CSOK használt lakás, ház vásárlásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakás ház vásárlásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Használt lakásra elérhető CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?
  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.
 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?
  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának…További részletek
 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?
  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.
 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?
  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni…További részletek
 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?
  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban…További részletek
 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?
  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Kedves Szakértő!
  A CSOK keretében szeretnék használt ingatlant eladni.
  Mivel a lakóházon kívül több épület is van a telken (garázs, nyári konyha, egyéb gazdasági épületek), kell-e ezekről tervrajz vagy elég csak a családi házról?
  Üdv,
  Sanyi

  Tisztelt Hitelnet,
  Használt családi házat vásárolunk 2 gyerekkel. Szeretnénk igénybe venni a használt csok támogatást hitel nélkül.
  Ha a megvásárolni kívánt ház mindenben megfelel, viszont nem aszfaltozott utcában van, ez kizáró ok-e az igénylésben?
  Válaszát köszönöm:
  Zoltán

  Üdvözlöm,
  a kérdésem következő lenne: fürdőszobában jelenleg nincs fűtés. Vásároltam egy elektromos fűtőpanelt, amit felszereltem a falra. A kérdés az lenne, hogy direktbe hálózatra kössem vagy elég, ha a konnektorba dugom. Illetve a másik kérdésem, hogy konyhába (főzőfülkébe) fűtést kell-e tennem a fürdőszobához hasonló módon?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv.
  Richárd

  A konyha vagy főzőfülke nagysága megvan-e határozva, hogy mekkora legyen? Ha csak egy ajtókeret választja el a nappalitól, akkor az egy légtérnek számítható?

  Igényelhető-e használt lakás vásárlásra a vissza nem térítendő CSOK, ha az előző ingatlanért kapott összeg több, mint amennyiért egy másik használt lakást szeretnénk venni?
  Ha 2005-ben kaptunk vissza nem térítendő szocpolt 3 gyermek után, 2011-ben elváltunk, én nevelem a 3 gyermekem, 2012-ben vettem egy ingatlant, igényelhetek-e vissza nem térítendő CSOK-ot használt lakás vásárlásra?

  2018-ban felvettük 2 gyermekünkre a csokot használt házra, de most nagyobb házba költözünk.
  A kérdés, hogy csok önkéntes visszafizetése után újra igényelhetjük-e rövid intervallumon belül a csokot ugyanarra a 2 gyermekre, mint akire kaptuk korábban a támogatást?

  Tisztelt válaszadó!
  Szüleimtől szeretnénk a férjemmel megvásárolni a családi házat! Van két kiskorú gyermekünk! Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem jár ebben az esetben a gyerekek utáni kedvezmény! Van esetleg más lehetőség arra, hogy felvegyük a 1.430.000 Ft-ot?
  Köszönettel.
  Edit

  Lehet olyan feltétele a nemrég bejelentett zöld otthon programnak és a 0%-os CSOK hitelnek, hogy csak egy fix dátum, például 2021. október 1. után kötött adásvételi szerződésekre érvényes? Anno az állami támogatású hitelek esetében (Babaváró, CSOK, egyéb) esetében volt ilyen?

  Tisztelt Válaszadó!
  47 évesek vagyunk a párommal, – nem vagyunk házasok – 1 gyermeket nevelünk, 14 éves.
  Használt ingatlan (családi ház) vásárlására igényelhetünk CSOK-ot?
  Ha nem sikerül eladnunk a mostani lakásunkat, akkor a ház illetékét teljesen elengedik a CSOK miatt?

  4 gyermek után is ki lehet használni a használt lakás vásárlást? Sajnos munkahelyem az nincs, egyedül nevelek 4 kiskorú gyermeket és már 10 éve vagyok gyesen. Igaz most gyeden vagyok.

  Tisztelt Válaszadó!
  A férjem testvére jelzáloghitellel terhelte a szülői házat. A szülők meghaltak, a Testvér pedig nem tudja fizetni a hitelt. Megörököltük a házzal az adósság felét. Tehát a Férjem 50%-ban tulajdonosa egy felszámolási szakban lévő ügymenetes kisvárosi háznak. Szeretnénk megmenteni a házat, így kiváltanánk a hitelt és a Testvért is kifizetnénk. Számszerűsítek: 20 milliós ingatlan, 10 millió hitelkiváltás, 5 millió a Testvérnek a vételár, mert csak ennyiért hajlandó kiszállni az ingatlanból. Én mint feleség venném meg a Sógorom 50%-át. Így a Férjemmel 50-50%-ban lennénk tulajdonosok. Erre az 5 millió forintos vételárra igénybe vehetem-e a CSOK-ot? Használt lakás vásárlás, 2 gyermek jogcímén, vételár részeként. Az ingatlan felújításra szorul. Arra igénybe vehető-e? Probléma-e, hogy a Férjem már 50%-ban tulajdonos?
  Köszönettel!
  B

  Jó napot kívánok!
  A feleségemmel hamarosan ingatlant készülünk vásárolni, mely ingatlanban mindketten 1/2 tulajdonhányaddal leszünk tulajdonosok. Van egy 20 hónapos közös kislányunk. A jelenlegi lakásunkat (mely kizárólag az én nevemet szerepelt) 1 hónappal ezelőtt értékesítettük. Szeretnék érdeklődni, hogy a kislányunk után megigényelhetjük az ingatlan vásárlásakor a 600 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást, valamint ezáltal mentesülünk-e a 4%-os vagyonszerzési illeték alól tekintve, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan értéke magasabb mint az eladott ingatlané.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdvözlöm.
  2020. 08 hó óta lakunk a jelenlegi ingatlanban, melyet havi részletfizetési megállapodással, elő adásvételi szerződés kötés keretében vásároltam. Így mivel még nincs a ház a nevemen, csak ügyvéd által hitelesített elő adásvételi szerződés van.
  CSOK igénylésre jogosult vagyok?

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy 2016-ban vettük igénybe a CSOK-t lakás bővítésre. Most az anyukámat szeretném hozzánk bejelenteni, illetve szeretném ha nálunk is lakna. Lehetséges ez? Mik a lehetőségek ez ügyben. Anyukámnak most el kell költöznie a mostani otthonából és ki is kell jelentkeznie onnan.
  Elég sürgős lenne ezt tudnunk, így megköszönöm, ha válaszolnak nekem.
  Üdvözlettel,
  Tímea

  Üdvözletem!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni csok támogatással és hozzá kapcsolódó kedvezményes hitellel (10M).
  A Tb igazolást elektronikusan akarom lekérni. Azt gondolom, hogy ezt a sort kell x-elni (szeretnék megerősítést kérni ezzel kapcsolatban):
  ” 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
  kedvezményről 14. § (1) bekezdés c) pont és az 51/B. § szerinti többgyermekes családok (legalább két gyermek esetén)
  otthonteremtési kamattámogatására vonatkozóan*”
  Kérdés, hogy kell-e az utolsó sort is, ami így néz ki :
  “341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 4. § (1) bekezdés f) pont*”
  Köszönöm!

  Van egy ház, annak én és a testvérem fele-fele arányba részesül. Az ő részét szeretném megvásárolni tőle. Résztulajdon kivásárlását kérném.

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy az ingatlanunk fűtését klímaberendezéssel szeretnénk megoldani falusi CSOK támogatással és azt elfogadná-e a bank, hogy a fűtő klímaberendezések egy kültéri egységhez kapcsolódnának és egy vezérlővel lehetne működtetni az összes beltéri klímaberendezést. Az OTP Bank valamilyen hőleadó egységet is meghatározott, de hogy pontosan az mit takarhat, nem tudtak benne segíteni.
  Válaszuk köszönöm.

  Üdv,
  Egyedülálló szülőként igényeltem és kaptam 2 gyermekemmel használt lakásra csok-ot. A kérdésem, hogy azóta van egy párom, őt tartózkodási helyileg be lehet-e oda jelenteni, ahol mi lakunk? Tehát egy esetleges ellenőrzésnél lehet-e probléma, ha nem csak 3-an lakunk ott?
  Köszönöm.

  Jó napot kívánok.
  A felől érdeklődök, hogy ki lakhat a csok-os házban? Csak a család, aki megépítette a támogatással a házat, vagy más embereknek is lehet ez az állandó lakcímük?
  Várom válaszukat.
  Tisztelettel,
  Edina

  Szép napot kívánok!
  Már most szeretném a napokban a sima csok vagy szocpolt, most nem tudom minek hívják 2 millió 750 ezer. De van benne tulajdonos 4 is. Az akadály-e esetleg vagy sem?
  Előre is köszönöm a segítséget.

  Érdeklődöm, hogy használt lakás vásárlásakor feltétel-e, hogy a konyhaként használt helyiségbe be legyen vezetve a víz?

  Tisztelt Szakértő,
  Az lenne a kérdésem, hogy mi a következménye annak, ha elmulasztjuk a folyósítást követő 90 napon belüli bejelentkezést az új lakcímre, és ennek igazolását a hitelt folyósító bank felé?
  Köszönöm szépen.

  Érdeklődnék,hogy gáz szilikátból épült házra igényelhető-e a csok?

  A megvásárolni kívánt lakás végrehajtási joggal terhelt.
  Így lehet falusi csok-kal megvenni?

  Egy három gyermekes anyuka városi használt lakáshoz milyen csokot tud igényelni?

  Tisztelt Cím!
  Azután szeretnék érdeklődni, hogy megtörtént egy CSOK-os építkezésünk, 90 napon belül bejelentkeztünk a állandó lakcímmel az épített ingatlanba.
  A helyközi bérlet vásárlás miatt fiam menyasszonya tartózkodási helyként hozzánk bejelentkezett, előzetesen utána jártam, hogy lehetséges. Most egy ismerős azt mondta, hogy ezt sem szabad. Ha kell, azonnal kijelentem a menyem az ingatlanból.
  Érdeklődnék, hogy ezt a rendelet tiltja-e?
  Köszönettel: Brigitta

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődnék, hogy mivel ápolásin vagyok a tartós beteg fiammal és szeretnénk egy saját kis házikót, hozzátenném, hogy egyedül nevelem a fiam.
  Így is lehet a csokot igényelni és ha igen, mik a feltételek?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Egyedülállóként igénybe vettem a csokot, be is költöztünk a gyerekekkel. Megismerkedtem egy személlyel, aki feleségül akar venni.
  Hozzámehetek

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy vásárolni szeretnék egy új építésű házat, ami használtnak minősül, mivel a kivitelező más természetes személy nevében építette. Így a használt CSOK-ot tudjuk rá igénybe venni. Jelenleg a hatósági bizonyítvány kiállítására várunk és csak ezt követően kerül az ingatlan a térképen feltüntetésre, ami ugye feltétele a CSOK kérelemnek. Ebben az esetben a támogatás kérelmezése előtt birtokba vehető-e az ingatlan miután a teljes önerőt kifizettem? Ha igen, milyen feltételekkel?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdv.
  Mennyi tb jogviszony kell, hogy használt lakásvásárlásra megkapjam 3 gyerekre a Csokot és hitelt is vehetek fel hozzá?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x