CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Utolsó módosítás: 2021. január 21. csütörtök

Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

Ajánlatot kérek
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
4.3K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tiszteletem.
Feleségemmel és két gyermekünkkel (7 és 3 évesek) szeretnénk használt családi házat venni. Feleségem nevén van egy hitellel terhelt lakás, amit fizetünk. (még jó sokáig). Ezt szeretnénk megtartani.
Kérdésem az lenne, hogy a mostani családtámogatások közül tudnánk-e valamelyiket igényelni. Sajnos a harmadik gyerek nem jön össze, eddig semmilyen támogatást nem vettünk igénybe.
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Sándor!
A leírtak alapján használt lakás vásárláshoz igényelhető lenne a CSOK, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is fennállnak. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm Önöket!
Hajdúszoboszlón találtunk egy ingatlant, mely lakóház, 75 nm. Víz, csatorna, villany, és fatüzelésű fűtés van. Nem tudom, hogy igénybe lehet venni rá a csokot, vagy nem, 3 gyermek van, annyit tudok elvileg használt lakóingatlanra, 2,2 millió támogatás jár. Ilyenkor a bankban kell leadni igényt és onnan küldenek ki szakembert, illetve az mennyibe kerül? Őszintén megmondom, arra nem szeretnék kiadni pénzt, hogy a végén mégsem kaphatunk támogatást. Ezért is “tartok” ennek az ügynek az elindításától.
Előre is köszönöm válaszukat!
Tisztelettel: Zsuzsa

Kedves Zsuzsa!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Amennyiben fennállnak, igénybe vehető a támogatás. A CSOK kérelmet akkor is a bankba kell benyújtani, ha nem kapcsolódik hozzá hitelfelvétel. A kérelem benyújtásához már az adásvételi szerződést is meg kell kötni, mely rögzíti, hogy a vételár utolsó részeként folyósítja a bank a CSOK összegét az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatót készítenek Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Kedves Hitelnet,
Párommal, akivel élettársi viszonyban élünk, és együtt neveljük 13 éves közös gyermekünket, használt osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlásához szeretnénk felvenni hitelt és szeretnénk igényelni a CSOK-ot illetékmentességgel.
A CSOK igénylését és az illetékmentességet az adásvételi szerződésben, hogy és hol kell feltűntetni?
Az osztatlan közös tulajdon miatt kell egyéb más dolgot is belefoglalni az adásvételibe, vagy kell mellé csatolni egyéb dokumentumot?
Ha nekem van egy másik ingatlanom 50-50%-ban a párommal, illetve van még egy másik ingatlan 50-50%-ban a testvéremmel, ettől még igényelhetem a CSOK-ot a most vásárolni kívánt ingatlanhoz?
Köszönettel: János

Kedves János!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot.
Osztatlan közös tulajdon esetén a hitelkérelem mellé csatolni kell az a ügyvéd által ellenjegyzett használati megállapodást.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

Üdv!
Nagymamámnak van egy ingatlana. Őt én ápolom betegsége miatt a saját házunkban, így az ő ingatlana lassan 3 éve üresen áll. 2 gyermekünk van, a 3. épp úton és nagyon szeretnénk megvásárolni ezt az ingatlant CSOK-kal. De egyenesági rokontól sajnos nem vásárolhatjuk meg CSOK-ra, így nem tudjuk kifizetni a rajtunk kívüli örökösöket.
Az a kérdésem, hogy ha ezt az ingatlant barátnőm megvásárolná, akkor mi őtőle később már meg tudnánk venni CSOK segítségével?
Előre is köszönöm a választ!

Kedves Ildikó!
A feltétel, hogy ne legyen egyenes ági rokon az ingatlan tulajdonosa. Továbbá, az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel a támogatás.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem van, ha közmunkáról mentem el gyedre, akkor jár a falusi csok?

Kedves Viki!
Ha a korábbi közmunkás munkaviszonya jelenleg is fennáll, akkor a 3 gyermek után kapható 10 milliós falusi CSOK-on kívül a többi támogatási összeg elérhető lehet. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Jó estét kívánok! ha önkormányzat lakást szeretnék megvenni arra is igényelhető a csok?

Kedves Vivien!
A CSOK önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra nem vehető fel.

Tisztelt Hitelnet!
A Gyed milyen biztosítási jogviszony? Igénybe lehet rá venni a falusi csokot?

Kedves Viki!
Ha a gyed ideje alatt is fennáll a munkaviszonya, akkor figyelembe vehető.
A falusi CSOK további feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Adott egy 2.5 szobás lakás. Fele rész megvásárlásához igénybe vehető a csok? A tulajdonos hozzájárul a jelzálogjog bejegyzéshez az egész házra.

Kedves Imre!
A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe. Arra tehát nincs lehetőség, hogy az ingatlan 50% tulajdonrészét CSOK igénybevételével vásárolja meg.

Egy házat szeretnénk felújítani CSOK-ból. Vagy eladni a jelenlegi házat és másikat venni. CSOK feltételei nem igazán tiszták, a honlapjuk elolvasása után sem.

Kedves Ágnes!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Szakértők!
Egy jelzáloggal terhelt kis (42 m2) egy szobás ingatlanban lakunk gyermekemmel. Az ingatlan kizárólagos tulajdonosa vagyok. Gyermekem egyedül nevelem. Szeretnék a Csok segítségével (600.000 Ft) vásárolni egy nagyobb ingatlant, de nem szeretném a jelenlegi ingatlanom eladni. Tudomásom szerint az 1:1 arányú ingatlantulajdon kizáró ok a Csok igénylésnél.
Esetleg van-e valamilyen javaslatuk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák a Csok-ot igényelni?
Válaszukat köszönöm!

Kedves Gabriella!
A meglévő lakástulajdon NEM zárja ki a CSOK jogosultságot.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Kedves Hitelnet,
Köszönöm a gyors választ.
(2020-12-28 – 17:00)
Elfelejtettem megemlíteni, hogy párommal élettársi viszonyban élünk közös 13 éves gyermekünkkel.
Ebben az esetben is igényelhető a CSOK és illetékmentesség, hogy nem vagyunk házasok?
Illetve, ha használt ingatlannak számít az új építésű ingatlan, amit magánszemélytől vásárolunk, akkor a lakásfelújítási támogatást bármely munkálatokra tudnánk igényelni, azon munkálatokból, amik a hivatalos listán szerepelnek?
Mert új lakásnál csak bizonyos munkálatokra vonatkozik a lakásfelújítási támogatás.
Köszönöm: István

Kedves István!
Meglévő gyermek után élettársi kapcsolatban is igényelhető a CSOK, így az illetékmentesség is érvényesíthető.
A lakásfelújítási támogatást bármely munkálatokra tudnák igényelni, azon munkálatokból, amik a hivatalos listán szerepelnek. Fontos azonban, hogy csak a használatbavételi engedély és épületfeltüntetést követően.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet,
Hitelt szeretnénk felvenni most épülő új ikerházrész egyik felére, illetve szeretnénk igényelni 1 gyermekre a CSOK-ot és illeték mentességet. Osztatlan közös tulajdon esetén milyen dokumentumokra lesz szükség, illetve ha az eladó magánszemély, akkor is igényelhetó a CSOK?
Ha hitelt veszünk fel, akkor is igényelhető a CSOK?
Válaszát eéőre is köszönöm!
Üdvözlettel: István

Kedves István!
Ha magánszemélytől vásárolják az ingatlant, akkor használt ingatlannak minősül, így egy gyermek után a CSOK összege 600.000 Ft.
Osztatlan közös tulajdon esetén a hitelkérelem mellé csatolni kell az a ügyvéd által ellenjegyzett Használati megállapodást.
Amennyiben jogosultak a CSOK-ra, lehetőség van mellé kamattámogatott CSOK hitelt igényelni.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
Ügyfelem talált egy ingatlant megvételre. Az adott településrészen nincs sem vezetékes ivóvíz, sem vezetékes szennyvízelvezetés. Van szennyvízgödör, egy ásott és egy fúrt kút. Az ingatlan jelenleg zártkerti kivett gazdasági épületként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, jelenleg életvitelszerűen lakott. Hogyan lehet alkalmas így CSOK-ra az ingatlan? Lehetséges-e a kút bevizsgálása, hogy alkalmas-e ivóvíznek, illetve lakóházzá minősítéséről lehet-e intézkedni?
Köszönöm a választ!
Mónika

Kedves Mónika!
Lakóingatlanná minősítést követően nyílna lehetőség CSOK igénylésre. A fúrt kút is megfelelő, ha alkalmas ivóvíznek és adott településrészen nincs vezetékes ivóvíz. A bevizsgálását előzetesen szükséges megtenni.

Jó napot!
Érdeklődnék, februárban lesz meg a 6 hónapom. Munkanélküli segélyen voltam előtte.
Milyen lehetőségeim vannak? 2gyerekünk van. 1-re még leszerződnénk a feleségemmel. BAR listán vagyok, de fizetem. Házat szeretnénk venni.
Köszönöm előre is a segítséget.

Kedves János!
A aktív KHR esetén sajnos nincs lehetőség hitelfelvételre. Ha maradéktalanul visszafizetésre kerül a korábbi mulasztás és teljesítéssel zárul az ügylet, akkor bankpartnereink egyikénél lehetőség nyílhat a hitelfelvételre.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy a hasznos alapterületbe beleszámít-e az előtér ha nem fütőtt helyiségről van szó, tovább konnektor aljzatba csatlakoztatott infrapanellel elfogatható a fütés fürdőszobában?
Köszönöm

Kedves János!
Igen, az előszoba akkor számítható bele a hasznos alapterületbe, ha az fűthető. A konnektorba kötött falra szerelhető infrapanel elfogadható fűtésmódnak számít. Bővebben az elfogadható fűtésmódokról IDE kattintva olvashat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Az otthonteremtési támogatással kapcsolatban érdeklődnék, hogy ha valakinek egy 23 éves gyermeke van, akkor ott is kell-e igazolni, hogy legalább egy éve az érintett lakásban lakóhellyel rendelkezik?

Az 518/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontja kiskorú gyermeket nevesít

Kedves Judit!
A vonatkozó kormányrendelet december 23-án módosításra került. A rendelet szövegéből kikerült a kiskorú szó. A 23 éves gyermeknek is tehát állandó lakóhellyel kell rendelkeznie a támogatott ingatlanban legalább 1 éve. A feltételekről bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Tisztelt szakértő.
Olyan kérdésem lenne, hogy vásárolnánk egy házat csok-ra. A fűtéssel kapcsolatban kérdezném, hogy gázkonvektoros fűtés van az ingatlanban, de a régi típusú belső kéményes konvektorok vannak az ingatlanban, nem a fal áttöréses.
És az lenne a kérdésem, hogy ezt a fajtát elfogadott vagy már ez a belső kéményes már nem.

Kedves László!
Konvektorokra vonatkozó korlátozást a CSOK rendelet nem tartalmaz.

Üdvözlöm!
Használt lakást szeretnék vásárolni és a mellette lévő ingatlanhoz van csatolva a szennyvíz elvezető, nem azon az udvaron van.
Ez problémát jelentene, ha CSOK-ra szeretnénk megvenni?
Köszönöm.

Kedves Ildikó!
Információink szerint, ha a tulajdoni lapon be van jegyezve a szolgalmi jog, akkor elfogadható, hogy a szennyvízelvezető nem a saját udvaron van.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Üdvözlöm. Egy 52 négyzetméteres lakás 1/3 részét szeretném az elvált férjemtől kivásárolni…A lakás nagyobb része az én tulajdonom. Van erre lehetőség? Köszönöm .

Kedves Erika!
Tulajdonrész kivásárlására CSOK nem vehető igénybe. Lakáshitel igényelhető tulajdonrész kivásárlásra. Amennyiben ez érdekli Önt, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk díjmentes, személyre szabott tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Tisztelt Szakértő!
Egy családi ház megvásárlását tervezzük falusi csok keretében. Az ingatlan tulajdonosa az unokatestvérem. Ez kizáró ok, vagy ő már nem számít közeli hozzátartozónak?
Válaszát köszönöm!

Kedves Krisztina!
Az unokatestvér nem minősül közeli hozzátartozónak, a tőlük történő lakásvásárláshoz igényelhető a Falusi CSOK.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

4 éve használt lakást vásároltunk önerőből /50-50%/ bejegyzett élettársammal. Most szeretnénk külön menni. Nekem 2 kiskorú gyermekem van, akik után még nem igényeltem szocpolt. /kizárólagos felügyeletem van/ /CsOK-ot/
Érdeklődöm, hogyha megveszem az élettársam tulajdonjogát, akkor igénybe tudom-e venni? A lakás 40 m2 + van egy alsó szint, ami szintén 40 m2 /Ez még egyenlőre tárolóként szerepel a tulajdoni lapon/ de át lehet minősíteni lakórésszé.

Kedves N!
A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) tulajdonrész kivásárlásához nem vehető igénybe. A vonatkozó CSOK rendelet értelmében ugyanis a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével vásárolja meg volt párja 50%-os tulajdonrészét.
A tulajdonrész kivásárlás hitelből lenne finanszírozható. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Tisztelt Szakértő!
A CSOK 3 gyermekre igénybe vehető-e olyan esetben, ha egy gyermeknél kizárólagos gyermekfelügyelettel rendelkezem, a másik két gyermek esetén pedig közös gyermekfelügyeletben egyeztünk meg, de nálam van az állandó lakcímük, édesapjuknál az ideiglenes.
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel!
Kriszta

Kedves Kriszta!
A leírt esetben mindhárom gyermek után jogosult lehet a támogatásra. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

A csok-kal vásárolt lakás esetén minden szobának minimum 12m2-nek kell lennie?
3 gyerek esetén úgy tudom minimum 90m2 lakás jöhet szóba, a szükséges szobaszám is meg van határozva?
Előre is köszönöm Válaszát!

Kedves Dóri!
Használt ingatlan vásárlása esetén 3 gyermek után elegendő a min. 60m2 hasznos alapterületű ingatlan.
Szükséges szobaszám nincs meghatározva. Nem feltétel, hogy minden szoba elérje a 12m2-t, elegendő, ha egy ilyen szoba van a lakásban, az is elfogadható, ha a nappali éri el a 12m2-t.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Szakértő!

Amennyiben csak a két gyermek után járó vissza nem térítendő támogatást igényeljük használt ház vásárláshoz, akkor is kerül a házra 10 évig jelzálog?
További hitelt nem szeretnénk felvenni egyelőre.
Köszönettel,
Vivien

Kedves Vivien!
Igen, ez gyermek számtól független. Ha CSOK igénybevételével vásárolnak ingatlant, akkor a támogatott házra a folyósítástól számított 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára.
Azonban, ha a későbbiekben mégis eladnák az ingatlant, akkor lehetőség van a CSOK továbbvitelére. Erről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Szakértők,
2016-ban 1 meglevő és 2 vállalt gyermekre használt családi ház vásárlására igénybe vettük férjemmel a CSOK-ot, melyet teljesítettünk. 2020-ban megszületett 4. gyermekünk. Ebben az estben a legkisebb gyermekünkre igenyelhetunk-e külön CSOK-ot, ha egy használt 62 nm-es lakást szeretnénk venni 2021. év elején? A már meglevő ingatlanunkat megtartanánk. Továbbá kedvezményes hitel felvételére van-e lehetőségünk?
Köszönettel, Mónika

Kedves Mónika!
Igényelhető egy gyermek utána a támogatás, azonban a hasznos alapterület számításakor az összes gyermeket figyelembe kell venni. 4 gyermek esetén a hasznos alapterületnek ell kell érnie a 70 m2-t.
Továbbá, az újabb ingatlanba be kell költözniük és ott teljesíteni a bentlakási kötelezettséget.

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakást vennénk 3 gyermekre (2 meglévő, 12 hetes terhesen), a kiszemelt ingatlan vegyes tüzelésű kazánnal rendelkezik, valamint fúratott kúttal, amely vízórás. Gáz nincs bent, csak a csonk, villany és szennyvíz csatorna biztosított. Fürdőszoba, WC van az ingatlanban.
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Lili!
A fúrt kút akkor fogadható el, ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Mik a kitételei a csoknak? Kizáró tényezők?
Köszönöm a választ!

Kedves Erika!
A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat részletesen.
Amennyiben a feltételek teljesülnek, javasoljuk, hogy személyre szabott tájékoztatáshoz töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Kedves Hölgyem/Uram,

Szeretnék segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy jogosultak vagyunk-e a CSOKra.
Információk:
2019 júliusában megszületett első gyermekünk.
2020. március közepén vásároltunk egy 2014-ben épült új építésű ikerházat, 120 m2.
Nincsen hitel a házunkon.
12 ezer fős városban van a ház.
40 év alattiak vagyunk
TB biztosítottak
Felújításra szánnánk az összeget.
Kérdésem az, hogy az egy gyermek után járó 600,000 Ft-ot meg tudjuk igényelni hitelfelvétel nélkül?

Válaszát előre is köszönöm,
Zsuzsa

Kedves Zsuzsa!
CSOK-ot korszerűsítésre csak Falusi CSOK keretében lehet igényelni, melynek feltétele, hogy az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen legyen. A preferált települések listáját IDE kattintva érheti el.
Ahogy említette, az Ön ingatlanuk városban van, ezért sajnos nem tudják igényelni a támogatást.

Üdvözlöm,

érdeklődni szeretnék, hogy 2 kiskorú gyerekkel jogosult vagyok-e a CSOK-ra, abban az esetben ha már van a nevemen ingatlan.
Köszönöm!
Tamás

Kedves Tamás!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Kedves Hitelnet,
adott egy 64 nm-es budapesti társasházi lakás, amit kb. 1 éve vásároltunk (akkor újépítésűként) önerő + hitel konstrukcióban.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy CSOK és támogatott lakáshitel (plusz esetleg babaváró hitel) összevonásával, megvásároljuk a szomszédos lakást, ami kb. 40 nm-es. Mivel a lakás önmagában nem alkalmas 2 gyermekes CSOK-ra, de mi szeretnénk a két lakást egybenyitni, mivel van közös fal, ami nem tartó fal, tehát megbontható.
Válaszukat köszönöm.

Kedves Pisti!
A leírt munkálathoz CSOK nem igéynelhető.
Babaváró hitelt, vagy piaci lakáshitelt tudnak igényelni a munkálatok finanszírozásához.
Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatják Önt az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról. Díjmentesen válllajuk a teljes körű hitelügyintézést!

4.3K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x