Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től? - Hitelnet.hu

Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től?

2019- május 13-án kihirdetésre került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet!

Végleges településlista

A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. június 17. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Bea szerint:

2019-04-26 - 09:40

4 gyermekünk van a párommal, abból 1 gyerek közös, a másik 3 az előző páromtól van, aki meghalt! Kapom a 3 gyerkőcre az árvaságit és az özvegyit! Mostani párommal nem vagyunk megesküdve és nincs élettársi papírunk!
Így is igénybe tudjuk majd venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 09:56

Kedves Bea!
Nem feltétel a házastársi kapcsolat, de a CSOK kérelemben nyilatkozniuk kell, hogy élettársi kapcsoaltban élnek (papír nem kell róla).

Alexandra szerint:

2019-04-26 - 09:22

Mi szeretnénk igényelni régi ház korszerűsitésére, tetőcsere esetleg gázkazán. Egy gyerekünk már van, a másik meg úton. Így 2 gyerekre szeretnénk. Akkor 2 600 000 Ft jár? Fel kell hozzá venni hitelt vagy anélkül is jár az összeg? Ha csak hitellel lehet felvenni, akkor mennyi az az összeg? Már mint pl. ha jár a 2 600 000 Ft, akkor elég, ha felvesz az ember 3 milliót vagy többet kell?
Előre is köszönöm az információkat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 09:39

Kedves Alexandra!
Korszerűsítési, felújítási célra a falusi CSOK összegének fele – 2 gyermek esetén 1,3M Ft – lesz felhasználható. Hitelt nem kötelező felvenni mellé.

Katalin szerint:

2019-04-26 - 08:40

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy mik a feltételek a falusi csokkal kapcsolatban? Mi már igénybe vettük a csokot használt lakásvásárlásra még 2016-ban. Ha most szeretnénk felújítani a lakást vagy megvenni a mellettünk levő ingatlant, akkor fel tudjuk venni ezt a falusi csokot?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 08:47

Kedves Katalin!
A CSOK-kal érintett lakásban bentlakási kötelezettségük van a 2016-ban felvett CSOK kapcsán. Így a szomszédos ház megvásárlására a támogatást nem tudják felhasználni. A meglévő lakás felújítására, korszerűsítésére azonban igényelhető lesz a falusi CSOK. Az eddig ismert feltételeket fenti bejegyzésünkben találja. A további feltételek a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesznek elérhetők.

Tímea szerint:

2019-04-26 - 08:39

43 éves, egyedülálló anyuka vagyok. 8 és 13 évesek a gyerekeim.
Jogosult vagyok a falusi csokra? Van 50% tulajdonom egy ingatlanban.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 08:45

Kevdves Tímea!
A leírtak alapján nincs akadálya a CSOK igénylésnek, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Renáta szerint:

2019-04-26 - 08:38

Érdeklődnék, hogy két gyermekem van, párommal dolgozunk, élettási kapcsolatban vagyunk. Ha összeházasodnánk és aláírnánk még egy gyerekre, akkor megkaphatnánk a falusi csokot? A ház vételára 5 millió Ft. BAR listások vagyunk, de köztarozásunk nincs. Hitelfelvétel nélkül, csak ami az államtól járna megoldható lenne-e így a házvásárlás?
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 08:43

Kedves Renáta!
Házastársi kapcsolatban vállalt gyermek után is igényelhető lenne a támogatás, ha legalább egyikük 40 év alatti és a további CSOK feltételek is teljesülnek.

Margit szerint:

2019-04-25 - 14:20

Az lenne a kérdésem, 65 éves nyugdíjas vagyok. Viéeken szeretnék letelepedni. Használt ingatlant akarok vásárolni. Tudom, hogy a Csok csak fiatalokra vonatkozó támogatás.
Van-e valamilyen lehetősége az idősebb korosztálynak is, erre vonatkozóan?
A velem egyidős személy is lehet hosszúéletű. Ha nincs, miért nem gondol a kormány ránk is? Hiszen Én is felneveltem 3 gyermekem egyedülállóként. Régen mi semmilyen segítséget nem kaptunk.
Köszönöm mielőbbi válaszát.
Üdvözlettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 14:52

Kedves Margit!
Nyugdíjasok számára elérhető vidéki támogatási lehetőségről sajnos nincs információnk. Ez irányú észrevételét az illetékes minisztérium felé tudja jelezni.
Erre a célra lakáshitel igényelhető. Az elérhető lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Lajos szerint:

2019-04-25 - 12:53

A Falusi Csok személyi feltételei a vissza nem téritendő támogatatás vonatkozásában.
Életkor határ?
Már meglévő ingatlan tulajdonlása?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 13:12

Kedves Lajos!
Jelenlegi információink szerint a fenti kérdésekben a normál CSOK-ra vonatkozó szabályok lesznek érvényesek.
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincs életkorhatár. Ha vállalt gyermekek után igénylik, akkor a házaspár közül legalább az egyik fél életkora 40 év alatt kell, hogy legyen.
Ingatlantulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.

Tünde szerint:

2019-04-25 - 12:52

Tünde vagyok, ingatlantulajdonos. Van egy 3 gyermekes nagy család, aki Átányon lakik és csokra akarná megvenni tőlem az ingatlant, mert nincs önerőjük vagy nagyon kevés.
Kérdés, van esélyük igénybe venni a csokot? Mennyit vehetnek igénybe? Milyen feltételeknek kell teljesülni ehhez? Hogyan történik a kifizetés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 13:08

Kedves Tünde!
A falusi CSOK keretében maximum 5 millió forint használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. Az eddig ismert feltételek fenti bejegyzésünkben olvashatók. A további részletszabályokat a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után ismerhetjük meg. A támogatást a hitelintézet a vételár utolsó részeként utalja – amennyiben szükséges önerő, akkor az önerő megfizetése után – az eladó által az adásvételi szerződésben megadott számlaszámra.

Barbara szerint:

2019-04-25 - 12:51

Jó napot kívánok.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy 3 meglévő gyermek után használt lakásvásárlás esetén hány nm kell majd eleget tenni mint vevő a falusi csoknál? Esetleg maradt a 60 nm ebben az esetben is?
Várom válaszát.
További szép napot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 13:01

Kedves Barbara!
Információink szerint a minimális hasznos alapterületre vonatkozó előírás nem fog változni.

Tibor szerint:

2019-04-25 - 12:49

Tisztelt Cím!
3 gyermekünk van, a legnagyobb 12 éves. Jogosultak vagyunk-e a 10 millió Ft “falusi Csok”-ra?
Visontán lakunk családi házban, amit szeretnénk bővíteni és felújítani, de sajnos Visonta nem szerepel a jogosult települések között. Tehát itt csak a 2.2 milliós támogatást kaphatnánk meg.
Ezért a szomszédos Abasáron kezdtünk keresni eladó házat, mert ez a község a jogosultak között szerepel. Megkaphatjuk-e a 10 milliós támogatást, ha Abasáron vásárolunk használt családi házat?
Köszönettel, Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 13:00

Kedves Tibor!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után elérhető 10 millió forintból maximum 5 millió forint fordítható a vételár kiegyenlítésére. A fennmaradó összeget az ingatlan felújításásra tudják felhasználni. A jogosultság egyik feltétele, hogy a támogatott ingatlaban legalább 10 évig életvitelszerűen lakjanak.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 12:42

Bejelentett munkahely szűkséges a falusi csok eléréséhez

Marcellina szerint:

2019-04-25 - 11:45

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék a falusi csok igénylésről. 3 gyermekkem van, egyedülállóként nevelem őket. Szeretnék Győrből Ősibe költözni velük. Önerőm sajnos nincs hitelfelvételhez.
Hogyan tudnám igénybe venni a falusi csok támogatást házvásárlás céljából?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 12:38

Kedves Marcellina!
Ősiben elérhető lesz a falusi CSOK. 3 gyermek után a falusi CSOK keretében maximum 5 millió forint lesz felhasználható házvásárláshoz. Egyedülállóként is jogosult lehet a támogatásra. Az eddig ismert feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A további feltételek a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után válnak ismertté.

Beatrix szerint:

2019-04-25 - 11:44

Jó napot kívánok!
Én a falusi csok feltételeit szeretném megkérdezni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 12:34

Kedves Beatrix!
A falusi CSOK eddig ismert részleteit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A további részletszabályok a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesznek ismertek, melyekről honlapunkon is be fogunk számolni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Kata szerint:

2019-04-25 - 11:34

3 gyermekem van. Szeretném igénybe venni a falusi csok-ot használt lakás vásárlására. 5 millió a vételár.
Jól értem, hogy a “maradék” 5 millió felhasználható felújításra?
Illetve kizáró ok-e, ha már van a nevükön ingatlan?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 12:40

Kedves Kata!
A falusi CSOK keretében a vásárláshoz maximum 5 millió forint használható fel 3 gyermek után. A fennmaradó 5 millió forint valóban felújításra költhető. Jelenlegi információink szerint nem kizáró ok ha van a nevükön ingatlan. A részletszabályok azonban csak a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után válnak ismertté.

Annamária szerint:

2019-04-25 - 06:05

Tisztelt Szerkeztőség!
Kérdésem már kétszer elküldtem azóta sok más üzenetre válaszoltak. Mit jelent az, hogy moderációra várakozik a kérdésem?

Tisztelt Szerkesztőség!
Három gyermekem van 21, 19, 15 évesek.
A 19 éves már dolgozik, a 21 éves levelező tagozaton egyetemista, a 15 éves szakgimnaziumba jár. Mindegyik gyermek velünk él, ez esetben mi igényelhetünk falusi csokot. Még semmilyen formában nem vettük igenybe eddig.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 11:21

Kedves Annamária!
Mivel a falusi CSOK-ra vonatkozó részletszabályok még nem kerültek kihirdetésre, ezért vannak olyan kérdések, amire egyelőre sajnos nem tudunk válaszolni. Megértését és türelmét kérjük!

Mónika szerint:

2019-04-24 - 22:02

Bárlistán lévő hátrányos családnak is jár mivel ott is gyerekek vannak és úgyse kell visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 11:23

Kedves Mónika!
Jelenlegi információink szerint a BAR lista nem lesz kizáró ok a falusi CSOK estében sem.

Kata szerint:

2019-04-24 - 09:47

Jó napot kívánok!
Érdeklődnék, hogy a közeli hozzátartozó fogalma az mit takar pontosan? Egyáltalán ez miért akadály? Ha valami nincs a nevemen, tételezzük fel a szüleim nevén van, akikkel vagy tartom a kapcsolatot vagy nem, miért nem vásárolhatok meg ingatlant? Én például elhunyt nagyszüleim házát szívesen megvenném, ami édesapám nevén van, akivel nincs is jó viszonyom. Ha nincs a nevemen, miért akadály ennek a megvétele? Konkrétan olyan településen van, ahol a kutya sem akar már lakni, és a listán is szerepel. A másik, én például egyedül nevelem a gyermekem. Szerintem a kapcsolatok 80%-a különéléssel, válással végződik. Azért egyedülállóként ne várják már el, hogy három gyermeket neveljen valaki a 10 millió forinthoz. Teljesen más, ha valaki házas és anya apa is neveli a gyermeket, mint az, amikor valaki egyedül. Sőt ezt jobban kellene értékelni szerintem. Közeli hozzátartozónak számító listát azért kérnék, ki számít ennek.
Köszönöm a segítséget 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:18

Kedves Kata!
Közeli hozzátartozótól is vásárolható ház. Ebben az esetben a vételár kifizetéséhez CSOK nem, csak lakáshitel vehető igénybe. A CSOK rendelet a visszaélések elkerülése végett nem teszi lehetővé a közeli hozzátartozótól történő lakásvásárlást.
Közeli hozzátartozó: házastárs, az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, nagyszülő…), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Katalin szerint:

2019-04-24 - 09:19

Szeretném tudni, hogy 5 gyermeket nevelünk férjemmel és szeretnénk kihasználni a falusi csokot és találunk például 7.8 millióért, akkor az abból a 10 milliós keretből megvásárolható-e vagy hitel kell hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:01

Kedves Katalin!
A 10 milliós falusi CSOK-ból legfeljebb 5 millió forint fordítható a vásárlásra. A hiányzó összeget önerőből vagy lakáshitelből pótolhatják. Továbbbi, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Anita szerint:

2019-04-24 - 08:52

Azt szeretém kérdezni, hogy nekem 6 gyermekem van és most töltöttem be a 40-et. Egyedülálló vagyok.
Akkor is tudom igényelni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:20

Kedves Anita!
A leírtak alapján igényelhető lehet a falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Ferenc szerint:

2019-04-24 - 08:16

Jó napot.
Érdeklődnék, hogy Naszályon lakunk, de az nincs benne a listában, akkor mi nem tudjuk igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:30

Kedves Ferenc!
A falusi CSOK-ra nem lehetnek jogosultak sajnos, mert Naszály valóban nem szerepel a falusi CSOK településlistáján. Ebben az esetben a normál CSOK igénylésére van lehetőség.

Dániel szerint:

2019-04-24 - 08:11

Tisztelt Szakértő!
4 gyermek után szeretnénk igénybe venni a Csok-ot. Úgy tudom 90 m2 az előírt hasznos alapterület minimálisan.
Kérdésem az lenne, hogy ha kisebb házat vásárolnánk, és a fennmaradó összegből bővítenénk ki az előírt nagyságra, az megoldható-e?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:33

Kedve Dániel!
A használt lakóingatlanra vonatkozó minimális hasznos alapterület 4 gyermek esetén 60 m2.

Anikó szerint:

2019-04-23 - 23:04

Üdvözlöm.
Érdekelne, hogy a 10 millión belül mik a határ összegek amit vásárlásra, és felújításra lehet költeni, és mikor lehet elkezdeni az igénylést?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 10:55

Kedves Anikó!
Vásárlásra maximum 5 millió forint költhető, a fennmaraddó összeg pedig felújításra vehető igénybe. A falusi CSOK július elsejétől lesz igényelhető a hitelintézeteknél.

Fruzsi szerint:

2019-04-23 - 21:29

Üdvözlöm!
Ha valaki három gyermekre szeretné igénybe venni, de ebből még csak egy gyermek született meg és ne adj isten nem sikerül csak egy gyermek, akkor a teljes összeget vissza kell fizetni vagy csak az egy gyermekre járó CSOK árat kell visszatéríteni!?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 11:13

Kedves Fruzsi!
A meg nem született gyermekek utáni támogatás – büntető kamatokkal növelt – összegét kell megfizetni, amennyiben nem sikerül teljesítani a gyermekvállalást. A nem teljesülés okától függően azonban van lehetőség méltányosságra, melyről további tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal tud adni.

János szerint:

2019-04-23 - 20:54

Használt lakást akarunk venni. Falusi csokra mennyi a teljes összeg?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 11:16

Kedves János!
A falusi CSOK keretben használt lakásvásárlásra az új lakásra vonatkozó támogatási összeg fele igényelhető, vagyis 1 gyermek után 300.000 Ft, 2 gyermek után 1.300.000 Ft, 3 vagy több gyermek után pedig legfeljebb 5.000.000 Ft.

Éva szerint:

2019-04-23 - 20:13

Szia!
Kérdezném, hogy vállalni lehet gyereket a falusi csokhoz, mert kettő gyerekem van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 11:18

Kedves Éva!
Vállalt gyermek után is igényelhető lesz a falusi CSOK.

Anikó szerint:

2019-04-23 - 18:49

Az lenne a kérdésem, hogy kétgyermekes egyedülálló annya is igénybe veheti a falusi csok-ot?
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 12:29

Kedves Anikó!
Egyedülálló anya is jogosult lehet a támogatásra, ha minden falusi CSOK feltétel teljesül.

Balázs szerint:

2019-04-23 - 18:43

Üdv.
Azt akarom kérdezni, hogy a munkáltató négy napra kijelentett, mert sztrájkoltunk és így elvileg megszűnt a tb jogviszony.
Ha igen, akkor mit tehetek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 12:31

Kedves Balázs!
A CSOK jogosultsághoz szükésges TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.

Szilvia szerint:

2019-04-23 - 18:35

Kedves Címzett!
Érdeklődni szeretnék, hogy egyszerre mind a kettő támogatás igénybe vehető-e? Gondolok itt a 7 személyes autóvásárlásra és a falusi CSOK-ra? Vagy csak az egyik államilag támogatott dolgot lehet igénybe venni?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 12:32

Kedves Szilvia!
A kétféle támogatás egyidejűleg is igénybe vehető.

Ildikó szerint:

2019-04-22 - 20:34

Tisztelt Cím!
Köszönjük a fenti sok hasznos információt!
Én azt szeretném megkérdezni, hogy lakásfelújításra szeretném igénybe venni a csokot. Amit nem látok tisztán, hogy nekem kell előre kifizetni a munkákat (saját zsebből vagy hitelből) és az elnyert összeget később visszautalják nekem, vagy a csok összegét már a vállalkozó kapja meg és nekem nem kell előfinanszírozni? Mert én nem szeretnék hitelt sem felvenni, de sajnos arra nincs pénzünk, hogy előre fizessünk saját zsebből.
Köszönöm a választ!
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:38

Kedves Ildikó!
Előfinanszírozásra sajnos nem lesz mód. A támogatás készültségi fokkal és számlabenyújtással arányosan, utólagosan történhet.

Bettina szerint:

2019-04-18 - 23:12

Üdvözlöm!
Szeretném én is igénybe venni, viszont 1 gyerekem van.
Ha bevállalnék még 2-t, akkor igénybe tudnám venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:25

Kedves Bettina!
A falusi CSOK 1 gyermek után is igénybe vehető. Házasként lesz lehetőség vállalt gyermek után is igényelni, mely esetben nagyobb támogatási összeghez juthat. További pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Ágnes szerint:

2019-04-18 - 20:47

És a munkaviszony az egyik félről?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 22:42

Kedves Ágnes!
A TB jogviszonyt munkaviszony keletkezteti, tehát ez is elegendő egyik fél részéről.

Netti szerint:

2019-04-18 - 20:05

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy a falusi Csok-ot fel lehet-e használni a meglévő hitel kiváltására vagy csak bővítésre és/vagy felújításra? 3 gyerekünk van. Nem szeretnénk házat venni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 22:43

Kedves Netti!
A falusi CSOK hitelkiváltásra sajnos nem lesz felhasználható.

András szerint:

2019-04-18 - 18:16

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy nekem van egy munkahelyem és 3 gyermekem, de már nem tervezünk többet. Én a falusi csokot szeretném igényelni, ha lehetséges. Én most jelenleg már lassan 3 éve, hogy a felső Tiszavidéknél dolgozom. Arra ki tudom használni a falusi csokot?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:00

Kedves András!
Kérdését korábban már megválaszoltuk. A TB jogviszony igazolás kiadhatóságáról a területileg illetékes egészségbiztosító tud majd pontos választ adni a falusi CSOK részletszabályainak ismertetése után.

Claudia szerint:

2019-04-18 - 17:56

Üdv.
3 gyermekünk van, mi már korábban 2005-ben igényeltük a szocpolt használt lakás vásárlásra a Férjemmel akkor még csak 2 gyermekre.
Azt szeretném kérdezni, hogy igényelhetnénk-e a Falusi CSokot felújításra és korszerűsítésre, de nem arra a lakásra amire korábban kaptuk a szocpolt. A Férjemnek van egy lakása, ami az Ő tulajdona csak, és erre szeretnénk igényelni, ha lehetséges.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:05

Kedves Claudia!
A CSOK-kal finanszírozott lakásban életvitelszerűen lakni kell a jogosultsághoz.

Bao szerint:

2019-04-18 - 17:32

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy az aki felveszi a csokot, hány éves korig lehet?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:07

Kedves Bao!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár az igénylőkre vonatkozóan. Amennyiben vállalt gyermekek után szeretnék igényelni, úgy az igénylő házaspár legalább egyik tagja nem töltheti be 40. életévét a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

Szandi szerint:

2019-04-18 - 17:19

Kedves hitelnet.hu!
Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy nekem van 2 gyermekem, de már nem vagyok gyesen és még nem dolgozok.
Így lehet igényelni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:08

Kedves Szandi!
A jogosultsághoz legalább az igénylők egyikének rendelkeznie kell a jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Attila szerint:

2019-04-18 - 15:28

Azt szeretném kérdezni, hogy közmunkán vagyok 3 éve. Feleségem anyasági támogatáson. BAR listán is szerepelek.
Így megkaphatom a falusi csokot 6 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:18

Kedves Attila!
Közmunka esetén korlátozottan lesz igényelhető a falusi CSOK. A pontos részletekről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk tájékoztatást adni. Addig is türelmét kérjük.

Csilla szerint:

2019-04-18 - 08:20

Tisztelt Hitetnet.hu!
3 éve vásároltunk házat egy településen, 1 gyermekre használtuk fel a csok-ot. Időközben született még egy gyermek – akire nem használtuk fel a támogatást-, és tervezzük a harmadikat 5 éven belül.
Milyen összegre vagyunk jogosultak?
Minden feltételnek megfelelünk elvileg.
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 14:00

Kedves Csilla!
Második gyermekük után jogosultak lehetnek 400.000 Ft összegű utólagos támogatásra, ami a fennálló tartozás csökkentésére használható fel, ha lakáshitelt is vettek fel a vásárláshoz.
A falusi CSOK keretében maximum 5 millió forint igényelhető korszerűsítésre, felújításra 3 gyermek után. Pontos tájékoztatást ezzel kapcsolatban azonban csak a részletszabályok kihirdetése után tudunk adni.

Balázs szerint:

2019-04-18 - 01:29

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy 2002-03-ban a gyerekekre felvettem a szocpolt és még jogosult vagyok-e a csokra korszerűsítésre?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 06:58

Kedves Balázs!
Információink szerint ez esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK korszerűsítésre.

Ágnes szerint:

2019-04-17 - 23:38

És aki már felvette a szocpolt és 4 gyereke van, annak is lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 06:59

Kedves Ágnes!
Korszerűsítésre, felújításra ez esetben is igényelhető lesz a támogatás.

Renáta szerint:

2019-04-17 - 22:10

Üdvözlöm.
A férjem már betöltötte a 40 évet, én nemsokára. 3 gyermekünk van, és a férjem édesanyjának egy ingatlana amit csok-ra szeretnénk tőle megvásárolni és felújítani. A férjemnek több testvére van.
Ez lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:05

Kedves Renáta!
Közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Krisztina szerint:

2019-04-17 - 21:51

Tisztelt szakértő.
Már háromszor írtam önöknek, de még mindig nem kaptam választ. A kérdésem az lenne, hogy van 4 gyermekünk és falusi csokból szeretnénk családi házat venni. A ház ára 2,5 millió forintba kerül, és korszerűsíteni szeretnénk.
Mennyit kaphatunk korszerűsítésre így? Saját számlára utalják és előre vagy utólag.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:19

Kedves Krisztina!
Ameddig a vonatkozó kormányrendelet nem kerül kihirdetésre, addig kérdésére sajnos nem tudunk pontos választ adni. Kihirdetést követően a részletszabályokról honlapunkon részletes tájékoztatást fogunk adni. Addig is türelmét kérjük!

Éva szerint:

2019-04-17 - 21:20

Jó napot!
Kettő gyermekem van. 1 éves szerződésem van. Akkor igényelhetem a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:22

Kedves Éva!
A falusi CSOK 2 gyermek után 1 éves TB jogviszonnyal igényelhető lesz. Arról, hogy pontosan mely jogviszony lesz elfogadható, a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz pontos információnk.

Imre szerint:

2019-04-17 - 20:03

Hány éves kortól lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 14:36

Kedves Imre!
A támogatást nagykorú személy (18 év) igényelheti.

Árpád szerint:

2019-04-17 - 19:48

2018. február 10-én vettünk házat Vasszilvágyon. Mi egy négy és fél éves gyereket nevelő házaspár vagyunk és korszerűsítésre szeretnénk igénybe venni a falusi csokot!
Jogosultak vagyunk rá? A ház 2005-ben épült!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 14:38

Kedves Árpád!
A falusi CSOK az Önök településén is elérhető lesz. Korszerűsítésre 1 gyermek után 300.000 Ft-ot vehetnek igénybe, ha a további feltételeknek is megfelelnek majd.

Kitti szerint:

2019-04-17 - 19:00

Üdv!
Érdeklődnék, hogy ha már igényeltünk csok-ot 3 gyerekre, akkor is igénybe vehetjük ezt az új verziót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:27

Kedves Kitti!
Információink szerint korszerűsítésre fenti esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK.

Béla szerint:

2019-04-17 - 18:41

Jó napot!
Meg szeretném kérdezni, hogy nekem van 3 gyerek és tavaly igénybe tudtuk venni a csokot használt lakás vásárlásra. 2,2 milliót kaptunk. Érdeklődnék, hogy falusi csokkal felújításra még igénybe tudnám-e venni a támogatást és mennyit?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 14:48

Kedves Béla!
Ez esetben felújításra maximum 5 millió forint lesz igényelhető.

Berci szerint:

2019-04-17 - 18:20

Üdvözletem!
Jelenlegi jogszabály szerint nem tudom jelenlegi CSOK támogatásomat átterheltetni használt ingatlanra, mivel 2016 után vásároltam. A MÁK-nál érdeklődtem, hogy elvi síkon 2019.07.01. után életbe lépő rendelet szerint már át lehet majd terheltetni használt ingatlanra is.
A kérdésem az lenne, hogy ez valóban így lesz-e? Van-e már elérhető, letölthető hivatalos tájékoztató a jogszabályról? Három gyermekre igényelném a falusi CSOK támogatást, ha már jelenleg egy gyermekre igénybe vettem a másik kettőre nem, milyen összegre számíthatok?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 15:21

Kedves Berci!
A július elsejétől hatályos kormányrendelet értelmében a használt lakásra kapott CSOK valóban átvihető lesz másik használt lakásra 5 éven belül is. Arról azonban jelenleg még nincs biztos információnk, hogy ez csak a 2019. július 1-től felvett vagy a már folyósított támogatásokra is fog-e vonatkozni. Ez a változás a 2019. március 12.-ei Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Ágnes szerint:

2019-04-17 - 17:59

És csak az egyik félről kell intézni a papírokat vagy mindkét félről?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 15:24

Kedves Ágnes!
A TB jogviszonyra vonatkozó dokumentumot elegendő egyik fél részéről benyújtani, a többi dokumentum mindkét fél részéről szükséges.

Magdolna szerint:

2019-04-17 - 17:51

Jó napot!
Elnézést kérek, csak annyit szeretnénk mondani, hogy a férjem 6 éve dolgozik közmunkán és van 2 gyermekünk, még egyet szeretnénk.
Megkapjuk-e a 10 milliót, mivel 7 millióért vesszük a lakást.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 15:34

Kedves Magdolna!
Jelenlegi információink szerint a 10 milliós támogatásnál nem lesz elfogadható az igényléskor közmunka alapján fennálló jogviszony, azonban a 2 éves TB jogviszony számítása során az igénylést megelőzően fennállt, korábbi közmunka időszaka figyelembe vehető lesz.

Andrej szerint:

2019-04-17 - 17:39

Üdv.
Abban az estben, ha én 2016-ban (az akkor érvényes szabályok szerint lakásvásárlásra) felvettem 2,2M Ft-ot a három gyermekemre, akkor az én esetemben az 5 milliós korszerűsítési támogatás összegéből 2,8M Ft vagy 5M Ft-ra leszek jogosult?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:34

Kedves Andrej!
Információink szerint fenti esetben is maximum 5M Ft-ot tud korszerűsítéshez igényelni.

Attila szerint:

2019-04-17 - 15:49

Ha valaki munkahelyet vált, 15 nap volt a két munkahely között, akkor nem jár a falusi csok? Egyébként előző munkahelyem 12 éves munkaviszony megszakítás nélkül.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 07:57

Kedves Attila!
Az előírt TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.

András szerint:

2019-04-17 - 11:39

Üdvözlöm.
Azt szeretném megkérdezni, hogy másfél éve vásároltunk egy a falusi csokban szereplő településen egy használt ingatlant. Erre kértük az akkor 3 gyermek után járó 2.2M csok támogatást amit meg is kaptunk.
Ezek után felújítás céljából lehet még támogatást kérni ebből a falusi csokból vagy nem?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:46

Kedves András!
Információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK felújításra.

Krisztina szerint:

2019-04-17 - 10:35

Üdvözlöm!
Szeretném megkérdezni, hogy egyedül maradtam 3 kiskorú gyermekemmel. Abban a házban lakunk amit építettünk, szocpol járt a gyerekekre. A ház fele az enyém, esetleg a különbözetet a ház másik felére igénybe vehetem-e úgy, hogy megveszem a volt férjtől? És korhoz kötött-e a csok?
Előre is köszönöm válaszát!
Szép napot!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:54

Kedves Krisztina!
A meglévő gyermekek után igényelt CSOK nem kötött korhoz. Tulajdonrész kivásárlásához azonban a támogatás nem használható fel.

Carmen szerint:

2019-04-17 - 10:11

Komlódtótfalu miért nincs a listában, pedig a környéken lennének igénylők?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 23:56

Kedves Carmen!
A falusi CSOK végleges településlistáján Komlódtótfalu is szerepel. A falusi CSOK által érintett települések frissített listáját IDE kattintva tekintheti meg.

Krisztina szerint:

2019-04-17 - 08:59

Gyermekem két éve vásárolt házban lakik családjával (feleség, 2 gyerek). Felújításra lenne szükség. A korszerűsítésre adható összeg hitel, vagy vissza nem fizetendő támogatás? Az ő esetükben ha jól olvastam, 1.600.000.- lenne.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 00:00

Kedves Krisztina!
A falusi CSOK keretében korszerűsítésre adható összeg vissza nem térítendő támogatás. Két gyermek után erre a célra maximum 1,3M Ft vehető igénybe július elsejétől.

Szilvia szerint:

2019-04-16 - 23:07

Üdv.
3 gyermekem van és saját lakásunk.
Erre is jár a falusi csok felújításra? Ha igen, akkor mennyi jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 04:52

Kedves Szilvia!
Ha olyan 5000 fő alatti településen található az ingatlan, amely a falusi CSOK-kal érintett, akkor felújításra is igényelhetik a támogatást. 3 gyermek után – információink szerint – maximum 5M Ft lesz igénybe vehető. A végleges településlistát IDE kattintva tekintheti meg.

Edit szerint:

2019-04-16 - 22:12

Érdeklődni szeretnék, hogy milyen korú gyermekekre lehet igényelni a falusi csok-ot, illetve ha már 14 éve igénybe vettük a szocpolt, akkor most igényelhetjük-e a csok-ot is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-16 - 22:49

Kedves Edit!
25. életévet be nem töltött eltartott gyermekek után lesz igényelhető a falusi CSOK is. Akkor is jogosultak lehetnek rá, ha korábban már kaptak szocpolt. Az így elérhető támogatási összeget befolyásolja a lakáscél is. A pontos részletszabályokat a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni.

Péter szerint:

2019-04-16 - 21:46

A falusi csokról kérdeznék, hogy adják a 10 milliót vásárlás és felújításra, de ha én 8 millióért néztem és 2 millió elég lenne a felújításra, így is meg lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 04:56

Kedves Péter!
A 10 milliós összegből maximum 5 millió forint fordítható a vételár megfizetéséhez és a fennmaradó összeg vehető igénybe felújításra. 8 millió forintot nem használhat fel csak a vásárlásra.

Szilvia szerint:

2019-04-16 - 21:28

Üdv.
Nekem már van saját tulajdonú házam,bde jogosult vagyok a falusi csokra.bHa vásárolnék egy használt házat, akkor abba bebkéne költöznünk vagy beköltözhetne a legidősebb gyerekem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:02

Kedves Szilvia!
A támogatott ingatlanban 10 évig életvitelszerűen kellene lakni a támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik. A bentlakási kötelezettség megszegésének nem minősülő esetekről IDE kattintva tájékozódhat.

Tkissv szerint:

2019-04-16 - 21:25

Érdeklődni szeretnék, hogy mit takar az országos kiterjesztés tanyák esetében? Tanya-e a külterületi zártkert?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:03

Kedves Tkissv!
Információink szerint a tanya megnevezéssel nyilvántartott ingatlanokra fog kiterjedni országosan a falusi CSOK.

Gyöngyi szerint:

2019-04-16 - 20:59

Tisztelt hölgyem/uram!
Azt szeretném kérdezni, hogy márciusban vettem egy házat egyedülálló anyaként 2 gyermekkel. Édesapám a kezesem. Gyesen vagyok.
Így is igénybe tudom venni a falusi csokot? Munkaviszonyom nem szűnt meg ez idő alatt.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:11

Kedves Gyöngyi!
A leírtak alapján – jelenlegi is fennálló TB jogviszony mellett – felújításra, korszerűsítésre igényelhető lesz a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Balázs szerint:

2019-04-16 - 20:35

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy mindkét szülőnek meg kell lenni a TB jogviszonynak?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:11

Kedves Balázs!
A TB jogviszonyra vonatkozó előírásokat elegendő csak az egyik félnek teljesíteni.

Éva szerint:

2019-04-16 - 20:31

Szeretném kérdezni a falusi csok-kal kapcsolatban. 3 gyerekem van, az egyik 18 éves, de még 2 évig tanul. Így is megkapom a lakásfelújításra az 5 milliót vagy csak a 2 gyerek után járót?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:12

Kedves Éva!
A falusi CSOK minden 25 év alatti eltartott gyermek után igényelhető lesz.

Misi szerint:

2019-04-16 - 20:24

Üdv !
Érdeklődnék, 2 gyerekünk van, használt lakást szeretnénk venni. Mennyi pénzt adnak rá? 10 milliós kamattámogatott hitelt hogyan lehet felvenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:16

Kedves Misi!
A falusi CSOK keretében használt lakás vásárlásához a 2 gyermek utáni támogatás (2,6M Ft) fele lesz igényelhető. A másik felét a lakás felújítására, korszerűsítésére lehet fordítani. A 3%-os kamattámogatott lakáshitelt július elsejétől használt lakásvásárlásra is igénybe lehet majd venni. Erről bővebb információt ITT és ITT talál.

Éva szerint:

2019-04-16 - 20:23

Tisztelt Válaszoló!
1 tb viszony mellett az 5 milliós támogatást fel lehet-e venni? Az 5 milliós felújítási, bővítési összeget 1 év múlva fel lehet venni? Gyes, gyed bele számít a tb jogviszonyba?
Köszönöm Válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:19

Kedves Éva!
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább az egyik fél teljesíti a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásokat. A támogatás 1 év múlva is elérhető lesz. Információink szerint gyes, gyed esetén akkor adható ki a TB jogviszony igazolás, ha mellette munkaviszony is fennáll. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Krisztián szerint:

2019-04-16 - 19:59

Tisztelt Hitelnet!
Van egy 5 éves gyermekem, újabb gyermeket nem szeretnénk vállalni. Jogosult leszek a 300ezer forintos felújítási összegre ebben az esetben?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:21

Kedves Krisztián!
Amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülni fognak, a leírtak alapján igényelhető lesz az 1 gyermek utáni 300.000 Ft-os felújítási támogatás.

Hajnalka szerint:

2019-04-16 - 19:41

Azt szeretném megkérdezni, ha valakinek már volt egy SIKERTELEN CSOK próbálkozása, az megpróbálhatja-e a falusi CSOK-ot?
Köszönöm!
Hajni
Ilyen bejegyzést még nem olvastam!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:23

Kedves Hajnalka!
Fenti esetben nincs akadálya újbóli CSOK igénylésnek.

Mónika szerint:

2019-04-16 - 19:41

2 gyermekem van és korábban eladtam az ingatlanomat, de szeretném visszavásárolni.
Felhasználhatom-e a falusi csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:24

Kedves Mónika!
Kérdésére pontos válasz az ügylet valamennyi részletének ismeretében adható.

M-né szerint:

2019-04-16 - 18:18

Jó napot!
Mi felvettük a csokot. 7 gyermek volt, 2 millió 750 ezret, de a csok sikerült és született még egy gyermek.
Az lenne a kérdésem, hogy erre az egy gyerekre felvehetjük a falusi csokot korszerűsítésre, pl. ablakcsere?
Várom válaszát.
M-né

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:29

Kedves Asszonyom!
Fenti esetben igényelhető lesz a CSOK, ha minden további feltétel is teljesül. A felvehető pontos összegről azonban csak a részletszabályok kihirdetése után lesz pontos információnk.

Béla szerint:

2019-04-16 - 18:13

Tisztelt szakértő úr!
Azt szeretném megkérdezni a használt lakás vásárlásához ugye nem szükséges a munkahely, mert nekem van 4 gyermekem. Fontos, hogy nekem 1 szobás, egy konyha, fürdőszoba, wc, meg kis udvar. Ez a lakás már régi, 150 éves, nem lehet padlásszobát csinálni, mert régi gerendák eltörhetnek. Azért szeretnék kérni tőletek segítséget.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel.
Béla

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:36

Kedves Béla!
Használt lakás vásárlásához – 4 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén – legalább 2 éves munkaviszonyt szükséges igazolni. A ház hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 m2-t.

Sándor szerint:

2019-04-16 - 18:01

Üdvözlet.
Azt szeretném kérdezni önöktől, hogy a falusi csoknál ha egy ház 8.5 millió, akkor 5 milliót ad vásárlásra. 5 millió felújításra. A fennmaradó 3.5 millió hitel?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:37

Kedves Sándor!
Megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén a fennmaradó összeg lakáshitelből is finanszírozható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatalapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Vivien szerint:

2019-04-16 - 17:37

Szép napot!
Ha mindkét szülő rokkant és abból az egyiküknek jár ellátás, az tb jogviszonynak számít? A fél előtte 2018 márciusig Ausztriában dolgozott. A másik fél kb. akkor fejezte be a felsőfokú tanulmányait, amikor lerokkant.
Köszönöm a segítséget.
Vivien

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:39

Kedves Vivien!
Rokkantsági támogatás esetén információink szerint sajnos nem áll fenn a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony. Ezzel kapcsolatban további pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

Gusztáv szerint:

2019-04-16 - 17:13

Tisztelt hölgyem, uram!
1 éves munkaviszonyom van. 3 gyermekem van.
Jogosult vagyok-e 10 millió visza nem térítendő használt lakás vásárlására?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:41

Kedves Gusztáv!
A 10 milliós támogatásra való jogosultsághoz legalább 2 éves munkaviszony (TB jogviszony) szükséges. Ennek teljesülése esetén a 10 millió forintból legfeljebb 5 millió forint használható fel a vételár megfizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig az ingatlan felújításához, korszerűsítéséhez.

Andrea szerint:

2019-04-16 - 17:00

Jó napot.
Azt szeretném megkérdezni, 11 éve vásároltam családi házat 3 gyerekre. Utána született 2 gyermek. Korszerűsítésre szeretném kihasználni a falusi CSOK-ot.
Lehetséges ez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:43

Kedves Andrea!
A leírtak alapján – amennyiben a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek – igényelhető lesz a támogatás korszerűsítésre. Az elérhető összegről pontos tájékoztatást a részletszabályok ismertetése után tudunk pontos tájékoztatást adni.

Éva szerint:

2019-04-16 - 16:51

Csokot fel lehet-e használni Eszközkezelős családi ház kiváltására?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:44

Kedves Éva!
A támogatás – jelenlegi információink szerint – eszközkezelős ház visszavásárlásához is felhasználható lesz.

Zsolt szerint:

2019-04-16 - 16:36

Üdv!
Nem teljesen értem, de ha jól tudom, falusi csok, általános csok szabályok. Használt ház, 3 gyerekre minimum 90 m2, míg lakásnál 60 m2 vagy nem? Mert már mindenki ír mindent…

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:47

Kedves Zsolt!
A használt lakásra vonatkozó CSOK rendelet alapján a lakás hasznos alapterületének 3 gyermek esetén legalább 60 m2-t kell elérni. Az Ön által leírt előírások az új építésű lakóingatlanokra vonatkoznak.

Szilvia szerint:

2019-04-16 - 16:19

Hol lehet majd benyújtani az igénylést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:49

Kedves Szilvia!
Az igénylést a hitelintézetekhez lehet majd benyújtani.

Nina szerint:

2019-04-16 - 15:56

Üdv!
Érdeklődnék, ha meglévő 2 gyermek van, és úton van a 3. baba (18 hetes magzat jelenleg) és járna a 10 milliós támogatás, csak elesünk tőle, mert nincs meg a 2 éves tb jogviszony.
Ilyenkor mi a teendő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 05:51

Kedves Nina!
A támogatást akkor tudják ez esetben igényelni, ha meglesz legalább egyiküknek a 2 éves TB jogviszonya.

Katalin szerint:

2019-04-16 - 12:06

Azt szeretném kérdezni, hogy a 4 órás munkaviszonnyal lehet-e falusi csokot igényelni? 2 gyerekem van. A férjem évek óta 4 órával van bejelentve. Én kiemelt ápoláson vagyok, mert van egy súlyos fogyatékos gyerekünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 06:02

Kedves Katalin!
A jogosultsághoz szükséges TB jogviszony információnk szerint 4 órás bejelentés esetén is fennáll. Továbbá nincs szükség TB jogviszony igazolás benyújtására, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

Anita szerint:

2019-04-16 - 11:16

Kedves Szakértő!
Fürdőszobánkat szeretnénk lecserélni, mert már nagyon régi (potyog le a csempe, rozsdásodik a bojler és a kád…).
Kérdésem az lenne, hogy a falusi csok igénybe vehető rá?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-17 - 06:06

Kedves Anita!
A falusi CSOK fürdőszoba felújítására, korszerűsítésére is igénybe vehető lesz.

Zsófi szerint:

2019-04-16 - 08:08

Üdvözlet!
9 gyermekes anyuka vagyok. Főállású munkaviszony (17 éve folyamatos) mellett vagyok gyesen, és van kiegészítő tevékenységként egyéni vállalkozásom, székhely a családi házra bejegyezve. Valódi vállalkozói tevékenység nincs a házban, inkább levelezési címként, meg hogy itt találnak meg, azért szerepel. A ház 160 m2, erősen felújítandó, az én nevemen van.
Kérdéseim:
1. A folyamatos tb jogviszonyba bezavar-e a gyes? (11 éve vagyok gyesen)
2. A vállalkozást le kell venni erről a címről?
3. Mi a minimális bővítési alapterület, hogy a legmagasabb összeget megkapjuk?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel.
9 gyermek anyukája

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-24 - 12:40

Kedves Zsófi!
1. Információink szerint, ha a korábbi munkaviszony a gyes ideje alatt is fennáll, akkor kiadható a támogatáshoz szükséges TB jogviszony igazolás. Erről azonban érdemes lenne a területileg illetékes egészségbiztosítónál érdeklődnie.
2. Úgy tudjuk, hogy a CSOK-kal finanszírozott ingatlan nem lehet vállalkozásnak sem székhelye, sem telephelye. Ebben a kérdésben a területileg illetékes járási hivatal (kincstár) illetékes.
3. A falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, ezért az elérhető támogatási összegekről pontos információt majd csak a részletszabályok ismertetése után tudunk adni.

Krisztián szerint:

2019-04-15 - 14:53

A falusi csok igénybevételénél milyen méret előírások vannak a megvásárolni kívánt használt családi házra 3 gyermek esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 15:05

Kedves Krisztián!
A hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t.

Márió szerint:

2019-04-15 - 14:52

Jó napot.
A falusi csokról szeretnék érdeklődeni. Vásárlásra 3 gyereknél tudtommal 10 millió Ft-ot adnak.
A kérdésem, vásárlásnál mennyi munkaviszony kell és mennyi nm-nek kell lenni minimum a használt háznak 3 gyereknél?
A másik kérdésem, szintén falusi csokról van szó. Új ház építése!
Mennyi összeget adnak teljesen új épitésű háznál, mennyi munkaviszony kell hozzá és mennyi nm?
Azt hallodtam új épitkezésnél 28+15M/Ft-ot adnak.
Üdv: Márió

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 15:04

Kedves Márió!
A falusi CSOK keretében használt ház vásárlására maximum 5M Ft használható fel a 10M Ft-ból. A fennmaradó összeg a ház korszerűsítésére, felújítására fordítható. A minimális hasznos alapterület 60 m2.
Új ház építéséhez 3 gyermek után 10M Ft összegű falusi CSOK vehető igénybe. Emellé maximum 15M Ft összegű kamattámogatott hitel vehető fel.
Mindkét esetben legalább 2 éves TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz.
A további támogatási formákról IDE és IDE kattintva tájékozódhat.

Krisztina szerint:

2019-04-15 - 14:50

Üdv.
Érdekelne, hogy előreláthatólag lehet tudni, hogy a falusi csok bevezetésével ugye 3 gyermekre járó 10 millió Ft-os támogatásra is elegendő lesz a 180 napos tb jogviszony igazolása? Valamint ugyan lehet-e ápolásira intézni akár ezt a 10 millió Ft támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:58

Kedves Krisztina!
A 10 milliós támogatásra való jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony igazolására lesz szükség. Ápolási esetén jelen információk esetén nem lesz szükség TB jogviszony igazolás benyújtására.

Dominika szerint:

2019-04-15 - 14:45

Kedves Címzett,
2017-ben Nemtiben vásároltunk házat, ami valószínűleg beletartozik azon települések közé, melyeket érint a falusi CSOK. 2 vállalt gyermekre vettük igénybe az akkor ~1,4 millió forintos CSOK-ot, illetve lakáshitelt is.
Kérdésem az lenne, hogy ez esetben jár a nagyobb összeg, amit most a falusi CSOK ad? A hitelünket van esély ezzel csökkenteni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:47

Kedves Dominika!
Nemti falusi CSOK-kal érintett település. A támogatást azonban visszamenőleg a felvett hitel csökkentésére nem lehet felhasználni.

Melinda szerint:

2019-04-15 - 14:36

A kérdésem az lenne, hogy ha van két gyermekem, aláírok egy harmadik gyermek vállalására, akkor kérhetem-e 3 gyerekre a CSOK-ot, vagyis a 10 milliós összeget?
Másik kérdésem, hogy ha a régi falusi ház csak 8 millióba kerül, de felújításra szorul, akkor a maradék 2 milliót megkaphatom-e felújításra?
Harmadik kérdésem az lenne, hogy a falusi CSOK-ból hitel nélkül vásárolt ingatlan kerülhet-e vásárláskor kiskorú gyermekeim tulajdonába, akikre tekintettel kapom a Csok-ot és én csak haszonélvező lennék?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:41

Kedves Melinda!
Házastársi kapcsolatban vállalt gyermek után is igényelhető lesz a falusi CSOK, ha legalább egyikük 40 év alatti a támogatási kérelemm benyújtásakor. A 10 milliós összeg fele, maximum 5 millió forint költhető a vételár kifizetésére, a fennmaradó összeg a lakás felújítására, korszerűsítésére használható fel. A támogatás igénybevételével vásárolt ingatlan nem kerülhet a gyermekek nevére, abban a támogatott személyeknek kell tulajdonrészt szerezniük, házastársak esetén mindkét félnek. Hasznonélvezeti jog nem lehet az ingatlanra bejegyezve.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:33

Kedves Címzett,

2017-ben Nemtiben vásároltunk házat, ami valószínűleg beletartozik azon települések közé, melyeket érint a falusi CSOK. 2 vállalt gyermekre vettük igénybe az akkor ~1,4millio forintos CSOK-ot illetve lakáshitelt is.
Kérdésem az lenne, hogy ez esetben jár a nagyobb összeg amit most a falusi CSOK ad? A hitelünket van esély ezzel csökkenteni?

Köszönöm

Judy szerint:

2019-04-15 - 14:15

Szép napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy új ház építésére, illetve meglévő bővítésére a teljes összeget megadják vagy csak a fele jár (3 gyerek vagyis 10 millió Ft-nál).

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:28

Kedves Judy!
Új ház építésére igényelhető a 10 millió forint 3 gyermek után. A meglévő lakóingatlan bővítése esetén a falusi CSOK keretében maximum 5 millió forint lesz elérhető.

Bettina szerint:

2019-04-15 - 14:13

Jó napot.
Kérdésem az lenne, hogy gyesre adják-e a falusi CSOK-ot, illetve ha bárlistás vagyok, akkor igénybe vehetem-e? Mikortól vehető igénybe? 2 gyermek esetén mennyi jár? Mivel gyesen vagyok, van érvényes TB-m, ami 180 napot meghaladja. Használt lakás vásárlásra lehet-e?
Köszönöm válaszukat.
További szép napot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:27

Kedves Bettina!
A BAR lista nem jelent kizáró okot. A jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás gyes mellett csak akkor adható ki, ha a korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is fennáll. A falusi CSOK 2019. július 1-től lesz igényelhető. 2 gyermek után a 2,6M Ft támogatás fele vehető igénybe a használt lakásvásárláshoz, a másik fele annak korszerűsítésére, felújításáre használható fel.

Ferenc szerint:

2019-04-15 - 14:12

Tisztelt Hitelnet.
1.5 éve kaptunk 2.2 millió forint csokot használt lakásvásárlásra. A falusi csokkal kapcsolatban, ha a leírtakat jól értelmezem, akkor korszerűsítésre igénybe fogok tudni venni 7.8 milliót?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:16

Kedves Ferenc!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után a 10 milliós támogatás maximum fele, 5 millió forint lesz igénybe vehető korszerűsítésre.

László szerint:

2019-04-15 - 14:01

Üdvözlöm!
2018-ban vásároltunk házat egy faluban CSOK-kal, mely abban az esetben 2 gyermekre 1.430.000 Ft támogatást jelentett.
A kérdésem az, hogy (jelenleg ugyebár ugyanilyen helyzetben 2.600.000 Ft igényelhető) a mostani és régi támogatás különbözetére jogosult lehetek-e?
Tisztelettel: László

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:09

Kedves László!
A különbözet igénybevételére visszamenőlegesen nem lesz lehetőség a vásárlás vonatkozásában. Az ingatlan felújítására, korszerűsítésére azonban információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz a támogatási összeg fele, 1,3M Ft.

Mónika szerint:

2019-04-15 - 13:58

Azt szeretném kérdezni, hogy mi már felvettük a Csokot 2 évvel ezelőtt, és engem az éedekelne, hogy felújításra vagy korszerűsítésre benyújthatjuk-e a újra a pályázatot? Remélem érthetően kérdeztem. Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 14:04

Kedves Mónika!
Információink szerint a falusi CSOK keretében felújáításra, korszerűsítésre fenti esetben is igényelhető lesz a támogatás.

Magdolna szerint:

2019-04-15 - 13:19

Tisztelt Szakértő,
Minket az ún. Falusi CSOK érdekelne, lakásfelújításra, és hitel nélkül, 1 gyerekre, azaz az a bizonyos 600.000 Ft.
Viszont külföldön van TB-nk. A társadalombiztosítást tudnánk így igazolni, viszont azt nem tudjuk, hogy Magyarországon meddig kell TB-vel rendelkezni ahhoz, hogy ezt a bizonyos 600.000.-t megkaphassuk, mert legrosszabb esetben bevallnánk, hogy egyikünk Magyarorszagon X ideig kifizeti a TB-t.
Lehetséges-e ilyen változat?
Előre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:32

Kedves Magdolna!
A falusi CSOK keretében lakásfelújításra 1 gyermek után 300.000 Ft összegű támogatás lesz igénybe vehető. A jogosultsághoz azonban nem elegendő az egészségbiztosítás fizetése. Az igénylők legalább egyikének 180 napon belül magyarországi társadalombiztosítási jogviszonyt kell létesítenie, melyet például munkaviszony, vállalkozói jogviszony keletkeztet.

Mária szerint:

2019-04-15 - 13:16

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy azok is megkaphatja az 5.000.000 Ft-ot, aki aktív bárlistás?
Milyen feltételeknek kell megfelelni?
Választ előre is Köszönöm!
Üdvözlettel: Mária

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:29

Kedves Mária!
A falusi CSOK igénylésénél a BAR lista nem kizáró ok. A részletes feltételek a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesznek ismertek, melyekről honlapunkon is be fogunk számolni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

József szerint:

2019-04-15 - 13:15

Tisztelt Hölgyem/Uram!
József vagyok és az új, “falusi CSOK-kal” kapcsolatban lenne kérdésem. 2018-ban vásároltunk egy használt lakást az egyik jelenleg érintett településen. Igénybe vettük a 3 meglévő gyermekünk után járó 2.200.000 Ft támogatást. Kérdezem, hogy ezután a korszerűsítésre járó /10.000.000 Ft 50%-a/ 5.000.000 Ft-ból jogosult lehetek-e a különbözetre, a 2.800.000 Ft-ra? Ugye fő szabály szerint a már megkapott vissza nem térítendő támogatás összege levonandó. De ebben az esetben lehet-e egyáltalán igényelnem? Vagy bővítés esetnén mi lesz az eljárás?
Köszönettel és üdvözlettel: József

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:28

Kedves József!
Korszerűsítésre elvileg igényelhető lesz az 5 millió forintos támogatás. További részletes tájékoztatás a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz elérhető honlapunkon. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Imre szerint:

2019-04-15 - 12:51

Ha fel szeretnénk venni a falusi csok-ot felújításra, kizárok ok, ha egy másik ház is a nevemen van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:46

Kedves Imre!
A meglévő lakástulajdon információink szerint nem lesz kizáró ok.

Reni szerint:

2019-04-15 - 12:39

Szép napot!
Érdeklődnék, hogy két gyerek után a vissza nem térítendő támogatáshoz, felvehetem-e a hitel részt is, ha aktív KHR-esként vagyok feltüntetve?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:45

Kedves Reni!
Negatív tartalmú KHR esetén hitelfelvételre sajnos nincs lehetőség.

Sz-né szerint:

2019-04-15 - 12:36

Lakitelek miért nincs a listában?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:43

Kedves Asszonyom!
Csak azokon az 5000 fő alatti településeken lesz elérhető a CSOK, ahol népességcsökkentés volt.

Sz-né szerint:

2019-04-15 - 12:28

Hol lehet majd igényelni a falusi Csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 13:37

Kedves Asszonyom!
A falusi CSOK – mint ahogy a jelenleg elérhető CSOK is – a hitelintézeteknél lesz igényelhető 2019. július elsejétől.

Marcsi szerint:

2019-04-15 - 09:07

Tisztelt Hitelnet!
Ha gyeden vagyok, de a cég felszámolás alatt áll ahonnan gyedre mentem, akkor a tb viszonyom így nem fogadható el a falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:23

Kedves Marcsi!
A TB jogviszony fennállásáról a területileg illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Andrea szerint:

2019-04-15 - 08:44

Szeretnék érdeklődni, ha valaki mondjuk még csak tervezi kettő gyermek vállalását, de ugye van sok olyan, hogy nem jön össze egy sem, akkor ha felvesszük két gyerekre a támogatást, mennyi időnk van a gyermekvállalásra és ha nem sikerül, mennyit kell visszafizetni?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 08:58

Kedves Andrea!
2 gyermek vállalása esetén a teljesítési határidő 8 év. Amennyiben nem teljesül a gyermekvállalás, a folyósított összeg Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét kell visszafizetni. Egészségügyi okból nem teljesült gyermekvállalás esetén méltányossági kérelem nyújtható be a területileg illetékes járási hivatalhoz.

Marcsi szerint:

2019-04-15 - 07:51

Tisztelt Hitelt!
Ha gyeden vagyok, azt elfogadják-e tb biztosíttotnak? Mind a 2 félnek tb biztosítottnak kell lennie vagy elég csak egy a falusi csokknál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 08:48

Kedves Marcsi!
Az előírt TB jogviszonyt elegendő az egyik fél részéről teljesíteni. Gyed esetén akkor minősülhet biztosítottnak, ha a gyed mellett korábbi munkaviszonya is fennáll.

Mónika szerint:

2019-04-15 - 07:01

Üdvözlöm!
Csak házaspárok vehetik igénybe a falusi csok-ot vagy élettársak is?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 08:49

Kedves Mónika!
A falusi CSOK-ra élettársak is jogosultak lehetnek meglévő gyermekek után. Ha vállalt gyermekek után szeretnék igényelni a támogatást, feltétel a házastársi kapcsolat.

Ferenc szerint:

2019-04-15 - 05:58

A gyerekek életkora után érdeklődnék.
Mennyi idős gyerekre vehető fel a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 09:08

Kedves Ferenc!
Az eltartott gyermek 25 év alatti lehet vagy a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Zoltán szerint:

2019-04-14 - 21:28

Én Atkáron lakom. 1900 lakos van és nincs benne a listában. Ez miért van? Azt írták, hogy 5000 alatti faluk kapják.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 09:47

Kedves Zoltán!
A falusi CSOK keretében azon települések finanszírozhatók, melyeken népességcsökkenés következett be.

Elvira szerint:

2019-04-14 - 20:37

Tisztelt Hitelnet!
Férjem most kezdett el dolgozni. 4 gyermekünk van. 5 éve folyamatosan GYES-en vagyok. Szeretnénk lakást venni 5,5M Ft-ért. Falusi CSOK-ot szeretném kihasználni. A tulajdonosnak adok 1M forint előleget. Így fel tudnám-e használni a CSOK-ot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 09:59

Kedves Elvira!
Ha 5,5M Ft a használt lakás vételára és Ön 1M Ft előleget fizet, akkor a fennmaradó 4,5M Ft-ot tudja igénybe venni a falusi CSOK-ból. Fontos azonban, hogy a vételárból legfeljebb 10% – adott esetben 550.000 Ft – adható át készpénzben, a többit bankszámlára kell befizetni vagy utalni.

Mátyás szerint:

2019-04-14 - 19:35

Érdeklődnék.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:26

Kedves Mátyás!
A falusi CSOK eddig ismert feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Richárd szerint:

2019-04-14 - 18:49

Szép napot.
Richárd vagyok.
A kérdésem az lenne, hogy nekem van 1 gyermekem és ha vállalnánk feleségemel még 2 gyermeket és ha lenne 1 éves munkaviszonyom, akkor a használt lakásvásárlásra igénybe tudnánk venni a 10 millió Ft-os összeget?
Előre is köszönöm.
Richárd

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:35

Kedves Richárd!
A 10 milliós falusi CSOK-hoz 2 éves TB jogviszonyra lesz szükség. A 10 millió forintnak maximum a fele, 5 millió forint használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. A fennmaradó 5 millió forintot a ház korszerűsítésére, felújítására lehet majd felhasználni. Vállalt gyermekek után akkor lehetnének jogosultak a támogatásra, ha legalább egyikük 40 év alatti a támogatás iránti kérelem benyújtásakor.

Tamás szerint:

2019-04-14 - 18:40

Báros igénybe veheti?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:36

Kedves Tamás!
A BAR lista nem zárja ki a falusi CSOK-ra való jogosultságot.

Mariann szerint:

2019-04-14 - 18:16

Tisztelt Hitelnet!
Nekünk van egy lakásunk Budapesten, viszont szeretnénk megigényelni a falusi csokot 2 gyermekre, új ház építésre.
Szeretném kérdezni, hogy mindenképp el kell adnunk a meglévő lakásunkat?
Köszönöm válaszát: Mariann

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:46

Kedves Mariann!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot, így budapesti lakásuk megtartása mellett is jogosultak lehetnek a támogatásra új lakásépítés esetén.

Tamás szerint:

2019-04-14 - 12:51

Azt szeretném kérdezni 2002-ben építkeztünk. 4.000.000 Ft hitelt vettünk fel. Az építkezésnél igénybe vettük a szocpolt. A hitel 2022-en jár le. 3 gyermek van, de 42 évesek vagyunk.
Korszerűsítésre igénybe tudnánk-e venni a falusi csokot, ha a falu ahol lakunk fent van a listán?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 11:11

Kedves Tamás!
Az eddig ismert információk és a leírtak alapján korszerűsítéshez igényelhető lesz a támogatás.

Judit szerint:

2019-04-14 - 12:20

Vidék megtartása, falu támogatási program nagyon jó, de én 60 éves múltam, nemsokára nyugdíjba megyek, gondoltam elmegyek vidékre lakni.
Kérdés: én nem kapok vásárlásra támogatást, mert mondjuk nem csak fiatalok kellenek egy faluba, kell oda tapasztalat is. Egy biztos, gyermeket nem tudok már szülni.
Judit

Zsolt szerint:

2019-04-13 - 10:53

Én már igénybe vettem tavaly a csokot, de most korszerűsítésre is igényelhetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:54

Kedves Zsolt!
Információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK korszerűsítésre. További pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetését követően tudunk adni.

Pál szerint:

2019-04-12 - 17:08

“Felújítás, korszerűsítés” mire terjed ki pontosan?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 16:10

Kedves Pál!
Ezt a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni, ami még nem került kihirdetésre. Ha lesz pontos információnk, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Ilona szerint:

2019-04-11 - 10:28

Új házat szeretnék építeni. 3 gyerek van. A pénzt én előre megkapom, hogy tudjak építkezni vagy csak ha kész van?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-11 - 14:55

Kedves Ilona!
Új lakóház építése esetén a támogatást szakaszosan, készültségi foknak megfelelően folyósítja a hitelintézet.

Szabina szerint:

2019-04-11 - 00:24

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakást szeretnénk vásárolni. Minden feltétel megfelel (többéves munkaviszonnyal rendelkezik a férjem). A falusi Csok-ot szeretnénk igénybe venni. 2019. április 16-án ha én foglaló pénzt adok a tulajnak (ügyvéd által, a vételár 10%-át), akkor jogosult vagyok? A lakás vételára 3,5M. Ha megkapnánk a falusi Csok-ot, akkor a tulajnak ebből 1,3M kerülne utalásra? A fennmaradó összeget előre odaadhatom? Plusz akkor az állam a mi számlánkra utalná a másik 1,3M forintot, amit ugye felújításra használhatnék?
Válaszát nagyon szépen köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-11 - 13:14

Kedves Szabina!
Az adásvételi szerződésben rögzíteni szükséges a támogatás pontos összegét is, amit a vételár utolsó részeként folyósít a bank az eladónak. A falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet azonban még nem került kihirdetésre, így egyelőre adásvételi szerződés helyett előszerződés megkötését javasoljuk, amíg a pontos részletszabályok nem lesznek ismertek.

Ottó szerint:

2019-04-10 - 16:00

Szép jó napot!
Szeretném megkérdezni, Bár listásoknak is van esélye felhesználni ezt a rendkívüli állami támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 10:34

Kedves Ottó!
Információink szerint a BAR lista nem lesz kizáró ok a támogatás igénylésnél.

Gábor szerint:

2019-04-10 - 15:30

Jogosítványról való eltiltás beleszámít az erkölcsi bizonyítványba?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 10:32

Kedves Gábor!
Kérdésével jogi szakértő megkeresését javasoljuk.

Ferenc szerint:

2019-04-10 - 11:27

Na mi van?
Válasz csak kivételes esetekben jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 14:03

Kedves Ferenc!
A beérkező kérdéseket folyamatosan dolgozzuk fel. Ám vannak olyan kérdések, melyekre egyelőre nem tudunk pontos választ adni, mert az arra vonatkozó részletszbályok kidolgozása jelenleg is tart. Ilyen kérdés az Öné is. Ha kihirdetésre kerül a vonatkozó kormányrendelet, választ fogunk adni.
Türelmnét kérjük, megértését köszönjük.

Bea szerint:

2019-04-10 - 09:26

Szeretném tudni, hogy mi új házra igényeltük a csokot. Van egy másik ház, amire igényelnék felújításra a falusi csokot, ha lehet. Utána itt is kellene laknunk hivatalosan? Mert 10 évig a másik házba kell laknuk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 11:28

Kedves Bea!
Igen, a CSOK-kal finanszírozott lakásban 10 éves bentlakási kötelezettség van.

Ilona szerint:

2019-04-10 - 05:52

Bővítésre szeretném felhasználni 3 gyermekre.
Az a kérdésem, hogy elő vagy utófinanszirozással kapom meg a pénzt?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 09:38

Kedves Ilona!
A támogatás folyósítása készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Józsi szerint:

2019-04-09 - 21:08

Üdvözlöm!
Szülői ház át lesz iratva nevünkre.
Akkor is igénybe vehető korszerűsítésre? 3 gyerek esetén 5 millió forint.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 10:19

Kedves Józsi!
A jogosultság attól függ, hol található helyileg az ingatlanuk. Korszerűsítéshez ugyanis kizárólag a falusi CSOK keretében lesz igényelhető a támogatás. Az eddig ismert információkat fenti bejegyzésünkben olvashatja.

Imre szerint:

2019-04-09 - 21:03

Szandi vagyok. Én azt szeretnén kérdezni, ha még nincs meg az egy éves tb biztosításom, akkor nem tudjuk igénybe venni? nekem egy gyermekem van és még annyit, hogy meddig tart a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 10:59

Kedves Kérdező!
A falusi CSOK jogosultsághoz szükség lesz legalább 1 éves TB jogviszonyra, illetve a 10 milliós támogatás esetében minimum 2 éves TB jogviszonyra, legalább az igénylők egyikének részéről.
Arról, hogy meddig lesz elérhető ez a támogatási forma, a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz információnk.

Tünde szerint:

2019-04-09 - 17:11

Üdvözlöm!
A helyzetünk a következő:
2018-ban vásároltunk egy ingatlant 8 millióért, ebből 2,2 millió volt a Csok 3 gyermekünkre.
A kérdésem az lenne, hogy nekünk járna-e a Falusi Csok felújításra vagy ha valaki igénybe vette már a sima Csokot, akkor nem jár?
Esetleg a különbözet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 10:22

Kedves Tünde!
Információink szerint ez esetben is igényelhető lesz a CSOK felújításra, de hogy pontosan mekkora összegben, az majd a vonatkozó kormányrendeletből fog kiderülni.

Erika 73 szerint:

2019-04-09 - 15:19

Ha a 2 gyermekem kiskorú, a 3 pedig 19. évet tölti májusban, akkor jogosult vagyok a Falusi CSOKra vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 10:18

Kedves Erika 73!
A CSOK 25 év alatti eltartott gyermek után ignybe vehető.

Andi szerint:

2019-04-09 - 12:35

Azt szeretném kérdezni, hogy ha 3 gyerekre megkapjuk a 10 milliót, de csak a felét használhatjuk lakásvásárlásra és a ház 8 millió, akkor a 3 milliót fel lehet venni hitelként?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 14:28

Kedves Andi!
Megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén felvehető a hiányzó összeg hitelként.

Gyula szerint:

2019-04-09 - 04:12

Kisebbségi képviselő vagyok. Úgy tudom, teljes tb jogviszonyom van!
Jól tudom?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 09:19

Kedves Gyula!
A helyi önkormányzati választásokon választott képviselő – információink szerint – akkor rendelkezik TB jogviszonnyal, ha díjazásuk (járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíjuk) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2019. január 1-jétől a havi 44.700,- Ft-ot. További pontos felvilágosítást ebben a kérdésben a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Gyula szerint:

2019-04-09 - 03:41

Tisztelettel kérdeznem, októbrben lesz 1 éves munkaviszonyom. Előtte álláskeresési támogatást kaptam majdnem 2 évig.
Mennyi falusi csok támogatást vehetek igénybe 4 gyermek után?
Válaszukat, munkájukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 09:24

Kedves Gyula!
A falusi CSOK keretében 4 gyermek után maximum 10 millió forint összegű támogatás vehető igénybe oly módon, hogy a támogatás legfeljebb fele használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez vehető igénybe, a másik fele pedig annak felújításához, bővítéséhez.

A-né szerint:

2019-04-08 - 21:34

Mi már februárban vettünk a csokra 3,2M-t. Így a falusi csokot felújításra igénybe vehetjük még vagy nem? Van 4 gyermekem.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 09:29

Kedves Asszonyom!
Felújításra információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK. Az erre vonatkozó pontos szabályok azonban még nem ismertek.

Attila szerint:

2019-04-08 - 21:13

Tisztelt Hitelnet!
Egy éve 3 gyerekre igenybe vettük a 2,2 milliós csokot.
Az lenne a kérdésem, hogy korszerűsítésre megigényelhetnénk 5 milliós falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 09:46

Kedves Attila!
Információink szerint fenti esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK korszerűsítésre. A részletszabályokról pontos információnk a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

László szerint:

2019-04-08 - 14:35

Tiszteletem!
Ma olvastam egy “érdekes” cikket arról, hogy, amennyiben a felújítandó/bővítendő ingatlanra vállalkozás van bejegyezve, akkor arra az ingatlanra nem lehet felvenni a CSOK-ot. Erről hivatalos információt nem találok.
Köszönöm: László

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 08:29

Kedves László!
A használt és új lakásokra vonatkozó kormányrendelet egyaránt tartalmazza a következőt:
“Ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett
a) lakást az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé – vagy elidegenítik,
b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,
a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, a lakóhely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni.”
Vállalkozás támogatott ingatlanba való bejelentése a lakáscéltól eltérő hasznosítást jelent és ezt nem teszi lehetővé a vonatkozó kormányrendelet.

Klaudia szerint:

2019-04-05 - 21:13

Még anyit szeretnék kérdezni, ha egyszer azt mondják falusi csokból, hogy 10 millióért lehet házat venni, akkor most miért csak a felét lehet majd igénybe venni? Ha 10 millióért szeretnék venni, akkor csak 5 jár, a másik fele az önerő, akkor ez már megint egy megtévesztés az embereknek.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:05

Kedves Klaudia!
Használt lakásra elérhető lesz 3 gyermek után a 10 milliós támogatási összeg, de nem a teljes összeg lesz igényelhető a vételár kifizetéséhez, hanem a fele. A további 5 millió forint az ingatlan korszerűsítéséhez, felújításához lesz igényelhető. Erről a napokban született kormánydöntés.

Noémi szerint:

2019-04-05 - 21:02

Én azt szeretném megkérdezni, hogy most igényeljük a falusi csokot, 4 gyerekre 2 millió 750 ezret. A ház amit vettünk 3 millió Ft.
Utána tudjuk-e igényelni a 5 millió felújítást? Falunk fent van a listán.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:07

Kedves Noémi!
Információink szerint a későbbiekben a ház felújítására, korszerűsítésére fenti esetben is igényelhető lesz a falusi CSOK.

Ildikó szerint:

2019-04-05 - 20:36

Én a Nagymamámtól vettem házat! 1 gyermekem van és a másik decemberben fog megszületni!
Jogosult vagyok a CSOK-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:07

Kedves Ildikó!
Közeli hozzátartozótól történő házvásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Kevin szerint:

2019-04-05 - 19:11

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy a falusi csokról azt hallottam, hogy ugyanazok a feltételek (TB) mint a sima csoknál. Most akkor 1 év kell vagy 6 hónap?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:16

Kedves Kevin!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A falusi CSOK többi formájához 1 éves TB jogviszonyra lesz szükség.

Ibolya szerint:

2019-04-05 - 18:54

Jó napot!
Én azt szeretném megkérdezni mivel nekem egy gyermekem van és bevállalnánk még egyet 5 éven belül, akkor megadnák nekem a 2,6 millió Ft-ot, mert 1.300.000 Ft a ház, amit kinéztünk.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:19

Kedves Ibolya!
A falusi CSOK keretében használt ház vásárlásához 2 gyermek után legfeljebb a támogatási összeg fele, vagyis 1,3M Ft lesz igénybe vehető.

Kata szerint:

2019-04-05 - 18:43

Különélő szülők esetén hogyan oldható meg a CSOK felvétele, ha a gyermekekkel élő fél igényelné a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:22

Kedves Kata!
Házastársi kapcsolat esetén – ha már nem élnek együtt a szülők – jogerős válási határozat és a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat alapján történhet az igénylés. Volt élettársak esetén elegendő az eltartott gyermekkel közös lakcím igazolása.

Robi szerint:

2019-04-05 - 17:08

Jó napot.
Érdeklődnék. Van három gyerekem. Falun találtam egy teljeskörűen felújított házat, de nem új építésű. Tíz milliót kér a tulaj. Nem igényel felújítást.
Így mennyi a falusi csok támogatás összege? Az ingatlan teljeskörűen felújított.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-06 - 00:27

Kedves Robi!
A falusi CSOK keretében fenti esetben a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb 5 millió forintot vehetnek igénybe akkor is, ha az ingatlan nem szorul felújításra, korszerűsítésre.

Dávid szerint:

2019-04-05 - 13:30

Nagyon szépen köszöm a választ. Ennek nagyon örülök. De mint írtam, én kinéztem a 6 gyermeken számara ezt a 15 milliós házat, csak az nem teljesen vilagos, hogy ha jól értettem ebből a 10 milliós falusi Csok-ból kapnék 5 millió forintot és 10 millió hitelt kellene felvennem. De én nem dolgozok, nics munkaviszonyom, idehaza vagyok a 6 gyermekemel.
Így is kapnék hitelt? Kérem legyen kedves több információt adni.
Nagyon szépen köszönöm válaszát.
Üdv.
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 13:53

Kedves Dávid!
A 6 gyermek utáni CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves munkaviszony szükséges. Ennek hiányában a támogatásra nem lehet jogosult és hitel sem vehető fel.

Péter szerint:

2019-04-05 - 12:24

Érdeklődnék. Lakásfelújításra mennyi jár 2 gyermek után?
Ez visszatéritendő hitel vagy az állam adja?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 12:29

Kedves Péter!
A falusi CSOK keretében felújításra 2 gyermek után 1,3M Ft összegű támogatás lesz igényelhető. Ez egy vissza nem térítendő támogatás.

Dávid szerint:

2019-04-05 - 11:23

Köszöm szépen a választ. Volna újra egy kérdésem. Én 46 éves vagyok és mint írtam nekem 6 kiskorú gyermekem van és egyedül nevelem őket. Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel 46 éves vagyok így még jár nekem is a falusi csok?
Köszöm válaszát.
Üdv.
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 13:17

Kedves Dávid!
Mivel meglévő gyermekek után kívánja igénybe venni a támogatást, ezt életkortól függetlenül megteheti. 46 évesen is jogosult lehet rá.

Ágnes szerint:

2019-04-05 - 10:04

Használt házat vennénk és hitelre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 10:20

Kedves Ágnes!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Ezt követően Szakértőink tájékoztatni fogják az elérhető hitellehetőségekről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Ágnes szerint:

2019-04-05 - 09:07

Jó reggelt!
Érdeklődni szeretnék, hogy tervezünk házat venni lehetőleg minél hamarabb, egy hónapon belül. Júniusban lesz az esküvőnk. Gyerek még nincs. Szeretnénk válalni (vállalható 3 gyerek?). A falusi csok-ba a mi településünk benne van. Ha most mi megvesszük a házat hitelre, lemaradunk mindenről?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:57

Kedves Ágnes!
Ha a teljes vételár kiegyenlítésre kerül lakáshitelből, akkor a július 1-től hatályba lépő falusi CSOK-ot a vásárláshoz visszamenőlegesen már sajnos nem fogják tudni igénybe venni.

Mihály szerint:

2019-04-05 - 07:27

Üdv!
Egy kicsit össze zavarodtam. Érdeklődnék, hogy akkor most a falusi csok összege ugye 3 gyermekre 10 millió. Olvastam, hogy vásárlásra csak a fele, amig korszerűsítésre a másik fele vehető igénybe. Viszont olyat is olvastam, hogy a 10 millió egésze felhasználható használt ingatlan vásárlására, amennyiben az érintett település benne van a listában. Most akkor nem tudom mi az igaz. Ha csak vásárolni szeretnék mondjuk 8 millióért, akkor 5 milliót vehetek csak igénybe vagy a 8-at?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 08:20

Kedves Mihály!
A falusi CSOK tervezetről kapott első információk úgy szóltak, hogy vásárlásra felvehető a teljes összeg. Ezt követően került sor a részletszabályok kidolgozására. Ez alapján használt lakás vételárárnak kiegyenlítéséhez is a fele összeg lesz igénybe vehető. A fennmaradó összeg felújításra, korszerűsítésre lesz felhasználható. Ha tehát 8 millió forintért szeretnének használt házat vásárolni, akkor a vételár kiegyenlítéséhez 5 millió forint összegű falusi CSOK-ot tudnak felhasználni. A fennmaradó összeg a ház felújítására, korszerűsítésére használható fel. Azt, hogy pontosan mely munkálatok végezhetők el a támogatásból, a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni.

Edit szerint:

2019-04-05 - 06:55

Nekem az lenne a kérdésem, hogy 3 gyermek után szeretnénk igénybe venni a falusi csokot. Az élettársamnak van munkahelye, én gyesen vagyok, tehát munkáltatói igazolást ő tud benyújtani, de én szeretném igénybe venni.
Ebben a formában lehetséges az igénylés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 08:33

Kedves Edit!
Élettársak (házastársak) kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra.

Barnabás szerint:

2019-04-04 - 22:50

Érdeklődnék, hogy csak 40 alattiak vehetik-e igénybe, mert az nagy kicseszés lenne!?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 08:38

Kedves Barnabás!
Ha meglévő gyermekek után szeretnék igénybe venni, akkor ezt felső életkorhatár nélkül megtehetik. Amennyiben vállalt gyermek után is történne igénylés, úgy a támogatott személyek legalább egyike 40 év alatti kell, hogy legyen.

Renáta szerint:

2019-04-04 - 22:35

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, korábban fevettem 2 gyerekre a csokot, de azóta még 3 gyermekem született. A 3-ra igényelném a falusi csokot és a másik 2-re jár a különbözet vagyis ő rájuk is lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 08:54

Kedves Renáta!
3 gyermek után már jogosult lehet 10 millió forintra a falusi CSOK keretében oly módon, hogy az összeg fele a vételár kiegyenlítéséhez, másik fele felújításhoz, korszerűsítéshez lesz felhasználható.

Dávid szerint:

2019-04-04 - 22:30

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, 6 kiskorú gyermekem van. Ha egy 15 milliós használt lakást szeretnénk megvenni, akkor a 6 gyermekre fel tudjuk-e venni a falusi csok 10 milliós összegét?
Válaszat köszöm.
Üdv.
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:02

Kedves Dávid!
A 15 milliós használt ház vételárának kifizetéséhez maximum 5 millió forint összegű falusi CSOK-ot tudnak igénybe venni 6 gyermek után. A fennmaradó összeg kiegyenlítéséhez igényelhető lesz a kedvező kamatozású CSOK hitel.

Klaudia szerint:

2019-04-04 - 21:49

Érdeklődni szeretnék, hogy lehet-e már tudni, mik lesznek a falusi csok feltételei 3 meglévő gyermek után? Ha ez nem visszatérítendő támogatás, a BAR lista kizáró ok?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:04

Kedves Klaudia!
A falusi CSOK eddig ismert részletszabályait IDE kattintva ismereti meg. A BAR lista információink szerint nem zárja ki a támogatásra való jogosultságot.

Attila szerint:

2019-04-04 - 21:22

Ha negyvenéves elmúlt az anyuka, de most fog születni kisbaba, akkor is lehet igényelni a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:05

Kedves Attila!
A várandósság 12. hetét betöltött magzat vagy már meglévő gyermek után életkortól függetlenül igényelhető a CSOK.

Beáta szerint:

2019-04-04 - 18:40

Szép napot!
A falusi csok iránt érdeklődnék! Három gyerek után, saját meglévő ingatlan bővítésére is 10 millió forint támogatás jár? Vagy csak a támogatás fele?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:40

Kedves Beáta!
Ebben az esetben is a támogatás fele lesz elérhető.

Gábor szerint:

2019-04-04 - 17:44

Üdvözlöm!
Meglévő ház esetén 3 gyerekkel a falusi Csok-hoz kell-e önerő a korszerűsítéshez és a felújításhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 10:03

Kedves Gábor!
Ha a falusi CSOK összege fedezi a felújítás, korszerűsítés teljes bekerülési költségét, akkor önerő nélkül is megvalósulhat a finanszírozás.

Krisztina szerint:

2019-04-03 - 22:06

Érdeklődnék, hogy valaki munkanélküli járadékon volt, de lett bejelentett munkahelye, akkor a tb igazolásba bele számít-e a munkanélküli járadékból származó tb. A falusi csok-hoz.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:23

Kedves Krisztina!
Az álláskeresési támogatás TB jogviszonynak minősül.

Szandi szerint:

2019-04-03 - 18:10

Nekem van 4 gyermekem és néztünk egy házat, ami 8 millió forint.
Ezt teljes egészében fizethetjük majd a falusi csokkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:36

Kedves Szandi!
A falusi CSOK keretén belül használt ház vásárlásához 4 gyermek után maximum 10 millió forint lesz igényelhető, így a 8 milliós ház teljes vételára finanszírozható elvileg a támogatásból. A falusi CSOK rendelet azonban még nem került kihirdetésre, tehát a részletszabályok nem ismertek. Kérdésére pontos választ tehát csak akkor tudunk adni, ha a falusi CSOK részletei is kihirdetésre kerülnek a Magyar Közlönyben.

Klaudia szerint:

2019-04-03 - 16:39

És tényleg visza nem térítendő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:42

Kedves Klaudia!
A falusi CSOK keretében igényelhető támogatás valóban vissza nem térítendő lesz.

Anita szerint:

2019-04-03 - 11:41

A korszerűsítéssel kapcsolatban érdeklődnék, hogy az aki már 3 gyermekre a 2,2 milliós használt lakás támogatást igénybe vette, az is felveheti korszerűsítésre a 5 milliós összeget, persze olyan faluban ahol adják majd.
Hol és mikor lehet erről pontos választ kapni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:06

Kedves Anita!
Erről pontos információnk a falusi CSOK rendelet kihirdetése után lesz. Ennek időpontja egyelőre nem ismert.

Gergely szerint:

2019-04-03 - 09:22

Két kérdéskörre szeretnék választ kapni:
1. Ha valaki felveszi a jelenleg érvényben lévő használt lakás vásárlására járó támogatást (1.430.000,- Ft, 2 gyermek után), az a későbbiekben érvénybe lépő falusi CSOK-ot is felveheti majd? Vagy csak az összeg felét (már tulajdonosként) felújításra? Valamelyik válaszuknál mintha ezt olvastam volna. (Ez mennyire biztos információ? Létezik erről egy tervezet, abból derül ki?)
2. Úgy tudom a jelenlegi CSOK szabályok szerint, hogy az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított 120 napon belül van lehetőség benyújtani a CSOK iránti kérelmet. Ez vélhetően a falusi CSOK esetében is így lesz? Tehát ha most áprilisban kötnénk meg az adásvételi szerződést, akkor a július 1-től érvénybe lépő falusi CSOK-ra jogosultak lennénk (és ennek összegét 2.600.000,- Ft írhatnánk be a szerződésbe), de ha csak szeptember 1- től lépne életbe, arra már nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 10:38

Kedves Gergely!
A falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így pontos információkkal sajnos nem rendelkezünk. Korábbi inormációink szerint aki már igénybe vette a CSOK-ot, annak a falusi CSOK keretében korszerűsítésre lesz lehetősége igénybe venni azt. A részleteket majd a vonatkozó kormányrendeletből ismerhetjük meg.
A CSOK kérelem jelenleg az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be a hitelintézethez. Mivel azonban még nem lehet tudni, mikortól lesz igényelhető a falusi CSOK, ezért véleménynk szerint egyelőre csak előszerződést lenne célszerű kötni, így nem indul el a 180 napos határidő.

Anett szerint:

2019-04-02 - 16:23

Még meg nem születendő gyermekre is igénybe vehető a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:33

Kedves Anett!
A falusi CSOK vállalt gyermek után is igényelhető lesz.

Attila szerint:

2019-04-01 - 13:49

Magosliget miért nincs a programban? A településen élők száma 400 lakos.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:23

Kedves Attila!
A végleges településlista a falusi CSOK rendelet mellékleteként fog megjelenni. A támogatás azokon az 5.000 fő alatti településeken lesz elérhető, ahol a 2003. január elsejei adatokhoz képest a népességcsökkenés nagyobb, mint az országos átlag.

Sándor szerint:

2019-04-01 - 10:27

Jó napot.
Érdeklődni szeretnék. Ezt a 10 millió Ft-ot 4 gyerek után viszza kelle fizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:54

Kedves Sándor!
A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás lesz, tehát a 4 gyermek után elérhető 10 millió forintos támogatást nem kell visszafizetni.

Ildi szerint:

2019-03-31 - 21:33

Üdv.
A tetőcsere is korszerűsítésnek számít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 13:26

Kedves Ildi!
A tetőcsere is korszerűsítési munkálatnak minősül. Ezzel kapcsolatban bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Ferenc szerint:

2019-03-31 - 08:36

Nem vér szerinti gyermekekre (nevelt gyermekek) után igényelhető-e a csok vagy a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 14:07

Kedves Ferenc!
Nevelt gyermek után nem, csak gyámság alatt lévő gyermek után igényelhető a támogatás az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után, a gyermek szüleinek halála esetén.

Norbert szerint:

2019-03-29 - 13:05

Ha most igénybe veszem a csokot használt lakásvásárláshoz, a későbbiekben ha már lesz falusi csok, a fennmaradó összeget igényelhetem még hitelkiváltásra vagy felújításra, korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 13:28

Kedves Norbert!
A különbözet a tervezet szerint korszerűsítéshez igénybe vehető lesz, de felújításra, hitelkiváltásra nem.

Norbert szerint:

2019-03-28 - 20:34

Jó napot.
Engem az érdekelne, van két kiskorú gyermekem, 10 éve dolgozom egy helyen, de van hitelem, ami már cégtől megy levonásra.
Akkor igénybe vehetjük vagy A BAR LISTA EZ esetben is kizáró ok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:35

Kedves Norbert!
A BAR lista sajnos kizáró ok.

Renáta szerint:

2019-03-28 - 17:34

Jó napot!
Érdeklôdnék, hogy Szentdénes településen nem lesz elerhetô a falusi csok? Mert most nem latom a listán.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 07:52

Kedves Renáta!
A pontos településlistát a vonatkozó kormányrendelet melléklete fogja tartalmazni.

Szabina szerint:

2019-03-28 - 14:14

Kedves Szakértők!
Két éve igenybevettük a csokot használt lakás vásárláshoz, egy gyerekre igényeltük. Mi már nem kaphatjuk a falusi csokot? Lakáskorszerűsítésre, azaz nyílászáró csere lenne, ha kapnánk.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 14:16

Kedves Szabina!
A falusi CSOK keretében elvileg fenti esetben is igényelhető lesz a támogatás. Pontos információt minderről majd csak a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk adni.

Kitti szerint:

2019-03-27 - 22:08

Érdeklődöm, hogy kalkuláció szerint 3 gyereknél 2 év vagy 180 nap TB jogviszonyt kell-e majd igazolni falusi CSOK-nál? Mi esélyesebb? Tudom, hogy még nincs kihirdetve, de új lakásnál 2 év, használtnál 180 nap meglévő 3 gyereknél a TB jogviszony feltétel CSOK-hoz.
Vajon itt mi várható?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 09:06

Kedves Kitti!
Erről sajnos még nincs információnk. Ha lesz, honlapunkon be fogunk számolni róla.

Zsanett szerint:

2019-03-27 - 18:49

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy 3 gyerekkel a településlistán szereplő településen 10 millió csokra lehet számítani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 11:22

Kedves Zsanett!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után 10.000.000 Ft összegű CSOK lesz elérhető lakásvásárlás, illetve új építés esetén. A pontos településlistát a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni.

Erzsébet szerint:

2019-03-27 - 14:39

Kérem tájékoztassanak, mert a szomszédom egyedül neveli 3 gyermekét, a polgármesteri hivatal által működtetett munkahelyen dolgozik és gyerektartást is kap jól tudom. Ha megkapná a 10 milliós csok-ot a 3 gyerek után, akkor annyiért eladnám neki a házunkat.
Kérem azt szeretném tudni, neki is jár a falusi csok keretében a 10M Ft?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 07:49

Kedves Erzsébet!
A falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így kérdését egyelőre nem tudjuk megválaszolni.

Zsóka szerint:

2019-03-27 - 12:49

Jó napot!
Mi is 3 gyermek után vennénk ezt igénybe. Tiszta, hogy menyi összeg és az is, hogy hol igényeljem, de a megszavazására mikor kerül sor?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-27 - 14:51

Kedves Zsóka!
A vonatkozó kormányrendelet Magyar Közlönyben történő kihirdetésének időpontjából egyelőre sajnos nincs információnk.

Szilvia szerint:

2019-03-27 - 12:27

Nagyon jó lenne,ha a kisebb városokban élő családok is támogatva lennének. Már meglévő lakást szeretnénk újítani két gyerekkel. De mivel a lakosság 11ezer, ezért ezt sem tudjuk igénybe venni. Ezt jó lenne, ha változtatnák.

Csaba szerint:

2019-03-27 - 07:07

Üdv!
Hol lehet majd az ügyet elkezdeni?
Bank? Hivatal, ahol be kell adni az igényt? Ez sosem volt tiszta nekem.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-27 - 11:05

Kedves Csaba!
A falusi CSOK iránti kérelemet a hitelintézetekhez lehet majd benyújtani.

Kriszta szerint:

2019-03-24 - 14:37

Üdv!
Bővülhet még a településlista? Páli település érdekelne!
Még annyit kérdeznék, hogy van 2 meglévő gyermekem, elvált vagyok! De az új párommal szeretnénk közös babát!
Milyen formában lehet igényelni?
Krisz

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 22:44

Kedves Kriszta!
A falusi CSOK-ra vonatkozó teljes lista a vonatkozó kormányrendelet mellékleteként fog megjelenni. Ez a rendelet kihirdetése után lesz elérhető.
Közös és nem közös gyermekek után egyaránt igényelhető lesz.

Attila szerint:

2019-03-24 - 09:21

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csok 3 gyerek után korszerűsítésre utólagos kifizetés lesz vagy miután benyújtottuk a korszerűsítési tervet, megkapható lesz egy összegben?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 09:47

Kedves Attila!
A korszerűsítési munkálatokról valószínűleg költségvetést kell majd benyújtani. A folyósítás részletei még nem ismertek.

Péter szerint:

2019-03-23 - 07:51

Szép napot.
Olyan kérdésem lenne, hogy kettő gyermek után tudok-e felvenni falusi csokot és ez vissza térítendő vagy hitel?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 23:33

Kedves Péter!
A falusi CSOK – amely vissza nem térítendő támogatás – 2 gyermek után is igénybe vehető lesz.

Sándor szerint:

2019-03-21 - 17:52

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy esetleg lehet-e már tudni, hogy mik lesznek a feltételek és milyen dokumentumokat kell majd beszerezni a Falusi csokhoz?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:03

Kedves Sándor!
Az erre vonatkozó kormányrendelet még került kihirdetésre.

Szabrina szerint:

2019-03-21 - 08:38

Jó napot.
Szeretnék érdeklödni, hogy a meglévö 3 gyermekemre is 10 millió lesz a csok használt lakásra? A támogatás lesz 10 millió vagy ez hitel lesz? A falusi csokot értelmezem.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 08:56

Kedves Szabrina!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek esetén elérhető 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás lesz, nem hitel.

Krisztina szerint:

2019-03-19 - 17:02

Üdvözlöm.
11 millió Ft-ért néztünk házat. Falusi csokot szeretnének igényelne rá. Ha 5 milliót ad az állam vételre, a másik 5 milliót felújításra, akkor még 6 milliót akarunk hozzá felvenni a 10 millióból.
Így lehet? Szobát bővíteni, fürdőszobát újítani szeretnének, szigetelni, tetőt cserélni az 5 millió Ft-ból.
Ezt lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:26

Kedves Krisztina!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, fenti célokra igényelhető lesz a támogatás.

Emese szerint:

2019-03-19 - 08:53

Üdvözlöm!
3 középiskolás gyerekkel szeretnénk majd a falusi csok-ot igényelni (valószínűleg hitelt is) egy másik településen úgy, hogy a jelenlegi házunk 1/1 tulajdonom. Lehetséges úgy, hogy ezt sem adjuk el? Úgy tudom, 10 évig kell benne lakni, de mi történik, ha közben a gyerekek – mivel felnőnek – másutt kezdenek önálló életet? Vissza kell fizetni? És ha esetleg idő előtt meghalok, nekik ezt vissza kell adni és kiköltözni vagy örökölhetik, a hitelt átvállalhatják? (Egyikük már nagykorú, bár iskolás és 10 év alatt sok minden történhet.)
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:35

Kedves Emese!
A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból. Az Ön esetleges halála esetén a támogatás tekintetében nem terheli visszafizetési kötelezettség a gyermekeit.

Tibor szerint:

2019-03-18 - 23:18

Jó estét!
Azt szeretném megkérdezni, hogy az én kérdésem miért nem került kiírásra és hogy arra miért nem kaptam még választ? A kérdést 03.11-én tettem fel, de azóta már újak is vannak ahogy látom.
Köszönöm.
Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:19

Kedves Tibor!
Kérdésére akkor tudunk pontos választ adni, ha a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet is kihirdetésre kerül. Ez a mai napig még nem történt meg.

Marcsi szerint:

2019-03-18 - 18:41

Üdvözlöm!
Meg szeretném tudni, hogy a falusi csok mellé lehet-e felvenni csokos hitelt 3 gyerek után? Ha van már ingatlan a tulajdonukban és szeretnénk egy faluban ingatlant venni, akkor jogosultak vagyunk-e a falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 23:04

Kedves Marcsi!
A falusi CSOK mellé is igényelhető lesz a kamattámogatott (CSOK) hitel. A meglévő ingatlantulajdon nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot.

Márió szerint:

2019-03-18 - 17:12

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék a falusi Csok után. Van 2 gyermekem, fiatalok vagyunk, házasok és nem vettünk igénybe még semmilyen támogatást, viszont nem szeretnénk hitelt felvenni, csak a 10 milliós állami támogatás érdekelne. Illetve hogy ha aláírjuk a 3. Gyermeket, mennyi idő áll rendelkezésre a 3. Gyermek születésére? Illetve a 10 milliót teljes egészében fel tudjuk használni vásárlásra vagy csak 5 milliót és 5 milliót felújításra? Mivel a kinézett ingatlan 10 millió forint.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:57

Kedves Márió!
A 3. gyermek vállalására 10 év áll rendelkezésre. A 10 milliós támogatásból maximum 5M Ft használható fel a vásárláshoz. A fennmaradó összeg pedig felújításra, korszerűsítésre költhető.

Éva szerint:

2019-03-17 - 20:19

Jó naopt!
Szeretnék érdeklödni a FALUSI Csok iránt, hogy meglévő gyermekkután jár? Vagy a még meg nem született gyerekekre utólag fog járni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:12

Kedves Éva!
A falusi CSOK meglévő és vállalt gyermekek után egyaránt igényelhető lesz.

Dávid szerint:

2019-03-17 - 19:38

Én azt szeretném kérdezni, 3 gyerek után elméletileg 10 millió jár. Ha abból az összegből tudnék venni akár melyik faluban az önök listájáról, akkor azt megtehetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:06

Kedves Dávid!
Igen, amennyiben minden egyéb CSOK feltétel is teljesül.

Judit szerint:

2019-03-17 - 15:41

Üdvözlöm!
A falusi csok keretében a meglévő házunkat szeretnénk felújítani. A férjem őstermelő, én főállású anya vagyok. Három kiskorú gyermekünk van.
A kérdésem az lenne, hogy mi meg igényelhetjük?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:53

Kedves Judit!
Információink szerint a mezőgazdasági őstermelő is biztosítottnak minősül, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Főállású anyagsági esetén úgy tudjuk, nem adható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

Zsolt szerint:

2019-03-17 - 11:45

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a falusi csokot csak meglévő, vagy vállalt gyermekre is igényelhetjük a feleségemmel?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:48

Kedves Zsolt!
A falusi CSOK vállalt gyemekek után is igényelhető lesz.

György szerint:

2019-03-17 - 11:18

Üdvözlöm.
Szeretném megtudni, aki igénybe vete a szocpolt anno három gyerekre, közben ebből kettő nagykoruvá vált, van-e lehetőség bővítésre vagy korszerűsítésére igényelni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:47

Kedves György!
A támogatás 25 év alatti eltartott gyermekek után vehető igénybe. A falusi CSOK eddig ismert feltételei fenti bejegyzésünkben olvashatók, a vonatkozó kormányrendelet azonban még nem került kihirdetésre.

Henriett szerint:

2019-03-17 - 05:52

Szép napot!
Az érdekelne, hogy hány éves korig lehet felvenni a falusi csok-ot?
Megvan szabva az életkor?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:22

Kedves Henriett!
Meglévő gyermekek után történő CSOK igénylés esetén nincsen felső életkorhatár.

Ferenc szerint:

2019-03-16 - 07:47

Kérdésem a következő: Falu külterületén lakunk 3 gyerekkel. A faluban szeretnénk házat venni.
Lehetséges-e? Csabacsüdről van szó. Jelenleg 1 és fél szoba van.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:53

Kedves Ferenc!
Az adott településen elvileg elérhető lesz a falusi CSOK, de pontos tájékoztatást ez ügyben majd csak a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk adni.

Beáta szerint:

2019-03-15 - 21:09

Üdvözlöm!
Azt szeretném megkérdezni, hogy pontosan mikortól lehet igénybe venni a Falusi csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:46

Kedves Beáta!
A falusi CSOK a tervezet szerint 2019. július elsejétől, de legkésőbb szeptermber 1-től lesz igényelhető.

Attila szerint:

2019-03-15 - 09:00

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, ha egy 12 milliós használt lakást szeretnénk megvenni, akkor a 3 gyermekre fel tudjuk-e venni a falusi csok 10 milliós összegét csak vásárlásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:18

Kedves Attila!
A falusi CSOK keretében elérhető lehet a 10 milliós összeg 12 milliós családi ház vásárlása esetén, ha valamennyi jogosultsági feltétel teljesülni fog.

Norbert szerint:

2019-03-15 - 06:30

Érdeklődésem: 44 éves vagyok, nincs gyerekem, lakásomat szeretném felújítani. Mivel rokkant nyugdíjas vagyok, így jövedelmemből nem bírom megoldani, de lakásom felújításra szorul: belső-külső-tető. Jelenleg lakásomon jelzálog van, amit rendesen fizetek.
Kérnék tanácsot, fordulhatok-e valahova, hogy ne kerüljön lakásom nagyobb bajba.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:00

Kedves Norbert!
A falusi CSOK keretében kizárólag meglévő vagy vállalt gyermekek utáni támogatás lesz elérhető.

Ildikó szerint:

2019-03-14 - 19:22

1 gyerekünk van, de ha mi szeretnénk még 2-t, akkor is fel lehet venni a 10 milliót? Ha igen, mennyi idő lenne a másik 2 gyerekre?
.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 21:51

Kedves Ildikó!
Vállalt gyermek után is igényelhető a 10 milliós támogatás. A gyermekvállalási határidő – a meglévő gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Vivien szerint:

2019-03-14 - 18:35

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy már bankokban kapható-e információ?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:44

Kedves Vivien!
Mivel a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, ezért a bankok nem tudnak még felvilágosítást adni ezzel kapcsolatban.

Krisztián szerint:

2019-03-14 - 16:44

Jó napot!
Van egy hiteles ingatlanunk 50%-50% tulajdoni hányaddal a feleségemmel és van 3 gyermekünk. Szeretnék kihasználni a falusi CSOK-ot.
A kérdésem az lenne, hogy a 10 millió mellé lehet majd igényelni a 15 millió kamatkedvezményes hitelt?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 21:49

Kedves Krisztinán!
A 3 gyermekes CSOK mellé vásárlás, építkezés esetén igényelhető lesz a 15 milliós kamattámogatott lakáshitel is.

Gábor szerint:

2019-03-14 - 14:55

Jó napot!
Nekem 4 kiskorú gyermekem van. Közel 3 éve dolgozom, állandó munkahelyem van. 10 milliónak mik a feltételei?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:05

Kedves Gábor!
A falusi CSOK jogosultsági feltételei még nem kerültek kihirdetésre. A babaváró támogatás feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Zsuzsa szerint:

2019-03-14 - 13:35

A jelenlegi és várható szabályokat figyelembe véve, egy adott ingatlan kis faluban megvásárolható csak 100% CSOK-ra önerő, hitel, másik ingatlan bevonása nélkül, vagy 20% önerő valamilyen formában mindenképpen kell és maximum csak az ingatlan 80%-a fizethető-e ki CSOK-kal. Alacsony értkéű ingatlanról beszélve, kis faluban, 3 gyermekre igénybevéve.
Köszönöm: Zsuzsa

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:02

Kedves Zsuzsa!
Amennyiben a teljes vételárat fedezi a CSOK összege, úgy önerő és plusz ingatlanfedezet bevonása nélkül is megvalósulhat a vásárlás.

Ildikó szerint:

2019-03-14 - 10:36

Érdeklődnék a falusi csok összegéről már meglévő 2 gyermek, használt ház vásárlása estén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 07:25

Kedves Ildikó!
A vásárláshoz az új lakásra vonatkozó CSOK – 2,6M Ft – fele, vagyis 1,3M Ft lesz igényelhető a falusi CSOK keretében.

Kriszti szerint:

2019-03-14 - 09:19

Üdvözlöm!
Lenne olyan kérdésem, én jelenleg cseden vagyok a babámmal, de 2 gyermekem van. Szeretnénk igénybe venni a falusi csokot ház bővitésre. Párom dolgozik! Van saját házunk, de BAR listán szereplünk.
Akkor is járna?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:56

Kedves Kriszti!
A CSOK jogosultságot a BAR lista nem zárja ki.

Annamária szerint:

2019-03-13 - 11:29

Üdvözlöm!
Engem az érdekelne, hogy ha a meglévő házamat eladom és a falusi csokot igénybe veszem, akkor lesz-e beforgatási kötelesség, ha az ingatlant 5 éven túl adom el.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 06:54

Kedves Annamária!
2019. július 1-től igényelt támogatások esetén használt lakásvásárlásnál is megszűnik az 5 éven belül eladott lakás árára vonatkozó továbbforgatási kötelezettség. Erről bővebb információt ITT olvashat.

Gábor szerint:

2019-03-13 - 10:13

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy a falusi csok keretében használt lakást vásárolnék. Mik a teendőim? Hova menjek először, kihez forduljak? A lakhely ahol vásárolnék lakást, benne van a listában is. A település polgármesteréhez forduljak? 3 gyekeres nagycsalád vagyunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 00:18

Kedves Gábor!
A falusi CSOK 2019. július elsejétől lesz igényelhető a hitelintézeteknél.

István szerint:

2019-03-13 - 09:56

Jó napot kívánok!
Érdeklődnék. Három kiskorú gyermekünk van. Korszerűsíteni szeretnénk meglévő kertes házunkat Nádudvaron. Fölötte vagyunk az 5000 lakosnak.
Mit lehet tudni? Milyen összegű támogatást kaphatunk? Csokra gondolok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 00:16

Kedves István!
Nádudvar sajnos nem falusi CSOK-kal érintett település, így sajnos nem lesz lehetőségük korszerűsítésre CSOK-ot igényelni. Amennyiben a hitelfelvételi lehetőséges is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Jolka szerint:

2019-03-12 - 19:43

Jó napot!
Amíg a gyerek tanul vagy 18 éves korig lehet igénybe venni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 00:03

Kedves Jolka!
A CSOK az eltartott gyermek 25 éves koráig igényelhető függetlenül attól, hogy tanul-e még vagy sem.

Gyöngyi szerint:

2019-03-12 - 17:13

Szép napot!
Meg szeretném kérdezni, hogy mint daruszentmiklósi lakos, érintett-e Daruszentmiklós településünk a Falusi Csokban? Ugyanis én korszerűsíteni szeretnék. Konkrétan gázt bevezetni és azzal való fűtési rendszert kialakítani. 3 fiatalkorú gyermeket nevelek közösen a férjemmel, 1-1 tulajdoni jog. A ház 180 alapterületű, ami teljes mértékben használva van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:50

Kedves Gyöngyi!
Daruszentmiklós falusi CSOK-kal érintett település. Arról azonban, hogy milyen tulajdonjog mellett lehetnek jogosultak a támogatása, csak a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk pontos választ adni.

Richárd szerint:

2019-03-12 - 14:55

Érdeklődnék. Én Cigándon lakom.
Mi igényelhetjük-e a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:46

Kedves Richárd!
A falusi CSOK Cigánd településen is elérhető lesz.

Annamária szerint:

2019-03-12 - 08:26

Jó napot.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi igénybe vehetjük használt lakásvásárlásra és mennyi az összeg, amit igényelni tudunk? 5 gyermeket nevelünk.
Előre is köszönöm.
Annamária

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:10

Kedves Annamária!
Amennyiben falusi CSOK-kal érintett településen található a célingatlan és teljesül minden további jogosultsági feltétel, úgy igényelhetik majd a támogatást.

Mária szerint:

2019-03-12 - 07:16

Mária vagyok. 5 gyerekemből már csak egy kiskorú van. Én 48 éves vagyok.
Ilyen segítség kapható lakásvásárláshoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:06

Kedves Mária!
A falusi CSOK információink szerint az eltartott gyermek 25 éves koráig igényelhető lesz.

Andrea szerint:

2019-03-11 - 23:15

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy még nincs a tulajdonunkban a lakás, de mi készítettük fel a csokra. Nem volt fűtésrendszer, amit most mi csináltattunk meg egy új gázkazánnal. A mi nevükön is van a számla, amit ki is fizettünk. Ha a csok által az enyém lesz a lakás, ez a költség utólag is visszaigényelhető korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 22:58

Kedves Andrea!
A támogatás visszamenőlegesen nem lesz igénybe vehető.

Barbara szerint:

2019-03-11 - 22:32

Nézegettem a listát Falusi csokról. Eperjeske nem található a falusi Csok között. Ez egy 1500 fős kis falu, tele közmunkásokkal, /mivel más munka nincsen/ mindenkinek van gyermeke – több is. Ez a Eperjeske nevű község miért maradt le a Falusi Csok támogatásról?
Én mint 3 gyermekes anya, szeretném igénybe venni a Falusi Csokot, egyedülálló vagyok, és remélem nem kényszerít a kormányunk arra, hogy pár éven belül elhagyjuk gyermekeimmel az országot.
Jelenleg szüleimmel lakunk, és ha pár éven belül nem lesz saját lakásunk, akkor elmegyünk az országból, mert munkahelyteremtés sincsen itt az ország legnagyobb keletibb részében, na és a fizetés is nevetséges, az ország másik végében 6-7-szeres a fizetés, szinte ketté van szakadva az ország – kereseti lehetőségben, de az már durva lenne, ha még a falusi Csokból is kimaradna a nyomorult falunk Eperjeske.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 22:57

Kedves Barbara!
A falusi CSOK végleges településlistáján megtalálható Eperjeske.

Ramóna szerint:

2019-03-11 - 19:31

Üdvözlöm.
Olyan kérdésem lenne, hogy hitelfelvétel nélkül is igénybe vehető lesz a falusi Csok?
BAR listások is igénybe vehetik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 22:47

Kedves Ramóna!
A falusi CSOK hitelfelvétel nélkül is igénybe vehető lesz. A jogosultságot nem zárja ki a BAR lista.

Tibor szerint:

2019-03-11 - 18:34

Jó estét!
Tavaly augusztusban vettünk egy házat falusi csok listába tartozó területen. 2 gyerek után 1.430.000 Ft-ot kaptunk.
A kérdésem az, hogy ilyen esetben 2 gyerek után megkapjuk-e a 2.600.000 különbözetét felújításra, korszerűsítésre? Várható-e ilyen módosítás július 1. után?
Továbbá ha ez a különbözet felhasználható, akkor azt be lehet-e forgatni a tőketartozásba is?
Köszönöm szépen válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 22:36

Kedves Tibor!
A 2,6M Ft-os falusi CSOK fele összegben felújításra, korszerűsítésre felhasználható lesz fenti esetben is.

Ákos szerint:

2019-03-11 - 17:24

Üdvözlöm!
Fiatal házasok vagyunk, önerőből most van alkalmunk vásárolni egy kis falusi házat. Az első gyerek úton van.
A kérdésünk az lenne, hogy a meglévő ingatlan ellenére, igényelhetnénk-e a falusi Csok-ot egy nagyobb ház vásárlására?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 07:47

Kedves Ákos!
Jelenlegi információink szerint a meglévő lakástulajdon nem fogja kizárni a falusi CSOK jogosultságot.

Ilona szerint:

2019-03-11 - 17:09

Mikor lehet igényelni 4 gyermekre? Milyen papírok kellenek hozzá? Anyaságin vagyok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 07:25

Kedves Ilona!
Információink szerint anyasági esetén nem áll fenn a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony, így a támogatást sajnos nem tudja igénybe venni.

Dániel szerint:

2019-03-11 - 14:59

Ha valahol van tartozásunk, akkor igénybe lehet.e venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 07:19

Kedves Dániel!
Meglévő tartozás mellett is lesz lehetőség a falusi CSOK igénybevételére.

Marcsi szerint:

2019-03-11 - 09:43

Üdv.
Én már igénybe vettem a csokot, 2 millió 200 ezret kaptam. Ha szeretném a falusi csokot is igényelni korszerűsítésre, akkor mekkora összeget kaphatok 3 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 14:41

Kedves Marcsi!
Jelenlegi információink szerint a falusi CSOK keretében fenti esetben is lesz lehetőség korszerűsítésre igénybe venni a CSOK-ot, maximum 5 millió forint összegben.

Ani szerint:

2019-03-11 - 08:52

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék. 2002-ben építkeztünk. 3 gyermekre kihasználtuk a szociálpolitikai kedvezményt. 2 300 000 Ft összeget. Sajnos “kinőttük” a házunkat. A falusi csok keretében lakásbővítésre igényelhetünk-e valamilyen támogatást?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 09:29

Kedves Ani!
A falusi CSOK keretében bővítéshez is igényelhető lesz a kedvezmény. A részletekről pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Éva szerint:

2019-03-10 - 20:43

A 10 000 000 Ft 3 meglévő gyermek esetében visszatérítendő vagy vissza nem téritendőként kell értelmezni? Falusi CSOK esetén érdeklődöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:30

Kedves Éva!
A falusi CSOK keretében elérhető támogatás vissza nem térítendő.

Judit szerint:

2019-03-10 - 14:04

Most vásárolunk használt falusi házat. Nem értem. Ha fölvesszük a “sima” csokot most, két gyerek után 1 430 000 Ft-ot kapunk. Ha július 1. után igényeljük, akkor már csak felújitásra lehet, mert megvettük 3 hónappal előbb, már csak a falusi csok felét, 1 300 000-et kaphatunk? Mit tegyünk? Fölvegyük most az 1 millió 430 ezret?
Köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:11

Kedves Judit!
Először is az a kérdés, hogy olyan településen vásárolnak-e házat, ahol a falusi CSOK keretében elérhető az emelt összegű támogatás. Ha igen, akkor várhatóan július 1. után 2 gyermek után 2.600.000 Ft lesz igényelhető. Ha most vásárolnak, 1.430.000 Ft összegű támogatást kaphatnak, majd a bevezetést követően az emelt összegű CSOK fele lesz igényelhető korszerűsítésre a tervezet szerint. Pontos információnk minderről a vonatkozó kormányrenelet kihirdetés után lesz.

andris szerint:

2019-03-10 - 12:47

Mennyi jövedelem kell hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 07:47

CSOK igénylésnél a hitelintézet nem vizsgál jövedelmet, csak munkaviszony, TB jogviszony fennállását. Arról még nincs pontos információnk, hogy milyen hosszúság TB jogviszonyt kell majd igazolni. Ezt a vonatkozó kormányrendelet fogja tartalmazni.

Anna szerint:

2019-03-10 - 10:14

Meglévő lakás korszerűsítésébe mi tartozik? Például ha a családi ház kivülről újra lesz pucolva vagy ha a régi fürdőszoba fel lesz újítva? Csak anyagár számlát elég bemutatni vagy tervrajz, költségvetés és a munkadíjról számla is szükséges lesz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 07:36

Kedves Anna!
Arról, hogy mely munkálatok minősülnek korszerűsítésnek IDE kattintva tájékozódhat. Pontos információt ezzel kapcsolatban majd a falusi CSOK rendelet fog tartalmazni. A munkálatokról költségvetést kell benyújtani és a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlávak szükséges igazolni.

Zsuzsanna szerint:

2019-03-10 - 08:00

Én 50 éves vagyok. 2 kiskorú gyermekem van /11 évesek/.
Jogosult vagyok-e, igénybe vehetem?
Köszönöm a választ.
Üdv.
Zsuzsanna

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:11

Kedves Zsuzsanna!
Meglévő gyermekek után felső életkorhatár nélkül igényelhető lesz a falusi CSOK. A jogosultsági feltételekről további pontos felvilágosítást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Annamária szerint:

2019-03-09 - 22:11

Üdvözlöm.
Mi már igénybe vettük a Csokot. Szeretnék a falusi csokot igényelni majd korszerűsítésre, vagyis a különbözetet.
Lehetséges? Más feltételei vannak?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:30

Kedves Annamária!
A falusi CSOK keretében korszerűsítésre azok számára is elérhető lesz a támogatás, akik korábban igénybe vették a CSOK-ot. A jogosultság pontos feltételeiről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz információnk, amiről honlapunkon is be fogunk számolni. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Mihály szerint:

2019-03-09 - 15:44

Tiszteletem.
Van egy ingatlan, aminek a tulajdonosa jelenleg nem Magyarországon tartózkodik.
Igényelheti-e a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:46

Kedves Mihály!
Alapfeltétel, hogy az igénylő a CSOK-kal finanszírozni kívánt lakóingatlanban lakjon életvitelszerűen, vagy építési, illetve vásárlási cél esetén abban 90 napon belül állandó lakóhelyet létesítsen.

Hajni szerint:

2019-03-09 - 15:38

Igénybe szeretnénk venni 2 gyerekre a falusi Csok-ot. Elkezdhető-e hamarabb az építkezés, mint ahogy kijön rendelet, illetve az elbírálása?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:54

Kedves Hajni!
A jelenleg hatályos CSOK rendeletből kiindulva nem probléma igénylésnél a már megkezdett munkálat, fontos azonban tudni, hogy a támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből csak a még hátralévő munkálatok finanszírozására fordítható.

Balázs szerint:

2019-03-09 - 15:22

Üdvözlöm!
Édesanyám nevén levő egyik házat vásárolnánk meg, háromgyermekes család vagyunk, még nem vettünk igénybe semmi állami támogatást. Használt családi házat vásárolnánk meg, amit fel is újítanánk, hitellel kiegészítve.
Köszönettel.
B

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:57

Kedves Balázs!
Közeli hozzátartozótól történő házvásárláshoz a falusi CSOK sem lesz igénybe vehető. A vásárlást követően, ha már az Önök nevére került a ház, korszerűsítésre igényelhető lehet a kedvezmény, amennyiben a többi CSOK feltétel is teljesülni fog.

Erika szerint:

2019-03-09 - 14:07

Jó napot kívánok.
Az én kérdésem az lenne, ha nekünk már van egy házunk amin van hitel, 2007-ben vettük. Van 3 gyerek, amiből az egyikre igénybe vettük a szocpolt. Másik használt ház vásárlásra nekünk lesz-e lehetőségünk esetleg?
Köszönöm, ha válaszol.
Üdv: Erika

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 23:06

Kedves Erika!
Másik használt ház vásárlása esetén CSOK különbözetre lehetnek jogosultak, amennyiben a további előírások is teljesülnek. Alapfeltétel, hogy a támogatás igénybevételével vásárolandó lakóházban állandó lakóhelyet kell majd létesíteniük 10 éves időtartamra.

Helena szerint:

2019-03-09 - 13:54

Jó napot!
Falusi csókol szeretnék érdeklődni. Hogyha például a ház értéke nem éri el a tízmilliót, de ötmilliónál több, mivel azt írják legfeljebb a fele lehet a 10 milliónak és ha például 7 vagy 8 millió, akkor is jár a 10 millió?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 23:10

Kedves Helena!
A támogatás összege nem haladhatja meg a vételárat.

Alexandra szerint:

2019-03-09 - 06:09

Üdv.
Mit jelent az, hogy biztosítottnak kell legyek? Gyeden vagyok, nincs bejelentett munkaviszonyom.
Akkor most én nem vehetem igénybe a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:58

Kedves Alexandra!
A gyed önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt. Ha korábbi munkaviszonya nem áll fenn, akkor sajnos nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.
Élettársak, házastársak igénylése esetén elegendő, ha legalább az egyik fél teljesíti ezt a feltételt.

Betty szerint:

2019-03-08 - 21:42

Meglévő gyerekekre is vonatkozik a támogatás? Jövedelemigazolás kell hozzá? Kötelező a hitelt is felvenni a CSOK mellé?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:50

Kedves Betty!
A falusi CSOK meglévő gyermekek után is igénybe vehető. Jövedelemigazolás nem, de TB jogviszony igazolás szükséges hozzá. A CSOK mellé nem kötelező hitelt felvenni.

Gergely szerint:

2019-03-08 - 19:38

Ahhoz, hogy igénybe vehessem a csokot, kötelező hitelt felvegyek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:48

Kedves Gergely!
Amennyiben a kívánt lakáscél kölcsön igénybevétele nélkül is elérhető, nem kötelező a hitelfelvétel.

Richárd szerint:

2019-03-08 - 19:14

Kedves hitelnet!
3 gyermekem van. Használt lakást szeretnénk vásárolni. 1 éves munkaviszonyom van. Magyar állampolgár vagyok és nem vagyok büntetett előéletű. Mennyit keresek az számít?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:46

Kedves Richárd!
A falusi CSOK jogosultságot nem befolyásolja a kereset összege.

Veronika szerint:

2019-03-08 - 10:57

Jó napot!
Akinek még nincs gyermeke, de szeretne a későbbiekben, az is igényelheti a falusi csokot? És a 10 milliós támogatás ami a nőknek jár első házasságuk megkötése után evvel együtt igényelhető, vagyis egyik nem zárja ki a másikat?
Ez pontosan mit jelent, mert nem értem
“A falusi CSOK összege azonban nem haladhatja meg egyik esetben sem a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét.”
Köszönöm a mielőbbi válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:25

Kedves Veronika!
A falusi CSOK vállalt gyermekek után is igényelhető lesz. A falusi CSOK és a babaváró hitel nem zárja ki egymást.
Korszerűsítés, felújítás esetén várhatóan költségvetést kell majd benyújtani az elvégezni kívánt munkálatokról. A támogatás összege nem lehet több a bank által elfogadott költségvetés összegénél.

Csaba szerint:

2019-03-08 - 09:21

A csokot lakás korszerűsítésre idős emberek is jogosultak igénybe venni? Például 60 év felett?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:22

Kedves Csaba!
A CSOK 25 év alatti eltartott gyermekek után vehető igénybe. Amennyiben a 60 év feletti támogatott személynek 25 év alatti eltartott gyermeke van, akkor jogosult lehet a támogatásra.

Hella szerint:

2019-03-07 - 23:05

40 év felettiek is igénybe vehetik a falusi CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:09

Kedves Hella!
Ha meglévő gyermekek után történik az igénylés, akkor igen.

Katalin szerint:

2019-03-07 - 20:12

Falusi csok esetén, ha 5 millió Ft alatt házat sikerülne venni, járna ugyanúgy korszerűsítésére is? Mindkettőt meg lehetne igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:09

Kedves Katalin!
3 gyermek után igényelhető lesz a falusi CSOK legfeljebb 10 millió forint összegben oly módon, hogy a ház megvásárlására legfeljebb 5 millió forint fordítható. A fennmaradó összeget korszerűsítésre, felújításra lehet majd felhasználni.

Erika szerint:

2019-03-07 - 16:07

Jó napot kívánok.
A kérdésem az lenne, hogy nekünk van egy házunk, amin van hitel (3 gyerek van, ebből egyre 11 éve felvettük a szocpolt). Nekünk lenne valamilyen lehetőségünk a csokot igénybe venni másik ház vásárlásra?
Köszönöm, ha válaszol.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 00:01

Kedves Erika!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot, tehát másik ház vásárlása esetén jogosultak lehetnének a támogatásra, illetve CSOK különbözetre, amennyiben a további jogosultsági feltételeket is teljesítik. Ilyen például a támogatott ingatlanban teljesített 10 éves bentlakási kötelezettség.

Edit szerint:

2019-03-07 - 09:13

Jó napot!
Olyan kérdésem lenne, hogy 2016 januárjában házat vettünk csak csok-ból, 2 gyerek után 1.430.000 Ft-ot. Nemsokára megszületik a 3 gyerek. A falusi csokot igényelhetjük korszerűsítésre, mert úgy hallottam a 10 millió, amit adnak az egyik feléből lehet csak a házat venni, a másikból korszerűsíteni, akkor elvileg itt nekünk is járnia kellene korszerűsítésre. Hitelünk hála istennek nincsen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:53

Kedves Edit!
A falusi CSOK keretében igényelhető lehet a támogatás korszerűsítésre, ha a további feltételeknek is megfelelnek majd.

János szerint:

2019-03-06 - 17:53

Jó napot!
A 10 milliót visza kell fizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:29

Kedves János!
A falusi CSOK keretében elérhető 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás.

Éva szerint:

2019-03-06 - 16:46

Üdvözlöm!
Érdekelne, ha egyedülálló anya vagyok 3 gyermekkel (sose voltam házas), igényelhetem-e a falusi csokot vásárlásra?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:13

Kedves Éva!
Amennyiben a további feltételeknek is megfelel majd, egyedülállóként is jogosult lehet a falusi CSOK-ra.

Erzsébet szerint:

2019-03-06 - 13:44

Tisztelt Cím!
Azt szeretném megtudni, hogy ha van a nevemen (100%-os tulajdonban) 2 lakás, de a csok-ot (szocpolt) nem vettük igénybe, akkor is igénybe vehetem a falusi csok-ot? Vagy a 100%-os tulajdonrészesedés kizáró ok? Feltétlenül megköveteli az odaköltözést a Csok igénybevétele? 5 gyermekem van.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:12

Kedves Erzsébet!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot. 10 éves bentlakási kötelezettség azonban előírás.

Eszter szerint:

2019-03-06 - 13:27

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy milyen feltételek teljesülése mellett tudjuk igényelni a falusi csokot! Munkanélküli alatt lettem várandós 3. gyermekemmel. Fht-t kaptam a szülésig, utána gyest. Párom külföldön dolgozik, nincs itthon bejelentett munkahelye. Nem vagyunk házasok, nincs élettársi papírunk. Jelenleg szüleimnél élek a 3 gyermekkel, párom az ő szüleihez van bejelentve.
Kell-e magyarországi munkaviszony, házassági papír, egyéb okmány a falusi csok lehetőségének kihasználásához?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:09

Kedves Eszter!
A házastársi kapcsolat meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nem feltétel. A külföldi TB jogviszony is elfogadható, de ez esetben párjának vállalnia kell, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Anikó szerint:

2019-03-06 - 07:48

Falusi csok 17 éves gyerekre is igénybe vehető? Önerő, hitel nélkül is járni fog?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 22:59

Kedves Anikó!
A falusi CSOK 17 éves eltartott gyermekre is igénybe vehető lesz. Amennyiben a vételár, illetve bekerülési költség összegét fedezi a falusi CSOK összege, úgy – információink szerint – önerő, hitel nélkül is elérhető a kívánt lakáscél.

Diána szerint:

2019-03-05 - 23:31

Üdvözlöm.
Én azt szeretném tudni, hogy ezt a falusi csokot felújításra fel tudom-e venni 1 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 22:51

Kedves Diána!
A falusi CSOK 1 gyermek után is felvehető lesz felújításra.

Enikő szerint:

2019-03-05 - 21:11

Üdvözlöm!

Pest megye Tápióbicskén elėrhető lesz a falusi csok?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 13:45

Kedves Enikő!
A falusi CSOK elérhető lesz Tápióbicskén.

Andrea szerint:

2019-03-05 - 11:29

Üdv.
A támogatott települések listája változhat még? Domony nem szerepel benne, pedig 2600-an lakjuk és csak elmennek az emberek, nem jönnek.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 15:01

Kedves Andrea!
A falusi CSOK-ra vonatkozó végleges településlita a vonatkozó kormányrendeletben kerül majd kihirdetésre.

Mária szerint:

2019-03-05 - 10:44

Üdvözlöm!
Falusi Csok keretében mennyi pénzt tudunk igényelni? Meglévő 80 m2-es felújított saját hitelmentes házunkhoz szeretnénk hozzáépíteni 70 m2-t! Jelenleg 2 gyermekünk van, így 2 illetve 3 gyermekre érdekelne a támogatás!
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 11:10

Kedves Mária!
A falusi CSOK keretében lakásbővítéshez 2 gyermek után 2,6 millió, 3 gyermek után 10 millió forint összegű támogatás lesz igényelhető a tervezet szerint. A falusi CSOK összege azonban nem haladhatja meg egyik esetben sem a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét. További pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Zsanett szerint:

2019-03-05 - 10:37

Érdeklődnék, hogy Szabolcs-SZatmár Bereg megyében Kótaj településre vonatkozik-e a falusi Csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:54

Kedves Zsanett!
A falusi CSOK-ra vonatkozó településlista a vonatkozó kormányrendeletben kerül majd kihirdetésre, ezért kérdésére ezt követően tudunk majd pontos választ adni.

S. szerint:

2019-03-05 - 10:36

Dobozon lakunk, Békés megye.
Mi igényelhetünk-e falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:52

Kedves Kérdező!
Előzetes információink szerint valószínűleg igényelhető lesz a falusi CSOK az Önök településén is. Pontos tájékoztatást a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk adni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA