Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től? - Hitelnet.hu

Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től?

2019- május 13-án kihirdetésre került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet!

Végleges településlista

A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.
kalkulátor

Hitelkalkulátor

Számoljon hitelkalkulátorunkkal, tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. június 17. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Judit szerint:

2019-06-18 - 10:34

Üdvözlöm!
A férjemmel közös családi házunk tetőfelújítására igényelnénk a falusi csokot kettő gyerek után. Az első a napokban fog megszületni. 5 éve folyamatos munkaviszonyom van a mai napig is. Június 25-től leszek csed-en.
A kérdésem, hogy így megkaphatjuk a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 15:01

Kedves Judit!
Ha a csed ideje alatti is fennáll majd a munkaviszonya, akkor kiadható lesz a TB jogviszony igazolás. Ezt azonban elegendő egyikük részéről benyújtani.

Adrienn szerint:

2019-06-18 - 10:12

Üdvözlöm!
Lenne még 1 kérdésem.
Van egy használt lakás, amit meg szeretnénk venni. 2M Ft-ba kerül és arra lennék kíváncsi, hogy csak használt lakásvásárlásra igénybe vehető-e a falusi csok, vagy csak úgy hogy ha korszerűsítjük, bővítjük vagy mindkettőre beadjuk a kérelmet!? Mert nem feltétlen van szükség felújításra. Van már 1 gyerekünk és még 1-et tervezünk. Akkor igénybe vehetjük a 2.600.000 Ft-ot? Kizárólag pénzintézeteknél lehet igénybe venni a falusi csok-ot?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 15:00

Kedves Adrienn!
A falusi CSOK csak lakásvásárlásra nem igényelhető, csak korszerűsítési és/vagy bővítési céllal. Csak vásárláshoz a normál CSOK vehető igénybe.
A normál és a falusi CSOK egyaránt a hitelintézeteknél igényelhető.

Csaba szerint:

2019-06-17 - 23:32

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy a felújítás 70 százalékát kell számlával igazolni, a maradék 30 százalékkal mi történik? Adják csak úgy?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 07:54

Kedves Csaba!
A fennmaradó 30%-ról számlát nem szükséges benyújtani, de a hitelintézet műszaki szakértője helyszíni szemle keretében ellenőrzi a költségvetésben megjelölt munkálatok elvégzését.

Éva szerint:

2019-06-17 - 22:46

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy 3 millió forint a lakás, amit meg szeretnénk vásárolni. 1 gyermek már van és még 2 gyereket szeretnék vállalni.
Akkor 6 millió forintot is elég igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 07:57

Kedves Éva!
3M Ft értékű lakás vásárlása esetén a vételár kifizetéséhez maximum 3M Ft-ot tud igényelni. A 10M Ft-ból fennmaradó összeg – maximum 7M Ft – az adott ingatlan korszerűsítésére, bővítésére használható fel.

Péter szerint:

2019-06-17 - 22:05

Üdvözlöm!
Olvastam, hogy napelemes rendszer kiépítésére jár a támogatás. Mi viszont bővíteni szeretnénk a meglévő napelemes rendszerünket és fűtésre optimalizált klímával fűtenénk.
Erre is megkaphatjuk a támogatást (napelem + klíma)?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 07:58

Kedves Péter!
Véleményünk szerint a napelemes rendszer bővítésére is igényebe vehető a falusi CSOK.

M-né szerint:

2019-06-17 - 19:42

Már három gyerekre igénybe vettem építésre, de a 4. gyermekemre igényelhetem korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:11

Kedves Asszonyom!
Ha korábban CSOK-ot vett igénybe, akkor a falusi CSOK korszerűsítésre fordítható összege minden gyermek figyelembevételével igényelhető. Ha korábban szocpolt igényelt, akkor vagy falusi CSOK különbözet igényelhető, vagy az 1 gyermek után elérhető támogatás. Amelyik Önöknek kedvezőbb.

Alexandra szerint:

2019-06-17 - 12:47

Üdv.
Szeretnék érdeklődni, hogy ha 60 nap hiányzik a falusi csok igényléséhez, akkor nem kapnám meg?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:00

Kedves Alexandra!
Ha nincs meg a legalább 1 éves (365 nap), illetve a 10 milliós falusi CSOK esetében a legalább 2 éves TB jogviszony, akkor az igénybevételre sajnos nem lehet jogosult.

Bogi szerint:

2019-06-17 - 11:51

Üdv. Megint én.
A szocpol és a csok lényegében ugyanaz. Az időbeli, és a nevében lévő eltérést letekintve nem sokban különbözik a két támogatás egymástól, így nem értem mi alapján van ez a feltétel meghatározva.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:06

Kedves Bogi!
Mindkettő egy vissza nem térítendő állami támogatás, de más-más rendelet szabályozza a korábbi szocpol, valamint a CSOK nyújtását is.
Észrevételével a rendelet megalkotásában illetékes minisztériumhoz fordulhat.

Zsuzsa szerint:

2019-06-17 - 11:36

Üdv!
Ha mi korábban igénybe vettük anno a megelőlegező szocpolt, ami azóta teljesült és törlésre került, akkor ha most igényeljük az 5 milliót bővítésre, akkor levonják belőle a korábbi támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:09

Kedves Zsuzsa!
Ha szocpolt vettek igénybe korábban, akkor annak összegével csökkenteni kell a bővítésre adható falusi CSOK összegét és a különbözet igényelhető. Ellenben ha a falusi CSOK-kal bővítendő lakóingatlant CSOK igénybevételével vásárolták, akkor annak összegét nem kell levonni a bővítésre adható támogatás összegéből.

Bogi szerint:

2019-06-17 - 11:07

Tehát amennyiben mindkét gyermekre igénybe vettük a SZOCPOLT, nincs lehetőség a falusi csok igénylésére.
Ezek szerint a fenti megjelent cikk hamis adatokat tartalmaz, hiú reményeket keltve az emberekben.:Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

korszerűsítésére,
bővítésére vagy
korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

🙁

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:28

Kedves Bogi!
Falusi CSOK igénylésénél – ahogy írtuk is – nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét. Ön azonban azt írta, hogy szocpolt vettek igénybe korábban, amit – ellentétben a korábban igénybe vett CSOK-kal – figyelembe kell venni a falusi CSOK számításánál! A cikk így nem tartalmaz hamis kijelentést.

Gábor szerint:

2019-06-17 - 10:54

Tisztelt Hitelnet!
A falusi csok-ot kihasználva 3 meglévő 20 év alatti gyermekre szeretnénk igénybe venni lakáskorszerűsítésre. Napelemes rendszert illetve szigetelést szeretnénk megvalósítani. Ez akár önerő nélkül is finanszírozható az 5m Ft-ból? Illetve a mestereket én előzőleg ki kell fizessem és az ő terveik vagy számláik alapján kell benyújtsam a megvalósítási tervet?
Köszönet a válaszér!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:40

Kedves Gábor!
A korszerűsítési munkálatokról költségvetést szükséges benyújtani a hitelintézethez. A falusi CSOK korszerűsítésre felhasználható összege utófinanszírozású. Ez azt jelenti, hogy a hitelintézet felé benyújtott költségvetésből valamekkora készültséget el kell érni az első részfolyósításhoz. Ekkor az elért készültségi fok legalább 70%-át számlával is igazolni kell. Amilyen arányú az elkészült munka a költségvetés egészéhez képest, olyan arányban folyósít a hitelintézet a CSOK-ból. Az így kapott összegből tovább lehet végezni a korszerűsítést. Ha felhasználásra kerül az összeg, akkor az újabb készültségi fok arányában újabb részfolyósítás várható.

Adrienn szerint:

2019-06-17 - 10:54

Tisztelt Hitelnet!
Van egy 5 hónapos közös babánk a férjemmel és 2 gyermekre szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK-ot használt lakás vásárlásra.
Mik a feltételek hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:20

Kedves Adrienn!
A falusi CSOK jogosultság személyi és egyéb feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.

Zsuzsa szerint:

2019-06-17 - 10:08

Üdv!
Szeretnénk bővíteni a házunkat 1 szobával, de még bővítenénk az ingatlant melléképülettel. Arra fel lehet használni a falusi csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:34

Kedves Zsuzsa!
A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása az, ami még finanszírozható falusi CSOK-kal, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig. Új melléképület építése információink szerint sajnos nem.

Heni szerint:

2019-06-17 - 07:17

Tiszteletem!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy párommal mi részletfizetéssel próbaltunk házat vásárolni. Ügyvédi szerződésünk van a jelenlegi ház tulajdonossal. Egy 2.000.000 Ft értékű házat havi 26.500 Ft-tal fizetünk. 2020.11.06.-án telne le az utolsó részlet. Még jelenleg 450.000 Ft van hátra, hogy kifizessük.
Az lenne a kérdésem, hogy erre a házra amit jelenleg még fizetünk, igényelhető-e a falusi csok? 3 kiskorú gyermekünk van. Szeretnénk majd bővíteni és a tetőszerkezetet felújítani. A ház jelenleg 45 négyzetméter alapterületű.
Kihez kell ezzel kapcsolatban fordulnií?
Ha tudna nekem segíteni, hálás lennék.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:03

Kedves Heni!
Csak olyan ingatlanra igényelhető a falusi CSOK korszerűsítési, bővítési támogatása, amely már végleges határozattal bejegyzésre került az Önök nevére. A támogatási kérelemet a hitelintézetekhez lehet majd benyújtani.

László szerint:

2019-06-17 - 06:45

Üdvözlöm.
Külső homlokzat szigetelésre vennénk igénybe a támogatást. Az anyagról rendelkeznénk számlával, a munkálatokat végezhetem én magam? A ház tulajdonos én vagyok. 2 gyermekünk van, több mint 10 éve vagyunk házasok. Én 41 éves vagyok, a feleségem 35.
Milyen feltételek mellett vehető igénybe a támogatás? Mekkora az összeg?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:06

Kedves László!
Ahhoz, hogy korszerűsítéshez igényelni tudják a CSOK-ot, feleségének is rendelkeznie kellene tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban, akár 1% tulajdoni arányban.
A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni a jogosultsághoz. 2 gyermek után maximum 1,3M Ft összegű kedvezmény vehető igénybe. További információt fenti bejegyzésünkben olvashat.

Bogi szerint:

2019-06-17 - 06:31

Üdvözlöm!
Kérdésem a következő: 2 gyermekem 17 és 20 éves. 2 éve vettünk egy ingatlant, melyen hitel van bejegyezve.
Felújításra, fűtés korszerűsítésre mennyi Falusi Csok-ot igényelhetünk, ha a SZOCPOLT régen kihasználtuk, már a régi ingatlanról törölve is lett, el is adtuk. Az új ingatlan férjem és saját nevemen van 50-50%-arányban.
Energetikai vizsgálati papírunk, értékbecslésünk 2 éves, melyet a bank készített. Ez megfelel, vagy mindenből újat kell készíteni, horribilis összegért?
Életkor követelmény van a szülők részéről?
Amennyiben a feltételeknek megfelelünk, hol lehet igényelni?
Köszönöm szíves válaszát! 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:12

Kedves Bogi!
2 gyermek után korszerűsítésre a falusi CSOK keretében maximum 1,3M Ft összegű támogatás vehető igénybe. Ezt az összeget azonban csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével és a különbözet vehető igénybe.
Energetikai tanúsítvány nem szükséges az igényléshez, értékbecslés azonban igen. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár az igénylőkre nézve.
A támogatási iránti kérelemet a hitelintézetekhez lehet benyújtani július elsejétől.

Norbert szerint:

2019-06-17 - 05:13

Tisztelt Hitelnet!
Mindenkitől azt a válasz kapom, hogy ha a párom elmúlt 40 éves, én hiába vagyok 33, nem tudjuk megigényelni a falusi csokot a harmadik vállalt gyerekre. Tényleg így van? Illetve, ha nekem megvan a 2 éves TB jogviszonyom, viszont a páromnak csak úgy lenne meg, ha a korábbi közfoglalkoztatotti munkaviszonyát is belevennénk. Elég, ha egyikünknek van meg a 2 éve?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:14

Kedves Norbert!
Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén az a feltétel, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. Megfelelő tehát, ha Ön 40 év alatti. TB jogviszony igazolás elegendő egyikük részéről.

Róbert szerint:

2019-06-16 - 23:08

Üdv.
Érdeklődnék, elakadtam. Mennyi munkaviszony kell? 1 év elég a falusi csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:16

Kedves Róbert!
A 10 milliós falusi CSOK-hoz legalább 2 éves, a támogatás többi típusához elegendő a legalább 1 éves TB jogviszony.

Juli szerint:

2019-06-16 - 20:13

Juli vagyok. Szeretném megkérdezni, még nincs gyerek, de szeretném igénybe venni a falusi csokot.
Lehetséges előbb kihasználni és azttán szülni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:27

Kedves Juli!
A falusi CSOK vállalt gyermek után is igényelhető, amenyiben az igénylő házas és legalább egyikük 40 év alatti a támogatás iránti kérelem benyújtásakor.

Anikó szerint:

2019-06-16 - 18:37

Üdvözlöm!
Szeretném megkérdezni, hogy a falusi csok használt lakásvásárlás hogy mükődik? Szeretnék házat venni. 3 gyermekem van, a legnagyobb 2001-es születésű, szakács, aki tanul, de nem nappali tagozaton.
Így is jogosult vagyok a 5+5 millióra?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:29

Kedves Anikó!
Nem feltétele a nappali tagozaton végzett tanulmány. Ha a gyermek 25 év alatti és eltartott, akkor igényelhető után is a kedvezmény. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Béla szerint:

2019-06-16 - 16:46

Tisztelt Hitelnet!
Van 3 kiskorú gyermek a családban. A feleségemmel dolgozunk, tehát TB meg ilyenek rendben vannak. Van a nevemen 1/4 ház + amiben élünk 50-50% tulajdoni arányban. A felsorolt (felújitás) dolgok közül lenne olyan, amire szükség volna.
Kérdésem, hogy a fent részletezett dolgok mellett tudom-e igényelni a falusi Csok-ot és milyen összegben?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:44

Kedves Béla!
A fent leírtak alapján nincs akadálya a CSOK igénylésnek. 3 gyermek után maximum 5M Ft igényelhető korszerűsítésre. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hitelintézet által benyújtott korszerűsítési költségvetés összegét.

Levente szerint:

2019-06-16 - 16:05

Jó napot!
Levente vagyok. Egy olyan kérdésem volna, 3 gyemekem van, de három hónapja vagyok szerződtetve. A szerződés határozatlan időre van.
Mire számíthatok? Igénybe vehetem a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:46

Kedves Levente!
A falusi CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Edit szerint:

2019-06-16 - 15:18

Érdeklődni szeretnék. 47 éves vagyok, a párom 54. 1 gyermekünk van, 17 éves tanuló.
A falusi csok nekünk is jár felújításra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:47

Kedves Edit!
Amenyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek, úgy adott életkor esetén is jogosultak lehetnek a támogatásra.

Dániel szerint:

2019-06-16 - 11:18

Jó napot!
Szeretnék érdeklődni. Feleségemmel szeretnénk a falusi csok támogatást igénybe venni használt lakás vásárlásra 3 meglévő gyermekünkre. Párom a 3 gyerekből 2-vel van gyesen, nem dolgozik. Jó magamról azt lehet tudni, hogy gyógyíthatatlan betegségem miatt le vagyok százalékolva, munkaképtelen vagyok, rokkant járadékot kapom, amiből tb járulékot vonnak le és még magas összegű családi pótlékot is kapok. Ahogy említettem munkáképtelen vagyok, tb jogviszonyom munka által nincs, egészségbiztosításom van, de járulékot vonnak a rokkant járadékomból. Betegségéről, leszázalékolásomról és a járulékfizetésemről minden szükséges papírt fel tudom mutatni, bizonyítani.
Így igénybe vehetem a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:12

Kedves Dániel!
A rokkant járadék információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, ezzel kapcsolatban azonban a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni. Ha egyiküknek sincs meg a szükséges TB jogviszonya, akkor sajnos nem lehetnek jogosultak a falusi CSOK-ra.

Attila szerint:

2019-06-16 - 11:03

Tisztelt hitelnet!
Hogy van ez, hogy az egyik hozzá szólónak azt válaszolta /Használt ház vásárlásához önerőnek is kell lenni? Mennyinek?/ és az ön válasza /Ha a falusi CSOK összege fedezi a teljes vételárat, akkor nem szükséges önerő./, de mindenütt azt válaszolja, hogy csak a vételár felét lehet vásárlásra használni, a másik felét pedig korszerűsítésre. Akkor hogy is van ez? Pl. van 3 gyermekem falusi CSOK-ot felszeretném használni használt lakás vásárlásra, akkor kapok 10 millió Ft-ot és van egy ház, aminek a vételára 8,5 millió Ft. A válaszából kivéve, akkor ezt a 8,5 millió Ft-ot ki tudom fizetni a falusi CSOK-ból?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:16

Kedves Attila!
A 10M Ft falusi CSOK-nak a fele, vagyis maximum 5M Ft használható fel a vételár kifizetéséhez, s a fennmaradó 5M Ft korszerűsítéshez és/vagy bővítéshez igényelhető. 8,5M Ft-os lakás teljes vételárát nem fedezi az 5M Ft, ezért ez esetben szükséges legalább 3,5M Ft a vételár kifizetéshez. A további 5M Ft a korszerűsítéshez, bővítéshez felhasználható a vételár maradéktalan megfizetése után.

Brigitta szerint:

2019-06-16 - 10:29

Jó napot.
3 gyerekre szeretnénk igényelni a Falusi CSOK-ot. A kiszemelt házban fürdöszoba nincs. Ha bővítésre, korszerűsítésre is igényeljük a CSOK-ot és abból szeretnénk kialakítani, megfelel a követelményeknek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:17

Kedves Brigitta!
Falusi CSOK átlali finanszírozás esetén elegendő, ha az ingatlan a bővítést, korszerűsítést követően fogja teljesíteni a fenti bejegyésben leírt feltételeket.

Ági szerint:

2019-06-16 - 08:45

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy aktív KHR listás kaphat-e kamattámogatott csok kölcsönt?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 11:19

Kedves Ági!
Aktív KHR lista esetén kamattámogatott CSOK kölcsön igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

József szerint:

2019-06-15 - 21:16

Ha hat gyermeke van valakinek és már két gyermekre vett fel támogatást, akkor az levonásra kerül? Valamint rendelkezik saját lakással.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:46

Kedves József!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot.
A támogatási összeg oly módon is meghatározható adott esetben, ha ez kedvezőbb Önök számára, hogy a falusi CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával állapítják meg, akik után korábban már kaptak vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást.

Krisztina szerint:

2019-06-15 - 20:10

Azt szeretném megkérdezni, hogy a csokból vásárolt ingatlan tulajdonjogát lehet egy személyre íratni vagy fele-fele arányban kell?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:59

Kedves Krisztina!
Házastársak, élettársak igénylése esetén mindkettejüknek tulajdonrészhez kell jutniuk. Tulajdoni hányadra vonatkozó megkötés nincsen.

Roli szerint:

2019-06-14 - 05:32

Üdvözlöm!
2 gyermekem van, a falusi csok-ot vennénk igénybe korszerűsítésre, ami 1.300.000 Ft. A támogatás utófinanszírozású? Számlával kell igazolni mindent? A korszerűsítést magam végezném, lehet-e?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:18

Kedves Roli!
A korszerűsítésre fordítható támogatás utófinanszírozású. A hitelintézet mindig az elért készültségi fok alaján folyósít a támogatásból. A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Saját kivitelezésben csak a költségvetés legfeljebb 30%-ának megfelelő munkálat végezhető el a kötelező számlabenyújtás miatt.

Laci szerint:

2019-06-14 - 05:23

Tisztel Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy minden esetben szükség van értékbecslőre? Szóval ha mi megegyezünk a tulajdonossal egy ingatlanárban, teszem azt 4 millió forint, akkor is kijönnek felbecsülni az ingatlant?
Üdv!
Laci

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:20

Kedves Laci!
Az értékbecsléstől semmilyen esetben nem lehet eltekinteni sem támogatás, sem kölcsön felvétele esetén. Az értékbecslő azt is ellenőrzi, hogy az adott ingatlan megfelel-e például a CSOK feltételeknek.

Richárd szerint:

2019-06-13 - 21:01

Helló!
Használt lakás vásárlásához szeretném igénybe venni. 3 gyerekem van és csak önkormányzati munkás vagyok, nincsen végleges szerződésem.
Szeretném megkérdezni, hogy akkor is megadják nekem?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:37

Kedves Richárd!
Közfoglalkoztatottként a 3 gyermek után igényelhető 5+5 milliós falusi CSOK sajnos nem érhető el. Ebben az esetben a normál CSOK esetén igényelhető összegre (3 gyermek után 2,2M Ft) lehet jogosult.

Emese szerint:

2019-06-13 - 20:17

Tisztelt hitelnet.
A következő kérdéseim lennék. Számlákkal kell igazolni a munkálatokat, anyagköltséget? A megpályázott összeget előre kiutalják vagy pedig a munkálatok elvégzése után utalnak? Mennyi időt vesz igénybe az eldírálási folyamat, ha pl. július. 1-jén már beadjuk a kérelmet? Plusz mennyi idő az átutalási folyamat? Problémát okozhat-e, ha a földhivatalnál a házszám 94, de a lakcímkártyán 130, a hekyrajzi szám viszont megeggyezik. Mert még a földhivatal nem módosította.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:42

Kedves Emese!
A korszerűsítésről szóló költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni. A támogatást utólag, készültségi foknak megfelelően folyósítja a hitelintézet. Az elbírálási idő a támogatási kérelem befogadásától számított maximum 60 nap. A folyósítási feltételek teljesítése után néhány napon belül utalásra kerül a támogatás. Az ingatlan tényleges és ingatlan-nyilvántartásbeli státuszának meg kell egyezni, tehát véleményünk szerint szükséges a megfelelő házszámra történő módosítás.

Tamás szerint:

2019-06-13 - 19:28

Tisztelt Hitelnet!
Mi kihasználtuk a használt lakásvásárlásra a 2.200.000 Ft-ot és szeretnénk igénybe venni a falusi csok felújítási részét 3 gyermekre, mely eddigi hírek szerint 5
000.000 Ft. Munkaviszony és egyen feltételeknek megfelelünk. Ennek pontos folyosítása és felhasználása miként jön létre? (Megelőlegezett ez az összeg vagy pedig utólag, számlá ellenében finanszírozott?) Természetesen a Falusi csok minden feltétele adott, mind település mind egyéb!
Köszönöm a szíves tájékoztatásukat előre is.
Tisztelettel.
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:44

Kedves Tamás!
A leírtak alapján korszerűsítésre igényelhető a maximum 5M Ft, ha a további feltételek is teljesülnek. A támogatás folyósításáról a korábban feltett kérdésekre adott válaszokból, a felhasználásról pedig fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Tamás szerint:

2019-06-13 - 19:26

Csak a feleségem nevén van az ingatlan. Két gyerekünk van, 25 év alattiak és eltartottak.
Megkaphatjuk-e a csokot felújításra, ha nekem nincs tulajdonrészem a lakásban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:45

Kedves Tamás!
A támogatás sajnos nem vehető igénybe, ha Önnek nincsen tulajdonrésze az ingatlanban. Megoldás lehet, ha felesége egy minimális tulajdonrészt átad Önnek ajándékozási jogcímén.

Zoli szerint:

2019-06-13 - 17:36

Üdvözlöm!
Korszerűsítéshez kapcsolódóan érdeklődöm, hogy hőszivattyú telepítés, illetve hővisszanyerő szellőző telepítés beletartozik-e a támogatásba, mint megújuló energiák felhasználása a fűtési rendszer korszerűsítésben?
Üdv.
Zoli

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:49

Kedves Zoli!
Megújuló energiaforrások alkalmazása is finanszírozható a támogatással.

Attila szerint:

2019-06-13 - 16:18

Tisztelt Hitelnet!
Én úgy értelmeztem a falusi csok részletszabályaiban, hogy a korszerűsítésre szánt összegek “megelőlegezett” pénznek számítanak és 3 éven belül kell befejezni a munkálatokat. Ennek értelmében hogyan lehet az, hogy utófinanszírozás legyen a készültségi foknak megfelelően?
Válaszat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:58

Kedves Attila!
A falusi CSOK rendelet kimondja, hogy: “A lakás korszerűsítésére e rendeletnek a bővítésre irányadó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
Lakásbővítés esetén pedig a folyósításra az alábbi szabály vonatkozik: “A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése esetében a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik.”

Katalin szerint:

2019-06-13 - 02:42

Hogyan folyósít a pénzintézet? Milyen ellenőrzésekre lehet számítani? Ha nem rendelkeznek lakástulajdonjoggal, megkaphatják-e a CSOK támogatást? Csak a fent felsorolt felújítási munkákra adnak támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 07:52

Kedves Katalin!
A korszerűsítésre fordítandó támogatást a hitelintézet szakaszosan, készültségi foknak megfelelően, utólagosan utalja. A korszerűsítendő ingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajodni hányaddal kell rendelkezniük. Ha nincs benne tulajdonrészük, a támogatásra sajnos nem lehetnek jogosultak. A falusi CSOK keretében a fenti bejegyzésben felsorolt munkálatok végezhetők el.
A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Rita szerint:

2019-06-12 - 23:41

Jó napot!
Van 3 gyerekem, 20, 21, 6 éves. A két nagynak nincs tanulói jogviszonya.
Igényelhetem a csok-ot utánuk?
Üdv: Rita

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 07:55

Kedves Rita!
Nem feltétel a gyermek részéről a tanuló jogviszony. 25 év alatti eltartott gyermek után igényelhető a támogatás.

Norbert szerint:

2019-06-12 - 22:03

Az lenne a kérdésem, hogy a munkálatokat mikor szabad elkezdeni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:06

Kedves Norbert!
Mivel a támogatás csak az el nem végzett munkálatokra kérhető, ezért a felújítási munkálatokat addig nem lehet elkezdeni, míg a támogatási kérelem befogadását követően az értékbecslésre nem került sor.

Tibor szerint:

2019-06-12 - 20:38

Üdvözlöm,
Ha 4.2M Ft volt a ház, amit árverésen nyertünk (sajnos jobban felment az ár, mint amire számítottunk), milyen lehetőségeink vannak két gyermekkel? Nem vagyunk házasok. Hitelt is vennénk fel, amennyit lehet, mert erősen felújításra szorul!
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:10

Kedves Tibor!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt az elérhető hitelkonstrukciókról!

Anikó szerint:

2019-06-12 - 18:26

Szeretném kérdezni, hogy mielőtt igényelem a falusi csokot, befojásolja-e, ha előtte veszek fel személyi kölcsönt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:21

Kedves Anikó!
A falusi CSOK jogosultságot nem befolyásolja a kérelem benyújtása előtt felvételre kerülő személyi kölcsön, ha a támogatás mellé hitelt nem kíván felvenni.

Hajnalka szerint:

2019-06-12 - 16:49

Érdeklődnék bármelyik csok lehetőség felől. Melyiket tudnám igénybe venni egyedülálló 4 gyermekes anyuka vagyok, 5 éve folyamatosan közfoglalkoztatotti jogviszonyban.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 08:24

Kedves Hajnalka!
Közfoglalkoztatottként a 10 milliós falusi CSOK-ra sajnos nem lehet jogosult. 4 gyermeke után használt lakóingatlan vásárlásához 2.750.000 Ft összegben a normál CSOK-ot igényelheti, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Erről IDE kattintva tájékozódhat.

Gergő szerint:

2019-06-12 - 09:57

Titelt Címzett!
Kérem segítsen válaszadásával.
A tulajdonomban van egy ház, amit 2019.06.17.-ei keltezéssel eladok.
Szeretnék venni egy másik házat, aminek 2019.07.15.-én lesz az adásvételije, és ehhez szeretném felvenni a két gyerek után járó vidéki CSOK 2,6M forintot.
Olvsatam, hogy 2019.07.01.-gyel megszűnik az eladott ház utáni pénztovábbforgatási kötelezettség.
Ebben az esetben is érvényes rám a továbbforgatási kötelezettség megszűnése, ha az eladott ház 2019.07.01 előtti adással törénténik. Ez eladott ház nagyobb értékű mint a megvásároilni kívánt, az az aggodalama, hogy emiatt elesek a véidéki CSOK-tól.
Köszönöm előre is.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 10:17

Kedves Gergő!
Továbbforgatási kötelezettséggel nem kell számolnia akkor sem, ha július 1. előtt értékesíti meglévő lakását. Erről július 1-től nem szükséges nyilatkozni a CSOK kérelemben.
A falusi CSOK keretében használt ház vásárlásához 2 gyermek után maximum 1,3M Ft-ot költhet a ház vételárának megfizetésére. A fennmaradó 1,3M Ft a vásárolt ingatlan korszerűsítésére, bővítésére használható fel.

Hajnalka szerint:

2019-06-12 - 06:40

Jó napot kívánok.
Egyedülálló, özvegy anya vagyok 3 gyermekkel.
Én igényelhetem ezt a támogatást?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 09:14

Kedves Hajnalka!
Meglévő gyermekei után özvegyként is jogosult lehet a támogatásra, ha a további falusi CSOK feltételek is fennállnak.

Zsuzsanna szerint:

2019-06-11 - 21:31

Tisztelt hitelnet.
Kérdésem az lenne, hogy vettünk egy ingatlant, ami a 3 gyermekünk nevén van.
Így is tudjuk igényelni a falusi csokot 5 milliót felújításra és korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 09:27

Kedves Zsuzsanna!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő ingatlanban Önöknek, mint támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kellene rendelkezni. A 3 gyermek nevén lévő ingatlan korszerűsítésére a támogatás sajnos nem igényelhető.

Orsi szerint:

2019-06-11 - 19:06

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy a falusi csokot kortól függetlenül lehet-e igénybe venni? Ha mi 500.000 Ft-ot tudnánk igényelni, akkor annak a felét lehet csak a ház vásárlására fordítani vagy az egészet? Khr listán szereplő személy, aki passzívan van, az felvehet-e?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 12:18

Kedves Orsi!
A passzív KHR státusz nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot. A falusi CSOK összegének maximum fele fordítható a vételár kifizetéséhez. A fennmaradó összeg korszerűsítésre, bővítésre igényelhető.

Gergő szerint:

2019-06-11 - 17:17

2 gyerekem van, fiú lány.
Hogyan tudom felvenni a falusi csokot, mert 2.450.000, meg szeretném venni. Mi a pontos adat, amik kellenek hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 12:32

Kedves Gergő!
A falusi CSOK összege 2 gyermek után 2,6M Ft, melynek a fele, maximum 1,3M Ft fordítható a vételár kifizetéséhez. A fennmaradó összeget a ház korszerűsítésére, bővítésére lehet fordítani. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Anita szerint:

2019-06-11 - 16:28

Üdvözlöm.
Jelenleg van 2 gyermekünk a férjemmel, tervezzük a harmadikat. Van egy házunk, ami a férjem nevén van, a falusi csokkal érintett egyik településen, ott is lakunk. Ha ugyanarra a telekre szeretnénk egy új építésű házat építtetni, arra felvehetnénk a falusi csokot? Ha elkészülne, az újba át is költöznénk. A telek nagy, tehát elférne rajt a ház. Továbbá ilyenkor az új építésű házaknál kell előleget letenni, ha igen, arra felhasználható a csok vagy a csok mellé felvett kedvező kamatozású hitel?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 12:41

Kedves Anita!
A falusi CSOK használt lakóingatlanra vehető igénybe. Új lakás építéséhez a normál CSOK szerint igényelhetik a 2,6M Ft összegű támogatást és a hozzákapcsolódóan felvehető maximum 10M Ft összegű támogatott hitelt. Ezek folyósítása a saját erő beépítését követően, készültségi foknak megfelelően történik, tehát előleg fizetésére nem használható fel.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Máté szerint:

2019-06-11 - 16:05

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy amennyiben korábban igényeltem már 2 gyermekre CSOK-ot a vásárláshoz, (1.430.000 Ft) akkor most ezen falusi ingatlanra a meglévő két gyermekemmel mennyi falusi CSOK-ot kapnék az ingatlan korszerűsítésére? Továbbá korábban már elkezdtem a korszerűsítést, amit még nem fejeztem be, de mondjuk, ha a konyhát korszerüsítem, egy új konyhabútorral, akkor annak hogy lenne a finanszírozása?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 12:43

Kedves Máté!
Korábban igényelt CSOK esetén az adott ingatlan korszerűsítésére 2 gyermeke után maximum 1,3M Ft összegű falusi CSOK-ot igényelhet. A támogatás a korszerűsítésből még hátralévő munkálatokra vehető fel, bútorvásárlásra azonban nem használható. Arról, hogy mely munkálatokra vehető igénybe, fenti bejegyzésünkben részletes leírás található.

Krisz szerint:

2019-06-11 - 14:18

Illetve: előre fizetik az igényelt összeget, vagy utólag? Belezavarodtam a mondatba! 😀

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 12:48

Kedves Krisz!
Egy-egy elkészült munkálat után – utólagosan – történik a kifizetés.

Krisz szerint:

2019-06-11 - 14:15

Kedves Hitelnet!
Azt lehet tudni, hogy előfinanszírozásos lesz a falusi csok, vagy megjön az igényelt pénz és ennek költését kell számlákkal igazolni?
Köszönöm szépen.
K

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 14:23

Kedves Krisz!
A bővítésre, korszerűsítésre igényelt összeg utófinanszírozású lesz, az elért készültségi fok arányában. Mindig az elért készültségi fok legalább 70%-át kell számlával igazolni.

Julcsi szerint:

2019-06-11 - 13:10

Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy négy gyermekem után igénybe venném a falusi CSOK-ot. Viszont munkahely váltás miatt a tb jogviszony átlépte a megengedett 30 napot, 41 nap.
Kérdésem: élettársam igényelhetné a Falusi Csokot, mert neki meglenne a tb-je, viszont nem ő a vér szerinti apa.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 14:11

Kedves Julcsi!
Élettársak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. A falusi CSOK nem közös gyermekek után is igénybe vehető. Élettársak igénylése esetén elegendő, ha legalább egyikük részéről igazolható a szükséges TB jogviszony.

lldikó szerint:

2019-06-11 - 12:50

Üdvözlöm.
Én egy olyan kérdést szeretnék feltenni, 17 éve élek párommal élettársi kapocsolat, papítunk az nincs, megházasodva nem vagyunk, viszont 6 kiskorú gyermekünk van. Kettő sajnos tartós beteg, én gyesen vagyok már 13 éve lassan, párom 2 éve körül bejelentett munkahellyel rendelkezik.
Az a kérdésem, hogy csak 4 órában van bejelentve, így is lehet igényelni a falusi csok-ot? Ha igen, akkor mégis hol tehetem ezt meg, mert meg szeretnénk venni azt házat, amiben életvitelszerűen élünk. Már lassan egy éve és azt felújítani, csatornázni, korszerűsiteni, stb.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 14:16

Kedves Ildikó!
A TB jogviszony részmunkaidős állás esetén is fennáll. A 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén azonban lényeges, hogy a közfoglalkoztatotti jogviszony nem vehető figyelembe. Meglévő gyermekek után élettársi kapcsolatban is igényelhető a támogatás. Az élettársi kapcsolatról elegendő nyilatkozni a CSOK kérelemben. A támogatás július elsejétől lesz elérhető a hitelintézeteknél. A falusi CSOK-ot akkor tudják igénybe venni, ha a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Erika szerint:

2019-06-11 - 09:08

Az iránt érdeklődnék, hogy a falusi csok és hitel mely pénzintézeteknél lesz igényelhető és hogy az adásvételi szerződésnek 2019 júl. 1. utáninak kell-e lennie, vagy elfogadják-e a már most megkötöttet is.
Válaszukat megköszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 09:13

Kedves Erika!
A falusi CSOK információink szerint elérhető lesz valamennyi pénzintézetnél, ahol a normál CSOK is elérhető. Az adásvételi szerződés július 1. előtt is megköthető.

Eszter szerint:

2019-06-11 - 08:41

Üdv! Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy idén vettünk egy ingatlant, 1 millió forint Csok támogatást igényeltünk. Viszont úgy alakult az életünk, hogy el kell adjuk az ingatlant, és egy másik településen szeretnénk venni egy másikat.
Kérdésem az lenne, hogy kaphatunk-e falusi Csok támogatást, vagyis a különbözetet vagy mindenképpen először el kell adni a házunkat és a Csok-ot visszafizetni? A kiszemelt ingatlan felújításra és bővítésre szorul, ebben az esetben úgy olvastam, hogy maximum 3 év a bentlakási kötelezettség. 3 gyermekünk van.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 09:27

Kedves Eszter!
A vonatkozó jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy ha lakásigényüket másik lakás vásárlásával kívánják kielégíteni, a kapott támogatási összeget letétbe helyezzék, majd a másik lakás megszerzés igazolását követően a támogatás érvényesíthető az újabb lakásra vonatkozóan is. Ebben az esetben az újabb lakás alapterületének nagyobbnak kell lennie annál, mint amire az eredeti támogatást igénybe vették. Ezt követően a meglévő lakásra igénybe vehető a korszerűsítésre/bővítésre járó támogatás is preferált kistelepülésen.
A 3 éves időtartam a korszerűsítési munkálatok befejezésére vonatkozik. A bentlakási kötelezettség ez esetben is 10 év, mint normál CSOK esetében.

Katica szerint:

2019-06-11 - 05:17

Én 3 gyerekes egyedülálló anyuka vagyok. Támogatott településen van saját tulajdonú 2 szobás, főzőfülkés, fürdőszobás házam. Még soha nem vettem igénybe sem szocpolt, sem CSOK-ot semmilyen formában.
Erre az ingatlanra igényelhetek-e korszerűsítésre falusi Csok-ot?
A másik kérdésem, hogy egyedülállóként igényelhetem-e a falusi Csok-ot használt lakás vásárlásra és korszerűsítésre?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 08:03

Kedves Katica!
Falusi CSOK preferált településen lévő ingatlan korszerűsítéséhez igényelheti a támogatást egyedülállóként is, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek.
Ugyancsak jogosult lehet használt lakás vásárlásra és korszerűsítésre is igényelni a támogatást, ha a további feltételek is fennállnak.

Kriszti szerint:

2019-06-10 - 23:05

Ha aláírok meg egy gyereket a meglévő 1 mellé, hány éven belül kell meglennie?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 08:11

Kedves Kriszti!
A gyermekvállalási határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év.

Brigitta szerint:

2019-06-10 - 22:58

Ha vásárolnék férjemmel és 3 gyermekünkel 1 ingatlant, akkor a falusi csok igényelhető? Ugye benne van a telephely a listában. A vásárlásnál igényelnénk az 5 millió forintot.
Mondjuk, hogy ki tudnánk pótólni a hiányzó összeget a vásárlásnál. Hitelt nem szeretnénk.
Az átalakításra a pénzt előre vagy utólag kapnánk meg? Ez ugye a csok másik fele lenne?
Ha van már egy ingatlanunk és a falusi csokkal vennénk még egyet.
Viszont a gyerekeket nem szeretnénk az iskolákból kivenni.
Ragaszkodnánk a mostani iskolához akkor kétlakiak lehetnénk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 08:10

Kedves Brigitta!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, igényelhető a falusi CSOK maximum 5M Ft összegben a vásárláshoz, a fennmaradó 5M Ft pedig az ingatlan korszerűsítéséhez. Ez utóbbi összeget készültségi fokkal arányosan, utólag folyósítja a bank.
A meglévő ingatlantulajdon nem zárja ki a jogosultságot. A támogatott ingatlanban azonban életvitelszerűen kell lakni. Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik.

Andrea szerint:

2019-06-10 - 22:43

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha már korábban 3 gyermekre kihasználtuk a csokot, akkor most ha jól értelmezem, kaphatunk 5 000 000 Ft támogatást bővítésre, korszerűsítésre. Ehhez ilyen esetben hány éves munkaviszony szükséges? TB jogviszony mit takar? Nem kell feltétlenül a munkaviszony? Ha van benne megszakítás, de közben a tb fizetve van, akkor az is jó? (munkanélküli központtól kapott támogatás, álláskeresési is jó?)

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 09:32

Kedves Andrea!
Korábbi CSOK igénybevétele esetén is igényelhető a falusi CSOK bővítésre, korszerűsítésre. Ehhez legalább 1 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Arról, hogy mely jogviszonyok keletkeztetnek TB jogviszonyt, IDE kattintva tájékozózdat. Az álláskeresési támogatás keletkeztet TB jogviszonyt. Az előírt jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A megszakítás alatt fizetett egészségbiztosítás nem helyettesíti a társadalombiztosítási jogviszonyt.

Szabolcs szerint:

2019-06-10 - 22:12

Jó estét!
Már meglévő 1 gyermek és 1 vállalt után így majd a 2 gyermekre együtt felvehetjük a falusi csok használt házra a 2,6M Ft-ot? (A többi feltétel persze rendben van.)
/Elméletileg./

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 09:41

Kedves Szabolcs!
A falusi CSOK keretében 2 gyermek után maximum 1,3M Ft vehető igénybe a vásárláshoz. A fennmaradó 1,3M Ft a vásárolt ház korszerűsítésére, bővítésére használható fel.

József szerint:

2019-06-10 - 21:58

Kedves Hitelnet.hu!
Falusi CSOK-ot szeretnèk igényelni. De jelenleg csak 1 gyerekem van. De ha bevállaljuk a másodikat, arra mennyi időt adnak, hogy megszülessen?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 09:43

Kedves József!
1 gyermek vállalása esetén a teljesítési határidő 4 év.

Márton szerint:

2019-06-10 - 20:18

Az lenne a kérdésem, hogy 2 gyerekre igénybe vettük a csokot, egyet bevállatunk. Hogy tudnák megkapni a csok különbözetet korszerűsítésre? Hol kell igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 09:56

Kedves Márton!
Falusi CSOK preferált településen a korszerűsítésre fordítható teljes összeget (2 gyermek esetén legfeljebb 1,3M Ft) megkaphatják, amennyiben a további feltételek is fennállnak. A támogatás iránti kérelemet ahhoz a hitelintézethez lenne majd célszerű benyújtani, ahol a vásárláshoz a CSOK-ot is igénybe vették.

Heléna szerint:

2019-06-10 - 15:20

Helló!
Ha valaki korszerűsítésre igényli, akkor kell önerő vagy előre fizetnek vagy utólag, mert akinek nincs önerője, akkor mi van, akkor mire jó ez a csok, ha nincs önerö?
Mennyi tulajdoni hányad kell házastársak esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:11

Kedves Heléna!
A korszerűsítésre fordítható összeg készültségi foknak megfelelően, utólag kerül folyósításra.
A házastársaknak együttesen legfeljebb 50% tulajdoni hányaduk kell, hogy legyen a korszerűsítendő ingatlanban.

Tamás szerint:

2019-06-10 - 13:37

Én ápolási díjon vagyok a kisfiammal már több mint egy éve.
Arra jár a falusi csok, mert úgy tudom, hogy arra is lehet.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:19

Kedves Tamás!
Ápolási határozat esetén nem szükséges TB jogviszony igazolást benyújtani.

Eliza szerint:

2019-06-10 - 13:36

Tisztelt Hitelnet!
Csak azt szeretném megtudni, hogy mi tavaly vettunk 1 ingatlant csok plusz hitel segítségével. Most felújításra kérnénk a 2 gyermek után járó összeget. Viszont hitelre is lenne szükségünk, de az egyik pontban az írják, akkor mi nem vagyunk jogosultak a felújítási hitelre? Válaszukat köszönöm.
A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:
két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.
Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:24

Kedves Eliza!
Ha a 3% kamatú OTK hitelt vették igénybe, akkor a korszerűsítésre igényelhető, szintén 3% kamatú lakáshitel valóban nem igényelhető. Amennyiben másik típusú hitelt vettek fel a CSOK mellé, úgy igényelhető ez a kölcsön.

Tünde szerint:

2019-06-10 - 11:29

Helló.
Van három kiskorú gyermek és abban a helyzetben vagyok, olvastam az interneten, hogy a falusi csok csak a megadott falukban érvényes. Az a baj, hogy a falu, ahol lakunk, pont nem esett ebbe bele és konkrétan az volna a kérdésem, hogy attól más faluban vehetunk-e házat vagy egyátalán igénybe vehetem-e?
Elöre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:38

Kedves Tünde!
Bármely falusi CSOK-kal érintett településen vásárolhat ingatlnat, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Magdi szerint:

2019-06-10 - 07:30

Üdvözlöm.
Falusi Csok-ot felújításra 2 gyermek után szeretném igényelni. Kérdés, hogy jogosult vagyok-e rá? 2014-ben elváltam. Az ingatlan a volt férjem és az én tulajdonomban van. A házat majdnem elvesztettem, sok utánajárás után a családi csődvédelem nyújtott segítséget. Tehát én fizetem a 107.000 Ft törlesztést havonta. Közben lett új párom, férjhez mentem, tehát az ingatlanban a második férjem, 2 gyermekem és én élünk négyen.
A kérdésem az lenne, hogy ebben a felállásban felújításra igényelhetem-e a falusi csok-ot? Hová fordulhatok segítségért?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:48

Kedves Magdi!
A falusi CSOK igénybevételével felújítandó ingatlanban az igénylőknek együttesen legfeljebb 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. A leírt esetben véleményünk szerint a támogatás sajnos nem igényelhető.

Melinda szerint:

2019-06-10 - 06:41

Jó napot!
Engem az érdekelne, mit is takar a készültségi fok? Ezzel szerintem sokan nincsennek tisztában. Három éve igénybe vettem elvált szülőként a 3 gyermekemre a csokot. A két kicsi még iskolás, a nagy 23 éves, saját keresettel rendelkezik. Rá még ugyanúgy jár ez a falusi csok támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:59

Kedves Melinda!
A készültségi fok a benyújtott költségvetés alapján elkészült munkát jelenti. A támogatásnak annyi százalékát folyósítja a hitelintézet, amilyen százalékban elkészült a munka, tehát amennyi a készültségi fok.
A támogatás 25 év alatti eltartott gyermekek után vehető igénybe.

Zoltán szerint:

2019-06-10 - 05:39

Jó napot!
A korszerűsítésbe a napelem kiépítése is beletartozik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 10:59

Kedves Zoltán!
A korszerűsítésbe információink szerint a napelem is beletartozik.

Betti szerint:

2019-06-09 - 22:46

A falusi csokot nem lehet igényelni 3 gyerekre, ha közfoglalkoztatott vagyok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:05

Kedves Betti!
A 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz szükséges legalább 2 éves TB jogviszony számítása során a közfoglalkoztatotti jogviszony sajnos nem vehető figyelembe.

Icu szerint:

2019-06-09 - 21:36

Tisztelt hitelkalkulátor!
Az ingatlan amiben gyermekemmel élek, tulajdonjogilag a volt férjemé. Én bár listás vagyok. 500.000 Ft a fenálló hitel.
Megvásárolhatnám a falusi csokkal?

Ildikó szerint:

2019-06-09 - 18:38

Üdvözlöm!
100%-ban tulajdonosa vagyok egy ingatlannak. Férjem 25% tulajdonrésszel rendelkezik egy másikban öröklés útján. Falusi CSOK igénybevételével vásárolhatunk-e közösen ingatlant meglévő 3 gyermek esetén? Támogatást még nem vettünk igénybe és minden egyéb feltételnek megfelelünk.
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:27

Kedves Ildikó!
A meglévő ingatlantulajdonok nem zárják ki a falusi CSOK jogosultságot.

Amanda szerint:

2019-06-09 - 18:32

Üdvözlöm.
Arra vagyok kíváncsi, hogy én igénybe tudnám-e esetleg venni a falusi csokot. Egyedülállóként nevelem a 2 gyerekemet. 5 éves a kisfiam, 1 éves a kislányom.
Gyesen vagyok, mind a két gyerekemre kapom a gyest, mivel a fiam beteg.
Kérdésem: mi igénybe tudjuk venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:30

Kedves Amanda!
Ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya nem áll fenn, akkor sajnos nem igényelhető a támogatás.

Csaba szerint:

2019-06-09 - 00:32

Üdvözlöm. Azt szeretném kérdezni, hogy az 5 millió forint 70 százalékát kell számlával igazolni, a fenmaradó 30 százalékkal mi történik? Megkapom blinkre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 13:55

Kedves Csaba!
A költségvetés 70%-át elég számlával igazolni, azonban a költségvetésben elfogadott munkálatok elvégzését műszaki szakértő ellenőrzi. A 100%-os készültségig a bank a támogatás 5-10%-át visszatartja.

Kata szerint:

2019-06-07 - 06:12

Üdvözlöm!
2017-ben egyedülállóként hitelre és a 20 éves lányom után járó Csokra vettem egy lakóingatlant Tardon. Közben a párommal összeköltöztünk és most várjuk a közös babánkat. Fél szeretnénk újítani az ingatlant. 3 éves munkaviszonyom van. A koromra való tekintettel táppénzre kerültem.
A kérdésem az lenne, így is igényelhető a falusi csok? A fürdőszoba felújításba a már belekezdtünk, mindent magunk csinálunk, tehát számláink maximum az anyagokról leszneknek.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:10

Kedves Kata!
Élettársként történő CSOK igénylés esetén a támogatott ingatlanban mindkettejüknek kell, hogy legyen tulajdonrésze.
Az elvégezni kívánt munkálatokról költségvetést kell benyújtani és a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával szükséges igazolni.

Róbert szerint:

2019-06-07 - 04:46

Az lenne a kérdésem, hogy az egyedülálló anyukákkal mi a helyzet, ők nem léteznek három gyerek mellett? Ráadásul aki még fogyatékosági támogatásban is részesül, azoknak lehetőség semmi? Mert vannak az országban páran ilyen emberek is.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:33

Kedves Róbert!
Egyedülálló szülő is jogosult lehte a falusi CSOK-ra, ha az előírt valamennyi jogosultsági feltételnek megfelel. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Éva szerint:

2019-06-07 - 02:44

Használt ház vásárlásához önerőnek is kell lenni? Mennyinek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:34

Kedves Éva!
Ha a falusi CSOK összege fedezi a teljes vételárat, akkor nem szükséges önerő.

Éva szerint:

2019-06-07 - 02:42

Ha az egyik fèl bárlistás, akkor is jogosult? Ha van egy meglévő gyermek és vállalna még egy gyermeket, akkor lehet kettő gyereket számolni? A párnak házasnak kell lenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:38

Kedves Éva!
A falusi CSOK jogosultságot a BAR lista nem zárja ki. 1 meglévő és egy vállalt gyermek esetén a két gyermek után járó összeg igényelhető. Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén feltéetel a házastársi kapcsolat.

Imola szerint:

2019-06-06 - 22:12

Üdvözlöm!
Felújìtàsra szeretnénk felvenni a falusi csokot a meglévő házunkra, ahol 1/1-ben én vagyok a tulajdonos. 3 gyermekem van és 2 éve gyeden vagyok, de hatàrozatlan idejű szerződésem van a munkáltatómnál. Így jogosult lehetek-e rá? Vagy ha nem vagyunk házasok, a párom igénybe vehetné-e rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:47

Kedves Imola!
Élettársak, házastársak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. A jogosultság feltétele, hogy a falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő ingatlanban mindkét fél rendelkezzen tulajdoni hányadban. Az igénylésnek tehát nem feltétele a házastársik kapcsolat, viszont együttesen igényelhetik akkor, ha párjának is van benne tulajdonrésze, akár 1%.

Veronika szerint:

2019-06-06 - 22:05

Szép napot!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy korszerűsítésre igényelnénk a falusi csokot. Viszont az ingatlan amire igényelnénk a párom (41 éves) nevén van 50% ban, a másik fele a kisfiunk (8) nevén van. És én (35) vagyok a haszonélvező.
Így is igényelhetjük erre az ingatlanra? Vagy esetleg vegyük inkább igénybe a 5+5 millós csokot? Ha azt egyáltalán így tudjuk-e egy másik ingatlan vásárlására?
Nagyon Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 08:56

Kedves Veronika!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő lakóingatlanban az igénylőknek (Ön és párja) együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kellene rendelkezni és haszonélvezeti jog nem lehet az ingatlanon.
Amennyiben az 5+5M támogatás jogosultsági feltételei fennállnak, igényelhető a támogatás másik ház vásárlásához, amiben állandó lakóhelyet is létesítenek.

József szerint:

2019-06-06 - 16:36

Szia.
Lányom 14 éves, fiam 18 éves, aki szeptemberben kezdi a két éves nappali képzést érettségire.
Kérdésem: korszerűsítésre jogosultak vagyunk, továbbá 2006. évben építkeztünk, ahol felvettük a szocpolt, ez esetleg akadály?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:21

Kedves József!
Fenti esetben a 2 gyermek után korszerűsítsre igényelhető 1,3M Ft támogatási összeget csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével és különbözet igényelhető. Mivel azonban a 2006-ban építkezés esetén elérhető szocpol magasabb összeg volt, különbözet sajnos nem érvényesíthető.

Anikó szerint:

2019-06-06 - 16:15

Jó napot!
3 gyermekre szeretném a falusi csokot igénybe venni. A megvásárolt házat szeretném korszerűsíteni. A vételár 3,5 millió, akkor a fennmaradó összeg kiadható korszerűsítésre? Hogyan, milyen ütemezéssel juthatunk az összeghez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:28

Kedves Anikó!
A 10 millió Ft-os falusi CSOK-ból finanszírozható a 3,5 millió Ft-os vételár, a fennmaradó 6,5 millió Ft pedig korszerűsítésre fordítható.
A vásárláshoz szükséges összeget a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára utalja. A korszerűsítésre fordítható támogatás folyósítása készültségi fokkal arányosan, utólag történik.

J. szerint:

2019-06-06 - 14:42

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi Csok meglévő gyerekekre mennyi lenne a megadott helyen használt lakás vásárlásra? Még nem vettünk semmit se igénybe, hitelt pluszba meg nem szeretnénk felvenni.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:37

Kedves J!
A falusi CSOK összegéről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Bpetya szerint:

2019-06-06 - 13:56

Tisztelt Hitelnet!
Legyenek szívesek segítsenek értelmezni a rendelet alábbi részét:
“A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:
• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel”
Ez azt jelenti, hogy a falusi csokkal felújítani kívánt ingatlannak már eleve lakhatónak kell lennie?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:45

Kedves Bpetya!
Fenti helyiségekkel kell rendelkeznie az ingatlannak. A közművekkel kapcsolatos elvárásoknak és a lakhatósági feltételnek a korszerűsítés végére kell teljesülnie.

József szerint:

2019-06-06 - 11:56

Tisztelt hitelnet.hu!
2005-ben szocpolra vettünk házat. Most falusi csokra szeretnénk másikat venni 3 gyermek után. Tudjuk-e igényelni a 5+5 milliót úgy, hogy már szocpolt is igénybe vettünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:50

Kedves József!
Ez esetben információink szerint CSOK különbözetre lehetnek jogosultak, vagyis a falusi CSOK összegéből le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét.

Edit szerint:

2019-06-06 - 10:32

2 gyerekem van. Jelenleg munkanélküli. A házat amit meg szeretnék venni haszonélvezetem van rá.
Kérdésem az lenne, hogy így jár-e a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:53

Kedves Edit!
Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra nem igényelhető támogatás. A jogosultság további feltétele a megfelelő TB jogviszony igazolása, ami munkaviszony hiányában sajnos nem áll fenn.

Kata szerint:

2019-06-06 - 09:38

Jó napot kívánok!
Három kérdésem lenne.
1. Ha valaki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül 22.800 Ft több mint egy éve, igényelheti a falusi csokot?
2. A második kérdésem pedig az lenne, hogy ha mondjuk van egy lakásom, olyan településen ami a falusi csokba beletartozik, igényelheti az ember csak felújításra a falusi csokot? Egy meglévő és még a jövőben vállalt gyermekre kérdezem. Tehát ha mondjuk van egy lakásom, de szigetelésre, nyílászáró cserére felvenném.
3. Egyedülálló is igényelheti igaz? Mondjuk egy meglévő, és a jövőben még egy vállalt gyermekre.
Válaszát köszönöm!
Szép napot kívánok!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 10:13

Kedves Kata!
1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás csak egészségbiztosítási jogviszonyt keletkeztet, TB jogviszonyt nem, így sajnos a falusi CSOK nem igényelhető.
2. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a falusi CSOK csak korszerűsítés esetén is igényelhető, meglévő és vállalt gyermek után egyaránt. Ez utóbbi esetben feltétel a házastársi kapcsolat.
3. Egyedülálló személy csak meglévő gyermekre igényelheti a támogatást, vállalt gyermek után nem.

Ilona szerint:

2019-06-06 - 07:16

Üdv,
főállású anyaságira igénybe lehet venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 10:14

Kedves Ilona!
Anyasági támogatás nem keletkeztet TB jogviszonyt, így arra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Mihály szerint:

2019-06-06 - 06:43

Tavaly decemberben igényeltem csokot használt lakásra. 2.6 millió Ft volt 4 gyermekre. A falusi csokot igényelhetném nyílászáró cserére, gázfelújításra, szigetelésre, korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 10:19

Kedves Mihály!
Fenti esetben igényelhető a falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

László szerint:

2019-06-06 - 04:31

Jó reggelt!
Azt szeretném kérdezni, hogy lakáshitelünk van egy banknál. 2 gyermekünk van. Azt a pénzt át lehet-e utalni a Banknak ami jár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 10:20

Kedves László!
A falusi CSOK meglévő lakáshitel kiváltására nem használható fel.

Ildikó szerint:

2019-06-06 - 00:55

Tisztelt cím!
Ildikó vagyok. A falusi csokot szeretném igénybevenni használt ingatlanra 2 gyerekre. Az ingatlan kb. 3 millió Ft értékű, van némi kp is.
Kérdésem az lenne, hogy lehet csupán a csokból kifizetni az ingatlant?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 10:40

Kedves Ildikó!
2 gyermek után a falusi CSOK 2,6M Ft-os összegének maximum a fele (1,3M Ft) fordítható vásárlásra. A hiányzó összeget más forrásból szükséges pótolni. A fennmaradó 1,3M Ft az ingatlan felújításásra, korszerűsítésére használható fel.

Mónika szerint:

2019-06-05 - 22:46

Tisztelt hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy tudjuk-e igényelni a falusi csokot, hogy csak a párom nevén van az ingatlan és nem vagyunk házasok. 2 közös gyermekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 12:40

Kedves Mónika!
Meglévő gyermekek esetén a házasság nem feltétel. A korszerűsítendő ingatlanban azonban mindkettejüknek kell, hogy legyen tulajdonrésze, bármilyen arányban.

Kitti szerint:

2019-06-05 - 21:28

Jó napot!
Azt azeretném tudni, hogy van egy gyerekem és még bevállalok kettőt, akkor megkapom a 10 milliót? Férjezett vagyok, a férjemnek ehhez kell a munkáltatói igazolás? Vagy elég az, amit én keresek a kis babára?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 12:48

Kedves Kitti!
A támogatást együtt igényelhetik. A jogosultság igazolásaként egyikük részéről szükséges legalább 2 évről szóló TB jogviszony igazolás benyújtása, amit a területileg illetékes egészségbiztosító ad ki.

Klaudia szerint:

2019-06-05 - 20:36

Klaudia a nevem. Jó estét.
Érdeklődni szeretnék, nekem külföldi munkám van, de otthon körübelül vagy 7 évvel ezelőtt felvettem a banki hiteleket, ugye akkor én erre nem vagyok jogosult?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 12:57

Kedves Klaudia!
A falusi CSOK jogosultságot nem befolyásolja a korábbi hitelfelvétel.

P-né szerint:

2019-06-05 - 20:30

Szép napot!
A kérdésem: a szülők életkora számít-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 12:58

Kedves Asszonyom!
Meglévő gyermekek után igényelt falusi CSOK esetén nincsen felső életkorhatár. Vállalt gyermek után történő igénylés esetén legalább az egyik házasfélnek 40 év alattinak kell lenni.

Sz-né szerint:

2019-06-05 - 20:16

Üdvözlöm.
Kérdésem az lenne, van egy házunk amit szocpolra vettünk 12 éve. 3 gyermek után szeretnénk igénybe venni a falusi csokot. Egy 8 milliós házat hogyan tudok megvenni? Úgy, hogy 5 milliót kapunk vásárlásra meg igénybe tudom venni még a korszerűsítésre is arra a házra, amit meg szeretnénk venni? Vagy az 5 millióhoz kölcsönt kell felvennem, hogy ki tudjam fizetni a 8 milliót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 13:05

Kedves Asszonyom!
A falusi CSOK keretében házvásárláshoz 3 gyermek után maximum 5M Ft támogatás igényelhető. Korábbi szocpol igénybevétele esetén azonban ebből az 5M Ft-ból le kell vonni a szocpol összegét és a különbözet vehető igénybe a vételár kifizetéséhez. A hiányzó vételárrész saját forrásból vagy lakáshitelből finanszírozható. A vásárolt ház felújítására, korszerűsítésére maximum 5M Ft igényelhető ezen túlmenően.

Anita szerint:

2019-06-05 - 18:35

Üdvözlöm!
Elvileg mi megkapnánk az 5 millió forintot korszerűsítésre 2 gyermek és 1 vállalt gyermek után.
Az lenne a kérdésem, hogy ezen összeg folyósítása hogyan működik majd. Utólag fizetik, ha bemutatóm a számlákat? Ugyanis nincs kezdésnek pénzünk, szigetelés, stb.
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 14:00

Kedves Anita!
A korszerűsítési támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik, az adott készültségi foknak megfelelő számlabenyújtás mellett.

Zénó szerint:

2019-06-05 - 05:56

Szép napot!
Az lenne a kérdésem, hogy ha vásárlásra és felújításra igénylem a falusi csok-ot, akkor ha megvan a ház amit meg szeretnénk venni és az adásvételi is, akkor a felújításhoz is költségvetést kell készítettni a vállalkozóval és úgy kell benyújtani az igénylést a bankhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-05 - 08:51

Kedvves Zénó!
Költségvetést is be kell nyújtani a kérelemmel egyidejűleg. A költségvetést Önök is elkészíthetik. Van erre egy banki formanyomtatvány, ezt kellene majd kitölteni.

Zsolt szerint:

2019-06-05 - 05:02

Dobozon lakom, mely település beleesett a falusi csok támogatásába. 2002-től van folyamatos Tb jogviszonyom, 14 nap megszakítással. Közfoglaltatott vagyok. Van 2 kiskorú gyerekem és nincs lakásunk. Büntetlen előéletű vagyok!
Én jogosult vagyok-e a falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-05 - 08:56

Kedves Zsolt!
2 gyermek után 1,3M Ft-ra lehet jogosult a vásárláshoz és 1,3M Ft-ra a korszerűsítéshez. Közfoglalkoztatottként is igényelhető a támogatás. A legalább 1 éves folyamatos TB jogviszonyban maximum 30 nap megszakítás megengedett.

Gréta szerint:

2019-06-04 - 09:35

Jó napot!
2019 februárjában vettünk egy házat. 3 gyerekre vettük fel a CSOKOT. Ebből 2 meglévő és 1 vállalt.
Az a kêrdésem, hogy korszerűsítésre is igénybe tudjuk venni 3 gyerekre, vagy csak 2-re?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-04 - 12:25

Kedves Gréta!
Ez esetben információink szerint a két meglévő gyermekre lesz igénybe vehető a támogatás.

Péter szerint:

2019-06-04 - 05:12

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy ha én 40 éves vagyok, a párom 37 éves, de gyed extrát vesszük igénybe, tehát neki így csak mi fizetjük a tb-t, jogosultak vagyunk a falusi csokra?
Köszönöm!
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-04 - 13:38

Kedves Péter!
Ha egyiküknek sincs fennálló munkaviszonya a gyed extra mellett, akkor sajnos nem lehetnek jogosultak a támogatásra.

Krisztián szerint:

2019-06-01 - 21:33

Szép Napot!
Azt szeretném megérdeklődni, hogy mi tavaly vettük igénybe 3 gyermekre (2 született, egy bevállalt) a CSOK-ot. A harmadik gyermek még nem érkezett meg. Ha megigényelnénk a Falusi CSOK-ot, akkor ezt megtehetjük két gyermekre is vagy csak mind a háromra? Ha igen, akkor utólag (a harmadik gyermek megszületése után) kérhetjük-e a különbözetet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:25

Kedves Krisztián!
A már megvalósult vásárláshoz kapcsolódóan különbözet igénybevételére sajnos nincs lehetőség. Adott ingatlan korszerűsítésére azonban igényelhető a falusi CSOK a már meglévő gyermekek után járó összegben (1,3M Ft), ha a további feltételek is fennállnak.

Kitti szerint:

2019-05-31 - 11:59

Jó napot!
Igénybe vehetem a falusi Csokot akkor is, ha a ház amit vásárolnék az tégla és tömés falból áll?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-31 - 13:21

Kedves Kitti!
A falusi CSOK vásárláshoz akkor igényelhető, ha a vásárolt ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez is igénybe veszik. Szerkezeti megkötés nincsen a célingatlanra vonatkozóan, de adott esetben feltétel lenne, hogy a korszerűsítést követően az ingatlan a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen és megfeleljen a fenti bejegyzésben olvasható további feltételeknek is.

Laca szerint:

2019-05-31 - 09:51

Tisztelt szakértő.
A korszerűsítésre igényelt falusi csok felhasználását hogyan kell igazolni? Elég számlákkal mint az ltp-nél, vagy hogy?
Válaszát köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 13:59

Kedves Laca!
A korszerűsítésre igényelt támogatás esetében a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával szükséges igazolni. A munkálatok megvalósulását műszaki szakértő ellenőrzi.

Zénó szerint:

2019-05-31 - 07:27

Az lenne a kérdésem,hogy rendes adásvételi szerzödés kell,vagy elég az elöszerzödés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-31 - 07:46

Kedves Zénó!
A CSOK kérelem benyújtásához végleges adásvételi szerződés kell.

Zoltán szerint:

2019-05-30 - 13:16

Napelemes rendszer kiépítésére igénybe lehet venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 13:41

Kedves Zoltán!
A falusi CSOK keretében a támogatás megújuló energiaforrások alkalmazására, így napelemes rendszer kiépítéésre is igénybe vehető lesz.

Viktória szerint:

2019-05-30 - 12:26

Üdvözlöm!
Kivett tanya megnevezés esetén milyen feltételekkel kell rendelkeznie az ingatlannak, hogy megfeleljem a falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 13:03

Kedves Viktória!
Lakóingatlan kell, hogy legyen. A többi feltétel a normál lakóingatlannal szemben támasztott feltételekkel egyező. Fenti bejegyzésünkben részletes leírást olvashat arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a vásárláskor és mely feltételek azok, melyeknek a korszerűsítést követően kell teljesülni.

Balázs szerint:

2019-05-30 - 11:56

Üdv.
Csak korszerűsítésre fel lehet venni? 2003-ban vettem fel szocpolt.
Köszi.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 13:05

Kedves Balázs!
Ez eetben a korszerűsítésre adható falusi CSOK és a korábban kapott szocpol különbözete igényelhető, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Attila szerint:

2019-05-30 - 11:04

Üdv.
3 gyermekre szeretnénk a falusi csokkot igényelni tetőcsere és központi fűtés bevezetésre. Már meglévő családi házunkat 2018 januárban vásároltuk szintén csokkra. Akkor még 2 gyermekre vettük igénybe.
Az lenne a kérdésem, hogy igényelhető-e mind 3 gyermekünkre támogatás, vagy csupán arra az egyre, amelyikre még nem volt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:42

Kedves Attila!
A leírtak alapján igényelhető lehet mindhárom gyermek után a maximum 5M Ft összegű támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Zoltán szerint:

2019-05-30 - 10:15

Tisztelt Hitelnet!
Adott a következő szituáció: 7-8 éve vásárolt házban élő család szeretné igényelni a “falusi CSOK”-ot, de akkor ők nem tudták még igényelni a CSOK-ot, mivel nem létezett, a SZOCPOL pedig már nem volt igényelhető (ezeket nem tudom pontosan mikor vezették be, illetve szüntették meg). 2 gyermekük van, az adott község rajta van a falusi CSOK listáján.
A kérdés a következő: Igényelhetik-e júliustól 2 gyermekre a falusi CSOK korszerűsítésre felvehető részét?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:47

Kedves Zoltán!
Amennyiben a többi jogosultsági feltétel is fennáll, igényelhető lesz a falusi CSOK korszerűsítésre.

Szandra szerint:

2019-05-30 - 09:13

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha nekem nem munka által van tb jogviszonyom, hanem gyesen vagyok 6 hónapja, illetve előtte én fizettem, így érvényes? Fel tudom így venni? 3 gyermekem van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:48

Kedves Szandra!
A leírtak alapján Ön nem rendelkezik TB jogviszonnyal, csak egészségbiztosítási jogviszonnyal, ami sajnos nem elegendő a CSOK igénybevételéhez.

Mónika szerint:

2019-05-30 - 09:03

Azt szeretném megtudni, hogy 3 gyerek után igénybe tudom-e venni a falusi csokot, mert három évvel ezelőtt a csokot használt lakásra utánuk felvettük. Most szeretnénk felújitást, de már úton van a negyedik baba.
Meg szeretném tudni, mennyit kapnánk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:50

Kedves Mónika!
A leírtak alapján 4 gyermek után igényelhető lehet a falusi CSOK korszerűsítésre maximum 5M Ft összegben, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Anita szerint:

2019-05-30 - 07:46

Jó napot.
Érdeklődnék, hogy egyedülállóként igényelhető lenne a falusi csok.? A munkaviszonyom az megvan már, az okiratok is le vannak kérve. És az lenne a kérdésem, hogy közfoglalkoztatott vagyok, így is igénybe tudnám-e venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:51

Kedves Anita!
A 10 milliós CSOK jogosultságnál nem fogadható el a közfoglalkoztatotti jogviszony, de a falusi CSOK többi összege elérhető lehet a leírt esetben.

Laci szerint:

2019-05-30 - 07:36

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg munkanélküli támogatásban részesülök második hónapja.
Ezáltal magszűnik a TB jogviszony?
Előtte több éves munkaviszonyom volt.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:38

Kedves Laci!
Információink szerint a TB jogviszony az álláskeresési támogatás ideje alatt is fennáll. További pontos tájékoztatást ezzel kapcsolatban a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek!

Gréta szerint:

2019-05-30 - 06:43

Jó napot!
Kérdésem az lenne, hogy férjemmel 2 gyerekünk van, használt lakást vennénk. Igénybe vehető nekünk is a falusi csok, mert mi még nem vettük igénybe.
Mik a feltételek?
Kell-e még gyermeket bevállalnunk?
Hogyan kell ezt igénybe venni? A CSOK az még külön jár vagy hogy van ez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:43

Kedves Gréta!
A falusi CSOK-ot vásárláshoz akkor tudják igénybe venni, ha a támogatást a vásárlással egyidejűleg korszerűsítésre és/vagy bővítésre is igénylik. Ha erre a célra nem szeretnék, akkor a normál CSOK szabályai szerint igényelhetik a támogatást a vásárláshoz. Ennek feltételeit IDE kattintva tekinthetik meg. A falusi CSOK feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.
A falusi CSOK a meglévő gyermekek után is igénybe vehető, nem szükséges további gyermeket vállalni.

László szerint:

2019-05-30 - 04:40

Jó reggelt!
Azt szeretném kérdezni, nekünk jelzálog van a lakáson, nekünk is ugyanúgy jár? Mi is szigetelést és fűtéskorszerűsítést szeretnénk. Önerővel kell rendelkezni, hogy meg kapjuk az összeget vagyis hogy előbb meg kell venni vagy csináltatni és csak azután utalják a pénzt?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:38

Kedves László!
A jelzálogjog önmagában nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot.
A korszerűsítésre fordítható támogatás nem előfinanszírozott, tehát az összeget a bank készültségi fok arányosan, utólagosan folyósítja.

Sándor szerint:

2019-05-30 - 04:18

Tisztelt hitelnet!
Bővítkezni szeretnénk 3 gyermek falusi csok-kal. Mi már 1x 2007-ben igényeltük, akkor még szocpol néven, akkor még csak 2 gyermekre.
Két kérdésem is lenne, újra igényelhető-e számunkra 3 gyerekre? És van-e szabályozás a belmagasságra? Olvastam, hogy bővítendő épület belmagassága 250 cm-nél nem lehet kevesebb. Ha kevesebb, már nem leszünk rá jogosultak?
Köszönettel: Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:35

Kedves Sándor!
A leírt esetben falusi CSOK különbözetre lehetnek majd jogosultak, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Információink szerint elegendő az 1,90 méter belmagasság.

Dénes szerint:

2019-05-29 - 23:25

Szép jó estét!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a feleségem vásárolja meg az én rokonaimtól az ingatlant, akor ő teljes terjedelmében igényt tarthat 2,6 milliós Csokra 2 gyerek esetén? És utána a megszerzett ingatlan felét pedig viszzaajandekozza nekem. Ez mennyire járható út?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 11:28

Kedves Dénes!
Házastársak, élettársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra, vagyis Önnek is szerepelnie kell a támogatási kérelemben. A jogosultságuk attól függ, hogy pontosan milyen rokonntól vásárolnák meg az ingatlant. A kormányrendelet csak a közeli hozzátartozótól (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) történő lakásvásárlását tiltja.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén a falusi CSOK keretében 2 gyermek után a vásárláshoz legfeljebb 1,3M Ft-ot tudnak igénybe venni. A fennmaradó 1,3M Ft az adott ingatlan korszerűsítésére, bővítésére fordítható.

Magdolna szerint:

2019-05-29 - 22:52

Üdvözlöm!
Szeretnék érdeklődni, hogy egyedülálló anyaként 3 kiskorú gyermekre is van lehetőségem igényelni a falusi CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 13:08

Kedves Magdolna!
Igen, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Rita szerint:

2019-05-29 - 21:33

Helló!
Érdeklődnék, 4 gyerekre igényelnénk a falusi csokot vásárlásra leginkább. Ha volna egy használt lakás 7M Ft-ért, akkor a 3-at kiadnák felújításra? De ugye csak utólag fizetik, ha én már felújítottam?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:49

Kedves Rita!
A vásárláshoz legfeljebb 5M Ft falusi CSOK vehető igénybe. A fennmaradó 5M Ft felhasználható az adott ház korszerűsítéséhez. A támogatás folyósítása készültségi fokkal arányosan, utólag történik.

Róbert szerint:

2019-05-29 - 06:32

2016-ban 2 gyermek után kaptam csok-ot, 1.430.000 forintot bővítésre.
Most igényelhetek hőszigetelésre újból? Ha igen, mennyit?
Köszi.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:18

Kedves Róbert!
Fenti esetben igényelhető lesz a falusi CSOK korszerűsítésre. 2 gyermek után maximum 1,3M Ft lesz igénybe vehető, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

László szerint:

2019-05-28 - 10:20

Munkaviszony nem feltétel a falusi csokhoz ugye?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:24

Kedves László!
A falusi CSOK jogosultsághoz legalább 1 éves – a 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves – TB jogviszony (munkaviszony) szükséges.

József szerint:

2019-05-28 - 08:30

Tisztelt Hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy most Szentesen élünk, de a ház amit meg szeretnénk venni és igényelni a falusi csokot az Pest megyében található.
Hol indítsuk el az igénylést 1-én?
Köszönőm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 09:41

Kedves József!
A támogatás iránti kérelmet az Önöknek megfelelőbb fiókba nyújthatják be.

Zsolt szerint:

2019-05-28 - 08:27

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy ha szeretnénk igénybe venni a falusi csokot használt házra, mind a 10 milliót, akkor a 2 év munkaviszonynak hogyan kell összeállnia? Lehet benne megszakítás? Mert nekem a legnagyobb megszakításom 11 nap, de az is átfedésben 4 év megszakítás nélkül, aztán munkahely váltás úgy, hogy mellette gyed extrán voltam. 11 napot voltam otthon, mire kezdhettem a másik munkahelyen. Ott 10 hónap munka mellett kaptam a gyed extrát, aztán ismét munkahely váltás, de közben a gyed extra lejárt, így elmentem 4 nap munkanélkülire, majd kezdtem az ötödik napon az új munkahelyemen. Most jelenleg is ott vagyok 11 hónapja.
Így is jogosult lehetek a támogatásra? Mert egy másik fórumon, a hvg oldalán azt olvastam, hogy nem lehet 30 nap megszakítás sem a maximális 10 milliónál.
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 09:45

Kedves Zsolt!
A vonatkozó kormányrendelet falusi CSOK esetében is kimondja, hogy a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

László szerint:

2019-05-28 - 08:14

Otthon nélküli nyugdíjas házaspár vagyunk. Albérletben lakunk. A 2004-ben 1.9 millió Ft hitelünket azóta is fizetjük, illetve levonják a nyugdíjamból havi 50% letiltással, ami miatt az életünk élhetelenné vált. Eddig 6 millió Ft-ot vontak le, illetve Tápiógyörgyén albérletben lakunk 11 éve, amire 2 millió lakbért fizettünk. Ám a házi nénink 2 éve meghalt. Az örökösök pedig eladják a házat. Szertnénk mi is öreg napjainkra támogatáshoz jutni, mert pontosan a csok segítségével sikerült vevőt találni az örökösnek, mi pedig utcára kerülünk, mert augusztusig ki kell költöznünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 09:47

Kedves László!
A helyi önkormányzatnál kellene érdeklődniük lakástámogatás ügyében.

Péter szerint:

2019-05-28 - 07:37

Tiszteletem.
A kérdésem a következő lenne: tetőt szeretnénk cserélni. 3 gyermek után szeretnénk igényelni a falusi csok-ot, viszont az egyik gyermek már közel 20 éves és már befejezte a tanulmányait.
Akkor is jogosultak vagyunk az egyszeri támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 10:00

Kedves Péter!
A jogosultságnak nem feltétele, hogy a 25 év alatti eltartott gyermek tanulmányokat folytasson.

Pisti szerint:

2019-05-28 - 07:34

Tisztelt Cím!
A falusi csok keretein belül szeretnék házat vásárolni, s azt szeretném kérdezni, hogy rendelkeznem kell az ingatlan vételárával, amit megveszek, s utólag kerül a csokból kifizetésre nekem, vagy a csokból akkor is meg tudom venni, ha nincs annyi tőkém?
Tisztelettel: Pisti

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 10:13

Kedves Pisti!
Ha a vételár előre megfizetésre kerülne más forrásból, akkor elvesztenék a támogatásra való jogosultságot. A CSOK-ot a hitelintézetek közvetlenül utalják az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára.

Péter szerint:

2019-05-28 - 05:05

Tiszteletem.
A falusi csokot aktív KHR-es is igényelheti? Itt csak az állami támogatásra gondolok, nem a hitelre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 10:18

Kedves Péter!
A falusi CSOK aktív KHR esetén is elérhető, ha a többi jogosultsági feltétel fennáll.

Annabella szerint:

2019-05-27 - 22:31

Tisztelt hitelnet.
Érdeklődnék, használt lakást tervezünk vásárolni a férjemmel és fel is szeretnénk újítani. Két gyermekünk van és vállalnánk harmadikat is. TB jogviszony megvan 2 év. Házvétel előtt folyósítanák a 10 millió forintot?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 12:34

Kedves Annabella!
A házvásárlására felhasználni kívánt összeget a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlájára utalja. A korszerűsítésre fordítandó támogatási összeg folyósítása utólagos, készültésgi fok és számlabenyújtás arányának megfelelően történik.

Krisztián szerint:

2019-05-27 - 22:09

Jó estét.
Az lenne a kérdésem, meglévő gyermekek esetén úgy szeretném igénybe venni a falusi csokot, hogy 7 millió a vételár, 3 millió pedig korszerűsítésre.
Lehetséges-e ez így?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 14:46

Kedves Krisztián!
A vételár megfizetéséhez maximum 5M Ft összegű CSOK vehető igénybe, s a fennmaradó 5M Ft költhető korszerűsítésre, bővítésre.

Árpi szerint:

2019-05-27 - 22:07

Tisztelt Hitelnet!
Szükséges önerő a falusi Csok kamattámogatott hitel felvételéhez? 2 gyermekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 14:57

Kedves Árpi!
Ezt az ügylet további részleteinek ismeretében tudjuk pontosan meghatározni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Gábor szerint:

2019-05-27 - 21:33

Jó napot kívánok.
2 meglévő gyerekem útán szeretném igénybe venni a csokot, tetőfelújításra gondoltam.
Az lenne a kérdésem, hogy hitelt is kell felvennem pluszba vagy csak simán megkapom az összeget?
válaszát előre is köszönöm.
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 15:01

Kedves Gábor!
Hitelt nem kötelező felvenni. A támogatás nem előfinanszírozott. A folyósítás utólagosan, készültségi foknak megfelelően történik, a szükséges számlabenyújtás mellett.

Márió szerint:

2019-05-27 - 21:33

Jó estét kívánok.
Azt szeretném kérdezni, hogy másfél éve dolgozom. 2 vagy 3 gyerekre szeretném igenybe venni a falusi csokot használt lakásra.
Mik a feltételek?
Márió

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 15:03

Kedves Márió!
A 2 gyermekes falusi CSOK jogosultsághoz legalább 1 éves, a 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Ez utóbbi esetben a közfoglalkoztatotti jogviszony nem fogadható el.
A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Krisztina szerint:

2019-05-27 - 21:21

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy júniusban írjuk alá az adásvételi szerződést a házra, amely olyan településen van, mely szerpel a falusi CSOK listán. Házvásárlásra és felújításra is igénybe kívánnánk venni a CSOKot. 2 gyermek van.
Ez lehetséges?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 15:06

Kedves Krisztina!
A leírtak alapján igényelhető a támogatás. 2 gyermek után 1,3M Ft igényelhető a vásárláshoz és ugyanennyi a korszerűsítéshez, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is fennállnak.

Dávid szerint:

2019-05-27 - 16:27

Érdeklődni szeretnék, hogy felnőttképzésen vagyok okj tanfolyamon.
Igénybe vehetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:41

Kedves Dávid!
Az OKJ tanfolyam információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, így arra CSOK nem igényelhető.

Tamás szerint:

2019-05-27 - 14:35

Köszönöm válaszát, még annyit szeretnék kérdezni, hogy Édesanyám ingatlana 100 nm, ami 100%-ban saját tulajdonát képezi, arra igénybe vehető-e a támogatás?!
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:45

Kedves Tamás!
A közeli hozzátartozótól történő lakásvásárlás eleve kizáró ok sajnos.

Viola szerint:

2019-05-27 - 14:13

Üdvözlöm.
Én a 2 éves kislányommal vagyok gyesen. Így csak ezáltal van TB-m, így is igénybe tudom venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:52

Kedves Viola!
Önmagában a gyes sajnos nem keletkeztet CSOK igényléshez szükséges TB jogviszonyt.

Bernadett szerint:

2019-05-27 - 13:56

Jó napot kívánok!
Szeretném megkérdezni, hogy jelenleg 2 gyermeket várok és még most fogom befejezni tanulmányaimat. A vőlegényem dolgozik, én viszont nem, mert fennt említettem, hogy kismama vagyok. Mivel nincs munkám, megigényelhetjük a CSOKot vagy sem?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:11

Kedves Bernadett!
Ha a 2 gyermekes falusi CSOK-ot szeretnék igénybe venni, akkor lehetnek rá jogosultak, ha párjának megvan legalább az 1 éves TB jogviszonya a támogatás iránti kérelem benyújtásakor. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

Lívia szerint:

2019-05-27 - 13:42

Lívia vagyok. Egy gyermek van, korszerűsítésre szeretnénk igényelni a programot. A lakás tulajdonrész 50-50 % a férjemmel. Ajtó, ablakcsere, ill. kerítésépítés.
Kérdésem: mik a további feltételei, illetve az egész elindítása hogy történik, hova kell bemenni, életkorhoz kötött-e a program, stb.
Köszönöm, szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:16

Kedves Lívia!
1 gyermek után 300.000 Ft összegű falusi CSOK igényelhető korszerűsítéshez. A korszerűsítési munkálatokról költségvetést szükséges benyújtani, ami formanyomtvány. Ez a hitelintézeteknél lesz elérhető július elsejétől. A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával kell igazolni. A folyósítás utólagos. Meglévő gyermek után igényelt támogatás nem kötött életkorhoz. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Anikó szerint:

2019-05-27 - 13:31

Azt szeretném megkérdezni, hogy mik a feltételek a falusi csokhoz? Mi van olyankor, ha a nagyobb gyermek július 2-án tölti a 25. évet, rá már nem jár akkor?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:17

Kedves Anikó!
Ha a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a gyermek betöltötte a 25. életévét, akkor sajnos utána nem vehető igénybe a kedvezmény.

István szerint:

2019-05-27 - 12:51

Tisztelt cím!
Érdeklődnék a falusi csok-kal kapcsolatban. Három gyerekre 10 millió jár, 5 millió Ft vásárlásra, 5 millió Ft felújításra, viszont a kiszemelt ingatlan 2 millió. Akkor is 5 millió jár a felújításra?
Tisztelettel: Pisti

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:21

Kedves Pisti!
Ebben az esetben a vásárláshoz 2 millió forint, a korszerűsítéshez maximum 8 millió forint vehető fel.

Tamás szerint:

2019-05-27 - 11:55

Üdvözlöm!
Van egy 120 nm-es családi ház, aminek 50%-a édesapámé, 50%-a édesapám húgáé. A kérdésem az lenne, – van három gyermekünk, a falusi csok-ból szeretnénk megvásárolni -, hogy így van-e rá lehetőség, és hogy megoldható-e?! Édesapám a saját részét elajándékozná a javunkra!
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:23

Kedves Tamás!
A CSOK a lakóingatlan 100% tulajdoni hányadának egyidejű megszerzéséhez vehető igénybe, tulajdonrész kivásárlásához nem, így a támogatás fenti esetben sajnos nem vehető igénybe.

Anita szerint:

2019-05-27 - 11:18

Jó napot!
Fürdőszoba felújításra szeretnénk igénybe venni a falusi csok-ot. Férjem szakmája kőműves, burkoló, de nem a szakmájában dolgozik és nem vállalkozó. Van-e lehetőség arra, hogy ő csinálja meg és így munkadíjról nem lesz számlánk.
Elegendő-e, hogy csak az anyagköltségről lesz számlánk, vagy feltétel-e a munkadíjról is a számla?
Várom válaszát.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:25

Kedves Anita!
A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át szükséges számlával igazolni, de azon belül nincs meghatározva, hogy anyaköltségről és munkadíjról szóló számlának egyaránt kell lenni. Elegendő lehet tehát akár csak az anyagköltségről benyújtott számla, ha az legalább 70%-ot kitesz.

Zsolt szerint:

2019-05-27 - 11:09

T. hitelnet!
Falusi CSOK-ot szeretném igénybe venni egy 80 m2-es családi ház megvásárlásához, korszerűsítésére. Három gyermekünk van. Én 47, feleségem 45 éves. 50-50 százalékban már rendelkezünk ingatlannal.
Ezekkel a feltételekkel is igénybe vehetjük a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:26

Kedves Zsolt!
A leírtak alapján igényelhető a támogatás, ha a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Annamária szerint:

2019-05-27 - 10:52

Jó napot!
Azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg egy KRH LISTA mennyire befolyásolja egy CSOK-ra és a korszerűsitésre beadott pályázatát?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 11:00

Kedves Annamária!
A negatív KHR információk a támogatásra való jogosultságot nem zárja ki.

Erzsébet szerint:

2019-05-27 - 10:12

Még annyi lenne a kérdésem, 3. vállalt gyereknél gond a bárlista tízmilliós esetén? Közmunkára igényelhető a Falusi CSOK két gyerek esetén, egyedülálló nő esetén, de nincs egy éves TB.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 11:24

Kedves Erzsébet!
A negatív tartalmú KHR nem kizáró ok akkor sem, ha vállalt gyermek után történik a támogatás igénylése.
A falusi CSOK két gyermek után közfoglalkoztatotti jogviszony esetén is igényelhető, de feltétel a legalább 1 éves jogviszony.

Szilvi szerint:

2019-05-27 - 09:57

Érdeklődnék, hogy gyesre igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:10

Kedves Szilvi!
A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ennek hiányában CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Erzsébet szerint:

2019-05-27 - 09:28

Jó napot.
3. gyerek vállalása esetén kell a házasság 10 milliós esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 09:53

Kedves Erzsébet!
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a támogatás.

Tímea szerint:

2019-05-27 - 08:53

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a falusi csok feltételeinek megfelelek és felújításra szeretném felvenni a 2 gyermekem után járó összeget, de önerőből kell elkezdeni a felújítást vagy egyben utalják az összeget? Egyedülállóként az önerőből sajnos nem tudnám elkezdeni.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 09:57

Kedves Tímea!
Előfinanszírozásra sajnos nincs mód.

Annamária szerint:

2019-05-27 - 08:42

Jó napot!
Szeretnénk igénybe venni a Csok-ot használt ház vásárlására.
A kérdésem az lenne, hogy korszerűsítésére is lehet igényelni egyben támogatást vagy külön kell pályázni?
A másik kérdésem, hogy egy gyermekem van, alá lehet írni 2 avagy 3 gyermekre is vagy meglévő gyerek mellé 1 gyermekre lehet aláírni? És az örökbe fogadott gyermekre is akár alá lehet írni vagy ez hogy működik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:02

Kedves Annamária!
A falusi CSOK keretében vásárlásra és korszerűsítésre egyidejűleg igényelhető a támogatás. Megelőlegező CSOK keretében legfeljebb 2 gyermek vállalására lesz lehetőség. Örökbefogadott gyermeket előre nem lehet vállalni.

József szerint:

2019-05-27 - 08:25

Tisztelt Hitelnet.
A falusi csoknal is be kell forgatni a korábban eladott ingatlan teljes vételárát?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 08:41

Kedves József!
A továbbforgatásra vonatkozó kötelezettség július elsejétől megszűnik, így a falusi CSOK-nál sem lesz ilyen kötelezettség.

József szerint:

2019-05-27 - 08:20

Tisztelt Hitelnet.
Voltunk bent egy bankban érdeklődni és azt mondták, ők még semmit nem tudnak mondani a falusi csokról és hogy nem biztos, hogy úgy lesz minden, ahogy a közlönyben megjelent, mert meg a bankok beleszólhatnak és ezért változhat.
Azt szeretném kérdezni, ez mennyiben valós információ?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 08:40

Kedves József!
Ezzel kapcsolatban sajnos nincs információnk.

Gabriella szerint:

2019-05-26 - 23:46

3 gyermekre szeretnénk igényelni a falusi csokot. A ház amiben lakunk, a 3 gyermek tulajdonában van.
Igényelhetünk-e korszerűsítésre, felújításra erre a házra? Esetleg házvásárlásra felvehetjül-e?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 08:14

Kedves Gabriella!
A korszerűsítendő ingatlanban az igénylőknek együttesen legalább 50% tulajdon hányaddal kell rendelkezniük. A 3 gyermek tulajdonában lévő ház korszerűsítésére a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe.
Másik ház vásárlásához igényelhető lehet a támogatás, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Móni szerint:

2019-05-26 - 22:35

Üdvözlöm!
Ha megigényeljük a falusi csokot, és elfogadják korszerűsítésre, hogy történik a fizetés?
A munka megkezdése előtt utalnak, vagy utána a számlák bemutatásával?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 09:00

Kedves Móni!
Nincs mód előfinanszírozásra. Ugyanúgy, mint normál CSOK bővítésnél – költségvetés szükséges az elvégezni kívánt munkálatokról, a folyósítás pedig, utólagos, szakaszos, készültségi foknak megfelelő és a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni.

Szandra szerint:

2019-05-26 - 22:34

Ha ápolási díjat kapok, akkor így is igénybe vehető a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 09:02

Kedves Szandra!
Falusi CSOK-nál elfogadható, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Sándor szerint:

2019-05-26 - 22:24

Jó napot!
Olyan kérdésem lenne, 3 gyermek esetén meglévő ingatlan felújítására mekkora összeget lehet igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 09:04

Kedves Sándor!
A falusi CSOK keretében korszerűsítésre 3 gyermek után legfeljebb 5.000.000 Ft vehető igénybe.

Zsuzsa szerint:

2019-05-26 - 20:06

Üdv!
Meglévő, Falusi Csok-ra jogosult településen levő ingatlanomra szeretném igénybe venni a támogatást. 32 éves vagyok. Az élettársam (vőlegényem,- hamarosan férjem 44). Két gyermeket szeretnénk vállalni.
Milyen feltételekkel és milyen összeget igényelhetünk korszerűsítésre, felújításra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 09:51

Kedves Zsuzsa!
Két gyermek után korszerűsítéshez legfeljebb 1,3M Ft falusi CSOK lesz igényelhető. A feltételekről részletes leírást fenti bejegyzésünkben olvashat. További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre!

Béla szerint:

2019-05-26 - 19:17

Szép napot.
Következő lenne a kérdésem: 3 gyermeket nevelünk. Én 48, az élettársam 41 éves. A lakóházunk fele a feleségemé, a másik fele a nővéréé.
Így mennyit igényelhetnénk lakásfelújításra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:20

Kedves Béla!
A CSOK jogosultsághoz mindkettejüknek kellene tulajdonrésszel rendelkezni a korszerűsítendő ingatlanban, együttesen legalább 50%-ban. Ha ez a feltétel teljesülne, akkor 3 gyermek után legfeljebb 5 millió Ft lenne igényelhető, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Roland szerint:

2019-05-26 - 18:32

Üdvözlöm.
Falusi csok építésre négy gyerek után mennyit tudunk igényelni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:23

Kedves Roland!
Új lakóház építésére a normál CSOK keretében igényelhető támogatás, maximum 10 millió forint összegben. Ennek feltételeit IDE kattintva ismerheti meg. Emellé igényelhető a 3% kamatú támogatott kölcsön is, maxuimum 15 millió forint összegben.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Csaba szerint:

2019-05-26 - 18:17

Tisztelt cím!
Azt szeretném kérdezni, hogy az egy háztartásban élő 25 év alatti dolgozó gyerekre is igényelhető-e a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:26

Kedves Csaba!
Információink szerint akár a foglalkoztatotti jogviszonyban álló gyermek is tekinthető a kedvezmény szempontjából gyermeknek. Kérdésével kapcsolatban bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

Mónika szerint:

2019-05-26 - 16:44

Üdvözlöm.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy van 3 gyermekem, mind a 3 25 év alatti, de 2 már nem tanul és jelenleg még nem dolgoznak.
Így is jár a falusi csok vagy csak abban az esetben, ha még iskolába járnak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:41

Kedves Mónika!
A támogatásra való jogosultságnak nem feltétele a gyermek tanulói jogviszonya. 25 éves kor alatti eltartott gyermek után igényelhető a támogatás.

Timea szerint:

2019-05-26 - 15:41

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklödni szeretnék, hogy a falusi csok feltételeinek megfelelek és felújításra szeretném a saját házamra igényelni 2 gyermekem után járó összeget, de önerő szükséges a felújítás kezdetéhez vagy egyben utalják az összeget? Egyedülállóként sajnos öneröm nincs.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:46

Kedves Tímea!
A korszerűsítés költségeit valamilyen forrásból részben szükséges megfinanszírozni, mivel előfinanszírozásra nincs lehetőség.

Edina szerint:

2019-05-26 - 14:54

Jó napot!
Falusi csok elméletileg.. érdekes, hogy pont a közmunkások nem vehetik igénybe. Akkor ez is kinek kedvez? Hát nem nekünk. Nagyon érdekes.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:49

Kedves Edina!
A 10 milliós támogatási összeg kivételével a falusi CSOK közmunkások számára is elérhető.

Szilvi szerint:

2019-05-26 - 12:04

Érdeklődnék, hogy 14 hónapja gyesen vagyok, igényelhetem a Falusi Csokot gyesre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 10:53

Kedves Szilvi!
A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ennek hiányában a támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

László szerint:

2019-05-26 - 10:03

Van-e kizáró ok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 11:27

Kedves László!
A fenti jogosultsági feltételek bármelyikének nem teljesülése kizáró ok.

József szerint:

2019-05-26 - 09:07

Üdvözletem.
A feleségem és én házasok vagyunk. Van 3 gyermekünk, 10, 8, 7 évesek. A feleségem anyaságin van a legkisebbel 8 éves koráig, én dolgozom. A házon van jelzáloghitelünk és a feleségem a tulajdonos. Azt olvastam, hogy nekem is kellene, hogy legyen résztulajdonom. Ha esetleg részt szerzek a tulajdonból, akkor mekkora az esély, hogy falusi csokot kapunk felújításra a fent leírtak alapján?
Köszönettel: József

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 14:31

Kedves József!
Ha a korszerűsítendő lakóházban Önnek is lesz tulajdonrésze (bármilyen arányban) és a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra.

Laci szerint:

2019-05-26 - 08:06

Jó napot!
A feleségemnek 1 éves munkaviszonya van és előtte Gyesen volt. Jelenleg egy kisfiúnk van és kettőt szeretnénk még.
Meg tudjuk-e így igényelni a Falusi csok felső plafonját? Csak állami támogatásban gondolkodunk, kamattámogatott hitelben nem.
Tisztelettel: Laci

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:16

Kedves Laci!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább egyikük részéről minimum 2 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni. Ha felesége korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt nem állt fenn, akkor sajnos az ő részéről nem áll fenn a jogosultsághoz szükséges jogviszony.

Gábor szerint:

2019-05-26 - 00:31

Üdvözlöm!
Jelenleg Gyed-en levő apuka vagyok, aki ez mellett egyéni vállalkozó! Ez az állapot lassan 2 éve áll fent, előtte főállású alkalmazott voltam! Így igényelhetem-e a Csok-ot!? Még az lenne a kérdésem, hogy mik a kritériumok az ingatlannal szemben, amit korszerűsíteni és bővíteni szeretnénk!? (Belmagasságú, alapterület, közmű, stb.)
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:21

Kedves Gábor!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal, de javasoljuk, hogy az igazolás kiadhatóságáról előzetesen érdeklődjön a területileg illetékes egészségbiztosítónál.
Az ingatlannal kapcsolatban elegendő az 1,9 méter belmagasság. A hasznos alapterületre és közművekre vonatkozó előírásokat fenti bejegyzésünk tartalmazza.

János szerint:

2019-05-26 - 00:00

Jó estét.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van 2 gyermekem és bevállalom a 3.-at. 2.800.000 forint a lakás és szeretném bővíteni, korszerűsíteni.
Akkor mennyi pénzt ad az állam erre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:24

Kedves János!
Ez esetben a falusi CSOK keretében a vásárláshoz 2,8M Ft, a bővítéshez, korszerűsítéshez együttesen 7,2M Ft volt igényelhető, ez utóbbi esetben akkor, ha a bővítésről, korszerűsítésről szóló költségvetés legalább ekkora összegről szól. A további jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Gabriella szerint:

2019-05-25 - 23:27

Jó napot kívánok!
Gabi vagyok és érdeklődni szeretnék, hogy bővítésre és lakásfelújításra együtt is jár a csok? Vagy csak külön bővítés vagy külön felújítás…. vagy egyik, vagy másik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:28

Kedves Gabriella!
Bővítésre és korszerűsítésre egyidejűleg igényelhető a támogatásra, tehát mindkét lakáscélra felvehető a falusi CSOK együttesen.

Péter szerint:

2019-05-25 - 22:48

Üdv, a kérdésem az lenne, hogy a Csok korszerűsítésre használható összeg részét, ami 3 gyermeknél 5 millió forint, azt mikor kapja meg az igénylő? Előre kell elvégezni a munkálatokat és utána utalják utólag vagy előre megkapja az igénylő és van 3 éve, hogy az előre megkapott összegből elvégezze a munkálatokat?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-27 - 15:30

Kedves Péter!
Előfinanszírozásra sajnos nincs mód. A támogatás folyósítása, utólagos, készültségi fokkal és a benyújtott számlákkal arányosan történik.

Péter szerint:

2019-05-25 - 21:39

Tisztelt hitelnet,
Falusi csok-ot csak akkor vehetünk igénybe, ha házasok vagyunk? Esetleg tudna egy oldalt linkelni ahol e feltételeknek utánna tudok olvasni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:47

Kedves Péter!
Azon elvárások tekintetében, amelyek fenti bejegyzésünkben nem olvashatók, a normál CSOK feltételeinek kell megfelelni. Ezekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nem feltétel a házastársi kapcsolat. Ha vállalt gyermek után is szeretnék igénybe venni, akkor viszont igen. Továbbá feltétele, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen ez utóbbi esetben.

Eszter szerint:

2019-05-24 - 21:52

Érdeklődni szeretnék, hogy a tb-n kívűl milyen feltételei vannak a Falusi CSOK-nak? Három gyerek esetén, a legnagyobb gyermek hány éves lehet maximum? És hallgatói jogviszonyának kell lennie mindháromnak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:50

Kedves Eszter!
A gyermekre ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint normál CSOK esetében: vér szerinti vagy örökbefogadott 25 év alatti eltartott legyen. Hallgatói jogviszony nem feltétel.

Csanád szerint:

2019-05-24 - 16:22

Jó napot!
Tetőtérbeépítést és külső hőszigetelést szeretnénk falusi csokból. A falu ahol lakunk rajta van a listán, a ház saját tulajdonunk, tb rendben.
A kérdésem az, hogy 2008-ban vettünk fel a 3 gyerekre szocpolt, ez alapján megkaphatjuk az 5 milliót a tervezett munkáinkra?
Aki csok-ot vett fel az megkaphatja és aki szocpolt az nem?
Igényelhető abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.
Ezt az erről az oldalról másoltam be.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:55

Kedves Csanád!
Korszerűsítésre az Önök esetében is igényelhető a támogatás, de mivel nem CSOK-ot, hanem szocpolt kaptak korábban, ezért az akkor folyósításott támogatással csökkentett összegre lehetnek jogosultak.

Roland szerint:

2019-05-24 - 16:21

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy az erkölcsi bizonyítványt a feleségemnek is ki kell kérni vagy elég ha én igénylem meg az okmányt? És az lehet 30 napnál régebbi?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:39

Kedves Roland!
A támogatás iránti kérelem benyújtásakor mindkettejük részéről érvényes erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Tina szerint:

2019-05-24 - 10:04

Jó napot!
Falusi csokot szeretném igénybe venni két gyermekem után.
Kérdésem az lenne, hogy van egy házam, ami az én nevem van. Kell-e a páromnak is tulajdonrész a házból, hogy fel tudjuk venni a támogatást?
Köszönöttel.
Tina

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:25

Kedves Tina!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő lakóingatlanban a párjának is kell, hogy legyen tulajdonrésze. Együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük a támogatott ingatlanban.

Csanád szerint:

2019-05-24 - 09:21

Jó napot!
Tetőtérbeépitést és külső hőszigetelést szeretnénk falusi csokkból. A falu ahol lakunk rajta van a listán, a ház saját tulajdonunk, tb rendben.
A kérdésem az, hogy 2008-ban vettünk fel a 3 gyerekre szocpolt, ez alapján megkaphatjuk az 5 milliót a tervezett munkáinkra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:19

Kedves Csanád!
Ha korábban szocpolt vettek igénybe, akkor – információink szerint – a háztartásában nevelt gyermek után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető a falusi CSOK-ból korszerűsítésre.

Enikő szerint:

2019-05-24 - 09:13

Tisztelt hitelnet!
Szép napot!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy 2 éve vettük fel a csokot 3 gyermekre, akkor volt 2,2 millió. Azaz 2 gyermekünk volt, 4 éven belül a 3.-nak meg kell születni. Nos, meg is született a 3. gyermek, s így teljesítettük a feltételt. Most jön a 4. baba, 2019. novemberben fog megszültni.
Az lenne a kérdésem, hogy tudjuk-e igényelni most a falusi csok összegének a felét 3 vagy több gyermek esetén korszerűsítésre, bővítésre.
Válaszukat előre is köszönöm.
Szép napot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:22

Kedves Enikő!
A leírtak alapján bővítés, korszerűsítés esetén jogosultak lehetnek az 5 millió forintos támogatásra a falusi CSOK keretében, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Anita szerint:

2019-05-24 - 08:51

Üdvözlöm!
41 éves leszek az idén. Korszerűsítésre szeretnénk igényelni falusi CSOKOT. 2 gyermek van, a 3.pedig tervben. Kizáró ok ebben az esetben, hogy elmúltam 40 vagy így csak a 2 gyermek után igényelhetjük férjemmel /37 éves/a csokot?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:28

Kedves Anita!
A falusi CSOK-ot vállalt gyermek után akkor is igénybe tudják venni, ha Ön betöltötte 40. életévét, de férje még nem.

Alexandra szerint:

2019-05-24 - 08:13

Ha az anya egyedül nevel 2 gyereket, akkor milyen támogatásokra számithat?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:31

Kedves Alexandra!
A CSOK és a falusi CSOK egyaránt elérhető egyedülálló szülő otthonteremtése esetén is, ha valamennyi jogosultsági feltétel fennáll. Ezekről részletes leírást honlapunkon talál.

Rita szerint:

2019-05-24 - 06:42

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy a falusi csokot igénybe tudom-e venni? van 3 gyerekem, férjem is és én is dolgozom. A házat, amit szeretnénk megvenni, abba benne is élünk.
Így meg tudom vásárolni az ingatlant?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 08:17

Kedves Rita!
Ha a célingatlannak még nem tulajdonosai és nem közeli hozzátartozótól történik a vásárlás, akkor a további feltételek teljesülése esetén igényelhető a támogatás.

Edit szerint:

2019-05-23 - 23:06

Jó estét kívánok!
Edit vagyok. Két kiskorú gyermeket nevelünk, egyik 12, a másik 9 éves. A férjem 49, Én 43 éves vagyok. A ház 3/4 része a férjemé, a negyedrésze a testvéréé. A gázt szeretnénk bevezetni, és leszigetelni a házat.
Szeretném megkérdezni, hogy mi is jogosultak lennénk-e a falusi csokra, és mennyi lenne az az összeg, amit mi igénybe vehetnénk?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 08:29

Kedves Edit!
Korszerűsítésre akkor tudnák igénybe venni a támogatást, ha a korszerűsítendő lakóingatlanban Önnek is lenne tulajdonrésze. A támogatott személyeknek ugyanis együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. 2 gyermek után maximum 1,3M Ft lenne igényelhető.

Timi szerint:

2019-05-23 - 20:32

Szeretnék érdeklődni, hogy a meglévő lakásunkat szeretnénk bővíteni egy helyiséggel, mekkora a minimum négyzetméter amivel bővülni kell a lakásnak, és mennyi támogatást kapunk 2 gyerek után?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 09:02

Kedves Timi!
Legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával kell bővülnie az ingatlannak és a bővítést köveőten el kell érnie legalább az 50 m2-t.
Bővítéshez 2 gyermek után a falusi CSOK keretében maximum 1.300.000 Ft, a normál CSOK keretében maximum 1.430.000 Ft összegű támogatás igényelhető.
A falusi CSOK feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat, a normál CSOK-ról IDE kattintva talál bővebb információt.

Gyula szerint:

2019-05-23 - 20:26

Üdv!
Szeretnék információt kapni arról, hogy ha a feleségem anyasági támogatást kap, igényelheti-e a falusi csokot? Vagy kell-e neki munkaviszony? Ha igen, akkor mennyi bedolgozott idő kell?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 09:04

Kedves Gyula!
Az anyasági támogatás nem keletkeztet TB jogviszonyt. A falusi CSOK jogosultsághoz legalább 1 éves TB jogviszony szükséges, illetve a 10 milliós támogatás igényléséhez legalább 2 éves TB jogviszony (munkaviszony).

Erika szerint:

2019-05-23 - 20:08

Érdeklődni szeretnék, hogy 2 gyermekem után igényelhetem felújításra vagy tetőtér beépítésre a falusi CSOK-ot? A 2 gyermekemre 1.300.000 Ft-ot már igénybe vettem?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 09:27

Kedves Erika!
A jogosultságot befolyásolja, hogy pontosan melyik típusú támogatást és milyen célre vette igénybe korábban.

Niki szerint:

2019-05-23 - 19:55

Érdeklődni szeretnék, hogy 1 gyermekem van jelenleg és a másodikat várom, augusztusra vagyok kiírva. Nekem munkaviszonyom nincs, de a páromnak 3 év folyamatos. Közösen van a nevünkön a ház, amit felújítanánk, de nincs élettársi, se házassági papírunk, így ő igénybe tudja venni, mivel a lakcímünk ugyanaz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 09:59

Kedves Niki!
Együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. Adott esetben nem feltétel a házastársi kapcsolat. Az élettársi kapcsolat fennállásáról elegendő nyilatkozni a CSOK kérelemben.

Krisztián szerint:

2019-05-23 - 19:44

Jó estét kívánok.
Azt szeretném kérdezni, hogy 1 saját és 2 nevelt kiskorú gyermekem van. Élettársak vagyunk a párommal 6 éve.
Mi is tudnánk-e házvásárlásra igényelni a csokot? Hol kellene ezt intézni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:42

Kedves Krisztián!
A közös háztartásban nevelt 3 gyermek után jogosultak lehetnek a támogatásra, amennyiben a további feltételek is fennállnak. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A támogatás iránti kérelem a hitelintézetekhez lesz benyújtható.

Eszter szerint:

2019-05-23 - 19:41

Üdvözlöm!
Ma bent voltunk a banknál, érdeklődtünk csok ügyben. Mondták, hogy nem vehetjük fel a falusi csok-ot, mert 2016-ban már felvettük a csok-ot házvásárlásra.
Ezek szerint mi nem vehetjük fel a falusi csok-ot tatarozásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:45

Kedves Eszter!
A falusi CSOK rendelet értelmében az a támogatott személy is jogosult lehet korszerűsítés esetén a falusi CSOK-ra, aki a normál CSOK-ot lakásvásárlásra korábban már felvette. Ez esetben a korszerűsítésre adható támogatás összegéből nem kell levonni a vásárláshoz kapott támogatási összeget sem.

Patricia szerint:

2019-05-23 - 18:55

Bár lista számit?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-24 - 10:53

Kedves Patrícia!
Az igénylők KHR státuszát nem vizsgálják a hitelintézetek falusi CSOK igénylése esetén, ha hitelt nem igényelnek hozzá.

László szerint:

2019-05-23 - 15:30

T. Szakértő!
A következő kérdéseim lennének.
A falusi Csok tulajdonképpen utófinanszírozású támogatás a bővítés esetén? Mert ha az 5 millió befedi a költségvetést önrész nélkül és nincs önerő, akkor nincs támogatás sem, mert nincs miből elindulni?
A másik kérdésem: 4 gyermekem van, de én csak háromra szeretném igénybe venni a támogatást, akkor úgy is működik? Mert ugye a 3 a minimum feltétel. A legkisebb szabadon hagyható-e?
Utolsó kérdésem pedig az, hogy csak a 25 év alatti kor a kritérium a gyermekeknél vagy kell iskola látogatási igazolás is?
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel.
László

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-30 - 12:53

Kedves László!
A falusi CSOK folyósítása bővítés esetén készültségi fokkal arányosan, utólag történik. Egy bizonyos készültségi fokot el kell érni az első részfolyósításhoz. Ez lehet a kivitelező által megfinanszírozott munka is, hiszen a kivitelező is az elvégzett munka után állít ki számlát.
A gyermekszám meghatározásánál valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, akire még nem igényeltek támogatást. Ha tehát Önök 4 gyermeket tartanak el, akkor nem igényelhetik a támogatást csak 3 gyemrek után. A 25 éves kor alatti gyermek részéről iskolalátogatási igazolás nem szükséges.

Roland szerint:

2019-05-23 - 09:43

Tisztelt Hitelnet!
Ha 4 millió forint a ház értéke, amit kinéztünk, akkor a teljes vételárat teljesíti a CSOK felé, vagy csak 1 bizonyos összeget állapítanak meg? Egyébként 3 gyermekem van, 4 éve folyamatos munkaviszonyom van és házas!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:39

Kedves Roland!
A falusi CSOK keretében a teljes 4 millió forintos vételár kiegyenlíthető a támogatásból, s a fennmaradó 6M Ft korszerűsítésre fordítható, amennyiben minden további feltétel teljesül.

Marcsi szerint:

2019-05-22 - 13:30

Szép napot!
Érdeklődnék, hogy semmilyen csokot nem vettünk igénybe, de a 3. Gyerekre járó 1 millió forintot, amit a hitelből elengednek, azt igen. Jelenleg gyeden vagyok, a férjemnek van munkahely.
Igénybe tudjuk venni a falusi csokot bővítésre?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 13:56

Kedves Marcsi!
A tartozáscsökkentő támogatás igénybevétele nem zárja ki a CSOK igénylés lehetőségét, amennyiben a bővítésre vonatkozó további feltételek is teljesülnek. A falusi CSOK-ról bővebb információt fenti bejegyzésünkben talál.
A bővítésre vonatkozó normál CSOK feltételeket IDE kattintva tekintheti meg.

Roland szerint:

2019-05-22 - 11:23

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekünk van (kiskorúak). 1 az én nevemen, 2 a feleségem néven, de együtt neveljük őket. Nekem több mint 3 éve folyamatos munkaviszonyom van, de van még hiteltartozásom, amit a mai napig is törlesztek.
Az lenne a kérdésem, hogy 5 millió forintig vehetek házat és azt a másik 5 millió forintból korszerűsíthetem is a CSOK-ból úgy, hogy nincs önerőre meg hitelre szükség?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 13:37

Kedves Roland!
A 10 milliós falusi CSOK fele, azaz legfeljebb 5M Ft fordítható vásárlásra, a fennmaradó 5M Ft pedig korszerűsítésre. A korszerűsítés azonban nem előfinanszírozott. A támogatást a hitelintézetek utólagosan, készültségi fok arányában folyósítják.

Ági szerint:

2019-05-22 - 10:03

Üdvözlöm!
Két gyermekem van (22 és 17 évesek), a nagyobbik egyetemista. Egyedülállóként igényelhetem-e a falusi CSOK-ot vásárlásra (1.300.000) és felújításra (1.300.000), valamint ehhez 4-5 millió kedvezményes hitelt? Ehhez most a háznak 60 vagy 80 nm-nek kell lennie? KHR lista nincs, TB jogviszony 1000 éves már.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 10:08

Kedves Ági!
Egyedülállóként is igényelhető a falusi CSOK, ha minden további jogosultsági feltétel is fennáll. Két gyermek után a vásárláshoz 1.300.000 Ft, valamint a felújításhoz szintén 1.300.000 Ft vehet igénybe. Emellé – megfelelő jövedelemfedezettség esetén – igényelhető kedvezményes CSOK hitel is.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Szilvia szerint:

2019-05-22 - 08:52

Szép napot!
A férjemmel most vettünk egy házat és a település a falusi csok listáján található. A férjemnek külföldi biztosítotti jogviszonya van egy éve. Egy meglévő gyermekünk van, de még szeretnénk kettőt. Ebben az esetben megkaphatjuk a falusi csok korszerűsítési maximális összegét azaz 5 millió forintot? A ház megfelel az előírt feltételeknek is.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 09:09

Kedves Szilvia!
A legalább 1 éve fennálló külföldi TB jogviszony is elfogadható, de – amennyiben Ön nem rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal – a jogosultsághoz férjének vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napn belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Judit szerint:

2019-05-22 - 08:52

Üdvözlöm!
Nekünk 3 gyermekünk van, ebből 2 már nagykorú, rájuk korábban szocpolt vettünk igénybe.
Akkor most 1 gyerek után leszünk jgosultak, ha korszerűsítésre szeretnénk kérni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:53

Kedves Judit!
A nagykorú, de 25 év alatti, eltartott gyermekek után is igényelhető a támogatás.

Rita szerint:

2019-05-22 - 08:23

Üdvözletem!
A kérdésem, hogy a ház, amelyben élünk, a kiskorú gyermekünk nevén van, nekünk a férjemmel haszonélvezeti jogunk van a házon.
Kaphatunk-e tetőcserére csok-ot?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 09:11

Kedves Rita!
A gyermek nevén lévő, haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan korszerűsítésére a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Maja szerint:

2019-05-22 - 07:53

Üdvözlöm!
Érdekelne, hogy a falusi csok felvételének van-e felső korhatára, és hogy a családba fogadott saját unokák után járhat-e a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:00

Kedves Maja!
Meglévő gyermekek után igényelt támogatás esetén nincsen felső életkorhatár.
A támogatást vér szerinti, örökbefogadott és gyámság alatt lévő gyermek után lehet igényelni. Ez utóbbit akkor, ha a gyermek legalább 1 éve laz igénylő gyámsága alatt áll, az igénylővel közös háztartásban él és együtt is költözik vele.
Unoka után a nagyszülő sajnos nem lehet jogosult a támogatásra.

Tibor szerint:

2019-05-21 - 23:09

Üdv.
Mi a menete az igénylésnek, ha a falusi csok-ot 2 gyermekre szeretném igénybe venni házvásárlásra + a csok hitelből egy keveset, a többi kp lenne. Tehát az ingatlan még nincs a tulajdonban.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 07:45

Kedves Tibor!
A falusi CSOK és hitel összegét a bank a vételár utolsó részeként utalja az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára, az önerő maradéktalan megfizetését követően. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Alexandra szerint:

2019-05-21 - 21:42

Tisztelt Hitelnet!
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a 3. gyereket vállaljuk, jelenleg kettő gyermekem van, akkor a vállalt gyermek miatt házasnak kell lenni, vagy elég az egyező lakcím és a két közös gyerek.
Szóval össze kell-e házasodni a falusi csokhoz, ha a 3. gyerek csak tervbe van?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:04

Kedves Alexandra!
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a támogatás.

Erika szerint:

2019-05-21 - 21:29

Tisztelt hitelnet!
Kérdésem az volna, hogy párom nevén van a ház, a haszonélvegeti jog pedig az anyjáén. Két gyerekkel élünk ebben a házban.
Igényelhetem rá a falusi csokot korszerűsítésre, ha részben tulajdonos leszek én is, de a haszonélvezeti jog marad az anyósomé?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:05

Kedves Erika!
A támogatással érintett ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog, az sajnos kizáró ok.

Vali szerint:

2019-05-21 - 21:05

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy van 4 gyermekem, de kettőre már 15 éve kihasználtuk a régi szocpolt! Most szeretnénk a falusi csokot igénybe venni, viszont közmunkán van meg a Tb, de a legkisebb fiam tartósan beteg, gyest kap 10 éves koráig, amiből Tb-t fognak! Ez így elfogadható?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:11

Kedves Vali!
A 10 milliós CSOK jogosultsághoz sajnos nem fogadható el a közfoglalkoztatotti munkaviszony és önmagában a gyes sem.

Ádám szerint:

2019-05-21 - 18:58

Kedves Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy mi alapján szűrték a települések listáját? A falu ahol élek sajnos nem szerepel a listán. (Magyargéc)
A kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség valamilyen kérvényre, vagy egyéb megoldás találni arra, hogy ennek ellenére is igénybe tudjuk venni?
Köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:36

Kedves Ádám!
Azok az 5000 fő alatti települések kerültek a listára, amelyek a 2003. január elsejei adatokhoz képest népességcsökkenést szenvedtek el. Méltányossági lehetőségről nincs információnk.

Henrietta szerint:

2019-05-21 - 17:10

Szép napot!
Az lenne a kérdésem, hogy mi a feltétele a falusi csoknak, mert közmunka viszonyom van több mint 2 éve. 1 gyermek van. Élettársam van. Szeretném igénybe venni.
Várom válaszát.
Előre is köszönöm.
Üdv.
Heni

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 10:41

Kedves Henrietta!
1 gyermek után igényelt CSOK-hoz megfelelő a legalább 1 éve fennálló közfoglalkoztatotti jogviszony.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA