CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

CSOK használt lakásra gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?

  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?

  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?

  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?

  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

  Aki a lakásvásárláshoz legalább 1 gyermek után CSOK-ot igényel, illetékmentességet kap. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?

  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.

  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?

  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?

  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?

  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szerepel a lakóház megnevezés is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?

  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban élünk életvitelszerűen. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Hivatalos információkat minderről a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?

  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg büntető kamattal növelt összegét kell visszafizetni. A meglévő gyermek után kapott CSOK-ra vonatkozóan nincsen visszafizetési kötelezettség.

  Példa: használt lakásvásárlásra 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után kapott 1,43M Ft CSOK. Ha a vállalt gyermek nem születik meg, akkor a visszafizetendő összeg a vállalt gyermekre eső rész. Ez azt jelenti, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft-ból le kell vonni az 1 gyermek után járó 0,6M Ft-ot és a különbözet, 0,83M Ft kamattal növelt összegét kell visszafizetni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Szülői ház vásárlására igényelhető a CSOK?

  A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Közeli hozzátartozónak minősül: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér.

  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi CSOK különbözet igényelhető használt lakásra?

  A CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekre tekintettel igénybe vett lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén, a CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatás összegével és különbözet vehető igénybe.

  Például egy 3 gyermekes család esetében, akik korábban 2 gyermek után 1.200.000 félszocpolt kaptak, használt lakás vásárlásakor az alábiak szerint igényelhetnek CSOK különbözetet. 3 gyermek után használt lakásra 2.200.000 Ft CSOK igényelhető. Ezt az összeget kell csökkenteni a korábban felvett 1.200.000 Ft-tal és a különbözetre, vagyis 1.000.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

  Amennyiben a család számára kedvezőbb lenne, azt is megtehetnék, hogy az újabb CSOK igénylés során nem különböetet kérnek, hanem a támogatást csak arra a gyermekre tekintttel igénylik, akire még nem kaptak. Jelen esetben ez 1 gyermek utáni támogatást jelentene, 600.000 Ft összegben. Ekkor a korábbank kapott félszocpolt nem kell figyelembe venni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Közös szennyvíztároló esetén jár a CSOK?

  A használt lakásvásárást szabályozó CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatás igénybevételével finanszírozni kívánt ingatlannak már a támogatási kérelem benyújtásakor kell rendelkeznie közműves szennyvízelvezetéssel.

  Abban az esetben, ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, megfelelő, ha szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

  A CSOK jogosultsághoz információink szerint önálló szennyvíztároló szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.6K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot,
  szeretném megérdeklődni, hogy 2 éves közfoglalkoztatott Tb-vel lehet igényelni a falusi csokot 1 gyermek, 2 gyermekvállalás esetén? Tejes falusi csok járna-e? Új vagy hasznát lakás kell?

  Kedves Atti!
  A 10 milliós falusi CSOK nem, de a falusi CSOK további összegei elérhetők közfoglalkoztatotti jogviszony esetén is. A falusi CSOK új építésű lakóingatlanra nem, csak használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, vagy már meglévő lakóingatlan esetén annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére vehető igénybe. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Feleségem édesanyjától, vagyis anyóstól szeretnénk a házat. Itt meg lehet vásárolni Csok-kal vagy ajándékozással? A feleségemnek nincs az ingatlanban tulajdoni hányada!

  Kedves Viktor!
  Felesége édesanyja közeli hozzátartozónak minősül, így a tőle történő vásárláshoz a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Egy pár kérdésem lenne a csokkal kapcsolatban. Ha nincs meg a 180, csak a 170, a folyamatot el lehet-e indítani?

  Kedves Henrietta!
  Ha a TB jogviszonyra gondol, akkor a CSOK jogosultságnak alapfeltétele használt lakás esetén, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen minimum 180 napos TB jogviszonnyal.

  Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy ha valaki a Providentét nem tudta fizetni és feltették listára, igényelhető-e?

  Kedves Henrietta!
  A negatív tartalmú KHR a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de a hitelfelvételt igen. Amennyiben minden CSOK feltétel teljesül és rendelkezésre áll a szükséges önerő, úgy igényelhető a támogatás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy Falusi Csokból finanszírozható e a fürdőkád cseréje egy hidromasszázs kádra?
  A fűtést gázkonvektor biztosítja, szén-monoxid érzékelőt raknánk minden helységben, esetleg ezt beírhatjuk a Fűtéses blokkba?
  Válaszát köszönöm.
  Flóra

  Kedves Flóra!
  A jogszabály alapján a fürdőszoba felújítása támogatható munkálat, így nem látjuk akadályát a kádcserének.
  A szén-monoxid érzékelő felszerelése nem támogatható munkálat.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!
  Idén januárban lett kifolyósítva a CSOK támogatás és hitel, de probléma volt utána az ügyintézés során és csak most február végén kaptuk meg a tulajdoni lapunkat. Foglaltunk időpontot a kormányhivatalba.
  Március 18-ára kaptunk időpontot, és a 90 napos határidő miatt március 30-áig le kell igazolnunk a hitelintézet felé a lakcímbejelentést.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a vészhelyzet miatt hosszabbodott-e a 90 napos határidő, vagy mi történik, ha kicsúszunk a 90 napos határidőből?
  Köszönettel, Máté

  Kedves Máté!
  Az igazolások benyújtására vonatkozó határidők meghosszabbodnak a veszélyhelyzet lejáratát követő 30 napig. Ha azonban januárban lett folyósítva a CSOK, akkor az onnantól számított 90 napon belül is megtörténik az Önök esetében a lakcímbejelentés.

  Tisztelt Cím!
  2015-ben 1 gyermekre igényeltünk CSOK-ot hitelfelvétellel egyidejűleg, használt lakás vásárlásra. Időközben született még 2 gyermekünk, illetve a lakáshitel is visszafizetésre került.
  Kérdésem, ha újra használt lakást vásárolnánk, a 2 gyermekre még megigényelhetjük a csok különbözetet, vagy előbb vissza kellene fizetni az 1 gyermekre felvett összeget?
  Köszönettel,
  Eszter

  Kedves Eszter!
  A 2015-ben kapott CSOK-ot nem kell visszafizetni. Kétféle számítási mód is van újabb CSOK igénylés esetén és az Önök számára kedvezőbbet választhatják. Az egyik, hogy csak azon gyermekek után igénylik a támogatást, akik után még nem kaptak. Ez esetben 2 gyermek után használt lakás vásárlásához 1.430.000 Ft igényelhető. A másik számítási mód, hogy minden gyermek figyelembevételre kerül. 3 gyermek után 2.200.000 Ft CSOK igényelhető. Ez esetben azonban csökkenteni kell a 2,2M Ft CSOK-ot a 2005-ben kapott CSOK összegével és a különbözet igényelhető. Azt célszerű választani tehát, amelyik Önök számára kedvezőbb.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal (nem vagyunk házasok és nem vagyunk közös lakcímen jelenleg) használt lakást szeretnénk venni 50-50% tulajdoni résszel. Nekem egy gyermekem van, szeretném a CSOK támogatást igénybe venni. A fennmaradó részt önerőből fizetnénk hitel nélkül.
  Ilyen estben mint egyedülálló jogosult lennék a 600 ezer Ft-ra? Illetve az illetékmentességre?
  Köszönöm a választ előre is!

  Kedves Márta!
  Mivel mindketten tulajdonosai lesznek az ingatlannak, így a CSOK-ra is kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak. Ennek feltétele a lakcímben, illetve legalább tartózkodási helyben való egyezőség, ami lakcímkártyával alátámasztható. Együttes igénylés esetén – ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek – igényelhető a 600.000 Ft CSOK és érvényesíthető az illetékmentesség is. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Élettársam egyedüli finanszírozóként tervezett házat vásárolni számunkra, önrésze és magas fizetése okán hitelképességét pozitívan bírálták el, de most úgy döntöttünk, hogy a 2 velünk élő – előző házasságomból származó – gyermekem jogán felvennénk közösen a CSOK-ot is, ennyi lenne az én tulajdonrészem az ingatlanban, a fennmaradó részt élettársam állná. Ez esetben kötelezhet-e a pénzintézet, hogy a hitelt is közösen vegyük fel?

  Kedves Krisztina!
  Igen, a hitelügyletben Önnek mint élettárs kötelezően bevonandó adóstársként részt kellene vennie.

  Tisztelt Szakértő!
  A helyzetünk kissé bonyolult most.
  Nekem és a páromnak lenne egy nagy ikerházban összesen 50% tulajdoni hányadunk. (Az adásvételi, megosztási szerződés stb már alá lett írva, a CSOK összegét leszámítva ki is lett fizetve az ingatlan múlt héten. Hitelt nem veszünk fel, csak a vissza nem térítendő támogatást).
  Ma hívott a tulaj, hogy a ház másik fele is gazdára lelt, de az a vevő ragaszkodik hozzá, hogy egy éven belül két külön helyrajzi számra kerüljön az ikerház két része.
  Így az egyik 100%-ban az övé, a másik 100%-ban a miénk lenne. (Lényegében továbbra is mindenki ugyanazt a különálló épületrészt használná, mint ami a megosztási szerződésben is szerepel.)
  Bele szabad menni ilyen osztogatásba a CSOKra vásárolt ingatlanrész esetén, vagy a bank/állam beleköthet?
  Előre is köszönöm a segítséget!

  Kedves Beáta!
  A leírtak alapján a másik leendő tulajdonos az osztatlan közös tulajdon helyett társasház alapítást szeretne. Ehhez a Magyar Állam hozzájárulására lesz majd szükség a CSOK miatt, így előzetesen velük kellene egyeztetni.

  Tisztelt Szakértő!
  Tavaly vásároltunk egy ingatlant, csok támogatott hitellel, illetve 2 vállalt gyerekre járó csok támogatással. A házat teljesen átvizsgáltattuk statikailag a vásárlás előtt, de sajnos egy szomszéddal nem kalkuláltunk, aki miatt elviselhetetlen itt lakni.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőség 5 éven belül ingatlant cserélni vagy nagyobbat és drágábbat vásárolni úgy, hogy a csok támogatást illetve támogatott hitelt tovább vihessük az új ingatlanra? Több oldalon olvastam erről, de sajnos megoszlanak róla a vélemények.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Vince!
  A megelőlegezett CSOK-ot információink szerint tovább tudják vinni nagyobb és drágább lakás vásárlása esetén, de a CSOK hitel átvitele a gyakorlatban nem olyan egyszerű. A kölcsönt ugyanis csak olyan ingatlanra lehetne átjegyeztetni, amelynek a vásárlása már lezajlott és már az Önök tulajdonában van.
  A CSOK átvitelével kapcsolatban további pontos tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

  Tisztelt szakértő!
  Párommal szeretnénk igénybe venni a csok-ot. 4 gyerekünk van. Az ingatlan amit kinéztünk 2,5 millió Ft. Akkor ezt önerő nélkül csak a csokkal meg tudnánk vásárolni? Komfortos, 75 nm.

  Kedves Gábor!
  4 gyermek után használt ház vásárlásához maximum 2.750.000 Ft CSOK vehető igénybe. A 2,5M Ft vételárú lakás tehát finanszírozható a támogatásból, ha az ingatlan megfelel a további követelményeknek is. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Azt szeretném kérdezni, hogy a falusi csokot nem lehetne igényelni úgy, hogy a korszerűsítés és bővítés nélkül, csak az vásárlást 5 milliót és ha igen, ahhoz mennyi TB szükséges?
  Köszönöm a válaszát.

  Kedves Andrea!
  A falusi CSOK csak vásárlásra nem vehető igénybe, kizárólag vásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, vagy már tulajdonban lévő ingatlan esetében korszerűsítésre és/vagy bővítésre.
  Ha csak vásárláshoz szeretne támogatást igényelni, akkor nem a falusi CSOK-ot, hanem preferált településen lévő ingatlan esetében is a normál CSOK-ot tudja igénybe venni. Ennek összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft. A jogosultsághoz elegendő a legalább 180 napos TB jogviszony.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő.
  Szeretném kérdezni. Élettársakként szeretnénk falusi CsOKot igényelni használt lakásvásárlás és korszerűsítés céllal. 3 gyermek után erre lehetséges-e és ha igen, mennyi erre az adott keret?

  Kedves Patrik!
  3 meglévő gyermek után a falusi CSOK keretében használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítési célra 10M Ft vehető igénybe. Ennek maximum fele, vagyis 5M Ft fordítható a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg pedig a korszerűsítésre. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Annyi kérdésem lenne még, hogy az mennyire kizáró ok, hogyha a párommal élettársak vagyunk két éve, viszont még válófélben van az előző férjtől?

  Kedves Patrik!
  CSOK igénylésre addig nincs lehetőség, amíg párja nem vált el előző férjétől. Az igényléshez be kell nyújtani a válásról szóló jogerős bírósági határozatot is.

  Tisztelt hitelnet!
  Készpénzes lakásvásárlás esetén igényelhető a Csok 1 már meglévő gyerek esetén, és a vagyonosodási adó eltörlődik, ha a Csok támogatást igénybe vettük? Mikor kell beadni a támogatásra az igénylést?
  Köszönöm megtisztelő válaszát.

  Kedves Rebeka!
  CSOK-os lakásvásárlás esetén a vételárnak legfeljebb a 10%-a fizethető ki készpénzben. CSOK igénylés esetén nincsen illetékfizetési kötelezettség.
  A CSOK-ot az adásvételi szerződésbe is bele kell foglalni. A bank a CSOK összegét a vételár utolsó részként folyósítja az eladó által megadott bankszámlára. Az igénylés tehát még a teljes vételár kifizetése előtt, az adásvételi szerződés megkötését követő legfeljebb 180 napon belül nyújtható be.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Használt lakást vásárolnék. Kérdésem az lenne, ha készpénzt fizetnék be az eladó bankszámlájára utalás helyett, az meglel-e a CSOK feltételeinek? (10% szabad kp legyen.)
  Köszönettel.
  Levente

  Kedves Levente!
  Ha készpénzt fizet be az eladó fizetési számlájára, az megfelelő. Ez nem számít készpénzes fizetésnek.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Ha ilyen sok követelmény van, nem tudom ki tud így 2.700.000 Ft-ért házat venni.

  Kedves Szakértő!
  Most kezdtünk el keresni használt lakásokat és szóba jött egy szuterén is. Van-e egyéb ingatlannal kapcsolatos szabály ebben az esetben, aminek pluszban meg kell felelni, ha erre szeretnénk felvenni a Csok hitelt?
  Köszönöm,
  András

  Kedves András!
  Kérdésével kapcsolatban várjuk a banki állásfoglalást. Ha megkaptuk, honlapunkon közzétesszük. Kérjük, látogasson vissza honlapunkra egy későbbi időpontban.

  Tisztelt Szakértő!
  Olyan kérdésem lenne, hogy falusi csok 3 gyerekre igényelnénk, de a szomszéd ház megvételéről lenne szó. Viszont nem szeretnénk oda átköltözni.
  Van-e erre valami lehetőség, mondjuk ha összevonjuk a két telket vagy hasonló megoldásra gondolok?

  Kedves Bernadett!
  Falusi CSOK igénybevételével vásárolt házban állandó lakóhelyet kell létesíteniük. A telekösszevonás véleményünk szerint nem megfelelő megoldás.

  Kedves szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy csok-kal vásárolt használt ingatlan (családi ház) felújítása/átépítése esetén milyen megkötések vannak?
  Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!
  Zsolt

  Kedves Zsolt!
  CSOK-os ingatlan felújításának nincs akadálya, lényeg, hogy továbbra is lakásként funkcionáljon, attól eltérő célra nem hasznosíthatják.
  További tájékoztatást az ebben illetéke járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

  Tisztelt Szakértő!

  A csok-os lakáshitellel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, ha 14 m hitelt (12 évre, akkor havi 115 000ft a törlesztőrészlet)szeretnénk felvenni, férjem jövedelne 500 000ft fölött van, én viszont álláskereső munkanélküli vagyok, akkor az Ő fizetésére megadják a hitelt? Nem szükséges adóstárs?
  Köszönöm
  Márta

  Kedves Márta!
  Ha férje megfelelő jövedelemmel rendelkezik és ahogy írta ez teljesül, akkor nem feltétel harmadik személy bevonása.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  3 gyerek után használt lakásra eddig 1 750 000 Ft CSOk-ot használtunk ki, még évekkel ezelőtt. Most egy nagyobb lakást szeretnénk vásárolni, ekkor a maradék 450 000 Ft-s CSOK támogatást igénybe tudjuk venni? Szeretnénk felvenni a kedvezményes CSOK hitelt. A jelenlegi lakásunkat 35 millióért adjuk el, az új (csak nekünk új, amúgy használt) lakás 45 millióba kerül. Az új lakást szeretnénk felújítani 4 millióból, de erre is hitelt szeretnénk felvenni. Esetleg lehetséges, hogy felveszünk 14 millió forint CSOK hitelt és akkor nekünk megmarad 4 millió forint, az előző lakás árából, amiből elvégezhetjük a felújítást. Ha 4 milliót ráköltünk a felújításra (50-50% anyag-munkadíj) ,akkor én abból 2 milliót visszakapok? Vagy csak a két lakás különbözetét lehet felvenni hitelként és külön lakásfelújítási hitelt. Az utóbbi hosszadalmasabb lenne és később tudom elkezdeni a felújítást. Másik kérdésem, ha felvesszük a lakásfelújítási hitelt, akkor annak minden forintjával el kell számolni?
  Köszönöm válaszát.
  Márta

  Kedves Márta!
  A leírtak alapján felvehető a CSOK különbözet és hozzá kapcsolódó CSOK hitel is. Az előző lakás árából megmaradó 4M Ft-ból felújítható a lakás, tehát fel tudnak venni ennyivel magasabb összegű CSOK hitelt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm. A lényeg az, hogy maximum 15 millió legyen a hitel? Ha a 4 millió felújítási költségből visszakapunk 2 milliót (lakástámogatási felújítás miatt), akkor a CSOk hitelből le lehet törleszteni 2 milliót, hogy kevesebb legyen? Másik kérdésem az lenne, hogy a lakásfelújítási támogatás visszaigénylése során családtag nem végezheti el a munkát? Ha a családban van építési vállalkozó cég, (testvéri ágon), akik rendes számlával dolgoznak, akkor Ők megcsinálhatják a lakást? Arra is vissza lehet igényelni a felújítási támogatást? Úgy olvastam, hogy pl szülő, testvér munkája nem fogadható el, viszont ha mint cég/vállakozás végzi el, számlával igazolva a költségeket, akkor az jó-e?
  Köszönöm.

  Kedves Márta!
  Van lehetőség a CSOK hitel előtörlesztésére. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell. A szülő, testvér munkája tehát nem fogadható el akkor sem, ha cégként végeznék a munkálatokat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Használt családi házat vennénk, 1 gyermekünk van, másikat szeretnénk vállalni. Az eladó 2017-ben bővítette a házát és garázst épített a telekre, ami viszont a földhivatalhoz nem került bejegyzésre, hivatalos építési engedély viszont készült. Mennyi az a beépítettségi %, ami felett elutasíthatják a CSOK-ot? Akkor vagyonszerzési illetéket is kell fizetnünk.
  Köszönöm.

  Kedves Edit!
  A maximális beépíthetőségről a területileg illetékes építési hatóság tud Önöknek pontos tájékoztatást adni. Ha a beépítettség meghaladja a megengedettet, az probléma CSOK igénylésnél. Személyre szabott tájékoztatáshoz azonban bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!

  A csok-os lakáshitellel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, ha 14 m hitelt (12 évre, akkor havi 115 000ft a törlesztőrészlet)szeretnénk felvenni, férjem jövedelne 500 000ft fölött van, én viszont álláskereső munkanélküli vagyok, akkor az Ő fizetésére megadják a hitelt? Nem szükséges adóstárs?
  Köszönöm
  Márta

  Tisztelt Hitelnet!

  Szeretnék lakást vásárolni, egyedülálló anyaként egy 8 éves gyermekkel. Nem tudom milyen kedvezményeket, valamint mennyi hitelt tudnék felelni? Nettó jövedelmem 200.000 Ft havonta, valamint ehez jön a cafeteria, csaladipótlék, gyerektartás(70.000 ft)
  Van egy lejárt fundamenta szerződésem( 1.3 millió ft) Valamint készpénzem 700.000 Ft. A lakás 16 millió forint körüli áron vásárolható meg.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Kérdező!
  Egy gyermek után lehetősége van a CSOK igénylésre, melynek összege 600.000 Ft. A jogosultság egyik feltétele, hogy rendelkezzen legalább 180 napos TB jogviszonnyal.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb informácók ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Tisztelt Hitelnet!

  Szeretnék lakást vásárolni, egyedülálló anyaként egy 8 éves gyermekkel. Nem tudom milyen kedvezményeket, valamint mennyi hitelt tudnék felelni? Nettó jövedelmem 200.000 Ft havonta, valamint ehez jön a cafeteria, csaladipótlék, gyerektartás(70.000 ft)
  Van egy lejárt fundamenta szerződésem( 1.3 millió ft) Valamint készpénzem 700.000 Ft. A lakás 16 millió forint körüli áron vásárolható meg.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Üdvözlöm.
  Én 2008-ban megházasodtam egy külföldi állampolgárral külföldön, már több mint 10 éve nem élünk együtt. Azóta van egy élettársam és egy közös gyerekünk. Szeretnénk még 2 gyermeket vállalni a jövőben.
  Érdekelne, hogy milyen lehetőségeink lennének a csokkal? Használt lakás vásárlásról lenne szó.
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Szabina!
  Amíg korábbi házassága fennáll, addig sajnos nem tudnak CSOK-ot igényelni.

  Üdvözlöm.
  Én 2008-ban megházasodtam egy külföldi állampolgárral külföldön, már több mint 10 éve nem élünk együtt. Azóta van egy élettársam és egy közös gyerekünk. Szeretnénk még 2 gyermeket vállalni a jövőben.
  Érdekelne, hogy milyen lehetőségeink lennének a csokkal? Használt lakás vásárlásról lenne szó.
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Szabina!
  Amíg korábbi házassága fennáll, addig sajnos nem tudnak CSOK-ot igényelni.

  Kedves Szakértő!
  Párommal közösen szeretnénk igénybevenni a Csókot. Az ingatlanon amit szeretnénk megvásárolni jelzálog hitel van. 4 gyerek után szeretnénk igénybe venni. Az OTP Banknál azt a választ kaptuk ez nem lehetséges. Valóban így van vagy csak az OTP – nál?!
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Sándor!
  Terhelt ingatlan CSOK-kal történő vásárlása is megoldható. Az Ön által megfizetett vételár részletből az eladó részleges előtörlesztést tud teljesíteni. Fontos azonban, hogy a vételár legfeljebb 10%-a adható át készpénzben, a fennmaradó részt bankszámlára kell teljesíteni (vagy bankszámlára befizetni vagy utalni). A CSOK összegét a vételár utolsó részeként a hitelintézet utalja a fennálló tartozás összegéről kiállított banki igazolás alapján a jelzálogjogosultnak, illetve a fennmaradó részt – a tehermentesítést követően – az eladó részére.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Kedves Szakértő!
  Párommal közösen szeretnénk igénybevenni a Csókot. Az ingatlanon amit szeretnénk megvásárolni jelzálog hitel van. 4 gyerek után szeretnénk igénybe venni. Az OTP Banknál azt a választ kaptuk ez nem lehetséges. Valóban így van vagy csak az OTP – nál?!
  Köszönöm válaszát!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45137 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.6K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x