CSOK új építésű lakás vásárlásra 2019-ben - Hitelnet.hu

CSOK új építésű lakás vásárlásra 2019-ben

Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – új lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

Mi változott 2017-ben?

2017 január elsejétől az új építésű lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt is benyújtható a CSOK kérelem

A CSOK kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető a kedvezmény, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Szeptember 16. előtt a pénzintézetek a CSOK kérelmet csak abban az esetben fogadhatták be, ha a vásárolandó lakásra kiadták már a használatbavételi engedélyt. A módosításnak köszönhetően lehetőség nyílt a tervező asztalról történő vásárlásra.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú új lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú új építésű lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén 2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • új lakóingatlan építése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez.

Új lakás fogalma

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

Milyen további előírásoknak kell teljesülni új lakás vásárlása esetén?

Az új lakás 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik s
a lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

CSOK összege új lakás vásárlása esetén

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterületa lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg
 • legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén
 • fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A vásárolandó lakás vételárára vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan vételárába beforgatni.
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

 • Legkésőbb a CSOK folyósításáig be kell mutatni az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákat.
 • A számla kibocsátójának a hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban kell szerepelnie. Ellenkező esetben a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.

CSOK kérelem benyújtásának határideje új lakásnál

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása új lakás vásárlásnál

Új lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik

Lakásvásárlási kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. január 09. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Viktória szerint:

2018-09-12 - 08:51

2008 januárjában kapott építési engedélyt egy új építésű ház. Akkor kb. 80%-os készültségig elkészült az ingatlan, amely idén kerül befejezésre és még nincs meg a használatbavételi engedély. Cég által épült a ház és a cég adná el természetes személynek.
Igényelhetem-e rá a 10+10es csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-14 - 05:32

Kedves Viktória!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy az ingatlan új építésűnek minősülhet és igényelhető rá a 10+10 milliós kedvezmény.

Inez szerint:

2018-09-04 - 06:02

Jó napot.
Szeretném, ha segítene. Új építésű családi házat szeretnénk venni CSOK-kal.
Pontosan mi számít új építésűnek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-04 - 06:06

Kedves Inez!
Arról, hogy CSOK igénylés esetén mi számít új építésű lakásnak fenti bejegyzésünkből tájékozódhat az “Új lakás fogalma” és “Milyen további előírásoknak kell teljesülni új lakás vásárlása esetén?” címszó alatt.

Tamás szerint:

2018-08-18 - 05:23

Tisztelt Szakértő!
Egy 40 feletti házaspárnak van egy 3 éves kislánya, valamint a hölgynek egy 20 és 22 éves gyereke az előző házasságából.
A kérdésem az, hogy új lakás/ház vásárlása esetén hány gyerek után igényelhető a CSOK?
Válaszát előre is köszönöm:
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:24

Kedves Tamás!
A megadott információk alapján a házaspár 3 gyermek után lehet jogosult a kedvezményre.

Alexandra szerint:

2018-08-15 - 14:58

Párommal házasok vagyunk, szeretnénk új lakást vásárolni a csok 10+10 segítségével. Kérdésem az volna, hogy kaphatunk-e hitelt, ha még csak tervezzük a 3 gyermeket, de még nincs gyerekünk? Illetve kb. 6 millió Ft önerőnk van, de ezen kívül nincs jelentősebb vagyonunk vagy ingatlanunk. Ettől független megkaphatjuk ezt a hitelt? Valamint én egyenlőre tanulok, második diplomám szerzem meg, tehát csak párom dolgozik. Ez nem akadálya a hitelnek?
Üdvözlettel.
Alexandra

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-15 - 15:05

Kedves Alexandra!
Vállalt gyermekek után is van lehetőség CSOK igénylésre, melyhez igénybe vehető a 10 milliós kamattámogatott lakáshitel is megfelelő jövedelemfedezettség esetén. Szakértőink személyre szabottan tudják Önöket tájékoztatni a maximálisan felvehető hitelösszegről és a szükséges önerő mértékéről bővebb információk ismeretében. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes!

Gábor szerint:

2018-08-14 - 05:25

Kedves Címzett!
Érdeklődni szeretnék, hogy az alábbi helyzetben igényelhető-e lakáshitel és CSOK?
Egy újonnan épülő társasház esetében az építtető (aki a tulajdonos volt), eladta az egyik lakást egy befektetőnek. A befektető most eláll a lakástól, és az építtető most intézi a Földhivatalnál, hogy újra az ő tulajdonában legyen a lakás. Mi vagyunk a lakásra az új vevők.
Kérdésem: Ez esetben igényelhető a CSOK és lakáshitel együttesen?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-14 - 05:38

Kedves Gábor!
Amennyiben az ingatlan az építtető általi visszavásárláskor rendelkezik már használatbavételi engedéllyel, akkor az Önök részére történő újabb értékesítés információink szerint már nem fog első ízben történő lakásértékesítésnek minősülni, s ebben az esetben az ingatlan nem minősül újnak a CSOK rendelet értelmében, amire az emelt összegű kedvezmény nem vehető igénybe. Konkrét válaszhoz bővebb információkra lenne szükség. Az ügy vonatkozásában – a további részletek ismeretében – célszerű volna hitelintézeti állásfoglalást kérni. E témában további információt ITT olvashat.

Zoltán szerint:

2018-08-03 - 15:56

Üdvözlöm!
Használt lakás vásárlása esetén 2 gyermekkel (nem lesz több) valóban létezik a minimum 50 nm alapterületi követelmény a csok igénybevételéhez? Mennyi lenne a pontos támogatás, ami így járna nekünk? Kedvezményes hitel használt lakás vásárlása esetén is igényelhető? Ha egyikünk nevén már van egy másik ingatlan, az problémát okoz vagy nem?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-04 - 14:04

Kedves Zoltán!
2 gyermek után igényelt CSOK esetén az ingatlan hasznos alapterületének valóban el kell érnie az 50 négyzetmétert. Használt lakóingatlan vásárlásakor 2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Kamattámogatott lakáshitel használt lakás vásárlásához is igényelhető. Erről bővebben ITT tájékozódhat. Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről online adatlapunk kitöltését követően.

Boglárka szerint:

2018-07-24 - 21:21

Tisztelt szakértő,
Meg szeretnék vásárolni egy társasházi 72 négyzetméteres lakást, ami ikerház és garázzsal van ellátva. Amennyiben az építtető átalakítja szobának a garázst és így megvan a 90 négyzetméter, igénybe vehetem a csokot? A többi feltétel megvan (3 gyerek, tb…..), mivelhogy még építés alatt van a ház.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-26 - 06:46

Kedves Boglárka!
Ez véleményünk szerint működhet, de ehhez a tervdokumentáció módosítása szükséges.

Hedvig szerint:

2018-07-08 - 04:57

Tisztelt Szakértő!
Új lakás vásárlás esetén a CSOK miatti értékbecslés helyi felmérésének díját kire terheli a kirendelt értékbecslő? Rám vevőre? Ez jogos? Ez kötelezően a vevőt terheli? Illetve maga a kirendelt értékbecslés mikor történhet jogosan? Birtokba adás előtt vagy csak ezt követően jöhet ki hivatalosan a CSOK értékbecslő?
Köszönettel a válaszukért!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-08 - 06:46

Kedves Hedvig!
A CSOK miatt értékbecslés díja az igénylőt terheli. Ha a CSOK igényléshez nem kapcsolódik lakáshitel felvétele, akkor ezt minden esetben meg kell fizetni. (Lakáshitellel történő igénybevétel esetén – a különböző banki díjelengedési akciók keretében – ez a díjtétel elengedésre vagy utólag visszatérítésre kerülhet.)
Az értékbecslést a támogatási kérelem benyújtását követően (még a birtokba adás előtt) kell elvégezni. A CSOK kérelmet a hitelintézetek az értékbecslés eredménye alapján tudják elbírálni.

Péter szerint:

2018-06-26 - 05:59

Azt szeretném megtudni, hogy mi minősül új háznak, amire addig meg nem volt lakhatási engedély kiadva, mert például egy öt éves ház már használtnak minősül.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-26 - 06:16

Kedves Péter!
Lényeges, hogy az új ház eladója nem magánszemély, hanem gazdálkodó szervezet, aki természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti a házat, amelyet első ízben természetes személy részére értékesít. Fontos, hogy az új lakás korábban még nem volt lakott és 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkezik. További információkat fenti bejegyzésünkben olvashat.

Tünde szerint:

2018-06-26 - 05:57

Olyan kérdésem lenne, igényelhetek csokot 10+10-et. Meg beszámolódik önerőbe a 10 millió? 1 gyermekünk van, 2-t még szeretnénk. Az ingatlan, amit kinéztünk magunknak, családi ház, 91 négyzetméter 28,8 millió összegben.
Ebben kérem az önök segítségét. Mik a feltételek a zökkenőmentes hitelfeltételek megszerzéséhez, hogy a hitelt megkapjuk?
Köszönöm a segítségüket.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-26 - 06:13

Kedves Tünde!
A 10+10 milliós CSOK kizárólag új építésű lakás esetén érhető el. Újnak az a lakás minősülhet vásárlás esetén, amelyet – azon túl, hogy 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkezik – gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. Az eladó nem lehet tehát magánszemély és feltétel, hogy az ingatlant még nem lakták.
Az igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket bővebb információk ismeretében. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Ketti szerint:

2018-06-24 - 23:08

Jó napot.
Érdeklődnék, néztünk egy új építésű ingatlant, ami 135 négyzetméter, vételára 12.400.000 Ft. 1 gyermekünk van – 12 hetes terhes a feleségem – és ehhez szeretnénk vállalni meg 2-t. Akkor a 10 millió állami támogatást igénybe tudom venni? Vagy hogy tudom megvásárolni az ingatlant?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 05:39

Kedves Ketti!
Új építésű lakóingatlan vásárlásához igényelhető a 10 milliós támogatás, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható összes feltétel teljesül. Kérdés, hogy CSOK szempontjából valóban újnak minősül-e az ingatlan, mivel 135 m2 esetén a 12,4M Ft-os vételár irreálisan alacsony.

Ferenc szerint:

2018-06-21 - 05:39

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy miért nem jár a 10 millió Ft olyan új ház vásárlására, amit magánszemély épített vagy építtetett?
Pl.: Kis Pistának 2013.05.05.-én lett kész a háza, de el akarja most adni. Vagy esetleg még nem volt rá kikérve lakhatási engedély. És arra azt mondják, hogy nem vehető fel a 10 millió Ft, csak a 2.200.000 Ft. (3 gyermek esetén)
Kérdem én, az nem új ház?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 05:52

Kedves Ferenc!
A CSOK rendelet meghatározza az új lakóingatlan fogalmát, amit fenti bejegyzésünkben megtalál. Ez alapján – CSOK szempontból – csak az a ház minősülhet újnak, melyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. A magánszemélytől történő lakásvásárlás – függetlenül attól, hogy újonnan épült – sajnos nem minősül újnak a támogatás szempontjából, így arra 3 gyermek esetén valóban a 2,2M Ft összegű CSOK vehető igénybe.

Alexandra szerint:

2018-05-29 - 13:48

Tisztelt hozzáértők!
El szeretnénk adni a jelenlegi ingatlanunk, van is rá vevő! Mi másik használt ingatlant vásárlunk. 3 gyermekre igénybe szeretnénk venni az Otthonteremtési támogatást.
A kérdésem az lenne, hogy az eladott ingatlanunk vételárát bele kell forgatnunk az új házba?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:11

Kedves Alexandra!
Amennyiben az eladásra kerülő lakás helyett használtat vásárolnak, úgy az eladási árat tovább kell forgatniuk a vásárolandó lakás vételárába. Ellenben új építésű lakóingatlan vásárlása esetén nincsen az eladott lakás árára vonatkozóan továbbforgatási kötelezettség.

Gyula szerint:

2018-05-19 - 05:52

Ausztriában élő és dolgozó, negyven évet betöltött magyar állampolgár vagyok. A feleségem román állampolgár és még nem töltötte be a negyvenet. Két gyermekünk van. Budapesten szeretnénk új építésű házat vásárolni, amibe később beköltöznénk.
Jogosultak vagyunk a CSOK-ra?
Köszönettel,
Gyula

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-04 - 05:32

Kedves Gyula!
Információink szerint felesége román állampolgárként, osztrák bejelentett lakcímmel nem felel meg a CSOK feltételeknek. E jogosultsági feltételről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

Dániel szerint:

2018-05-08 - 04:56

Érdeklődnék,
Szeretnénk igénybe venni a Csok 10+10-et. Kinéztünk egy ikerházat Pilisen, kulcsrakészen telekkel 19,8 millióért.
Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben kell-e önerő? Ha igen, akkor hány százalék körülbelül?
Válaszukat előre is köszönöm.
Dániel

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-08 - 05:03

Kedves Dániel
Amennyiben a CSOK és hitel összege fedezeti a teljes vételárat, úgy – pénzintézettől és az igénylők jövedelmi helyzetétől függően – akár önerő nélkül is megoldható lehet a vásárlás. Kérdés az, hogy az eladó belemegy-e abba, hogy foglaló nélkül kötnek adásvételi szerződést. A hitelintézetek ugyanis a támogatást és a kölcsönt a használatbavételi engedély kiadása után folyósítják.

Katalin szerint:

2018-04-27 - 14:38

Kedves szakértők!
Kinéztünk egy 3 lakásos sorházban egy középső elhelyezkedésű földszintes “lakást”(?). Másik 2 lakás emeletes. A középső lakás 88 nm. Pont ez a kérdés, hogy ez egylakásos lakóépületnek vagy lakásnak tekinthető -e. (a hasznos alapterület miatt lényeges). Szabály szerint az tekinthető egylakásos lakóépületnek sorház eseteben, ami önálló tető- és épületszerkezettel, valamint terepszintről külön bejárattal bír. Ezt az építtető tudja megmondani, hogy épületszerkezetileg milyen? Lehet ezt “bizonyítani”? Nincs valami nyilvánvalóbb jellegzetessége ennek? Bank mi alapján bírálja? Tervrajz? Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-28 - 03:53

Kedves Katalin!
Az, hogy adott ingatlan önálló tető- és épületszerkezettel rendelkezik-e, a tervrajzból egyértelműen kiderül.

Marianna szerint:

2018-04-25 - 13:03

Jó napot!
Azt szeretném megkérdezni, hogy Csok 10 millió 3 gyerek után hány éve épült lakás számít új építésűnek?
Vagy csak teljes alaptól épített számít új építésű lakásnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 13:11

Kedves Marianna!
Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített lakás minősülhet újnak, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkezik, s amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Emese szerint:

2018-04-17 - 11:36

Érvényesíthető, igényelhető-e a 10+10-es Csok egy olyan ikerház egyik lakására (118 m2 hasznos alapterület), amelyben még sosem laktak, a ház belső terében hiányoznak a burkolatok. A kazán fel van szerelve, a radiátorok és a helyük meg van, de még nem mindenhol vannak felszerelve, az emeleti helységeknél még van ahol betonozni kell az aljzatot. Viszont használatbavételi engedély lett rá kiadva 2011.12.23-án. 4 gyermeket nevelünk, a legidősebb nyáron lesz 10 éves. Még egyikünk sem vett igénybe Csok támogatást, ingatlan tulajdonos sem volt egyikünk sem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 05:05

Kedves Emese!
A CSOK igénybevételével finanszírozott lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakás állapotát a hitelintézetek a CSOK folyósítását megelőzően ellenőrzik. Az Ön által említett hiányosságok véleményünk szerint problémát jelentenének.

Melinda szerint:

2018-04-15 - 15:24

Tisztelt Illetékes!
Saját tulajdonú lakásom van, de házasságban élek. (házassági szerződés van.) A lakásomat egy nagyobbra szeretném cserélni. Van-e lehetőség olyan módon igényelni a CSOK-ot használt lakás vásárlására, hogy az újonnan vásárolt lakás is 100%-ban az én tulajdonomba kerüljön?
Válaszát előre köszönöm!
Tisztelettel:
Melinda

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 15:32

Kedves Melinda!
A meglévő lakástulajdon nem jelent kizáró okot CSOK igénylésénél, de a kedvezmény igénybevételével vásárolt lakásban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot kell szereznie. Az újonnan vásárolt lakás tehát nem kerülhet 100%-ban az Ön tulajdonába, férjének is tulajdonrészt kell szereznie valamilyen arányban.

Lilli szerint:

2018-04-15 - 15:22

Kérném szíves válaszukat. 2 gyermekem van, kiskorúak. Új lakás/ház vásárlása esetén igényelhető-e a 10 milliós CSOK, 1 vállalt gyermekkel úgy, hogy 10 milliós hitelt nem kérnénk? Felkerül-e jelzálog rá? Ha igen, mennyi időre?
Köszönöm.
,

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 15:30

Kedves Lilli!
A 10 milliós CSOK hitel felvétele nélkül is igényelhető, amennyiben az új lakás vételárát fedezi az önerő és a CSOK. A Magyar Állam javára ez esetben is bejegyzésre kerül jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 évre.

Erzsébet szerint:

2018-04-10 - 05:48

Ha egy olyan házat szeretnénk megvásárolni, amelyik nem most épült, mennyi lenne a vissza nem térítendő állami támogatás 2 meglévő és 1 tervezett gyermekre?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 06:08

Kedves Erzsébet!
Amennyiben a célingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható, új lakás vásárlása esetén előírt feltételeknek, akkor 2 meglévő és 1 tervezett gyermek után 10 millió Ft összegű CSOK vehető igénybe. Használt lakás vásárlásához ugyanebben az esetben 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

András szerint:

2018-04-05 - 13:42

5 gyermekünk van. 2 már felnőtt és elköltözött. Új lakást vásárolnánk a 3 kiskorú gyermekünk után. Korábban már kaptunk 3 gyerek után 1.350 000 szocpolt.
A 10 milliós csok-ból mennyit vonnak le? A teljes korábbi összeget vagy csak az 1 gyerek után 450 000-et?
A legutóbbi módosítást úgy értelmezem, hogy csak az után a gyerek után kell levonni, aki után a csokot is igényeljük.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 06:24

Kedves András!
Igen, a legutóbbi módosítás értelmében csak azon gyermek után korábban kapott szocpol összegét kell levonni, aki a CSOK igénylés során is figyelembevételre kerül.

D-né szerint:

2018-04-02 - 05:27

A páromtól külön szeretnék költözni és szeretném igénybe venni a 3 gyermek után járó 10 000 000 Ft összegű család támogatást. A Csok mellé még 5 millió forintra lenne szükségem.
Kérdésem az lenne, igénybe vehetem-e ezek alapján a 10M-os Csokot? Az 5 millió Ft felvételéhez édesanyám jönne el adóstársnak, kettőnk jövedelme összesen nettó 240 000 Ft.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:50

Kedves Asszonyom!
Az Ön által eltartott 3 gyermek után jogosult lehet a támogatásra, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek teljesülnek. A hitelfelvételhez édesanyja nem támogatott személy hiteladósként megfelelhet, de lakóhelyet nem létesíthet a célingatlanban.

Márti szerint:

2018-04-02 - 05:24

Üdvözlöm!
3 gyermekünk után igényelnénk Férjemmel a 10+10 millió forintot. Középső gyermekünk Édesapja meghalt, emiatt (öröklés) a jelenlegi otthonunk tulajdoni hányada 70/30%. Gyermekem tulajdona a 70, enyém pedig a 30%. Gyámhivatali engedély szükséges ennek az ingatlannak az eladásához és biztosítanunk kell a gyermek vagyonát. Ebben az esetben lehetséges-e, hogy az új lakás/ház nemcsak kettőnk nevére kerül a Férjemmel, hanem a gyermeket megillető vagyon tulajdoni hányada az ő nevére kerüljön?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:39

Kedves Márti!
Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Brigi szerint:

2018-03-31 - 13:49

Tisztelt Hitelnet!
Lenne pár kérdésem a csokkal kapcsolatban. Ha a 10 milliót szeretném felvenni új lakásvásárlásra, akkor hány négyzetméternek kell lennie? Illetve mikortól számít újépítésű lakásnak? Melyik évtől?
A másik kérdésem pedig, hogy a 10 millió mellé nem kötelező 10 milliót felvenni? Ha csak 3 milliót szeretnék felvenni, megtehetem? Elég hozzá 3 hónapos munkaviszony úgy, hogy gyesen is vagyok?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 14:05

Kedves Brigi!
Az új lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 m2-t. Újnak az a lakás minősülhet, amely 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt, s ezen túlmenően megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.
A 10 milliós támogatás mellé nem kötelező felvenni a 10 millió forint összegű kölcsönt. Igény szerint, akár 3 millió forint is igényelhető. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges.

Niki szerint:

2018-03-25 - 15:54

Ha 3 gyerekre szeretném igénybe venni a 10 millió forintos csok-ot, muszáj-e hozzá hitelt felvenni, vagy önmagában is igényelhető?
Illetve amennyiben új építésű családi házat szeretnénk vásárolni, mi alapján keressünk, értem ezalatt azt, hogy melyik évtől számít a csok feltételei alapján új építésűnek a ház?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 16:31

Kedves Niki!
A 3 gyermekes, 10 millió Ft-os CSOK-hoz nem szükséges kölcsönt felvenni, ha a kívánt lakáscél csak CSOK-ból és önerőből is megvalósítható. A 10 milliós támogatás tehát önmagában is igényelhető, hitel nélkül. Azt, hogy új építésűnek számít-e egy ingatlan vagy sem, nem csupán az határozza meg, hogy mikor épült. Alapfeltétel, hogy az új lakás használatbavételi engedélyét 2008. június 30. után adták ki, továbbá az eladó nem lehet magánszemély, hanem gazdálkodó szervezet, s a lakást természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és azt első ízben természetes személy részére értékesít. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

János szerint:

2018-03-23 - 15:11

Üdvözlöm!
Több kérdésem is lenne:
1. Mely ingatlanok számítanak újépítésűnek?
2. Ha már rendelkezünk egyéb ingatlanokkal, akkor is kihasználhatjuk ezt a kedvezményt?
3. Nem kell életvitelszerűen ott lakni az újonnan vásárolt ingatlanban?
Köszönöm előre is!
Várom válaszukat!
Üdv.:
János

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-24 - 14:43

Kedves János!
1. Arról, hogy CSOK szempontból mely ingatlan számít új építésűnek, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
2. A CSOK jogosultságot nem zárja ki egyéb ingatlantulajdon.
3. A CSOK igénybevételével vásárolt lakásban 10 évig életvitelszerűen kell lakni. A kivételes esetekről szintén fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Réka szerint:

2018-03-18 - 11:09

Azt szeretném megtudni, ha édesapámtól ajándékba kapok egy telket, amin van egy 60 nm-es ház, amihez szeretnénk még 80 nm-t bővíteni. A másik lehetőségünk, hogy férjem nagyszülei elhunytak 10 éve. Egy 120 nm-es ingatlan maradt utánuk, amit meg szeretnénk vásárolni és felújítani.
Melyiket érdemes választanunk CSOK-ra 3 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:37

Kedves Réka!
A bővítéshez 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. Feltétel azonban, hogy a bővíteni kívánt ingatlannak ne csak Ön legyen a tulajdonosa, hanem férje is tulajdonrésszel rendelkezzen benne, bármilyen arányban. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
További kérdés, hogy férje nagyszüleinek háza jelenleg kinek a tulajdonában van, közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz ugyanis a CSOK nem igényelhető.

Krisztián szerint:

2018-03-12 - 06:03

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Nem találtam a rendeletben olyan, a rokoni kapcsolat kizárására vonatkozó klauzulát, mely egyértelműen tiltaná azt, hogy lakást vásároljak olyan cégtől (kivitelező/eladó), ahol az apósom 46%-os tulajdonos. A rokoni kapcsolat csak így, közvetetten nyilvánul meg. További információ, hogy a feleségemmel nem vagyunk a cég tulajdonosai közvetetten és közvetlenül sem, sőt alkalmazottai sem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-21 - 12:37

Kedves Krisztián!
A vonatkozó kormányrendelet: “Az új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.” Ez az előírás véleményünk szerint nem zárja ki adott esetben a jogosultságukat.

Tibor szerint:

2018-03-12 - 05:57

2018.09.30. az átadása egy újépítésű lakásnak, melybe tavaly áprilisban 10% önerőt befizettem.
Mikor igényelhetem hivatalosan a csok által nyújtott 10+10-es támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 06:06

Kedves Tibor!
A végleges adásvételi szerződés megkötése után már igényelhető, de célszerű úgy elindítani az igénylést, hogy a folyósítás 6 hónapon belül megtörténjen. Ha esetleg csúszik az ingatlan átadása, akkor érdemes még várni az igényléssel.

G.-né szerint:

2018-03-08 - 09:28

Az lenne a kérdésem, hogy 2 meglévő gyermek után szeretném igényelni a csok támogatást új lakás vásárlására és érdeklődni szeretnék a négyzetméter határ változott-e.
Előre is köszönöm segítségét.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 10:31

Kedves Asszonyom!
A hasznos alapterületre vonatkozó előírások nem változnak március 15-től sem.

Lajos szerint:

2018-03-06 - 13:59

Tisztelt Hitelnet!
Tavaly szeptemberben vettünk fel 10+10-es CSOK-ot új ház építésére. A hitelszerződésben fel volt tüntetve, hogy a folyósítást 6 hónapon belül meg kell kezdeni, vagy igazolnom kell, hogy nem nekem felróható okokból nem történt meg. Az első részlet lehívásának feltétele a ház 43%-os készültsége és az önerő befektetésének igazolása számlákkal. Sajnos az időjárás miatt a kivitelezőnk megcsúszott a munkálatokkal és bár közel jár hozzá, azonban mégsem sikerült elérni a megfelelő készültségi fokot. Én az önerő kifizetését számlákkal tudom igazolni.
Mi ilyenkor a teendő, milyen lehetőségeim vannak, hogy ne veszítsem el az állami kamattámogatott hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 11:34

Kedves Lajos!
A hitelfolyósító pénzintézetnél kellene egy nyilatkozatot kitöltenie, hogy nem Önnek felróhat okból kifolyóslag nem történik meg a folyósítás 6 hónapos belül.

József szerint:

2018-02-23 - 05:04

Új ház vásárlása esetén a 10+10 milliós csok-os hitelnél folyósít-e a bank a vállalkozónak, vagy csak a használatbavételi engedély megszerzése után a teljes összeget egyben?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-23 - 05:06

Kedves József!
Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a hitelintézet a használatbavételi engedély megszerzése és – amennyiben társasházi lakásról van szó – az albetét létrejötte után egy összegben folyósít.

Gyula szerint:

2018-03-01 - 09:08

Lakásépítéssel foglalkozó cég olyan lakást épített, amely egy meglévő nyitott acélszín, mint tetőszerkezet felhasználásával készít. Az így kialakított lakás minden részében új. A tető is.
Érdeklődöm, hogy a CSOK szempontjából új lakásnak minősül-e?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 05:52

Kedves Gyula!
Erre a részletre a CSOK rendelet nem tér ki. Újként azt a lakást nevezi, amely a fenti bejegyzésünkben leírt feltételeknek megfelel. További tájékoztatást az ügyben banki értékbecslő, műszaki szakértő tud adni Önnek.

Krisztina szerint:

2018-02-20 - 14:13

Kedves Hitelnet, a kérdés a következő.
Adott egy majdnem kész ingatlan. Nincs rajta lakhatási engedély. Az építési engedély egy cég nevére lett kiállítva, de az csődbe ment. A tulajdonjog a telekkel együtt átkerült magánszemély nevére. Kikértük a tulajdoni lapot, azon még nincs rávezetve az új ház, csak a régi parasztház van feltüntetve, amit azóta lebontottak. A kivitelező aki annak idején építette ezt a házat, be akarja fejezni átadásig, természetesen a tulajdonjogot is megszerezné rá, még lakhatási előtt.
A kérdésem: így eladhatja-e nekünk 10 milliós csokra?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 14:30

Kedves Krisztina!
Ahhoz, hogy újnak minősülhessen CSOK szempontból a lakás, olyan gazdálkodó szervezet lehet az eladó, aki az ingatlant természetes személy részére való értékesítés céljára építette. Ha magánszemély a kivitelező és az ő nevén lesz az ingatlan, úgy a használt lakásra vonatkozó CSOK lesz igényelhető. Ebben a témában további információt ITT és ITT talál.

Péter szerint:

2018-02-17 - 18:38

Tisztelt Hitelnet!
Ma 2 gyermekünk, akikre 2015 szeptemberben igényeltünk (1 meglévőre és 1 születendőre) CSOK-ot, így vásároltunk hitellel együtt egy használt lakást. A hitelből még 9 millió van, 1 millió volt a CSOK támogatás összege. Úgy néz ki, hogy a 3. gyermekünk is úton van, akire ugye nem igényeltünk semmit. A kérdésem az, hogy igényelhetnénk-e a 3 gyermekes családoknak járó “10+10” CSOK-ot új lakásra ebben az esetben úgy, hogy a már folyósított 1 milliót levonjuk a támogatás összegéből, tehát 9+10-et? A jelenlegi lakásunk kb. 20 millió forintot ér, melyből még 9 millió a hitel. Meg lehet valahogy oldani a költözést ebben az esetben?
Ahogy olvastam, sajnos nem egyértelmű a helyzet.
Előre is köszönettel!
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-19 - 05:05

Kedves Péter!
Az új lakás vásárlásához a CSOK különbözet igényelhető, ha az egyéb feltételek is teljesülnek. A hitelfelvétel lehetősége a hitelbírálat, jövedelemvizsgálat eredményétől függ.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Andrea szerint:

2018-02-12 - 05:12

Ha a tízmilliós támogatás megkapom, kötelező-e a plusz tízmillió? KHR listásoknak lehet igényelni? És mi számít új háznak? A vályog elfogadható, ha gáz, víz, villany van benne?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 12:11

Kedves Andrea!
Amennyiben a lakásvásárlás önerőből és a 10 milliós támogatásból is megvalósítható, nem kötelező a 10 milliós kölcsönt felvenni hozzá. A CSOK jogosultságot a negatív KHR státusz nem zárja ki. Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy mely ingatlan minősül újnak CSOK szempontjából. Szerkezeti megkötés ugyan nincs, de az említett vályog ingatlan kora miatt valószínűleg nem minősül új építésűnek.

Adrienn szerint:

2018-02-12 - 05:10

Újépítésű lakást vásárolunk. A hitelező bank már használatbavételi engedélyre folyósítja a hitel összegét. Ezzel egyidejűleg megkapjuk a CSOK összegét is, vagy ezt csak később, az albetétesítés után utalják? Két gyerekre igényeljük a CSOK-ot.
A választ előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 05:19

Kedves Adrienn!
Információink szerint új építésű lakás vásárlása esetén a folyósítás az albetétek létrejötte után történik. Adott ügyben konkrét tájékoztatást az érintett bankfiók tud adni Önnek.

Péter szerint:

2018-02-10 - 04:32

Tisztelt szakértő!
Új építésű lakást szeretnék vásárolni egy közeli városban Csokra. A nagymamám ápolásra szorul, de nem akarunk lemaradni egy jó vételről, ő viszont nem tud velünk költözni. A kérdésem a következő lenne. A jogszabály szerint közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem kell életvitelszerűen a lakásban tartózkodni. Milyen jellegű ápolást fogadnak el, kinek kell bejelenteni, milyen betegségek esetén fogadják el, ki állítja ki a megfelelő igazolást, mennyi ideig lehet ápolni, mekkora távolságra lehet az ápolás helyszíne és az új lakás?
A válaszokat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-10 - 04:45

Kedves Péter!
A CSOK rendelet az erre vonatkozó részleteket sajnos nem tartalmazza, így az ügyben az ebben illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Gábor szerint:

2018-02-09 - 04:25

Üdvözlöm!
3 gyermekünk van, CSOK támogatást szeretnénk igénybe venni új lakás vásárlásához. Két kérdésem van:
– A nappali lakószobának számít a minimum 12 nm-es lakószoba előírásnál? Nem gond, ha a hálószobák ennél kisebb méretűek?
– Mit jelent a lakhatási igény kielégítése a konyha esetében? A CSOK folyósításához a konyhát mindenképp be kell bútorozni, illetve gépekkel ellátni, vagy elegendő, ha a víz, gáz, szellőzés biztosított?
Köszönöm segítségüket!
Üdvözlettel:
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 04:53

Kedves Gábor!
A nappali lakószobaként vehető figyelembe. Nem gond, ha a hálószobák hasznos alapterülete 12 m2-nél kevesebb.
Információink szerint elegendő, ha a konyha rendelkezik a szükséges közművekkel, lehetővé teszi a főzést, mosogatást és az étkezést, valamint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége).

Sándor szerint:

2018-02-08 - 11:39

Üdvözlöm!
Feleségemmel már van ház a nevünkön. Új lakást szeretnék vásárolni.
Csok-ot igénybe tudjuk venni?
Meglévő 3 gyerek.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 13:24

Kedves Sándor!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így a meglévő lakástulajdon nem jelent kizáró okot. Amennyiben teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is, jogosultak lehetnek a támogatásra.

Levente szerint:

2018-02-07 - 23:32

Tisztelt Ügyintéző!
Azt szeretném kérdezni, hogy ezelőtt több mint 10 évvel igénybe vett szocpol 3 gyerekre, levonódik-e a most 10 milliós CSOK-ból? Kicsit össze vagyok zavarodva most ezzel az 5 évvel.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 05:12

Kedves Levente!
Igen, CSOK igénylésnél a gyermekek után korábban kapott lakáscélú állami támogatást (szocpol) le kell vonni a CSOK összegéből és a különbözet vehető fel.

Levente szerint:

2018-02-08 - 06:36

Köszöntem.

Hermina szerint:

2018-02-07 - 13:11

Üdvözlöm!
2014.04. óta Ausztriában van bejelentett folyamatos munkaviszonyom. Ez idő alatt Magyarországon nem dolgoztam. A férjemnek 2 éve nincs bejelentett jogviszonya sehol, részére mi fizetjük a tb-t. Három gyermekünk van, 23, 22 és 12 évesek. A két fiatalabb még nappali tagozatos tanuló.
Igénybe vehetjük-e utánuk a CSOK-ot új lakás vásárlásához? Ha igen, milyen feltételekkel és milyen igazolás szükséges hozzá?
Köszönettel: Hermina

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 04:52

Kedves Hermina!
A február 15-től várható rendeletmódosítás alapján a CSOK jogosultsághoz elegendő lesz, ha a támogatott személyek egyike vállalja, hogy 180 napon belül Magyarországon létesít TB jogviszonyt. Mivel azonban ez a rendelet még nem került kihirdetésre, bővebb információval nem rendelkezünk. Javasoljuk, hogy kövesse új bejegyzéseinket, ha lesz új információnk, be fogunk számolni róla.

Alexandra szerint:

2018-01-24 - 04:42

Üdvözlöm.
3 Gyermekünk van. Én jelenleg gyesen vagyok, a férjemnek 3 éves munkaviszonya van Magyarországon. Olyan után érdeklődök, hogy létezik-e olyan, hogy csak a 10 millió Ft-ot vennék igénybe, ami nem visszatérítendő? Ha igen, milyen iratok kellenek hozzá és mik a feltételek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 04:46

Kedves Alexandra!
Csak CSOK is igényelhető, amennyiben a kívánt lakáscél kölcsön igénybevétele nélkül, önerőből és a kedvezményből megvalósítható. A 10 milliós CSOK újépítésű lakóingatlan vásárlásához vagy új lakóingatlan építéséhez használható fel. Az előbbi feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat, az utóbbira vonatkozó előírásokat IDE kattintva ismerheti meg. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Szabolcs szerint:

2018-01-10 - 12:14

Tisztelt Hitelnet!
Párommal új lakást szeretnénk vásárolni, melynek ára 18,5 Millió forint. Jelenleg kb. 3,5M önerővel rendelkezünk. Sajnos én szerepelek negatív KHR listán, a fennálló tartozásom nagyjából 2M forint. A párom Ausztriában dolgozik, ahol hitelképes lenne. A lakást CSOK igénybevételével vásárolnánk meg. Önerő oldalon így lenne 3,5+10M CSOK. A fennmaradó összeget Ausztriában vennénk fel.
Működhet ez így valahogyan? Milyen megoldást javasolnának?
Köszönettel!
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-22 - 12:35

Kedves Szabolcs!
Magyarországi hitelintézetnél a CSOK és hitel együttes igénylése adott esetben sajnos nem működhet a KHR miatt. Csak CSOK-ra elvileg jogosultak lehetnek, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek.
Ausztriában történő hitelfelvétel esetén a támogatást biztosító jelzálogjognak kellene az első ranghelyre kerülni a tulajdoni lapon, s csak ezt követően szerepelhetne az osztrák bank. Mivel azonban irodánk osztrák hitelközvetítéssel nem foglalkozik, ilyen irányú tapasztalatunk sajnos nincs. Feltétlenül javasoljuk előzetesen a magyar bankokkal történő egyeztetést.

Ági szerint:

2018-01-05 - 06:05

A családok otthonteremtési támogatás igénylésénél mi számít új lakásnak? Mi az amit figyelembe vesznek? Pl: hogy mikor épült a ház? Vagy mi alapján döntik el, hogy a ház új vagy használt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-05 - 06:14

Kedves Ági!
Az új lakás fogalmáról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Kata szerint:

2018-01-05 - 06:03

Tisztelt Szakértő!
Lakáshitelt szeretnék felvenni. A hitel fedezetéül szolgáló társasházi lakás olyan telken épül, ami a beruházó tulajdonában marad és a későbbiekben még épít rá másik házat is, amihez hitelt fog felvenni.
Tehát a teljes telek területe jelzáloggal terhelt lesz és nem tartozik a megvásárolandó lakáshoz egy kis hányadban sem.
Lehetséges, hogy ilyen lakásra hitelt kapjak?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-09 - 13:40

Kedves Kata!
Információink szerint a leírt esetben is lehetséges lakáshitel felvétele. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Martin szerint:

2018-01-03 - 16:21

Olyan lakásra felvehető a 10+10, ami 1990-ben épült, de csak szerkezetkész állapotban van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-04 - 04:39

Kedves Martin!
Szerkezetkész ingatlan befejezéséhez csak akkor igényelhető a 10+10 milliós támogatás, ha az eredeti építési engedély 2008. július 1. után került kiadásra. 1990-ben megkezdett építkezés esetén ez a feltétel nem teljesül, ezért sajnos a támogatás nem igényelhető.

Martin szerint:

2018-01-04 - 13:49

Rendben, köszönöm szépen.

Anna szerint:

2017-12-08 - 13:28

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a férjem szolgálati lakásba költözik – velünk együtt-, akkor létesíthetünk ideiglenes lakcím kártyát? A gyerekek óvodai beírása miatt lenne erre szükségünk jövőre. CsOK ingatlan tulajdonosokként ezt megtehetjük? (Fél éve költöztünk be az új házunkba.)
Köszönettel, Anna

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 05:07

Kedves Anna!
Adott esetben létesíthető ideiglenes lakcím.

Anna szerint:

2017-12-11 - 15:09

Köszönöm a választ!

Ági szerint:

2017-12-01 - 14:15

Kedves Hitelnet!
A jogosultság egyik feltétele, hogy legalább az egyik fél 40 év alatt legyen, de a gyerekek korhatára 25 év is lehet. Nálunk a legidősebb gyerek 22 éves, viszont mi mindketten 47. Igényelhetjük a csok-ot 3 gyerekre, használt lakás vásárlására?
Köszönettel:
Ági

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-04 - 11:22

Kedves Ági!
Legalább az egyik igénylőre vonatkozó 40 éves korhatár csak megelőlegező CSOK igénylése esetén feltétel. Ha Önök kizárólag meglévő gyermekek után (és nem vállalt gyermek után) szeretnék igénybe venni a támogatást, akkor ezt életkorra vonatkozó korlátozás nélkül megtehetik.

Ildikó szerint:

2017-11-19 - 13:26

CSOK 3 gyermekre, 10 milliós lakást szeretnék vásárolni. Hány négyzetméternek kell lenni minimum?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-19 - 15:13

Kedves Ildikó!
A 3 gyermek esetén igényelhető CSOK új lakásra vonatkozó, elvárt hasznos alapterületéről IDE kattintva tájékozódhat.

Éva szerint:

2017-11-07 - 18:13

Tisztelt Hitelnet!
Három gyerekes házaspár vagyunk, új építésű lakást szeretnénk vásárolni, ahhoz a CSOK-ot igénybe venni. 9.800.000,- Ft-ot. Korábban 200.000,- Ft szocpolt kaptunk, a legidősebb gyermekünk 2018. február 5-én tölti be a 25. évet. Mindhárman felsőoktatási intézményben tanuló eltartottaink.
Ha jól értjük, akkor a CSOK-ot adásvételi szerződés megkötése után lehet igényelni, esetleg azzal egy időben. Kérdésünk az, hogy olyan lakást választhatunk-e csak, amelyik átadása 2018. februárig megtörténik, tekintettel arra, hogy gyermekünk akkor betölti a 25 évet? Ha nem fejeződik be az építkezés és emiatt az átadás későbbre tolódik, az akadály-e, elegendő-e a tervezett átadási időponthoz igazodni?
Milyen dokumentumokra van szükség a CSOK igényléséhez a mi esetünkben?
Köszönettel: Éva

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-08 - 04:35

Kedves Éva!
Információink szerint nem probléma, ha az új lakás átadása nem történik meg 2018. február 5-ig. Az a lényeg, hogy a CSOK kérelmüket február 5-ig befogadja a bank. A CSOK jogosultságot ugyanis a kérelem befogadásakor fennálló feltételek alapján kell meghatározni.

Ferenc szerint:

2017-11-04 - 06:30

Tisztelt Hitelnet!
Új lakást szeretnénk vásárolni, melynek ára kb. 19M Ft. A lakás jövő nyárra készül el. Az építtető – és az építkezést részben finanszírozó pénzintézet – feltételként minimum 10%-os foglalót határozott meg az adásvételi előszerződés megkötéséhez. Mi három meglévő gyermekkel 10M Ft CSOK-ból és a maradék kb. 9M Ft kedvezményes hitel konstrukcióban szeretnénk megvásárolni a lakást.
Vélhetően tudnánk is kölcsön kérni az előszerződés megkötéséhez szükséges 2M Ft-ot egy ismerőstől az önerő biztosítása érdekében, de azt a lakásvásárlást követően természetesen vissza kellene adnunk. Ilyen esetben megoldható-e és ha igen, akkor hogyan, hogy lefoglalózzuk a lakást, de végül a teljes összeget a CSOK-ból + hitelből fedezzük és az legyen az önerő is?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-04 - 06:41

Kedves Ferenc!
A CSOK-ot és a lakáskölcsönt a hitelintézetek a vételár utolsó részeként folyósítják az eladó részére. A CSOK és a kölcsön, valamint az esetlegesen megfizetett önerő együttes összege nem haladhatja meg a lakás vételárát. Ha a bank azt látja, hogy Ön az adásvételi szerződés alapján kifizetett 2M Ft vételárrészt, akkor 19M Ft-os vételár esetén a CSOK és hitel együttes összege sajnos nem lehet több 17M Ft-nál.

Gáborné szerint:

2017-10-20 - 13:17

Tisztelt Hitelnet!
Ha újépítésű ingatlant vásárolunk 2018-ban, a 3 gyerek után igényeljük a 10 milliót, (6 éves a legidősebb), akkor ha jól értem, a legidősebb gyerek 18 éves korában eladhatjuk azt az ingatlant úgy, hogy nem kell visszafizetni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:25

Kedves Asszonyom!
A CSOK igénybevételével vásárolt lakás a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt is eladható a támogatás visszafizetése nélkül, ha a vonatkozó kormányrendeletben leírt feltételeknek megfelelő másik lakóingatlant vásárolnak helyette.

Anna szerint:

2017-10-19 - 21:54

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy amennyiben használt ingatlant szeretnénk vásárolni, amire igénybe vennénk a CSOK-ot, arra is vonatkozik, hogy a támogatott személyeknek és családtagjaiknak ott kell élni vagy elég, ha csak a támogatott személy, jelen esetben nagykorú (20 éves) gyermekem élne ott (barátnőjével)?
Előre is köszönöm válaszát.
Anna

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-20 - 04:01

Kedves Anna!
A 10 éves bentlakási kötelezettség a támogatott személyekre és azon gyermekeikre, akikre tekintettel a támogatást igénybe vették, egyaránt vonatkozik. A kivételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Bertalan szerint:

2017-10-09 - 18:57

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a 10+10-et szeretnénk igényelni új építésű sorházra vagy ikerháza!
Erre milyen feltétel szükséges? A 90 nm vagy a 60 nm?
Köszönöm válaszát előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-11 - 04:09

Kedves Bertalan!
Amennyiben önálló tető- és épületszerkezete van a sorháznak vagy ikerháznak, úgy legalább 90 m2 hasznos alapterület szükséges, ellenkező esetben elegendő a 60 m2. Minderről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

János szerint:

2017-08-08 - 17:21

Tisztelt Hitelnet,
a megvásárolni kívánt lakáshoz felszíni gépkocsi beálló is tartozik, illetve kötelezően választani kellett hozzá. Így egy helyrajzi számon lesz a lakás és a kocsi beálló. Ez nem kizáró tényező? Nem probléma, hogy tulajdonképpen nem csak lakást, gépkocsi beállót is vásárolunk?
Köszönettel:
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-09 - 05:48

Kedves János!
A gyakorlatban ez általában így szokott működni, nem jelent problémát CSOK igénylésnél.

János szerint:

2017-08-09 - 05:53

Tisztelt Hitelnet,
köszönöm a választ, még az lenne a kérdésem, hogy ha 30 millió feletti az ingatlan vételára (a kocsi beálló miatt ment kicsivel fölé), már nincs ilyen jellegű korlátozás? Hogy 30M alatt kell legyen a megvásárolni kívánt új építésű ingatlan?
Nagyon köszönöm:
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-09 - 05:58

Kedves János!
A 2016. február 10.-től hatályos CSOK rendelkezéssel eltörlésre került a korábbi 30M Ft-os felső értékhatár.

János szerint:

2017-08-09 - 06:36

Köszönöm a választ, felmerült még egy kérdés, előre is köszönöm a segítséget.
A 30 milliós új építésű ingatlanra 10 millió saját erőnk van. Ezidáig úgy tudtam, hogy az igényelt 20 millió csokot (3 gyermeket vállalunk), az építés végen mikor minden papírja megvan a lakásnak, akkor utalja ki a bank, kvázi rendezi az “utolsó részletet” az építtető felé. Ha ez a felállás marad, mik pontosan a dokumentumok, melyeknek a rendelkezésünkre kell állni a lakás kapcsán, hogy beadhassuk egyfelől a csok igényt, másfelől, hogy a bank folyósítson?
Felmerült ugyanakkor, hogy lehet csokot kérni az építés alatt is. De maximum 70%-ig finanszíroz ilyenkor a bank. Ez valóban egy opció? Ha 1 év múlva lesz kész az ingatlan, érdemesebb ezt választani, az esetleges jogszabály változások miatt? (Most csok képesek vagyunk úgymond, de félek kissé, hogy miután a 10 milliót befektettük a készültségi szintenkénti fizetés miatt, esetleg megváltoznak a jogszabályok és az adott ingatlan vagy mi nem leszünk csok képesek).
Köszönöm:
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-10 - 05:17

Kedves János!
Amennyiben vásárlásról és nem építkezésről van szó, a CSOK igénylés menetéről IDE kattintva tájékozódhat.

Zsuzsa szerint:

2017-08-04 - 05:29

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem a következő lenne. Épülőfélben lévő családi házat szeretnénk vásárolni. A bemutatott tervrajzokon az építtető egy házaspár. Tulajdonba vételi még nem történt.
Milyen feltételek mellett vagyunk jogosultak a csok igénybevételére? A három gyermek, akikre tekintettel fel lehetne venni a támogatást, már mindannyian megszülettek.
Köszönöm szíves válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-04 - 07:28

Kedves Zsuzsa!
A használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan megvásárlása után az építkezés befejezéséhez lehetnek jogosultak a CSOK-ra akkor, ha az eredeti építési engedély 2008. július 1. után került kiadásra vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt. A CSOK az építkezésből még hátralévő munkálatok finanszírozására vehető igénybe. A jogosultsághoz teljesíteni kell az új lakás építésére vonatkozó további feltételeket is, például: a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatni az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

Timea szerint:

2017-07-21 - 20:50

Tisztelt Hitelnetes Szakértő,
Új építésű lakást vásárolnánk csok 10+10-es kölcsönnel, férj + feleség + 3 meglevő gyerek.
Kérdésem, hogy nagyszülők költözhetnek-e velünk az új lakásba?
Köszönettel,Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-22 - 06:18

Kedves Tímea!
Ezt a kérdést korábban már feltettük az érintett hivataloknak, de sajnos nem kaptunk konkrét, egyértelmű választ, így kérjük a kérdésben a választott hitelintézettel egyeztessenek. Örömmel vennénk, ha ez irányú tapasztalataikat megosztanák majd velünk.

János szerint:

2017-06-16 - 06:43

Tisztelt Szakértő,
Egy építés alatt álló ikerház felét szeretnénk megvenni, melyet egy magánszemély épít, de eladásra. Jelenleg a ház még nincs tető alatt. Az építkezést a vállalkozó fejezné be alap esetben.
Ennek befejezésére kérhető-e a CSOK, illetve a maradék részre milyen (adminisztratív) feltételekkel lehet hitelt igénybe venni? Itt elsősorban folyósítási ütemekre, elszámolásra gondolok.
Üdvözlettel,
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-16 - 07:01

Kedves János!
Magánszemély által épített ingatlan vásárlásához a CSOK nem vehető igénybe. Ha megvásárolják az építés alatt lévő ingatlanlant, akkor ezt követően annak befejezéséhez jogosultak lehetnek CSOK-ra és építési hitelre, melyek folyósítása szakaszosan, készültségi foknak megfelelően történik, az előírt számlabenyújtás mellett.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz további információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Ferenc szerint:

2017-06-16 - 08:48

Tisztelt Hitelnet, Kedves János,
Saját esetünkből kiindulva (már megkaptuk a CSOK-ot) az építkezést magánszemély kezdte el, de időközben az építési engedélyt átíratta a Kft.-je nevére. János ez járható út lehet, de természetesen kérdezzen utána!
Üdv,
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-16 - 13:59

Kedves Ferenc!
Igen, az is járható út lehet esetlegesen, hogy gazdálkodó szervezet nevére kerül az ingatlan és az építési engedély, aki a lakást befejezi, majd ezt követően értékesíti magánszemély részére, CSOK igénybevételével.

Dávid szerint:

2017-05-25 - 11:23

Tisztelt Hölgyem/Uram,
CSOK támogatásban ügyintézésben és hitelügyintézésben nyújtanak szolgáltatást? Amennyiben igen, kérem keressenek meg a feltüntetett email címen.
Várom válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-26 - 05:43

Kedves Dávid!
A CSOK- és hitelügyintézést díjmentesen vállaljuk. Ehhez első körben kérjük, töltse ki online adatlapunkat. Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Andrea szerint:

2017-05-10 - 09:31

Tisztelt Ügyintéző!
Jelenleg meglévő, lépcsőházból külön nyíló tetőterünket építjük be, mely elkészültekor lakássá lesz nyilvánítva (jelenleg padlástér). Sajnos másik városba kell költöznünk, így az ingatlant el szeretnénk adni. Arra lennék kíváncsi, hogy a vásárló igénybe veheti-e az új építésű lakás vásárlására vonatkozó CSOK-ot? Az új építésű lakás meghatározásánál olvastam, hogy az építtetőnek gazdálkodó szervezetnek kell lennie. Magánszemély nem lehet?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-11 - 04:44

Kedves Andrea!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az eladó nem lehet magánszemély, csak gazdálkodó szervezet. Fenti esetben a vevő a használt lakásra vonatkozó támogatási összegre lehet jogosult.

Lackó szerint:

2017-05-03 - 18:55

Tiszteletem!
Pénteken hívott az ügyintéző hölgym hogy megkaptuk a csokot, de még nem szólt, hogy menjünk szerződést kötni. Ennyit kell várni erre is?

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-04 - 06:22

Kedves Lackó!
Javasoljuk, hogy a szerződéskötési időpont ügyében keresse Ön az ügyintéző hölgyet a mielőbbi aláírás érdekében.

Judit szerint:

2017-04-30 - 18:01

Tisztelt Ügyintéző!
Azt szeretném tudni, hogy igénybe vehetjük-e a CSOK-ot, ha mindketten betöltöttük a 40. évet (2016-ban) és van házunk, de vállaljuk, hogy az újba költözünk és oda jelentkezünk be? Két gyermekünk van és a 3. októberben fog születni. Nem vettünk igénybe Szocpolt sem annak idején, csak a kedvező kamattámogatott OTP-hitelt. A házunk októbertől hitelmentes lesz.
Mekkora összegre vagyunk maximum jogosultak új ingatlan vásárlása esetén?
Köszönöm: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-02 - 14:33

Kedves Judit!
A leírtak alapján – a betöltött 12. terhességi hetet követően – új lakóingatlan vásárlása esetén jogosultak lehetnek a 10 millió Ft összegű CSOK-ra.

Balázs szerint:

2017-04-25 - 14:51

Tisztelt Szakértő!
Szituáció a következő. Csak a 10M-os vissza nem térítendő támogatást szeretnénk igényelni. Megfelelni, minden kondíciónak megfelel a Család és a lakás. Adásvételit valószínű májusban kötnénk, és itt jönne a kérdésem:
Valószínű az adásvételi tulajdon függőben tétellel kötődik, de kérdésem, hogy mi a helyzet, ha a lakás csak 2018 májusában kapja meg a használatba vételit?
Ha lejár a 6 hónap:
– akkor újra kell indítani a procedúrát? új adásvételi, újra bekérni az összes dokumentáció igazolást?
v.
– földhivatalnál meg kell “hosszabbítani” a függőben tartást? Van erre lehetőség?
Tisztelettel,
B.

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-26 - 06:39

Kedves Mária!
Munkaviszony hiányában nem rendelkezik az igényléshez szükséges legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal, s így a támogatást sajnos nem tudja igénybe venni.

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-27 - 05:50

Kedves Balázs!
A függőben tartás meghosszabbítására nincs lehetőség. Ilyen esetben a gyakorlat az, hogy egyelőre csak előszerződést kötnek, majd a végleges adásvételi szerződés megkötésére csak akkor kerül sor, amikor biztosan tartható 6 hónapon belül a használatbavételi engedély megszerzése. A kedvezmény igénylésére is csak a végleges adásvételi szerződés megkötését követően (120 napon belül) szokott sor kerülni.

Ibolya szerint:

2017-04-23 - 08:35

Tisztelt Szakértő!
2008 januárjában vásároltam párommal egy új építésű lakást, melyre 2 gyermek után 2.400.000 Ft vissza nem térítendő otthonteremtési támogatást igényeltünk.
2009-ben született még egy gyermekünk. Idén szeretnénk egy nagyobb, új lakást vásárolni, melyre igényelnénk a 10-2,4 millió Ft CSOK különbözetet.
Kérdésem arra vonatkozik, hogy a 10 éves életvitelszerűen új ingatlanban lakási kötelezettség a 2 idősebb gyermekemre is vonatkozik majd, vagy csak a legfiatalabbra?

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-23 - 09:29

Kedves Ibolya!
A bentlakási kötelezettség mindhárom gyermekre vonatkozik, de a nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a CSOK-kal finanszírozott lakásból.

Rita szerint:

2017-04-08 - 16:28

Tisztelt Hitelnet!
Élettársammal mindketten 40 év felett vagyunk, van 3 kiskorú közös gyermekünk.
Igényelhetjük a 10 milliós CSOK-ot új lakás vásárlására? Vagy van korhatár a szülőknek, meglévő gyerekek esetében?
Köszönettel,
Rita

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-10 - 22:18

Kedves Rita!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a támogatott személyekre vonatkozóan nincsen felső korhatár.

csaba szerint:

2017-03-26 - 22:21

Tisztelt Hitelnet
Amíg szolgálati lakásban lakunk, ki lehet-e adni albérletbe a csokkal vásárolt lakást?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-27 - 00:03

Kedves Csaba!
A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás használatát 3. személynek átengedni nem lehet, ezért véleményünk szerint a lakás nem adható ki albérletbe.

Tünde szerint:

2017-03-09 - 07:04

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy ha van egy félkész ház, amit anno 2010-ben egy magánszemély kezdett el építtetni, majd félbehagyta és én most szeretném Csok-kal megvásárolni, akkor lehetőség van-e arra, hogy egy építtető cég megkérje rá az építési engedélyt, mert az már lejárt és ő befejezze? Akkor új értékesítésnek minősülne?
Köszönettel: Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-23 - 15:40

Kedves Tünde!
A CSOK-kal történő finanszírozás működhet, ha Ön megvásárolja a félkész ingatlant és a befejezéshez igényli a kedvezményt. Illetve megoldás lehet az is, ha egy építtető cég vásárolja meg a félkész ingatlant, befejezi és ezt követően Ön a vásárláshoz igényli a támogatást. A jogosultság megállapításához azonban a további részletek ismerete is szükséges. Személyre szabott tájékoztatáshoz javasoljuk, hogy keresse fel valamelyik hitelintézetet.

Noémi szerint:

2017-03-08 - 20:39

Üdv!
Nagyon bonyolult kérdésem lenne. Tavaly vásároltunk új építésű lakást. Sajnos az építtető eladta egy cégnek, aki csak építőipari cég volt, de nem foglalkozott forgalmazással. Ezért sajnos Csok szempontból használtnak minősítették. Ki is utalták a Csokot 2 meglévő gyerekre. Azóta ez a cég jogutódlással megszűnt, az új cégnek már benne van a forgalmazás is.
Van rá bármi esélyünk, módunk, hogy újrabíráltassuk? Anno azt mondták, ha forgalmazó lett volna, akkor újnak fogadják el.
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-09 - 12:28

Kedves Noémi!
Ön valószínűleg erre a korábbi rendelkezésre gondol az új lakás fogalmának körében: “jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó”
Fenti rendelkezés már 2016-ban sem volt hatályos, így ha az építtetőtől a már kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező lakást ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó cég vásárolta volna meg, sem lettek volna jogosultak az új lakásra vonatkozó CSOK-ra.

Jami szerint:

2017-03-30 - 09:13

Tisztelt Hitelnet,
hasonló kérdésem lenne: amennyiben magánszemély még használatba vételi engedély nélküli új építésű ingatlant elad ingatlanforgalmazással foglalkozó cégnek, attól megvásárolva CSOK-képes még a szóban forgó ingatlan?

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-08 - 07:16

Kedves Jami!
Információink szerint, ha az ingatlant a használatbavételi engedély kiadása előtt adják el gazdálkodó szervezetnek, aki az ingatlant az építési engedély nevére történő átíratása után befejezi, majd használatbavételi engedélyt kér rá, akkor újnak minősülhet CSOK szempontjából.

Jami szerint:

2017-04-09 - 09:30

Köszönöm! Ez akkor is érvényes, ha 80-90%-os készültségben veszi meg cég?

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-09 - 14:56

Kedves Jami!
Információink szerint igen, de célszerű lenne előtte az ügyben a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását kérni.

Éva szerint:

2017-01-23 - 18:08

Tisztelt Szakértő!
Ha van egy lakásom, amihez a gyermekem után szocpol támogatást kaptam, úgy a gyermekem már különélő apja igénybe veheti-e a csok támogatást az új családjában született két gyermeke mellé úgy, hogy az én, már támogatott gyermekem a 3. gyermek?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-24 - 10:45

Kedves Éva!
CSOK-ra az a fél lehet jogosult, akinek a háztartásában él az eltartott gyermek. Volt párja az Önnel egy háztartásban élő gyermeke után nem jogosult a kedvezmény igénybevételére. Elvált szülők esetén jogerős bírósági határozattal kell igazolni azt, hogy melyik szülő eltartásában van a gyermek. Volt párja a vele együtt élő két gyermeke után lehet jogosult CSOK-ra.

Zoé szerint:

2017-01-10 - 19:42

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem lenne, hogy az 5 millió forintig terjedő ÁFA visszaigénylésnél sem kizáró tényező az, ha az új lakást építtetők és együttköltözők (gyerekek) már rendelkeznek ingatlantulajdonnal?
Illetve másik kérdésem, hogy lehet-e már tudni valamit arról, hogy az önerőként az új lakásba befizetett összeg a későbbi években tényleg visszaigényelhető lesz az szja-ból?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-11 - 14:09

Kedves Zoé!
Az adó-visszatérítési támogatás igénylésénél sem kizáró ok a már meglévő lakástulajdon sem az építtetők sem az együttköltözők (gyerekek) részéről.
Az Szja-ból történő visszaigénylésről egyelőre nincs konkrét információnk.

Gábor szerint:

2017-01-10 - 17:38

T. Szakértő!
Kérdésem az lenne, amennyiben vállalkozó épít részemre a saját telkére családi házat és azt a felépítést követően értékesítené nekem telekkel együtt, az építkezés megkezdésekor benyújthatok-e már csok+hitelkérelmet vagy csak a kulcsrakész felépítést követően, mintha egy új társasházi lakást vásárolnék.
Ha mindkét változat lehetséges, melyik az előnyösebb?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-11 - 14:02

Kedves Gábor!
Fenti esetben új lakóingatlan vásárlásáról beszélhetünk. A CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követően befogadható akkor is, ha a használatbavételi engedély még nem áll rendelkezésre, vagyis akár az építkezés megkezdésekor. Folyósítási feltétel a jogerős használatbavételi engedély.
Építésként akkor kezelhető az ügylet, ha a telek az Önök nevén van és az építési engedély is az Önök nevére szól.

Tímea szerint:

2017-01-05 - 16:40

Kedves hitelszakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy valóban alanyi jogon jár az új lakás vásárlásához a tízmillió? Hitelt nem akarok!
Előre is köszönöm a válaszát.
Üdvözlettel: Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-05 - 16:59

Kedves Tímea!
Amennyiben a lakásvásárlás önerőből és a támogatásból, hitel felvétele nélkül is megvalósítható, valamint az előírt jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor van lehetőség csak a tízmilliós támogatás igénybevételére.

Ádám szerint:

2017-01-04 - 22:01

Sziasztok!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy még nem lakott és a napokban megkapott lakhatási engedéllyel rendelkező sorházra, ami magántulajdonba van, arra igényelhető-e a CSOK?
Választ előre is köszönöm!
Ádám

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-05 - 16:21

Kedves Ádám!
Fenti lakóingatlanra a leírtak alapján (magánszemély eladó) a használt lakás vásárlásához nyújtott CSOK vehető igénybe.

Zoé szerint:

2016-12-27 - 22:11

Köszönöm a gyors és hasznos választ. Még egy kérdés. Járható-e az az út, hogy azt a családi házat, amelyben jelenleg lakunk 3 gyermekünkkel, megtartjuk. A meglévő másik telkünkre építkezünk, amelyet a 10+10 millióból és a már meglévő önerőből akarunk fedezni. És azt a családi házat, amiben most lakunk, egyáltalán nem is akarjuk eladni, vagy ha el is adjuk, az abból befolyó összeget más – nem csokos – lakás vásárlására fordítanánk.

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-28 - 14:12

Kedves Zoé!
A meglévő családi házuk új építésű lakásra történő CSOK igénylés mellett is megtartható, illetve ha a későbbiekben eladják, az ára másik lakás vásárlására is fordítható.

Zoé szerint:

2016-12-26 - 15:54

Két kérdésem lenne. Jól tudom-e, hogy nem akadálya a CSOK igénylésének, ha már van ingatlan, akár több is, az igénylők nevén?
Másik kérdésem, hogy az “életvitelszerű” ott tartózkodás mit takar? Elegendő-e, hogy mindenki lakcímkártyáján ez a cím szerepel, vagy feltétel a tényleges ottlakás is? Fogja ezt valaki ellenőrizni?

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-27 - 18:09

Kedves Zoé!
Új lakóingatlanra igényelt CSOK esetén nem kizáró ok a meglévő lakástulajdon. Akár több lakása is lehet a támogatott személyeknek. Az életvitelszerű ott lakás azt jelenti, hogy ténylegesen a célingatlanban laknak, nem csupán a lakcímkártya szerint. Az ellenőrzés az Államkincstár hatásköre, erről a területileg illetékes hivatal tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Zsuzsa szerint:

2016-12-08 - 09:46

A következő konkrét kérdésem lenne. Új lakásnak számít, ha meglévő épület ami eddig iroda bejegyzés alatt volt egy helyrajzi számon, de most lakásokká lettek kialakítva külön helyrajzi számmal, ami a földhivatalba is be van jegyezve. Számlaképes a tulajdonos, nincs rajta hitel, 1/1 tulajdonnal. Vételkor kaphatok rá CSOK, azaz Családi Otthonteremtési támogatást, jelen esetben 10 Millió Ft + 10 Millió Ft kedvezményes hitelt?
Mielőbbi válaszát várom.

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-08 - 10:02

Kedves Zsuzsa!
A meglévő épület átalakításával létrejött lakás a vonatkozó kormányrendelet értelmében nem minősül újnak, így arra a 10+10 milliós támogatás információink szerint nem vehető igénybe. A vásárláshoz véleményünk szerint a használt lakás vásárlása esetén járó összeg lehet elérhető.

Annamária szerint:

2016-11-27 - 18:29

Új építésű lakásra mekkora csokot kapnánk 3 gyermek esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-27 - 18:34

Kedves Annamária!
Új építésű lakásra 3 gyermek esetén 10 millió forint összegű kedvezmény vehető igénybe jogosultság esetén. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Marianna szerint:

2016-11-23 - 11:43

Üdvözlöm!
Három gyermekre szeretnénk igénybe venni csok-ot, új építésű ingatlant szeretnénk vásárolni. Mi számít új építésűnek amibe még nem laktak vagy van év kikötve?
Önerő kell hozzá? Két gyermekre 10 éve használt lakás vásárlására 1.200.000 Ft-ot kaptunk.
Válaszukat köszönöm.
Köszönettel: Marianna

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 12:02

Kedves Marianna!
Arról, hogy mi számít új építésű lakásnak vásárlás esetén, fenti bejegyzésünkben pontos leírást talál.
Az önerő kérdését több tényező is befolyásolja, például a lakás vételára, illetve az Önök hitelképessége. Ezzel kapcsolatban személyre személyre szabott tájékoztatást Szakértőink előzetes hitelbírálat alapján tudnak adni. Ehhez online adatlapunkat kellene kitölteni vagy felkeresni a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.
Új lakás vásárláshoz – jogosultság esetén – a 10 milliós CSOK és a korábban kapott 1,2 millió forint összegű támogatás különbözetét vehetik igénybe.

László szerint:

2016-10-26 - 16:40

T. Hitelnet!
40 éves vagyok. Két gyermekem van. Feleségem nevén egy panellakás van. Nekem nincs semmilyen tulajdonom. Szeretnénk új lakást venni, a régi eladásából.
Milyen kölcsönre vagyok vagyunk illetékes?

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-28 - 11:06

Kedves László!
Új lakás vásárlásához az 5 éves otthonteremtési kamattámogatású, a 20 éves állami kamattámogatású lakáskölcsönre vagy piaci kamatozású lakáshitelre lehetnek jogosultak, illetve a 2 gyermek után új lakásra igényelhető 2,6 millió Ft összegű CSOK-ot igényelhetik, amennyiben megfelelnek a fenti bejegyzésben olvasható feltételeknek.
Az elérhető lakáshitelek havi törlesztésről online lakáshitel kalkulátorunk segítségével gyorsan és egyszerűen tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Szilvi szerint:

2016-10-25 - 10:48

Tisztelt Cím!
Az alábbi kérdés merült fel bennem. Adott egy szerkezetkész ház, melyet (magánszemélytől) megvásárol egy építési vállalkozó. Kulcsrakészre építi, majd eladja.
Ez esetben a ház vásárlója jogosult a CSOK-ra? (Új lakás/ház vásárlásként)
A szerkezetkész ház, kulcsrakészre építése és eladása (vállalkozó által) esetén is számít az építési engedély dátuma, vagy ez esetben csak a használatbavételi dátum lesz a mérvadó?
Köszönöm!
Szilvi

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-28 - 10:56

Kedves Szilvi!
Fenti esetben (amennyiben a kérelem benyújtásakor már rendelkezik használatbavételi engedéllyel a lakás) véleményünk szerint nem számít az építési engedély dátuma, ez esetben a használatbavételi engedély dátuma a mérvadó.

László szerint:

2016-10-24 - 16:10

T. Cím!
Új építésű családi ház vásárlásánál kérik megjelölni a telek árat és a lakás árat. Ez ellenkezik a józan ésszel.
Azzal, hogy a telek ára külön szerepel a számlán, elszámolható-e a támogatásban, és milyen áfa tartalmat számolhat fel az eladó?

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-25 - 11:04

Kedves László!
A telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó számla együttes összege vehető figyelembe. Információink szerint 5%-os ÁFA tartalommal kerül kiállításra a termékértékesítésről szóló számla.

Balázs szerint:

2016-09-28 - 08:12

Tisztelt szakértő!
Következő lenne a szituáció. Két gyermekünk van és 3-at tervezünk. Előszerződést kötöttünk egy most épülő lakásra. Fizetési ütemezésként az utolsó részlet lenne a 10 milliós CSOK támogatás. A többi részletet addigra már önerőből eleget teszünk!
Kérdésem az lenne, hogy lesz-e valami gond az igényléssel, ha csak később kötünk végleges adásvételi szerződést? Eddig azért sem köthettünk, mert tervezőasztalról nem lehetett elkezdeni a CSOK igénylést.
Előre is köszönöm válaszát.
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-28 - 08:20

Kedves Balázs!
Amennyiben az előírt valamennyi feltételnek megfelelnek, akkor elvileg nem lehet gond a CSOK igényléssel csak azért, mert később kötnek végleges adásvételi szerződést. Ugyanakkor mivel a vonatkozó kormányrendelet most már lehetővé teszi a CSOK kérelem befogadását akkor is, ha az új lakás még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, a végleges adásvételi szerződés már megköthető.

Runnin' Ghost szerint:

2016-09-26 - 15:35

Tisztelt Hitelnet!
Az a kérdés merült fel bennem, hogy van-e törvényi szabályozás arról, hogy a CSOK-ot a hitelintézet, ha elfogadja, mint önerőt, csak a lakáshitel csökkentésére használhatja fel?
Pl: Van egy 20 milliós ház, aminek a 80%-a 16 millió, ebből jön le, legalább 90 m2-es új építésű háznál, három gyerek esetén, a 10 milliós támogatás, tehát a bank maximum 6 000 000 Ft hitelt ad, ami mellé szükséges 4 millió önerő.
Az én kérdésem szerint pedig, a 10 milliós támogatásból számítanánk a 4 milliós önerőt, a maradék 6 millió pedig csökkentené a lakáshitelt, tehát a hitelintézettől 10 millió Ft kölcsönre lenne szükségünk.
Köszönettel: Runnin’ Ghost

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-26 - 15:43

Kedves Runnin’ Ghost!
A CSOK a vonatkozó MNB rendelet értelmében önerőként vehető figyelembe, ez alapján tehát egy 20 milliós lakás finanszírozható 10 milliós CSOK-kal és – az igénylők jövedelmi helyzetétől függően – akár 10 millió forint összegű hitellel. A hitelképesség megállapításához előzetes hitelbírálat szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával.

Ildi szerint:

2016-09-12 - 14:07

Három gyerekünk van. Szegeden 20 millióból már lehet újépítésű lakást vásárolni.
Fel tudjuk-e használni a 10+10 milliós csokot önerő nélkül?

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-12 - 14:15

Kedves Ildi!
A 10 milliós CSOK jogosultság feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Arra a kérdésre, hogy a 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó, kedvezményes kamatozású maximum 10 millió forint összegű lakáshitelt is megkaphatják-e, az előzetes hitelbírálat eredménye után tudnak Szakértőink pontos választ adni. Ehhez további információkra lenne szükség, például: jövedelemszerző tevékenység típusa, kezdete, igazolt nettó jövedelem összege, a háztartás rendszeres kiadásai, stb. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

Lina szerint:

2016-09-07 - 15:25

Érdeklődni szeretnék, hogy van egy új építésű lakás amit szeretnénk megvenni a 10 milliós csok-ból. Vállalkozótól vennénk meg. A használatba vételi engedélyt a vállalkozónak vagy nekünk kell meg kérni? Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-07 - 15:40

Új építésű lakás vásárlásakor a használatbavételi engedélyt a gazdálkodó szervezet, vagyis az adott vállalkozó kéri meg.

Alexandra szerint:

2016-08-28 - 12:15

Tisztelt Szakértők!
Fiatal házaspárként 2015 augusztusában vásároltunk egy új építésű házat, banki kölcsön igénybevételével. Akkor még nem volt gyermekünk, így a CSOK-ot nem igényeltük, most azonban már várjuk első gyermekünket.
Ilyen esetben jogosultak lehetünk-e bárhogyan a CSOK-ra?
Köszönöm válaszukat előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-28 - 19:25

Kedves Alexandra!
A 2015 augusztusában érvényben lévő CSOK rendelet alapján fenti esetben utóbb született gyermek utáni CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőség.

Zoli szerint:

2016-08-17 - 12:11

Mi szükséges, hogy lakást vásároljak, ha van már egy gyerekem, a másodikat meg vállalnánk, de az én nevemen van lakás is.
Milyen munkaviszony kell hozzá?
Milyen teendők vannak ilyenkor?

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-17 - 12:24

Kedves Zoli!
Arról, hogy használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén mely lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat. Amennyiben 50%-ot meghaladó tulajdoni hányada van és az ingatlant nem terheli haszonélvezeti jog, akkor kizáró ok.
Ha újépítésű lakóingatlant szeretnének vásárolni, akkor nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.
Vállalt gyermek után akkor igényelhető a megelőlegező CSOK, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti.
Használt lakás vásárlása esetén legalább fél éves (180 nap), újépítésű lakás esetén legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony (munkaviszony) szükséges a jogosultsághoz.
A további feltételekről honlapunkon részletes leírást talál.
Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Zoltán szerint:

2016-08-08 - 12:05

Tisztelt Szakértő!
Arról érdeklődöm, hogy praktikusan mit jelent az, hogy 10 évig rendeltetésszerűen élni az újonnan vásárolt lakásban? Ki és hogy ellenőrzi ezt?
Hallottam, hogy a 10 évből 5 évet kell csak ott lakni. Ha ez így van, ezt hogy kell értelmezni? Milyen bontásban és milyen feltételekkel lehet ezt kezelni? Egybefüggő időszak vagy több apró időszakok lehetnek ezek?
Lehetséges-e az, hogy valaki rendeltetésszerűen lakik a lakásában, de a lakás egy szobáját albérletbe adja?
Köszönettel!
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-16 - 09:37

Kedves Zoltán!
A CSOK igénybevételével vásárolt lakásban 10 évig lakóhelyet kell létesíteni, tehát a támogatott személyeknek és családtagjaiknak ott kell élni. Nem minősül az életvitelszerű bentlakás megszegésének, ha munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodnak. Arról, hogy ez egybefüggő vagy több rövidebb időtartam is lehet-e, illetve pontosan milyen dokumentummal kell ezt igazolni és milyen feltételek mellett lehetséges, a területileg illetékes kincstár tud Önnek pontos felvilágosítást adni.
A lakás egy szobájának albérletbe adása esetén visszafizetési kötelezettség keletkezik, mert a lakás használatát harmadik személynek nem lehet átengedni a vonatkozó kormányrendelet előírása értelmében.

Zoli szerint:

2016-08-17 - 12:39

Ha a lakás csak az én nevemen szerepel, csak én vagyok a tulajdonosa 100%-os résszel, ahhoz hogy igénybe tudjuk venni a csokot, a háznak le kell kerülnie a nevemről? Használt lakást szeretnénk vásárolni két gyerekre.

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-18 - 10:22

Kedves Zoli!
Ahhoz, hogy jogosult lehessen a használt lakás vásárlásához adható CSOK-ra, maximum 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet. Elég tehát, ha a lakás fele lekerül az Ön nevéről.

Melinda szerint:

2016-08-01 - 16:28

Tisztelt Szakértők!
Számomra egy dolog nem egyértelmű..
“amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.”
ezek szerint, ha én találtam egy gyönyörű ám befejezetlen házat, amit még senki nem lakott és minden feltételnek megfelel, de nem cég épített, hanem magánszemély, akkor arra már nem tudom igénybe venni az új ingatlanra vonatkozó CSOK-ot? Vagy az, hogy a magánszemély – nyilván egy személyben nem kőműves, villany-víz szerelő, stb. – és ezeket a munkákat kiadja a szakembereknek, ezáltal mégis benne van ebben a lehetőségben?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-02 - 06:26

Kedves Melinda!
Magánszemély által épített, de még befejezetlen házat Ön megvásárolhat a használatbavételi engedély kiadása előtt, s ilyen esetben a ház befejezéséhez igényelhető a CSOK. Ha a magánszemély fejezi be a házat, s a használatbavételi engedély megszerzését követően értékesíti, akkor ahhoz már csak a használt lakásra vonatkozó CSOK igényelhető (a magánszemély eladó miatt nem minősül újnak).

Zoltán szerint:

2016-07-24 - 16:45

Tisztelt Szakértő!
Régebben olvastam, hogy ha valakinek jár a 10 + 10 M Ft-os CSOK, akkor azt valamilyen formában használt lakásra is igénybe lehet venni. Nem közvetlenül, hanem úgy, hogy először új lakásra igénybe veszik, majd az új lakást eladják és azt a pénzt már fel tudják használni használtra is.
De most nem találom a neten azt a cikket, ami ezt leírja. Szóval az lenne a kérdésem, hogy a fent leírt lehetőség valóban működik-e? Ha igen, mi a pontos folyamat? Van-e benne rizikó?
Köszönettel:
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-25 - 07:09

Kedves Zoltán!
A CSOK-kal finanszírozott új lakás legkorábban 5 év eltelte után vihető át használt lakásra. Feltétel, hogy a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt az újabb lakás vételárára kell fordítani. (A továbbforgatandó összeg csökkenthető a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével, valamint azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított.) Továbbá az újabb lakás hasznos alapterülete meg kell, hogy haladja a CSOK-kal épített, illetve vásárolt új lakás hasznos alapterületét.
de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.)

Zoltán szerint:

2016-07-25 - 11:36

Tisztelt Szakértő!
Időközben megtaláltam azt a cikket, ahol olvastam ezt a lehetőséget. Bemásoloom a linket. Akkor ezek szerint a cikkben leírt módszer nem igaz?
Köszönettel:
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-25 - 15:53

Kedves Zoltán!
Kincstártól kapott tájékoztatás alapján a CSOK továbbvitele az általunk leírt módon lehetséges.

Timea szerint:

2016-07-22 - 14:06

Tisztelt Szakértő!
Van egy 2006-ban elkezdett ingatlanunk, ami nem lett befejezve. Társasházként lett anno elindítva, így van a tervrajz is. Az építés szerkezetileg van kész, az is csak az alsó rész. A lépcsőház és a 2. szint + tető még nincs megcsinálva. Építési engedélyek nyilván már lejártak. 3 gyermekünk van. Igénybe tudnánk-e venni erre az ingatlanra a CSOK-ot? Ha igen, akkor melyiket?
A bank pár hónapja azt mondta nekünk, hogy mivel 2006-ban kezdték el építeni, ezért már nem lehet rá felvenni a CSOK-ot, de hát be sincs fejezve, se tető nincs rajta, így nyilván lakhatási engedély se. Újra kérnénk az építési engedélyeztetést, akkor nem jár a CSOK?
Köszönettel: Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-25 - 08:04

Kedves Tímea!
A 2008. július 1. előtt kiadott építési engedély alapján épülő ház befejezéséhez információink szerint sem igényelhető sajnos a CSOK. Ha új engedélyt kérnének, akkor az továbbépítésre szólna, ami nem felel meg a CSOK előírásoknak. Minderről bővebben IDE kattintva olvashat.

Eleonóra szerint:

2016-06-30 - 14:21

Tisztelt Szakértő,
Eladtuk a szocpollal terhelt lakásunkat, a szocpolt felfüggesztettük, mert jobb helyen szeretnénk újabb lakást vásárolni. Kérdésem az lenne, hogy muszáj nagyobb lakást vásárolnunk a jelenleginél vagy lehet kisebb is (maximum 10 négyzetméterrel kisebb, legalább 60 nm), illetve a CSOK-ot (szocpol-CSOK különbözet) igénybe tudjuk-e venni új lakás esetén?
Előre is köszönöm a választ,
Eleonóra

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-01 - 07:05

Kedves Eleonóra!
Információink szerint a korábbi szocpol továbbvitelénél nem feltétel, hogy nagyobb alapterületű lakást vásároljanak. A teljes összeg átjegyzéséhez legalább akkora értékű lakást kell venni, mint az eladott lakás ára. Erről további pontos tájékoztatást a területileg illetékes kincstárnál kaphatnak.
Amennyiben új építésű lakóingatlanra szeretnék igénybe venni a CSOK-ot, akkor a korábban kapott szocpol és a jelenleg elérhető kedvezmény különbözetére jogosultak lehetnek. A vásárolandó lakásnak 3 gyermek esetén legalább 60 m2 hasznos alapterületűnek kell lenni.

Gábor szerint:

2016-06-29 - 18:30

Kedves Szakértő!
Új lakást vásároltunk, jelenleg előszerződésünk van. A használatbavételi engedély hamarosan elkészül (még nem lesz jogerős). A jogszabály szerint új lakásnak minősül az is, ami ilyenként feltüntetésre vár. Ez azt jelenti, hogy a kérelmünket a jogerős használatba vételi engedély után indíthatjuk, ha az építtető megindította a társasház bejegyzését? Vagy esetleg már korábban is indíthatjuk, ha van aláírt alapító okirat?
Köszönettel.
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-30 - 07:40

A kérelem befogadásához a külön helyrajzi számon szereplő lakás tulajdoni lapjára is szükség van. Ez viszont csak akkor áll rendelkezésre, ha már a társasház bejegyzése megtörtént és az albetétek létrejöttek.

Gábor szerint:

2016-06-30 - 08:01

Akkor mit jelöl az “ilyenként (értsd: lakásként) feltüntetésre vár” szöveg a Kormányrendelet 3. § 9. pont a) alpontjában?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-30 - 08:36

Kedves Gábor!
Véleményünk szerint fentiek építkezés esetére vonatkoznak, amikor is az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként feltüntetésre váró ingatlanról van szó a hozzá tartozó földrészlettel együtt, mely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles….
Ha egy új lakás vásárlásánál még nem kerültek megnyitásra az albetétek, akkor legfeljebb előrehozott értékbecslésre van lehetőség, amennyiben rendelkezésre áll a használatbavételi engedély és a tulajdoni lapon szerepel a társasház alapítási szándék. A kérelem teljes körű benyújtásakor azonban már meg kell lennie az albetétesített tulajdoni lapnak is.

Kati szerint:

2016-06-14 - 12:48

Meglévő lakóingatlan bővítése önálló új lakrésszel
Húgomék vásárolják meg a meglévő lakóingatlant, a telek osztatlan közös tulajdonban lesz. Mi építünk hozzá egy önálló új lakrészt/házat. Mennyi csok jár ilyen formában a házépítéshez, 2 gyermekre?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-15 - 13:22

Kedves Kati!
Ha olyan önálló ingatlant építenek, amely megfelel az új lakás feltételeinek, akkor az építkezéshez 2 gyermek után 2,6M Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak.
Amennyiben csak lakrésszel bővülne a húgáék tulajdonában lévő meglévő ingatlan, arra Önök CSOK-ot nem tudnak igényelni.

Mária szerint:

2016-06-13 - 13:53

Szeretném megkérdezni, hogy társasházi lakás, ha osztatlan telken van, de egy különálló ház, az háznak vagy lakásnak számít.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-13 - 14:18

Kedves Mária!
Társasházi ingatlan esetén lakásról beszélhetünk, különálló házakat nem lehet társasházzá alakítani.

Anikó szerint:

2016-06-07 - 21:16

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy új társasházi lakás (sorház, 4 lakásos) vásárlása esetén a társasház alapító okiratban már az új tulajdonosnak, azaz a vevőnek (magánszemély) kell szerepelnie, vagy az megalapítható a beruházó gazdálkodó szervezet nevére is. Ha csak az új vevő szerepelhet, akkor meg lehet-e alapítani a társasházat, ha csak két vevő ismert, a másik két lakás még nem kerül eladásra.
A CSOK előírja, hogy új lakás vásárlása esetén a számlának tartalmaznia kell a telek és a lakás árát. Jelen esetben ez társasház és telek közös tulajdonban van, a felépítmény a lakások (4 db albetét). Gondolom ebben az esetben csak a lakás árának kell a számlán szerepelnie, hiszen a telek közös használatú.
Szíves válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-08 - 09:49

Kedves Anikó!
A társasház alapító okiratnak a tulajdonos gazdálkodó szervezet nevére kell szólnia. Az adásvételi szerződésben társasházi lakások esetén is fel kell tüntetni a felépítmény mellett a telekhányad árát is.

Diána szerint:

2016-06-03 - 13:19

Üdvözlöm!
Családi házunkat 2009-ben építettük és meg van a használatbavételi engedély. Nem igényeltünk szocpolt a meglévő hitelünkhöz! Időközben született egy gyermekünk és még 2 gyermeket szeretnénk.
Kérdésem az lenne, hogy jogosultak vagyunk a csok-ra?
Köszönettel: Diána

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-03 - 13:24

Kedves Diána!
A CSOK-ra csak újabb lakáscél esetén lehetnének jogosultak. A 2009-ben épített lakóingatlanra visszamenőleg nem igényelhető, kivéve, ha a házat legalább egy szobával bővítik.

Anyuka szerint:

2016-05-25 - 09:03

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg már rendelkezünk lakóingatlannal férjemmel közösen 50-50 %-ban, amelyet Fundamenta hitel terhel még. Fundamenta hitel kiváltására felhasználható a CSOK összege?
Illetve amennyiben eladjuk a meglévő lakásunkat, annak teljes ellenértékét fel kell használnunk az új lakás megvételére?
Férjem jelenleg 38 éves, én 30 éves vagyok, két gyermekünk van, 3. gyermeket is vállalnánk. A 3. gyermek vállalását ténylegesen 10 éven belül kell teljesítenünk? Az nem akadály, ha a CSOK igénylésekor a férjem betölti a 40. életévét?
Köszönöm segítségüket!
Üdvözlettel:
egy két gyermekes anyuka

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-25 - 14:54

Kedves Anyuka!
Fundamenta hitel kiváltására a CSOK sajnos nem használható fel.
Ha új építésű lakóingatlant vásárolnak CSOK igénybevételével, akkor az eladott lakás árára vonatkozóan nincsen továbbforgatási kötelezettség.
Vállalt gyermek után akkor tudnak megelőlegező CSOK-ot igényelni, ha a CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.

Magdi szerint:

2016-05-25 - 07:07

Újépítésű lakásra szeretnénk felvenni 10 millió forintos támogatást. A személyi feltételeknek megfelelnénk. Az előszerződésünkben a lakás, garázs ás tároló ára van külön feltüntetve. Ilyen esetben is szerepelnie kell külön a számlán a telek árának, amikor papíron telket nem is vásárolunk?

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-26 - 12:50

Kedves Magdi!
Telekhányadot mindenképpen vásárolni szükséges. A CSOK jogosultság feltételei nem teljesülnek, ha az adásvételi szerződésben nem kerül megbontásra a vételár telekárra és felépítményre.

Adrienn szerint:

2016-05-24 - 14:38

Az érintett ingatlan az 1990-es években épült, funkcióját tekintve földszint + két szintes, beépítetlen padlásteres épület volt. A szerkezetileg jó állapotban levő, akkor még használaton kívüli épületet több lakásos lakóépületté alakították. Az átalakítás során a lépcsőházat és liftet elbontották, új teherhordó falakat illetve lakáselválasztó falakat és lépcsőházat építettek be. Az épületre 2010-ben jogerős építési engedélyt kaptunk, meglévő épület 11 lakásos társasházzá alakítására. Az épület eredeti hasznos alapterülete 452 m2 volt és egy hrsz-on szerepelt az ingatlan-nyilvántartásban. Társasházzá alakítás után összesen 1.072,91 m2 hasznos alapterületre kaptunk használatbavételi engedélyt, mely az alapító okirat elkészültével a helyrajzi szám 11 új albetétet kapott.
Értem, hogy nem felel meg az új lakás előírásainak, és a tetőtér beépítés sem ezt jelenti. Ennek ellenére alkalmas-e az ingatlan a 10 + 10 CSOK -ra?
“tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén —— legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)–ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre. ——–”
Köszönettel:
A

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 15:10

Kedves Adrienn!
Az új lakásra és a tetőtér-beépítésre vonatkozó feltételeknek egyidejűleg kell teljesülni, így mivel a lakások nem minősülnek újnak, a 10+10 milliós támogatás véleményünk szerint nem igényelhető.

Ferenc szerint:

2016-05-24 - 13:33

Tisztelt Szakértő Úr !
Korábbi decemberi rendeletben benne volt, hogy új lakásnak minősül:
bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó;
2016.02.10.-ei rendelet 18. paragrafus: olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. "
Ezek szerint nem minősül új lakásnak már az a lakás, amit ingatlanforgalmazó vett át pénzintézettől és továbbértékesít magánszemélynek úgy, hogy korábban senki nem volt bejelentve a lakásba és egyébként használatbavételi engedélye megfelel a jogszabálynak?
Köszönöm előre is válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 14:02

Kedves Ferenc!
Igen, az új CSOK rendelet hatályba lépése óta nem minősül újnak az a lakás, ami másodízben kerül értékesítésre ingatlanforgalmazó által.

Kata szerint:

2016-05-23 - 10:14

Tisztelt Szakértők!
Érdeklődni szeretnék, hogyan alakul az illeték mértéke az alábbi esetben?
– 35 év alatti magánszemély
– első lakást vásároln
– új lakás vállalkozótól
– 3 gyermeket vállaló CSOK igénybevételével
– az ingatlan értéke: 30.000.000 Ft
– nem lesz lakáseladás
Várom válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-23 - 11:20

Kedves Kata!
Az új lakásvásárlás 15 millió Ft-ig illetékmentes, továbbá információink szerint a CSOK összege is levonható a forgalmi értékből, így 30 milliós érték esetén 5 millió forint után kell megfizetni az illetéket, melynek mértéke 4%. További pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes NAV illetékfőosztályától kérhet!

Péter szerint:

2017-09-18 - 22:11

Helló.
Érdeklődnék, hogy volna egy ingatlan, amit meg akarnánk vásárolni a nejemmel. 2015-ben lett építve és lett lakhatási engedély kérve rá, de számlával nem tudják bizonyítani az építést.
Ha most megvásárolnám az ingatlant, akkor jogosult lennék a 10 millióra? Van 2 gyerekem és 1 bevállalunk.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-20 - 05:59

Kedves Péter!
Az Ön által említett lakóingatlan használtnak minősül a CSOK rendelet értelmében, így a használt lakásra vonatkozó támogatási összeg lenne igényelhető, ami 3 gyermek után 2.200.000 Ft. Használt lakás vásárlása esetén nincsen számlabenyújtási kötelezettség.

Nóra szerint:

2016-05-22 - 11:46

Kedves Szakértők!
Mit lehet tenni abban az esetben, ha az adásvételi szerződéstől számított 120 napon belül mégsem kapja meg az ingatlan a használatbavételi engedélyt? (Új építésű ingatlan, egy vállalt gyermek)
Köszönöm,
Nóra

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-23 - 09:44

Kedves Nóra!
Ez esetben az adásvételi szerződés felbontása lehet megoldás, s helyette egyelőre előszerződés megkötése.

András szerint:

2016-05-13 - 10:01

CSOK támogatási szerződés mikor köthető új lakás vásárlása esetén?
Használatbavételi engedély és albetétesitésnek meg kell-e lennie az adásvételi szerződés megkötésekor?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-13 - 10:26

Kedves András!
Vásárlás esetén a CSOK kérelem akkor nyújtható be, ha az új lakás rendelkezik már használatbavételi engedéllyel és albetétesített tulajdoni lappal. Az adásvételi szerződés előbb is megköthető, de figyelni kell arra, hogy a CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be.

Ilike szerint:

2016-05-13 - 09:58

Tisztelt Válaszadó!
Második lakásként vásárolnánk új építésű társasházban egy 60 m2-es lakást. Az eddig igénybe vett szocpol 270 0E Ft, 3 gyermekünk van, így 7300 E Ft CSOK megillet, valamint igénybe vennénk a 10 M Ft hitelt is.
Kérdésem: a hitel folyósítása egy összegben történik-e és mikor, valamint a CSOK folyósítása mikorra várható?
A foglalót rövidesen át kell adnunk az építtetőnek, de a lakás építése kb. jövő év nyarán fejeződik be. Mi a biztosíték, hogy megkapjuk a kedvezményes hitelt és a CSOK-ot? Nem veszíthetünk, szeretnénk biztonságos üzletet kötni!
Válaszát várva, köszönettel: Ilike

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-13 - 10:24

Kedves Ilike!
Új lakás vásárlása esetén a támogatás és a hitel folyósítása a vételár utolsó részeként történik az eladó bankszámlájára. A CSOK kérelem benyújtására azonban csak akkor van lehetőség, ha az ingatlan rendelkezik már használatbavételi engedéllyel és albetétesített tulajdoni lappal. Viszont arra is figyelni kell, hogy a kérelem benyújtására a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül van lehetőség, így 2017 nyarán várható befejezés esetén jelenleg csak előszerződést érdemes kötni.
A hitelintézeteknél tájékozódhatnak a CSOK jogosultságról, de biztosítékot egyik bank sem tud adni egy jövő nyáron esedékessé váló ügyletre vonatkozóan.

Márta szerint:

2016-05-12 - 19:26

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy jár-e a 10+10 Csok olyan új lakásra, amelynek az építtetője csődeljárás alatt van. Jelenleg az Erste Bank árulja az ingatlant.
Várom válaszát.
Üdvözlettel.
Márta

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-26 - 13:55

Kedves Márta!
A hitelintézettől történő vásárlás nem minősül új lakásvásárlásnak, így a 10+10 milliós támogatás véleményünk szerint nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2016-05-11 - 15:12

Tisztelt Szakértő,
új építésű lakást szeretnénk vásárolni, meglévő 3 gyermekünkre szeretnénk igénybe venni a 10+10 támogatást (illetve két gyermekre igénybe vettünk már korábban 2,2 M HUF támogatást, így 7,8+10 hitel konstrukcióban gondolkodunk).
Az új építésű lakás jelenleg építés alatt áll, 2016. év végi átadással, vételára 18 M Ft.
Kérdéseim:
– van-e önerő fizetési kötelezettség, vagy a lakás teljes vételára kiegyenlíthető a támogatás+hitelből.
– a lakás év végén kerül csak átadásra, az adásvételi szerződés szerződéskötéskor 10%, a további vételárrészletek az építéssel arányos ütemezésben kerülnek előírásra. Ez esetben meg tudjuk igényelni a támogatásokat, megköthetjük az adásvételi szerződést, vagy olyan lakást kell keresnünk, amelyik már készen van.
Előre is nagyon köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-11 - 15:45

Kedves Éva!
Amennyiben a CSOK + hitel összege fedezi a teljes vételárat, nem szükséges önerővel rendelkezni. Vásárlás esetén a folyósítás a használatbavételi engedély kiadását követően, egy összegben történik. Szakasz finanszírozásra nincs lehetőség.

Ferenc szerint:

2016-05-11 - 12:42

Tisztelt Cím!

Úgy olvastam többen is érdeklődtek hasonló témában, remélem egyértelművé tudják számomra tenni a rendeletet és a különböző értelmezéseket.

Rengeteg olyan ingatlan hirdetés van, amelyet “céges kivitelezésként” hirdetnek, feltételezem építőipari vállalkozók. Ha az így hirdetett, új építésű családi házban benne foglaltatik a telek ára is, akkor arra is felhasználható a 10+10 konstrukció (tehát, ha a telket ugyan az a vállalkozó adja el), vagy ebben az esetben külön kell megvásárolni a telket, önerőből?

Ha a vásárolni kívánt családi ház még nincs kész (a hirdetés szerint engedélyezett terv van, alaprajz adott, foglaló után kezdik az építést), akkor ez a fajta vásárlás is úgy értelmezendő, mint ha egy kész, új építésű házat vásárolok, vagy ez már építtetésnek számít?

Válaszukat előre is köszönöm,
Üdvözlettel:
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-26 - 13:14

Kedves Ferenc!
A fent leírt két eset vásárlásnak minősül, melyre – jogosultság esetén – a teljes vételárra (telek + felépítmény) felvehető a 10+10 milliós támogatás.

Anna szerint:

2016-05-11 - 11:27

Kedves Szakértő!
Ha egy meglévő és két előre vállalt gyermekre vennénk igénybe a 10 milliós támogatást, akkor mikortól számít a 10 év, ameddig az új lakásban laknunk kell? A harmadik gyermek megszületésétől vagy a támogatás folyósításától? Illetve nagyobb (akár használt) lakásba költözés esetén sem adható el a 10 milliós támogatással vett ingatlan?
Köszönöm a segítségét!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-11 - 11:49

Kedves Anna!
Információink szerint új lakás vásárlása esetén a támogatás folyósítását követő 10 évig kell életvitelszerűen a célingatlanban lakni.
A támogatási szerződés megkötését követő öt év elteltével lehetséges, hogy az új lakást eladja és helyette használtat vásároljon anélkül, hogy a kedvezményt visszafizetésére köteleznék. További feltétel azonban, hogy az újabb lakás hasznos alapterülete nagyobb legyen az eladottnál és legalább akkora értékű legyen, mint az eladott.

Zsuzsanna szerint:

2016-05-10 - 13:05

Tisztelt Válaszadó!
Kérdésem a következő lenne. Szeretnénk felvenni a 10 milliós csok-ot ami vissza nem térítendő. Kinéztünk egy újépítésű házat amit magánszemély árul, 2006-os használatba vételi engedéllyel. Felhívtam a bankom. Ott azt mondták mivel 2006-os az engedély és magánszemély árulja és nem építési vállalkozó, ezért nem új építésűnek minősül, nem jár rá az állami 10 millió. A legális kiskapuk érdekelnének mit tudnék tenni? Esetleg ha megvenné egy építési vállalkozó és mi átvennénk tőle? Vagy vissza vonatni a használatba vételi engedélyt és újra kérelmezni?
Köszönöm a segítséget előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-10 - 13:20

Kedves Zsuzsanna!
Fenti esetben kizárólag a használt lakás vásárlásához adható CSOK összeg lehet elérhető.
Az építési vállalkozó általi megvétel, majd újra értékesítés nem megoldás, mivel első ízben történő értékesítésnek kell lenni.
A használatbavételi engedély visszavonása szintén nem járható út, mivel építkezés esetén egyrészt az építési engedélynek 2008. június 30. után kiadottnak kell lenni, másrészt a támogatás a még hátralévő munkálatokra vehető igénybe.

Kati szerint:

2016-05-10 - 10:23

Tisztelt Szakértők!
Felreppentek olyan hírek, hogy az osztatlan közös tulajdonú ingatlanra nem jár a CSOK. Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi ugye nem számít osztatlan közös tulajdonnak?
“az adásvételi előszerződés tárgyát képezi a négylakásos lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 1/4 tulajdoni hányada – a társasház bejegyzését követően várhatóan 5623/32/A/3 albetét számú társasházi lakás 1/1 tulajdoni hányada, melyet a Vevők egymás között egyketted-egyketted tulajdoni illetőségben szereznek meg. A lakáshoz 200 m2 területű telekrész a lakás feletti padlástér kizáólagos használata tartozik, 25/100 eszmei hányaddal”
Várom válaszukat!
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-10 - 10:31

Az idézettek alapján ez jelenleg szintén osztatlan közös tulajdon, de már folyamatban van az elbetétesítés. A vásárláshoz akkor nyújtható be a CSOK kérelem, ha létrejött az említett 5623/32/A3 albetét.

Gábor szerint:

2016-05-04 - 08:18

Tisztelt Szakértő!
Cégtől vennénk meg egy korábban másik felszámolt cég nevén lévő fékész ikerház felet.
Az eredeti építési engedély 2009-ben lett kiadva és a ház 50%-os készültségig elkészült. Az engedély lejárt, de az önkormányzat engedélyezi a befejezését.
A jelenlegi cég tulajdonos ugyan tud kiállítani számlát a jelenlegi adásvételünkről, de az eredeti cég akik építették a házat már felszámolták és az építésre vonatkozó számláik sincsenek meg.
A befejezéshez még legalább 8-10 millióra lenne szükség, amelynek 70%-ról biztos tudnánk számlát leadni.
Fel tudjuk venni a 2 gyermekünk után a 2,6 milliós CSOK-ot?
Köszönöm válaszát!
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-05 - 14:54

Kedves Gábor!
Információink szerint a CSOK jogosultsághoz elegendő a jelenlegi cég (eladó) által a teljes vételárról kiállított számla, valamint a befejezés bekerülési költségének 70%-áról kiállított számla.

Kata szerint:

2016-05-03 - 10:22

Tisztelt Szakértők!
Az alábbi kérdésre várom válaszukat:
Építtetővel kötöttünk előszerződést sorház építésére. Az önrészünket már a foglalóban és szerkezetkész állapotnál megfizettük. A 10 millió Ft-os CSOK-ot és 5 millió Ft hitelt szeretnénk igényelni. Van egy olyan törvényi előírás, hogy a lakóingatlan és a telek vételárát külön fel kell tüntetni a számlán.
Ez kivitelezhető-e úgy, hogy az önrész megfizetése után kapott számlákon csak a lakóingatlan ára szerepel, majd a fennmaradó CSOK-ból és hitelből finanszírozott vételárrész pedig fedezi a telek árat? Erről a fennmaradó részről kell külön adnia egy előlegszámlát az építtetőnek, vagy elegendő az adásvételi szerződés?
Köszönöm szépen válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-31 - 09:47

Kedves Kata!
Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a teljes vételárról számlát kell benyújtani. Ezek megosztásáról az érintett hitelintézet tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Lilla szerint:

2016-04-29 - 13:29

Szeretnék érdeklődni a CSOK igénybevételével kapcsolatosan. Hogy ha van egy 16 éves gyermek, valamint egy 1 éves és tervezünk még egy babát, akkor igénybe vehető a CSOK 10+10 millió, 3 gyermek után új lakás vásárlása esetén?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-29 - 13:32

Kedves Lilla!
Amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek, akkor igénybe vehető a 10 milliós CSOK. Arról, hogy mekkora összegű kamattámogatott hitelre jogosultak, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos választ adni. Ehhez kérjük, keresse fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

Ferenc szerint:

2016-04-29 - 12:37

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr!
Eddig “műhely-iroda” épületre a helyi építésügyi hatóság megadta az elvi lakáscélú használatmód változtatáshoz az engedélyt. Belső átalakítással, egyéb építészeti, műszaki előírások betartásával, lakások kialakíthatóak.
Kérdésem az, hogy ilyen esetben a “CS.O.K” igénybe vehető-e?
Várom megtisztelő válaszát.
Köszönettel:
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-29 - 12:39

Kedves Ferenc!
Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban is lakásként fognak szerepelni az egyes ingatlanok, akkor a használt lakás vásárlásához adható CSOK igényelhető majd.

Diána szerint:

2016-04-29 - 11:08

Hogyan tudjuk igényelni a CSOK-ot, ha az alábbi helyzetben vagyunk: 3 gyermekünk van, van egy házunk – rajta 7 milliós hitel. Ha eladjuk kb. 20 millió Ft-ért, és venni szeretnénk kb. 30 milliós új építésű házat – akkor mennyi támogatást + hitelt kaphatunk? Optimális esetben az eladás után marad 13 millió Ft-unk, erre kapunk még 10 millió támogatást és 7 millió Ft kedvezményes hitelt is? Van ennek “sorrendje” – vagyis CSOK már igényelhető akkor is az új házra, ha még nincs kifizetve a régi hitel és eladva a régi ház?

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-29 - 11:11

Kedves Diána!
Fenti vásárláshoz elvileg igényelhető a 10 milliós CSOK és a 7 milliós kamattámogatott lakáshitel, ha az előírt feltételek teljesülnek. Azt, hogy mekkora összegű kamattámogatott hitelre jogosultak Szakértőink előzetes hitelbírálat után tudják megmondani. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges első körben. A CSOK és a hitel a vételár utolsó részeként, a saját erő kifizetése után folyósítható.

Gabriella szerint:

2016-04-29 - 10:49

Tisztelt Szakértő!
Három gyermekünk van, a leírtak alapján megfelelünk a CSOK szocpol támogatás feltételeinek, jelenleg van egy lakás a tulajdonunkban amiben élünk! Minket egy új építésű tetőtéri lakás vásárlása (90 nm) érdekelne, aminek 95%-os még a készültsége jelenleg és egy magánszemély árulja, lakás beszámítással ingatlanközvetítő által! A használatbavételi engedély még ezután fog kiadásra kerülni!
Kérdésem lenne, hogy erre az ügyletre igénybe lehet venni a 10 milliós csok szocpolt?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel.
Gabriella

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-29 - 10:50

Kedves Gabriella!
Fenti lakásra a 10 milliós CSOK sajnos nem nyújtható. A használatbavételi engedély kiadása után a használt lakás vásárlásához igényelhető támogatási összeg vehető igénybe.

Zsuzsi szerint:

2016-04-26 - 14:22

Kedves szakértő!
Párom 38, én 30 évesek vagyunk és van 3 gyermekünk (0,5 2 és 3 évesek). Van egy 2008-ban épült társasház, melyben egy 83 m2-es lakást árul a tulajdonosa.
Érdeklődnék, hogy ha 2008. július 1. után adták ki a használatba vételijét, de mi lennénk a második tulaja, akkor is újnak számít?
Igényelhetjük rá a Csokot?
Illetve van a párom nevén egy ingatlan, melyen nincs lakhatási, mert félkészként vettük az előző tulajtól. Jelenleg anyósomnál élünk.
Köszönettel, Zsuzsi

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-26 - 14:37

Kedves Zsuzsi!
A fent említett lakás sajnos nem minősül újnak CSOK szempontból. Erre a használt lakás vásárlása esetén igényelhető CSOK jár, melynek összege 3 gyermek után 2,2M Ft. Az új lakás fogalmát fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Árpád szerint:

2016-04-25 - 14:46

Tisztelt Hitelnet!
Építőként érdeklődnék, hogy új ház építésénél milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy a leendő vevők igényelni tudják az új állami támogatásokat rá?
Kettőt már olvastam; a nettó 90 négyzetméter alapterület és a A energetikai besorolás.
Van ezen kívül még valami?
Köszönöm,
Árpád
,

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-25 - 14:47

Kedves Árpád!
Az energetikai besorolásra vonatkozó feltétel időközben eltörlésre kerül. A további kritériumokat fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Vali szerint:

2016-04-25 - 13:48

Tisztelt Hitelnet!
Új családi házat szeretnénk venni a férjemmel, és három gyermekünkkel. Csokot szeretnénk felvenni a 10+10 milliós konstrukciót, de önerőnk nincs.
A ház amit kinéztünk, vállalkozó építi 28 500 000 Ft úgy gondoltuk, hogy 10 000 000 Ft támogatás az önerő a három meglévő gyerek után, +10 000 000 Ft kamat kedvezményes hitel + 8 500 000 Ft piaci hitel!
Minden személyi feltételnek megfelelünk, hitelképesek is vagyunk.
Ez elvileg így működhet?
Mert nem egyértelmű a telekrész önereje?
Mivel a családi ház a telken van és összesen kerül ennyibe.
Üdvözlettel: Vali

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-25 - 14:08

Kedves Vali!
Vásárlás esetén a teljes vételár finanszírozható a 10+10 milliós támogatásból. Építkezés esetén nem használható fel a kedvezmény magának a teleknek a megvásárlásához.

Attila szerint:

2016-04-24 - 18:28

Tisztelt Szakértő!
1. Szeretnénk egy szerkezetkész házat megvásárolni. Az épületben nincs még villany és fűtés, ezt mi előlegeznénk meg. A házon még nincs használatba vételi engedély, a házépítési terv már lejárt. A kérdés, hogy mi a menete egy ilyen ház megvásárlásának, illetve a támogatás igénybevételéhez, mit kell betartani?
2. Megvan a 3 gyermek. A párom Gyesen van 5 éve. Én nekem megvan a 180 munkából származott biztosítottság, előtte pedig csak egészségügyi ellátására voltam jogosult, ugyanis magam után fizettem a havi biztosítási díjat. Az OEP erre kiadja az igazolást, ami a feltételben szerepel, illetve ha nem, hogyan oldható meg?
Köszönettel.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-25 - 09:10

Kedves Attila!
1. Szerkezetkész ház esetén a vásárláshoz nem, a befejezéshez igényelhető a támogatás, de csak akkor, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. után került kiadásra.
2. Az építkezéshez igényelhető – 3 gyermek esetén – 10 milliós CSOK igénybevételéhez legalább 2 éves TB jogviszony szükséges egyikük részéről. Ennek kiadásáról a területileg illetékes OEP tud tájékoztatást adni. A 180 napos társadalombiztosítás ez esetben sajnos nem elegendő.

András szerint:

2016-04-20 - 14:56

Tisztelt Szakértő!
Csak a 10 M Ft állami támogatást szeretnénk felvenni a 3 gyerek után, de a 10 M Ft hitelt nem. Igényelhető-e csak a 10 M Ft állami támogatás (CSOK ), ha a folyósított 10 M Ft-ból csak a szerkezetkész (tető, falak) házat építetnénk meg, a többi részt pedig kb. 8 -10 év alatt, ahogy apránként összejön a pénz. Tehát a használatbavétel, a beköltözés csak a 10 M Ft folyosítása után kb. 10 év múlva lenne meg.
Köszönöm.
András

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-20 - 15:13

Kedves András!
Erre sajnos nincs lehetőség. Építkezés esetén a CSOK-ot a hitelintézetek csak a saját erő beépítését követően, a készültségi foknak megfelelő számlabemutatással, szakaszosan folyósítják. Az utolsó rész folyósítása a használatbavételi engedély megszerzése után történik. Az építési munkálatokat a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított öt éven belül – vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig el kell végezni.

Anna szerint:

2016-04-12 - 08:31

Tisztelt Szakértő!
A 10+10 M támogatással az alábbi kérdéseim vannak:
1. Igénybe lehet-e venni a teljes 20 M Ft-ot, ha az egyik fél nevén jelenleg van ingatlan?
2. A támogatott hitelt, ha lehetőségünk adódik, egy összegben törleszthetjük?
Köszönöm,
Anna

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-12 - 09:27

Kedves Anna!
1. A meglévő lakástulajon nem jelent kizáró okot a 10+10 milliós támogatásnál.
2. A támogatott hitel a futamidő lejárata előtt is végtörleszthető.

Anna szerint:

2016-04-12 - 13:51

Tisztelt Szakértő! Köszönöm az előbbi válaszát.
Jól értem, hogy a fenti tájékoztató szerint az osztatlan közös tulajdon vásárlása kizáró a CSOK esetén? (A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.) Osztatlan közös tulajdonnál, ha jól tudom, közös tulajdoni lap van és a fele a mi tulajdonunk, a másik fele “idegeneké”.
Köszönöm, Anna

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-12 - 15:49

Kedves Anna!
Osztatlan közös tulajdon esetén a Használati megosztási szerződés rögzíti, hogy melyik lakás kinek a tulajdona. Értelemszerűen ebből a szempontból csak az Önök tulajdoni hányadára eső lakásban vizsgálja a fenti feltételt a hitelintézet.

Ági szerint:

2016-04-11 - 14:57

Vásároltunk egy telket, rajta egy épülettel (falak és tető). Ennek a családi háznak 1999-ben adták ki az építési engedélyét, tehát amikor mi megvettük, már le volt járva az építési engedélye. Mi 2014-ben kaptunk rá fennmaradási és továbbépítési engedélyt. Az építkezés folyamatban van.
Jogosultak vagyunk-e erre a családi házra szocpolra 2 gyerek után (már megvannak), mint újonnan épülő ház?

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-11 - 15:03

Kedves Ági!
Információink szerint, ha az építési engedély nem új lakóház építésére szól, hanem fennmaradási és továbbépítési engedéllyel rendelkeznek, akkor a CSOK sajnos nem igényelhető.

Péter szerint:

2016-04-08 - 11:39

Tisztelt Cím!
3 gyermekünk van és 2015 november 30-án benyújtottuk CSOK igénylésünket meglévő családi házunk bővítésére, tetőtér beépítésre. (660.000 Ft-ot igényeltünk harmadik gyermekünk után, a banktól most kaptuk meg a jóváhagyó döntést.) Ez még tehát a 2016-os módosítás előtt hatályos jogszabály szerint kaptuk meg. Felmerült bennünk, hogy a hatályos Csok törvény adta lehetőséggel élve, a már eddig felvett állami támogatás (esetünkben 2 gyermekünkre már kaptunk 2006-ban megelőlegező szocpolt 2,5 M Ft értékben) és a 10 M Ft támogatás közötti különbséget új lakás vásárlására igénybe vegyük. Viszont ehhez előírás, hogy az új lakásban kell majd laknunk. Mit tegyünk? Inkább most ne vegyük fel a tetőtér beépítésre a 660.000,- Ft-os Csokot, hiszen ennél is előírás, hogy 10 évig itt kell laknunk?
Segítségüket előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-08 - 12:00

Kedves Péter!
A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az új CSOK rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

Róbert szerint:

2016-04-08 - 10:34

Tisztelt hölgyem / uram!
3 meglévő gyerekkel szeretnénk a 10 millió Ft CSOK-ot és hozzá kapcsolódó támogatott hitelt felvenni, Ha jól értem a feltételeket, akkor a CSOK segítségével megvett /épített új lakás szükség esetén elidegeníthető a 10 éven belül, ha az ellenértékét egy másik (akár használt) lakás vételére/építésére fordítjuk, melyre átszáll a 10 éves elidegenítési tilalom. Az így megvett újabb lakás estében:
1. Figyelembe kell venni a CSOK-hoz előírt méret és ár korlátozásokat (használt lakás esetén)?
2. Vállalni kell-e az ott lakást, amíg le nem jár a 10 év?
Melyik az jogszabályi paragrafus, amely szabályozza a fenti 2 kérdést?
Köszönöm.
Róbert

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-08 - 11:22

Kedves Róbert!
A 10 milliós CSOK igénybevétele esetén, ha eladják a kedvezmény igénybevételével épített vagy vásárolt új lakást, akkor helyette használtat csak 5 év eltelte után vásárolhatnak. Ez esetben is feltétel, hogy az újabb lakás hasznos alapterülete meghaladja az eladott lakás hasznos alapterületét. Ha kisebb értékű vagy hasznos alapterületű lakást vásárolnak, akkor a kapott támogatás arányos részét vissza kell fizetni. Az előírt feltételek teljesítése esetén a támogatott személyt terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.
Minderről a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet 59.§-a rendelkezik.

Zsófia szerint:

2016-04-07 - 18:18

Kedves Szakértő!
5 gyermekem van, 30, 24, 21, 12, 10, akik után 12 évvel ezelőtt már vettem fel szocpolt, aminek az elévülési határideje 2 éve letelt. Most az új 10+10-es támogatást szeretném igényelni a három kisebb gyerek után, de nem vagyok tisztában a feltételekkel.
3 éve Angliában dolgozom, a 10 és 12 éves fiaim itt járnak iskolába. A 21 éves fiam pedig Magyarországon tanul nappalin a főiskolán. Ő abban a lakásban el (és lakcímileg az egész család), amire a régi szocpolt felvettem. A lakás kb. 10 millió hitellel terhelt most, ami rendesen fizetve van.
A férjem angol állampolgár, én 49, a párom 64 éves.
Szóval van-e esély arra, hogy vegyünk az új támogatási rendszerrel egy másik új lakást (a régi megtartásával, vagy eladásával)?
Válaszát előre is köszönöm!
További szép napot!
Zsófia

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-07 - 18:34

Kedves Zsófia!
CSOK igényléshez a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni, s a CSOK-kal vásárolt lakásban 10 évig életvitelszerűen tartózkodni. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Judit szerint:

2016-04-07 - 11:54

Tisztelt Szakértők!
Szeretném megkérdezni, igényelhető-e a 10+10 millió forint támogatás, ha arra a telekre építenénk egy teljesen új házat, melyen a jelenlegi házunk is áll. Ezt nem bontanánk le. Ha igen, a két háznak milyen messze kell lennie egymástól, esetleg összeköttetésben lehetnek egymással (pl. folyosóval)? Szükséges a telek albetétesítése?
Segítségüket előre is köszönöm!
Judit

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-13 - 12:51

Kedves Judit!
Információink szerint az újonnan épülő háznak külön helyrajzi számra kell kerülnie (ha nem sorházként vagy ikerházként fog szerepelni az építési hatóságnál – sorház, ikerház esetén osztatlan közös tulajdon is elfogadható használati megállapodással). Arról, hogy a két háznak milyen messze kell lenni egymástól, a területileg illetékes építési hatóság tud tájékoztatást adni. Összeköttetésben véleményünk szerint nem lehetnek egymással.

Erika szerint:

2016-04-06 - 14:06

Tisztelt Szakértők!
Új építésű családi házat vennénk, csak a 10 m forint vissza nem térítendő támogatást vennénk igénybe, a szerződésben viszont eladóként 2 magánszemély illetve 1 kivitelező szerepel. A magánszemélyek 2-2/12 hányadban, a kivitelező 8/12 hányadban tulajdonos, a ház jelenleg kb. 85%-os készültségű.
Megkaphatjuk a Csokot?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-06 - 14:16

Kedves Erika!
A fenti vásárláshoz véleményünk szerint nem tudják igénybe venni a 10 milliós CSOK-ot.

Karolina szerint:

2016-04-05 - 14:59

Tisztelt Uram!
Új lakás vásárlására szeretnénk 3 gyerekes CSOK-ot igénybe venni. Személyileg minden feltételnek eleget teszünk, a kiszemelt ingatlannal kapcsolatban lenne kérdésem. Az ingatlan építése engedélye 2007. decemberi keltezésű, az építési engedély egy beruházó cég nevére szólt. Időközben ettől a cégtől megvette egy ingatlanforgalmazó, akitől mi meg tudnánk venni az ingatlant. A lakás jelenleg szerkezetkész és még nincs meg a használatbavételi engedélye.
Véleményük szerint a fenti lakásra igénybe tudnánk venni az új lakásos CSOK-ot?
Válaszukat előre is megköszönve.
Üdvözlettel: Karolina

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-05 - 15:05

Kedves Karolina!
Amennyiben az ingatlant még a használatbavételi engedély megszerzése előtt szeretnék megvásárolni és a befejezéshez igényelni a CSOK-ot, az sajnos nem kivitelezhető, mert az építési engedély 2008. június 30. előtti. Ha az ingatlanforgalmazó fogja befejezni és a használatbavételi engedély megszerzése után vásárolják meg Önök, akkor véleményünk szerint jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Ádám szerint:

2016-04-04 - 21:54

Tisztelt Hitelnet!
Van egy telek ahová tudnánk építkezni (mert hely bőségesen van az adott helyen), anyósomék telke, ahol van az ő háza is egyben. Szeretnénk egy 100 m2-es teljesen új házat építtetni egy kivitelezővel. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem.
1. A teleknek valamelyikünk nevén kell-e lennie?
2. A telken lehet bejegyezve haszonélvezet? (jelenleg van, ezt esetleg töröltetni kell róla?)
3. Új építkezés esetén szükség van 10%-nyi önerőre?
Köszönettel.
Ádám

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-05 - 14:16

Kedves Ádám!
1. Jelenleg várjuk az állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy más személy tulajdonában lévő telekre úgynevezett Ráépítési megállapodással építhető-e CSOK-kal finanszírozott lakás vagy a teleknek a támogatott személy nevén kell lenni.
2. A telken haszonélvezeti jog nem lehet.
3. A szükséges önerő mértékéről Szakértőink az adott ügylet részleteinek ismeretében tudnak pontos tájékoztatást adni. Ehhez kérjük, küldje el online ajánlatkérését vagy keresse fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

Hajnalka szerint:

2016-04-01 - 18:29

Jó napot!
Lakást szeretnék vásásrolni és egy gyermekem már van. Ha beígérek még 2-t a 10 milliós Csok-hoz, de nincs milliónk indulásnak, akkor előre is felvehetem a csok-ot, ha nincs a kezemben a pénz a ház megvételéhez és csak a csok-kal tudnám kivitelezni?

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-01 - 18:31

Kedves Hajnalka!
Új építésű lakás vásárlása esetén a CSOK folyósítása a vételár utolsó részeként történik akkor, ha a fennmaradó összeg már kifizetésre került.

Tímea szerint:

2016-04-01 - 18:10

Tisztelt Hitelnet.
Az apósomtól szeretnék megvásárolni egy családi házat, amelyen még nincs lakhatási engedély és a férjem az építtető. Szeretnénk megkérdezni, hogy új háznak számít-e, megkaphatjuk-e a támogatást? Egy meglevő ház van építés alatt, illetve egy hozzáépített házrész befejezése, és a tetőtér teljes beépítése! 40 év alattiak vagyunk, 3 gyermekkel. Jelenleg, egy 58 m2-es önkormányzati bérlakásban élünk. Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-01 - 18:13

Kedves Tímea!
Közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.
Új lakásnak csak akkor minősülhetne az ingatlan többek között, ha az eladó gazdálkodó szervezet lenne.

Anita szerint:

2016-03-21 - 10:08

Tisztelt Hitelnet!
Az a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e CSOK-ra, ha mindenben megfelelünk, a gyerekek száma is rendben van, és a lakásra, amit megvásárolni szándékozunk 2008. után lett kiadva a használatba vételi engedély, azonban azt egy cég korábban már megvásárolta, és most az a cég értékesítené tovább a számunkra (magánszemélyek vagyunk).
Tehát új lakásnak minősül-e ez az ingatlan?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-25 - 13:29

Kedves Anita!
Az új CSOK rendelet értelmében véleményünk szerint nem minősül újnak a fenti ingatlan, mert első ízben történő értékesítésnek kellene lenni. Korábbi CSOK és szocpol rendelet alapján volt lehetőség másodízben történő lakásértékesítés esetén a fenti támogatás igénybevételére, egyéb feltételek teljesülése esetén.

István szerint:

2016-03-20 - 13:45

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy igényelhető-e a 10 milliós csok egy ingatlanra, ami 2010-ben új lakhatási engedélyt kapott?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-21 - 15:08

Kedves István!
Új lakás vásárlása esetén nemcsak annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a lakóingatlan 2008. június 30. után kiadott lakhatási engedéllyel rendelkezzen, hanem egyéb követelményeknek is meg kell felelni. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Zsófi szerint:

2016-03-19 - 22:53

Tisztelt Szakértők!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha olyan telket vásárolunk, amin már áll egy rossz állapotú ház, azt mennyire kell visszabontani ahhoz, hogy újnak számítson a leendő ház? Úgy olvastam, hogy az “alapozási munkától kezdve” újnak kell lennie, ez hogy értendő, be kell temetni a meglévő ház alapját, majd újra kiásni? Ha pince van a ház alatt, azt is be kell temetni ilyen esetben? Vagy mi az, ami egyáltalán felhasználható egy rossz állapotú házból?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-21 - 15:15

Kedves Zsófi!
Az új házat alapjaitól kezdve újonnan kell építeni és az építési engedélynek is új lakás építésére és nem “továbbépítésre” kell szólni.

Timi szerint:

2016-03-17 - 20:12

Tisztelt Szakértő!
Használt lakás vásárlásakor a “közeli hozzátartozó” kifejezés konkrétan mit jelent? Milyen kapcsolatok tartoznak ebbe a megjelölésbe?
Köszönettel: Timi

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-17 - 21:36

Kedves Timi!
A közeli hozzátartozó fogalma: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. (Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik – gyermek-szülő-nagyszülő, stb.)

Bogi szerint:

2016-03-12 - 14:09

Tisztelt Hitelnet!
Új lakást szeretnénk vásárolni Csok 10+10 segítségével. Önálló családi házat telekkel, összesen kb. 23 milló Ft-ért. Tudom, hogy a számlán a ház és telek árát külön kell feltüntetni, de a 10+10 csokot a teljes árra igénybe tudjuk venni, vagy a telek árát le nem fizethetjük a csokból? Kész ingatlan vásárlásról van szó, nem építkezésről.
A jogszabályban semmi ilyen infót nem találtam, csak a számlán való feltüntetésről.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-14 - 13:43

Kedves Bogi!
Új lakás vásárlásánál a 10+10 támogatás természetesen a telekárral növelt teljes vételárra igénybe vehető.

J.-né szerint:

2016-03-10 - 21:46

Fiam 2015. július 15. óta Ausztriában dolgozik orvosként, jelenleg is. Megvan a 180 napos biztosítási jogviszonya. Magyarországon, Sopronban laknak feleségével, naponta jár át Ausztriába dolgozni.
Új lakást szeretnének vásárolni Sopronban. Igényelhetik-e a CSOK-ot 2 gyermek után? Tehát a 2 gyerekes CSOK-hoz feltétel-e, hogy jelenleg Magyarországon dolgozzon.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-19 - 13:48

Kedves Asszonyom!
A CSOK valamennyi típusánál feltétel, hogy a kérelem benyújtásakor az igénylők közül legalább az egyik fél magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezzen.

Beatrix szerint:

2016-03-10 - 09:54

Tisztelt Szakértö!
2008-ban vásároltunk építési telket, amin 2014-ben kezdődött meg az építkezés, ami még jelenleg is tart, nyári használatba vétellel tervezve. Szeretnénk felvenni a CSOK-ot. A költségvetési tervezésbe – melyet a bankhoz kell benyújtanunk – be kell-e számítani jelen esetben a telek árát is?
Köszönettel: B

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-10 - 10:07

Kedves Beatrix!
A bekerülési költségbe nem kell beleszámítania telekárat.

László szerint:

2016-03-09 - 10:41

Kedves Hitelnet!
12 évvel ezelőtt új lakás vásárlásához 2 gyerek után SZOCPOL-t vettünk fel: 1.600 E + 400 E ÁFA visszaigénylés. A 10 év lejárt és most ismét új lakást szeretnénk vásárolni. Harmadik gyereket nem tervezünk. Kérdés, hogy fel tudjuk-e ismét venni a 2 gyerek után járó CSOK támogatást (Ha jól tudom 2.600 E Ft-ot), vagy a különbözetet? Ha a különbözetet, akkor az 1.000 E Ft vagy 600 E Ft.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-09 - 10:44

Kedves László!
Új lakás vásárlása esetén a korábban kapott szocpol (1,6M Ft) és a 2 gyermek esetén jelenleg elérhető CSOK (2,6M) különbözetére, vagyis 1M Ft-ra lehetnek jogosultak, ha a további igénylési feltételeknek is megfelelnek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Noémi szerint:

2016-03-05 - 11:03

Tisztelt hitelnet!
Nem igazán tiszta számomra, hogy mi minősül új lakásnak. A tavalyi Csok-nál egyértelmű volt, most nem. Van egy új ház, ami tavalyi használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Ingatlanépítő forgalmazó cég csinálta, de ő tavaly nyáron eladta egy másik építőipari cégnek, akinek ez a fő tevékenysége (cégkivonat szerint): 4120. Lakó- és nem lakó épület építése. Ettől a második eladótól vennénk mi meg. Amúgy teljesen okés a Csok jogosultságunk 2 gyerekre. Az FHB-t kérdeztem telefonon, azt mondták “szerintük teljesen jó lesz, nem lesz baj”. 🙂
Tudnának segíteni?
Köszönöm: Üdv: Noémi

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-24 - 18:53

Kedves Noémi!
Információink szerint a CSOK – a hatályos rendelet alapján – új lakás első ízben történő értékesítése esetén igényelhető. Adott esetben másodízben történő értékesítésről van szó, amihez véleményünk szerint nem nyújtható a támogatás.

Zsuzsa szerint:

2016-03-03 - 08:16

Tisztelt Hitelnet!
Segítségüket szeretném kérni. 2014-ben szocpolt vettünk fel 3 meglévő gyermekünk után új családi ház építésére. Sajnos a használatbavételi engedélyünket megkaptuk 10 hónappal ezelőtt. Ha jól értesültem róla, így elestünk a 10 milliós támogatás különbözetétől, ami a gyerekek után járna, mivel a feltételeknek megfelelünk.
Szeretnénk most a meglévő házunk mellé megvásásrolni legalább egy 60 m2-es lakást. Ebben az esetben megkapnánk a 10 milliós támogatás különbözetét? Mivel ha jól tudom, az új lakásban kell 10 évig életvitelszerűen laknunk, de akkor mi van a régi szocpollal? (mivel ott is ugyanez volt a feltétel és ezt 2014-ben vettük fel).
Vagy akkor ez sem jár nekünk?
Segítségüket előre is köszönöm!
Üdv. Zsuzsa

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-04 - 11:22

Kedves Zsuzsa!
A használatbavételi engedély kiadása előtt sem lettek volna már jogosultak a különbözetre. Ha ugyanis a régi szocpolból már történt részfolyósítás, akkor az emelt összeg nem vehető igénybe még a használatbavételi engedély megszerzése előtt sem.
Új lakás vásárlása esetén jogosultak lehetnek a különbözetre. A bentlakási kötelezettséget az új lakásban kell teljesíteni.

Ferenc szerint:

2016-03-03 - 08:12

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy megyeszékhelyen magánszemély által épített, nevére 2015. májusban kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező 150 m2-es házat lehet-e CSOK szempontjából új ingatlanként megvásárolni?
Köszönettel:
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-03 - 22:25

Kedves Ferenc!
Fenti ingatlan megvásárlásához az új építésű lakás vásásárlása vonatkozó támogatási összeg sajnos nem érhető el, mivel az adott lakóingatlan a CSOK rendelet alapján nem minősül újnak.

Viktória szerint:

2016-03-02 - 07:57

Leányunk, vejünk és 3 unokánk Debrecenben él. 2007-ben költöztek be az akkor épült-kész társasházi lakásukba. Van még fizetnivalójuk kb. 5 millió Ft. Az unokák: tíz, hét és egy évesek. A harmadik unoka kislány, tavaly januárban egy hetes korában fogadták örökbe.
Kérdezem: A kislány után – tekintve, hogy örökbefogadott – lehet-e CSOK-ot igényelni?
Üdvözlettel!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-02 - 16:22

Kedves Viktória!
A CSOK örökbefogadott gyermek után is igénybe vehető.

Klaudia szerint:

2016-02-28 - 16:52

Tisztelt Hitelnet,
Egy olyan lakást szeretnék vásárolni, melynek építését még el sem kezdték. A vásárláskor (várhatóan 1-2 héten belül) ki kell fizetnem 10% előleget, és az építés során folyamatosan merül majd fel költségem. Az lakást egy vállalkozótól veszem, nem én építtetem, és a telek sem az én tulajdonomban van. Használatba vételi engedélye várhatóan 2017. februárjában lesz.
Én most meg tudom igényelni a CSOK-ot új lakás vásárlására, vagy ilyenkor új lakás építésének számít ez az ügy? Fontos, hogy nem én építtetem a lakást, és nem is láttam/látok építési engedélyt vagy egyéb dokumentumot.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-29 - 10:02

Kedves Klaudia!
A fent leírt eset vásárlásnak minősül. Vásárlás esetén a hitelintézet a használatbavételi engedély megszerzése után egy összegben folyósít az eladónak. Van olyan pénzintézet, amely a CSOK kérelmet új építésű lakóingatlan vásárlásakor kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után fogadja be. Mivel az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 120 napon belül lehetséges a CSOK kérelem benyújtása, ezért ha ilyen bankhoz kívánja benyújtani kérelmét, figyelni kell a határidők betartására, vagyis az adásvételi szerződés úgy köthető meg, hogy a használatbavételi engedély kiadása és a kérelem benyújtása 120 napon belül történjen. Előtte előszerződést lehet kötni.
Ezzel szemben információink szerint létezik olyan bank is, amelynél a használatbavételi engedély megszerzése csak a CSOK szerződés megkötésének feltétele, de mivel NGM tájékoztató még nem került kiadásra a CSOK rendelet módosítása óta, ezért nem tudjuk még pontosan megmondani, hogy ez a jövőben is így marad-e.

Zsuzsa szerint:

2016-02-26 - 15:43

Tisztelt Szakértő!
CSOK illetve Adó-visszatérítési támogatás igénylés témában az alábbi kérdéseket szeretném tisztán látni.
Telek kérdés:
Férjem nevén van a telek amire építkezünk, 1 meglévő + 1 vállalt gyerek-re szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot.
Az építési engedély mindkettőnk nevére szól, a felépülő ingatlan bejegyzésénél is mindkettőnk neve fog szerepelni.
Milyen jogszabályt vagy rendeletet ami ezt szabályozza? Mindenhol kérik, hogy a telek közös tulajdon legyen, erről én semmilyen információt nem találtam, hogy ez kötelező lenne.
Értékbecslési eltérés:
A hitelintézmények többféle információt adtak, hogy új ház építése esetén a benyújtott költségvetési tervtől mennyivel térhet el az értékbecslő összeg, legtöbb helyen a +-20% eltérést adták meg.
A jogszabályt/rendeletet hol találom meg ami ezt szabályozza? Egyik hitelintézmény szerint ez csak a használt lakásoknál van, építkezésnél nincs ilyen.
Lehet-e KFT székhelye a támogatott ingatlan/telek? A munkavégzés nem itt történik, informatikai cég, ügyfeleket nem fogad, irodát nem tart fent az épületben. Milyen jogszabály szabályozza ezt?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Zsuzsa

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-30 - 11:53

Kedves Zsuzsa!
Banki információink alapján házastársak CSOK igénylésénél a telekben is tulajdonjoggal kell rendelkeznie mindkét félnek.
A 20%-os eltérés az építkezés esetére nem vonatkozik.
A 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet alapján véleményünk szerint a CSOK-kal finanszírozott lakás nem lehet gazdálkodó szervezet székhelye.

Sz.-né szerint:

2016-02-26 - 12:47

Tisztelt Cím!
Bár listás vagyok, ezáltal a jelenlegi ingatlanom is árverezés előtt áll. Érdeklődöm, ha szülők által tudok ingatlant vásárolni, melyben 50% tulajdont szerzek, ráadásul a három gyermekem után járó CSOK-ot is igénybe veszem, akkor az új ingatlanom árverezhető-e a fennálló tartozásaim miatt?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-26 - 13:48

Kedves Asszonyom!
A CSOK igénybevételével vásárolt lakóingatlanban csak a támogatott személy szerezhet tulajdonjogot, vagyis Ön. (Ha Önnek van élettársa vagy házastársa, akkor neki is tulajdonrészt kell szereznie az ingatlanban.) A CSOK-os lakásban az Ön szüleinek nem lehet tulajdoni hányada.
Végrehajtási kérdésekben irodánk nem illetékes.

Melinda szerint:

2016-02-26 - 09:38

Tisztelt Szakértő!
Van egy ház, melynek építési engedélye 2005-ös, de az építkezést most fejezték be, használatbavételi engedély még nincs. Ez esetben megkaphatjuk rá az új házra vonatkozó 10+10M Ft CSOK-ot (ha egyébként minden más követelménynek megfelel)?
Ha jól értelmeztem, akkor a jelenlegi tulajnak kell kérnie a használatbavételi engedélyt, de nekünk a CSOK igénylést még ez előtt kell benyújtanunk. Ezt jól gondolom?
Válaszát köszönöm!
Üdvözlettel:
Melinda

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-26 - 13:20

Kedves Melinda!
A 10+10 milliós támogatás új építésű lakás vásárlásához igényelhető. Vásárlás esetén újnak az a lakás minősül, mely 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt és amelyet gazdálkodó szervezet természetes személyre részére történő értékesítés céljából épít vagy építtet, és első ízben természetes személy részére értékesítenek.
Ha tehát magánszemély az eladó, akkor a lakás nem minősül újnak. Ebben az esetben a használatbavételi engedély kiadása után a használt lakás vásárlása esetén adható támogatási összeg vehető igénybe. A 3%-os kamatú támogatott hitel ehhez nem igényelhető. Az elérhető lakáshitelekről Szakértőink készséggel adnak tájékoztatást, ha elküldi online ajánlatkérését!

Vio szerint:

2016-02-26 - 14:53

Üdvözlöm, ugyanilyen kérdést már én is feltettem, de választ nem kaptam. Ugyanez a felállás, 2007-ben kezdték meg az építkezést, 70%-ban van kész, viszont cégtől vennénk meg az ingatlant. Így működhet?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-26 - 15:18

Kedves Vio!
Amíg korábban feltett kérdésével kapcsolatban (telek magánszemély nevén, ház gazdasági társaság nevén) nem kapunk konkrét állásfoglalást, addig sajnos nem tudjuk megválaszolni. Türelmét kérjük.

Karolina szerint:

2016-02-24 - 23:19

Két gyermekem egyedül nevelem, az öcsémet pedig nevelőszülőként, 4 éve.
Van- e lehetőségem igénybe venni mindegyikükre a CSOK-ot?
Tudomásom szerint törölték, de van-e valamiféle kiskapu, van-e esélyem speciális helyzetemre való tekintettel bárhová is (+)diszkriminációért fordulni?
Köszönettel:
Karolina

Hitelnet szerint:

2016-02-25 - 12:21

Kedves Karolina!
A támogatás csak saját vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekek után igényelhető jelenleg, nevelt gyermek után nem.

Szabó Gyuláné szerint:

2016-02-24 - 23:04

Használt lakóingatlant szeretnék vásárolni, testvéremmel 50-50 százalékban. Az ingatlan két különálló lakrészből áll. 3 gyermekem van. Igénybe szeretném venni a CSOK-ot. Egy gyermek után már kaptam anno szocpolt, de az az ingatlan jelzáloggal terhelt és azt már nem tudom fizetni. Valószínű, hogy az árverezésre kerül. Ez az ingatlan is szülői segítséggel lenne megvásárolva, a CSOK már az utolsó kifizetés lenne. Az én részem, amely 50 százalék, azt a gyerekek nevére szeretném iratni. Így jár e nekem a CSOK?

Hitelnet szerint:

2016-02-25 - 12:27

Tisztelt Szabó Gyuláné!
A támogatással vásárolt ingatlanban az igénylőknek tulajdont kell szereznie és más személy nem szerezhet benne tulajdont. Az ingatlant nem lehet a gyermekek nevére megvásárolni, mivel arra a támogatás nem lesz igényelhető.

Bori szerint:

2016-02-24 - 08:02

Tisztelt Hitelnet!

Szeretnénk igényelni a 10+10 millió forintos támogatást.Családom 5 fős 43 és 50 éves szülők vagyunk,19,13 és 3 éves gyermekekkel.Jelenleg vidéken élünk,de Budapestre szeretnénk költözni.
Nem teljesen egyértelmű nekünk a tájékoztatás.
Jól gondolom-e hogy először a vásárolandó lakást vagy házat kell megtalálnom,utána tudok intézkedni Bankban?Viszont ha találok lakást akkor azt le kell foglalózni,amelyhez tehát kell saját tőke is.
Ha új házat szeretnék építeni,ahhoz is igénybe tudom venni a támogatást?
Mennyi idő annak az elintézési ideje amíg támogatáshoz jutok?
Igényelheti-e az is a CSOK-t akinek személyi hitele van?

Köszönettel

Hitelnet szerint:

2016-02-24 - 08:39

Kedves Bori!
Fenti bejegyzésünkben részletesen olvashat a témáról. A 10 + 10 támogatás új lakás vásárlásra vagy építkezésre szól. Első körben célszerű egy hitelképesség vizsgálatot tartani, melynek birtokában már tudják, hogy mekkora értékű lakást tudnak megvásárolni. A CSOK igénylésnél a meglévő személyi kölcsön nem jelent akadályt, a hitelképességnél azonban lehetnek hatásai. Kérem forduljon az Ön lakhelyéhez legközelebb eső tanácsadónkhoz vagy kérje személyre szabott ajánlatunk online !

Eniko szerint:

2016-02-23 - 09:35

Kedves hitelnet…en meg januarban tettem fel nehany kerdest es meg mindig nem kaptam ra valaszt.Azt latom hogy akik sokkal kesobb kerdeztek mar kaptak valaszt.Az en kerdeseimnel azt irja hogy moderaciora var .Nem tudom hogy mukodik ez az egesz .Vagy meg varjak turelmesen ?

Hitelnet szerint:

2016-02-23 - 11:17

Kedves Enikő!
Töö9ben dolgozunk a válaszadáson, de az is előfordulhat, hogy nem egyértelmű a válasz a kérdésére. Válaszunkról mindenképpen értesítést fog kapni mailben. Köszönjük szépen türelmét és megértését.

loósz henriett szerint:

2016-02-21 - 15:15

Kerdésem a következő .. felvehető e a 10 milliós csok 2009 ben épült lakásra ha tulajdonos magánszemély( tehát a második tulajdonos lennék) és nem cég?

Hitelnet szerint:

2016-02-21 - 18:25

Kedves Henriett!
Ez az ingatlan már használt lakásnak minősül, hiszen a magánszemély tulajdonos már évekkel korábban megérte a használatbavételi engedélyt. Az erre a célra igényelhető támogatásról ide kattintva olvashat részletesebben.

Kálmán Éva szerint:

2016-02-22 - 18:14

Tisztelt Hitenet!

10+10M CSOK-ot szeretnénk igényelni a közeljövőben. Milyen házra vehető fel pontosan? Mit jelent az “új ház”, “új lakás” fogalma? Ha 2008 után teljes körűen felújították, átminősül-e új háznak? Pl.: “A ház legnagyobb része 2011-ben épült, ekkor az épület régebbi része is fel lett újítva (villamos- és vízvezetékek is)”
Illetve ha természetes személy használatában volt ez a ház 2011 után, akkor még felvehető rá a 10+10m CSOK? Vagy nekem kell lenni az első tulajdonosnak?

Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2016-02-22 - 18:21

Kedves Éva!

Az Ön által említett ház nem minősül új háznak számos okból kifolyólag. Az ezzel kapcsolatos feltételeket és részleteket fenti összefoglalónkban tekintheti meg.

Leila szerint:

2016-02-19 - 10:30

Tisztelt Szakértő!
Új lakást szeretnénk vásárolni CSOK támogatásból, hitel felvétele nélkül. 3 gyermekünk van, 3-4-5 évesek, élettársként lakunk jelenleg együtt. Én Gyesen vagyok, BAR listás. Minden papírunk meglenne a támogatás igényléséhez. A lakás 2008. július 1.-e után kapott lakhatási engedélyt. Jelenleg laknak benne, akik maguk építették, de a bank árulja, a banktól tudnánk megvásárolni, nem magánszemélytől.
Van-e valamilyen lehetőség, hogy megkapjuk rá a támogatást? A lakás megfelel minden előírásnak, 100 négyzetméter, 9 millió Ft az ára, a bank felbecsülte, minden megfelelő.
Kérem szíves segítségét, mert nagyon fontos lenne.
Nagyon köszönjük válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-02 - 23:58

Kedves Leila!
A fent leírt lakás nem minősül újnak, így arra a 10 milliós CSOK sajnos nem vehető fel. A vásárláshoz 3 gyermekük után 2,2M Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak.

Péter szerint:

2016-02-19 - 08:53

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekem van (3, 9, 11 évesek), családi házban élünk, amire még van egy pár év államilag támogatott hitel. Igényelhető-e a 10+10 millió Ft-os csok, ha új lakást vásárolnék?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-03 - 00:02

Kedves Péter!
Új lakás vásárlása esetén jogosult lehet 3 gyermeke után a 10 milliós CSOK-ra, ha teljesülnek a további – fenti bejegyzésünkben leírt – feltételek is. Arról, hogy mekkora összegű támogatott lakáshitelre lehet jogosult, Szakértőink előzetes hitelbírálat után tudják megmondani. Ehhez kérjük, küldje el online ajánlatkérését vagy keresse a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

Andrea szerint:

2016-02-18 - 17:51

Hitelnet!
31 éves, nem házas, gyermektelen. Mekkora összeg vehető igényben használt vagy új építésű lakás vásárlás esetén?
Köszönöm,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-18 - 18:40

Kedves Andrea!
Ha vállalt gyermek(ek) után szeretné igényelni a támogatást, akkor feltétel a házastársi kapcsolat és legalább a házastársak egyikének 40 év alattinak kell lenni. Aki gyermektelen, nem házas, az sajnos nem tud CSOK-ot igénybe venni sem használt, sem új építésű lakás vásárlása esetén.

Andrea szerint:

2016-03-02 - 12:13

Szuper! ezek szerint aki szingli, vagy nem akar házasodni az esélytelen, hogy támogatással lakáshoz jusson. Miért van az hogy egy esélyegyenlőségben, ahol a feminizmus elavult fogalom a 21. században ez megtörténhet? Nem várok választ, de azért remélem mindenki érzi mennyire le vagyunk maradva. Köszönöm

Kata szerint:

2016-03-02 - 15:28

Kedves Andrea!
Jobb lenne, ha inkább te “éreznéd” azt, hogy egy szingli, aki felelőtlenül éli világát gyermektelenül (nem gondolván se a saját, se a társadalom jövőjére) az ne akarjon már olyan támogatást kapni, mint aki 1-2-3-4 vagy még több gyermeket vállal. “Picit” nehezebb életet vállal az akinek gyermeke van.. Mielőtt leírsz ilyen butaságot, gondolkozhatnál! Nem is értem az ilyen gondolkodásmódot…

Tibor szerint:

2016-02-18 - 07:31

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdeklődni szeretnék.
Magánszemélytől szeretnék új építésű házat venni (még nincs teljesen kész, burkolni és festeni kell), így használatba vételi engedélyt sem kértek az ingatlanra.
Nekem van egy háztulajdonom, öröklés útján jutottam hozzá 2007-ben, haszonélvezeti jog van rajta. A feleségemnek nincs tulajdona. Most várjuk második gyermekünket (24. hetes a magzat). A harmadik gyermeket szeretnénk bevállalni.
Önerővel is rendelkezünk. Így szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot és némi kamattámogatott hitelt.
Milyen összegű CSOK-ot tudonk igénybe venni? (Mert a hitelintézetben azt mondták, hogy mivel számlát nem tudunk benyújtani a vásárlásról, így az ingatlan használt lakásnak minősül, lévén szó arról, hogy magánszemélytől szeretnénk megvásárolni az ingatlant.)
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-15 - 14:28

Kedves Tibor!
Magánszemélytől történő vásárlás miatt – a használatbavételi engedély megszerzése után – valóban a használt lakásra vonatkozó CSOK-ot tudják igénybe venni, ami 3 gyermek után 2,2M Ft. A 3%-os kamattámogatott lakáshitel használt lakás vásárlásához nem igényelhető, de az 5 éves kamattámogatású otthonteremtési kölcsön igen. Amennyiben szeretne személyre szabott, díjmentes tájékoztatást kapni az elérhető hitelkonstrukciókról, kérjük, küldje el online ajánlatkérését!

Tibor szerint:

2016-02-17 - 17:49

Tisztelt Szakértő!
Kérdésem, hogy CSOK keretein belül, új házunk építése kapcsán szeretnénk visszaigényelni az ÁFÁ-t.
A feltételek szerint mi minősül új háznak? A telken van egy meglévő melléképület, melyet a későbbiekben garázsként használnák, közvetlenül e mellé az épület mellé építjük az új házat. Tehát van egy meglévő épület átalakítás, és egy új lakóépület építés, amely az építési engedélyben is így szerepel.
A bankunk szerint mivel a két épület egymás mellett van, a ház nem minősül új háznak, véleményük szerint ez egy átalakítás (jelzem 30 nm nem lakóépület mellé építünk külön alapzattal, főfalazattal rendelkező 120 nm-es új lakóépületet.), amely miatt az ÁFA visszatérítés nem igényelhető!
A banki ügyintéző láthatólag nem merte felvállalni a helyzetet, hogy az építési engedélyben nem csak az új ház szerepel, hanem a meglévő átalakítása is. Ezért inkább elutasította a kérelmünket.
Kérdésem, ha egy meglévő melléképület mellé építünk egy új lakóházat (alaptól a tetőig), akkor nem jár az ÁFA visszatérítés lehetősége?
Mit tegyek, hiszen egy új házat építek, minden feltételnek megfelelek, viszont mivel a BŐVÍTÉS szó szerepel az építési engedélyben, valóban lecsúszok erről a fantasztikus lehetőségről?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-10 - 13:19

Kedves Tibor!
Amennyiben az építési engedély új lakóház építésére szól, akkor jogosultak lehetnek az új lakásépítés esetén elérhető CSOK-ra és adó-visszatérítési támogatásra. Ha bővítésre lett kiadva az engedély, akkor a bővítés esetén elérhető CSOK összeg igényelhető, adó-visszatérítési támogatás nem. (Mivel valójában új házat építenek, ezért az építési engedélyt célszerű lenne ennek megfelelően megkérni.) Bővítésre kiadott engedély esetén a banki ügyintéző sajnos nem tud mit tenni, mert a kormányrendelet alapján a támogatás új lakás építéséhez igényelhető, s az a meghatározó, ami az engedélyen szerepel.

Krisztina szerint:

2016-02-17 - 10:47

Tisztelt Szakértő,
Érdeklődnék, hogy abban az esetben jár-e a támogatás, ha cégtől vennénk egy telket, melyen van egy kb.20%-os készültségi fokban lévő ház (falak állnak), 2008 előtt kértek már rá építési engedélyt, mely már rég lejárt, viszont használatba vételi engedély még nincs, mivel alig csináltak valamit. Ha megvesszük és kérünk rá (tovább)építési engedélyt mint első tulajdonosok és építkezünk, igénybe tudjuk venni a támogatást?
Köszönöm segítségét!
Üdvözlettel,
Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-24 - 18:04

Kedves Krisztina!
Banki információink szerint továbbépítési engedély esetén a CSOK nem igényelhető. A jogosultsághoz az engedélynek új lakás/lakóház építésére kell szólnia.

Csilla szerint:

2016-02-10 - 21:19

Tisztelt Szakértő!
Új építésű házat szeretnénk vásárolni. A teleknek és a felépítménynek egy néven kell lenni a 10+10 millióhoz?
Az építtető testvére nevén van a telek (magánszemélyként), a házat viszont a cégtől vásárolnánk. A telket az építtető nem akarja átíratni a cégére, de akkor hogy kerül a nevünkre? Mi lehet a megoldás? Úgy sem szeretne, hogy mi mint magánszemélyek építkezzünk (és visszaigényeljük az 5 milliót), mert akkor ő bukja az áfát….
Hogy csináljuk, hogy jó legyen?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-15 - 14:59

Kedves Csilla!
A CSOK jogosultsághoz a teleknek és a felépítménynek egy néven (a gazdálkodó szervezet nevén) kell lenni. Nem vehető igénybe a támogatás, ha a telek magánszemély nevén van.

Pali szerint:

2016-02-09 - 08:34

Tisztelt Szakértő!
Most vásárolunk egy (használt) házat a régi CSOK alapján 2 milliós támogatással.
– Ha később új házba költöznénk a meglévő három gyermekkel, akkor ha visszafizetem a mostani 2 milliós támogatást – az esetleges büntetőkamatokkal együtt – akkor jogosult lennék-e az új 10 milliós támogatásra új lakás vásárlása esetén?
– Ha nem fizetem vissza, akkor jogosult lennék-e a különbözetre (8 milliós támogatásra) új lakás vásárlása esetén, illetve hogyan lehet megoldani, hogy a CSOK feltételek szerint a támogatott lakásban kell laknom, de ebben az esetben két lakásra is lenne CSOK támogatás.
Köszönettel:
Pál

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-09 - 08:38

Kedves Pál!
Ha a jövőben új építésű lakóingatlant vásárol, akkor a most kapott támogatás és a 10 milliós CSOK különbözetére jogosult lehet 3 gyermeke után anéklül, hogy a használt ház vásárlásához kapott kedvezményt visszafizetné. A CSOK rendelet várható módosítása információink szerint rendezni fogja az ott lakásra vonatkozó követelményeket is. Ebben az esetben az lesz a feltétel, hogy a CSOK különbözettel szerzett lakóingatlanban kell majd lakóhelyet létesíteni.

Vio szerint:

2016-02-09 - 08:08

Üdvözlöm!
Találtunk egy olyan 2009-ben épült új házat, aminek még nincs meg a használatbavételije (vásárlás esetén fejezi be az építtető). A telek magánszemély néven van. Viszont a ház vállalkozói tulajdonban van jelenleg. Azt az információt kaptuk, hogy ha a telket külön megvesszük és a nevünkre íratjuk, utána a vállalkozótól megvehető 10 Milliós CSOK-ra a ház.
Kérdésem, ez valóban járható út így?

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-17 - 15:22

Kedves Vio!
Információink szerint az új lakás vásárlásához igényelhető 10 milliós CSOK jogosultsági feltétele, hogy a telek és a felépítmény egyaránt az eladó gazdálkodó szervezet nevén legyen.

Viktória szerint:

2016-02-08 - 16:45

Tisztelt Szakértő!
Két gyermekünk van, akikre 2009 májusában igényeltünk szocpolt (2.400.000,- Ft) és kedvezményes hitelt (6%). Úton van a harmadik gyermek. Amennyiben az említett hitelt teljes egészében visszafizetjük, jogosultak lehetünk-e egy másik lakás vásárlására, csok igénybevételére (10.000.000 – 2.400.000 Ft, azaz 7.600.000,- Ft összegre), kedvezményes hitel felvételére, úgy, hogy jelenlegi lakásunkat nem adnánk el.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-08 - 16:47

Kedves Viktória!
Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén jogosultak lehetnek a CSOK különbözetre és a 3%-os támogatott lakáshitelre, ha az egyéb igénylési feltételek is teljesülnek. A meglévő lakástulajdon nem kizáró ok.

Zsuzsanna szerint:

2016-02-03 - 13:57

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy van három gyermekem, vásárolnánk egy házat, ami 2010-ben épült. Most laknak benne.
Nekünk jár-e a 10 milliós állami támogatás? Hitelt nem szeretnénk felvenni. Vagy csak annyi jár, amit használt lakásra adnak?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-08 - 12:51

Kedves Zsuzsanna!
A 10 milliós támogatás használt lakóingatlan vásárlásához nem igényelhető. A leírtak alapján fenti ingatlanvásárláshoz a használt lakás vásárlása esetén elérhető támogatási összeg vehető igénybe.

István szerint:

2016-02-03 - 11:27

Tisztelt Szakértő!
A jogszabály alábbi passzusának értelmezésében kérném segítségét:
"8. Pénzügyi rendelkezések 13.$ 3 pont:
A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy a bővítésre már felhasználta."
Egy jelenleg épülő, egy év múlva átadásra kerülő társasháznál ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy sem a csokot, sem a hitelt nem tudjuk az ütemezett fizetésre felhasználni, el kell adnunk a mostani lakásunkat (hiszen az önerőnk ebben áll), hogy a támogatást igénybe tudjuk venni?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-03 - 11:29

Kedves István!
Igen, a CSOK és hitel folyósítása csak a saját erő felhasználása – adott esetben megfizetése után – kezdhető meg, tehát ehhez először értékesíteni kell a meglévő lakásukat.

Renáta szerint:

2016-02-03 - 09:10

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg én és a férjem egy 3 éve lakáshitellel megvásárolt, 50-50% tulajdonú családi házban élünk 2 gyermekkel. Lakáshitelünk még durván 4,8 millió Ft. A mostani házat szeretnénk eladni (környezeti és egyéb családi okok miatt sem bővíteni sem felújítani nem szeretnénk), és a CSOK-ot kihasználva és vállalva a 3. gyereket új építésű lakás vásárlásába gondolkodunk. Sajnos durván 1 millió Ft személyi kölcsönünk is van (rendesen fizetve, nem vagyunk BAR listán).
Kérdésem az lenne, hogy ezek ismeretében igényelhetünk-e CSOK-ot és ha igen, akkor ennek elintézési módjára-folyamatára lennék kíváncsi.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-03 - 09:14

Kedves Renáta!
A megadott információk alapján igényelhető a CSOK, ha a további – fenti bejegyzésünkben olvasható – feltételek is teljesülnek.
Az adásvételi szerződébe bele kell foglalni a CSOK összegét, melyet a bank – az esetlegesen igényelt lakáshitellel együtt – a saját erő kifizetése után, a vételár utolsó részeként folyósít. A CSOK kérelem benyújtására az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül van lehetőség. A legtöbb bankhoz akkor nyújtható be a CSOK kérelem, ha az ingatlan rendelkezik már használatbavételi engedéllyel.

Balázs szerint:

2016-02-02 - 16:24

Tisztelt válaszadó:
a következő bekezdés annyira nem tiszta:
“Mekkora összegről kell számlát benyújtani?
Az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó teljes vételárról kell számlát benyújtani. A számlának a támogatott személy nevére kell szólnia. Lényeges, hogy a lakás árát és a telekárat külön fel kell tüntetni.”
Építtetőtől vásárolnánk a jövőben újépítésű lakást, az adásvételinkbe nem kell, hogy szerepeljen a telek ára, igaz? Csak a lakás meg a beálló ára, no meg ezekről kell csak számlát benyújtani? A telekhez nekünk semmi közünk.
Előre is köszönöm a válaszukat.
Üdvözlettel.
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-25 - 16:38

Kedves Balázs!
A vonatkozó rendelet kimondja, hogy új építésű lakóingatlan vásárlás esetén az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlát kell benyújtani. Ezek alapján tehát az Önök lakástulajdonára vonatkozó telekárat is fel kell tüntetni.

Gábor szerint:

2016-02-01 - 20:28

Tisztelt Hitelnet!
Egy olyan család esetében érdeklődöm CSOK-ról (10 millió támogatás + 10 millió 3%-os hitel), ahol:
– 3 gyermek már megvan (a legidősebb 18 éves múlt nemrég)
– mindkét szülő 40 év feletti
– új építésű lakásra költené
– a nevükön nem egy, hanem több ingatlan is van már. (és nem kívánják azokat eladni).
Lehetséges lenne-e ez?
Köszönettel,
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-01 - 20:36

Kedves Gábor!
– 20. életévét be nem töltött eltartott gyermek után automatikusan igényelhető a CSOK.
– Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén az igénylőkre vonatkozóan nincsen felső korhatár, tehát 40 év felett is jogosultak lehetnek rá.
– Az új építésű lakóingatlanra igényelt 10 milliós CSOK igénylésnél nem jelent kizáró okot a meglévő lakástulajdon.
A további speciális feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
Aki jogosult a 10 milliós CSOK-ra és igénybe is veszi azt, az jogosult a 3% kamatú támogatott lakáshitelre is. Erről IDE kattintva olvashat további részleteket.
A kérdések megválaszolása – a kérdések nagy száma miatt – jelenleg hosszabb időt vesz igénybe, amiért megértését kérjük, türelmét köszönjük. További kérdés esetén a jövőben is készséggel állunk rendelkezésére!

T.-né szerint:

2016-02-01 - 12:52

Tisztelt Szakértő!
Olvastam a válaszát “Mi minősül új lakásnak” Válaszában kitér egy olyan megfogalmazással, amely alapján új lakásként van nyilvántartva egy ingatlan, amennyiben azt gazdasági társaság építtette,s melyet maximum 3 éven keresztül bérlakásként használtak, majd az első alkalommal történő értékesítés ezután következik.
Kérdésem: Hol lehet kiolvasni ezt a 3 év bérbeadást?
A Cég aki értékesítené a ingatlanokat építési vállalkozótól vette meg 2009-ben új lakásként tovább értékesítési célból, de mivel a értékesíteni nagyon alacsony áron lehet, ezért bérbe adtuk a lakásokat magánszemélyeknek, cégeknek 2012-től. Ebben az esetben nem felel meg az új lakás feltételének?
Válaszát előre is köszönöm!
Köszönettel: Magdi

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-24 - 15:09

Kedves Magdi!
A fenti választ korábban, az akkor érvényben lévő rendelkezés alapján adtuk. Azóta az a rendelkezés már hatályát vesztette.

Enikő szerint:

2016-01-31 - 09:20

Tisztelt Hitelnet.hu
Erdélyben élő 4 gyerekes házaspár vagyunk. Első gyerekünk Magyarországon született. 40 évesek vagyunk. Még nem vagyunk magyar állampolgárok, de szeretnénk benyújtani a kérelmet a magyar állampolgárságra. A kérdésem az lenne, hogy mi jogosultak vagyunk, vagy leszünk ha magyar állampolgárokká válunk a CSOK-ra? Itt Romániában mindketten bejelentett munkaviszonnyal rendelkezünk, lakásunk vagy lakáshitelünk nincs. Természetesen magyarországi ingatlanba szeretnénk befektetni a pénzt és ott letelepedni a családdal együtt.
Milyen feltételek vagy milyen okmányok szükségesek ez esetben, ha egyáltalán jogosultak vagyunk vagy leszünk?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel.
Enikő 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-25 - 12:42

Kedves Enikő!
A CSOK-ot nemcsak magyar állampolgárok igényelhetik. Arról, hogy lehet jogosult a támogatásra, IDE kattintva tájékozódhat.
A három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával, a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, a menekült jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal, az oltalmazott jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással kell alátámasztani.
A használt lakás vásárláshoz igényelt CSOK esetén előírt további feltételeket ITT ismerheti meg.

Renáta szerint:

2016-01-29 - 15:02

Tisztelt szakértő!
Szeretném kérni a segítségüket az alábbi kérdésekben.
Csok-ot szeretnénk igénybe venni, 3. gyerek bevállalásával, új ház/lakás vásárlásával.
1. kérdésem:
Új családi ház vásárlásánál, ha az alapterület nincs meg 90 m2 (pl: 82 m2), de a tetőtéren a vállalkozó kialakít lakóteret, aminek a hasznos alapterületével együtt meg lesz a 90 m2, az megfelel-e a szabályoknak?
Másik kérdés:
Olyan ingatlan is megfelel, ha egy telken két különálló házat épít (vagy ikerházat), de lakásként lesznek bejegyezve. 90 m2 alatt lesznek, de 60 m2 felett. Így mivel lakás a minimum 60 m2 szabály lép érvénybe?
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-24 - 09:57

Kedves Renáta!
1. Amennyiben úgy vásárolják meg a lakást, hogy a szoba kialakítása már megtörtént, s így a lakóház hasznos alapterülete eléri a 90 m2-t, jogosultak lehetnek a támogatásra.
2. Ikerház esetében elegendő a 60 m2, de amennyiben egylakásos lakóépületről van szó, feltétel a 90 m2 hasznos alapterület.

Szilvia szerint:

2016-01-29 - 09:37

Tisztelt Szakértő!
10 milliós CSOK-ot szeretnénk felvenni, hitel nélkül. 3 gyermekünk van 4-4-10 évesek, házasok vagyunk. Van lakásunk, 50 nm. El szeretnénk adni, és az árát hozzátenni a CSOK-hoz, hogy újépítésű lakást vegyünk, 60-70 nm-eset. BAR listások vagyunk. Nem vettünk még fel ilyen támogatást. 41-42 évesek vagyunk. Én gyesen vagyok, nem volt bejelentett munkahelyem előtte, a páromnak megvan a 2 éves bejelentett munkaviszonya.
Érdeklődnénk, jogosultak vagyunk-e a Csok vissza nem térítendő 10 millióra hitel nélkül.
Köszönöm.
Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-29 - 09:44

Kedves Szilvia!
A leírtak alapján megfelelnének a 10 milliós CSOK feltételeinek, kivéve a BAR listát. Ez jelenleg kizáró ok, de információink szerint ez a feltétel egy februári rendeletmódosítást követően meg fog szűnni. A rendelet kihirdetését követően honlapunkon is tájékoztatást fogunk adni erről.

Péter szerint:

2016-01-29 - 08:01

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődöm, hogy igenybe vehető-e a 10 millió Ft-os Csok új második lakás vásárlásához abban az esetben, ha 3 kiskorú gyermekünk van, 40 és 41 évesek vagyunk, és van a nevünkön már lakóingatlan, amit nem tudunk eladni.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-29 - 08:51

Kedves Péter!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 10 milliós CSOK-ra második új lakás vásárlása esetén. A további speciális feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

László szerint:

2016-01-28 - 11:12

Tisztelt Szakértő!
46 éves vagyok élettársammal élek együtt, Ő 32 éves, három gyereket nevelünk közösen (az előző kapcsolatomból kettőt, 18 évesek és egy közöst ő 4 éves). A volt házasságom alatt felettünk a volt feleséggel 2.2000 Ft szocpolt. A volt feleség lakik a lakásban. (nem tudom kirakni…) A lakás 60 %-ban az én nevemen van. Jogosult lehetek a támogatásra és milyen mértékben (új vásárlásában gondolkodnánk plusz a kedvezményes hitel igénybevételével). Az élettársam nevén nincs lakás.
Köszönöm a felvilágosítást!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-28 - 11:13

Kedves László!
Új lakás vásárlása esetén az Önnél elhelyezett és háztartásukban nevelt 3 gyermek után a korábban kapott szocpol és a 10 milliós CSOK különbözetére lehetnek jogosultak, ha megfelelnek a további, fenti bejegyzésben olvasható speciális feltételeknek is.

Sándor szerint:

2016-01-27 - 20:12

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a fiamék vennének most egy új építésű házat, de magánszemélytől. Ilyenkor mi a teendő az 5 %-os ÁFÁ-val.
Jár-e egyáltalán? Vagy van-e lehetőség valamilyen módon érvényesíteni az ÁFA törvényt?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-24 - 08:36

Kedves Sándor!
Az 5%-os ÁFA kulcs érvényesítésére a fent leírt esetben sajnos nincs lehetőség.

Tünde szerint:

2016-01-27 - 18:35

Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg 2 gyermekünk van, akikre új lakás vásárlásnál igénybe vettük a szocpolt (11 és 6 évesek), 3. gyermekünkkel 26 hetes terhes vagyok. A jelenlegi lakásunk értékesítése után, új lakás vásárlására jogosultak vagyunk a már igénybe vett szocpol összegével csökkentett 10 millió forint CSOK összegére?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-27 - 18:38

Kedves Tünde!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a korábban kapott szocpol és a 10 milliós CSOK különbözetére. Az igénylés további speciális feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Csilla szerint:

2016-01-27 - 17:05

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy 2015 áprilisában írtam alá az adásvételi szerződést (2017-ben fog elkészülni, felépülni a lakás), van meglévő lakásom – arra semmilyen támogatást nem vettem igénybe – egyedül nevelek két 20 év alatti gyermeket, a szocpolt igénybe vehetem-e már aláírt szerződés esetén is?
Válaszukat előre is köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-27 - 17:08

Kedves Csilla!
CSOK kérelem benyújtására az adásvételi szerződés aláírását követő 120 napon belül van lehetőség. Ezt követően a támogatás már nem igényelhető. Jogosult akkor lehetne a CSOK-ra, ha a meglévő adásvételi szerződést felbontanák, majd újrakötnék belefoglalva azt is, hogy a vételár utolsó része a CSOK-ból (konkrét összeg) kerül kiegyenlítésre.

Boglárka szerint:

2016-01-27 - 16:05

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem a következő: Igényelhetjük-e az új, kibővített CSOK-ot a férjemmel (egyikünk se múlt el 40 éves) két gyerekkel (természetesen szeretnénk harmadikat is) egy olyan 140 négyzetméteres új házra, aminek építési engedélye 2004-es, de még lakhatási engedélyt nem kért rá az építtető? Ha igen, kinek kell kérni a lakhatási engedélyt? Neki vagy nekünk?
Köszönettel:
Boglárka

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-27 - 16:09

Kedves Boglárka!
A CSOK olyan új építésű lakás vásárlásához igényelhető, mely 2008. június 30. után kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik, melyet véleményünk szerint az építtetőnek kell megkérni. További feltétel, hogy az építtető jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, aki természetes személy részére való értékesítés céljára építette a lakást,
ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesít, vagy
bb) amelyet másodízben értékesít természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

József szerint:

2016-01-27 - 13:51

Tisztelt Szakértő!
Teljesen új építésű társasházban szeretnénk megvásárolni CSOK igénybevételével a 80 nm-esnek hirdetett lakást. Meglévő 3 kisgyermek, feltételek rendben lennének, viszont a Nemzetgazdasági Minisztériumi Tájékoztatóban részletesen szerepel, mi tartozik bele a hasznos nm fogalmába. A lakáson belül fszt 48,3 nm + tetőtér 22 nm és terasz tartozik. A tetőtéren belül a 190 cm belmagasságot hogyan kell érteni? Átlag vagy külön lemérendő mennyi nm felel meg 190 cm belmagasságúnak?
Másik kérdés a visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozik. A lakás vételára 21,5 M Ft. Olvastam, hogy 10 M Csok támogatás nem illetékköteles, de olvastam azt is, hogy jogi személytől megvásárolt teljesen új lakás 15 M Ft-ig illetékmentes. A 21,5 M vételárnak akkor 6,5 M után kell megfizetni a 4 %-ot, vagy a 10 millió levonása után már nincs is illetékalap?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-24 - 08:32

Kedves József!
A hasznos alapterületbe véleményünk szerint az a rész tartozik bele, melynek belmagassága eléri az 1,9 m-t.
Illetékkérdésben javasoljuk, hogy kérje ingatlanjogi szakértő vagy a területileg illetékes NAV illetékfőosztályának tájékoztatását.

Emese szerint:

2016-01-27 - 09:45

3 gyermeket nevelek egyedül, jelenleg gyesen vagyok. Ha el tudnék helyezkedni és meglenne a 180 napos munkaviszonyom, új lakásvásárláshoz igénybe tudnám venni a csokot? Jelenleg Eszközkezelőtől bérlem a lakásomat, és mivel állami kezességvállalt hitelem volt, így ebből adódóan a NAV felé is van tartozásom. Ez kizáró ok lehet? A hitelem teljes mértékben lezárt.
Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-27 - 09:49

Kedves Emese!
Új lakás vásárlása esetén a 10 milliós CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges oly módon, hogy az utolsó 180 napnak munkaviszonynak kell lenni. Arról, hogy e támogatás igényléséhez szükséges TB jogviszony igazolás mikor adható ki Önnek, a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni.
A jogosultság további feltétele, hogy az igénylőnek nem lehet a NAV felé tartozása és jelenleg kizáró ok az is, ha adati korábbi hitelmulasztás miatt szerepelnek a KHR-ben.

Henrik szerint:

2016-01-27 - 09:05

Tisztelt Hitelnet!
Tanácsot, információt szeretnék kérni az alábbi élethelyzettel kapcsolatosan:
2015 áprilisában szerződött családom egy építtetővel egy újonnan épülő sorház megvásárlására. A ház használatbavételi engedélye 2015 szeptemberében elkészült, az ingatlant CSOK, munkáltatói kölcsön, Fundamenta felhasználás mellett kifizettük, átvettük. /A 2015. júliusában indított CSOK rendszer szerint 2 gyermek után igényeltük és kaptuk meg a támogatást./
A kérdésem az lenne, hogy a 2015 decemberében elfogadott új törvényi szabályozások alapján minket, mint 2015-ös CSOK igénylőket, ingatlan vásárlókat kizártak az 5%-os ÁFA igénybe vételétől, tehát a már kifizetett vételárból /27% Áfa tartalommal/ nincs lehetőség visszaigényelni a 2016-os adóbevallás során, számlákkal igazolva Áfa különbözetet?
Szíves válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-27 - 09:06

Kedves Henrik!
Információink szerint az 5%-os ÁFA igénybevételére visszamenőlegesen már sajnos nincs lehetőségük.

Zsuzsi szerint:

2016-01-26 - 11:54

Üdvözlöm!
A férjemmel 2015 márciusában vettünk egy új lakást, melyre igénybe vettük a szocpolt is. Van 2 gyermekünk és vállaltuk a 3. gyermeket is. Ilyen esetben jogosultak vagyunk valamennyi összegre? A házon van hitel is. Esetleg arra igényelhető valamennyi összeg vagy pár hónap miatt lecsúsztunk a 10 milliós összegről?

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-26 - 11:56

Kedves Zsuzsi!
Visszamenőleg már sajnos nincs lehetőség a 10 milliós CSOK igénybevételére. A 2015-ben kapott CSOK és a 10 milliós CSOK különbözetét akkor tudnák igénybe venni, ha ezt követően vásárolnának vagy építenének új lakást.

Claudia szerint:

2016-01-26 - 11:08

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék erről az új Csok rendeletről.
Most ahol élünk, rengeteg lakást látunk épülni. Van olyan is, ami 9,9 millióért épül. Ahhoz fel lehet úgy venni a 10 milliós Csok-ot, hogy hitelt egyáltalán nem kell? Tehát a Csok-ból elméletileg meg lehetne venni, vagy ilyenkor az állam megfelezi a Csok-ot és csak a lakás árának felét adják oda így, a másik felét meg hitelbe kell?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-26 - 11:10

Kedves Claudia!
Amennyiben a CSOK összege fedezeti a vételárat, akkor hitel felvétele nélkül, csak CSOK-ból is finanszírozható az ingatlan. A 10 milliós CSOK speciális igénylési feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

András szerint:

2016-01-25 - 14:38

Tisztelt Hitelnet!
2015-ben szerződtünk az újonnan épült lakásunk építtetőjével, 2015-ben még csak előleget fizettünk. A lakás 2015 novemberben kapta meg a használatba vételi engedélyt.
A szerződés még a 27%-os ÁFA-t tartalmazta. Új szerződést kell írni, melyben a fennmaradó összeg 5%-os ÁFA-val szerepel, vagy ki kell fizetni a 27%-os ÁFA-val terhelt vételárat és utólag visszaigényelni magánszemélyként?
Köszönettel:
Horinka András

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-25 - 14:42

Kedves András!
Attól függ, hogy miben állapodtak meg a kivitelezővel. Ha a nettó + áfa módon történő elszámolásban állapodtak meg és az ügylet 2016. január elseje után teljesül, akkor már az új adókulcsnak és adóösszegnek kell a számlán szerepelnie. Ebben az esetben Önök élvezheti az alacsonyabb áfakulcsból adódó előnyt.
Ellenben amennyiben bruttó megállapodás jött létre Önök és a kivitelező között, akkor a szerződés értelmében a fizetendő összegnek tartalmaznia kell az adómértéket is. Ha pedig ez a megállapodás már létrejött, akkor feltehetőleg az összegeket még 27%-os áfakulccsal kalkulálták a felek. Ebben az esetben a vásárló kifizeti a bruttó összeget és közben a kivitelezőnek a bruttó összeg a 4,76%-át kell befizetnie áfaként, így ebben az esetben a kivitelező élvezheti az alacsonyabb áfakulcs előnyeit.

Erzsi szerint:

2016-01-24 - 14:10

Érdeklődöm, ha valaki használt lakást kíván vásárolni és ahhoz elegendő a 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás, akkor sem lehet az illető BAR listás?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-23 - 11:15

Kedves Erzsi!
Használt lakóingatlan vásárlásához nem igényelhető a 10 milliós CSOK, csak új építésű lakóingatlan vásárlása vagy új ház építése esetén érhető el ez az összeg.
A használt lakás vásárlása esetén elérhető CSOK összegéről IDE kattintva tájékozódhat.
A jogosultságot a BAR lista nem zárja ki.

Szabolcs szerint:

2016-01-21 - 21:33

Tisztelt Hitelnet!
Egy 2014-ben épült lakóházat szeretnénk megvásárolni. Az építési engedélyt 2007-ben adták ki, viszont a ház nem épült meg csak 2014-ben, ezért 2011-ben fennmaradási és továbbépítési engedély lett kiadva, amely szerint épült a ház. (módosítva lett a hát alapterülete is).
Ebben az esetben jogosultak lehetünk-e a 10+10 milliós CSOK-ra (3 gyerek esetén) vagy csak a használt lakóház vásárlása szerinti 2,2 millióra, amennyiben a ház nagyobb mint 75 m2?
Előre is köszönöm a segítséget!
Üdvözleetel,
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-23 - 09:26

Kedves Szabolcs!
Amennyiben magánszemélytől vásárolják a házat, akkor mindenképpen a használt lakásvásárlás esetén adható összeg lehet elérhető.

Dávid szerint:

2016-01-20 - 21:47

Tisztelt Szakértő!
3 (10 év alatti) gyermekünk van, alapvetően megfelelünk a csok igénybevételére vonatkozó feltételeknek, és szívesen eladnánk jelenlegi (tehermentes) lakásunkat, hogy nagyobbra cseréljük (hitel nélkül, csak a 10 milliós csok támogatás segítségével). Állandó lakcímünk Magyarországon van (ez így lesz a jövőben is), azonban jelenleg külföldön élünk (és vagyunk TB-biztosítottak).
(a) Ilyen esetben is igényelhető a 10 millió forint összegű támogatás?
(b) Mit jelent pontosan az “életvitelszerű” otttartózkodás és (c) hogyan ellenőrzik azt?
(d) Hogyan szabályozza jogszabály azt az esetet, amikor (a csok igénybevételt követő) tíz éven belül a család három hónapot meghaladó időszakot külföldön tölt?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-07 - 16:40

Kedves Dávid!
A 10 milliós CSOK igénylésénél a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 180 napos időszakban az igénylők egyikének magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ha jelenleg külföldi TB jogviszonnyal rendelkeznek, akkor a támogatásra sajnos nem jogosultak.

Csilla szerint:

2016-01-19 - 13:11

Tisztelt Hitelnet.
Azt szeretném még megkérdezni, hogy 65 négyzetméteres új társasházi lakást szeretnénk megvásárolni. Ehhez szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot és a hozzákapcsolódó hitelt. Előreláthatólag 18-19 millió forint körül lenne a lakás. 2 meglévő gyermekünk van, egyet vállalnánk.
Mennyi önerő szükséges hozzá? Csok beleszámít esetleg az önerőbe?
Nagyon szépen köszönöm a segítségüket.
Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-19 - 13:15

Kedves Csilla!
Létezik olyan bank, amely mind a meglévő, mind a vállalt gyermek után kapható CSOK összegét önerőként veszi figyelembe és nem számítja bele az ingatlanok maximális terhelhetőségébe. Arról, hogy adott esetben mennyi önerőre lenne szükség, Szakértőink a további részletek – például jövedelmi helyzet – ismeretében tudnak pontos tájékoztatást adni. Ehhez kérjük töltse ki online ajánlatkérő nyomtatványunkat!

Richárd szerint:

2016-01-19 - 13:02

Tisztelt Szakértő!
3 gyermekünk van a feleségemmel és egy saját tulajdonunkban lévő vidéki családi ház (tehermentes!). Egyetemre készülő gyermekemnek szeretnék a közeli megyeszékhelyen új, 60 m2 feletti lakást vásárolni, ami akár a 3 gyermeknek szolgálhatna lakásul az egyetemi évek alatt. Mi a feleségemmel és a kisebb gyerekekkel nem szeretnénk a meglévő családi házból elköltözni. Ilyen esetben is igényelhető a 10 millió forint összegű támogatás és a 10 milliós lakáshitel?

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-19 - 13:04

Kedves Richárd!
A 10+10 támogatás igénybevételével vásárolt lakásnak a támogatott személyek és eltartott gyermekek lakóhelyéül kell szolgálni és ott 10 évig életvitelszerűen lakni. Ha Önök a célingatlanba nem kívánnak beköltözni, akkor a jogosultság e feltétele sajnos nem teljesül.

Ági szerint:

2016-01-19 - 12:36

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekünk van, férjem elmúlt 40 éves , én még nem. Ingatlanunk a férjem nevén van. Jogosultak lehetünk -e a 10+ 10 millió forintra lakásvásárlás céljára? HA igen mekkora lakást kell v. lehet vennünk? vagy tetőtér beépítés szóba jöhet-e? Megtarthatjuk-e a régi ingatlanunkat?
Köszönettel: Ági

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-19 - 12:40

Kedves Ági!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen az igénylőkre vonatkozóan felső korhatár. Amennyiben új lakást vásárolnak, jogosultak lehetnek a 10+10 támogatásra. A vásárolandó lakás hasznos alapterületének el kell érnie a 60 m2-t, ha új építésű családi házat vásárolnak, akkor legalább a 90 m2-t. A meglévő lakástulajdon nem jelent akadályt, tehát azt megtarthatják.
Arról, hogy tetőtér-beépítés esetén mi minősül új lakásnak, IDE kattintva tájékozódhat.

Tímea szerint:

2016-01-19 - 11:58

Tisztelt Szakértő!
Szeretném megtudni, hogy 41 évesen két gyermekkel (4 éves és 6 hónaps) jelenleg a 3. gyermekünket várjuk (terhességi hét 12.) férjem 45 éves. Igényelhetjük-e a CSOK-ot új lakás vásárlására, ha a kérelem benyújtásakor már betöltöm a 24. hetet a 3. gyermekünkkel?
Köszönöm válaszát,
Üdv. Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-19 - 12:00

Kedves Tímea!
A 24. terhességi hét betöltése után meglévő gyermeknek számít a magzat, ezért akkor is jogosultak lehetnek a támogatásra, ha mindketten 40 év felettiek.

Zoltán szerint:

2016-01-19 - 11:29

Üdvözletem!
Az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a feleségemmel a CSOK-ra, ha már van a nevünkön egy családi ház? Egy új lakás vásárláshoz szeretnénk felvenni a támogatást.
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-19 - 11:34

Kedves Zoltán!
A jelenlegi szabályozás szerint a meglévő lakástulajdon abban az esetben nem jelent akadályt, ha a 3 gyermekesek által új lakásszerzéshez igényelhető 10 milliós CSOK-ot veszi igénybe az igénylő. Egyéb esetben a hitelintézetek vizsgálják a támogatott személyek és velük költözők gyermekek meglévő lakástulajdonát. Arról, hogy ilyen esetben mely lakástulajdon számít kivételnek, IDE kattintva tájékozódhat.
A közeljövőben várható azonban a CSOK rendelet módosítása, mely ezt a feltételt is érintheti. A változásról honlapunkon is be fogunk számolni, addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Péter szerint:

2016-01-18 - 22:07

Tisztelt Hitelnet!
Illeték kiszabás szempontjából új építésű háznak számít-e az az ingatlan, aminek 2015 decemberében adták ki a használatba vételi engedélyét a házat építtetők (első tulajdonos) számára, akik most eladják.
Köszönettel, Péter

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 09:08

Kedves Péter!
Információink szerint fenti ingatlan illeték kiszabás szempontjából újnak minősül.

Péter szerint:

2016-01-18 - 20:15

Tisztelt Szakértő!
2013 óta vagyunk házasok a feleségemmel, 2016 májusában várjuk második gyermekünket. Feleségem hiteltartozás miatt BAR listára került, sajnos jelenleg nem áll módunkban rendezni a tartozását.
Új lakás vásárlását tervezzük. Szeretném megtudni, hogy megkaphatjuk-e a támogatást a gyermekek után, ha a leendú ingatlan csak az én tulajdonomat fogja képezni? Ha az említett verzió nem kivitelezhető, akkor milyen módon juthatnánk a csok-hoz?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 08:21

Kedves Péter!
Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a CSOK-ra és mindkét félnek tulajdonjoghoz kell jutni a célingatlanban. A CSOK rendelet február 11.-ei módosításával azonban eltörölték azt az előírást, miszerint kizáró ok a KHR. Így csak CSOK igénylésnél nem kizáró ok, ha felesége BAR listán szerepel. Hitelfelvételre azonban továbbra sincs lehetőség ilyen esetben.

Kata szerint:

2016-01-18 - 16:30

Tisztelt Hitelnet!
Sorházat szeretnénk vásárolni (tulajdoni lapon szerepelni fog a ház és a telek is, házak csak a kocsibeállókkal fognak érintkezni) úgy, hogy most kötnénk le és csak júniusban fogják átadni. Az egyik kérdésem, hogy ha jól értelmezem, akkor csak az egylakásos lakóépületnek kell megfelelni-e a 90 nm-es minimumkövetelménynek, így a sorházra már a 60 nm-es kikötés vonatkozik?
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy mekkora kockázatot lát Ön abban,,hogy a ház elkészültéig, tehát júniusig olyan mértékben módosítják a CSOK-ot (nem a kedvezményes hitelt), hogy esetleg ne feleljünk meg a feltételeknek és a befizetett önerőnket elveszítsük?
Köszönöm szépen a segítségét!

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 07:59

Kedves Kata!
Az ikerház valóban nem minősül egylakásos lakóépületnek, így ebben az esetben a lakásra vonatkozó hasznos alapterületnek kell megfelelni, ami 60 m2.
A CSOK jelenlegi feltételeinek esetleges változásait sajnos nem tudjuk megjósolni.

Zsolt szerint:

2016-01-17 - 14:16

Tisztelt Hitelnet!
Van egy 2013-ban kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező családi házunk (saját erős építkezés, Forint hitellel), házasok vagyunk, van két gyermekünk, tervezzük a harmadikat. Erre a meglévő házra szeretnék egy új szintet építeni (nem külön bejáratú), ami építési engedély köteles. Kérdés, igényelhető–e ebben az esetben is a csok?
Válaszukat előre is köszönöm!
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-17 - 13:49

Kedves Zsolt!
A fenti bővítéshez elvileg igényelhető a CSOK, ha a további feltételeknek is megfelelnek, melyekről IDE kattintva tájékozódhat.

Zsófia szerint:

2016-01-16 - 17:41

Tisztelt Szakértő!
Van egy szerkezetkész házunk, melynek az első építési engedélye 2008. előtt lett kiadva.
A kérdésem az lenne, hogy ha egy építési vállalkozó megveszi tőlünk és befejezi akkor, akinek utána eladja, az igénybe veheti-e a kész ház megvásárlására az új CSOK-ot?
Válaszát köszönöm!
Zsófia

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-13 - 15:36

Kedves Zsófia!
Véleményünk szerint a fent leírt esetben működhet a CSOK-kal történő finanszírozás.

Ilona szerint:

2016-01-14 - 10:43

Gyermekem másfél éve eladott egy lakást, majd egy éven belül az eladási árat is felhasználva párjával nagyobb lakást vettek. Ha az ifjú házasok eladnák lakásukat és 3 gyermek vállalásával Csokot igényelnének, mit kellene a tervezett családi ház vásárlására fordítaniuk?

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-14 - 10:45

Kedves Ilona!
Ebben az esetben véleményünk szerint az 5 éven belül eladott mindkét lakás eladási árát kellene továbbforgatni, ami csökkenthető az azokra esetlegesen felvett és az eladási árból végtörlesztett lakásvásárlási hitel összegével. A 10 milliós támogatáshoz új építésű lakóingatlant kellene vásárolniuk. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Valéria szerint:

2016-01-14 - 10:39

Tisztelt Szakértő!
A férjemmel 3 gyermeket nevelünk 11, 17, 21 évesek. A 21 éves lányunk egyetemen, nappali tagozaton tanul. Több éves munkaviszonyunk van. Lakástulajdonnal rendelkezünk. Szocpolt. kaptunk már két gyerekre 400.000 Ft-ot. Igényelhetjük-e a CSOK új építésű lakás vásárlására a 10 millió támogatást? Vagy kizáró ok a lakástulajdon?
Segítségét előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-14 - 10:41

Kedves Valéria!
A leírtak alapján a korábban kapott szocpol és a 10 milliós CSOK különbözetére lehetnek jogosultak új építésű lakás vásárlása esetén. A meglévő lakástulajdon nem kizáró ok, ha azonban azt a CSOK kérelem benyújtása előtt értékesítik, akkor annak eladási árát tovább kell forgatni az új lakás vételárába.

Orsolya szerint:

2016-01-14 - 10:30

Tisztelt Hitelnet!
Fél éve hivatásos anyaként otthon vagyok, GYET-en, előtte 8 évig folyamatosan GYED-en, GYES-en voltam a 3 gyermekemmel. Érdeklődnék, hogy a GYET munkaviszonynak számít e és ha minden egyébnek megfelelek, igénybe vehetem e a 10 + 10 millió forintot? És ha igen, meddig kell befejezni az új ház/lakás építését?
Köszönettel:
Orsi

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-14 - 10:37

Kedves Orsi!
A 10+10 milliós támogatáshoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges oly módon, hogy az utolsó 180 napban az igénylő keresőtevékenységet végez. A főállású anyaság sajnos nem számít keresőtevékenységnek, így ha egyedülállóként venné igénybe a támogatást, sajnos nem felel meg e feltételnek. Amennyiben házas, vagy élettársi kapcsolatban él és párja részéről igazolható a fenti TB jogviszony, akkor jogosultak lehetnek rá.

Szilvia szerint:

2016-01-13 - 20:56

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék mi számít újépítésű háznak? A másik kérdés: válófélben vagyok, de együtt élek a mostani párommal, van 3 gyermekem a Férjemtől! Ilyen esetben mi vonatkozik rám/ránk? Mind a két félnek kell a TB jogviszony vagy elegendő az egyikünknek?

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-13 - 21:03

Kedves Szilvia!
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat az új lakás fogalmáról.
Amíg házas, addig mostani párjával nem igényelhetik együttesen a támogatást. A CSOK kérelemhez be kell nyújtani a jogerős válási határozatot, illetve elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését igazolni kell a jogerős bírósági ítélet bemutatásával. A jogosultsághoz elegendő, ha az egyik fél rendelkezik a legalább két éves TB jogviszonnyal.

Balázs szerint:

2016-01-12 - 21:28

Tisztelt Válaszadó!
Érdeklődnék, hogy egy most induló projektnél, amit várhatóan jövő év áprilisában fejeznek be és mondjuk július-augusztusi hónapban kapja meg a használatbavételit, mikor kell végleges adásvételit kötni az építtetővel?
Lehet még idén is és adásvételit követően 120 napon belül beadni az 10 milliós igénylést? Vagy csak 2017 tavaszán, amikor már közelit a használatbavételi igénylés?
Üdvözlettel.
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-25 - 20:33

Kedves Balázs!
Legújabb információnk szerint van olyan bank, ahol új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély benyújtása a támogatási szerződés megkötésének és nem a CSOK kérelem benyújtásának feltétele. Így az adásvételi szerződés még idén megköthető, s a CSOK kérelem 120 napon belül benyújtható. Mielőtt azonban megkötnék az adásvételi szerződést, a hitelintézeteknél érdemes utána nézni annak, hogy mely bank fogadja be a kérelmet a használatbavételi engedély nélkül és ez alapján célszerű dönteni az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról.

Monoka szerint:

2016-01-12 - 18:27

Tisztelt Hitelnet!
Ma érdeklődtünk az OTP-ben és teljesen bizonytalanságba. Kinéztünk 20 millióért egy újépítésű sorházat. Jogosultak vagyunk a 10+10-re, 3 gyermekünk mar van. Az építtető 2% foglalót kér, ami ez esetben 400.000 Ft.
Illetve van a kormányhivatalnál 750.000 föggőben lévő szocpol, mert most adtuk el a lakásunkat. A lakásból így 200.000 Ft-unk lett, a többi sajnos ment a CIB-nek. (9,6 millióért adtuk el és 9,25 a hitelünk.)
Ebben az esetben közölte az OTP-s hölgy, hogy a 10 milliós hitelbe van-e önerőnk, hogy a házra fel tudjuk venni a hitelt? Illetve, hogy a férjem kinti kb. 440.000 Ft-os fizetése nem lesz elég… ??? Most ezt jól értem? 20 millióból 8,8 a csok, 400.000 foglaló + majd a 750.000, tehát 9,6 millióra lenne szükségünk és még ez esetben is kérnek 20% önerőt? Az OTP nem számítja be a csokot önerőnek? Vagy csak én nem értem?
Köszönöm szépen!
Monoka

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-19 - 15:58

Kedves Monoka!
A CSOK összege önerőként vehető figyelembe. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink tájékoztatni fogják Önöket az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről és az igénylés menetéről, módjáról.

Lívia szerint:

2016-01-11 - 19:17

Tisztelt Hitelnet!
A rendelet értelmezését szeretném kérni amennyiben lehetséges. 2011-ben épített családi házunkat szeretnénk eladni megváltozott körülmények miatt. Lenne rá érdeklődő, csak nem vagyunk tisztában a CSOK értelmezésével. A fiataloknál három kicsi gyermek van, Ők megfelelnek a feltételeknek.
Köszönöm megtisztelő válaszát, üdvözlettel, Lívia

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-19 - 13:17

Kedves Lívia!
A 2011-ben épített lakóház nem minősül új építésűnek. A vásárláshoz a használt lakás vásárlása esetén elérhető 2,2 milliós CSOK érhető el 3 gyermek esetén.

Julcsi szerint:

2016-01-09 - 23:18

Tisztelt Szakértő!
Ikerház vásárlása esetén az új CSOK szerint minimum 60 nm kell lenni vagy erre az ingatlantípusra a 90 nm előíras vonatkozik? Én úgy értelmeztem, hogy az önálló házra vonatkozik kizárólag a 90 nm-es, a többi ingatlantípusnál a 60 nm a határ.
Kérem, segítsen eldönteni.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-18 - 14:41

Kedves Julcsi!
A 3 gyermekes CSOK-nál az új építésű ikerház hasznos alapterületének legalább 60 m2-nek kell lenni.

Sándor szerint:

2016-01-09 - 16:44

Tisztelt Hitelnet!
Az új, 3 gyermek vállalása estén kapható 10+10 millió forintos hitellel kapcsolatban érdeklődnék. Amennyiben 3 gyermek vállalásával kívánjuk felvenni a Csok-ot, a felvenni kívánt 10 millió összegű Csok támogatás önerőként számít-e. Amennyiben igen, a 10 millió forint Csok támogatás felett igényelt hitel tekintetében szükséges-e további önerő?
A választ előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-23 - 13:40

Kedves Sándor!
Van olyan hitelintézet, amely a vállalt gyermek után adható CSOK-ot is önerőként veszi figyelembe, vagyis nem számítja bele az ingatlanok maximális terhelhetőségébe. Azt, hogy további önerő szükséges-e, az adott ügylet részleteinek ismeretében tudják megmondani Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

K. Enikő szerint:

2016-01-09 - 13:44

Tisztelt Szakértő!
A kérdésem a következő lenne. Tegyük fel, hogy három gyermek után a 10 milliós támogatást igényelve új építésű lakást veszek. A lakást végül eladom, de teljes összeget, melyet kaptam érte, egy másik ingatlan megvételére fordítom egy éven belül. Úgy tudom, a rendelet nem írja elő, hogy az újabb lakás is új építésű legyen (ahogy például azt viszont továbbra is kizárja, hogy közvetlen hozzátartózótól vegyem az ingatlant, és előírja, hogy életvitelszerűen ott kell laknom, valamint elidegenítési jog van ezen az ingatlanon is stb.). Az, hogy az újonnan, másodszorra megvett (akár használt, akár új) lakás területe ne legyen kisebb 60 négyzetméternél, nincs kikötve? Az elsőként megvett új építésű lakás természetesen minimum ekkora lenne, az előírásoknak megfelelően. De ha ezt értékesítem, a második lakás már lehet kisebb?
Köszönettel:
Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-17 - 18:24

Kedves Enikő!
Az új CSOK rendelet alapján az új lakás építéséhez vagy vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő öt év elteltével lehetséges az ingatlan eladása, majd a CSOK újabb ingatlanra történő átvitele. Az újabb ingatlan ekkor már használt is lehet, de előírás, hogy a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterülete meghaladja a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, illetve vásárolt új lakás hasznos alapterületét.

Judit szerint:

2016-01-08 - 23:50

Tisztelt Szakértő!
Új építésű ingatlant vásárolnánk, a használatbavételi engedély 2015. novemberben lett kiadva, az eladó viszont magánszemély. Ebben az esetben ez használt vagy új lakásnak minősül?
Válaszát előre is köszönöm.
J

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-09 - 14:35

Kedves Judit!
Ebben az esetben a használt lakás vásárlása esetén elérhető támogatási összeg igényelhető.

Gábor szerint:

2016-01-08 - 16:01

2007-ben vásároltunk új építésű lakást, 3 gyermek után igényeltünk 3,8 millió szocpolt. Most milyen módon tudnánk az új szocpolt (CSOK) igénybe venni akkor, ha egy új lakást vásárolnánk!? Ugye most már a 3 gyerekre 10 millió jár! Ezt vagy a maradék összeghez (~6,2 millió) hogyan lehetne hozzájutni?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-09 - 14:11

Kedves Gábor!
Új építésű lakás vásárlása esetén a korábban kapott 3,8 milliós szocpol és a 10 milliós CSOK különbözetére lehetnének jogosultak. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Nóra szerint:

2016-01-07 - 15:52

Kedves Hitelnet,
Mi egy 3 gyermekes (1,5 éves, 2,5 éves 4,5 éves) család vagyunk. Mindketten 40 év alatt. Jelenleg külföldi alkalmazásban. Szeretnénk igénybe venni a kedvezményt már most egy jövőbeni hazaköltözés esetére, aminek az időpontját még nem tudjuk.
Kérdés: ez megoldható-e a törvényi keretek között?
Köszönettel.
Nóra

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-05 - 10:18

Kedves Nóra!
A 10 milliós CSOK igényléséhez szükséges TB jogviszony igazolás akkor adható ki, ha az igénylők legalább egyike magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik. Így, hogy jelenleg mindketten külföldön vannak alkalmazásban, sajnos nem jogosultak a támogatás igénybevételére.

Enikő szerint:

2016-01-06 - 22:06

Tisztelt Szakértő!
2 gyermekünk van, én jelenleg gyeden vagyok a kisebbikkel, férjemnek 3 éve van folyamatos munkaviszonya. Átlag bevételünk egy hónapban nettó 270.000 Ft. Vállalnánk 3. babát is, igénybe szeretnénk venni az új csok + hitelt, házépítésre.
Kérdésem lenne, hogy ez mennyiben megoldható? 3.000.000 forintunk van, telekre kellene még hozzá felvennünk 2.000.000 hitelt, a ház építése 18.000.000 Ft lenne. A telekhitel mellett megkaphatjuk a 10.000.000 csokot + 8.000.000 millió hitelt? A csok önerőnek számít? Az építkezés áfáját visszaigényelhetjük, fordíthatjuk bútorokra és a telekhitel kifizetésére?
Köszönöm,
Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-05 - 10:03

Kedves Enikő!
Építési telek vásárlására nem minden bank nyújt hitelt. Ha a telekvásárláshoz kölcsönt vesznek fel, akkor számolni kell azzal, hogy a telekre bejegyzett összeg csökkenti az ingatlan terhelhetőségét, így a maximálisan adható hitelösszeget is. Az építési hitelt és a telekvásárlási hitelt ugyanazon banknál kellene felvenni, mert a legtöbb bank nem ad úgy kölcsönt, hogy a fedezetet már egy másik hitelintézet jelzálogjoga terheli.
A CSOK önerőként vehető figyelembe.
Az adó-visszatérítési kedvezmény igénybevételére szintén van lehetőség, de annak összege bútorokra és a telekhitel kifizetésére nem használható fel. Az adó-visszatérítési támogatásról bővebben ITT olvashat.
Azt, hogy mekkora összegű lakáshitel felvételre jogosultak, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudják megmondani. Ehhez kérjük, töltse ki online ajánlatkérő nyomtatványunkat!

Andi szerint:

2016-01-06 - 15:34

Tisztelt Hitelnet!
Csak új lakás vásárlására vagy új ház építésére is lehet igényelni a 10+10 M-s lehetőséget? Ha igen, önerőként meg kell lennie máris az építési teleknek?
Köszönöm szépen.
Andi

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-01 - 13:36

Kedves Andi!
Új lakóház építéséhez is igényelhető a 10+10 támogatás, de mivel az építési telek ára ebből az összegből nem finanszírozható, ezért előtte a telek árát más forrásból kell megfizetni.

P Péter szerint:

2016-01-06 - 15:22

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem a következő lenne. 3 kiskorú gyerekünk van, akikre 2003-ban 2 gyerekre megelőlegező, 2006-ban hitelcsökkentőként igénybe vettük a szocpolt. Nem világos számomra az új lakás fogalma, eltérő véleményeket olvastam. A tetőtér beépítésére igénybe vehetem a csok-ot, 10 millió mínusz-a már igénybe vett szocpol összeget? Mi a feltétele? A saját tulajdonunkban lévő ház tetőterét be lehet építeni külön lakrészként? Kell külső elkülönített bejáró (vagy közös belépőből nyíló), külön közmű mérők? (konyha, fürdő, wc, szoba nem gond). A saját tulajdonra igényelhetem?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-01 - 13:35

Kedves Péter!
Ha a tetőtér-beépítés által önálló, külön helyrajzi számra kerülő lakás épülne, akkor jogosultak lehetnének a korábban kapott szocpol és a 10 milliós CSOK különbözetére. Arról, hogy tetőtér-beépítés esetén mi minősül új lakásépítésnek, IDE kattintva tájékozódhat.
A kedvezményre akkor is jogosultak lehetnek, ha a tetőtér-beépítés a saját tulajdonban lévő lakóingatlanon valósulna meg.

Éva szerint:

2016-01-06 - 11:59

Tisztelt Hitelnet!
Van-e már arról valami információ, hogy lesz-e olyan bank, aki az új, 10 milliós CSOK-ot nem számítja bele a terhelhetőségbe? 2 gyerekünk van, vállalnánk még egyet, új építésű lakást vásárolnánk, 22,6 milliós vételárral. A foglaló összegét fizetnénk önerőből (2,6M), a fennmaradó 20 milliót pedig a támogatásból + a támogatott hitelből. Illetve lesz-e később lehetőség a támogatott hitel előtörlesztésére? (van egy lakásunk, amit eladnánk a későbbiekben, és beleforgatnánk ebbe a hitelbe)
Köszönettel.
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-30 - 15:22

Kedves Éva!
A jelenleg CSOK-ot nyújtó hitelintézetek között van olyan bank, amely a vállalt gyermek után adható CSOK-ot sem számítja bele a terhelhetőségbe.
A támogatott hitel előtörlesztésére van lehetőség.
Személyre szabott, díjmentes hitelajánlatunkhoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Katalin23 szerint:

2016-01-06 - 10:52

Tisztelt Hitelnet!
A férjem nevén jelenleg van egy ingatlan, melyet OTP-s hitelből vásároltunk. Ha szeretnénk igényelni a 10+10M-s CSOK-ot, akkor a jelenlegi hitel hátralevő összegét kifizethetjük-e a 20M-ból, és a fennmaradó összegből pedig vennénk egy új ingatlant?
Jól értelmezem, hogy két feltételnek kell megfelelnie az ingatlannak ahhoz, hogy Újnak számítson:
– 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt
-A vonatkozó kormányrendelet szerint vásárlás szempontjából újnak az a lakás minősül, melyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
melyet első alkalommal értékesítenek természetes személy részére,
melyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-30 - 15:05

Kedves Katalin!
A 10+10 milliós támogatást a fennálló OTP-s hitelük végtörlesztésére nem tudják felhasználni.
Az új lakás fogalmáról IDE kattintva tájékozódhat.

Tom szerint:

2016-01-05 - 15:49

Tisztelt Hitelnet.hu!
Azt szeretném kérdezni, hogy akkor most mi számít új lakásnak?
Máshol azt olvastam, hogy a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortos lakás, az oldalukon viszont ez olvasható: “melyet első alkalommal értékesítenek természetes személy részére”
Fontos lenne a kérdés, mert az általunk kiszemelt lakás építési engedélye 2008. előtt lett kiadva, de új, nem volt még használva és a fővállalkozótól vásárolnánk.
Elnézést, ha már volt ilyen kérdés.
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-23 - 16:52

Kedves Tom!
Az új lakás fogalmáról IDE kattintva tájékozódhat.

Vivi szerint:

2016-01-05 - 15:32

Üdvözlöm!
2011-ben épült ingatlant szeretnénk vásárolni csok segítségével. Már kinéztük ezt az ingatlant magunknak. Annyi lenne a kérdésem, hogy akkor is meg tudjuk a 10+10 millióval vásárolni ha magánszemély árulja?
Köszönöm!
Vivi

Nóra szerint:

2016-01-13 - 21:26

Én is ezt kérdezném! Válasz ide is érkezhetne?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-20 - 08:41

Kedves Nóra!
Magánszemélytől történő lakásvásárlás nem minősül új lakásvásárlásnak. Ebben az esetben a használt lakás vásárlása esetén nyújtható CSOK összeg lehet elérhető.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-23 - 16:25

Kedves Vivi!
A magánszemélytől történő lakásvásárláshoz a 10+10 milliós támogatást sajnos nem tudják igénybe venni.

S. Józsefné szerint:

2016-01-04 - 20:46

2015-ben vásároltunk egy kertes házat. Egy gyermekünk van, egyet bevállaltunk, 1 millió forint CSOk-ot kaptunk. Amennyiben a meglévő házunk tetőterét újonnan beépítjük, jogosultak vagyunk-e a 10 millió forint CSOK különbözetére, 9 millióra, amennyiben vállalunk három gyereket?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-22 - 14:18

Kedves Asszonyom!
A 10 milliós CSOK-ra való jogosultsághoz a tetőtérben olyan különálló, valamennyi lakófunkcióval, külön mérőórákkal ellátott új lakást kellene létrehozni, ami külön helyrajzi számra kerül, s Önöknek vállalni kellene, hogy legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idejére ott lakóhelyet létesítenek. De a 2015-ben kapott CSOK már kötelezi Önöket a meglévő lakóingatlanban való életvitelszerű tartózkodásra. Egyidejűleg pedig nem lakhatnak mindkét, külön helyrajzi számmal rendelkező lakásban.
Ha a tetőtérben bővítik a házat legalább egy szobával és vállalnak 3. gyermeket, akkor utána 600.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. Minderről bővebben ITT olvashat.

Anikó szerint:

2016-01-04 - 08:38

Tisztelt Hitel-net!
2007-ben vásároltam új építésű házat. 2 gyerekem van. Kaphatok-e, érdemes-e igénylést beadnom a csok-ra?
Valamint azt hiszem számlát nem, csak adásvételi szerződést kaptam a kivitelezőtől.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-20 - 16:22

Kedves Anikó!
Már megvalósult lakáscél esetén (új lakásvásárlás 2007-ben) visszamenőleg a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

László szerint:

2016-01-03 - 22:11

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy van-e lehetőség bármilyen formában arra, hogy új ház építése esetén a telek vételárát is be lehessen vonni a támogatásba (10+10 millióra gondolok). Két gyermekünk van és szeretnénk harmadikat is. Szeretnénk építkezni, de még nincs a tulajdonunkban telek sem.
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: László

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-18 - 13:40

Kedves László!
Arra sajnos nincs lehetőség, hogy az építkezés helyszínéül szolgáló telek árát is a 10+10 milliós támogatásból finanszírozzák. A támogatás igényléséhez az építési telekkel az igénylőnek rendelkeznie kell.

Zita szerint:

2016-01-03 - 18:15

Tisztelt Hitelnet!
2013 augusztusában építési szerződés kötöttünk egy építési vállalkozóval társasházi lakás építésére. A lakhatási engedélyt 2015 decemberében kaptuk meg. A lakás 95%-ban már kifizetésre került 27%-os ÁFÁ-val az építési állapotnak megfelelően.
Kérdésem az, hogy az 5%-os ÁFA vonatkozik-e ránk?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-18 - 11:56

Kedves Zita!
Meghatározó, hogy az építési vállalkozóval kötött szerződésben mi szerepel konkrétan: nettó vagy bruttó érték. Amennyiben a nettó + áfa módon történő elszámolásban állapodtak meg és az ügylet 2016. január elseje után teljesül, akkor már az új adókulcsnak és adóösszegnek kell a számlán szerepelnie. Így véleményünk szerint a már kifizetésre került összeg vonatkozásában nem lehet változtatni, viszont a 2016. évre eső teljesítési időpontban áfa címén 27 %-ot nem lehet elkérni. Ha azonban bruttó megállapodás jött létre Önök között, akkor a szerződés értelmében a fizetendő összegnek tartalmaznia kell az adómértéket is. Mivel a kivitelezői szerződés korábban köttetett, akkor még a 27% ÁFA volt érvényben. Ebben az esetben a szerződésben szereplő bruttó összeg fizetendő.

klaudia szerint:

2016-01-02 - 21:11

Tisztelt hitelnet!
Egy kérdéssel fordulok önökhöz. Az önerő nélküli lakáshitel a szocpol összegével kiváltható?

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-12 - 15:19

Kedves Klaudia!
A CSOK-ot több hitelintézet is önerőként veszi figyelembe. Az, hogy az önerő teljes egészében kiváltható-e a CSOK összegével, számos egyéb tényezőtől függ. A konkrét részletek ismeretében Szakértőink készséggel tájékoztatják a lehetőségekről. Kérjük, küldje el online ajánlatkérését!

Kázmér szerint:

2016-01-02 - 12:13

Tisztelt Hitelnet!
Romániában élő magyar állampolgárok vagyunk, három gyereket nevelünk a feleségemmel. A kérdésem az lenne, hogy itt mi jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra? Minden hivatalos dokumentummal rendelkezünk, mint magyar állampolgárok, ám nem Magyarországon, hanem Erdélyben, Romániában élünk, és itt építjük a házunkat is.
Előre is nagyon köszönöm a válaszát!
Üdvözlettel,
Kázmér

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-10 - 13:52

Kedves Kázmér!
A CSOK kizárólag Magyarország területén építendő, vásárolandó vagy bővítendő lakóingatlan esetében igényelhető, így az Erdélyben történő építkezéshez sajnos nem tudják felhasználni a támogatást.

Heni szerint:

2016-01-01 - 18:22

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy a 10+10 milliós CSOK-ot igénybe vehetjük-e, ha egy gyermekünk már van és vállalnánk még kettőt, viszont semmi önerővel nem rendelkezünk? Ha kinéztünk egy lakást, milyen úton módon lehet rá igényelni a támogatást? Kinél kaphatnánk erről az egész támogatásról bővebb információt?
Köszönettel.
Heni

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-10 - 01:01

Kedves Heni!
Kérjük, töltse ki online ajánlatkérő nyomtatványunkat és a részletek ismeretében Szakértőink készséggel adnak Önnek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást!

Szilvia szerint:

2016-01-01 - 13:58

Tisztelt Szakértő!
Férjemmel szeretnénk igénybe venni az új csokot. Új építésű lakást néztünk. Alapvetően 3 gyermeket szeretnénk. Jelenleg egy gyermekünk van. Nekem van némi diákhitel tartozásom, és egy kisebb folyószámla hitelünk is. Sajnos önerővel nem rendelkezünk. Az ingatlan vételára 13,5 millió Ft. A csok mellé kaphatunk-e hitelt, hogy így fedezzük a lakás teljes vételárát?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-17 - 07:21

Kedves Szilvia!
Ha a diákhitel szerződésszerűen törlesztett és nincs elmaradás, akkor ugyan figyelembe kell venni annak havi törlesztését a jövedelemvizsgálat során, de önmagában nem akadály. A hitelfelvételnél a folyószámla hitellel szintén kalkulálnak a bankok. Arról, hogy mindezek figyelembevételével hitelképesek-e, Szakértőink a további részletek ismeretében tudnák választ adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
Amennyiben azonban hátralékos a diákhitel, akkor az problémát jelent, annak rendezése szükséges.

Krisztián szerint:

2015-12-31 - 17:42

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy ha szeretném a teraszomat szobának beépíteni, arra mennyi támogatást tudok igénybe venni? Újnak számít-e?
Eddig semmilyen támogatást nem vettem igénybe, két meglévő gyermekem van!
Válaszát előre is köszönöm!
Krisztián

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-09 - 22:38

Kedves Krisztián!
Meglévő épületrész – adott esetben terasz – szobává alakításához a CSOK nem vehető igénybe.
Arról, hogy bővítéshez milyen feltételekkel igényelhető a támogatás, IDE kattintva tájékozódhat.

M.Brigi szerint:

2015-12-31 - 14:05

Jó napot!
Az érdekelne, hogy a 10 milliós csokot önerő nélkül nem is lehet kérni? Mert nekünk az nincs, hitelt pedig nem tudunk még felvenni, azért is örültünk, hogy lett ez a támogatás, ennyiből tudnánk venni házat. És új háznak mi számít? Az is, amit ingatlanirodán keresztül vesz valaki? Ezt pontosan nem értem. Valamint, ha van nevünkön ingatlan, akkor azzal milyen szinten foglalkoznak?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-09 - 21:38

Kedves Brigi!
A 10 milliós CSOK kizárólag új építésű lakóingatlan vásárlásához és új ház építéséhez vehető igénybe. Az új lakás fogalmát fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A 10 milliós támogatásnál nem jelent kizáró okot a meglévő lakástulajdon, ellenben használt lakást vásárlásánál igen. Arról, hogy használt lakás vásárlása esetén mely lakástulajdonnal rendelkezhet az igénylő, IDE kattintva tájékozódhat.

Balog Ivett szerint:

2015-12-29 - 20:37

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy mi a különbség a tetőtér beépítés, ráépítés illetve az oldalirányú bővítés között? A tetőtér beépítés és/illetve ráépítés miért minősül új építésnek és az oldalirányú bővítés miért nem?
Válaszát előre is köszönöm!
Ivett

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-08 - 09:27

Kedves Ivett!
A tetőtér beépítés is csak akkor minősül új építésnek, ha a tetőtérben külön bejáratú, minden lakófunkcióval (főzést, étkezést, tisztálkodást, mosdást, illemhely-használatot, pihenést, alvást, otthoni tevékenység folytatását lehetővé tevő helyiségek) ellátott, külön mérhető közművekkel rendelkező önálló lakás jön létre. Ha a meglévő ház tetőterében “csak” szobák, esetleg fürdő kerül kialakításra, az még nem minősül új építésnek, az bővítés, tehát arra sem vehető igénybe a 10 milliós támogatás, mint ahogy akkor sem, ha oldalirányban történik a meglévő ház bővítése. Erről részletes leírást ITT talál.

Emese szerint:

2015-12-29 - 19:33

Illetve, új építésű lakás esetében is muszáj 60 + m2-es legyen a lakás (ha ugye 3 gyerekről beszélünk), vagy ez a használt lakás vásárlására (is) vonatkozik (60+ m2 hasznos alapterület)?
Nem értem, hogy mi vonatkozik arra az esetre, ha új építésűt veszek (Budapesten) és milyen feltételeknek kell teljesülni, ha használtat veszek.
Tudna segíteni?
Köszönettel,
E.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-08 - 09:15

Kedves Emese!
Használt lakás vásárlása esetén – mint ahogy a korábbi válaszban írtuk – maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. 2 gyermek esetén a használt lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább az 50 m2-t. 3 gyermek esetében (például 1 meglévő és 2 vállalt) a használt lakásnak legalább 60 m2-esnek kell lenni.
Ha újépítésű lakást vásárolnak 3 gyermek vállalásával, akkor – területi elhelyezkedéstől függetlenül – a hasznos alapterületnek el kell érnie a 60 m2-t.
A használt lakás vásárlása esetén előírt feltételekről ITT olvashat.

Emese szerint:

2015-12-29 - 19:26

Tisztelt Szakértő!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy jól értelmeztem-e az eddigi információcsokrot az interneten a CSOK igénybevételről.
Arról van szó, hogy egy 25-26 éves pár összeházasodik, majd elkezdenek lakást nézegetni. Találnak egy 10.500.000 forintos, 61 m2-es lakást, és terveik szerint 3 gyereket is szeretnének.
Úgy kell elképzelni, hogy megköttetik az adásvételi szerződés, 120 napon belül jelzik egy hitelintézetnél a CSOK igényüket, majd befizetik az eladó részére az összeg maximum 10%-át (ebben az esetben ez kevesebb, mint 1 050 000,-), majd várják, hogy kiutalja a bank az összeget az eladónak és élhetnek boldogan?
Előre is köszönöm a megtisztelő választ!
Üdvözlettel,
E.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-08 - 09:07

Kedves Emese!
A CSOK ügyintézés menete nagy vonalakban úgy néz ki, mint ahogy Ön is leírta. A 10 milliós támogatásra azonban csak akkor lehetnek jogosultak, ha új építésű és nem használt lakást vásárolnak, valamint, ha megfelelnek a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.
10,5 millió forintért véleményünk szerint csak használtan lehet 61 m2-es lakást kapni. Használt lakás vásárlása esetén maximum 2 gyermek vállalható előre, s így 2 gyermekre, 61 m2-es használt lakásra 880.000 Ft összegű CSOK kapható. Erről bővebb információ ITT talál.

Dávid szerint:

2015-12-22 - 21:46

Tisztelt Hitelnet!
Két kérdéssel fordulok Önökhöz. Az egyik, hogy van egy szerkezetkész ingatlan, melyet az önkormányzatunk árusít. Kb. 20 éve kezdték el építeni, de az építés abbamaradt. Lehet-e a 2016-tól esedékes 10+10M-ós CSOK-ot a megvásárlására és a befejezésére is felhasználni? Valamint amennyiben van egy telek ingatlannal, az ingatlant lebontjuk és újat építünk, az a CSOK szempontjából újnak számít-e?
Köszönettel:
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2015-12-30 - 23:33

Kedves Dávid!
Építkezés esetén újnak az a lakóingatlan számít, amelyre 2008. június 30. után adtak ki építési engedélyt. A kb. 20 éve kezdődő házépítésnél a 10+10 milliós összeg tehát nem érhető el.
A meglévő lakóház lebontása és az alapozási munkáktól kezdve új építése esetén igényelhető a CSOK.

Dávid szerint:

2015-12-20 - 08:55

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy ha az ingatlan először részünkre, mint magánszemélyek részére, kerülne értékesítésre egy Kft-től és az ingatlan már régebben épült (kb. 20 éve), csak még nem tudták értékesíteni, akkor is újnak számít-e? Szeretnénk feleségemmel legalább három gyermeket, ebből már egy van. Valamint van egy ingatlan tulajdonunk, amit nem feltétlenül szeretnénk eladni.
Milyen lehetőségeink vannak, így is igénybe venni a megemelt CSOK-ot 2016-tól?
Válaszát előre is köszönöm!
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2015-12-21 - 23:03

Kedves Dávid!
Új építésűnek az a lakás minősül, mely 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt. Ha ennél korábban, akkor sajnos nem minősül újnak akkor sem, ha a KFT értékesítés céljára építette és első ízben értékesítik magánszemély részére.
A meglévő lakástulajdon kizáró ok CSOK igénylésnél. (A kivételekről IDE kattintva olvashat.) Ha nem szeretnék eladni a meglévő lakást, akkor esetleg annak elajándékozása lehet megoldás.

Noémi szerint:

2015-12-17 - 13:39

Tisztelt Hitelnet!
Lassan befejezendő lakás vásárlásának közepén állunk. A használatbavételi engedélyre várunk, ami kb. február-márciusra lesz készen. Ami ugye egy új építésű ház értelemszerűen. Viszont a házat magánszemély nevére írták, így csak ő tudja nekünk hivatalosan eladni. Ebben az esetben viszont nem kaphatjuk meg párommal az esetlegesen megemelkedett CSOK-ot. Mi ebben az esetben a teendő?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2015-12-17 - 15:35

Kedves Noémi!
A nem értékesítés céljára épült és használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakás tulajdonjogának átruházása esetén a használt lakásra vonatkozó családok otthonteremtési kedvezménye igényelhető. A jelenlegi információk szerint tehát ebben az esetben a magasabb összeggel járó támogatás érvényesítésére véleményünk szerint nem lesz lehetőség.

steve szerint:

2015-12-17 - 09:30

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy 2016. 03-ban töltöm a 40. életévemet. Feleségem 2016. 02-ban a 36-t. Meddig vagyunk jogosultak a csok-ra? Ha betöltöm a 40-t, utána nem?
Van 2 kislányunk és tervben van egy harmadik is!
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2015-12-17 - 11:02

Kedves Steve!
A 3. vállalt gyermek után addig igényelhetik a megelőlegező CSOK-ot, amíg Ön be nem tölti a 40. életévét. A két meglévő gyermek után azt követően is jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Norbert szerint:

2015-11-21 - 10:32

Tisztelt Hitelnet!
Új építésű családi házat szeretnénk venni, ahol már laknak, de még nincs befejezve. A központi fűtés és a homlokzati szigetelés még hiányzik – így szerintem nem éri el a C kategóriát; egy szigeteléssel viszont már elérné.
Jól értem, hogy erre nem vehetjük igénybe a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2015-11-23 - 09:16

Kedves Norbert!
Ha még nincsen használatbavételi engedély, akkor az építkezés befejezéséhez abban az esetben igényelhető a CSOK, ha az építkezés 2008. július elsején vagy azt követően kiadott építési engedély alapján történt. Amennyiben van már használatbavételi engedély, akkor az ingatlan használt lakásnak minősül és a kedvezményt a vételár kifizetéséhez tudják igényelni, az egyéb előírásoknak való megfelelés esetén.

Nóra szerint:

2015-11-16 - 08:57

Tisztelt Hitelnet!
Ha jól tudom, új építésű ingatlan vásárlása esetén, az adásvételi szerződés 120 nappal előzheti meg a CSOK igénylését. Kérdésem az lenne, hogy ha 2016 augusztusa az adásvételi szerződés dátuma, de a házasságkötés időpontja csak 2016 szeptembere lesz, akkor is igényelhető a CSOK a 120 napos igénylési időtartam betartásával (egy vállalt gyermek esetén)?
Nagyon köszönöm!
Üdv,
Nóra

Hitelnet.hu szerint:

2015-11-16 - 09:00

Kedves Nóra!
Igen, az a lényeg, hogy a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor már házasok legyenek és a kérelem benyújtása 120 napon belül történjen. Az nem probléma, ha az adásvételi szerződés megkötésekor még nem házasok.

Dóra szerint:

2015-11-03 - 10:30

Tisztelt Cím!
Párommal ebben a hónapban szeretnénk megkötni a lakásvételi szerződésünket. A lakás 25%-os készültségben van. A vételár a kulcsrakész lakást tartalmazza. A szerződést már most megkötjük, viszont a lakás átadása és a használatbavételi engedély leghamarabb május 31-re várható. Az építtető fejezi be a lakást.
Ez esetben milyen módon igénylehető a CSOK?
Köszönettel,
Dóra

Hitelnet.hu szerint:

2015-11-03 - 10:40

Kedves Dóra!
A vételár kiegyenlítéséhez igényelhető ez esetben a CSOK. A CSOK kérelem azonban csak akkor nyújtható be, ha már van használatbavételi engedély. Illetve egy másik előírás szerint, a CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be. Tehát ha már most megkötnék az adásvételi szerződést, de használatbavételi engedély legkorábban májusban lenne, akkor kifutnának a 120 napos igénylési határidőből. Ennek elkerülése érdekében véleményünk szerint most előszerződést kellene kötni, s a végleges adásvételi szerződést a fentieknek megfelelően aláírni.

Kati szerint:

2015-09-08 - 15:20

Kedves Hitelnet!
Adásvételi szerződést szeretnénk kötni egy magánszeméllyel, egy most épülő ikerház félre. Az adásvételi szerződés tárgya a ház+telek. Az ingatlan kivitelezését és a jogerős használatbavételi engedély (hatósági bizonyítvány-tudomásulvétel) beszerzését az Eladó végzi, az ingatlan kulcsrakész átadását Eladó legkésőbb 2016.03.01-ig vállalja.
Az adásvételi szerződést a közeljövőben kötnénk, részletes fizetési ütemezéssel. Banki hitelt és CSOK-ot is igénybe kívánunk venni.
Kérdésem az lenne, hogy ezeket igényelhetjük-e a használatbavételi engedély kiadása előtt?
Köszönettel,
Kati

Hitelnet.hu szerint:

2015-09-09 - 08:57

Kedves Kati!
Újépítésű lakóingatlan vásárlása esetén a hitel- és CSOK kérelem a jogerős használatbavételi engedély kiadása után nyújtható be. Az adásvételi szerződés megkötésénél tehát figyelni kell arra, hogy a CSOK kérelem benyújtására a megkötéstől számított 120 napig van lehetőség.

Ildikó szerint:

2015-08-24 - 12:25

Kedves Szakértő!
Jelenleg 1/4 tulajdonrészem van a szüleim családi házán. Szeretnénk a párommal új lakást vásárolni, amihez igényelnénk CSOK-ot.
Kérdésem a következő:
Milyen esetben leszek jogosult támogatást kapni? Elegendő-e lemondanom a tulajdonrészemről például édesanyám részére vagy adásvételi szerződés szükséges?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2015-08-25 - 09:54

Kedves Ildikó!
Nem biztos, hogy kizáró ok CSOK igénylésnél a szülei házában lévő 1/4 arányú tulajdonrésze. Attól függ, hogy milyen jogcímen szerezte azt. A kivételekről IDE kattintva tájékozódhat.
Amennyiben fentiek alapján az 1/4 tulajdoni hányad mégsem tartozik a kivételek közé, akkor az édesanyja részére történő ajándékozás megoldás lehet.

Csuti szerint:

2015-07-07 - 06:22

Kedves Szakértő!
Szeretnék érdeklődni, hogy abban az esetben igényelhető-e a csok, ha párom édesapja nevén van a ház és adásvételivel megvásárolnánk? Nem vagyunk házasok és az 1. gyerek van tervben.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2015-07-07 - 15:34

Kedves Csuti!
Közeli hozzátartozótól történő házvásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.
Ha még nincsen gyermek, illetve az igénylők hölgytagja még nem töltötte be a 24. terhességi hetet, akkor a támogatásra csak házasként lehetnének jogosultak, ha mindketten 40 év alattiak.

Homoki szerint:

2015-06-10 - 23:36

Tavaly részletre vásárolt a testvérem egy használt házat. Három gyermeket nevel egyedül és nem tudott semmit igénybe venni. 1.750 000.- forintért vette, eddig kb. 600 000.- forintot fizetett ki.
Azt szeretné tudni, hogy milyen lehetősége van igénybe venni a kedvezményt.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2015-06-11 - 11:11

Kedves Homoki!
Visszamenőlegesen sajnos nincs lehetőség a kedvezmény igénybevételére.

Éva szerint:

2015-06-03 - 11:13

Kedves Szakértő!
Férjemmel újonnan épült házat szeretnénk vásárolni Nyíregyházán. A lakás alapterülete 145 nm, vételára 40 millió Ft (telekár+ ház ára együttesen, amelyből a telekár 12 millió Ft). Nincs a nevünkön más ingatlan, 2 kiskorú gyermekünk van és 40 év alattiak vagyunk mindketten. Nem egyértelmű, hogy a 28 millió Ft-os vételi összeget a telekárral együtt vagy azt levonva kell-e értelmezni.A kérdésem az lenne, hogy a fentiek figyelembe vételével Igényelhetjük-e a CSOK-ot?
Köszönöm válaszát.
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2015-06-03 - 11:18

Kedves Éva!
Újépítésű lakás vásárlása esetén nem kell megfelelni a 28 milliós vételár-maximumnak, az használt lakóingatlan vásárlására vonatkozik. Új lakás vásárlása esetén a következő feltételnek kell megfelelni: az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot. (Új az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

Tamás szerint:

2015-05-29 - 12:00

Tisztelt Szakértő,
40 és 44 éves házaspár vagyunk, van 3 gyerekük (2-12 év közöttiek). Szeretnénk vásárolni egy új házat, melynél a mostani lakás (2010-ben vásároltuk) árából (mínusz a jelenlegi hitel) fedeznénk az önerő egy részét, és vennénk fel banki hitelt. A házon kellene ablakokat cserélni, szigetelni és egy kis részét a padlástérnek beépíteni.
A feleségem nevén van egy családi ház, melyet életjáradéki szerződés útján kapott a szüleitől. Ezt a házat az anyukája lakja életvitelszerűen és haszonélvezeti joga van a házon. Az apukája sajnos már nem él. Az én nevemen van egy fél panellakás, melyet örököltem apukám után. Ezt a lakást anyukám lakja életvitelszerűen és haszonélvezeti joga van a lakáson.
Fel tudjuk-e venni a CSOK-ot és ha igen, akkor hogyan és mennyit.
Köszönettel,
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2015-05-31 - 07:55

Kedves Tamás!
Az életjáradéki szerződés alapján kapott családi ház véleményünk szerint sajnos kizárja a CSOK-ra való jogosultságot.

Viktória szerint:

2015-05-04 - 14:21

Tisztelt Cím!
Van a tulajdonunkban egy ház, amit nagyobbra cserélnénk. Mostani ingatlanunkat testvérem megvásárolná. A vásárlás összegét mi az új ház vásárlásába felhasználnánk. Három gyermekünk után a csok-ot igénybe vehetjük? Azt olvastam, hogy nem vehetek belőle olyan házat, aminél az eladó közeli hozzátartozó, de én a régit eladhatom neki? És a féltestvér (csak anyukánk közös) közeli hozzátartozónak minősül, vagy csak hozzátartozó?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2015-05-04 - 14:38

Kedves Viktória!
A kormányrendelet nem mondja ki, hogy a tulajdonban lévő lakást közeli hozzátartozónak nem lehet eladni, így a féltestvérnek (aki közeli hozzátartozónak számít) történő értékesítés esetén is jogosultak lehetnek a kedvezményre újépítésű lakóingatlan vásárlása esetén.

Dóra szerint:

2015-03-20 - 09:53

Kedves Szakértő!
Azt szeretném kérdezni, hogy újépítésű ingatlant vásárolunk (100 m2), amire szeretnénk szocpolt felvenni. 1 gyermekünk van és 1-et vállalnánk még. Lakáshitelt nem, csak Fundamentás hitelt veszünk fel. Ebben az esetben hol kell ezt intézni? És még a régi Szocpol vonatkozik ránk? Vagy jobban járunk, ha megvárjuk az újat?
Köszönöm a segítséget!
Dóra

Hitelnet.hu szerint:

2015-03-20 - 10:22

Kedves Dóra!
Adott ingatlan vásárlásához 2 gyermek után jelenleg is ugyanakkora összegű szocpol igényelhető, mint július 1. után. A támogatási összegekről IDE kattintva tájékozódhat. A szocpolkérelmet bármely, szocpolügyintézéssel foglalkozó hitelintézethez benyújthatják.

Zsuzsi szerint:

2015-02-27 - 12:06

Kedves Hitelnet!
Az élettársam 2010-ben vásárolt egy 1950-ben épült házat, melynek építési engedély szerinti bővítését az előző tulaj megkezdte. A bővítés kivitelezése félbe maradt, az ingatlanra használatba vételi engedélye jelenleg nincs (a bővítés építési engedélyének életbe lépésével a használatba vételi engedély automatikusan törlődik). Kérdésem az lenne, hogy új ingatlan vásárlására igénybe tudjuk-e venni a szocpolt, vagy csok-ot. Három kiskorú gyermekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2015-03-17 - 08:01

Kedves Zsuzsi!
Amennyiben az élettársa tulajdonában lévő ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg telekként (“kivett beépítetlen terület”) van nyilvántartva, akkor nem zárja ki a támogatásra való jogosultságot. Ha lakóházként szerepel, akkor sajnos kizáró ok.

Magdolna szerint:

2015-02-13 - 10:45

Tisztelt Cím !
Új építésű lakást vásárolnánk, melynek az alapjai kerültek most lerakása. Férjem 2015. december16-án lesz 40 éves, én pedig 35 október 8-án. Előszerződést kötnénk a lakásra és 1 illetve 2 gyermek vállalása esetén milyen összegű vissza nem térítendő támogatást kaphatunk, illetve mikor, milyen papírt kell beadnunk és hová?
A lakás Sopronban épül. Kérdésem még, hogy mindkettőnknek van jelenleg Budapesten egy kis lakása 30 illetve 35 m2, ebben az esetben is adható a szocpol? Még nem vettük igénybe.
A fentiekre vonatkozó szíves válaszukat várva,
Üdvözlettel,
Magdolna

Hitelnet.hu szerint:

2015-02-13 - 13:43

Kedves Magdolna!
A szocpol jelenleg, illetve július 1. után elérhető összegéről IDE kattintva tájékozódhat. A szocpol összege a gyermekek számán kívül függ az új lakás hasznos alapterületétől és az épület energetikai minősítésétől. 1 gyermek esetén csak július 1. után lesz elérhető a támogatás.
Vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül van lehetőség a szocpolkérelem benyújtására, de még a teljes vételár kifizetése előtt. Az igényléshez szükséges dokumentumokról az egyes hitelintézeteknél kérhető pontos tájékoztatás.
A meglévő lakástulajdon kizárhatja a szocpolra való jogosultságot. Ez esetben megoldás a lakások eladása és az eladási ár továbbforgatása, illetve a lakások elajándékozása lehet. Arról, hogy mely lakástulajdon nem zárja ki a szocpoljogosultságot, IDE kattintva olvashat.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA