CSOK használt lakás, ház vásárlásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakás ház vásárlásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Használt lakásra elérhető CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?
  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.
 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?
  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának…További részletek
 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?
  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.
 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?
  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni…További részletek
 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?
  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban…További részletek
 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?
  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm!
  Szeretném megtudni, hogy ha 1,5 millió a kinézett ingatlan összege, arra igényelhető-e a Csok, illetve 2 gyermek esetén mennyi.
  Van-e valami felső határ?
  Gondolok itt arra, hogy 3 millió alatt nem lehet vásárolni.
  Válaszát köszönöm.

  Üdv
  A kérdésem az lenne, hogy csokkal vásárolt (2 éve) ingatlanunkba édesanyám bejelentkezhet-e állandó lakcímre?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Csok-ot szeretnénk felvenni használt lakásvásárlásra. Minden helyiség megfelel a feltételeknek, egyedül a konyha kérdéses számunkra. Vízvételi lehetőség van (mosdókagyló van a helyiségben hideg vízzel), viszont kifejezetten tálcás mosogató nincs.
  Ez megfelel a feltételeknek?
  Üdv.

  Lakásomat szeretném eladni szocpolra unokatestvéremnek. Apukáink édes testvérek.
  Lehetséges-e?

  Fel szeretnénk venni a CSOK-ot, 3 gyerek után.
  Az ingatlan ipari területen fekszik, (de lakóingatlanként van nyilvántartva) 55 m2. EZ kizáró ok-e a CSOK igénylése szempontjából?
  Illetve az ingatlan vásárlásánál kötelező-e, hogy közös névre kerüljön a férjemmel? A lányom és az én nevemre szeretnénk íratni, mert kettőnk lakáskasszáját kívánjuk hozzá felhasználni.
  Köszönöm a mielőbbi válaszát.

  Mit takar az, hogy végleges határozat alapján részesül valaki ápolási díjban? Úgy tudom, ezt egy két évente mindig felülvizsgálják. Akkor hogy kaphat valakinek végleges határozatot? És ez csak azokra érvényes, akik a gyermekükkel vannak ápolásin, vagy bármely hozzátartozóra értendő?

  Tisztelt Szakértő!
  Jelent-e problémát a CSOK támogatás és hitel szempontjából, ha a megvásárolandó használt családi házat jelzálog terheli. Az eladó hitele 3,2 millió Ft (a teljes visszafizetendő, amit ki kell váltania a vételárból és törlődik a zálogjog), a ház vételára 12,5 millió Ft. A ház egyébként mindenben megfelel a követelményeknek, az értékbecslés szinte 100% eléri a kialkudott vételárat. Az eladó csak a vételárból tudja a hitelét végtörleszteni és utána a zálogjogot töröltetni.
  Előre is köszönöm válaszát!

  Tisztelt Szakértő!
  Használt ingatlan vásárlása előtt állunk. Az egyszerűség kedvéért 30 millió forintos vételárral számítva.
  Jelenleg egy gyermekünk van.
  Igénybe vennénk a CSOK támogatást (hitelt nem).
  A kérdésem, hogy amennyiben az élet úgy hozza, hogy 10 éven belül el kell költöznünk (ezt az ingatlant eladva, másikat megvéve), milyen visszafizetési kötelezettségünk volna az alábbi két esetben?:
  a) egy gyerekre igényelt CSOK (600 000 Ft) + elengedett vagyonszerzési illeték
  b) egy gyerekre igényelt CSOK (1 430 000 Ft) + elengedett vagyonszerzési illeték
  Feltételezzük, hogy kisebb alapterületű ingatlanba költözünk át.
  Van-e különbség akkor, ha időközben megszületik a második gyerek, illetve, hogy a 10 éven belül hány év után történik a költözés?
  Az elengedett vagyonszerzési illeték visszafizetésére vonatkozóan nem igazán találok megbízható információt.
  Köszönettel:

  Sziasztok,
  Egy olyan lakást szeretnénk megvásárolni, ami jelenleg ki van adva albérletbe. Az albérlők szerződése 2021 decemberében jár le, és a jelenlegi tulaj csak azzal a feltétellel hajlandó eladni a lakást, ha a bérlők maradhatnak a szerződés végéig.
  A kérdésem az lenne, hogy csok igénybevételével van-e erre lehetőség? Későbbiekben természetesen nem adnánk ki a lakást. De olyan egyezségbe nem szeretnénk belemenni, hogy csak az év végén kerüljön a tulajdonunkba az ingatlan (pl. előszerződés vagy a banki hitel folyósításának elhúzása). Kérvényezhetem, hogy néhány hónapig albérlők lakhassanak az ingatlanban, mielőtt beköltözünk?
  Köszönöm!

  A lányom, akire a CSOK-ot igényeltem, és én vagyunk az ingatlanban lakóhellyel bejelentve. Szeretnénk, ha a velünk élő élettársam is, mint a gyermek nevelőapja létesíthetne állandó lakóhelyet itt.
  Ez lehetséges?
  Tisztelettel: Rita

  Üdvözlöm.
  Milyen klímafajtát fogadnak el falusi csok-hoz?
  Köszönöm.

  2000, 2006 és 2008-ban született gyerekeim után volt férjemmel igényeltük a szocpolt használt lakás vásárlásához. 2011-ben elváltunk, és mivel én a gyerekeimmel kiköltöztem a lakásból, a volt férjem nevére került a lakás, és neki vissza kellett fizetnie a kapott összeget.
  A kérdésem az lenne, hogy én most igénybe tudnám-e venni használt lakás vásárlására a gyerekeim után, akik velem élnek a csok-ot?

  2017 nyarán vettük a házunkat 2 gyerekre aláírva a CSOK-ot. Megvan mindkét gyerkőc és szeretnénk másik, nagyobb házat venni ami fejújításra is szorul.
  Érdeklődni szeretnék, hogy ilyen esetben vihetjük tovább a másik házra a CSOK-ot vagy vissza kell fizetnünk?

  Még annyit, hogy akkor ez a sima csok, nem a falusi csok? Ezt hol érdemes igényelni?

  Tisztelt Szakértő!
  Férjemmel közösen vásárolnánk használt családi házat. 1 vállalt gyermekre szeretnénk felvenni a CSOK-ot, és igénybe vennénk az illeték kedvezményt. Lehetőség van-e arra, hogy a támogatás megítélése után a férjem a tulajdonrészét átruházza rám (ajándékozás, adásvétel)?
  Köszönöm válaszát előre is.
  Üdvözlettel,
  Erzsébet

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 3 meglévő gyerekre vettük meg a lakást és 1 gyereket vállaltunk be, de nem született meg a negyedik gyerek.
  Akkor pontosan mennyit kell visszafizetnünk?

  1. Nagymama tulajdonában lévő lakásban lakik 3 gyermekes család. 2. Anya 100%-os tulajdonában (nagymama haszonélvezetével) lévő lakásban lakik a nagymama.
  A 3 gyermekes család használt nagyobb lakást szeretne, CSOK felhasználásával. Nagymama tulajdonában lévő lakást eladva, annak árát felhasználva venne lakást. A vásárolt lakás tulajdonjoga az anyáé lenne (illetve, ahogy a törvény előírja).
  Igénybe vehető-e ebben a helyzetben a használt lakás CSOK, illetve az illetékmentesség?

  Ha az használt lakással egybe van építve egy üzlet, ami üzemel (ki van adva bérbe), lehet-e vásárlásakor CSOK-ot igényelni?

  Üdvözlöm!
  A férjemmel felvettük a csokot. Én már nem élek vele. Azóta oda költöztette az unokabátyját, unokahúgát és annak a párját.
  A kérdésem az lenne, hogy ezt megteheti-e? Van-e erre vonatkozó szabály?
  Köszönöm a választ!

  Köszönöm szépen az előző választ! Megkaptam a tájékoztatást öntől, hogy 180 napnak kell meglennie, hogy csokra legyek alkalmas, és az a további kérdésem, hogy napi 4 órában lennék bejelentve, a fizetésem sem lenne a legjobb talán 50.000 Ft lenne. Ennek feltételében, hitel nélkül, megkaphatom-e a két gyerekre a támogatást, ami jár használt lakásra, és az illetékmentességet?

  Csokra vásárolt lakásba bejelenthetek-e hozzátartozót ideiglenes lakcímre?

  Tisztelt Címzett!
  A fiam és a menyem szeretnék azt a CSOK-ot visszafizetni, amelyet még a menyem vett fel egyedülállóként a meglévő előző kapcsolatából született gyermek után. 600.000 Ft-ot kapott 2020 márciusában az akkor vásárolt ingatlanra, amelyre be is terhelték. Ezt az ingatlant nem szeretnék eladni, csak a CSOK- ot önként visszafizetni, hogy fel tudják venni a 3 gyermek után járó CsOK-ot egy másik használt ingatlan vásárlásához. Már megszületett a közös gyermekük és még terveznek egy közös gyermeket, így szeretnék a 3 gyermek után felvenni a CsOK-ot. Az önkéntes visszafizetéssel fel tudjàk venni így és kell-e az önkéntes visszafizetésre kamatot fizetniük? Kb. mennyit, ha igen? Már 2020. 03 hóban megkapta, tehát 1 év 1 hónapja.
  Válaszát előre is köszönöm, Mónika

  Kérdésem az lenne, hogy amennyiben CSOK-kal vásárolok ingatlant egyedülállóként, akkor a későbbiekben élettárs vagy esetleges házastárs az ingatlanba állandó vagy ideiglenes lakcímre bejelenthető-e, hiszen ekkor az életvitelszerű ingatlanba való tartózkodást nem szakítja meg, csak plusz egy fővel gyarapszik.
  Köszönettel.
  Krisztina

  Jó napot!
  2017-ben vetem fel a csokot három gyermekre. Az utolsó gyermek megszületett, de iker születésű lett, így nem három, hanem négy gyermek van, de jön az ötödik gyerek, így kettő gyermek van, akire nem vettem támogatást igénybe.
  Kérdésem, hogy másik házat szeretnénk vásárolni, mert ez a ház, amiben vagyunk kicsi, a mostanit el szeretnénk adni és nagyobb házat vennénk. A ház értékesítésből jár-e a két gyermekre támogatás.
  Köszönöm segítségét.

  Üdvözletem.
  Meglévő négy gyerekre vennénk fel a csokot használt házvásárlás esetén. A kérdésem a következő. Eladtuk a saját házunkat, viszont olcsóbban szeretnénk vásárolni házat, mint amennyiért elkelt a miénk. Így is fel lehet használni a csokot?
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy február 19-én adtuk be a csok kérelmet, mennyi idő az elbírálás és a 60 nap ügyintézési határidőt honnan számolják?

  Üdvözlöm!
  Szeretnénk megvásárolni egy per pillanat gyümölcsös és gazdasági épület besorolású ingatlant. Mivel van aranykorona értéke, ezért ki kell függeszteni, ez által a végleges szerződés megkötése minimum 5 hónap. A kérdésem, hogy ha ez alatt az 5 hónap alatt a gazdasági épületet átminősítjük lakóházzá, és az adottságai meg is felelnek a kritériumoknak, (helyiségek, min 60 m2, stb.), akkor igénybe vehető rá a csok? Illetve, ezt már lehet igényelni a kifüggesztés lejárta és a végleges szerződés megkötése közt, hogy az utolsó vételárrész lehessen a csok összege, amit az eladónak utalnak, vagy ki kell fizetnünk a teljes vételárat, meg kell kötnünk a végleges szerződést, és miután a nevünkre került a már kifizetett ingatlan 180 napon belül utólag kérhetjük a csokot, illetve esetlegesen a csok hitelt, amit ez esetben mi kapunk meg? (3 gyerekünk van)
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Szakértő!
  2020. szeptemberében vásároltunk CSOK-kal új építésű ingatlant (házaspár+2 gyerek), és most úgy alakult, hogy egy családtagnak (anyósom) bejelentett helyi címre lenne szüksége, így szeretne ebbe az újonnan vásárolt ingatlanba bejelentkezni állandó lakcímre, de nem itt élne. Ezt meg lehet-e tenni, úgy hogy nem érint minket hátrányosan a támogatások szempontjából, vagy ez befolyásolja a már megkapott támogatásokat?
  Nagyon köszönöm előre is!
  Szép napot!
  Üdvözlettel
  Nikoletta

  Üdvözlöm!
  A családi ház, amit nézegetünk 1988-ban salakbeton téglából épült. Kérdésünk, hogy ebből a téglából készült házra lehet-e hitelt felvenni?
  Köszönjük előre!

  Szép Napot!
  Kinéztünk egy házat, ami felújításra szorul, nincs konyhabútor bent, se a fürdőbe mosdókagyló. Egy cserépkályha van.
  Ez így megfelel a csoknak?
  Köszönöm szépen.

  4.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x