CSOK használt lakás, ház vásárlásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakás ház vásárlásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Használt lakásra elérhető CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?
  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.
 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?
  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának…További részletek
 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?
  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.
 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?
  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni…További részletek
 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?
  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban…További részletek
 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?
  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Cím
  2015-ben használt lakás vásárlása során igénybe vettünk 1 gyermek után járó csok-ot. A család bővülése miatt nagyobb lakásba költöznénk, így visszafizetnénk az akkor felvett 600.000 ft-ot. Kérdésem, ha a nagyobb lakás vásárlásakor igényelném a 3 gyermek után járó csok-ot, akkor megillet a 2.200.000 ft-os támogatás, vagy visszafizetés esetén is csak a különbözet illet meg?
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel,
  Eszter

  Tisztelt Hitelnet!
  Elindítottuk a csok folyamatot, el is bírálták. A fennmaradó vételárat kiegyenlítettük, ezután be kell mutatni a számlát. Kérdésem az lenne, hogy ezután utalják ki a csokot az eladónak és ezután kell a földhivataltól kikérni a bejegyzést az ügyvédnek?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Házaspárként 2 gyerekünk van. Mindketten tartozunk a Providentnek 120 és 80 ezer forinttal. A párom 10 évvel ezelőtt volt büntetve. 3,5 éve gyesen vagyok.
  Van-e esélyünk a csokra használt lakásvásárlásra?

  Érdeklődnék, van egy csokra megvásárolt ingatlanom 4 éve. Bejelenthetek-e más személyt az ingatlanomba?

  Üdvözlöm.
  Adott egy társasház önálló helyrajzi számmal rendelkező albetétje, ami a valóságban két fizikailag különálló lakás, önálló bejárattal. Földhivatali papírokon 4 albetét van, de a valóságban 8 lakásos a társasház. Viszont a fűtése központilag van megoldva a két lakásra.
  Az lenne a kérdésem, hogy az egyik lakás megvásárlásához tudok-e felvenni jelzáloghitelt, illetve a CSOK-ot igénybe tudom-e venni.
  Előre is köszönöm.

  Jó napot!
  18 éves vagyok, van 6 hónap folyamatos munkaviszonyom.
  Milyen támogatást vehetnék igénybe használt lakásvásárláshoz?

  Jó napot!
  Szeretném megkérdezni, hogy most 2 gyermekem van és vállalnánk még egyet, akkor mennyi támogatást kapnánk a párommal? 7 hónap munkaviszonya van.

  Helló!
  Egy kérdésem lenne, hogy szerződésmódosítást kér a bank, mivel nem értékelte fel a vételárat az értékbecslő. Az ügyvédünk nem tudja megcsinálni a szerződésmódosítást.
  Megcsinálhatja más ügyvéd is a szerződésmódosítást?

  Ha az ingatlannál emésztő áll rendelkezésre, még nincs csatornázás, ez akadályozhatja a csok-ot?

  Jó napot!
  2017-ben vettünk újépítésű ikerházat 10 csok (3 gyermekre akik megvoltak már) és +10 millió hitel (kedvezményes hitel) + 5 piaci kamatozású lakáshitelt.
  Született még 3 gyermek, kinőttük a házunkat. Mit tudunk csinálni?
  1. Vegyünk egy újat nagyobbat. Akkor érvényesíteni tudnánk a három gyermekre csokot, akikre meg nem igényeltünk? (nem letétbe helyezésre gondolok)
  2. Falusi csok esetleg használt házra?
  3. Ikerház bővítés esetleg szoba hozzáépítésre tudnánk igényelni csokot?
  Köszönöm szépen válaszát előre!

  Kérdésem arra vonatkozna, hogy egy kétgyermekes egyedülálló szülő 48 m2-es használt lakás vásárlása esetén jogosult-e a csok összegre legalább az egyik gyermek vonatkozásában, vagy két gyermek esetén alapfeltétel, hogy csak 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű lakást vásárolhat, amennyiben igénybe szeretné venni a csok összegét.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Jó napot,
  szeretném megérdeklődni, hogy 2 éves közfoglalkoztatott Tb-vel lehet igényelni a falusi csokot 1 gyermek, 2 gyermekvállalás esetén? Tejes falusi csok járna-e? Új vagy hasznát lakás kell?

  Feleségem édesanyjától, vagyis anyóstól szeretnénk a házat. Itt meg lehet vásárolni Csok-kal vagy ajándékozással? A feleségemnek nincs az ingatlanban tulajdoni hányada!

  Egy pár kérdésem lenne a csokkal kapcsolatban. Ha nincs meg a 180, csak a 170, a folyamatot el lehet-e indítani?

  Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy ha valaki a Providentét nem tudta fizetni és feltették listára, igényelhető-e?

  Tisztelt Hitelnet!
  2 gyerek utáni vissza nem térítendő Csok után érdeklődnék abban a felállásban, hogy férjem előző házasságából nevelünk 1 kiskorú gyermeket és van 1 közös. Férjem 2003-ban már igénybe vette 2 gyermek után a Szocpolt, amiből az egyik, akit már mi nevelünk, a másikat az édesanyja.
  Szeretnék érdeklődni, hogy járna-e a férjem gyereke után is egy különbözeti összeg vagy csak a közös egy után a 600.000 Ft.
  Köszönettel.

  Üdvözlöm!
  A kérdésem a következő volna: 2014.04.11.-én vettünk egy lakást, amire igényeltünk szocpolt 2 gyermek után, ami 960.000 forint volt akkor. A vállalt gyermekek megszülettek, viszont szeretnénk belevágni egy építkezésbe, ami a jelenlegi ingatlanuk eladásával járna együtt. Mivel még nem telt le a 10 év, ezért szeretnénk visszafizetni a szocpolt és az építkezéshez megigényelni a csokot a már meglévő gyermekeink után.
  Ebben az esetben is csak a korábbi támogatással csökkentett csokot igényelhetjük meg, vagy jár a teljes összeg? Azt olvastam az oldalukon, hogy 2012. január elseje után igénybe vett szocpol önkéntes visszafizetése után a teljes csokot igénybe vehetjük. Vagy rosszul értelmeztem? (Fontos még tudni, hogy visszafizetés alatt nem csak a szocpol felfüggesztésére gondolok, hanem tényleges visszafizetésre!)
  Idézet az említett szövegből:
  “A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét. Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették. ”
  A választ előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy Falusi Csokból finanszírozható e a fürdőkád cseréje egy hidromasszázs kádra?
  A fűtést gázkonvektor biztosítja, szén-monoxid érzékelőt raknánk minden helységben, esetleg ezt beírhatjuk a Fűtéses blokkba?
  Válaszát köszönöm.
  Flóra

  Üdvözlöm!
  Tavaly kezdtünk építkezésbe és ehhez igényeltük a CSOK-ot és a CSOK hitelt, egy meglévő és egy vállalt gyermekre. A szerződést tavaly kötöttük, de még nem történt a mai napig folyósítás.
  Lehetséges-e visszamondani, és újra kötni az ÁFA visszaigénylésével együtt? Vagy van-e valami más lehetőségünk, hogy mi is részt tudjunk venni a támogatásban?

  Üdvözlöm!
  2015-ben igényeltünk a csokot 3 gyerekre használt lakás vásárlására. Önként vissza szeretnénk fizetni a csokot, hogy igényelni tudjunk a falusi csokot nagyobb lakásra.
  Ez lehetséges, és ha igen, hogy fogjunk neki.

  Tisztelt Cím!
  Idén januárban lett kifolyósítva a CSOK támogatás és hitel, de probléma volt utána az ügyintézés során és csak most február végén kaptuk meg a tulajdoni lapunkat. Foglaltunk időpontot a kormányhivatalba.
  Március 18-ára kaptunk időpontot, és a 90 napos határidő miatt március 30-áig le kell igazolnunk a hitelintézet felé a lakcímbejelentést.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a vészhelyzet miatt hosszabbodott-e a 90 napos határidő, vagy mi történik, ha kicsúszunk a 90 napos határidőből?
  Köszönettel, Máté

  Üdvözlöm!
  Az illetékmentesség akkor is jár, ha eladjuk a saját lakásunkat és drágábban vásárolunk egyet egy gyerek után felvehető CSOK-kal? Hiába drágább a vásárolt lakás, mentesülünk a különbözet utáni illeték alól a CSOK miatt?
  Köszönöm!

  Üdvözlöm!
  2015-ben 1,5 M Ft-ot kaptunk két gyerekre ház építésére. Most 3 gyerekünk van és szeretnénk családi házat építtetni generálkivitelezővel fűtéskész állapotig. Itt az 5% Áfát vissza tudjuk igényelni? Megkapjuk a 10M – 1,5M = 8,5 M Ft-ot?
  Melyik CSOKot érdemes felvenni: a falusit vagy a simát?
  Fel tudjuk venni még a lakásfelújítási támogatást a CSOK után? Vagy egy évig bent kell lakni az igényléshez? Mert ez nem lenne meg 2022. decemberig.
  Köszönöm.

  Tisztelt Cím!
  2015-ben 1 gyermekre igényeltünk CSOK-ot hitelfelvétellel egyidejűleg, használt lakás vásárlásra. Időközben született még 2 gyermekünk, illetve a lakáshitel is visszafizetésre került.
  Kérdésem, ha újra használt lakást vásárolnánk, a 2 gyermekre még megigényelhetjük a csok különbözetet, vagy előbb vissza kellene fizetni az 1 gyermekre felvett összeget?
  Köszönettel,
  Eszter

  Tisztelt Hitelnet!
  2016 márciusában vásároltunk használt ingatlant, melyhez igénybe vettük a CSOK-ot 1.430.000,-Ft értékben. Azóta a CSOK-ra vállalt 2 gyermek megszületett. Most ezt a lakást eladtuk és helyette egy új építésű ingatlant vásárolnánk generál kivitelezőtől.
  A kérdésink a következők:
  – Amennyiben átvisszük a CSOK-ot, úgyis igénybe vehetjük az 5%-os áfa kedvezményt, vagy azt csak az újonnan igénylők vehetik igénybe. A vagyonszerzési illetékkel kapcsoltan ugyanez a kérdésünk.
  – Amennyiben csak az újonnan igénylők vehetik igénybe, a kérdésem, hogy önkéntes visszafizetéssel és újbóli CSOK igényléssel már jogosult lehetek az 5%-os ÁFA visszaigénylésre, vagy akkor sem. Mert ha igen, akkor az újbóli igénylésnél, a korábbi támogatás összegének levonásával (2.600.000,-Ft – 1.430.000.Ft= 1.170.000 Ft ) + 5%-os ÁFA visszaigénylés és vagyonszerzési illetékmentesség mellett sokkal jobban járnék, mint egy ha csak átviszem egyik ingatlanról a másikra a CSOK-ot. Azt természetesen tudom, hogy itt akkor előbb a használt lakásnak kell lekerülnie a nevünkről, hiszen a CSOK igénylésnél nem lehet ingatlan a nevünkön.
  Előre is köszönöm a válaszukat.
  Dániel

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal (nem vagyunk házasok és nem vagyunk közös lakcímen jelenleg) használt lakást szeretnénk venni 50-50% tulajdoni résszel. Nekem egy gyermekem van, szeretném a CSOK támogatást igénybe venni. A fennmaradó részt önerőből fizetnénk hitel nélkül.
  Ilyen estben mint egyedülálló jogosult lennék a 600 ezer Ft-ra? Illetve az illetékmentességre?
  Köszönöm a választ előre is!

  Azt szeretném megkérdezni, hogy csokra lehet-e ingatlant vásárolni pl. az anyósom házát meg lehet-e venni?

  Tisztelt Szakértő!
  Élettársam egyedüli finanszírozóként tervezett házat vásárolni számunkra, önrésze és magas fizetése okán hitelképességét pozitívan bírálták el, de most úgy döntöttünk, hogy a 2 velünk élő – előző házasságomból származó – gyermekem jogán felvennénk közösen a CSOK-ot is, ennyi lenne az én tulajdonrészem az ingatlanban, a fennmaradó részt élettársam állná. Ez esetben kötelezhet-e a pénzintézet, hogy a hitelt is közösen vegyük fel?

  Tisztelt Szakértő!
  A helyzetünk kissé bonyolult most.
  Nekem és a páromnak lenne egy nagy ikerházban összesen 50% tulajdoni hányadunk. (Az adásvételi, megosztási szerződés stb már alá lett írva, a CSOK összegét leszámítva ki is lett fizetve az ingatlan múlt héten. Hitelt nem veszünk fel, csak a vissza nem térítendő támogatást).
  Ma hívott a tulaj, hogy a ház másik fele is gazdára lelt, de az a vevő ragaszkodik hozzá, hogy egy éven belül két külön helyrajzi számra kerüljön az ikerház két része.
  Így az egyik 100%-ban az övé, a másik 100%-ban a miénk lenne. (Lényegében továbbra is mindenki ugyanazt a különálló épületrészt használná, mint ami a megosztási szerződésben is szerepel.)
  Bele szabad menni ilyen osztogatásba a CSOKra vásárolt ingatlanrész esetén, vagy a bank/állam beleköthet?
  Előre is köszönöm a segítséget!

  Tisztelt Szakértő!
  Tavaly vásároltunk egy ingatlant, csok támogatott hitellel, illetve 2 vállalt gyerekre járó csok támogatással. A házat teljesen átvizsgáltattuk statikailag a vásárlás előtt, de sajnos egy szomszéddal nem kalkuláltunk, aki miatt elviselhetetlen itt lakni.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőség 5 éven belül ingatlant cserélni vagy nagyobbat és drágábbat vásárolni úgy, hogy a csok támogatást illetve támogatott hitelt tovább vihessük az új ingatlanra? Több oldalon olvastam erről, de sajnos megoszlanak róla a vélemények.
  Válaszát előre is köszönöm.

  4.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x