CSOK építkezésre, új ház építésére 2019: Hitelnet.hu

CSOK építkezésre, új ház építésére 2019-ben

CSOK-Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – új lakásépítést érintő – módosításai a következők:

CSOK összegének meghatározása

kalkulátor

Hitelkalkulátor

Számoljon hitelkalkulátorunkkal, tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

  • erkölcsi bizonyítvány
  • nemleges adóigazolás
  • házassági anyakönyvi kivonat
  • születési anyakönyvi kivonat
  • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
  • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
  • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
  • gyermek adóigazolványa
  • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
  • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

  • a büntetlen előéletről
  • a köztartozás mentességről
  • a házastársi kapcsolatról
  • a gyermek születéséről
  • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
  • az örökbefogadásról
  • a gyámság fennállásáról
  • a gyermek adóazonosító jeléről
  • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
  • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

  1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
  2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásépítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül.

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

Változás a 3 vagy többgyermekes családok CSOK igényléséhez kapcsolódó otthonteremtési hitellel összefüggésben

A 3 vagy többgyermekes családok otthonteremtési hitelébe – a hitelképesség javítása céljából – bevonható nem támogatott személy hiteladós.

A nem támogatott személy hiteladós e kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és teljesíti az alábbi feltételeket:

Teljes bizonyító erejű magánokiratban

  1. nyilatkozik arról, hogy nem kötött a 16/2016 Kormányrendelet szerinti kölcsönszerződést és
  2. vállalja, hogy
  3. ba) a későbbiekben sem köt e rendelet szerinti kölcsönszerződést,
  4. bb) nem támogatott személy hiteladósként további e rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel és
  5. bc) nem létesít lakóhelyet az e rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, valamint
  6. hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a járási hivatal és a Kincstár részére.

Megszűnik az alábbi felróhatósági szabály:

A 2018. március 15. előtt hatályos CSOK rendelet az alábbiak szerint rendelkezett:

Ha a 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönének folyósítása a kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

Mi változott a CSOK esetében  2017. január elsejétől?

A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is igénybe vehető volt.

A 2016. szeptember 16.-tól hatályos CSOK rendelet változásai:

CSOK osztatlan közös tulajdonra használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan építéséhez is igényelhető a CSOK, ha a alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igénybe veheti a kedvezményt az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok – akkor is, ha az építési cél időközben megvalósult – akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

  • Az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással került elutasításra a CSOK kérelem.
  • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanokra is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

  • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
  • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Február 10-én került kihirdetésre az új lakás vásárlásához, építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet, mely alapján összefoglaltuk a CSOK igénylés legfontosabb feltételeit.

Mire igényelhető a CSOK építkezés esetén?

Magyarország területén

  • új lakóingatlan építése esetén 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is, 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető
  • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez

Mit jelent az új építésű lakás?

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

  • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
    • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
    • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
    • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
    • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
    • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
  • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

  • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
  • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
    • helyiségeinek,
    • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
    • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
    • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
    • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
  • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
  • a lebonyolítási , köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
  • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
  • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
  • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
  • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
  • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Mi tovább előírásoknak kell teljesülni új lakás építése esetén?

2008 július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez igényelhető.

Félkész lakóingatlan finanszírozása

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

CSOK összege építkezés esetén

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterületa lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

  • előszoba, közlekedő,
  • nappali,
  • hálószoba,
  • étkező,
  • konyha, étkezőkonyha,
  • fürdőszoba,
  • WC,
  • kamra, tároló,
  • gardrób,
  • mosókonyha,
  • kazánhelyiség és
  • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

  • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
  • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
  • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást építkezésre?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Építkezés esetén hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

  • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
  • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
  • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

  • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
    • 1 gyermek esetében 4 év,
    • 2 gyermek esetében 8 év,
  •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK építkezésre utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan építkezés esetén:

  • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
  • Az építendő lakás bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.
  • A felépített lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
  • Legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
  • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
  • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei építkezés esetén:

  • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
  • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
  • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

  • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
  • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni
  • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
  • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
    • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
    • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
    • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
    • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
    • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
    • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
    • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
    • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek új ház építése esetén

  • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

  • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

  • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

CSOK folyósítása építkezés során

Új lakás építése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A CSOK utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Lakáépítési kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések építkezésre igényelhető szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2019. január 09. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Krisztián szerint:

2019-03-14 - 10:58

Az volna kérdésem, hogy 2016-ban négy gyermekem után felvettem a csokot használt lakásvásárlásra, de most építkezni szeretnénk.
Megkapnám a 10 milliót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:13

Kedves Krisztián!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, építkezésre vonatkozó valamennyi CSOK feltétel teljesül, úgy új lakóház építéséhez a 10 milliós CSOK és a korábban használt lakásvásárlásra kapott támogatás különbözetére lehet jogosult. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és/vagy hitelügyintézést is!

Barbara szerint:

2019-02-15 - 14:07

Tisztelt CSOK,
Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy építkezés esetén ugye kell lennie 2 év TB jogviszonynak? Ebbe a két évbe beleszámít a főiskolai nappali tagozat elvégzésének ideje vagy a tanulmányok mellett folytatott diákszövetkezeten keresztüli munkavégzés ideje?
Köszönettel: Barbara

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 10:29

Kedves Barbara!
Amennyiben legalább 3 gyermek után kívánják igénybe venni a CSOK-ot, akkor feltétel a legalább 2 éves TB jogviszony. Ebbe az időszakba beleszámít a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmány. Erről bővebb információ IDE kattintva érhető el.

István szerint:

2019-02-08 - 18:44

Kedves Szakértő!
Azt szeretném kérdezni, hogy új családi ház építését szeretnénk elkezdeni, 2 meglévő és egy vállalt gyermek. Áfát is szeretnénk visszaigényelni, így van 10+15+5 millió forintunk. A költségvetésünk 35 millió Ft. Így szeretnénk igényelni plusz 5 millió fogyasztóbarát építési hitelt! A jövedelmünk elbírja. A telkünk értéke 9.100.000 Ft. Sajnos nincs semmi önerőnk.
Mi lehet a megoldás, hogy eltudjuk kezdeni az építkezést?
Válaszotokat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-14 - 09:06

Kedves István!
Van olyan bankpartnerünk, ahol a leírtaknak megfelelően, önerő nélkül megoldható lehet az építkezés banki finanszírozása. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készítenek Önöknek! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Rita szerint:

2019-02-06 - 10:44

Félkész ház megvásárlására és befejezésére fel lehet venni, mint új ház építésére a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 13:43

Kedves Rita!
A vásárláshoz nem, de a befejezéshez felvehető a CSOK, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. utáni. A további feltételekről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Bence szerint:

2019-01-30 - 14:49

Tisztelt Szakértő.
Idén kezdünk bele a házunk építésébe. Jelenleg nincs gyermekünk, 2 gyermeket szeretnénk vállalni. Ebben az esetben milyen feltételeknek kell megfelelnie a háznak? A házban 3 szoba van, melyből 2 szoba 10-10 nm, míg a harmadik 12 nm. 2 gyermek esetén ez elfogadható, illetve hány szoba szükséges minimum és azoknak mennyi a minimum mérte?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 15:03

Kedves Bence!
Két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 80 m2 hasznos alapterületű lakóház építése szükséges, melynek legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával kell rendelkeznie. Szobaszámra vonatkozó előírás nincsen. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat!

Viktor szerint:

2019-01-03 - 10:22

Tiszteletem.
Építkezésbe kezdtünk idén ősszel a feleségemmel. A telek az én nevem van, bár már házasok voltunk mikor megvettük. A telekre vettünk fel hitelt, ami nem érinti az épülő házat.
Kérdés: közös néven kell-e lennie a teleknek is, vagy elég ha a felépülő ház lesz közös néven? A feleségemet nem tudjuk bevenni a hitelbe, mert BAR listás, így osztani sem tudjuk a telket.
Válaszukat előre is köszönöm.
Viktor

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 10:55

Kedves Viktor!
Információink szerint a házatársnak is rendelkeznie kell tulajdonrésszel a telekben. Esetleg azt kellene egyezteti az érintett hitelintézettel, hogy megoldható-e úgynevezett Ráépítési megállapodással, hogy felesége a CSOK kérelem benyújtásakor még nem szerez tulajdont a telekben. Ha ezt nem fogadja el a bank, akkor a hitel visszafizetése lehet megoldás, így nem lesz akadálya annak, hogy felesége tulajdonrészt szerezzen a telekben. A CSOK jogosultságot pedig nem zárja ki a támogatott személyek KHR státusza, amennyiben hitelfelvétel nem kapcsolódik hozzá.

Mária szerint:

2018-12-26 - 09:37

Tisztelt Cím!
1993-94-ben épült lakásunkhoz 150.000 megelőlegezett szocpol kedvezményt kaptunk. Két gyerekünk született, ma már 23 és 27 évesek. Újra építkeznénk.
Van-e bármilyen, még felvehető különbözet, támogatás az egyetemista, második gyerekre?
Válaszukat köszönve.
Üdvözlettel:
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-28 - 14:14

Kedves Mária!
A mostani építkezéshez 1 gyermek után 600.000 Ft igényelhető. Önök a leírtak alapján ezen összeg és a korábban kapott 150.000 Ft szocpol különbözetére lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható, új ház építésre vonatkozó további feltételek is.

Árpi szerint:

2018-12-18 - 11:03

Tisztelt Hitelnet!
Olvastam csokkal kapcsolatos hasznos alapterületre vonatkozó szabályokat. Pl. kell lenni minimum 1 db 12 m2-t meghaladó szobának. A többi lakószoba minimum négyzetméterére van szabály a csok igénylésére vonatkozóan vagy csak az OTÉK-ban található minimum 8 m2 a mérvadó?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-19 - 08:01

Kedves Árpi!
Az OTÉK-ban található minimum 8 m2-t kell elérni a többi szoba hasznos alapterületének.

Timi szerint:

2018-12-13 - 12:20

Kedves Hitelnet Ügyintézők!
Azt szeretném kérdezni – a korábbi válaszokból logikusan is ez következik -, hogy új ház építésénél is a bank által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolni? Azt vizsgálja valaki, hogy a számlák lefedik-e a teljes építkezést, vagy van arra előírás, hogy melyik része maradhat ki? Gondolok itt a festés munkadíjra (saját munka), bontott anyag vásárlásra (olcsóbban lehet megvenni) stb.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 12:26

Kedves Timi!
A bank által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Nem szükséges a teljes építkezést lefedni számlával, nincs előírás arra vonatkozóan sem, hogy melyik része maradhat ki. Önök dönthetik el, hogy miről nyújtanak be számlát, lényeg, hogy a költésgvetés 70%-a le legyen fedve az építtető nevére kiállított megfelelő számlával.

Anita szerint:

2018-12-05 - 09:07

Jelenleg abban kérném segítségét, hogy házépíttetés esetén minden 5000 fő alatti településre érvényes az emelt összegű Csok függetlenül a település helyétől, elhelyezkedésétől? Mennyi ennek az összege? 3 már meglévő gyermekünk van.
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-05 - 09:17

Kedves Anita!
Új lakóingatlan építése esetén 3 gyermek után – településtől függetlenül – 10.000.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Zsolt szerint:

2018-12-04 - 12:42

Amennyiben az általunk megrendelt új ház építésenek teljes összköltsége 20M Ft, van-e szükség önrészre (meglévő közművesített telekkel rendelkezünk) vagy a megtakarított pénzünket költhetjük bútorozásra, stb…. ?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 13:59

Kedves Zsolt!
Ha a kivitelező 0% önrész befizetése nélkül elkezdi az építést, akkkor banki oldalról működhet a 10+10M konstrukcióban történő finanszírozás.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Zsolt szerint:

2018-12-04 - 12:32

Lehet-e igényelni csokot gerenda vagy rönk házra?
Lehet-e igényelni csokot, amennyiben a feleségem ukrán állampolgár (a házasságkötés Magyarországon bejegyzett), de saját magam és gyermekem magyar állampolgár, magyarországi lakcímmel, magyarországi bejelentett munkahellyel rendelkezünk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 13:13

Kedves Zsolt!
A CSOK-kal finanszírozott ház szerkezetére vonatkozóan megkötés nincsen. A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Lajos szerint:

2018-11-30 - 12:12

Tanyás ingatlan építésére szeretnénk a CSOK-ot felvenni. A beépíthetőség végett kivontuk a megengedett beépítési százalékhoz szükséges területet a szántóból, viszont a tulajdoni lapon szerepel a szántó, illetve legelő területe is. Így a bank nem akarja elfogadni, holott korábban ebbe nem kötött bele.
Milyen jogszabályban van ez benne, hogy ilyen területre nem lehet építkezni?
Mi a megoldás?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-30 - 12:28

Kedves Lajos!
Arról, hogy adott területen működhet-e lakóház építése, a területileg illetékes építési hatóság tud pontos tájékoztatást adni.
A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény olyan ingatlan építéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, ideértve a tanyán található lakóépületet is.
A kérelem elutasítása esetén a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Dittis szerint:

2018-11-28 - 08:47

3 gyermekünk van. Fel szeretnénk venni a csok-ot és 6 millió hitelt. Márciusban kezdik el az épitkezést. Az lenne a kérdésem, hogy nagyobbik gyermekünk betölti a 18-at és májusig iskolás, megkaphatjuk a csokot és a hitelt, ha még ezen bellüli időszakba elkezdjük az igénylést, de mire befejezik az épitést, már dolgozik?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 09:19

Kedves Dittis!
A gyermekekre vonatkozó feltételeknek a CSOK kérelem befogadásakor kell teljsülnie, azt követően már nem vizsgálja a hitelintézet. A jelenleg hatályos kormányrendelet értelméban azonban nem is feltétel, hogy a gyermek nappali tagozaton tanulmányokat folytasson. Az a lényeg, hogy 25 év alatti eltartott legyen, aki a támogatott személlyel közös háztartásban él és a célingatlanba is együtt költözik. Az sem kizáró ok, ha a gyemrek dolgozik. Erről bővebb információt ITT olvashat.

Eliza szerint:

2018-11-27 - 14:19

Érdeklődnék, hogy lakásépítésre szeretnék felvenni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 08:33

Kedves Eliza!
Az új ház építéséere vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Imre szerint:

2018-11-27 - 11:25

T. ügyintézö.
Új házat építünk nem generálkivitelezővel, hanem KATÁS vállalkozóval. A katás 0% számlat tud adni.
Benyújtható-e a számla és elfogadja a bank a katás számlákat?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 11:32

Kedves Imre!
A 70%-os számlabenyújtási kötelezettség során a 0% ÁFA tartalmú KATA számla is elfogadható.

Attila szerint:

2018-11-16 - 08:48

Tisztelt Hitelnet,
Mivel az utolsó kérdésemre nem kaptam választ, ugyanazzal a kérdéssel fordulok önökhöz másképp fogalmazva. Magyar állampolgárként igényelhetem-e a CSOK-ot külföldön való építkezésre? Vagy csak Magyarország területén belül?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:24

Kedves Attila!
A CSOK kizárólag Magyarország területén megvalósuló lakásépítéshez vehető igénybe.

Dóra szerint:

2018-11-16 - 08:38

A kérdésünk, hogy igénybe vehetjük-e a 10M Ft-os állami támogatást egy olyan ingatlanra, mely bontásra van ítélve. Esetleg az alapokat meg lehetne tartani, mivel azok rendben vannak. A ház jelenleg lakatlan, így az állapota leromlott.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:00

Kedves Dóra!
A CSOK rendelet értelmében az az ingatlan minősülhet újnak, amelyet az alapoktól kezdve újonnan építenek. A meglévő ingatlan elbontása után, új alappal történő építkezés esetén lehetséges tehát az új lakásra vonatkozó CSOK igénybevétele. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Kata szerint:

2018-11-15 - 14:25

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy az az ingatlan, melynek pusztán az alapozása van meg, illetve állnak a falai, de lakhatásra jelen állapotában, közművek bevezetésének, valamint burkolatok hiányában alkalmatlan és az építése évekkel ezelőtt leállt, ezek teljes körű befejezésével tekinthető-e újépítésű családi háznak.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-15 - 15:01

Kedves Kata!
A befejezéshez akkor igényelhető az új lakásra vonatkozó CSOK, ha az ingatlan eredeti építési engedélyét 2008. július elsejét követően adták ki.

Dalma szerint:

2018-11-06 - 14:15

Gerendaház építtetésére is igénybe lehet venni a CSOK-ot?
Abban az esetben is ha a kivitelező nem magyarországi cég?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 14:43

Kedves Dalma!
Gerendaház építésére is igényelhető a CSOK, amennyiben az ingatlan megfelel minden CSOK feltételnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A CSOK igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója a (7) bekezdés szerinti időpontban az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Ez alapján a magyar adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő kivitelező által kiállított számla nem fogadható el.

Katalin szerint:

2018-10-30 - 14:26

1999-ben két gyerekre megkaptuk a szocpolt, 1 200 000 Ft-ot, majd 2005-ben a harmadik gyermekünkre is. + 700 000 Ft-ot, mert bővítettük az otthonunkat. Új házat szeretnénk építeni. Két gyermekünkre (17, 19 évesek) megkaphatjuk-e a CSOK-ot? A legnagyobb gyermekünk után már nem jár kedvezmény, 27 éves. Úgy hallottuk, hogy csak a három gyerekesek kaphatják meg a különbözetet. Két gyerek esetében ez 2 600 000 – (1 000 000 + 700 000) = 900 000 Ft lehetne. Ezen kívül még az lenne a kérdésem, hogy ha felvehetjük a CSOK-ot, azt megkaphatjuk e külterületen épített új házra is. 7000 m2 a telek 210 m2 beépíthetőséggel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 11:24

Kedves Katalin!
Kétgyermekesek is jogosultak lehetnek CSOK különbözete, ám annak összegéből valamennyi korábban kapott szocpol összegét – vagyis adott esetben 1.900.000 Ft-ot – le kell vonni.
Amennyiben az ingatlan elkészültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban és az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételek is teljesülnek, úgy igénybe vehető a kedvezmény.

Zsóka szerint:

2018-10-13 - 14:41

Két kis gyerekkel árván maradt apa, a ház falai állnak, hogyan kérje a Csok igénybevételét?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-13 - 14:53

Kedves Zsóka!
Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Csak CSOK igénylés esetén célszerű volna közvetlenül valamelyik hitelintézethez fordulni. Amennyiben kölcsönt is szeretne igényelni az apuka, úgy kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fognak tájékoztatást nyújtani az elérhető építési hitelekről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Vali szerint:

2018-08-30 - 19:18

Köszönöm a válaszukat! Az első kérdésemmel kapcsolatban: a CSOK szerződést kéri a bank tőlünk ellenjegyeztetni. Hitelt nem vettünk fel mellé, csak CSOK-ot igényeltünk.
Kérheti? Ez a mi költségünk és feladatunk?!
Köszönöm előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-03 - 08:39

Kedves Vali!
A CSOK szerződés ellenjegyeztetéséről még nem hallottunk. Javasoljuk az ügyben a hitelintézettel való újbóli egyeztetést.

Judit szerint:

2018-08-25 - 05:56

Üdvözlöm,
3 gyermekesek vagyunk, építtetni szeretnénk. Igénybe vennénk a csokot és a plusz 10.000.000 hitelt is. A ház 19 millióba kerülne.
Érdeklődnék, mennyi önerővel kell rendelkeznünk? Telek megvan! A kivitelező és tervező kifizetve!
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-25 - 06:07

Kedves Judit!
A 3 gyermek után járó 10 milliós CSOK és a hozzá kapcsolódó maximum 10 millió forint összegű (19 milliós költségvetés esetén 9 millió forint) hitel fedezi a 19 milliós költségvetést, így a bekerülési költség finanszírozásához nem szükséges önerő. A kivitelezőnek azonban utólagosan, egy-egy elvégzett munka után tudnak majd fizetni, mivel a finanszírozás utólagos.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Vali szerint:

2018-08-24 - 12:07

Tisztelt Hitelnet!
Tetőtér bővítésére vennénk igénybe 3 gyermekünk után CSOK-ot. A szerződést már aláírtuk, azt mondták, még felküldik a központba, hogy a bank (régi FHB) jogászai még egyszer átnézzék. Tegnap hívtak a bankból, hogy visszaküldték a szerződést, mert nekünk kell ellenjegyeztetni. Valóban a mi feladatunk és költségünk ez is?
A másik kérdésem a folyósítással kapcsolatos. Bővítésre is az új ház építésére vonatkozó jogszabályok vonatkoznak? Az 1. részfolyósítást csak abban az esetben utalják, ha a teljes költségvetés 70%-os (önerő) részének a 70%-át számlákkal igazoljuk. Muszáj bővítés esetében is a teljes költségvetés 70%-ról számla? Nem elég a CSOK összegéről (az előbbi duplája az utóbbinak)?
Köszönettel: Vali

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-25 - 05:47

Kedves Vali!
Első kérdését nem egészen értjük. A banki kölcsönszerződést kellene Önöknek ellenjegyeztetni?!
Ami a számlabemutatásra vonatkozó előírást illeti, bővítés esetén is feltétel, hogy a támogatott személy a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával igazolja. Sajnos nem elegendő csak a CSOK összegét lefedni számlával.

Júlia szerint:

2018-08-23 - 05:17

Igénybe vehető-e a támogatás, ha a felépíteni kívánt ingatlan nem Magyarország területén lenne? Felvidéken szeretnénk, de minden építkezéshez szükséges anyagot Magyarországról vennénk. Mindketten magyar anyanyelvűek vagyunk. A párom felvidéki, én magyarországi magyar vagyok.
Tehát kiterjedhet-e a támogatás határon túli magyarokra is?
Köszönettel: Júlia

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 05:23

Kedves Júlia!
A CSOK Magyarország területén megvalósuló új lakás építéséhez igényelhető.

Adrián szerint:

2018-08-17 - 09:13

Tisztelt Hitelnet,
friss házasként két gyermekes Csok-ot szeretnénk igénybe venni (még nincsenek meg a gyerekek) új ház építésére.
A ház m2 méretére van minimum kikötés (két gyereknél nettó 80 m2), de azon belül a szobák számára és méretére is van? Mert három szobásat tervezünk, a szülői háló az 9,8 m2, a gyerekek szobái kb. 10 m2-ek lennének darabonként.
Ez megfelel?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:22

Kedves Adrián!
A CSOK igénybevételével építendő lakóingatlan esetében a minimális hasznos alapterületen kívül alapfeltétel, hogy az ingatlan rendelkezzen 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával. A többi helyiségre vonatkozóan nincsen előírás. A megadott helyiségek alapján igényelhető a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, további feltételek is teljesülnek.

Gilbert szerint:

2018-08-01 - 15:39

Tisztelt Hitelszakértő!
Az Erste Banknál igényeltük a Csok-ot, ahol azzal álltak elő, hogy nem jó az építési engedélyünk, mert egyedül intéztem az igénylést, feleségem csak az utolsó oldalon szerepel mint igénylő. Jogutódlással kéne megváltoztatni az engedélyt. Ez mennyire jogos a részükről?
Üdvözlettel,
Gilbert

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-01 - 22:07

Kedves Gilbert!
Új lakóház építéséhez igényelt CSOK esetén az építési engedélynek valóban mindkét igénylő nevére szükséges szólnia.

Andrea szerint:

2018-07-19 - 04:36

Tisztelt Cím!
Meglévő ingatlan társasház tetője teljesen lebontásra kerül, az alsó és felső résznek külön hrsz-a lesz.
A kérdés: a felső szintre jár-e a CSOK új építésre.
Köszönettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 05:43

Kedves Andrea!
Kérését e hó 7-én és 10-én is megválaszoltuk. A választ IDE kattintva tekintheti meg.

Réka szerint:

2018-07-15 - 08:50

Tisztelt Szakértők!
2016-ban önerőből épült 40% keszültségi szinttel rendelkező családi ház befejezésére igényelhető a CSOK? 70% számlával rendelkezünk, de a munkálatokat egy rokon, a saját cégén keresztül végezte.
Ez kizáró ok lehet? A hátralevő dolgokat egy másik kivitelező végezné.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 06:20

Kedves Réka!
Ha a munkálatokat végző rokon nem közeli hozzátartozó, és a további CSOK feltételek is teljesülnek, akkor véleményünk szerint jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Dániel szerint:

2018-07-13 - 09:51

Üdvözlöm!
CSOK-os családi házam építésében a saját cégem részt vehet a fővállalkozó alvállalkozójaként?
Értelemszerűen a fővállalkozó cégben nincs részesedésem és nincs családi kapcsolat.
Előre is köszönettel:
Dániel

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 14:08

Kedves Dániel!
Ha az Ön, mint magánszemély építkezéséhez csak a fővállalkozó állít ki számlát, akkor véleményünk szerint működhet.

Adrienn szerint:

2018-06-24 - 19:04

Üdvözöm!
Olyan ügyben kérném a segítségét, hogy van 3 gyerekünk és szeretnénk a csokot igénybe venni. Van egy telkünk, ami külterületnek számít és amin villany van csak bekötve. A pár év alatt 7 új házat húztak fel és olyan már mintha egy utca lenne. 3 percre van a belterülettől. Mindenkinek bevizsgált iható kútvize van, szennyvizet mindenki magának hivatalosan ahogy kell ásatva, betonozva van. Az önkormányzat egyenlőre nem tervezi a beközművesítést. Úgyhogy gáz és szennyvíz csatorna nem várható.
Érdeklődnék, hogy így hogy villany van rajta és kútvizet megcsináltatjuk, igénybe tudjuk-e venni a Csokot?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 05:33

Kedves Adrienn!
Adott esetben a leírt közművekkel lehetséges a CSOK igénylés. Fontos még az, hogy az építendő ingatlan – elkészülte után – lakóházként kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Richard szerint:

2018-06-21 - 09:12

Kedves Szakértő Csapat,
Még egy további kérdésem lenne. CSOK és/vagy ÁFA visszaigényléshez házastársi vagy bejegyzett élettársi viszony szükséges? Amennyiben nekünk egyik sincs (de van közös gyermek), úgy jogosultak vagyunk a CSOK és/vagy ÁFA visszaigénylésre?
Köszönettel: R

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-22 - 05:50

Kedves Richárd!
Meglévő gyermek után igényelt támogatás esetén nem feltétel sem a házastársi, sem a bejegyzett élettársi kapcsolat.

Richárd szerint:

2018-06-21 - 05:43

Kedves Szakértő Csapat,
Én most indítanám el a CSOK folyamatát egy új építésű ikerház féllel kapcsolatosan.
Két kérdésem lenne:
Az egyik az, hogy mi van akkor, ha az épülő új ingatlan csak az én tulajdonomban áll? A páromnak nincs tulajdonjoga benne. Az OTP ugyanis csak úgy fogadja el a kérelmet, ha a párom tulajdonos a leendő ingatlanban.
A másik, hogy az építésről mi összegyűjtöttük a számlákat (anyagköltség), viszont az OTP már nem akarja befogadni az igénylés benyújtása előttieket. Csak az utániakat.
Kérem adjanak tanácsot, hogy mi a teendő a fenti kérdésekben.
Köszönettel: R

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 06:04

Kedves Richárd!
A CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatással finanszírozott lakóingatlanban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonrésszel kell rendelkeznie. Jogos elvárás tehát a bank részéről, hogy – akár csak minimális arányban – de párja is tulajdonrészhez jusson.
A vonatkozó kormányrendelet 44.§ (9) bekezdése azt is egyértelműen rögzíti, hogy: “Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.” Így a támogatási kérelem benyújtása előtti számlák is elfogadhatók, az előbbi feltételekkel.

Katalin szerint:

2018-06-21 - 05:40

A csoknak és a hitelnek megfelelnek a feltételeim, de nincs önerőm.
Kérdésem az lenne, van-e olyan bank amelyik utal ki hitelt telekvásárlásra és folyamatosan az építkezésre?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 05:55

Kedves Katalin!
Önerő nélkül a gyakorlatban sajnos nem kivitelezhető az építkezés, mivel a folyósítás készültségnek megfelelően, utólag történik.

Norbi szerint:

2018-06-19 - 18:44

Tisztelt Szakértők!
Azt szeretném kérdezni, hogy épÍtkezésnél a bekerülési költségvetésbe és a 70%-os számlabemutatáshoz be lehet számítani a tervezési, felelős műszaki vezetési és műszaki ellenőri díjakat? Mivel a bank elsődlegesen azt az információt adta, hogy ez nem számít bele.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-20 - 04:57

Kedves Norbi!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit, belevehetők a bekerülési költségbe és az ezekről kiállított számla is elfogadható.

Éva szerint:

2018-06-10 - 09:48

CSOK igénybevételénél mi lehet az épület rendeltetése? Pl. óvoda vagy más?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-11 - 05:00

Kedves Éva!
CSOK igénybevétele esetén az ingatlan rendeltetése kizárólag lakóingatlan lehet.

Natália szerint:

2018-06-08 - 04:56

Az után érdeklődök, hogy van 3 gyermekünk 23, 22, 18 évesek. A legkisebb iskolás, a nagyobbak dolgoznak. Családi házunkat építettük, 1998-ban kaptuk meg a lakhatási engedélyt. Építéshez szocpolt vettünk igénybe a 2 gyermekre 1,2 millió Ft, a 3. gyerekre pedig a meglévő lakáshitelünkből kb. 300.000.- Ft-ot írtak jóvá. Őrá az 1 millió Ft-ot nem kaptuk meg teljesen. Szeretnénk építkezni újra.
A kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a csok és szocpol közötti különbözetre? Szeretnénk a kedvezményes hitet is igényelni. Együtt lakunk és együtt költöznénk a gyerekekkel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-08 - 05:07

Kedves Natália!
A CSOK különbözetre akkor lehetnek jogosultak, ha büntetőjogi felelősségük vállalásával nyilatkoznak, hogy mindhárom gyermek az Önök eltartottja.
Ebben a témában további információt ITT talál.

Nikolett szerint:

2018-06-07 - 05:28

Tisztelt Hitelnet!
4 gyermekünkkel CSOK állami támogatás igénybevételével szeretnénk építkezni.
Kérdésem: férjemnek és nekem is kötelező az ingatlanban tulajdonhányadot szerezni, vagy kerülhet csak az én nevemre?
Köszönettel:
Nikolett

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-07 - 05:31

Kedves Nikolett!
A CSOK igénybevételével építendő lakóingatlan esetében házastársak igénylésekor mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot kell szereznie. Nem lehetséges tehát, hogy csak az Ön nevére kerüljön a ház. Tulajdoni arányra vonatkozó megkötés nincsen, nem kötelező az 50-50% tulajdonszerzés.

Attila szerint:

2018-06-05 - 06:04

Üdvözlöm,
a kérdés az volna, hogy lakóövezeti telken történő építkezésre is igényelhető a csok 3 gyerekkel 10+10 millióra is akár?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-07 - 05:03

Kedves Attila!
Lakóövezetei telken történő új lakásépítésre is igényelhető a 10+10 milliós támogatás, amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

János szerint:

2018-06-03 - 18:05

A meglévő családi házam tetejére emelet ráépítéssel új, önálló közműves, külső lépcsős lakást (eredmény: 2 lakásos társasház?) szeretnék építeni, még nem vagyok 40 éves, de már van 3 gyermekem.
Jogosult vagyok-e a 10+10 milliós CSOK-ra és ha igen, mi módon?
Tisztelettel: János

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-04 - 04:24

Kedves János!
A családi házon megvalósuló tetőtér-beépítéssel létrejövő új lakásépítésre – a CSOK rendelet értelmében – nem vehető igénybe az új lakásra adható támogatási összeg az NGM állásfoglalása alapján: “egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének”. Minderről bővebben “CSOK tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez” címszó alatt IDE kattintva olvashat.

Krisztián szerint:

2018-05-22 - 05:34

A kérdésem a következő lenne.
Új lakás építésére szeretnénk CSOK-ot igényelni. Gyermekünk nincs, de kettőt szeretnénk vállalni.
A mostani, ehhez igényelhető 2,6 millió forint mellé lakáshitelt is felszeretnénk venni.
A lakáshitelhez önerőként számít a CSOK vagy azon felül kell önerőt biztosítani a lakáshitelhez?
Ha nem számít önerőnek a 2,6 millió forint CSOK, akkor miként tudom kérni ennek az összegnek a kifizetését, illetve mennyi idő ennek az összegnek a folyósítása?
Válaszukat előre köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:50

Kedves Krisztián!
Van olyan hitelintézet, amely a vállalt gyermekek után felvehető CSOK összegét nem számítja teherként, de bizonyos készültségi fokot ebben az esetben is el kell érni építkezésnél, mert a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. A szükséges önerő mértéke az építkezés várható bekerülési költsége, területi elhelyezkedése, valamint az igénylők jövedelmi helyzete alapján határozható meg. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink a további részletek ismeretében személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni. Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes.

Kornél szerint:

2018-05-16 - 05:58

Tisztelt Hitelnet!
Új lakóházat építünk 3 gyermekkel, csok-kal + kedvezményes hitel. Generálkivitelező végzi a munkálatokat. A költségvetésben szereplőhöz képest sokkal drágább fűtőkészüléket szereltetünk be, így azt 25%-os áfával kell megvásárolni 5%-os helyett. Ez kb. 400 ezer Ft-os különbséget jelent.
Van lehetőség/érdemes módosítani a csok szerződést ilyen esetben?
Köszönettel: Kornél

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 05:59

Kedves Kornél!
Ha már aláírt szerződésük van, véleményünk szerint nem lehet és nincs is jelentősége annak, hogy emiatt módosításra kerüljön sor.

Tímea szerint:

2018-05-13 - 06:46

2014-ben épült alapot szeretnénk megvásárolni, vezettek építési naplót. Új házat szeretnénk rá építeni. Mire kell figyelnünk, hogy igénybe tudjuk venni a 10 milliót és, hogyan tudjuk ezt bevenni a bekerülési költségbe? Arra gondolok, hogy 70%-ot kell igazolni számlával, hogy az 5%ot vissza tudjuk igényelni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 05:00

Kedves Tímea!
A támogatás az ingatlan tulajdonjogának megszerzése után az építkezés befejezéséhez igényelhető. A készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatni a bank részére az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat. A további munkálatokról költségvetés benyújtása szükséges, aminek szintén 70%-át számlával szükséges igazolni.
5% visszaigénylésére nincs lehetőség. Az adó-visszatérítési támogatás keretében a 27%-os ÁFA tartalmú számlák áfája igényelhető vissza az előírt feltételek teljesülése esetén. Erről bővebben ITT és ITT olvashat.

Tamás szerint:

2018-05-09 - 04:46

Tisztelt Cím!
A leírásukban szerepel az “egyéb építtető” felvitele, mint kötelező elem, ha több építtető van.
Ez a funkció az elektronikus építési naplóban megszűnt.
Ilyenkor milyen lehetősége van az építtetőknek az igazolásra?
Köszönöm!
T.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-03 - 14:59

Kedves Tamás!
Nem tudunk arról, hogy ez a funkció megszűnt volna az építési naplóban. Bővebb tájékoztatást esetleg az építési hatóság tud adni Önnek.

V szerint:

2018-05-04 - 18:10

Kedves Hitelnet,
Családi ház építéséhez szeretnénk CSOK-ot igényelni, azonban a telek tulajdoni lapjára a helyi önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyzett be évekkel ezelőtt első ranghelyre közművesítés végett, amelyből a közművesítést a terület tulajdonosai önerőből VKT-ként megvalósították már, de az önkormányzat nem ismeri ezt el (víz, gáz, csatorna bekötve). Folyamatos a pereskedés az ügyben, de nem közelítenek az érdekek.
Amit már próbáltunk a ranghely csere kérelem benyújtása az önkormányzathoz, de nem járulnak hozzá, KT ülésen elutasították, pedig a ranghely csere két költségvetési szerv között jönne létre.
Önök szerint van járható út, hogy közel 100 család igényelni tudja a CSOK-ot? Esetleg jogorvoslatot lehet kérni valahol? Egyéb ötletet is megköszönnénk.
Üdvözlettel,
V

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-05 - 04:17

Kedves V!
Az Ön által is említett ranghely cserén kívül egyéb megoldást sajnos nem tudunk javasolni adott helyzetben.

László szerint:

2018-04-27 - 06:25

Jó estét kívánok!
A párommal 25 évesek vagyunk, mind a ketten dolgozunk. Nekem van több, mint 2 év munka viszonyom. Van egy telkünk Tápióságon és felépítenénk rá egy házat. Mind a kettőnknek van fundamenta lakástakarékja. Az lenne a kérdésem, hogy a fundamentát és a CSOKOT lehet-e kombinálni, hogy házat építsünk, illetve mennyi önerő kellene egy ilyen beruházáshoz (3 gyermeket is vállalnánk)?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel:
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-27 - 14:16

Kedves László!
Mivel a Fundamenta CSOK ügyintézéssel nem foglalkozik, ezért a támogatás iránti kérelmet – a Fundamenta hiteligényléssel párhuzamosan – valamelyik hitelintézethez nyújtatják be. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
A szükséges önerő mértéke egyrészt az építkezés költségvetésétől, másrészt attól függ, mekkora összegű lakáshitelt tudnak felvenni. Ezzel kapcsolatban a Fundamenta tud Önnek pontos tájékoztatást adni a további részletek ismeretében.

A szerint:

2018-04-24 - 21:21

Üdülő övezetben üdülő épület építhető csak. Minden közmű megvan, új építkezés lenne, 3 gyerek megvan.
Igényelhető-e a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 05:45

Kedves A!
A CSOK az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként feltüntetésre kerülő új ingatlan építéséhez sajnos nem vehető igénybe.

Anikó szerint:

2018-04-20 - 05:13

Üdvözlöm!
Építkezés alatt állunk. Önerőből és szabad felhasználású hitelből félig készen is van a ház.
Kérdésem az lenne, igényelhetem-e így is a szocpolt az 1 gyermekemre vagy ehhez szükséges lakáscélú hitel, esetleg igényelhető anélkül is? Ha igényelhető, akkor csak a csok összegének a 70%-át kell-e igazolnom vagy az egész épületnek?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-20 - 06:16

Kedves Anikó!
A CSOK kölcsön nélkül is igénybe vehető. A jogosultsághoz a hitelintézet által elfogadott költségvetés teljes összegének 70%-át szükséges számlával igazolni.

Kriszti szerint:

2018-04-19 - 10:57

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy mi építkezni szeretnénk, 4 gyerekünk van, területünk megvan hozzá. Igényelni szeretnék a CSOK-ot, de csak 10 milliót, hitelt nem szeretnénk hozzá felvenni.
Így megkapjuk-e? Ha igen, kell-e hozzá önerő? Ha igen, akkor mennyi? Mik még a feltételek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-19 - 10:58

Kedves Kriszti!
A 10 milliós CSOK a hozzá igényelhető 10 milliós kölcsön nélkül is igénybe vehető, ha az új lakóház építése csak CSOK-ból és önerőből, kölcsön felvétele nélkül megvalósítható. Önerő biztosan kell hozzá, hiszen 10 millió forintból nem kivitelezhető egy új házépítés. Az, hogy mennyi önerő szükséges, attól függ, hogy mennyi lenne az építkezés költségvetése. A CSOK-ot a hitelintézetek a saját erő beépítése után, készültségi foknak megfelelően utólagosan folyósítják.
A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

József szerint:

2018-04-17 - 11:29

Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudni, hogy ha kérem a 10 millió forintos CSOK támogatást, de a kedvezményes hitelt nem, később kérhetek kedvezményes hitelt az építés befejezéséhez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-17 - 11:46

Kedves József!
CSOK és lakáshitel iránti kérelem egyidejűleg nyújtható be a hitelintézetekhez.

Ferenc szerint:

2018-04-11 - 08:42

Tisztelt Szakértő,
szabad felhasználású hitelt szeretnék felvenni. A hitelcél építkezés, de mivel szabad felhasználású, így gondolom ez a bank szempontjából lényegtelen, a fedezet számít.
Az építkezés kapcsán szeretném igénybe venni az alábbi kedvezményeket:
– CSOK
– ÁFA-visszaigénylés
– lakás-cafateria
Ha jól tudom, a kedvezményeket igénybe vehetem, ha a költségvetés 70%-ról számlát tudok mutatni.
A fent leírtak megvalósíthatóak? Tehát szabad felhasználású hitel, de közben a kedvezmények igénybevétele.
válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-13 - 03:53

Kedves Ferenc!
Építkezés esetén az a gyakorlat, hogy az építési hitel fedezete maga az épülő ház. Szabad felhasználású jelzáloghitel fedezeteként azonban csak olyan ingatlan fogadható el, ami már rendelkezik használatbavételi engedéllyel, ez esetben maga az építendő ház nem lehet fedezet. Továbbá a szabad felhasználású hitelek kamata magasabb, mint az építési hiteleké, ezért építési hitelcélt nem célszerű szabad felhasználású jelzáloghitelből finanszírozni.
A hitelkérelemmel együtt CSOK és adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott fogják Önt tájékoztatni az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Adrienn szerint:

2018-04-10 - 06:00

Korábbi CSOK igénylés során az ingatlan túl magas arányú készenléte miatt (kb. 80%) elutasították kérelmünket. Ez, illetve a lakhatási engedély megléte vagy nemléte kizáró szempont-e jelenleg; illetve módosult-e az ezekre vonatkozó szabályozás?
Köszönettel: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 12:55

Kedves Adrienn!
A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is igénybe vehető volt. Erre vonatkozó változás nem történt a legutóbbi módosítás során.

Judit szerint:

2018-04-05 - 05:17

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a CSOK-ot gyorsházak építésére is igénybe lehet venni?
Válaszát köszönöm: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 05:18

Kedves Judit!
A CSOK könnyűszerkezetes ház építéséhez is igényelhető, ha az ingatlan a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi feltételnek megfelel.

Árpád szerint:

2018-04-04 - 13:20

T. Cím!
03.26-i bejegyzésem azóta is válaszadás nélkül moderációra várakozik. Ezen dátumot követően viszont számos bejegyzésre már válaszoltak.
Érdeklődnék, hogy túl nehezet kérdeztem vagy túl mélyre tették levelem a fiókban?
Köszönettel:
Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-04 - 15:42

Kedves Árpád!
Túl nehezet kérdezett. 🙂
A felsorolt költségek nagy része elszámolható, de vannak közöttük olyanok, amelyek biztosan nem számolhatók el, illetve amelyek elszámolhatósága kérdéses. Továbbá a vonatkozó kormányrendelet ugyan kimondja, hogy a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazhatja a költségvetés, de mielőtt válaszadásra kerülne sor, szeretnénk pontosan utánajárni a kérdésnek. Remélhetőleg választ kapunk még a héten a kérdéses tételekre. Addig is megértését és türelmét kérjük.

Árpád szerint:

2018-04-04 - 16:45

Rendben. Köszönöm addig is!

Árpád szerint:

2018-04-05 - 11:11

Tisztelt Hitelnet!
Most kaptam azt az információt, hogy 3 gyermek után csak akkor igényelhető 10 millió Ft, ha az építkezést a szerződéskötés után kezdik el. Már megkezdett építkezésre csak kb. 2-2,2 millió jár, akkor is, ha esetleg a hátralévő költségek akár 10 milliót is kimerítenének. Ezt Önök is meg tudják erősíteni?
Köszönettel:
Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 06:06

Kedves Árpád!
Ez az információ téves. Új lakóház építéséhez igényelt CSOK esetén nincsen olyan szabály, miszerint a 10 milliós CSOK nem vehető igénybe, ha az építkezést a szerződéskötés előtt megkezdik. A vonatkozó kormányrendelet kimondja, a CSOK kérelmet új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Továbbá 2017. január 1-jétől a kedvezmény az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Árpád szerint:

2018-04-06 - 08:51

Tisztelt Hitelnet!
Nagyszerű. Ha ez valóban és 100%-osan téves infó volt, akkor korábbi kérdésem az egyes tételek elszámolhatóságára vonatkozóan továbbra is fennáll. Ha válasszal tudnak szolgálni, kérem majd jelezzenek! Másnak is hasznos információ lehet.
Köszönettel:
Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 15:23

Kedves Árpád!
Igen, hamarosan jelentkezünk!
Köszönjük türelmét!

Amália szerint:

2018-04-03 - 16:19

Kedves Hitelnet!
Kérdésem lenne, hogy külföldön dolgozó, de magyarországi lakcímmel rendelkező személy 2 kiskorú gyermekkel igénybe veheti-e a CSOK-ot családi ház építéshez? Amennyiben lehetséges, milyen kötelezettségei lesznek a felvételt követően? Gondolok itt az itthoni munkavállalási kötelezettségre, van ilyen?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-03 - 16:21

Kedves Amália!
A jogosultsághoz elfogadható, ha rendelkezik legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal valamely EGT államban, de további feltétel, hogy vállalja 180 napon belül a magyarországi TB jogviszony létesítését. Az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Krisztián szerint:

2018-04-02 - 05:23

Decemberben elindítottunk telekvásárlást Mohácson az önkormányzattól, szántóföldből kellet kivonatni a telket építési telekké. Március 12-én kaptuk meg a határozatot. Közben megvettem a téglát, lábazati anyagot, falazóhabarcsot. Megterveztettük a házat. 4 gyermekünk van, már vettünk fel rájuk szocpolt. Motiváció az volt, hogy a mostani csokból kivonják a régi szocpolt és a különbözetet megkapjuk. Azt számoltuk, hogy a 6,5 millió csok + 5millió Áfa + 10 millió kölcsön = 21,5 millió + amit már megvettünk, fel tudjuk építeni a házat. Erre azzal szembesültem, hogy március 15-el nem igényelhetem meg, így nem tudom felépíteni a házat, kidobtam feleslegesen a pénzt. Az állam nem adott átmeneti időt, amikor megkaptam az építési telekké nyilvánítást, 1 napom lett volna arra, hogy beadjam az építési engedélyt + csok papírokat, ami képtelenség lett volna. Szeretném kérdezni, ebben az esetben mit tudok csinálni, vagy kidobtam az ablakon fölöslegesen a pénzem?
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:35

Kedves Krisztián!
Leveléből sajnos nem derül ki számunkra, hogy mi az a probléma, ami miatt nem tudják igényelni a támogatást a március 15-ei változások következtében.

Zsolt szerint:

2018-03-31 - 15:28

A kérdésem az lenne, hogy az építési engedélyem 2007-es évben készült, ez idő alatt nem készült el a ház. Tovább építtetési engedéllyel jogosult vagyok a csokra 3 gyermekesként, vagy az első építési engedély a döntő?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 04:44

Kedves Zsolt!
Információink szerint az eredeti építési engedély kiadásának dátuma a meghatározó, így 2008. június 30. előtt kiadott építési engedély esetében a CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Márkó szerint:

2018-03-31 - 15:26

Építkezésnél hogyan kapom meg a csok összegét a 10 millió forintot? Mi ennek a folyamata? Mi szükséges hozzá, hogy eltudjam kezdeni az építkezést? És milyen elvárások vannak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 04:40

Kedves Márkó!
Új lakóház építése esetén a támogatás folyósítása készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A CSOK utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az igénylő a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a hitelintézet a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen és számlabemutatással ellenőrzi. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Renáta szerint:

2018-03-31 - 15:20

Tisztelt Intéztet!
A párommal építkezésbe fogtunk az idén. A mai nap folyamán bementünk a bankba, hogy megérdeklődjük a CSOK-hoz a lehetőségeinket! A telek amire építkezünk a párom tulajdonában áll 100%-ban!
A kérdésem a következő lenne, nekem feltétlen muszáj őt úgymond kisemmizni, hogy nekem is legyen benne 50% tulajdoni hányadom, vagy elég kevesebb tulajdoni rész?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-01 - 06:37

Kedves Renáta!
Nem feltétel az 50-50%-os tulajdoni hányad, kisebb mértékben is lehet Ön tulajdonos.

Vivien szerint:

2018-03-26 - 14:36

Tisztelt Hölgyem/Uram!
az alábbi kérdéssel fordulnék Önhöz:
Párommal építkezni szeretnénk, összesen 45 millió Ft hitelre lenne szükségünk (15m telekre, 30m a ház felépítésére). Az építkezéshez kapcsolódóan számottevő önerőnk nincs, 2 tehermentes ingatlanunk van, melyek értéke 35m Ft, illetve 23m Ft, illetve aránylag magas havi jövedelmünk.
Az elképzelésünk, hogy 25m Ft szabad felhasználású jelzáloghitelt igényelnénk a magasabb értékű lakásra, mely elegendő lenne a telekre, illetve az építés 20%+10%-ára, mellé pedig egy 20M Ft-os építési hitelt, melynek az építendő ház lenne a fedezete. A ház várható piaci értéke körülbelül 60m Ft.
Érdeklődnék, helyes-e a megközelítésünk, megvalósítható lenne-e az elképzelésünk, illetve Ön milyen megoldást ajánlana helyzetünkre?
Köszönettel,
Vivien

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-28 - 13:39

Kedves Vivien!
Az építési telek megvásárlásához lakáscélú jelzáloghitelt is igényelhetnek az egyik meglévő ingatlanukra, aminek kedvezőbb a kamata, mint a szabad felhasználású jelzáloghitelnek. Az elérhető legkedvezőbb telekvásárlási hitelek aktuális törlesztő részletéről IDE kattintva tájékozódhatnak.
Az építési hitel rész kivitelezhető lehet a leírtak szerint.
Személyre szóló, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes!

Katalin szerint:

2018-03-26 - 14:25

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg családi házban élünk 2 gyermekkel, amin van hitel is, de szocpolt eddig nem vettünk igénybe. Mivel útban a harmadik gyermek, elgondolkodtunk, hogy építkezünk. A 10 plusz 10 milliós csok igénylés hogyan működne a mi esetünkben? Először el kellene adni a házunkat, hogy igényelni tudjuk? Vagy meg tudjuk igényelni és el tudjuk kezdeni az építkezést anélkül, hogy el kellene költöznünk?
Köszönöm szépen, ha kapok választ! További kellemes napot kívánok!
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-27 - 11:11

Kedves Katalin!
Mivel nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, ezért ha rendelkeznek a szükséges önerővel, a jelenlegi ház megtartása mellett is igényelhetik a 10+10 milliós CSOK-ot.

Árpád szerint:

2018-03-26 - 14:25

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem arra irányulna, az alábbi, még hátralévő költségek közül mi számolható el új építésű családi háznál:
– hidegburkolat (kültéri terasz, erkély és kandalló) anyag (alapozó, lapok, ragasztó, vízszigetelés anyagai) és munkadíja
– melegburkolat anyag és munkadíja (laminált padló, lépcsőburkolat)
– nemesvakolat, stukkók, külső kőburkolat anyag és munkadíja
– belső festés anyag és munkadíja
– beltéri ajtók anyag és munkadíja
– konyhabútor és gépei, mosogatótálcája, csaptelep
– fürdőszobabútor és csaptelepe, szaniterek, üveg zuhanykabin és zuhanypanele, kád csaptelepe
– egyéb bútorok (hálószoba szekrény, ágy, beépített gardrób szekrény, étkező garnitúra)
– függöny, karnis
– szőnyeg
– konnektorok, kapcsolók
– világító berendezések (beépített LED lámpák, csillárok)
– termőföld, fűmag, kerti növények, fák, sziklakert elemek anyag és munkadíja
– medence, kerti kemencés kiülő, öntözőberendezés
Köszönöm válaszukat előre is!
Üdvözlettel: Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-09 - 14:21

Kedves Árpád!
A következő tételeket tartalmazhatja a költségvetés: hideg burkolat, meleg burkolat, nemes vakolat, stb., belső festés, beltéri ajtók, csaptelepek, szaniterek, zuhanykabin, stb., konnektorok, kapcsoló, beépített világító berendezések – ezen tételek esetén az anyag és munkadíj egyaránt elszámolható.
Ami nem számít bele a bekerülési költségbe: konyhabútor, fürdőszobabútor, egyéb bútorok, beépített szekrények, étkező, ágy, függöny, karnis, szőnyeg, csillár, termőföld, fűmag, kerti növények, fák, sziklakert elemek, medence, kerti kemencés kiülő, öntöző berendezés.
A CSOK rendelet ugyanis kimondja, hogy a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazhatja a költségvetés. Ezt az NGM egy hitelintézetek részére kiadott állásfoglalása is megerősíti: sem a szabadon álló, sem a beépített (konyha, nappali, szoba…stb.) bútorok nem képezhetik a bekerülési költség részét, így támogatások vonatkozásában erről szóló számlák sem fogadhatók el.

Árpád szerint:

2018-04-09 - 21:51

Tisztelt Hitelnet!
Nagyon szépen köszönöm válaszukat és hogy utánajártak az egyes tételeknek! Így már érthetőbb, egyedül a beépített világító berendezések elszámolhatósága tűnik kicsit ellentmondásosnak számomra, amennyiben a “beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazhatja a költségvetés”, de elképzelhető, hogy csak én vagyok picit fogalmi zavarban. 🙂
Azt szeretném még kérdezni, hogy azt is tévesen állította nekem az egyik bank, hogy már a szerződést megelőző, ingatlan értékbecslő által végzett felmérésnek is előfeltétele az igénylők házasságkötése? Még nem vagyunk összeházasodva, de annak ismeretének hiányában, hogy egyáltalán mennyire becsülik a még fennmaradó költségeket (mennyi támogatásra számíthatunk), nem feltétlen szeretnénk lóversenyt csinálni az esküvőből, lakodalomból, ami nem mellesleg 2-3 millió Ft-os költséggel bír. Másképpen: csekélyebb összegért nem rendeznénk 100 m-es futóversenyt az oltárhoz.
Amennyiben nem feltétele, Önök tudnak biztosítani értékbecslőt?
Köszönettel: Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-11 - 14:04

Kedves Árpád!
Igen, a kormányrendelet értelmében a beépített világító berendezés elszámolhatósága számunkra is kérdésesnek tűnik. Esetleg kérheti az ügyben az NGM állásfoglalását.
Előzetes értékbecslésre van lehetőség az építkezésre vonatkozó összes dokumentum benyújtásával. Ennek nem feltétele a házasságkötés. Irodánk csak CSOK ügyintézéssel sajnos nem foglalkozik, de ha hitelfelvétel is kapcsolódóik hozzá, Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes. Irodáink elérhetőségét ITT találja.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Dianna szerint:

2018-03-26 - 06:34

Tisztelt Szakértők!
Kérdésem az lenne, hogy felvehető-e a 10+10 milliós támogatás, építés alatt álló, magánszemély tulajdonában lévő házra?
Köszönöm válaszuk!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-26 - 14:09

Kedves Dianna!
Ha az ingatlan 2008. június 30. után kiadott építési engedély alapján épült, s azt Önök még félkészen megvásárolják, akkor az építkezés befejezéséhez a hátralévő munkálatot értékéig jogosultak lehetnek a 10+10 milliós kedvezményre. Erről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

Zsuzsa szerint:

2018-03-23 - 15:15

Üdvözlöm!
Kérdéseim:
1. 2017 januárjában tértünk haza Magyarországra. A férjem Ausztriában dolgozik továbbra is (lassan 3 éve), én osztrák gyest kaptam 2015 szeptemberétől 2017 júniusáig. Dolgozom 2017.09.01. óta (tehát 6,5 hónapos munkaviszonyom már megvan) és 3 gyerekünk van (Férjemnek nincs magyar tb jogviszonya.)
Jogosultak vagyunk-e a 10+10 milliós csokra?
2. Telekvásárlás előtt állunk, milyen előírások vonatkoznak a telekre?
3. Férjemnek van egy lakása, melyet eladnánk. A vételárat be kell-e forgatni az új ház építésébe, ha igen milyen %-ban ?
4. Vidéken építenénk házat, van-e maximalizálva az építendő ház értéke?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-24 - 15:00

Kedves Zsuzsa!
1. A 10+10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves folyamatos TB jogviszony szükséges. Ha tehát az osztrák gyes ideje alatt is rendelkezett Ön Ausztriában TB jogviszonnyal, melyet az illetékes külföldi hatóság igazol és azzal együtt megvan a 2 éves jogviszony, jogosultak lehetnek a kedvezményre. Amennyiben az Ön részéről nem igazolható a 2 év, úgy a kedvezmény igénybevételére akkor lenne lehetőségük, ha férje részéről igazolható a 2 éves kinti TB jogviszony és vállalná, hogy 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.
2. A teleknek lakóingatlan vagy lakás megnevezésű ingatlan felépítésére alkalmasnak kell lenni. A közművekre vonatkozó előírásokat fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
3. Eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség nincsen.
4. Az építendő ház értéke, hasznos alapterülete nincsen maximalizálva.

Gergely szerint:

2018-03-18 - 18:07

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Egy romos állapotú családi házat újítunk fel, melyet nagyobb részben vissza kellett bontani, de a főfalkontúrok az alsó szinten megmaradtak. Az aljzatot is cserélni kellett. Az építési munka volumene új építésnek felel meg. Az össz alapterület nem nő.
Van módunk csok igénylésre?
Köszönettel.
Gergely

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 18:21

Kedves Gergely!
CSOK igénylésre akkor van lehetőségük, ha az építési engedélyük új lakóház építésére szól vagy az egyszerű bejelentés új lakóház építésére vonatkozik.

Zsófia szerint:

2018-03-18 - 17:26

2017. november 21-én kötöttük meg a szerződést a bankkal. A kivitelező az időjárás miatt (hó, eső, fagy) nem tudta eddig megkezdeni az építkezést. A szerződésben van egy kitétel, miszerint 6 hónapon belül az első számlákkal el kell számolni. Ez a 6 hónap a mi esetünkben május elejére esik, azaz addig van bő másfél hónap. Ez alatt nagy valószínűséggel a kivitelező nem jut el addig a szintig, hogy erről a megfelelő összegű számlát benyújthassuk.
Van arra lehetőség, hogy ezt a 6 hónapos határidőt meghosszabbítsuk az időjárási vis maior helyzetre hivatkozva? Mi tudnak javasolni?
Köszönettel válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 17:41

Kedves Zsófia!
A CSOK rendelet március 15.-ei módosításával megszűnt ez a felróhatósági szabály. Nem kell alkalmazni a 2018. március 15-ét megelőzően benyújtott támogatási kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósítás alatt lévő támogatásokra sem.

Szabolcs szerint:

2018-03-18 - 16:30

Tisztelt Hitelnet!
Építkezni szeretnénk CSOK igénybevételével. Kérdésem, hogy az ehhez megvásárolandó telek lehet-e az 5 éves fiam nevén, illetve hogy így hitelezi-e bank a telket, hogy én vagyok a hitel fizető?
Köszönettel:
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-18 - 17:17

Kedves Szabolcs!
A CSOK-kal finanszírozni kívánt építkezés helyszínéül szolgáló teleknek a gyermek nem lehet a tulajdonosa, csak Ön mint támogatott személy. Kivéve az alábbi esetet: Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Edit szerint:

2018-03-17 - 23:22

Tisztelt Ügyintéző!
Van egy 90 m2-es házunk, amit nem kívánunk lebontani. Mellé építenének (hatóság engedélyezi a mellé építést) egy külön bejáratú kb. 130 m2-es emeletes épületet. Tervünk szerint a két épületet a használati engedély megszerzése után átjárhatóvá tennénk. Igen, ez egy burkolt bővítés, de az új épületre vonatkozó kritériumoknak megfelel.
Vajon erre megadhatják a 10 milliós támogatást (3 gyerek esetében)?
Előre is köszönöm véleményezését, Edit

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:29

Kedves Edit!
Amennyiben az építendő külön bejáratú lakás megfelel minden tekintetben a CSOK feltételeknek, úgy a támogatás igénybe vehető. Arról, hogy a későbbi átalakításnak lenne-e visszafizetési kötelezettséggel járó következménye, a területileg illetékes járási hivatal tud tájékoztatást adni.

Gyula szerint:

2018-03-16 - 15:33

Az lenne a kérdésem, hogy megigényeltük a csokot és azt mondták, hogy azért nem kapjuk meg, mert 2017-ben lejárt az építési engedély. A ház új építésű, 2012-ben kezdtük önerőből. Most szerkezetkész. Az építésügyi hatóságnál azt mondták, hogy új építési engedélyt már nem adhatnak ki, mert már szerkezetkész a ház. A bank meg ezért nem adja meg a csokot. Erről, hogy nem adnak új építési engedélyt ki, hivatalos végzést küldtek és a bank ezért nem fogadja el.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 04:33

Kedves Gyula!
Ha nincs érvényes építési engedély, akkor sajnos a bank valóban nem tudja befogadni kérelmüket. Azt kellene tudni, hogy milyen érvényes dokumentum adható ki az építésre vonatkozóan, s ennek ismeretében javasoljuk egyeztetni a továbbiakat.

Mária szerint:

2018-03-10 - 16:32

Azt szeretném tudni, hogy honnan tudom, elfogadják-e annak a számláját, akitől vásárolni szeretnék gipszkartont, nyílászárókat stb…?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-11 - 14:40

Kedves Mária!
A CSOK igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.

Bernadett szerint:

2018-03-08 - 13:34

Tisztelt hitelszakértő!
Építkezésbe fogunk bele, a telkünk már megvan, és tőke is elegendő az építkezésre. Van egy 2 éves gyerekünk.
Kérdésem az lenne, milyen lehetőségeink vannak egy gyerekre, és mi a menete az igénylés elindításának.
Várom válaszát.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 13:54

Kedves Bernadett!
Új lakóház építéséhez 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
Március 15-től egyszerűsödnek az igénylés dokumentumai. Erről honlapunkon hamarosan tájékozódni tud. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Endre szerint:

2018-03-08 - 12:54

Tisztelt Hitelnet!
Közművesítetlen telkünkön építkezni szeretnénk. A víz bekötése kiváltható rétegvizes, bevizsgáltatott vizű fúrt kúttal úgy, hogy a csok 10+10-es konstrukciójú hitelt szeretnénk felvenni?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel, Endre

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 13:07

Kedves Endre!
A 10+10 milliós támogatáshoz a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút csak abban az esetben fogadható el, ha az adott településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás.

Anett szerint:

2018-03-08 - 09:27

Jó napot kívánok!
Én egy egyedülálló egy gyermekes édesanya vagyok. Egy ház befejezésére szeretnék CSOK-ot igényelni.
A kérdésem az, hogy kaphatok-e és mennyi összeget kaphatnék?
Mik a feltételek, milyen papírok kellenek?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 10:24

Kedves Anett!
Új lakóház építése esetén a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülése esetén lehet jogosult a támogatásra, 1 gyermek után 600.000 Ft összegben.
Az igényléshez szükséges dokumentumok március 15-től egyszerűsödnek, erről a pontos tájékoztató honlapunkon hamarosan elérhető lesz.

Kornélia szerint:

2018-03-07 - 13:17

2016-ban kezdtünk építkezni, még nincs használatba vételi engedély. Nem generál kivitelezés, mivel több kivitelező is érintett. Önerővel finanszírozott. Nem rendelkezünk névre szóló számlákkal, mivel a vállalkozók vették az alapanyagokat. Ilyen esetben, hogy lehet két gyerekre igénybe venni a CSOK-ot.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-07 - 14:40

Kedves Kornélia!
A jogosultságnak minden esetben feltétele, hogy a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával igazolják. Az építési munkálatokat végző vállalkozók által kiállított számlák is elfogadhatók.

Judit szerint:

2018-03-01 - 14:19

Üdvözlöm!
Önök ezt írták: “Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.”
Mi 2019 márciusában akarjuk elkezdeni az építkezést és 2 gyerekre szeretnénk a csokot igényelni (2,6M Ft). Akkor a csokhoz az igénylést mikor kell bejelenteni? Mikor kell elkezdeni az egész folyamatot, hogy időben se essünk ki?
Jövő héten megyünk tervezőhöz.
Köszönöm a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 06:04

Kedves Judit!
A CSOK kérelem benyújtásához szükséges van az építkezéssel kapcsolatos teljes tervdokumentációra, tehát amíg az nincs meg, addig a kérelmet nem tudják benyújtani. Kérdés az is, hogy milyen készültségi fokig tudnak eljutni saját erőből, időben mikor lesz szükségük a CSOK összegére. Ha 2019 márciusában tervezik kezdeni az építkezést, elég akkor elindítani a CSOK igénylést is.

Csaba szerint:

2018-02-28 - 14:43

Tiszteletem,
Kinéztem egy telket, amin egy 2010-ben épített alap van. Szeretnék építeni rá egy házat a CSOK segítségével.
Igényelhetem-e?
Üdv.
CS

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-02 - 12:49

Kedves Csaba!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – a rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Vilmos szerint:

2018-02-26 - 19:57

Én is egyet értek, sok ügyintéző nagyon köcsög. Úgy állnak a dolgokhoz, mintha saját pénzüket kéne ideadni. Nem hiszem el, hogy nem lehető találni egy normális ügyintézőt, aki csak a megoldást keresi, nem csak azt tudják mondani, hogy hogyan nem lehet. Mi az alaptól szeretnénk házat építeni, de fél éve futjuk a köröket. Telefonban mindent ígérnek és mikor az ügyintézőhöz érkezünk, teljesen hülyének nézik az embert, egyáltalán nem rugalmasak az ügyintézők. Megköszönném, ha valaki jelezne, ha létezik egy normális ügyintéző.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-27 - 05:04

Kedves Vilmos!
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával, ahol Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére hitel és CSOK ügyintézésben!

Emese szerint:

2018-02-26 - 06:12

Használt ingatlant vásároltunk 2011-ben. Négy falat hagytuk meg, azonkívül mindent elbontottunk, valamint a tetőteret beépítettük. Az építési engedélyünk 2013-ban kelt. Jelenleg 80%-a készen van az ingatlannak.
Érdeklődni szeretnek, hogy ebben az esetben 2 gyermekre igényelhető-e a CSOK?
Várnám visszajelzését.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-26 - 06:19

Kedves Emese!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőségük. Építkezésre CSOK akkor igényelhető a kedvezmény, ha az alapozási munkálatoktól kezdődően teljes egészében újonnan építik a házat.

Beatrix szerint:

2018-02-25 - 00:54

Üdvözlöm!
Átnéztem milyen dokumentumokat kell beszerezni, ha külföldi munkavállalóként szeretném a CSOK támogatást igényelni.
Biztosan voltak már akik Angliában dolgoztak korábban, meg tudná mondani pontosan mely Angliában beszerzett nyomtatványokat kell kitöltenem és bemutatnom?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-25 - 07:31

Kedves Beatrix!
Kérdésére központilag sajnos nem tudunk válaszolni. Kérjük, online adatlapunk kitöltésével forduljon a területileg illetékes Hitelnet irodánkhoz!

Gábor szerint:

2018-02-23 - 20:45

Tisztelt Hitelnet!
Három kiskorú gyermekünk van és elgondolkodtunk a Csok igénybevételén. Nagyszüleim volt családi háza amit örököltem, jelenleg üresen áll. Mivel az épület egyébként jó alap lenne, de a hozzáépüléshez tudomásom szerint csak a 2.2M Csok vehető igénybe, mi a teendő az ingatlannal a 10 milliós Csok igénylésére? Gondolom tervezés, bontási engedély, bontás… De milyen szintig? Le az alapig? Vagy 1-2 külső egyébként hibátlan, hőszigetelt fal maradhat? Nyilván az építési engedély beszerzése után generálkivitelező végezné az építést, alapterület növeléssel, tehát nem csak a már meglévő alapterületet használva.
Segítségüket megköszönve.
Tisztelettel:
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-24 - 05:37

Kedves Gábor!
A CSOK rendelet értelmében újnak csak az alapozási munkáktól kezdődően teljesen újonnan épített lakóingatlan minősülhet, így véleményünk szerint ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe tudják venni, sem falak nem maradhatnak és új alap is szükséges.

Henrietta szerint:

2018-02-22 - 14:07

Tisztelt Hitelnet!
Új házat szeretnénk építeni/építtetni, amihez most keresünk telket. Üdülő besorolású telekre is igényelhető a CSOK vagy csak lakóövezetire?
Két gyermekünk van, így a 2,6 millió forintos támogatást szeretnénk igénybe venni, hitel nélkül, önerőből.
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Henrietta

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-22 - 15:25

Kedves Henrietta!
A CSOK csak olyan ingatlan építéséhez vehető igénybe, amely felépültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Az üdülőként feltüntetésre kerülő ingatlan, még ha állandó lakóhelyként is szolgál, sajnos nem felel meg a CSOK feltételeknek.

Henrietta szerint:

2018-02-22 - 15:30

Nagyon szépen köszönöm a gyors választ. Ennek megfelelően választunk telket.

További szép napot kívánok.

Nikoletta szerint:

2018-02-22 - 05:04

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy a már teljes egészében felépült családi házunkra kérhetünk visszamenőleg csok támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-22 - 05:11

Kedves Nikoletta!
A CSOK építkezés esetén a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozásához igényelhető addig, amíg nem kerül kiadásra a használatbavételi engedély. Ha még nincs használatbavételi engedély, de a családi ház már felépült, visszamenőleg nincs lehetőség a kedvezmény igénybevételére.

Péter szerint:

2018-02-19 - 21:09

Tisztelt Hitelnet!

Három – meglévő – gyermekre szeretnénk igénybe venni a 10M HUF összegű CSOK-ot. Kinéztünk egy “kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű ingatlant. Régen pince lehetett, amit kibővítettek, összközműves, statikailag jó állapotú. A környék immár új családi házas. Teljes felújítást igényel, valamint bővíteni is szeretnénk (lebontani tehát nem), valamint lakóházzá átminősíteni. A generál kivitelező megvan.
A kérdés: kötelező lebontani, vagy így is lehet új CSOK-ot igényelni? Speciális, mert nem lakóingatlan bővítése (gazdasági épület) a cél és bár nem egyértelmű, az alapozástól való építést is lakóingatlanra használja a törvény, ez pedig nem lakóingatlan jelenleg. A bővítés építési engedély köteles lesz.
Mi ilyenkor a szabály?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 10:22

Kedves Péter!
Az új lakásra vonatkozó 10M Ft összegű CSOK csak abban az esetben igényelhető, ha az alapozási munkáktól kezdődően új ingatlant építenek, amely felépültét követően lakóházként vagy lakásként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban.
Bővítéshez a jelenlegi megnevezéssel sajnos nem igényelhető a támogatás. Feltétel, hogy a bővítendő ingatlan már a CSOK kérelem benyújtásakor lakóingatlanként legyen nyilvántartva.

Krisztina szerint:

2018-02-19 - 06:09

Üdvözlöm Önt!
Az lenne a kérdésem, hogy 2008. előtt épített házra, amelyen még mindig nincs használatba vételi engedély, arra megkapható-e a 10 millió Ft összegű CSOK? Három gyermekünk van. Sok munka lenne még a házon: fűtés beszerelése, vízvezetékek beszerelése, valamint burkolási, villanyszerelési és festési munkálatok. Ebben az esetben mi a helyzet? Nekem 1 éves 4 órás bejelentett munkaviszonyom van, férjemnek pedig folyamatos a TB jogviszonya csak, ha 2 évre visszamenően nézzük, a munkahelyek között volt váltása, de a kettő cég között csak 3 napig volt a munkanélküli hivatalnál felvéve és most jelenlegi munkahelyén 105 napja van.
Ebben a helyzetben megkaphatjuk-e a 10 millió Ft-os CSOK-ot?
Várom válaszát.
Üdvözlettel: Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-19 - 06:19

Kedves Krisztina!
A TB jogviszonnyal nem lenne gond, viszont adott építkezéshez sajnos nem igényelhető a támogatás, mert az eredeti építési engedély 2008. július 1. előtti.

Gergő szerint:

2018-02-15 - 06:05

Üdvözlöm!
Szeretnénk felvenni a 3 gyerek után járó 10 milliós támogatást a szüleim házának tetőtér beépítésére. A ház az édesanyám nevén van. Az eredeti tervek alapján 2 szintes az épület. 2 ütemben épült a ház, aminek csak az első üteme lett bejelentve, ami szerint az emelet még nincs kész. Jelenleg már lakjuk az emeletet is. A fenti hasznos alapterület 85 nm.
A kérdésem az lenne, hogy kivitelezhető-e valamilyen formában a 10 milliós támogatás igénybevétele? A tervem az lenne, hogy édesanyám nekem ajándékozná a teljes ingatlant. Kiürítenénk a felső szintet. Mintha sosem laktuk volna. Az emeletre külön külső lépcső vezetne, ahol kialakítanánk egy 60 nm-es és egy 25 nm-es külön lakást. Mi beköltöznénk a 60 nm-esbe, a szüleim lent laknának a földszinten és 10 év múlva a 25 nm-es lakrészt is hozzácsatolnánk a mi fenti lakrészünkhöz.
Ez így működhet?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-15 - 06:15

Kedves Gergő!
Véleményünk szerint már az új lakásépítésre vonatkozó egyszerű bejelentést sem tudná megtenni, mivel a felső szinte adtak már ki korábban építési engedélyt.

Beáta szerint:

2018-02-14 - 06:15

Házat építünk és már csak tető alá kell hozni. Erre is igénybe vehető a Csok? 2 gyerek után mennyi jár? Ha lehet, leírná nekem hogyan kezdhetnék hozzá az igényléshez, tehát honnan induljak és milyen papírok szükségesek az igényléshez? Most gyesen vagyok 3 évig. Így is igényelhetem?
Köszönöm válaszait.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-14 - 06:35

Kedves Beáta!
Új lakóház építéséhez is igényelhető a CSOK. 2 gyermek után 2,6M Ft összegű kedvezmény vehető igénybe. A jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges az igénylők egyikének részéről. Csak gyes esetén ez az igazolás információnk szerint nem adható ki. Ha van mellette munkaviszony, akkor elvileg igen. Erről pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva olvashat. Várható azonban a napokban az adminisztratív terhek csökkentése, ám a vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így pontos információink nincsenek. Ha lesz, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Andrea szerint:

2018-02-14 - 06:12

Tisztelt Hitelnet!
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy az e-napló feltöltése után mikor mehetünk a bankba a csok-ot és a hitelt intézni?
Ki kell várnunk a 15 napot vagy már ezen időn belül is elindíthatjuk a kérelmünket?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-14 - 06:26

Kedves Andrea!
Az e-napló feltöltése után már elindítható a CSOK és hitelkérelem. A kérelemmel be kell nyújtani egy Nyilatkozatot is a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséhez kapcsolódóan. Ez a nyilatkozat a bejelentés megtörténtét követő 15 nap után tehető meg.

Era szerint:

2018-02-12 - 11:46

Tisztelt Hitelnet!
Vásároltunk nemrégiben egy telket és szeretnénk igénybe venni a 10+10 milliót. Van már egy gyermekünk és még vállalnánk 2-t. Önerő szükséges a CSOK-hoz? A telek annak számít már?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 12:30

Kedves Era!
A költségvetés, a telek területi elhelyezkedése és az igénylők jövedelmi helyzete alapján határozható meg, hogy mekkora készültségi fokot kell elérni, vagyis mennyi önerő szükséges egy adott építkezéshez. Önmagában a telek sajnos nem jelent készültségi fokot.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes!

László szerint:

2018-02-09 - 05:31

Kedves Cím,
Sajnos gyorsan elmentek a hónapok és szerintünk egy kicsit későn kezdtünk a csokkal foglalkozni és most talán egyszerűbb megvárni a 15.-ét. Új házunk már épül és az utolsó részletként raktuk be a CSOK-ot. Építkezés befejezése március 30. és utolsó kifizetés is, tehát a CSOK.
Már elkéstünk? Ez a 60 nap bezavar és mert az már több mint nekünk jó lenne 🙁
Köszönöm előre is válaszát!
Üdv.
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 06:13

Kedves László!
Az a kérdés, hogy mekkora összegű CSOK-ot szeretnének igénybe venni. Előírás ugyanis, hogy a CSOK a hitelintézet által elfogadott bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására vehető igénybe. Ha a költségvetésből már nincs annyi munkálat hátra a ház készültsége miatt, mint amennyi a kedvezmény összege, akkor csak a hátralévő munkálatok összegéig tudják a támogatást igénybe venni.

Izsó szerint:

2018-02-08 - 05:31

Tisztelt “Szakértő”!
Egy új ikerházat szeretnék építeni 3 gyerekes csokkal – ikerfelemmel együtt. Ez a terület osztatlan közös telken belül van. 90 nm-es házhoz nincs pénzünk, ezért kb. 70 nm lakást szeretnénk építeni. AZ ikerfelem is hasonlót. Mikor és hogyan kell társasházat alakítani az osztatlan közös telek viszonyában?
Továbbá csok szempontjából a létrejövő társasház másik része lehet-e egy régebbi lakás, amely egy osztatlan közös telken belül van.
Előre is köszönettel: ….

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-10 - 04:04

Kedves Izsó!
A CSOK kérelemmel egyidejűleg előzetes társasház alapító okirat nyújtható be, majd miután felépült az ingatlan, lehet létrehozni az albetéteket, vagyis ekkor valósul meg a társasház alapítás. Társsasházzá alakítás információink szerint akkor lehetséges, ha a lakások között van falkapcsolat. Ez ügyben ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvéd tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

Balázs szerint:

2018-02-08 - 05:20

Jó napot kívánok!
Olyan kérdésem lenne, hogy a párommal 2 gyermekünk van és egy harmadikat is szeretnénk! Kb. van 2 millió önerőnk, tehát ennek alapján a 10M forintos támogatást megkapnánk? És a vásárolt telekből az áfát vissza lehet igényelni? Plusz ha rendelkezem személyi kölcsönnel, mennyi az esélye, hogy hitelt is kapunk? Ha egybe vonatjuk a számlánk, az megoldás lehet?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 05:27

Kedves Balázs!
A 10 milliós támogatást építkezés esetén a hitelintézetek készültségi fokkal arányosan, utólag folyósítják. A kedvezményből tehát először akkor folyósít a bank, ha az általuk elfogadott költségvetéshez szükséges önerő már beépítésre került. Az ÁFA visszatérítés az építési telek vételárának vonatkozásában is kérhető utólag, aminek a folyósítása szintén az önerő beépítése után történik. Feltétel azonban, hogy a telek eladója nem magánszemély, hanem gazdálkodó szervezet. A személyi kölcsön törlesztő részletét a jövedelemvizsgálat során figyelembe veszik a bankok, de a hitelfelvételt nem zárja ki automatikusan. Meghatározó, hogy az igazolt nettó jövedelmükhöz képest mekkora a személyi kölcsön havi törlesztő részlete.
Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink tájékoztatni fogják!

Márta szerint:

2018-02-07 - 12:41

A kérdésem az, hogy új ház építésénél (ha csok-ot és hitelt is felveszünk), van-e különbség a bankok között a szakaszos folyósítást illetően. Melyik bank az, aki a legkevesebb szakaszra bontja folyósítandó összeget, illetve van-e olyan bank, aki kettő szakaszban folyósít? Azt hallottam, hogy az Unicredit Banknál ez így van!
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-07 - 13:02

Kedves Márta!
Hitelintézetenként és ügyletenként változhat a csok és hitel folyósításának üteme. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást az adott ügylet részleteinek ismeretében tudunk adni. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes!

Edit szerint:

2018-02-06 - 11:27

Miért nem kapnak azok CSOK-ot, akik önerőből építkeznek már 10 éve, próbálják maguktól megoldani (nem eladósodva) minden feltétel teljesítve, csak az a gond, hogy régiek a számlák? Miért vagyunk ezért mi büntetve? A ház állapota: a tető rajta, de még a nyílászárók és a többi nincs kész, pont az a 10 millió Ft hiányzik, hogy befejezzük.
Hova lehet ilyen kérelemmel fordulni, hogy mi is jogosultak legyünk rá, ha már az ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu címre írva másnap már vissza is jött a válasz, hogy nem jogosultak rá és más alternatíva lehetőséget sem tudnak ajánlani?
Köszönöm:
Edit

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-07 - 05:11

Kedves Edit!
Mivel a vonatkozó kormányrendelet nem teszi lehetővé fenti esetben a támogatás igénybevételét, ezért sajnos ilyen kérelmét sehol nem tudják pozitívan elbírálni.

László szerint:

2018-02-06 - 11:21

Mintha olyat olvastam volna ki a tájékoztatóból, hogy a tulajdonomban lévő családi házat, ha eladom akkor a vevő igényelheti a CSOK támogatást, ugyanis 2008. július után kaptuk kézhez az építési/bővítési engedélyt, van már használatba-vételi engedélyünk /2013/. Tehát a vevő, ha jogosult, megveheti ezt a Budakeszin lévő családi házat CSOK-kal?
Vagy én, mint az építést/bővítést végző áfa visszatérítést igényelhetek visszamenőleg?
Üdvözlettel:
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-07 - 04:53

Kedves László!
A leírtak alapján a fenti ingatlant a vevő – jogosultság esetén – a használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK igénybevételével vásárolhatja meg. Adott ingatlan a vonatkozó kormányrendelet értelmében nem minősül újnak. Újnak csak az a lakás minősülhet, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.
ÁFA visszatérítés visszamenőlegesen sajnos nem vehető igénybe. Adó-visszatérítési támogatás új lakóingatlan építése esetén a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására igényelhető a használatbavételi engedély kiadása előtt.

Júlia szerint:

2018-02-06 - 05:34

Lehetőség van-e határon túl élő magyar állampolgároknak az állandó lakhelyük szerinti településen történő építkezés esetén igénybe venni a Csok támogatási összegeit?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-06 - 05:54

Kedves Júlia!
A CSOK Magyarország területén megvalósuló lakásépítés esetén vehető igénybe.

Judit szerint:

2018-02-05 - 21:14

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg tulajdonos vagyok egy új építésű házban a férjemmel 50-50%-ban és a sógornőmnek holtig tartó haszonélvezeti joga van a házon. Válunk és terveink szerint két gyerekünknek ajándékozzuk a házat fele-fele részben, sógornőmnek megmarad a haszonélvezete.
Kérdésem, ha én mégis belevágnék egy új ház építésébe, akkor igénybe tudom-e venni a gyerekek után a CSOK-ot, ha nekik van már háztulajdonuk? Illetve befolyásol-e valamit, ha a sógornőm mellett, én is kapnék a régi otthonunkban haszonélvezeti jogot (ez még tárgyalás alatt van)?
A kiszemelt telken egy régi ház áll, ezt lebontva, építkeznék. Mekkora összegre vagyok jogosult 2 gyerek után?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-06 - 05:24

Kedves Judit!
A gyermekek lakástulajdona nem befolyásolja a CSOK jogosultságot, mint ahogy az Ön esetleges haszonélvezeti joga sem.
Ha még nem vettek igénybe gyermekek utáni lakáscélú támogatást, akkor az építkezéshez két gyermek után 2,6M Ft összegű CSOK-ra lehet jogosult.

Memphis szerint:

2018-02-05 - 11:53

Szuper, köszönöm!

Zsolt szerint:

2018-02-04 - 18:43

Tisztelt Szakértő!
Igényeltük 10+10 CSOK-ot, sikeresen megkaptuk! 4 részletben folyósítják, a készültség foknak megfelelően! 3-4.részlet hitelt nem kérnénk, mivel lett annyi bevételünk!
Mit lehet tenni? Hátralévő hitelfolyósítás lemondása, létezik ilyen?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-04 - 18:47

Kedves Zsolt!
Igen, a fennmaradó hitelösszegről lemondhatnak. Ez ügyben kérjük, keresse a hitelnyújtó pénzintézetet.

Zsolt szerint:

2018-02-07 - 14:11

Banki ügyintéző szerint ez szerződésmódosítás lenne (közjegyző meg stb. költség), de nem biztos benne! Maga szerint? Vagy teljes hitelfelvétel utáni 4 millió előtörlesztés (1,5% díj – 60.000 Ft) egyszerűbb?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 12:59

Kedves Zsolt!
Nem tudjuk, melyik hitelintézetről van szó adott esetben, de információink szerint nem minősül sem szerződésmódosításnak, sem előtörlesztésnek, ha Ön lemond a keretmaradványról, így ezzel összefüggésben díjfizetési kötelezettség sem keletkezik.

Zsolt szerint:

2018-02-08 - 16:12

UniCreditnél van CSOK-os hitelünk és maga a banki ügyintéző sincs tisztába azzal, hogy ilyenkor mi a teendő, jobbra-balra telefonált! Amúgy leadtuk a kézzel írott kérelmet, amibe hitel további folyósítását nem kérjük!

Laci szerint:

2018-01-30 - 03:58

Tisztelt Szakértő!
Csok-os új ház építést tervezünk, társasházas ikerház formájában egy osztatlan közös telekhányadon. A telekrészen már van megnyitott e-napló egy korábbi tervvel, de még nem történt semmi – egy ház is bontásra várna a területen. Generálkivitelezőnk már lenne. Az eddigi tervező is szívesen újratervezi a két új leendő vevőnek az ikerházat – még az eladó által fizetve. A már meglévő terv a bontásra kerülő ház egyik falának/falrészletének meghagyásával, azt a helyzetet érné el, hogy az új épület – az utcára jellemző utcafronti telekhatárra való beépítéssel ellentétben – szabadon álló beépítésű lenne, mert ilyen a bontásra kerülő ház is. Úgy tudom, hogy csok/adó/hitel igényléskor nem igazán jó, ha a régi házból marad valami is. Ha viszont lebontanánk mindent, az újabb terv révén előálló ház utcafronti beépítést kellene hogy kapjon – aminek azért nem örülnénk. Viszont a csok és társait sem szeretnénk elhagyni.
Kérdés, hogy mit javasol? Hogyan látja ezt az egészet?
Előre is köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-30 - 04:26

Kedves Laci!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében CSOK szempontjából újnak akkor minősül egy lakóingatlan, ha az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan építik.

Péter szerint:

2018-01-28 - 17:36

Tisztelt Címzett!
10 milliós CSOK igénybe vehető-e új ház építésére, ha a telken már áll egy ház?
Hamarosan tervezünk telket venni, amin vagy egy 60 nm-es parasztház, viszont pár év múlva szeretnénk egy új 120 nm házat építeni.
Erre igénybe tudjuk-e venni majd a CSOK-ot?
Köszönettel.
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-29 - 06:28

Kedves Péter!
A 10 milliós CSOK igénybe vehető új ház építéséhez akkor is, ha a telken már áll egy ház, amennyiben ezt a helyi rendezési terv is lehetővé teszi. Először is tehát a területileg illetékes építési hatóságnál kellene megkérdezni, hogy adott telken milyen további beépítésre van lehetőség. Ha működhet a különálló ház, akkor – a jelenleg hatályos rendelkezések értelmében – működhet a CSOK igénylés is a további CSOK feltételek teljesülése esetén, de azt sajnos nem tudjuk megmondani, hogy pár év múlva milyen CSOK előírások lesznek érvényben.

Dalma szerint:

2018-01-23 - 19:33

Tisztelt Cím!
Vásároltunk egy ingatlant férjemmel közösen, melyen egy 40 nm-es ház áll/állt. A ház rossz állapotú volt, így bontásra ítéltük. Szeretnénk felvenni a csok-ot új ház építéséhez.
Érdeklődni szeretnék, hogy ebben az esetben az üres telek létrejöttét igazolnunk kell, vagy csak elég a bejelentésben leadott tervdokumentáció, mely tartalmazza az erre vonatkozó paramétereket is. (A hitelintézmény értékbecslője szemrevételezéssel konstatálhatja, hogy a bontás megtörtént.) Az építési hatóságnál javasolták, hogy együtt kezeljük, a régi ház bontásának és az új nagyobb ház létrejöttének bejelentését.
Szíves válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 13:37

Kedves Dalma!
Információink szerint nem elvárás, hogy az ingatlanfedezet beépítetlen építési telek legyen, ezért nem szükséges a bontást követően eljárni a földhivatalnál azért, hogy más besorolást kapjon az ingatlan. A felépülő építménynek azonban lakóingatlan besorolást kell kapnia.

György szerint:

2018-01-16 - 12:07

Üdvözlet!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha adott egy új ház építkezés, ami az igénylés időpontjában túlkészültséget állapítottak meg, így az 5 milliós áfa visszatérítés helyett csak 3 milliót igényelhettünk! De azóta változtak az igénylés feltételei többször is, 2016-ról van szó. Utólag még a kiutalás előtt azt mondták, mégis kérhetnénk a teljes összeget, ha mindent újra indítunk! Ezt nem tudtuk megtenni, mert már hitelbe dolgoztak a kivitelezők. A különbözet 2 millió már semmiképpen nem igényelhető meg? Szóval azt elvesztettük?
Várom és reménykedem pozitív válaszában!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-17 - 05:22

Kedves György!
Információink szerint visszamenőlegesen már sajnos nem tudják igénybe venni a különbözetet.

Imre szerint:

2017-12-28 - 21:13

Tisztelt szerkesztő!
2007-2008-ban építkeztünk. A használatbavételi engedély is megvan, de a ház még nincs befejezve, sok pénzt kellene még ráköltenünk. Mi szocpolt 2,4 milliót megkaptuk 1 gyerekre és a másodikra megelőlegezték. Közben megszületett a második, és idén a harmadik.
A kérdésem az lenne hogy a 7,6 milliót a tökéletes befejezéshez plusz szoba kialakításhoz, vagy hitel betörlesztéshez kihasználhatom-e? Mi lenne a járható út?
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Imre

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-29 - 07:38

Kedves Imre!
A 7,6M Ft-os CSOK különbözetre kizárólag másik, új lakás építése vagy újépítésű lakóingatlan vásárlása esetén lehetnének jogosultak. A kedvezmény a 2007-2008-ben épített lakóingatlan befejezéséhez, bővítéséhez és fennálló hiteltartozásának csökkentéséhez sajnos nem vehető igénybe. A fennálló tartozás a 3. gyermek után járó 1,4M Ft összegű szocpollal lenne csökkenthető. Ez ügyben a hitelnyújtó bankhoz fordulhatnak.

Robi szerint:

2017-12-08 - 20:59

Tisztelt Szakértő!
2007-ben építkeztünk, kaptunk a két gyerekünkre 2,4M Ft szocpolt és vettünk fel hitelt is. 2015-ben született a 3. gyerekünk, akinek a szocpoljával az addigra már 400 ezer forintra apadt lakáshitelt törlesztettük ki. Ha most újra építkeznénk jól számolom, hogy 10 – 2,8 = 7,2 Csokra vagyunk jogosultak?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 05:28

Kedves Robi!
Igen, a leírtak alapján 7,2M Ft CSOK különbözetre lehetnének jogosultak új lakás építése esetén.

Gábor szerint:

2017-12-06 - 17:11

Kedves Hitelnet.hu!
Új építésű ingatlant szeretnék építeni saját tulajdonú kft-vel eladásra.
Három kérdésem lenne:
1) Kell-e valamilyen különleges bizonyítvánnyal rendelkezzen a cégem ahhoz, hogy a leendő vásárlóm CSOK-t igénybe tudjon venni az ingatlan megvásárlásához? Gondolok itt a társasági szerződésben meghatározott tevékenységi körre, vagy bármilyen NAV-s igazolás vagy bármilyen tagság, kamara stb…
2) Kaphat-e majd CSOK-t a leendő vásárlóm, ha a telek egy magánember nevén van, akivel leszerződik a kft-m. A telek nem lenne “bevíve” a kft-be, de az épület a kft tulajdona lesz.
3) Az eladáskor szét lehet-e választani a telekrészt és az épületrészt? A telket a magánszemélytől venné meg, az épületet a kft-től.
Családi házról van szó vagy 2 lakásos kis társasházról.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-08 - 05:38

Kedves Gábor!
1. A cég tevékenységi köre alapján jogosult kell, hogy legyen ingatlanértékesítésre.
2-3. Az adásvételi szerződésben ugyan külön fel kell tüntetni a telekárat és a felépítmény árát, de a teleknek szintén az eladó gazdálkodó szervezet nevén kell lenni. Információink szerint nem megfelelő, ha a telekhányad magánszemély nevén van.

Incy szerint:

2017-12-05 - 11:45

Szép napot.
A kérdésem az lenne, ha van egy saját telkünk és erre szeretnénk generálkivitelezéssel házat építtetni, annak mi a menete? Mert nekünk azt mondta a vállalkozó, hogy ez akkor lehetséges, ha ügyvéd által mi eladjuk neki a telket és úgy kötünk rá egy generálkivitelezésű házépítési szerződést.
Kérdésem az lenne, hogy ez megoldható-e nélkül is vagy ezt tényleg így kell?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-05 - 12:22

Kedves Incy!
Generálkivitelezővel történő építkezés esetén (is) az Önök nevén kell lenni a teleknek, nem pedig a generálkivitelezőén.

József szerint:

2017-11-28 - 16:34

Kedves Szakértő!
A lakástámogatásokkal (CSOK és áfa-visszatérítés) az alapoktól újonnan épített lakóépület bekerülési költségébe beleszámít a pincehelyiség akkor is, ha az nem a lakóingatlan alatt, hanem attól függetlenül (a ház mellett néhány méterre), de a telken belül épül?
Valamint a napelem, hőszivattyú, riasztórendszer, kamerák kiépítésének/elhelyezésének a költségeit is figyelembe lehet venni a költségvetésben?
Köszönettel és tisztelettel: József

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-17 - 04:59

Kedves József!
Információink szerint a pincehelyiség bekerülési költéségét nem lehet figyelembe venni, ha az nem kapcsolódik közvetlenül a lakóingatlanhoz, hanem – ugyan a telken belül – de a ház mellett néhány méterre épül. A napelem, hőszivattyú költségei úgy tudjuk belevehetők, a riasztórendszer és a kamerák kiépítésének költségeit illetően az érintett hitelintézet értékbecslője tud pontos tájékoztatást adni.

János szerint:

2017-11-23 - 05:05

Tisztelt cím!
Jelenleg használt lakás vásárlásra szeretnénk kihasználni 2 gyerek után a csok -ot. Kérdésem az lenne, hogy a későbbiekben ha építkezni akarunk, mivel feleségem jelenleg terhes jogosultak leszünk-e még a 10 + 10-re?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-23 - 05:20

Kedves János!
Ha most használt lakás vásárlásra 2 gyermek után igénybe veszik az 1.430.000 Ft összegű támogatást, úgy egy későbbi építkezés esetén a 10M-s CSOK és az igénybe vett 1.430.000 Ft összegű támogatás különbözetére lehetnek jogosultak.

Özséb szerint:

2017-11-12 - 07:18

Tisztelt Szakember!
Érdeklődöm, hogy a új lakás építése esetén a támogatás megítélése után mennyi idő áll rendelkezésre az építkezés befejezésére és az utolsó részlet lehívására.
Továbbá érdeklődöm, hogy – a támogatást igénylők azonosításán és jogosultságuk ellenőrzésén felül – alábbiak közül melyek az igénylés feltételei:
– az igénylők telekre vonatkozó 100% tulajdonrészének megléte, vagy elegendő a telek megjelölése az igényléshez, majd a támogatás megítélése után rendezni a tulajdonszerzést
– lakóingatlanra vonatkozó tervrajzok
– önkormányzat részéről kiadott építési engedély
– kivitelezővel történő szerződés
Válaszát előre is köszönöm!
J. Özséb

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-13 - 05:10

Kedves Özséb!
Az építési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított öt éven belül kell befejezni. Ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig kell bemutatni a használatbavételi engedélyt.
A CSOK igénybevételével építendő lakóingatlanban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot, ezért a hitelintézetek már a támogatás iránti kérelem benyújtásakor elvárják az igénylők telekre vonatkozó 100% tulajdonrészének meglétét. Szintén az igényléskor kell benyújtani a tervdokumentációt, az építési engedélyt (vagy igazolni az egyszerű bejelentést), valamint – kivitelezővel történő építés esetén – a kivitelezői szerződést.

Zsolt szerint:

2017-11-09 - 11:02

Jó napot kívánok!
Idén év elején aláírtuk a CSOK szerződést a bankunkkal. Minden feltételnek megfeleltünk. Mostanában lett meg a készültségi fok (az értékbecslő megállapította 48 %-os készültséget), ami után a banknak folyósítania kellene az első összeget, 8.000.000 Ft-ot. Most azonban azzal fogadott a bank, hogy a 8.000.00 Ft-ról előre kell számlát vinnünk és igazolnunk, hogy azt át is utaltuk a szakembereknek.
Megteheti-e ezt a bank, hogy egy még be sem épített összegről számlát kér?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-10 - 04:32

Kedves Zsolt!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében új lakás építése esetén a támogatott személynek a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákat kell bemutatnia. Ha tehát az értékbecslő 48%-os készültségi fokot állapított meg, akkor információink szerint ezt kell összegszerűsíteni a költségvetés alapján és a folyósításhoz ennek a 70%-át kell számlával igazolni.

Szilvia szerint:

2017-10-23 - 08:39

Hitelnet!
A kérdésem az lenne, ha 3 gyermek után igényelnénk a csok-ot építésre, az ugye 10 millió + áfa visszatérítés 2 és fél millió. De egy könnyűszerkezetes lakóház építése ha kevesebből is kijön, akkor hogy alakul a csok? Mi a protokoll?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-23 - 14:57

Kedves Szilvia!
A támogatások együttes összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét.

Edina szerint:

2017-10-20 - 13:37

Tisztelt Cím!
2003-ban vásároltunk egy 1930-as évben épült 90 m2 vert falú házat. A ház elején lévő két szoba falai 5 éve elkezdetek repedezni. A házat egy további szobával szerettük volna bővíteni, melynek az építése ugyan megkezdődött, de nem fejeztük be, mivel az a ház elején lévő repedések tovább romlottak. Statikai vélemény kértünk és közölték, hogy záros határidőn belül le kell bontani. Ennek kapcsán az engedélyeztetéshez elkészítésre került a tervdokumentáció, mely a családi ház részleges bontására és átépítésére vonatkozik és amelyet a Hatóság idén év elején engedélyezett is.
Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben a Csok igénybe vehető-e a használt házra, hiszen így a ház teljesen új lesz (falazat, szigetelés, ablakok, fűtés stb.), a bővítés megtartásával és annak befejezésével pedig az eredeti 115 m2 helyett 146 m2 lesz.
Válaszukat előre is köszönöm,

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-21 - 04:33

Kedves Edina!
A lakóingatlan részleges bontására és átépítésére kiadott engedéllyel az új lakás építésére vonatkozó CSOK sajnos nem igényelhető. Az, hogy a bővítéshez igényelhető-e a kedvezmény, a tervdokumentáció és a további részletek ismeretében határozható meg.

Szilvia szerint:

2017-10-20 - 07:21

Kedves hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy könnyűszerkezetes lakóház(fa)-ra igénybe vehető-e csok?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-20 - 09:39

Kedves Szilvia!
Nincsen szerkezeti megkötés, tehát ha az egyéb, fenti bejegyzésben olvasható feltételeknek megfelel az ingatlan, igényelhető rá a kedvezmény.

Ferenc szerint:

2017-10-02 - 22:11

Üdvözlet!
Maximum mennyi vissza nem térítendő állami támogatást (CSOK) lehet igényelni öt gyermek esetén használt ház vagy lakás vásárlásra? Sokak szerint már a 10 milliót is megadják. Gondolom ez csak egy szóbeszéd, vagy esetleg a jövőben ez aktuális lenne? Ha igen, akkor mikorra tervezhetik?

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-03 - 04:05

Kedves Ferenc!
A hatályos rendelkezések értelmében 5 gyermek után használt lakóingatlan esetében 2.750.000 Ft összegű CSOK igényelhető. Egyelőre nincs információnk a támogatási összeg jövőben várható emeléséről.

N. szerint:

2017-10-01 - 19:10

Tisztelt Hitelnet!
Szerződtünk egy kivitelezővel egy társasházi lakás építésére/megvételére. Az építkezés 2018 decemberében lesz kész, a párommal 2018 októberében házasodunk össze, 2 gyermeket tervezünk.
Ilyen esetben lehetséges-e a CSOK igénybevétele?
Köszönettel,
N.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-02 - 03:54

Kedves N!
Vállalt gyermek után házastársi kapcsolatban igényelhető CSOK, tehát a CSOK kérelmet csak akkor tudják benyújtani, ha már összeházasodtak. Fontos továbbá, hogy a CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül nyújtható be, így egyelőre csak előszerződést érdemes kötni, a végleges adásvételi szerződést pedig csak a fenti dátumra vonatkozó előírás figyelembevételével.

Gergely szerint:

2017-09-27 - 21:55

Tisztelt Hitelnet!
A CSOK használt lakás vásárlásáról írt cikkükben szerepel az igénylés feltételei között az alábbi bekezdés: “más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik”.
Ez csak a használt lakásra történő CSOK igénylésére vonatkozik, vagy az új lakásra történő CSOK igénylésére is?
Üdvözlettel.
Gergely

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-28 - 12:38

Kedves Gergely!
Ez csak a használt lakás vásárlásához igényelt CSOK-ra vonatkozik. Új lakásra igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.

György szerint:

2017-09-21 - 06:26

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, ha a jelenlegi nem befejezett építkezésemre már igényeltem egy meglévő és egy bevállalt gyermek utáni csokot, amit már szinte teljes egészében folyósítottak, és időközben már teljesítettük is a gyermekvállalást, legalábbis a párom már 6, hónapban van. De rájöttünk, hogy kicsi lesz a ház, ezért 2016-ban beadott tervet, engedélyt módosítanánk úgy, hogy plusz helységekkel növelnénk és aláírnánk harmadik gyermekre!
Ez lehetséges? Illetve miként? A költségvetést újból a nulláról kell beadni?
Várom válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-21 - 06:38

Kedves György!
Mivel már elkezdődött a CSOK folyósítás a jelenlegi szerződésük alapján, így információink szerint nincs lehetőség módosításra. Javasoljuk azonban az érintett hitelintézettel történő egyeztetést!

Aranka szerint:

2017-09-21 - 05:42

T. Szakértő!
CSOK igénybevételét tervezik a gyerekek (fiam-menyem, már meglévő két kisgyermekkel), telket most fogunk vásárolni. Kérdésem, hogy kinek a nevén kell, hogy szerepeljen az építési telek?
Lehet a szülőkén, vagy csak a fiatalok közül az egyik nevén, vagy mindkettő tulajdonába kell, hogy kerüljön?
Válaszát köszöni: Aranka szülő

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-21 - 06:06

Kedves Aranka!
Az építési teleknek a támogatott személyek (fia-menye) nevén kell lenni, más személy nem szerezhet tulajdonjogot és haszonélvezeti jog sem terhelheti. Nem feltétel azonban az 50-50%-os tulajdoni arány.

György szerint:

2017-09-21 - 05:39

Három meglévő gyerekre vennénk fel a CSOK-ot 10+10 összetételben, új ház építésre. Az építési telek 1000 m2, a feleségem 100%-os tulajdona.
Kell-e nekem mint férj résztulajdonosnak lennem a telekben, vagy elég a ráépítési nyilatkozat mindkettőnktől ügyvéddel ellenjegyezve.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-21 - 06:02

Kedves György!
Általában minden hitelintézet elvára, hogy mindkét félnek legyen tulajdonrésze már az építési telekben is, hiszen a jogosultság feltételeként a felépítményben is mindkettejüknek tulajdonrészt kell szerezni.

Zsoli szerint:

2017-09-20 - 06:07

Tisztelt Hitelnet!
Elváltam, két gyermekem után igénybe vett szocpol 800.000.- és 1200000.- megelőlegező + 400.000.- kamattámogatás hitel lezárva, 10 év eltelt! Újranősültem, páromnak van 1 gyermeke, aki után még nem volt támogatás és vállalnánk egy közös gyermeket is!
Kérdésem, hogy mennyi csokot kaphatunk új építés esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-20 - 06:08

Kedves Zsoli!
Új lakás építésére 2 gyermek után 2.600.000 Ft igényelhető, ám mivel Ön az előző házasságában már kapott 2.000.000 Ft gyermekek utáni támogatást, ezért azon összeg felével csökkenteni kell az építkezéshez igényelhető CSOK összegét, így 1.600.000 Ft kedvezményre lehetnek jogosultak.

Zsoli szerint:

2017-09-20 - 06:05

Kedves HItelnet!
Első kérdésem intézném Önökhöz, elnézést, ha esetleg egyértelmű, vagy ismétlés. Két meglévő gyermekünk van, házasságban, nem tervezünk harmadikat, és új ház építésébe kezdtünk (már épp elkezdett). Szeretnénk a 2.6-os támogatást ehhez megigényelni, és egy 2017. januári leírás alapján (illetve részben bank) kezdtem tájékozódni a feltételekről, kizáró okokról. 1/1 lakástulajdonom van, és egy 1/1 jelzáloghitellel terhelten, feleségem adóstársként, illetve a nyár folyamán egy másik 1/1-es lakást eladtam. A mondat első fele lenne a kizáró ok? Ez csak a három gyermeknél nem akadály? Milyen elméleti megoldásunk/összeg lenne lehetséges a két meglévő gyermekre? Korábban semmilyen építéshez/vásárláshoz kapcsolódó támogatást nem vettünk még igénybe.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsadást, Üdv

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-20 - 06:06

Kedves Zsoli!
Új lakás építéséhez igényelt CSOK esetén – két gyermek után történő CSOK igénylésre is vonatkozik – nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás és az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladási árának vonatkozásában sincs továbbforgatási kötelezettség.
Két gyermek után új lakás építéséhez 2.600.000 Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Zsolt szerint:

2017-09-17 - 05:38

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék afelől, hogy nekiállhatunk-e az építkezésnek, ha még nem igényeltük meg sem a CSOK-ot, sem a hitelt. 28.000.000 Ft a költségvetés. Kb. 8.000.000 Ft az önerőnk.
Válaszát előre köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-17 - 06:01

Kedves Zsolt!
Az építkezés megkezdhető a CSOK és hitelkérelem benyújtása előtt is. Arra azonban figyelni kell, hogy a kölcsön és a kedvezmény a költségvetésből csak a még hátralevő munkálatok finanszírozására vehető igénybe, tehát túlkészültség nem lehet.

Bálint szerint:

2017-09-08 - 06:22

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben építkeznénk meglevő 3 gyermekkel, es a telek 90-10 %-ban a tulajdonunk, a felépítmény tulajdoni hányada is automatikusan 90-10 lesz? Esetleg megoldható, hogy a telek így maradjon, de a felépített házat 50-50%-ban birtokoljuk?
Köszönettel: Bálint

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-08 - 09:41

Kedves Bálint!
Ha a telek 90-10% tulajdoni hányadú, akkor a felépítményben is automatikusan ugyanilyen tulajdoni hányadok keletkeznek majd. Ha 50-50%-ot szeretnének a felépítményben, akkor már most célszerű lenne 40%-ot a másik félnek ajándékozni. (Házastársak közötti ajándékozás illetékmentes.)

András szerint:

2017-09-07 - 23:27

Tisztelt Hitelnet.hu!
Abban az esetben jár-e a CSOK és adó-visszatérítési támogatás, ha maga az igénylő építési vállalkozó, a kőműves munkákat maga végzi, de számlát nem állít ki, a költségvetés 70%-ról más vállalkozóktól és anyagról lesz számlája, azonban az építési naplóban feltüntette magát mint kivitelezői fővállalkozó?
Köszönettel: András

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-12 - 14:27

Kedves András!
Információink szerint problémát jelenthet, hogy az igénylő, mint kivitelező fővállalkozó feltüntette magát az építési naplóban, mivel a vonatkozó kormányrendelet kimondja: “az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal”. A kőműves szakember saját lakóingatlanának kőműves munkálatait házilagos kivitelezésben végezheti el.

Rita szerint:

2017-09-07 - 12:21

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem lenne. Van egy új építésű házunk, ami 2013-tól épül. Akkor nem kaptuk meg a CSOK-ot, mert nekem van egy házam, amit az édesanyámtól örököltem 50%-ban és van egy házrészem 1/4 részben. Ezt is örököltem.
Most van lehetőségem CSOK-ot igényelni? 2 gyermekem van.
Köszönöm a segítségüket, válaszukat várom.

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-08 - 06:03

Kedves Rita!
Új lakásra vonatkozó CSOK igénylés esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás. Építkezés esetén a támogatás a használatbavételi engedély kiadása előtt, a bekerülési költségből még hátralévő munkálatokra igényelhető, amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételek is teljesülnek.

Judit szerint:

2017-08-31 - 17:24

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem lenne a Tb jogviszony igazolásával kapcsolatban. Olvastam, hogy ide nem értve a közfoglakoztatottként biztosított személyt. Szóval, ha jól értem, akkor aki közfoglalkoztatott, az nem tudja kihasználni a használt lakás vásárlásra a támogatást? Mert én személy szerint az vagyok. Legyen szíves megválaszolni, hogy jogosult vagyok-e a támogatásra?
Köszönöm: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-01 - 04:49

Kedves Judit!
Az Ön által említett előírást az új lakás vásárlására, építésére igényelhető CSOK rendelet tartalmazza. A használt lakásra vonatkozó CSOK rendeletben ez a kikötés nem szerepel. Közfoglalkoztatottként tehát a használt lakásra vonatkozó CSOK-ra Ön is jogosult lehet, ha minden egyéb feltétel teljesül. Ezekről ITT olvashat.

Judit szerint:

2017-08-19 - 12:21

Tisztelt Hitelnet!
Kérdéseim lennének az új lakás építésével kapcsolatban. Szóval saját ingatlanom van 100%-os tulajdonjoggal. Ha ezt az ingatlant lebontanám és abból az anyagból meg újból is, ha újra felépíttetném az ingatlant, igényelhetem-e a 2 gyermekemre az új lakás építésére járó összeget, tehát a 2 600 000 Ft-ot? Ez megvalósítható-e így? Ha igen, akkor hogyan?
Legyen szíves válaszában lépésről lépésre leírni a teendőket.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-20 - 06:56

Kedves Judit!
Kérdését illetően irodánk annyiban illetékes, hogy új lakóház építéséhez valóban igényelhető a CSOK, a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesítése mellett, melyhez akár bontott anyag is felhasználásra kerülhet.
Arról, hogy adott ingatlan lobontását követően milyen módon valósítható meg az újraépítés, a területileg illetékes építési hatóság és építési szakember tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

Judit szerint:

2017-08-21 - 07:26

Köszönöm a választ. Volt még egy kérdésem, ami nem került megválaszolásra, vagyis nem találom itt, ami így szólt, hogy az unokatestvéremtől (akinek a vezetékneve ugyanaz mint az enyém, mivel apáink voltak édestestvérek) vehetek-e használt lakást a 2 gyermekem szocpoljára?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-21 - 07:59

Kedves Judit!
Kérdését 2017. augusztus 20.-án 6:35-kor megválaszoltuk azon a helyen, ahol feltette. (https://hitelnet.hu/csok-szocpol/bovitesre-tetoter-beepitesre/)
A válasz: “Az unokatestvér nem minősül közeli hozzátartozónak, így a tőle történő lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.”

Anita szerint:

2017-08-14 - 12:39

Tisztelt Hitelnet!
Van egy 3700 nm-es telkünk GKSZ-2-es építési övezetben. Mi műhellyel egybe szeretnénk építeni a házat és szeretnénk igényelni a 10+10 milliós CSOK-ot.
Érdeklődnék, hogy ez a lehetőség minden építési övezetre vonatkozik-e? Villany, gáz megoldott, víz fúrt kútról, csatorna a telek előtt az utcában van.
Ilyen esetben igényelhetnénk?
Köszönettel: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-15 - 05:45

Kedves Anita!
A 10+10M-s támogatás csak lakóingatlan építéséhez vehető igénybe. Ha tehát adott építési övezetben felépülő ingatlan a földhivatalnál nem lakóház/lakás megnevezéssel kerül feltüntetésre elkészültét követően, akkor sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

Borisz szerint:

2017-08-02 - 15:09

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék vásárolni egy 1500 m2-es telket, amire házat építenék. A talált ingatlan mérete 3000 m2 és van rajta egy 40 m2-es garázs, emiatt tulajdoni lapon egyéb épület, udvar elnevezés szerepel. A megvásárolható 1500 m2-es terület teljesen üres, földmérővel ki lesz mérve. Osztatlan közös tulajdonban lennénk.
Kérdésem, hogy lehetséges-e ezen feltételek mellett a CSOK igénylése erre a telekre?
Köszönöm, várom a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-03 - 06:00

Kedves Borisz!
Fenti telekre – a leírtak alapján – működhet a CSOK-kal történő házépítés, amennyiben ez egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Borisz szerint:

2017-08-03 - 10:42

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm válaszát. Hallottam olyat, hogy a CSOK igényléséhez a tulajdoni lapon a vásárolt ingatlannak jelen esetben telek – telekként, udvarként kell, hogy bejegyezve legyen és nem lehet semmilyen építmény rajta, “vagyis üres telek” Akkor ez nem igaz? Olyanról is hallottam, hogy ha van rajta épület, akkor is lehetséges, de illetéket kell fizetni.
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-03 - 13:38

Kedves Borisz!
Nincs olyan rendelkezés, miszerint kizárólag teleként, udvarként nyilvántartott ingatlanra történhet CSOK igénylés. Feltétel, hogy az építendő ingatlan megfeleljen a vonatkozó kormányrendeletben foglalt feltételeknek és elkészültét követően lakóingatlanként kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban.
Amennyiben hitelfelvétel is kapcsolódik az ügylethez, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni. Irodáinkban mind a tájékoztatás, mind a teljes körű CSOK és hitelügyintézés díjmentes.

Pettike szerint:

2017-08-01 - 11:25

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK 10+10 mellé külön vehetek még fel hitelt, új lakás építése esetén?
A feltételeknek megfelelünk, van is önerő, de az kevésnek bizonyult, annyi pénzre lenne szükség, ami a ház értékének nem haladja meg összesen a 60%-át. Ha jól tudom, 80% ig lehet terhelni az ingatlant.
Segítségüket előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-01 - 14:47

Kedves Pettike!
Megfelelő ingatlan- és jövedelemfedezettség esetén van lehetőség a 10+10 milliós támogatáson felüli további hitel felvételére. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Mihály szerint:

2017-07-23 - 14:44

Üdvözlöm Önöket!
A kérdésem az lenne, hogy amennyiben új építésű házra szeretném igényelni a CSOK-ot és keresek egy ezzel foglalkozó céget, ez cég átadhatja a kivitelezést egy külföldön működő cégnek?

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-24 - 05:37

Kedves Mihály!
A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének egyik feltétele, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel.

Márk szerint:

2017-07-20 - 21:56

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy idén áprilisban vásároltunk egy belterületi telket, melyen már található egy ház alap! Építési engedély is volt rá, ami már lejárt. 2007-ben adták ki rá az engedélyt! Érdeklődnék, hogy a 3 gyermekre 10+10-es CSOK-ot hogyan tudjuk igénybe venni? Van rá lehetőségünk?

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-22 - 06:06

Kedves Márk!
Új ház építéséhez igényelt CSOK esetén az eredeti építési engedély kiadásának dátuma nem lehet 2008. július 1-nél korábbi, így véleményünk szerint a meglévő alap folytatásaként építendő ház finanszírozásához a 10+10-es CSOK nem igényelhető. Ha nem a megkezdett építkezést folytatják, hanem az alapoktól kezdődően egy teljesen új házat építenének, úgy véleményünk szerint igényelhető lenne a támogatás.

Ilona szerint:

2017-07-18 - 17:43

Tisztelt Cím!
A kérdésem az lenne, hogy van a nevemen egy telek és erre szeretnénk építkezni CSOK igénybevételével. A telekből kell-e átíratni a férjem nevére, hogy Ő is tulajdonos legyen benne vagy így is megkapjuk a csok-ot, hisz az építendő ház már közös tulajdonú lesz.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-19 - 07:11

Kedves Ilona!
Általában minden banknál elvárás, hogy már az építkezés helyszínéül szolgáló telekben is legyen tulajdonrésze mindkét félnek. Tulajdoni arányra vonatkozó megkötés nincs.

Noémi szerint:

2017-07-11 - 05:14

Jó napot.
38 éves vagyok, házas, de Angliában élek (magyar állampolgár vagyok) 10 éve. Angliában fizetem a tb-t, ottani lakcímem van. A párom angol állampolgár. (Ő is Angliában fizet mindent.) Most akarunk haza költözni és telket venni.
Ezek alapján megfelelnénk a csoknak?
Köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-11 - 05:26

Kedves Noémi!
A CSOK jogosultsághoz a kérelem benyújtásakor mindenképpen magyarországi TB jogviszony igazolása szükséges, s a fennmaradó időszak is csak EGT állambeli TB jogviszonnyal igazolható le. Az igényléshez állandó magyarországi lakcímmel szükséges rendelkezni.
Arról, hogy nem magyar állampolgár esetén ki lehet jogosult a támogatásra, IDE kattintva tájékozódhat.

Noémi szerint:

2017-07-18 - 19:56

Jó napot.
Portfolio írta:
Az igénylőknek 180 napos folyamatos társadalombiztosítással kell rendelkezniük akár belföldön, akár külföldön.
Ez azt jelenti, hogy akkor külföldön is fizethetem a tb-t továbbra is?
Illetve mikor igényelni szeretnénk maradhat-e mindkettőnknek a külföldi munkaviszony?

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-19 - 07:15

Kedves Noémi!
Az igénylőknek a kérelem benyújtásakor továbbra is magyarországi TB jogviszonyt szükséges igazolni. A 1890 napból fennmaradó időszak igazolható EGT állambeli TB jogviszonnyal.

Noémi szerint:

2017-07-19 - 20:24

Jó napot.
Úgy is lehet, hogy külföldi munkaviszonyunk van, de Magyarországon meg pluszban fizetjük a tb-t?
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-20 - 05:45

Kedves Noémi!
Azzal, hogy Magyarországon TB-t (egészségbiztosítást) fizetnek maguk után, még nem keletkezik TB jogviszonyuk, csak az egészségügyi ellátásra válnak jogosulttá. Ez tehát sajnos nem elegendő a CSOK jogosultsághoz.

Noémi szerint:

2017-08-07 - 20:21

Jó napot!
Az lenne még a kérdésem, hogy ha csak áfát szeretnénk visszaigényelni, akkor is ugyanezeknek a feltételeknek kell megfelelni?
Üdv.
Noémi

Hitelnet.hu szerint:

2017-08-08 - 07:26

Kedves Noémi!
Igen, adó-visszatérítési támogatás igénylésénél is meg kell felelni ugyanezen feltételeknek.

Somasamuel szerint:

2017-07-06 - 19:35

Tisztelt Hitelnet!
Megkaptuk a 10+10 csokotm de akit kivitelezőnek választattunk az elején elég lazán veszi az építkezést. Ha menet közben alapozás megléte után váltanánk kivitelezőt, abban az esetben elesnénk az 5%-os áfa kedvezménytől?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-07 - 05:07

Kedves SomaSamuel!
Nem egészen értjük a kérdést. Építkezésnél 27%-os ÁFA visszatérítés érvényesíthető, de csak akkor, ha nem generálkivitelezővel építtetnek, vagyis az építési munkák befejezéséig nem kötnek olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. 5%-os ÁFA új lakás vásárlásánál lehetséges. Amennyiben erről van szó, úgy az 5%-os ÁFA kérdés ügyében a NAV illetékese tud pontos felvilágosítást adni.

Nikoletta szerint:

2017-06-29 - 18:40

Külterületi ingatlanra lehet csokot igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-30 - 05:11

Kedves Nikoletta!
Amennyiben a CSOK igénybevételével építeni kívánt ingatlan megfelel a vonatkozó kormányrendeletben rögzített új lakás fogalmának – többek között felépültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban – úgy igényelhető a CSOK. A további részleteket fenti bejegyzésünkben találja.

Csilla szerint:

2017-06-27 - 07:48

Üdvözlöm!
Családi házunk építését 2012-ben elkezdtük. Az építkezés ház befedés és még a közfalak állnak. Igényelnénk a csokot 2 gyerek után, de munka számlát saját cég adna, így kezdtük el régi építési naplóval. Azt mondta bank, hogy nem lehet. Hol az igazság? Nem adják meg a csokot.

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-27 - 09:42

Kedves Csilla!
A leírtak alapján a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe a vonatkozó kormányrendelet alábbi rendelkezése miatt: “Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.”

Gábor szerint:

2017-06-22 - 13:12

Tisztelt Hitelnet.hu!
A kérdésem az lenne, hogy ha csak a kőműves munkát nem tudom számlával igazolni (10%-a az építési költségeknek), mert nem vállalkozóval csináltatnám, hanem egy olyan kőművessel, aki nem tud számlát adni, akkor nem is érdemes elkezdenem építkezni? Vagy elkezdhetem az építkezést, de büntetésre számíthatok?
Köszönettel: Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-23 - 05:03

Kedves Gábor!
CSOK-kal történő építkezés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolni. Amennyiben ez a feltétel teljesíthető, úgy nem jelent problémát, ha a kőművel munkát nem tudja számlával igazolni.

Ilona szerint:

2017-06-17 - 21:06

Tisztelt Tanácsadó!
Igényelhető-e csok és hitel olyan használt házas ingatlanra, melyen az ingatlan-nyilvántartásban üzlet is van bejegyezve, vagy szükséges-e az üzlet átminősítése pl. garázsra?
Köszönöm válaszát, Ilona.

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-19 - 05:47

Kedves Ilona!
Véleményünk szerint az üzlet megnevezés problémát jelentene CSOK igénylésnél, mivel a támogatás kizárólag lakóingatlanra használható fel. Lakóház, garázs megnevezés esetén igényelhető a támogatás.

Eszter szerint:

2017-05-30 - 22:14

Van egy 2015-ben, az akkori használt lakás vásárlásra 3 meglévő gyermek után igényelhető CSOKkal vásárolt, akkor 11M Ft-ra becsült, 12,5M-ért vett, ma 15M Ft forgalmi értékű 60 nm-es lakásunk, 2,5M hitellel. Új ház építése esetén 10+10-es konstrukcióban mi a teendőnk ezzel a lakással?

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-31 - 06:46

Kedves Eszter!
Új lakásra igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, tehát az ingatlant akár meg is tarthatják, s ez esetben a bentlakási kötelezettséget az újabb lakásban kell teljesíteni.
Másik lehetőség, hogy az ingatlan értékesítése után – a bevétel továbbforgatásával – építenek új lakást, melynek hasznos alapterülete meghaladja az eladott lakás hasznos alapterületét. További részletes tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes járási hivatal tud adni Önöknek.

N.-né szerint:

2017-05-22 - 10:13

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, külterületi ingatlanra, gázfűtéses, kapható-e CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-23 - 05:33

Kedves Asszonyom!
Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként van, (illetve elkészültét követően lesz) feltüntetve az ingatlan és megfelel a rendeletben meghatározott további feltételeknek is, úgy igényelhető a CSOK. Az új lakásra vonatkozó további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Ferenc szerint:

2017-05-16 - 18:52

Tisztelt Tanácsadó!
Egy kétlakásos családi ház építés megvalósítható 10+10-es CSOK-ból?

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-19 - 12:59

Kedves Ferenc!
Az egyik lakásra vonatkozóan igénybe vehető a támogatás, ha az megfelel valamennyi CSOK feltételnek.

Attila szerint:

2017-05-08 - 15:09

Tisztelt Tanácsadó!
Második feleségemmel közösen neveljük az ő első házasságából született 2 gyermekét, valamit az én első házasságomból született 1 gyermekemet. Mindhárom gyermek állandó lakcíme megegyezik a miénkkel. Feleségem gyermekei esetében az övé a felügyelet joga, míg nálam közös felügyelet van megállapítva a volt feleségemmel.
Ebben az esetben is jogosultak vagyunk a 3 gyermekes CSOK támogatásra?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-09 - 05:27

Kedves Attila!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 3 gyermekes CSOK-ra, amennyiben az előírt további feltételek is teljesülnek.

Maisa szerint:

2017-05-07 - 21:05

Kedves Hölgyem/Uram!
Kérdésem, hogy egyedülálló anyaként (30 éves), 3 gyermekemre igényelhető a csok (hitel nem)? Telek már megvan, belterület. Saját tulajdonú lakásban lakunk.
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-08 - 06:37

Kedves Maisa!
Egyedülálló anya is jogosult lehet CSOK igénylésre, amennyiben a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

Csilla szerint:

2017-05-07 - 16:33

Tisztelt Tanácsadó!
Telekvásárlás előtt állunk, amire majd szeretnénk családi házat építtetni. Szeretnék majd igénybe venni a CSOK 10+10 lehetőségét.
A kérdésem az lenne, hogy külterületi zártkerti ingatlanon ami ki van vonva művelés alól, lehet-e építkezni a CSOK igénybevételével?
A telken áram van, a víz fúrt kútból lenne, ami ivóvíz minőségű.
Válaszát előre is köszönöm: Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-08 - 06:31

Kedves Csilla!
Ha megoldható, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan lakóházként legyen feltüntetve az elkészültét követően, akkor elvileg igénybe vehető a 10+10 konstrukció. Ezzel kapcsolatban előzetesen az illetékes építési hatósággal, illetve a földhivatallal kellene egyeztetni.

Ilona szerint:

2017-05-05 - 08:26

Tisztelt Tanácsadó!
Olyan használt ingatlant szeretnénk vásárolni, ahol a telek önkormányzati tulajdonban van örökös használati joggal, a rajta levő ház magántulajdon.
Igényelhető-e hitel és csok?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-08 - 05:40

Kedves Ilona!
Információink szerint a CSOK és hiteligénylés nem oldható meg, ha a telek önkormányzati tulajdonban van.

Gabriella szerint:

2017-05-01 - 14:53

Tisztelt Tanácsadó!
Az én kérdésem az lenne, hogy arra az új építésű ingatlanra is vonatkozik-e a rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás, amelynek építési engedélye 2015 decemberi? Építési napló által is igazolható kivitelezés megkezdése 2016. március. Ha jól tudom, akkor ez a rendelet még nem volt hatályos?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-02 - 16:05

Kedves Gabriella!
A rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás minden olyan CSOK kérelemre vonatkozik – függetlenül az építési engedély, illetve az építkezés megkezdésének dátumától – amely 2016. szeptember 16-a után kerül a hitelintézetbe benyújtásra.

Csaba szerint:

2017-04-26 - 20:46

Tisztelt Csok Tanácsadó!
Csok 10+10-ből szeretnénk építkezni, megvan a belterületi építési telkünk és a 3 gyerekünk. Közművel kapcsolatos kérdésem lenne: megfelel-e a feltételeknek, ha hivatalos almérőórával kapjuk az áramot és a vizet a szomszéd hálózatán keresztül + a csatorna is oda lenne bekötve? Így sokat tudnánk spórolni a közmű kiépítésen, mert a szomszéd után kb. 300 méterre helyezkedik el a legközelebbi áramforrás. Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-27 - 14:54

Kedves Csaba!
Ez ügyben a finanszírozó bank értékbecslőjével kellene egyeztetni. Szakértőink készséggel segítenek ebben Önnek. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyükkel legközelebbi Hitelnet irodával.

Olivér szerint:

2017-04-25 - 06:30

Tisztelt Hitelnet!
Félkész ház vétele esetén „építés” kategóriában igénybe vehető CSOK-kal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. A megvásárolni kívánt ingatlanra családi lakóépület rendeltetésű épület építésére végleges jelleggel 2006. július 6-án kiadott építési engedélyt 2008.09.08-án módosították, mely ugyanezen naptól jogerős. Az építési engedély lejárt, valamint fennmaradási engedély és továbbépítési engedély megkérése folyamatban van. A családi házat magánszemélytől vásárolnánk és félkész állapotban van.
Kérdéseim a következők:
– A fent említett körülmények között – új lakás építésre jelleggel – igénybe vehető-e a CSOK?
– Az építési engedély 2008. július 1. után kiadottnak minősül-e a módosítás és új ügyiratszám miatt, vagy az első dátum a mérvadó?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-25 - 06:33

Kedves Olivér!
Információink szerint az eredeti építési engedély kiadásának időpontja a meghatározó, így a 2006. július 6-án kiadott építés engedély alapján véleményünk szerint az új ház építésére vonatkozó emelt összegű CSOK sajnos nem igényelhető.

Ferenc szerint:

2017-04-20 - 18:10

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy egy közművektől mentes telekre való közművek (gáz, víz csatorna, áram) bekötésének költségeit a bekerülési költség tartalmazhatja?
Az alábbi bekezdések ezt takarnák vagy én értelmezem félre.
– a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
– a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
-a járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-27 - 14:56

Kedves Ferenc!
A bekerülési költség információink szerint tartalmazhatja az Ön által említett munkálatokat.

Norbert szerint:

2017-03-26 - 18:30

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy adott esetben egy nagyváros külterületén lévő telekre kaphatok-e 20 százalék önerőre hitelt építés céljából? 16 millió Ft lenne az épület, és 3-3,8 millió Ft-ot tudnék beletenni. Ez úgy 20-25 százalék önerő lenne. 8,5 ezer négyzetméter a telek nagysága, ami már magában több millió Ft. 800 méterre található a belterülettől, beton úton. Külföldön dolgozom és a keresetem 450 ezer Ft-nak felel meg. Hitelem nincs. Nem szerepelek a Khr listán.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-26 - 18:42

Kedves Norbert!
Előzetes hitelbírálat alapján határozható meg a maximálisan finanszírozási arány. Ehhez további információkra lenne szükség. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakérőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni a lehetőségekről!

Lajos szerint:

2017-03-21 - 07:40

Tisztelt Szakértő!
Családi házunk tetőterét szeretnénk beépíteni.
Kérdésem a CSOK 10+10 ilyen célú felhasználhatóságára vonatkozik: a tetőtérben 1 vagy 2 albetétet, azaz 1 vagy 2 db minimum 60 m2-es lakást kell-e létrehozni, (amely a többi építészeti előírásnak is megfelel – külön bejárat stb) a meglévő földszinti lakás mellett?
Köszönöm válaszukat.
Üdv.
Lajos

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-21 - 09:09

Kedves Lajos!
A CSOK jogosultsághoz a tetőtérben legalább 2 új albetétnek kell létrejönnie, melyből legalább az egyik lakásnak kell megfelelni a CSOK követelményeinek.

Vera szerint:

2017-03-18 - 17:17

Tisztelt Hitelnet!
Az általunk kinézett ingatlanban a fürdőszobát elkezdték felújítani, de csak a burkolat eltávolításáig jutottak. A zuhanyzó használható, mosdókagyló van, mindkettő csappal felszerelt, wc szintén használható. Meleg víz villanybojlerrel.
Kérdésem, hogy csempe, járólap hiányában kaphatunk negatív elbírálást?
Köszönettel: Vera

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-19 - 15:24

Kedves Vera!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy az ingatlan megfelel a CSOK követelményeinek.

István szerint:

2017-03-18 - 06:12

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kérdésem az lenne, hogy igényelhetnénk-e CSOK-ot új ház építésére, amennyiben azt a meglévő 1960-as években épült családi házunk mellé/mögé szeretnénk megépíteni?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-19 - 09:47

Kedves István!
Elvileg igen, de a jogosult megállapítása minden esetben egyedileg történik, ezért a pontos tájékoztatáshoz a további részletek ismerete szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Roland szerint:

2017-03-07 - 15:50

Építési engedéllyel épülő CSOK-os beruházásnál az építtető saját tulajdonában álló építőipari vállalkozással dolgoztathat-e? Fogadhat-e be számlát ettől a cégtől, melyet a CSOK-ra el kíván számolni? Ütközik-e egyéb jogszabályba a saját céges építkezés, ha egyébként a képesítési, munkajogi, egyéb feltételeket a vállalkozás teljesíti?

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-07 - 16:13

Kedves Roland!
Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
Saját tulajdonban lévő építőipari vállalkozással történő építkezés esetén tehát nem igényelhető a CSOK.

Tibor szerint:

2017-03-03 - 08:47

Tisztelt Cím!
Vásároltunk egy ingatlant, amelyen egy régi családi ház áll. Ezen ház 1/3-ára meg lett kérve a bontási és építési engedély. Ezen házrészt önerőből, valamint OTP-s lakáskassza felhasználásával felépítettük 2011-ben. Használatbavételi engedélyt még nem kértük meg, esetleges továbbépítés lehetősége miatt.
3 meglévő gyermek mellé járó CSOK igényléséhez a további feltételek mind adottak.
Kérdésem, hogy a ház további részének (nagyobb mint 90 nm) lebontását és újjáépítését lehet-e finanszírozni CSOK-kal?
Köszönettel: Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-03 - 08:59

Kedves Tibor!
A CSOK teljesen az alapoktól kezdődően újonnan épített lakásra igényelhető. Mivel adott esetben nem egy új lakóház építéséről, hanem továbbépítésről van szó, véleményünk szerint nem igényelhető a támogatás.

Oliver szerint:

2017-03-02 - 10:00

Tisztelt szakértő!
Jelzálog alapon vásárolt telekre is lehet csokból lakást építeni?

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-03 - 06:27

Kedves Oliver!
A CSOK-ot biztosító jelzálog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített új lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.

Zoli szerint:

2017-02-28 - 23:31

Tisztelt szakértő!
Szeretnénk megvásárolni CSOK 10+10-el egy kb. 90-95%-os készültségi fokú lakóingatlant, de elbizonytalanított, amit az első bekezdésben írtak:
“A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”
Az ingatlanos ugyanis alábbi információt adta:
“A CSOK-ot úgy lehet igénybe venni, hogy a ti nevetekre átírják az építkezést és ti kéritek meg a használatbavételi engedélyt.”
Jól gondolom, hogy a fentiek alapján nem kapnánk meg a szükséges 10+10 millió forintot erre az ingatlanra? A CSOK 10+10 igénybevétel ránk vonatkozó kritériumainak egyébkent megfelelünk.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-01 - 16:07

Kedves Zoli!
Ha az ingatlan már 90-95%-os készültségi fokú, akkor az építkezés befejezéséhez sajnos a 10+10 milliós támogatást már nem tudnák kihasználni az Ön által is idézett rendelkezés miatt. Januártól már csak a költségvetésből fennmaradó bekerülési költségre vehető igénybe a kedvezmény. Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet, akkor a használatbavételi engedély megszerzése után első ízben történő értékesítés esetén a vevő új lakás vásárlás jogcímén jogosult lehet a támogatásra.

Róbert szerint:

2017-02-28 - 13:17

Tisztel Hitelnet!
2016 júniusában vásároltam egy építési telket és júliusában megterveztettem rá egy családi házat, amelyre akkor még egyszerű bejelentéssel meg is kaptam az építési engedélyt. Majd július végén összeházasodtam a feleségemmel. 2017 februárjában bementünk az OTP-be, hogy igényeljünk csok-ot (10+10), mert a telekre építkezni szeretnénk. Megvan a generálkivitelezőnk és a költségvetésünk is, de azt mondták, hogy a telekben is 50-50%os tulajdonban kell állni és az építési engedélynek is a kettőnk nevére kell szólni. Ezt azért nem értem, mert ha felépítjük a házat, az úgyis közös tulajdon lesz, mert házasságban megszerzett vagyonnak számít. Másrészt rajta lesz az elidegenítési tilalom a gyerekek 10 éves koráig. Szóval miért nem mindegy kié a telek és kinek a nevén van az építési engedély?

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-28 - 14:13

Kedves Róbert!
A támogatás igénylése esetén minden hitelintézetnél feltétel, hogy az építési engedély és az építési telek a házastársak nevén legyen.

Anita szerint:

2017-02-26 - 12:07

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy esetleg 2017-től történt-e változás a tekintetben, hogy zártkerten van a házunk, de bővíteni szeretnék plusz szobával, 3 gyerekünk van és ehhez szeretnénk a Csok-ot igénybe venni. Igénybe vehetjük-e? A Földhivatalnál átírattuk, amit 2016.12.31-ig kellett.
Köszönöm a segítségét.
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-26 - 14:59

Kedves Anita!
Bővítéshez jelenleg is akkor igényelhető a CSOK, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve.

Adrienn szerint:

2017-02-24 - 18:09

Az idén szeretnénk telket vásárolni Pest megyében, amit önerőből tudnánk megvásárolni (6M Ft.) Későbbiekben egy könnyűszerkezetes házat (CSOK igényelhető rá) szeretnénk rá építtetni kb. 18M Ft összegig, viszont az építkezéshez már nem rendelkezünk önerővel. A CSOK-ot szeretnénk majd igénybe venni két kiskorú gyermek után (úgy olvastam: 2,6 M Ft.), 40 év alattiak vagyunk.
Van esély rá, hogy kapunk hitelt a fennmaradó részhez és a ház lenne a későbbiekben a fedezet?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-25 - 22:50

Kedves Adrienn!
A maximálisan felvehető hitel összege nem haladhatja meg az ingatlan várható jövőbeni értékének 80%-át, de ez a finanszírozási arány függ az igénylők jövedelmi helyzetétől is. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink felveszik Önökkel a kapcsolatot, hogy a további részletek ismeretében személyre szabott kalkulációt tudjanak készíteni Önöknek.

Sándor szerint:

2017-02-23 - 15:57

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekünk van és egy családi házban lakunk, amely egy akkora telken található, hogy fel tudnák rá építeni egy nettó 90 m2 hasznos alapterületű (kb. bruttó 110 m2) új családi házat is a már meglévő megtartása mellett (beépíthetőség figyelembevételével).
A kérdésem az, hogy ebben az esetben is igényelhetnénk a 10+10M CSOK-os támogatást a már meglévő saját telkünkre? Nem kizáró ok, hogy azon már van egy házunk?
Köszönöm!
Üdvözlettel:
Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-23 - 16:54

Kedves Sándor!
Ha a rendezési terv lehetővé teszi a ház felépítését és az előírt CSOK feltételek is teljesülnek, akkor a leírtak alapján működhet a támogatás.

Mia szerint:

2017-02-21 - 14:22

Tisztelt Hitelnet,
A követekező problémával keresem Önöket:
El szerettetük volna indítani a CSOK-os igénylést, amihez minden papírt beszereztünk (nagyjából 2 hónapba telt). Azonban a megvásárolt telken volt egy nyaraló, ezért “kivett hétvégi ház” áll a tulajdoni lapunkon, így a bank azt kéri, hogy bizonyítsam, hogy az érvényes építéssel rendelkező családi házunk, új építés és nem felújítás. Azaz, hogy például nem használtuk fel a hétvégi ház alapját. A bontás nem volt engedélyköteles, számláink, szerződésünk nincs róla. Azonban az alapba került rengeteg betonról és vasról van (lejtős telek), az alapozási munkáról is. Videó is készült a földmunkáról, ahol jól látszik, hogy a hétvégéi háznak már hűlt helye van. A ház már alapozás utolsó fázisánál tart, de most nem merünk tovább haladni.
Hogyan tudnám igazolni gyors módon, hogy az épület nincs ott? (Az építésügyi hatóságnál 2 hónap az átfutási idő, ezt szeretnénk elkerülni, mivel ez esetben kezdhetnénk újra az összes többi irat beszerzését.) Hallottam olyat, hogy bontási jegyzőkönyvet készítettek, amit elfogadott a bank, ezt ki készítheti, van-e bármilyen más módja ennek az igazolásának?
Köszönettel,
Mia

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-22 - 22:13

Kedves Mia!
Az érintett hitelintézettel kellene egyeztetni, hogy az építésügyi hatóság igazolásán kívül elfogadnak-e bármilyen más igazolást fenti esetben.

Attila szerint:

2017-02-15 - 15:26

T. Szakértő!
Az általam kinézett telek, ahová CSOK-kal építkeznék: hétvégi házas üdülő terület.
Igényelhető csok? Minek kellene lennie a teleknek a tulajdoni lapon? (Belterületi vagy zártkert?)
Hol, milyen szabályzatban vannak ezek a szabályok felsorolva?
Köszönettel, Attila

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-15 - 16:30

Kedves Attila!
Építkezésre abban az esetben igényelhető CSOK, ha az építendő ingatlan lakóházként vagy lakásként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Üdülő területen történő ingatlanépítés esetén információink szerint üdülőként és nem lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan, így arra CSOK nem igényelhető. A területileg illetékes építési hatóság tud tájékoztatást adni arról, hogy mely területre milyen típusú ingatlan építhető.

Anita szerint:

2017-02-09 - 21:28

Kedves Hitelnet!
Új házat építünk fel, a Csok segítségével szeretnénk. Telek megvan már, Elműnél intézve lett az áram, csatorna be van vezetve a telek területére.
Érdeklődnénk, hogy a Csok megköveteli-e a gáz bevezetését? Egyedi fűtés lenne.
Várom válaszukat, előre is köszönöm.
Anita

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-10 - 09:22

Kedves Anita!
A gáz bevetetése nem feltétel CSOK igénylésnél.

Tamás szerint:

2017-02-01 - 10:04

Kedves Hitelnet!
Már folyamatban van a CSOK-os házépítésünk. (10+10, 5% generálkivitelezői Áfa, a csokos szerződést már aláírtuk, kiutalás még nem történt).
A kivitelezés erősen megcsúszott a kivitelező hibájából és most gondolkodunk a kivitelezőváltásban. A bankot megkérdeztem, azt mondták nekik mindegy, hogy ki állítja ki a számlákat, csak az elfogadott költségvetésnek feleljenek meg. Jelenleg a tetőszerkezetig van kész (kb. 35%-os készültség), kérdés, hogy egy másik kivitelező átveheti-e a generálkivitelezést innen és ő is továbbra is 5%-os Áfával tudja-e építeni a házat?
Illetve a korábbi kivitelezőnek így elfogadják-e az 5%-os számláit (hiszen igazából ebben az esetben egyik kivitelező se készítené a teljes házat)?
Esetleg bármi egyéb probléma felmerülhet?
Köszönöm segítségük,
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-01 - 12:56

Kedves Tamás!
Fenti kérdéseket az esetleges újabb generálkivitelezővel és az érintett hitelintézettel kellene egyeztetni, ebben sajnos nem tudunk segíteni.

Kristóf szerint:

2017-01-30 - 15:35

Kedves Hitelnet,
azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy jól tudom-e hogyha egy lakóingatlan banki tulajdonban van, akkor annak építési, használatbavételi időpontja nem releváns, vagyis mindegy akkor, ha ezt vásárolná meg valaki a CSOK támogatás segítségével? Vagyis nem kell új (2008.06.) utáni kiadott engedélyes legyen.
Hasonlóan igaz ez akkor is, ha végrehajtási eljárásból szeretne valaki ingatlant vásárolni, ott sem számít, hogy mikori a használatbavételi engedély?
Segítségüket ezúton is köszönöm,
Kristóf

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-31 - 12:14

Kedves Kristóf!
Ha még a használatbavételi engedély megszerzése előtt került az ingatlan a bank tulajdonába és a bank volt az, aki a használatbavételi engedélyt megszerezte az ingatlan befejezése után, akkor információink szerint természetes személy részére első ízben történő értékesítés esetén újnak minősül a lakás és az emelt összegű CSOK igényelhető. Ennek természetesen feltétele, hogy az ingatlan az új lakásra vonatkozó feltételeknek is megfeleljen, például a használatbavételi engedély 2008. június 30. után kiadott legyen.

Kristóf szerint:

2017-01-31 - 13:50

Kedves Hitelnet szakértő,
válaszát, a banki tulajdonlás tekintetében ezúton is köszönöm.
A végrehajtásból történő ingatlanvásárlásra viszont, ha jól értelmezen a feltételeket, nem kell alkalmazni a 2008. június 30. utáni használatbavételi dátumot. Vagyis, ezen eljárásból való vásárláskor, lehet a maximális CSOK igénylést beadni, függetlenül a használatbavételi dátumától?
Segítségét köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-31 - 14:33

Kedves Kristóf!
Végrehajtás esetén is ugyanazon feltételek teljesülése esetén tekinthető újnak a lakás, s igényelhető az emelt összegű CSOK.

Róbert szerint:

2017-01-27 - 13:21

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Új lakást fogunk vásárolni hamarosan. A foglalót már letettük, most fognak következni az adásvételi a telekhányadra és az építési szerződés a felépítményre.
Érdeklődnék, hogy ilyenkor milyen határidővel kell kalkulálnunk a CSOK felvételéhez? A 120 napos határidőt mondták nekünk a bankban, de attól félünk abba nem fogunk beleférni. Fundamenta hitellel lesz kombinálva a vásárlás és ők csak 60%-os készültségi foktól kezdenek el foglalkozni az ügylettel, viszont a CSOK nem hitelez addig, amíg nincs “biztos” hitelígérvény mindenkitől.
Köszönettel,

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-29 - 15:21

Kedves Róbert!
Véleményünk szerint ebben a kérdésben az érintett Fundamenta ügyintéző tájékoztatása lehet mérvadó.

Róbert szerint:

2017-01-30 - 08:36

Kedves Hitelnet!
A Fundamentás ügyintéző szerint ez az eset építésnek minősül, így nem a 120 napos határidő vonatkozik ránk az adásvételi megkötésétől számítva. Viszont a banki ügyintéző szerint (ahol igényelni fogjuk a CSOK-ot) csak az adásvételitől számítva 120 napunk van az igénylés leadására. Ahogy előbb írtam, ekkor még nem lesz a társasház 60% készültségi fokon, a Fundamenta pedig nem foglalkozik velünk addig és így a CSOK-ra sem leszünk jogosultak, mert nincs fedezve a teljes költségvetés.
Érzésem szerint azt kellene eldönteni, hogy a lakóközösségben épített társasházi lakás építésnek, vagy vételnek számít-e? Biztos vagyok benne, hogy nem mi leszünk az elsők akik ilyen konstrukcióval vennék fel a CSOK-ot, Önöknél nem volt hasonló precedens?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-30 - 11:21

Kedves Róbert!
Igen, valóban az a kérdés, hogy építkezésről vagy lakásvásárlásról van szó. Ha az építési telek és az építési engedélyek egyaránt az Önök nevére szólnak, akkor építkezésről beszélhetünk, s ez esetben valóban nem vonatkozik Önökre az adásvételi szerződés keltétől számított 120 napos benyújtási határidő.

Mónika szerint:

2017-01-27 - 07:35

Tisztelt Hitelnet!
Előző kérdésemet pontosítanám. A szerkezetkész ház még nincs a tulajdonunkban, hanem CSOK-kal kapcsolatosan szeretnénk megvenni.
Így is csak a befejezéshez szükséges összeget kaphatnánk meg?
Üdv. Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-27 - 16:36

Kedves Mónika!
Szerkezetkészen vásárolt ingatlan esetén magához a vásárláshoz a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe. Fenti esetben csak a befejezéshez igényelhető a CSOK.

Szabolcs szerint:

2017-01-26 - 22:34

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy a használt lakás vásárlásához igényelhető CSOK esetén okoz-e problémát, ha a megvásárolni kívánt ingatlan a tulajdoni lap szerint belterületi besorolású, “kivett lakóház és udvar”-ként szerepel.
Válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel:
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-27 - 16:33

Kedves Szabolcs!
Kivett lakóház és udvar megnevezésű használt lakóingatlan vásárlásához igényelhető a CSOK, amennyiben a további igénylési feltételeknek is megfelelnek.

Károly szerint:

2017-01-26 - 15:13

Tisztelt Hitelnet!
Hitelből vásárolt telekre építeni tervezett házra is igényelhető a CSOK?
Köszönettel,

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-26 - 17:57

Kedves Károly!
Feltétel, hogy a jelzálogjogosult bank hozzájáruljon ahhoz, hogy a CSOK-ot biztosító jelzálogot az őt megelőző ranghelyre bejegyezhessék.

Mónika szerint:

2017-01-26 - 08:50

Tisztelt Hitelnet!
Szerkezetkész házra, amely megfelel a kritériumoknak, valamint mi is megfelelünk a CSOK előírásainak, előre vállalt 3 gyerek esetén, a teljes összeg igényelhető (10M Ft)?
Üdvözlettel: Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-26 - 17:40

Kedves Mónika!
Szerkezetkész ház esetén az építkezés befejezéséhez igényelhető a CSOK a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok értékéig. Az, hogy a 10 milliós CSOK-ból mekkora összeget tudnak igénybe venni, függ attól, hogy mekkora a hitelintézet által elfogadott költségvetés és hány százalékos a készültségi fok.

Gabó szerint:

2017-01-23 - 15:20

Tisztelt Hitelnet,
CSOK-kal kapcsolatos kérdésre szeretnek választ kapni:
Háromgyermekes a családunk. Eddig nem vettünk igénybe szocpoltámogatást. A saját tulajdonú családi házunk tetőterében szeretnénk kialakítani külön lakást.
Kérdésem: mennyi és mekkora alapterületű különálló lakást kell építeni a tetőtérben ahhoz, hogy a 3 gyermekre kapható maximális 10 millió forintos támogatást megkapjuk?
Köszönettel.
G

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-23 - 17:31

Kedves Gabó!
Legalább 2 új lakásnak kell létrejönnie a tetőtérben, melyből a CSOK-kal finanszírozni kívánt lakás hasznos alapterületének legalább 60 m2-nek kell lenni.

Gabó szerint:

2018-02-06 - 08:58

Kedves Hitelnet,
a tetőtér 2 lakással való beépítését tervezzük a maximális 10 milliós CSOK igénybevételével.
Kérdezném, hogy volt-e olyan hozzászólás, amiben valaki ezt a formát választotta?
Nem tudjuk elképzelni, hogy válasszuk szét a két lakás költségvetését, amikor közös a lépcsőfeljáró, a tető stb.
Tudnának tanácsot adni, hogyan álljunk neki?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-06 - 12:14

Kedves Gabó!
Nincs tudomásunk sajnos ily módon megvalósult lakásépítésről.

Gabó szerint:

2017-01-24 - 08:41

Köszönöm gyors válaszukat!
Egy dolgot nem értek a válaszban. Tegyük fel, hogy megépítünk egy 25 négyzetméteres garzont /főzőfülke, fürdő, nappali/ és egy 61 négyzetméteres lakást a tetőtérben. Ebben az esetben a CSOK 10 milliós összegét csak a 61 négyzetméteres lakásra költhetem?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-25 - 12:59

Kedves Gabó!
Igen, a CSOK összege csak a legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás bekerülési költségének finanszírozására használható fel.

Ildikó szerint:

2017-01-23 - 09:50

Tisztelt Hitelszakértő!
Olyan kérdésem van, hogy építkezés előtt állunk, 3 gyerekünk van, s házastársak. Terv folyamatban, a telket már tavaly októberben megvettük adásvételi szerződéssel, az építkezés céljából.
Kérdésem az lenne, hogy maga az építési telek ára elfogadható-e az önerő részeként? A Bank szerint nem, s nem tudom őket meggyőzni. Ebben kérném az Ön segítségét! Hol van ez leírva pontosan?
Nagyon szépen köszönöm a segítségét!
Üdvözlettel:
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-23 - 10:57

Kedves Ildikó!
Az építési telek ára sajnos nem fogadható el önerőként a banki gyakorlatban. Ez általában a banki ügyféltájékoztatókban is olvasható. Saját erőként a pénzintézetek jellemzően a készpénzt, az elkészült munka értékét, az építkezés helyszínén tárolt, még be nem épített építési anyagokat, LTP alapján folyósított szerződéses összeget, gyermekek után igényelhető állami támogatást (CSOK), munkáltatói, önkormányzati támogatást/kölcsönt vesznek figyelembe.

Mária szerint:

2017-01-18 - 16:39

Tisztelt Válaszadó!
Egy 1990-es építési engedéllyel szerkezetkészre felépült (alaptest, falazat és tető), de nyílászáró nélküli, vakolatlan falazatú, gépészet nélküli házat szeretnénk megvásárolni, ha ez egy továbbépítési engedéllyel CSOK igénybevételére alkalmas. Szeretnék állásfoglalást kérni, hogy az-e.
Várom mielőbbi válaszát, köszönettel:
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-18 - 17:12

Kedves Mária!
Mivel az eredeti építési engedély 2008. július 1. előtti, ezért az új lakás építésére vonatkozó CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Katalin szerint:

2017-01-18 - 15:38

Tisztelt cím!
Házat szeretnénk építeni, nem generál, önerő + CSOK + kb. 5 millió Ft hitel.
Szeretném tudni, hogy tervezhetünk-e bele üzlethelyiséget, ha különben fodrászként dolgozok?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-23 - 17:24

Kedves Katalin!
Információink szerint üzlethelyiség nem szerepelhet a CSOK-kal finanszírozni kívánt ingatlanban.

Andrea szerint:

2017-01-18 - 15:19

Tisztelt Cím!
Veszprém mellett történő házépítéshez szeretnénk banki hitelt felvenni. Előzetes kalkulációnk szerint 15 millió forint összegű hitelre lenne szükségünk, amelyet élettársakként ketten vennénk fel. Egy tehermentes lakással rendelkezünk, amiben élünk, és egy telekkel, amelyen az építkezést megvalósítanánk. CSOK-ot nem kívánunk igénybe venni. Havi nettó összes jövedelmünk 240-260.000.-Ft. A kiválasztott banknál vezetnénk a számlánkat, oda helyeznénk át az utalási megbízásainkat, illetve irányítanánk a fizetésünket. Amennyiben lakástakarék nyitásával kedvezőbb a hitel, az is érdekelne bennünket.
Mivel kevés az időnk valamennyi banki lehetőséget személyesen megérdeklődni, ez úton kíséreljük ezt meg.
Kérem szíves segítségüket a legmegfelelőbb ajánlat meglelésében. Napközben telefonon nem vagyok elérhető, inkább elektronikus úton várnám válaszukat. Esetleg 17 óra után telefonon.
Köszönettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-18 - 15:30

Kedves Andrea!
Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót az elérhető építési hitelekről. Ehhez első körben kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Az optimális hitelkonstrukció kiválasztása után díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodában. Irodáink elérhetőségét ITT tekintheti meg.

Zsófia szerint:

2017-01-13 - 17:07

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy meglévő telekre, új lakás építése esetén 3 előrevállalt gyermekre is lehet CSOK támogatást kapni vagy csak 2 gyermekre? Még nincsen gyermekünk, de tervezgetjük és idővel mindenképpen nagy családot szeretnénk. A telkünkön van egy régi ház és mögé szeretnénk egy új házat építeni, majd ha elkészült, lebontanánk a régi házat. Erre kaphatunk támogatást és ha igen, akkor mik a feltételei?
Köszönettel:
Zsófia

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-13 - 17:22

Kedves Zsófia!
Új lakóház építésére igényelt CSOK esetén 3 gyermek vállalására is van lehetőség. A teljesítési idő 10 év.
A fenti házépítéshez elvileg igényelhető a CSOK, azonban elsőként az illetékes építési hatóságnál (önkormányzatnál) lenne célszerű érdeklődni arról, hogy adott telekre építhető-e további lakóház.
Az új lakásépítés esetén előírt jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Magdi szerint:

2017-01-06 - 09:43

Üdvözlöm!
Az ÁFA visszaigénylés lehetőségével (új, magánerős építés esetén) élhetnek-e a nyugdíjas építtetők?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-06 - 10:15

Kedves Magdi!
Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, amely nyugdíjasok esetén nem áll fenn. Így sajnos nem igényelhető a támogatás.

Ramóna szerint:

2017-01-05 - 16:49

Tiszteletem.
A párommal építkezni szeretnénk. 1 gyermekünk már van, illetve 1-et még vállalnánk. Így 2 gyermekre igényelnénk CSOK-ot. Ez lenne az önerőnk. Az ingatlan gyors szerkezetű, 10,9 millió Ft lenne kulcsra készen.
A kérdésem az lenne, hogy ez a megoldás kivitelezhető vagy a gyorsszerkezet kizáró ok? Az építkezést még nem kezdtük meg.
Telekvásárlásnál áfát tudunk-e vissza igényelni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-05 - 17:20

Kedves Ramóna!
A könnyűszerkezetes építésű mód nem jelent kizáró okot CSOK igénylésnél. Generálkivitelezővel történő építés esetén a telek ÁFA sem igényelhető vissza.

Péter szerint:

2017-01-05 - 16:28

Jó napot!
Olyan kérdésem lenne, hogy kamattámogatott hitelnél, hogyha a bank nélkül elkezdek építkezni és eljutok a szerkezetkész állapotig, akkor is a teljes költségvetés 70%-áról kell számla vagy csak arról amire felveszem a hitelt?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-05 - 16:56

Kedves Péter!
Kamattámogatott hitel igénylésénél függetlenül attól, hogy meddig jutnak el önerőből, a számlabenyújtási kötelezettség a teljes költségvetés 70%-ára vonatkozik.

Kristóf szerint:

2017-01-04 - 15:16

Kedves Hitelnet,
Jól tudom, hogy a banki tulajdonban lévő ingatlanok esetében érvényesíthető az “új lakás” vásárláshoz nyújtott 10M CSOK? Vagyis itt nem feltétel a 2008 júliusi határ a használatbavétel szempontja.
Lehet régebbi építésű, átadású is?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-09 - 15:13

Kedves Kristóf!
Az új lakásra vonatkozó CSOK összeg csak akkor vehető igénybe, ha a lakás 2008. július elsején vagy azt követően kapott használatbavételi engedélyt, valamint a lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

Róbert szerint:

2017-01-04 - 14:41

Üdvözlöm.
Építkezni szeretnénk, de bár listán szerepelek. Így megkapnám a 10 milliót és az áfát? Ebből a 12,5 millióiból nem lehet felépíteni egy 90 négyzetméteres házat?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-04 - 15:28

Kedves Róbert!
A BAR lista nem zárja ki a családi otthonteremtési kedvezményre és adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot, de véleményünk szerint 12,5 millió forintból nem finanszírozható egy 90 m2 hasznos alapterületű új lakóház bekerülési költsége.

Pál szerint:

2017-01-04 - 14:27

Üdvözlöm.
Üdülőövezetben jelenleg épül a házam. Az építési engedélyt üdülőépületre kaptuk, de nem lesz más ingatlanunk, állandó lakcímmel fogunk itt lakni három gyermekünkkel. Csak a csok-ot igényelhetem?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-04 - 15:03

Kedves Pál!
A CSOK csak lakóingatlan építéséhez igényelhető. Üdülőként nyilvántartott ingatlan finanszírozásához a kedvezmény sajnos nem vehető igénybe.

Roland szerint:

2017-01-04 - 10:28

Helló!
Engem most kimondottan a CSOK érdekelne, de már igencsak “túlkorosak” vagyunk (43/47), de van egy közös 6 éves és két felnőtt, 22 és 24 éves gyerekünk.
Van-e esélyünk építési hitel mellé a CSOK-ot is igénybe venni? Telek van már van.
Üdv.
Roland

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-04 - 16:34

Kedves Roland!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén az igénylőkre vonatkozóan nincsen felső életkorhatár. Az igénylő vér szerinti eltartottja, aki még nem töltötte be a 25. életévét gyermeknek minősül és igényelhető utána a CSOK.

Andrea szerint:

2017-01-03 - 18:55

Tisztelt Szakértő!
CSOK-ot szeretnénk igénybe venni az építkezéshez. Az általunk kiszemelt telek tulajdoni lapján “kivett lakóház, udvar” szerepel, ugyanis a telek elejére épült már ház korábban, teljesen külön, elkerítve. A telek tulajdonosa a telek fennmaradó részét árulja.
A kérdésem az lenne, hogy tudjuk-e bárhogyan igazolni, hogy az általunk vásárolni kívánt telek önálló, üres telek, vagy itt már sérül a CSOK jogosultság?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-04 - 15:35

Kedves Andrea!
Osztatlan közös tulajdonú ingatlanról lévén szó, ügyvéd által készített Használati megosztási szerződéssel elvileg igényelhető a CSOK. Célszerű azonban a vásárlás előtt utánanézni, hogy az adott ingatlanra – a rendezési terv alapján – építhető-e újabb lakóház.

Erika szerint:

2016-11-23 - 18:12

Tisztelt Szakértő!
Most vásárolunk egy lakást, ami három szintes. Az alsó szinten eddig egy üzem működött és ennek helyén szeretnénk egy különálló lakást kialakítani. A külső falak kivételével mindent nulláról kell kialakítani, mint egy új építésű lakásnál (belső falak, padlózás, fűtés, konyha- fürdőszoba kialakítás stb.)
Kérdésem, hogy ebben az esetben igényelhetjük a két gyermek után járó család támogatást új építésű ingatlanra vonatkozóan?
Köszönöm válaszát.
Üdvözlettel: Erika

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 18:15

Kedves Erika!
Nem az alapozási munkálatoktól kezdődően teljesen újonnan épített ingatlan nem minősül új építésnek CSOK szempontjából, így arra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.
Arról, hogy minősül új lakásépítésnek, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Kristóf szerint:

2016-11-22 - 23:47

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, ha egy teleknek 80%-20% arányban vagyunk tulajdonosa feleségemmel, akkor igényelhető-e rá CSOK házépítésre.
Illetve, ha a feleségem házasság előtti telke van, arra igénylehető-e?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 11:35

Kedves Kristóf!
CSOK-kal finanszírozott házépítés esetén mindkettejüknek tulajdonrésszel (bármely arányban) kell rendelkezniük már a telekben is. Így a 80%-20% tulajdoni arányú telken történő építkezésre igényelhető a CSOK. A másik teleknél feltétel, hogy Önnek is tulajdonrésze legyen benne már a CSOK kérelem benyújtásakor.

Pál szerint:

2016-11-22 - 16:27

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel szeretnénk új építésű lakást vásárolni a CSOK 10+10 konstrukció keretében, 1 gyermek már van, 2 előre vállalt lenne. (Az ingatlan ára 20 millió forint.) A társasházi lakás jelenleg még induló projekt keretében, látványtervek formájában van kész, és mivel legtöbb esetben már a tervező asztalon elkelnek az ilyen kivitelezések, szükséges lenne lefoglalni a kívánt lakást.
Milyen lehetőség van az épülő projektben lakás lefoglalására a CSOK finanszírozás segítségével?
A vásárláshoz szükséges önerőt is a 10+10 fedezné, egyéb saját forrás nem áll rendelkezésre.
Egyáltalán történhet a CSOK igénylése, részbeni folyósítása az ingatlanberuházás megindulásakor?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pál

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 10:58

Kedves Pál!
A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként folyósítják akkor, ha a lakás megkapta már a használatbavételi engedélyt. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a CSOK-ból foglalózzák le a lakást.
A 10+10 milliós támogatásból történő finanszírozás (önerő nélkül) csak akkor tud működni, ha nem adnak át foglalót. Ha igen, akkor azt saját erőből kell megtenni és az az összeg csökkenti a felvehető hitelösszeget. Arról, hogy jövedelmük alapján mekkora összegű támogatott hitelt felvételére jogosultak, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos tájékoztatást adni. Az előzetes hitelbírálat elvégzése az Önök részéről nem jár semmilyen kötelezettséggel és díjmentes. Ehhez online adatlapunkat kellene kitölteni vagy felkeresni a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

Attila szerint:

2016-11-21 - 15:22

Tisztelt Hitelnet!
2 gyermekünk van, 3-at szeretnénk 4 éven belül. 10+10-et szeretném felvenni lakásépítésre Győrben. A kivitelező szerkezetkészen adná 19M Ft-ért, mely tartalmazza a telekhányadot 60 m2-es lakásra. Szükség van önerőre? Mennyire? A befejezésre is kérhetem a csokot, tehát a teljes 20 M Ft-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 18:01

Kedves Attila!
Információink szerint a lakásépítés teljes bekerülési költségére (szerkezetkész állapot + befejezés) igényelhető a 10+10 milliós támogatás. Az önerő mértéke függ attól, mennyi lesz a teljes költségvetés, illetve mekkora összegű lakáshitel felvételére lennének jogosultak. Ez utóbbi megállapítása előzetes hitelbírálat alapján történik. Ehhez első körben online adatlapunkat kellene kitöltenie.

Béla szerint:

2016-11-18 - 11:49

Tisztelt Hitelnet!
Az alábbiakban kérném a segítségüket:
Feleségemmel 1/2-1/2 vagyunk tulajdonosai családi házunknak. Három meglévő gyermekünk van és szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni. Tervünk, hogy a meglévő ház egyik oldalához egy 60nm-es külön bejáratú, minden feltételnek megfelelő lakást építsünk. A telek 4000 nm így a beépítettségbe belefér és az építési hatóság által engedélyezett.
Jogosultak vagyunk-e ebben a formában?
Válaszát előre is köszönöm,
Üdv, Béla

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-18 - 11:53

Kedves Béla!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében elvileg működhet, de pontos tájékoztatást a további részletek ismeretében tudnak adni Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

László szerint:

2016-11-17 - 11:00

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdeklődni szeretnék, hogy belterületbe bevont jelenleg üdülő övezetnek minősített területen építendő családi ház esetén igényelhető-e CSOK illetve az 5% ÁFA és ÁFA visszaigénylés?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-17 - 12:25

Kedves László!
A CSOK és az adó-visszatérítési támogatás olyan ingatlan építése esetén vehető igénybe, amely elkészültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban és megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható, új lakóingatlanra vonatkozó feltételeknek. Arról, hogy adott üdülő övezetben építendő ingatlan miként kerül feltüntetésre, az építési hatóság tud tájékoztatást adni.

Katalin szerint:

2016-11-13 - 09:57

Tisztelt Hitelnet!
2015 októberében megkaptuk a csokot 2 gyermekre. /1,2 millió/ Lakhatásink még nincs! Nincs a tervben szigetelés a házon (44-es téglából van), de szeretnénk beszigetelni (ehhez tervet módosítunk), melléképületet és kerítést szeretnénk még a csokból.
Érdeklődni szeretnék, hogy a 3 gyermek születése eseten igényelhetnénk-e az új csokot (10 millió-s)?!
Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-14 - 12:07

Kedves Katalin!
A 10 milliós CSOK igénylésére véleményünk szerint csak akkor lenne lehetőség, ha a korábban kapott szerződést megszüntetnék, a támogatást visszafizetnék és új igénylést adnának be, ami alapján jogosultak a kedvezményre. 2016. december 31-ig a már elvégzett munkálatokra is igényelhető a CSOK. Ez ügyben javasoljuk az érintett hitelintézettel történő egyeztetést.

Annamária szerint:

2016-11-10 - 19:32

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakás bővítésre felvett CSOK esetén az ideiglenes lakcímet lehet-e változtatni vagy nem?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-11 - 08:14

Kedves Annamária!
Információink szerint a lakcímkártyán csak a CSOK igénybevételével finanszírozott lakóhely szerepelhet állandó lakcímként. Ideiglenes lakcím nem lehet.

Szilvia szerint:

2016-11-09 - 20:29

Tisztelt Hitelnet!
Új építésű ikerház egyik felét építjük mi. Van használati megállapodás közünk tulajdonosok között (mivel a másik fele már átadásra került). Eddig családilag építettük, a bátyám egyéni vállalkozó, Ő a kivitelezőnk. Viszont beadtuk a kérvényt a CSOK-ra az egyik bankhoz, aki elutasított avval, hogy nem lehet közeli hozzátartozó a kivitelező.
Szeretném megkérdezni, hogyha keresünk másik kivitelezőt a munkára, akkor megkaphatjuk-e a CSOk-kot?
Válaszukat előre is köszönöm.
Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-21 - 10:28

Kedves Szilvia!
Ha már eljutottak bizonyos készültségig, az e-naplóban látható ezzel kapcsolatos feltöltés, vagy számla került kiállításra, akkor jelenlegi információnk szerint kivitelező-váltás esetén sem igényelhető a támogatás. Elutasítás esetén a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak az elutasítás felülvizsgálatával kapcsolatban.

Gábor szerint:

2016-11-09 - 11:09

Üdvözlöm.
Fiam akarna vásárolni egy új lakást. 3 gyerekük van. A csok támogatással kapcsolatban annyit szeretnék érdeklődni, én az apukája vagyok, 2002-ben elkezdtem építkezni, már nem sok híja van, hogy kész legyen, lakhatási engedély nincs még kikérve.
Az a kérdésem, milyen áron tudná a fiam felvenni a csokot erre a házra?
Előre köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-09 - 11:56

Kedves Gábor!
Több akadálya is van a CSOK igénybevételének. Az egyik kizáró ok, hogy CSOK kizárólag olyan új lakás építéséhez igényelhető, amelynek eredeti építési engedélyét 2008. július 1. után adták ki. Mivel adott esetben az építési engedély ennél korábbi, a támogatás nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2016-11-07 - 13:44

Tisztelt Szakértő!
Osztatlan közös tulajdonban lévő telken szeretnénk építkezni, kötnénk egy használati megosztási megállapodást nagyszüleimmel.
Jogosultak lennénk a 10+10 milliós CSOK-ra?
Problémát jelentene-e, hogy négyünk nevén lenne a telek, illetve nagyszüleim háza már rég megépült, s mi ezt a házat szeretnénk egy új lakással kibővíteni? Nem teljesen világos számunkra, hogy ez bővítésnek vagy új lakás építésének számít-e.
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Éva

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-07 - 14:33

Kedves Éva!
Használati megosztási megállapodással szeptember 16.-tól ismét van lehetőség osztatlan közös tulajdon CSOK-kal történő finanszírozására.
A meglévő lakóingatlan bővítésére a 10 milliós CSOK nem igényelhető, ha azonban az alapoktól kezdődőn teljesen új lakóingatlant építenek az adott telken, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből olvashat.

Éva szerint:

2016-11-07 - 17:13

Tisztelt Szakértő!

A helyi építkezési szabályok nem engedik második ház építését, így a megoldás a kétlakrészes ház lenne. A meglévő ház mögé építenénk alapozással kezdődően egy lakást, s a két lakást terasz, garázs és tornác kötné össze. Ez új lakás építésének vagy ház bővítésének számít?

Köszönettel: Éva

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-08 - 10:50

Kedves Éva!
Amennyiben az építendő ingatlan megfelel a fenti bejegyzésben olvasható, új lakással szemben támasztott feltételeknek, akkor véleményünk szerint használati megállapodással igényelhető az új lakás esetén járó kedvezmény. Fontos, hogy az építési engedély új lakás építésére és ne meglévő lakóingatlan bővítésére szóljon.
További személyre szabott, díjmentes tájékoztatást Szakértőink online adatlapunk kitöltése után tudnak adni Önöknek.

Bence szerint:

2016-10-31 - 17:54

Tisztelt Szakértő!
A családom egy új házat akar építtetni és ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Én egy 19 éves jelenleg egyetemen tanuló diák vagyok, de úgy néz ki, hogy egyetemet fogok váltani. Ha a CSOK igénylésének benyújtásakor diáknak számítok, akkor utána ki is iratkozhatok az egyetemről? Vagy az igénylés után meddig kell a jogviszonyom meglegyen?

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-03 - 10:02

Kedves Bence!
A bankok nem vizsgálják a gyermek hallgatói jogviszonyának fennállását.

Péter szerint:

2016-10-30 - 16:49

Tisztelt Hitelnet!
Üdülő övezeti besorolású telekre építendő házra jár-e a CSOK 10+10?
Köszönöm, Péter

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-16 - 14:13

Kedves Péter!
A 10+10M-s CSOK csak olyan ingatlan építéséhez igényelhető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként kerül feltüntetésre.

László szerint:

2016-10-22 - 20:28

Tisztelt Szakértő!
Szeretnék választ kapni arra, hogy a napelemes rendszer és a kiegészítő fűtést biztosító hűtő-fűtő klíma költsége beszámítható-e az (CSOK 10+10-el) épülő új lakóház építési költségeibe, így visszaigényelhető-e azok ÁFA-ja?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-24 - 11:32

Kedves László!
Amennyiben az építési engedély tartalmazza ezek kialakítását, akkor a költségvetésbe is belevehetők.

Márta szerint:

2016-10-22 - 20:25

Üdvözlöm!
Vásárolnék egy külterületi zártkert ingatlant, (5000 nm), amelyre a helyi építési szabályzat szerint, 3%-os beépíthetőség mellett lakóházra kapnék építési engedélyt. Minimum 90 nm alapterület meglenne. Érdeklődnék, hogy milyen lehetőség lenne hitelfelvételre az építkezéshez. Illetve a csok 10, csok 10+10 is tisztázatlan ebben az esetben, hogy jár-e.
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-24 - 11:31

Kedves Márta!
Zártkertként nyilvántartott ingatlant bankpartnereink sajnos nem fogadnak el a 10+10 támogatás fedezeteként akkor sem, ha arra lakóház építhető.
Bankpartnereink egyikénél piaci kamatozású lakáshitel felvételre lenne lehetőség. A kölcsön összege a hitelbiztosítéki érték maximum 50%-a lehet. Továbbá a fenti megnevezés miatt igazolni kell a földtörvény alóli mentességet.

Marika szerint:

2016-10-18 - 16:46

Tisztelt Hitelnet.hu!
Kérdésem az lenne, hogy épülünk és félig kész állapotban vagyunk. Nem igényeltünk csokot, de az áfa visszaigénylést igénybe szeretnénk venni, teljesen önerőből épülünk. Az építési jogerős papíron az van …… alatti ingatlanon meglévő tároló átalakításával, bővítésével családi lakóépület építésére kiadott építési engedély jogerős.
Mi erre az áfa visszaigénylést megkapjuk?
Köszönöm.
Üdv.
Marika

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-19 - 14:25

Kedves Marika!
Az adó-visszatérítési támogatás új lakóház építése esetén igényelhető. Újnak az az ingatlan számít a vonatkozó rendelet értelmében, amit az alapoktól kezdve újonnan építenek. Amennyiben Önök családi házukat a meglévő tároló átalakításával, bővítésével építik, véleményünk szerint nem lesznek jogosultak a támogatásra.

Andrea szerint:

2016-10-18 - 14:00

Tisztelt Hitelnet!
CSOK igénybevételével szeretnénk új családi ház építésébe kezdeni. A kivitelező cég tulajdonos-ügyvezetője a férjem egyenesági rokona (testvére), aki már több mint egy évtizede működteti ezt a céget.
Ez a helyzet lehet kizáró ok?
Köszönettel, Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-18 - 15:29

Kedves Andrea!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Fentiek alapján sajnos kizárja a jogosultságot, hogy a kivitelező cég tulajdonosa az Ön férjének a testvére.

Kata szerint:

2016-10-13 - 15:49

Tisztelt Hitelnet!

Építkezésre szeretnénk felvenni a 10+10 millió Forint +5 millió Áfát, jelenleg telekvásárlás előtt állunk. A telken, amelyet választanánk, kb. 15 évvel ezelőtt elkezdtek építeni egy házat, engedélyek nélkül. Az építkezés nem sokkal utána megállt, csak egy pince(-kezdemény) áll jelenleg is a telken (aljzatbeton például nincs). Természetesen lakhatási engedélyt sosem kapott, a telekkönyvi kivonaton nem szerepel az építmény. A bontási költségeket megspórolandó, nem szeretnénk elbontani ezt az épületkezdeményt és a tervezett házunkhoz is megfelelő lenne ez az “alap”.
Kérdésem, jogosultak lennénk-e a CSOK-ra ezzel az adottsággal?

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-14 - 13:01

Kedves Kata!
A vonatkozó kormányrendelet szerint csak az alapoktól kezdődően épített lakóingatlan számít újnak. Javasoljuk azonban az ügyben lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodánk felkeresését, ahol Szakértőink személyre szabott tájékoztatást tudnak adni Önöknek a fentiekkel kapcsolatban.

Barbara szerint:

2016-10-12 - 13:11

Kedves Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy a 10+10 csok teljes kihasználásához (20 millió Ft) mennyi önerővel kell rendelkeznünk, hogy mindenképp megkapjuk a 20 millió Ft-ot? Három gyermeket szeretnénk vállalni, még nincs egy sem. Bankonként eltér, hogy hol mekkora önerő szükséges? Hol a legkedvezőbbek a feltételek?
A kivitelezővel úgy szeretnénk összeállítani a költségvetést, hogy a 10+10+ a bank által igényelt önerő összege lenne a ház ára (építkezni szeretnénk).
Nagyon köszönöm a válaszukat előre is!
Üdvözlettel,
Barbara

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-12 - 13:30

Kedves Barbara!
Pénzintézetenként eltér, hogy mely bankok számítják bele a terhelhetőségbe a megelőlegezett CSOK összegét. Továbbá a maximálisan felvehető hitel összegét a jövedelemvizsgálat eredménye is befolyásolja.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást ezért Szakértőink csak az ügylet további részleteinek ismeretében tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

Anya szerint:

2016-09-30 - 11:29

Tisztelt Szakértők!
10+10+5 áfa igénylésünk már be van adva hetek óta. Azért vágtunk bele az igénylésbe, mert a bankok szerint a 10 millió kamattámogatott hitel maximum 30%-a egy megfelelő értékű telek esetében 0% készültségnél kiutalható. A napokban sajnos azt az információt kaptuk, hogy ez az utolsó rendeletmódosítással meghiúsult! Már beadott kérelmeknél sem! Ezt mégis hogyan tehetik meg? Egyik napról a másikra döntenek? Semmilyen lehetőség nincs a hitel kiutalására? Ha lenne több millió forintom, nem vennénk fel hitelt!! Egy hitel hogyan lehet utó finanszírozott?
Illetve melyik az a paragrafus, ami lehetetlenné teszi a kiutalást?
Köszönettel, egy kétségbeesett anya

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-24 - 15:19

Kedves Anya!
Banki információink szerint a 10 milliós kamattámogatott hitelnél a pénzintézet a folyósítást csak a saját erő beépítését és a készültségi fokkal arányos számlaellenőrzést követően kezdheti meg. Tehát a jövőben valóban nincs arra lehetőség, hogy az igénylő önerő nélkül kezdje meg az új lakás építését, ha ahhoz csak és kizárólag kamattámogatott hitelt és támogatást igényel. Piaci lakáshitel esetén továbbra is lehetőség van az előfinanszírozásra.

Imre szerint:

2016-09-27 - 08:31

Tisztelt Hitelnet!
Építkezés közben vagyunk, és szeretnék igényelni mind a CSOK-ot, mind az adó-visszatérítést. Mi van abban az esetben, ha az építkezés tényleges költsége kevesebb lesz, mint amit a költségvetésben leírtunk? A költségvetés 70 százalékáról hozzuk a számlát, azonban ténylegesen nem használjuk fel?
Gondolom, a Banknak nem kell tudnia, ténylegesen mennyit költöttük, csak az a lényeg, hogy a költségvetés szerinti tételek elkészüljenek, és a költségvetés 70 százalékáról meg legyen a számla.
Jól gondolom? Ebben az esetben is utalják a teljes CSOK összeget?
Üdvözlettel:
Imre

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-27 - 08:40

Kedves Imre!
A bankok az általuk elfogadott költségvetést veszik alapul. Az így meghatározott bekerülési költség 70%-áról szükséges számlákat benyújtani. Az elvégzett munkákat a műszaki szakértő helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Imre szerint:

2016-09-27 - 09:45

Tisztelt Hitelnet!
Akkor, ha jól értem, nem lényeges, hogy én a költségvetést úgy készítettem, hogy például 9.000 forintos m2 áru járólapokat fektetek le, és ezzel ellentétben csak 2.500-asok kerülnek az épületbe. Az így megtakarított pénzt is megkapom, és mondjuk kerítést építhetek belőle (ami az eredeti költségvetésben nem szerepelt)?
Üdv:
Imre

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-27 - 14:08

Kedves Imre!
A helyszíni szemle során véleményünk szerint adódhatnak problémák abból, hogy ténylegesen nem a költségvetésben feltüntetett értékű járólap került felhasználásra. Ennek ellenőrzéséről az érintett hitelintézet értékbecslője tudna pontos tájékoztatást adni. Ugyanakkor a CSOK a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, valamint az építésügyi hatóság által előírt kerítés bekerülési költségének finanszírozásához is igényelhető, így ezt a tételt célszerű lenne belevenni a költségvetésbe. Arról, hogy mely munkálatok finanszírozhatók CSOK-kal építkezés esetén, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

János szerint:

2016-09-19 - 10:13

Tisztelt Szakértő!
Kérdésem az lenne, hogy ha a hitelintézet azt állapítja meg, hogy jogosult vagyok a CSOK-ra az általam benyújtott összes dokumentumot figyelembe véve, én minden további feltételt teljesítek (folytatom az építkezést, befejezem, legkésőbb 5 éven belül használatbavételi engedélyeztetést kezdeményezek rá), akkor a későbbiekben előfordulhat, hogy visszafizettetik a CSOK-ot, vagy sem?
Mit jelent a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet 49. § (3)bekezdése: “Új lakás építése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.”
Milyen felróható okok fordulhatnak elő?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: János

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-20 - 11:38

Kedves János!
Kérdésére pontos választ az ebben illetékes kormányhivatal/kincstár tud Önnek adni.

Tamás szerint:

2016-09-14 - 14:15

Kérdésem a következő lenne.
Családi házat építettünk, melyre az építési engedélyt 2008. július 1. után kaptuk meg, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt pedig tavaly, azaz 2015-ben. 2 gyerekünk van. Jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-15 - 08:16

Kedves Tamás!
Új ház építése esetén a használatbavétel tudomásulvételért igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően már sajnos nincs lehetőség CSOK igénylésre.

Viktória szerint:

2016-09-14 - 10:15

Üdvözlöm!
Az építési engedélyünk 2013-ban lett kiadva, de még csak az alapozásig jutottunk el. Mivel a 3. gyermek ezidáig nem került szóba, így csak 2 gyerekszobával számoltunk, most viszont szeretnénk beiktatni egy harmadikat is. Indokolt lenne a tervmódosítás (ez az alapterületen nem változtatna, csak mellékfalak és ablakok lennének pluszba beiktatva, a költségvetés sem nőne nagyon). Arra gondoltunk, hogy elindítjuk ezzel a tervrajzzal a CSOK-ot és később, menet közben, mikor már épülnek a falak, módosíttatnánk.
A kérdésem az lenne, hogy a bank ebbe beleköthet-e, esetleg visszatarthat kifizetéseket? Mennyire veszik jó néven az ilyen módosításokat? Lehet-e ennek valami hátulütője?
Válaszát előre is nagyon köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-14 - 10:18

Kedves Viktória!
Amennyiben módosítani szeretnének a meglévő terveken, azt mindenképpen a CSOK kérelem benyújtása előtt javasoljuk megtenni. A bankhoz az eredeti építési engedélyt és valamennyi módosítást szükséges benyújtani. A helyszíni szemlék során egyértelműen látható lenne, hogy az építkezés nem az eredeti tervek alapján folyik.

András szerint:

2016-09-12 - 22:19

Tisztelt Hitelnet,
határhoz közel építkezésbe fognánk (kivitelező céggel), 2 gyerekkel (és nem is lesz több). Jelenleg még külföldön élünk, itt is vagyunk bejelentve már 6-8 éve. A külföldi munkaviszonyt nem szívesen adnánk fel. Feleségem gyesen van még 1,5 évig. Ha otthon 20 órás munkát vállalok és a külföldi munkaviszony is megmaradna 20 órában, akkor igényelhetjük a csókot? Szeretnénk jövő nyáron (2017. augusztus) költözni. Mikor tudjuk legkésőbb igényelni a csokot? Akár a használatbavételi engedély után is?
Köszönettel,
A.

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-13 - 11:14

Kedves András!
Új lakóingatlan építése esetén CSOK igénylésre a használatbavételi engedély kiadása után már nincs lehetőség.
A külföldi és magyarországi egyidejű munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésére ITT olvashatja a választ.

Zsombor szerint:

2016-09-12 - 14:08

Tisztelt Hitelnet!
Új építésű lakóházra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a kiszemelt telek tulajdoni lapján “kivett hétvégi ház/udvar” minősítés szerepel. Beépítettségi mutató 15%-ot enged meg, melybe bőven belefér a 90 nm-es lakótér kivitelezése.
Kérdésem tehát arra vonatkozik, hogy a minősítés kizárja-e a támogatás igénybevételét és amennyiben nem, mi az eljárás pontos folyamata?
Köszönettel: Zsombor

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-15 - 08:29

Kedves Zsombor!
A CSOK-ra való jogosultság egyik feltétele, hogy az ingatlan felépülését követően lakóházként legyen nyilvántartva, mivel CSOK-kal kizárólag lakóingatlan építése finanszírozható, hétvégi házé nem.
Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát vagy töltse ki online adatlapunkat!

Zsolt szerint:

2016-09-11 - 11:59

Tisztelt Szakértő!
Július 1.-től változott jogszabály szerint nem szükséges az egyszerű bejelentés építés során, csupán az e-napló megnyitása. Ezt hogy tudjuk a bank felé igazolni? Elegendő az automatikus rendszerüzenet, hogy megnyitásra került? És ehhez kell csatolni a tulajdoni lapot, valamint a jogerős terveket?
Köszönöm!
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-11 - 18:45

Kedves Zsolt!
Arról, hogy a hitelintézetekhez milyen dokumentumokat szükséges benyújtani egyszerű bejelentés esetén július 1-től, IDE kattintva tájékozódhat.

Timi szerint:

2016-09-07 - 10:28

Tisztelt Szakértő!
3 gyermek után járó 10MFt összegű CSOK-kal kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy egy 2015. évben megkezdett új lakóépület építésére igénybe vehető-e, (mely még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel), ha a 2015. évi építésügyi hatósági engedélyen lakóépület átalakítására vonatkozó engedély szerepel, mert ez az engedély az új lakóépület építése mellett a meglévő lakóépület teljes elbontásának engedélyezését is tartalmazza egyben, s ilyen esetben az építésügyi hatóság lakóépület átalakítás megnevezést szokott alkalmazni, s a határozat további részében fejti ki szövegesen, hogy ez az átalakítás ez ténylegesen teljesen új lakóépület építését jelenti, mely megfelel a kormányrendeletben szereplő új lakás definíciójának.
Válaszát előre is köszönöm!
Timi

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-07 - 14:27

Kedves Timi!
A hitelintézetektől és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól származó információk alapján lakóépület átalakítására szóló engedély esetén az új lakás építésére vonatkozó CSOK nem igényelhető. Ám mivel jelen esetben nem a meglévő átalakítása, hanem valóban új lakóépület létrehozása a cél, javasoljuk, hogy kérje az ügyben a hitelintézetek állásfoglalását.

Timi szerint:

2016-09-15 - 13:01

Tisztelt Szakértő!
A 2016-09-07.-én feltett kérdésemet szeretném folytatni annyiban, hogy: ha a CSOK és ÁFA-visszatérítési igényünkkel kapcsolatban megbízott hitelintézetünk – az eset specialitása miatt (az eredeti építési engedélyen átalakítás szó szerepel, mert az engedély az új lakóépület építése mellett a régi épület elbontását is tartalmazza egyben) – állásfoglalás iránti kérelmet nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, akkor az eddigi tapasztalatok alapján mennyi időn belül válaszol a Minisztérium, illetve a hitelintézet mennyi ideig várhat arra, van-e valamilyen határideje a benyújtott kérelmünk elbírálására vonatkozóan?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Timi

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-16 - 07:28

Kedves Timi!
Előfordult, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak feltett kérdésre több mint 1 hónap elteltével kaptunk választ, de olyan is volt, amikor 2 napon belül.
A kormányrendelet nem írja elő, hogy a hitelintézetnek mennyi időn belül kell elbírálnia a CSOK kérelmet, de belső szabályzatuk rögzítheti ezt. Erről az érintett pénzintézet tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Timi szerint:

2016-09-05 - 20:17

Tényleg igaz az a hír, hogy a csok 10+10-re épített lakást nem örökölhetik a gyerekek, mert ha a szülők meghalnak, akkor az államé lesz a lakás?

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-06 - 09:59

Kedves Timi!
Ilyen információról nem tudunk.

Szilvi szerint:

2016-08-27 - 18:00

T. Szakértő!
120 nm-es családi házamra emeletet építenék, a családi házat társasházzá nyilvánítom és az emeletráépítéssel létrehozok ott két új önálló albetétet egy 40 nm garzont és egy 80 nm-es lakást. Ebben az esetben a CSOK-ot 3 gyerek útán új lakás építésére fel tudom venni. Ugye?
Köszönöm.
Szilvi

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-27 - 18:48

Kedves Szilvi!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a 10 milliós CSOK-ra, amennyiben a további igénylési feltételek is teljesülnek.

Balázs szerint:

2016-08-21 - 00:51

Tisztelt Cím!
Érdeklődöm, hogy új lakás építésénél mit jelent az 5 millió forint ÁFA visszatérítés. A pénzintézet, ahol érdeklődtem azt mondta, hogy a készültségi foknak megfelelően és a bemutatott számláknak megfelelően utalják vissza az ÁFÁT, de a visszautalt összeggel csökkentve folyósítják a következő részletet.
Én úgy értelmeztem a szabályokat, hogy az ÁFA visszatérítése nincs hatással az építkezés költségvetésére. Amikor megkapom az utolsó részletet és kész a ház, akkor a visszatérített ÁFÁ-ból esetleg meg lehet venni a konyhabútort, stb.
Hogy van ez pontosan? Egyáltalán el kell számolnom azzal, hogy mire költöm a visszakapott ÁFÁ-t?
Köszönettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-22 - 10:13

Kedves Balázs!
Az NGM valóban kiadott egy olyan állásfoglalást, miszerint a folyamatban lévő építkezések esetén nem tagadható meg az adó-visszatérítési támogatás folyósítása, ha az igénylő olyan építkezéshez kívánja igénybe venni a támogatást, amelyeknél a hátralévő munkák költségeinek összegét az igényelt támogatás összege meghaladja, feltéve, hogy számlákkal igazolja a bekerülési költségek megfizetését. Ugyanakkor szintén az NGM szakmai állásfoglalása alapján nem kötelesek a hitelintézetek a folyamatban lévő, magas készültségi fokon álló, már megfizetett számlákkal igazolt építkezések esetén a támogatások nyújtására, ha úgy ítélik meg, hogy a korábban vállalt saját erő és lakáskölcsönből megvalósított építkezés befejezéséhez a támogatott összeget már nem tudja az igénylő a bekerülési költség megfizetésére felhasználni. Ebben a kérdésben tehát az egyes hitelintézetek állásfoglalása a döntő.

Bogi szerint:

2016-08-16 - 21:36

Tisztelt szakértő!
Én arra lennék kíváncsi, hogy ki igényelhet vissza áfát?
Mi szerkezetkész házat építettünk, ilyen esetben mi vagy a vállalkozó igényel, s hogyan működik az igénylés?

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-17 - 10:25

Kedves Bogi!
Szerkezetkész állapotra vonatkozó kivitelezői szerződés esetén sajnos nem jogosultak adó-visszatérítési támogatás igénybevételére az építkezéshez kapcsolódóan. A további jogosultsági feltételekről ITT olvashat.

Ági szerint:

2016-08-02 - 17:06

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az alábbi lenne:
2016 február elején adtuk be igényünket a 10 milliós csokra, amit meg is kaptunk, már az első részfolyósítás is megtörtént. A problémám a következő lenne: az adó-visszatérítés is járna nekünk, ezt azonban a csok igényléskor nem adtuk be, most utólag akartuk, a bank azonban elutasított azzal, hogy csak a csokkal egyidejűleg lehetett volna igényelni. Ez valóban így lenne? Mert a jogszabályban sehol nem láttam leírva ezt, és amúgy minden feltételnek megfelelünk. Valamint a legfontosabb, hogy a csok szerződés kötésekor az ügyintéző erről nem tájékoztatott minket.
Válaszát előre is köszönöm:
Ági

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-25 - 12:14

Kedves Ági!
Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását szabályozó kormányrendelet 69.§ (9) bekezdése kimondja:
“Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét.” Ennek értelmében a bank sajnos jogosan utasította el az utólag benyújtott adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmüket.

Ági szerint:

2016-09-15 - 14:58

Végül nem utasítottak el, azért írom le, hogy aki hasonló helyzetben van, tudjon róla. Nem feltétel, hogy az áfa-visszatérítést és a csokot egyszerre kell beadni. Minket azért utasítottak el először szóban, mert már le volt fedve a költségvetésünk és így nem volt mire igénybe vegyük az áfát. Viszont mivel meg tudtuk növelni a költségvetésünket olyan tételekkel, amik nem szerepeltek az eredeti költségvetésben (nálunk kerítés, járda), így végül igénybe tudtuk venni.

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-16 - 07:31

Kedves Ági!
Köszönjük, hogy megosztotta velünk tapasztalatait. Meglepődve olvastuk, hiszen az NGM éppen ezzel ellentétes választ adott erre a kérdésre. Meg tudná írni, hogy melyik hitelintézet fogadta el így az ÁFA igénylést? Köszönettel.

Imre szerint:

2016-08-02 - 06:34

Üdv!
Az lenne a kérdésem, hogy igényelhető-e egy eladásra kerülő új építésű ingatlanra a csok? Az épület tető alatt van, a nyílászárók be vannak építve.
Igényelhetek-e banktól erre kölcsönt?
Köszönettel.
Imre

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-02 - 06:42

Kedves Imre!
Új ház építéséhez igényelhető a CSOK, de a kedvezmény igénybevétele 10 éves bentlakási kötelezettséggel jár. Ha tehát az építkezést követően eladásra kerül az ingatlan, akkor a kapott támogatás kamatokkal növelt összegét vissza kell fizetni, így ilyen esetben nem célszerű igényelni a CSOK-ot.
A befejezéshez építési hitelt igénybe vehet. Az elérhető legkedvezőbb építési hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat vagy felkeresi a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

Gábor szerint:

2016-07-27 - 09:09

Kedves Hitelnet!

Hosszas küzdés után megkaptuk a CSOK-ot! Apróbb bánat az örömben (és nem tudom ezt tudják-e akik igénylik, mi nem tudtuk), utófinanszírozás van. Tehát kellene lennie pénzünknek ahhoz, hogy megkapjuk a CSOK-ot. Érdeklődnék, hogy tudnak-e olyan hitelintézetről, akik kimondottan erre adnak hitelt (olyan 3 millió forint kellene ahhoz, hogy elinduljon a folyósítás – azaz olyan százalékra hozzuk az épületet amit megkövetelnek a szerződésben, durván ennyi lesz az utolsó folyósítás is, tehát az egy esetleges hitelszerződés esetén mehetne a hiteladónak szerződés szerint). Fontos tudni, hogy jelenleg van egy hitelünk – szintén az építkezés miatt.
Üdv.
Gábor

Andrea szerint:

2016-07-25 - 14:30

Tisztelt Szakértő!
A segítségét szeretném kérni a következő kérdésben: eladnánk hitellel terhelt családi házunkat. Az eladási ár harmadából tudnánk előtörleszteni a hitelt, a másik harmadából telket szeretnénk venni, a maradékból pedig szeretnénk elkezdeni építkezni a 10 milliós CSOK segítségével (3 gyermek már megvan).
A kérdésem az lenne, hogy ebben (ház eladás és telek vétel) az esetben milyen adó illetve illeték fizetési kötelezettségünk van?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-25 - 15:55

Kedves Andrea!
Adó- és illeték kérdésben a területileg illetékes NAV vagy ingatlanjogi szakértő tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Éva szerint:

2016-07-22 - 19:04

A kivitelezővel kötendő szerződésnek hogyan kell tartalmaznia a fizetés ütemét, ha CSOK + hitelből /10+10/ építkezünk? A készültségi foknak megfelelően kapjuk a pénzt, dátumot nem tudunk írni, a minden hó végén sem jó, akkor mit írjunk?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-22 - 20:03

Kedves Éva!
Ezt a kérdést a hitelnyújtó bankkal lenne célszerű egyeztetni, általános dátumot nem tudunk mondani.

Ádám szerint:

2016-07-19 - 17:35

Tisztelt Hitelnet!
Arra vonatkozólag esetleg van-e információjuk, hogy tudok szerezni ÉTDR bejelentésről – amelyet 2016.07.04-én tettem meg – egy hatósági bizonyítványt? (vagy bármit, ami hatóság által aláírt és pecsételt)
A pénzintézet, ahová benyújtanánk a CSOK 10+10 kérelmünket már minden más dokumentációnkat és igazolásunkat rendben talált, csak nem tudjuk számára hitelesen igazolni, hogy megtettük az egyszerű bejelentést az ÉTDR rendszerben.
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-25 - 08:26

Kedves Ádám!
Az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentumot 2016. július elsejétől kérelemre az építésügyi hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. Minderről bővebben ITT olvashat.

Dalma szerint:

2016-07-15 - 13:26

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnénk felvenni a 10 millió forintos CSOK-ot új ház építésére. Azt szeretném kérdezni, hogy a telekre, amelyre a házat építenénk, van-e valamilyen kikötés? Pontosan milyen besorolású telek jöhet szóba?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-16 - 07:06

Kedves Dalma!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a CSOK-kal finanszírozni kívánt új lakásnak, lakóingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,
ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;
Arról, hogy pontosan milyen megnevezésű ingatlanokra építhető lakóház vagy lakás, az építési hatóságnál tájékozódhat.

Andrea szerint:

2016-07-14 - 16:51

Tisztelt Hitelnet!
Eladnánk a hitellel terhelt családi házunkat, és szeretnénk csokkal új házat építeni (3 gyermekünk van). A törvény szerint az 5 éven belül eladott ingatlan árát a csokkal támogatott új ingatlanba kell fektetni. Ebben az esetben kifizethetem a lakáshitelem az eladási árból, és lehet csak a fennmaradó részt fordítani az építkezésre?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-14 - 17:00

Kedves Andrea!
Új ház építéséhez igényelt CSOK esetén eltörlésre került az 5 éven belül eladott lakóingatlan eladási árára vonatkozó továbbforgatási kötelezettség, így a bank nem vizsgálja, hogy az eladott lakás árát milyen mértékben forgatják tovább.

Éva szerint:

2016-07-11 - 19:45

Tisztelt Hitelnet!
Van három gyermekünk, egy 200 négyszögöles, összközműves telek, egy elbontandó házzal. Havi bevételünk 300.000Ft.
A telek megfelel-e az önrésznek és már igényelhetjük-e az első részletet a bontásra, majd továbbá a sorrendnek megfelelően?
Minden feltételnek megfelelünk!? (több éves közalkalmazotti munkaviszony, banki tartozás nincs, közműszámlák átutalással történnek)
Kérem a személyre szabott szabott ajánlatukat.
Köszönettel: Éva

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-11 - 19:49

Kedves Éva!
Személyre szabott tájékoztatáshoz további információkra lenne szükség – például: az építés várható bekerülési költsége, helyszíne stb. – melyeket online adatlapunk kitöltésével adhat meg. Ezt követően Szakértőink készséggel adnak pontos tájékoztatást!

Ágnes szerint:

2016-07-10 - 14:46

Szerkezetkész, építés alatt álló ház vásárlása esetén meg van határozva, hogy mennyi idő alatt kell befejezni az építkezést? Ha pl. CSOK + hitellel vásároljuk meg az ingatlant, mennyi idő múlva kell beköltöznünk?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-11 - 14:27

Kedves Ágnes!
Szerkezetkész ház vásárlása esetén a vásárláshoz nem, a befejezéshez igényelhető a CSOK, amennyiben az eredeti építési engedélyt 2008. június 30-án után adták ki. A ház építését a szerződésben meghatározott időn, maximum 5 éven belül kell befejezni.

Áron szerint:

2016-07-05 - 17:40

Tisztelt Hitelnet!
2000-ben vásárolt ingatlanra, 2002-ben építési engedély alapján elkészült az alap, és a lábazatnak és falaknak egy része. Az építkezés abba maradt, az engedély időközben lejárt. Majd 2014-ben módosított, új építési engedély alapján folytatjuk az építkezést. Jelenleg 35-40%-os a készültségi fok.
Kérdésem, hogy ebben esetben a CSOK feltételei között szereplő 2008.07.01. dátumnál a 2002-es vagy a 2014-es építési engedélyt kell figyelembe venni?
Köszönettel:
Áron

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-06 - 06:34

Kedves Áron!
CSOK igénylésnél az eredeti építési engedély kiadásának dátuma a mérvadó, így a leírtak alapján sajnos nem igényelhető az építkezéshez járó CSOK.

Áron szerint:

2016-07-26 - 20:23

Tisztelt Hitelnet,
Köszönöm a választ.
Mivel új ház építésére sajnos nem tudjuk igénybe venni a támogatást, szeretnénk bővítésre felvenni a meglévő gyerekek után igénybe vehető 1,43m Ft-ot. De bővítésre fel lehet venni egy új ház építésénél? Bővítésnél feltétel-e a használatba vételi engedély?
Köszönettel,
Áron

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-27 - 06:21

Kedves Áron!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében meglévő lakás bővítéséhez igényelhető a CSOK, ezért véleményünk szerint feltétel, hogy legyen használatbavételi engedély.

Áron szerint:

2017-02-02 - 19:03

Tehát az önök válaszai értelmében új ház építése esetén nem vehetjük igénybe a Családi Otthontermtési Kedvezményt sem új lakás építésre, sem használt lakáshoz.
Köszönöm az állam által nyújtott teljes körű támogatást, Magyarország “jobban” teljesít!
Az első kérdésemre nyújtott válaszukra:
A 16/2016 (II.10) Korm. rendelet 18. paragrafusa nem tér ki az építési engedély típusára, minőségére és semmilyen további kitételre, nincsenek további értelmező rendelkezések, nem határozza meg semmilyen másik törvény, rendelet, jogszabály sem, ezért a 2002-es építési engedély elfogadása és figyelembe vétele jogellenes!
“18. § (1) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.”
Az “eredeti” szó pedig értelmileg sem illik ide.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-03 - 11:57

Kedves Áron!
A vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy a 2008. június 30. után kiállított építési engedély új lakás építésére szóljon. Új lakásnak – szintén e kormányrendelet szerint – az alapoktól kezdve újonnan épített lakás minősülhet. Az Önök esetében a 2008. június 30. után kiadott (módosított) építési engedély viszont már nem az alapoktól történő építésre vonatkozik. Továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy az eredetileg 2002-es, majd 2014-ben módosított építési engedély alapján nem jogosultak az új lakás esetén igényelhető emelt összegű kedvezményre. A kormányrendelet azonban tartalmaz egy ilyen pontot: ha az igénylő (együttes igénylő) nem tud eleget tenni az új lakások építéséhez és vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016. (II.
10.) Korm. rendeletben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylési feltételeinek, de teljesíteni tudja a használt lakásra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti, a használt lakásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket, akkor a használt lakásra vonatkozó támogatási összegek elérhetők lehetnek. A támogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. Javasoljuk, hogy érdeklődjön a hitelintézeteknél, hogy előzőek alapján esetleg igénybe tudják-e venni a használt lakásra vonatkozó összeget.

Áron szerint:

2017-02-03 - 18:40

A 18. § (1) alapján a hitelintézetnek köteles elfogadnia a 2014 -es engedély, viszont amennyiben jól értem, önök szerinta 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet 3. § -nak 1. bekezdésének 9. ponja alapján –

“új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével
a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:”

– a pontosan feléig elkészített alap és lábazat már nem fér bele ebbe a kategóriába, és hiába a 2014 -es tervek alapján készült további alapozási munkálatok már nem számítanak.

További értelmezésem szerint mindaddig új valami, amíg használatba nem veszik. És mivel a félig elkészült alap-lábazat -ot nem lehet használatba venni, és használatba vételi engedélyt sem adnak rá, így ez a rész is újnak minősül.

Előre is köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-03 - 20:31

Kedves Áron!
Fenti kérdésben korábbi véleményünket fenntartjuk. Konkrét állásfoglalást az ügyben a hitelintézetektől kérhet.

Ági szerint:

2016-06-29 - 14:59

A közelmúltban telket vásároltunk, amin egy bontásra szánt lakóház van. Építkezni kb. 10 év múlva szeretnénk. Milyen feltétellel vehetjük fel a csok-ot (a hitelt nem)? 4 gyermeket nevelünk.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-30 - 07:38

Kedves Ági!
A CSOK az építkezés finanszírozásához vehető igénybe. Arról, hogy jelenleg milyen feltételekkel igényelhető, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Azt, hogy 10 év múlva, amikor is építkezni szeretnének milyen feltételekkel, s elérhető lesz-e egyáltalán ez a fajta támogatás, sajnos nem tudjuk megmondani.

Ágnes szerint:

2016-06-25 - 14:36

Párommal a közeljövőben házasodunk, két kiskorú gyermekem van, nem közös gyermekek. Ha vállalnánk még egyet, jogosultak lennénk a 10 milliós támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-25 - 14:42

Kedves Ágnes!
Házasként, a két nem közös és a vállat gyermek után jogosultak lehetnek a 10 milliós támogatásra új lakóingatlan építése vagy vásárlása esetén. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhat.

Mária szerint:

2016-06-14 - 10:10

Kérdésem az lenne, hogy ha egy ház társasházzá van nyilvánítva, de teljesen különálló egy osztatlan közös telken, akkor az lakásnak vagy egy lakásos lakóépületnek számít. Mert a CSOK szempontjából nem mindegy hogy 60, vagy 90 nm2 a minimális nagysága. Mert ha lakás, akkor három gyermek esetén elég a 60 nm2, de ha egy lakásos lakóépület, akkor már 90 m2-nek kell lennie.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-15 - 13:11

Kedves Mária!
Társasházzá olyan ingatlan nyilvánítható, melyben legalább 2 lakóingatlan található. Ilyen esetben az ingatlan lakásnak minősül, melynél elegendő a 60 m2. Különálló egylakásos lakóingatlan esetén a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 90 m2-t.

Edina szerint:

2016-06-12 - 17:37

Tisztel Hitelnet,
Érdeklődni szeretnék, ha van egy ház, amelyet 48%-ig építettek meg a ’90-es években, lejárt az építési engedélye, nem hosszabbították meg. Mi kérnénk rá új építési engedélyt, de változtatnánk rajta (tehát egy teljesen más terv készülne), akkor az már újnak számítana?
Válaszát előre is köszönöm,
Edina

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-13 - 13:59

Kedves Edina!
Információink szerint az eredeti építési engedély kiadásának dátuma számít.

Mariann szerint:

2016-06-07 - 11:18

Jó napot!
Élettársammal építkezésbe kezdtünk, megigényeltük hozzá a hitelt, az értékbecslő még nem volt kinn.
Az lenne a kérdésem, ha augusztusban összeházasodunk, utólag is benyújthatjuk csok igényünket, egy gyermek bevállalásával?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-17 - 15:55

Kedves Mariann!
Erről a hitelt folyósító banknál kaphat pontos felvilágosítást.

Richárd szerint:

2016-06-03 - 05:46

Üdvözlöm!
Két gyermekem van. 2011-ben kezdtünk építkezni és még nincs használatbavételi engedélyünk, de már 90%-ban kész van a ház!
Kérdésem az lenne, hogy jár-e a csok, ha még szeretnénk gyermeket?
Válaszát előre is köszönöm!
Köszönettel: Richárd

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-08 - 10:16

Kedves Richárd!
Információink szerint ebben az esetben is van lehetőség CSOK igénylésre, amennyiben az egyéb feltételek is teljesülnek. Minderről bővebben IDE kattintva olvashat.

Józsi szerint:

2016-05-25 - 14:57

Édesapa vagyok, 2002-ben kezdtem el építkezni és most lett kész, de lakhatási engedély még nincs, nem is lakják. Fiamnak akarnám átadni a nevére. Megkaphatja a csokot rá? Három gyereke van. Milyen jogviszonyok kellenek hozzá?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-25 - 15:52

Kedves Józsi!
A leírt esetben sajnos nincs lehetőség a CSOK igénybevételére.

Edit szerint:

2016-05-24 - 14:43

Tisztelt Szakértő!
Kérem, szíveskedjék válaszolni:
Érdeklődöm, ha csak egyik fél nevén szerepel a telek s becsatolnak egy olyan ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot, hogy a felépítendő lakás tulajdonjoga 1/2 – 1/2 arányban illeti meg feleket, megkaphatják-e az igényelt, pld. két gyermek utáni 2.600.000 Ft csok-ot?
A 2016. évi Kormányrendeletben az áll, hogy mindkét félnek ingatlannyilvántartási tulajdonosnak kell lennie.
Tisztelettel.
Edit

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 15:17

Kedves Edit!
A jogosultsághoz már a telekben is mindkét félnek kell rendelkeznie tulajdonjoggal.

Kati szerint:

2016-05-24 - 12:44

Üdvözlöm!
Szeretnék érdeklődni, hogy új gerenda házra lehet igényelni a csokot? Telkünk van, ami közműves, két gyerekünk van már, és szeretnék még egy gyereket vállalni.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 12:51

Kedves Kati!
Amennyiben az ingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható követelményeknek, úgy gerendaház esetén is igénybe vehető a CSOK.

Péter szerint:

2016-05-23 - 14:50

Családi házat szeretnénk építeni Hajdúböszörményben. Telket már vásároltunk önerőből, három gyermekünk van.
A kérdésem az lenne, hogy egy 20 millió forintos költségvetésű építkezés esetén meg kapom-e a teljes 10 millió csok-ot és a 10 millió hitelt és az építkezés elkezdéséhez folyósítanak-e valamennyi összeget, vagy önerőből kell elkezdeni az építkezést és csak utólag tudnak finanszírozni?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-23 - 15:05

Kedves Péter!
Elvileg kivitelezhető a 20 milliós költségvetésű lakóház 10+10 milliós támogatással való finanszírozása önerő nélkül is. Ennek azonban feltétel, hogy a hitelintézet hitelképesnek minősítse Önöket. Az előzetes hitelképesség vizsgálatot Szakértőink is készséggel elvégzik, melyhez előzetesen online adatlapunk kitöltése szükséges, illetve a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával személyesen is felvehetik a kapcsolatot!

Renáta szerint:

2016-05-19 - 14:50

Tisztelt Hitelnet!
A mi városunkban csak üdülőövezetben tudtunk telket vásárolni, mert máshol nincs eladó terület. 3 gyermekünk van, érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra (10+10), ha üdülőövezetben építünk lakóházat?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-19 - 15:08

Kedves Renáta!
A CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha az épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként kerül bejegyezésre.

Éva szerint:

2016-05-19 - 14:44

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Idén tervezünk összeházasodni párommal, aki özvegy, két kiskorú gyermekkel, és nekem is van két kiskorú gyermekem, én elvált vagyok. Jelenleg édesanyámmal lakok, a tulajdonrészem az ingatlanban 1/4. Párom nevén egy másfél szobás lakás van. Jelenleg hol nálunk, hol náluk vagyunk, de összeköltözni, a család nagysága miatt csak új ingatlanban tudnánk, amihez szeretnénk igénybe venni a CSOK támogatást. Mindketten dolgozunk, igazolt TB idővel, tartozásunk, hitelünk nincsen. Akkor is igényelhető a támogatás új ház építésére, ha egyelőre fizikailag nem tudunk együtt élni, csak majd az új ingatlanban? Lenne némi önerőnk, ott lenne a támogatás, és lehetőség szerint valószínűleg a hitelt is igénybe kellene vennünk, nem teljes mértékben.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-19 - 15:01

Kedves Éva!
Építkezéshez igényelt CSOK esetén a meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot. Mivel azonban nem házasok és nem közös gyermekek után igényelnék a támogatást, ezért az igénybe vehető CSOK összegét a következőképpen kell meghatározni: mindkét fél esetén ki kell számolni, hogy saját gyermekei után mekkora összegű CSOK-ra jogosult és azt az összeget vehetik igénybe, amelyik kedvezőbb. (A figyelembe nem vett gyermek után külön igényléssel nem lehet igénybe venni a kedvezményt!

Petra szerint:

2016-05-18 - 13:03

Tisztelt Hitelnet!
Építeni szeretnénk, már meglévő házunk mellé ikerházként egy új házat. A beépíthetőséget ellenőriztük. 3 gyermekünk után szeretnénk igénybe venni a CsOK-ot. Hitelre nem lenne szükségünk, csak a 10 M támogatásból szeretnénk megvalósítani és önerőből. Természetesen az alapozási munkáktól kezdve új ház lenne, külön közmű bekötésekkel.
Az lenne a kérdésem, hogy így lakóháznak vagy lakásnak minősül? 90 vagy 60 nm alapterületűnek kell lennie minimum?
Társasházzá kellene így minősíteni?
Másik ingatlanokban is tulajdonosok vagyunk, az áfát így is vissza lehet igényelni?
Válaszukat előre is köszönöm!
Petra

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-18 - 14:38

Kedves Petra!
Ikerház lévén lakásnak minősülne az ingatlan, mely hasznos alapterületének legalább a 60 m2-t kell elérni. A jogosultsághoz társasházzá kell minősíttetni az ingatlant, továbbá 10 évig életvitelszerűen az új ingatlanban kell lakniuk. Másik ingatlanban való tulajdonjog nem zárja ki az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot.

Brigitta szerint:

2016-05-17 - 23:41

Tisztelt Szakértő!
Szeretném a segítségét kérni! 2015 decemberében vettünk egy régi építésű családi házat, amelyre teljes mértékben hitelt vettünk fel! A mai napig nem tudtunk beköltözni, mert, mint utólag kiderült, fűtés, víz és villany korszerűsítésre is szükség van. Nem szeretnénk hozzáépíteni! A hitel egy részének kiváltására lehet igényelni a csokot? Van egy 3 éves gyermekünk és ha egyszer sikerül beköltöznünk szeretnék még egy babát!
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Brigi

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-18 - 14:29

Kedves Brigi!
A CSOK az ingatlant terhelő lakáshitel kiváltására sajnos nem használható fel.

Valéria szerint:

2016-05-17 - 20:32

Kft tulajdonos vagyok. Tudom igényelni a csokot? Nav nullással rendelkezem.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-18 - 13:48

Kedves Valéria!
Magánszemélyként jogosult lehet CSOK-ra, ha a jogosultság valamennyi feltételének megfelel, melyekről honnapunkon tájékozódhat.

Dániel szerint:

2016-05-15 - 21:00

Erdélyből települnénk át Magyarországra. Négy gyerekünk van, saját magunk építenénk házat.
A kérdés: Az itteni társadalombiztosítás elégséges-e? Kettős állampolgárok vagyunk.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-17 - 08:59

Kedves Dániel!
A CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyiküknek már magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkezni. A fennmaradó időszak külföldi TB jogviszonnyal is igazolható.

László szerint:

2016-05-13 - 11:54

Tisztelt Hitelnet,

Ha vállalkozótól veszek új építésű családi házat, amelyet még be kell fejezni, akkor a vételárban benne lehet a telek, és a 10+10-es CSOK-ot az építkezésnek megfelelő szabályok szerint, szakaszosan utalja a bank? Van ilyenkor szabott határidő az építkezés befejezésére?

Köszönettel:
László

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-13 - 14:14

Kedves László!
A vonatkozó kormányrendelet alapján ha a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan tulajdonjogát Ön a használatbavételi engedély kiadása előtt szerzi meg, akkor a CSOK-ot a vásárláshoz nem, csak a befejezéshez veheti igénybe, de csak abban az esetben, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. után került kiadásra. Az építkezés befejezéséhez a támogatást szakaszosan utalja a bank.

László szerint:

2016-05-13 - 14:22

Köszönöm a válaszukat! Egy ide kapcsolódó utolsó kérdés – minek minősül az, ha a vállalkozó által új építésű családi házként például 25 millió forintért hirdetett ház (telekkel együtt) építése még nem kezdődött el (a telek a vállalkozó tulajdona), és ezt lehet lefoglalózni? Ez építésnek számít (tehát a telek nem finanszírozható CSOK-ból)?
Köszönettel:
László

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-17 - 15:21

Kedves László!
Fenti eset lakásvásárlásnak minősül, így a telekárat is tartalmazó teljes vételár finanszírozható a CSOK-ból. A támogatást a hitelintézet a használatbavételi engedély kiadása után egy összegben folyósítja az eladónak.

Szilvia szerint:

2016-05-10 - 13:54

Tisztelt Hitelnet.hu!
Szeretném felhívni az Önök figyelmét arra, hogy a Kormány a CSOK-ból kihagyott egy fontos ingatlantípust.
A szomszéd telken van egy 2 szintes gazdasági épület. Zártkert külterületen gazdasági épülettel – állandó lakcímre bejelentkezési lehetőség, van víz, posta és szemétszállítás. A mellette lévő 2400 m2-es telek eladó, de erre nem adnak CSOK-ot, csak a külterületi tanyákra, ahol még vízvezeték sincs. Miért ez a megkülönböztetés?! Miért hagyták ki ezt az ingatlantípust a CSOK-ból, amit a fentiekben részleteztem. Sőt a konkrét helyen a telkek végei a belterületet érintik és az utca fele már belterület.
Sokan vennének itt telket, de támogatás nélkül a kutya sem jön ide vásárolni, ezáltal teljesen elértéktelenítik ezeket az ingatlanokat.
Kérem, legyenek szívesek járjanak már utána, miért van ez.
Köszönettel: Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-10 - 14:20

Kedves Szilvia!
Amennyiben az adott területen építhető olyan új ingatlan, mely az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként kerül feltüntetésre, akkor igényelhető a CSOK.
Ha nem, akkor fenti problémával az ebben illetékes Nemzetgazdasági Minisztériumot kellene megkeresni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA