű támogatásra lehet jogosult a falusi CSOK keretében, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Nati szerint:

2019-05-02 - 20:41

Jó estét!
Ha gyesen vagyok, jár a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 09:49

Kedves Nati!
Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt, ami a CSOK jogosultság feltétele. Ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya is fennáll, akkor a TB jogviszony is fennáll.

Ben szerint:

2019-05-02 - 20:07

Van egy házunk, aminek egy részét, szobákat, magánszemélyként adunk ki, másik részében mi lakunk. Ez esetben kaphatunk majd támogatást korszerűsítésre, felújításra 18 év alatti gyermekeink után?
Előre is köszönjük válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 09:52

Kedves Ben!
Amennyiben a támogatott személyek a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják, úgy a kapott támogatást Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni.

Bálint szerint:

2019-05-02 - 13:21

Kedves szakértő,
Kérem segítsen az alábbi kérdésem válaszára. Mi a párommal házat szeretnénk vásárolni a falusi csok keretében, de nem vagyunk sem házassági, sem élettársi kapcsolatban.
A kérdésem az, hogy a falusi csok igényléséhez 2 vállalt gyerekhez mindenképpen szükséges a házastársi jogviszony vagy elegendő-e az élettársi (bejegyzett) jogviszony?
Válaszát köszönöm: Bálint

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 13:06

Kedves Bálint!
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a támogatás.

B-né szerint:

2019-05-01 - 22:05

Közmunkás igényelheti?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 13:24

Kedves Asszonyom!
Közmunkások számára korlátozottan lesz elérhető a falusi CSOK. Erről pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Krisztina szerint:

2019-05-01 - 19:40

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy mi számít új építésű háznak.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:52

Kedves Krisztina!
A falusi CSOK használt lakóingatlanra vehető igénybe. Új lakásra a normál CSOK igényelhető. Arról, hogy minősül új lakásnak CSOK szempontjából vásárlás esetén, IDE kattintva tájékozódhat.

Mónika szerint:

2019-05-01 - 19:36

Üdvözlöm.
Azt szeretném kérdezni, hogy a férjem BAR listás, szeretnék igényelni a falusi csokot 3 gyerek után, de a hitelt azt nem. Még azt szeretném kérdezni, hogy ha a házastársak nevére kerül tulajdonjog, amelyik banknak tartozik, ráteheti-e a “kezét” a tartozása miatt? A tartozását természetesen havonta vonják a fizetéséből.
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 22:44

Kedves Mónika!
A BAR lista a támogatásra való jogosultságot nem zárja ki. Az adós teljes vagyonával felel egy kölcsön visszafizetéséért, végrehajtás esetén tehát a tulajdonban lévő ingatlan is veszélybe kerülhet.

Helga szerint:

2019-05-01 - 14:57

Üdvözlöm!
És még érdekelne, hogy ugyanúgy meghatározzák a négyzetméter határokat a falusi CSOK-nál használt házvásárlás esetében, mint a CSOK-nál. Tehát 2 gyerek esetében 80 nm-nek kell lenni a háznak, ha kevesebb, akkor nem igényelhető? De hát az a későbbiekben ki lenne bővítve, akkor sem?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 12:59

Kedves Helga!
Információink szerint a falusi CSOK keretében vásárolt használt lakóingatlanokra a normál CSOK keretében használt lakóingatlanok esetében előírt négyzetméter határoknak kell majd megfelelni, vagyis két gyermek esetén legalább 50 m2 hasznos alapterület szükséges. Pontos tájékoztatást ez ügyben a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk adni.

Miklós szerint:

2019-05-01 - 14:56

Tisztelt Cím!
Azon családok, akik az adott faluban élnek és 2 évvel ezelőtt igényelték a csokot, azok nem vehetik már igénybe pl. felújításra a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:21

Kedves Miklós!
A falusi CSOK fenti esetben is igényelhető lesz információink szerint.

Éva szerint:

2019-05-01 - 12:45

2008-ban két gyermekünkre felvettük a szocpolt 1.2 milliót. 2010-ben megszületett a 3. gyermekünk. Szeretnénk nagyobb házba költözni.
Igénybe vehetem-e vásárlásra és levonódik a már felvett szocpol? Hitelt szeretnénk. Mitől függ, hogy mennyi hitelt kaphatunk mellé?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 13:26

Kedves Éva!
Másik használt ház vásárlására igényelhető lesz a falusi CSOK, illetve a falusi CSOK keretében elérhető támogatás és a korában kapott szocpol különbözete. Erről pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni. A hitelképességet a jövedelem- és ingatlanfedezettség határozza meg. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

András szerint:

2019-05-01 - 09:29

Passzív BAR listásként igénybe lehet venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 13:52

Kedves András!
A falusi CSOK jogosultságot nem zárja ki a passzív KHR státusz.

Éva szerint:

2019-05-01 - 09:05

Tisztelt Hölgyem, Uram!
A kérdésem annyi volna, mi van az egyedül nevelő szülőkkel? Ha csak alkalmi munkában tudnak részt venni a gyermekek elhelyezése hiánya miatt. Nyilván nem bejelentetten. Mivel így sajnos a tb bíztosításom sincs csak államilag támogatva.
Ilyen helyzetben nem vagyok semmire sem jogosult? Pedig nekünk lenne a legnagyobb szükségünk a támogatásra egyedülállóként.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:09

Kedves Éva!
Folyamatos TB jogviszony hiányában sajnos nincs lehetőség CSOK igénybevételére.

Andrea szerint:

2019-05-01 - 08:38

Üdvözlöm!
Szeretném megkérdezni, hogy tetőfelújításra igényelhető-e a csok 2 gyerek után? Korhoz van-e kötve? 43 éves vagyok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:16

Kedves Andrea!
Tetőfelújításra a falusi CSOK keretében igényelhető támogatás. Arról, hogy mely településeken lesz elérhető a támogatás, IDE kattintva tájékozódhat. Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető lesz a támogatás.
Ha az adott település nem szerepel a falusi CSOK listában, akkor felújítási hitel igénybevételére van lehetőség. Ezzel kapcsolatoban személyre szóló, díjmentes tájékoztatás online adatlapunk kitöltésével kérhető. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

János szerint:

2019-05-01 - 04:52

Külföldön élő magyarok számára mi a legmegfelelőbb feltétel?
Üdv from England

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:21

Kedves János!
A falusi CSOK kerertében elérhető támogatásról a vonatkozó kormányrendelet kihirdetését követően tudunk teljes körű felvilágosítást adni. További, személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Ildikó szerint:

2019-05-01 - 01:20

Hol olvasható a támogatott helységek listája?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:26

Kedves Ildikó!
A falusi CSOK végleges településlistáját IDE kattintva olvashatja.

László szerint:

2019-04-30 - 22:52

Üdv.
A már meglévő 3 gyermekre mekkora lesz a falusi csok összege?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:08

Kedves László!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után maximum 10 millió forint lesz igénybe vehető oly módon, hogy vásárlásra maximum 5 millió forint lesz felhasználható, s a fennmaradó 5 millió forintot az ingatlan korszerűsítésére, felújítására vagy bővítésére lehet fordítani.

Imre szerint:

2019-04-30 - 22:29

Érdeklődnék, hogy 2 gyerekek után használt lakás vásárlására jár a 2.6 millió?
Vagy csak új lakásra vonatkozik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:34

Kedves Imre!
A falusi CSOK keretében 2 gyermek után a vásárlához maximum 1,3M Ft vehető fel, s a fennmaradó 1,3M Ft a lakás korszerűsítésére, felújítására, bővítésére fordítható.
A vételár kiegyenlítéséhez akkor vehető fel a teljes 2,6M Ft, amennyiben új építésű a lakás.

Anikó szerint:

2019-04-30 - 20:11

Tisztelt hitelnet!
Nemzeti eszközkezelőtől szeretnénk a csok igénybevételével visszavásárolni az ingatlanunkat úgy, hogy csak a férjem nevére kerülne, mert olyan tartozás van a nevemen, melynek egyenlőre bizonytalan a kimenetele. Lehetséges, hogy ő igényelje kizárólag a három gyermekre a csok összegét, vagy kellek én is, mint házastárs?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:36

Kedves Anikó!
Házastársak kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak a CSOK-ra.

Anita szerint:

2019-04-30 - 20:07

Üdv!
Már meglévő családi házunk tetőcserére szorul (beázik). Nyílászáróink is ramaty állapotban vannak. Ezek cseréjére is kaphatunk? 3 kicsi gyerekünk van.
Ha butaságot kérdeztem, akkor bocsi.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-02 - 14:35

Kedves Anita!
A falusi CSOK keretében fenti munkálatokra is igényelhető lesz a támogatás. A jogosultsági feltételekről pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk adni.

Milán szerint:

2019-04-30 - 18:44

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy nekem van 2 gyermekem és ugye a 10 millió Ft-ot 3 gyermekére lehet felvenni. Na de ha még nincs 3, de szeretnék 3-at és felvesszük a 10 milliót, de nem születik meg a harmadik gyermek, akkor hogy van az?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:38

Kedves Milán!
Ebben az esetben a meg nem született gyermekre vonatkozó támogatási összeget a Ptk. szerinti kamat ötszörösével vissza kell fizetni. A visszafizetéssel kapcsolatban méltányossági kérelem nyújtható be a területileg illetékes járási hivatalhoz.

Barbara szerint:

2019-04-30 - 18:09

Tartozás probléma lehet? Munkaviszony kell-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 14:39

Kedves Barbara!
A falusi CSOK jogosultságot a NAV felé fennálló tartozás kizárja. A falusi CSOK típusától függően legalább 1, illetve 2 éves TB jogviszony szükséges.

Zoltán szerint:

2019-04-30 - 11:20

Üdvözlöm tisztelettel,
Kérdésem, hogy ha támogatott faluban vásárolnánk új építésű ingatlant, akkor a sima CSOK-ot is és a falusi CSOK-ot is igénybe lehet venni vagy csak az egyiket?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 11:21

Kedves Zoltán!
Ez esetben a támogatásnak csak az egyik fajtája igényelhető.

László szerint:

2019-04-30 - 11:06

A támogatás összegét vissza kell fizetni? Hitel nélkül is megkapom a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 11:14

Kedves László!
A falusi CSOK hitel nélkül is igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő.

Szabi szerint:

2019-04-30 - 10:55

3 gyermekes, használt lakás vásárlása esetén, milyen feltételeknek kell a háznak megfelelnie?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:20

Kedves Szabi!
A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Szabi szerint:

2019-04-30 - 10:46

Hitel nélkül is igénybe lehet venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 11:17

Kedves Szabi!
A falusi CSOK hitel nélkül is igényelhető, ha az esetlegesen szükséges önerő rendelkezésre áll.

Szabi szerint:

2019-04-30 - 10:45

Egyéni vállalkozó igénybe tudja venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 11:18

Kedves Szabi!
Megfelelő időtartamú TB jogviszonnyal rendelekező egyéni vállalkozó is jogosult lehet a falusi CSOK-ra. Erről bővebb információnk a falusi CSOK rendelet kihirdetése után lesz.

Gabi szerint:

2019-04-30 - 10:20

Tisztelt Hitelnet!
A falusi csoknak azon része (5 millió forint), ami felújításra költhető, milyen felújításokra alkalmazható?
Bútorozásra, a házon belül apróbb dolgok, kiegészítők cseréjére is felhasználható?
Válaszukat előre is köszönöm.
Gabi

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:55

Kedves Gabi!
Azt, hogy mely felújítási munkálatokra lesz igénybe vehető a falusi CSOK, a vonakozó kormányrendelet fogja tartalmazni. Ez azonban még nem került kihirdetésre. Ha lesz információnk erről, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Gergő szerint:

2019-04-30 - 10:18

Üdvözlöm.
Én külföldön dolgozom, nincs magyar tb-m, de készülök haza magyarba dolgozni.
Érdeklődnék, hogy hogyan tudnám igénybe venni a falusi csokot? Van két gyermekünk.
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:52

Kedves Gergő!
Más állam TB jogviszonya is elfogadható lesz a falusi CSOK-nál, a jogosultsághoz azonban vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt fog létesíteni. A falusi CSOK eddig ismert részleteiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Judit szerint:

2019-04-30 - 10:17

Férjemmel közösön van egy családi házunk, amin a tetőt szeretnénk lecserélni a falusi csok segítségével. Első gyermekünkkel 2019. június 25-re vagyok kiírva.
Ebben az esetben is van lehetőségünk igényelni a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:48

Kedves Judit!
A falusi CSOK keretében 2019. július 1. előtt született gyermek után is igényelhető lesz a támogatás korszerűsítésre.

Zoltán szerint:

2019-04-30 - 09:24

2017-ben vettünk csokra lakást hitel nélkül.
A kérdésem az volna, hogy a falusi csokot is igénybe vehetjük-e lakásfelújításra?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:50

Kedves Zoltán!
Információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz a támogatás a falusi CSOK keretében felújításra. Bővebb információnk minderről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

András szerint:

2019-04-30 - 08:59

Érdeklődnék, hogy ha kint, külföldön élek, de itthon van családi házunk, ahol állandó lakcímünk van, akkor is jár a támogatás?
Korszerűsíteni szeretnénk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:09

Kedves András!
A CSOK rendelet 10 éves bentlakási kötelezettséget ír elő a támogatott ingatlanban, aminek ezen időszak alatti ellenőrzése várható az illetékes hivatal részéről. Ha nem tesznek eleget a bentlakási kötelezettségnek, akkor a folyósított támogatás büntető kamattal növelt összegét vissza kell fizetni.

Kinga szerint:

2019-04-30 - 08:59

Üdvözlöm!
Egy kérdéssel fordulok önökhöz! Az érdekelne, hogy ha pár éve amikor a családi házunkat vettük a férjemmel igényeltünk csokot, akkor most ismét igénybe vehetjük a falusi csokot korszerűsítésre vagy felújításra? Most születik a harmadik gyermekünk, három gyermekre vettük igénybe használt lakás vásárlására pár éve!
Válaszukat előre is köszönöm!
Kinga

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:06

Kedves Kinga!
Információink szerint fenti esteben is igényelhető lesz a falusi CSOK korszerűsítésre, felújításra. További pontos információink ezzel kapcsolatban a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

Tünde szerint:

2019-04-29 - 15:41

Érdeklődni szeretnék, hogy ha eszközkezelőtől szeretném visszavásárolni az ingatlant, akkor is jár a fennmaradó összeg lakásfelújításra három gyerekre? Egyedül nevelem őket.
Mik a feltételek és hol intézhetem?
Köszönettel.
Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:05

Kedves Tünde!
Információink szerint eszközkezelős ház visszavásárlásához is igényelhető lesz a falusi CSOK, ha a további feltételek is teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A támogatás iránti kérelem július elsejétől lesz benyújtható a hitelintézetekhez.

Ferenc73 szerint:

2019-04-29 - 15:03

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, 5 éve felhasználtuk a 3 gyerek után a szocpolt, de korszerűsíteni szeretnénk. A fél CSOK-ot igénybe vehetnénk-e? (szigetelés, fűtéskorszerűsítés)

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:06

Kedves Ferenc73!
A falusi CSOK maximum 5M Ft összegben információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz korszerűsítésre.

Bea szerint:

2019-04-29 - 14:26

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, én mennyi pénzt kapok 3 gyerek után? Amit persze nem kell visza fizetni az államnak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:48

Kedves Bea!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után maximum 5M Ft vehető igénybe használt ház vásárlásához, és a 10M Ft-ból fennmaradó 5M Ft pedig a ház felújítására, korszerűsítésére.

Enikő szerint:

2019-04-29 - 14:13

Üdvözlöm.
Szeretnék érdeklődni, hogy Ausztriában dolgozom immár 5 éve lassan. Itthon élek életvitelszerűen. Van 2 gyermekem, akiket egyedül nevelek. Gyermekeim nevén van egy telek, amin nincs semmilyen ingatlan. Külterület. Szeretném kérdezni, hogy így igénybe vehetem-e a falusi csokot. Illetve az új párom, aki nem a gyerekeim apja, ő vehet-e fel hitelt, hogy meg tudjuk venni az ingatlant amit kinéztünk? Én sajnos aktív KHR-es vagyok. Csokot még soha nem igényeltem. Nevemen nincs ingatlan.
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:51

Kedves Enikő!
Élettársak (házastársak) kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra és hitelfelvételre. A hitelképességet azonban sajnos kizárja az Ön aktív KHR státusza.

MM Emese szerint:

2019-04-29 - 14:07

A Falusi Csok házvásárlás mellett egy kisebb részét lehet berendezkedésre költeni? Bútorok, fontos háztartási gépek.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:56

Kedves Emese!
A falusi CSOK keretében igényelhető összeg berendezési tárgyak, bútorok, háztartási gépek vásárlására nem használható fel.

Sándor szerint:

2019-04-29 - 12:25

Tisztelt Szakértő!
Lányom 42 éves és most vásárolt falun egy lakást.
A kérdésem az volna Önökhöz, és egy gyermeke van, hogy igénybe veheti-e Ő a CSOK támogatást?
Várom válaszukat.
Tisztelettel: Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 12:29

Kedves Sándor!
Ha a vételár már teljes egészében kiegyenlítésre került, akkor a vásráláshozh nem, de a lakás felújíátásához, korszerűsítéséhez igényelhet lánya egy gyermek után maximum 300.000 Ft összegű falusi CSOK-ot, ha olyan településen található az ingatlan, amely a falusi CSOK átal érintett. E településlistát fenti bejegyzészünkben találja.

K-né szerint:

2019-04-29 - 11:53

Tisztelt szakértő!
Érdeklődnék, van a közelünkben egy falu, Harsány, ott szeretnénk házat venni. 3 gyermekem van.
Pontosan mikor lehet az igényt benyújtani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 12:25

Kedves Asszonyom!
A falusi CSOK iránti kérelem jelenlegi információink szerint július elsejétől lesz benyújtható a hitelintézetekhez.

Beus szerint:

2019-04-29 - 10:33

Tisztelt Hitelnet!
2016-ban CSOK támogattással vásároltunk házat 3 gyerekkel. A támogatás összege 2,2 millió volt, a házat 3 millió forintért vásároltuk.
Érdeklődnék, hogy ez az új változás mennyiben befolyásolja a már felvett támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:14

Kedves Beus!
A falusi CSOK a már megvalósult lakáscél vonatkozásában nem lesz érvényesíthető.

Katka szerint:

2019-04-29 - 00:16

Rettentően nincs ez átgondolva! Kérdezem én falu szinten, mennyi eladó olyan ingatlanok vannak, aminek a valódi értéke tényleg üti az ötmillió forintot? Miért szeretné az állam falura telepíteni a fiatalokat, tízmillió forintból már városon is kapható ingatlan. A gyerek nő, a gyerek egyszer középiskolas lesz, miért kelljen ingáztatni a kölköt a lakóhelye és iskolája között? Egy másik dolog egy városnak centruma, és perifériája van!!!! Ha már több milliókkal dobálozunk, legalább értelmet nyerjen. Ugye megvannak a listák, és nem azokról a kis falvakról beszélek, mi a várostól 15 km távolsagban van, pl: Doboz és Békéscsaba, ott igen érthetők az ingatlan árak. Viszont egy másik példa, Okány es Békéscsaba távolság, mi közel 50 km-re fekszik egymástól. Falun keves ház az, ami ér ötmilliót! Hasznos dologba öljük már a milliókat, ez a véleményem! Csak gondolkozzunk normálisan!!

Péter szerint:

2019-04-28 - 22:43

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a CSOK-ot és a falusi CSOK együttes igénylése lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:37

Kedves Péter!
Ugyanazon lakáscélra együttesen nem igényelhető a kétféle támogatás.

Melinda szerint:

2019-04-28 - 21:15

Kedves uram!
Gyes munkaviszonynak számít? Júniustól kell tb igazolás.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:36

Kedves Melinda!
A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt. TB jogviszony csak akkor áll fenn a gyes ideje alatt, ha a korábbi munkaviszony is fennáll.

Nóra szerint:

2019-04-28 - 17:53

Ha csak két gyerekem van, de bevállalom a harmadikat, úgyis igényelhetem a 10 milliót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:33

Kedves Nóra!
Igen, a falusi CSOK vállalt gyermek után is igényelhető lesz. Ha a többi jogosultsági feltétel is teljesül, igénybe vehető lesz ily módon a támogatás.

Ildikó szerint:

2019-04-28 - 17:04

Mi nem vagyunk jogosultak a CSOK-ra, mert közeli hozzátartozótól vettünk házat falun! De akkor azt szeretném kérdezni, hogy felújításra sem vagyunk jogosultak? Most várjuk a második babánkat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:37

Kedves Ildikó!
A tulajdonukban lévő ház felújítására jogosultak lehetnek majd a falusi CSOK-ra, amennyiben a többi feltételnek is megfelelnek.

Edina szerint:

2019-04-28 - 15:38

Szép napot!
Ha mi igényeltük a csokot előtte lakásvásárlásra és szeretnénk az ingatlan korszerűsítésére igénybe venni, az lehet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:39

Kedves Edina!
Jelenlegi információink szerint ez esetben is igényelhető lesz a támogatás korszerűsítésre a falusi CSOK keretében.

Szandra szerint:

2019-04-28 - 15:36

Falusi csokról szeretnék kérdezni. Egyedülállóként is igényelhető 2 gyermek után a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:04

Kedves Szandra!
Egyedülálló szülő is igényelheti a falusi CSOK-ot, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Liliána szerint:

2019-04-28 - 14:44

Üdv!
Meglévő 6 gyermek után mennyi csok jár saját tulajdonban lévő ingatlan bővítésére? A falu ahol élünk rajta van a listán.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:02

Kedves Liliána!
Jelenlegi információink szerint a meglévő lakóingatlan bővítésére a falusi CSOK keretében maximum 5 millió forint összegű támogatás lesz igényelhető. Pontos információnk erről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

Tünde szerint:

2019-04-28 - 14:00

Üdv,
érdeklődni szeretnék, hogy a közmunkások is igénybe tudják venni a falusi csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:15

Kedves Tünde!
Közmunkások részére a falusi CSOK korlátozottan lesz elérhető. Pontos tájékoztatást ezzel kapcsolatban a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

János szerint:

2019-04-28 - 13:42

Hol lehet igényelni? Én korszerűsítést tervezek, egy gyerekre szeretném beadni az igényt.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:16

Kedves János!
A falusi CSOK iránti kérelem a hitelintézetekhez lesz benyújtható információink szerint 2019. július 1-től.

Anett szerint:

2019-04-28 - 13:30

Üdvözlöm!
Végig olvasgattam a kérdéseket, de egy valamire sajnos sehol sem találok választ. A kérdésem a falusi CSOKkal kapcsolatos lenne. 3 gyerekre szeretnénk felvenni, de nem tudjuk hogy mi jogosultak lennénk-e rá. Kicsit több mint 2 évet Németországban éltünk és dolgoztunk. Tavaly októberben költöztünk vissza haza Magyarországra. Tb jogviszonyunk kint volt, de közben itthon is. Munkaviszonyunk természetesen van itthon már tavaly november óta és a férjemnek persze több mint 10 éve folyamatosan volt itthon munkaviszonya, csak ebben a 2 éves időtartamban nem, míg kint éltünk.
Így mi jogosultak lennénk a falusi CSOKra vagy várnunk kell jövő év novemberéig?
Köszönöm a segítséget, szép napot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 15:17

Kedves Anett!
A leírtak alapján TB jogviszonyuk megfelelő lesz a falusi CSOK jogosultsághoz.

V-né szerint:

2019-04-27 - 20:16

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy van 1/1-es ingatlanom, melyre testvéremnek van egy felbontott jelzáloghitele, mely végrehajtás alá került, de sikerült a bankkal megegyezni.
Ezt a hitelt kiválthatnánk-e a csok felhasználásával két gyerekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 10:51

Kedves Asszonyom!
A leírt célra a támogatás nem lesz igénybe vehető.

Krisztina szerint:

2019-04-27 - 16:04

Jó napot.
Érdeklődnék, hogy van egy ismerősünk, akinek a háza eszközkezelőnél van, de lemondott róla az ismerős.
Az lenne a kérdésem, falusi csokra megvehető-e az eszközkezelőtől.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:50

Kedves Krisztina!
Információnk szerint eszközkezelős ház vásárlásához is igényelhető a támogatás.

Ágnes szerint:

2019-04-27 - 11:16

Üdvözlöm!
A kérdéseim:
1. Nekem van egy 2,5 éve működő sikeres vállalkozásom, így a 3 gyerek utáni 2 éves TB jogviszony megvan az én részemről. A párom részéről ez nincs meg, az gond lehet?
2. Nem vagyunk összeházasodva, de együtt élünk, a gyerekek az ő nevén vannak. Így is rendben van a TB-s követelmény? A CSOK-ot természetesen ketten vennénk fel.
3. Ki kell-e egyenlítenünk a NAV felé való tartozást? A párom korábbi vállalkozásából maradt 3-400 ezer Ft az ő nevén.
4. A CSOK-ot csak annál a hitelintézetnél lehet kérvényezni, ahol a bankszámláinkat vezetjük?
5. A felújításra szánt összeget előre meg kell finanszíroznunk, vagy csak utólag kapjuk meg?
Előre is köszönöm szépen a válaszait.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 13:59

Kedves Ágnes!
1. A TB jogviszonyra vonatkozó elvárást elegendő egyik igénylő részéről teljesíteni.
2. Nem feltétel a házastársi kapcsolat, ha meglévő gyermekek után történik az igénylés. TB követelménynek való megfelelés is rendben van.
3. NAV felé fennálló tartozása egyiküknek sem lehet.
4. A CSOK bármelyik hitelintézetnél igényelhető.
5. A felújításra igényelt falusi CSOK folyósításáról pontos információnk a vonatkozó kormányrendelet kihirdetését követően lesz, amiről honlapunkon be fogunk számolni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Mónika szerint:

2019-04-27 - 09:39

Kedves Hitelnet.
Azt szeretném kérdezni, hogy házasságban élünk, van 3 kiskorú gyerek, van 1 saját ingatlan, ami az én tulajdonomban van 100% ban.
Azt szeretném kérdezni, hogy én igénybe vehetem-e használt lakásvásárlásra? Mert szeretnék egy másik ingatlant.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-03 - 22:41

Kedves Mónika!
A meglévő lakástulajdon – jelenlegi információink szerint – nem jelent majd kizáró okot a falusi CSOK igénylésénél. Pontos információnk erről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

D. szerint:

2019-04-26 - 12:05

Tisztelt Szakértő!
Falusi CSOK-ról szeretnék kérdezni használt lakásvásárlás esetében. Meglévő 3 gyermeknél nézik a KHR-t? A “sima” Csok esetében ugye nem kritérium, csak a köztartozásmentesség stb-stb.
Köszönöm válaszát.
Üdv: D.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 12:26

Kedves D!
Információink szerint a KHR nem lesz kizáró ok a falusi CSOK esetében sem.

Henrik szerint:

2019-04-26 - 12:04

Tisztelt Hitelnet.
A falusi csokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni:
Lehetséges-e a 3 gyerek után kapott 10 milliós támogatást használt lakásvásárlásra és felújításra is igényelni egy és ugyanazon lakás után? (Pl: ha a lakás ára 7 millió, a fennmaradó 3 milliót lehet-e igényelni felújításhoz?)
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 12:25

Kedves Henrik!
A 10 milliós támogatásból maximum 5 millió forint használható fel a vételár megfizetéséhez. A fennmaradó 5 millió forint ugyanazon ház felújítására, korszerűsítésére vehető igénybe.

Péter szerint:

2019-04-26 - 11:57

Központi fűtést szeretnénk csinálni, mert csak kályha van. Nyílászárók cseréje nagyon kellene, ha ez is beleférne.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 12:15

Kedves Péter!
A falusi CSOK keretében lesz lehetőség korszerűsítésre felhasználni a támogatást. A részletszabályok a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után válnak ismertté.

András szerint:

2019-04-26 - 11:01

Jó napot kívánok!
A falusi Csok után szeretnék érdeklődni. 5 éve vagyunk házasok, én 28 éves vagyok, a feleségem 23, és már van egy gyerekünk.
Azt szeretném megérdeklődni, hogy ha vállalnának még 2 gyereket használt lakásra, milyen összegű csok-ra lennénk jogosultak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:30

Kedves András!
3 gyermek után használt lakás vásárlásához a falusi CSOK keretében maximum 5 millió forintot lehet felhasználni. A 10 millió forintból fennmaradó összeg felújításra, korszerűsítésre lesz felhasználható.

Zoltán szerint:

2019-04-26 - 10:36

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csok igénybevételekor ha 3 gyermekre szeretnénk 10 millió forint használt lakásvásárlási támogatást, s már van egy féléves kisgyermekünk, ő beleszámít-e, vagy július elsejétől kell még 3 gyermeket vállalnunk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 10:55

Kedves Zoltán!
A falusi CSOK-nál a már meglévő gyermekek is figyelembe vehetők.

Ilona szerint:

2019-04-26 - 10:36

Üdvözlöm.
Érdeklődöm, hogy egyetemistáknak ki lehet-e használni a csokot? A lányomék kisbabát várnak és már 3. éve egyetemre jár.
Nekik mik a feltételek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:27

Kedves Ilona!
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytató személyek esetében is igényelhető lesz a falusi CSOK, de hogy pontosan mekkora összegben és milyen célra, az a vonatkozó kormányrendeletből fog kiderülni. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást tehát csak a rendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Dóra szerint:

2019-04-26 - 10:35

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék, ha igénybe szeretnénk venni a falusi csok-ot mik a feltételek a 2 fél számára? 3 gyerekre szeretnénk felvenni, tehát így akkor 10 millió forint vissza nem térítendő összeget kapunk? Vagy ezt hitelszerüen vissza kell fizetni? Ha igen, akkor 3 gyermekre mennyi a vissza nem térítendő összeg?
Válaszát elöre is köszönöm.
Üdv.
Dóra

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 10:54

Kedves Dóra!
A falusi CSOK keretében elérhető 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Ebből az összegből maximum 5 millió forint fordítható vásárlásra, a fennmaradó összeg korszerűsítésre, felújításra.

László szerint:

2019-04-26 - 10:33

Jogosult vagyok falusi csok igénylésére? Több támogatás is igénybe vehető? Pl. falusi csok és a kedvezményes autóvásárlás. Én 50 éves vagyok, a feleségem 38 éves. 3 gyerekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 10:51

Kedves László!
A falusi CSOK és az autóvásárlási támogatás nem zárja ki egymást.

Viktória szerint:

2019-04-26 - 10:31

Mi a feltétel a falusi csokhoz? Egyedülállóként is fel lehet venni? Tb csak gyes után jár, nem munkából, az is elég?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 10:47

Kedves Viktória!
A falusi CSOK-ot egyedülálló személy is igényelheti, amennyiben minden igénylési feltétel teljesül. A részletszabályok a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után válnak ismertté. A jogosultsághoz szükséges TB jogviszony azonban csak gyes esetén áll fenn. Ha nincs mellette fennálló munkaviszony, akkor sajnos nem.

Sándor szerint:

2019-04-26 - 09:54

Jó napot!
Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy használt ingatlant szeretnénk vásárolni Prügyön és hogy 6 hónapos munkaviszony elegendő lenne-e hozzá, meg tudjuk igényelni ezt a támogatást?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:36

Kedves Sándor!
Prügy településen elérhető lesz a falusi CSOK. A jogosultsághoz – jelenlegi információink szerint – legalább 1 éves TB jogviszony lesz majd szükséges. Az egyes támogatási összegek esetén elvárt TB jogviszonyról pontos tájékoztatást a vonatkozó korményrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA