CSOK használt lakás vásárlásra 2019-ben: Hitelnet.hu

CSOK használt lakás vásárlásra 2019-ben

2019. július elsejétől jön a Falusi CSOK!

A támogatás azon az 5000 fő alatti településeken lesz elérhető, ahol a 2003. január elsejei adatokhoz képest a népességcsökkentés nagyobb, mint az országos átlag. Ez várhatóan 2031 települést fog majd érinteni.

Kormányzati információink és a Portfólió számítása alapján az alábbi települések lehetnek érintettek a falusi CSOK-ban.

Falusi CSOK településlista

Az adatok tájékoztató jellegűek! A hivatalos településlista a falusi CSOK rendeletben fog kihirdetésre kerülni. A későbbiekben tehát még változhat a támogatott települések köre.

A támogatás új lakás mellett használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is felhasználható lesz.

A falusi CSOK összege:

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft.

Amennyiben kizárólag korszerűsítés lenne a cél, úgy a fenti emelt összegek fele lesz felhasználható!

Mi változott 2018-ban?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – használt lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek lakástulajdonnal. (Az 5 éven belül eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség azonban továbbra is megmarad!)

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

CSOK összege:

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállítottigazolással igazolja, valamint  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. február 27. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Henrietta szerint:

2018-03-21 - 14:16

Tisztelt Hitelnet!
Használt háznál nincs szennyvíz hálózat, de van szennyvíz tároló, amit illetékes üzemeltető elszállít, az is jó? Hasznos alapterülethez tároló, ami a házból közelíthető meg, de nem tégla, fa és belül szigetelt és beton alappal az elfogadható?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 05:15

Kedves Henrietta!
Ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történhet.
A leírtak alapján úgy véljük, hogy a hasznos alapterületbe az adott tároló nem számít bele, de erről pontos tájékoztatást az értékbecslő tud adni Önöknek a helyszíni szemle alapján.

Tamás szerint:

2018-03-21 - 13:47

Jó napot!
Olyan kérdésem lenne, hogy használt lakásra igényeltük a csokot. Van egy gyerekünk és vállaltunk kettőt még. Nem volt saját lakásunk és úgy gondoltuk, hogy kétmillió kettesnél drágább házat nem tudunk. Kinéztünk egyet télen, egy vályog paraszt házat. Nem nagyon tetszett, de nem volt akkor másik ennyiért. Úgy voltunk vele, lassan felújítjuk, gondoltuk az értékbecslő nem potyára engedte meg. Tudatlanságunkba megvettük. Elkezdtük volna csinálgatni, régi tapasztásokat vertük le, hogy levakoljuk, de akkor láttuk meg a belső falat, elkezdett omladozni, hatalmas hézagok megszakadva, aztán rájöttünk lakhatatlan. A kémény belül beszakadt, le kellett bontani. Kihívtuk a biztosítót, ő is azt mondta, erre nem fizetnek, felbontják a biztosítást. Fiatalok vagyunk, nincs hol lakni a gyerekünkkel. Bíztunk az értékbecslőbe, ha ö megadja, akkor biztos jók még a falak. Akkor még belül vastagon volt a tapasztás, nem láttam a fal szerkezetét.
Kérem mit tehetünk? A kislánynak nincs jövője abban a házban és oda nem tudjuk teljesíteni még a két gyereket.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-21 - 14:05

Kedves Tamás!
Esetleg az illetékes pénzintézethez vagy a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak az ügyben. Irodánk ebben a kérdésben nem illetékes, így sajnos nem tudunk segíteni.

Tamás szerint:

2018-03-20 - 19:05

Tisztelt Szakértő!
3 gyermekkel, családi házat vásárolunk. Az önerőt már kifizettük, de még a javát, a hitelt nem, azt a bank majd Március végén folyósítja. Feltételeknek egyébként megfelelnénk.
Olvastam, hogy a vételár megfizetése előtt kell igényelni. Ez így még annak számít? Ha nem, akkor esetlegesen a szerződés módosításával, bár nem tudom, hogy erre van-e lehetőség, mert már közjegyzői okiratba foglaltuk stb….. (hitel csökkentés, CSOK felhasználása önerőként?)
Köszönettel.
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 04:25

Kedves Tamás!
Mivel még nem került kifizetésre a teljes vételár, ezért megoldható lehet a CSOK igénylés, de ez esetben módosítani szükséges az adásvételi szerződést az új összegeknek és CSOK feltételeknek megfelelően.

Kornél szerint:

2018-03-20 - 15:14

Tisztelt Hitelnet!
Új ingatlant építünk, 3 gyermekkel. A munkálatokat generálkivitelezőre bíztuk, aki 5%-os áfával dolgozik, így azt nem igényelhetjük vissza. Vannak viszont plusz költségek, amelyek nincsenek benne a vállalkozói szerződésben pl: burkolatok, egy jóval drágább fűtő készülék (a tervezett helyett). Ezeket 27%-os áfával vásároljuk. Ezek után sem tudunk visszaigényelni?
Köszönettel:
Kornél

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 04:36

Kedves Kornél!
A 27%-os ÁFA tartalmú számlák után igényelhető az adó-visszatérítési támogatás, ami az esetleges CSOK és hiteligényléssel egyidejűleg kérhető. A hitelintézet által elfogadott költségvetésüknek ezeket a tételeket is szükséges tartalmaznia.

Viktor szerint:

2018-03-18 - 18:26

T. szakértő!
Szeretném megtudni, hogy már meglévő 3 gyerekkel (3-8-10 évesek) és meglévő ingatlannal, amiben van legalább 4 hálószoba, 8 éves épület, lakóterület kb. 160 nm, önálló ház, mennyi CSOK igényelhető? Van rajta 15 millió hitel. Eddig sajnos semmilyen támogatásban nem részesültünk, se szocpol, se CSOK. Pedig nekünk is van kiadásunk bőven, ráadásul a feleségem főállású anya.
Várom válaszát,
üdvözlettel,
Viktor

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 18:35

Kedves Viktor!
A támogatások visszamenőleges igénylésére sajnos nincs lehetőség. Vásárlás esetén a vételár kifizetéséhez, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt, a még hátralévő munkálatok finanszírozásához igényelhetők a kedvezmények. Újabb lakáscél esetén lenne lehetőségük a CSOK kihasználására.

Orsolya szerint:

2018-03-18 - 18:23

Ha egyedülálló szülőként nevelem gyermekem, az eladott ingatlanban 1/1 tulajdonos voltam, így a megvenni kívánt használt ingatlanban is 1/1 tulajdonos leszek, akkor nem kaphatok CSOK-ot? Ha így van, akkor kivel kellene 50-50%-ban tulajdonosnak lennem, hogy megkapjam CSOK-ot? Vagy akkor mégsem jár ez a segítség, csak annak, akinek van házas/élettársa is és így 1/2 tulajdonos az ingatlanában?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 18:31

Kedves Orsolya!
Egyedülállóként igényelt CSOK esetén 1/1 tulajdoni arány szükséges a CSOK-kal vásárolt lakásban, így természetesen jogosult lehet a támogatásra, ha az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek.

Ildikó szerint:

2018-03-18 - 14:22

Üdvözlöm.
Egy éve próbálom a CSOK-ot igényelni, de mindig falakba ütközöm. Adva van a két gyermek, munkahely, OEP igazolás, házasság. Most azért nem tudom igénybe venni, mert ugyan öröklés útján, de volt a nevemen ingatlan. Négy éve értékesítettem, így valamennyi önerőm is lenne. De azt mondták, hogy ha öröklés útján is, de volt szerzett ingatlanom. Várjam meg az öt évet és próbáljam meg akkor. Az öt év 2019. február 12.-én jár le. A férjem nem igényelhetné meg a CSOK-ot? Az ő nevén nem volt ingatlan. Vagy mivel házasok vagyunk és közösen szerzett vagyon lesz, nekem is lesz benne tulajdonrészem. Ha csak 10% is, de a nevemre kerül.
Így se lehetne megoldani?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 14:29

Kedves Ildikó!
Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra. Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén továbbra is feltétel, hogy az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási ára továbbforgatásra kerüljön a vásárolandó lakás vételárába. A továbbforgatandó összeg csökkenthető bizonyos tételekkel, melyekről fenti bejegyzésünkben tájékozódhat. Amennyiben a továbbforgatásra vonatkozó feltételt tudják teljesíteni, úgy igényelhető a CSOK most is. Ha nem, akkor valóban meg kell várni az 5 év leteltét.

Éva szerint:

2018-03-18 - 12:14

Üdvözlöm.
Egyedülállóknak továbbra is 2 év folyamatos munkaviszony szükséges a csok igénybevételére? 3 gyerek után igényelném a 8 millió Ft-ot a szocpolban megkapott (még házasként) felvett összeg levonása után.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:41

Kedves Éva!
A 10 milliós CSOK különbözet jogosultsághoz továbbra is 2 éves TB jogviszony szükséges egyedülálló igénylő esetén is.

János szerint:

2018-03-16 - 15:43

Kérdésem ott kimerül, hogy Takarékunknál (CSAK CSOKOT) szerettünk volna intézni, s közölték velünk, hogy Összeolvadásuk után olyan “szabályzatuk” lett, hogy csak Csoknál is! kell 10% foglaló jellegű összeg. Esetünkben 2,2 millió a ház és 3 gyermek van. Nem nehéz átlátni, ennyiből lenne meg a ház, mely használt.
VALÓBAN KI KELL FIZETNI A 220.000-et? És kinek? Vevőnek az eladó felé?
Válaszukat Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 13:33

Kedves János!
A CSOK rendelet ilyet nem ír elő, de a hitelintézetek saját hatáskörben rendelkezhetnek így. Ebben az esetben a vevőnek a vételár 10%-át az eladó részére kell megfizetnie.

Zoltán szerint:

2018-03-16 - 15:31

Meglévő lakásunkat (49 nm) cserélnénk nagyobbra (68 nm) Budapesten. A meglévő lakás 1/1 tulajdoni hányadban az én nevemen van. Más ingatlan nincs a nevünkön.
A megvásárolandó lakás tulajdonjoga csak 50-50% megosztásban lehet a házastársak között, vagy ez nem feltétel a 600 ezer forintos állami támogatáshoz?
(csúnya kérdés egy csúnya világban)
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 12:06

Kedves Zoltán!
A CSOK jogosultságot 2018. március 15-től használt lakás vásárlásához igényelt támogatás esetén sem zárja ki a meglévő lakástulajdon. A bankok nem vizsgálják az igénylők ingatlantulajdonát, így a jogosultság megállapításánál nem fog problémát jelenteni az Ön 1/1 arányú lakástulajdona.

Tünde szerint:

2018-03-16 - 15:27

Érdeklődni szeretnék, hogy hat gyerekre mekkora négyzetméter kell és hogyha apósom átíratja a nevünkre a házat, akkor arra megkaphatjuk-e a csokot? Ha használt lakásra szeretnénk felvenni mekkora kell, hogy legyen és mi kell hogy legyen a házba, vagy lakásba. Mi számít háznak, mi lakásnak? 3 lány és 3 fiú gyermek van, mind a ketten BAR listán vagyunk, én gyesen, férjem közmunkán. Milyennek kell lennie a megvenni kívánt ingatlannak?
Köszönöm válaszukat.
Üdv: Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 11:39

Kedves Tünde!
4 vagy több gyermek esetén a vásárolandó használt lakóingatlan hasznos alapterületének el kell érnie a 70 m2-t. Arról, hogy az ingatlannak milyen egyéb feltételeknek kell megfelelnie, fenti bejegyzésünkben olvashat. Közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz a CSOK nem vehető igénybe. Ha apósa az Önök nevére íratja a házat (vagy annak legalább 50%-át), úgy az ingatlan legalább egy szobával törtnő bővítéséhez igényelhető a támogatás, amennyiben a bővítésre vonatkozó további feltételek is teljesülnek. Ezekről ITT olvashat. A jogosultsághoz minimum 180 napos TB jogviszony szükséges legalább az egyikük részéről.

Henrietta szerint:

2018-03-16 - 14:13

Tisztelt Hitelnet.
Továbbgondolva, ha használt ház vásárlásnál a vételár egy részét fizetjük ki, a vevő vár addig a fennmaradó részre, amíg 180 napon belül megoldódik a bővítés, akkor így meglehet ezen határidőn belül igényelni vásárlásra a csokot.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 05:27

Kedves Henrietta!
Véleményünk szerint ez a megoldás további kérdéseket is felvet, nem valószínű, hogy kivitelezhető. Pontos tájékoztatást a részletek ismeretében tudunk adni.

Mária szerint:

2018-03-16 - 13:47

Tisztelt Uram hölgyem!
Egy nyugdíjas nagymama vagyok, aki 3 kiskorú unokát nevel, akik árvák és egyben a gyámjuk is vagyok. Lakhatási gondokkal küszködünk és én is szeretném a CSOK-ot fölvenni.
Mi a megoldás? Miért kell nekik hátrányban szenvedni a családosokkal szemben, anélkül is van elég bajuk és nekik is ugyanúgy jár, mint a többi gyereknek.
Köszönöm a válaszukat, várom!
Nagymama

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 05:15

Kedves Mária!
A CSOK rendelet értelmében a támogatás az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén. Ebben az esetben és a fenti bejegyzésünkben leírt további feltételek teljesülése esetén Ön is jogosult lehet a kedvezményre az unokái után.

Györgyi szerint:

2018-03-16 - 13:09

Üdvözlöm!
3 gyermekes anyuka vagyok. A legidősebb gyermekem 23 éves, aki már nem tanul. Szeretném igénybe venni a 10+10-es Csok-ot.
Jogosult vagyok rá?
Milyen következménye van, ha 1-2 éven belül esetleg összeköltözik jelenlegi barátjával?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 13:17

Kedves Györgyi!
A CSOK 25 éves kor alatti gyermek után akkor is igényelhető, ha a gyermek már nem tanul, de az Ön eltartottja, Önnel közös lakcímen él.
A nagykorú gyermek a CSOK-kal finanszírozott lakásból bármikor elköltözhet.

Zoltán szerint:

2018-03-16 - 13:00

Tisztelt szakértő!
Használt lakás vásárlás esetén, ha annak vételára több, mint 35 millió Ft /41 millió/, igényelhető a CSOK?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-17 - 13:15

Kedves Zoltán!
Továbbra is érvényben maradt az az előírás, miszerint a CSOK igénybevételével vásárolandó használt lakóingatlan vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

Zoltán szerint:

2018-03-17 - 15:13

Köszönöm a válaszát, de az a része továbbra sem érthető, hogy ” A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket”. Ez azt jelentheti, hogy a Bank becsüse megállapíthatja, hogy az ingatlan 35 milliót ér, de én megvehetem 41-ért, mert az 20%-on belül van a megállapított forgalmi értékéhez képest?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-21 - 12:47

Kedves Zoltán!
A kormányrendelet értelmében a vételár a kiindulási pont. Az adásvételi szerződésben szereplő vételár nem lehet 35 millió forintnál több. Ha az értékbecslő megállapítja, hogy az ingatlan 35 millió forintot ér, de Önök az adásvételi szerződésbe 41 milliós vételárat írnak, akkor a hitelintézet e rendeletre hivatkozással el fogja utasítani a CSOK kérelmet.

Erzsike szerint:

2018-03-15 - 22:47

Két témában szeretnék hozzászólni. Miért nem emelik meg a CSOK összegét, 9M Ft-os házat hogyan lehet így eladni? Az igényléshez lehet-e jelzáloghitelt felvenni vidéken is? Legalább közepes árnak kéne szerepelnie eladáskor. Nincs az embereknek megtakarításuk semmi, csak amit az állam ad. A másik, a hitelintézetnek mi köze az én tulajdonomhoz, hogy én mennyiért akarom eladni? Itt nem kapjuk meg az egész élet munkájának csak az egyharmad részét. Budapesten meg meggazdagodnak a lakásokon. Mindenki nagyon várta ezt a bejelentést, hátha több lesz az összeg.
Köszönöm, hogy elolvasta.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-21 - 06:06

Kedves Erzsike!
A rendelet megalkotásában irodánk nem illetékes. Ezzel kapcsolatos észrevételeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé jelezheti.

Laci szerint:

2018-03-14 - 11:12

Ha az 5 éven belül eladott ingatlan hitellel terhelt, akkor az eladási árból azt a részt le kell vonni és azt az összeget kell beforgatni a vásárolni kívánt használt ház vételárába?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 15:52

Kedves Laci!
Attól függ, milyen típusú hitellel terhelt az adott lakás. Továbbforgatásnál az eladási ár csak az értékesített lakásra felvett, lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés összegével csökkenthető, szabad felhasználású jelzáloghitel visszafizetésére fordított összeggel például nem. A fennmaradó összeget tovább kell forgatni a vételárba. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő további tételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Gábor szerint:

2018-03-13 - 19:10

Tisztelt szakértő! Új lakás vásárlásának fizetési ütemezésével kapcsolatosan szeretnék érdeklődni. Tudomásom szerint minden feltételnek megfelelünk csok igényléséhez. A lakás most épül, még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel. Előszerződésünk már van, aminek megkötésével egy időben foglalót fizettünk, természetesen a csok miatt kevesebb mint 10 százalékot. A végleges szerződés megkötése után az eladó vállalja, hogy 2 hónapon belül befejezi a lakást, és rendelkezni fog használatbavételivel. Erre szükség is lesz nem csak a csok, de a banki finanszírozás miatt. Mi eredetileg egy kész lakást vásárolunk az eladótól.
Van-e arra lehetőség, hogy a már kifizetett foglalón kívül az önrészt is kifizessük akkor, amikor végleges szerződést kötünk? Akkor még a lakás nem fog rendelkezni használatbavételivel, és nem lesz teljesen kész állapotban. Ha az önerő fennmaradó részét akkor már kiegyenlítjük, akkor az növeli a foglalót és kicsúszunk a 10 százalékból?
Fizetési ütemezés lehet több lépcsős ebben az esetben, vagy csak foglaló, majd végleges kifizetés?
Előre is köszönöm válaszát!
Tisztelettel:
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-27 - 09:40

Kedves Gábor!
Készpénzben a vételár legfeljebb 10%-a adható át, de annak nincs akadálya, hogy a saját erőt több részletben fizessék meg az eladó részére oly módon, hogy az adott vételár részletet az eladó által az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára teljesítik. A teljes önerő megfizethető ily módon (bankszámlára teljesítéssel), hiszen a bank a kölcsön és CSOK összegét kizárólag az önerő maradéktalan megfizetése után folyósítja, készpénzben azonban nem.

Kata szerint:

2018-03-13 - 09:33

Mi kinéztünk egy két szintes házat. A felső szint teljesen kész, két szoba, fürdő, wc. Az alsó szinten lenne egy parkettás nappali, a fürdőben, konyhában megvannak a leállások, csak a burkolatok, tusoló, konyhabútor hiányzik. Víz, gáz, csatorna megvan.
Megkaphatjuk így rá a csokot? Van egy felújításra szoruló melléképület is. Azt figyelembe veszik?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 15:04

Kedves Kata!
A CSOK jogosultsághoz a konyhában kell lenni vízvételi és főzési lehetőségnek.
A melléképületet nem veszik figyelembe.

Mária szerint:

2018-03-12 - 08:35

Tisztelt!
Milyen papírokra, okmányokra lesz szükség a csokhoz március 15-től használt lakás vásárlásnál?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-14 - 11:29

Kedves Mária!
Fenti bejegyzésünkben olvashat arról, hogy mely dokumentumok lesznek helyettesíthetők az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával.
A további dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Kitti szerint:

2018-03-11 - 19:35

Üdvözölöm!
Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy ezt a csokot élettársak is felvehetik úgy, hogy 7 hónapos terhes vagyok, hogy tudjunk egy használt lakást venni?
Köszönettel várva a választ.
Kitti

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 05:32

Kedves Kitti!
A 12. terhességi hetet betöltött magzat már meglévő gyermeknek számít, s utána élettársi kapcsolatban is felvehető a CSOK.

Kata szerint:

2018-03-10 - 15:51

Üdvözlöm!
Hány éves korig lehet igénybe venni? 40 elmúltam, egy gyermeket nevelek egyedül, szeretnék használt lakáshoz vagy házhoz jutni, ami felújítandó. A lakásban, házban fűtés és nyílászáró korszerűsítés is fog kelleni. Ezekre lehet igényelni?
Vagy egyáltalán milyen lehetőségeim lennének?
Köszönettel várva válaszát,
Kata

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-10 - 16:12

Kedves Kata!
Meglévő gyermek után 40 éves kor felett is igényelhető a CSOK. A támogatás használt lakás esetén a vételár kifizetéséhez, illetve tulajdonban lévő lakóingatlan esetén, annak legalább egy szobával történő bővítéséhez igényelhető, felújításhoz, korszerűsítéshez sajnos nem.

Rita szerint:

2018-03-10 - 15:46

Egyedülállóként, lakástulajdonnal rendelkezem. Egy gyermek után, használt 55 m2-es lakásra igényelhetem-e a CSOK-ot? Az adásvételi szerződésben fel kell-e tüntetni az igényt, vagy a teljes ár megfizetése után is igényelhetem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-10 - 16:01

Kedves Rita!
2018. március 15-től használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén is eltörlésre kerül a lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így meglévő lakás esetén is jogosult lehet a kedvezményre, amennyiben az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek. Az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni a CSOK összegét, melyet a hitelintézetek kizárólag a vételár utolsó részeként folyósítanak. A teljes ár maradéktalan megfizetése után a támogatásra már nem lehet jogosult!

S.-né szerint:

2018-03-10 - 15:22

Tisztelt Ügyintéző!
Az lenne a kérdésem, hogy 6 gyermekem van. Régebben 3 gyermekre felvettem a szocpolt. Azóta született még 3 gyermekem. Őrájuk nem vettem fel még semmit. Szeretnék Csokot igényelni.
Mennyi összeget igényelhetek ebben az esetben használt házra?
Köszönöm.
S.-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-10 - 15:37

Kedves Asszonyom!
A 2018. március 15.től hatályos CSOK rendelet értelmében figyelmen kívül hagyhatók azok a gyermekek, akik után már kapott korábban lakáscélú támogatást, így a CSOK összegét sem kell csökkenteni a korábbi támogatás összegével. Ez alapján 3 gyermek után használt ház vásárlásához 2,2 millió Ft kedvezményre lehet jogosult, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek.

Edit szerint:

2018-03-10 - 07:03

Üdv!
Azt szeretném kérdezni, ha van 2 kiskorú gyermek, lakást szeretnénk venni, mik a feltételek és valamennyi pénznek meg kell lenni? Illetve mennyi a csok összege?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-10 - 14:48

Kedves Edit!
2 gyermek után használt lakás vásárlásához 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A szükséges önerő mértékéről a lakásvásárlás további részleteinek ismeretében Szakértőink pontos tájékoztatást tudnak adni Önnek. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Kitti szerint:

2018-03-09 - 09:19

Tisztelt Szakértő!
Leltünk egy házat 2.200.000 forintért, víz, villany, közművesített ház. Bár listás a párom. Nem vagyunk házasok, de együtt élünk, van egy meglévő gyerekünk, de vállalnánk még kettőt és így szeretnénk megkapni a 2.200.000 állami támogatást!
Az lenne a kérdésem, hogy mi a teendő a továbbiakban? Mit kell tennünk elsőnek a csok folyósításért és milyen papírok kellenek hozzá? Mivel az eladó sincs tisztában vele!
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-14 - 10:58

Kedves Kitti!
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a CSOK, ha az igénylők legalább egyike 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. Elsőként tehát össze kellene házasodniuk.
Arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni és mely dokumentum helyettesíthető 2018. március 15-től az igénylő büntetőjogi felelősség vállalása mellett tett nyilatkozatával, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony igazolására továbbra is OEP által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges.

Gyula szerint:

2018-03-08 - 22:59

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy párom szeretné igényelni a Csok-ot. Minden feltételnek megfelelne. Viszont jelenleg van egy hitele, amiből kamattal együtt 2,5M Ft-ot vissza kell fizetnie még. Keresete maximum 100 ezer /4 órás munka/, amiből vonnak havonta 32 ezret. Megvan a kiszemelt ingatlan (használt), aminek a vételára 9M Ft és igényelne rá 3 gyerekre Csok-ot, ami 2,2M Ft + önerő kb. az ingatlan 35%-a lenne. De mivel van hitele, sajnos így gondolom elutasíthatja a Bank?
Én egyéni vállalkozó vagyok /KATA kb. 2 éve/, viszont a bevételem változó, ezáltal gondolom nem biztos, hogy igényelhetem én. Hitelem nincs, viszont több a készpénzes ügyfelem, mint az utalásos. Én igénybe tudnám-e venni a Csok-ot? Esetleg a párom hitele összevonható lakáscélú hitellel? Vagy ha hitele van valamelyik félnek, akkor már nem igényelhető a Csok?
Esetleg van valami megoldás?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-14 - 10:13

Kedves Gyula!
Élettársak, házastársak CSOK és hozzá kapcsolódóan lakásvásárlási hitel igénybevételére együttesen lehetnek jogosultak. Önmagában párja jövedelme valószínűleg nem is bírja el a meglévő 32 ezer forintos havi törlesztés mellett további lakáshitel törlesztését. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást az ügylet részleteinek ismeretében, az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudunk adni Önöknek, melynek során az Ön KATA egyéni vállalkozásból származó jövedelmét is figyelembe lehet venni NAV jövedelemigazolás alapján. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
A CSOK igénylés lehetőségét nem zárja ki a meglévő kölcsön, a támogatást azonban csaK akkor tudják igénybe venni, ha a vételár további forrásai is biztosítottak.

Zsuzsanna szerint:

2018-03-08 - 13:35

Szeretnék érdeklődni, hogy olyan ingatlanra is fel lehet venni a csokot, ami végrehajtás alatt áll az OTP faktoringnál?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 13:38

Kedves Zsuzsanna!
Az Ön által feltett kérdést korábban (2018.02.09.) már megválaszoltuk az alábbiak szerint:
Információink szerint végrehajtás alatt lévő ingatlan esetén a CSOK igénylés nem igazán kivitelezhető. Az igényléssel kapcsolatban a hitelintézeteknél érdeklődhet.

Viktória szerint:

2018-03-08 - 13:30

Jó napot!
Kérdésem az, hogy, van egy ingatlanom, ami az én tulajdonban van, és szeretnék egy másik ingatlant vásárolni, amihez pont annyi pénz kellene, amit a két gyerek után kapnék. Megkaphatom ezt a pénzt így is, hogy 1/1 tulajdoni részem van? Csokkal terhelt házat meddig nem lehet eladni vagy ha eladtam, akkor a helyette vett házra átruházható a csok? Nappali tagozatnál hány éves korig lehet a gyerekre felvenni?
Köszönöm.
Viktória

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 13:50

Kedves Viktória!
Március 15-től eltörlésre kerül használt lakás vásárlásánál is a lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így CSOK igénylésénél nem lesz akadály az 1/1 tulajdoni arányú lakóingatlan.
A CSOK-kal terhelt házra 10 éves időtartamra kerül elidegenítési tilalom. 5 év után adható el a CSOK-kal vásárolt használt lakóingatlan legkorábban és vihető át a támogatás, ha helyette másik, megfelelő használt lakóingatlant vásárol. Az eltartott gyermekre 25 éves koráig igényelhető a CSOK attól függetlenül, hogy tanul-e még vagy sem.

King szerint:

2018-03-08 - 13:16

Jó napot.
Használt ház vásárlásra szeretnénk a csokot igénybe venni, de nem tudom, hogy a kinézett ház megfelel-e a kritériumoknak. A kinézett ház 2 lakóegységből áll, hivatalos tervrajz szerint is 2 egységből áll. Az egyik lakóegység mérete, komfortfokozata is megfelelő csokra.
Igénybe vehető rá?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-13 - 17:10

Kedves King!
Ha két különálló lakást takar a 2 lakóegység, melyből Önök az egyik lakást vásárolnák meg, akkor osztatlan közös tulajdon lévén Használati megállapodással működhet a CSOK igénylés. További pontos tájékoztatást Szakértőik az ügylet további részleteinek ismeretében tudnak adni, amihez online adatlapunk kitöltése szükséges.

Tünde szerint:

2018-03-08 - 12:57

Üdv.
Az érdekelne, hogy használt lakásra is kell energetikai vizsgálat?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 13:13

Kedves Tünde!
Lakásvásárlás esetén minden esetben szükség van energetikai tanúsítványra. CSOK igényléshez azonban ezt nem kell benyújtani.

Edit szerint:

2018-03-08 - 09:33

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy használt lakás esetén jár-e a Csok, ha a házban nincs víz, gáz, szennyvíz?
És, hogy saját családi ház kifizetésere igénybe vehető-e vagy felújításra?
Köszönöm

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 12:38

Kedves Edit!
A CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlanban kell lenni víznek, a gáz nem feltétel, egyedi fűtési mód is elfogadható. Ha nincs az adott településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történhet.
Már tulajdonban lévő lakóház finanszírozásához vagy felújításhoz a CSOK nem vehető igénybe.

Anita szerint:

2018-03-08 - 09:31

Tiszteletem!
Igénybe szerettük volna venni a CsOK-ot használt lakásra, de mivel a régi házunkon végrehajtás van a férjemnek, 50-50% tulajdonrésszel, így nem tudjuk, sajnos a takarék visszautasította a kérelmünket. Minden másnak tökéletesen megfeleltünk.
Kérdezném, hogy tudnánk akkor igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 10:49

Kedves Anita!
Ha a végrehajtásból fakadóan férjének a NAV felé fennálló tartozása van, úgy valóban nem lehetnek jogosultak a támogatásra.

Mária szerint:

2018-03-08 - 06:54

Tisztelt Hitelnet!
Ha jól értem, nem lesz feltétel 50-50%-os lakástulajdon a csoknál március 15-től a meglévő lakásnál, ha csokra szeretnénk használt lakást vásárolni.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 10:20

Kedves Mária!
A meglévő lakástulajdon nem jelent majd kizáró okot semmilyen formában, ám a CSOK igénybevételével vásárolandó lakásban házastársak, élettársak igénylése esetén továbbra is mindkét félnek tulajdonrészt kell szereznie bármilyen arányban.

János szerint:

2018-03-07 - 13:15

Használt lakást szeretnénk vásárolni CSOK-ra.
Lehet a nevünkön ház?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 06:12

Kedves János!
2018. március 15-től használt lakás esetén is eltörlésre kerül a lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így az Önök nevén lévő ház nem fogja kizárni a CSOK jogosultságot.

Péter szerint:

2018-03-07 - 13:14

A 17/2016. kormányrendelet a támogatással érintett lakásra alapított haszonélvezeti jogot általában tiltja vagy csak a harmadik személyek számára alapított haszonélvezeti jogot?
A 36. § 1 c-vel összeegyeztethető-e, hogy a támogatott személyek egymás javára alapítanak haszonélvezeti jogot a tulajdoni illetőségükön. Az ingatlan használatát nem engedik át 3. személynek.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 11:47

Kedves Péter!
A vonatkozó kormányrendelet erre vonatkozó előírása nem egyértelmű, ezért javasoljuk, hogy a jogalkotói szándékról a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását kérje.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 04:04

Kedves Péter!
Időközben megtudtuk, hogy a CSOK igénybevételével szerzett lakóingatlanon a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt még a támogatott személyek javára sem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve, ha az adott lakásban öröklés révén harmadik személy (tulajdonjogot) vagy haszonélvezeti jogot szerez.

Adrienn szerint:

2018-03-07 - 11:52

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy 2016.02.06.-án vásároltam egy ingatlant, akkor írtuk alá az adásvételi szerződést. Még megigényelhetem így is egy gyerek után járó összeget? Ha a párom BAR listás, így is megkapjuk? Nekem banki hitel nem kellene mellé. Illetve csak a négyzetméter van meghatározva vagy pedig az energetikai besorolás is?
Köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-07 - 12:41

Kedves Adrienn!
A 2016.02.06-án vásárolt lakóingatlannal összefüggésben visszamenőlegesen a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe.
A BAR lista nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél.
A támogatás összegét a hasznos alapterület befolyásolja, az energetikai besorolás nem.

Renáta szerint:

2018-03-05 - 14:38

Tisztelt Ügyintéző!
Mi egy kivett tanyás ingatlanban élünk, amit szeretnénk megvásárolni és majd bővíteni. Az ingatlan csatornás, víz, villany, gáz van.
Kérdésem a következő lenne: takarékszövetkezetben jártunk, ahol azt mondták, hogy tanyára nem jár a csok (2 kiskorú gyermekünk van.). Valóban így van?
A másik kérdésem az lenne, hogy ha sikerülne megvásárolnunk, akkor a bővítésre mennyi lenne a csok két gyerkőcre, illetve adnák-e a kis tanyánkra?
Válaszát előre is köszönöm.
Renáta

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-05 - 14:51

Kedves Renáta!
Tanya megnevezésű használt ingatlanra a CSOK sajnos valóban nem igényelhető. Feltétel, hogy a CSOK igénybevételével vásárolni vagy bővíteni kívánt ingatlan ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezése lakóház vagy lakás legyen.

Médea78 szerint:

2018-03-05 - 13:33

Üdvözlöm!
Érdeklődöm, hogy használt házra, ahol a csatorna be van vezetve, de nincs rákötve, igénybe vehető a csok?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 06:34

Kedves Médea78!
Ha az adott településen van közcsatorna hálózat, de az ingatlan nincs rákötve, akkor az adott ingatlan Csok szempontból nem fogadható el. Rá kell kötni a közcsatorna hálózatra.

Mária szerint:

2018-03-05 - 13:08

Tisztelt Szakértő!
Még nem vettem igénybe gyermekeim után CSOK-ot, a nagyobbik gyermekem 23 éves, munkanélküli és én tartom el. Használt lakást vásárolnék. Igénybe vehetném nagyobbik gyermekem után is a Csok-ot, vagy az új szabályozás szerint nem? Azt olvastam, hogy 25 éves kor alatti “gyermek” után akkor lehet igényelni, ha nappali tagozatos diák.
Kérem, szíveskedjenek erről tájékoztatni.
Köszönettel:
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 06:32

Kedves Mária!
CSOK igénylésnél sem jelenleg, sem 2018. március 15-től nem lesz feltétel, hogy a 25 év alatti eltartott gyermek nappali tagozaton tanuljon.

Tímea szerint:

2018-03-05 - 12:09

Tisztelt Hitelnet!
Energetikai tanúsítvány szükséges használt lakás vásárlásánál, ha a Csok mellé hitel is lesz? A házon van az eladónak jelzálog, mert van lakáshitele. Ezeknél az eseteknél kell az adás-vételihez csináltatni energetikai tanúsítványt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-06 - 09:49

Kedves Tímea!
Lakásvásárlás esetén energiatanúsítvány minden adásvételhez szükséges. Ez független attól, hogy az ingatlan terhelt-e vagy sem.

Tímea szerint:

2018-03-05 - 09:52

Tisztelt Hitelnet!
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy március 15-től az is eltörlésre kerül használt lakás vásárlásnál, hogy másik ingatlanban van tulajdon? Nekem anyumék házából van 70%-os tulajdonom. Április elején veszünk házat. Igényelni szeretnénk meglévő gyermek után 600.000 Ft Csokot. Akkor elajándékozzam előbb apukámnak a tulajdonom, vagy addigra már ezt nem vizsgálják?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-06 - 09:46

Kedves Tímea!
Március 15. után már használt lakás vásárlásához beadott CSOK kérelmek esetén sem kell a hitelintézeteknek vizsgálniuk az igénylők lakástulajdonát, így az Ön 70%-os lakástulajdona nem lesz kizáró ok. Tulajdoni hányadát nem szükséges elajándékoznia.

Gábor szerint:

2018-03-04 - 21:04

Tisztelt szerkesztő!
Én azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy mennyi idő, míg elbírálják a csokot használt lakás vásárlása esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-11 - 14:43

Kedves Gábor!
A CSOK kérelmet 2018. március 15-től a benyújtás napját követő 30 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

Jutka szerint:

2018-03-04 - 21:02

Tiszteletem!
Az ingatlanon van még jelzáloghitel. Így szerintem nem ajándékozható.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-06 - 09:43

Kedves Jutka!
Jelzáloggal terhelt ingatlan ajándékozása a jelzálogjogosult hitelintézet hozzájárulásával történhet.

Jutka szerint:

2018-03-04 - 18:17

A tanya lakóház, udvarként szerepel a tulajdoni lapon. Az a probléma, hogy nem vehető igénybe a csok bővítésre, mert a szülő nevén van az ingatlan. Együtt lakunk, nem is akarnak innen elmenni. A gyerekek, már az unokák is ide születtek. A lakás meg kicsi, 1 szobával szeretnénk bővíteni A csokra meg nem jogosultak, pedig az egyik gyerek állandó veleszületett maradandó súlyos hallás csökkent.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 18:39

Kedves Jutka!
A CSOK igénybevételével bővítendő lakóingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük. Megoldás esetleg az lehet, hogy az ingatlan 50%-át nekik ajándékozzák.

Mária szerint:

2018-03-04 - 17:09

Kedves szakértő!
Érdeklődnék, hogy egyedül nevelem gyerekeimet, 47 éves leszek, soha nem vettem igénybe a szocpolt. Most lenne-e lehetőségem a csok igénybevételére? A gyerekeim már egyik felnőttkorú, rá biztos nem, de a lányom 24 éves.
Köszönöm válaszát.
Tisztelettel: Mária

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 17:23

Kedves Mária!
A CSOK 25 év alatti eltartott gyermek után igényelhető. Amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosult lehet a támogatásra.

Elemér szerint:

2018-03-04 - 08:29

Üdvözlet.
Mennyi ápolási hónap szükséges a CSOK igényléshez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 17:06

Kedves Elemér!
A CSOK rendelet nem határoz meg minimális időtartamot erre vonatkozóan, csupán az ápolási díjat megállapító végleges határozatot kell benyújtani.

Kitti szerint:

2018-03-03 - 09:31

Kedves Szakértő!
azzal a kérdéssel fordulunk Önhöz párommal, hogy szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot használt lakás vásárlásra, de nem tudjuk, hogy lehetséges-e! Nem vagyunk házasok, együtt élünk albérletben a kisfiúnkkal. Párom már jó pár éve bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik! Az lenne a kérdésem, hogy mivel párom KHR listán szerepel, hogy igénybe veheti-e a CSOK-ot használt lakásra és vállalhatunk-e gyereket? Lehet-e banki árverezés alatt álló ingatlant vásárolni CSOK-ból?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 16:34

Kedves Kitti!
CSOK igénylés esetén a negatív tartalmú KHR nem akadály. Megelőlegező CSOK igénylésére akkor lehetnek jogosultak, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.
Árverés alatt álló ingatlan esetén a CSOK igénylés problémás lehet, információink szerint a gyakorlatban ez nem működik.

Anine szerint:

2018-03-02 - 19:50

Tisztelt Szakértő,
vettünk egy használt házat 37.250.000 Ft-ért. Van 2 gyerekünk. Az új jogszabályok miatt lehet esélyünk CSOK-ra? A tetőt meg kellene emelnünk!
Nagyon köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 16:19

Kedves Anine!
Felújításhoz, korszerűsítéshez, átalakításhoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Jutka szerint:

2018-03-02 - 17:54

Hogyan lehet csok-hoz jutni annak a családnak, aki bővíteni szeretne 1 szobával? A szülő tulajdonában van a ház és a gyerekek is itt élnek, itt születtek, ráadásul a családi ház tanyán van. Az egyik gyerek maradandó súlyos hallás csökkent. A csok-ot nem tudják igénybe venni, holott azt mondják mindenki igényelheti.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 16:14

Kedves Jutka!
A CSOK olyan ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel szerepel. Tanyaként nyilvántartott ingatlan bővítéséhez a támogatás sajnos nem igényelhető.

Mária szerint:

2018-03-02 - 12:56

Azt az információt kaptuk, hogy nem lehet egyedüli tulajdonos a férjem! 50-50% tulajdonosnak kell lennünk, mert nem jár a csok!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 07:05

Kedves Mária!
A CSOK igénybevételével vásárolandó házban – házastársak, élettársak igénylése esetén – valóban mindkét félnek tulajdonjogot kell szereznie, ám nem feltétel az 50-50%-os tulajdoni arány. Ettől eltérő mértékben is szerezhetnek tulajdoni hányadot.

Gabi szerint:

2018-03-02 - 08:21

Tisztelt Hitelnet!
2008-ban vásároltunk egy használt lakást (testvértől) 7.400.000 Ft.-ért hitelre, amelyen jelenleg közel 9.000.000 Ft hiteltartozás van. Szeretnénk eladni és a banknak egy összegben kifizetni, hogy megszabaduljunk a hiteltől!
Az lenne a kérdésem, hogy van 2 gyermekünk, szeretnénk a csok-ot felvenni rájuk, illetve erre a lakásra, hogy ezzel is csökkentsük a maradék hitelünket, fel lehet venni már meglévő hiteles lakásra a csok-ot?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 06:40

Kedves Gabi!
Már meglévő lakásra visszamenőlegesen a CSOK sajnos nem vehető igénybe a leírtak alapján.

Szilvia szerint:

2018-03-01 - 01:20

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha 3 gyermekem van, de csak 58 nm területű lakást veszek – mert ez a lakás a jelenlegi lakásom mellett van és összenyitnám – lehetőségem van-e igénybe venni a 2 gyerek után járó használt Csok-ot?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 05:27

Kedves Szilvia!
58 m2 hasznos alapterületű lakás vásárlásához 3 gyermek után nem lehet jogosult CSOK-ra akkor sem, ha a két lakást összenyitja, ezáltal növelve a hasznos alapterület, mert a másik lakás meglévőhöz csatolása nem minősül bővítésnek a CSOK rendelet értelmében.

Alexandra szerint:

2018-03-01 - 00:57

Üdvözletem!
Szeretnék érdeklődni, hogy szeretnénk vásárolni egy használt ingatlant, amelyre inkább személyi kölcsönt vennénk fel és hogy lehetne-e igényelni pluszba csak a csokot, hogy 1 meglévő gyermekünk van és 2-t vállalnánk?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 05:25

Kedves Alexandra!
A hiányzó önerőt személyi kölcsönből is pótolhatják. Ha rendelkezésre áll a szükséges saját erő, úgy a vételár fennmaradó részének kiegyenlítéséhez igénybe vehető az 1 meglévő és 2 vállalt gyermek utáni CSOK, ha a további CSOK feltételek is teljesülnek. Például megelőlegező CSOK igénylésének egyik feltétele a házastársi kapcsolat.

Mária szerint:

2018-02-28 - 14:58

Tisztelt Hitelnet!
Az eladandó lakásnál a csok módosításnál már nem lesz feltétel, hogy 50-50% legyen a tulajdon. Azok a házaspárok is felvehetik, akiknél csak az egy fél a tulajdonos a tulajdoni lapon?
Köszönöm vákaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-02 - 12:51

Kedves Mária!
Nem egészen értjük a kérdését. A CSOK rendelet módosításának hatályba lépésével nem lesz lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.

Mihály szerint:

2018-02-28 - 13:07

Tisztelt hitelnet!
A mai napon kaptam egy email-t a Nemzetgazdasági Minisztériumból, hogy a csok változása kihirdetésre került és 15 nap múlva lép hatályba.
Tudnak erről valamit?
Esetleg igaz a hír?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-28 - 14:41

Kedves Mihály!
Igen, ITT olvashatja a részleteket!

Erzsébet szerint:

2018-02-28 - 06:00

A fiamék szeretnének lakást venni, meg is egyeztek. Van nekik önerő 500 ezer forint meg fel szeretnék venni két gyerekre a csokot, a többit egy éven belül törlesztenék 100 ezrével a tulajnak.
Így megkapnák a csokot? Amúgy 3 millió lenne a lakás.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-28 - 06:15

Kedves Erzsébet!
A fent leírtak szerint sajnos nem működik a CSOK igénybevétele. A támogatást a bank a vételár utolsó részeként csak akkor folyósítja, ha a vételárból fennmaradó teljes összeg már megfizetésre került.

Tímea szerint:

2018-02-27 - 20:57

Tisztelt Hitelnet!
Sürgős válaszra lenne szükségem! Eladjuk a házunkat 10.760.000 Ft-ért. Jelzálog van rajta, a hitelünk 3.760.000 Ft. A vevő úgy fizetne, hogy a 3.760.000 Ft önerőjüket odaadják és igényelnek egy gyermekre Csokot, plusz hitel lenne. Azt szeretnék, ha az önerőből végtörlesztenénk a hitelt, töröltetnénk a jelzálogot.
Kérdésem: ha ezt megcsináljuk és HA a többi része nem sikerül nekik, akkor a 3.760.000 Ft-ot hogy tudjuk visszaadni? Milyen lehetőségeink vannak? Úgy nem lehet megcsinálni ezt az egészet, hogy csak akkor végtörlesztünk, ha már megvan a hitelük is? Vagy jelzáloggal terhelt ingatlanra nem kaphatják meg a CSOK-ot? (Vagy ha beleírjuk az adás-vételibe, hogy a teljes összeg megfizetése után végtörlesztünk, jelzálogot töröltetünk, akkor megkaphatják úgyis a CSOK-ot?)

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-28 - 05:54

Kedves Tímea!
Jelzáloggal terhelt lakás vásárlásához is igényelhető a CSOK, valamint banki hitel. Az adásvételi szerződésben ki lehet kötni, hogy a végtörlesztésre a vevő pozitív banki hitelbírálata után kerül sor, illetve az is megoldható, hogy a vétörlesztés nem a vevő által átadott saját erőből, hanem a banki hitelből fog történni. Ez esetben a vevő bankja először csak a fennálló tartozást folyósítja, majd ha Önök igazolták a tehermentesítést, akkor kapják meg az eladási ár fennmaradó részét.

Lajos szerint:

2018-02-27 - 14:20

Elbírással kapcsolatban kérdezném. Megvan a családi házra a pozitív hitelbírálatunk, 9,9M Ft, a lakás ára 13M Ft. Önerőt befizettük, 2 gyerekre 1.430.000 csok-ot vennénk fel használt lakásra. Papírilag megfelelünk mindennek, ez rendben van. Csak az lehet-e probléma, hogy a házra körülbelül 2M Ft van terhelve. Adásvételiben azt írtuk bele, hogy a 9,9M Ft-ból és az önerőből lesz kitisztázva az ingatlan.
A hitel és a csok is ügyvédi letétbe menne.
A kérdés az lenne, hogy a házterhelés miatt meg kapjuk-e a csokot. Most járunk a csok becslésnél és riogatnak, hogy nem kapjuk meg ez miatt. A HITELBŐL TÖRÖLNÉK a tartozásokat, a csok az már a tartozás nélküli házra menne elvileg.
Válaszukat köszönöm.
Lajos

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-27 - 15:01

Kedves Lajos!
Az Ön által leírtak szerint működhet a terhelt ingatlan CSOK igénybevételével történő vásárlása. Nem jelent problémát CSOK igénylésnél, hogy az ingatlant terhelő kölcsön önerőből és a vásárláshoz igényelt banki hitelből kerül tehermentesítésre.

Attila szerint:

2018-02-27 - 07:41

Szeretném kérdezni, hogy egy hónapja passzív BAR-os vagyok. Van-e lehetőség lakáshitel felvételére? Azt olvastam, hogy egy banknál van lehetőség.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-27 - 12:41

Kedves Attila!
Lakáshitel felvételére legalább 6 havi passzív KHR státusz esetén nyílhat lehetőség. 1 hónapja rendezett tartozás esetén sajnos még nem oldható meg a lakáshitel felvétele.

Zsolt szerint:

2018-02-26 - 06:12

Jó napot!
Zsolt vagyok. Az a kérdésem, hogy állandó bejelentett munkahellyel rendelkezem, idén töltöm a 40. évemet, élettársam 36.-ot töltötte. Két fiúnk van. S hogy mi ilyen helyzetben hogyan tudnánk megigényelni a csok-ot? Jelenleg én BAR listás vagyok. Használt lakásra is meg lehet igényelni, illetve önrész kell-e hozzá? Ha igen, mekkora önrész kell?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-26 - 14:06

Kedves Zsolt!
A CSOK igényléshez legalább 180 napos, folyamatos – maximum 30 nap megszakítás lehet – munkaviszony (TB jogviszony) szükséges legalább az egyikük részéről. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén Önökre vonatkozóan felső életkorhatár nincsen. A CSOK jogosultságot a BAR lista nem zárja ki, de hitel felvételre ebben az esetben nincs lehetőség. 2 gyermek után használt lakás vásárlásához 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A vételárból fennmaradó részt önerőből szükséges fedezni. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

Mária szerint:

2018-02-24 - 08:35

A csok igénylésénél az szempont, hogy az eladott ingatlan négyzetméternél nagyobb ingatlant kell vásárolni? (Használt lakás a vásárolt is.)
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-25 - 06:59

Kedves Mária!
Ha nem CSOK igénybevételével vásárolt lakás helyett szeretne másik használt lakást venni, akkor nem meghatározó, hogy a korábbi lakásnál nagyobb legyen az újabb lakás. Ez esetben csak arra kell figyelni, hogy a támogatással vásárolt lakás hasznos alapterülete elérje a rendelet szerinti, gyermekszám alapján szükséges négyzetmétert, például 2 gyermek esetén legalább 50 m2 legyen a hasznos alapterület.

Julcsi szerint:

2018-02-23 - 19:13

Szeretném megkérdezni, hogy használt lakás vásárlásánál fürdőszoba hiányában is lehet igényelni a csokot? Csak mosdó van meleg vizes átfolyó rendszerrel felszerelve és külön wc.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-24 - 05:32

Kedves Julcsi!
Információink szerint fürdőszobával (legalább kád csappal) is szükséges rendelkeznie a CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlannak.

Hilda szerint:

2018-02-23 - 09:18

Tisztelt Cím!
Végrehajtás alatt álló ingatlant értékesítek. A vevő milyen feltételekkel tudja igénybe venni a CSOK-t 3 gyerek után?
Illetve végrehajtás alatti értékesítés esetén, amit a bank engedélyével végzek, lehet-e igényelni a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-23 - 12:38

Kedves Hilda!
Végrehajtás alatt lévő ingatlan CSOK-kal történő vásárlása speciális helyzet, ezt a bankok többsége nem finanszírozza. Javasoljuk, közvetlenül az egyes hitelintézetekkel történő egyeztetést.

Ari szerint:

2018-02-22 - 19:08

Szeretnék használt lakást vásárolni. A vételár 2.500.000 Ft 1.900.000 Ft önerővel. Egy gyermekem van, aki júniusban lesz 18 éves. Megkapnám-e rá a szocpolt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-23 - 04:51

Kedves Ari!
A CSOK a 25 éves kor alatti, igénylővel egy háztartásban élő eltartott gyermek után igénybe vehető.

Nóra szerint:

2018-02-22 - 17:46

Jó napot!
Adóstársa voltam édesanyámnak, aki azóta rendezte hitelét, de továbbra is a KHR-ben BAR listán szerepelek, mint passzív tartozó egy évig. Van-e olyan bank, ahol hitelt kapnánk? Férjem venne fel annyi összeget, ami kiegészítené a 3 gyermekre a csok-ot. Még csak egy gyermekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-23 - 04:49

Kedves Nóra!
Bankpartnereink egyikénél megoldható lehet a hitelfelvétel passzív KHR esetén is, ha a tartozás legalább hónapja rendezett. Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra, így a támogatást és a kölcsönt is együttesen tudják igényelni férjével. A vállalt gyermekek után igényelhető CSOK összegét azonban beleszámítja a bank az ingatlan terhelhetőségébe, tehát – a jövedelemvizsgálat eredményétől függően – a meglévő gyermek után adható CSOK összegén felül további önerőre is szükség lenne.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Róbert szerint:

2018-02-22 - 17:14

Tiszteletem!
Nekem olyan kérdésem lenne, arra az ingatlanra amiben 50%-os tulajdon az enyém és 50%-os tulajdon a testvéremé, kivásárlás céljára felhasználható-e a CSOK?
Üdvözletem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-23 - 04:33

Kedves Róbert!
A CSOK tulajdonrész kivásárlására sajnos nem használható fel. Erre a célra lakáshitelt igényelhet. Amennyiben a hitellel történő finanszírozás is érdekli, kérjük küldje el online ajánlatkérését és Szakértőink személyre szabott fogják Önt tájékoztatni az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézés díjmentes!

Alleta szerint:

2018-02-21 - 13:41

Azt szeretném megkérdezni, hogy a párom 40 év felett van, az probléma a csokhoz? Még azt szeretném megtudni, hogy a gyerekek nem az ő nevén vannak, hanem a vér szerinti apjuk nevén.
Ez problémát okoz?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-22 - 05:22

Kedves Alleta!
Párja életkora nem jelent problémát CSOK igénylésnél. Együttes igénylés esetén, amennyiben a gyermekek Önökkel közös háztartásban élnek, igényelhető a támogatás akkor is, ha a gyermekek párjának nem vér szerinti gyermekei. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Lujza szerint:

2018-02-21 - 13:12

Tisztelt Hitelnet!
Meglévő társasházi lakásunkat szeretnénk bővíteni, oly módon, hogy megvásárolnánk a falszomszédunk lakását, ennek egy részét hozzányitnánk a meglévő lakásunkhoz, így bővítenénk 2 helyiséggel a meglévő lakásunk, amelyben jelenleg Férjemmel a tulajdoni hányadunk 25%-75%.
Ez esetben igénybe vehetjük a CSOK összegét használt lakás bővítésére?
Rendelkezünk férjemmel 2 másik lakásban 50-50%-ban tulajdoni hányaddal, ez nem akadály?
Köszönöm előre is válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-21 - 15:25

Kedves Lujza!
CSOK igénylésnél akár több lakásban is megengedett az 50-50% tulajdoni hányad. A vonatkozó kormányrendelet értelmében azonban nem minősül bővítésnek a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása, így például többlakásos épület esetében a szomszédos lakás meglévő lakáshoz csatolása sem. Így az Ön által leírt célra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Ibolya szerint:

2018-02-21 - 11:17

Tisztelt hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy mikor adható be a bankba a csok kérelem, ha azt szeretnénk, hogy már a február 15.-ei módosítások alapján bírálják el a kérelmünket?
Válasz előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-21 - 15:06

Kedves Ibolya!
A korábbi hírekkel ellentétben február 15-étől nem változott a CSOK rendelet. A módosítás a mai napig nem került kihirdetésre. Egyelőre nincs információnk arról, hogy pontosan mikortól lesz hatályos a módosítás.

Mariann szerint:

2018-02-21 - 05:47

Érdeklődni szeretnénk, hogy ha jelzáloghitellel szeretném megvenni az ingatlant, lehet-e mellé igényeli a csokot?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Mariann

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-21 - 05:58

Kedves Mariann!
A CSOK mellé lakásvásárlási hitel is igényelhető megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! A legkedvezőbb lakáshitelek törlesztő részletéről előzetesen online lakáshitel kalkulátorunk segítségével tájékozódhat! Irodáinkban a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést díjmentesen vállaljuk!

János szerint:

2018-02-20 - 18:10

Azt szeretném megtudni, hogy használt ingatlan vásárlásánál, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban, elég-e 2018-ban is, ha csak az egyikünknek van 180 napnál régebbi tb-je.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-21 - 05:29

Kedves János!
Igen, a jogosultsághoz elegendő, ha egyikük rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal.

Katalin szerint:

2018-02-20 - 10:48

Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudni, hogy használt házat szeretnék vásárolni, de mi már 2007 áprilisában a SZOCPOLT kihasználtuk 8 gyerek után. Férjem meghalt 2007 decemberében, de 2008-ban született még egy kislányom. Én azóta özvegy vagyok.
Az lenne a kérdésem, hogy egyedül 46 évesen jogosult vagyok-e a CSOKRA? A gyermekeim akik még itthon vannak mind iskolásak, életkoruk a következő: 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20.
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 11:02

Kedves Katalin!
4 vagy több gyermek után használt lakóingatlan vásárlásához 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető, melyet csökkenteni kell a korábban kapott szocpol összegével és a különbözetre lehet jogosult, amennyiben az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek.

Márta szerint:

2018-02-20 - 10:45

Tisztelt Cím!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy van-e akadálya a CSOK igénybevételével építtetett házban egyéni vállalkozás működtetésének?
Segítségét előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Márta

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 10:54

Kedves Márta!
Információink szerint nincs lehetőség a CSOK igénybevételével vásárolt házban egyéni vállalkozás működtetésére, de javasoljuk, hogy pontos tájékoztatásért forduljon a kérdésben illetékes járási hivatalhoz.

Lajos szerint:

2018-02-19 - 23:23

Üdv.
Használati jog van a telken, amin a ház áll. Ügyvéd által hitelesített papíron. Nagy telek, ezért eladtak belőle 400 nm-t, viszont ez nincs bejegyezve, nincs megosztva a telek. Csak van 1 megállapodás. Okozhat ez bármi fennakadást az ingatlan megvásárlásánál? Csok + hitel + önerő.
Köszönöm.
Tisztelettel.
Lajos

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 10:41

Kedves Lajos!
Osztatlan közös tulajdon lévén az ügyvéd által készített Használati megállapodás elfogadható, amennyiben egyértelműen kiderül belőle, hogy a célingatlanban az Önök, mint támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn.

Brigi szerint:

2018-02-19 - 16:57

Tisztelt Szakértő!
2015. decemberben 2 gyermekre vettük fel a CSOK-ot. Az lenne a kérdésem, hogy az első gyermeknek meg kell születnie 4 éven belül vagy a 2 gyermek 8 éven belül bármikor megszülethet? Sajnos 2 évünk már eltelt, nem biztos, hogy 2 éven belül megszületik az első gyermekünk 🙁
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 06:27

Kedves Brigi!
Az első gyermeknek nem kell megszületnie 4 éven belül. A 2 gyermekre vonatkozó vállalást 8 éven belül kell teljesíteni, ezen belül mindegy, hogy mikor.

Szandra szerint:

2018-02-19 - 14:40

Üdvözlöm.
Sok kérdésem lesz.
A lakás amiben lakunk az én nevemen van. Párommal van egy közös gyermekünk. Jelenleg is fizetjük a hitelt, és LTP-t, ami novemberben jár le. Szeretnénk nagyobbat venni, ezt meg eladni. Párom KHR listán van.
– Az áthidaló kölcsön + CSOK lehetséges?
– Vagy várjunk esetleg novemberig és a LTP + CSOK?
– Nem tudom, hogy az LTP-t betörleszthetem az új lakásba, ha mégis most vásárolnánk?
Olvastam az áthidaló kölcsönről, hogy csak a kamatot és a kezelési költséget kell fizetni, és ha eladtam a lakást akkor azt beforgatom.
– Ami még érdekelne, ilyenkor fizetem mellette a régi lakás hitelt is?
– És ha eladtam és még marad fennmaradó összeg, akkor az megint egy lakáshitel lesz?
– És ha nem tudom eladni?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-21 - 06:27

Kedves Szandra!
Áthidaló hitel + CSOK igénylés együttesen nem lehetséges. Áthidaló lakáshitel tehermentes ingatlanra vehető fel, maximum 2 éves futamidőre, a meglévő lakás értékesítéséig.
LTP megtakarítás betörleszthető a lakáshitelbe.
Ami a hitelfelvételnél problémát jelenthet, az párja negatív KHR státusza. Bankpartnereink egyikénél igényelhető lakáshitel negatív tartalmú KHR esetén, de csak akkor, ha az passzív státuszú és a tartozás a hitelkérelem benyújtásától számított legalább 6 hónapja rendezett. A hitelnyújtás ekkor sem automatikus, a hitelbírálat eredményétől függ.

Kitti szerint:

2018-02-19 - 01:38

Üdvözlöm!
Segítséget szeretnék kérni, hogy ha jól értelmezem 4,2 millióért veszek egy házat, készpénzben fizetem (másik lakásom eladott árából), akkor adásvételi szerződéstől számított 120 napon belül igényelhetném meglévő egy gyermekemre a 600 ezer forintot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-19 - 06:05

Kedves Kitti!
Nem ez a helyes értelmezés sajnos. A CSOK továbbra is a vételár megfizetéséhez igényelhető oly módon, hogy a CSOK-ot a vételár utolsó részeként utalja a bank az eladónak. A vételár maximum 10%-a fizethető készpénzben, a fennmaradó részt bankszámlára kell teljesíteni. Az 5 éven belül eladott lakásár továbbforgatására vonatkozó kötelezettségnek teljesülnie kell. A változás csupán annyi lesz, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számítva nem 120, hanem 180 nap lesz a CSOK kérelem benyújtására.

Tamás szerint:

2018-03-10 - 16:38

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a jogszabály változása – miszerint 180 nap áll majd rendelkezésre az adás-vételi szerződéstől az igény benyújtására-, érinti-e a változás előtt kötött szerződéseket?
Az adásvételi szerződésünket 2017. november 14-én írtuk, így a jelenlegi 120 nap 2018. március 14-én lejár.
Ha vonatkozik esetünkre is a változás, akkor még van 60 napunk az igény benyújtására, amennyiben nem, akkor elestünk a CSOK-tól.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 05:53

Kedves Tamás!
A jelenlegi előírások alapján is benyújtható még CSOK kérelmük, hiszen 120 napon belül vannak, de március 15-től is megtehetik ezt, hiszen ettől a dátumtól számítva a kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül benyújtható. Az adásvételi szerződésnek azonban tartalmaznia kell a CSOK igényt, s a hitelintézet a támogatás összegét a vételár utolsó részeként utalja az eladónak.

Tímea szerint:

2018-02-18 - 22:54

Üdvözlöm!
Férjemmel Svájcban élünk, de tervezzük a Magyarországra való visszatérést. Egy közös gyermekünk van, illetve van egy 17 éves fia egy másik kapcsolatból. A fiú után a volt élettárs már korábban vett fel szocpolt kb. 10 éve. Én 30 éves vagyok, férjem 41. Természetesen Svájcban rendelkezünk egészségbiztosítással. A jövőben tervezünk még egy gyermeket. Új építésű családi ház vásárlása esetén jogosultak lennénk-e a CSOK-ra, ha igen, milyen összegben? Járna így a férjem által a 10M Ft? (Mivel így 3 gyermeke lenne). Használt lakás vásárlására mennyi az igényelhető összeg?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 10:17

Kedves Tímea!
A CSOK rendelet módosítása után várhatóan elegendő lesz a jogosultsághoz, ha egyikük vállalja, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.
A CSOK az igénylőkkel közös háztartásban élő eltartott (vagy vállalt) gyermek után vehető igénybe. Férje előző kapcsolatából született gyermeke után tehát akkor lehetnek jogosultak a kedvezményre, ha ő is Önökkel közös háztartásban, eltartottként él és költözik is a célingatlanba. Információink szerint ebben az esetben is csökkenteni szükséges a 10M Ft-os CSOK összegét a korábban kapott szocpol összegével.
Használt lakás vásárlásához 3 gyermek után 2,2M Ft igényelhető, amit szintén csökkenteni kell a korábbi támogatással. 2 gyermek után 1.430.000 Ft igényelhető használt lakás vásárlásához.

Livia szerint:

2018-02-18 - 10:20

Üdv.
Szeretnék érdeklődni a Csok-ról. Férjemnek 100% tulajdoni hányadban van háza, nekem is van így egy külön, de utóbbin hitel van. Ezt a hitelt 2013 májusában vettem fel. 2 gyerekünk lesz.
Ez esetben tudom valamilyen módon érvényesíteni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-19 - 05:09

Kedves Livia!
A meglévő hitel vonatkozásában a CSOK sajnos nem érvényesíthető.
Használt lakás vásárlása esetén a meglévő lakástulajdonaik kizárják a CSOK jogosultságot.
Új lakás vásárlása vagy építése esetén jogosultak lehetnek a kedvezményre, ha a további feltételek is teljesülnek. Ez esetben ugyanis nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.

Árpàd szerint:

2018-02-17 - 19:53

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy használt házat szeretnénk vásárolni. Szennyvízközmű rákötési lehetőség nincs. A szennyvíz emésztőben van tárolva.
Kaphatok-e rá CSOK-ot?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-19 - 04:52

Kedves Árpád!
A leírtak alapján igényelhető a CSOK.

Gábor szerint:

2018-02-17 - 05:43

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy CSOK-ot szeretnénk igényelni használt lakás vásárlásához 1 gyermek után Fundamenta áthidaló kölcsön mellé. Érdekelne, hogy melyik pénzintézetnél érdemes próbálkozni, mert azt hallottam több helyről is, hogy nem mindegyik bank adja meg Fundamenta mellé!
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-17 - 05:53

Kedves Gábor!
Információink szerint erre a K&H Banknál nincs lehetőség.

Anasztázia szerint:

2018-02-17 - 05:42

Üdvözlöm!
A helyzet a következő: örököltem 1 lakást testvéremmel közösen. Azt eladtuk 2 éve kb, viszont van 1 másik ingatlanom, melynek kizárólag én vagyok a tulajdonosa (ebbe az ingatlanba forgattam a lakásból kapott pénz nagy részét), édesanyám a Haszonélvező. Az ingatlant nem akarja értékesíteni, viszont együtt élni sem tudunk, szinte lehetetlen…
Kérdésem az lenne, hogy adott helyzetben mit tudok lépni? Van 2 gyermekem, ebben az esetben CSOK igénybe vétele mennyire lehetséges? Vagy a tulajdonjogomat el tudom-e adni, hogy végre külön élhessek? Köszönöm a válaszát előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-17 - 05:52

Kedves Anasztázia!
A haszonélvezeti joggal terhelt lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot használt lakás vásárlása esetén, ha a haszonélvezeti jog szerződés alapján történő bejegyzése 2016. február 10. előtt történt. Az 5 éven belül eladott lakástulajdon árát azonban tovább kell forgatni a CSOK jogosultsághoz. A csökkentő tételekről – például az azóta vásárolt lakás ára – IDE kattintva tájékozódhat.
Az ingatlan értékesítéséhez a haszonélvezető beleegyezése is szükséges.

Katalin szerint:

2018-02-15 - 12:44

Üdvözlöm!
Eszközkelőnél lévő lakásunkat csokkal szeretnénk visszavásárolni.
Lehet-e?
Köszönettel.
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-15 - 12:50

Kedves Katalin!
Információink szerint a CSOK-ot az eszközkezelőtől történő visszavásárláshoz sajnos nem tudják igénybe venni.

Ibolya szerint:

2018-02-15 - 11:50

Jó napot kívánok!
Az lenne a kérdésem, hogy lehet már tudni, hogy a február 15.-ei változások kapcsán milyen 5 db papírra lesz szükség a csok kérelemhez?
Válaszát előre is köszönöm tisztelt hitelnet.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-15 - 12:40

Kedves Ibolya!
A vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így sajnos nincs bővebb információnk. Ha lesz, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Bence szerint:

2018-02-14 - 21:04

Tisztelt Hitelnet!
A következőkben szeretném kérni a segítségüket: CSOK segítségével vásárolnánk használt lakást, de a lakást fel kellene újítani, kicsit átalakítani, ami kb. 1 évet venne igénybe.
Az lenne a kérdésem, mikortól lehet aktuális az életvitelszerű ott lakás? El lehet húzni felújítás miatt a költözést?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-15 - 05:58

Kedves Bence!
Állandó lakcímként a folyósítást követő 90 napon belül be kell jelenteni.

Erzsébet szerint:

2018-02-14 - 13:54

Üdvözlöm!
Nekem az lenne a kérdésem, ha a lakás amit meg szeretnénk vásárolni csokra, 3 gyerekre és a lakás A+ kategóriás, így akkor több lesz a csok? Így is 2.200.000 Ft lesz?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-14 - 15:28

Kedves Erzsébet!
A CSOK összegét nem befolyásolja a lakás energiaosztálya. 3 gyermek után használt lakás vásárlásához 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

Márta szerint:

2018-02-14 - 12:26

Gyermekét egyedül nevelő szülőként milyen feltételekkel vehetem igénybe a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-14 - 12:47

Kedves Márta!
Egyedülálló szülőként is ugyanazon feltételeknek kell megfelelni, mint házastársi vagy élettársi kapcsolatban igényelt CSOK esetén is. A részleteket fenti bejegyzésünkben olvashatja.

Viktória szerint:

2018-02-14 - 11:29

Ingatlan 1/2 tulajdonrészének kivásárláshoz igénybe vehető a Csok? Az 1/2-ed része a miénk, a másik részt szeretnénk kivásárolni.
Van erre lehetőség, ha igen, milyen feltételekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-14 - 12:46

Kedves Viktória!
Tulajdonrész kivásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel nyújtható. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fogják tájékoztatni Önöket az elérhető hitelkonstrukciókról! Az aktuális törlesztő részleteket online lakáshitel kalkulátorunk segítségével ismerhetik meg addig is.

Roland szerint:

2018-02-14 - 06:18

Helló!
2010-ben vásárolt használt lakásra igényélhető visszamenőleg?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-14 - 06:36

Kedves Roland!
Visszamenőleges CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőség.

Katalin szerint:

2018-02-13 - 05:19

Üdv.
Abban az ügyben szeretnék érdeklődi, hogy egyedülálló anyaként milyen lehetőségeim vannak lakáshitel felvételére. 2006-ban építkeztünk, ott adóstárs vagyok. Válás után most ki kell költöznöm a gyerekekkel, élhetetlen a viszony, de nem fizet ki és az eladást megakadályozza. A pereskedést elengedtem, nincs értelme, szeretnék új életet kezdeni, a tulajdonrészem pedig majd a távoli jövőben rendeződik, de addig is otthonra van szükségünk.
Ki lehet nekem kezes és kaphatok-e hitelt? Minimálbér plusz adókedvezmény a jövedelmem és 88 ezer forint gyerektartás.
Előre is köszönöm.
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-13 - 05:34

Kedves Katalin!
A hitelbírálat során figyelembe kell venni annak a hitelnek az Önre eső törlesztő részletét is, amelyben jelenleg is adóstárs. Ez csökkenti az újabb kölcsön törlesztésére fordítható szabad jövedelmet. Adóstársként közeli hozzátartozó és egy olyan személy, aki nem közeli hozzátartozó is bevonható.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készítenek Önnek!

Zsolt szerint:

2018-02-12 - 20:32

Használt lakás vásárlása esetén igényelhető-e a CSOK, amennyiben a házaspárnak már van közös tulajdonban lévő lakása (50-50 %)?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-13 - 05:07

Kedves Zsolt!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén megengedett más lakásban – akár több lakásban is – külön-külön 50-50% lakástulajdon. Erről bővebben ITT olvashat.

Edit szerint:

2018-02-12 - 12:32

Érdeklődni szeretnék, hogyan lehetne megoldani. Aranykalászos gazda OKJ képzést elvégeztem és van 3 gyermekünk.
Mik a lehetőségeink ház illetve tanya vásárlására?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 12:38

Kedves Edit!
Tanya megnevezésű ingatlan vásárlásához gyermekek utáni támogatás sajnos nem vehető igénybe. Használt lakóház vásárlásához a CSOK a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülése esetén igényelhető.

Ibolya szerint:

2018-02-12 - 12:09

Tisztelt hitelnet!
Élettársammal 3 közös gyermekük van. Utánuk szeretnénk igényelni a csok-ot. 9 évet éltünk együtt, majd 6 évet külön. Most 1 hónapja újra együtt vagyunk. 6 évig egyedülállóként kaptam a családi pótlékot, de ezt egy hónapja lemondtam. Ő az igénylés pillanatában 1 hónapja lesz velünk közös lakcímen. Tudom, hogy csak nyilatkozni kell a kérelemben az élettársi kapcsolatról, de nem fognak abba belekötni, hogy ez csak 1 hónap? Hogyan ellenőrzik a bankok annak a valódiságát, hogy mióta vagyunk élettársak? A legidősebb gyerek 12 éves múlt. Az ő és testvérei anyakönyvi kivonatába is be van jegyezve az apaság!
Gond lesz az igénylésénél a lakcím? És az, hogy ez előtt 6 évig egyedülállóként kaptam a családi pótlékot?
Válaszát előre is köszönöm tisztelt hitelnet.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 13:06

Kedves Ibolya!
Információink szerint nem lesz gond az igénylésnél az 1 hónapja fennálló közös lakcím és az sem, hogy Ön korábban egyedülállóként kapta a családi pótlékot. A CSOK kérelmet a bankok a befogadáskor fennálló feltételek alapján bírálják el.

Henrietta szerint:

2018-02-12 - 05:11

Kérdésem az lenne, ha használt házat szeretnénk vásárolni, négy gyerekem van, de a ház nincs hasznos 70 m2 alapterület, igénybe vehetem három gyerekre a vételárból és egy gyerekre bővítésre?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 05:21

Kedves Henrietta!
A CSOK fenti módon történő, megosztott igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Krisztina szerint:

2018-02-11 - 17:22

Üdvözlöm!
2012. óta vagyunk házasok a férjemmel (ő 43 éves, én 38), van egy közös kislányunk (3 éves) és együtt neveljük az előző kapcsolatomból született, 14 éves fiamat. A férjemnek 2 db házban van, egyenként 50-50%-os tulajdona (tavaly örökölte az édesapja halála után).
Az én (anyai) nagymamám tulajdonában lévő (ő nem ott lakik, jelenleg üres a ház) házra a férjem igényelheti-e két gyermek után a CSOK-ot? Ha nem, akkor melyik a kizáró ok, a két 50%-os tulajdon, vagy az, hogy az én nagymamámé az ingatlan? Házastársak csak együtt igényelhetik a CSOK-ot, vagy igényelheti csak az egyikük is, ha csak ő veszi meg az ingatlant? (Neki van még a biztosítási ideje és hitelképessége, a plusz hitelhez.)
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 04:58

Kedves Krisztina!
Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra. A támogatás igénybevételével vásárolandó lakóingatlanban mindkettejüknek tulajdonrészt kell szereznie. Csak a férje tehát nem igényelheti a kedvezményt. A CSOK kérelemben Önnek is szerepelnie kell és mindkettejüknek meg kell felelni a CSOK feltételeknek, melynek során kizáró ok a közeli hozzátartozótól történő vásárlás. (Férje lakástulajdoni hányada nem lenne kizáró ok, mert 50-50% lakástulajdon megengedett akár több lakásban is.)

Edit szerint:

2018-02-10 - 16:35

Kedves Hitelnet!
Használt lakást szeretnénk vásárolni. 3 gyermekünk van. A lakás 90 nm, de 2 szobás, konyha, előtér, fürdő, viszont a fürdőszobában nincs semmi, csak a helye van meg, fűtés szenes, fás kazán tüzelés. Igényelhető-e erre a házra a csok?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 04:32

Kedves Edit!
A fürdőszobában kell, hogy legyen vízvételi lehetőség és fürdőkád vagy tusoló, illetve, ha a házban nincsen külön WC, akkor az is.

Mónika szerint:

2018-02-09 - 13:33

Üdvözlöm!
Használt lakás vásárlás esetén házaspárnál van-e kikötés, hogy milyen arányban kell tulajdonosnak lenni a házastársaknak az ingatlanban, vagy esetleg az ingatlant meg lehet venni úgy, hogy csak az egyik szülő legyen a tulajdonos?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-10 - 04:08

Kedves Mónika!
Házaspár esetén feltétel, hogy a CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlanban mindkét fél tulajdonrészt szerezzen. A tulajdoni hányad mértékére vonatkozóan nincsen előírás, tehát nem feltétel az 50-50%.

Tünde szerint:

2018-02-09 - 06:27

Üdvözlöm!
Amennyiben október végén kötöttünk egy adásvételi szerződést használt lakásra, 48 millió forintra (Két gyermekünk van.), ebben az esetben lehet-e igényelni a csokot, vagy mivel magas az ingatlan értéke, nem lehetséges? Csokot az illeték kifizetésére is lehet használni?
Válaszát előre is köszönöm.
Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 11:39

Kedves Tünde!
A CSOK igénybevételével vásárolandó használt lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot, így a 48 millió forint vételárú lakásra a kedvezmény nem vehető igénybe.
A CSOK illeték kifizetésére nem használható fel.

Mónika szerint:

2018-02-09 - 05:26

Kedves cég!
Mindenhol csak használt lakást olvasok, használt ház vásárlása esetén is felvehető a CSOK? Minimum nm itt is meg van adva? 60 vagy 90 nm, 3 gyermek eseten?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 05:55

Kedves Mónika!
A CSOK rendelet értelmezésében lakás alatt a lakóház vagy lakás megnevezésű ingatlant kell érteni, így ház esetén is ugyanazok az előírások érvényesek, mint lakás esetén. Használt ház vásárlásakor 3 gyermek esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t.

Tamás szerint:

2018-02-09 - 05:19

Tiszteletem!
Kérdezném, hogy idén 44 éves leszek, a feleségem 37 éves. Két gyermekünk van, így ház vásárlásra igényelhetünk-e CSOK-ot?
Budapesten vásárolnánk. Elképzelhető, hogy bevállaljuk a harmadik babát is, egy sikertelen kísérlet után.
Üdvözlettel: Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 05:44

Kedves Tamás!
A leírtak alapján igényelhető házvásárlásra a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek. Mivel egyikük 40 év alatti, ezért vállalt gyermek után is jogosultak lehetnek a támogatásra.

István szerint:

2018-02-09 - 04:28

Csok igénylésnek feltételei! Ki, kik igényelhetik a Csokot? Milyen dokumentumok kellenek hozzá? Van-e korhatár? Használt lakásra lehet-e igényelni? 1 vagy 2 gyerek után mennyi összeget lehet igényelni a csokkal?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 05:01

Kedves István!
Használt lakás vásárlásához is igényelhető a CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft a támogatási összeg. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén az igénylésnek nincsen felső életkorhatára a támogatott személyekre vonatkozóan. Ha vállalt gyermek után történik a támogatás igénylése, akkor feltétel, hogy az igénylők házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. A jogosultság további feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A szükséges dokumentumokról ITT olvashat. Február 15-től azonban várhatóan egyszerűsödnek az igénylési dokumentumok, ám mivel a vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, erről pontos információnk még nincs.

Erika szerint:

2018-02-09 - 04:24

A csokkal kapcsolatban az a fő kérdésem, hogy 3 gyermek (2 meglévő, egy vállalt) esetén, használt családi ház esetén mennyi a minimum m²? Sok helyen 60 m²-t látok. A K&H Banknál 90 m²-t mondanak, de azt új építésűre látom csak. A másik kérdésem az lenne, hogy akkor most milyen papírokkal kell rendelkeznünk az új rendelet szerint? OEP igazolás, nemleges köztartozás igazolás és hogy nem vettünk igénybe házra támogatást és ilyen kérelem nem lett elutasítva. Legalább is úgy tudom, hogy ezek kellenek.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 04:44

Kedves Erika!
A használt lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását a 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 8. § (1) bekezdése rendelkezik a vásárolandó lakóingatlan minimális hasznos alapterületéről:
“8.§ (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie
a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.”
A 90 m2 – ahogy Ön is írja – újépítésű lakóépületre vonatkozik.
Mivel az adminisztratív terhek csökkentéséről szóló kormányrendelet még nem került kihirdetésre, ezért egyelőre nem tudunk tájékoztatást adni arról, hogy milyen dokumentumokra lesz szükség CSOK igényléshez február 15-től. Ha lesz új információnk, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Norbert szerint:

2018-02-08 - 05:29

Tiszteletem!
Az MBVK oldalán találtam egy házat amit meg szeretnék venni. Utána jártam és engedélyezik a 2 hónap halasztást. Az ingatlan már nem tulajdonosé.
Kérdésem, hogy ebben az esetben is igénybe tudom venni 2 gyermek után a Csok-ot használt lakásra vagy szinte lehetetlen. Esetlegesen ha szüleim anyagilag kisegítenek, később az ő részüket csok-kal meg tudom-e vásárolni.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 05:34

Kedves Norbert!
Végrehajtással terhelt ingatlan CSOK-kal történő vásárlása speciális eset. Ez ügyben a hitelintézetekkel külön-külön egyeztetést javaslunk.
Egy későbbi, szüleitől történő vásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe, mivel a szülő közeli hozzátartozó és a közeli hozzátartozótól történő lakásvásárlást a CSOK rendelet nem teszi lehetővé.

Mihály szerint:

2018-02-07 - 08:56

Tisztelt hitelnet!
Az a kérdésem lenne önhöz, hogy egy nagyon kedves ismerősöm 5 éve egyedülálló volt. Előtte 9 évet élt a gyerekei apjával. 3 gyermekük van. 1 hónapja újra együtt vannak és már így is szeretnének maradni. A gyerekek az apjuk nevén vannak, születésük után mindegyik után vállalt apaságit. Az lenne a kérdésem, hogy intézhetik a csokot használt lakásra? És így az élettársi kapcsolatról az igazolást hogy kérjék ki? A másik kérdésem az lenne, hogy ő így 1 hónapja lesz velük közös lakcímen. Ez probléma? Ha nem, lehet mi lenne számunkra a megoldás?
Válaszát nagyon várom és előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-07 - 11:35

Kedves Mihály!
A leírtak alapján élettársi kapcsolatban igényelhetik 3 gyermekük után a CSOK-ot, ha teljesülnek a fenti bejegyzésben olvasható feltételek. Az élettársi kapcsolatról nem kell igazolást benyújtani, arról és fennállásának időtartamáról a CSOK kérelemben nyilatkoznak. Az 1 hónapja közös lakcím megfelelő.

Réka szerint:

2018-02-07 - 06:01

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha önkormányzati lakást, amiben bérleti viszonnyal rendelkezünk, meg szeretnénk venni, 4 meglévő gyerek esetén igénybe vehetjük-e a CSOK által kínált 2 750 000 Ft-ot, amennyiben az önkormányzat eladónak minősíti a lakást?
Nagyon köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-07 - 06:20

Kedves Réka!
Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülnek, úgy önkormányzati lakás vásárlásához is igénybe vehető 4 gyermek esetén a 2.750.000 Ft összegű CSOK.

Vilmos szerint:

2018-02-06 - 11:48

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem, hogy a CSOK használt lakás vásárlásnál mindenképpen az eladóhoz kerül átutalásra?
Vagy lehetséges, hogy egy használt lakás megvásárlása önerőből, majd utólag igényelni a CSOK-ot, amit hozzánk vevőkhöz utalnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-07 - 05:15

Kedves Vilmos!
A CSOK a lakás vételárának kiegyenlítéséhez vehető igénybe, így a vonatkozó kormányrendelet alapján arra nincs lehetőség, hogy Önök, mint vevők visszamenőleg vegyék igénybe a támogatást.

Sándor szerint:

2018-02-04 - 21:12

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Jelenleg albérletben élünk a feleségemmel, 2 már szünet nélkül izgő mozgó gyermekkel és egy harmadikkal, aki még pocaklakó. A helyzet az, hogy szeretnénk megvásárolni a jelenlegi albérletünket a tulajdonostól, mert közben eladóvá vált. A ház egy 2005-ben épült könnyűszerkezetű, A+ energetikai besorolású két szintes kb. 180 m² hasznos alapterületű.
Igényelhető-e a 10M vissza nem terítendő támogatás? További banki kölcsönre nem lenne szükségünk, de ha ez feltétele a 10 vissza nem terítendő támogatásnak, akkor természetesen a +10 is szóba jöhet.
Válaszát előre is nagyon szépen köszönjük.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-05 - 04:06

Kedves Sándor!
A szóban forgó lakóingatlan a vonatkozó kormányrendelet értelmébe nem új, hanem használt lakásnak minősül, így arra 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Sándor szerint:

2018-02-08 - 18:30

Hosszas tanulmányozás után én is rájöttem és meg sok minden másra is. Nagyon köszönöm a válaszát!

Gabriella szerint:

2018-02-03 - 07:57

Üdvözlöm.
A kérdésem az, ha külföldön dolgozunk jelenleg és kint vagyunk biztosítva, és bejön a február 15.-ei rendelet, miszerint a jövőbeni tb-t kell vállalni, ez mit jelent pontosan? Mi életvitelszerűen nem akarunk hazamenni.
Van-e lehetőség, hogy az angliai ellátottság mellett majd a magyart is bevállaljuk vagy két helyen nem lehetünk biztosítva, vagy igazából azt vállaljuk, hogy 6 hónapon belül munkaviszonytlétesítünk otthon? Szeretnénk otthon venni egy lakást, mert haza akarunk menni, de még nem most. Van egy gyerek és egy úton van.
Üdv: Gabi

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-04 - 18:33

Kedves Gabi!
A jövőbeni TB jogviszony vállalásával kapcsolatban pontos részleteket egyelőre nem tudunk, mert az erre vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre. Ami ismert az az, hogy az igénylőknek vállalniuk kell, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesítenek. Úgy tudjuk azonban, hogy két államban egyidejűleg nem lehetnek biztosítottak, így az angliai ellátottság mellett nem fognak tudni Magyarországon is TB jogviszonyt létesíteni. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást az OEP tud adni Önöknek. Továbbá a CSOK igénybevételének továbbra is feltétele marad, hogy a kedvezmény igénybevételével vásárolt lakóingatlanban állandó lakóhelyet kell létesíteni és életvitelszerűen ott kell élni.

Andrea szerint:

2018-02-02 - 15:02

Üdvözlöm!
Olyan kérdéssel fordulok önökhöz, apósom decemberben váratlanul elhunyt. A ház üresen áll jelenleg. A férjemmel szeretnénk megvásárolni az anyósom és a testvére részét. Van egy kisfiúnk, egy éves és tervezzük a másodikat.
Milyen formában tudnánk igénybe venni a Csokot? Hitelre lesz szükségünk. Rengeteget kell újítani. Hitel törlesztésbe is igénybe lehet venni?
Előre is köszönöm válaszát.
Andrea

,

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-03 - 04:09

Kedves Andrea!
A CSOK közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz sajnos nem vehető igénybe, valamint a támogatás sem tulajdonrész kivásárláshoz, sem felújításhoz, korszerűsítéshez nem igényelhető. Adott ügylet vonatkozásában a CSOK utólagos, hiteltartozásba történő betörlesztése szintén nem lehetséges.
Fenti lakáscélok megvalósításához lakáshitel igényelhető. Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket az elérhető legkedvezőbb konstrukciókról a további részletek ismeretében. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitelügyintézés díjmentes!

Mária szerint:

2018-02-01 - 23:08

Üdvözlöm!
A férjemmel venni szeretnénk egy ingatlant ami 5 millió Ft. Van 2 gyermekünk és egy gyermeket szeretnénk még. Így a 3 gyermekre szeretnénk a Csokot igényelni, a többi hitel lenne. De mi van olyankor, ha nem jön össze a baba?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-02 - 04:51

Kedves Mária!
Ilyen esetben a visszafizetés halasztása, mérséklése vagy elengedése érdekében méltányossági kérelemmel fordulhatnak a területileg illetékes járási hivatalhoz.

Mária szerint:

2018-02-02 - 13:57

Üdvözlöm!
Ez pontosan mit jelent?
Mennyit kell vissza fizetni, ha valami ok miatt nem jön a baba?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-02 - 15:00

Kedves Mária!
Ezt méltányossági eljárás kertében egyedileg határozza meg a területileg illetékes járási hivatal.

Mária szerint:

2018-02-03 - 03:14

Értem! Csak azért kérdeztem rá, mert egyik helyről 600 ezer Ft-ot hallottunk, a másik helyen ennek az 5-szörösét!
Nagyon szépen köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-03 - 04:28

Kedves Mária!
Alapesetben, ha nincsen méltányosság és használt lakásra 1 gyermek után igényelnek CSOK-ot, úgy visszafizetési kötelezettség esetén a 600.000 Ft Ptk. szerinti büntető kamatokkal növelt összegét kell visszafizetni. 5-szörös kamat a 10 milliós CSOK visszafizetésénél merül fel.

Mária szerint:

2018-02-03 - 09:04

Nagyon szépen köszönöm a segítségét!

János szerint:

2018-02-01 - 10:32

Jó napot kívánok.
Azt szeretném kérdezni, hogyha bárlistás valaki, igényelhet-e csokot használt lakásra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-01 - 13:11

Kedves János!
A CSOK igénylés lehetőségét a BAR lista nem zárja ki, de hitelfelvételre negatív tartalmú információ esetén sajnos nincs mód.

Timi szerint:

2018-01-30 - 07:48

Csokot szeretném felvenni. Szeretném megtudni vályogház esetén milyen paraméterekkel kell rendelkeznie a háznak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-30 - 12:10

Kedves Timi!
Fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek kell megfelelnie az ingatlannak akkor is, ha vályog. Alapfeltétel, hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen.

Gabriella szerint:

2018-01-29 - 11:43

Üdvözlöm!
Három gyermekes család vagyunk, szocpolt nem vettünk igénybe. A kérdésem az lenne, hogy ha most veszünk használt házat, és megigényeljük hozzá a 2,2 millió Ft CSOK támogatást, de a későbbiekben lehetőségünk lenne építkezni, igényelhetjük-e a fennmaradó 7,8 millió Ft CSOK támogatást? Ebben az esetben is a most megvásárolt ingatlanban kell 10 évig életvitelszerűen tartózkodnunk, vagy az építkezés ezt felülírja, és elköltözhetünk?
Köszönöm szíves válaszát!
Üdvözlettel: Gabriella

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-29 - 15:23

Kedves Gabriella!
Amennyiben a jelenleg érvényes feltételek lesznek érvényben a későbbiekben is, úgy lenne lehetőségük arra, hogy új ház építéséhez igénybe vehessék majd a CSOK különbözetet. Ebben az esetben az építendő új házban kell majd teljesíteni a bentlakási kötelezettséget.

Zsuzsi szerint:

2018-01-28 - 23:31

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy átvihető-e a CSOK a 2 gyerekem után 1.430.000 Ft, amit 2016.11.21.napján igényeltem meg, használt lakásra kaptam. Eladtuk a lakást, kinéztünk egy picit nagyobbat, az is használt.
Átvihető ugyanez az összeg?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-29 - 06:30

Kedves Zsuzsi!
A hatályos rendelkezések értelmében használt lakásra kapott CSOK csak 5 év eltelte után vihető át másik használt lakóingatlanra, az egyéb előírások figyelembevétele mellett.

Reni szerint:

2018-01-27 - 21:45

Üdv!
Érdeklődni szeretnék, hogy végrehajtó megterhelheti-e a CSOK-kal vásárolt ingatlant?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-28 - 06:51

Kedves Reni!
Ugyan végrehajtási ügyekben irodánk nem illetékes, úgy tudjuk, hogy CSOK-kal terhelt ingatlanra is bejegyezhető a végrehajtási jog.

Hanna szerint:

2018-01-27 - 11:48

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg egy 60 m2-es családi házban lakunk, amit eladnánk és nagyobbat vennénk, mert sajnos nincs lehetőség a bővítésre. 12 éve hitelre vettük, amit azóta is fizetünk. Időközben lett 2 gyermekünk, akikre semmilyen támogatást nem vettünk igénybe.
A kérdésem az lenne, hogy a másik ház vásárlásához is kellene még kölcsön és a csok. Vajon összevonható lenne, hogy ne kelljen 2 felé fizetni? Nem vagyunk bar listások, se adótartozásunk sincs. Valamennyi félretett pénzzel is rendelkezünk. 5 milliós, amiben lakunk és kb 9-ért vennénk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-28 - 06:47

Kedves Hanna!
A meglévő lakáshitel és a vásárolandó lakára adható hitel nem vonható össze. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni a finanszírozási lehetőségekről.

Barbara szerint:

2018-01-26 - 08:30

Üdvözlöm.!
Ha van két ingatlanunk,jogosultak lennénk a csokra használt lakás vásárlásnál?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-27 - 07:03

Kedves Barbara!
Ha külön-külön legfeljebb 50% lakástulajdonuk van (akár több lakásban is), vagy valamelyikük lakástulajdona meghaladja az 50%-ot, de haszonélvezettel terhelt, akkor nem akadály CSOK igénylésnél. Minderről bővebben ITT tájékozódhat.

Bia szerint:

2018-01-25 - 20:08

Üdvözlöm!
Igényelni szeretnénk a csok-ot használt lakásra, van 1 kisfiúnk és bevállalnánk még egyet. Ilyen esetben CSOK-ról vagy megelőlegezett CSOK-ról van szó? A másik kérdésem az lenne, ha a férjemmel nem azonos a lakcímünk, akkor mi a teendő? Ugyanis a kérelmező papíron rajta van, hogy “kijelentjük, hogy közös háztartásban élünk”. Ilyenkor valamelyikőnknek ideiglenes lakcímet kell csináltatni, hogy azonos legyen a lakóhely?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-27 - 06:30

Kedves Bia!
Adott esetben meglévő gyermekük után CSOK-ot, vállalt gyermek után megelőlegező CSOK-ot igényelhetnek. Közös lakcímként elfogadható, ha egyiküknek ideiglenes lakcímként szerepel az ingatlan, ahol együtt élnek.

Andrea szerint:

2018-01-24 - 05:59

Tisztelt Hitelnet!
Két gyerekkel igényelnénk a CsOKot , de a kinézett lakásban nincs fűtés. Nekünk kellene kialakítani.
Kaphatunk-e erre támogatást?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 06:19

Kedves Andrea!
Fűtés nélküli lakóház nem felel meg a CSOK feltételeknek. Sajnos nem igényelhető a támogatás, ha a fűtés csak utólag kerül kialakításra.

Judit szerint:

2018-01-27 - 12:55

Üdvözlöm!
Nekem olyan kérdésem volna, hogy van egy ingatlanunk, 55 m2, amit szeretnénk lecserélni 70 m2-es ingatlanra. Volna cserepartner és az árkülönbözetet lehet-e belőle kiegyenlíteni és a mostani ingatlanunkon még van 900.000 Ft jelzálog, azt a csokkal ki lehet-e egyenlíteni? A másik probléma pedig, az ingatlanunk, amit most cserélnénk megelőzően önkormányzati volt már nincs rajta elidegenítési tilalom, de anno csak úgy lehetett megvenni, hogy édesanyám, mivel ő is bérlő volt, nem tulajdonos lett, hanem haszonélvező, énés a férjem meg 50-50%-ban tulaj. Édesanyám a mostani cserébe benne van, de így fel lehet venni-e a csokot cseréhez?
Válaszát előre is köszönöm: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-28 - 06:50

Kedves Judit!
A CSOK lakáscseréhez is igénybe vehető, kizáró ok azonban a cserélendő lakásra bejegyzésre kerülő haszonélvezeti jog.

Zoltán szerint:

2018-01-24 - 04:31

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésünk van, hogy mi a jelenlegi ingatlanunkat szeretnénk egy nagyobbra cserélni. A két ingatlan közötti árkülönbség kiegyenlítésére felvehető-e a csok. Jelenleg három gyermeket nevelünk. A mi lakásunk 12M Ft értékben lenne beszámítva, a másik ingatlan értékét 15M Ft-ba számolnánk, amely árak közel azonosak a becsértékekkel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 04:32

Kedves Zoltán!
A CSOK lakáscsere esetén a különbözet kiegyenlítéséhez is igénybe vehető, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Attila szerint:

2018-01-19 - 10:33

Üdvözlöm!
2 gyermekem egyedül nevelő apuka vagyok. Egy zártkerti /külterületi/ ingatlanban lakunk 7 éve albérletben. Ezt meg szeretném venni, mivel olcsón adnák. Nem minősíti át lakássá az önkormányzat, mivel nincs 3000/m2. Hozzáteszem lakcím, víz, villany van! Sajnos az Ex-em miatt KHR-es vagyok, így nincs hitelképességem.
Kérdésem: Mi a megoldás? Igényelhetem az ingatlanra a Csokot vagy a Szocpolt?
Kérem segítsen.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-19 - 10:40

Kedves Attila!
A hatályos kormányrendelet értelmében gyermekek utáni vissza nem térítendő állami támogatással (jelenleg: CSOK) csak olyan ingatlan finanszírozható, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakás vagy lakóház megnevezésű. Zártkerti ingatlan vásárlásához a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2018-01-18 - 22:23

Tisztelt hitelnet!
1 éve vagyunk házasok, van egy 3 hónapos kisfiam. Szeretnénk a csokot igényelni lakásvásárlásra és vállalnank még 2 gyermeket és a hitelt hozzá. A lakás 15 milliós Szikszón. A férjem dolgozik külföldön 6 hónapja, gyest és családit kapok.
Mi kellene hozzá és megkaphatnánk a hitelt?
Önerő kell hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-19 - 04:54

Kedves Éva!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges használt lakás vásárlása esetén, s a kérelem benyújtásakor magyar TB jogviszonnyal kell rendelkezni. A külföldi TB jogviszony csak a 180 napból fennmaradó időszak igazolására lenne lefogadható. Így a leírtak alapján férje sajnos nem tudja teljesíteni az erre vonatkozó feltételt. Ha Önnek a gyes mellett van munkaviszonya, akkor elvileg van TB jogviszonya. Arról, hogy az Ön részére kiadható-e ez az igazolás, a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni.
Az elérhető lakáshitelekről és a szükséges önerő mértékéről bővebb információk ismeretében tudunk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Melinda szerint:

2018-01-18 - 14:46

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődnék, hogy takaréknál Csokot igényeltünk, már becslő is volt kint. Kb mennyi idő múlva várhatjuk a szerződés aláírást? Már minden papírunk le van adva. Már csak a válaszra várunk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-18 - 17:19

Kedves Melinda!
Kérdésére az érintett takarékszövetkezet tud pontos választ adni.

Miklós szerint:

2018-01-17 - 22:13

Jó estét!
Kettős állampolgársággal rendelkezünk. Van még 3 kiskorú gyerekünk. Feleségem 16 hónapja fizeti a TB-t.
Igényelhetjük-e a CSOK-ot egy használt lakás vásárlásra?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-18 - 04:15

Kedves Miklós!
Felesége által saját maga után fizetett egészségbiztosítás önmagában nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, ezáltal csak az egészségbiztosítási ellátásokra jogosult. Ha nincs mögötte valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszony, akkor információink szerint nem adható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges igazolás. Pontos tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önöknek.

József szerint:

2018-01-17 - 20:09

Szép Napot!
Az volna a kérdésem, hogy két leendő gyermekre a CSOK fedezi-e lakáshitelhez az önerő egy részét egy 5,4 milliós lakásnál úgy, hogy 800 ezer Ft készpénz is van mellette?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-18 - 04:11

Kedves József!
Igen, van olyan bankpartnerünk, amely a megelőlegező CSOK összegét is önerőként veszi figyelembe.

József szerint:

2018-01-18 - 06:21

Esetleg megkérdezhetném, melyik bankpartnernél?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-18 - 17:12

Kedves József!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Krisztián szerint:

2018-01-17 - 10:29

Üdv.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy én az elmúlt fél évben 2-szer váltottam munkahelyet, de 15 napot voltam összesen munkanélküli az elmúlt fél évben.
Akkor is jogosult vagyok a 180 napos Tb igazolásra?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-17 - 14:40

Kedves Krisztián!
Információink szerint a fenti esetben is kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás. Pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP-től kaphat.

Nikoletta szerint:

2018-01-17 - 05:57

Szeretnék használt lakást venni, de 1 gyerekem van.
Hogyan kell intézni, illetve milyen hitelt tudnék még fel venni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-17 - 06:16

Kedves Nikoletta!
Használt lakás vásárlásához 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A feltéteket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A CSOK és lakásvásárlási hitel összegét a bankok a vételár utolsó részeként utalják az eladónak az adásvételi szerződés alapján.
Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

László szerint:

2018-01-16 - 10:55

Tisztelt cím!
Mitől függ, vagy mik a kizáró tényezők, hogy egy családi házra igényelhető-e csok vagy nem?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-17 - 05:19

Kedves László!
Ha a fenti bejegyzésünkben olvasható, CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlannal szemben támasztott követelmények valamelyike nem teljesül, a kedvezmény nem vehető igénybe. Továbbá az fedezet tényleges (fizikai) helyzetének és telekkönyvi státuszának összhangban kell lennie. Problémát jelenthet az is, ha az ingatlan végrehajtás alatt van. Önállóan forgalomképes ingatlannak kell lenni. Kizáró ok, ha az ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezése nem lakóház vagy lakás. A családi ház helyiségeire, állapotára vonatkozó esetleges kizáró okokról az egyes hitelintézetek értékbecslője tud pontos tájékoztatást adni helyszíni szemlét követően.

Zsuzska szerint:

2018-01-15 - 19:06

Érdeklődni szeretnék, hogy csokhoz kell-e munkáltatói igazolást kérnem? Ha igen, hány hónapos munkaviszonynak kell minimum meglennie? Mert bár hosszú évek óta folyamatos a munkaviszonyom 3 hónapja váltottam munkahelyet megszakítás nélkül.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-16 - 05:10

Kedves Zsuzska!
Munkáltatói igazolás nem szükséges CSOK igényléshez. A területileg illetékes OEP-tól kell kérnie TB jogviszony igazolást, ami a leírtak alapján kiadható. A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszonynak kell meglenni, illetve a 10 milliós CSOK igénylése esetén 2 évnek.

Mónika szerint:

2018-01-15 - 17:56

Használt lakást szeretnék vásárolni, melynek értéke 6 millió forint. Két gyermekemet egyedül nevelem. Úgy tudom az összeg, amit utánuk kaphatok 1 430 000 forint. Az apjukkal közös ingatlan megszüntetéséből 5 millió forintot kapok. Azt mondták a bankban, hogy így nem kaphatom meg a teljes összeget.
Ez valóban így van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-16 - 05:08

Kedves Mónika!
Amennyiben nincsen továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tétel, úgy a teljes 5 millió forintot tovább kell forgatnia, s 6 millió forintos vételárú lakás esetén valóban nem kaphatja meg a CSOK teljes összegét, csak a vételár és a továbbforgatandó összeg különbözetét, ami jelen esetben 1 millió forint.

Mihály szerint:

2018-01-14 - 21:06

Üdv!
2 gyermekem után 2.6 millió forint járna, ha igényelném a csokot!? Egy ismerősöm szerint ez nem használható fel önerőnek. Ez most urban legend vagy tényleg így van?
Új lakást vásárolnék, de mi számít újnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-15 - 05:27

Kedves Mihály!
A meglévő gyermekek után járó CSOK összegét a legtöbb bank önerőként veszi figyelembe, vagyis nem számítja be az ingatlan terhelhetőségébe.
Arról, hogy vásárlás esetén mely ingatlan számít újnak, IDE kattintva tájékozódhat.

István szerint:

2018-01-14 - 06:17

Használt házat szeretnék vásárolni és azt szeretném tudni, hogy előírás szerint a konyhában kell lenni működő csapnak? Mert a házban vezetékes víz és fürdőszoba is van.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-14 - 06:27

Kedves István!
A konyhában is előírás a vízvételi lehetőség.

Renátó szerint:

2018-01-13 - 13:38

Tiszteletem.
Renátó vagyok. Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy szeretnék venni egy házat, ami 4 millió forintba kerül. Ez egy vályogház. Köztartozásom lehetséges van, ugyanis szüleimtől örököltem ezt a tartozást, víz, villany, gáz. Nem tudom pontosan. Ezt szeretném megkérdezni Öntől, hogy lehetséges-e így? A csokot kihasználnánk vásárlásra.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-14 - 05:50

Kedves Renátó!
A víz-, villany-, gáztartozás nem köztartozásnak, hanem közüzemi tartozásnak minősül, amit nem vizsgálnak a bankok CSOK igénylés során. Feltétel azonban, hogy a fenti bejegyzésünkben szereplő minden egyéb feltétel teljesüljön.

Klaudia szerint:

2018-01-13 - 13:07

Jár-e a szocpol, ha a lakást hitelre vásároltam és törlesztem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-13 - 13:36

Kedves Klaudia!
A CSOK visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Márta szerint:

2018-01-12 - 06:19

Igénybe vehető-e a csok olyan zártkerti ingatlanra, melyen egy lakóház plusz udvar /házszámos/ található 1100 négyzetméter szántóval.
Ha vásárolni szeretnék ilyen ingatlant, mennyi ideig kell kifüggeszteni?
Válaszát nagyon köszönöm.
Márta
,

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-12 - 14:20

Kedves Márta!
Csak olyan ingatlan vásárlásához vehető igénybe a CSOK, melynek ingatlannyilvántartásbeli megnevezése lakás vagy lakóház. Zártkertként nyilvántartott ingatlanra CSOK nem igényelhető.
A kifüggesztés kérdésében irodánk sajnos nem illetékes.

József szerint:

2018-01-12 - 06:18

Tisztelt Hitelnet!
Avval a kérdéssel fordulok önökhöz, jelenleg élettársammal van 2 közös gyermekünk és 1-1 előző kapcsolatból született gyermekek is, akik velünk élnek. Élettársammal most tervezzük az esküvőt, így rájuk is igénybe tudjuk venni a csokot? Még annyi, hogy élettáramnak volt egy ingatlana, 2017-ben eladta. Mivel életáram gyesen van, így én igénylem a csokot, így is bele kell forgatni az eladott ingatlan árát?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-12 - 14:18

Kedves József!
Házasként mind a négy gyermek után jogosultak lehetnek CSOK-ra. A támogatást kizárólag együttesen igényelhetik akkor is, ha párja jelenleg gyesen van. A jogosultsághoz az 5 éven belül eladott lakóingatlan árát tovább kell forgatni a vásárolandó használt lakás vételárába. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételekről fenti bejegyzésünkben olvashat.

Ilona szerint:

2018-01-12 - 06:07

Érdeklődnék, hogx 2011-ben NET Zrt. átvette a korábban devizás lakásunkat. Főbérleti szerződésünk van. Szeretnénk használt lakást vásárolni a CSOK-ot is igényelve.
Lehetséges-e?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-12 - 14:04

Kedves Ilona!
A bérleti szerződés információink szerint nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Marianna szerint:

2018-01-12 - 06:05

Üdvözlöm Önöket!
Jelenleg 3 kiskorú gyermekünkkel külföldön élünk. Ingatlanunk nincs Magyarországon, de nyáron én hazaköltözök a gyerekekkel és szeretnénk használt házat venni. Férjemnek 3 éve stabil munkahelye van Németországban. Viszont Magyarországon BAR listás, amit rendeznénk még ebben az évben.
Milyen lehetőségeink vannak CSOK, illetve hitel terén ingatlanvásárlásnál?
Válaszukat köszönöm.
Marianna

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-12 - 14:02

Kedves Marianna!
CSOK jogosultsághoz legalább egyikük részéről minimum 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. A CSOK kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el, a fennmaradó időszak más EGT állambeli TB jogviszonnyal is igazolható.
Lakásvásárlási hitel felvételére legalább 6 hónapja rendezett tartozás (6 havi passzív státusz) esetén nyílhat lehetőség.

Viktória szerint:

2018-01-11 - 06:27

Tisztelt cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy egyedülállóként 3 gyerek mellett hogyan igényelhető csok lakásvásárláshoz! Költözésben gondolkodom, de önerő az nincs…..
Jelenleg együtt élünk párommal, de szeretnék elköltözni a gyermekeimmel, csak nincs miből és hova.
Köszönöm válaszát!
Üdv: Viktória

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-11 - 14:56

Kedves Viktória!
A bankok többségénél a meglévő gyermekek után igényelt CSOK összege önerőnek számít. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni a lehetőségekről!

Erzsébet szerint:

2018-01-09 - 18:51

Kedves Hitelnet.
2003-ban Forrás hitelt vettünk fel használt lakás vásárlásra. Szeretném megkérdezni, hogy a 2004-ben és 2006-ban született gyerekek után kérhetem a szocpolt a még meglévő hitel csökkentésére?
Köszönettel.
Erzsébet

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-10 - 12:08

Kedves Erzsébet!
A leírtak alapján utólagos szocpol igénybevételére sajnos nincs lehetőségük.

Nóra szerint:

2018-01-09 - 09:50

Üdvözlöm!
2017. november 24-én leadtam a takarékba a CSOK igénylést. Az adásvételiben kifizetési határidő 2017.12.31. volt. Sajnos azóta sem bírálták el a kérvényünket. Azt mondták a takarékban, hogy mivel lejárt a kifizetési határidő, így le kell adnunk egy új, módosított dátumú adásvételi szerződést.
Tényleg így van? (Azért kérdezem, mert nem túl tájékozottak abban a takarékban, ahova járunk.)
Azért nem tartanám ezt jogosnak, mert nem a mi hibánkból nem teljesült a kifizetés határidőig, hanem pont a takarék hibájából.
Amíg nem kapják meg a módosított határidejű adásvételit, addig nem is bírálják el? Vagy elbírálják, csak addig nem utalnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-10 - 12:04

Kedves Nóra!
Információink szerint a fizetési határidő lejárata miatt nem szükséges módosítani az adásvételi szerződést. A pénzintézetek általában elfogadják az eladó – ügyvéd által ellenjegyzett – nyilatkozatát is, miszerint a fizetési határidő lejárata miatt nem áll el az adásvételtől és nem támaszt kötbérigényt. A bírálat ettől függetlenül megtörténhet, de a folyósítás nem.

Erzsébet szerint:

2018-01-08 - 14:03

Üdv.
Ma voltam a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, mivel ápolásin vagyok. Kértem a csokhoz az igazolást, mire ők közölték, hogy nem munkaviszony az ápolásim, csak biztosított! Ha biztosított vagyok, akkor mi okból nem adták meg?
Várom válaszukat.
Köszönettel.
H.-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-08 - 14:10

Kedves Erzsébet!
Ha Ön a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül, akkor e határozat benyújtása szükséges CSOK igényléshez. Javasoljuk, hogy az ügyben a határozat bemutatásával érdeklődjön a hitelintézeteknél a CSOK jogosultság ügyében.

Krisztina szerint:

2018-01-08 - 11:36

Jó napot kívánok!
Párommal áprilisban szeretnénk összeházasodni és utána házat szeretnénk venni. Sajnos az önerőnk az szinte semmi. Párom lassan 1 éve dolgozik a jelenlegi munkahelyen, 200 ezer Ft-ot felett keres, viszont én jelenleg munkanélküli vagyok, februártól leszek bejelentve 8 órában. Albérletben lakunk, ahol fix 55 ezer Ft-ot fizetünk havonta és van páromnak hitele, ami 2019-ben jár le, havi 49 ezer Ft. A ház, amit kinéztünk 5 millió Ft körüli. A kérdésem az lenne, hogy milyen lehetőségeink lennének? Pár hónapja rendelkezem lakástakaréknál is.
Köszönöm válaszát!

Kata szerint:

2018-01-07 - 14:20

Jó napot kívánok.
A férjemmel szeretnénk házat venni a Csok igénybevételével, de a kiszemelt házon sajnos haszonélvezeti jog van. A haszonélvező nem akar lemondani róla, csak bizonyos összegért, de a tulajdonos nem szeretne fizetni érte. Így is megkapjuk a Csokot vagy előbb ki kell fizetni a haszonélvezőt?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-08 - 13:54

Kedves Kata!
Haszonélvezeti joggal terhelt lakásra CSOK nem vehető igénybe.

Tamás szerint:

2018-01-06 - 19:37

Tisztelt Hitelnet!
Arra a kérdésre szeretnék választ, hogy abban az esetben, ha egy 20 éves használt lakás nem felel meg a csok által meghatározott feltételeknek (kazánház nem szerepel a tervrajzon), akkor a hiányosság pótlásának a költségét az eladónak vagy a támogatás igénylőjének, azaz a vevőnek kell-e fizetnie? Illetve, ha az eladó nem kíván változtatni a lakás addigi mivoltán, akkor megilletheti-e a vevőt bármiféle kártérítési igény?
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-08 - 11:51

Kedves Tamás!
Nem ismerve a konkrét ügyletet, sajnos nem tudunk állást foglalni az ügyben.

Krisztina szerint:

2018-01-06 - 11:57

Jó napot kívánok!
Párommal áprilisban szeretnénk összeházasodni és utána házat szeretnénk venni. Sajnos az önerőnk az szinte semmi. Párom lassan 1 éve dolgozik a jelenlegi munkahelyen, 200 ezer Ft-ot felett keres, viszont én jelenleg munkanélküli vagyok, februártól leszek bejelentve 8 órában. Albérletben lakunk, ahol fix 55 ezer Ft-ot fizetünk havonta és van páromnak hitele, ami 2019-ben jár le, havi 49 ezer Ft. A ház, amit kinéztünk 5 millió Ft körüli. A kérdésem az lenne, hogy milyen lehetőségeink lennének?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-08 - 11:41

Kedves Krisztina!
Önerő nélküli lakásvásárlás csak akkor lenne lehetséges, ha megoldható megfelelő értékű plusz ingatlanfedezet bevonása, mivel a vásárolandó lakás teljes vételára nem vehető fel hitelként.
Szakértőink online adatlapunk kitöltésével készséggel tájékoztatják Önöket a plusz fedezettel elérhető lakáshitelekről, illetve bővebb információk ismeretében személyre szabott tájékoztatást tudunk adni arról is, hogy egy 5 millió forint értékű lakás megvásárlásához mennyi önerőre lenne szükség.

Andi szerint:

2018-01-05 - 21:52

Üdvözlöm!
Igényelhető csok olyan társasházi ingatlanra, ahol az ingatlan nem rendelkezik saját vízmérőórával, csak a szomszéd vízhálózatán keresztül biztosítja a vízellátást?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-08 - 06:05

Kedves Andi!
Információink szerint szükséges külön almérővel rendelkezni. Pontos tájékoztatást a kérdésben az érintett hitelintézet értékbecslője tud adni.

Tímea szerint:

2018-01-05 - 10:58

Tisztelt Hitelnet!
Fennálló lakáshitelünket szeretnénk végtörleszteni úgy,hogy egy másik banknál találtunk kedvezőbb hitelkonstrukciót. Ehhez esetleg igényelhetünk csokot is a másik banknál?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-06 - 06:26

Kedves Tímea!
Hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Misi szerint:

2018-01-04 - 23:15

Üdv!
Lízingel törlesztem a házamat. Egy gyerekem van, de szeretnénk még egyet mellé!
Jár-e a csok, ha új lakást vásárolnék?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-05 - 05:34

Kedves Misi!
A lízingelt lakás nem az Önök tulajdonában van, ezért nem befolyásolja a CSOK jogosultságukat lakásvásárlás esetén. Ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy véleményünk szerint igényelhető a kedvezmény.

Nikoletta szerint:

2017-12-31 - 12:40

Jó napot kívánok!
6 éve élek és dolgozom külföldön. Pár hónapon belül kezdjük meg az új családi házunk építését Magyarországon az élettársammal (nem vagyunk házasok), aki nem magyar állampolgár. Gyerekünk még nincs, viszont szeretnénk a két gyerek után járó csok kedvezményben részesülni. Alkalmasak lennénk rá?
Válaszát előre is köszönöm!
Nikoletta

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-02 - 08:25

Kedves Nikoletta!
CSOK igényléshez – amennyiben két gyermek után szeretnék igényelni – minimum 180 napos TB jogviszony szükséges legalább az egyikük részéről oly módon, hogy a kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el, a fennmaradó időszak más EGT állambeli TB jogviszonnyal is igazolható. Vállalt gyermek után házastársak jogosultak CSOK-ot igényelni, élettársi kapcsolat esetén erre sajnos nincs lehetőség. A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Jolika szerint:

2017-12-30 - 10:03

Két gyermekes édesanya vagyok. Az után érdeklődnék, hogy fel szeretném venni a szocpolt a két gyermekemre, de a gyermekeim nevén van már ház. Mivel ajándékozás címszóval kapták. Így is megkaphatom rájuk a szocpol,t mert házat szeretnék vásárolni, egyedülálló vagyok.
Köszönöm válaszát előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-01 - 08:15

Kedves Jolika!
A gyermekek lakástulajdona nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Ha minden egyéb, fenti bejegyzésünkben olvasható feltétel teljesül, jogosult lehet a CSOK-ra.

Erzsi szerint:

2017-12-25 - 17:55

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy kaphatok-e csokot. 48 éves vagyok, 3 kiskorú gyermekem van. Így jár-e a csok?
Tisztelettel.
Erzsi

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-27 - 06:01

Kedves Erzsi!
Életkora alapján jogosult lehet CSOK-ra. Amennyiben a fenti bejegyzésben leírt további feltételek is teljesülnek, igényelhető a kedvezmény.

Gergely szerint:

2017-12-15 - 06:36

Tisztelt Szakértő!
Ha a megvásárolandó használt lakásban lesz az egyéni vállalkozás székhelye, igényelhető-e a CSOK?
Gergely

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-16 - 05:08

Kedves Gergely!
A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlan információink szerint nem lehet egyéni vállalkozás székelye.

Sándor szerint:

2017-12-11 - 06:13

Üdvözlöm!
A használt lakásra járó, meglévő gyerekekre (4) családi otthonteremtési támogatás igénybe vehető-e, ha a ház tégla, esetleg vegyes építésű?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 10:44

Kedves Sándor!
A CSOK tégla és vegyes falazatú ház vásárlásához is igényelhető, amennyiben az ingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb követelményeknek is.

Tímea szerint:

2017-12-08 - 14:34

Tisztelt Hitelnet!
Ha eladjuk a házat 11M-ért és abból 4.5M Ft a lakáshitel, amit ki kell fizetnünk, marad (6.5M). Venni szeretnénk egy társasházi lakást, de egy gyermekünk után igényelni szeretnénk a csokot, (a lakást 7.1-ért vennénk).
Az lenne a kérdésem, hogy ebből a 6.5M Ft-ból az adót még kifizethetjük mielőtt a csokot igényeljük? (5 éven belül vásároltuk ezt az ingatlant és 150.000 Ft lesz az adó). Úgy tudom, hogy az értékesített ingatlan eladási árát tovább kell forgatni, de ez csökkenthető a lakáshitel összegével. Csak azt nem tudom, hogy az adóval is lehet-e csökkenteni. Illetve még azt kérdezném, hogy ha megvesszük csokkal együtt a társasházi lakást és mondjuk 3 év múlva családi házat szeretnénk, akkor vissza kell fizetni? Vagy ha megfelel a csok követelménynek, akkor “átvihetjük”?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 05:27

Kedves Tímea!
Az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladási ára csökkenthető lenne a vásárlásra felvett lakáshitel végtörlesztett összegén túl elvileg a megfizetett közteher összegével is, amennyiben ennek megfizetését igazolni tudja, vagyis ha valóban megtörténik addig az adó befizetése. Ellenkező esetben ezt a tételt nem lehet csökkentő tényezőként figyelembe venni.
Használt lakás vásárlásához kapott CSOK esetén 5 év eltelte után van lehetőség a CSOK másik használt lakásra történő továbbvitelére, az előírt feltételek teljesülése esetén. Új építésű lakásra – szintén az előírt feltételek teljesülése esetén – 5 éven belül is átvihető a kedvezmény.

György szerint:

2017-12-05 - 06:19

Üdv!
Abba az ingatlanba, amit meg szeretnénk vásárolni, be tudtunk költözni, viszont a tulaj azt szeretné, hogy a közüzemű számlákat most a nevünkre írassuk.
Az lenne a fő kérdésem, hogy ennek van befolyásolása a CSOK kérelemnél?
Nem tudnak ebbe belekötni, hogy a nevünkön van?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-05 - 06:35

Kedves György!
Közüzemi számlát nem szükséges benyújtani a CSOK igényléshez, tehát ez elvileg nem befolyásolja a CSOK kérelmet. Állandó lakcímre véleményünk szerint azonban még egyelőre nem jelentkezzenek be.

Béla szerint:

2017-12-04 - 12:39

Tisztelt szakértő.
Használt ingatlant vásárolok munkáltatói kölcsönből, melynek feltétele munkáltatóm részéről, hogy haszonélvezeti jogot rakat az ingatlanra X évig.
Igényelhetem így a CSOk-ot vásárláshoz?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-04 - 13:14

Kedves Béla!
A CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlant nem terhelheti haszonélvezeti jog a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt. Amennyiben munkáltatója haszonélvezeti jogot kíván bejegyeztetni a lakásra, úgy a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

Ilona szerint:

2017-12-04 - 12:37

Egy gyermekre lehet-e lakást vásárolni, mert már több mint a fele pénzt kifizettük 1.500.000 Ft-ot, a lakás 2.000.000 forint.

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-04 - 12:58

Kedves Ilona!
A CSOK 1 gyermek után is igényelhető. A támogatás összege ez esetben 600.000 Ft. A CSOK-ot a bankok a vételár utolsó részként utalják. A saját erő és a támogatás együttes összege azonban nem haladhatja meg a vételárat. A vételárnak legfeljebb a 10%-a fizethető ki készpénzben, a fennmaradó összeget bankszámlára szükséges teljesíteni. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Tamás szerint:

2017-12-01 - 14:00

Tisztelettel érdeklődnék, hogy jogosult vagy-e a használt lakás CSOK-ra? Ingatlancserére készülünk, a kinézett ház becsült értéke 55 millió forint, az én lakásom ára 25 millió forint. Lényegében a két ingatlan elcserélnénk 30 millió forint értékkülönbözettel.
Azzal tisztában vagyok, hogy használt lakás CSOK igénylés esetén a vásárolni kívánt ingatlan felső értéke 35 millió forint, azonban itt nem használt lakás vételről van szó, hanem ingatlan cseréről 30 millió forint értékkülönbözettel.
Tisztelettel érdeklődnék, hogy ebben az esetben igényelhetem-e a CSOK-ot?
Köszönettel: Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-06 - 05:23

Kedves Tamás!
A célingatlan forgalmi értéke a meghatározó. Ha tehát az meghaladja a 35 millió forintot – jelen esetben 55 millió forint – akkor ingatlancsere esetén sem igényelhető a CSOK.

Viktória szerint:

2017-12-01 - 06:29

Az lenne a kérdésem, hogy gond-e, hogy a 6 hónapos lányomnak még nincs személyi igazolványa csok igénylésénél?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-06 - 05:22

Kedves Viktória!
CSOK igényléséhez elegendő kislánya részére a születési anyakönyvi kivonat, nem szükséges személyi igazolvány.

Zsolt szerint:

2017-11-29 - 15:42

Üdvözlöm!
Használt lakásra igényelnénk CSOK-t. A kérdésem az, hogy mi történik akkor, ha az elbíráláshoz szükséges idő hosszabb mint az adásvételi szerződésben leírt folyósítási határidő?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-01 - 04:31

Kedves Zsolt!
Ha a folyósítás nem történik meg az adásvételi szerződésben meghatározott határidőig, akkor az eladónak nyilatkoznia kell, hogy emiatt nem áll el az adásvételtől és újabb fizetési határidőt szükséges megadni.

Zsolt szerint:

2017-12-04 - 13:18

Köszönöm! Elég csak egy nyilatkozat, nem kell adásvételi szerződést módosítani?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-06 - 05:24

Kedves Zsolt!
Nem szükséges az adásvételi szerződést módosítani. Elegendő a nyilatkozat két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel. Van olyan hitelintézet, ahol erre formanyomtatvány is létezik.

Márta szerint:

2017-11-29 - 05:19

Használt lakásvásárláshoz mennyi a minimum négyzetméter? Egyedülálló, önálló lakással nem rendelkező anya vagyok. Két egyetemista lányom van.

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-29 - 05:21

Kedves Márta!
2 gyermek után igényelt CSOK esetén a vásárolandó használt lakás hasznos alapterületének el kell érni az 50 n2-t.

Isabelle szerint:

2017-11-24 - 16:53

Tisztelt Hitelnet!
Volt élettársamtól több éve különváltunk, 2 kiskorú gyermekünk hivatalosan velem és új párommal élnek közös háztartásban, tehát egy lakcímen. A gyermekelhelyezésről nincs bírósági végzés, csupán szóban egyezséget kötöttünk különválásunkkor a gyerekek apjával. Ebben az esetben igényelhetek új párommal CSOK-ot az én két gyermekemre tekintettel? Ebben az esetben, hogy igazolom, hogy velem élnek közös háztartásban és nem az apjukkal, hiszen hivatalos bírósági vagy gyámhatósági végzés nem áll rendelkezésre a gyermekelhelyezésről.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-27 - 12:32

Kedves Isabelle!
Új párjával igényelhetik a támogatást, ha az egyéb feltételek is teljesülnek. Ebben az esetben a közös lakcím alapján lehetnek jogosultak a kedvezményre, illetve – hitelintézettől függően – kincstári igazolásra lehet szükség arról, hogy Ön kapja a gyermekek után a családi pótlékot.

Emese szerint:

2017-11-24 - 13:58

Jó napot.
4 hónapos várandós vagyok és a 10 millió forintos csok hitel után érdeklődnék, hogy mi szükséges pontosan az igényléséhez, ha használt lakást szeretnénk venni?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-27 - 12:28

Kedves Emese!
A 10 milliós CSOK használt lakás vásárlásához sajnos nem vehető igénybe. A 10+10 milliós támogatás újépítésű lakóingatlan vásárlásához és új lakóház építéséhez igényelhető. A vásárlásra vonatkozó feltételekről ITT, az építésre vonatkozókról ITT tájékozódhat.

Tibor szerint:

2017-11-20 - 11:00

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy olyan esetben lehet-e igényelni a Csok-ot, ha én igényelném két gyermek után használt lakásrész vásárlásra, ahogy olvastam osztatlan közös tulajdonnal, gyermekem édesanyjának szüleitől úgy, hogy párommal nem vagyunk se házastársak, se bejegyzett élettársak? Olvastam, hogy rokontól nem lehet vásárolni, de milyen szempontok alapján vizsgálják a rokoni kapcsolatot?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-21 - 05:42

Kedves Tibor!
Élettársak – ha nem bejegyzett élettársi kapcsolatról van is szó – kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra, ám a közeli hozzátartozói státusz (szülő-gyermek) kizárja a jogosultságot. A családi állapotról büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik.

Tibor szerint:

2017-11-21 - 08:39

Kedves Hitelnet!
Köszönöm gyors válaszát! Elnézést az érthetetlenségemért, de mikor hitelt igényelek vagy bármilyen hivatalos iratot töltök ki, azt kell bejelölnöm, hogy egyedülálló, ebből gondoltam, hogy CSOK igénylésnél is egyedülállóként igényelném. Egyedülállóként akkor csak az igényelheti, aki elvált? De ha nincs rokoni kapcsolat, akkor ténylegesen lehetséges a használt lakásrész vásárlása? (Több tulajdonos is van a lakásban.)

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-21 - 12:34

Kedves Tibor!
Ha Ön együtt él gyermekei édesanyjával élettársi kapcsolatban, akkor CSOK szempontjából Ön hivatalosan nem egyedülálló. Egyedülállóként nem csak az igényelheti a CSOK-ot, aki elvált, hanem az is aki nem él sem párkapcsolatban, sem házasságban.
Osztatlan közös tulajdonról akkor beszélünk, ha egy helyrajzi számon kettő vagy több, önállóan forgalomképes ingatlan található. Ha egy adott lakásról van szó, melynek több tulajdonosa van, az nem minősül osztatlan közös tulajdonnak. Ebben az esetben a teljes 1/1 tulajdoni hányad megszerzéséhez igénylehető a CSOK, ha minden egyéb jogszabályi feltétel is teljesül.

Vica szerint:

2017-11-16 - 16:04

Helló!
Én külföldi anyuka vagyok és 3 gyerekem van. Szeretnék Magyarországon élni velük.
Én is kérhetem ezt a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-17 - 10:58

Kedves Vica!
Arról, hogy ki lehet jogosult CSOK-ra, IDE kattintva tájékozódhat.
A jogosultsághoz az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie. A kérlelem benyújtásakor csak magyarországi TB jogviszony fogadható el, s a fennmaradó időszak igazolható EGT állambeli TB jogviszonnyal.
Javasoljuk, hogy konkrét tájékoztatáshoz fáradjon be egy közeli hitelintézethez, ahol a további részletek ismeretében tudnak Önnek felvilágosítást adni.

Richárd szerint:

2017-11-15 - 18:24

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy igényelhető-e a CSOK ingatlan bővítésre akkor, ha a gyerekek nevén van az ingatlan?
Három gyermekünk van és az ingatlan jelenlegi mérete kb. 60 m2!
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-16 - 05:15

Kedves Richárd!
A CSOK igénybevételével bővíteni kívánt ingatlanban a támogatott személyeknek (Önnek és párjának) legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkeznie. A bővítésre vonatkozó további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Mónika szerint:

2017-11-15 - 07:54

Üdvözlöm!
Szeretnénk párommal igénybe venni a csokot, de nekünk elég bonyolult az ügy, mivel olyan házat szeretnénk venni, ami anyósomék nevén van és hiteltartozás van rajta. A bank felmondta a szerződést és most egy összegbe kéri az összeget, ami 6 millió valahány százezer Ft. De mivel ők nem tudnak fizetni, szeretnénk megvenni tőlük úgy, hogy hitelt vennénk fel rá és igényelnénk a csokot.
Van rá lehetőség? Egyáltalán van rá valami esély, hogy így hozza tudjunk jutni a házhoz és hogy ne lakoltassanak ki minket, mivel mi is ebben a házban élünk!
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-15 - 13:20

Kedves Mónika!
A CSOK közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz sajnos nem vehető igénybe.
A hitelnyújtó bank tud tájékoztatást adni Önöknek arról, hogy adott esetben van-e lehetőség a családon belüli lakásvásárlás finanszírozására.

Tünde szerint:

2017-11-09 - 12:42

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekes család vagyunk. Szeretnénk egy házat megvenni. 18 millió az ára. A 20% önrész megvan. Szeretnénk a csok-ot igénybe venni rá, de a bank azt mondja nem leszünk rá jogosultak, mert annak idején válás miatt nem raktak be kazánt. A radiátorok is fent vannak, víz, villany rendben. De nem költöztek be és a kazánt már nem szerelték be.
Ez tényleg kizáró tényező?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-10 - 04:34

Kedves Tünde!
A CSOK jogosultsághoz megfelelő fűtési móddal kell rendelkeznie az ingatlannak!

Zsanett szerint:

2017-11-08 - 18:51

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a csok használt lakás vásárlásnál fordítható-e a minimum 20% kért önerőre?
A csok lehet önerő?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-09 - 04:35

Kedves Zsanett!
Ez a gyakorlat bankonként némileg eltérhet, de van olyan pénzintézet, amely a CSOK összegét nem számítja bele az ingatlan terhelhetőségébe, így az önerő részét képezheti.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Zsuzsa szerint:

2017-11-07 - 05:33

Lakásvásárlásnál mivel a tulaj külföldön él és nincs Magyarországon bankszámlája, de Ft-ot szeretne kapni tőlünk, mi pedig igénybe szeretnénk venni a CSOK-ot is, utalhat-e bank ügyvédi letétbe? A CSOK-ot és az LTP megtakarításunkat. Az eladó pedig onnan venné fel.
A megvásárolni kívánt lakásban van fürdőszoba, WC külön, de a gázkazánt leszerelték. Megkapom-e a CSOK-ot, ha a fűtés kandallóval megoldva és nincs pillanatnyilag meleg víz. Természetesen vásárlás után mi ezt rendezzük.

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-07 - 14:25

Kedves Zsuzsa!
A támogatás és a lakáshitel ügyvédi letéti számlára is utalható.
Meleg víz ellátással kell rendelkeznie az ingatlannak a banki értékbecslő helyszíni szemléjekor. Ha nincsen, akkor az ingatlan nem felel meg a CSOK feltételeinek és a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe. Nem elegendő tehát a vásárlást követően megoldani a meleg víz ellátást.

Katalin szerint:

2017-11-01 - 09:06

Jó napot!
Engem az érdekelne, hogy mennyit kell érnie a lakásnak, hogy 2 gyerek után megkapjam az 1 millió 430 ezret egyedülálló anyaként? Valamint a szükséges papírokat honnan tudom kikérni?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-02 - 04:04

Kedves Katalin!
A CSOK rendelet nem határoz meg minimális ingatlanértéket CSOK igénybevételével történő lakásvásárlás esetén, ellenben azt igen, hogy milyen helyiségekkel, közművekkel rendelkezzen a lakás és lakhatásra alkalmas legyen. Minderről fenti bejegyzésünkben részletesen olvashat.
A TB jogviszony igazolást a területileg illetékes OEP, a NAV köztartozás mentes igazolást a területileg illetékes NAV hivatalnál tudja kikérni.

Eszter szerint:

2017-11-02 - 14:14

Jó napot.
Érdeklődnék. Nekünk 2 gyermekünk van. Meg vagyunk esküdve, de a férjemnek tavaly volt meg a 6 hónap munkaviszonya, az nem jó? A 180 napos munkaviszony mikortól kell? Ha például januárban szeretnénk igénybe venni a csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-03 - 14:56

Kedves Eszter!
A legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonynak a CSOK kérelem benyújtásakor meg kell lenni. Ha 2018 januárjában szeretnék benyújtani a CSOK kérelmet, akkor onnantól számítva kell visszamenőleg (azaz 2017 júliusától) legalább 180 napos jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Bernadett szerint:

2017-10-31 - 17:16

Azt szeretném kérdezném, hogy 1.90 cm-es lakópincét belevesznek-e a csokba?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-01 - 04:22

Kedves Bernadett!
Pinceszinti helyiség nem számít bele a hasznos alapterületbe.

Márta szerint:

2017-10-31 - 04:39

Hány nm szükséges 3 gyermek esetén használt ház vásárlásakor?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-31 - 04:45

Kedves Márta!
Használt ház vásárlásakor 3 gyermek után igényelt CSOK esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t.

Viktória szerint:

2017-10-30 - 13:01

Tisztelt szakértő!
A kérdésem az lenne mivel nincs a feltétekben, milyen komfort szükséges, például fürdőhelyiség, wc, de ha a házban van fürdőhelyiség, de hiányossággal, úgy elfogadható, mivel fedeznem a megtakarításomból, amit nyáron adnak ki.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-31 - 04:34

Kedves Viktória!
A fürdőszobában vízvételi lehetőségnek kell lenni és tisztálkodásra alkalmas helyiségnek kell lennie (mosdó, zuhanyzó vagy fürdőkád).

Marianna szerint:

2017-10-30 - 06:40

Tisztelt hitelnet szakértők!
Nekem az lenne a kérdésem, ha a jövőben szeretném felvenni a csokot, így jogosult vagyok-e rá?
Van 4 gyermekem, de 3 nem velem él jelenleg, mind a 4 kiskorú. De jó kapcsolatot ápolunk. A jövőben együtt fogunk élni, de jelenleg a nagymamával él mind a 3 gyermekem. Az apukájuk meghalt ezelőtt 8 évvel.
Jelenlegi páromtól van egy 6 hónapos kisfiam és most kezdett el a párom dolgozni.
Mennyi munkaviszony kell, hogy jogosultak legyünk lakásvásárlásra? És így, hogy jelenleg a 3 kiskorú gyermekkel nem egy lakcímen vagyunk, így jogosultak vagyunk?
Várom válaszukat.
Köszönöm.
Marianna

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-31 - 04:28

Kedves Marianna!
CSOK-ra a támogatott személy az általa eltartott gyermekek után lehet jogosult, akik vele közös háztartásban, közös lakcímen élnek. Amennyiben 3 kiskorú gyermeke nem Önnel közös háztartásban él, esetleg jogerős határozat alapján a nagymamánál kerültek elhelyezésre, úgy Ön sajnos nem jogosult utánuk a kedvezményre.
A CSOK jogosultsághoz használt lakás vásárlása esetén legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Evelyn szerint:

2017-10-30 - 05:24

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék. Férjemmel kinéztünk egy házat. Jelenleg jelzálog van a házon, amit az eladó akkor rendezne, ha eladná az ingatlant.
A kérdésem az lenne, hogy erre a jelzálogos ingatlanra lehet-e csokot és hitelt igényelni vagy nem?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-30 - 05:32

Kedves Evelyn!
CSOK és lakáshitel igénylésére abban az esetben is van lehetőség, ha az eladásra kerülő ingatlan terhelt. Az eladónak az adásvételi szerződésben vállalnia kell az ingatlan tehermentesítését. Amennyiben ezt önerőből vagy az Önök által átadott vételárrészből nem tudja megtenni, úgy akár az Önök által felvenni kívánt lakáshitelből is lehetséges oly módon, hogy a hitelintézet a tartozás összegét közvetlenül az eladó bankjához utalja, s az eladási árból fennmaradó összeget az eladó csak akkor kapja meg, ha bemutatta a jelzálogra vonatkozó, földhivatal által érkeztetett törlési kérelmet.
Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket a vásárlás esetén elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról is. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes!

Gábor szerint:

2017-10-27 - 04:37

Használt lakás vásárlásánál a CSOK igénybevételénél, az egyedi fűtés mit takar? Ha a házban mondjuk kandallóval van megoldva a fűtés, az nem lehet jó? Mondjuk a gáz be van vezetve, de a fűtés nem gázkonvektorral vagy központival van megoldva.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-27 - 04:44

Kedves Gábor!
Információink szerint egyedi fűtési módként elfogadható a kandalló. Pontos felvilágosítást az érintett bankfiók értékbecslője tud Önnek adni e kérdésben.

Rita szerint:

2017-10-26 - 10:30

Tisztelt Szakértő!
Én egyedülálló szülőként, egy gyermekemmel a szüleimnél lakunk melléképületben! Átalakítani és bővíteni szeretnénk plusz 1 szobával!
Igényelhetek-e CSOK-ot egyedülállóként úgy, hogy nincs tulajdonrészem az ingatlanból, viszont a szüleimé és a bejelentett lakcímem is ugyanaz!
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-27 - 04:07

Kedves Rita!
A CSOK kizárólag lakóépület bővítéséhez igényelhető, melléképület átalakításához, bővítéséhez sajnos nem. További feltétel, hogy a bővítendő lakóingatlanban a támogatott személynek legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkeznie.

József szerint:

2017-10-26 - 06:56

Tisztelt cím!
Két kiskorú gyermekünk van, 9-10 évesek. Magyar honpolgárok vagyunk már hosszabb ideje, szeretnénk Magyarországon letelepedni és ingatlant vásárolni. Már volna is egy ingatlan, amit kinéztünk magunknak, de nincs elég anyagi hátterünk és érdekelne bennünket, hogy lehetséges-e ezt megvalósítani, a CSOK igényelhető-e ebben az esetben, mert ilyen jellegű témával nem találkoztam még, viszont sürgősen érdekelne.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-27 - 04:04

Kedves József!
A megadott információk alapján konkrét tájékoztatást sajnos nem tudunk adni. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni a lehetőségekről!

Máté szerint:

2017-10-25 - 09:37

Tisztelt Szakértő!
Amennyiben most igénybe veszem a 2 gyermek után, használt lakásra járó 1.43M Ft CSOK-ot, akkor a későbbiekben, ha születik még egy gyermekünk és új építésűt vennék vagy építkeznénk, akkor igénybe vehetjük-e majd a 10M – 1.43M = 8.57M Ft támogatás különbözetet?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-25 - 16:07

Kedves Máté!
A leírt esetben jogosultak lehetnek a CSOK különbözetre, ha az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek.

Reni1988 szerint:

2017-10-24 - 21:01

Jó estét.
Érdeklődni szeretnék, hogy csokot szeretnénk igénybe venni a férjemmel 3 meglévő gyerekkel. Arra lennék kíváncsi, hogy az ingatlanra amit kinéztünk szennyvíz csatorna be van kötve. Derítő, minden benne, de kiújult az ingatlan előtt új fajta szennyvíz elhárítás, de arra sajnos nincs rácsatlakoztatva, de a régi az bent van. Úgy elfogadjak a csok igénylésünket?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-25 - 06:13

Kedves Reni1988!
Ha a közműves szennyvízhálózat ki van építve, akkor szükséges rácsatlakozni a CSOK jogosultsághoz.

Erzsébet szerint:

2017-10-24 - 13:25

Üdvözlöm!
Testvéremmel 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosai egy társasházi lakásnak. Szeretném kiváltani a testvéremet, a kérdésem az, hogy ebben az esetben teljesen egyértelmű-e, hogy nem igényelhetek a kiváltáshoz CSOK-ot. Továbvá Heves megyében van egy 1/1 tulajdoni hányadú nevemen szereplő vályogház, (450.000 forintért vásároltam, lakóház udvar besorolású) komfort, víz nélküli, nyaralóként használjuk. Ez a körülmény is kizáró ok lehet?
Köszönöm válaszát!
P.-né

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-25 - 06:10

Kedves Erzsébet!
Tulajdonrész kivásárlásához CSOK nem igényelhető. Továbbá kizáró ok a közeli hozzátartozótól történő vásárlás is. Amennyiben a lakóház, udvar megnevezésű, 1/1 tulajdoni arányú ingatlanát nem terheli haszonélvezeti jog, szintén kizárná a jogosultságot.

Zsolt szerint:

2017-10-24 - 06:30

Üdvözlet!
A kérdésem a következő lenne: használt házat szeretnénk a feleségemmel vásárolni, de a személyi kölcsön mellett döntöttünk több ok miatt is, és kérdés, hogy Csok támogatást meglévő kislányunkra igényelhetünk-e ebben az esetben.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-25 - 05:52

Kedves Zsolt!
Ha az önerőt személyi kölcsönből fedezik, úgy az adásvételi szerződésben az kerül rögzítésre, hogy a vételár önerőből és CSOK-ból kerül megfizetésre. A kettős együttes összegének fedezni kell a teljes vételárat. A CSOK összegét a bank a saját erő maradéktalan megfizetése után utalja az eladó adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlájára.

F.-né szerint:

2017-10-24 - 06:10

Üdvözlöm!!
Olyan kérdésem lenne, hogy a szülői háznak a fele az enyém, a másik fele az öcsémé. 6 éve laknak a fiam és családja benne. Szeretnék megvásárolni a lakást, de ahogy olvastam nem vehetik igénybe a CSOK-ot, mert közeli hozzátartozó. Ha mondjuk én lemondanék a fél lakásról a testvérem javára, akkor igénybe vehetnék a CSOK-ot?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-24 - 15:25

Kedves Asszonyom!
Ha a szülői ház Önre eső részét a testvérének ajándékozza, azt követően fia és családja az Ön testvérétől történő vásárláshoz jogosult lehet igényelni a CSOK-ot. A testvér részére történő ajándékozás azonban illetékköteles.

Erzsi szerint:

2017-10-23 - 20:06

Jó napot!
47 éves vagyok, 3 kiskorú gyermekem van. Egészségkárosodásit kapok, mivel 50 százalékra vagyok rokkant, rehabilitációs végzésem van róla.
Igényelhetem-e a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-24 - 04:54

Kedves Erzsi!
Információink szerint az egészségkárosodási járadék nem keletkeztet TB jogviszonyt, így ez alapján nem adható ki a CSOK igényléshez szükséges OEP igazolást. Pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP hivatal tud adni Önnek az ügyben.

G.-né szerint:

2017-10-22 - 12:53

Tisztelt Hölgyem\Uram!
Azt szeretném megkérdezni, hogy elutasíthatják-e a Csok kérelmet abban az esetben, ha édesapámnak ajándékozási szerződéssel 7.000.000 Ft értékben “adtam” egy ingatlant 5 éven belül? Vagy az nem számít 5 éven belüli értékesítésnek? Pénzt nem kaptam érte, csak elajándékoztam Neki.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-23 - 06:31

Kedves Asszonyom!
Az ajándékozás nem befolyásolja a CSOK jogosultságot, a továbbforgatási kötelezettség csak az 5 éven belül eladott ingatlan tekintetében áll fenn.

Viktória szerint:

2017-10-22 - 10:27

Épp olyan házat néztem ki, ahol nincs bekötve és olvastam hirdetésben, hogy baj, hogy nincs bekötve a szennyvíz, mivel van a településen, akkor nem jár csok használt lakásra? Ez, hogy szennyvíz helyett más, ez csak azokra a településekre érvényes, ahol nincs szennyvízhálózat? Ezt nem írja a csok, csak azt, hogy helyette legyen másik szennyvíztisztító rendszer.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-23 - 06:02

Kedves Viktória!
Banki értékbecslő tájékoztatása alapján amennyiben az adott településen van közcsatorna hálózat, de az ingatlan nincs rákötve, akkor az adott ingatlan Csok szempontból komfort nélküli, ami nem megfelelő.
Rá kell kötni a közcsatorna hálózatra.

Viktória szerint:

2017-10-22 - 10:12

Mennyi önerő kell használt ingatlan vásárlásnál csak csokból?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-23 - 05:29

Kedves Viktória!
Amennyiben a CSOK összege fedezi a CSOK igénybevételével finanszírozni kívánt lakóingatlan teljes vételárát, úgy akár önerő nélkül is megvalósítható a csak CSOK-ból történő vásárlás.

Kázmér szerint:

2017-10-20 - 20:15

Szeretném tudni, hogy a CSOK igénylésnél feltétel-e a közüzemi szennyvízhálózatra való csatlakozás vagy elegendő az udvarban kiépített szennyvíz akna? Az ingatlanon benn van a szennyvízre való csatlakozás, csak nincs még rákötve.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:49

Kedves Kázmér!
Amennyiben van kiépített közüzemi szennyvízhálózat az adott településen, úgy a CSOK jogosultsághoz rá kell kötni a közcsatorna hálózatra.

Judit szerint:

2017-10-20 - 19:04

Tisztelt Cìm!
Érdeklődni szeretnék, ha van 1 gyermekünk és akarunk majd másodikat is, akkor a mostani házvásárlásnál igényelhetjük-e kettő gyermekre, illetve akkor mennyi időn belül kell megszületnie a 2. babának?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:45

Kedves Judit!
Használt ház vásárlásához igényelhető 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után a CSOK, ha valamennyi, fenti bejegyzésben olvasható CSOK feltétel teljesül. Továbbá vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha házasok és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti. 1 vállalt gyermek esetén a teljesítésre vonatkozó határidő 4 év, melyet a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

Csilla szerint:

2017-10-20 - 17:24

Tisztelt Hitelnet!
Lakáseladásból hitel és ingatlanközvetítő díj fizetése után megmaradt 8 millió forint. 11 millióért vennék lakást, de 8 millió kölcsönt igényelek a banktól, hogy felújítani is tudjam az ingatlant.
Így nem tudom igénybe venni a CSOK-ot egy gyerekre?
Köszönöm.
Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:40

Kedves Csilla!
Mivel fenti esetben nem teljesül az 5 éven belül eladott lakás árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség, ezért így sajnos nem lehet jogosult a CSOK-ra. A vételár kiegyenlítéshez abban az esetben igényelhető a 600.000 Ft összegű CSOK, ha a 8M Ft teljes egészében továbbforgatásra kerül, s így a vásárláshoz legfeljebb 2,4M Ft lakásvásárlási hitelt igényel.

Mariann szerint:

2017-10-20 - 09:53

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem a következő: Szeretnénk igényelni a CSOK-ot használt lakás vásárlásra. Jelenleg a tulajdonomban van egy családi ház, amit szeretnénk eladni. Az árából vásárolt lakás majd közös tulajdonba kerülne. Ez esetben igényelhetjük-e a CSOK-ot az adás-vétel közben is, vagy csak akkor ha a tulajdonomból kikerül a ház? Egyáltalán jogosultak vagyunk rá így? Kettő gyerekünk van.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:06

Kedves Mariann!
A CSOK kérelmet akkor tudják benyújtani a fent leírt esetben, ha az eladott lakás végleges határozattal lekerült majd az Ön nevéről. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Hajni szerint:

2017-10-20 - 08:36

Tisztelt cím!
Szeretnék érdeklődni, hogy a párommal van két közös gyermekünk és igénybe vennénk a csokot, valamint tervezünk egy harmadik babát. Szóval ha elvállaljuk, hogy három gyermekkel írjuk alá a csokot, ahhoz meg kell esküdnünk? Mert jelenleg is, de már 14 éve csak élettársi viszonyban vagyunk.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:52

Kedves Hajni!
Vállalt gyermek után csak akkor tudják igényelni a CSOK-ot, ha összeházasodnak és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.

Nikoletta szerint:

2017-10-20 - 07:29

Tisztelt hitelnet!
4 gyermek után használt lakásra szeretnénk csokot igénybe venni.
A legnagyobb gyermek 19 éves, utána is igénybe vehetjük a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-20 - 09:40

Kedves Nikoletta!
25 éves kor alatti eltartott gyermek után igényelhető a CSOK, így a 19 éves gyermek után is igénybe vehetik.

Nikoletta szerint:

2017-10-20 - 10:53

Köszönöm a válaszát! De lenne egy konkrét kérdésem: van egy falusi 85 négyzetméteres ház, ami 3,5 millió Ft-ba kerülne.
Erre a házra a 4 gyermek után járó teljes csok összegét igénybe vehetem-e?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:18

Kedves Nikoletta!
A fenti használt lakóingatlan – amennyiben az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek – 4 gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

Vica szerint:

2017-10-19 - 23:12

Tisztelt Hölgyem, Uram.
Adott egy ház, ami fele-fele arányban apukámé és a testvéréé. Apukám nekem ajándékozza az ő részét, én pedig férjemmel kivásárolnám a nagybátyámat. A férjemnek kb. 10-15% tulajdoni hányada lenne így az ingatlanból. Erre a konstrukcióra lehet csokot felvenni? Illetve ha majd szocpolt is szeretnénk, akkor van lehetőség?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-20 - 04:05

Kedves Vica!
CSOK-ot fenti esetben sajnos nem tudnak igénybe venni. A támogatás tulajdonrész kivásárlásához nem vehető igénybe. Szocpoligénylésre nincs lehetőség, ez a korábbi támogatási forma érhető el most CSOK néven.

Vica szerint:

2017-10-20 - 15:51

Tisztelt Hölgyem/Uram,
felújításra/bővítésre sem tudjuk felvenni a Csok-ot ebben az esetben?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:36

Kedves Vica!
Miután kettejük tulajdonába került az ingatlan, annak bővítéséhez igényelhető lehet a CSOK. A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. A felújításhoz a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe.

Vica szerint:

2017-10-21 - 07:35

Köszönöm!
Annyi kérdésem lenne még, hogy ebben az esetben nem baj, hogy a tulajdoni hányad nem 50-50%? Illetve terasz építésére fel lehet használni ezt az összeget (ez nem szerepel a listán, de bankos ismerős azt mondta)?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-22 - 04:23

Kedves Vica!
Nem feltétel az 50-50% tulajdoni hányad. A CSOK terasszal történő bővítéshez nem igényelhető. A jogosultsághoz legalább egy minimum 8 m2 hasznos alapterületű szoba hozzáépítése szükséges vízszintes vagy függőleges (tetőtér-beépítés) irányban.

Hajni szerint:

2017-10-19 - 12:51

Tisztelt cím!
Szeretnék érdeklődni, hogy szándékomban áll igénybe venni a csokot, de a szövetkezetben azt mondták, hogy mivel nekem ingatlan van a tulajdonomban, így ezt el kell adnom és az eladás ára levonásra kerül az összegből. Az lenne a kérdésem, hogy ha az ingatlant átíratnám az élettársamra vagy csak az 50 százalékát, akkor is levonnák az összegből? Vagy ajándékozás címen íratnám át. Mivel ezt az ingatlant sajnos eladni nem tudom állapota miatt.
Előre is köszönöm a segítséget és kérném szíves tanácsát, hogy ez ügyben hogy járjak el, hogy minél egyszerűben juthassunk a gyermekeimmel egy normális emberi körülményekhez való házhoz.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-19 - 15:11

Kedves Hajni!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén más lakásban legfeljebb 50-50% tulajdon megengedett, tehát megoldás lehet, ha lakástulajdona 50%-át elajándékozza párjának. Így nem szükséges azt értékesíteni és ebből fakadóan továbbforgatási kötelezettségük sem keletkezik. Ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek is megfelelnek, jogosultak válhatnak a kedvezményre.

Nikoletta szerint:

2017-10-19 - 11:44

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy használt lakást szeretnénk venni 3 millió Ft. Van 4 gyermekem.
Mennyi csok támogatást vehetek igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-19 - 13:57

Kedves Nikoletta!
Használt lakás vásárlásához 4 eltartott gyermek után 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

Zoltán szerint:

2017-10-18 - 21:32

Azt kérdezném, 4 gyerekre hány nm-esnek kell leni az ingatlanak minimum?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-19 - 04:16

Kedves Zoltán!
Használt lakóház, lakás vásárlása esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 70 m2-t, ha 4 gyermek után igénylik a támogatást.

Alexandra szerint:

2017-10-18 - 18:26

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy használt lakás vasárlásnál probléma lehet, ha nincs gázóra?
A tulajdonos volt albérlői tartozása miatt leszerelték. A tartozást elvileg rendezték, de az órát nem szereltették vissza.
A fűtés kályhával is megoldható igazából, de akkor gondolom az értékbecslés előtt be kell állítani őket.
Tisztelettel!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-19 - 04:12

Kedves Alexandra!
Működő fűtési módnak (működő gázóra, kályha) kell lenni a CSOK igénybevételével vásárolni kívánt lakóingatlanban az értékbecslői helyszíni szemléjekor.

Viktória szerint:

2017-10-18 - 10:20

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném megkérdezni, hogy megkaptuk a határozatot a csokhoz, de a bank nem kapta meg a papírt, így nem tudjuk a szerződést átutalási megbízást megcsinálni. Most mi a teendő ez után? Én felhívtam a kormányhivatalt, azt mondtak ki lesz postázva, csak hogy már türelmetlen a tulajdonos és attól félek, hogy el fog állni a szerződéstől.
3 kiskorú gyerekem van 9, 8 és 3 éves, ezért bonyolult nekem ez a dolog.
Tisztelettel!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-18 - 11:57

Kedves Viktória!
Leveléből sajnos nem derül ki számunkra, mi a konkrét kérdés. Nem pontosan értjük, milyen határozatot kaptak meg Önök és a bank nem, illetve milyen átutalási megbízást szeretnének elkészíteni.

Attila szerint:

2017-10-17 - 15:36

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy használt lakásvásárláshoz hitelt veszünk fel.
Tudom-e a Csok-ot a hitel tőkerész csökkentésére használni?
Köszönöm.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-18 - 04:05

Kedves Attila!
A CSOK lakásvásárlásnál a vételár kiegyenlítéséhez használható fel oly módon, hogy a hitelintézet a CSOK összegét (a hitellel együtt) a vételár utolsó részeként utalja az eladónak. A vételár kifizetése után a már felvett kölcsön csökkentésére a támogatás csak az utóbb született gyermek után vehető fel 400.000 Ft összegben.

Ildikó szerint:

2017-10-16 - 18:00

Csokot szeretnék igényelni. A ház az én nevemen lesz mint első tulajdonom. Azért szeretném igényelni, mert így elviekben jár, de anyukám szeretné, ha haszonélvezeti joggal rendelkezne.
Akadály-e ez bármilyen szempontból az igénylésnél, esetleg ez miatt nem kaphatom meg?
Várom válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-17 - 04:37

Kedves Ildikó!
A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlant nem terhelheti haszonélvezeti jog. Az igénylésnél a haszonélvezeti jog kizárja a jogosultságot, továbbá ha a kedvezményt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 éves időszakában haszonélvezeti jogot alapítanak az ingatlanon, akkor a támogatott személynek a támogatást Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetnie.

Ildikó szerint:

2017-10-16 - 17:03

Azt szeretném megkérdezni, hogy zártkerti használt házra lehet-e csokot igényelni, ha az egyéb feltételeknek megfelel?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-17 - 04:19

Kedves Ildikó!
Zártkertként nyilvántartott ingatlanra sajnos nem igényelhető CSOK még akkor sem, ha a valóságban lakásként funkciónál. CSOK igénylésnél csak az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, lakás megnevezésű ingatlanok fogadhatók el.

Norbi szerint:

2017-10-15 - 18:35

Tisztelt Hitelnet!
Van egy kertes ház amit szeretnék megvásárolni CSOK-kal. Egy kb. 75 nm alapterületű házról lenne szó, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, gáz, villany és víz van benne, viszont a konyha (nyári konyha) és a fürdő külön lakótérben van, tehát a lakótérből ki kell menni, hogy a konyhába és a fürdőbe menjek, ami kb. 12 nm, a lakótér meg kb. 50 nm.
Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK-ot megkapnám-e egy ilyen házra?
Köszönettel válaszukat.
Norbert

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-16 - 04:50

Kedves Norbert!
Ha nem alkot egy lakóegységet a konyha és a fürdő a többi helyiséggel, akkor sajnos CSOK szempontjából nem fogadható el az ingatlan.

Mónika szerint:

2017-10-15 - 08:12

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy kizáró ok-e az, hogy a kislányunknak van egy lakás a nevén? A férjem még a házasságunk előtt vett két lakást. Az egyikben lakunk, a másikat pedig két hónapja a gyerek nevére írattuk. Csakhogy 2 hete kiderült, hogy várandós vagyok és szeretnénk nagyobb lakásba költözni.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-16 - 04:47

Kedves Mónika!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az igénylőknek külön-külön legfeljebb 50% tulajdonuk lehet más lakásban. Ha a meglévő lakásuknak 50-50%-ban tulajdonosai, az nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. A kislányuk nevén lévő lakástulajdon sem zárja ki a jogosultságot.

Brigitta szerint:

2017-10-11 - 13:34

Tisztelt Hitelnet!
Családi ház vásárlás előtt állunk. Találtunk egy 110 nm-es, minden szempontból megfelelő teljesen felújított használt ingatlant, amibe szeretnénk a CSOK-ot is beleépíteni. (3 meglévő gyermekre)
Kérdésem ezzel kapcsolatban: Számít-e a használt ingatlan építési éve a Csok-nál? Szépen felújított 1930-ban épült ingatlanról lenne szó.
Köszönöm megtisztelő válaszukat!
Brigitta

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-12 - 05:44

Kedves Brigitta!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen a ház korára vonatkozó előírás. Alapfeltétel, hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen, valamint megfeleljen a fenti bejegyzésben olvasható követelményeknek.

Ervin szerint:

2017-10-09 - 20:16

Tisztelt szakértő!
Az illetékes OTP-ben azt mondták, hogy ha nincs áram a házon, nem kapunk támogatást, pedig öntől azt a választ kaptam, hogy elvileg működhetne. Ki tudja jól? A jelenlegi tulajdonosnak nincs pénze visszaköttetni az áramot, de ha én megelőlegezem ezt a pénzt, azt visszakérhetem tőle a csok kifizetés után, még olyat is mondtak nekem, hogy ha az értékbecslő úgy dönt, hogy lakhatatlan a ház, akkor nem kapunk támogatást és elúszhat a megelőlegezett pénzem és az összes költségem. A ház évek óta lakatlan és tényleg rengeteg javítanivaló lenne rajta. Az értékbecslő mit vizsgál ilyenkor?
Köszönettel.
Ervin

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-11 - 04:19

Kedves Ervin!
Az ingatlan elvileg megfelel a CSOK feltételnek, mert rendelkezik közműves villamos energia hálózattal, de CSOK szempontjából valóban csak a működő hálózat fogadható el, ezért szükséges a villanyóra, tehát mire az értékbecslő kimegy, az áramot vissza kell köttetni. További CSOK feltétel, hogy az ingatlan – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Statikailag vizsgálják az ingatlant, pl: tartószerkezetek állapota, van-e falrepedés, ha igen, azt mi okozza, tetőszerkezet állapota, alapozás, vízelvezési rendszer vizsgálata, stb. Teljes körű felvilágosítást ebben a kérdésben az értékbecslő tud adni.

Nikolett szerint:

2017-10-09 - 12:48

Jó napot!
Lenne egy olyan problémám, hogy Édesanyámnak anno vettem fel banki lakáshitelt, így a ház és a hitel is a nevemen van, de ők laknak benne. A férjemmel szeretnénk saját házat venni és szeretnénk a csokot vagy a bővítést igénybe venni.
Lehetséges-e így ?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-11 - 04:02

Kedves Nikolett!
Használt lakás vásárlásához vagy bővítéséhez igényelt CSOK esetén más lakásban az 50%-ot meghaladó tulajdonjog sajnos kizáró ok. A meglévő ház 50%-ának elajándékozása lehetne megoldás, de mivel az ingatlan terhelt, előzetes egyeztetést javaslunk a hitelnyújtó bankkal.

Ágnes szerint:

2017-10-09 - 06:20

Érdeklődnék, hogy mik kellenek használt lakás vásárlásához? Kik vehetik igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-09 - 06:22

Kedves Ágnes!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
Az igényléshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva ismerheti meg.

Ágnes szerint:

2017-10-09 - 06:35

Van egy kisfiam, 8 hónapos, gyeden vagyok. Élettársam szüleinél vagyunk és mihamarabb külön szeretnénk menni.
Mitől függ, hogy megkapjuk-e? Vagy hol kell ezt elintézni?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-09 - 11:14

Kedves Ágnes!
Az, hogy megkapják-e a CSOK-ot vagy sem, attól függ, hogy a fenti bejegyzésünkben szereplő jogosultsági feltételek teljesülnek vagy nem. Amennyiben csak CSOK-ot szeretnének igényelni, úgy a hitelintézetekhez fordulhatnak. Amennyiben az ügylethez hitelfelvétel is kapcsolódik, úgy Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Ágnes szerint:

2017-10-09 - 11:29

A CSOK-hoz számít az, hogy ha van másik hitelem még pedig ha személyi kölcsön, akkor is lehet? Fizetem minden hónapban rendszeresen. Kihez kell fordulni konkrétan?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-09 - 12:13

Kedves Ágnes!
A fennálló hiteltartozás a CSOK jogosultságot nem befolyásolja, a hitelképességet igen.
Amennyiben hitelt is szeretnének felvenni, a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát kellene keresni. Irodáink elérhetőségét ITT találja.
Ha csak CSOK-ot igényelnének, bármelyik hitelintézetet lehet keresni. Célszerű a számlavezető bankhoz fordulni.

Ervin szerint:

2017-10-08 - 20:31

A feleségemnek van egy teljes tulajdonú háza amiben jelenleg is lakunk két gyerekünkkel. Találtunk egy használt házat, amiről lekötötték az áramot egy nevetséges összeg miatt, egyébként minden más feltételnek megfelel. A házat meg tudnánk venni a CSOK-ból, mert pont annyit kérnek érte. A tervünk, hogy a feleségem nekem ajándékozza a fele háztulajdonát, utána felvesszük a támogatást ó és abból a házat. Ez így működhet? Utána ha eladjuk a jelenlegi házunkat, azt már bármire elkölthetjük?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-09 - 06:26

Kedves Ervin!
A leírtak szerint elvileg működhet a CSOK igénylés. Feltétel, hogy a fenti bejegyzésben olvasható minden feltétel teljesüljön. Ha a támogatás igénybevételét követően értékesítik meglévő házukat, nem keletkezik beforgatási kötelezettségük.
Mielőtt az egész folyamatot elindítanák (ajándékozási szerződés) javasoljuk, hogy keressék fel valamelyik CSOK ügyintézéssel foglalkozó hitelintézetet a jogosultsági feltételek egyeztetése érdekében!

Csaba szerint:

2017-10-08 - 10:59

Tisztelt Hitelnet!
2 meglévő és 1 vállalt gyermekre adtuk be 10+10-es megelőlegező CSOK-hitel igényünket júniusban, építésre. Sajnos az azóta létrejött terhességet orvosi javaslatra be kellett fejezni szeptember 8-án, 14 hetesen, súlyos rendellenességek miatt. Szeptember 19-én jött a levél, hogy elfogadták a megelőlegező hitelre vonatkozó kérelmünket, de a 14 hetes magzatra vonatkozó befejezett terhességet nem tudják elfogadni 3. gyereknek, mert megelőlegező hitelt igényeltünk, nem meglévőre adtunk be igényt, illetve az igénylés beadása után derült ki a terhesség – azaz csak a normál élve, vagy 24 hetes halva születést fogadnák el.
Szerződést még nem kötöttünk a bankkal.
Valóban nem tudjuk érvényesíteni azt, hogy a 2017. január 1-től érvényes CSOK szerint a 12 hetes magzat gyereknek számít?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-15 - 05:42

Kedves Csaba!
A vonatkozó kormányrendelet – információink szerint – sajnos nem tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint a fent leírt esetben a 14. héten befejezett terhesség elfogadható lenne a gyermekvállalás teljesítéseként.

Nikoletta szerint:

2017-10-06 - 06:00

Szeretném kérdezni, mi mi az akadálya, hogy nem kapunk választ, hogy most megkapjuk-e a csokot? Használt lakásra beadtuk a papírokat még augusztus 22-én megvolt az értékbecslés, az sikeres volt, de azóta semmit nem lehet tudni erről.
Mi a gond?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-06 - 06:09

Kedves Nikoletta!
A CSOK elbírálásról az érintett bankfiók tud Önnek tájékoztatást adni.

Miklós szerint:

2017-10-05 - 11:21

Tisztelt szakértő!
Megkaphatom-e a csok-ot olyan ingatlanra, melyet már 10 éve nem laknak? Teljes közművel rendelkezik, de a tulajdonos leköttet mindent, mivel nem lakik az ingatlanban senki.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-06 - 05:56

Kedves Miklós!
Ha az ingatlan teljes közművel rendelkezik, véleményünk szerint igényelhető a CSOK akkor is, ha jelenleg a tulajdonos leköttetett mindent. További feltételek fenti bejegyzésünkben olvashatók.

Orsolya szerint:

2017-10-03 - 14:12

Tisztelt Hitelnet!
Használt ingatlanra szeretnénk felvenni a CSOKot. Jelenleg 1 gyermekünk van, aki 1 éves. 2 gyermekre vennénk fel a támogatást. A tervezett picinek így mennyi időn belül kellene megfogannia? 4 vagy 8 év? Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-05 - 03:47

Kedves Orsolya!
1 gyermek vállalása esetén a gyermek megszületésére vonatkozó határidő a támogatási szerződés megkötésének időpontjától számított 4 év.

Tibor szerint:

2017-10-02 - 18:59

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakást szeretnénk vásárolni. 4 gyermekünk van. A kiszemelt ingatlan 120 négyzetméter alapterületű 2 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó és spájz, gáz konvektoros fűtéssel. Vályog házról lévén szó maximum csak tégla alappal rendelkezik.
A kérdésem, hogy ez kizáró ok lehet-e az elbírálásnál? A tulajjal 2.750.000 Ft-ba egyeztünk.
Van-e rá esély, hogy megkapjuk, ha az egyéb feltételeknek megfeleltünk?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-03 - 03:53

Kedves Tibor!
A CSOK rendelet nem tartalmaz szerkezeti megkötést a célingatlan vonatkozásában, így ha az ingatlan a lakhatási igények kielégítésére alkalmas és az egyéb feltételek is teljesülnek, igényelhető a kedvezmény.

László szerint:

2017-10-01 - 19:14

Tisztelt Hitelnet!
Van-e lehetőségem megigényelni a (vissza nem térítendő támogatást) csok-ot, ha használt családi házat szeretnénk vásárolni, de külföldön élünk feleségemmel, viszont pár év múlva költöznénk csak haza.
Az megoldható, hogy fizetnénk a tb-t, hogy eleget tegyünk a feltételeknek?
Ha van, akkor milyen kizáró oka van az igénylésnek az esetünkben?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-02 - 03:56

Kedves László!
A CSOK kérelem benyújtásakor kizárólag magyarországi TB jogviszony fogadható el. Azzal, hogy Magyarországon fizetik ez egészségügyi hozzájárulást, egészségügyi ellátásra jogosultak lesznek, de TB jogviszonyunk sajnos nem keletkezik.

Szandi szerint:

2017-09-30 - 14:41

Üdv.
Szeretnék egy használt lakást vásárolni, de nem tudom, hogy lehetséges-e. Én még nem vetem igénybe a csokot. Lenbe egy ház, de ere már nagyon régen fel lett véve a csok. Van két gyermekem és őrájuk szeretném felvenni.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-01 - 06:31

Kedves Szandi!
A lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK abban az esetben is, ha erre a célra korábban más támogatott személy már megkapta a kedvezményt. A jogosultsághoz teljesülnie kell a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.

Ildikó szerint:

2017-09-29 - 23:06

Üdv!
Jelenleg önkormányzati bérlakásban lakunk. Ennek a megvásárlására lenne most lehetőségünk. Gyermekeink életkora 23, 18 és 8 év. A lakás 73 m2 összkomfortos. Vételára 7,2 millió Ft. A Csok feltételeinek megfelelünk.
Kérdésem: kaphatunk-e és mekkora összeget így?
Köszönöm válaszukat.
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-30 - 10:15

Kedves Ildikó!
A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető a kedvezmény, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek. A CSOK összege 3 eltartott gyermek után használt lakás vásárlása esetén 2.200.000 Ft.

Ildikó szerint:

2017-09-28 - 18:28

Üdv.
Annyit kérdeznék még, hogy pontosan milyen papírokra van szükség ahhoz, hogy gyorsan el tudjam indítani. Azt tudom, hogy erkölcsi bizonyítvány, adótartozás van-e ilyenekre gondolok, mert olvastam, hogy anyakönyvi kivonat is kell, de nem volt egyértelmű és azért szeretném, hogy pontosan tudjam miket kell beszereznem. Nehogy kicsússzak az időből a leadásig.
Válaszát előre is köszönöm.
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-29 - 05:30

Kedves Ildikó!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
Amennyiben a CSOK igényléshez hitelfelvétel is kapcsolódik, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, ahol személyre szabott tájékoztatást kaphat az igényléshez szükséges dokumentumokról!

Ildikó szerint:

2017-09-26 - 17:52

Üdv.
Nem jegyzett élettársi kapcsolatban vagyok. Nem ő a gyermekem apukája. Jogosult vagyok-e használt családi ház vásárlásakor a csokra?
Vagy jobb ha egyedülállóként adom be a kérelmet?
Várom válaszukat.
Ildikó.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-27 - 04:41

Kedves Ildikó!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható egyéb CSOK feltételek is teljesülnek, nem bejegyzett élettársi kapcsolatban és egyedülállóként egyaránt jogosult lehet a gyermek utáni támogatásra. Élettársi kapcsolatban igényelt CSOK esetén feltétel, hogy a kedvezmény igénybevételével vásárolandó lakásban mindketten tulajdonrészt szerezzenek.

Andrea szerint:

2017-09-25 - 19:34

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy 2 gyermekem nevén van egy családi ház, a haszonélvezet pedig az én nevemen. Szeretnénk egy lakást vásárolni. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy CSOK-ot tudom-e kihasználni ebben az esetben?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-26 - 04:33

Kedves Andrea!
A gyermekek nevén lévő és az Ön haszonélvezeti jogával terhelt lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot használt lakás vásárlásra esetén.

Bori szerint:

2017-09-25 - 12:24

Tisztelt Cím!
Érdeklődnék, hogy 1 éve – részben ingatlanhitelből – vettünk használt lakást, 3 gyermekünk van. Utólag van-e mód a használt lakásra a CSOK-ot megigényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-25 - 13:30

Kedves Bori!
A támogatás utólagos igénybevételére a fent leírtak alapján sajnos nincs lehetőség.

Zsuzsa szerint:

2017-09-22 - 19:31

Tisztelt Szakértő!
A lakásunk a gyermekeink kizárólagos tulajdonában van, igényelhetjük ez esetben a CSOK-ot bővítésre, tetőtér beépítésre?
A tetőtér nem tartozik az albetéthez, hanem a lakóközösség osztatlan közös tulajdonában van. Ez akadály lehet-e, vagy használatmegosztási megállapodással megoldható?
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-23 - 05:26

Kedves Zsuzsa!
A bővítendő ingatlanban Önnek és párjának, mint támogatott személyeknek legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük a CSOK jogosultság egyik feltételeként. Gyermekeik tulajdonában lévő lakás bővítéséhez a CSOK-ot sajnos nem tudják igénybe venni. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

Mihály szerint:

2017-09-22 - 09:48

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy használt ház vásárlásakor a főépülethez korábban hozzáépített, a főépületből közvetlenül átjárható, de a főépülettel, nem közös tető alatt lévő bővítmény alapterülete bele számít-e a hasznos alapterületbe.
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-22 - 13:48

Kedves Mihály!
A hasznos alapterület: a következő helyiségek hasznos alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.
További konkrét tájékoztatást a banki értékbecslő tud adni Önnek.

Zsuzsa szerint:

2017-09-21 - 20:27

Tisztelt szakértő!
Használt ingatlant szeretnénk vásárolni, de a víz, gáz, villany le van kötve. Az ingatlanra nincs ráterhelve. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt még az értékbecslés előtt ki kell-e fizetnie a tulajdonosnak.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-22 - 13:46

Kedves Zsuzsa!
Ezt a kérdést a banki értékbecslővel volna célszerű egyeztetni.

Viktória szerint:

2017-09-21 - 12:41

Jó napot.
A volt férjemtől van 3 gyermekem. Kettőre már anno fölvettük a támogatást (fészekrakó program). Azóta megházasodtam és született egy kisfiunk. Kérdésem az lenne, hogy 2 gyermekre mennyi lenne a támogatás? A férjem közmunkás. Ő vehet föl hitelt? Mennyi a minimum összeg, amennyiért házat kell választani? Mivel össze vagyunk házasodva, így a férjem igénybe vehetné arra a gyermekre is a támogatást, aki a volt férjemtől van? Én jelenleg bárlistás vagyok az előző házból kifolyólag.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-22 - 13:38

Kedves Viktória!
A 2 gyermek után felvehető CSOK összegét csökkenteni kell a korábbi házassága során kapott támogatás felével és a fennmaradó összeg igényelhető. CSOK-ra férjével együttesen lehetnek jogosultak, de mivel Ön BAR listás, ezért hitelfelvételre sajnos nincs lehetőségük. A CSOK rendelet nem határoz meg minimális ingatlanértéket.

Viktória szerint:

2017-09-26 - 19:40

Kedves Hitelnet!
1.200 000 Ft-ot kaptunk két gyerekre anno. Akkor most a másik kettőre 600.000 Ft-ot vehetnénk fel?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-27 - 04:44

Kedves Viktória!
Ha 4 eltartott gyermekről beszélünk, akkor használt lakás vásárlásához a 4 gyermek után járó 2.750.000 Ft-ot kell csökkenteni a korábban kapott 1.200.000 Ft összegű támogatással és 1.550.000 Ft CSOK különbözet lenne igényelhető, amennyiben minden egyéb CSOK feltétel teljesül.

Zsoli szerint:

2017-09-21 - 07:30

Miért tetszik folyamatosan letörölni a hozzászólásaimat/kérdéseimet? Mi a baj a kérdéssel?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-21 - 07:56

Kedves Zsoli!
Az Ön által “CSOK használt lakásra” kategóriában feltett kérdést áttettük a “CSOK építkezésre, új ház építésére 20174-től” kategóriába, ezért töröltük az előző oldalról. Kérdése akkor (2017.09.20 6:08 perc) megválaszolásra került, (Hitelnet.hu szerint: 2017-09-20 – 06:08 Kedves Zsoli! Új lakás építésére 2 gyermek után 2.600.000 Ft igényelhető, ám mivel Ön az előző házasságában már kapott 2.000.000 Ft gyermekek utáni támogatást, ezért azon összeg felével csökkenteni kell az építkezéshez igényelhető CSOK összegét, így 1.600.000 Ft kedvezményre lehetnek jogosultak.) amiről értesítést is küldtünk. ITT Ön is megtalálja a választ.
(Ugyanazon kérdezőtől érkező ugyanazon kérdést egyszer áll módunkban megválaszolni, a későbbiekben feltett ugyanazon kérdés törlésre kerül.)
További kérdések esetén természetesen készséggel állunk rendelkezésére!

Tímea szerint:

2017-09-16 - 20:48

T. Hitelnet!
Igényelhet-e nagyszülő csok-ot, ha az unokák az ő háztartásába kerülnek? Ha igen, akkor mivel kell ezt igazolni?
Köszönettel: Timi

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-17 - 05:25

Kedves Timi!
Nagyszülő nem igényelhet CSOK-ot unokája után akkor sem, ha az ő háztartásába kerül a gyermek.
A szülőn kívül a gyám lehet jogosult a kedvezményre a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermek után akkor, ha a gyermek legalább egy éve a gyámsága alatt áll a gyermek szüleinek halála miatt.

Tamás szerint:

2017-09-15 - 22:20

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésünk, hogy éppen a lakásunk eladásánál tartunk, ami csak a feleségem tulajdona. Ezt 21 millió forintért adjuk el, volt rajta 5 millió forint hitel, amit végtörlesztettünk a vételárból. Az új ingatlan megvétele is folyamatban van, amit 26 millió forintért vásárolunk meg. Szeretnénk 2 gyerek után CSOK-ot felvenni (1.430.000 Ft), illetve hitellel kiegészíteni a vételárat.
Van-e lehetőségünk arra, hogy az önerőből nem mind a 16 milliót forgatnánk be az ingatlan vételárába, hanem csak 15 millió forintot, hogy a felmerülő költségeket fedezni tudjuk? A kérelem benyújtásakor az ingatlan még nem lett eladva.
Válaszukat előre is köszönjük!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-17 - 05:10

Kedves Tamás!
Az 5 éven belüli lakáseladásról a CSOK kérelem benyújtásakor kell nyilatkozniuk, s az akkori állapotnak megfelelően kell eljárni. Ha a kérelem benyújtásakor még nem kötötték meg az eladásra vonatkozó adásvételi szerződést, amit a bank által lekért tulajdoni lap is igazol, úgy adott ingatlan vonatkozásában nincsen továbbforgatási kötelezettségük.

Anita szerint:

2017-09-15 - 10:39

Tisztelt Szakértő!
Már több kérdésben fordultam önhöz, köszönöm az eddigi segítségét!
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben adásvételi szerződést megelőző előszerződést írnánk, melyben lefoglalózzuk a lakást, és később kerülne sor a végleges adásvételi szerződésre (2019. tavasz- nyár), akkor is igénybe lehet venni a Csok-ot használt lakás vásárlására?
Köszönöm!
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-17 - 04:56

Kedves Anita!
Azt sajnos nem tudjuk előre megmondani, hogy a CSOK 2019-ben is elérhető lesz-e, s ha igen, milyen feltételekkel. Amennyiben a jelenlegi előírások lesznek érvényben, úgy a támogatás igényelhető lenne a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.

Mónika szerint:

2017-09-14 - 05:13

Kérdésem az lenne, hogy használt lakást akarok vásárolni a csok hozzájárulásával. 1,6 millió a ház. Ha kb. 1,2 milliót tudnék igénybe venni a csok által, akkor csak 400.000 Ft-ot kell elutalnom a tulajdonosnak? A többit a csok utalja át ugye?
Válaszát előre is köszönöm.
Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-14 - 05:21

Kedves Mónika!
A lakás vételárát le kell fednie az önerő és CSOK együttes összegének. A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként utalják az eladónak, miután a vevő a saját erőt maradéktalanul megfizette az eladó részére. Készpénzben a vételár maximum 10%-a adható át, a többit bankszámlára szükséges teljesíteni.
Ha 1,6M Ft a CSOK feltételeinek megfelelő lakóház vételára, akkor ebből le kell vonni az Önnek járó CSOK összegét és a maradékot kell megfizetnie az eladónak.

Ferenc szerint:

2017-09-13 - 11:36

Tisztelt szakértő!
Azt szeretném kérdezni, 3 éve vettünk egy lakást. 5 gyerekünk van, 2 gyerek nevére írattuk a lakást, saját magam részére haszonélvezeti jogot jegyeztettünk.
Így vehetünk másik használt lakást csokból?
Köszönöm.
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-14 - 05:02

Kedves Ferenc!
A gyermek nevén lévő lakástulajdon, valamint meglévő lakás haszonélvezeti joga nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételeknek is megfelelnek, úgy igénybe vehető a támogatás.

Mária szerint:

2017-09-13 - 11:16

Tisztelt cím!
Jogosult vagyok-e új vagy használt lakás vásárláshoz igénybe venni a CSOK-ot, ha van egy 100% tulajdonban lévő lakásom, mert elváltam és időközben megvásároltam a részemet a volt férjemtől. 3 iskoláskorú gyermekem van, bár van egy úgynevezett élettársam, aki ideiglenesen oda van bejelentve, de neki van külön lakása.
Van-e valami jó megoldás? Ugyanis kicsi már nekünk ez a lakás, de eladni csak áron alul vagy nehezen tudnám.
Nagyon köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-14 - 04:59

Kedves Mária!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, tehát a CSOK igénylésnek nem akadálya az Ön 100%-os lakástulajdona.
Használt lakás vásárlása esetén az igénylőnek más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányada lehet. Ha tehát használt lakás mellett dönt, akkor a meglévő lakása 50%-ának – például gyermekei részérő történő – elajándékozásával lehet jogosult.
CSOK-ra élettársak (házastársak) kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, s ebben az esetben mindkét félre vonatkozik a tulajdoni hányadot érintő korlátozás.

Szloboda-Kondás Katalin szerint:

2017-09-13 - 07:41

Tiszteletem!
Az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a jelenlegi férjemmel a CSOKra, ha az egyik fél házas volt, építkezett 2008-ban, ott két gyerekre lett megigényelve a szocpol, de csak 1 gyerek lett meg és mivel nem teljesült időn belül a második, vissza kellett fizetni a szocpolt, ami akkor átalakult hitellé. 2014-ben elváltak és azóta új (2017) házasságból lett kettő gyermek. Az ingatlan hónapokon belül eladásra kerül és ki lesz fizetve az OTP-nek és a MÁK-nak a szocpol.
Köszönettel.
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-14 - 04:10

Kedves Katalin!
Ha a visszafizetési kötelezettségről szóló határozat dátumától számítva eltelt 5 év, úgy információink szerint igényelhető lenne a CSOK. Korábbi házasságban igénybe vett támogatás esetén azonban (még ha a támogatás egy része visszafizetésre került is) CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. Úgy kell számolni, hogy a jelenleg használt lakásra, két gyermek után igényelhető összeget (1.430.000 Ft) csökkenteni kell a 2008-ban két gyermek után kapott szocpol felével, ami valószínűleg 2.400.000 Ft volt, tehát 1.200.000 Ft-tal kell csökkenteni és csak a különbözet (jelen esetben 230.000 Ft) vehető igénybe. Erről bővebben ITT olvashat.

Béla szerint:

2017-09-10 - 22:18

Tisztelt Szakértő!
23 millió forintért vásárolunk használt házat a feleségemmel. 2 gyerek után járó 1 430 000 Ft-ot szeretnénk igényelni. Most adtam el a lakásomat, ami házasság (2 éves) előtt szerzett vagyon, csak az én tulajdonomat képezte.
Kérdésem az lenne, hogy eleget teszek-e a beforgatási kötelezettségeinek akkor, ha a lakásom 12 millió Ft-ért ment el? Az új házunkban 50-50% tulajdoni arányban leszünk a feleségemmel, így a 23 milliónak a fele 11,5 millió Ft lesz az én tulajdonomban. Az meg kevesebb, mint az eladott lakásom.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-11 - 06:10

Kedves Béla!
A hitelintézetek nem tulajdoni hányadokra lebontva vizsgálják a továbbforgatási kötelezettség teljesítését, hanem a vásárolt teljes tulajdoni hányad vonatkozásában, így információink szerint a fent leírtak alapján teljesül a továbbforgatási kötelezettség.

Szilvia szerint:

2017-09-10 - 17:50

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy férjem 2017.01.23.-tól Németországban dolgozik bejelentve. Csak akkor kaphatjuk meg a csokot, ha kilép és Magyarországon helyezkedik el? Persze akkor meg kell várni a 180 napos tb jogviszonyt?
Köszönettel; Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-11 - 06:08

Kedves Szilvia!
A CSOK kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Házastársak (élettársak) esetén azonban elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a megfelelő TB jogviszonnyal. Ha tehát az Ön részéről ez a feltétel teljesül, akkor férjének nem szükséges magyarországi TB jogviszonyt létesítenie. Ha nem teljesül, akkor kell a magyarországi TB a kérelem benyújtásakor, viszont a 180 napból fennmaradó időszak EGT állambeli TB jogviszonnyal is lefedhető.

Borbála szerint:

2017-09-10 - 07:44

Tisztelt Hitelnet!
Egy 29 nm hasznos alapterületű használt lakásban élünk, amelyet 3 éve vásároltunk. Már van egy közös gyermekünk, és biztosan szeretnénk még egyet. Jelenleg van még 2,3 millió forint kamattámogatott hitelünk, amit ha további előtörlesztéssel sikerül kifizetni, utána vennénk nagyobbat.
A kérdésem az lenne, hogy ekkora lakás esetén így a hitel előtörlesztésre kaphatunk-e csokot. Illetve ha igen, akkor mennyi a kis alapterületű miatti csökkentett összeg? Ha pedig nagyobba költözünk, akkor lehetséges-e később a különbözetet igénybe venni?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-11 - 05:50

Kedves Borbála!
Meglévő hitelük előtörlesztésére a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Nagyobb (2 gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 50 m2 hasznos alapterületű) lakás vásárlásához a kedvezmény igénybe vehető, ha megfelelnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételeknek. A CSOK összege 2 (meglévő vagy vállalt) gyermek után 1.430.000 Ft.

Reni szerint:

2017-09-10 - 06:23

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy önerő nélkül lehet-e a csok-ot igénybe venni?
Terveink szerint a harmadik gyerekre igényelnek, aki még nem született meg.
Válaszát előre köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-11 - 05:42

Kedves Reni!
Van olyan bank, amely a megelőlegező CSOK-ot is önerőként veszi figyelembe. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, számoljon online Hitelkalkulátorunkkal, majd kérje Szakértőink tájékoztatását online adatlapunk kitöltésével!

Enci szerint:

2017-09-07 - 17:49

Tisztelt Szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy 3 meglévő gyermeknél számít-e a 10+10-es CSOK igénybevételénél, hogy a legidősebb (20 életévét még be nem töltött gyermek), esti tagozaton tanul?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-08 - 06:10

Kedves Enci!
A 20 éves, eltartott gyermek esetében nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha esti tagozaton tanul.

Zsanett szerint:

2017-09-07 - 11:37

A csokkal vásárolt használt lakást el lehet adni 5 év után úgy, hogy nem kell visszafizetni a csokot és egy másik használt ingatlant veszünk? Vagy meg kell várni a 10 évet? Ha 600 ezer forintot kaptunk és vissza kellene fizetni, akkor az mekkora összeg lenne?
Köszönettel.
Zsanett

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-08 - 06:00

Kedves Zsanett!
A CSOK-kal vásárolt lakás 5 év után visszafizetési kötelezettség nélkül is eladható, ha helyette másik – az előírásoknak megfelelő – használt lakást vásárolnak.

Miklós szerint:

2017-09-07 - 10:14

Tisztelt Szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy önkormányzati bérlakásból származó lakbér tartozás köztartozásnak minősül-e?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-07 - 10:49

Kedves Miklós!
Ebben a kérdésben a köztartozásmentes igazolást kiállító NAV hivatal illetékes, az érintett hivatal megkeresését javasoljuk az ügyben.

Anasztázia szerint:

2017-09-07 - 20:19

Tisztelt hitelnet!
A kérdésem a következő: használt lakásvásárlás eseteben igénybe vehetjük-e a csokot, ha 1997-ben a meglévő gyermekeinkre kaptunk 200.000 Ft szociális támogatást? A gyermekeink 25 év alattiak, a kisebbik nappali tagozaton tanul, a nagyobbik másodszakmát csinál esti képzés formájába, önálló jövedelemmel nem rendelkeznek. A mi korunk 46 és 52 év.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-08 - 06:16

Kedves Anasztázia!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra 25 év alatti gyermekeik után oly módon, hogy az utánuk járó 1.430.000 Ft-ot csökkenteni kell a korábban kapott 200.000 Ft-os szocpollal és a különbözetet, vagyis 1.230.000 Ft-ot vehetnek igénybe, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható további feltételek is teljesülnek. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár a szülőkre vonatkozóan.

Anita szerint:

2017-09-06 - 12:33

Tisztelt Szakértő!
Segítségét kérném a következőben, jelenleg a férjemmel és a 2 éves kislányunkkal egy saját tulajdonú családi házban élünk. Szeretnénk csok-kal egy másik házat venni, (a későbbiekben amiben élünk eladnánk) bevállalnánk még egy gyereket, hitel nélkül, készpénzen vennénk családi házat.
Így is igénybe lehet venni 2 gyerekre a csok-ot?
Köszönöm a segítségét!
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-06 - 15:33

Kedves Anita!
Ha a jelenlegi családi házuknak 50-50%-ban tulajdonosai, akkor jogosultak lehetnek CSOK-ra. Használt lakás vásárlása esetén ugyanis más lakásban 50-50% tulajdoni hányad megengedett.
Megelőlegező CSOK feltétele a házastársi kapcsolaton túl az, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a CSOK kérelem benyújtásakor.
Az adásvételi szerződést úgy kell megkötniük, hogy rögzítik benne a CSOK igénybevételét. A vételár 10%-át fizethetik ki készpénzben, az önerő fennmaradó részét bankszámlára kell teljesíteni, s a vételár utolsó részét a CSOK-ból szükséges finanszírozni oly módon, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft összegű támogatást a hitelintézet utalja az eladóknak. Ha a teljes vételárat kifizetnék készpénzben, úgy utólag már nem tudnák igényelni a CSOK-ot.

Anita szerint:

2017-09-07 - 08:20

Tisztelt Szakértő!
Köszönöm, hogy válaszolt, mind a ketten 40 év alattiak vagyunk, és a jelenlegi lakásban is 50-50% tulajdonosok vagyunk, illetve így is vennénk házat. Még abban kérném a segítségét, hogy abban esetben, ha kb. 2 évig (2019 dec.) elhúzódna a vétel, 3 részletben történne meg a kifizetés, akkor is van lehetőség igényelni? Fizetnénk egy részét az idén, egy részletet 2018. és a fennmaradót 2019. dec. hó végéig. Az eladónak a jelenlegi számlaszámára lehet-e utalni, vagy kell-e neki egy új számlaszámot nyitnia, amin csak a ház kifizetése van?
Nagyon köszönöm!
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-08 - 09:38

Kedves Anita!
A végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be a CSOK kérelem, de azt sajnos nem tudjuk megmondani, hogy 2020-as folyósítás lehetséges-e egy 2017-ben elindított CSOK igénylés esetén.

István szerint:

2017-09-05 - 18:09

Üdvözlöm!
Meglévő három gyerekre szeretnénk igényelni a csokot, használt családi ház vásárlásra! Én 38, feleségem 41 éves. A feleségem tulajdonába van 2 db családi ház 1/1 tulajdonban! Az én tulajdonomban nincs ingatlan.
Van-e rá lehetőségünk? Ha nincs, milyen formában lenne?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel.
István

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-06 - 05:12

Kedves István!
Felesége 1/1 tulajdonában lévő, 2 db családi ház kizárja a használt lakásra vonatkozó CSOK jogosultságot, amennyiben az érintett ingatlanok nem terheltek haszonélvezeti joggal. Erről bővebben ITT olvashat.
Jogosultak akkor lehetnének a kedvezményre, ha felesége a családi házak legalább 50-50%-át elajándékozná.

Miklós szerint:

2017-09-03 - 23:45

Feleségemmel szeretnénk igénybe venni a csok használt lakás vásárlása kedvezményt, 3 gyermekre.
Ennek mi a pontos menete? tudnátok segíteni, mit kell előbb elintézni?
Milyen papírok kellenek hozzá? Nekem mit kell fizetni pontosan önerőből?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-04 - 04:53

Kedves Miklós!
A CSOK jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatják. Elsőként célszerű lenne a hitelintézettel is egyeztetni a jogosultsági kérdésben. Amennyiben az előírt feltételek teljesülnek, úgy megköthető az adásvételi szerződés, melybe bele kell foglalni, hogy a vételár utolsó része CSOK-ból kerül megfizetésre, amit a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára utal. Fizetési határidőként legalább 60 napot célszerű megadni.
Az igényléshez szükséges dokumentumok listája ITT olvasható.
Önerő kérdésben az ügylet további részleteinek ismeretében tudunk pontos felvilágosítást adni. Amennyiben a lakásvásárláshoz hitelfelvétel is kapcsolódik, kérjük, töltse ki online adatlapukat és Szakértőink ismertetni fogják az elérhető legkedvezőbb lakáshiteleket!

Katalin szerint:

2017-09-02 - 14:45

Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni, hogy igénybe vehetjük-e a csokot úgy, hogy a fél ház már a nevemen van, a másik felét meg a nagybátyámtól venném meg.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-03 - 04:47

Kedves Katalin!
A CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Ha kitölti online adatlapunkat, Szakértőink készséggel tájékoztatják az elérhető hitelkonstrukciókról!

Geri szerint:

2017-09-01 - 07:52

Üdvözletem.
2016. év elején vettünk egy használt ingatlant (kb. 92 m2), de a hasznos terület biztos 70 m2 felett van. 3 gyermekünk van. A hitel ügyintézése még 2015 szeptemberében indult, az akkori CSOK alapján 1.500.000.-Ft-ot kaptunk támogatásként.
Az új CSOK alapján érdemes ügyintézésbe kezdeni? Elképzelhető, hogy magasabb összeget kaphatunk?
Köszi.

Geri szerint:

2017-09-01 - 08:30

A lényeg az lenne, hogy csökkenthető-e a jelenlegi CSOK alapján a hitelünk?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-02 - 05:25

Kedves Geri!
Adott esetben fennálló hiteltartozásuk CSOK különbözettel történő csökkentésére sajnos nincs lehetőség.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-02 - 05:24

Kedves Geri!
Nagyobb összegre (a 2015-ben kapott CSOK és a jelenleg elérhető 10M-s támogatás különbözete) abban az esetben lehetnek jogosultak, ha új építésú lakóingatlant vásárolnak vagy újat építenek. Ekkor 8,5M Ft összegű CSOK különbözetet kaphatnak. Használt lakás vonatkozásában nagyobb összeget jelenleg nem tudnak igénybe venni.

Lívia szerint:

2017-08-31 - 05:28

Használt ingatlanra szeretnénk igénybe venni a Csok-ot 3 gyermek után. Az ingatlanra előlegként már kifizettünk a vételár 10%-át készpénzben, ami a tehermentesítésre elment. Az ingatlanban jelenleg nincs áram a tetemes rezsitartozás miatt, amit az eladó nem tud kifizetni. Kifizethetem-e a tartozást a vételárba beszámítással az eladó helyett? Nem esek el így a Csok igényléstől?

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-31 - 05:37

Kedves Lívia!
A CSOK jogosultságukhoz a vételárból fennmaradó összeget Önöknek az eladó felé bankszámlára szükséges teljesíteni, mint vételárrészt. Ebből az összegből az eladó kötelezettsége tehermentesíteni az ingatlant, amit az adásvételi szerződésben is rögzíteni kellene.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA