Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től? - Hitelnet.hu

Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től?

2019- május 13-án kihirdetésre került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet!

Végleges településlista

A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. június 17. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Krisztina szerint:

2019-08-18 - 21:03

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy egy 80 nm-s régi családi házban élünk, ami gazdasági épületnek van nyilván tartva. Jelenleg villanyvezeték újra húzása előtt állunk.
Igényelhető így a falusi csok két gyermek után?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:36

Kedves Krisztina!
Gazdasági épületként nyilvántartott ingatlanra sajnos nem vehető igénybe a falusi CSOK.

Lia szerint:

2019-08-17 - 22:48

Van négy gyerekem, ebből az elsőre 2005-ben vettem fel szocpolt. Lehet az utána született gyerekekre igényelni, azaz három gyerekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:31

Kedves Lia!
Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további falusi CSOK feltételek is teljesülnek, úgy igényelhető a támogatás.

Zsóka szerint:

2019-08-17 - 13:20

Szeretnék érdeklődni, hogy könnyűszerkezetes ház vásárlására a falusi CSOK támogatás igénybe vehető-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:30

Kedves Zsóka!
Könnyűszerkezetes ház vásárlásához is igényelhető a falui CSOK a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételekkel.

András szerint:

2019-08-16 - 20:27

Kedves Hitelnet!
A mai napon elutasították a falusi csok iránti kérelmünket. Az indoklás az volt, hogy az épület lakhatásra alkalmatlan, mert a fürdőszobában nincs fűtés, illetve a konyhában csak a vízvezeték csonkja van meg, vízvételi lehetőség nincs, illetve a fürdőszobában nincs fűtőtest. Pedig a költségvetési tervben leírtuk, hogy mekkora összeget fordítunk a korszerűsítési összegbol arra, hogy legyen víz a konyhában, illetve a fűtésrendszer teljes átépítésének költségeit.
Miért utasítottak el minket? 2 gyermek után igenyelnénk a falusi csokot használt lakás vásárlására és korszerűsítésére, de ma befejeződött. Minden papírunk rendben volt.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:19

Kedves András!
Falusi CSOK kérelmük azért kerülhetett elutasításra, mert ami a konyhát illeti, ott már a kérelem benyújtásakor kell lenni vízvételi lehetőségnek, nem elég azt a korszerűsítési munkálatok között vállalni. A fürdőszoba fűtését elég a korszerűsítés befejezésére kialakítani.

Krisztina szerint:

2019-08-16 - 14:33

Tisztelt Hitelnet!
2007-ben 2 gyermek után lakásbővítésre 1,2 millió szocpolt kaptunk. Ebből az egyik gyermek jelenleg 22 éves, velünk él, de dolgozik, másik 16 éves. 2008-ban született kislányunk után semmilyen hasonló támogatást nem igényeltünk.
Lakásfelújítására most mekkora összegre számíthatunk? 1,3 millió jár kettő gyermekre, de most nekünk levonják belőle a nagyobbikra kapott támogatást is?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.
Kriszta

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:07

Kedves Kriszta!
A falusi CSOK keretében elérhető támogatási összeget csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol teljes összegével és a különbözet vehető igénybe. A 25 év alatti, dolgozó gyermek utáni igénylés lehetőségéről IDE kattintva olvashat bővebb információt.

Katalin szerint:

2019-08-16 - 11:37

Preferált kistelepülésen vásárolunk házat. Egy meglévő gyermekünkre és 2 bevállalt gyermekre szeretnénk falusi csokot igényelni. 8M Ft-ért vásároljuk a házat. A bank által kiküldött értékbecslő szerint az ingatlan csak 6,8M Ft-ot ér, a korszerűsítés után is csak 7,8M Ft-ot. Így nem kaphatjuk meg az igényelt 10M CSok összegét.
Az lenne a kérdésem, hogy ez tényleg így van? Vagy csak valami tévedés történt? Sok vidéki ingatlan nem fog 10M-ot érni soha.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 12:54

Kedves Katalin!
A támogatási összeg meghatározásánál az értékbecslő által megállapított értékből indul ki a bank.

Emőke szerint:

2019-08-15 - 22:21

Kedves Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy a Falusi CSOK-nál az új építésű lakások esetében az 5%-os ÁFA alkalmazására vonatkozó törvény valóban hatályát veszti 2019. december 31. után vagy esetleg meghosszabbításra kerül a kedvezményes adókulcs? Aki jövőre (2020-ban) kezd építkezni érvényes lesz? Köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:02

Kedves Emőke!
A falusi CSOK új építésű lakásra nem vehető igénybe. A támogatás célja használt lakóingatlan vásárlása és korszerűsítés/bővítés lehet.
Az 5% ÁFA kulcs azon új lakások esetében marad 2023 év végéig, melyek építési engedélyt szereztek vagy megtörtént egyszerű bejelentésük 2018. november 1. előtt. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Zsolt szerint:

2019-08-15 - 20:16

Tisztelt Hitelnet!
Lakásfelújításra vettünk fel szabad felhasználású jelzáloghitelt!
Kérdésem: Csokkal ki lehet váltani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 22:55

Kedves Zsolt!
A CSOK hitelkiváltásra nem használható fel.

Melinda szerint:

2019-08-15 - 14:10

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék arról, hogy preferált településen lakunk, 3 gyermekem van. 2 gyermekemre már igénybe vettem a szocpolt lakásépítésre (2.400.000,- Ft-ot összesen). Most szeretném ugyanezt a lakást korszerűsíteni, felújítani és igénybe venni a 3 gyerek után járó CSOK-ot.
A kérdésem az lenne, hogy mennyi az az összeg, amit igénybe tudok venni, mert a pénzintézetek más-más összeget mondanak.
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 22:50

Kedves Melinda!
A korszerűsítésre fordítható 5M Ft összegű falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott 2,4M Ft szocpolt és a különbözet (2,6M Ft) vehető igénybe, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Zsanett szerint:

2019-08-15 - 12:37

Tisztelt Hitelnet!
Még egy olyan kérdésem lenne, hogyha a férj meghalt és a gyerekek örökölték a ház felét, akkor is igénybe lehet venni a falusi csok-ot korszerűsítésre?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 12:54

Kedves Zsanett!
A támogatás fenti esetben is igénybe vehető.

Viktória szerint:

2019-08-15 - 11:23

A pontos cél használt ingatlan vásárlás lenne. A falusi CSOK – ha jól tudom – kombinálható a babaváró hitellel is. Az általunk már igénybe vett fészekrakó program kizárja a babaváró hitel igénylését?
S ha jól értelmeztem, akkor a babaváró hitelnél akkor engedik el a kamatot, ha az igényléstől számított 5 éven belül gyermek születik?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 12:28

Kedves Viktória!
A fészekrakó hitel nem zárja ki a babaváró hitel igénylését. Babaváró hitel kamatmentességéhez legalább egy gyermeknek kell születnie 5 éven belül.
További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Magdolna szerint:

2019-08-14 - 20:03

Tisztelt cím!
4 gyermekünk van. 2004-ben kaptunk összesen 3,2 millió forint ún. szocpolt. Azt a lakást már eladtuk. Most szeretnénk a meglévő falusi házunkat korszerűsíteni.
Kérdésem: megkapjuk-e az 5M forintot a korszerűsítésre, vagy levonják belőle a szocpolt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 12:03

Kedves Magdolna!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az 5M Ft falusi CSOK összegéből le kell vonni a korábban kapott szocpolt összegét és a különbözet használható fel a korszerűsítésre.

Eszter szerint:

2019-08-14 - 19:52

Tisztelt Hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy egyedülállóként nevelem 2 gyermekemet, akiből az egyik tartósan beteg, így én gyod-on vagyok vele. Van egy kis házunk, amire nagyon ráférne a korszerűsítés. A falusi csokban van-e erre lehetőségünk? A gyod megfelel-e tb jogviszonynak, mivel 10% járulékot vonnak belőle?
Tisztelettel: Eszter

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:35

Kedves Eszter!
A GYOD elfogadható TB jogviszony igazolás helyett. Ha preferált településen található a házuk és a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek, akkor jogosult lehet a támogatásra.

Éva szerint:

2019-08-14 - 16:32

Vásárolni szerettünk volna egy házat. Az értékbecsüs nem fogadta el azt, hogy a konyha a ház mögött épült! Kérték, vezessük fel a telekre! De az építési osztályon meg csak annyit mondtak, mivel a garázs nincs 4m-re a kerítéstől, így nem is tudjuk felvezetni és nem felel meg a csoknak. Minden épületet, ami a telken van, fel kell vezetni. Ha ezt mondják vagy a csok feltételei mellett feltüntetik, akkor nem bukjuk el a rengeteg pénzt, amit beleöltünk! Ha megnézük a régen épült házakat 80% nem felel meg a csoknak, mivel se a nyári konyhát, se a garázst nem vezették fel, de még a távolságokat se tartották be a kerítéstől!
Ezt csak azért írtam le, hogy nehogy ugyanebbe a hibába essen más is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:24

Kedves Éva!
Köszönjük az észrevételt!

Antónia szerint:

2019-08-14 - 15:51

Jó napot.
Azt szeretném kérdezni, hogy két gyermekre igénybe vevő támogatást pl 2.6 millió forintot úgy kell érteni, hogy meg kell felezni az összeget vásárlásra és bővítésre, tehát felét vásárlásra, a másik felét felújításra kell fordítani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:21

Kedves Antónia!
Igen, a finanszírozás a fentiek szerint lehetséges. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Elvira szerint:

2019-08-14 - 14:33

Jó napot!
Azt kérdezném, hogy aki közfoglalkoztatottként dolgozik, az igénybe vehetné a falusi csokot 2 gyermekre használt lakás vásárlására és szükséges hozzá önerő is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:19

Kedves Elvira!
A falusi CSOK keretében lakásvásárláshoz csak akkor igényelhető a támogatás, ha azt a vásolni kívánt ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez is igénybe veszi. Ha nem, akkor a normál CSOK igényelhető, melynek összege 2 gyermek után 1.430.000 Ft. A közfoglalkoztatotti jogviszony mindkét esetben figyelembe vehető. Falusi CSOK-hoz legalább 1 éves, a normál CSOK-hoz legalább fél éves TB jogviszony szükséges.

Dóra szerint:

2019-08-14 - 14:21

Érdeklődnék, hogy munkaviszony szükséges-e az igénybevételhez és egyedülállóként is igénybe vehető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:15

Kedves Dóra!
A falusi CSOK egyedülállóként is igénybe vehető, ha a fenti bejegyzésben olvasható jogosultsági feltételek teljesülnek. A 10 milliós támogatáshoz legalább 2 éves, a többi támogatási összeg esetén legalább 1 éves munkaviszony (TB jogviszony) szükséges.

Csaba szerint:

2019-08-14 - 13:52

Üdv!
Kérdésem, a falusi csokra megvásárolt házat el lehet adni, ha másik településre szeretnénk költözni? Az a település is beletartozik a falusi csok feltételeibe.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:13

Kedves Csaba!
A falusi CSOK továbbvihető másik, szintén preferált településen lévő ingatlanra. Az újabb ingatlan hasznos alapterületének azonban meg kell haladnia a korábbi ingatlan hasznos alapterületét. A támogatás továbbviteléről további részletes tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal tud adni Önnek.

Viktória szerint:

2019-08-14 - 11:58

Üdvözlöm!
Élettársammal 2015-ben vásároltunk egy lakást akkor az államilag támogatott fészekrakó programban. Született egy gyermekünk, de szeretnénk még egy másik gyermeket is. Érdeklődni szeretnék, hogy így jogosultak vagyunk-e a Falusi CSOK-ra, s ha igen, milyen összegre, milyen feltételekkel?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 11:07

Kedves Viktória!
Az államilag támogatott fészakrakó hitel nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot. Kérdés, hogy mi lenne pontos a cél. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Dóra szerint:

2019-08-14 - 09:20

Érdeklődnék, hogy egyedulállóként igénybe tudnám venni a falusi csokot és hogy munkaviszony szükséges-e hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:20

Kedves Dóra!
A falusi CSOK egyedülállóként is igénybe vehető, ha a fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülnek. A 10 milliós összeghez legalább 2 éves, a többi támogatási összeghez legalább 1 éves TB jogviszony szükséges.

Zsanett szerint:

2019-08-13 - 22:27

Sziasztok!
A segitségetek szeretném kérni. Van egy nagyon jó ismerősőm, aki igénybe szeretné venni a korszerűsítésre a falusi csok-ot. Az lenne a kérdésem, hogy 3 gyermeke van, mind a 3 25 év alatti, 2 gyermek még tanul, 1 viszont dolgozik és régen igénybe vették a szocpolt építésre. Most viszont az lenne a kérdésem, hogy neki korszerűsítésre mennyi jár? Megkapja az 5 milliót?
Előre is köszönöm a segítséget.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 10:49

Kedves Zsanett!
Ha a támogatott személyek a CSOK kérelemben úgy nyilatkoznak, hogy a dolgozó gyermek, aki velük közös háztartásban él, az eltartottjuk, akkor információink szerint igényelhető utána is a támogatás. Erről bővebb információt ITT talál.
A korszerűsítésre igényelhető 5M Ft-os falusi CSOK-ot csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével és a különbözet igényelhető.

Péter szerint:

2019-08-13 - 20:07

Tisztelt Hitelnet!
Városban lakunk. Nincs saját ingatlanunk. Elvileg mindenben áll a falusi csok felvehetősége ránk. Szeretnénk egy kis faluban házat venni. Működik-e, hogy az állandó lakcímünk a településen lenne, de ideiglenesen a városban maradnánk. Két nagy gyerekünk még középiskolában tanul, de a picik meg óvodások. Amennyiben belevágunk a Falusi csok-ba, akkor életvitelszerűen oda is kell költözünk, a gyerekeknek az adott településen kell tanulmányaikat folytatnuk, vagy maradhatunk a városban, és papíron élunk a településen?
Köszönöm válaszát!
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:16

Kedves Péter!
A gyermekeknek nem szükséges az adott településen folytatni tanulmányaikat, de életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk. Ez alól kivételt jelent például:
– a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
– ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik.
A jegyző a bentlakási kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mária szerint:

2019-08-13 - 19:31

Nekünk 4 gyermek van. 10 éve épitkeztünk fel szocpolra. Ebből van 2 kiskorú és egy 20 éves gyerek, amely még velünk él.
Kérdésem az lenne, a falusi csokot bővítésre vagy korszerűsítésre van-e lehezöség és milyen feltételekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 14:10

Kedves Mária!
A két gyermek után bővítésre/korszerűstésre adható 1,3M Ft összegű falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és csak a fennmaradó összeg igényelhető. Ha a korábban kapott támogatás összege meghaladja az 1,3M Ft-ot, akkor a falusi CSOK sajnos nem érvényesíthető.

Tímea szerint:

2019-08-12 - 22:40

Csak meglévő gyerekekre vehető igénybe a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 13:41

Kedves Tímea!
A falusi CSOK vállalt gyermek után is igényelhető ugyanúgy, mint ahogy a normál CSOK is: a meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség.

Szilvi szerint:

2019-08-12 - 18:47

Aki gyesen van az is igényelheti, vagy az nem számít tb jogviszonynak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 13:34

Kedves Szilvi!
Önmagában a gyes, ha nincs mellette jelenleg is fennálló munkaviszony, sajnos nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Szabina szerint:

2019-08-12 - 15:43

Szép napot!
Élettársi viszonyban élünk a párommal, aki dolgozik, én gyesen vagyok. Van 3 gyerekünk (10, 5, 2). Párom nevén van a ház 50%-a, amiben élünk, másik fele sogornőm tulajdona. Párom kérvényezné a falusi csokot korszerűsítésre. Hitelt nem szeretnénk felvenni.
A kérdésem, hogy kaphatnánk 5.000.000 Ft-ot ablakcserére, háztető csere, gázbekötés, fűtés céljából, festésre?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:37

Kedves Szabina!
Az Ön által felsorolt korszerűsítési munkálatok finanszírozhatók a falusi CSOK-ból. Alapfeltétel azonban, hogy a korszerűsítendő ingatlanban Önnek is legyen tulajdonrésze, párjával együttesen legalább 50%-ban. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Ramóna szerint:

2019-08-11 - 20:04

Kedves Szakértő!
Én mint eladó kérdeznék. Elfogadja-e az értékbecslő úgy a házat, hogy egy korábbi csőrepedés miatt a konyhában vizes lett a fal és a javítás után foltosra száradt, illetve néhol levált egy pár darab a falból. Kívülről is egy két helyen lejött a vakolat. A vevő a tervezetbe beleírta a konyha felújítást. A ház többi része jó állapotban van. Plusz eresz csatorna nincs a házon.
Ezek akadályok lehetnek?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:09

Kedves Ramóna!
Ha az ingatlan a lakhatási igények kielégítésére alkalmas az értékbecslő szakértése alapján, akkor nem jelent problémáat a néhol levált vakolat. A csapadékvíz elvezetés kérdése bankfüggő, van olyan hitelintézet, ahol feltétel.

Krisztina szerint:

2019-08-11 - 07:30

Jó napot kívánok!
Érdeklődnék, hogy csak házaspárok vehetik igénybe a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:50

Kedves Krisztina!
Vállalt gyermekek után kizárólag házaspárok igényelhetik a falusi CSOK-ot. Meglévő gyermekek után (a magzat a 12. terhességi hét betöltése után meglévő gyermeknek számít) élettársak, egyedülállók is jogosultak lehetnek a támogatásra.

Adrienn szerint:

2019-08-10 - 17:35

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a falusi csokhoz mennyi tb jogviszony kell?
Falusi csokot szeretnénk igényelni párommal, de neki van ház a nevén és arra szeretnénk igényelni a falusi csokot lakásfelújításra? (pl. tetőcsere, belső-külső tér felújítása stb.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:48

Kedves Adrienn!
A falusi CSOK-ot csak akkor tudják igényelni, ha az igénylés előtt Ön is bármekkora tulajdonrészt szerez a korszerűsítendő ingatlanban. A jogosultsághoz elegendő egyiküknek minimum 1 éves TB jogviszonyt igazolni.

Enikő szerint:

2019-08-10 - 00:57

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy meglévő lakás korszerűsítésére szeretnénk a CSOK-ot. A párom az egyetlen tulajdonos, bar listás. Egy közös gyerekünk van, egy pedig az én gyerekem, aki után már igénybe lett véve a szocpol egy másik ingatlanra, de mivel a házat eladtuk, így a szocpolt is vissza kellett fizetni.
Az lenne a kérdésem, hogy így jár-e CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:35

Kedves Enikő!
A BAR lista nem jelent kizáró okot a támogatás igénylésénél. A jogosultságnak azonban feltétele, hogy Ön is rendelkezzen bármekkora arányban tulajdonrésszel a korszerűsítendő ingatlanban. Jogosultság esetén a korábban igénybe vett támogatás miatt falusi CSOK különbözet igényelhető.

Beáta szerint:

2019-08-09 - 19:15

Tisztelt szakértők!
A kérdésem az volna, hogy ha a két éves munkaviszonyom megvan és a kérelem beadásakor felmondás alatt állok vagy csak a kérelem beadása után, de még folyósítás előtt megszűnik a munkaviszonyom, az probléma? Falusi csok esetén kérdezem. A munkaviszonyomat természetesen a költözés előkészületei miatt szüntetném meg. Ha megkapom a falusi csokot vásárlásra és korszerűsítésre, folyósítás után mennyi időm van odaköltözni és állandó lakcímet létesíteni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:00

Kedves Beáta!
A falusi CSOK kérelem pozitív elbírálásáig nem javasoljuk a felmondást, jóllehet az a lényeg, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álljon a szükséges TB jogviszonyt igazoló OEP igazolás.
A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni. A bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt (90 nap) a korszerűsítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

István szerint:

2019-08-09 - 16:06

Üdvözlöm.
A kérdésem az lenne, hogy amennyiben jelenleg van szabad felhasználású jelzáloghitelem, a falusi csokra jogosult vagyok-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 09:54

Kedves István!
A szabad felhasználású jelzáloghitelt biztosító jelzálogjog ranghelye nem előzheti meg a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét, ezért fenti esetben ranghely-cserével megoldaható a CSOK igénylés, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Gábor szerint:

2019-08-09 - 13:53

Üdvözlöm!
2018 júliusában vettünk egy házat, azt szeretnénk felújítani!
Kaphatunk rá felújítási összeget? Jelenleg külföldön dolgozunk!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 11:57

Kedves Gábor!
Ha falusi CSOK által preferált településen van az ingatlan, akkor annak korszerűsítéséhez igényelhető a támogatás. Külföldi TB jogviszony is elfogadható abban az esetben, ha legalább egyikük vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Péter szerint:

2019-08-08 - 21:46

Üdvözlöm!
Falusi csoknál, ha 5 millióért veszek házat, akkor kötelező 5 milliót korszerűsítésre felhasználni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 09:23

Kedves Péter!
A falusi CSOK keretében vásárláshoz csak akkor igényelhető a támogatás, ha az igénylő a falusi CSOK-ot a vásárolt ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez is igénybe veszi. A korszerűsítésre fordíható maximális összeg 5M Ft, de nem muszáj a maximum összeget igénybe venni.

Zsuzsa szerint:

2019-08-08 - 19:17

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, minden feltétel adott a falusi Csokhoz. Viszont kötelező a plusz bővítmény? (Szoba)
Ha a használt házban adott a 12 nm nagyságú szoba.
Amennyiben kötelező, elfogadják-e a könnyű szerkezetű bővítményt?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 09:13

Kedves Zsuzsa!
Falusi CSOK igénylésekor nem kötelező bővíteni az ingatlant szobával. A támogatás korszerűsítéshez is igénybe vehető.

Norbert szerint:

2019-08-08 - 17:28

Falusi csokot szeretnék igényelni. Hol lehet, mert bementem egy bankba és ott semmi infót nem tudtak mondani!
Valaki tudta igényelni?
Ha igen, hol?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:58

Kedves Norbert!
A falusi CSOK jelenleg még nem érhető el minden hitelintézetnél. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Szabina szerint:

2019-08-08 - 16:43

Üdv!
Levették a kérdésemet?
Akkor még 1-szer, miért nem lehet Makón igényelni a falusi CSOK-ot a Erste-nél (földeáki ingatlanhoz)? Állítólag nem indítják el.
Elnézést, MI VAN?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:48

Kedves Szabina!
Nem vettük le a kérdését. A mai napon került megválaszolásra.
Földeáki ingatlan vásárlásához és korszerűsítéséhez/bővítéséhez igényelhető falusi CSOK. Az Erste Banknál ez a támogatási forma még nem indult el, de más hitelintézetnél működhet. További, személyre szóló tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Szabina szerint:

2019-08-08 - 16:26

Jó Napot!
Elnézést, de Makón azt az információt kaptuk, hogy az Erste Banknál nem is indul falusi CSOK. Ez lehetséges? De akkor sokkal kedvezőtlenebb hitelt kell igénybe vennünk.
Köszönettel.
Sz.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:39

Kedves Szabina!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink tájékoztatni fogják Önt az elérhető legkedvezőbb hitelkonsrukciókról!

Krisztina szerint:

2019-08-08 - 13:06

Jó napot.
Három kiskorú gyermekre szeretnénk igénybe venni a korszerűsítést!
Hogy müködik ez? Ha jól értem, akkor nekem kell saját pénzből mindent amit szeretnék? És akkor, ha igazolom számlával, akkor a bank utalja utólag a pénzt?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:27

Kedves Krisztina!
Nem szükséges az összes munkálatot saját pénzből elvégezni, de mivel készültségi foknak megfelelően, utólagos finanszírozás van, tehát valamennyire előre kell haladni a munkálatokkal. Ez úgy is kivitelezhető, ha a kivitelező előre dolgozik és egy későbbi, kb. 2 hetes fizetési határidőben állapodnak meg.

Henrietta szerint:

2019-08-08 - 12:22

Tisztelt Hitelnet.
Az lenne a kérdésem, ha van annyi őnerőnk, hogy a tetőig meg tudjuk építetni, akkor is részenként nézik a készültségi fokot? Van már meglévő téglánk, azt felhasználhatjuk? Ha most a ház nincs 70 m2, de bővítés után több lesz, mint 70 m2, akkor jár a négy gyerekre a falusi csok?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 14:32

Kedves Henrietta!
Ez esetben a kezdeti értékbecslés után a tetőig elkészült állapotnál lenne az első helyszíni szemle.
Bővítésnél elegendő, ha a bővítést követően eléri a hasznos alapterület a 70 m2-t.

Szilárd szerint:

2019-08-08 - 12:04

Üdvözlöm!
A falusi Csok-ot szeretnénk igénybe venni korszerűsítésre. A településünk szerepel a támogatott listában. Két kiskorú gyermekünk van (11, 13 év). Ebben az esetben, ha jól tudom 1.300.000 Ft az összeg?!
A belső ajtók cseréje beletartozik a támogatott korszerűsítési munkálatokba? Illetve a konyha felújításán mi értendő? Pl. beépített konyhaszekrény, gépek stb.? Vagy csak burkolás?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 14:26

Kedves Szilárd!
Fenti esetben maximum 1,3M Ft összegű falusi CSOK-ra lehetnek jogosultak. Információink szerint a korszerűsítésbe a beltéri ajtók cseréje is beleszámít. Bútorok, háztartási gépek finanszírozására a támogatás nem használható fel.

Katalin szerint:

2019-08-08 - 09:38

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy amennyiben 100%-ban van a nevemen egy ház, amit ajándékba kaptam és semmilyen állami támogatást nem vettem még igénybe, vásárolhatok-e egy házat CSOK-ra? Két gyermekünk van.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 12:19

Kedves Katalin!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Ha valamennyi CSOK feltétel teljesül, jogosult lehet a támogatásra.

Milán szerint:

2019-08-08 - 09:13

Tisztelt hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy tavaly felvettük a csokot 4 gyerekre használt lakás vásárlására és az érdekelne, hogy korszerűsítésre és bővítésre igenyelhetnénk-e a falusi csokot, illetve kell-e hozzá önerő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 11:05

Kedves Milán!
Fenti esetben igényelhető a falusi CSOK. Az önerővel kapcsolatban bővebb információt ITT talál.

László szerint:

2019-08-08 - 04:48

Tisztelt Hitelnet!
Segítségüket kérném!
Kérdésem, hogy jogosult vagyok-e falusi csokra bővítés tekintetében? 2006-ban FOT támogatást kaptunk 1.2 milliót. 2010-ben jelzáloghitel is került az ingatlanra. Idén töröltettük a már 2011-ben lejárt FOT terhelést, hogy ne zavarjon esetleg az új igényben. Most “csak” a jelzáloghitel van a házon.
Megkaphatjuk így a falusi csok különbözetet bővítésre? Mi lesz így a jelzálog rangsor, mert állítólag nem előzheti meg más terhelés a csokot?
Választ előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 11:02

Kedves László!
A bővítésre adható falusi CSOK összegéből le kell vonni a korábban, vásárláshoz kapott FOT összegét és a különbözet vehető igénybe.
A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg. Ellenkező esetben ranghely csere szükséges majd a CSOK-ot biztosító jelzálogjog bejegyzéséhez.

István szerint:

2019-08-07 - 22:04

Azt szeretném kérdezni, hogy örököltünk egy lakást a testvéreimmel és én lakom benne, de van rajt tartozás. Van 4 gyerekem. Erre igénybe tudnám-e venni a használt lakás csokot hitelrendezés céljából esetleg? Jelzáloghiteles a ház!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:45

Kedves István!
Fenti célra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

István szerint:

2019-08-07 - 21:57

Azt szeretném kérdezni, hogy a 3 gyerekes használt lakás esetében, ha olyan házat találtam, ami 64 négyzetméteres, arra nem jár még a 70 négyzetmeteres kikötés miatt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:42

Kedves István!
3 gyermek után igényelhető támogatásnál legalább 60 m2-t kell elérnie a hasznos alapterületnek. A 70 m2-es hasznos alapterület előírás legalább 4 gyermek után igényelt CSOK esetén feltétel.

Melinda szerint:

2019-08-07 - 19:02

Aki gyesen van és van hitele, az igényelheti?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:34

Kedves Melinda!
Ha a gyes mellett van fennálló munkaviszony is, akkor megfelelő lehet. Ellenkező esetben sajnos nem.

Milán szerint:

2019-08-07 - 17:46

Tisztelt hitelnet!
Már egyszer igényeltük a csokot 4 gyerekre használt lakásvásárlásra és az lenne a kérdésem, hogy felújításra és bővítésre igenyelhetnénk-e újra a falusi csokot ugyanezekre a gyerekekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:30

Kedves Milán!
Ha a célingatlan vásárlásához CSOK-ot vettek igénybe, akkor ezen ingatlan korszerűsítéséhez, bővítéséhez jogosultak lehetnek ugyanazon gyermekek után is a támogatásra maximum 5M Ft értékben.

Balázs szerint:

2019-08-07 - 17:24

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekünk után szeretnénk felvenni az 5M-Ft-os támogatást bővítésre. 2 szobát + egy fürdőt szeretnénk még hozzáépülni a meglévő házunkhoz.
A kérdesem a TB viszonyhoz fűződik:
Én külföldön dolgozom 12 éve (Ausztria). Feleségem itthon dolgozott, míg meg nem született első gyermekünk, utána gyesen volt, közben megszületett 2. gyermekünk, szintén gyesen volt 3 évig. Harmadik gyermekünk születése előtt azonban megszűnt a munkaviszonya, így M.o-ról nem kapunk sem gyest, sem családi pótlékot, ezáltal a TB viszonya is megszűnt! Viszont most Ausztriából kapunk mindent (gyes, családi pótlék)!
Az lenne a kérdésem, hogy a külföldi TB jogviszony megfelel-e a támogatás elnyeréséhez, vagy a feleségem eddigi magyarországi TB viszonya is elegendő-e?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:26

Kedves Balázs!
A jogosultság feltétele, hogy legalább egyikük rendelkezzen megfelelő TB jogviszonnyal. Felesége részéről a leírtak alapján ez jelenleg sajnos nem teljesül. Az Ön külföldi TB jogviszonya is elfogadható, de csak abban az esetben, ha vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Anikó szerint:

2019-08-07 - 11:02

Szép napot!
Ha korabban 2019 júniusában igényeltem sima CSOK-ot 1, már meglévő gyermekre, akkor most igényelhetek ugyanazon gyermekre falusi CSOK-ot, kizárólag ezen ház felújításra? A korábban megvásárolt ház szerepel a falusi CSOK település listában!
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 10:04

Kedves Anikó!
Informáűióink szerint fenti esetben is igényelhető a falusi CSOK korszerűsítésre 300.000 Ft összegben.

Zsuzsa szerint:

2019-08-06 - 16:52

A koszerűsítés 5 milliós költségvetésnek bruttó vagy nettó 5 milliónak kell lennie?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 14:25

Kedves Zsuzsa!
A költségvetés bármekkora összeg lehet. A falusi CSOK-ból maximum 5M Ft (bruttó) finanszírozható.

Beatrix szerint:

2019-08-06 - 09:38

Tisztelt Ügyintéző!
Kérdésem a következők lennének a falusi csokkal kapcsolatban:
1. Konyha felújításhoz mi tartozik hozzá? Lehet-e falburkolás (csempe felrakás), ha még nincs a falon?
2. Belső tér felújításnál lehet-e kérni fal javításra (vakolásra) és festésre?
3. Ha műanyag nyílászáró van, lehet-e cserére kérni, vagy csak régi típusú ablak- újra történő csere esetére van lehetőség?
Köszönöm a választ.
Üdvözlettel.
Beatrix

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 12:27

Kedves Beatrix!
A belső tér felújításába a burkolatok cseréje, vakolás, festés is beletartozik. A nyílászárók esetében az energiatakarékosra való csere tartozik bele.

Tímea szerint:

2019-08-05 - 16:02

Tisztelt Hitelnet!
A hivatalos tájékoztató a falusi CSOK-ról nem tér ki arra, hogy a sajátos egyházi jogviszony kivételt képez-e az ottlakási kötelezettség alól. A használt lakásra felvehető CSOK-ról szóló tájékoztatóban viszont szerepel ez a kivétel. Önök ezt a falusi CSOK-ra is alkalmazták, az OTP szerint viszont egyáltalán nincs ilyen lehetőség.
Akkor most hol az igazság?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 14:02

Kedves Tímea!
A falusi CSOK nem önálló rendelet, hanem a használt lakás vásárlásához kapcsolódó kormányrendelet része, tehát a normál CSOK-ra vonatkozó előírások is érvényesek rá, ha attól ellentétesen nem rendelkezik. Az ottlakási kötelezettség alól tehát kivételt képez a sajátos egyházi jogviszony.

Andrea szerint:

2019-08-05 - 12:32

Üdvözlöm!
Falusi csok érdekelne egy gyermekre, ez ugye 600 ezer maximum.
A ház, amit kinéztem itt falun, 500 000 Ft-ért megvehető, annyi, hogy nincs bent a víz, se fürdőszoba. Ezt a későbbiekben megcsináltatnám. Egyébként nem rossz állapotú, kis javítás elkél a szobák falán, de nem vészes. Kívülről kifejezetten jó állapotú a fal, igaz régi ház.
Az lenne a kérdésem, hogy ez esetben igényelhetem-e a falusi csokot? A falusi csok ügyintézésének is ugyanannyi a költsége, mint a rendes csoknak?
Válaszát köszönöm előre is.
Szép napot!
Üdvözlettel,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 14:19

Kedves Andrea!
Amennyiben a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek, hogy a leírt esetben igényelhető lehet a támogatás. Az ügyintézés díja ugyanazokból a tételekből áll, mint a normál CSOK esetében.

Marcsi szerint:

2019-08-05 - 10:20

Üdvözlöm!
Preferált településen lévő házban van bejegyezve Kft-nk székhelye és – külön bejáratú helyiségben – van egy ajándékboltunk.
Igénybe vehető-e korszerűsítésre a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 13:32

Kedves Marcsi!
A CSOK iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett használt lakást
a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve
b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység
székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jelenteni.
Az igénylő fenti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a CSOK-kal érintett használt lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

Andrea szerint:

2019-08-04 - 16:54

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a július 1. előtt vásárolt ingatlanra is igénybe vehető vásárlásra a falusi csok, ha az adásvételi szerződés dátuma 180 napon belül van az igényléséhez képest és az ingatlan már a nevükön van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 13:06

Kedves Andrea!
Ha az ingatlan már határozattal az Önök nevére került, vagyis a teljes vételárat kifizették, akkor a támogatás igénybevételére már sajnos nincs lehetőség.

Zoltán szerint:

2019-08-04 - 13:03

Jó napot kívánok!
Falusi csokot szeretnék igénybe venni korszerűsítésre. Az lenne a kérdésem, hogy infra paneles fűtésre igénybe lehet-e venni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 12:58

Kedves Zoltán!
Véleményünk szerint erre a célra is igényelhető a falusi CSOK.

Zsanett szerint:

2019-08-03 - 19:48

Üdvözlöm.
Van egy családi házunk, amit bővíteni szeretnénk. Erre szeretném igenyelni a falusi csokot, 3 kiskorú gyermeken után. Nem vagyubk házasok a párommal. A házon van terhelés, amit havi szinten törlesztek/fizetek.
Kérdésem az lenne, hogy 3 gyermek után bővítésre mennyi az az összeg, amit kapunk és hogy nem gond-e, hogy a ház terhelés alatt áll. Hitelt nem szeretnék felvenni.
Előre is köszönöm.
Zsanett

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 12:39

Kedves Zsanett!
3 gyermek után a falusi CSOK keretében maximum 5M Ft összegű támogatás igényelhető. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a bővítés hitelintézeté által elfogadott bekerülési költségét. A falusi CSOK jelzálogjogának ranghelyét CSOK-kal bővített lakás esetén a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Tamás szerint:

2019-08-03 - 16:27

Légkondi telepítésre igényelhető a falusi csok korszerűsítésként?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 11:01

Kedves Tamás!
Információink szerint légkondícionáló berendezés kiéptésére igényelhető a falusi CSOK korszerűsítésként.

László szerint:

2019-08-03 - 10:10

Üdvözlöm.
Azt szeretném megtudni, hogy ha 8.800.000 Ft-ot kapunk falusi csokot, 5 millio a ház, akkor nem tudjuk megvenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 10:50

Kedves László!
Ebben az esetben a ház vételárának kifizetéséhez maximum 4,4M Ft-ot kaphatnak. A hiányzó összeget önerőből vagy banki hitelből lehetne pótolni.

Petra szerint:

2019-08-03 - 02:24

Üdv!
Falusi CSOKot szeretnénk igényelni. Friss házasok vagyunk (24, 32 évesek). Gyerekünk még nincs! Felújításra szeretnénk fordítani a támogatást.
Szükséges önerő hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 14:30

Kedves Petra!
Ha preferált településen lévő ingatlan korszerűsítéséhez szeretnék igénybe venni a falusi CSOK-ot és a további jogosultsági feltételek is fennállnak, akkor jogosultak lehetnek rá. Mindezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.
Az önerő kérdésével kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhatnak.

István szerint:

2019-08-02 - 22:13

A sima használt lakásra szeretném kihasznalni a csokot, a 2.750.000 Ft-ost 4 gyermekem van, 9 hónapja bejelentett MUNKAVISZONNYAL TB jogviszonnyal!
Így lehetséges-e, hogy megkapjam ezt a formát? Így elfogadják-e ezt a tb jogviszonyt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 14:27

Kedves István!
A normál CSOK 4 gyermek után igénybe vehető legalább 180 napos TB jogviszony igazolással. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Róbert szerint:

2019-08-02 - 18:38

Szép napot.
Azt szeretném kérdezni önöktől, hogy valaki Bár listán van, de a párja nem, ők igénybe vehetik a falusi csokot? Még egy kérdésem lenne, hogy 3 gyerekünk van, 2 gyerekre vettünk szocpolt igénybe.
Ilyenkor mennyi járna?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 14:19

Kedves Róbert!
A falusi CSOK jogosultságot nem zárja ki a BAR lista, de hitelfelvételre csak akkor nyílna lehetőség, ha a korábbi tartozást már rendezésre került az adós által.
A 3 gyermek után igényelhető összeget csökkenteni kell a korábban kapott szocpollal és a különbözet maximum fele használható fel a házvásárláshoz, a fennmaradó összeg pedig ezen ingatlan korszerűsítéséhez, bővítéséhez.

László szerint:

2019-08-02 - 17:32

Üdvözlöm!
Az a kérdésem volna, hogy igényelhető-e a falusi csok akkor is meglévő lakás felújítására, ha a feleségem nem tulajdonos, de a testvérem 25%-ban igen?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:29

Kedves László!
A jogosultság alapfeltétele, hogy mindketten – együttesen legalább 50%-ban – tulajdonosai legyenek a falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő ingatlannak.

Rudi szerint:

2019-08-02 - 11:33

Tiszteletem.
Az lenne a kérdésem, hogy falun akarok házat venni. Van négy gyerek. Az ingatlan eladási ára 9.95M HUF.
Igénybe tudom-e venni az 5M HUF támogatást a kedvezményes hitellel? És persze korszerűsíteni is akarok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:19

Kedves Rudi!
Ha a vásárolandó ház preferált településen található és a további jogosultsági feltételek is fennállnak, akkor jogosultak lehetnek a vásárláshoz és korszerűsítéshez a maximum 10M Ft összegű falusi CSOK-ra. A településlistát és a jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja.

Zsigmond szerint:

2019-08-01 - 20:53

Üdv!
Olyan kérdésem lenne önökhöz, hogy mi nemrégiben voltunk a takarékszövetkezetben és azt a választ kaptuk a kérdéseinkre, hogy a lakásra az összeget azt megkapnánk, ami kerek 5 millió forint, de a felújításra szóló másik 5 millió forint összeg megkapásához nekünk rendelkeznünk kell 30% önerővel, azaz 1,5 millió forinttal, hogy el tudjuk indítani a felújítást és még azt mondták, ha ezzel az összeggel nem rendelkezünk, az egészet el sem tudjuk inditani!
A kérdésem az lenne, hogy ez tényleg igaz-e, hogy addig semmit nem tudunk intézni és hogy ténylegesen rendelkeznünk kell azzal az összeggel? Még egy olyan kérdésem lenne, hogy simán csak az 5 milliót is lehet igényelni külön, hogy a házat meg tudjuk venni vagy kötelező a másik 5 millió forintot is rá költeni? Egyébként minden megfelel a háznak a falusi csokhoz és 3 gyermekünk van!
Előre is köszönöm a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:03

Kedves Zsigmond!
A korszerűsítésre vonatkozó támogatási összeg folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólag történik. Tehát ahhoz, hogy a korszerűsítési támogatásból a bank valamekkora összeget utaljon Önöknek, el kell érnie valamekkora készültésget. Ezért kaphatták azt az információt a bankban, hogy rendelkezni kell önerővel. A készülséget azonban nemcsak saját megtakarításból tudják elérni, hanem a kivitelező szakemberrel is megállapodhatnak úgy, hogy ő előre dolgozik, Önök pedig egy kb. 2 hetes fizetési határidővel fizetnek. Ennyi idő alatt megoldható a támogatás utalása.
Arra nincs lehetőség, hogy csak a vásárláshoz vegyék igénybe az 5M Ft-ot. A falusi CSOK csak vásárlásra nem jár. Csak akkor igényelhető, ha a vásárolni kívánt ingatlant a vásárlást követően korszerűsítik vagy bővítik.

Vivien szerint:

2019-08-01 - 12:45

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a ház külső homlokzati szigetelésére is felvehető a falusi csok?
Pontosan mi ennek a menete? Először keresnünk kell egy vállalkozót, aki elvállalja a munkát és már kész költségtervvel kell érkeznünk a bankhoz vagy az első az igénylés?
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 08:53

Kedves Vivien!
Külső hő- hang- és vízszigetelésre egyaránt felvehető a falusi CSOK. A kérelem benyújtásához már szükség van a költségvetésre.

Edina szerint:

2019-08-01 - 11:59

Tisztelt cím!
Az lenne a kérdésem, hogy ha rendelkezünk 50% önerővel, akkor is kell-e hitelt felvenni a Falusi csok mellett használt lakasvásárláskor?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 08:51

Kedves Edina!
Ha a lakás teljes vételárát fedezi a rendelkezésre álló önerő és a falusi CSOK összege, akkor hitel felvétele nélkül is jogosultak lehetnek a támogatásra.

Judit szerint:

2019-08-01 - 11:27

Üdvözlöm!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a falusi csokot meglevő házunk felújítására szeretnénk felvenni hitel nélkül, meglévő 3 gyerekre, akik (16, 7, 7 évesek).
Kérdésem, hogy ennek mik a feltételei és ilyen esetben, vagyis hitel nélkül hol kell ezt intézni.
Köszönöm szépen előre is a választ.
Szép napot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 08:47

Kedves Judit!
A falusi CSOK feltételeiről részletes tájékoztatást fenti bejegyzésünkben olvashat. A támogatás abban az esteben is a hitelintézeteknél igényelhető, ha nem kapcsolódik hozzá kölcsön.

Edit szerint:

2019-08-01 - 09:56

Köszönöm a válaszuk. Sajnos a tak.szöv nagyon felkészületlen, a kivitelező nem tudja, hogy megvan-e adva, hogy a hőszigetelésnek milyen vastagnak kell lenni, az ablak vastagság megvan-e határozva? Illetve készültségi fogban utal a bank, hány alkalommal az 5 millió forintnál? Erre vannak kikötések? Mert ezek az információk nélkül nem tud csinálni költségvetést.
Köszönöm a válaszukat előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-05 - 14:05

Kedves Edit!
A falusi CSOK rendelet nem tartalmaz előírást a hőszigetelés és ablak vastagságára vonatkozóan. Az, hogy hány részletben utal a bank 5 millió forint esetén, attól függ, hogyan haladnak a munkálatok, mennyire tud előre dolgozni a kivitelező.

Györgyi szerint:

2019-08-01 - 08:45

Családi házunknak csak haszonélvezői vagyunk, mert 5 gyermekünk nevére írattuk.
Felvehetjük-e a támogatást a 2 legkisebb gyermekünk után bővítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-05 - 14:18

Kedves Györgyi!
Haszonélvevzeti joggal terhelt ingatlan bővítésre a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe. A jogosultsághoz a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük a célingatlanban.

Szabina szerint:

2019-08-01 - 06:27

Szép napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy mi a falusi csokot szeretnék igényelni. 4 gyerekünk van, de ebböl háromra igényeltünk a szocpol támogatás és úgy vettnk a meglévő házunkat. A negyedikre még bent maradt. Azt szeretném, hogy jogosultak vagyunk-e falusi csokra? Nekem van egy OTP tarozásom, amit fizetek is. A párom teljesen tiszta. Jelenleg a hivatalban dolgozom, a párom a Bosch-nál. Gondolom így nekem nincs esélyem felvenni, de a párom esetleg, a munkaviszonya másfél éve van, esetleg így beleszámítható a hivatali munka, mert dolgozott ő is ott.
Nagyon megköszönném a információt.
Üdv.
Szabina

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-01 - 08:05

Kedves Szabina!
A támmogatásra együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak. Legalább egyiküknek rendelkezni kell minimum 2 éves TB jogviszonnyal, melybe a közmunka nem számít bele.
A 10 milliós falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpolt és a fennmaradó összegnek maximum a fele fordítható vásárlásra, a fennmaradó összeg pedig a vásárolt ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére.

Gy-né szerint:

2019-08-01 - 04:47

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy meglévő ingatlan korszerűsítéséhez és felújításához rendelkezni kell-e önerővel?
Köszönöm!
Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-01 - 07:57

Kedves Krisztina!
Kérdésével kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat.

Tibor szerint:

2019-07-31 - 15:35

Tisztelt hitelnet!
Külterületi tanyára korszerűsítésre szeretnénk a falusi csokot felvenni. A kormány.hu oldalon azt írják, hogy bárhol lehet a tanya. Az otp szerint meg csak preferált településen lehet.
Önnök szerint bárhol lehet a tanya?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-01 - 07:42

Kedves Tibor!
Mi is úgy tudjuk, hogy a tanya Magyarországon bárhol lehet, nemcsak preferált településen.

Edit szerint:

2019-07-31 - 14:37

Köszönöm a válaszuk. Még 1 kérdés: a házban lévő belső ajtók (wc, szoba, ajtó) a nyílászáró korszerűsítés közé tartozik-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-01 - 07:33

Kedves Edit!
Beltéri ajtók cseréjéhez is felhasználható a falusi CSOK.

Éva szerint:

2019-07-31 - 13:35

Üdvözlöm!
Preferált helyen lévő ingatlanunkra szeretnénk igénybe venni a 2 gyermek után járó falusi CSOK-ot korszerűsítésre (1,3m Ft).
Kérdésem, hogy ez esetben is terheli az állam jelzáloggal az ingatlanunkat, illetve a 10 éves elidegenítési tilalom is rákerül?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 14:26

Kedves Éva!
Ez esetben is bejegyzésre kerül a támogatást biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 évre a Magyar Állam javára.

Mónika szerint:

2019-07-31 - 12:22

Tisztelt szakértő!
Tetőcserére vennénk fel falusi csok-ot. 3 gyerekünk után 5 millió Ft-ra lennénk jogosultak. A bekerülési érték becslésem szerint 5,5 millió Ft.
Erre megkapjuk a teljes összeget (természetesen az 5M Ft-ra gondolok)?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 14:20

Kedves Mónika!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben szereplő korszerűsítési munkálatokra fordítanák az összeget, és teljesülnek a további falusi CSOK feltételek is, úgy igényelhető az 5M Ft.

Edit szerint:

2019-07-31 - 12:05

Üdv.
Kérem minél hamarabb válaszoljanak, holnapra várjuk a generál kivitelezőt. A házhoz tartozó terasz, ami kb. 13 négyzetméter, azt szeretnénk felújítani, mivel félkész állapotban van. Burkolni, illetve fél nyitottra fa korlátot szeretnénk rá üveg tetővel.
Ez mehet falusi csokra korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 14:18

Kedves Edit!
A vonatkozó kormányrendelet alapján úgy véljük, hogy önmagában a terasz felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Javasoljuk a hitelintézettel történő egyeztetést.

József szerint:

2019-07-31 - 09:47

Tisztelt Hitelnet.
Minden feltétel adott a falusi csokhoz. 3 gyermek esetén a nagykorú 21 éves gyermek után otthon gondozási díjat kapok, és gondnokság alá van helyezve, de mint édesanya vagyok a gondnoka és természetesen a mi háztartásunkban él mint eltartott. Mindenhol 3 gyerekesnek számítunk. A falusi csoknal is így számítják?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 14:09

Kedves Kérdező!
A leírtak alapján véleményünk szerint a nagykorú 21 éves gyermekük után is igényelhető a támogatás.

Gábor szerint:

2019-07-31 - 09:33

Üdvözletem!
Elkezdtük felújítani a házunk. Nyílászárót, padlófűtést új kazánnal cseréltünk.
Kérdésem az lenne, hogy hideg meleg burkolásra, illetve álmennyezet kialakításra igénybe vehető a falusi csok? Két gyermekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 08:21

Kedves Gábor!
Véleményünk szerint hideg-meleg burkolásra és álmennyezet készítésére is felhasználható a CSOK. További tájékoztatást ez ügyben a hitelintézetektől kérhet.

Valentina szerint:

2019-07-31 - 07:46

Jó napot!
Én azt szeretném kérdezni, mennyi munkaviszony kell hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 13:49

Kedves Valentina!
A 10 milliós összeghez legalább 2 éves TB jogviszony szükséges, melybe a közmunka nem számít bele. A falusi CSOK többi fajtájához legalább 1 éves TB jogviszony szükséges és a közmunka is figyelembe vehető. Minderről részletes leírás olvasható fenti bejegyzésünkben.

Erzsébet szerint:

2019-07-30 - 21:39

Azt szeretném kérdezni, hogy akinek elhunyt a párja és egyedül neveli a 3 gyerekét, igényelheti a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 13:20

Kedves Erzsébet!
Amennyiben a fenti falusi CSOK feltételek teljesülnek, úgy egyedülállóként is igényelheti a támogatást.

Barbara szerint:

2019-07-30 - 20:40

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnénk igénybe venni a vidéki Csokot. A listában szereplő településen vásároltunk egy családi házat 2018-ban. Mi ezt kamattámogatott lakásvásárlási hitellel, illetve Csokkal vásároltuk, kettő meglévő, illetve egy vállalt gyermekre.
A harmadik gyerkőcöt januárra várjuk. Szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, szigetelni kívülről, illetve egyéb belső munkálatokat (Fürdőszoba felújítás, festés, stb.) A személyi feltételeknek megfelelünk.
Az lenne a kérdésem, hogy az 5.000.000 Ft-ot ezen információk alapján megkaphatjuk?
Mennyi az átfutási ideje?
Előre is Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 13:15

Kedves Barbara!
Az 5M Ft-os falusi CSOK-ra információink szerint a vállalt gyermek megszületése után válhatnak jogosulttá. Előtte csak a két meglévő gyermek utáni 1,3M Ft összegű támogatás lenne elérhető, azonban a különbözet későbbi érvényesítésére már nem lenne lehetőség.

Jenő szerint:

2019-07-30 - 16:14

Jászladány miért van kizárva a csokból? Ezt ki találta ki, hogy ott nem lehet igénybe venni? Miért itt nem emberek élnek vagy laknak? Szinte minden településen elérhető, csak itt nem. Ezt nem értem, miért nem? Hova lehet írni, hogy ez a település miért van kizárva? Erre nincsen magyarázat?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:58

Kedves Jenő!
A falusi CSOK olyan 5000 fő alatti településeken vehető igénybe, ahol népességcsökkenés következett be a 2003. január elsejei adatokhoz képest.

Éva szerint:

2019-07-30 - 12:34

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy a költségvetés tervezetre van-e formanyomtatvány és ezt hol található meg.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:41

Kedves Éva!
A költségvetéshez van formanyomtatvány. Ez a falusi CSOK-ot nyújtó hitelintézeteknél és Hitelnet irodáinkban elérhető.

Ildikó szerint:

2019-07-30 - 08:02

Korszerűsítéshez közvetlen kapcsoló helyreállítási munkának minősül-e a lakóépület külső színezése?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:36

Kedves Ildikó!
Ha szigetelési munkálatokhoz kapcsolódó helyreállítási munka a színezés, akkor véleményünk szerint igen.

László szerint:

2019-07-30 - 07:06

Tisztelt Hitelnet!
Kis településen vennénk használt ingatlant, melynek ára 7,7 millió Ft.
Igényelhető együtt az ingatlanvételre az 5 milliós falusi CSOK és a 2,7 milliós használt CSOK támogatás? (Négy gyermekünk van.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:25

Kedves László!
Mindkét támogatás nem érvényesíthető. Amennyiben csak vásárolnak, akkor a normál CSOK szerinti 2.750.000 Ft támogatásra lehetnek jogosultak. Amennyiben a vásárolandó lakóingatlant korszerűsíteni és/vagy bővíteni is szeretnék, akkor a falusi CSOK lehet a megfelelő támogatás.

István szerint:

2019-07-29 - 19:30

Azt szeretném kérdezni, hogy közmunkan dolgozom 2 éve és eközben iker gyesen voltam és mai napig gyesen vagyok.
Így jár-e a falusi csok és kiadják-e a jogosultság igazolást a tb-nél?
Köszönöm előre is a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 10:38

Kedves István!
A két gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a közfoglalkoztatotti jogviszony is figyelembe vehető. Kérdésével kapcsolatban azonban a területileg illetékes egészségbiztosító tud pontos tájékoztatást adni.

Viktória szerint:

2019-07-29 - 19:09

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy egyedülállóként, 4 gyermekkel, 13, 11, 9 évesek és a legkisebb 3 hónapos, akivel itthon vagyok GYED-en, igényelhető-e a FALUSI CSOK?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 10:32

Kedves Viktória!
Ha kiadható az Ön részére a jogosultsághoz szükséges legalább 2 éves TB jogviszony igazolás és teljesülnek a fenti bejegyzésban olvasható falusi CSOK feltételek, akkor igényelhető a támogatás. A TB jogviszony kiadhatóságáról a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Zsuzsanna szerint:

2019-07-29 - 19:07

Kérdésem: 9 éve nevelőszülő vagyok. Háztartásomban 5 kiskorú állami gondozott gyermeket nevelek. Van kettő saját, 21 éves és 18 éves.
Igényelhető-e tetőcserére a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 10:30

Kedves Zsuzsanna!
Nevelt gyermekek után a támogatást sajnos nem tudja igénybe venni. Vér szerinti gyermekei után jogosult lehet maximum 1,3M Ft összegű falusi CSOK-ra, ha a további, fenti bejegyzésben olvasható feltételek is teljesülnek.

László szerint:

2019-07-29 - 14:19

T. Szakértô!
Sajnos még mindig nem tiszta a kép. Még a bank álláspontja sem egyértelmű. Kérdésem: ha 13 évvel ezelőtt akkor még FOT-ként vettem igénybe 1,2 millió támogatást házvásárlásra, akkor tőlem miért akarják ezt az összeget levonni a bővítés, korszerűsítésre adható 5 millióból? Erre írtam korábban, hogy diszkrimináció, mert nem CSOK neve volt akkor. Tehát én csak a bővítés korszerűsítésre venném igénybe. Akkor most tőlem le kell vonni vagy sem?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:04

Kedves László!
Az illetékes minisztérium állásfoglalása alapján már meglévő lakás bővítésére és/vagy korszerűsítésérenyújtott falusi CSOK esetén a nyújtható CSOK összegét csak akkor nem kell a korábban folyósított támogatással csökkenteni, ha a korábbi támogatás a bővíteni és/vagy korszerűsíteni kívánt ingatlan megvásárlására lett folyósítva és az a támogatás 2015. július 1. után igényelt CSOK (családok otthonteremtési kedvezménye vagy családi otthonteremtési kedvezmény) volt.
Az ingatlanra nyújtott szocpol, lakásépítési/vásárlási kedvezmény (LÉK), otthonteremtési támogatás (OTT), lakásépítési/lakásvásárlási támogatás (LÉT), vagy a lakás építésére, bővítésére felvett CSOK levonandó.
Fentiek alapján tehát a korábban folyósított támogatással csökkentett CSOK-ra lehet jogosult. Erről bővebb tájékoztatás ITT olvasható.

Szabina szerint:

2019-07-29 - 12:24

Még annyit kérdeznék, hogy akkor ehhez önerő kell és utólag kapjuk vissza az összeget?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 09:54

Kedves Szabina!
Kérdésvel kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat.

Róbert szerint:

2019-07-29 - 11:37

Tisztelt Hitelnet!
Lenne egy ingatlan, de sajnos áramtartozás van rajta. Lehet úgy igényelni a falusi csokot? 2 gyermeket vállalnánk be feleségemel.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 08:38

Kedves Róbert!
Az áramtartozást rendezni szükséges.

Andrea szerint:

2019-07-29 - 10:20

Közmunkára is adják a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:31

Kedves Andrea!
A 10 milliós falusi CSOK-nál nem vehető figyelembe a közmunka, de a falusi CSOK többi támogatási összegénél igen.

Katalin szerint:

2019-07-29 - 10:13

Üdvözlöm!
Ha a falusi CSOKot igénybe vesszük 2 gyermekünkre korszerűsítésre, amellett igénybe tudjuk venni “sima” CSOK-ot is bővítésre? Ha igen, lehetséges, hogy nem egyszerre vesszük igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 08:28

Kedves Katalin!
Csak az egyik fajta támogatás vehető igénybe, vagy a falusi CSOK korszerűsítésre és/vagy bővítésre, vagy a normál CSOK bővítésre.

Norbert szerint:

2019-07-28 - 13:25

Jó napot kívánok!
Az én kérdesem az lenne, hogy külföldi munkavégzés is megfelel-e a “falusi-csok”-hoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 14:04

Kedves Norbert!
Információink szerint külföldi TB jogviszonnyal is igényelhető a falusi CSOK, de a külföldi TB jogviszonyt igazoló támogatott személynek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Reni szerint:

2019-07-28 - 10:12

Üdvözlöm!
Ha az ingatlan vételára 5 millió forint, akkor jól értem, hogy nincs szükség önerőre a falusi csoknál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 13:59

Kedves Reni!
Ez esetben nem szükséges önerő, de a korszerűsítésre és/vagy bővítésre vonatkozó falusi CSOK folyósítása készültségi fok arányosan történik, tehát előre kell dolgozni valamennyire.

Renáta szerint:

2019-07-27 - 21:59

Jó estét kívánok.
Érdeklődnék, hogy ha én egyéni vállalkozó vagyok, az tb jogviszonyba számít-e. Illetve ha a falu ahol élünk benne van a listában, könnyűszerkezetes ház építésére 2 gyermek és egy tervezett babával mennyit igényelhetünk?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 13:37

Kedves Renáta!
Az egyéni vállalkozói jogviszony is keletkeztet TB jogviszonyt. A falusi CSOK új ház építésére nem vehető igénybe. Ebben az esetben a normál CSOK szerinti maximum 10 millió forint összegű támogatásra lehetnek jogosultak. A feltételekről bővebb információt ITT talál.

István szerint:

2019-07-26 - 22:46

Mit takar a köztartozás pontosan?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 08:24

Kedves István!
NAV felé fennálló tartozás.

István szerint:

2019-07-26 - 22:39

Azt szeretném kérdezni, hogy ez mennyi pénzbe kerül a falusi csok papírmunkái?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 13:18

Kedves István!
Az igényléshez szükséges dokumentumok díjmentesen beszerezhetők. Ha a falusi CSOK-hoz nem kapcsolódik hitelfelvétel, a támogatás elbírálásának díja az igényelt támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft. A helyszíni szemle kb. 15.000 Ft, az értékbecslés kb. 38.000 Ft. További költség az ingatlan tulajdoni lapjának díja: 6.250 Ft, térképmásolat: 3.600 Ft.

Judy szerint:

2019-07-26 - 22:13

Tisztelt hitelnet.
Kérdésem a következô lenne. A 3 gyermek után járó 5 millió forintot szeretnénk megigényelni bővítésre /faludi csok/. A helyzetünk a következő: a lakás amiben élünk jelenleg egy régi építésű, vagyis vályog és tégla építésű lakás, amely össze van építve egy másik 2 szintén vályog építésű házzal, ez szintén az én tulajdonom. Jelenleg megosztott helyrajzi számon szerepelnek. Bővítkezni szeretnénk, de úgy, hogy a középen lévő házrészt el szeretnénk bontani, mivel elég rossz állapotban van. Persze egy hrsz-ra íratnám a lakásokat, mivel gondolom csak így lehet szó bővítésről.
Kérdésem, csak a bontási munkák után igényelhetném bővítésre vagy egyáltalán van esélyem, hogy így kapjunk vmit?
A választ elöre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 13:07

Kedves Judy!
A megadott információk alapján sajnos nem tudjuk megmondani, hogy igénybe vehető-e adott esetben a támogatás. Javasoljuk, hogy tulajdoni lap és térképmásolat alapján egyeztessenek közvetlenül a hitelintézettel.

András szerint:

2019-07-26 - 20:11

Üdv!
Falusi csok-ot szeretnék igénybe venni a feleségemmel, saját tulajdonú lakás korszerűsítésére, fűtés korszerűsítésére. 2 gyerekünk van.
Igényelhetjük-e, ha van a nevemen egy hitel, amit jelenleg is fizetünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 12:54

Kedves András!
A meglévő hiteltartozás nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot.

Kata szerint:

2019-07-26 - 17:42

Tisztelt Ügyintéző!
Angliában élünk a családommal. Férjem nem magyar és három gyermekünkkel. Férjem dologzott eddig értünk, én itthon voltam a gyerekekkel. Tavaly november óta van állásom, de csak alkalmi munkák. Szeretnénk haza költözni és megigényelni az állami támogatásokat, amikre jogosultak lennénk. Férjem már nyugdíjas korú, de még teljes munkaidőben dolgozik. Én 46 vagyok, viszont állandó munkahelyem nincs. Ha haza költöznénk, és találnánk egy megfelelő családi házat, meg tudnánk-e igényelni a falusi csokot vagy először munkát kellene keresni előtte és ki kellene várni egy megszabott időt?
Köszönöm segítségét előre is.
Kata

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 12:53

Kedves Kata!
Feltétel a magyarországi állandó lakcím, valamint szükséges, hogy igazolni tudják legalább egyikük részéről a minimum 2 éves TB jogviszonyt. Aki ezt igazolja, annak vállalnia kell, hogy a támogatási kérelem aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Tamás szerint:

2019-07-26 - 16:53

Üdvözlöm!
Szeretném kérdezni, hogy jogosultak vagyunk-e feleségemmel a FALUSI CSOK igénybevételére, ha tavaly sima CSOK-ra vettük a házunkat. Akkor már megvolt kislányunk, de vállalatunk még 1 gyermeket, azaz kaptunk 1.430.000 Ft támogatást házvásárlásra! De még nem született meg a második gyerek.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 12:47

Kedves Tamás!
Ebben az esetben csak a meglévő gyermek után tudják igénybe venni a korszerűsítésre és/vagy bővítésre vonatkozó CSOK-ot, vagyis 300.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, ha a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek.

Klára szerint:

2019-07-26 - 12:32

Tisztelt Hitelnet!
Én és a párom külföldön élünk, pontosabban Angliában. Milyen okmányt fogadnak el tb jogviszony igazolására? Én 3 éve dolgozok egy helyen. A pay slip vagy a P60 nyomtatvány elég hozzá vagy mindkettő vagy valami más dokumentum kell? Most szeretnénk hazaköltözni 2 gyermekünkel és vállalnánk egy harmadik gyermeket is. Szeretném tudni, hogy milyen dokumentumokat vigyünk magunkkal.
Köszönöm előre is válaszukat.
Tisztelettel.
Klára

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 10:45

Kedves Klára!
Információink szerint más államban teljesített TB jogviszony igazolására az Európai Bizottság internetes oldalán szereplő intézmények által kiállított vagy ezen intézmények által felülhitelesített igazolások fogadhatók el.

Melinda szerint:

2019-07-26 - 12:13

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék egy pár kérdést feltenni Önnek. 3 gyermekem van, van egy lakásom, amin még kamattámogatott építési hitel van. 2 gyermekre már felhasználtam az akkori ún. szocpolt. Azóta született még egy gyermekem, őrá még nem használtam fel semmit. Szeretném lakásfelújításra felhasználni a falusi CSOK-ot (a település listán szerepelünk).
Megtehetem-e, jár-e nekem és ha igen, akkor mennyi az összeg, illetve a hozzá tartozó hitelre jogosult vagyok-e.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 10:35

Kedves Melinda!
A 3 gyermek után korszerűsítésre igényelhető 5 millió forintból le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a különbözet vehető igénybe. Ehhez igényelhető a CSOK hitel is, maximum 7,5 millió forint összegben. A támogatás és kamattámogatott hitel összege azonban nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét. A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Zsuzsa szerint:

2019-07-26 - 05:37

Üdvözlöm.
A kérdésem az lenne, hogy 20 éves lányunkra, aki 1 hónapja dolgozik, és van egy 3 éves kisfia, de a mi háztartásunkban élnek, igényelhető lenne-e a csok? Meg van egy 11 éves kislányunk. Ha mindkét lányra igen, akkor mennyi az összege?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 10:11

Kedves Zsuzsa!
Gyermekes lányukra véleményünk szerint nem vehető igénybe a támogatás. 1 gyermek után 600.000 Ft igényelhető a falusi CSOK keretében, melyből vásárlásra legfeljebb 300.000 Ft fordítható, a fennmaradó összeg pedig a célingatlan korszerűsítésére és/vag bővítésére használható fel.

Éva szerint:

2019-07-25 - 23:28

Jó estét!
Érdeklődnék, hogy 2 gyerekre szeretnénk igényelni a falusi csokot, és a férjem 50 százalékban, nagymamája 50 százalékban tulajdonos a lakásban. Felújitásra igényelnénk, és kérdésem, hogy mennyi tulajdonrésszel kell nekem rendelkeznem, hogy igényelni tudjuk. Valamint festésre is lehet-e igényelni?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:55

Kedves Éva!
Férjével együtt legalább 50% tulajdoni hányad szükséges. Ezen belül nincsen a tulajdoni hányadra vonatkozó megkötés. Festésre is igényelhető.

Lilien szerint:

2019-07-25 - 23:20

Üdv.
Ha nem oldottam fel az űrlapot, akkor nem is kaphatták meg a kérdésemet? A kérdésem “rendszer-moderációra” várakozik, azt hiszem nem oldottam fel .Hiába várhatom így a válaszukat?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:36

Kedves Lilien!
Kérdését megválaszoltuk. A választ IDE kattintva olvashatja.

Krisztina szerint:

2019-07-25 - 22:00

Tisztelt Hitelnet!
2016-ban használtuk fel 2 gyermekre a csokot, ami akkor 2.2 millió volt. Most szeretnénk ezt a lakást eladni és venni egy nagyobbat a falusi csokból. Minden feltételnek megfelelünk, de több kérdés nem hagy nyugodni: Eladhatjuk ezt az ingatlant és jár nekünk a falusi csok? A kettő közti különbséget fizetné az állam? Mivel a legnagyobb gyermek 21 éves lesz és most talált munkát, így is menne, mert velünk lakik. Vagy csak a 2 gyerekre járna a falusi csok, ami most 2.600.000 Ft és kapnánk a 400 ezer külömbözetet, mert ezt eladjuk. Túl sok pénzbe kerül az ügyintézés és félek, hogy elbukjuk az ügyet valahol!
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 10:39

Kedves Krisztina!
Van lehetőség arra, hogy a 2016-ban CSOK-kal vásárolt lakást értékesítését követően a támogatást átvihessék másik, a falusi CSOK keretében vásárolandó házra és a különbözetet igényeljék. A legnagyobb gyermek akkor vehető figyelembe, ha a munkavégzés ellenére továbbra is az Önök eltartottja. Ezzel kapcsolatban bővebb infót ITT olvashat.

Krisztina szerint:

2019-07-25 - 21:28

Üdvözlöm!
Már igénybe vettünk a 3 gyermekünk után (10 éve) a szocpolt bővítésre a házunkra, most korszerűsítésre szeretnénk az ezzel az összeggel csökkentett falusi csokot igényelni. Házasságban élünk a férjemmel, de az ingatlan csak az ő tulajdonában van.
Igényelheti ő a csokot? Jelzálog van a házon hitel miatt, így a tulajdon átruházása nem egyszerű lenne.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:32

Kedves Krisztina!
Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. A jogosultságnak feltétele azonban, hogy a támogatott ingatlanban mindkettejüknek legyen tulajdonrésze.

Dominik szerint:

2019-07-25 - 21:01

Üdv!
Az lenne a kérdésem, hogy egyetemista fiatal és két középiskolás gyermek után igényelhető az 5 milliós támogatás meglévő családi ház felújítására?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:26

Kedves Dominik!
Ha a gyermekek 25 év alattiak, akkor preferált településen igényelhető a maximum 5M Ft korszerűsítésre. A további jogosultsági feltételek fenti bejegyzésünkben olvashatók.

Klári szerint:

2019-07-25 - 15:55

Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudni, hogy jogosult vagyok-e a falusi csokra, ha egy 11, 19 és egy 25 év alatti gyermekem után igényelném, aki elköltözött, de az állandó lakcíme megmarad, a tartozkodási lakcíme megváltozott.
Van így esélyem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 13:07

Kedves Klári!
A támogatás csak azon gyermek után igényelhető, aki a támogatott személlyel közös háztartásban, eltartottként él. Fenti esetben véleményünk szerint nem vehető figyelembe legidősebb gyermeke.

Krisztina szerint:

2019-07-25 - 14:42

Üdvözlöm!
A kérdésem az volna, hogy ha üres telek vásárlásra plusz ház építésre igényelném meg, 3 meglévő gyerekre a 10+15-öt megkapnám?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:49

Kedves Krisztina!
A telekvásárlásra nem, de a már tulajdonban lévő telken új lakóingatlan építésére igénybe vehető a 10 milliós normál CSOK és az ahhoz kapcsolódó maximum 15M Ft összegű kamattámogatott hitel. A feltételekről bővebb információt ITT talál.

Ricsi szerint:

2019-07-25 - 11:43

Üdv!
Ha a felújítást bontási munkálatokkal kell kezdeni, azt is elfogadják önerőnek a vállalkozó tervezete szerint?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:41

Kedves Ricsi!
A költségvetés bontási munkálatokat is tartalmazhat. Akár az is finanszírozható a CSOK-ból.

Szabina szerint:

2019-07-25 - 11:22

Jó napot!
Én oLYat szeretnék kérdezni, hogy nekünk van 3 kiskorú gyermekünk. Mi 2015-ben felvettük a támogatást a 3 gyermekünkre, abból vettünk lakást. Így korszerűsítésre igényelhetjük a fennmaradó összeget ugyanígy 3 gyermekünkre vagy már így nem vagyunk rá jogosultak?
Válaszát várom méiél hamarabb.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:39

Kedves Szabina!
A lakásvásárlásra felvett CSOK összegével nem kell csökkenteni ugyanazon lakás korszerűsítésére igényelhető falusi CSOK összegét. Így 3 gyermekük után az ingatlan korszerűsítésére maximum 5 millió forint igényelhető, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Ricsi szerint:

2019-07-25 - 11:16

Üdvözlöm!
A feltételek adottak a számunkra! Viszont nincs pénzünk a felújítást megkezdeni! Kisebb építőanyagokra maximum! Csak a számlákon lévő összeget utalják vissza vagy azon felül a esetleges munkára is, ha magam is el tudom végezni, vagy a munkát is számlával kell igazolni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:37

Kedves Ricsi!
Nem a számlákon lévő összeg kerül visszautalásra. Az elvégezni kívánt munkálatokról költségvetést kell készíteni. A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni. A támogatás folyóítása szakaszosan történik, az elért készültségi fok arányában. A 70%-nyi számla lehet csak anyagdíj is, ha az kiteszi a költségvetés legalább 70%-át.

András szerint:

2019-07-25 - 07:10

Kedves hitelnet, az volna a kérdésem, hogy 4 meglévő gyermekünk van, de már úton van az 5.
Erre mennyi a normális csok, amit csak lakás vásárlásra fordítanak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:33

Kedves András!
A falusi CSOK csak lakásvásárlásra nem vehető fel. Erre a célra a normál CSOK igényelhető, melynek összege használt lakóingatlan esetben 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft.
A falusi CSOK-ot akkor tudják igényelni a vásárláshoz, ha a célingatlant bővítik és/vagy korszerűsítik is. Ez esetben 10 millió forint lehet elérhető, melyből maximum 5 millió forint fordítható vásárlásra.

Gergely szerint:

2019-07-25 - 00:24

Üdvözletem!
Arról nem találtam infót, hogy ha a lakás amiben lakunk 50-50%-ban az én és az édesanyám nevén van, akkor van-e lehetőség igénybe venni a csokot felújításra? Két 10 éves gyermekünk van, de a feleségem így nem tulajdonosa a lakásnak sajnos.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:27

Kedves Gergely!
A korszerűsítendő ingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Ennek megfelelően a jogosultsághoz feleségének is tulajdonrészhez kell jutni bármilyen arányban. Elegendő lenne tehát, ha Ön valamekkora tulajdonrészt átadna feleségének.

Barbara szerint:

2019-07-24 - 22:34

A falusi csok mellé a hitel az szabadon felhasználható?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:25

Kedves Barbara!
A falusi CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel a célingatlan vásárlására, illetve annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére vehető igénybe.

László szerint:

2019-07-24 - 20:33

Tisztelt Hitelnet!
A hozzászólásokból az derül ki, hogy aki korábban lakáscélú állami támogatást vett igénybe, annak levonják a korábbi összeget és csak a különbözetre jogosult. Tehát aki bármilyen nem csok elnevezésű (de “ugyanazt” a) támogatást (szocpol, fot, stb.) igénybe vett, az hátrányos megkülönböztetésben részesül? Remek. Aki meg csok elnevezésűt vett igénybe, annak jár a tíz millió? Diszkrimináció. Mintha azt mondanák, hogy aki kukoricát hoz annak fizetünk, aki meg tengerit, török búzát annak nem.
Köszönöm előre is a kommentjüket.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:21

Kedves László!
A fent említetteken túlmenően a korábban kapott CSOK elnevezésű támogatási összeget is le kell vonni a falusi CSOK összegéből, ha azt nem a célingatlan vásárlására, hanem annak építésére, bővítésére vették igénybe.

Melinda szerint:

2019-07-24 - 18:54

Falusi CSOK igénylésekor az együttesen igénylőknek hány százalék tulajdoni hányaddal kell rendelkezni? A bank szerint 50-50% kell hogy legyen.
Más javaslat van-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:17

Kedves Melinda!
Attól függ, hogy milyen célra szeretnék a támogatást igénybe venni. Ha vásárlásra, akkor feltétel, hogy mindkettejüknek legyen tulajdonrésze a célingatlanban és más tulajdonos nem lehet (kivéve a szülő után öröklő gyermek), de nem feltétel az 50-50% tulajdoni hányad. Ha bővítés és/vagy korszerűsítés a cél, akkor együttesen szükséges legalább 50% a célingatlanban.

Ferenc szerint:

2019-07-24 - 17:39

Üdvözlöm.
A kérdésem a következő lenne:
Van 2 kiskorú gyermekünk, mind 2 után kaptunk “szocpolt”, az egyiket 2008-ban 900 ezer Ft, a második után 2015-ben 1500 ezer Ft. Meglévő most már építési forinthitelünk van. Én Németben, de párom otthon dolgozik.
A kérdésem az lenne, hogy így is jogosultak lehetünk-e a falusi Csokra korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 09:12

Kedves Ferenc!
Két gyermek után korszerűsítésre 1.300.000 Ft összegű falusi CSOK igényelhető, melyből azonban le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét. Mivel Önök nagyobb összegű szocpolt kaptak korábban, mint amekkora a korszerűsítésre járó támogatási összeg, ezért különbözet érvényesítésére sajnos nincs lehetőségük.

Anita szerint:

2019-07-24 - 13:34

Szeretném megkérdezni, hogy jogosultak vagyunk-e falusi CSOK-ra az alábbiak miatt: 2006-ban városi lakás vásárlásához egy gyermekre igénybe vettünk 450.000 Ft akkor még szocpolt. 2019-ben vidéken szeretnénk családi házat venni. Felújításra, korszerűsítésre jogosultak vagyunk-e 300.000 Ft falusi CSOK-ra? Vagy egyáltalán bármilyen formában igénybe tudjuk-e venni? Tehát most másik ingatlanhoz szeretnénk felhasználni a támogatást, ha jár.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 08:55

Kedves Anita!
A falusi CSOK keretében a vásárláshoz és a korszerűsítéshez egyaránt igényelhetik a támogatást oly módon, hogy az egy gyermek után járó 600.000 Ft összegű CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott 450.000 Ft-ot és a fennmaradó összeg maximum fele vehető igénybe a vásárláshoz, a fennmaradó összeg pedig a korszerűsítéshez.

Eszter szerint:

2019-07-24 - 12:16

Tisztelt Szakértők!
Gyermekeink után 5 millió Ft-os falusi CSOK-ot igényelnénk. A munkálatok kb. 5 millió forintot tennének ki. A feltételek értelmében lehetséges-e, hogy a felújítás keretében elvégezzük a következőket:
1) Tetőhéjazat-felújítás (régi pala leszedése, vagy palára cseréplécezés, azután cserepeslemez borítás), ~ 1,5M Ft.
2*) Kerítés építés (beton alap, lécezés, burkolás) ~ 1M Ft
3*) Melléképület(ek) felújítása ~ 0,5M Ft
*Ezek együttesen max. 30%-a a költségvetésnek, azonos helyrajzi számon.
4) Homlokzati szigetelés, színezés, párkányok cseréje ~ 1,7M Ft.
5) Kapcsolódó bontási, helyreállítási munkák ~ 0,3M Ft
Ha jól tudom, a fenti munkálatok elvileg alapból nem engedélykötelesek. Ennek ellenére CSOK igényléskor kell ezeket terveztetni, és/vagy engedélyeztetni, vagy elég a költségvetés?
Ha kell terv, pl. a héjazat-felújításhoz, akkor az egész ház tervét el kell, hogy készítse a tervező (szuterén, földszint, tetőtér, szobák, gépészeti, villamos terv, stb.), vagy létezik csak tetőfedési terv?
Köszönöm,
Eszter

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 08:33

Kedves Eszter!
Fenti munkálatok elvégzéséhez véleményünk szerint igénybe vehető a falusi CSOK. Arról, hogy bármelyik munkálat elvégzése engedélyköteles-e vagy sem, a területileg illetékes építési hatóság tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Kriszt szerint:

2019-07-24 - 10:47

Tisztelt Hitelnet!
“Falusi csok korszerűsítésre” esetén, ha a villanyhálózatot szeretném felújíttatni, a munkálathoz szükséges e-napló készíttetése? Illetve általában a korszerűsítésekhez (pl. szigetelés, fűtésrendszer) kell-e e-napló, műszaki ellenőr? És egy utolsó kérdés: ha már van egy kész beruházás, ami idén augszutsban készül el, azt be lehet-e vonni ebbe a körbe, ha szeptemberben szerződnénk le a bankban. Úgy tudom, a normál csoknál 6 hónapnál nem régebbi beruházást elfogadnak…
Köszönöm a válaszokat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 08:44

Kedves Kriszt!
Korszerűsítéshez nem szükséges e-napló. A munkálatok elvégzését a bank műszaki szakértője ellenőrzi. A támogatás olyan munkálatok elvégzéséhez vehető igénybe, melyek a műszaki szakértő első helyszíni szemléjekor még nem kerültek elvégzésre.

Nika szerint:

2019-07-24 - 08:07

Szép napot!!!
Érdeklődnék, ha 50%-ban kiskorú is tulajdonos (nem öróklés miatt), attól még igényelhetjük a falusi csok-ot korszerűsítésre?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:15

Kedves Nika!
A falusi CSOK keretében korszerűsítendő ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük, a fennmaradó rész tulajdonosa más személy is lehet. Kiskorú esetében valószínűleg gyámhivatali engedély is szükséges.

Judit szerint:

2019-07-23 - 22:28

Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudni, hogy jogosultak vagyunk-e a falusi CSOK-ra. Három gyermeket nevelünk, a férjemnek 9 hónapja van állandó munkahelye, a tb-t fizettük 2 évig a munkakezdés előtt is megszakítás nélkül.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 07:19

Kedves Judit!
Az egészségügyi hozzájárulás befizetése nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt. A leírtak alapján véleményünk szerint férje részére nem adható ki a 3 gyermekes falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást erről a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

Elemér szerint:

2019-07-23 - 20:32

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék pár dolgot kérdezni a csokkal kapcsolatban. Párommal élettársi kapcsolatban vagyunk és már van egy 2 éves kislányunk. Szeretnénk még 2-t. Elöször is az lenne a kérdésem, igényelhetem-e úgy a 10 milliós csokot, hogy 1 év és 3 hónapja dolgozom gyárban és előtte 3 hét megszakítással 2 évig dolgoztam közmunkán. Így igényelhetem?
Csak olyan házra lehet igényelni, amiben van fürdő, wc, központi… vagy amiben ezek nincsenek meg? Korszerűsítésre igényelhető támogatást csak akkor adják már meg, ha önerőből elvégzem a felújítást és csak utólag kapnám meg a támogatást? Lenne egy lakás, ami hasznos belterület megvan 60 négyzetméter, de régi építésű ház, 70%-a homokkőből épült és nincs bekötve se a víz, se a gáz. Akár erre is lehetne igényelni?
Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 07:59

Kedves Elemér!
A 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz szükséges 2 éves TB jogviszonyba a közfoglalkoztatottként eltöltött idő sajnos nem számítható be. Vállalt gyermek után igényelt támogatás esetén feltétel a házastársi kapcsolat.
A falusi CSOK-kal vásárolandó és korszerűsítendő ingatlannak 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel kell rendelkeznie legalább. A lakás helyiségeivel és a közművekkel kapcsolatos további feltételeket a korszerűsítés végére kell teljesíteni. Szerkezeti megkötés nincsen, de a lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A korszerűsítésnél valamennyire előre kell dolgozni, mert a folyósítás szakaszosan, készültségi foknak megfelelően, utólag történik.

Géza szerint:

2019-07-23 - 19:00

Házas vagyok, van 2 gyermekünk (2,5 éves és 6 hónapos). Van egy meglévő házunk. Hitel nincs rajta. Házfelújításra szeretnénk igénybe venni.
Köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:07

Kedves Géza!
Ha a ház falusi CSOK által preferált településen van, akkor korszerűsítéshez igénybe vehető a támogatás a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételekkel.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Ágnes szerint:

2019-07-23 - 18:41

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy van egy gyermekem és most a második gyermekkel vagyok várandós. Szeretnénk egy harmadik babát is. Így is igényelhető három gyermekre a Falusi Csok vagy csak a már megszületett gyermekek után jár?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:12

Kedves Ágnes!
A falusi CSOK vállalt gyermekek után is igénybe vehető.

Mónika szerint:

2019-07-23 - 18:13

Szeretném megkérdezni, hogy jogosultak vagyunk-e a falusi csokra?
– rajta vagyunk a településlistán,
– 2 gyermekünk van (1. gyermek 23 éves és munkahellyel rendelkezik; 2. gyermek 17 éves és középiskolás)
– a lakóépület külterületén helyezkedik el
– az 1. gyermekre 1997-ben kaptunk szocpolt (200.000 Ft-ot)
– A 2. gyermekre eddig még nem tudtuk igénybe venni
– köztartozás nincs
– munkaviszonyunk 25 éve folyamatos
Köszönettel: Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:16

Kedves Mónika!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra annyi kiegészítéssel, hogy a 23 éves, munkahellyel rendelkező gyermek esetén akkor igényelhető a támogatás, ha a gyermek jelenleg is az Önök eltartottja. Erről bővebb információt ITT talál. Továbbá a két gyermek után járó támogatási összeget csökkenteni szükséges az 1997-nen kapott 200.000 Ft szocpollal. A további jogosultsági feltétlekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Marianna szerint:

2019-07-23 - 16:58

Két kiskorú gyermekünk van. Meglevő házunk korszerűsítésre vennénk fel a falusi CSOK-ot. A korszerűsítés fedezhető-e teljes egészében a felvehető 1,3 MFt-ból vagy szükséges önerő is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:19

Kedves Marianna!
Ha a hitelintézet által elfogadott költségvetés teljes összegét fedezi a CSOK, akkor megvalósítható a korszerűsítés a támogatásból. Mivel a folyósítás azonban készültségi fok szerint, utólag történik, ezért jelen esetben meg kell beszélni a kivitelezővel, hogy előre dolgozzon.

Éva szerint:

2019-07-23 - 16:28

Jó napot!
Ha aktív bárlistás vagyok, de minden követelménynek megfelelek, jogosult vagyok a falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:20

Kedves Éva!
A falusi CSOK jogosultságot az aktív KHR nem zárja ki, ha hitelfelvétel nem kapcsolódik hozzá.

Veronika szerint:

2019-07-23 - 16:24

Szép napot!
Igényelnénk a falusi csok-on belül a korszerűsítést. A település ahol az ingatlanunk van támogatott település. A lakóingatlan mérete is megfelelő. Van 3 gyermekünk. Viszont az egyik gyermekem és a párom a tulajdonos 50-50 %-ban. (nem öröklés miatt lett így.) A párom elmúlt 40 éves.
Így is igényelhetjük? Vagy nekem is talajdonosnak kell lennem? (Megosztanánk a párommal a tulajdonrészt.) Maradhat e a gyermek 50%-ban tulajdonos?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:23

Kedves Veronika!
A jogosultsághoz elegendő, ha a korszerűsítendő ingatlanban Önnek és férjének együttesen legalább 50% tulajdoni hányada van. A gyermek tulajdonrésze információink szerint nem probléma.

Judit szerint:

2019-07-23 - 14:41

Kedves válaszadó!
A kérdésem az lenne, hogy ha vmi oknál fogva 10 éven belül eladásra kerülne az ingatlan, amire fel lett véve a falusi CSOK, akkor egy új ingatlanra át lehet-e terhelni ennek a bejegyzését?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:40

Kedves Judit!
A falusi CSOK olyan ingatlanra vihető át, ami szintén preferált településen található és nagyobb a hasznos alapterülete, mint a korábbi lakásnak. Továbbá fontos, hogy az eladási árat továbbforgassák a másik ingatlan vételárába.

Ferenc szerint:

2019-07-23 - 14:30

Üdvözlöm!
Falusi csokot 1.300.000 forintot szeretném felvenni 2 gyermek után meglévő ház tetőfelújítás a céljából. A kérdésem az lenne, hogy a házban együtt élűnk a két közös gyermekkel, valamint az édesanyjukkal, aki szintén ezen a lakcímen lakik, de sem házastársak, sem bejegyzett élettársak nem vagyunk. A házban 100%-ban én vagyok a tulajdonos. A kérdésem az, hogy így egyedüli igénylőként megkaphatom-e az összeget, ha az egyéb feltételeknek megfelelek, vagy így is kell tulajdonrész a gyermekek anyjának?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:48

Kedves Ferenc!
Ha Ön nem egyedülálló, hanem élettársi (nem bejegyzett) kapcsolatban él a gyermekek édesanyjával, akkor együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra és neki is kell valamekkora tulajdonrésszel rendelkeznie a házban. Minimális tulajdoni hányadra vonatkozó előírás nincsen. t

Zoltán szerint:

2019-07-23 - 12:09

Reális az, hogy a pénzintézet 300.000 Ft felvételénél 59.000 Ft-ot kér műszaki ellenőrzésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:23

Kedves Zoltán!
A műszaki ellenőrzés díját az érintett pénzintézet aktuális Hirdetménye tartalmazza.

Ferenc szerint:

2019-07-23 - 10:46

Üdvözlöm,
Érdeklődnék, hogy az alábbi adatokkal jogosult vagyok-e falusi CSOK-ra:
– támogatott településen élünk
– családi házban, hasznos alapterület kb. 170 m2
– 3 gyermeket nevelünk (10, 9, 5 évesek, nincs tartós betegségük), többet nem tervezünk
– 5 éve van egybefüggő munkaviszonyom
– köztartozás nincs
– napelemet szeretnénk az 5 millió forintból
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:37

Kedves Ferenc!
A megadott információk alapján jogosultak lehetnek a támogatásra.

Niki szerint:

2019-07-23 - 07:52

Kedves Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, ha párom csinálja nyílászárók, ajtók beépítését, metlakízást, központi fűtést (mert sok minden ő maga csinál), akkor arról nem tudunk számlát adni, csak anyag költségről (metlaki, kályha, csövek, ablakok), az úgy lehet vagy csak szakember csinálhatja, aki tud számlát adni.
A villanyt szakember csinálja, arról is elég számla.
Köszönöm válaszát.
Niki

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:48

Kedves Niki!
Amennyiben a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át így is tudják számlával igazolni, akkor véleményünk szerint működhet az igénylés.

Daniela szerint:

2019-07-22 - 17:47

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha nincs miből elindulni, akkor hogy lehet megoldani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 14:15

Kedves Daniela!
Ha a támogatás összege fedezi a teljes vételárat, akkor önerő nem szükséges a vásárláshoz. A korszerűsítésre kapható összeg utófinanszírozású, tehát a kivitelezővel lehetne megbeszélni az utólagos fizetést.

Ivett szerint:

2019-07-22 - 16:32

Szép napot kívánok!
Nekem az lenne a kérdésem, mert nem egészen tiszta, hogy a ház amit 3 éve vettünk csak CSOK-ból, s akkor vállalatunk még 2 gyermeket, mert egy gyermekünk már volt. S azóta született egy kisfiunk. Szóval most 2 gyermekünk van, s még egy pár éven belül születni fog. Szeretnénk a házra igényelni az 5 millió forintos állami támogatást korszerűsítésre! Korszerűsítés esetén is megelőlegezhető a támogatás úgy, hogy egy gyermek majd születik még? Mert 3 gyermek esetén járna a nagyobb összegű támogatás. Nagyon nagy segítség lenne, mert a tető felújítása, nyílászárók cseréje és a központi fűtés kiépítése fontos lenne. Harmadik gyermekkel pedig még 2 évet biztosan várnánk.
Nagyon szépen köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 14:24

Kedves Ivett!
Információink szerint fenti esetben a meglévő 2 gyermek után járó összeget (1,3M Ft) tudják igénybe venni a korszerűsítéshez. Erről bővebb információ ITT olvasható.

Piroska szerint:

2019-07-22 - 16:28

Szeretnék érdeklődni, ha korábban két gyerekre a szocpolt igénybe vettük, most a falusi csokot igénybe tudom venni három gyerekre? Időközben született még egy gyerek. A házunk vidéken van, az eszközkezelő lett a tulajdonos. Most vissza szeretnémk vásárolni és mennyi támogatásra vagyunk jogosultak? Mindketten dolgozunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 12:56

Kedves Piroska!
A falusi CSOK csak vásárlásra nem igényelhető.

Ildikó szerint:

2019-07-22 - 15:23

Jó napot kívánok!
4 gyermekem van és én anyaságin vagyok, a párom 9 éve dolgozik közfoglalkoztatottként!
Szeretnénk igénybe venni a falusi csokot lakásvárlásra.
Ez így leheséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 12:46

Kedves Ildikó!
A falusi CSOK csak lakásvásárlásra nem igényelhető. Ez a támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a vásárlással egyidejűleg az ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igénylik. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz azonban sajnos nem fogadható el a közfoglalkoztatotti jogviszony. A normál CSOK azonban igényelhető ebben az esetben is 4 gyermek után maximum 2.750.000 Ft összegben.

Anikó szerint:

2019-07-22 - 15:03

Köszönöm, és az igénylés módjáról tudnak valamit esetleg? Ha egyszer beadtam az igénylést a vételár kiegészítésre (5,6 millió), akkor a maradék 4,4 millióhoz hogyan jutok hozzá? Külön igényelhetem, vagy most elbuktuk így a lehetőséget?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 12:43

Kedves Anikó!
A falusi CSOK keretében a vásárláshoz maximum 5 millió forint vehető igénybe 3 gyermek után. A fennmaradó összeg korszerűsítésre és/vagy bővítésre a vásárlással egyidejűleg igényelhető. A falusi CSOK csak vásárlásra nem vehető igénybe. Erra a célra a normál CSOK igényelhető.

Anikó szerint:

2019-07-22 - 14:23

Köszönöm a gyors válaszát. A három gyerekeseknek járó 10 milliós csokról ezt tudtam, de én a két gyerekesnek járó, 10 millió forintos kedvezményes kamatozású hitellel kapcsolatban kérdeztem, amit a kétgyerekes (1,3+1,3 millió) csok mellé lehet felvenni.
Az igénylésünket beadtuk a kétgyerekes csokra, de a vételár kiegészítésére a 10 milliós kedvezményes hitelből 5,6-ot tudnunk igényelni a vételár kiegészítésre. A bankban sem tudták megmondani, hogy a maradék 4,4 millióhoz hogyan juthatunk hozzá és miért nem használhatjuk el felújításra/korszerűsítésre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 14:28

Kedves Anikó!
Úgy tudjuk, hogy a 10 millió forintos kamattámogatott lakáshitel a vásárlásra és korszerűsítésre igényelt CSOK mellett szintén felhasználható vásárlásra és korszerűsítésre egyaránt.

Anikó szerint:

2019-07-22 - 14:11

Üdvözlöm!
A falusi CSOK mellé igénybe vesszük a 10 milliós kedvezményes kamatozású hitel egy részét. A maradékhoz hogyan lehet hozzájutni? Az lehetséges, hogy igényeljük a 10 milliót, aminek 60 százaléka elmegy a vételár kiegészítésére, és a maradékot korszerűsítésre, felújításra költjük?
Köszönöm előre is a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 14:17

Kedves Anikó!
A 10 millió forintos falusi CSOK-nak legfeljebb a fele, 5 millió forint fordítható a vételár kifizeétéshez és a fennmaradó összeg fordítható korszerűsítésre.

Péter szerint:

2019-07-22 - 13:49

Kedves Hitelnet!

Ez alatt mit értenek pontosan:
A korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig végezhető el.

Ez most a munkadij, vagy ha nem akkor mit takar? Elvileg 1.300.000 HUF értékben a korábban leírt munkákat ( anyagköltség, kazán költség, munkadij ) elszámolhatom, nem?

Válaszát előre is köszönöm

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:58

Kedves Péter!
Korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka: pl. nyílászáró csere esetén, ha az ablak mellett újra kell vakolni, festeni, akkor annak összege is elszámolható a korszerűsítés költségének legfeljebb 20%-áig.

Tímea szerint:

2019-07-22 - 13:42

Tisztelt hitelnet.
3 gyermekre mennyi lenne a csok és a korszerűsítést saját pénzből kell és utólag adják meg vagy a csokkal egyidejűleg igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:46

Kedves Tímea!
3 gyermek után 10M Ft összegű falusi CSOK igényelhető oly módon, hogy a vételár kiegyenlítéséhez maximum 5M Ft vehető igénybe. A fennmaradó összeg korszerűsítéshez és/vagy bővítéshez használható fel. A kétféle célra egyidejűleg nyújtható be a kérelem. A korszerűsítési munkálatokat nem célszerű megkezdeni addig, amíg az értékbecslő nem járt a helyszínen. Az első helyszíni szemle után el lehet kezdeni, de nem szükséges teljesen befejezni. Az első részfolyósítás az elért készültségi foknak megfelelően történik.

Péter szerint:

2019-07-22 - 12:37

Üdvözlöm!
A falusi CSOK-kal kapcsolatban lenne az a kérdésem (mert a felsorolás elég nagyléptékű), hogy az alábbi felújítási munkálatokra igénybe lehet-e venni a 2 gyermek után adható 1.300.000 HUF-ot:
– Ablakok körül a párkány és a szigetelés befejezése (a ház korábban már le lett szigetelve, de ez kimaradt)
– Belül néhány gipszkarton fal lebontása, módosítása,
– Beltéri ajtók beépítése, cseréje (3 beépítése, 2 cseréje)
– A régi nem korszerű gázkazán lecserélése és az ehhez kapcsolódó esetleges plusz dolgok, pl. kéményen szükséges változtatások elvégzése)
– Teljes felstés, glettelés
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:01

Kedves Péter!
A felsorolt munkálatok véleményünk szerint beletartoznak a falusi CSOK keretében elvégezhető korszerűsítési munkálatokba. A korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig végezhető el.

Brigitta szerint:

2019-07-22 - 11:22

Jó napot.
3 gyerekre szeretnénk igénybe venni a falusi Csokot. A házban, amit szeretnénk megvenni 2-2.10 körül van a belmagasság.
Ez lehet probléma?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:04

Kedves Brigitta!
Információink szerint fenti esetben 1,90-es belmagasság elegendő.

Anikó szerint:

2019-07-22 - 09:48

Jó napot kívánok!
Olyan ingatlant lehet-e vásárolni falusi csok-ból, ami bank által terhelt.
Választ előre is köszönöm!
Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:13

Kedves Anikó!
Banki hitellel terhelt ingatlan vásárlásához is igénybe vehető a falusi CSOK.

Beatrix szerint:

2019-07-22 - 07:41

Jó napot!
Szeretném megkérdezni, hogy van egy gyermekem és most lesz közös gyermekünk. 2 gyerekre mennyit adnának csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 08:03

Kedves Beatrix!
2 gyermek után a falusi CSOK lakásvásárlásra fordítható összege legfeljebb 1,3M Ft, korszerűsítésre és/vagy bővítésre fordítható összege 1,3M Ft.

Aranka szerint:

2019-07-22 - 06:30

Jó napot kívánok!
Mi használt házra szeretnénk a férjemmel igénybe venni a falusi csok-ot! 3 gyermekünk van. A falu, ahol házat vennénk benne van a listában! Minden benne van, nincs köztartozásunk, férjemnek 1 év 4 hóhnap folyamatos munkahelye van. Én 2 éve gyesen vagyok!
Mennyit tudunk igényelni?
Magyar állampolgárok vagyunk és nem vettünk még igénybe ilyen hitelt.
Ja és egyikünk sincs még 40 éves. A ház kb. 70 m2-es összközműves ingatlan, nincs rajta teher.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 08:16

Kedves Aranka!
3 gyermek után legfeljebb 10 millió forint vehető igénybe a falusi CSOK keretein belül oly módon, hogy a vásárláshoz maximum 5 millió forint használható fel, a fennmaradó összeg pedig korszerűsítésre és/vagy bőítésre fordítható. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony igazolása szükséges.

József szerint:

2019-07-21 - 21:22

Tisztelt Hitelnet!
Falun található egy, az édesanyám nevén lévő ingatlan, amit szeretnénk megvásárolni a falusi csok keretein belül a feleségemmel. Jelenleg a 3. közös gyermekünket várjuk.
Tisztában vagyunk a feltételekkel.
Édesanyám egy nem bejegyzett élettársi kapcsolatban él már több évtizede, akivel Én nem állok rokoni kapcsolatban.
Kérdés: Amennyiben édesanyám ráíratja az ingatlant az élettársára, azt követően majd megvásárolhatjuk-e az ingatlant az élettársától a falusi csokot maximálisan kihasználva? (mivel úgy már nem rokontól vásárolnánk)
Üdv.
József

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 08:22

Kedves József!
A leírtak alapján véleményünk szerint megoldható lehet a támogatással történő vásárlás, ha a többi jogosultsági feltétel is fennáll.

Anita szerint:

2019-07-21 - 17:22

Arról érdeklődnék, hogy ha 2 gyermek után városban felvettük a normál csok-ot, de most szeretnénk preferált településre költözni, természetesen felújítással, és 3. gyermeket is vállalni szeretnénk, akkor jogosultak vagyunk-e az 5-5-re, és ha igen, akkor milyen módon? Ha eladjuk a lakásunkat és visszafizetjük az eddig felvett csok-ot, akkor 3 gyerekre tiszta lappal indulunk?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 09:03

Kedves Anita!
A lakáseladáskor a CSOK összegét egy kincstári felfüggesztő számlára kell befizetni. Ez a vételár utolsó részeként visszautalja majd a kincstár. A falusi CSOK összegét csökkenteni kell a korábban felvett CSOK összegével és a fennmaradó összeg fele fordítható a vásárláshoz, a fennmaradó összeg pedig a korszerűsítéshez és/vagy bővítéshez. Ha a támogatott személy kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül.

Zsuzsa szerint:

2019-07-21 - 14:58

Tisztelt Hitelnet!
Van három gyermekünk, de korábban nem vettük igénybe a csokot. Most a falusi csok igénybe vétele mellett (megfelelünk a feltételeknek) jár-e még a korábbi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 09:29

Kedves Zsuzsa!
A kétféle támogatás közül az egyiket tudják igényelni, ha még nem vettek igénybe CSOK-ot vagy a falusi CSOK-ot, ami preferált településeken érhető el, vagy a normál CSOK-ot, amely preferált településeken és egyéb településeken egyaránt elérhető.

Ilona szerint:

2019-07-20 - 14:56

Kedves hitelnet!
Én azt szeretném megtudni, hogy itt a korhatár mennyi a gyerekeknél és a szülönél és munkavíszony kell hozzá, hány hónap? 3 gyermekem van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 10:52

Kedves Ilona!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a szülőkre nézve nincsen felső életkorhatár. A gyermekekre vonatkozó maximális életkorhatár 25 év.
3 gyermek után igényelt falusi CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony (munkaviszony) szükséges.

Anasztázia szerint:

2019-07-20 - 10:03

Helló!
Én 3 éve vettem igénybe 55 négyzetméteres lakásra a csokot két gyermekre. Közben született egy harmadik gyermekünk. Szeretnénk felújítani a csokra megvett lakást. A falusi csokkot igénybe vehetem még. Mind a 3 gyerekre? Vagy belekötnek a lakás négyzetméterére, mert ugye 3 gyerekre már 60 négyzetméter kell. De a fiú már 18 éves. A lány 11, a harmadik meg 11 hónapos.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 11:01

Kedves Anasztázia!
3 gyermek esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t, kivéve, ha legalább egy szobával történő bővítéshez is igénybe veszik a támogatást. Ebben az esetben elegendő, ha a bővítés befejeztére eléri a hasznos alapterület a 60 m2-t. Ez azonban csak lakóház esetén lehet megoldás, lakás esetén nem.

László szerint:

2019-07-20 - 09:21

Üdvözlöm.
2008-ban vásároltunk szocpolra használt lakást. Akkor még 2 gyerekre. 1.200.000 Ft-ot vettűnk igénybe. Azóta szűletett még egy gyerekünk, tehát 3 gyermekűnk van.
Azt szeretném megtudni, hogy mennyire igaz az, hogy újból fel tudjuk venni a falusi csokot házvásárlásra levonás nélkül? Mivel lejárt a 10 éves kötelező házban lakás. Ez fedi a valóságot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 11:04

Kedves László!
A falusi CSOK keretében történő házvásárláshoz és korszerűsítéshez a 3 gyermek után járó 10 millió forintos támogatás igényelhető oly módon, hogy a 10 millió forintból le kell vonni a korábban kapott 1,2 millió forint összegű szocpolt. Az így fennmaradó 8,8 millió forint összegű támogatás maximum fele fordítható a vásárlásra, a fennmaradó összeg pedig a ház korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez.

Alexandra szerint:

2019-07-20 - 00:38

Üdv!
Egyedülállóként is igényelhető a falusi CSOK?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:19

Kedves Alexandra!
Egyedülállóként is igényelhető a falusi CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek teljesülnek.

Imre szerint:

2019-07-19 - 23:28

Szeretnék érdeklődni, hogy ha 2 gyermeket vállalnank, mennyi idejű TB igazolást kell kérni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:20

Kedves Imre!
Falusi CSOK igénylésénél 2 gyermek esetében 1 éves TB jogviszony igazolás szükséges.

Tímea szerint:

2019-07-19 - 23:26

Üdvözletem,
3 gyermekem van, férjnél vagyok. Adótartozásom nincs, több mint 2 éves munkaviszonyom van. A gyerekek 6, 14, 20 évesek, a sajátjaim, és velem élnek, de a legidősebb már nem tanul, de egy lakcímen lakunk. Vásárolni kívánt használt ingatlan minden feltételnek megfelelő. A tájékoztatókban nincs kikötve, hogy felsőoktatásban kell részesüljön a 25 év alatti gyermekem, ma mégis azt az infórmációt kaptam, hogy ez meghiúsítja a vásárlási szándékomat, fussak még pár kört, vagy csak 2 gyermekemre kapom meg a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:27

Kedves Tímea!
A vonatkozó kormányrendelet nem írja elő, hogy a gyermeknek felsőoktatásban kell részt vennie:
“gyermek:
a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és
ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy
bb) a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg”
Így 20 éves fia után is jogosultak lehetnek CSOK-ra akkor is, ha nem tanul felsőoktatási intézményben, de az Önök eltartottja.

Nikol szerint:

2019-07-19 - 19:15

Kedves hitelnet!
Azt szeretném tudni, hogy 2017-ben vettünk fel CSOK-ot 3 gyerekre. Falun vettünk házat, de most szeretnénk központi fűtést és tetőt csinálni.
Igényelhetjük felújításra, csak 3 gyereket vállaltunk, de nem született meg. 2 gyerekre felvehetjük újításra vagy 5 milliót kapunk és ha nem születik meg a gyermek vissza kell fizetni 5 milliót? 1.3 is elég lenne nekünk.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 23:04

Kedves Nikol!
Ebben az esetben a már meglévő két gyermek után lehetnek jogosultak a korszerűsítéses CSOK-ra, legfeljebb 1,3M Ft összegben, ha a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek.

Eszter szerint:

2019-07-19 - 14:24

Meglévő családi házunkra szeretnénk igénybe venni a falusi csokot felújításra, korszerűsítésre 5 millió forint értékben.
Milyen összegről szükséges számlát benyújtani, hogy folyósítsák részünkre az első részösszeget?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:38

Kedves Eszter!
Nincs meghatározva minimium számlaösszeg. Az elért készültségi foknak megfelelő összeg legalább 70%-áról szükséges számlát benyújtani.

Niki szerint:

2019-07-19 - 09:59

Kedves Hitelnet!
Érdeklődi szeretnék. Barátnőmnek van lakása városban, de két éve falura költöztek élettársával és van egy 2 és fél éves gyerekük és faluban lévő házra vehetnek-e fel CSOK-ot felújításra 1 gyerekre úgy, hogy barátnőmnek már van ingatlanja, de a városban nem ő lakik benne, albérletbe kiadta.
Köszönöm válaszát.
Niki

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 12:10

Kedves Niki!
Ha az ingatlan preferált településen található és a falusi CSOK valamennyi feltétele teljesül, akkor a lakás korszerűsítéséhez igényelhető a falusi CSOK a meglévő lakástulajdon mellett is. A feltételekről fenti bejegyzésünkben részletes tájékoztatás olvasható.

Lajos szerint:

2019-07-19 - 08:13

Jó napot.
2 gyerek esetében falusi csok korszerűsítésre. Tető, kémény felújítás esetén a csok 3 milliós anyag + munkadíj esetén, a csok összege teljes mértékben felvehető a 2,6 millió? Eddig nem vettünk igénybe támogatást.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 12:20

Kedves Lajos!
Fenti esetben a falusi CSOK legfeljebb 1,3M Ft összegben érhető el.

Nikolett szerint:

2019-07-18 - 22:01

Tisztelt Szakértők!
Azt szeretném megtudni, hogy a korszerűsítésbe beletartozhat-e a külső árnyékolás (zsalugáter, spaletta) is, mivel a hő-és zajszigetelését nagyban javítja a már meglévő ingatlannak?
Köszönettel várom válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 08:01

Kedves Nikolett!
Véleményünk szerint beletartozhat a külső árnyékolás is a hő- és hangszigetelő hatás miatt, de előtte célszerű egyeztetni ez ügyben az érintett hitelintézettel.

Judit szerint:

2019-07-18 - 19:31

Szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK-ot. Férjem jármű önkényes elvétele miatt 1 év börtön helyett 18 hónap felfüggesztett kapott 1995-ben. Azóta nem volt büntetve. Erkölcsi bizonyítványában ez fel lesz tüntetve? 3 gyermekünk van, bejelentett munkánk, köztartozásunk nincs. Az én erkölcsi bizonyítványom rendben.
Igényelhetjük így az 5 millió forintot?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 08:19

Kedves Judit!
Ha a hátrányos jogkövetkezmények alól férje már mentesült, akkor megfelelő lehet. Jogi kérdésekben sajnos nem tudunk segíteni. Javasoljuk az erkölcsi bizonyítvány lekérését.

Gyöngyi szerint:

2019-07-18 - 18:57

Jó napot!
Érdeklődnék, a falusi csokhoz kell önerő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 08:29

Kedves Gyöngyi!
Ha a falusi CSOK összege fedezi a vételárat, akkor nem szükséges önerő. A korszerűsítés és/vagy bővítés költsége is fedezhető a támogatásból maximum 5M Ft összegig, de mivel a folyósítás készültségi foknak megfelelően, utólag történik, ezért a folyósításhoz egy bizonyos szintű munkálatot előre el kell végezni.

Erzsébet szerint:

2019-07-18 - 09:18

Üdv!
Afelől érdeklődnék, hogy a falusi CSOK-ot lehet-e és milyen mértékben igényelni olyan típusú felújításra, ami abszolút csak kényelmi funkciókat elégítene ki? Gondolok itt olyanra, hogy a fürdőszobába/WC-be bidé, masszázskád, vagy konyhába márványlapos pult, stb. beszereltetésére. 3 gyerekről van szó, minden egyéb feltétel megvan.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 09:28

Kedves Erzsébet!
A fenti munkálatokra információink szerint sajnos nem vehető igénybe a falusi CSOK.

Éva szerint:

2019-07-18 - 06:55

Üdvözlöm!
Mi már igénybe vettük a CSOkot 3 gyermekre 2017-ben. Most azonban szeretnénk a falusi CSOKot igénybe venni egy másik ingatlan megvásárlására, ami preferalt településen van. A meglévőt nem adnánk el. 2.200.000 Ft-ot kaptunk korábban. Most a vételárhoz megkapnánk a különbözetet? 2.800.000 Ft-ot? Hogyan kellene ezt intézni? A mostani házról hogyan veszik le a terhelést?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 10:03

Kedves Éva!
A falusi CSOK csak vásárlásra nem vehető igénybe. A támogatás akkor igényelhető, ha a preferált településen lévő ingatlan tekintetében nemcsak a vásárláshoz, hanem annak korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez is igénylik a támogatást. Információnk szerint ez esetben is szükséges, hogy a korábbi, CSOK-kal vásárolt ingatlan eladásra kerüljön és a támogatás összegét kincstári felfüggesztő számlára befizessék. Ha a támogatott személy kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül.

Judit szerint:

2019-07-17 - 22:31

Kérdésem: Igényelhetek-e falusi CSOK-ot olyan ingatlanra, ahol egy KFT telephelye van bejegyezve?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 12:28

Kedves Judit!
A 2019. július 11-étől hatályos jogszabály értelmében – lehetőség van falusi CSOK támogatás igénylésére akkor is, ha a CSOK-kal érintett használt lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot – székhelyeként bejelenti. Ennek feltétele, hogy a székhely bejelentést a kérelem során bejelentse és nyilatkozattal igazolja, hogy megfelel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek. Ebben az esetben a székhelybejelentés nem minősül a lakhatási céltól eltérő hasznosításnak.

Mariann szerint:

2019-07-17 - 19:02

Van 25 év alatti gyermekem, de bejelentett munkahelye van. Igénybe vehető-e rá a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás, használt lakás vásárlásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:08

Kedves Mariann!
Kérdésével kapcsolatban ITT talál bővebb információt.

Rob szerint:

2019-07-17 - 18:06

Tiszteletem!
Falusi Csok-ot igényelnénk három gyerekkel korszerűsítésre. A legnagyobb gyerekünk 21 éves és jelenleg nyelvtanulás miatt külföldön tartózkodik (a család anyagi támogatásával) de mellette dolgozik is. Mivel külföldön szeretne egyetemre járni, úgy tervezi, hogy egyetem mellett is maradna majd részmunkaidős. Így természetesen rendelkezik jövedelemmel. Mi a véleménye, szabályosan hogy tudnánk igényelni a támogatást? A gyermekünk esetleg szüntesse meg egy időre a külföldi munkaviszonyát és jöjjön haza az igénylés idejére (néhány hónapra)? Vagy elég, hogy ha nyilatkozunk a jövedelmét illetően, hogy továbbra is szülői támogatásra szorul és ideiglenesen külföldön tartózkodik? Vagy várjunk, amíg elkezdi az egyetemi tanulmányait, ha esetleg az elbírálásnál ez számít valamit? (A lakcím kártyája szerint továbbra is egy háztartásban élünk.)
Válaszukat megköszönve!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 12:24

Kedves Rob!
A külföldön folytatott tanulmányok miatti kinttartózkodás nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének. A gyermek eltartotti státuszáról elegendő nyilatkozniuk a CSOK kérelemben.

Katalin szerint:

2019-07-17 - 14:50

Tisztelt Hitelnet!
Családi házunkat édesanyám nekem ajándékozta. 100%-ban az enyém. A férjemmel két gyermekünket közösen neveljük. A CSOKkal foglalkozó szakembertől azt az információt kaptam, hogy a falusi CSOKot igényelhetem egyedül, nem szükséges a férjemnek is tulajdonosnak lennie. Ha az információ téves, akkor kérdezném, hogy min. mennyi %-ban kell tulajdonosnak lennie? A másik kérdésem az lenne, hogy az 1.300.000 Ft lehet-e mint anyagköltségről számla, vagy munkadíjról is mindenképpen kell? (Burkoltatni szeretnék, új konyhabútor….stb…) A munkadíjat kifizetnénk önerőből.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 15:02

Kedves Katalin!
A támogatott ingatlanban mindkettejüknek kell rendelkeznie tulajdonrésszel. Minimális tulajdoni hányadra vonatkozó megkötés korszerűsítésre igényelt támogatás esetben, hogy együttesen legalább 50% tulajdonrészük legyen. Arról nem rendelkezik a jogszabály, hogy külön a házasfélnek mekkora tulajdonrész szükséges. Tehát akár 10% is elegendő lehet.
Költségvetést szükséges benyújtani minden elvégezni kívánt munkálatról, amely anyagköltséget és munkadíjat egyaránt tartalmaz. A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával lefedni. Az nincs meghatározva, hogy mely számlák legyenek ezek. Az a lényeg, hogy olyan munkálatokról, anyagköltségről szóljanak, ami a költségvetésben szerepel.

Éva szerint:

2019-07-17 - 14:30

Falusi CSOK-(kal) ingatlanfelújítás esetén milyen dokumentumot kell benyújtani? Kell-e vállalkozói szerződés, költségvetés, amit vállalkozónak kell leigazolni, árajánlat? Van-e hivatalos nyomtatvány ennek igénylése esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:31

Kedves Éva!
Falusi CSOK igénylése esetén a korszerűsítési munkálatokról költségvetést kell benyújtani, amire van formanyomtatvány. A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni.

Imre szerint:

2019-07-17 - 14:21

Hány hónapos munkaviszony kell a falusi csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:32

Kedves Imre!
Attól függ, hogy a falusi CSOK-ot hány gyermek után kívánja igénybe venni. Részletes leírást erről fenti bejegyzésünkben olvashat.

Tünde szerint:

2019-07-17 - 13:25

Jó napot.
Érdeklődnék, hogy férjemnek és nekem is kell NAV-os papír, meg társadalombiztosításos is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:39

Kedves Tünde!
Az adótartozás-mentesség mindkét fél részéről feltétel. A TB jogviszonyra vonatkozó előírást elegendő egyik félnek teljesíteni.

Laura szerint:

2019-07-17 - 09:59

Szeretném megkérdezni, hogy most vennék fel a falusi csok-ot, ami 5-5.
A sima csokot már nem tudom igénybe venni?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:43

Kedves Laura!
Ha a falusi CSOK-ot igénybe veszi, akkor a normál CSOK-ot ugyanezen célra nem tudja igényelni.

Edina szerint:

2019-07-17 - 07:37

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy felújítás során a számlák dátuma lehet előbbre szóló, mint a csok igénylésének a dátuma? Ez nem gond mivel utófinanszírozású és a cserepeket szeretnénk megvenni, de a csok iránti kérelem leadása még nem történt meg.
Ez gond?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 14:25

Kedves Edina!
Azt az információt kaptuk ezzel kapcsolatban, ha önerővel is rendelkeznek, akkor a számlák lehetnek korábbi dátumúak. Azonban, ha a korszerűsítés teljes összege a falusi CSOK-ból kerül finanszírozásra, akkor a számlák nem lehetnek a falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző dátumúak.

Melinda szerint:

2019-07-16 - 18:35

Aki gyesen van, annak is kiadják a TB támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 14:21

Kedves Melinda!
Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt, így arra sajnos nem adható ki az igazolás, csak ha lenne mellette fennálló munkaviszony is.

N-né szerint:

2019-07-16 - 17:28

Szeretném kérdezni, hogy ha olyan lakást szeretnék vásárolni, amin van még 1.000.000 Ft hitel, azt megvehetem-e?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 08:28

Kedves Asszonyom!
Jelzáloghitellel terhelt ingatlan vásárlásához is igénybe vehető a falusi CSOK. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Katalin szerint:

2019-07-16 - 08:00

Üdvözöm!
Ha mi már igénybe vettük a csokot 3 gyerekre, a falusi csokot szeretnénk igénybe venni felújításra, pl. tető, mennyire számíthatunk?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:15

Kedves Katalin!
Ha CSOK-ot vettek igénybe korábban, akkor korszerűsítésre 3 gyermek után maximum 5M Ft-ra lehetnek jogosultak. Amennyiben nem CSOK-ot, hanem egyéb lakáscélú állami támogatást (szocpol, LÉK, LÉT, FOT, stb.), akkor annak összegével csökkenteni szükséges az 5M Ft-os falusi CSOK-ot.

Mária szerint:

2019-07-16 - 07:51

Szeretném igénybe venni a falusi csokot 4 gyermekem után.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:16

Kedves Mária!
A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

József szerint:

2019-07-16 - 06:20

Falusi CSOK felújítás esetén vásárolható-e hűtő-fűtő klíma, mint megújuló energiaforrás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:55

Kedves József!
Fenti célra információink szerint igényelhető a falusi CSOK.

Heni szerint:

2019-07-16 - 00:32

Én azt szeretném megtudni, hogy passzív listán van a férjem és úgy a Csok mellé vehető fel hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:20

Kedves Heni!
Támogatott lakáshitel nem, de piaci kamatozású lakáshitel elérhető lehet.
További tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Joci szerint:

2019-07-15 - 19:46

Érdeklődnék, tető, falak, aljzat, nyílászárócsere, elektromos áram kiépítésére együttesen igényelhető-e felújításra? Pontosan hogyan történik a folyósítás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 23:58

Kedves Joci!
Fenti munkálatokra igényelhető a falusi CSOK. A folyósítás szakaszosan, egy-egy elért készültségi fok után történik.

Mária szerint:

2019-07-15 - 15:53

Jó napot!
Két év munkaviszonyom megvan 10 nap megszakítással. Én is igényelhetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 08:56

Kedves Mária!
A 2 éves TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás megengedett.

Jenő szerint:

2019-07-15 - 15:16

Üdv.
Kérdésem lenne, ha eladok egy ingatlant, amiben 100% tulaj vagyok, de van egy másik ház, amiben 50-50% a férjemmel, az eladott ház összegét be kell forgatni a korszerűsíteni kívánt házba?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:01

Kedves Jenő!
A beforgatási kötelezettság már eltörlésre került.

János szerint:

2019-07-15 - 10:58

Tisztelt Hitelnet!
A falusi csok-nál a korszerűsítés költségei meghaladják a támogatás összegét, abban az esetben is teljes költségvetés 70%-át kell igazolni számlával? Vagy a támogatott összeg felső határáig, jelen esetben 1,3M Ft-nek a 70%-ról kell számla igazolás, és az e-feletti összegről pedig nem?
Köszönettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:44

Kedves János!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében minden esetben a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni, fenti esetben is.

Ibolya szerint:

2019-07-15 - 09:21

Jó napot kivanok!
Ibolya vagyok. Érdeklődni szeretnék a falusi csok-kal kapcsolatban. Olvastam a feltételeket, de lenne pár kérdésem. A párommal két gyermeket nevelünk. Nem vagyunk házasok (közös a gyermekek), a nevünkön szerepel ingaltan és más településen szeretnénk igénybe venni a falusi csok támogatást.
Hogyan lehetséges? Hitelt nem szeretnénk felvenni, esetleg 3. gyermeket vállalni.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 13:02

Kedves Ibolya!
Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülnek, úgy a leírtak alapján jogosultak lehetnek preferált településen lakásvásárláshoz és korszerűsítéshez/bővítéshez falusi CSOK-ot igényelni.

Annamária szerint:

2019-07-15 - 07:47

Jó napot!
Szeretnénk felvenni a falusi csokot 3 gyerekre bővítésre. A megújuló energia megfelel annak, ha a napelemmel kiváltanám a villanyszámlámat? Tetőnkön pala van jelenleg és az is korszerűsìtésnek számít, ha a tetőn hagyom a palát és arra rakok lindab lemezt? Ha jól tudom, a kérelem benyújtásakor kell tervezetet leadni a költségvetésről. Ezt szakemberektől kell kérni?
Válaszát előre is köszönöm.
Szép napot!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 08:52

Kedves Annamária!
A tető felújítása is korszerűsítésnek számít. Arról, hogy a fenti munkálat kielégíti-e a korszerűsítés fogalmát, műszaki szakértő tud pontos tájékoztatást adni.
A költségvetést attól a szakembertől célszerű megkérni, aki a tetőfelújítást elvégezné.

Piroska szerint:

2019-07-14 - 20:36

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy van 4 gyermekem, az élettársamnak kb. 5 éve van munkaviszonya, albérletben lakunk!A falu ahol élünk benne van a listában!
Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e önerő, ha igényelném a falusi CSOKOT? Hitelt nem tudunk igényelni! És kell-e fizetnem valamiért is, ha elindítanám a házvásárlást, pl: becsüs, stb!
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Piroska

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-14 - 22:32

Kedves Piroska!
Amennyiben a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, úgy annak kiegyenlítése megoldható CSOK-ból, önerő nélkül. A korszerűsítési rész folyósítása azonban utólagos, tehát valamekkora összeg szükséges ahhoz, hogy a felújítással bizonyos készültségi fokot elérjenek.
Bírálati díj és értékbecslői díjjal kell számolni. Ez utóbbi 30-40.000 Ft közötti tétel – hitelintézettől függően – a bírálati díj a CSOK összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft.

András szerint:

2019-07-14 - 20:19

Kedves Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, ha kint élek Németben már több éve és haza akarok költözni, igényelhetem a csokot?
Van 3 gyermek.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-14 - 22:37

Kedves András!
3 gyermek esetén legalább két éves külföldi TB jogviszonnyal is igényelhető a CSOK. Ez esetben a külföldi TB jogviszonyt igazoló személynek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Dóra szerint:

2019-07-14 - 18:25

Kedves hitelnet!
Használt lakásra szeretnénk igénybe venni a falusi CSOKOT, viszont egyik fél részéről provident tartozás van.
Ez lehet gond az igénylésnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-14 - 22:54

Kedves Dóra!
Önmagában a Provident felé fennálló hiteltartozás nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Adrika szerint:

2019-07-14 - 13:38

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne Önöktől, hogy a falusi Csokot szeretnénk igénybe venni párommal, de azt nem tudjuk, hogy a tb lehetséges lenne-e úgy, hogy párom több mint másfél éve dolgozik, viszont több munkahelyen megfordult, szóval így a tb jogviszonya lehet vagy egy munkahelyről kell meg lenni-e a tb jogviszonyának?
Válaszukat köszönöm szépen: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-14 - 23:28

Kedves Adrika!
A CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony több munkahelyről is keletkezhet. Lényeg, hogy a szükséges TB jogviszonyban ne legyen több 30 nap megszakításnál.

Marcsi szerint:

2019-07-13 - 23:50

Tisztelt Hitelnet!
Meg szeretném tudni, hogy ha én gyeden vagyok és van 3 kiskorú gyermekem, akkor a falusi csok keretében a tb-m elfogadható-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-14 - 23:33

Kedves Marcsi!
Ha a gyed mellett jelenleg is fennáll a korábbi munkaviszonya, tehát nem passzív gyedről van szó, akkor információink szerint fennáll a megfelelő TB jogviszony.

Ági szerint:

2019-07-13 - 20:56

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, mert már mindenhol más információ kering. Mi 2006-ban 3 gyerekre felvettük használt házvásárlásra a szocpolt. Azóta 2013-ban és 2017-ben született még két gyerkőc, akikre támogatást nem igényeltünk. Falusi csokot szeretnénk igényelni korszerűsítésre.
Kérdésem, hogy abból miért vonják le a szocpolt. Ha vásárolnék, megértem. De sehol nem olvastam, sehol nem mondták be, hogy szocpolt le kell vonni. A bankba, ahol a szocpolt felvettük s a hitelt is, azt mondták mind az 5 gyerekre jogosultak vagyunk a falusi csokra. Igaz, ki tudja ez mit jelent nekik 🙂 Mi hogy tudnánk kedvezőbben kihasználni így, hogy 3-ra szocpol, 2 gyerekre semmit nem vettünk még fel?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 08:36

Kedves Ági!
Minisztériumi tájékoztatás szerint a hatályos szabályok alapján, amennyiben a kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe a támogatott személy, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. Ennek értelmében jogosultak tehát a támogatás igénylésére, de a támogatás összegéből le kell vonni az egyéb lakáscélú állami támogatás összegét. A másik számítási mód szerint csak azon gyermekek után igényli a CSOK-ot, akik után még nem vett igénybe vissza nem térítendő támogatást, így a két gyermek után járó 1,3M Ft lenne igényelhető korszerűsítésre.
Ha a lakást CSOK támogatás igénybevételével vásárolták volna, annak összegét nem kellene levonni meglévő lakás korszerűsítésére járó támogatás igénylés esetén.

Erzsébet szerint:

2019-07-13 - 20:52

Azt szeretném kérdezni, hogy aki egyedül neveli a 3 gyereket, mert a párja elhunyt, a házat amibe laktak elárverezték, mert nem tudta fizetni a kölcsönt, megkaphatja a kisebb gyerek most töltötte be a 3. évét, de októberben lesz egy éve, hogy dolgozik.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 08:38

Kedves Erzsébet!
A falusi CSOK jogosultsághoz legalább két éves TB jogviszony igazolás szükséges 3 gyermek esetén.

Zoltán szerint:

2019-07-13 - 12:52

Az lenne önökhöz a kérdésem, hogy már az együttélés előtt szerzett ingatlanra vonatkozik-e a tulajdonjog megosztási feltétel? A fiam már korábban rendelkezett háztulajdonnal minthogy élettársi kapcsolatba került. Ebből az élettársi kapcsolatból született egy gyermekük.
Ez alapján igényelhet-e korszerűsítésre vonatkozó háromszáz ezer forintot? A település szerint igen!
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 09:35

Kedves Zoltán!
Korszerűsítéshez igényelt CSOK feltétele – függetlenül a tulajdonszerzés módjától – hogy a támogatási kérelem benyújtásakor mindkét házasfél rendelkezzen tulajdonrésszel a célingatlanban. A jogosultsághoz tehát fia élettársának is szükséges valamilyen arányban tulajdonjoghoz jutnia.

János szerint:

2019-07-13 - 09:05

Üdvözlöm.
Azt szeretném kérdezni, hogy a falusi csokot igényelnénk az 5 miliót, korszerűsíteni szeretnénk a lakásunk. Ha nincs önerőnk, nem tudjuk megkezdeni a munkálatokat, mert hogy utólag folyósítanak.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 10:04

Kedves János!
Valamekkora készültséget mindenképpen szükséges elérni az első részfolyóstáshoz. Ez lehet a kivitelező által megelőlegezett munkálat vagy esetleg családi kölcsönből finanszírozott részmunka.

József szerint:

2019-07-12 - 19:41

Tisztelt hitelnet.hu.
3 gyermek után járó 5.000.000 Ft-os csok-ot szeretnénk igényelni felújításra.
Kérdésem az lenne, hogy mennyi önerő kell, mert úgy hallottam előfinanszírozott a támogatás. Tehát ha nincs pénzem, nem is vagyok jogosult?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 10:13

Kedves József!
Nem szükséges a teljes költségvetés előfinanszírozása. Elegendő valamekkora készültségi szint elérése, ami után már megtörténik az első részfolyósítás. Az első készültségi szint elérhető, ha a kivitelező előre dolgozik.

Richárd szerint:

2019-07-12 - 17:28

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a Falusi csok érdekelne, az lenne a kérdésem, hogy van 2 gyermekem, kiskorúak és vállalnánk a feleségemmel még egy gyereket.
A kérdésem az lenne, hogy a Falusi csoknal is lehet vállalni?
Mert az OTP Bankban azt a tájékoztatást kaptam, hogy a Falusi CSOK-nál nem lehet vállalni, csak a meglevőre kapható.
Köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 08:26

Kedves Richárd!
Falusi CSOK is igényelhető vállalt gyermek után, ha házasok és legalább egyikük nem tölti be 40. életévét a megelőlegező támogatás benyújtásakor. A meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség.

Adrienn szerint:

2019-07-12 - 15:42

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne Önöktől, hogy a falusi Csokot szeretnénk igénybe venni párommal, de azt nem tudjuk, hogy a tb lehetséges lenne-e úgy, hogy párom több mint másfél éve dolgozik, viszont több munkahelyen megfordult. Szóval így a tb jogviszonya lehet vagy egy munkahelyről kell meglenni-e a tb jogviszonyának?
Válaszukat köszönöm szépen: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:09

Kedves Adrienn!
A szükséges TB jogviszony több munkahelyről is származhat. Az a feltétel, hogy a folyamatos TB jogviszonyban nem lehet összességében 30 napnál hosszabb megszakítás.

Tünde szerint:

2019-07-12 - 14:27

Szép napot!
Érdeklődnék, hogy mi használt lakást szeretnénk vásárolni. Azt tudjuk, hogy 5 millió Ft jár, mert 2 gyermekünk van és egy kis gyermeknek aláírunk, de azzal nem vagyunk tisztában, hogy 1 év tb jogviszony kell vagy 2?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:20

Kedves Tünde!
A falusi CSOK csak vásárláshoz nem vehető igénybe. Falusi CSOK-ot vásárláshoz akkor tudnak igényelni, ha a támogatást ezzel egyidejűleg a vásárolt ingatlan korszerűsítéséhez, bővítéséhez is igénylik. Összesen 10 millió forint vehető fel így, melyből maximum 5M Ft fordítható vásárlásra és a fennmaradó 5M Ft korszerűsítésre és/vagy bővítésre. Ehhez legalább egyikük részéről minimum 2 éves TB jogviszony szükséges.

Zoltán szerint:

2019-07-12 - 12:51

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy a falusi csok mellé szeretnénk 3% kamattámogatott hitelt felvenni. Azonban az én munkaviszonyom közös megegyezéssel megszűnt. A hiteligénylésnél legjobb esetben is próbaidőn lennék!
Kérdésem az lenne, hogy a feleségem édesanyja bevonható-e a csok hitel ügyletben, mint adóstárs, amíg tart a próbaidőm, és azután kiváltanám. Az házban amit megveszünk, kizárólag nekem és a feleségemnek lenne tulajdoni része.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:23

Kedves Zoltán!
Nem támogatott hiteladós bevonására is van lehetőség. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Reni szerint:

2019-07-11 - 20:52

Szép napot kívánok!
Én azzal a kérdéssel szeretnék önökhöz fordulni, már van egy gyermekünk és még szeretünk kettőt. Új lakást szeretnénk venni, ami 8 millióba kerül. Már ki is néztük az ingatlant.
Mi a legelső teendőnk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:27

Kedves Reni!
A falusi CSOK keretében vásárláshoz akkor igényelhető a támogatás, ha azt a vásárlással egyidejűleg az ingatlan bővítéséhez, korszerűsítéséhez is igénylik. 3 gyermek után 10 millió forint vehető fel oly módon, hogy a vásárlásra maximum 5M Ft használható fel. A vételár hiányzó összegét hitelből vagy saját megtakarításból fedezhetik. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Melinda szerint:

2019-07-11 - 18:40

Tisztelt Hitelnet!
2001-ben lakáshitelt vettem fel az előző házasságomban, amely nem lett visszafizetve. Aktív bar listás vagyok ezmiatt. Az ingatlan árverezés alatt áll kb. 10 éve. 3 gyermekem van, a falusi CSOK keretén belül szeretnék házat vásárolni.
Ebben az esetben jogosult vagyok rá? A tájékoztatók szerint az aktív bar lista nem kizáró ok.
Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 12:29

Kedves Melinda!
A negatív tartalmú KHR valóban nem kizáró ok falusi CSOK igénylésnél, ha hitelfelvétel nem kapcsolódik hozzá. A lakáshitel tartozás azonban a támogatás igénybevételével vásárolandó lakáson is behajthaó lenne.

László szerint:

2019-07-11 - 13:29

Üdvözlöm.
3 gyerekünk van. Szeretnénk felvenni a falusi csokot 5+5 milliót.
Bárlistásként ez lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:28

Kedves László!
A falusi CSOK jogosultságot a BAR lista nem zárja ki.

Vivien szerint:

2019-07-11 - 12:52

Falusi csokhoz kell önerő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:33

Kedves Vivien!
Ha a támogatás összege nem fedezi a vételárat, akkor a hiányzó összeg hitelből vagy önerőből pótolható. A korszerűsítéshez, bővítéshez szükséges önerővel kapcsolatban ITT olvashat részletes leírást.

Éva szerint:

2019-07-11 - 10:01

Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudni, hogy mi átvállaltuk a háznak a hitelét és végrehajtó felé fizetjük havonta a ház részletét. Sajnos erősen felújításra szorul a ház. 4 gyermekünk van. Én jelenleg itthon vagyok a 11 hónapos fiammal, a párom dolgozik.
Mi így igénybe tudnánk venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:14

Kedves Éva!
A házra bejegyzett végrehajtási jog sajnos nem teszi lehetővé a falusi CSOK felvételét.

Sándor szerint:

2019-07-11 - 09:40

Tisztelt hitelnet!
Akkor is igénybe lehet-e venni a falusi csokot 3 gyerekre bővítésre, ha a meglévő saját ingatlannak az egyik fele vályog és itt nincs alap, a másik fele hozzáépített tégla, itt már van alap. Ez így lakórész, nem melléképület.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:21

Kedves Sándor!
Ha az ingatlan nem rendelkezik szilárd alappal (tégla, beton), akkor kell, hogy legyen megfelelő vízszigetelése valamint a ház körül járda és csapadékvíz elvezetés szükséges.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA