CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

CSOK használt lakásra gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?

  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?

  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?

  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?

  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

  Aki a lakásvásárláshoz legalább 1 gyermek után CSOK-ot igényel, illetékmentességet kap. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?

  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.

  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?

  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?

  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?

  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szerepel a lakóház megnevezés is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?

  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban élünk életvitelszerűen. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Hivatalos információkat minderről a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?

  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg büntető kamattal növelt összegét kell visszafizetni. A meglévő gyermek után kapott CSOK-ra vonatkozóan nincsen visszafizetési kötelezettség.

  Példa: használt lakásvásárlásra 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után kapott 1,43M Ft CSOK. Ha a vállalt gyermek nem születik meg, akkor a visszafizetendő összeg a vállalt gyermekre eső rész. Ez azt jelenti, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft-ból le kell vonni az 1 gyermek után járó 0,6M Ft-ot és a különbözet, 0,83M Ft kamattal növelt összegét kell visszafizetni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Szülői ház vásárlására igényelhető a CSOK?

  A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Közeli hozzátartozónak minősül: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér.

  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi CSOK különbözet igényelhető használt lakásra?

  A CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekre tekintettel igénybe vett lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén, a CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatás összegével és különbözet vehető igénybe.

  Például egy 3 gyermekes család esetében, akik korábban 2 gyermek után 1.200.000 félszocpolt kaptak, használt lakás vásárlásakor az alábiak szerint igényelhetnek CSOK különbözetet. 3 gyermek után használt lakásra 2.200.000 Ft CSOK igényelhető. Ezt az összeget kell csökkenteni a korábban felvett 1.200.000 Ft-tal és a különbözetre, vagyis 1.000.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

  Amennyiben a család számára kedvezőbb lenne, azt is megtehetnék, hogy az újabb CSOK igénylés során nem különböetet kérnek, hanem a támogatást csak arra a gyermekre tekintttel igénylik, akire még nem kaptak. Jelen esetben ez 1 gyermek utáni támogatást jelentene, 600.000 Ft összegben. Ekkor a korábbank kapott félszocpolt nem kell figyelembe venni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Közös szennyvíztároló esetén jár a CSOK?

  A használt lakásvásárást szabályozó CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatás igénybevételével finanszírozni kívánt ingatlannak már a támogatási kérelem benyújtásakor kell rendelkeznie közműves szennyvízelvezetéssel.

  Abban az esetben, ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, megfelelő, ha szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

  A CSOK jogosultsághoz információink szerint önálló szennyvíztároló szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.5K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy használt házra jár a csok hitel, ha a fele vályog, a másik fele tégla?

  Kedves László!
  Azt, hogy az ingatlan megfelel-e a CSOK feltételeknek, az értékbecslés alapján határozható meg pontosan. Önmagában az, hogy fele vályog, fele tégla, még nem zárja ki a hitelfelvétel lehetőségét. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Csok igényléssel a megvásárolt házon belül van a kazánház, de a térképmásolaton az nincs feljegyezve külön, akkor elutasításra kerülhet az igény.

  Kedves Julianna!
  Mivel a házon belül van a kazánház, ezért nem szükséges külön feltüntetni a térképmásolaton. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm szépen a gyors válaszukat.

  A szomszéd telkén keresztül kapjuk a vizet, külön külön vízórával.
  Akadályozza-e ez a tény a CSOK megkapását?

  Kedves László!
  Információink szerint fenti tény nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Használt lakás vásárlása esetén, ha nem haladom meg a négyzetmétert, akkor átalakítást végezhetek engedély nélkül, a házon belül? Pl. más helyen lenne a fürdőszoba, a kamra helyén bővítve, a kamra a fürdőszoba feléből leválasztva lenne. És a fürdőszoba felét pedig a konyhához csatolnám!

  Kedves János!
  A területileg illetékes építési hatóságnál kellene érdeklődnie, hogy a tervezett belső átalakításhoz szükséges-e engedély. Amennyiben nem, s az átalakítás révén a hasznos alapterület a szükséges méretűre növelhető, úgy működhet.

  Jó napot kívánok.
  Arra lennék kíváncsi, hogy a gyámhivataltól kapott határozat elég a hitel és a csok igényléséhez, vagy kell a végzés is hozzá? A pozitív hitelbírálat után, mennyi idő az utalás hitel és csok esetében?

  Kedves Antal!
  A gyámhatóság kirendelő határozatát szükséges mellékelni, illetve az is elegendő, ha Ön a CSOK kérelemben a gyámságról szóló döntést meghozó hatóság nevét és a döntés időpontját megjelöli. Pozitív hitelbírálatot követően elkészíti a bank a kölcsönszerződést, annak átolvasására legalább 3 napot biztosítva. Ezt követően kerülhet sor az aláírásra, majd a folyósítási feltételek teljesítése után néhány napon belül megtörténik a folyósítás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Az ingatlan a cikkben felsorolt követelményeknek megfelel, de a melléképületek nem tudom, nem okozhatnak-e gondot.
  Tisztelettel,
  Dóra

  Kedves Dóra!
  A melléképület nem jelent problémát CSOK igénylésnél. Az adásvételi szerződésben általában úgy kerül feltüntetésre az ingatlan vételára, hogy a melléképület nem képvisel értéket. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  2008-ban 2 gyerekre igényeltünk lakástámogatást. 1 gyerek megszületett, 2016-ban visszafizettünk majdnem 2,4 milliót. 2019-ben született gyermekünk után szeretnénk igényelni csok-ot és egyben kedvezményes kamatozású hitelt használt ház vásárlásához.
  Van ennek bármi akadálya? Korábban azt mondták igényelhető, most aktuális lenne, az OTP szerint nem jár.

  Kedves Renáta!
  CSOK igénylésnél két lehetőség van. Az egyik, hogy valamennyi gyermek figyelembevételével állapítják meg a CSOK összegét, majd ebből levonják a korábban kapott támogatást. Még akkor is csökkenteni kell adott esetben a korábbi támogatás összegével a CSOK-ot, ha az időközben visszafizetésre került, mivel azt még 2011. december 31. előtt vették fel. Ebben az esetben, ha a 2 gyermek után használt lakásvásárláshoz kapható 1.430.000 Ft-ból levonjuk a korábban kapott 2,4M Ft-ot, akkor különbözet érvényesítésére valóban nincs lehetőség.
  A CSOK számítás másik módja, hogy csak azon gyermek figyelembevételével igénylik a támogatást, aki után még korábban nem kaptak CSOK-ot. Mivel 2. gyermekük után még nem vettek igénybe támogatást, ezért utána 600.000 Ft-ra jogosultak lehetnek. Az egygyermekes CSOK-hoz azonban a CSOK hitel sajnos nem vehető fel.
  Az elérhető legkedvezőbb lakásvásárlási hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket. Személyre szabott tájékoztatáshoz azonban bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Mennyi jövedelem kell az igénylőnek a használt lakásvásárlásra?

  Kedves József!
  Csak CSOK igényléshez nincs szükség jövedelemigazolásra, csak legalább 180 napos TB jogviszonyra. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Üdvözlöm.
  Szeretnék érdeklődni, hogy a férjem Magyarországon is be van jelentve alkalmazottként és Ausztriában is. 7 hónapja van igazolt munkaviszonya. Ez így megfelelhet 2 gyerek használt ház vásárlására kapható csok feltételnek?
  Előre is köszönöm a válaszát.

  Kedves Bea!
  A területileg illetékes OEP-nél tudnak Önöknek pontos tájékoztatást adni a magyarországi TB jogviszony kiadhatóságáról.

  Üdvözlöm!
  Szeretném megtudni, hogy ha 1,5 millió a kinézett ingatlan összege, arra igényelhető-e a Csok, illetve 2 gyermek esetén mennyi.
  Van-e valami felső határ?
  Gondolok itt arra, hogy 3 millió alatt nem lehet vásárolni.
  Válaszát köszönöm.

  Kedves Kata!
  A CSOK-kal finanszírozott lakást illetően nincsen minimum értékhatár, azonban az ingatlannak értékbecslői szakvélemény alapján alkalmasnak kell lennie a lakhatási igények kielégítésére. Az ingatlannal szemben támasztott további követelményeket fenti bejegyzésünk tartalmazza. Amennyiben ezeknek adott ingatlan nem felel meg, akkor nem finanszírozható CSOK-ból.
  2 gyermek után használt lakás vásárlásához 1.430.000 Ft vehető fel, de a támogatás összege nem haladhatja meg a vételárat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Csok-ot szeretnénk felvenni használt lakásvásárlásra. Minden helyiség megfelel a feltételeknek, egyedül a konyha kérdéses számunkra. Vízvételi lehetőség van (mosdókagyló van a helyiségben hideg vízzel), viszont kifejezetten tálcás mosogató nincs.
  Ez megfelel a feltételeknek?
  Üdv.

  Kedves Annamária!
  A vízvételi és főzési lehetőség elegendő, az nem probléma, ha nincsen tálcás mosogató.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm válaszát!

  Fel szeretnénk venni a CSOK-ot, 3 gyerek után.
  Az ingatlan ipari területen fekszik, (de lakóingatlanként van nyilvántartva) 55 m2. EZ kizáró ok-e a CSOK igénylése szempontjából?
  Illetve az ingatlan vásárlásánál kötelező-e, hogy közös névre kerüljön a férjemmel? A lányom és az én nevemre szeretnénk íratni, mert kettőnk lakáskasszáját kívánjuk hozzá felhasználni.
  Köszönöm a mielőbbi válaszát.

  Kedves Andrea!
  3 gyermek után abban az esetben igényelhető a CSOK, ha a vásárolandó lakóingatlan hasznos alapterülete eléri legalább a 60 m2-t. Nem kizáró ok, hogy ipari területen fekszik, az a lényeg, hogy tulajdoni lap szerinti megnevezése lakóingatlan legyen.
  Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra. A támogatott ingatlanban mindkét házasfélnek – bármilyen arányban – tulajdonjogot kell szerezni, a gyermekek viszont nem szerezhetnek tulajdonrészt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Jelent-e problémát a CSOK támogatás és hitel szempontjából, ha a megvásárolandó használt családi házat jelzálog terheli. Az eladó hitele 3,2 millió Ft (a teljes visszafizetendő, amit ki kell váltania a vételárból és törlődik a zálogjog), a ház vételára 12,5 millió Ft. A ház egyébként mindenben megfelel a követelményeknek, az értékbecslés szinte 100% eléri a kialkudott vételárat. Az eladó csak a vételárból tudja a hitelét végtörleszteni és utána a zálogjogot töröltetni.
  Előre is köszönöm válaszát!

  Kedves Lajos!
  Nem jelent problémát hitellel terhelt ingatlan vételárának CSOK-kal és hitellel történő finanszírozása. Személyre szabott tájékoztatáshoz azonban bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Használt ingatlan vásárlása előtt állunk. Az egyszerűség kedvéért 30 millió forintos vételárral számítva.
  Jelenleg egy gyermekünk van.
  Igénybe vennénk a CSOK támogatást (hitelt nem).
  A kérdésem, hogy amennyiben az élet úgy hozza, hogy 10 éven belül el kell költöznünk (ezt az ingatlant eladva, másikat megvéve), milyen visszafizetési kötelezettségünk volna az alábbi két esetben?:
  a) egy gyerekre igényelt CSOK (600 000 Ft) + elengedett vagyonszerzési illeték
  b) egy gyerekre igényelt CSOK (1 430 000 Ft) + elengedett vagyonszerzési illeték
  Feltételezzük, hogy kisebb alapterületű ingatlanba költözünk át.
  Van-e különbség akkor, ha időközben megszületik a második gyerek, illetve, hogy a 10 éven belül hány év után történik a költözés?
  Az elengedett vagyonszerzési illeték visszafizetésére vonatkozóan nem igazán találok megbízható információt.
  Köszönettel:

  Kedves Judit!
  Amennyiben 10 éven belül másik, kisebb ingatlant vásárolnak a CSOK-kal finanszírozott ingatlan helyett, akkor a 600.000 Ft, illetve két gyermek esetében az 1.430.000 Ft arányos részét vihetik tovább a másik ingatlanra függetlenül attól, hogy 10 éven belül hány után történik a lakáscsere. Ezt az határozza meg, hogy pontosan hány négyzetméter lenne az újabb ingatlan.
  Mivel a vagyonszerzési illetéket meglévő gyermekre tekintettel vennék igénybe, ezért erre vonatkozóan visszafizetési kötelezettségük nem keletkezne.
  A CSOK átjegyzésével kapcsolatban további pontos tájékoztatást az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önnek.

  Sziasztok,
  Egy olyan lakást szeretnénk megvásárolni, ami jelenleg ki van adva albérletbe. Az albérlők szerződése 2021 decemberében jár le, és a jelenlegi tulaj csak azzal a feltétellel hajlandó eladni a lakást, ha a bérlők maradhatnak a szerződés végéig.
  A kérdésem az lenne, hogy csok igénybevételével van-e erre lehetőség? Későbbiekben természetesen nem adnánk ki a lakást. De olyan egyezségbe nem szeretnénk belemenni, hogy csak az év végén kerüljön a tulajdonunkba az ingatlan (pl. előszerződés vagy a banki hitel folyósításának elhúzása). Kérvényezhetem, hogy néhány hónapig albérlők lakhassanak az ingatlanban, mielőtt beköltözünk?
  Köszönöm!

  Kedves Brigitta!
  Ha megtörténik a CSOK folyósítása, akkor Önöknek 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteniük az ingatlanban és életvitelszerűen ott lakni. Információink szerint ilyen jellegű méltányosságra nincs lehetőség.

  2000, 2006 és 2008-ban született gyerekeim után volt férjemmel igényeltük a szocpolt használt lakás vásárlásához. 2011-ben elváltunk, és mivel én a gyerekeimmel kiköltöztem a lakásból, a volt férjem nevére került a lakás, és neki vissza kellett fizetnie a kapott összeget.
  A kérdésem az lenne, hogy én most igénybe tudnám-e venni használt lakás vásárlására a gyerekeim után, akik velem élnek a csok-ot?

  Kedves Gabriella!
  Információnk szerint igényelhető lehet a CSOK, de a 3 gyermek után használt lakásvásárlásra adható 2,2M Ft-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol Önre eső részét és a különbözet vehető igénybe. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Férjemmel közösen vásárolnánk használt családi házat. 1 vállalt gyermekre szeretnénk felvenni a CSOK-ot, és igénybe vennénk az illeték kedvezményt. Lehetőség van-e arra, hogy a támogatás megítélése után a férjem a tulajdonrészét átruházza rám (ajándékozás, adásvétel)?
  Köszönöm válaszát előre is.
  Üdvözlettel,
  Erzsébet

  Kedves Erzsébet!
  Ha férje a elidegenítési és terhelési tilalom 10 éve alatt átruházza Önre a tulajdonrészét, akkor a rá eső CSOK rész vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

  Ha az használt lakással egybe van építve egy üzlet, ami üzemel (ki van adva bérbe), lehet-e vásárlásakor CSOK-ot igényelni?

  Kedves László!
  Sajnos nem, az üzlet kizárja a CSOK jogosultságot.

  Üdvözletem.
  Meglévő négy gyerekre vennénk fel a csokot használt házvásárlás esetén. A kérdésem a következő. Eladtuk a saját házunkat, viszont olcsóbban szeretnénk vásárolni házat, mint amennyiért elkelt a miénk. Így is fel lehet használni a csokot?
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Kedves Beáta!
  CSOK igénylésnél nincsen beforgatási kötelezettség az eladott ingatlan árára vonatkozóan, tehát nem fog problémát jelenteni a támogatás igénylésénél, hogy olcsóbb házat szeretnének vásárolni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Érdeklődnék én, mint egyedülálló, 3 gyermekes anya használt lakásra szeretném igénybe venni a csokot és szeretnék valamennyi összegű jelzálogot fölvenni a csok mellé.
  Ebben tudnának segíteni?

  Kedves Inez!
  Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Személyre szabott tájékoztatáshoz azonban bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy február 19-én adtuk be a csok kérelmet, mennyi idő az elbírálás és a 60 nap ügyintézési határidőt honnan számolják?

  Kedves Szilvia!
  Vásárlási cél esetén az elbírálási idő 30 nap, mely a támogatási kérelem hiánytalan benyújtásától számít. Bővebb információt az érintett bankfiók tud adni Önnek.

  Üdvözlöm!
  Szeretnénk megvásárolni egy per pillanat gyümölcsös és gazdasági épület besorolású ingatlant. Mivel van aranykorona értéke, ezért ki kell függeszteni, ez által a végleges szerződés megkötése minimum 5 hónap. A kérdésem, hogy ha ez alatt az 5 hónap alatt a gazdasági épületet átminősítjük lakóházzá, és az adottságai meg is felelnek a kritériumoknak, (helyiségek, min 60 m2, stb.), akkor igénybe vehető rá a csok? Illetve, ezt már lehet igényelni a kifüggesztés lejárta és a végleges szerződés megkötése közt, hogy az utolsó vételárrész lehessen a csok összege, amit az eladónak utalnak, vagy ki kell fizetnünk a teljes vételárat, meg kell kötnünk a végleges szerződést, és miután a nevünkre került a már kifizetett ingatlan 180 napon belül utólag kérhetjük a csokot, illetve esetlegesen a csok hitelt, amit ez esetben mi kapunk meg? (3 gyerekünk van)
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Norbert!
  Amennyiben átminősíthető az ingatlan lakóingatlanná még a megvásárlás előtt, az megfelelő lehet CSOK igényléshez. Ha megtörtént az átminősítés, akkor az adásvételi szerződést ezt követően meg kellene kötni. Az adásvételi szerződésbe rögzíteni kell, hogy az utolsó vételárrészlet CSOK-ból és CSOK hitelből kerül megfizetésre. Amennyiben előre kifizetnék a teljes vételárat, úgy a támogatástól és a hiteltől elesnének. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A családi ház, amit nézegetünk 1988-ban salakbeton téglából épült. Kérdésünk, hogy ebből a téglából készült házra lehet-e hitelt felvenni?
  Köszönjük előre!

  Kedves Tünde!
  Nincs olyan információnk, miszerint ez kizárná a CSOK jogosultságot.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Szép Napot!
  Kinéztünk egy házat, ami felújításra szorul, nincs konyhabútor bent, se a fürdőbe mosdókagyló. Egy cserépkályha van.
  Ez így megfelel a csoknak?
  Köszönöm szépen.

  Kedves Adél!
  A konyhában főzési és vízvételi lehetőségnek kell lenni. Ha nincs konyhabútor, de az előző feltételek teljesülnek, az elfogadható. A fürdőben szükséges mosdónak, burkolatnak és fűtésnek is lenni. Az ingatlannal szemben támasztott további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Elindítottuk a csok folyamatot, el is bírálták. A fennmaradó vételárat kiegyenlítettük, ezután be kell mutatni a számlát. Kérdésem az lenne, hogy ezután utalják ki a csokot az eladónak és ezután kell a földhivataltól kikérni a bejegyzést az ügyvédnek?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Edina!
  Nem teljesen értjük a kérdést. Ha a fennmaradó vételár teljes mértékben kiegyenlítésre került, akkor a CSOK jogosultság nem áll fenn. Amennyiben az önerőt fizették ki teljes mértékben, akkor önerő megfizetéséről ügyvédi igazolás szükséges a bank részére. A földhivatalba magát a CSOK szerződést szükséges beadni miután aláírásra került. Amennyiben a teljes vételár maradéktalanul kiegyenlítésre kerül CSOK-kal együtt, akkor az ügyvéd a tulajdonjogról lemondó nyilatkozatot adja be a földhivatalba.
  Az érintett bankkal történő egyeztetést javasoljuk, ahol a konkrét ügylet részleteinek ismeretében kérdésére pontos választ kaphat.

  Házaspárként 2 gyerekünk van. Mindketten tartozunk a Providentnek 120 és 80 ezer forinttal. A párom 10 évvel ezelőtt volt büntetve. 3,5 éve gyesen vagyok.
  Van-e esélyünk a csokra használt lakásvásárlásra?

  Kedves Asszonyom!
  A Provident felé fennálló tartozás nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Amennyiben párja már mentesült a korábbi, hátrányos jogkövetkezmények alól, akkor szintén nem kizáró ok. A további jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünk tartalmazza. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Adott egy társasház önálló helyrajzi számmal rendelkező albetétje, ami a valóságban két fizikailag különálló lakás, önálló bejárattal. Földhivatali papírokon 4 albetét van, de a valóságban 8 lakásos a társasház. Viszont a fűtése központilag van megoldva a két lakásra.
  Az lenne a kérdésem, hogy az egyik lakás megvásárlásához tudok-e felvenni jelzáloghitelt, illetve a CSOK-ot igénybe tudom-e venni.
  Előre is köszönöm.

  Kedves András!
  A lakás ingatlan-nyilvántartásbeli státuszának és a valóságnak összhangban kellenen lenni. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Jó napot!
  18 éves vagyok, van 6 hónap folyamatos munkaviszonyom.
  Milyen támogatást vehetnék igénybe használt lakásvásárláshoz?

  Kedves Veronika!
  A megadott információ sajnos nem elegendő ahhoz, hogy személyre szabott tájékoztatást tudjunk adni Önnek. Bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Addig is a használt lakásvásárláshoz igényelhető CSOK jogosultsági feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Jó napot!
  Szeretném megkérdezni, hogy most 2 gyermekem van és vállalnánk még egyet, akkor mennyi támogatást kapnánk a párommal? 7 hónap munkaviszonya van.

  Kedves Evelin!
  Legalább 180 napos TB jogviszony fennállása esetén használt lakás vásárlásához 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Helló!
  Egy kérdésem lenne, hogy szerződésmódosítást kér a bank, mivel nem értékelte fel a vételárat az értékbecslő. Az ügyvédünk nem tudja megcsinálni a szerződésmódosítást.
  Megcsinálhatja más ügyvéd is a szerződésmódosítást?

  Kedves Milán!
  Megcsinálhatja más ügyvéd is a szerződésmódosítást.

  Jó napot!
  2017-ben vettünk újépítésű ikerházat 10 csok (3 gyermekre akik megvoltak már) és +10 millió hitel (kedvezményes hitel) + 5 piaci kamatozású lakáshitelt.
  Született még 3 gyermek, kinőttük a házunkat. Mit tudunk csinálni?
  1. Vegyünk egy újat nagyobbat. Akkor érvényesíteni tudnánk a három gyermekre csokot, akikre meg nem igényeltünk? (nem letétbe helyezésre gondolok)
  2. Falusi csok esetleg használt házra?
  3. Ikerház bővítés esetleg szoba hozzáépítésre tudnánk igényelni csokot?
  Köszönöm szépen válaszát előre!

  Kedves Manyi!
  Új, nagyobb hasznos alapterületű lakás vásárlásához információink szerint igényelhető a 10M Ft-os CSOK azon gyermekekre tekintettel, akikre még nem történt igénybevétel. Adott esetben 3 gyermek után 10M Ft összegben. Előzetesen azonban javasoljuk a járási hivatal családtámogatási osztályával való egyeztetést például arról, hogy megoldható-e a korábban kapott támogatás továbbvitele is az új ingatlanra.
  5 éven belül használt lakóingatlanra nem vihető tovább a támogatás.
  A meglévő lakóingatlan szobával történő bővítésére a 3 legfiatalabb gyermek után 2,2M Ft összegben igényelhető a CSOK.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm szépen a válaszát!
  Meg lenne egy kérdésem. A 10 kamattámogatott hitel most már 15. Mi felvettük a 10-et . Ha
  Most bővítés céljából vennék fel 3 gyerekre a CSOK-ot akkor a fennmaradt 5 hitelt tudnánk igényelni, vagy csak ha újépítésű hazát vásárolunk?
  Üdvözlettel

  Kedves Manyi!
  Bővítéshez csak preferált településen lévő lakóingatlan esetében igényelhető a CSOK hitel, egyéb településen nem. Valamint a CSOK hitel egy alkalommal igényelhető, a későbbiekben különbözet igénybevételére új építésű ház vásárlása esetén sincs sajnos lehetőség.

  Üdv.
  1 kérdés: nagy családi házban élünk párom anyukájával. Úgy van a házrész, hogy fele anyósomé, negyede férjem bátyjáé, és a másik negyede férjemé. Tehát a férjem nevén csak a negyede van.
  Így igénybe tudjuk venni a CSOKOT? Ablakcsere lenne.

  Kedves Kriszti!
  A CSOK lakáskorszerűsítésre nem vehető igénybe. Erre a célra falusi CSOK igényelhető, de csak abban az esetben, ha az ingatlan preferált településen található. (A preferált települések listáját IDE kattintva tekintheti meg.) Amennyiben adott ingatlan preferált településen található, a jogosultságnak feltétele, hogy Önnek és férjének együttesen legalább 50% tulajdonrésze legyen az ingatlanban. Férje negyed tulajdonrésze alapján nem áll fenn a támogatásra való jogosultság.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45135 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.5K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x