Otthonteremetési kedvezmény ( CSOK 2018): Hitelnet.hu

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

Mi változott 2018-ban?

A CSOK rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos módosításai – melyek a támogatás valamennyi típusát érintik – a következők:

A CSOK igénylés személyi feltételeiben történt változás

A menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a támogatásra nem lehet jogosult.

Adminisztratív terhek csökkentése

Az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Példa: ha a támogatott személy korábban 2 gyermeke után már igénybe vett 2,4 millió Ft szocpolt, de azóta született még 3 gyermeke, akik után nem vett igénybe támogatást, akkor új lakás vásárlása vagy építése esetén jogosult lehet a 10 milliós CSOK-ra.

Kiskorú tulajdonszerzése a célingatlanban

Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtását követő 30 napon belül.

Lakásépítés, bővítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése, vásárlása vagy bővítése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

CSOK – mi változott korábban?

2017-től lényeges változás csupán az új lakóingatlan építéséhez igényelhető CSOK feltételekben történt. A támogatás – családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, otthonteremtési kamattámogatott lakáskölcsön – 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A kedvezményeket fenti időponttól benyújtott kérelmek estén a már megfizetett bekerülési költségre nem lehet igénybe venni.

A használt és új lakásra vonatkozó CSOK rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos változásai az alábbiak:

Módosult a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a CSOK. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Tervező asztalról történő vásárlás új építésű lakás esetén

A CSOK a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igényelhet CSOK-ot az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Támogatás osztatlan közös tulajdonra

Osztatlan közös tulajdonú – használt és új – lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása

Szocpol

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK?

Magyarország területén

 • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,
 • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

CSOK összege

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ha az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermeke után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

CSOK összegének meghatározása

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

A további részleteket az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2018. december 05. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Katalin szerint:

2018-12-12 - 10:54

Szerb ausztrál állampolgárok 3 gyerekkel Magyarországra szeretnénk költözni és házat vásárolni. Felmenők alapján kérvényeznénk a magyar állampolgárságot.
Bármilyen támogatásra jogosultak lennénk?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-12 - 11:32

Kedves Katalin!
Házvásárlás esetén gyermekek utáni vissza nem térítenő állami támogatás (CSOK) igénylésére van lehetőség. A jogosultságnak azonban feltétele, hogy legalább az igénylők egyike a kérelem benyújtásakor minimum 180 napos EGT állambeli társadalombiztosítási jogviszonnnal rendelkezzen. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

Boglárka szerint:

2018-11-27 - 11:24

Tisztelt Cím!
CSOK igénylése van folyamatban a banki ügyintézőmnél, ám a hölgy most hosszabb szabadságra ment.
Kérdésem az, hogy másik ügyintéző bele tud-e nyúlni az anyagunkba, mert nem szeretném kivárni, míg az ügyintézőm visszajön a szabadságáról.
Köszönettel: Boglárka

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 11:34

Kedves Boglárka!
A folyamatban lévő ügyintézéssel kapcsolatban az érintett hitelintézethez kellene fordulnia pontos tájékoztatásért.

József szerint:

2018-11-19 - 14:23

Szia!
Szeretnék érdeklődni, szocpol, 3. gyerekem lesz.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 14:26

Kedves József!
A CSOK feltételekről honlapunkon tájékozódhat. Konkkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Anett szerint:

2018-11-17 - 15:33

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy passzív KHR listás személyek igényelhetik-e a CSOK-ot vagy csak miután letelt az egy év? Ha jól tudom a rendezés után egy évig maradnak a listán?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 10:22

Kedves Anett!
Csak CSOK igénylés esetén a bankoknak nem kell vizsgálniuk az igénylők KHR státuszát. A negatív információ ugyanis nem jelent kizáró okot, ha csak a támogatást és kölcsönt nem igényel mellé.

Zsófi szerint:

2018-11-13 - 20:08

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék. 2 hete vásároltunk egy telket. Építkezni szeretnénk. 4 gyerekre szeretnénk szocpolt, kedvező kamatozású hitelt és szeretnénk az 5% ÁFA-t. A napokban lehetett hallani, hogy az 5% ÁFA csak november 1-én jogerős építési engedéllyel rendelkező házaknál lehetséges.
Kérdésem, így van-e vagy igényelhetjük mi is 2019-Ben?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 11:33

Kedves Zsófi!
Kivitelezővel történő építkezés esetén már sajnos nem lesz lehetőségük az 5% ÁFA igénybevételére, mivel 2018. november elsejéig nem szereztek építési engedélyt. Amennyiben 27% ÁFA tartalmú számláik lesznek, úgy a maximum 5 millió Ft ÁFA visszatérítésre lehetnek jogosultak 2019. december 31-ig benyújtott támogatási kérelem esetén. A jogosultság további feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

Tamás szerint:

2018-11-12 - 15:01

Mozaik családként vennénk igénybe a CSOK-ot, új lakás vásárlásához. Élettársként élünk együtt jelenleg albérletben és új lakásba költöznénk. Nekem van egy saját gyermekem, illetve van egy közös gyermekünk is. A saját gyerek anyjával házasok voltunk, és hivatalosan még mindig azok vagyunk, bár 5 éve külön élünk, tehát bírósági határozat nincs a gyermek elhelyezéséről.
Mind a saját, mind a közös gyermek után én kapom a családi pótlékot, illetve mindannyian egyazon lakcímen élünk életvitelszerűen és be is vagyunk jelentve erre a lakcímre.
Jogosultak vagyunk mozaik családként a CSOK-ra?
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 10:36

Kedves Tamás!
Élettársával közös CSOK kérelem véleményünk szerint nem nyújtható be addig, amíg Ön házas.

László szerint:

2018-11-09 - 14:34

Tisztelt Szakértő.
Jelenleg egy lakáseladásunk van folyamatban, amelyen 900.000 Ft szocpol állami támogatás van-volt. A második gyermek után is szeretnénk ezt igényelni, ez is folyamatban van. Mák letéti számla új lakás drágább, stb.
A kérdésem az lenne: édesapám az unokának vehet-e lakást amíg a Csok folyamatunk le nem zárult a párommal?
Illetve van-e köze egyik ügynek a másikhoz?
Köszönöm válaszukat.
Tisztelettel.
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 09:02

Kedves László!
A CSOK jogosultságot nem zárja ki sem a gyermekek, sem a támogatott személyek lakástulajdona. Így az aktuális CSOK igénylésüknél nem jelentene problémát, ha időközben a gyermekek lakástulajdont szereznének.

István szerint:

2018-11-09 - 13:55

Tisztelt Uram, Hölgyem!
Az lenne a kérdésem, hogy lányom élettársi kapcsolatban él immár 2 éve. Az élettársa még nem vált el a volt feleségétől. Van már egy gyermek és most jön 2 iker baba.
A csok felvehető-e ebben a helyzetben, amíg a lányom élettársa nem válik el a volt feleségétől?
Köszönettel.
István

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:28

Kedves István!
A CSOK jogosultsághoz szükséges lenne, hogy lánya párja elváljon feleségétől.

Edina szerint:

2018-11-09 - 13:54

2009 júniusban kaptam meglévő gyermekre, használt lakásvásárlásra 450 ezer Ft-ot. Ezt a lakást 2017-ben elárverezték, az államkincstárnak vissza lett fizetve a félszocpol.
Kell várnom 5 évet, hogy csokot igényelhessek? Tehát leghamarabb 2022-ben tudnám igényelni? (Azóta született még 2 gyermek.)

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:25

Kedves Edina!
Mivel a támogatás visszafizetésére kötelezték, ezért információink szerint 5 év eltelte után lenne lehetőség CSOK igénylésre.

Anett szerint:

2018-11-06 - 13:46

Tisztelt Hitelnet!
Házasságom idején 1993-ban 150.000,- Ft összegű szocpol támogatást vettem igénybe két gyermekemre.
Jelenleg egyedülállóként vásárolnék használt lakást és ehhez szeretném a támogatást megigényelni. A fiatalabb gyermekem 24 éves.
Szeretném tudni, hogy mennyi összegű CSOK-ot kérelmezhetnék.
Köszönettel: Anett

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 13:51

Kedves Anett!
Információink szerint adott esetben az egy gyermek után járó 600.000 Ft és a korában kapott szocpol felének különbözetére, vagyis 525.000 Ft-ra lehet jogosult, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek.

Györgyi szerint:

2018-10-31 - 13:25

Tisztelt Szakértő,
Szeretnénk CSOK 10+10-et igényelni új ház vásárlás esetén. Férjemmel 1 éve vagyunk házasok, még nincs gyermekünk, de szívesen bevállalnánk a 3-mat. Férjem török nemzetiségű, valamint a BME-n 2. éves repülőmérnök doktoranduszhallgató. 4 éve él Magyarországon, Adó és TAJ kártyája van, Campus Hungary ösztöndíj biztosítja az ösztöndíját valamint az egészségügyi biztosítását. Magyar állampolgár családtagja tartózkodási kártya van, valamint lakcímkártyája is van.
Nekem 2 éves munkaviszonyom van.
Van arra lehetőségünk, hogy megkapjuk a támogatást?
Lehet, hogy további információra van szükség a támogatásadás megítéléséhez, ezekre a kérdésekre szívesen válaszolunk.
Előre is köszönöm szépen segítséget!
Üdvözlettel:
Györgyi

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 08:43

Kedves Gyöngyi!
A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Minderről bővebb információ fenti bejegyzésünkben olvasható. Az új lakóingatlan vásárlása esetén támasztott követelményeket IDE kattintva tekintheti meg. A 10+10 milliós konstrukcióról további információ ITT található.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatalapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést díjmentesen vállaljuk!

Attila szerint:

2018-10-31 - 12:56

Tisztelt Hitelnet,
Igénybe vehetem-e a CSOK-ot, ha magyar állampolgárként {magyar személyivel és lakcímkártyával (LIG kártyával) rendelkező}, Romániában élő magyar vagyok? Két gyermekünknek is megvan az állampolgársága. Köszönöm szépen.
Tisztelettel,
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 14:33

Kedves Attila!
A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető lehet a CSOK, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. A munkaviszonnyal, TB jogviszonnyal szemben támasztott követelményekről IDE kattintva tájékozódhat. A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Krisztina szerint:

2018-10-28 - 12:04

Üdv.
Érdekelne, hogy az ápolásiról a határozatot a Csok igényléshez az illetékes megyénkben kell kikérni (mi esetünkben Heves lenne).
Vagy ezt a fővárosi megyei kormányhivataltól kell kérnem?
És postán lekérhető-e ez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 09:45

Kedves Krisztina!
Ebben a kérdésben a területileg illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

V-né szerint:

2018-10-21 - 10:06

Kedves Hitelnet!
Tavaly vettünk fel használt lakásra Csok-ot két gyerek után, de közben el kellett adnunk a házat és vissza is fizettük az 1.430.000 Ft-ot. Ha most építünk egy házat, akkor jár nekünk a 2,6 M?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-24 - 09:03

Kedves Asszonyom!
Ha felfüggesztő számlára fizették be a korábban kapott támogatást, akkor azt visszakaphatják az új ház építéséhez a használatbavételi engedély megszerzése után, valamint a bekerülési költség finanszírozásához igénybe vehetik a 2,6M és az 1,43M Ft különbözetét. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

László szerint:

2018-10-19 - 17:19

Kedves Hitelnet!
Kérdésem lenne feleségemmel csok igénylés előtt állunk. Mindketten Ausztriában dolgozunk, a hazatérők lehetőséget szeretnénk kihasználni ami az idei évtől van érvényben. Feleségem 3 hónapja dolgozik itthon is hivatalos bejelentett állásban.
Jogosultak lehetünk a csokra? Illetve, hogy új ház építésénél a telek vételára, illetve a csok figyelembe vehető-e az önerőbe. Telekkel együtt 40 millióban gondolkodunk maximum. Megvolt a 20% 8 milliónk. De a telek elvitt 4-et, plusz közmű, kerítés stb… Érdekelne, hogy ezeket a költéseket beszámolja-e a bank.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-24 - 08:29

Kedves László!
Ha maximum két gyermek után igényelnék a támogatást, akkor legalább 180, ha a 10 milliós CSOK-ot szeretnék igénybe venni, akkor legalább 2 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni. Ebbe beleszámít az osztrák TB jogviszony is.
A telek vételára nem számít készültségi foknak. Az új ház bekerülési költségéről költségvetést szükséges benyújtani. A költségvetés teljes összegét le kell fednie az önerő, a kölcsön és a támogatás összegének. Az, hogy a CSOK összege beleszámít-e a terhelhetőségbe vagy sem, pénzintézet függő, illetve meghatározó az is, hogy meglévő vagy vállalt gyermekek után kívánják igénybe venni.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni a szükséges önerő mértékéről. Irodáinkban a teljes körű tájékoztatás, valamint hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes.

Barbara szerint:

2018-10-17 - 14:46

Tisztelt Szakértő!
12 évvel ezelőtt nekem és a férjemnek halva született egy kisbabánk, 32 hétre. Azóta született 2 gyermekünk.
Szeretném megtudni, hogy a CSOK igényelhető-e mindhárom gyermekre, valamint milyen feltételekkel.
Köszönöm előre is a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-18 - 10:53

Kedves Barbara!
A leírtak alapján 2 eltartott gyermekük után lehetnek jogosultak CSOK-ra. Ebben a témában további bejegyzést IDE kattintva olvashat.
Az egyes lakáscélokra vonatkozó konkrét CSOK feltételeket honlapunkon ismerheti meg.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Norbert szerint:

2018-10-10 - 17:41

Kedves Hitelnet!
Csok építkezés esetén az adott ingatlan/ház lehet-e egyéni vállalkozás székhelye/telephelye? Közjegyzői okirat erre nem tért ki, nem tiltotta.
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-13 - 06:25

Kedves Norbert!
A vonatkozó kormányrendelet tartalmaz egy olyan kitételt, hogy a támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha az új lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják. Véleményünk szerint egy egyéni vállalkozás telephelyként történő bejelentése már lakáscéltól eltérő hasznosításnak minősülhet. Javasoljuk, hogy az ügyben kérje a területileg illetékes járási hivatal állásfoglalását.

Andrea szerint:

2018-10-07 - 08:22

Üdvözlöm!
2 kérdésem lenne.
1. Ha a használt ingatlan nyaralónak van megnevezve üdülőövezetben, akkor igényelhető rá 2 gyermekkel csok?
2. Ha igen, akkor hány nm2-nek kell lennie a nyaralónak?
Köszönettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-08 - 07:12

Kedves Andrea!
CSOK kizárólag lakás, lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető. Nyaraló megnevezésű ingatlanra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Róbert szerint:

2018-10-05 - 05:33

Üdvözlöm!
Munkahelyet szeretnék váltani, mert ahol most vagyok minimálbérre vagyok bejelentve (ev.) . Decemberben születik meg a 3. gyermekem. Az új munkahelyen ahol a nettóm jóval meghaladja a 250.000.- Ft-ot, mennyi időnek kell eltelnie, hogy igénybe tudjam venni a 10+10-et?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-07 - 21:59

Kedves Róbert!
A két munkahelyen – amennyiben nem lesz 30 napnál hosszabb megszakítás – együttesen legalább 2 éves TB jogviszonynak kell meglenni a 10 milliós CSOK igényléséhez. A hitelfelvétel szempontjából elegendő lehet a 3 hónap az új munkahelyen. Fontos, hogy a kérelem benyújtásakor már nem lehet próbaidőn és lehetőleg határozatlan idejű munkaviszonya legyen.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

István szerint:

2018-10-01 - 09:55

Kettős állampolgárként 4 gyerekkel igényelhetem a csokot?
Mik volnának a feltételek és melyik banknál volna legnagyobb esélyem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-03 - 13:04

Kedves István!
Kettős állampolgárként is van lehetőség CSOK igénylésre. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.
A támogatás iránti kérelmet a számlavezető hitelintézethez lenne célszerű benyújtani.

Cintia szerint:

2018-09-29 - 08:22

Üdvözlöm!
Férjemmel 3. gyereket bevállalva felvettük a 10+10 es CSOKOT. Van már két gyerekünk.
Az lenne a kérdésem a 3. gyereket mennyi időm van megszülni?
Köszönettel.
Cintia

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-01 - 09:27

Kedves Cintia!
A 10 milliós támogatás igénylésénél a 3. gyermek születésére vonatkozó határidő 10 év.

Róbert szerint:

2018-09-26 - 13:26

A telkünkön már áll egy kicsi ház, amelyet fele-fele arányban birtoklunk a feleségemmel. A telek méretéből adódóan osztható és a végébe egy új házat szeretnék építtetni a meglévő 3 gyermek után járó CsOK-ból és hozzá felvett hitelből. Azt szeretném kérdezni, hogy a telek megosztása nélkül, önálló épületre (új helyrajzi szám alatt, új tulajdoni lapon feltüntetve) változatlan tulajdoni állással (50-50%) járhat-e nekünk a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-27 - 05:56

Kedves Róbert!
A leírtak alapján működhet a CSOK igénylés, ha minden egyéb CSOK feltétel is teljesül. Ha a telket nem szeretnék megosztani, akkor akár osztatlan közös tulajdonra használati megállapodással vagy épület kiemeléssel is igénybe vehető a CSOK Ezekről bővebben IDE és IDE kattintva tájékozódhat.

Péter szerint:

2018-09-25 - 11:59

Üdvözletem!
Tanácstalan vagyok CSOK ügyben, segítséget szeretnék kérni. 10 évvel ezelőtt félszocpolt kaptunk 2 gyerekre házvásárláshoz. Bajba kerültünk, ezért átkerült a NET. Zrt-hez az ingatlan. Most szeretném visszavásárolni 3 gyerekkel, de ugyanarra az ingatlanra lehet kérni a különbözetet?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-26 - 04:53

Kedves Péter!
Információink szerint az Eszközkezelőtől történő visszavásárláshoz ugyanazon ingatlan esetében is igénybe vehető a CSOK különbözet, ha az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek.

Zsolt szerint:

2018-09-24 - 22:13

Jó napot.
A házunk szerkezetkészen van. A kőműves munkát a tesóm csinálta, mint egyéni vállalkozó. A többi szakágat más vállalkozók (ács, víz, villany). Szóval nem generál cég.
Ez gond lehet a csok, illetve az áfa visszaigénylésekor? Mivel most akarjuk elindítani.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-25 - 05:48

Kedves Zsolt!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre és adó-visszatérítési támogatásra vonatkozóan támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Éva szerint:

2018-09-21 - 05:54

Üdvözlöm!
Újépítésű házunkra igénybe vettük a CSOKot (10+10). Egy év alatti kisbaba mellől alkalmazottként, adminisztrációs munkát részmunkaidőben végezhetnék itthonról?
Nem sérteném meg a CSOK szabályait?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-21 - 06:00

Kedves Éva!
Véleményünk szerint az adminisztrációs otthoni munkavégzéssel nem sérti a CSOK szabályait.

Gabrialla szerint:

2018-09-20 - 20:31

Egyedülálló anyuka 3 25 év alatti gyermekkel milyen összegű Csok-ra jogosult új lakás vasárlása esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-21 - 05:52

Kedves Gabriella!
A CSOK összege új építésű lakás vásárlása esetén 3 gyermek után 10.000.000 Ft. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Marika szerint:

2018-09-20 - 09:45

Jó napot!
Az érdekelne engem, hogy a CSOK elbírálásrol levélben értesitenek-e vagy telefonon?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 15:00

Kedves Marika!
A támogatás elbírálásáról levélben is értesítik, de Ön is érdeklődhet személyesen a bankfiókban.

Marika szerint:

2018-09-19 - 07:20

Jó napot.
18.-án volt az értékbecslő megnézni a házat. Innentől számítva mikorra várható az elbírálás? Azt tudom, hogy 30 nap van az elbírálásra, de az érdekelne, hogy várható-e a jövő hétre az elbírálás vagy mindenképp meg kell lennie a 30 napnak.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 05:58

Kedves Marika!
Nem kell meglennie mindenképpen a 30 napnak. Pontos tájékoztatást a bírálat állásáról az érintett bankfiók tud adni Önnek.

Robi szerint:

2018-09-10 - 21:47

Tisztelt Cím!
A CSOK feltételeinek eleget tesz, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon tartózkodási helyként szerepel a célingatlan vagy állandó lakcímként szükséges megjelölni?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-11 - 14:35

Kedves Robi!
A célingatlannak állandó lakcímként szükséges szerepelni.

Erzsébet szerint:

2018-09-04 - 19:59

Élettársi nyilatkozat esetén /nem vagyunk bejegyzett élettársak/ a két félnek egy lakcímen kell-e szerepelnie?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-04 - 20:59

Kedves Erzsébet!
Élettársak CSOK igénylése esetén információink szerint legalább a tartózkodási helynek egyezni szükséges.

András szerint:

2018-08-23 - 14:12

Tisztelt ügyintéző!
A CSOK támogatásra csak abban az esetben lennénk jogosultak, ha a család összes tagja (2f. + 3Gy.) egy lakcímen szerepelnének az előző ingatlanban, akkor is ha abban az Ingatlanban Albérletről lenne szó?
Köszönettel válaszukat!
András

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 14:23

Kedves András!
Információink szerint nem feltétel az egy lakcím, jóllehet az eltartott gyermeknek a támogatott személlyel közös lakcímen kell szerepelnie.

Mariann szerint:

2018-08-22 - 15:28

Üdvözlöm.
Adott egy 90 nm² alapterületű ház. 2 szoba, konyha, spájz, viszont nincs benne WC és fürdő. A hely megvan neki, de nem került bele.
így a csok-ot nem lehet rá kihasználni. Ha jól Értelmeztem, a csok-nak feltétele, hogy legyen benne fürdőszoba és WC.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 05:04

Kedves Mariann!
A CSOK igénybevételének alapfeltétele, hogy a támogatott ingatlan rendelkezzen fürdőhelyiséggel és WC-vel.

István szerint:

2018-08-06 - 05:00

Üdvözlöm!
50 évesen, 46 éves feleségemmel, illetve két gyermekemmel élek közös háztartásban, (19 és 21 évesek, mindketten nappali tagozaton tanulnak még gimnáziumban, illetve főiskolán). Jelenlegi lakóházunk helyett szeretnénk másik lakóházba (kertes házba) költözni ugyanabban a vidéki kisvárosban. Régi házunkra kaptunk két gyermekünk után 9 éve bővítésre 800 ezer forint szocpolt, 10 év futamidőre! (jövő novemberben jár le.)
Kérdésem, hogy igénybe vehetnénk-e a CSOKot ezekkel a feltételekkel másik használt lakás vásárlásához? Feleségem állami tisztviselő a helyi Járási hivatalban, én pedig főállású őstermelő vagyok! További kérdésem, hogy két gyermekünk születése előtt két évvel született még egy gyermekünk, de az a szülést követően 6 órával sajnos meghalt! Ő beszámítható-e a CSOK-ba?
Köszönettel várom válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-06 - 05:10

Kedves István!
A leírtak alapján másik használt lakás vásárlásához jogosultak lehetnek CSOK különbözetre. A kedvezmény az igénylő eltartott gyermekei után igényelhető, így a két meglévő gyermek után járó 1.430.000 Ft-ot kell alapul venni, amit a korábban kapott támogatás összegével (800.000 Ft) szükséges csökkenteni, s ennek megfelelően 630.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Brigitta szerint:

2018-07-29 - 06:09

El szeretném adni a jelenleg csok-kal terhelt lakásomat. Egy gyerek után vettük igénybe.
Milyen papírokkal kell az államkincstárhoz fordulnom, hogy levetessem? 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosok a férjemmel. Egyedül is elintézhetem vagy mindkettőnknek be kell mennünk?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-29 - 06:17

Kedves Brigitta!
A területileg illetékes járási hivatalt (kincstár) szüksége felkeresni a törlés ügyében. Mivel még nem telhetett le a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom, ezért a törlési engedély kiadása akkor lehetséges, ha a támogatás – akár kincstári felfüggesztő számlára – visszafizetésre került. Bővebb információt az illetékes hivatalnál tud kérni.

Katrina szerint:

2018-07-27 - 11:14

Tisztelt Hitelnet!
CSOK (10M Ft) és támogatott hitel (5M Ft 10 évre) igénybevételét tervezzük megelőlegezett 3 gyermekre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy van-e lehetőség később a szerződések és a kedvezmény, illetve hitel igénybevételét követően módosítani a szerződést 2 gyermekre? Ha igen, milyen feltételekkel, körülbelül hogyan nézne ki a fenti összegekre vonatkozó visszafizetési kötelezettség?
Szíves válaszát köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-28 - 04:34

Kedves Katrina!
3 gyermek vállalása esetén utólagosan nincs lehetőség a gyermekvállalás módosítására. Amennyiben nem születik meg a 3 gyermek, úgy az igénybe vett támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével, a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni. Méltányossági eljárásra bizonyos esetekben van mód. Erről bővebben ITT olvashat. A visszafizetendő összeget mindig a jegybanki alapkamat aktuális mértéke határozza meg.

Tímea szerint:

2018-07-27 - 05:19

Hány éves korig lehet a CSOK-ot igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-27 - 05:26

Kedves Tímea!
Ha meglévő gyermekek után kívánja igénybe venni a CSOK-ot, akkor azt életkorhatár nélkül megteheti. Amennyiben vállalt gyermek után is történne CSOK igénylés, akkor feltétel, hogy az igénylő házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

Mihály szerint:

2018-07-19 - 04:48

2007-ben az élettársam igénybe vette a szocpolt. 5 év volt a jelzálog. 2013-ban meghalt. Én nevelem a 3 gyereket. Szeretnék érdeklődni, hogy én igénybe tudom-e .

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 05:47

Kedves Mihály!
Ugyanazon gyermek után egy alkalommal igényelhető lakáscélú támogatás. Ha élettársa korábban már igénybe vette a szocpolt, akkor ugyanazon gyermekek után Ön nem tudja igényelni a támogatást.

Andi szerint:

2018-07-16 - 09:57

Üdvözlöm!
A CSOK feltételeinek eleget téve elég, hogy bejelentett állandó lakcímem lesz majd a felépített házban, a tartózkodási helyem pedig máshol?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 13:26

Kedves Andi!
Információink szerint nem elegendő, ha a bejelentett lakcím a célingatlanban lesz, a tartózkodási hely pedig máshol, kivéve azokat az eseteket, amelyek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének. Ezekről bővebben ITT olvashat.

Lujza szerint:

2018-07-15 - 12:29

Üdvözlöm!
A telekvásárlás az önkormányzattól történt. A tulajdoni lapon ebből kifolyólag ott van az önkormányzat bejegyző határozata a beépítési kötelezettség teljesítéséig.
Vehetek fel CSOK-ot, igényelhetek ÁFÁ-t, be tudják majd jegyezni a Magyar Állami javára? Ez nem akadály?
Lujza

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 06:22

Kedves Lujza!
Fenti esetben is megoldható a CSOK és az adó-visszatérítési támogatás igénybevétele.

Zsolt szerint:

2018-07-11 - 10:50

Tisztelt Hitelnet!
Az épület bővítéshez kérik-e az ingatlan eredeti tervrajzát? Sajnos nekünk az odaveszett, ha kérik akkor honnan tudok szerezni másolatot? 89-ben épült az ingatlan, a tervezőt nem ismerem.
Tisztelettel!
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-11 - 11:51

Kedves Zsolt!
Bővítéshez igényelt CSOK esetén olyan tervdokumentációra van szükség, amely a jelenlegi és a bővítést követő állapotot is tartalmazza. Ezt a mostani tervező el tudja készíteni.

Zoé szerint:

2018-06-29 - 21:53

Tisztelt Szakértő!
A mai hírek szerint megjelentek a bankok kínálatában az állami kamattámogatott minősített fogyasztóbarát lakáshitelek, ahol a futamidő legalább első öt évében az állam megfizeti a hitelkamat egy részét.
Ez mit jelent konkrétan?
Köszönöm segítségét!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-30 - 15:33

Kedves Zoé!
Valóban van olyan hitelintézet, amely állami kamattámogatású lakáshitelt is kínál fogyasztóbarát lakáshitelein belül.
Konkrét tájékoztatáshoz, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Előzetesen online lakáshitel kalkulátorunk segítségével tájékozódhat erről a hitelkonstrukcióról!

Éva szerint:

2018-06-29 - 05:42

Hali!
A csok feltételei érdekelnének meg a papírok összege, amire kötelező fizetni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-29 - 05:50

Kedves Éva!
A CSOK jogosultság feltételeiről – lakáscélnak megfelelően – honlapunkon részletes leírás olvasható.
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokhoz beszerzése díjmentes.

Virginia szerint:

2018-06-28 - 06:23

Jó napot kívánok.
Szeretnénk érdeklődni a Csokról. Láttam, hogy odaírt egy lakáshoz, hogy ön tud segíteni a Csokban.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-28 - 06:44

Kedves Virginia!
A CSOK feltételekről honlapunkon tájékozódhat. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!
Amennyiben csak CSOK-ot szeretne igényelni, kölcsönt nem, akkor a lakóhelyéhez legközelebbi hitelintézetet kellene felkeresnie.

Attila szerint:

2018-06-25 - 06:03

Kárpátaljáról szeretnénk kiköltözni, van 3 gyerekünk. A feleségemmel 2 éve fizetjük a tb-t Szeretnénk venni 2 millióért egy házat.
Az lenne a kérdésem, igénybe tudjuk-e venni a csokot úgy, hogy eddig nem tartózkodtunk Magyarországon életvitelszerűen?
Válaszát előre is köszönöm.
,

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 06:33

Kedves Attila!
Használt lakóingatlan vásárlása esetén a CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony és magyarországi bejelentett lakcím szükséges adott esetben. Nem elegendő, ha a magyar egészségbiztosítást fizetik maguk után, mert az még nem keletkeztet magyarországi TB jogviszonyt.

Kati szerint:

2018-06-25 - 05:56

Kedves Szakértő!
Gyermekem (27 éves) Szlovákiába ment férjhez egy szlovákiai magyar fiúhoz 6 éve. Most várják második babájukat. A lányom mivel a határtól nem laknak messze, egy magyar iskolában tanított, most júniusban szűnt meg a munkaviszonya. A gyest és az orvosi ellátást Szlovákiában veszi igénybe.
A férje Szlovákiában dolgozik.
A kérdésem az, hogyan tudják és melyik változatát tudják igénybe venni a CSOK-nak.
Köszönettel
Némethné Kati

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 06:22

Kedves Kati!
Magyarországi lakásszerzés esetén a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonyt a leírtak alapján vője tudja igazolni az illetékes szlovákiai hatóság által kiállított igazolással. Továbbá vállalnia kell, hogy a CSOK igénybevételét követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. 2 gyermek után használt lakóingatlan vásárlásához 1.430.000 Ft, új építésű lakóingatlan vásárlásához vagy új ház építéséhez 2.600.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhatnak.

Stella szerint:

2018-06-13 - 06:53

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy már igénybe vettük első 2 gyerekre a szocpolt, de azóta született még 3. Akkor is igénybe vehetjük a csokot használt lakásra. Olvastam, hogy nem vonják le a különbözetet.
Erröl mit lehet tudni pontosabban?
löre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-13 - 14:40

Kedves Stella!
Használt lakás vásárlása esetén jogosultak lehetnek azon 3 gyermekük után a 2,2M Ft összegű CSOK-ra, akik után még nem kaptak támogatást.Ez esetben a CSOK összegét nem kell csökkenteni a korábban kapott szocpol összegével. Minderről bővebben ITT olvashat.

János szerint:

2018-06-05 - 13:58

Tisztelt Ügyintéző!
Két meglévő gyermekre igénybe vettük a CSOK-ot, használt lakás vásárlásra.
Kérdésem a következő: A megszületendő harmadik gyermek után járó különbözetet igényelhetjük-e a gyermek megszületése után?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-07 - 05:25

Kedves János!
Utóbb született gyermek után 400.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, amely a fennálló lakásvásárlási hitel csökkentésére használható fel.

Zsuzsanna szerint:

2018-05-29 - 15:25

Tisztelt Ügyintéző!
Az lenne a kérdésem, hogy melyik banknál lehet csak csokot igényelni, hitel nélkül.
Köszönöm,
Zsuzsanna

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:31

Kedves Zsuzsanna!
Minden hitelintézetnél elérhető a CSOK kölcsön igénybevétele nélkül is.

Erzsi szerint:

2018-05-29 - 15:24

Elvált kapcsolatból szülhetett 2 gyermek, valamint a harmadik közös gyermek édesapjával akivel házasok vagyunk szeretnénk a 3 kislányra igényelni a támogatást közösen.
Kell-e a volt férjem hozzá járulása?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:30

Ha a gyermekek az Önök eltartottjai, jogosultak lehetnek utánuk a támogatásra. A volt férj hozzájárulása nem szükséges.

Ferenc szerint:

2018-05-29 - 07:10

Üdv!
1 éve vettük fel a CSOK-ot feleségemmel 2 jövőbeni gyermekre, 1.430.000 Ft jóváírással. Ha most a támogatott ingatlant eladom, akkor mennyi kamatot kellene fizetni a teljes összeg mellett. Gondolom akadálya nincsen az eladásnak, “csupán” annyi, hogy vissza kell fizetni a CSOK-ot a kamatokkal együtt.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:01

Kedves Ferenc!
A CSOK-os lakás eladható oly módon, hogy a támogatás összegét az aktuális jegybanki alapkamattal növelten vissza kell fizetni. A visszafizetendő összegről pontos tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal (kincstár) tud adni Önnek.

Zsanett szerint:

2018-05-27 - 06:01

Jó napot!
Érdekelne, hogy hogyan tudom ezt igényelni és hogy ezt nem kell visszafizetni?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-27 - 06:16

Kedves Zsanett!
Kérdéséből nem derül ki, hogy pontosan mit szeretne igényelni. Tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség.

Mária szerint:

2018-05-26 - 06:39

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék. A párommal 1 éve élünk együtt. Papír nincs róla. Én 39 éves vagyok, Ő 35. Összesen 3 kiskorú gyerekeket nevelünk. Ahhoz, hogy igénybe vegyük a csokot, meg kell házasodnunk, vagy elég a bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy csak közös lakcím?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 06:55

Kedves Mária!
Ha mindhárom, közös háztartásban nevelt gyermek vagy csak az Öné, vagy csak a párjáé, akkor nem feltétel a házastársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat sem. Ha a 3 gyermek közül van, amelyik gyermek az Ön gyermeke és van, amelyik a párjáé, akkor ahhoz, hogy 3 gyermek után együttesen igényelni tudják a támogatást, házasnak kell lenni.

Alexandra szerint:

2018-05-22 - 05:33

Adótartozásom van, ami 600 ezer Ft.
Így is igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:45

Kedves Alexandra!
Adótartozás esetén sajnos sem CSOK, sem hitelfelvétel nem lehetséges.

Marika szerint:

2018-05-15 - 20:38

Kérdésem lenne a CSOKKAL kapcsolatban. A ház amiben élünk jelenleg az eszközkezelő tulajdona. A csok fordítható-e arra, hogy visszavásároljuk az ingatlanunkat? Élettársi kapcsolatban élünk 19 éve. Van közös gyermekünk, 16 éves.
Mire van lehetőségünk?
A választ köszönöm szépen.
Marika

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 06:21

Kedves Marika!
A CSOK-kal történő visszavásárlás információink szerint problémákba ütközik a gyakorlatban. Jelenleg folyamatban van az igénylés módjának tisztázása. Ha lesz új információnk a témával kapcsolatban, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Klaudia szerint:

2018-05-12 - 04:20

Üdv.
Érdeklődnék, hogy 3 gyermek után járó CSOK igénybevétele esetén az ingatlan tulajdonjoga a gyermekekre íratható? Tehát lehetnek a gyermekek a tulajdonosok az ingatlannak?
Köszönettel:
Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-12 - 04:37

Kedves Klaudia!
A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlanban a gyermekeknek nem lehet tulajdonrésze. A jogosultság feltétele, hogy kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek benne tulajdonjogot.

Péter szerint:

2018-05-08 - 12:39

Tisztelt szakértő!
Abban az esetben, ha a fürdőszobában a meleg vizet jelenleg fatüzelésű bojler biztosítja, de egyébként minden más feltételnek megfelel az ingatlan, lehet kizáró ok a meleg víz?
Másik kérdés, ha a CSOK-ot igénybe vevő rendelkezik egy ingatlanban 100% tulajdoni résszel, akkor is igényelhet egy másik ingatlanra ?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-09 - 04:34

Kedves Péter!
Információink szerint elfogadható a meleg víz a leírtak szerint.
Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen, tehát nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a vevő rendelkezik egy másik ingatlanban 100% tulajdonrésszel.

Zoltán szerint:

2018-05-07 - 19:19

CSOK igényléshez a kormányablaktól milyen igazolás vagy kérelem szükséges?
Az OTP szerint erre van szükség,
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-08 - 04:53

Kedves Zoltán!
A legalább 180 napos, illetve 2 éves TB jogviszonyról szóló igazolást a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalában állítják ki.

Teréz szerint:

2018-05-05 - 14:07

Kedves Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy házépítésre abban az esetben jogosultak lennénk a CSOK 10+10-re, ha a telek az édesanyám vagy a testvérem nevén van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-05 - 15:52

Kedves Teréz!
A 10+10 CSOK jogosultsághoz az építkezés helyszínéül szolgáló teleknek az Önök tulajdonában kell lenni. Szülő, testvér nevén lévő telek nem fogadható el CSOK igénylés esetén.

Klaudia szerint:

2018-04-30 - 04:09

Üdv!
Elindították a csokot plusz hitelt. OTP Bank kéri az első részletet, meg a kártyadíjat, mert egymillió forintot veszünk fel pluszba. Arra lennék kíváncsi, hogy miért kérik az első részletet, ha még nem is biztos, hogy sikerül?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-30 - 04:14

Kedves Klaudia!
A törlesztési kötelezettség kizárólag hitelfolyósítást követő hónaptól merül fel. Tisztázni kellene a bankkal, hogy pontosan mik azok a tételek, amiket Önöknek már most fizetni kell.

Sz-né szerint:

2018-04-28 - 04:23

Tisztelt szakértő!
Van 3 gyermekem. Egy hónapja halt meg a férjem. A közvetlen örökösök a gyerekek lettek.
Szeretném kihasználni a csokot. erveim szerint új építésűt szeretnék. Én vállalkozóként dolgozok.
Van-e lehetőségem kihasználni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-28 - 04:29

Kedves Asszonyom!
Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermekek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szereztek, és a túlélő szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermekek is szerezhetnek tulajdont.
A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszonnyal szükséges rendelkezni. Ez a feltétel vállalkozói jogviszony alapján is teljesíthető.
Az új lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről ITT, az új lakásépítésre vonatkozó feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Anett szerint:

2018-04-26 - 12:00

Érdeklődnék, hogy a már korábban szóba hozott zártkertekre is igényelhető-e a csok? Ezekről most milyen rendelet szól?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-26 - 14:19

Kedves Anett!
Csak olyan ingatlanra vehető fel CSOK, mely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű.

Niki szerint:

2018-04-21 - 05:41

Párommal még nem vagyunk házasok. Korábbi kapcsolatomból nekem egy kiskorú gyermekem van. Szeretnénk még két gyermeket. Több kérdésem is lenne:
1) Akár használt, akár új lakás vásárlása esetén miként tudjuk igényelni a meglévő és a tervezett gyermekek után a Csok-ot?
2) Lehetséges az, hogy a szülők helyett a gyermekek nevére kerüljön az ingatlan? Vagy a korábbi kapcsolatomból született gyermek nevére és az élettársam nevére?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-21 - 06:00

Kedves Niki!
1. Megelőlegező CSOK igénybevételére – új és használt lakás vásárlása esetén egyaránt – házasként van lehetőségük, ha a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti. E feltétel teljesülése esetén három gyermek után jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további CSOK feltételeknek is megfelelnek.
2. A CSOK-kal finanszírozott lakásban a szülők szerezhetnek tulajdonjogot. Kiskorú gyermek csak az alábbi esetben szerezhet tulajdonrészt a célingatlanban: Ha a CSOK iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új vagy használt lakást vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Nikoletta szerint:

2018-04-17 - 11:44

Jó napot!
A férjem nevén van haszonélvezeti jog, a két kiskorú gyermekem a tulajdonos, de nekünk van még egy házunk, ami 50%-50% tulajdonjoggal bír. A férjem elmúlt negyven éves, én 28 éves vagyok, de négy kiskorú gyermekem van.
Lehetőség van így is arra, hogy megkapjuk a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 06:05

Kedves Nikoletta!
Már nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás CSOK igénylésnél, ezért új vagy használt lakás vásárlása, új lakóház építése vagy 50-50%-ban tulajdonolt házuk – amennyiben itt életvitelszerűen élnek – legalább egy szobával történő bővítése esetén jogosultak lehetnek a támogatásra.

Zsolt szerint:

2018-04-15 - 18:13

Tisztelt Szakértő!
Szeretném ezt a 10+10 milliót megigényelni egy szerkezetileg kész új építésű házra és a kérdésem, hogy ehhez az összeghez kell-e önerő és ha igen, mennyi százalék?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-16 - 05:32

Kedves Zsolt!
Szerkezetkész ház esetén a vásárláshoz nem, de a befejezéshez igényelhető a 10+10M támogatás. Erről bővebben ITT olvashat.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a további részletek ismeretében készséggel adnak Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat.

Viktória szerint:

2018-04-13 - 04:39

Azt szeretném tudni, hogy ha Kft.-ben van adótartozásom, akkor kérhetem-e a Csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-17 - 11:13

Kedves Viktória!
Információink szerint az is kizáró ok, ha Kft-ben van adótartozása a támogatott személynek.

Virág szerint:

2018-04-05 - 05:32

Tisztelt szakértő!
Szeretnék egy email címet kérni, ahova leírhatom történetemet, illetve kálváriámat bízva abban, hogy önök segítséget vagy megoldást tudnak nyújtani számomra.
Tisztelettel.
Virág

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 05:36

Kedves Virág!
Kérdését fenti oldalunkra tudja elküldeni.

Sándor szerint:

2018-04-04 - 18:55

Tisztelt Hitelnet!
Már van egy ingatlanom, a telek 30%-ban építhető. Ugyanezen az ingatlanon új házat szeretnénk építeni,
milyen formában lehetne a CSOK-ot megigényelni?
Tisztelettel:

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 04:08

Kedves Sándor!
Elsőként azt kellene tudni, hogy a helyi rendezési terv milyen formában engedélyezi az új lakóingatlan építését, például különálló lakóház, kétlakásos épület, stb. Ennek ismeretében osztatlan közös tulajdonon épületkiemeléssel vagy társsasház alapítással valósulhat meg a CSOK-kal történő új lakásépítés. Minderről bővebben ITT olvashat. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Tamás szerint:

2018-04-02 - 05:25

A feleségemmel tavaly év elején kezdtünk bele a CSOK 10+10-be, a ház idén júniusban fog felépülni. Sajnos az élet úgy hozta, hogy nem tudunk az 1 meglévő gyermek mellé másikat vállalni.
A kérdésem pedig az lenne, hogy lehetséges-e a CSOK-ot és a hitelt is egy olyan 3. fél részére átadni, aki rendelkezik minden szükséges feltétellel (3 gyermek)?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-09 - 14:48

Kedves Tamás!
Információink szerint az ingatlan eladható, de az új tulajdonos a támogatást csak a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatokra tudja igénybe venni.

Ferenc szerint:

2018-03-31 - 15:27

Milyen iratokra van szükségem a csok igényléshez abban az esetben, ha át szeretnénk települni az anyaországba?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 04:42

Kedves Ferenc!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Krisztián szerint:

2018-03-31 - 13:21

Ha már van a feleségem nevén egy ingatlan, ami ajándékozási úton került hozzá, az én nevemen meg van egy fél ház öröklés útján, akkor igényelhető-e a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 13:23

Kedves Krisztián!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot sem új, sem használt lakásra igényelt CSOK esetén sem.

Krisztián szerint:

2018-04-01 - 15:55

És ha a 10+10 milliót szeretnénk megigényelni, ahhoz milyen dokumentumok kellenek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:02

Kedves Krisztián!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Brigi szerint:

2018-03-30 - 09:06

Üdvözlöm!
A férjemnek gyerektartás tartozása van, amit tiltanak a fizetéséből. Van 1 közös gyermekünk és szeretnénk csokot igényelni 2 gyermekre.
Ez lehetséges ilyen helyzetben?
Várom válaszát!
Üdv, Brigi

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-30 - 09:13

Kedves Brigi!
CSOK igénylésnél a NAV felé fennálló tartozás jelent kizáró okot. Amennyiben férjének a NAV felé nincsen tartozása és a további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a támogatásra. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhatnak.

Marianna szerint:

2018-03-30 - 06:28

19 éves gyerekre felvehető-e a CSOK, aki már nem jár nappali tagozatra középiskolában, de még nem dolgozik.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-30 - 06:40

Kedves Mariann!
CSOK igénylésnek nem feltétele a gyermek nappali tagozatos jogviszonya. 25 éves kor alatti, eltartott gyermek után még abban az esetben is igényelhető a CSOK, ha a gyermeknek van munkaviszonya. Erről bővebben ITT olvashat.

Erzsébet szerint:

2018-03-29 - 06:47

Kedves Hitelnet!
Házas vagyok, a férjemnek a NAV felé van tartozása nekem nincs.
Így nem tudom igényelni a csok támogatást?
Köszönettel: Erzsébet

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 07:02

Kedves Erzsébet!
A CSOK jogosultsághoz egyiküknek sem lehet a NAV felé tartozása.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA