CSOK használt lakás vásárlásra 2019-ben: Hitelnet.hu

CSOK használt lakás vásárlásra 2019-ben

2019. július elsejétől jön a Falusi CSOK!

A támogatás azon az 5000 fő alatti településeken lesz elérhető, ahol a 2003. január elsejei adatokhoz képest a népességcsökkentés nagyobb, mint az országos átlag. Ez várhatóan 2031 települést fog majd érinteni.

Kormányzati információink és a Portfólió számítása alapján az alábbi települések lehetnek érintettek a falusi CSOK-ban.

Falusi CSOK településlista

Az adatok tájékoztató jellegűek! A hivatalos településlista a falusi CSOK rendeletben fog kihirdetésre kerülni. A későbbiekben tehát még változhat a támogatott települések köre.

A támogatás új lakás mellett használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is felhasználható lesz.

A falusi CSOK összege:

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft.

Amennyiben kizárólag korszerűsítés lenne a cél, úgy a fenti emelt összegek fele lesz felhasználható!

Mi változott 2018-ban?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – használt lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek lakástulajdonnal. (Az 5 éven belül eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség azonban továbbra is megmarad!)

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

CSOK összege:

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállítottigazolással igazolja, valamint  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. február 27. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Mónika szerint:

2019-01-23 - 14:24

Jó napot kívánok.
Van 2 kiskorú gyermekem. A jelenlegi párommal vettünk egy használt házat. Nem vagyunk házasok.
Az lenne a kérdésem, hogy megigényelhetjük a Csok-ot, hogy befizetjük a lakáshitelbe vagy azt már nem lehet, ha letelt a 180 nap a vásárlás óta? Ha megigényelhetjük, akkor össze kell házasodnunk? A gyermekeknek nem a párom a vérszerinti apja, de a teljes felügyeleti jog az enyém.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 09:36

Kedves Mónika!
Már megvalósult lakáscél esetén, vagyis ha a vételár teljes mértékben kiegyenlítésre került, akkor 180 napon belül sincs már sajnos lehetőség CSOK igénybevételére.

Marcsi szerint:

2019-01-22 - 19:05

Csok igénybe vehető-e 3. gyerek születésénél, ha már 2-re megkaptuk a szocpol támogatást évekkel ezelőtt és másik házat szeretnék venni? Ha igen. ennek mennyi az összege?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:14

Kedves Marcsi!
Kétféle számítási mód is létezik és az Önök számára kedvezőbb vehető igénybe, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.
Az egyik számítási mód alapján a 3 gyermek után igényelhető 2.200.000 Ft összegű CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a különbözet igényelhető.
A másik lehetőség, hogy azon gyermek után igénylik csak a CSOK-ot, aki után még nem vettek igénybe vissza nem térítendő támogatást. Ez esetben 600.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

Tibor szerint:

2019-01-20 - 09:09

Üdvözlöm.
2016-ban eladásra került 2 db ingatlan, amikben tulajdonrészem volt. A kapott kb. 7 millió forint nagy részét a svájci frankos hitelem kifizetésére kellett költenem (szabad felhasználású). Ha összeházasodom a párommal és ő igényelné a csokot, de én veszem fel a lakáshitelt, akkor ez megvalósítható lenne? Ugye 5 évig nem vagyok csok jogosult a hitelem kifizetése miatt, ezért gondoltam erre a megoldásra. Használt lakást vennénk.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-21 - 11:26

Kedves Tibor!
Amennyiben a továbbforgatásra vonatkozó feltételt nem tudják teljesíteni, úgy a CSOK-ra sajnos nem lehetnek jogosultak. Házastársak, élettársak kizárólag együttes igénylés esetén vehetik igénybe a kedvezményt, s mindkettejüknek meg kell felelni a CSOK feltételeknek, így az 5 éven belül eladott ház árának továbbforgatására vonatkozó előírásnak is. Tehát arra nincs lehetőség, hogy párja igényelje majd a CSOK-ot, Ön pedig a lakáshitelt.

Mihály szerint:

2019-01-20 - 07:46

Tisztelt hitelnet!
Van egy gyerekünk és kettőt vállalnánk. Használt lakás vásárlására szeretném igénybe venni a csok-ot. A ház amit kinéztünk 70 m2, viszont csak 1+1fél szoba van benne.
A kérdésem az lenne, hogy mivel 3 gyerekre lenne majd igénybe véve, így az értékbecslő felértékeli? Mert csak 1+1fél szoba és így ez alkalmas 3 gyerekre?
Ha nem, akkor hány szobás házat kell vennem ami megfelelő?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-21 - 11:22

Kedves Mihály!
A CSOK rendelet csak azt írja elő, hogy a támogatás igénybevételével vásárolandó lakóingatlan hasznos alapterülete elérje legalább a 60 m2-t 3 gyermek uán történő CSOK igénylés esetén. Szobaszámra vonatkozó előrírás nincsen. A lakóingatlannal szemben támasztott további követelményekről ITT olvashat.

Brigi szerint:

2019-01-18 - 22:15

Üdvözlöm!
Használt lakás/ház vásárlásra vettünk fel csok-ot 2016-ban + lakáshitelt a csok-ot folyósító bankon keresztül. Akkor 1 gyermek után vettük fel, és nem vállaltunk többet. Ha most megszületik a 2. gyerekünk, de nem szeretnénk másik lakást vásárolni, felvehető a 2. gyerek után járó csok hiteltörlesztésre is, vagy bővítésre, vagy ezt csak egy második ingatlan vásárlása esetén használható fel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-21 - 10:35

Kedves Brigi!
Mivel meglévő gyermekük után igénybe vették a CSOK-ot a vásárláskor, ezért utóbb született gyermekük után is jogsoultak lehetnek rá. Az utóbb született gyermek utáni támogatás 400.000 Ft, amely a fennálló lakáshitel tartozásuk csökkentésére használható fel.
Egy esetleges bővítés esetén a 2 gyermek után adható 1.430.000 Ft és a korábban kapott CSOK különbözete lenne igényelhető.

Péter szerint:

2019-01-16 - 07:28

Az a kérdésem, hogy régebben vásárolt lakásunkon van még hitel kb. 1.000.000 Ft. A hitel csökkentésére szeretném felvenni a csok-ot.
Ez lehetséges? Én 49 éves vagyok, a gyermekem 19 éves. Semmilyen támogatást nem vettem igénybe a vásárlásnál.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-16 - 08:40

Kedves Péter!
A CSOK visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Tibor szerint:

2019-01-14 - 12:54

Tisztelt Cím!
Kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a CSOK-ot milyen feltételekkel tudnám igénybe venni 3 gyerekre használt lakás vásárlása esetén? Ricsén vennék házat (Borsod-Abaúj-Zemplén megye).

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 12:55

Kedves Tibor!
A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Andrea szerint:

2019-01-11 - 13:51

Tisztelt Szakértő!
Szeretnék érdeklődni, hogy szükség van-e közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozatra CSOK igényléséhez használt ingatlan vásárlása esetén. 10 éve élünk együtt, 1 közös gyermek van, de soha nem jelentettük be hivatalosan az élettársi viszonyt. A bank szerint jelen esetlen nem vagyunk jogosultak a csok-ra. Jelenlegi lakcímünk párom és gyermekünk lakcímkártyáján állandó lakcímként szerepel, az enyémen mint tartózkódási hely.
Köszönettel:
Andi

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-11 - 14:04

Kedves Andrea!
A CSOK jogosultsághoz nem szükséges közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozoat. Az élettársi kapcsolatról és fennállásának időtartamáról a CSOK kérelemben nyilatkoznak a támogatott személyek.

Ibolya szerint:

2019-01-10 - 11:39

Tisztelt szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy felújításra lehet igényelni a csokot? Vettünk egy házat. 2 gyermekre igényeltük már a csokot, meg is kaptuk. Azóta született még egy gyermekünk és szeretnénk igényelni rá is.
Így is lehet felújításra?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 13:22

Kedves Ibolya!
A CSOK lakásfelújításra jelenleg nem igényelhető. Ha azonban a vásárláshoz lakáshitelt is vettek fel, amely jelenleg is fennáll, akkor utóbb született gyermekük után 400.000 Ft támogatásra lehetnek jogosultak, amely a fennálló lakáshitel törlesztésére fordítható. Az utóbb született gyermek utáni támogatás a hitelfolyósító bankhoz nyújtható be.

Edina szerint:

2019-01-10 - 09:21

Tisztelt Szakértő!
Olyan problémával fordulnék Önhöz, hogy szeretnénk megvásárolni egy használt ingatlant, amihez igényelénk a CSOK-ot 2 gyermek vállalásával. Az ingatlan vételára 3,5 millió forint. A tulajdonossal közös megegyezés szerint az adásvételibe csak a Csok után járó összeg szerepelne, a fennmarasó rész pedig ügyvéd jelenlétében kerülne átadásra.
Megoldható-e a vásárlás, a Csok után fennmaradó részt személyi kölcsönnel egyenlítenénk ki.
Válaszát előre is köszönjük!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 09:33

Kedves Edina!
A hitelintézet felé a valóságnak megfelelő tartalmú adásvételi szerződés adható le. A hiányzó önerő személyi kölcsönből finanszírozható. A CSOK a saját erő maradéktalan megfizetése után folyósítható.
A használt lakás vásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Az elérhető legkedvezőbb személyi hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

Christy szerint:

2019-01-08 - 14:13

Üdvözletem!
Használt lakást szeretnénk vásárolni. Csok 2 gyerekre + önerő. A kinézett lakás 2 lakás, egybenyitásával lett bővítve. Emelet 64 m2 + tetőtér 40 m2. Azonban ez 2 külön helyrajzi számon szerepel.
Így igénybe vehető a csok? Milyen feltételek vonatkoznak a lakásra ilyen szempontból.
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-09 - 08:15

Kedves Christy!
A lakás tényleges és ingatlan-nyilvántartásbeli státuszának meg kell egyezni, tehát a földhivatalnál is át szükséges vezetni ezt a változást.
A használt lakás vásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Jenő szerint:

2019-01-08 - 09:43

Üdvözletem!
Lakást akarunk eladni /14 millióért/, amit 2015. 08. hónapban vettünk /7 millió/. Érdeklődnék, hogy mennyi az adókötelezettség – /ingatlanos – 400 ezer Ft/? Ha venni akarunk másik ingatlant, az levonódik-e az adó értékéből? Az ingatlan eladási árából hitelkiváltás után marad 5 millió és kíváncsi lennék, hogy igényelhetünk-e a párommal CSOK-ot így hitel nélkül.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-08 - 09:51

Kedves Jenő!
Az adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvéd vagy a NAV tud Önnek pontos tájékoztatást adni.
Amennyiben a továbbforgatási kötelezettség teljesül, úgy CSOK hitel nélkül is igényelhető a vételár kiegyenlítéséhez. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Erika szerint:

2019-01-06 - 21:25

Jó napot kívánok.
Érdeklődnék, hogy 2 kislányom van és lakást szeretnénk vásárolni, ami 8 millió Ft. Csok-ot igénybe tudjuk venni?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 11:08

Kedves Erika!
Amennyiben valamennyi, fenti bejegyzésünkben olvasható, használt lakás vásárlásásra vonatkozó CSOK feltétel teljesül, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra.

Heléna szerint:

2019-01-04 - 13:19

Bele lehet számítani a Csokot meglévő lakáshitelbe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 10:12

Kedves Heléna!
A CSOK már meglévő lakáshitel csökkentésére visszamenőleg sajnos nem vehető igénybe.

Krisztina szerint:

2019-01-03 - 17:57

Üdv!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy 12 évvel ezelőtt vásároltunk használt házat. Akkor igénybe vettünk 2 gyermekünkre 1.200.000 Ft szocpolt. Időközben megszületett 3. gyermekünk. Most szeretnénk másik házat vásárolni, nagyobbat.
Mennyi csokot igényelhetnénk 3. gyermekünk után.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 09:33

Kedves Krisztina!
Nagyobb használt lakás vásárlása esetén a 3 gyermek után igényelhető 2.200.000 Ft CSOK és a korábban kapott 1.200.000 Ft szocpol különbözetére, vagyis 1.000.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Anna szerint:

2019-01-03 - 11:05

Üdvözlöm!
Fedezetcsere esetén csok-ot lehet igénybe venni a kiválasztott lakásra?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 11:25

Kedves Anna!
Fedezetcseréhez nem, de lakáscseréhez igényelhető CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Györgyi szerint:

2019-01-03 - 08:41

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egy gyermek után szeretnénk CSOK-ot igényelni, hitel nélkül. Nem vagyunk házasok, együtt élünk, a gyermek közös.
Jogosultak vagyunk-e a támogatásra, ha mindkettőnknek van egy-egy kis lakás a nevén?
Az új ház megvásárlásához csak az egyik lakást szeretnénk eladni. A másik maradhat a nevemen vagy ajándékozzam-e azt a kislányunknak?
A CSOK-ot a mi vagy az eladó bankszámlájára utalják? Amennyiben hitel nélkül szeretnénk a támogatást, ugyanúgy egy banknál kell igényelni?
Számít, hogy vályog falazatú a megvásárolni kívánt ingatlan?
Válaszát előre is köszönöm!
Kellemes Ünnepeket Önöknek!
Üdvözlettel: Györgyi

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 09:16

Kedves Györgyi!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot, így a meglévő lakás maradhat az Ön nevén, nem szükésges kislánya részére ajándékozni. Ha azonban a másik lakást még a CSOK kérelem banki befogadása előtt értékesítik, akkor az elaádi ár vontkozásában továbbforgatási kötelezettségük keletkezik.
A CSOK összegét az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára utalják. A támogatás iránti kérelem abban az esetben is hitelintézethez nyújtható be, ha nem kívánnak kölcsönt felvenni a vételár kiegyenlítéséhez.
A vályog falazat önmagában nem kizáró ok, de a támogatott ingatlannak alkalmasnak kell lenni a lakhatási igények kielégítésére. Minderről bővebb információt IDE és IDE kattintva olvashat.

Bernadett szerint:

2018-12-20 - 15:03

Üdvözlöm!
Bernadett vagyok. Szeretnék érdeklődni, ha jelenleg férjemmel haszonélvezeti jogunk van 50-50%-ban a meglevő házunkban, 1 gyermekünk van, én 39 éves vagyok, ilyen esetben mennyi összeg és igényelhető-e a CSOK? Vagy pedig milyen megoldás lehetséges, mert a ismerősöm állítása szerint 10 millió hitel nélkül igényelhető 2 gyerekre, természetesen szeretnénk 2. babát is.
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-21 - 09:35

Kedves Bernadett!
Amennyiben másik lakás vásárlására szeretnék igényelni a CSOK-ot, a meglévő lakástulajdonuk nem jelent kizáró okot. 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után használt lakás vásárlásához 1.430.000 Ft, újépítésű lakás vásárlásához 2.600.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak.

Miklós szerint:

2018-12-17 - 19:24

Tisztelt Válaszadó!
Feleségemnek van öt éven belül eladott ingatlanból származó 6.000.00 Ft. (Ekkor még nem voltunk házasok.)
Jelenleg már házasként szeretnénk vásárolni egy ingatlant, melynek teljes vételára 10.900.000 Ft. 1 meglévő és egy vállalt gyermek után szeretnénk igénybevenni a CSOK támogatást. Ebben az esetben, a költségek csökkentése (vételár beforgatása) szempontjából a bank a teljes megvásárolni kívánt vételárat figyelmbe veszi, vagy csak a ráeső 50% tulajdoni hányadot?
Válaszát előre is köszönöm: Miklós

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-18 - 09:00

Kedves Miklós!
A továbbforgatás szempontjából a bank a vásárolandó ingatlan teljes vételárát figyelembe veszi, tehát a leírtak alapján tejesíteni tudják a továbbforgatási kötelezettséget.

Niki szerint:

2018-12-15 - 21:13

Tisztelt Szakértő!
Hová kell fordulni, ha vissza szeretném fizetni a CSOK-ot? Ha most visszafizetem önként, később még igényelhetem?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-17 - 10:33

Kedves Niki!
A CSOK visszafizetése ügyében a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Amennyiben egy korábbi otthonteremtéshez már igénybe vette a támogatást, vagyis megvalósult az a lakáscél, akkor önkéntes visszafizetést követően is a jövőben már csak CSOK különbözetre lehet jogosult.

Andi szerint:

2018-12-12 - 15:24

Tisztelt Szakértő!
Kérdésem lenne továbbá, hogy felújításra nem igényelhető-e a CSOK, vagy lesz-e ilyen lehetőség a közeljövőben?
Illetve korábban említett ingatlannál, ha a falak, a padló felújításra szorul, mennyire minősül lakhatatlannak?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 11:39

Kedves Andi!
Azt, hogy egy ingatlan a falak és padló állapota miatt lakhatatlan-e vagy sem, sajnos nem tudjuk megmondani. Ezt az értékbecslő tudja megállapítani a helyszíni szemle alkalmával. A CSOK jelenleg nem igényelhető felújításra, korszerűsítésre. Egyelőre nem ismert, hogy a közeljövőben várható változások mennyiben fogják érinteni a CSOK felhasználási területeit. Ha lesz erről pontos infónk, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Csaba szerint:

2018-12-12 - 12:46

Érdeklődnék, hogy nincs jövedelmem csak a szociális munka, a közhasznú munka. 5 gyerekem van.
Mennyi pénzt igényelhetek használt lakásra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 09:04

Kedves Csaba!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony szükséges. Ha tehát fenti jogviszonya legalább 180 napja fennáll, kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Erről további pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek. Használt lakás vásárlásához 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A jogosultság további feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Tóbiás szerint:

2018-12-12 - 12:39

Tisztelt Válaszadó!
Egy vidéki kisvárosban kis alapterülető, de kívül-belül igényes családi házat vettünk. A CSOK-ot 1, már meglévő gyermekre szeretnénk igényelni, hitel nélkül, minden egyéb feltételnek megfelelve. A szerződésben tisztességesen a tényleges vételárat írtuk be, amely teljesen megfelel a településen kialakult piaci viszonyoknak. Eddig két értékbecslő is véleményt adott az ingatlanunkról, arcpirítóan alacsony összegről kiadva véleményét, ami alapján nem vagyunk a CSOK-ra jogosultak.
/Azt gondoljuk, hogy külső nyomásra alakult így a helyzet./
Kérdésünk az lenne, hogy a leírt esetben hová fordulhatunk jogorvoslatért?
Köszönjük válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-12 - 15:04

Kedves Tóbiás!
Elsőként az érintett hitelintézetnél kérhetik az értékbecslés felülvizsgálatát. Amennyiben ez nem vehet eredményre, a CSOK kérelem elutastását követően a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak az írásbeli elutasítás kézhezvételét követő 15 napn belül.

Zsolt szerint:

2018-12-10 - 17:48

Tisztelt Válaszadó!
Használt családi házat szeretnénk venni, mindennemű hitel igénybevétele nélkül. A CSOK-ot a már megszületett 1 gyermekünkre szeretnénk igénybevenni, minden egyéb CSOK-ra vonatkozó feltételnek megfelelünk. A folyósító banknál – számunkra érthetelenül – azt a tájékoztatást adták, hogy ebben az esetben is kell értékbecslést végeztetnünk – a saját költségünkre.
Valóban ez a jogszabályi előírás?
Köszönjük válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-12 - 15:20

Kedves Zsolt!
Igen, ez minden hitelintézetnél így működik. Az értékbecslő helyszíni szemle alapján tudja ellenőrizni, hogy az ingatlan valóban lakhatásra alkalmas és teljesülnek a támogatás igénybevételével finanszírozott lakóingatlannal szemben támasztott CSOK feltétetelek.

Andi szerint:

2018-12-08 - 00:22

Tisztelt Szakértő!
Februárban vásárolnánk egy kb. 100 nm-es családi házat 3 gyerekes csokra, hitelre. (3. gyerek bevállalós.) A ház eléggé felújítandó,lakhatatlan jelenleg.
A kérdésem, hogy alkalmas-e a csokra, ha 3 helyiségben (1 szoba, konyha, fürdő) van kéménybekötéssel kiskályha, 2 szobában, illetve a folyosón nincs. Víz, villany van csak a fürdőben, a mosdó, csap használhatatlan, konyhában nincs felszerelve.
Illetve a 2400 nm-es erdős telek beleszámít-e az értékbecslésbe?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-11 - 09:58

Kedves Andi!
CSOK-kal csak olyan lakóingatlan finanszírozható, amely a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. A jelenleg lakhatatlan állapotú ház sajnos nem fog megfelelni a CSOK kritériumoknak. A konyhában feltétel a főzési és vízvételi lehetőség. A fürdőszobában működő csap és kád szükséges.
A helyiségek fűtésével kapcsolatos követelményekről IDE kattintva tájékozódhat.

Ani szerint:

2018-12-04 - 14:45

Tisztelt Cím!
Érdeklődnék, hogy egyedülállóként igényelhetem-e a csokot? Már egy meglévő lakás tulajdonosa vagyok, tehermentes ingatlan! Nagyobbat szeretnék vásárolni, akár a szocpol is érdekelne, nem feltétlenül új építésű ingatlan érdekel. A válásom folyamatban van, a gyermekek felügyeleti joga közös lesz férjemmel, ami nem tudom, hogy akadálya-e a felvételnek? A bírósági papíron is ez fog szerepelni.
Bármilyen megoldás érdekelne.
A választ előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-05 - 08:38

Kedves Ani!
Egyedülállóként is igényelhető a CSOK közös gyermekfelügyelet esetén is. Az igényléshez jogerős bírósági határozat szükséges a válásról és a gyermekelhelyezésről. Közös felügyelet esetén is fontos, hogy a gyermekeknek az igénylővel közös állandó lakcíme legyen. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Móni szerint:

2018-11-28 - 09:20

“Az igénylés során valamennyi eltartott gyermeket figyelembe kell venni.” Ezt nem értem. Ez alapján 4 gyerekes család nem is vehet 70 nm alatti lakást, ha viszont úgy lenne 4 gyerekünk, hogy egy után már igénybe vettünk csokot, akkor mégis?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 13:36

Kedves Móni!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek. 4 gyermekes család tehát 70 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakást nem tud CSOK igénybevételével vásárolni.

Móni szerint:

2018-11-28 - 08:41

Kedves Szakértő!
4 gyerekünk van, de csak 3 gyerek figyelembevételével szeretnénk 62 nm-es használt lakást venni 35 millió alatt.
Ezt minden további nélkül megtehetjük?
Köszi: Móni

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 09:06

Kedves Móni!
Az igénylés során valamennyi eltartott gyermeket figyelembe kell venni. Kivéve, ha valamelyik gyermek után korábban kaptak vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, akkor azon gyermek figyelembevétele nem kötelező. Minderről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Lilla szerint:

2018-11-27 - 20:20

Kedves Tanácsadó!
Segítséget szeretnék kérni a következőben: 3 gyerekre vonatkozó CSOK támogatást szeretnénk igénybe venni, új lakóingatlanra, ikerházra. A kiválasztott lakóingatlan mérete: 80 nm.
Jól tudom, hogy csak 90 nm-től vehető igénybe a támogatás?
Köszönöm szépen a segítségét!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 08:40

Kedves Lilla!
Attól függ, hogy az ikerházi lakás önálló tető- és épületszerkezettel rendelkezik vagy sem. Ha igen, akkor lakóháznak minősül az ingatlan és a CSOK jogosultsághoz szükséges a legalább 90 m2 hasznos alapterület. Ha nem, akkor elegendő a 60 m2. Minderről további részletes tájékozatást ITT olvashat.

Zsanett szerint:

2018-11-27 - 09:14

Köszönöm a válaszát. Viszont még annyit szeretnék kérdezni, hogy hogyan számolják ki azt a 20%-ot? Ugyanis nekünk a banki ügyintéző azt mondta, hogy pont 20% a különbség, mivel a 11.600.000 Ft-nak a 20%-a 2.320.000 Ft. És pont ennyi a két ár közti különbség.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 10:34

Kedves Zsanett!
A vonatkozó kormányrendelet így szól: “A lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.”
A hitelintézet által megállapított forgalmi érték: 9.280.000 Ft. A vételár ennél maximum 20%-kal lehet több. 9.280.000 Ft-nak a 20%-a 1.856.000 Ft. Vagyis a vételár legfeljebb 11.136.000 Ft lehet.

Zsanett szerint:

2018-11-26 - 23:27

Jó estét!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy használt lakást szeretnénk venni, aminek a vételára 11.600.000 Ft. Szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot 2 gyerek után. Volt kint értékbecslő, és a bank által megállapított forgalmi érték 9.280.000 Ft.
Kérdés az, hogy megkapjuk-e a CSOK-ot vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 08:52

Kedves Zsanett!
A lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Mivel a különbség adott esetben több 20%-nál, így a vonatkozó kormányrendelet értelmében sajnos nem lehetnek jogosultak CSOK-ra.

József szerint:

2018-11-26 - 09:29

Van munkahelyem, 5 gyermekem. Hogyan juthatnánk házhoz? Mik a feltetelek? Milyen papírok szükségesek? Melyik banknál vehetem igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-26 - 09:43

Kedves József!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Az igényléshez szükésges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK kérelem bármelyik hitelintézethez benyújtható.

Mónika szerint:

2018-11-22 - 15:25

Tisztelt Tanácsadó.
Férjemmel használt lakást szeretnénk vásárolni, melynek értéke 9 millió forint. CSOK-ot szeretnénk igénybe venni egy meglévő és egy vállalt gyermekre. Fundamentan keresztül (hitel) menne a fent maradó összeg kifizetése, plusz önerőből a 400 ezer forint. (Hogy meglegyen a 20%.) A problémánk az, hogy a férjem 5 éve örökölt egy lakást. (1/2 rész.) A lakást csak azután adnánk el, hogy megvettük a családi házat.
Ilyenen estben van bármiféle beforgatasi kötelezettség, vagy ugye jelen esetben visszafizetési kötelezettség?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-23 - 13:06

Kedves Mónika!
Amennyiben a CSOK kérelem benyújtását követően kötik meg az adásvételi szerződést, úgy nincsen továbbforgatási kötelezettség, és később sem keletkezik visszafizetési kötelezettségük.

József szerint:

2018-11-21 - 20:08

Üdvözlöm!
Bővítésre vennénk fel a csok-ot. Nagymamámnak le kell-e mondania a haszonélvezeti jogáról?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-22 - 10:39

Kedves József!
A CSOK jogosultság feltétele, hogy a támogatás igénybevételével bővítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

Misi szerint:

2018-11-19 - 18:11

Jó estét!
Olyan kérdésem lenne, hogy használt lakást szeretnék vásárolni, ami 2.800.000 Ft, ebből 4 gyerek csok 2.750.000 Ft + 50.000 Ft önerő. Értékbecslés megvolt, elutasitottak. Hivtunk egy statikust, szakvéleményt állított, hogy a lakás lakható, beadtuk a bankba és ők 2.200.000 Ft a forgalmi érték és annyit szerretnék, hogy megadják a csokot rá vagy nem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-21 - 09:37

Kedves Misi!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. A bank által megállapított forgalmi érték adott esetben 2,2M Ft. A 2,8M Ft-os vételár több mint 20%-kal haladja meg ezt a 2,2M Ft értéket, így a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

András szerint:

2018-11-19 - 10:50

Jó napot kívánok!
Kérdésem az lenne, hogy 3 gyerekre igényelnének párommal a csokot használt lakás vásárlására. Papírmunka, stb. kb. mennyi lenne összesen? Mennyi önerő kellene hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 13:51

Kedves András!
Ha önmagában a CSOK-ot igénylik, kölcsönt nem, akkor az alábbi banki költségekkel kell számolni:
– Értékbecslés: kb. 30.000 Ft
– Tulajdoni lap díja: kb. 3.600 Ft/db (2 db)
– Térképmásolat: 3.000 Ft (családi ház esetén)
– Bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft
Az adásvételi szerződés díjáról a szerződést készítő ügyvéd tud pontos tájékoztatást adni, általában a vételár 0,5-1%-a. Tulajdonjog bejegyzés illetéke: 6.600 Ft.
Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
Amennyiben kölcsönt nem szeretnének felvenni, akkor legalább annyi önerő szükséges, amennyi a CSOK összegével együtt fedezi a teljes vételárat és a járulékos költségeket.

Éva szerint:

2018-11-19 - 10:46

Szeretnék használt lakást venni. 5 kiskorú gyerekem van. Egyedülálló vagyok. Folyamatos gyesen vagyok, anyaságin 20 éve. Van tanya a nevemen, amiben élünk, de szeretném, ha lennének rendezett körülmények, így ki tudom használni a gyerekek után járó támogatást.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 12:08

Kedves Éva!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, ami önmagában gyes, illetve anyasági támogatás esetén nem áll fenn. A megfelelő TB jogviszony hiányában a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

Mária szerint:

2018-11-16 - 14:02

Tisztelt Hitelnet!
A következő a kérdésem: A lányom elvált, egyedülállóként lakáshitelt kíván felvenni, CSOK kiegészítéssel. Mindkét gyermeke 25 éven aluli, az egyik 17 éves tanuló, a másik viszont 19 éves, önálló keresettel rendelkező nagykorú gyermek. Mindketten vele élnek azonos lakcímen. A kapható CSOK összegénél, hogy kell számításba venni a két gyermeket? Olvastam valahol, hogy az önálló jövedelem nem kizáró ok az igénybevételnél, amennyiben 25 éven aluli, és azonos a lakcím.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 10:08

Kedves Mária!
25 év alatti gyermek után is igényelhető a CSOK az Ön által leírtaknak megfelelően, ha a támogatott személy nyilatkozata alapján a gyermek – amellett, hogy önálló keresettel rendelkezik – az ő eltartottja. Erről bővebben ITT olvashat.

R-né szerint:

2018-11-16 - 08:47

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a lakás felújításra szorul, arra lehet igényelni csokot? Valamit vízszűkítő van felszerelve, ez mennyire felel meg a feltételeknek?
Köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:20

Kedves Asszonyom!
Lakásfelújításra a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Az elérhető legkedvezőbb lakásfelújítási hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézést díjmentesen vállaljuk!

Irina szerint:

2018-11-16 - 08:40

Tisztelt uram/hölgyem.
Csokot igényeltem, hitelt nem, kétszer volt kint az értékbecslő. Másodszorra mindent rendben talált, viszont most statisztikustól határozatot (véleményt) kérnek ahhoz, hogy megkapjuk a határozatot a csokra. Ezt miért kérik vagy akkor miért nem kérték hamarabb?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:02

Kedves Irina!
A CSOK igénybevételével finanszírozott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát.

Barbara szerint:

2018-11-14 - 09:23

Üdvözlöm!
A férjemmel használt lakást szeretnénk vásárolni a CSOK igénybevételével. Van egy közös gyerekünk és egyet vállalunk. A férjem más lakcímre van bejelentkezve.
Ez okozhat gondot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 12:52

Kedves Barbara!
Célszerű lenne legalább tartózkodási helyként közös lakcímet megadni.

Marcsi szerint:

2018-11-12 - 15:58

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnénk vásárolni egy házat a CSOK segítségével. A tulajdonos által lekért térképmásolaton a ház alaprajza nem egyezik a jelenlegi állapottal, le lett bontva egy helyiség mellőle, amit még egy régebbi tulajdonos bontott le. Minden más kritériumnak megfelel a ház.
Probléma lehet-e ez a vásárlás során?
Köszönöm a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 10:51

Kedves Marcsi!
A ház tényleges helyzetének és telekkönyvi státuszának összhangban kell lennie. Véleményünk szerint szükséges lesz, hogy a bontás a földhivatalnál is átvezetésre kerüljön.

László szerint:

2018-11-08 - 06:48

Használt lakásra szeretnénk felvenni a csokot és a lakásban központi fűtés van.
Ilyen opcióval felvehető a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 08:17

Kedves László!
A központi fűtés megfelel a CSOK esetén előírt egyedi fűtési módnak. Minderről bővebb információt IDE kattintva talál.

Gabriella szerint:

2018-11-07 - 12:34

Üdvözlöm!
Használt lakásra igényelnénk a Csok-ot két gyerek után. Az adásvételi szerződés dátuma 2018.04.26. Viszont az ingatlan csak 2018.06.19-én került a birtokunkba, amiről jegyzőkönyv is van.
Melyik dátumtól kell figyelembe venni a 180 napos igénylési határidőt?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 15:06

Kedves Gabriella!
A CSOK az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül igényelhető a vételár utolsó részeként. Ha már kiegyenlítésre került a teljes vételár, akkor – utólagosan – 180 napon belül sem igényelhető.

Zoli szerint:

2018-11-06 - 15:51

Üdvözlöm!
Tetőtér beépítéshez szeretnénk felvenni a csok-ot. Ez, ha jól tudjuk nem engedély köteles. E-naplót nyitottunk, szeretném kérdezni, hogy bejelentési kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban még valahova? Például Járási Hivatal.

Bartalan szerint:

2018-11-06 - 14:14

JÓ napot,
Azzal kapcsolatban zavarnám, hogy tudna-e segíteni CSOK igénylési vagy jogosultsági információkkal, használt lakás vásárlása esetén. Lenne egy kiszemelt lakás, 76 nm, 2959 nm-es telken, Ömbölyön.
2 gyerekünk van, 2 és 7 éves. Az ingatlak egy része lenne CSOK támogatás, másik része készpénz.
Köszönöm,
Bertalan

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 14:38

Kedves Bertalan!
A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Az ingatlannal szemben támasztott követelményekről IDE kattintva tájékozódhat.

Kitti szerint:

2018-11-05 - 19:01

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy férjemmel 2 vállalt gyermek “teljesítésére” mennyi időnk van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 13:15

Kedves Kitti!
A gyermekvállalási határidő 2 vállalt gyermek esetén 8 év. A megszületésére vonatkozó határidőt lakásvásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

Andrea szerint:

2018-11-04 - 19:23

Használt családi ház vásárlása esetében van-e kikötés a ház szerkezetét, falazatát, stb. illetően a CSOK igénylésénél?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 11:06

Kedves Andrea!
Szerkezeti megkötés nincs. A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Bővebb információt ITT olvashat.

Ancsa szerint:

2018-11-01 - 19:44

Jó estét!
Érdeklődni szeretnék, olyan ingatlanra felvehető-e a 10+10 milliós CSOK támogatás, melynek építési ideje 2001-re esett, azonban teljes felújításon esett át idén, és most kerülne a ház első alkalommal eladásra?
Válaszukat előre is köszönöm.
Szép estét.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 09:08

Kedves Ancsa!
Az új lakás vásárlására vonatkozó támogatás sajnos nem vehető igénybe olyan ingatlanra, mely 2008. július 1. előtt kapott használatbavételi engedélyt.

Larisza szerint:

2018-10-31 - 13:15

Üdv.
Szeretném tudni, hogy a lányom, aki elmúlt 40, van neki két kamasz lánya, mennyi szocpol támogatás kaphat (csok) a második, nagyobb lakás esetén?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 14:46

Kedves Larisza!
Használt lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 1.430.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.

Virág szerint:

2018-10-27 - 15:04

Tisztelt Szakértő!
Három 19 éves gyermekem van. 2004-ben a szocpolt igénybe vettük.
Jár-e most a CSOK?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 09:36

Kedves Virág!
Adott esetben a 3 gyermek után adható CSOK összegéből (használt lakás esetén 2,2M Ft) le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a különbözetre lehet jogosult, ha minden egyéb CSOK feltétel is teljesül.

Gergő szerint:

2018-10-26 - 17:17

Tisztelt Hitelnet!
Párommal tervezzük az esküvőt. A kérdésem a következő. Megkaphatjuk a 10 milliós támogatást 3 vállalt gyermek esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-29 - 10:14

Kedves Gergő!
Megelőlegező CSOK igénybevételének alapfeltétele, hogy házasok legyenek és legalább egyik 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.
Használt lakás vásárlása esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb két vállalt gyermek után igényelhető a kedvezmény, melynek összege 1.430.000 Ft. A használt lakás vásárlására vonatkozó további CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
3 vállalt gyermek után kizárólag új építésű lakás vásárlása vagy építése esetén vehető igénybe a megelőlegező CSOK, melynek összege 10 millió forint. Az erre vonatkozó jogosultsági feltételek IDE és IDE kattintva tekinthetők meg.

Katalin szerint:

2018-10-26 - 11:01

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha az ingatlan tulajdoni lapján 2 széljegy adós tartozásról szerepel, de az eladó mindet kifizette és már kérte a végrehajtási terhek törlését, akkor benyújthatom a CSOK kérelmet, vagy csak törlés után lehetséges CSOK kérelem benyújtása?
Üdv.
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-26 - 11:45

Kedves Katalin!
Ez hitelintézettől függően változó lehet. Javasoljuk az érintett bankfiókkal történő egyeztetést!

Krisztina szerint:

2018-10-26 - 08:52

Tisztelt Uram/Hölgyem!
Olyan használt lakást szeretnénk megvásárolni, amit az előzőekben ott lakó elkezdett átépíteni. A lakásnak már van használatbavételi engedélye, hiszen benne laktak. A korábbi ott lakó szerette volna megvásárolni, de az nem sikerült neki, viszont az átépítést elkezdte. Ez azt jelenti, hogy a világítást, vizet, fűtést teljesen kiszerelte, a burkolatokat felszedte, arra készülve, hogy alternatív megoldásokat tudjon beépíteni.
Kívülről beszigetelte dryvit szigeteléssel. Ez teljesen készen van. Viszont belülről jelenleg olyan állapotban van, mintha csak szerkezetkész lenne.
Van arra mód, hogy erre CSOK-ot felvehessünk?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-26 - 10:51

Kedves Krisztina!
A megadott információk alapján adott ingatlan sajnos nem felel meg a CSOK feltételeknek, mert a lakhatási igények kielégítésére jelen állapotában nem alkalmas.

Krisztián szerint:

2018-10-25 - 15:45

Tisztelt Uram/Hölgyem!
Azt szeretném kérdezni,hogy a CSOK-ból vásárolt lakába nagyszülő (jelen esetben anyukám, aki eddig is velünk lakott) is bejelentkezhet állandó lakcímre, vagy csak a kedvezményezettek?
Üdvözlettel: Krisztián

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-25 - 16:20

Kedves Krisztián!
Információnk szerint nem szegik meg a CSOK előírásokat azzal, ha édesanyja is állandó lakóhelyet létesít a támogatott ingatlanban. Javasoljuk azonban a kérdésben a területileg illetékes járási hivatal megkeresését.

Csilla szerint:

2018-10-25 - 08:33

Használt lakás vásárlására igényelek CSOK-ot és hitelt. Lehet a 19 éves dolgozó gyermekem egyben támogatott és adóstárs a hitelben?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-26 - 10:16

Kedves Csilla!
Információink szerint ugyanazon személyt eltartottként és adóstársként nem fogadnak el a bankok.

Zsuzsanna szerint:

2018-10-19 - 13:35

Nagyon szeretnék lakáshoz jutni 4 kiskorú gyerekemmel, ami sehogy se sikerül. Hiába a párom 1 éve dolgozik és sehogy se sikerül a lakáshitel és a csok. Ezért fordulok Önökhöz.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-19 - 14:21

Kedves Zsuzsanna!
Használt lakás vásárlásakor abban az esetben lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha teljesülnek az erre vonatkozó CSOK feltételek, melyekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
Az igényeiknek és lehetőségeiknek megfelelő lakásvásárlási hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket bővebb információk ismeretében. Ehhez elsőként kérjük, töltsék ki online adatlapunkat!

Edit szerint:

2018-10-17 - 14:28

Én külföldről szeretnék visszatelepülni Magyarországra. (Magyar vagyok.) Nagyon nehéznek találom a kiadó lakások, albérletek elérését hosszú távra és mivel nyugdíjas vagyok igen drágáknak is! Még csak gondolkozok a visszatelepülésen. (Család nincs, akire számíthatnék!) Meg szeretnék fél munkaidőben dolgozni is. Nincs gyerekem.
Milyen segítséget ad CSOK olyan személyeknek mint én? Külföldről visszatelepült, gyerektelen, 67 éves nőnek? Sehol nem latok ilyen személyekre vonatkozást! Biztosan nem én vagyok egyedül ilyen helyzetben?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-19 - 14:36

Kedves Edit!
CSOK az igénylő által eltartott gyermek után vehető igénybe, a gyermek legfeljebb 25 éves koráig. Gyermektelen egyedülálló személyek CSOK igénybevételére sajnos nem jogosultak.

Tünde szerint:

2018-10-15 - 21:46

Tisztelt Hitelnet.hu!
Van 3 gyermekünk, mindhárom egyetemen tanul, de a legnagyobb külföldön folytatja egyetemi tanulmányait még 2 évig.
Az lenne a kérdésem, hogy így is igényelhetjük a támogatást, vagy kötve van, hogy magyarországi felsőoktatási intézményben kell tanulnia?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-17 - 08:10

Kedves Tünde!
A CSOK jogosultságnak már nem feltétele, hogy a gyermek tanulmányokat – akár felsőoktatási tanulmányokat – folytasson, így legnagyobb eltartott gyermekük után is megkaphatják a kedvezményt, ha állandó lakcíme az Önökével azonos.

Katalin szerint:

2018-10-15 - 11:30

Kedves Hitelnet.hu!
Lányomék tőlem szeretnék megvenni családi házamat. Lányom nevén jelenleg egy kisebb ingatlan van.
Érdeklődünk, hogy igényelhetik-e a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-15 - 15:03

Kedves Katalin!
Közeli hozzátartozótól történő házvásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

BAI szerint:

2018-10-14 - 17:44

Üdvözlöm!
Férjemtől a közeljövőben elválok, nálam marad a két gyerek 12; 15 évesek. Jelenleg családi házban élünk, szeretnénk mi benne maradni.
Igényelhetem a CSOK-ot a férjem (lassan már csak volt férjem) kivásárlásához, illetve kaphatok kedvezményes kölcsönt?
Válaszát előre is köszönöm!
BAI

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-15 - 10:18

Kedves BAI!
A CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitelt igényelhet. A legkedvezőbb hitelkonstrukciókról Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézést díjmentesen vállaljuk!

Tamás szerint:

2018-10-13 - 07:36

Tisztelt Szakértő!
Édesanyám élettársának családi házában lakunk évek óta. Tavaly összeházasodtak. Ebben az esetben Ő már közeli hozzátartozónak számít, ha lakásvásárlásra szeretnénk igénybe venni a CSOK támogatást ennek a háznak a megvásárlására?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-15 - 14:58

Kedves Tamás!
Édesanyja házastársa az Ön mostohaszülője, ami a Ptk. rendelkezése alapján közeli hozzátartozónak minősül. Mivel közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz a CSOK nem vehető igénybe, ezért az előző rendelkezések alapján a CSOK jogosultság információink szerint nem áll fenn.

Krisztián szerint:

2018-10-12 - 20:35

Kedves Hitelnet.hu!
A 10 éves elidegenítési feltétellel kapcsolatban jól értelmezem, hogy: Minimum 10 évig nem adható el az ingatlan, de ha van egy 12 hetes magzat gyermekem, akkor tulajdonképpen 18 évig nem adhatom el az ingatlant. Ugyanis a feltételek alapján nagyon így értelmezhető:
“Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:…”

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-13 - 14:31

Kedves Krisztián!
A bentlakási kötelezettség 10 évre szól, de ha a gyermek ezen időszakon belül nagykorúvá válik, akkor előbb is elköltözhet a támogatott ingatlanból.

Csilla szerint:

2018-10-10 - 13:39

Ha 3 gyermekem van, de nem vagyok férjnél és szeretnénk igénybe venni a csokot, akkor házasságot kell kötnünk?
3 gyerekre mennyi összegű Csokot kaphatnánk lakásvásárlásra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-11 - 14:28

Kedves Csilla!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nem feltétel a házastársi kapcsolat. 3 gyermek után használt lakás vásárlásához legfeljebb 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Marcsi szerint:

2018-10-09 - 10:41

Lenne egy kérdésem:
Használt lakás vásárlásához igénybe vennénk a csok-ot. A lakás tulajdonosának szülei haszonélvezeti joggal rendelkeznek! Tehát van egy tulaj és egy haszonélvező!
Így lehet adásvételit írni? Jár a csok? Mindkettőjüknek alá kell írni az adásvételi szerződést gondolom!
Köszönöm előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-09 - 11:01

Kedves Marcsi!
Az a lényeg, hogy a vásárlást követően ne legyen haszonélvezeti jog az ingatlanon. Az adásvételi szerződést a haszonélvezőnek is alá kell írni.

Mónika szerint:

2018-10-09 - 09:25

Tisztelt Szakértő!
2 éve vettem fel csok-ot egyedülállóként 2 gyermekemre, használt házvásárlásra. 14 életévét betöltött gyermekem az édesapjához költözne.
Kérdésem az lenne, vissza kell-e fizetnem az állami támogatás őrá eső részét?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-09 - 10:16

Kedves Mónika!
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy a kiskorú gyermek mely esetben költözhet el a célingatlanból. Ha adott esetben a költözésre nem az itt felsorolt okok valamelyike miatt kerül sor, akkor a támogatás adott gyermekre eső részét vissza kell fizetni büntető kamattal növelten. Erről bővebb felvilágosítást a területileg illetékes járási hivatal tud adni Önnek.

Emil szerint:

2018-10-08 - 21:26

Üdvözlöm.
Én BAR listás vagyok, az élettársam nem. Mindkettőnknek biztos munkahelye van. Élettársamnak van 14 éves lánya, velünk él. 35 nm-es lakásban élünk 3-an. Saját tulajdonunkban van ez a pici lakás. Szeretnénk nagyobbat.
Kérdésem a következő: Ezt a kis lakást eladnánk pl. 2 millió Ft-ért, tehát lenne 2M önerő. Nevelt lányomra igényelnénk a szocpolt + bevállalnánk még 2 gyermeket összeházasodva, kb. így meglenne 4 millió? Ennyiért már tudnánk nézni 2 szobás lakást. Ez így rendben lenne, ha megfelelünk a többi feltételnek?
Milyen lehetőségünk lenne még 2M Ft önerővel? Hitelt nem szeretnénk.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-09 - 11:59

Kedves Emil!
1 meglévő és 2 vállalt gyermek után (házastársi kapcsolatban) használt lakóingatlan vásárlásához 2,2M Ft összegű CSOK-ot tudnának igényelni, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek is teljesülnek.
2M Ft önerővel, hitel nélkül + 1 meglévő gyermek után járó 600.000 Ft támogatással kalkulálva 2,6M Ft értékű ingatlant tudnának vásárolni.

Szandra szerint:

2018-10-06 - 20:16

Ha eladtam a házamat, mert kellett a pénz tartozásra, visszavásárolhatom a Csok-kal?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-08 - 05:59

Kedves Szandra!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek teljesülnek, úgy megoldható lehet a CSOK-kal történő visszavásárlás.

Lívia szerint:

2018-10-06 - 10:56

Tisztelt Szakértő!
Használt lakást vennénk csokra. Az lenne a kérdésem, hogy vegyes falazatú háznál milyen kikötések vannak, mert azt nem találtam sehol!
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-07 - 22:02

Kedves Lívia!
Ha részben vályog házról van szó, akkor fontos, hogy rendelkezzen szilárd alappal vagy vízszigeteléssel, valamint legyen a ház körül járda és csapadékvíz elvezetés.
Arról, hogy a CSOK-kal finanszírozott lakóingatlannal szemben milyen további követelmények vannak, IDE kattintva tájékozódhat.

Andrea szerint:

2018-09-28 - 18:24

Tisztelt Cím!
Kérdéseim használt ingatlan (családi ház) vásárlására vonatkoznak:
A CSOK igénylése mellé szükséges a hitelfelvétel is?
Mit jelent az, hogy “A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.” Lakásbiztosítás alatt mit kell érteni, a biztosítóval kötött lakásbiztosítást (Családi Otthon Biztosítás)?
Ha a közműveket (vezetékes víz, csatorna) az ingatlan megvásárlását követően a vevő (CSOK-ot igénylő) vezeti be, az elfogadható, vagy az eladónak kellene ezt megtennie ahhoz, hogy a CSOK a majdani vevő számára igényelhető legyen? (A házban van fürdőszoba, de kút biztosítja a vízellátást. Esetleg ezt is elfogadják a CSOK igénylésnél?)
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-01 - 09:18

Kedves Andrea!
A CSOK hitel felvétele nélkül is igénybe vehető, amennyiben a vételárat fedezeti a CSOK és önerő együttes összege.
Épületbiztosítás szükséges, a Családi Otthon Biztosítás megfelelő.
Ha az adott településen vagy településrészen van közműves szennyvízelvezetés, akkor a CSOK jogosultság feltétele, hogy rá legyen kötve. Ezt nem elegendő utólag elvégezni. Ugyanez a helyzet a vízzel is. Ha van közműves ivóvíz-szolgáltatás a településen (településrészen) akkor rá kell kötni. A telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút csak akkor elegendő, ha az adott településrészen nincsen közművel ivóvíz-szolgáltatás.

Kati szerint:

2018-09-27 - 13:25

Ha a fürdőszoba csak elektromos fűtőtesttel fűthető, megkaphatom-e a csok-ot a lakás megvásárolására?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-28 - 05:48

Kedves Kati!
Információink szerint elfogadható az elektromos fűtés a fürdőszobában. Javasoljuk azonban előzetesen a hitelintézettel történő egyeztetést, mert találkoztunk már bankonként eltérő állásponttal.

Andrea szerint:

2018-09-26 - 07:28

Tisztelt Cím!
Férjemmel fele-fele arányban tulajdonunkban van egy egy családi ház. A házban jelenleg az első házasságomból született lányom lakik a férjével és 3 gyermekével. Miután semmi egyéb tulajdonuk nincs, szeretnék a családi ház felét megvásárolni a második férjemtől (akivel semmilyen rokoni kapcsolatban nem állnak), én a tulajdonrészemet nekiajándékoznám a három unokámnak, akik még kiskorúak, 11, 7 és 5 évesek. A fél ház értéke kb. 15 millió forint.
A kérdésem az, hogy használt lakás vásárlása okán igénybe vehetik-e a CSOK-ot?
Üdvözlettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-27 - 05:52

Kedves Andrea!
A CSOK használt lakás vásárlása esetén a lakás 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe. Így tulajdonrész kivásárlásához a támogatás sajnos nem igényelhető. Erre a célra lakáshitel tudnak felvenni lányáék. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik őket, kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink készséggel nyújtanak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézés díjmentes!

Zoltán szerint:

2018-09-24 - 11:59

Üdvözlöm!
Van egy kislányunk, házasok vagyunk, 2 gyermeket szeretnénk. Rendelkezem saját ingatlannal (40 m2), de nagyobb (használt) lakást vásárolnánk. Feleségem tulajdonában nincs ingatlan. Amennyiben a meglévő lakásom tulajdonjogát átíratom a meglévő gyermekemre (az ingatlant megtartanánk), úgy igénybe vehetem-e CSOK-ot és milyen összegben?
Válaszát köszönöm!
Tisztelettel:
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-24 - 13:03

Kedves Zoltán!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén 2018. március 15-től megszüntetésre került a lakástulajdonra vonatkozó korlátozás. Nem zárja ki tehát a CSOK jogosultságot az Ön nevén lévő lakás. 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után 1.430.000 Ft, 1 meglévő és 2 vállalt gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

Magdolna szerint:

2018-09-23 - 11:43

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy 2 gyermek esetében (egy meglévő és majd egy születendő gyermek) használt lakás vásárlásához mennyi önerő szükséges?
Hitelt mindenféleképpen fel kell vennünk, ha nincs önerő?
Válaszát nagyon szépen köszönöm!
Tisztelettel: Magdolna

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-24 - 05:12

Kedves Magdolna!
Két gyermek után használt lakás vásárlásához 1.430.000 Ft összegű támogatás vehető fel. Van olyan bank, amelyik a vállalt gyermek után nyújtott támogatást is önerőként veszi figyelembe. Ebben az esetben a támogatás összegén felül legalább annyi önerő szükséges, amennyi a vételárat (a támogatással együtt) fedezi. Ha a vételár meghaladja az 1.430.000 Ft-ot és nincsen önerő, akkor kölcsön felvétele is szükséges.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes!

László szerint:

2018-09-22 - 10:12

Üdvözlöm,
Csok igénylésével zajlik egy vidéki ház adásvétele. Az ügyintéző bank értékbecslője a következőt közölte: kb. két hete létezik egy új szabály, miszerint a fürdőszobában fix fűtést kell biztosítani, egyébként nem jár a támogatás. Nos én sehol semmilyen fórumon nem találok erre vonatkozó követelményt, így kérném segítségét ez lehetséges-e, amennyiben nem hová fordulhatok panasszal az ügyben?
A házban az egyedi fűtés (fa tüzelésű kályha) egyébként biztosított.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-25 - 05:01

Kedves László!
Minden helyiségben – szobák, konyha, fürdő – kell lenni fűtésnek. Ez információink szerint nem egy új rendelkezés, de az utóbbi időben különösen ellenőrzik ezt az értékbecslés során.

Mariann szerint:

2018-09-21 - 19:57

Üdvözlöm.
Adott egy családi ház. 2 szoba, cserépkályha fűtéssel. Konyha, spájz, előtér, nappali. Víz a konyhában van. Gáz, villany a lakásban. Fürdőnek és WC-nek a hely megvan, viszont
szennyvízre jelenleg csak a konyha rész van csatlakoztatva.
Ahhoz, hogy a csok-ot igénybe tudjuk rá venni, elég, ha a fürdő helyiségbe a szennyvizet bevezetjük és majd megcsináljuk a fürdőt?
Vagy legalább tusolót és WC-t ki kell alakítani?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-23 - 06:40

Kedves Mariann!
A CSOK jogosultsághoz nem elég a szennyvízhálózat teljes kiépítése. Az ingatlannak kell rendelkeznie WC-vel, fürdőhelyiséggel, legalább tusolóval vagy káddal, valamint csappal. Ebben a témában bővebb információt ITT olvashat.

András szerint:

2018-09-20 - 13:37

Érdeklődöm, hogy külterületen fekvő házra fel lehet-e venni csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 15:03

Kedves András!
CSOK kizárólag olyan ingatlanra vehető fel, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként van feltüntetve.

Julianna szerint:

2018-09-19 - 09:04

Üdvözlöm!
Van egy kislányunk, házasok vagyunk, 2 gyermeket szeretnénk. Még ugyanannyi kedvezmény jár a vállat gyermekre is? Tehát van egy meglévő az 600 ezer, és akkor még megkapnánk az 1 millió 600 ezret? Használt lakás lesz.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 06:00

Kedves Julianna!
Használt lakás vásárlása esetén 2 gyermek után – függetlenül attól, hogy meglévő vagy vállalt gyermekről van szó – a CSOK összege 1.430.000 Ft.

Eleonóra szerint:

2018-09-18 - 11:08

Még értetlenkedem kicsit amiért elnézést kérek. A csokra használt családi ház esetén négy meglévő gyerekre mekkora összeget adnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-19 - 05:07

Kedves Eleonóra!
Használt családi ház vásárlásához 4 gyermek után – függetlenül attól, hogy meglévő vagy vállalt gyermekekről van szó – 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

Szilvia szerint:

2018-09-14 - 05:24

Kedves Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy a csok-kal szeretnénk használt lakást vásárolni, de édesanyám is velünk lakna. Őt be lehet-e jelenteni a csokkal vásárolt lakásba?
Üdvözlettel: Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-14 - 05:26

Kedves Szilvia!
Véleményünk szerint ez nem ütközik a CSOK rendelet előírásaival, de feltétlenül javasoljuk előzetesen a területileg illetékes járási hivatallal történő egyeztetést!

Márta szerint:

2018-09-11 - 08:54

Üdvözlöm!
Családunkban 3 gyermek van, akik közül a két nagyobbik idén tölti a 25 évet. Új házat építenénk, de a Csok igénylés beadása után, még a döntés és kifizetés előtt a gyerekek betöltik a 25 éves kort. A hitelintézet befogadja az igénylést hozzáállásuk szerint, de nem tudom a döntésben ez mennyire befolyásoló tényező?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-11 - 14:37

Kedves Márta!
A hitelintézeteknek a CSOK jogosultságot a kérelem benyújtásakor fennálló feltételek alapján kell megállapítaniuk. Nem fog tehát problémát jelenteni, ha a kérelem benyújtása után, de még a végleges jóváhagyás és folyósítás előtt a két nagyobb gyermek betölti a 25. életévét.

Orsolya szerint:

2018-09-10 - 05:42

Jó napot.
Érdeklődnék, mennyibe fog kerülni, ha a megvásárolni kívánt házhoz kimegy a fényképész szakértő, vagy hogyha minden irat megvan már, bemegyünk az OTP-hez ott menyit kell fizetni, hogy utalják a pénzt, csokot elindítsák.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-10 - 05:55

Kedves Orsolya!
Ha önmagában a CSOK-ot igénylik, kölcsönt nem, akkor az alábbi banki költségekkel kell számolni:
– Értékbecslés: kb. 30.000 Ft
– Tulajdoni lap díja: kb. 3.600 Ft/db (2 db)
– Térképmásolat: 3.000 Ft (családi ház esetén)
– Bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft
Az adásvételi szerződés díjáról a szerződést készítő ügyvéd tud pontos tájékoztatást adni, általában a vételár 0,5-1%-a. Tulajdonjog bejegyzés illetéke: 6.600 Ft.

Sarolta szerint:

2018-09-10 - 05:40

Egyedülálló anyaként 2 gyerekre igényelve használt lakást szeretnék vásárolni CSOK-ra, de vagy egy másik gyermekem is, akinek családja és gyermeki vannak. Vásárlás után ő a gyerekeivel, feleségével oda költözhet hozzánk a CSOK-ra megvásárolt lakásba, valamint az élettársam?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-10 - 05:47

Kedves Sarolta!
Kérdésével kapcsolatban az ebben illetékes járási hivatal megkeresését javasoljuk, irodánk ebben a kérdésben nem illetékes.

Misi szerint:

2018-09-06 - 07:20

Olyan kérdéssel fordulok önökhöz, hogy 25 éves elmúlt gyermeknél, aki fogyatékossági támogatást kap, mert látássérült, lehet-e rá is igényelni a csok támogatást. Valamint egy 2012-ben eladott ingatlan, amely tulajdonjog fenntartással részletfizetésre lett eladva, az abból kapott törlesztő részleteket be kell-e forgatni az új ingatlan vételárába? Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-06 - 07:36

Kedves Misi!
CSOK azon gyermek után is igényelhető, aki a 25. életévét betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
Mivel a lakáseladás szempontjából az adásvételi szerződés aláírásának dátuma a meghatározó, ezért egy 2012-ben köttetett szerződés alapján 2018-as CSOK igénylés során véleményünk szerint nincsen beforgatási kötelezettség, mert nem 5 éven belüli eladásnak minősül.

Lóránd szerint:

2018-09-05 - 10:15

Jó napot kívánok!
Érdeklődöm, hogy a megvásárolandó lakás minimális alapterületére vonatkozó szabály képezheti-e mérlegelés tárgyát, amennyiben például csak 1-2-3 nm az eltérés a szükséges minimumhoz képest? Konkrétan: az 50 nm-es előírt négyzetméter esetén elfogadható-e egy 48 nm-es lakás?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-06 - 06:02

Kedves Lóránd!
Ezt sajnos nem teszi lehetővé a CSOK rendelet. 2 gyermek után járó CSOK esetén a célingatlan hasznos alapterületének el kell érnie legalább az 50 m2-t.

Piros szerint:

2018-09-04 - 13:34

Üdvözlöm!
A következő kérdésem lenne, jár-e a CSOK, ha az ingatlan vásárláshoz plusz ingatlan fedezetet kell bevonni, mely az igénylők családtagjának tulajdonában van, mivel a megvásárolandó ingatlan nem elég fedezetnek. Önerő hiányában a CSOK lenne az önerő.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-04 - 19:50

Kedves Piros!
CSOK-kal történő finanszírozás lehetséges akkor is, ha a hitelfelvétel miatt plusz ingatlanfedezet kerül bevonásra. Az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket online adatlapunk kitöltése után. Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes!

Tímea szerint:

2018-09-03 - 12:03

Tisztelt Cím!
Ha 2 gyermekemet egyedül nevelem, mennyi összjövedelem kell ahhoz, hogy CSOK-kal megvásároljak egy kb. 12 milliós ingatlant? Önerő nélkül gondolom egyáltalán nem megy, mekkora önerő szükséges? Ha már egy gyermekre még a házasságom alatt igényeltünk megelőlegező szocpolt, amit meg is kaptunk, de mikor eladtuk a lakásunkat (2011-ben, akkor az Államkincstár számlájára visszafizettük), igényelhetem-e most a CSOK-ot, vagy csak 1 gyermek után? Ebben az esetben a használt lakásnál, ingatlannál mi a nm határ, 40 vagy 50?
Válaszukat előre is köszönöm,
Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-04 - 04:34

Kedves Tímea!
A CSOK összegét tekintve kétféle számítási mód lehetséges és az választható, amelyik az igénylő számára kedvezőbb. Az egyik alapján mindkét gyermek figyelembe vehető, de a 2 gyermek után igényelhető 1.430.000 Ft összegű támogatást csökkenteni kell a korábban kapott (és időközben vissza is fizetett) szocpol felével. A másik számítási mód szerint csak azt a gyermeket veszik figyelembe, aki után még egyáltalán nem vett igénybe vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, így a korábbi szocpol összegét sem kell levonni. Ez alapján 1 gyermek után 600.000 Ft CSOK-ra lehet jogosult.
A szükséges jövedelem és önerő összege előzetes hitelbírálat alapján határozható meg. Ehhez bővebb információkra lenne szükség, ezért kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes!

Bea szerint:

2018-08-27 - 08:44

Mi szükséges a csokhoz?
Milyen házat lehet venni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-28 - 06:08

Kedves Bea!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Itt tájékozódhat arról is, hogy a CSOK-os háznak milyen feltételeknek kell megfelelnie. Bővebb információt ezzel kapcsolatban IDE kattintva talál.

Beáta szerint:

2018-08-27 - 07:57

Tisztelt hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy anyósomnál lakunk és kicsi a hely, hogy elférjünk. Született 1 gyermekünk és igénybe vennénk ezt a csokot, de több gyermeket sajnos nem vállalhatok, mivel komplikációk akadtak császár után. Szeretnénk házat vásárolni. Azt szeretném tudni, hogy 1 gyermek esetén mennyi lenne? Vagy tudnánk házat venni, amit kapnánk?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-28 - 06:06

Kedves Beáta!
1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható, használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek.

Dániel szerint:

2018-08-26 - 12:10

Tisztelt Hitelnet!
Házasok vagyunk, 1 gyermeket várunk és a tulajdonomban van ajándékozás útján egy ingatlan 50%-a. Ennek az ingatlannak a fennálló 50%-át szeretnénk megvenni a feleségemmel. Erre az adásvételre igénybe vehető a 2 gyermekes CSOK használt lakás vásárlásra (1.430.000)?
Köszönöm előre is válaszát!
Üdv.:
Dani

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-27 - 06:28

Kedves Dani!
A CSOK tulajdonrész kivásárlására sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel vehető fel. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik Önöket, Szakértőink készséggel készítenek személyre szóló, díjmentes tájékoztatást Önöknek. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézést díjmentesen vállaljuk!

Éva szerint:

2018-08-24 - 06:10

A ház amit szeretnék megvenni 45 millió Ft. (Használt.) Hitelt nem vennék igénybe, csak 2 gyerek után a CSOK-ot. Jelenlegi ingatlanomat most adom el.
Mivel meghaladja a 35 milliót az ingatlan ára, nem fogom tudni igényelni a CSOK-ot?
Budapesten sajnos házat csak ilyen drágán lehet venni, de a panelból szeretnék továbblépni a gyerekekkel.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-25 - 05:42

Kedves Éva!
Használt lakóingatlan vásárlása esetén a CSOK jogosultság feltétele, hogy a vételár nem haladhatja meg a 35 millió forintot. Így 45 millió forintos ház vásárlásához a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2018-08-21 - 21:06

Üdv!
Érdeklődnék, ha az egyik házastárs szerepel passzív KHR listán, kaphat-e csokot használt ház vásárlásra, ami az önerő egy része lenne. Hitelfelvevő megfelel minden kritériumnak. Kereset, köztartozásmentes stb.
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-22 - 06:32

Kedves Éva!
A negatív tartalmú KHR nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. Hitelfelvételnél azonban a legtöbb pénzintézet nem fogad el passzív KHR státuszú adóstársat sem. Bankpartnereink egyikénél nyílhat lehetőség hitelfelvételre passzív KHR esetén akkor, ha a passzív státusz legalább 6 hónapja fennáll. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink tájékoztatni fogják Önöket az esetlegesen elérhető hitelkonstrukciókról!

Nóra szerint:

2018-08-21 - 05:32

Egyedülállóként mit tudok tenni? 2 gyerekem van, az újszülött lányomat elvették.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-21 - 05:36

Kedves Nóra!
CSOK-ra egyedülállóként is jogosult lehet az eltartásában lévő gyermekek után, ha teljesülnek a fenti bejegyzésben olvasható feltételek.

Mariann szerint:

2018-08-17 - 21:17

Üdvözlöm.
Használt lakást szeretnénk vásárolni. 2 gyerekünk van, és szeretnénk még 1 vagy 2 gyereket.
Első kérdésem az lenne, hogy hogyan is történik pontosan a csok elindítása, hogyan zajlik?
Néztünk egy házat, 2 millió Ft.
Mit kell tenni, hogy igényelni tudjam a csok-ot?
Mit kell és honnan kérni?
Mi kerül ezek közül pénzbe?
Tulajdoni lap kikérése a házról, bankhoz mit kell vinni, hogyan kell elindítani?
Válaszát köszönöm.
Tisztelettel: Mariann

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:52

Kedve s Mariann!
Elsőként a CSOK jogosultság feltételeit szükséges megismerni. Ezt fenti bejegyzésünkből teheti meg.
Az igényléshez szükséges dokumentumokról – melyek díjmentesen elérhetők – IDE kattintva tájékozódhat.
Amennyiben kölcsönt nem, csak CSOK-ot szeretnének igényelni, célszerű lenne elsőként valamelyik hitelintézetet felkeresniük és a banki ügyintézővel személyesen egyeztetniük.

Péter szerint:

2018-08-17 - 06:37

Tisztelt Szakértők!
Kérdésem lenne a CSOK-kal kapcsolatban. Használt ingatlan eladásban, illetve vételben vagyunk. A megvenni kívánt ingatlan 100%-ban a feleségem tulajdonában lesz előreláthatólag, 1 gyermekünk van, mindketten 40 év alattiak vagyunk. Az eladott ingatlan ára alacsonyabb, mint a megvenni kívánt ingatlan ára.
A lényeg a következő: mivel csak egyikőnk lesz tulajdonos, így is jár a CSOK avagy mindkettőnknek tulajdonosoknak kell lennünk, hogy az igénylés sikeres legyen?
Üdvözlettel és köszönettel: Péter

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-17 - 06:40

Kedves Péter!
A CSOK jogosultságnak alapfeltétele, hogy a célingatlanban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét fél tulajdonjogot szerezzen. További feltétel, hogy az 5 éven belül értékesített lakóingatlan árát maradéktalanul továbbforgatásra kerüljön. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Szilvia szerint:

2018-08-16 - 18:23

Tisztelt szakértő!
Sajnos KHR listán szerepelek. 3 gyermek után szeretnénk igényelni a csokot.
Meg tudjuk így igényelni?
A válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-17 - 05:55

Kedves Szilvia!
Ha hitelt nem, csak CSOK-ot szeretnének igényelni, akkor nem kizáró ok a negatív tartalmú KHR.

Andrea szerint:

2018-08-15 - 19:56

Jó napot kívánok,
CSOK-ot szeretnénk igénybe venni a jövőben. Az esetem nem tartozik az egyszerű kategóriába szerintem. Első házasságomból született egy kislányom. Itt nem vettük igénybe. A mostani párommal 2 gyermeket tervezünk. Ilyenkor melyik kategóriába esek?
Előre is köszönöm válaszukat.
Üdvözlettel, Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-16 - 06:39

Kedves Andrea!
Vállalt gyermekek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető CSOK. Meglévő gyermekek esetén nem feltétel a házasság. A magzat a betöltött 12. terhességi héttől CSOK szempontból meglévő gyermeknek számít.
Ha Önök nem házasok, akkor jelenleg az 1 meglévő gyermek után tudják igényelni a CSOK-ot. Amennyiben házasok, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra az Ön első házasságából született 1 meglévő és 2 vállalt gyermek után.

Krisztina szerint:

2018-08-14 - 06:07

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy vettünk részletre egy házat 2 éve ilyen élő adásvételivel. A ház még nem szerepel a nevem. 3 millióért vettük. Már egy milliót kifizettünk részletekben. Még mindig van 2 millió Ft.
Igényelhetem erre a házra a csokot így, hogy mar itt lakunk 2 éve és eddig részletre fizettük.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-14 - 06:25

Kedves Krisztina!
CSOK igénylésre az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül van lehetőség, így a leírtak alapján a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Pisti szerint:

2018-08-13 - 22:30

Jó estét!
Az lenne a kérdésem, hogy 2 gyermek után igényelnénk a csokot használt lakás vásárlásra. A lakás ára 1.500.000 Ft.
Mennyi támogatás jár így vagy milyen arányba kell lennie a vételárban az önerőnek és a támogatásnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-14 - 05:44

Kedves Pisti!
2 gyermek után használt lakás vásárlására 1.430.000 Ft vehető igénybe. A vételárból fennmaradó részt (70.000 Ft) szükséges önerőből megfizetniük.

Attila szerint:

2018-08-12 - 21:50

Üdvözletem!
Fundamenta megtakarítás + Fundamenta hitel mellett CSOK igénylés lehetséges-e az alábbiak szerint használt lakásra?
– Előszerződéssel és Fundamentás hitelígérvénnyel a kezünkben megigényeljük a CSOK-ot, majd
– a CSOK pozitív elbírálása esetén megkötjük a végleges adásvételi szerződést és igényeljük a Fundamenta kiutaltalást.
– CSOK negatív elbírálása esetén sztornózzuk az előszerződést és fizetjük tovább a Fundamenta megtakarításunk és keressük tovább a megfelelő ingatlant.
Válaszukat előre is köszönöm.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-13 - 06:53

Kedves Attila!
CSOK igénylésre előszerződéssel sajnos nincs lehetőség.

Marcsi szerint:

2018-08-12 - 15:12

Zártkertes ingatlanra jár a szocpol?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-13 - 06:51

Kedves Marcsi!
Csak lakóházként vagy lakásként nyilvántartott ingatlanra vehető igénybe a CSOK, zártkertre sajnos nem.

Pisti szerint:

2018-08-12 - 05:28

Kérdezném, hogy a CSOK igénylés feltételeinél mit jelent, hogy a megvásárolni kívánt ház ára 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által becsült ház értékét? Csak a vissza nem térítendő támogatás összegét kívánom beforgatni a megveendő családi ház árába!
Várom gyors, segítő válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-12 - 05:34

Kedves Pisti!
A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlant a hitelintézet felértékelteti. Az értékbecslő által meghatározott forgalmi értéknél a ház vételára legfeljebb 20%-kal lehet több.

Olivér szerint:

2018-08-09 - 17:07

Tisztelt Hitelnet,
Érdeklődnék, hogy amennyiben első gyermekünk után igényeltünk CSOK-ot és ezzel együtt lakáshitelt is, van-e lehetőség 2. gyermekünk születését követően a 400.000 Ft CSOK-ra, majd ezzel a hitelt csökkenteni, vagy ez az opció csak a 3. szülött gyermeknél érvényes?
Válaszukat előre is köszönöm.
Olivér

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-10 - 05:59

Kedves Olivér!
2. gyermekük születését követően is jogosultak lehetnek a 400.000 Ft-ra CSOK-ra.

Olivér szerint:

2018-08-08 - 14:10

Tisztelt Hitelnet,
Külföldi állampolgárként milyen dokumentumokra van szüksége CSOK igényléséhez? Fentebb csak az adókártya van említve? Szükség van más egyéb dokumentumra is az ő esetükben vagy az adókártya/adóazonosító elegendő? Természetesen a CSOK-ot feleségemmel együtt igényelnénk.
Köszönöm,
Olivér

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-09 - 07:25

Kedves Olivér!
A gyermekek részéről születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya szükséges még.

Eszter szerint:

2018-08-08 - 11:51

Szép napot!
Nekem olyan kérdésem van, hogy a fürdőszobai fűtést mennyire szigorúan veszik. A ház teljesen jó, megfelel mindennek. A szülő is megfelel mindennek.
Ebbe beleköthetnek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-08 - 12:34

Kedves Eszter!
A fürdőszobának is fűthetőnek kell lenni.

Marcsi szerint:

2018-08-06 - 14:29

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekre szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, használt lakásra. A ház vételára 2.200.000 Ft lenne, pont annyi, amennyi a CSOK. Kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet akkor, ha az értékbecslő 20%-nál kevesebbre értékeli a házat (pl. 1.700.000) vagy fordított esetben (tehát kb. 2.700.000 Ft-ra értékeli)?
Mire számítsunk ezekben az esetekben?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-07 - 04:25

Kedves Marcsi!
A lakás vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Ha több mint 20%-kal kevesebbre (1.700.000 Ft) értékeli az értékbecslő, akkor a támogatás nem vehető igénybe. Ha többre, az nem probléma.

Betti szerint:

2018-08-06 - 13:53

Tisztelt hitelnet!
Én írtam az előbb, hogy használt lakásra szeretnénk 2 gyermekre a CSOKot, 1 meglévő gyermek és egy beígértre. (házasság után persze)
Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy ezt beleszámítják-e az önerőbe, mert hitelre szeretnénk vásárolni. 22 millióért szeretnénk venni házat, az Önerő családi segítségből lenne. Ezért is kérdezem, hogy mennyit kéne ‘kérni’ a családtól.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-07 - 04:19

Kedves Betti!
Van olyan bank, amely a megelőlegező CSOK összegét nem számítja bele az ingatlan terhelhetőségébe, vagyis önerőként veszi figyelembe. A maximálisan felvehető hitelösszeget azonban befolyásolja az igénylők jövedelmi helyzete is. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Betti szerint:

2018-08-06 - 13:26

Kedves Hitelnet!
Használt lakásra szeretnénk felvenni a CSOKot. Egy gyermekünk van már, illetve most fogunk ebben a hónapban összeházasodni a párommal. Két gyermekre szeretnénk felvenni a CSOKot természetesen a házasság után. Viszont ma voltunk a bankban egyenlőre csak érdeklődni, és ott az ügyintéző azt mondta, hogy nem vehető fel ‘beígért’ gyerekre a CSOK összege még házastársaknál sem. Én ezt máshogy tudom, mégpedig, hogy házasság esetén, használt lakásra felvehető a CSOK összege, ami 1.430.000 Ft két gyerekre, ha egy közös gyermek már van és egyet pedig ‘beígérünk’ egy bizonyos időn belül. (Azt hiszem 4 év.)
Kérem ebben segítségét.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-07 - 04:16

Kedves Betti!
Használt lakás vásárlásához is igényelhető a megelőlegező CSOK vállalt gyermek után. A leírtak alapján házasként egy meglévő és egy vállalt gyermek után 1.430.000 Ft-ra lehetnek jogosultak. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 vállalt gyermek esetén 4 év.

István szerint:

2018-08-04 - 22:00

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy ha pl. 5 millió Ft-ért eladom a házamat, 2 gyermek után igénylem a Csokot, minimum mennyiért kell használt lakást vennem (mennyi hitelt kell felvennem)?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel.
István

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-05 - 08:31

Kedves István!
Ha tehermentes házat értékesít, vagy nincsen továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tétel, akkor legalább az eladási árat (5 millió Ft) és a 2 gyermek után járó CSOK (1.430.000 Ft) együttes összegéért (6.430.000 Ft) szükséges használt lakást vennie. Hitelt akkor szükséges felvennie, ha ennél drágább lakást vásárol.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Renáta szerint:

2018-08-04 - 14:15

Üdvözlöm!
Lakást szeretnénk venni. Van 2 gyermekem, de a lakás alapterülete 49 nm.
Igénybe tudom venni 1 gyermekre a csokot, ha 2 gyermekem van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-04 - 14:20

Kedves Renáta!
Ebben a formában sajnos nem működhet a CSOK igénybevétele. A jogosultsághoz – 2 gyermek lévén – legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakást szükséges vásárolnia.
A további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Anita szerint:

2018-08-04 - 13:44

Olyan kérdésem lenne, hogy van már egy kisfiam, aki nem közös a párommal (csak a párom és nem férjem – külön lakcímen is vagyunk). Vállalnák egy gyermeket még. Ebben az esetben tudnánk-e használt lakás vásárlásra igénybe venni a CSOK-ot? A lakás értéke 4 millió forint, amire hitelt vennénk fel.
Kell-e nekünk közös lakcím, esetleg házasság?
Köszönöm a választ.
Tisztelttel.
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-04 - 14:09

Kedves Anita!
Vállalt gyermek után csak házastársi kapcsolat fennállása esetén igényelhető CSOK. Meglévő gyermek után igényelt támogatás esetén nem feltétel a házasság. A magzat a 12. terhességi hét betöltése után már meglévő gyermeknek számít.
Az elérhető lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják bővebb információk ismeretében. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban a teljes körű CSOK- és hitelügyintézés díjmentes!

Ágnes szerint:

2018-08-01 - 22:37

Tisztelt hitelnet
Egy olyan kérdéssel fordulnék önökhöz hogy csődvédelmi program részese vagyok, de van 3 gyermekem és szülőkkel élünk együtt. A kérdésem az lenne hogy így kitudjuk-e használni a csokot használt lakásra?
Válaszukat előre is köszönöm
Tisztelettel Ágnes

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-03 - 06:32

Kedves Ágnes!
Ha a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi CSOK feltétel teljesül, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra, hitelfelvétel azonban nem oldható meg.

Erzsébet szerint:

2018-08-01 - 17:02

Kedves Hitelnet!
Szeretném a segítségüket kérni. 10 éve vásároltunk egy lakást a volt férjemmel. 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok. Két közös gyerekünk van, elváltunk, a volt férjem értékesíteni kívánja a tulajdonrészét. Ha én az ő tulajdonrészét megvásárolom, jogosult vagyok-e a 2 gyermekünk után CSOK-ra? Felügyeleti jog az enyém, a gyerekek velem élnek, a lakás megfelel a CSOK feltételeinek és én is.
Válaszukat nagyon köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-01 - 22:27

Kedves Erzsébet!
A CSOK tulajdonrész kivásárláshoz sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitelt igényelhet. Szakértőink készséggel tájékoztatják az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézés díjmentes!

Niki szerint:

2018-08-01 - 15:57

Szia!
A kérdésem az lenne, hogy a volt párommal élettársi kapcsolatban voltunk, de papírunk nem volt róla. Már a lakcímünk sem egyezik. Van két gyermekünk, akik velem vannak, de már nem élünk együtt. Szeretném megtudni, hogy ezek után igénybe tudom-e venni a csok-ot használt lakásra, hogy a volt anyósomtól venném meg a házat.
Közeli hozzátartózónak számít-e?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-01 - 22:19

Kedves Niki!
Volt élettársa anyósas nem minősül közeli hozzátartozónak. A tőle történő lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Dóra szerint:

2018-08-01 - 15:46

Üdv.
Érdeklődnék, hogy a CSOK igénylésénél számít-e az, hogy a ház foglalózása előbb megtörténik, mint a házasságkötés.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-01 - 22:09

Kedves Dóra!
Nem probléma, ha a ház foglalózása előbb megtörténik, mint a házasságkötés. Ha vállalt gyermekek után szeretnék igényelni a támogatást, akkor az a lényeg, hogy a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor már házasok legyenek.

Evelin szerint:

2018-07-29 - 15:56

Tisztelt Hitelnet!
2016. 12. hónapban vásároltunk egy lakást, ekkor egy gyerekre igénybe vettük a Csok támogatást. Időközben megszületett második gyermekünk, rá utólag igényeltük, de elakadt a folyamat a banknál. Kaptunk egy vissza nem mondható ajánlatot, miszerint elcserélnék velünk kertes házra a lakásunkat.
Mit tudnánk tenni, hogy a csokot ne keljen visszafizetni, de ha mégis vissza kell, lehetséges-e hogy a jelen hitelünket a másik használt lakásra áttudjuk tettetni?
Milyen anyagi vonzata lenne.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-30 - 06:05

Kedves Evelin!
CSOK-kal finanszírozott használt lakás esetén a támogatás minimum 5 év eltelte után vihető át, ha másik használt lakóingatlant vásárolnak. Mivel jelen esetben még nem telt el 5 év, ezért ha nem új építésű lakóingatlant vásárolnak, sajnos visszafizetési kötelezettségük keletkezik. A hitelt csak akkor tudnák átvinni a másik ingatlanra, ha az már végleges határozattal az Önök nevére kerülne.

Gábor szerint:

2018-07-25 - 15:57

Jó napot!
Kérdésem a következő! Volt egy 53 négyzetméteres panellakásom. Tulajdonos voltam, édesanyám haszonélvezeti joggal rendelkezett. Eladtuk a lakást, közben egy családi ház vásárlására fogtunk bele. A vásárláshoz csokot + lakásvásárlási hitelt szerettünk volna (jelenleg is folyamatba van a hiteligénylés május óta). A bank arra kért, hogy töröltessem magam a tulajdoni lapról, mert csok igényléséhez nem lehetek tulajdonos. Én azt olvasom sok helyen, hogy már nem akadály a tulajdon! Vagy valamit félreértek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-26 - 07:18

Kedves Gábor!
A 2018. március 15. óta hatályos CSOK rendelet értelmében nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás használt lakásvásárlás esetén sem. Az 5 éven belül eladott lakás árára vonatkozó továbbforgatási kötelezettség viszont megmaradt. A bank valószínűleg ennek teljesülése miatt kéri a végleges törlési határozatot.

Zsolt szerint:

2018-07-22 - 21:06

Jó estét.
Az lenne a kérdésem, hogy a csok esetleg külterületi ingatlanra is felhasználótó?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-23 - 06:19

Kedvese Zsolt!
CSOK igénybevételének az a feltétele, hogy a célingatlan ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezése lakás vagy lakóház legyen. Amennyiben ez külterületen is megoldható, úgy működhet a CSOK igénylés.

Gábor szerint:

2018-07-20 - 16:18

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy van 3 gyerekünk és szeretnénk egy nagyobb házat venni, feleségem 45, én 43 éves vagyok, igénybe tudjuk venni a szocpolt?
Üdvözlettel: Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-21 - 06:21

Kedves Gábor!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár az igénylőkre vonatkozóan. Így ha teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is, a leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra.

Dávid szerint:

2018-07-20 - 07:57

Üdv.
Olyan kérdésem lenne, hogy az ingatlant, amelyet vásárolni akarok annak egy tulaja van, viszont a Magyar Követeléskezelő Zrt engedélye szükséges az eladáshoz.
Kérdésem, hogy ha a Követeléskezelő Zrt. engedélyezi az eladást és igazolást is ad róla, akkor megvásárolható-e az ingatlan? A megvásárolni kívánt ház egyébként alkalmas a CSOK feltételeinek.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-21 - 06:11

Kedves Dávid!
Elvileg működhet a CSOK-kal történő vásárlás, javasoljuk azonban előzetesen a hitelintézetekkel történő egyeztetést.

Mária szerint:

2018-07-19 - 14:48

Szeretném igénybe venni a csokot egy gyermek után telek vagy házvásárlásra.
Ez lehetséges? 41 éves vagyok. Nem tudom mik a lehetőségek.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 14:52

Kedves Mária!
Telekvásárlása nem, de házvásárlásra igényelhető a CSOK a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülése esetén. A kedvezményre 41 évesen is jogosult lehet. A támogatás összege egy gyermek után 600.000 Ft.

Tünde szerint:

2018-07-19 - 04:53

Üdv!
Nem vettük még igénybe soha. Van lakásunk, de nagyobbat szeretnénk. Egy 10 éves gyermekem van.
Mennyi támogatást kaphatunk?
Köszönettel!
Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 05:48

Kedves Tünde!
1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe, ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Tibor szerint:

2018-07-14 - 00:13

Tisztelt Hitelnet!
Feleségem lakását 3 éve adtuk el 10M forintért. Ebből 9,3M forintot visszafizetett a hitelező banknak. A maradék 700e forintból autót vettünk.
Igényelhetünk-e így CSOK-ot 1 gyermek után?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-14 - 04:57

Kedves Tibor!
Amennyiben a vételárból legalább 700.000 Ft-ot saját erőből fizetnek meg és teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is, úgy jogosultak lehetnek CSOK-ra.

Zoltán szerint:

2018-07-12 - 14:08

Édesanya igényli a CSOK-ot használt lakás vásárláshoz. Egy 18 éves fia van. Még nem vett igénybe állami támogatást. Jelenlegi élettársa a vételár 20%-ban segíti a vásárlást, tehát társtulajdonos lesz. Élettárs 2006-ban korábbi házassága és saját gyermeke jogán kapott FOT-ot, de azt a lakást már eladták.
Kaphat-e az édesanya – társtulajdonosával CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-13 - 09:45

Kedves Zoltán!
A 2018. március 15-től hatályos CSOK rendelet alapján – amennyiben az igénylő számára kedvezőbb – a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe. Ennek megfelelően az édesanya és élettársa az édesanya 18 éves fia után jogosult lehet 600.000 Ft összegű CSOK-ra anélkül, hogy a kedvezmény összegét csökkenteni kellene.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Jani szerint:

2018-07-11 - 15:38

Tisztelt szakértő!
A kérdésem a következő: a csok igénylésünket beadtuk, kijött az értékbecslő. Azt mondta minden rendben van a házzal, ki fogják adni a vételárat, 1.430.000 Ft, ennyiért adják a házat. Ma viszi be a bankba az értékelést. A bank még vizsgál valamit? Ez mennyi időt vesz igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-12 - 05:47

Kedves Jani!
A bank a CSOK kérelmet az értékbecslés rendelkezésre állását követően tudja elbírálni. A bírálati határidő vásárlás esetén a CSOK kérelem befogadásától számított 30 nap.
További konkrét tájékoztatást az érintett bankfiók tud adni Önnek.

Eszter szerint:

2018-07-10 - 08:22

A kérdésem az lenne; hogy vásárolható-e használt lakás csokkal, ha az ingatlan a Magyar nemzet hivatalé?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-10 - 08:31

Kedves Eszter!
Ha a lakás megfelel a fenti bejegyzésben olvasható követelményeknek és teljesülnek a további jogosultsági feltételek is, úgy igényelhető a CSOK.

Józsefné szerint:

2018-07-04 - 15:05

Üdvözlöm!
Szeretném megkérdezni, hogy aki rászoruló, de beteg, ezáltal nem tud dolgozni, az miért nem kaphatja meg a CSOK-ot? Lányom szeretné igénybe venni 1 gyermek után használt lakás vásárlásához. Csak 1 feltételnek nem felel meg: Betegsége által nem tud dolgozni, egészségkárosodására való tekintettel kap ellátást, de mint ezt most megtudtuk, ezért nem adnak neki járulékigazolást, mert ez az ellátás erre nem jogosítja fel. Mivel vissza nem térítendő TÁMOGATÁSRÓL van szó, nem értem, mi köze van a munkaviszonynak (vagy volt munkaviszonynak – 180 napra visszamenőleg) ehhez, ha a jövedelmet sem érinti (nem kérik). Mivel a munkahely a mai világban bizonytalan, ma van, holnap esetleg már nem lesz. Az igényléshez (mivel ténylegesen rászoruló) szerintem nem kellene ilyen kikötés.
Kérem szíves tájékoztatását, hogyan kaphatná meg lányom a támogatást.
Köszönettel: J-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-05 - 05:48

Kedves Asszonyom!
A CSOK rendelet megalkotásában irodánk nem illetékes. A hatályos jogszabály abban az esetben nem írja elő a legalább 180 napos TB jogviszony igazolását, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

Erika szerint:

2018-07-04 - 06:08

Érdeklődni szeretnék, hogy három gyerekkel minimum hány m2-nek megfelelő családi házra kapom meg a csok támogatást? Hány szobának kell lenni és minimum mekkora legyen?
Milyen feltételeknek kell megfelelnie a használt családi háznak, hogy megkaphassam a csok támogatást?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-04 - 06:24

Kedves Erika!
A CSOK igénybevételével vásárolandó családi ház hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 m2-t. Szobaszámra vonatkozó előírás nincsen, ám kell lennie egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobának. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből és IDE kattintva ismerheti meg.
A CSOK-kal finanszírozandó családi házzal szemben támasztott követelményekről további információt ITT talál.

László szerint:

2018-07-03 - 16:25

Jó napot!
Előző házasságomban két meglévő gyerekre igénybe vettük a szocpolt.
Jelenlegi élettársi kapcsolatomban egy közös gyermekünkre, használt lakás vásárlására szeretném igénybe venni a 600.000 forint CSOK-ot.
Megtehetem ezt?
Köszönettel,
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-03 - 19:37

Kedves László!
A 2018. március 15.-ei rendeletmódosítás alapján közös gyermekük után jogosultak lehetnek a 600.000 Ft összegű CSOK-ra, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Tamás szerint:

2018-07-03 - 04:56

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy 12 éve építkeztem három gyerekre és sajnos azóta megváltozott az életem, mert elváltam a feleségemtől. Azóta lett egy új házasságom és született két közös gyerekünk és ki tudnám-e venni lakásvásárlásra a csokot, mert házat szeretnék venni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-03 - 07:04

Kedves Tamás!
A feleségével közös 2 gyermek után jogosultak lehetnek használt lakás vásárlása esetén 1.430.000 Ft összegű támogatásra, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Gábor szerint:

2018-07-03 - 04:47

Üdvözlöm!
Használt lakást szeretnénk vásárolni 3 vállalt gyermekre. Még nincs gyermekünk. A csok mellett a Fundamentánkat is felhasználnánk.
Milyen lehetőségeink vannak?
Köszönettel.
Gábor, Nikolett

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-03 - 06:30

Kedves Gábor és Nikolett!
Használt lakás vásárlása esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb 2 gyermek vállalására van lehetőség. (3 gyermek új lakás építése vagy új építésű lakóingatlan vásárlása esetén igényelhető.)
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink felveszik Önökkel a kapcsolatot!

Gizella szerint:

2018-06-29 - 05:45

Üdvözlöm!
Vidéki ingatlant szeretnék részletre venni. Nekem sajnos van faktorált hitelem, viszont mindenképpen házat szeretnék. Egy sérült gyermeket nevelek egyedül.
Kérdésem az lenne, hogy ha pl a tulajdonos beleegyezik a részletben történő fizetésbe, a csok-ot igénybe vehetem?
Köszönöm!
Gizella

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-29 - 05:53

Kedves Gizella!
A támogatást fenti esetben valószínűleg nem tudja igénybe venni, mivel a CSOK-ot a bank a vételár utolsó részeként folyósítja akkor, ha a teljes önerő megfizetésre került.

Ildikó szerint:

2018-06-24 - 18:58

Üdvözlöm!
Használt házat vásárolunk 17.500.000 Ft-ért. Az adásvételi szerződést megkötöttük már, az 1.75 millió forint foglalót odaadtuk, a fennmaradó önerőt, 6.320.000 Ft-ot utaljuk. 8 millió hitelt igényelünk még, valamint 2 meglévő gyermekre a CSOK-ot. A háznak a 75%-a az én nevemen, 25%-a pedig a páromén lesz. Az ügyvéd, és a banki ügyintéző azt mondta, hogy nem gond a CSOK szempontjából ez a tulajdonjogi arány, viszont több embertől hallottam, 50-50%-ban kell lenni tulajdonosnak.
A kérdésem az lenne, hogy elfogadják-e így az arányt?
Köszönettel, Ildikó
,

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 05:27

Kedves Ildikó!
Nincs olyan rendelkezés, miszerint a CSOK igénybevételével vásárolt lakásban kötelező lenne az 50-50%-os tulajdonszerzés. A jogosultságnak az a feltétele, hogy mindketten tulajdonrészhez jussanak, akár 75-25% arányban.

János szerint:

2018-06-24 - 11:15

Jó napot kívánok!
A kérdésem a következő: használt lakást szeretnénk megvásárolni. A konyhában hideg meleg víz van. Fürdőszobában bojler biztosítja a meleg vizet. A fürdőszobában van a wc, de nincs lecsempézve, csak kifestve.
Akkor elutasítanak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 13:28

Kedves János!
A fürdőszobában nem elegendő a festés, szükséges a járólap, illetve a csempe kádhoz, csaphoz.

Annamária szerint:

2018-06-20 - 05:09

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy ha használt lakást szeretnénk vásárolni és három gyerekünk van, de nincs meg a 180 napos munkaviszony és a háztulajdonos nem hajlandó várni ameddig ez meglesz, mi meg ragaszkodunk ehhez a házhoz és ha saját pénzből megvásároljuk az ingatlant, akkor visszaigényelhető a csokos támogatás? Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-20 - 05:34

Kedves Annamária!
Azzal, hogy kifizetik a teljes vételárat, sajnos elveszítik a CSOK-ra való jogosultságukat.

Richárd szerint:

2018-06-19 - 16:58

Üdvözlöm!
1 kérdésem lenne. 3 gyermekkel igényelném a szocpolt használt ingatlanra. Ami bent van a házban, csokra jogosult. Csak 1 baj van vele, hogy 57 négyzetméter és úgy tudom, hogy 60 négyzetméter van rá előírva 3 gyermeknél.
Ezt valahogy meg lehet oldani?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-19 - 17:28

Kedves Richárd!
Ahhoz, hogy 3 gyermek után igénybe vehető legyen a CSOK, a vásárolandó lakóingatlan hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 négyzetmétert.

Tibor szerint:

2018-06-18 - 12:57

Tisztelt Hitelnet.hu!
Abban szeretném kérni a segítségüket, hogy a következőekben leírt szituációban felhasználható-e a CSOK önerőként, vagy az általunk elképzelt verzió nem kivitelezhető!
Tehát:
Fiatal házaspár vagyunk, van egy 2,5 éves és egy 5 hónapos kisbabánk. Családi házat szeretnénk vásárolni vidéken. Ki is néztünk egyet, már meg is néztük és egyeztettünk a tulajdonossal. Megoldható-e az ingatlan megvásárlása úgy, hogy magát a CSOK-ot (1 430 000 Ft) szeretnénk önerőnek beszámíttatni készpénz kipótlásával (az ingatlan értéke 9M Ft, melynek önereje 20% esetén 1,8M Ft, így még szükséges 480 ezer Ft-tal kipótolnunk), a fennmaradó összeget pedig LTP-ben felvehető áthidaló hitelkonstrukcióval szeretnénk kiegyenlíteni. Életszerű ez a verzió, vagy ha nem, akkor milyen lehetőségeink vannak? Sok félretett pénzünk önerőre sajnos nincs.
Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-19 - 16:32

Kedves Tibor!
Előzetes hitelbírálat alapján határozható meg pontosan, hogy LTP áthidaló hitelkonstrukcióban mekkora összegű lakáshitel felvételére lehetnek jogosultak. A finanszírozási arányt számos tényező befolyásolja, például az Önök jövedelmi helyzete, valamint az ingatlanfedezet területi elhelyezkedése, stb.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Éva szerint:

2018-06-18 - 07:16

Jó napot!
Éva vagyok és azt szeretném kérdezni, hogy olyan használt ingatlanra, amin tartozás van, ki lehet-e használni a csok-ot?
A választ köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-18 - 08:16

Kedves Éva!
Amennyiben a cél a terhelt ingatlan vásárlása, akkor megoldható a CSOK-kal való finanszírozás. Ha azonban meglévő terhelt lakóingatlanra szeretné igénybe venni a CSOK-ot, akkor a kölcsön kiváltására, illetve a tartozás csökkentésére a támogatás sajnos nem igényelhető.

Judit szerint:

2018-06-13 - 14:59

Csokot szeretném igényelni, nem kérek hitelt. Házat szeretnék venni. Mikor kell a kérelmet benyújtani?
49 éves vagyok, a gyerek 13. Nem vettem igénybe semmilyen támogatást.
Van esélyem a CSOKra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-14 - 03:51

Kedves Judit!
A CSOK a vételár kifizetéséhez vehető igénybe oly módon, hogy a támogatást a hitelintézet az önerő maradéktalan megfizetése után a vételár utolsó részleteként folyósítja az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára. A CSOK kérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, de még a teljes vételár kiegyenlítése előtt kell benyújtani. Fontos, hogy készpénzben a vételár legfeljebb 10%-a adható át, a fennmaradó összeget bankszámlára szükséges teljesíteni. A további jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Éva szerint:

2018-06-13 - 14:56

Kedves Ügyintéző!
Roppant tájékozatlan vagyok még a témában, de a keresztfiamék kis házat szeretnének vásárolni Szegeden, egy (szem) gyermekkel, és próbálnék nekik információval segíteni. Igen szűkös a költségvetésük, de hátha CSOK-kal elérhető lenne számukra ez az álom.
Jelenleg albérletben élnek, soha semmilyen ingatlan-tulajdonuk nem volt. Egy kisbabájuk van, és – szűkös keretek miatt – jelenleg nem is terveznek többet.
Nagy segítség lenne, ha küldene nekem néhány hasznos-fontos információt, linket, ami könnyebbé tenne az eligazodást az interneten véletlenszerűen fellelhető, igen nagy számú és esetleg nem minden esetben pontos és naprakész információ között.
Köszönettel: Éva

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-13 - 15:07

Kedves Éva!
Honlapunkon naprakész információ olvasható a CSOK feltételekről. A használt lakásra vonatkozó előírásokat fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
A hitelintézeteknél elérhető az NGM által kiadott, aktuális CSOK tájékoztató is.

Klaudia szerint:

2018-06-11 - 14:50

Azt szeretném kérdezni, hogy mi változott a szocpolba? 2 gyermekem van. A fürdőnek kötelező bent lenni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-12 - 05:22

Kedves Klaudia!
CSOK igénybevételének feltétele, hogy a vásárolni kívánt lakóház rendelkezzen fürdőhelyiséggel. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Andrea szerint:

2018-06-11 - 05:09

Üdvözlöm!
Arról kérnék tájékoztatást, hogy szeretnénk megigényelni használt lakásvásárlás céljából a CSOK-ot, kamattámogatott hitellel egybe kötve, de csak a párom venné igénybe, mivel csak ő felel meg a kritériumoknak?!
Nem vagyunk házasok és nem is élünk hivatalos élettársi kapcsolatban. 2 gyerekre szeretnénk megigényelni. Ha ebben a formában lehet, akkor milyen nyomtatványokat kell benyújtani és milyen feltételhez van kötve (pl. le kell-e mondanom hivatalosan a gyerekekről vagy a családi pótlékot kinek kell kapnia, lehetek-e egy lakcímen a gyerekekkel), mint 1 személyes igénylő!?
Tájékoztatásukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-11 - 05:36

Kedves Andrea!
A családi állapotról büntetőjogi felelősségvállalással szükséges nyilatkozni. Házastársak, élettársak (nem bejelentett élettársi kapcsolat esetén is) együttes igénylésre lehetnek jogosultak.
Az igénylőnek közös lakcímen kell lennie eltartott gyermekeivel. Egyedülálló igénylő esetén a támogatott személynek kell kapnia a családi pótlékot is, hiszen a támogatott személy a gyermekek eltartója.
Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Alexandra szerint:

2018-06-10 - 12:12

Tisztelt hitelnet!
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy még nincs gyermekem, de szeretnénk párommal, és hogy a CSOK-ot így is meg tudjuk igényelni, hogy csak tervbe van a gyerek? Illetve hogy ha 3 gyereket szeretnénk és ha erre engedélyeznénk a CSOK-ot a 10+10 milliót, és ha 10 év múlva nem jönne össze a 3 gyermek, akkor mi a teendő? Mennyi idő van a visszafizetésre?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-11 - 05:08

Kedves Alexandra!
Használt lakás vásárlása esetén legfeljebb 2 gyermek vállalható előre. A CSOK összege ez esetben 1.430.000 Ft. A gyermekvállalási határidő 8 év. Ha a gyermekvállalást nem sikerül határidőre teljesíteni, akkor a kapott támogatás összegét Ptk. szerinti kamattal növelten vissza kell fizetni. Méltányossági eljárás keretében kérhető fizetési halasztás, illetve a visszafizetési kötelezettség mérséklése.
3 gyermek után új lakóingatlan építése vagy vásárlására esetén kérhető a 10 milliós CSOK. Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a támogatást a Ptk. szerinti kamat ötszörösével növelten kell visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt szintén kérelemmel fordulhat a támogatott személy a járási hivatalhoz. Minderről bővebben ITT olvashat.

László szerint:

2018-06-10 - 04:52

Tisztelt Hitelnet!
Használt családi ház vásárlásához szeretném igénybe venni a CSOK-ot 4 gyermek után. A pénzintézet kinek fogja utalni a CSOK-ot (vevőnek vagy eladónak)? Mi történik, ha én kifizetem a teljes vételárat a vevőnek, mielőtt megkapom a kedvezményt? Ebben az esetben is jár majd?
Köszönettel: László

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-10 - 05:00

Kedves László!
Használt lakás vásárlása esetén a bank a CSOK összegét a vételár utolsó részeként az eladónak utalja. Ha Ön kifizeti a teljes vételárat az eladónak, úgy elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

Katalin szerint:

2018-06-08 - 04:47

44 évesen 18 éves, gondnokolt, súlyos halmozottan fogyatékos gyermekemre igényelhetek-e támogatást vagy sem? Használt házrészt vásárolnék lakásvásárlási hitel igénybevételével.
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-08 - 04:47

Kedves Katalin!
Házrész vásárlásához a CSOK nem vehető igénybe. Önállóan forgalomképes ingatlanban az igénylőnek, igénylőknek egyidejűleg 100% tulajdonjogot szükséges szerezni, résztulajdon vásárlására a támogatás nem használható fel.
A CSOK rendeletnek megfelelő használt lakóingatlan vásárlása esetén gyermeke után jogosult lehetne a támogatásra, ha a további CSOK feltételek is teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Zsanett szerint:

2018-06-04 - 17:38

Jelenleg adásvételi szerződést kell hosszabbítani, mert az ügyintézőnk elfelejtette lekérni időben a nullás igazolást és ott akadt egy kis probléma, ami meg lett oldva. A kérdésem az lenne, hogy adásvételi szerződés után milyen költségeket kell még fizetni? A lakást csokkal és lakáshitellel készülünk megvenni, van lakáskassza is ugyanennél a banknál. Az ügyintézőnk szerint már nem kell fizeteni semmit, mert a lakáskassza állja a közjegyzőt, értékbecslőt, másról meg nem tudok. Ez után elméletileg jön a folyósítás.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-05 - 04:34

Kedves Zsanett!
A hitelfelvétel költsége bankonként, hiteltípusonként eltérő lehet. Pontos tájékoztatáshoz ismernünk kellene az ügylet további részleteit. Az érintett bank aktuális Hirdetménye szintén tartalmazza a pontos díjtételeket.

Anikó szerint:

2018-06-04 - 09:18

Üdv. Önöket!
Korábbi levelem pótolnám annyival, hogy a Magyar Követeléskezelő Zrt., akinek tartozásunkat fizetjük, jelenleg a szerződésünkben nincs szó arról, hogy az ingatlanunkat árusíthatjuk vagy sem. Akkor eladhatjuk, hogy Őket kifizessük? Mert egyértelműen szeretnénk rendezni a tartozást, de a Csok-ot is igénybe szeretnénk venni, ha minden megfelel!
Köszönet.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-05 - 04:23

Kedves Anikó!
Véleményünk szerint a lakás értékesíthető, de kérdésével kapcsolatban az érintett követeléskezelő tud pontos tájékoztatást adni.
A CSOK jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Anikó szerint:

2018-06-04 - 08:55

Köszönöm gyors válaszukat!

Anikó szerint:

2018-06-04 - 04:29

Azt szeretném kérdezni, hogy 7 gyermekes anyaként gyeden vagyok itthon, fél évet dolgoztam, most nincs munkahelyem. 3 kiskorú gyermekünk van, rájuk még nem vettünk fel támogatást. Házunkon hitel van, a bank átadta behajtáskezelőnek, akivel részletfizetési szerződésünk van 2020. februárig.
Én igénybe vehetem a Csok-ot így? Ezt a házat el akarjuk adni, hogy a hitelt rendezzük, de a 10.000.000 Csok-ot igénybe vehetjük, hogy egy használt házat tudjunk venni?
A gyedem 2018.08.02. lejár, mert a legnagyobb a 3 közül betölti a 18. életévét.
A férjemnek 2014. előtt voltak priuszai, büntetett előéletű, felfüggesztettek.
Ő igényelheti a Csokot így?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-04 - 04:36

Kedves Anikó!
A CSOK jogosultsághoz használt lakás vásárlása esetén legalább 180 napos TB jogviszony szükséges. Csak gyed esetén – munkaviszony hiányában – az igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás sajnos nem adható ki az Ön részére.
Használt lakás vásárlása esetén 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. A 10M Ft-os támogatás új építésű lakóingatlan vásárlása vagy új lakóingatlan építése esetén érhető el.
Arról, hogy mely bűncselekmények zárják ki a CSOK jogosultságot, IDE kattintva olvashat.

Emese szerint:

2018-06-02 - 21:09

Használt lakást szeretnék venni. 2 gyerekem van.
Mennyi lenne az az összeg?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-03 - 04:28

Kedves Emese!
Használt lakás vásárlásához két gyermek után 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe.

Zsuzsa szerint:

2018-05-29 - 15:17

Amennyiben csak szocpolt igényelnek használt lakás vásárláshoz, kell-e munkáltatói igazolás, és utólag igényelhető-e, ha már tulajdonba került a ház, felújításra hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:29

Kedves Zsuzsa!
Munkáltatói igazolás nem szükséges CSOK igényléshez, de legalább az igénylők egyikének kell rendelkeznie minimum 180 napos TB jogviszony igazolással.
A CSOK vásárlás esetén a vételár kifizetéséhez igényelhető. Ha már kifizetésre került a lakás, CSOK nem vehető igénybe, ám a felújításhoz lakáshitel igényelhető.
Személyre szóló, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézés díjmentes!

Lívia szerint:

2018-05-25 - 23:12

Csok igénylésnél minden esetben csak a vételár 10%-a fizethető készpénzben? Saját erő + csok-ból szeretnénk a vételárat fizetni!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 06:18

Kedves Lívia!
CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén minden esetben feltétel, hogy a vételár legfeljebb 10%-a fizethető ki készpénzben!

Edina szerint:

2018-05-24 - 10:06

Köszönöm!
Tehát akkor ha jól értem a nagybácsi nem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-24 - 15:23

Kedves Edina!
A nagybácsi nem minősül közeli hozzátartozónak.

Edina szerint:

2018-05-23 - 10:13

Köszönöm a válaszát! még lenne egy kérdésem: ki számít közeli hozzátartozónak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-24 - 04:59

Kedves Edina!
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Edina szerint:

2018-05-22 - 22:02

Jó estét!
Én azt szeretnem kérdezni, hogy komfortos házra jár a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-23 - 06:00

Kedves Edina!
Komfortos házra igénybe vehető a CSOK. Arról, hogy a háznak milyen további feltételeknek kell megfelelni, IDE kattintva tájékozódhat.

Kata szerint:

2018-05-22 - 18:10

Kicsit bonyolult az én helyzetem, de szeretnék segítséget kapni! Hamarosan meglesz a munkaviszonyom és használt lakást szeretnék 3 gyerekre vásárolni.
-Tehát, 2 éve adtam el egy ingatlant 320 ezerért. Így is jogosult vagyok?
– Találtam használt lakást, de 2 szoba van benne. Fiú és lány gyereknek biztosítani kell külön szobát?
Köszönöm a segítséget előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-23 - 05:57

Kedves Kata!
A 2 éve eladott ingatlan árát – amennyiben az lakóingatlan volt – tovább kell forgatni a CSOK igénybevételével vásárolni kívánt használt lakás vételárába. Az esetleges csökkentő tételekről IDE kattintva tájékozódhat.
A CSOK jogosultságnak nem feltétele fiú és lány gyermek esetén a külön szoba. Az ingatlannal szemben támasztott követelményeket ITT ismerheti meg.

Mónika szerint:

2018-05-22 - 05:31

A kérdésem a következő lenne! Megkaptam a csokhoz az igénylőlapot, de akkor még nem volt lakás kinézve! Most viszont van! Hogyan is kezdjek a csokhoz? Sajnos abszolút nem vagyok jártas az ilyenekben! Esetleg egy telefonszámot kérhetnék, amin ha elakadok segítséget kérhetek? Mit kell és hol intézni? Mikor jön ki a becsüs?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:41

Kedves Mónika!
Amennyiben a lakásvásárláshoz hitelfelvétel is kapcsolódik, kérjük, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, ahol Szakértőink segíteni tudnak Önnek a teljes körű hitel és CSOK ügyintézésben. Irodáink elérhetőségét ITT találja.
Csak CSOK igénylés esetén a hitelintézetekhez fordulhat. Ebben az esetben elsőként a bankkal egyeztetni kellene, hogy mind a személyi feltételek, mint a CSOK-kal vásárolandó ingatlannal szemben támasztott követelmények teljesülnek-e. Ha igen, akkor be kell szerezni az igényléshez szükséges dokumentumokat (erről a bankok pontos tájékoztatást tudnak adni), meg kell kötni az adásvételi szerződést, majd hiánytalan dokumentációval fogadható be a kérelem. Az értékbecslő ezt követően értékeli az ingatlant.

Zsuzsanna szerint:

2018-05-22 - 05:17

50-50%-ban vagyok tulajdonosa a testvéremmel egy lakásnak. A fiam, mint közeli hozzátartozó a CSoK igénybevétele mellett tudná megvásárolni a lakást.
Még életben van-e az a kizáró tényező, hogy közeli hozzátartozótól történt használt lakásvásárlásához nem veheti igénybe a CSOK-ot? Nem találtam meg a törvényben.
Köszönettel:
Zsuzsanna

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:23

Kedves Zsuzsanna!
A vonatkozó kormányrendelet 14.§ (3) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója.

Attila szerint:

2018-05-21 - 09:31

Jó napot kívánok.
Azt szeretném megkérdezni, hogy elég nyilatkozatot tenni a dokumentumok helyet?
Szeretném, ha pontról pontra leírná a CSOK menetét.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:06

Kedves Attila!
Arról, hogy mely CSOK feltétel teljesülésével kapcsolatban tehető nyilatkozat és mely esetben szükséges dokumentum benyújtása, IDE kattintva tájékozódhat.
Lakásvásárlás esetén a támogatást a hitelintézetek a vételár utolsó részeként folyósítják az eladó adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlájára, amennyiben a vásárláshoz szükséges önerő igazoltan kiegyenlítésre került. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
Amennyiben a CSOK igényléshez hitelfelvétel is kapcsolódik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink készséggel tájékoztatják. Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes! Csak CSOK igénylés esetén bővebb tájékoztatást a hitelintézetek tudnak adni Önnek.

Gabriella szerint:

2018-05-18 - 11:19

Jó napot!
Kérdésem az lenne, hogy kinéztünk egy ingatlant, melyet 2 gyermekre járó csokból, s a fennmaradó összeget a férjem munkáltatója által nyújtott segítséggel kívánjuk megvenni. Persze a munkáltató is úgy segít, hogy havonta vonja a fizetésből, s bejegyzést tenne az ingatlanra, míg vissza nem fizetjük.
Kérdés, hogy ez lehetséges-e?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-19 - 05:35

Kedves Gabriella!
Munkáltatói kölcsön is igénybe vehető, de lényeges, hogy első ranghelyen a támogatást biztosító, Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom szerepeljen.

Vivien szerint:

2018-05-17 - 22:29

Jó estét
Érdeklődnék, OTP tartozása van az egyik ismerősömnek, ő igénybe veheti a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-18 - 13:14

Kedves Vivien!
Önmagában a tartozás nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Ha a fenti feltételek teljesülnek, jogosult lehet a támogatásra.

Réka szerint:

2018-05-16 - 21:03

Jó estét!
Érdeklődni szeretnék két ügyben:
1/ Egyedülálló vagyok két gyermekkel. A gyermekek közös felügyelet alatt vannak, közös felügyeleti joggal az exel, de a lakcímkártya alapján velem vannak. Ez gond lehet csok igénylés kapcsán?
2/ Ha a villany-, gázóra be van kötve, de a házba nincs bevezetve, az gond lehet? Természetesen megcsináltatnám a házat új vezetékekkel.
3/ Használt ingatlan adásvételt követően is igényelhető csok, vagy csak az adásvételkor?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-17 - 04:54

Kedves Réka!
1. Közös felügyeleti jog esetén Ön jogosult lehet a CSOK-ra, ha a gyermekek lakcímkártyával igazoltan Önnel közös háztartásban élnek.
2. Ahhoz, hogy adott ingatlan CSOK szempontból megfelelő legyen, működő hálózat szükséges már az értékbecslő helyszíni szemléjekor is.
3. Használt lakás vásárlása esetén a támogatás kizárólag a vételár megfizetéséhez vehető igénybe, utólag már nem.

Gyöngyi szerint:

2018-05-16 - 07:10

Jó napot kívánok!
Érdeklődnék, hogy most veszünk házat és a házvásárlásra 7,2M Ft-ot írtunk be. A ház, amit meg szeretnénk venni csokból és fogyasztóbarát hitelből, 5,5 millióba kerül.
Az lenne a kérdésem, a fennmaradó öszeget, ha megegyezek a tulajjal, odaadhatja-e és kell-e nekem adózni a 1,7M után vagy neki kell? A házat 10 éve vásárolta és ha nem, akkor mi a teendő?
Előre is köszönöm.
Várom mielőbbi válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 13:16

Kedves Gyöngyi!
A maximálisan felvehető hitelösszeget a bankok az értékbecslés eredménye és az igénylők jövedelmi helyzete alapján határozzák meg. Ha Önök 7,2M Ft vételárat jelölnek meg, de az ingatlan a valóságban kevesebbet ér, akkor az értékbecslő nem fogja 7,2M Ft-ra értékelni.

Maja szerint:

2018-05-15 - 22:17

Üdvözlöm.
Használt lakást szeretnénk venni párommal. 2 gyerekünk van, és szeretnénk egy harmadikat. A ház amit néztünk 90 m², 3 szoba, konyha, fürdőszoba, “spájz”/tároló helyiség. A fűtésről cserépkályhák gondoskodnak!
Milyen összeget tudunk igényelni?
A másik kérdésem, hogy olvastam “A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalmat”….ha megvesszük a házat “szocpolra”, akkor a házra jelzáloghitelt nem tudunk felvenni 10 évig?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 06:38

Kedves Maja!
A leírtak alapján 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak használt lakóház vásárlása esetén, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek.
A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt is lehetséges jelzáloghitel felvétele a Magyar Állam hozzájárulásával.

Brigitta szerint:

2018-05-15 - 21:09

Üdvözlöm.
Azt szeretném megtudni, hogy használt lakásvásárlásnál menyire számít az ajtók magassága, mert itt a Takarakéban azt mondták igenis számít és lézerrel méri a becsüs. Azt mondta, szabványos méret. Ezt nem értem. A lakásban a konyha ajtó kb. 180 cm, akkor lehet ez miatt bukjuk majd a csokot?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 13:02

Kedves Brigitta!
Amennyiben a többi ajtó megvan 190 cm körül, akkor nem biztos, hogy emiatt elveszítik a CSOK-ot. Ez bankfüggő is lehet, tehát pontos választ sajnos nem tudunk adni. Ezt a kérdést az érintett hitelintézettel kellene tisztázni.

Balázs szerint:

2018-05-15 - 16:11

Kedves Hitelnet,
50%-ban a tulajdonomban lévő ingatlan másik felét szeretném megvenni CSOK-kal kiegészítve. Megvan a 3 gyermek és a használt lakásra felvehető 2,2M Ft-ot szeretném igénybe venni. Az ingatlan vételára (az 50%-é) 20,0M Ft. A teljes ingatlan értéke így 35M Ft-nál jó eséllyel magasabb lesz.
Az ingatlan másik fele volt közeli hozzátartozó tulajdonában, de egy harmadik – nem közeli hozzátartozó – személynek eladásra került, tőle szeretném visszavásárolni az ingatlan másik felét.
A kérdésem az lenne, hogy igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot ebben az esetben vagy nem?
Segítségüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 06:14

Kedves Balázs!
A CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Továbbá kizáró ok lenne az is, hogy az ingatlan teljes vételára meghaladná a 35M Ft-ot.
A tulajdonrész megvásárlásához lakáshitel igényelhető. Szakértőink készséggel tájékoztatják az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről, ha kitölti online adatlapunkat!

Noémi szerint:

2018-05-14 - 14:48

Kedves Szakértő!
A használt házra meghirdetett csokot (szocpolt) szeretnénk felvenni. 3 kisgyermeket nevelünk a férjemmel, aki már elmúlt 40 éves, állandó, bejelentett munkája van. Én gyesen vagyok, de előtte dolgoztam.
Kérdésem: nekem is aktív állományban kell lennem? Illetve, ha tgyas-on vagyok (nincs munkahely), akkor igényelhetjük-e a támogatást hitel nélkül? Tehát mindkettőnknek munkaviszonnyal kell rendelkezni, és a kor számít-e, használt ház esetén?
Válaszát előre is köszönöm!
Noémi

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-15 - 06:28

Kedves Noémi!
A használt lakásvásárláshoz szükséges 180 napos TB jogviszonyt elegendő egyikük részéről igazolni.
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár az igénylőkre vonatkozóan.

Lilla szerint:

2018-05-14 - 06:43

Üdvözlöm!
Köszönöm a választ, sejtettem :).
Azt szeretném kérdezni, hogy igaz-e miszerint a 2008. július 1. után átadott házak újnak számítanak a csok-nál?
Az eladás szempontjából érdekel, mivel a miénket 2009 júliusában vették át.
Köszönöm a figyelmét!
Lilla

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 13:34

Kedves Lilla!
CSOK szempontjából a 2008 júliusától használatbavételi engedélyt kapott lakóingatlan valóban újnak számít, de csak akkor, ha a lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. Ez alapján az Önök lakása adásvétel esetén CSOK szempontból használt lakásnak minősül, amire a használt lakásra vonatkozó támogatási összeget veheti igénybe vevőjük.

Lilla szerint:

2018-05-12 - 22:35

Üdvözlöm!
A férjemmel szeretnénk másik házat venni. A jelenlegit mi építettük 2009-ben szocpol segítségével. Ezt eladnánk. 2 gyermekünk van, sosem kellett visszafizetnünk támogatást, 40 év alattiak vagyunk.
A kérdésem az, hogy jogosultak vagyunk-e a Csok-ra használt lakás vásárlásánál?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 04:49

Kedves Lilla!
Korábban igénybe vett támogatás esetén ugyanazon gyermek után legfeljebb CSOK különbözet igényelhető. Két gyermek után új lakásépítésre 2009-ben 2,4M Ft szocpolt kaphattak. Használt lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 1,43M Ft CSOK igényelhető. Mivel a korábbi támogatás magasabb összegű volt a jelenleg elérhetőnél, ezért adott esetben CSOK különbözet érvényesítésére sajnos nincs lehetőség.

Júlia szerint:

2018-05-11 - 18:37

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék tájékoztatást kérni, használt lakás vásárlása esetén a csok + hitel felvételhez szükséges értékbecslő szempontjából mi számít egyedi fűtésnek? A lakásban villany fűtés volt korábban (infra panel a plafonon), de az előző lakó leszerelte és elvitte őket, tehát jelenleg nincsenek fűtő berendezések, bár a hálózat ki van építve. Mi szintén elektromos fűtésben gondolkodunk, de nem ebben a módozatban.
Kérdésem a következő:
– egy beszerelt, beüzemelt inverteres klíma berendezés + olajradiátorok a szobákba megfelelő az értékbecslő szempontjából?
Köszönettel, Júlia

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 04:32

Kedves Júlia!
Az olajradiátorokat nem minden bank fogadja el egyedi fűtési módként. A klíma elfogadható, de 1 db csak kisebb alapterületű lakáshoz fogadható el.
Javasoljuk, hogy az egyedi fűtési móddal szemben támasztott követelményekről annál a hitelintézetnél érdeklődjön, ahova a támogatás iránti kérelmet szeretné benyújtani.

Júlia szerint:

2018-05-11 - 07:07

Jó napot!
Van egy lakás, ami 2,2 millióba kerül. 1 gyermek már van. Szeretnénk még 2 gyermeket, így a csok a lakás 100%-os összeget adja lakásvásárlásához? Nem lenne hitel, csak csok és nincs önerő.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-12 - 04:08

Kedves Júlia!
Van olyan pénzintézet, amely a megelőlegező CSOK összegét nem számítja bele az ingatlan terhelhetőségébe, tehát amennyiben minden CSOK feltétel teljesül, úgy megoldható lehet a csak CSOK-ból, önerő és kölcsön nélkül történő lakásvásárlás.

Ferenc szerint:

2018-05-08 - 21:56

Tisztelt hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy a házban kell lenni folyosónak, vagy előszobának? Illetve ezekből kell nyílni a szobáknak, konyhának?
Ha konyhából nyílik minden, az gond?
Üdv: Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-09 - 04:44

Kedves Ferenc!
Kérdésével kapcsolatban értékbecslő szakember tud pontos tájékoztatást adni.

Ágnes szerint:

2018-05-08 - 17:21

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy használt lakás vásárlása esetén a CSOK-ot csak az eladó számlájára folyósítja a hitelintézet vagy a támogatás igénylőjének?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-09 - 04:36

Kedves Ágnes!
Használt lakás vásárlása esetén a CSOK folyósítása az eladó számlájára vagy ügyvédi letéti számlára történhet, a támogatás igénylője részére nem.

Tímea szerint:

2018-05-06 - 18:37

Érdeklődni szeretnék, hogy egyedülállóként is igényelhetem-e a CSOKot 2 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-07 - 05:39

Kedves Tímea!
Ha teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek, akkor egyedülállóként is jogosult lehet a támogatásra.

Judit szerint:

2018-05-05 - 12:18

Üdvözlöm.
Még egy kérdésem lenne a csokkal kapcsolatban. Ha nem ajándékozás címen, hanem szüleimtől vennénk egy használt lakást, igénybe vehető a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-05 - 15:47

Kedves Judit!
A CSOK közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz sajnos nem vehető igénybe.

Nikolett szerint:

2018-05-04 - 13:01

A férjemmel új házat szeretnénk vásárolni, ami 100 m2 lenne és két gyerekre szeretnénk felvenni CSOK-ot. Most lesz kisbabánk, aki betöltötte a 26. hetet, azaz ha jól tudom, már most úgy veszik, hogy van egy gyerekünk, és nyilatkoznánk, hogy vállalunk még egyet.
Ilyenkor a nekünk járó 2,6 millió Ft CSOK beszámítható önerőnek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-04 - 13:04

Kedves Nikolett!
A 12. terhességi hetet betöltött magzat már meglévő gyermeknek számít, s van lehetőség a további 1 gyermek vállalására is, ha a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.
Használt lakóingatlan vásárlása esetén a fentiek szerint 2.750.000 Ft-ra lehetnek jogosultak. Van olyan pénzintézet, ahol a vállalt gyermek utáni CSOK is önerőként vehető figyelembe, tehát akár a teljes 2.750.000 Ft.

Marika szerint:

2018-05-04 - 11:47

Jó napot!
Az mit jelent, hogy a csok igényléséhez nem kapcsolódik hitelfelvétel? Leírná nekem bővebben?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-04 - 12:45

Kedves Marika!
Ha a lakás vásárláshoz nem vesz fel kölcsönt, csak a CSOK-ot, akkor az értékbecslés díját minden esetben meg kell fizetnie.

Marika szerint:

2018-05-03 - 21:04

Jó napot kívánok!
Azt szeretném megkérdezni, hogy van 1 gyermekem és épp várandós vagyok. Lehet plusz még 2 gyereket bevállalni? Az értékbecslésért fizetni kell?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-04 - 07:35

Kedves Marika!
Használt lakás vásárlásánál – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalására van lehetőség.
Ha a CSOK igényléshez nem kapcsolódik hitelfelvétel, akkor az értékbecslés díját minden esetben meg kell fizetni.

Júlia szerint:

2018-04-27 - 09:42

Jó napot kívánok!
Az lenne a kérdésem, hogy a térképmásolatot honnan kell beszerezni az eladónak? Illetve be kell vinni a bankba? Az alaprajzot azt mi is elkészíthetjük? A tulajdoni lapot is a bankba kell vinni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-27 - 14:25

Kedves Júlia!
A tulajdoni lapot és a térképmásolatot a bank lekéri TAKARNET rendszerből. Az alaprajz kézzel is elkészíthető.

Márti szerint:

2018-04-26 - 15:14

14 éve nevelőszülő vagyok. Jelenleg is 8 gyermeket nevelek. Házat szeretnék venni, természetesen a gyerekekkel együtt. Gondolkodom az új otthon teremtésben.
Kérdésem a következő: jár-e a CSOK?
Köszönettel: Márti

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-26 - 15:46

Kedves Márti!
Nevelőszülőként a nevelt gyermekek után sajnos Ön nem lehet jogosult CSOK igénybevételére.

Tímea szerint:

2018-04-26 - 15:07

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy a férjemmel szeretnék venni egy belterületén lévő üdülőövezeti házat és szerettük volna igénybe venni a csokot használt lakásra. Pénzügyi tanácsadónál érdeklődtünk és mivel üdülőövezet, így nem adnak. (Nagyon sok család lakik ott ).
Ez valóban így van, hogy nem jár és ha igen, miért?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-26 - 15:28

Kedves Tímea!
A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény csak olyan ingatlanra vehető igénybe, amelynek ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezése lakás vagy lakóház. Üdülőként nyilvántartott ingatlanra a CSOK sajnos valóban nem vehető fel a vonatkozó kormányrendelet alapján.

Zsuzsa szerint:

2018-04-26 - 07:25

Tisztelt Szakértő!
Legyen szíves megírni, hogy van-e olyan jogszabály, mely szerint a hitelre vásárolt lakás vételárának kiegyenlítésétől számított 30 napon belül köteles birtokba venni a vevő az ingatlant, ellenkező esetben pedig visszatérítendő a hitel?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-26 - 14:18

Kedves Zsuzsa!
Ilyen rendelkezésről nincs információnk.

Edit szerint:

2018-04-25 - 00:04

Tisztelt szakértő!
Használt lakást szeretnénk vásárolni. A tulajdoni lap alapján külterületi lakóházról van szó, amely egy 3,5 ha-os területen áll. Az ingatlannak összesen egy, 0-val kezdődő helyrajzi száma van.
A CSOK igénylésekor a lakás fogalma ezek szerint a teljes ingatlanra vonatkozik?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 05:46

Kedves Edit!
A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK akkor igényelhető, ha az ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése lakóház vagy lakás.

Vannesza szerint:

2018-04-24 - 15:44

Én a csak a csokot szeretném igénybe venni, nem szeretnék plusz hitelt. A gyes alatt korábban dolgoztam és jelenleg most is van Tb támogatásom.
A férjemmel össze vagyunk házasodva, de nem szeretnék plusz hitelt igényelni, igy is kérnek tb jogviszonyt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 05:38

Kedves Vannesza!
TB jogviszony csak CSOK igénylés esetén is szükséges. Ha Önnek a korábbi munkaviszonya a gyes ideje alatt is folyamatosan fennáll, akkor úgy tudjuk, kiadható a jogosultsághoz szükséges igazolás. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Éva szerint:

2018-04-24 - 15:42

Van-e lehetőség arra, hogy a házassági anyakönyvi kivonatot utólag mutassuk be? Tehát, ha csak hitelfelvétel elindításakor csak időpontunk van a házasságkötésre, utólag bemutatható kivonat?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 05:36

Kedves Éva!
Amennyiben CSOK jogosultságukhoz szükséges feltétel a házastársi kapcsolat, akkor a támogatás iránti kérelem benyújtásakor már rendelkeznie kell ezzel. Nincs lehetőség arra, hogy utólag mutassák be azt.

Vannesza szerint:

2018-04-24 - 01:03

Szia.
Érdeklődnék, mivel van egy 1 éves kislányom és igénybe szeretnénk venni a Csokot a párom és én. Mivel én gyesen vagyok, de a párom nem rendelkezik bejelentet munkaviszonnyal, nos plus bevállalnánk 4 év alatt egy gyereket úgy 1 millió 4 százezer Ft-ot kapnánk, ha jól olvastam. Mi nem szeretnénk plusz hitelt, csak a jelenlegi gyerekünk után plusz aláírnánk még egyet, hogy így megadnák-e, hogy nem rendelkezik munkaviszonnyal?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-24 - 14:41

Kedves Vannesza!
Ha a gyes alatt Önnek nem áll fenn korábbi munkaviszonya, akkor a szükséges TB jogviszony hiányában sajnos nem jogosultak a támogatás igénybevételére.

Anna szerint:

2018-04-23 - 13:06

2 gyermekem van. Én 27, a párom 33 éves. Fel szeretnénk venni csok támogatást lakásvásárlásra, de nekünk van már lakásunk és az a fiunk nevén van. Nem tudom, hogy így is adnak-e rá. Csak így 1-re lehet felvenni? Még nem vettük fel a csokot egyik gyerekre sem és érdeklődnék, hogy mik a feltételek, hogy fel tudjuk venni.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-23 - 13:10

Kedves Anna!
A gyermek nevén lévő lakás nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Ha a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek, úgy mindkét gyermek után jogosultak lehetnek a támogatásra.

Brigi szerint:

2018-04-23 - 11:19

Jó napot!
Ha a csokot fel szeretném venni, de nincs munkám és gyesen vagyok, akkor adóstársként vagy kezesnek szóba jöhetne egy özvegyi nyugdíjat kapó ember? Egyedülálló vagyok, azért kérdezem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-23 - 12:04

Kedves Brigi!
A CSOK jogosultság feltételeként előírt TB jogviszonnyal a támogatott személynek kell rendelkeznie. Ezt nem lehet adóstárssal, kezessel helyettesíteni. Nyugdíjas személy egyébként szintén nem rendelkezik az igényléshez szükséges TB jogviszonnyal.

Marianna szerint:

2018-04-22 - 04:34

T. Szakértők!
Használt házat szeretnék CSOK támogatással vásárolni. Annyi a gond, hogy csak derítő van kiépítve, szennyvíz csatorna nincs. Így jogosult vagyok a CSOK-ra?
Gázfűtéses, de jelenleg ki van kötve. Gondot jelent az értékbecslésnél?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-22 - 04:42

Kedves Marianna!
Csak akkor fogadható el a derítő, ha az érintett településen (településrészen) nincsen közműves szennyvízelvezetés. Ha van, akkor a jogosultsághoz rá kell kötni.
Ami a fűtést illeti, működő hálózat szükséges az értékbecslő helyszíni szemléjekor.

Aranka szerint:

2018-04-21 - 21:46

Kérdésem az lenne, hogy közeli barát vagy családtag, akinek van munkahelye és tb-je, az segíthet-e abban, hogy lakást tudjak venni és tudjam igénybe venni a csok támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-22 - 04:30

Kedves Aranka!
A CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal a támogatott személynek kell rendelkeznie. Közeli barát, családtag nem vonható be a CSOK igénylésbe.

Erzsébet szerint:

2018-04-20 - 19:44

Tisztelt tanácsadó!
Férjem és én 3 kiskorú leánygyermeket nevelünk, ebből 1, a kisebbik a közös. Elvált kapcsolatból 2 gyermek született. A férjemmel össze vagyunk házasodva. Használt lakást vennénk, aminek az ára 6 millió 5oo ezer Ft.
Milyen papírok illetve okmány kell ahhoz, hogy megkapjuk a csokot és a vételár hány százalékát kapjuk meg csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-21 - 04:43

Kedves Erzsébet!
A közös háztartásban élő, 3 eltartott gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. A fennmaradó összeg önerőből vagy lakásvásárlási hitelből finanszírozható. Az, hogy mekkora összegű kölcsönre lehetnek jogosultak, előzetes hitelbírálat alapján határozható meg. Ehhez további információkra lenne szükség, melyet online adatlapunk kitöltésével adható meg. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Mónika szerint:

2018-04-20 - 05:26

Jó napot!
A csok hoz a hasznos alapterület érthető, de ha véletlenül az adott helyiség vályogház és van olyan helyiség benne, ami nincsen betonozva, az is beleszámít a hasznos alapterületbe, ha a házon belül van? Illetve a külterület kivett tanya és szőlő megnevezéssel van a tulajdoni lapon, mert régebben nem volt bejelentésköteles a ház építése és nincs a tulajdoni lapon. Így is megkaphatjuk rá a csokot? Mert maga a kivett tanya a művelés alól kivett terület, ami elméletileg lakható résznek számít lakásnak, így olvastam.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-21 - 04:21

Kedves Mónika!
A CSOK tanya megnevezésű ingatlanra sajnos nem vehető igénybe. CSOK-kal csak akkor finanszírozható egy ingatlan, ha lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

Aranka szerint:

2018-04-20 - 05:22

Jó napot!
A kérdésem az lenne, hogy 3 kislányom van, kiskorúak. Munkám se nekem, se az élettársamnak nincs. Soha nem vettünk fel a gyerekek után semmit. Lakást szeretnénk venni, a kislányaink jövőjét szeretnénk jobbá tenni. A munkánk folyamatban van. Így fel tudnám venni a csok állami támogatást? Mi kell hozzá?
A segítséget köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-20 - 14:54

Kedves Aranka!
A CSOK jogosultsághoz legalább egyikük részéről minimum 180 napos TB jogviszony szükséges, vagyis legalább egyiküknek féléves munkaviszonnyal kell rendelkezni. E nélkül sajnos nem tudják igényelni a támogatást. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Bernadett szerint:

2018-04-20 - 05:10

Jó napot kívánok!
Az után szeretnék érdeklődni, hogy ha a megvásárolni kívánt háznál a telekre szolgalmi jog van bejegyeztetve, attól függetlenül tudom én igényelni a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-20 - 05:55

Kedves Bernadett!
A célingatlanra bejegyzett szolgalmi jog nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Betti szerint:

2018-04-18 - 09:41

Kedves Tanácsadó!
Érdeklődni szeretnék afelől, hogy ha a térképmásolaton a melléképületek (garázs, ólak) nem szerepelnek, egyébként a lakóház és mi is teljesen megfelelünk a csok elvárásainak, akkor elbukhatjuk a csokot?
A hitel miatt már volt kinn egy értékbecslő a háznál, akkor ő azt mondta, hogy ez miatt nem fogja lehúzni a ház értékét. A csokos értékbecslő esetleg megteheti!?
A választ előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-19 - 10:37

Kedves Betti!
Ugyanazt az értékbecslést fogadja el a hitelintézet CSOK-hoz is, mint amit a kölcsönhöz, így ha az rendeben van, a lakóház a CSOK feltételeinek megfelel, akkor elvileg nem lehet gond.

Zsuzsi szerint:

2018-04-17 - 11:39

Tisztelt szakértő!
2017 november végén írtuk meg az adásvételi szerződést. Azóta megkaptuk a hitelt házrész vásárlásra. Testvértől vettük meg a ház felét. Csokot nem kaptunk. Élettársak vagyunk, hitelt a párom vette fel. Én lettem az adóstárs. Sajnos tulajdonrészem egyáltalán nincs. Nekem van 2 gyermekem, közös még nincs.
Igényelhető a csok?
Köszönöm válaszát.
Zsuzsi

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 05:42

Kedves Zsuzsi!
A vásárolt házrészhez kapcsolódóan a támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Bea szerint:

2018-04-17 - 11:38

Tisztelt Szakértő!
Édesanyám új ingatlanba költözik, lemond tulajdonjogáról én és a testvérem részére. Testvéremtől megvásárolnánk a ráeső részt a családommal (2 gyermekünk van).
Lehetőség van a csok igénybevételére hozzátartozó kifizetéséhez?
Ha a tulajdoni részére nem is, akkor a megvásárolandó ház korszerűsítésére milyen lehetőség lenne CSOK keretében?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 05:35

Kedves Bea!
Tulajdonrész kivásárlásához és korszerűsítéshez a CSOK-ot sajnos nem tudják felhasználni.
Használt lakás esetében a támogatás nem közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz vagy legalább egy szobával történő bővítéshez igényelhető.

Attila szerint:

2018-04-17 - 11:35

Üdvözletem.
Érdeklődnék, hogy családon belüli lakás vásárlásához igénybe vehető a csok, Konkrétan szülőktől gyermek esetében.
A Válaszukat előre is köszönöm.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 04:57

Kedves Attila!
A szülő a gyermeknek közeli hozzátartozója, ezért a CSOK a szülőtől történő lakásvásárláshoz sajnos nem vehető igénybe.

Vanessza szerint:

2018-04-15 - 10:21

Üdv.
Egyedül nevelem kislányom. Munkaviszonyom nincs.
Így el lehet intézni, mert azt hallottam nem kell hozzá. Még gyesen vagyok, azt elfogadják?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 15:11

Kedves Vanessza!
A CSOK jogosultsághoz társadalombiztosítási jogviszony szükséges. Önmagában a gyes nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt. Ha a gyes ideje alatt nem áll fenn korábbi munkaviszonya, az OEP nem fogja tudni kiadni az Ön részére az igényléshez szükséges TB jogviszony igazolást. Így sajnos nem tudja igénybe venni a támogatást.

Zoltán szerint:

2018-04-15 - 06:30

Üdvözlöm!
Külföldön dolgozom. Most veszünk egy használt házat, felújítást igényel!
Az lenne a kérdésem, hogy milyen okmányok kellenek a csok felvételéhez?
A ház a feleségem nevén fog szerepelni 100%-ban. Ez problémát jelent-e, mert ő nem dolgozik!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 06:40

Kedves Zoltán!
A CSOK lakásvásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez igényelhető, de felújításra sajnos nem. Házastársak, élettársak CSOK igénylése esetén a jogosultság feltétele, hogy mindkét fél tulajdonrészt szerezzen a célingatlanban. Ha felesége lesz az ingatlan 100%-os tulajdonosa és Ön nem szerez tulajdonjogot még egy minimális hányadban sem, akkor CSOK-ra sajnos nem lehetnek jogosultak. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Csilla szerint:

2018-04-14 - 21:13

Az lenne a kérdésem, hogy pontosan mit takar a közművesített ingatlan fogalma? Elég, ha a szennyvíz csatorna a telken belül van vagy feltétel az is, hogy rá Legyen kötve a ház szennyvízelvezetése?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 05:49

Kedves Csilla!
Nem elég, hogy a szennyvíz csatorna a telken belül van, a CSOK jogosultsághoz rá kell kötni.

Szandi szerint:

2018-04-13 - 04:59

Kedves Ügyintéző!
Januárban írtuk alá az adasvételit a házra. Viszont rokontól vettük meg és nibcs bent a vezetékes víz. Ezek miatt még mindig nem kaphatjuk meg a Csokkot?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-13 - 13:10

Kedves Szandi!
Ha az adott településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút elfogadható helyette. A közeli hozzátartozótól történő lakásvásárlás továbbra sem finanszírozható CSOK-kal.

Tibor szerint:

2018-04-13 - 04:58

Általunk felújított házban lévő lakás (ca 70 m2) eladásakor egy CSOK-ra jogosult érvényesítheti-e ezen jogát mint vevő?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-13 - 07:04

Kedves Tibor!
A vevő nem lehet közeli hozzátartozója az eladónak. Ezen túlmenően, amennyiben teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb feltételek, úgy az Önök által felújított házban lévő lakásra igényelhető a CSOK.

Lóránt szerint:

2018-04-13 - 04:56

Osztatlan közös tulajdonú épületben 2 lakás van (külön bejárat; földszinti lakás és emeleti lakás), melyek külön villany- és gázórával rendelkeznek. A víz nincs külön választva, egy óra méri a két lakást. Az egyik lakás CSOK-kal való megvásárlásához szükséges-e önálló vízórát/almérőt szereltetni, vagy a vízfogyasztás elszámolható a lakások közti “belső egyezség alapján”?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-13 - 06:59

Kedves Lóránt!
Víz esetében önálló vízóra nem feltétel, de almérő mindenképpen szükséges.

Lajos szerint:

2018-04-11 - 08:41

Nekem egy lakás 1/1 tulajdonom, egy nyaraló 1/2 tulajdonom van több mint 5 éve. Feleségem 2 éve eladta lakástulajdonát, egy éve vett egy 1/1 tulajdonú lakást 4 millióért. Ő még 1/2 tulajdonosa 1.5 ha szántónak.
Ezek mellett tudunk venni egy közös lakást csok támogatással 2 gyerekre 4 millióért?
Esetleg úgy, hogy a feleségemnek 1/10 tulajdona lesz benne?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-13 - 03:46

Kedves Lajos!
A lakástulajdonra vonatkozó korlátozás használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén is eltörlésre került 2018. március 15-től. Így meglévő lakástulajdonaik nem jelentenek akadályt. Az 5 éven belül eladott lakás eladási árára vonatkozó továbbforgatási kötelezettség azonban megmaradt, tehát felesége 2 éve eladott lakásának árát tovább kell forgatni. A továbbforgatási kötelezettség viszont csökkenthető az eladást követően vásárolt lakóingatlan vételárával. Ha a teljes eladási ár továbbforgatásra került korábban, akkor a jelenlegi lakásvásárlásnál már nincs továbbforgatási kötelezettségük. Ha még nem, akkor azt a feltételt maradéktalanul teljesíteni kell a mostani vásárlásnál. Arra vonatkozó előírás nincsen, hogy milyen arányban kell tulajdonosnak lenniük, feltétel, hogy mindketten szerezzenek tulajdonrészt.

Brigitta szerint:

2018-04-10 - 19:44

Tisztelt Hitelnet!
A használt lakáshoz csak azok tudnak hozzájutni, akiknek van munkaviszonya, mert sajnos jelen pillanatban nincs munkaviszonyom, de van 2 gyermekem és még nem vettük igénybe, de szeretnénk igénybe venni, mert albérletben élünk.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-11 - 08:07

Kedves Brigitta!
A CSOK jogosultsághoz – házastársak, élettársak CSOK igénylése esetén – legalább az egyik félnek minimum 180 napos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Csilla szerint:

2018-04-10 - 05:50

Csok igénylésnél mi az első lépés használt lakás vásárlásnál?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 06:12

Kedves Csilla!
Elsőként annak célszerű utánanézni, hogy a használt lakásra vonatkozó CSOK feltételek teljesülnek-e. Ezt fenti bejegyzésünk alapján megteheti.

Judit szerint:

2018-04-09 - 05:46

Három kiskorú gyerekünk van, Óbudán élünk. Megtakarításunkból egy kis lakást vennénk Budapesten. Felvehető-e ehhez a csok? Ha igen, át kell-e jelentkezni állandó lakcímre a csok-os lakásba?
Esetleg a meglévő ingatlanunk felújítására (fürdőszoba) is lehet használni?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-09 - 05:55

Kedves Judit!
3 gyermek után akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha legalább 60 m2 alapterületű lakást vásárolnak, ahol 90 napon belül állandó lakóhelyet létesítenek. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Lakásfelújításra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2018-04-08 - 06:08

A csokhoz kell a térképmásolat? A térképen nem szerepel a nyitott terasz és az se, hogy abból konyha lett csinálva. Az számít a Csoknál? 2 gyerek van, 50 négyzetméter kell és úgy megvan.
Elfogadható-e ?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-09 - 04:08

Kedves Éva!
A CSOK igényléshez családi ház esetén térképmásolat is szükséges. A térképmásolatnak a valóságnak megfelelőnek kell lenni, szükséges tehát az említett helyiség feltüntetése.

Erzsébet szerint:

2018-04-08 - 06:01

Jó napot!
Vettem házat, 53 nm, saját pénzemből havi törlesztéssel, most az én nevemen van . Csok-ra eladhatom magamnak újra? Szeretném felújítani, gázt beköttetni, stb. Lehetséges lenne?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-08 - 15:54

Kedves Erzsébet!
Az Ön által megjelölt lakáscélokra a CSOK nem vehető igénybe. Felújításhoz, korszerűsítéshez lakáshitelt igényelhet, megfelelő ingatlan- és jövedelemfedezettség esetén. Személyre szabott, díjmentes lakáshitel tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Gyöngyi szerint:

2018-04-04 - 20:14

Jó napot kívánok.
Érdeklődnék, hogy láttam fent a neten, hogy 2018. 03. 15.-ével változott a csok. Annyit szeretnék kérdezni, hogy használt házra megadják a 10 milliót, hogy ez életben van vagy lesz, mit lehet róla tudni és mik lesznek a feltételek hozzá?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 05:10

Kedves Gyöngyi!
Nincs olyan információnk, miszerint a 10 milliós CSOK használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető lenne a jövőben. Használt lakás esetében a korábbi támogatási összegek vannak érvényben. A 10 milliós CSOK továbbra is új lakóház építése vagy új építésű lakóingatlan vásárlása esetén igényelhető legalább 3 eltartott gyermek után.

Magdolna szerint:

2018-04-03 - 20:30

Tisztelt Hitelnet!
4 gyermekkel, egyedülállóként szeretnék egy 55 nm-es használt lakást venni. Úgy láttam, hogy ez esetben a 70 nm-es lakásra jár támogatás. 55 nm-re egyáltalán nem is vehetem igénybe?
Másik kérdésem: a lakcímkártyán kívül ki ellenőrzi a bentlakást?
Köszönettel:
Magdolna

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-04 - 07:36

Kedves Magdolna!
4 gyermek esetén a CSOK igénybevételével vásárolt lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 70 m2-t. 55 m2 hasznos alapterületű lakás esetén legfeljebb 2 gyermek után igényelhető 1.430.000 Ft összegű CSOK.
A bentlakás ellenőrzése a területileg illetékes járási hivatal hatásköre.

Emese szerint:

2018-04-03 - 10:42

Tisztelt Szakértő!
A CSOK 2018-as változtatásai kapcsán tenném fel kérdésemet:
40 éves korom alatt született meg két gyermekem, jelenleg 44 éves vagyok, élettársammal élek együtt. A nevemen van egy 100%-os tulajdonú ingatlan. 2017 decemberében kötöttünk egy adásvételi szerződést egy kertes házra, hitelt vettünk fel rá, abból fizettük ki a vételárat 2018 februárjában, a CSOK-ot nem igényeltük meg a 100%-os tulajdonjogom miatt.
Most a változások miatt visszamenőleg megigényelhetjük-e a CSOK-ot?
Köszönöm válaszát!
Üdvözlettel:
Emese

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-03 - 16:22

Kedves Emese!
A CSOK visszamenőleges igénybevételére már sajnos nincs lehetőség, mivel kiegyenlítésre került a teljes vételár.

Lia szerint:

2018-04-03 - 07:00

Jó estét!
Érdeklődnék, hogy egy régebben épült családi házat néztem ki. Kiderült az energia tanúsítvány alapján 120 m2, de a földhivatalnál a térképmásolaton csak 90 nm2 szerepel. Hozzáépítettek anno xx időben. Ez miatt én elbukhatom a csokot? Nem igényelhetem rá? Vagy van rá valami megoldás, kell egyáltalán a térképmásolat? Most parázom, hogy ez miatt le kell mondanom a kinézett és lefoglalózott házról.
Köszönöm a segítséget.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-03 - 16:15

Kedves Lia!
A ház ingatlan-nyilvántartásbeli és valós státuszának összhangban kell lenni, tehát a bővített részt is fel kell tüntetni hivatalosan a térképmásolaton.

Sándor szerint:

2018-04-02 - 20:39

Tisztelt hitelnet!
Nekem hárommillióra lenne szükségem. Van + két gyerek utáni szocpol.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-03 - 06:50

Kedves Sándor!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Csaba szerint:

2018-04-02 - 08:49

Tehát 10 éven belül a röghöz kötöttséget csak úgy tudom megszüntetni, ha visszafizetem a nem visszafizetendő családtámogatást, mert a család bővülése miatt nagyobbra szeretném cserélni a meglévő lakásunkat?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 14:13

Kedves Csaba!
A CSOK-kal finanszírozott használt lakás 5 év után eladható és másik, nagyobb hasznos alapterületű lakásra a támogatás továbbvihető.

Csaba szerint:

2018-04-01 - 17:39

Hány évig tart az állam által bejegyzett jelzálogjog a 600.000-es CSOK igénylése esetén lakásvásárlásnál kölcsönigénylés nélkül, a teljes vételár kifizetése után?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:07

Kedves Csaba!
A támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra kerül bejegyzésre az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom.

László szerint:

2018-03-31 - 15:29

Olyan kérdésem lenne, hogy 6 hónapos munkaviszonyom most lesz meg. Mivel lakást szeretnénk vásárolni, fontos lenne tudnom, hogy határozott munkaviszonyomra ez lehetséges-e, ha a csokot venném igénybe? Köszönöm mielőbbi válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 04:48

Kedves László!
A CSOK jogosultság szempontjából az a lényeg, hogy a legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonya meglegyen, maximum 30 nap megszakítással. Nem probléma tehát a határozott idejű munkaviszony. Amennyiben hitelfelvétel is kapcsolódna a lakásvásárláshoz, akkor határozott időre szóló munkaszerződés esetén különböző feltételeket támasztanak a bankok. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Szilvia szerint:

2018-03-31 - 15:27

Üdvözlöm!
Érdekelne, hogy ha CSOK-ot szeretnénk igénybe venni és egy zártkertet szeretnénk venni, milyen módon kell igazolnunk az ivóvíz ellátást? (fúrt kúttal rendelkezik az ingatlan)

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-01 - 15:29

Kedves Szilvia4
A CSOK csak lakóház vagy lakás megnevezésű ingatlan vásárlásához igényelhető, zártkertként nyilvántartott ingatlan sajnos nem finanszírozható CSOK-kal.

Brigitta szerint:

2018-03-31 - 15:18

Arra lennék kíváncsi, mennyi költséggel jár, ha használt lakásra 3 gyerek után veszem igénybe a csokot? Mennyi az ügyvédi költség, stb?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 04:35

Kedves Brigitta!
Amennyiben a támogatást önmagában – hitel nélkül – igényli, akkor az alábbi költségek merülnek fel:
– Értékbecslés: kb. 30.000 Ft
– Tulajdoni lap díja: kb. 3.600 Ft/db (2 db)
– Térképmásolat: 3.000 Ft (családi ház esetén)
– Bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft
Az adásvételi szerződés díjáról a szerződést készítő ügyvéd tud pontos tájékoztatást adni, általában a vételár 0,5-1%-a. Tulajdonjog bejegyzés illetéke: 6.600 Ft.

Edina szerint:

2018-03-31 - 12:44

Szeretnénk igénybe venni a 10 millió Ft-os csok támogatást használt ház vásárlásához, hitel nélkül. Élettársam harmadik országbeli, állandó tartózkodási kártyája van, (tavaly kapta meg 10 évre). Van bejelentett magyarországi munkahelye, megvan a 2 év folyamatos társadalombiztosítása is. Én főállású anyaként vagyok otthon a harmadik gyermekünkkel, társadalombiztosításom folyamatos.
Így jogosultak lennénk a támogatásra, vagy van valami hiányosság?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 13:02

Kedves Edina!
Használt lakás vásárlásához 3 gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. A 10 milliós CSOK kizárólag új építésű lakóingatlan vásárlásához és új lakóingatlan építéséhez használható fel. Harmadik országbeli állampolgár is jogosult lehet a támogatásra, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik.

Fanni szerint:

2018-03-31 - 12:41

Üdvözlöm!
Szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, a következő kérdések merültek fel bennünk :
– A lakásvásárlástól számítva hány évig kell kötelezően ott élnem az adott ingatlanban? Meddig kell magyarországi bejelentett munkahellyel, lakcímmel (nyilván ott az adott lakásról beszélünk) rendelkezünk? Tehát ha tegyük fel, x év múlva ki szeretnénk költözni külföldre, megtehetjük-e, vagy kötelezve vagyunk bizonyos ideig itt tartózkodni?
– Amennyiben lejárt az az idő, ameddig itt kell élnünk, kiadhatjuk a lakást, vagy csak akkor, ha lejárt a hiteltörlesztés?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 13:37

Kedves Fanni!
A bentlakási kötelezettség és az állandó lakcímként történő bejelentés 10 évre szól, de vannak kivételes helyzetek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A magyarországi TB jogviszony meglétét a hitelintézetek csak a CSOK kérelem benyújtásakor ellenőrzik, illetve amennyiben EGT állambeli TB jogviszonnyal és 180 napon belül magyarországi TB jogviszony vállalásával történik az igénylés, úgy annak teljesülését is igazolni szükséges. A vonatkozó kormányrendelet alapján ezen túlmenően nincsen kötelezettségvállalás a magyarországi TB jogviszony fenntartására vonatkozóan. A külföldi munkavállalás miatti költözés is megtalálható a kivételes helyzetek között, maximum 5 éves időtartamra.
10 év után – amennyiben a lakáshitel még fennáll – a hitelnyújtó bank hozzájárulásával lehetséges a lakás bérbeadása.

Bence szerint:

2018-03-31 - 06:25

Kedves Szakértő!
CSOK támogatást két gyermek vállalására szeretnénk felhasználni (egy már van, ő 10 hónapos). Feleségemmel kertes házat szeretnénk vásárolni 4-8 millió Ft között Nyíregyháza környékén.
Kérdésem, hogy a CSOK-t önerőként is fel lehet használni? Ha igen, mi a menete? Utólag kell bizonyítani a támogatás felhasználását? (A bankban két ügyintéző két ellentétes információt mondott, ezért kérem a segítségét.)
Amennyiben nem lehet önerőként, akkor az ingatlan vételárába be lehet fizetni?
Köszönettel: Bence

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 12:31

Kedves Bence!
A meglévő gyermek után adható CSOK-ot minden bank önerőnként veszi figyelembe, de a vállalt gyermek utáni támogatást nem mindegyik. Emiatt lehet különbség bankonként a finanszírozáshoz szükséges önerő mértéke tekintetében. A támogatás összegét az adásvételi szerződésbe már bele kell foglalni, s a hitelintézetek a CSOK-ot a vételár utolsó részeként az eladó által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára utalják. Utólag a CSOK igénybevételére már nincs lehetőség! Az adásvételi szerződés megkötését követően 180 nap áll rendelkezésükre, hogy a CSOK kérelmet a fent leírtak szerint benyújtsák.
Amennyiben lakáshitelt is szeretnének felvenni, Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket. Ehhez elsőként online adatlapunkat kellene kitölteni. Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Norbert szerint:

2018-03-30 - 13:50

Az érdekelne használt házvásárlásnál vidéken (Nagykáta), milyen állapotúnak kell lennie az ingatlannak, (felújítás alatt van). Ezt ki ellenőrzi, ha ellenőrzik, mikor? Vagy erről is elég csak nyilatkozni? Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 06:16

Kedves Norbert!
A CSOK igénybevételével vásárolandó használt háznak a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek kell megfelelnie. Fontos azonban, hogy az eladó hozzájárulásával a tulajdonba kerülés és a
CSOK igénylése előtt megkezdett vagy folyamatban lévő, a kedvezménnyel érintett lakást érintő felújítások esetén a hitelintézet által megbízott értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Az értékbecslő az ingatlant a CSOK kérelem benyújtását követően ellenőrzi.

Alexandra szerint:

2018-03-30 - 06:34

Annyi lenne a kérdésem, 3 gyerekem van és jól jönne a párommal nekünk ez a szocpol. indszenten néztünk házat és nagy segítség lenne
Igényelhető, hogy nincs munkaviszonyom, csak gyesen vagyok 4 éve?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-30 - 06:58

Kedves Alexandra!
Csak gyes esetén nem adható ki sajnos a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. A jogosultsághoz azonban – élettársak, házastársak igénylése esetén – elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a 180 napos TB jogviszonnyal. Amennyiben ez a feltétel párja részéről teljesül és a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételeknek is megfelelnek, jogosultak lehetnek a támogatásra.

Mónika szerint:

2018-03-29 - 06:42

Kedves szakértő!
Férjem a jelenlegi házunk tulajdonosa 1/1 részben. Én nem vagyok ház tulajdonos. Használt családi házat szeretnénk venni, ami 3 szobás.
Van erre lehetőség így is?
Üdv: Móni

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 06:55

Kedves Mónika!
A meglévő lakástulajdonra vonatkozó korlátozás március 15-től használt lakás vásárlása esetén is eltörlésre került, így ha a fenti bejegyzésünkben olvasható, további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a támogatásra.

Ágnes szerint:

2018-03-29 - 05:32

3 gyerek után szeretnénk igénybe venni a támogatást. Jelenlegi lakásunkat nagyobbra cseréljük, 68 nm-es, használt lakás. Amíg a nevünkön van az épp eladás alatt lévő lakás beadhatjuk-e a kérelmet, elbírálják addig? Vagy csak ha már nincs a nevünkön? OOP igazolást elég egyikünknek beszerezni?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 05:54

Kedves Ágnes!
Mivel a meglévő lakástulajdon március 15-től már nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél, ezért véleményünk szerint beadható a kérelem, de teljesülnie kell az 5 éven belül eladott lakástulajdon árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettségnek.

Alex szerint:

2018-03-28 - 14:15

Üdv.
Engem az érdekelne, hogyha igénybe szeretném venni a csokot 2 gyermekre, akkkor milyen feltételeknek kell pontosan megfelelnem? Ezeknek nekem vagy mindkettőnknek meg kell feleljünk?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-28 - 14:52

Kedves Alex!
A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonnyal elegendő egyiküknek rendelkezni, a többi feltételt mindkettejük részéről teljesíteni szükséges.

Viktória szerint:

2018-03-28 - 07:49

Üdvözlöm.
Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy 3 hónapja 2 gyermekes családnak adtam el a volt ingatlanomat, ami 1.430.000 Ft volt. A napokban kinézzük a házat, amit csokra vennénk. A papírok rendben vannak, az ügyvédnél is voltunk. Most azzal a kérdéssel fordulok önhöz, a beleforgatott összegről nem kértem igazolást a banknál az utalásról, csak a adásvételiben van leírva.
A bank nem fogja így visszadobni a papírokat?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 15:04

Kedves Viktória!
Véleményünk szerint a fent említettek miatt a bank nem fogja visszadobni a CSOK kérelmet.

Éva szerint:

2018-03-27 - 20:29

Üdv!
6 gyermekem van, elváltam. Korábban igénybe vettem az első 3 gyermekemre a szocpolt és most használt lakásra szeretném felvenni a csokot. Megadjak a 2 millió 2 százezret így is, ugye? Valamint közmunkás vagyok és sajnos aktív báros. Tudom így is igényelni az utóbbi 3 gyerek csokját? Hitelt nem igényelnék, csak a csokot.
Ilyenkor is nézik a BAR listát?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 14:53

Kedves Éva!
Azon eltartott gyermekei után, akire még nem kapott szocpolt, igényelhető a 2,2M Ft összegű CSOK, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. Az aktív BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Mónika szerint:

2018-03-26 - 22:01

Most vettem egy tanyát, van benne villany, vezetékes gáz, víz. A fő épületben 3 szoba van, viszont a fürdőszoba és a konyha egy másik épületben lett kialakítva. Mivel a két épület nagyon közel van egymáshoz, így ha a kettő közé felépítenénk egy plusz szobát, akkor a két épületet össze tudnánk kötni, hogy télen fürdés után a gyerekek ne fázzanak meg, ha egyik épületből a másikba közlekedünk. Kérdésem a következő lenne, így bővítésre igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot 2 gyerekre, hogy a főépületben megvan a kellő szobaszám, de nem benne van a fürdőszoba és a konyha, illetve az baj-e, hogy az ingatlan csak az én nevemen van, nem közös tulajdon a férjemmel?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 14:33

Kedves Mónika!
A CSOK tanya megnevezésű ingatlan bővítéséhez sajnos nem vehető igénybe. A CSOK csak olyan ingatlan bővítéséhez igényelhető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepel.
Továbbá problémát jelentene az is, hogy a főépület nem rendelkezik konyhával, illetve főzőfülkével, valamint fürdőszobával, továbbá férje nem rendelkezik tulajdonrésszel az ingatlanban.

Nikoletta szerint:

2018-03-26 - 14:35

Szeretném megtudni, mennyi a CSOK összege használt lakás vásárlás esetén? Számít-e, hogy 3 gyermekem van? Van-e kedvezményes hitel abban az esetben?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-28 - 13:21

Kedves Nikoletta!
A használt lakásvásárlás esetén elérhető támogatási összegekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A 10 milliós CSOK és az a mellé igényelhető kedvezményes lakáshitel új építésű lakóingatlan vásárlása és új lakóház építése esetén érhető el. A használt lakás vásárlása esetén igényelhető állami kamattámogatású és piaci kamatozású lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

Attila szerint:

2018-03-25 - 23:04

Tisztelt Hitelnet!
Önöktől azt a tájékoztatást kaptam egy hete, hogy közmunkásként jogosult vagyok csok igénylésre. Viszont a Nemzetgazdasági Minisztérium március 15-től érvényes tájékoztatójában, melyet a bankom adott az szerepel, “társadalombiztosítási jogviszonyban biztosított- kivéve közfoglalkoztatotti munkaviszony.
Most akkor mi az igaz, mert sajnos nincs arra pénzünk, hogy vaktában belefussunk intézni.
Válaszukat köszönöm: Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-26 - 15:51

Kedves Attila!
Használt lakás vásárlása esetén közfoglalkoztatottak is jogosultak lehetnek CSOK-ra. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott tájékoztatóban ez a rész sajnos tévesen jelent meg. Úgy tudjuk, ennek javítása időközben megtörtént.

Norbert szerint:

2018-03-25 - 19:05

Tisztelt Hitelnet!
Ezúton érdeklődöm, ha feleségemmel használt lakás vásárlására igénylejük 2 gyermekre a CSOK-ot, és tegyük fel még sem sikerül teljesíteni a feltételeket, tehát egy gyermek sem születik, a mostani jegybanki alapkamathoz mérten mekkora lesz a visszafizetendő összeg? Legfőképp az érdekelne, hogy az igénybevételtől számított 1 év elteltével mennyit kellene visszafizetni?
Előre is nagyon köszönöm a választ!
Üdvözlettel:
Norbi

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 07:21

Kedves Norbi!
A visszafizetésről az ebben illetékes járási hivatal tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Anita szerint:

2018-03-25 - 18:36

Tisztelt Ügyintéző!
Ha a CSOK – legyen az új vagy használt ingatlan – felvétele után válásra kerülne sor, van-e bármelyik félnek visszafizetési kötelezettsége vagy az egyik fél visszafizetési kötelezettség nélkül lemondhat a másik, a gyerekekkel az ingatlanban maradó javára a tulajdonrészéről?
Köszönöm a választ.
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 13:50

Kedves Anita!
Igen, házasság felbontása, ha
a) − a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és
b) a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad, a tulajdoni hányadát elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Brigitta szerint:

2018-03-25 - 16:00

Használt ingatlant szeretnénk vásárolni. Három kiskorú gyermekünk van. A férjem 63 éves, én pedig 42 vagyok.
Kaphatunk-e csok-ot?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 16:50

Kedves Brigitta!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, további feltételek is teljesülnek, úgy a leírtak alapján jogosultak lehetnek meglévő gyermekeik után CSOK igénybevételére.

Tímea szerint:

2018-03-25 - 12:07

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakást szeretnénk vásárolni, önerőnk 7.070.000 Ft. Egy meglévő és egy vállalt gyermekre szeretnénk igényelni a Csokot. (1.430.000 Ft). A lakás ára: 11.500.000 Ft. Kb. 1 hónapja személyi kölcsönt igényeltünk, ezáltal a KHR-be bekerültünk.
Kérdés: ez miatt nem igényelhetjük a lakáshitelt Csok mellé? Vagy ez csak akkor kizáró ok, ha tartozásunk lenne és BAR listán lennénk?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 07:15

Kedves Tímea!
Ha a KHR-be a hitelfelvétel miatt kerültek be, az nem kizáró ok. Minden hitelszerződés rögzítésre kerül a Központi Hitelinformációs Rendszerben. Kizáró ok akkor, ha negatív információval szerepelnek.

Icus szerint:

2018-03-25 - 07:20

A lakás amiben lakom, családom tagjának tulajdona. 10 éve felvett svájci frank alapú jelzáloghitelt. Az én adataim is kellettek a szerződéshez. A felvett hitel 3 millió forint értékű volt. Most márciusban jött egy levél a tulajdonos nevére. Tíz év alatt az első és közölték, hogy az utolsó felszólítás és majdnem 11 milliós a tartozás. Eddig ha nem fizette a rokonom, akkor erről miért nem kaptam én is értesítést és ezt hogyan lehet 5 évre késleltetni, megkérni a fizetés kitolását, tehát lehetséges-e és nekem a két gyermekemre a még meglévő kedvezményt felvennem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 15:41

Kedves Icus!
A fennálló tartozás rendezésére a CSOK nem vehető fel. Az ügyben az érintett hitelintézettel történő egyeztetést javasoljuk.

Andrea szerint:

2018-03-25 - 06:49

Szeretném megkérdezni, hogy mennyi összeg jár 3 gyerek után. Anyósom nevén van a ház, párom csak a haszonélvező. Esetleg a támogatást, ha igénybe venném, akkor ráfordítható-e, hogy átvegyem tőle, hogy a saját nevünkön legyen? Vagy milyen módon használhatnám ki, hogy ne vesszen el ez a támogatás?
Köszönöm a segítséget előre is.
Tisztelettel: K-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 07:01

Kedves Andrea!
Anyósa nevén lévő ház megvásárlásához a CSOK-ot sajnos nem tudják felhasználni. A három gyermek után használt lakásra igényelhető 2,2 millió Ft-os CSOK-ot másik használt lakás vásárlásához vagy legalább 50%-ban saját, párjával közös tulajdonukban lévő, haszonélvezettel nem terhelt lakóingatlan legalább egy szobával történő bővítéséhez igényelhetnék. A vásárlásra vonatkozó további feltételekről fenti bejegyzésünkből, a bővítésre vonatkozó feltételekről pedig IDE kattintva tájékozódhat.

Árpád szerint:

2018-03-24 - 18:11

Tisztelt Ügyintéző!
2017-ben 30 millió Ft-ért értékesítettünk egy lakást. 2018. évben szeretnénk a csokot kihasználni. (3 gyermek, új lakást szeretnénk, minden feltételnek megfelelünk…)
1. változat: 30+10 millió Ft csok-ért kell vásárolni új lakást? (Talán a maximum ár 35 millió Ft?)
2. változat: vegyünk egy használt lakást 25 millió Ft-ért és utána egy 10 csok +10 kamattámogatott hitelt + 5 millió Ft saját részből egy újat?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 06:35

Kedves Árpád!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetné nincsen továbbforgatási kötelezettség az 5 éven belül eladott lakástulajdonra vonatkozóan. Ha a 10+10 milliós támogatást szeretnék kihasználni, akkor legalább ennyiért kell új lakást vásárolniuk, függetlenül attól, hogy mennyiért adtak el előzőleg lakást. A vételárra vonatkozóan maximum korlát sincs, a 35 milliós felső határ használt lakóingatlan vásárlása esetén érvényes.

Zoltán szerint:

2018-03-23 - 16:44

Tisztelt Hitelnet.
Ha 7 millióért szeretnék házat venni a CSOK-ra, 2 gyerekünk van és 1.430.000 Ft a támogatás, akkor a többi fennálló összeget kell a banknak vissza fizetnem?
Jól értem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-27 - 13:22

Kedves Zoltán!
Ha 7 millió Ft a ház vételára, akkor ahhoz 1.430.000 Ft CSOK-ot tudnak igénybe venni, a fennmaradó részt önerőből vagy lakáshitelből szükséges finanszírozni.

Ildikó szerint:

2018-03-23 - 07:06

Jó napot!
Szeretnénk a párommal lakáshitelt felvenni a csokkal együtt két gyerekre használt lakásra. Jelenleg gyeden vagyok, nem dolgozom. Viszont én KHR listás vagyok.
Így is fel tudjuk venni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-27 - 10:26

Kedves Ildikó!
A negatív KHR nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek, CSOK-ra jogosultak lehetnek, ám a hitelfelvétel sajnos nem oldható meg, kivéve, ha passzív KHR státuszban van, s a tartozás rendezése óta eltelt legalább 6 hónap. Ha ez utóbbi feltétel teljesül, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják az így elérhető lakáshiteleket.

Gyöngyi szerint:

2018-03-23 - 04:43

Jó napot kívánok!
Gyöngyi vagyok. Érdeklődnék, hogy 2018. 03. 15.-én behozták, hogy használt lakásra megadják a csokot. Az érdekelne, hogy a párom bár listás, még most fizetjük ki az utolsó törlesztőt a banknak és utána pozitív lesz, hogy ez befolyásolja-e, hogy megkapjuk-e és mik lesznek a feltételek?
Köszönöm, várom mielőbbi válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 04:45

Kedves Gyöngyi!
Használt lakás vásárlásához 2015. július 1. óta igényelhető a CSOK. A CSOK jogosultságot a negatív tartalmú BAR lista nem zárja ki, de hitelfelvételre legkorábban akkor nyílhat lehetőség, ha a tartozást legalább 6 hónapja rendezték. A CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

Márta szerint:

2018-03-22 - 18:36

Tisztelt hitelnet!
Majd 2 hét múlva születendő első gyermekét várjuk. Lakáshitelt igényeltünk tetőteres használt, új állapotban lévő lakáshoz, de a hasznos alapterülete fél nm-rel kisebb, mint kiderült. 39.5, nem kaptuk meg a csok 600e Ft-ot.
Lehet-e még ezt méltányosságból kérni? Ha nem vesszük fel a kölcsönt buktuk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 17:14

Kedves Márta!
Amennyiben a lakás hasznos alapterülete nem éri el a 40 m2-t, úgy a támogatásra sajnos nem jogosultak. Méltányosságra információink szerint sajnos nincs lehetőség.

Attila szerint:

2018-03-22 - 09:18

Én egy 7 gyereket nevelő közmunkás vagyok, a három nagyobbra már vettünk fel szocpolt, most a négy kisebbre szeretnénk felvenni használt lakásra.
Milyen összegre vagyunk jogosultak, ha a ház 120 nm?
Milyen költségekre számíthatunk a bank felé, amit az adásvételin kívül fizetni kell?
A ház amit meg szeretnénk venni, tartalmaz két pici hibát, egy helyen beázott, ami látszik az álmennyezeten. A másik, hogy az egyik ablakot betörték. Ezeket mindenhogy ki kell javítani, vagy nem köt bele a bank?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:26

Kedves Attila!
4 gyermekük után 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a további CSOK feltételek is, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Ha csak CSOK igénylés történik, hitelfelvétel nem, akkor a banknak a támogatás iránti kérelem elbírálásáért az igényelt támogatás összegének 1,5%-át, maximum 30.000 Ft-ot kell megfizetni. Ezen felül van értékbecslési díj (kb. 30.000 Ft – hitelintézetenként némileg eltérhet), valamint felmerül a tulajdoni lap (3.600 Ft), családi ház esetén térképmásolat (3.000 Ft) díja. Lakáshitellel történő igénylés esetén a támogatás elbírálásáért külön nem kell fizetni. Ebben az esetben a hitelfelvétel költsége bankonként eltérő. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
A műszaki tartalommal, megfelelőséggel kapcsolatban sajnos nem tudunk felvilágosítást adni, ebben a kérdésben az értékbecslő illetékes.

Andreas szerint:

2018-03-22 - 06:17

Külföldön élő 2 gyermekes család vagyunk. Szeretnénk vásárolni vagy egy 3 szobás használt lakást, vagy egy kertes házat. Hitelt nem szeretnénk, csak a csok-ot igényelnénk. Ebben a 2 esetben mennyi lehetne a az igényelt összeg?
Köszönettel: Andreas

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 06:20

Kedves Andreas!
CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha legalább egyikük rendelkezik minimum 180 napos EGT állambeli TB jogviszonnyal és vállalja, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. Ez esetben 2 gyermek után – használt lakás, családi ház esetén egyaránt – 1.430.000 Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a további, fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek is.

Laci szerint:

2018-03-21 - 16:55

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy a már korábban felvett CSOK összegét lehet-e módosítani visszamenőlegesen, ha időközben a törvény szerint megnőtt a támogatás összege.
Még 2016. januárban kaptunk 2 vállalt gyermekre 64 nm2-es használt lakásra 800.000 Ft CSOK-ot, (jelenleg is fut a lakáshitelünk), de idén már 1.430.000 Ft jár ugyanezekre a feltételekre.
Kérhető visszamenőlegesen a különbözet vagyis a 630.000 Ft?
köszönettel:
Laci

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:04

Kedves Laci!
A CSOK különbözet visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Tamás szerint:

2018-03-21 - 16:49

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék. Feleségemmel 2007-ben igénybe vettük az akkor még szocpol néven futó kedvezményt használt lakás vásárlásra négy gyermekkel. Azóta nagyobb lett a család, 7 gyermekünk van. Feleségem és én is állandó munkahellyel rendelkezünk.
A kérdésem: igénybe vehetjük a Csokot használt lakás vásárlására?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 05:58

Kedves Tamás!
Az új CSOK rendelet értelmében a CSOK számítás során figyelmen kívül hagyhatók azok a gyermekek, akik után korábban már kaptak támogatást, így az akkori szocpol összegével nem szükséges csökkenteni a CSOK összegét. Ez alapján utóbb született 3 gyermekük után jogosultak lehetnek 2,2M Ft összegű CSOK-ra használt lakás vásárlása esetén, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Éva szerint:

2018-03-21 - 16:47

Tisztelt Hölgyem, Uram, a következő kérdéseim lennének:
Az összkomfort azt jelenti, hogy cirkós vagy központi fűtésesnek kell lenni a lakásnak? Találtunk egy gázkonvektoros lakást, arra nem igényelhetjük?
Ha én 30 éves vagyok, a párom idősebb, már közelebb az 50-hez és még nem vagyunk házasok, élettársként kaphatunk-e támogatást?
Van-e esély, hogy akár a 3 gyerek utáni összeget is megkapjuk?
Az elbírálás során, ha a bank úgy ítéli meg, hogy 3 gyermekre nem tud támogatást adni, de kettőre igen, akkor az újabb 30 napot vesz igénybe?
HA megkapnánk a nagyobb összeget és csak 2 születik, mikor kell elkezdeni a visszatörlesztést és mit jelent, hogy kamatostul, milyen kamatra kell számítani?
Ha az elbírálás megvan, utána mennyi idő, amíg a pénzhez hozzá lehet jutni?
Köszönöm a segítséget és infókat előre is-
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 05:51

Kedves Éva!
Információink szerint a gázkonvektoros lakás is elfogadható CSOK igényléshez.
Élettársak kizárólag meglévő gyermek (meglévő gyermeknek számít a 12. terhességi hetet betöltött magzat is) után igényelhetik a CSOK-ot, vállalt gyermek után nem. Az elbírálás időtartamát nem befolyásolja, hogy hány gyermek után hagyja jóvá a bank a kedvezmény igénybevételét.
Ha az igénylőknek az új lakásra adható 10 milliós CSOK-kal összefüggésben a vállalt gyermekek nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor a kedvezmény visszafizetendő összegét az igénybevételének napjától esedékes Ptk. szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül. A visszafizetésre kérhető halasztás. A támogatott személy kérelmére a visszafizetési kötelezettségre a járási hivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.
A CSOK elbírálást követően néhány napon belül aláírható a támogatási szerződés és a folyósítási feltételek teljesítése után a kedvezményt folyósítja a bank.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA