CSOK használt lakás, ház vásárlásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakás ház vásárlásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Használt lakásra elérhető CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?
  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.
 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?
  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának…További részletek
 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?
  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.
 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?
  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni…További részletek
 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?
  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban…További részletek
 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?
  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdv.
  Eszközkezelős lakásunkra szeretnénk bővítést csokból.
  Lehetséges ez?

  Kérdésem: ha Csok-os új lakásba állandó lakcímre be van jelentkezve a család (akikre a kedvezmény jár), akkor megsértem-e a vállalt követelményeket, ha barátnőmet és két gyermekét tartózkodási helyként engedem bejelentkezni a Csokos ingatlanba, mert az iskolai kollégium igényléshez ez szükséges.
  Köszönöm szépen válaszát: Julianna

  Építkeztünk csok igénybevételével. Bátyám felesége és gyermeke bejelenthető állandó lakcímre hozzánk?

  Jó napot!
  A használt lakás, amit meg akarok venni, van 30 000 Ft jelzáloghitel rajta!
  Az lenne a kérdésem, hogy attól én megvehetem a házat?

  Üdvözlöm!
  Több mint egy hónapja beadtuk a csok igénylésünket a bankba. (1.430.000 meglévő 2 gyermek, használt ingatlanra). Az értekbecslés is egy hónapja történt. Mennyi idő az elbírálás? Az ügyintéző állítólag nem lát rá a bírálati folyamatra (Unicredit Bank?)
  Tudnak nekem segíteni, hogy mennyit kell még várni? Mi a folyamat, amiért ilyen hosszú az elbírálás? Köszönöm!

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha családi házban a wc a fürdőszobával van egybe, felvehető-e a Csok?

  Tisztelt szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy használt ház vásárlásánál, a szerződéskötés és a csok igénylés között mennyi idő lehet a maximális idő.
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel:
  Tibor

  Üdvözlöm!
  Önkormányzati bérlakás megvásárlására igénybe vehető a CSOK önerőként? A további összeget 15 évig fizetném az önkormányzat felé.
  Köszönöm válaszát.

  Jó napot!
  Szeretném kihasználni a csokot. Egyedül nevelem a 2 gyermekem.
  Így is lehet igényelni?

  Üdvözlöm!
  A (nem új) ház utcája amit kinéztünk megvételre nem belterület. Egész pontosan az utca közlekedési terület volt az idők kezdete óta, de az ingatlan-nyilvántartásban, az 50-es években az állami erdőhöz csatolták. A természetbeni állapot nem változott, azóta is közútként funkcionál, amit az is igazol, hogy az önkormányzat a közműveket is itt vezette át. A közművekre, valamint arra a tényre tekintettel, hogy a szabályozási terven is útként szerepel, valamennyi itt lévő épületnek van építési és használatbavételi engedélye. Tehát a szóban forgó ingatlannak de jure nincs, de facto van közterületi kapcsolata.
  Azt mondja a főépítész, hogy banki ügyletekben a közművezetékekre szoktak hivatkozni (kivéve a csatornát, ami az adott utcai ingatlanokhoz a szomszéd utca felől, szolgalmi jog alapítással biztosítható).
  Kérdésem, hogy ez gondot jelenthet-e CSOK kérelem esetén, bár én semmilyen erre vonatkozó feltételt nem találtam a rendeletben.
  Nagyon köszönöm!

  Üdvözlöm,
  érdeklődök, ha a kiszemelt ingatlanban ki lett építve a fűtési rendszer, (teljesen új gázkazán felszerelve, radiátorok és padlófűtés is ki lett alakítva), majd a telekre is be lett vezetve a gáz, de beüzemelve sosem volt (nincs rákötve még), akkor az kizáró ok lehet-e CSOK igénylésekor?
  Köszönöm, Éva

  Használt lakásra szeretnék hitelt + csokot felvenni. Az ingatlan vételára 3.500.000 Ft.

  Érdeklődnék, ingatlan nyílászáró csere előtt redőny tok befalazása miatt a ablak tok rongálódott. 4 héten belül várható a csere. Addig igényelhető a csok vagy várjak, míg kicserélik az ablakot?
  Azt szeretném kérdezni, mennyi idő, mire folyósítják a pénzt a tulajdonosok számlájára, miután pozitív értékbecslést kapott az ingatlan?

  T. Hitelnet!
  Csok vásárlásra kiszemeltünk egy családi házat. 1972-ben épült masszív, gondosan megépített 3 szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, közlekedő, 85 nm. Van a ház terasza, 1985-ben beépítették, ahova a gázkazánt és vegyes tüzelésű kazánt hehezték el, praktikusan. A bejárati ajtón kívül van a kazánház ajtó, de mégis egyben a házzal, az előszobából lehet oda bemenni. A tulajdoni lapon lakóház, udvar, kocsitároló van feltüntetve, ami megfelelne a csok igényléshez teljes mértékben a mi szempontunk szerint. De mivel a tulaj 1985-ben nem engedéllyel építette be a teraszt, ezért az OTP nem fogadja el, a kérelmünket elutasítja. Lehet a másik banknál igényelni újból csok + hitelt? Mert már 10 évnél több idő telt el a terasz beépítése óta és a hatóság nem tud vele mit kezdeni. Vagy egy statikus tud a helyzetünkön segíteni?
  Válaszukat Tisztelettel köszönöm.

  Tisztelt ügyintéző!
  A kinézett ingatlanon csak a udvarig van bevezetve a szennyvíz csatorna, vagyis csak csonk van az udvaron. Derítő, természetesen van. A településen van csatorna rendszer amúgy.
  Ez okozhat problémát a CSOK hitel felvételénél?
  Köszönöm a választ.

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy használt házra jár a csok hitel, ha a fele vályog, a másik fele tégla?

  Tisztelt Szakértő!
  Eladói oldalról szeretném megkérdezni, hogy amennyiben a vevő Csok-kal vásárolja meg a családi házat, a vételár utolsó részletének kifizetését követő napon ki kellene költöznünk? Az adásvételi szerződésben nem lehet kiköltözési határidőt megjelölni, hogy a vételár utolsó részletének kifizetését követő “x” napon belül kiköltözünk?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő.
  Lehet-e bárkit bejelenteni CsOk-os ingatlanba az igénylőkön és gyerekeiken kívül?
  Köszönöm

  Tisztelt cím!
  Használt családi ház vásárlása megtörténhet-e készpénzes fizetéssel, és így a lezajlott adásvételt követően 180 napon belül igényelhető-e jogosultság esetén a CSOK vissza nem térítendő támogatás része – 1 Gy – 600.000 Ft, valamint illetékmentes-e így a vásárlás? A vissza nem térítő támogatást utalják ilyenkor a saját számlánkra? Az adásvételiben ezt hogy kell szerepeltetni, mindenképpen a vételár részeként? Ha nem teljesíthető készpénzes fizetéssel, akkor a vevő számlájára történő befizetéssel teljesíthető?
  Köszönöm válaszát.

  Tisztelt Szakértők!

  Érdeklődni szeretnék, hogy mi történik olyan esetben a lakcímbejelentéssel, ha vásárlás után teljes körűen felújítjuk az ingatlant, ami több időt vesz igénybe, mint 90 nap és ténylegesen csak a felújítást követően költöznénk az új ingatlanba. Állandó lakcímként kötelezően bejelentésre kerül a CSOK-kal vásárolt ingatlan, de ez esetben tartózkodási címként maradna az a lakóhely, ahol a felújítási munkálatok idején ténylegesen élünk.
  Ez szabályos ebben a formában, vagy lehet problémánk belőle a későbbiekben?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Emese

  Nekünk csokos házunk van. Állandó lakcímünk ide szól, de szeretném rokonom ebbe a lakásba bejelenteni ideglenes tartózkodási helyének.
  Lehetséges ez?

  Csok igényléssel a megvásárolt házon belül van a kazánház, de a térképmásolaton az nincs feljegyezve külön, akkor elutasításra kerülhet az igény.

  A szomszéd telkén keresztül kapjuk a vizet, külön külön vízórával.
  Akadályozza-e ez a tény a CSOK megkapását?

  Használt lakás vásárlása esetén, ha nem haladom meg a négyzetmétert, akkor átalakítást végezhetek engedély nélkül, a házon belül? Pl. más helyen lenne a fürdőszoba, a kamra helyén bővítve, a kamra a fürdőszoba feléből leválasztva lenne. És a fürdőszoba felét pedig a konyhához csatolnám!

  Jó napot kívánok.
  Arra lennék kíváncsi, hogy a gyámhivataltól kapott határozat elég a hitel és a csok igényléséhez, vagy kell a végzés is hozzá? A pozitív hitelbírálat után, mennyi idő az utalás hitel és csok esetében?

  Üdvözlöm
  A hitelügyinéző azt mondta, hogy le kell majd bontani a melléképületeket, pedig azok a térképmásolatot hivatalosan szerepelnek, de csok igénylésénél nem lehet melléképület. (Nyári konyha, tároló és kisebb ól, baromfinak) Maga a főépület rendelkezik mindennel, ami a csoknál elengedhetetlen.
  Válaszát köszönöm.
  Eszter

  Üdvözlöm!
  Az ingatlan a cikkben felsorolt követelményeknek megfelel, de a melléképületek nem tudom, nem okozhatnak-e gondot.
  Tisztelettel,
  Dóra

  2008-ban 2 gyerekre igényeltünk lakástámogatást. 1 gyerek megszületett, 2016-ban visszafizettünk majdnem 2,4 milliót. 2019-ben született gyermekünk után szeretnénk igényelni csok-ot és egyben kedvezményes kamatozású hitelt használt ház vásárlásához.
  Van ennek bármi akadálya? Korábban azt mondták igényelhető, most aktuális lenne, az OTP szerint nem jár.

  Mennyi jövedelem kell az igénylőnek a használt lakásvásárlásra?

  Üdvözlöm.
  Szeretnék érdeklődni, hogy a férjem Magyarországon is be van jelentve alkalmazottként és Ausztriában is. 7 hónapja van igazolt munkaviszonya. Ez így megfelelhet 2 gyerek használt ház vásárlására kapható csok feltételnek?
  Előre is köszönöm a válaszát.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x