CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

CSOK használt lakásra gyakori kérdések

 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?

  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

  Aki a lakásvásárláshoz legalább 1 gyermek után CSOK-ot igényel, illetékmentességet kap. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?

  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.

  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?

  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?

  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?

  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szerepel a lakóház megnevezés is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?

  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban élünk életvitelszerűen. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Hivatalos információkat minderről a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?

  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg büntető kamattal növelt összegét kell visszafizetni. A meglévő gyermek után kapott CSOK-ra vonatkozóan nincsen visszafizetési kötelezettség.

  Példa: használt lakásvásárlásra 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után kapott 1,43M Ft CSOK. Ha a vállalt gyermek nem születik meg, akkor a visszafizetendő összeg a vállalt gyermekre eső rész. Ez azt jelenti, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft-ból le kell vonni az 1 gyermek után járó 0,6M Ft-ot és a különbözet, 0,83M Ft kamattal növelt összegét kell visszafizetni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Szülői ház vásárlására igényelhető a CSOK?

  A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Közeli hozzátartozónak minősül: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér.

  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi CSOK különbözet igényelhető használt lakásra?

  A CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekre tekintettel igénybe vett lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén, a CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatás összegével és különbözet vehető igénybe.

  Például egy 3 gyermekes család esetében, akik korábban 2 gyermek után 1.200.000 félszocpolt kaptak, használt lakás vásárlásakor az alábiak szerint igényelhetnek CSOK különbözetet. 3 gyermek után használt lakásra 2.200.000 Ft CSOK igényelhető. Ezt az összeget kell csökkenteni a korábban felvett 1.200.000 Ft-tal és a különbözetre, vagyis 1.000.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

  Amennyiben a család számára kedvezőbb lenne, azt is megtehetnék, hogy az újabb CSOK igénylés során nem különböetet kérnek, hanem a támogatást csak arra a gyermekre tekintttel igénylik, akire még nem kaptak. Jelen esetben ez 1 gyermek utáni támogatást jelentene, 600.000 Ft összegben. Ekkor a korábbank kapott félszocpolt nem kell figyelembe venni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Közös szennyvíztároló esetén jár a CSOK?

  A használt lakásvásárást szabályozó CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatás igénybevételével finanszírozni kívánt ingatlannak már a támogatási kérelem benyújtásakor kell rendelkeznie közműves szennyvízelvezetéssel.

  Abban az esetben, ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, megfelelő, ha szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

  A CSOK jogosultsághoz információink szerint önálló szennyvíztároló szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Utolsó módosítás: 2021. január 26. kedd

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.5K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Az alábbi helyzet kapcsán szeretném tájékoztatásukat kérni.
  Két kisgyermeket nevelő családként szeretnénk egy nagyobb lakást vásárolni. Az lenne a kérdésem, hogy:
  Abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt lakás két külön helyrajzi számon szerepel (két egymás melletti lakás lett egybenyitva – egyik 50 m2, míg a másik 52 m2 – , de nem kerültek egy helyrajzi szám alá) lehetséges-e a két gyermek után járó CSOK állami támogatás felvétele? Igényelhető e a lakás jelenlegi állapotában, vagyis a két helyrajzi számmal a lakásfelújítási támogatás? Illetve milyen formában tudjuk a kedvező CSOK hitelt igénybe venni?
  Köszönettel:
  Krisztina

  Tisztelt Szakértő!
  Az alábbi helyzet kapcsán szeretném tájékoztatásukat kérni.
  Két kisgyermeket nevelő családként szeretnénk egy nagyobb lakást vásárolni. Az lenne a kérdésem, hogy:
  Abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt lakás két külön helyrajzi számon szerepel (két egymás melletti lakás lett egybenyitva – egyik 50 m2, míg a másik 52 m2 – , de nem kerültek egy helyrajzi szám alá) lehetséges-e a két gyermek után járó CSOK állami támogatás felvétele? Igényelhető e a lakás jelenlegi állapotában, vagyis a két helyrajzi számmal a lakásfelújítási támogatás? Illetve milyen formában tudjuk a kedvező CSOK hitelt igénybe venni?
  Köszönettel:
  Krisztina

  Kedves Krisztina!
  Mivel fenti esetben az ingatlan jogi státusza nem rendezett, a valóság és az ingatlan-nyilvántartás nincs összhangban, véleményünk szerint nem igényelhető a CSOK.

  Üdvözlöm Kedves Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy lakásomnak mekkora négyzetméter területnek kell lennie, hogy négy gyermekes családnak el tudjam adni az ingatlant. Kazán helyiség beleszámolják?

  Üdvözlöm Kedves Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy lakásomnak mekkora négyzetméter területnek kell lennie, hogy négy gyermekes családnak el tudjam adni az ingatlant. Kazán helyiség beleszámolják?

  Kedves Aranka!
  A 4 gyermek esetén előírt hasznos alapterületről és arról, hogy mely helyiség alapterülete számolható bele a hasznos alapterületbe, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK nevű támogatást fel lehet használni használt lakás vásárlására, amely 10 évnél idősebb? Tehát az feltétel-e a hitelnél, hogy a ház amelyet szeretnénk megvenni az legyen fiatalabb 10 évnél? Kaptunk egy ilyen információt, viszont mi nagyon sok oldalon elolvastuk már az erről szóló tájékoztatótm illetve feltételeket, viszont ilyen feltétellel nem találkoztunk a keresésünk során. A ház, amelyet venni szeretnénk a párommal, körülbelül olyan 25 évvel ezelőtt épült meg. Tehát 10 évnél jóval idősebb. De nem látom teljesen logikusnak azt az információt amit kaptunk, ezért gondoltam, hogy megkérdezek egy olyan embert, aki nálunk jobban tájékozott… Továbbiak »

  Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK nevű támogatást fel lehet használni használt lakás vásárlására, amely 10 évnél idősebb? Tehát az feltétel-e a hitelnél, hogy a ház amelyet szeretnénk megvenni az legyen fiatalabb 10 évnél? Kaptunk egy ilyen információt, viszont mi nagyon sok oldalon elolvastuk már az erről szóló tájékoztatótm illetve feltételeket, viszont ilyen feltétellel nem találkoztunk a keresésünk során. A ház, amelyet venni szeretnénk a párommal, körülbelül olyan 25 évvel ezelőtt épült meg. Tehát 10 évnél jóval idősebb. De nem látom teljesen logikusnak azt az információt amit kaptunk, ezért gondoltam, hogy megkérdezek egy olyan embert, aki nálunk jobban tájékozott… Továbbiak »

  Kedves Henrietta!
  Használt lakás vásárlása esetén nincs olyan CSOK feltétel, miszerint a támogatott lakóingatlan nem lehet 10 évnél idősebb.
  Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Művelésből kivont zártkerti ingatlant tervezek venni Zsámbékon, 300 méterre a faluközponttól. A telken (3000 m2) van egy jó állapotú, hivatalosan gazdasági épületnek hívott 2 szintes ház. Most jön az első baba, április 14-re van kiírva a feleségem.
  Felvehető-e CSOK az ingatlanra?
  Üdv:
  György

  Művelésből kivont zártkerti ingatlant tervezek venni Zsámbékon, 300 méterre a faluközponttól. A telken (3000 m2) van egy jó állapotú, hivatalosan gazdasági épületnek hívott 2 szintes ház. Most jön az első baba, április 14-re van kiírva a feleségem.
  Felvehető-e CSOK az ingatlanra?
  Üdv:
  György

  Kedves György!
  Gazdasági épületként nyilvántartott ingatlanra a CSOK sajnos nem vehető fel.
  A további finanszírozási lehetőségekről Szakértőink készséggel tájékoztatják bővebb információk ismeretében. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Én 29 éves, a párom 27 éves, nekem az első házasságomból van egy 13 éves lányom!
  Sajnos jelen pillanatban aktív BAR listán vagyok, de úgy hallottam, hogy már nekünk is megadják a CSOKot. Na most tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy ez a 10 millió hogy kapható meg? Ugye egy gyermekünk van, mi mindenképpen szeretnénk még gyereket függetlenül ettől.

  Tisztelt Szakértő!
  Én 29 éves, a párom 27 éves, nekem az első házasságomból van egy 13 éves lányom!
  Sajnos jelen pillanatban aktív BAR listán vagyok, de úgy hallottam, hogy már nekünk is megadják a CSOKot. Na most tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy ez a 10 millió hogy kapható meg? Ugye egy gyermekünk van, mi mindenképpen szeretnénk még gyereket függetlenül ettől.

  Kedves Vivien! Az aktív BAR lista a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de hitelfelvétel nem lehetséges. A 10M Ft-os CSOK új lakás építése, újépítésű lakás vásárlása vagy preferált településen használat lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés és/vagy bővítés esetén lehet elérhető 3 gyermek után igényelt támogatás esetén. Vállalt gyermek után azok a házastársak lehetnek jogosultak a támogatásra, akiknek legalább egyike 40 évnél fiatalabb a támogatási kérelem benyújtásakor. A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszonyt kell igazolni. A további jogosultsági feltételekről – lakáscéltól függően – IDE, IDE és IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a… Továbbiak »

  Tisztelt Szakértő! Egyedülálló Anyaként (gyerekek 16 és 13 évesek) szeretném az örökségből kapott pénzt (fele készpénz, fele az örökölt lakás eladásából származik) egy másik ingatlanba befektetni, amely az ország másik végén van. Egyelőre csak befektetési céllal, később 2-3-4 év múlva tervezem a végleges odaköltözést. A jelenlegi ingatlanom vásárlása során semmilyen állami kedvezményt nem vettem igénybe, hitelem nincs, tulajdonom 1/1-es. Kérdésem: 1. Milyen támogatásra vagyok jogosult? Megkaphatom-e a 10.000.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást, illetve a gyerekek után járó: 1.430.000 Ft-ot? Elég, ha a gyerekeknek (és nekem) csak az állandó lakcímkártya szól az új helyre, és a tartózkodási engedély pedig még… Továbbiak »

  Tisztelt Szakértő! Egyedülálló Anyaként (gyerekek 16 és 13 évesek) szeretném az örökségből kapott pénzt (fele készpénz, fele az örökölt lakás eladásából származik) egy másik ingatlanba befektetni, amely az ország másik végén van. Egyelőre csak befektetési céllal, később 2-3-4 év múlva tervezem a végleges odaköltözést. A jelenlegi ingatlanom vásárlása során semmilyen állami kedvezményt nem vettem igénybe, hitelem nincs, tulajdonom 1/1-es. Kérdésem: 1. Milyen támogatásra vagyok jogosult? Megkaphatom-e a 10.000.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást, illetve a gyerekek után járó: 1.430.000 Ft-ot? Elég, ha a gyerekeknek (és nekem) csak az állandó lakcímkártya szól az új helyre, és a tartózkodási engedély pedig még… Továbbiak »

  Kedves Kinga!
  A CSOK jogosultság feltétele azon túl, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni a támogatott ingatlanban, hogy 10 évig életvitelszerűen is ott kell lakni.
  A bentlakási kötelezettség alól lehet kivétel. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!

  Egy gyermeket nevelő házaspár használt lakás vásárlása esetén a jelenleg hatályos jogszabály alapján 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, továbbá a lakásvásárlásból eredő illetékfizetési kötelezettség elengedését jogosult igénybe venni?
  Mik a támogatás igénybevételének a feltételei, továbbá milyen kötelezettségekkel jár a támogatás igénybevétele?

  Köszönettel:
  Norbert

  Tisztelt Cím!

  Egy gyermeket nevelő házaspár használt lakás vásárlása esetén a jelenleg hatályos jogszabály alapján 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, továbbá a lakásvásárlásból eredő illetékfizetési kötelezettség elengedését jogosult igénybe venni?
  Mik a támogatás igénybevételének a feltételei, továbbá milyen kötelezettségekkel jár a támogatás igénybevétele?

  Köszönettel:
  Norbert

  Kedves Norbert!
  Aki CSOK-kal vásárol új vagy használt ingatlant, annak jár az illetékmentesség. A CSOK támogatás egyik jogosultsági feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 180 napos TB jogviszonnyal.
  A további jogosultsági feltételekről és a kötelezettségekről CSOK folyósítást követően fenti bejegyzésünkben tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő! Szeretnénk a párommal egy kivett zártkerti művelés alól kivett terület és lakóház gazdasági épület tulajdoni lapon szereplő megnevezésű ingatlant vásárolni egy gyermek (600 ezer Ft), illetve az illetékmentességet kihasználni. Így mi lennénk a tulajdonosok, viszont mivel az ingatlanon van egy lakható gazdasági épület, azt később a testvéremé lenne ajándékozással. A kérdésem a következők lennének: A fentebb írt tulajdoni lapon szereplő megnevezésre a csok kedvezményt tudjuk-e igényelni? Illetve jól sejtem, hogy 10 évig nem ajándékozhatok a testvérem részére tulajdoni hányadot az ingatlanból? Jelenleg hárman közösen tudnánk megvenni az ingatlant, azért gondoltunk erre a megoldásra. A válaszokat előre is köszönöm.… Továbbiak »

  Tisztelt Szakértő! Szeretnénk a párommal egy kivett zártkerti művelés alól kivett terület és lakóház gazdasági épület tulajdoni lapon szereplő megnevezésű ingatlant vásárolni egy gyermek (600 ezer Ft), illetve az illetékmentességet kihasználni. Így mi lennénk a tulajdonosok, viszont mivel az ingatlanon van egy lakható gazdasági épület, azt később a testvéremé lenne ajándékozással. A kérdésem a következők lennének: A fentebb írt tulajdoni lapon szereplő megnevezésre a csok kedvezményt tudjuk-e igényelni? Illetve jól sejtem, hogy 10 évig nem ajándékozhatok a testvérem részére tulajdoni hányadot az ingatlanból? Jelenleg hárman közösen tudnánk megvenni az ingatlant, azért gondoltunk erre a megoldásra. A válaszokat előre is köszönöm.… Továbbiak »

  Kedves János!
  A fenti megnevezésű ingatlanra a CSOK igénybe vehető. Viszont a tulajdonból 10 évig valóban nem ajándékozhat a testvére részére a CSOK-ot biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom miatt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözletem!
  Arra szeretnék választ kapni, hogy 25 év alatti eltartott esetén mit kérnek a bankok? Konkrétan: a fiam leérettségizett és újra felvételizik az egyetemre. Semmilyen jogviszonya nincs jelenleg.
  Köszönöm előre is.

  Üdvözletem!
  Arra szeretnék választ kapni, hogy 25 év alatti eltartott esetén mit kérnek a bankok? Konkrétan: a fiam leérettségizett és újra felvételizik az egyetemre. Semmilyen jogviszonya nincs jelenleg.
  Köszönöm előre is.

  Kedves Mariann!
  Nem szükséges igazolás. Ön nyilatkozik a támogatási kérelemben, hogy 25 év alatti, Önnel közös háztartásban élő, eltartott gyermeke van. Ez a gyermek személyes okmányaival alátámasztható.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Nagyon szépen köszönöm a gyors választ! Ha közben elkezd dolgozni suli mellett részmunkaidősként, az mennyire befolyásolja a jogosultságomat? Havi 102.000-Ft-ot kapna, de ha ez gond lenne, akkor nem vállalja el. Köszönettel: Mariann

  Kedves Mariann!
  Nem jelent problémát, ha gyermeke elkezd dolgozni!
  Javasoljuk, ohogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdv! A férjem hamarosan örököl egy lakást a testvérével fele-fele arányban. Az lenne a kérdésem, hogy én megvásárolhatom-e a testvérétől a részét? Igényelhetek-e a vásárláshoz 2 gyerek után járó csok-ot?

  Üdv! A férjem hamarosan örököl egy lakást a testvérével fele-fele arányban. Az lenne a kérdésem, hogy én megvásárolhatom-e a testvérétől a részét? Igényelhetek-e a vásárláshoz 2 gyerek után járó csok-ot?

  Kedves Viktória!
  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével az ingatlannak csak egy bizonyos tulajdoni hányada kerüljön megvásárlásra.
  A tulajdonrész megvásárláslához lakáshitelt igényelhetnek. Amennyiben ez érdekli Önt, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önt az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  Üdv , lenne egy olyan kérdésem hogy tervezünk hazát venni feleségemmel. A közeljövőben , nem rég voltunk egy bankban érdeklődni , ott azt mondtak hogy a 10 + 15 milliót használt házra is fel tudjuk venni , létezik ez ? mert mindenhol mast írnak , mármint meglévő 3 gyermekre , válaszukat köszönöm !

  Üdv , lenne egy olyan kérdésem hogy tervezünk hazát venni feleségemmel. A közeljövőben , nem rég voltunk egy bankban érdeklődni , ott azt mondtak hogy a 10 + 15 milliót használt házra is fel tudjuk venni , létezik ez ? mert mindenhol mast írnak , mármint meglévő 3 gyermekre , válaszukat köszönöm !

  Kedves Zoli!
  Használt ingatlanra igényelhetnek CSOK-ot, melynek összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft. Falusi CSOK esetében 10 milló Ft a támogatás 3 gyermek után, de ebből 5 millió Ft jut a vételár megfizetésére és 5 millió Ft a korszerűsítésre.
  Kamattámogatott CSOK hitel igényelhető, melynek összege három gyermek után 15 millió Ft. Ezt az összeget a Falusi és normál CSOK mellé is igényelhetik.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Tisztelt Cím!
  A probléma a következő. A telek 30%-a építhető be és rajta a ház 32%. Mivel a rajzon pontosítani kellett, ez csak most derült ki a számunkra és a megvásárlásához szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot. Nem lehet módosítani a beépíthetőséget sem, mert blokkokra van osztva a település és a faluképet jelentősen befolyásolná, ha az egész blokkra megadnák. Van-e valami megoldás a számunkra vagy elbukjuk a házat?
  Nagyon köszönöm előre is a segítséget!

  Tisztelt Cím!
  A probléma a következő. A telek 30%-a építhető be és rajta a ház 32%. Mivel a rajzon pontosítani kellett, ez csak most derült ki a számunkra és a megvásárlásához szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot. Nem lehet módosítani a beépíthetőséget sem, mert blokkokra van osztva a település és a faluképet jelentősen befolyásolná, ha az egész blokkra megadnák. Van-e valami megoldás a számunkra vagy elbukjuk a házat?
  Nagyon köszönöm előre is a segítséget!

  Kedves Fanni!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Cím.
  47-45 éves házaspár vagyunk 2 gyerekkel (11, 9 évesek). Használt lakás vásárlásán gondolkodunk. A gyerekek születése előtt az első lakás vásárlásához kértük, és meg is kaptuk az akkor adható támogatást (900e + 1,5m Ft).
  Kérdésem az lenne, hogy ha most egy nagyobb (92 m2), használt lakást szeretnénk vásárolni, akkor számunkra is elérhető-e a 2021-től érvényes CSOK azon lehetősége, hogy nem kell illetéket fizetnünk használt lakás vásárlása esetén.
  Válaszukat előre is köszönöm
  Roland

  Tisztelt Cím.
  47-45 éves házaspár vagyunk 2 gyerekkel (11, 9 évesek). Használt lakás vásárlásán gondolkodunk. A gyerekek születése előtt az első lakás vásárlásához kértük, és meg is kaptuk az akkor adható támogatást (900e + 1,5m Ft).
  Kérdésem az lenne, hogy ha most egy nagyobb (92 m2), használt lakást szeretnénk vásárolni, akkor számunkra is elérhető-e a 2021-től érvényes CSOK azon lehetősége, hogy nem kell illetéket fizetnünk használt lakás vásárlása esetén.
  Válaszukat előre is köszönöm
  Roland

  Kedves Roland!
  Mivel a mostani lakásvásárláshoz a meglévő két gyermek után nem tudnának CSOK-ot igényelni (a korábban kapott támogatás összege nagyobb, mint a jelenleg 2 gyermek után használt lakásra adható támogatási összeg), így az illetékmentesség sem érvényesíthető.

  Üdvözlöm.
  Ápolási díjban részesülők, így milyen feltételek vannak használt lakás vásárlás eseten? 2 gyermekem van.

  Üdvözlöm.
  Ápolási díjban részesülők, így milyen feltételek vannak használt lakás vásárlás eseten? 2 gyermekem van.

  Kedves Adrien!
  Végleges határozat alapján kapott ápolási díj esetén nem szükséges TB jogviszony igazolást benyújtani CSOK igényléshez. A további feltételeket fenti bejegyzésünk tartalmazza.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Korábban férjemmel közösen felvettük 3 gyermekünkre a 3,5 m szocpolt. Letelt a 10 év. A gyerekek még 18 év alattiak, férjemmel elváltunk, a szocpolos lakás az övé maradt. A gyerekek felett közös felügyeleti jog van, de az én lakcímemen vannak elhelyezve. Használt lakást vennék. Ebben az esetben a 2,2 m CSOK-ot akkor is a 3,5 szocpollal kellene csökkenteni – magyarul nem tudom igénybe venni – ha elváltunk? Nincs lehetőség, hogy csak a rám eső fele 1,7m legyen levonandó és így 500eft- ot igénybe tudjak venni? Köszönöm

  Tisztelt Szakértő!
  Korábban férjemmel közösen felvettük 3 gyermekünkre a 3,5 m szocpolt. Letelt a 10 év. A gyerekek még 18 év alattiak, férjemmel elváltunk, a szocpolos lakás az övé maradt. A gyerekek felett közös felügyeleti jog van, de az én lakcímemen vannak elhelyezve. Használt lakást vennék. Ebben az esetben a 2,2 m CSOK-ot akkor is a 3,5 szocpollal kellene csökkenteni – magyarul nem tudom igénybe venni – ha elváltunk? Nincs lehetőség, hogy csak a rám eső fele 1,7m legyen levonandó és így 500eft- ot igénybe tudjak venni? Köszönöm

  Kedves Szilvia!
  Pontosan, ahogy írja. Csak az Önre eső résszel kell csökkenteni a CSOk-ot ha most igényelné. Így tehát ha a a jogosulstági feltételek teljesülnek, úgy 450.000 Ft CSOK-ra lehet jogosult.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  4.5K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x