CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Utolsó módosítás: 2021. január 21. csütörtök

Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

Ajánlatot kérek
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
4.3K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Üdvözlöm!
2020.10.12-én be lett adva minden papír bírálatra! A bírálat mennyi idő? Használt lakásvásárlás csok, 2 gyerek van, 2-t vállaltam. Tegnap küldte el a takarékszövetkezet bírálatra. Kb. mennyi idő, míg meg tudom elfogadják-e vagy sem?

Kedves László!
Folyamatban lévő CSOK-ról javasoljuk érdeklődjön az érintett bankfiókban.

CsOK folyósításnál a gyermek 24 éves nappali tagozaton tanul. Bejelentkezik az ingatlanba, de pár éven belül önálló életet kezd és még a 10 év nem járt le. 10 év előtt nem jelentkezhet ki az ingatlanból? Köszönöm a választ.

Kedves Piroska!
A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet. Ez nem számít bentlakási kötelzettség megszegésnek.

A CSOK-os hitelfelvétel a K&H Banknál történik. Az adásvételi szerződést 2020.08.03-án megkötöttük.A bank általi észrevételezéseket a vevők pótolták. Pl.: A vevőktől kérték a más banknál lévő bankszámlájuk hiteles másolatát, amit kétszeri is átadtak. A bank helyi képviselője közölte, hogy az első is jó és érvényes, nem kellett volna tehát kérnie másodszor is..És hasonló játszadozás folyik. Hol ez, hol az a problémájuk. Egyáltalán meddig lehet a hitelbírálati időt, szerintem tudatosan húzni?
A mai digitalizált világunkban sokkal gyorsabban kellene történni mindennek. Egyáltalán nem látszik a gyorsulás. Így idegeskedhet az eladó és vevő is eleget!!!

Kedves Dezső!
A kérelmet lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül, kell elbírálnia a hitelintézetnek.
Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a a 30 napos határidőbe nem számít bele.

Jó estét!
A kérdésem az lenne, hogy milyen módon kell a bank részére igazolni azt, hogy az önerő kifizetését teljesítettem? Elég egy számlakivonat, amin látható az átutalás az eladó részére,vagy valamilyen egyéb okiratot kell róla készíteni?

Kedves Norbi!
Nem elég a számlakivonat. Az eladónak ügyvéd előtt nyilatkoznia kell, hogy az összeget megkapta. Ezt az ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot kell bevinni a bankba.

Üdvözlöm!

2017. Márciusában folyósították a 3 gyerek után igényelhető, vissza nem térítendő Állami támogatást, a feltételeket teljesítettük azóta, le is igazoltuk a bank felé.
A kérdésem az lenne, új építésű ingatlanra igényeltük, eladható e az ingatlan 10 éven belül, mert a 83 nm kevésnek bizonyult. A vételi szándék használt, különálló családi ház lenne, alapterületre és vételárra egyaránt nagyobb méretben, értékben. Ami sajnos nem megoldható, az a 10M forint letétbe helyezése. Nem tudom, van-e más megoldás, természetesen az állam jelzálog bejegyzése átkerülhetne a családi házra.
Ha lenne más megoldás kérem jelezzék felém.
Köszönettel.

Kedves Zoltán!
Használt lakásra – még akkor is ha az nagyobb alapterületű és értékű – csak 5 év után jegyeztethető át a támogatás.

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy pontosan mik a feltételek a csok igénylésnél? Használt házat szeretnénk venni, babaváróval együtt lenne a kifizetés. Önerő szükséges hozzá, vagy nem? Mennyi idő alatt történik meg a folyósítás?

Kedves Marietta!
A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A babaváró hitel igénylési feltételeit IDE kattintva ismerheti meg. A babaváró hitel önerőként történő figyelembevételével kapcsolatban további információ ITT olvasható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és babaváró hitelügyintézést is!

Tisztel Szakértő!
1. Egy jelenleg 85%-os készültségben lévő házat szeretnénk megvásárolni egy magánszemélytől, aki vállalta, hogy kulcsrakészen, használatba vételi engedéllyel fogja birtokba adni mire kifizetjük kb. 3 hónap múlva. Lakástakarékot és 2 gyerek után járó CSOK-ot is szeretnénk felhasználni a fizetés során.
Kérdés, hogy mikor érdemes megigényelni ezeket, hogy ne utasítsák el a kérelmeinket, hiszen ez a ház jelenleg még befejezésre vár nem felel meg a használt lakás feltételeinek.
2. Érdekelne még, hogy a használatba vételi engedélyezési eljárás milyen határidővel szokott lezajlani?
Válaszát előre is köszönöm.
Mária

Kedves Mária!
A CSOK-ot a jogerős használatbavételi engedély kiállítása után kellene igényelni.
Az használatbavételi eljárással kapcsolatban a területileg illetékes építésügyi hatóság tud Önnek pontos választ adni.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Jó estét!
Csak csokból szeretnénk lakást vásárolni. 1 gyerkőc van 2-t vállalnánk
Így milyen lehetőségeink vannak és milyen lakást tudunk venni?
Köszönöm.

Kedves Henrietta!
CSOK használt lakás vásárlásra, 3 gyermek esetén 2.200.000 Ft támogatásra lehetnek jogosultak. Ennek feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen folyamatos, legalább 180 napos TB jogvszonnyal. Bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
Használt lakás vásárlás és korszerűsítés/bővítésre igényelhető Falusi CSOK is, ennek feltétele, hogy az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen legyen. Ennek összege 5M+5M Ft. Feltétel még, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. Falusi CSOK-ról bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy kinéztünk egy házat, amit meg szeretnénk vásárolni. Az ingatlanban sajnos a tulaj miatt, mert nem fizetett, ki van kötve az áram, illetve most derült ki, hogy sajnos a bank lefoglalta.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyen házat csokból lehet vásárolni vagy sajnos ez elutasító ok?
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Hajnalka!
A működő villamosenergia hálózat mindenképpen alapfeltétele a CSOK jogosultságnak. Fenti esetben is megoldható lehet a támogatás igénybevétele, ha az ingatlan és az igénylők egyéb tekintetven is CSOK képesek. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
A következő kérdéssel fordulok önökhöz.
Használt házat szeretnénk vásárolni, melyhez CSOK támogatást, CSOK hitelt valamint piaci lakáscélú hitelt kombinálva szeretnénk igényelni. Az ingatlan egy helyrajzi számon van nyilvántartva, azonban több épület van a telken. (2 lakóépület és egy gazdasági épület) valóságban egy ház, egy nyaraló és szerszámtároló+garázs. Hamarosan érkezik a második gyerekünk, így 2 gyerek után igényelnénk a CSOK-ot (1,3m+10m hitel)
Így, hogy 2 lakóépület van feltüntetve, van arra valamilyen mód, hogy igénybe vehessük a CSOK-ot? Vagy egyáltalán ez gondot okoz? A gazdasági épület okoz-e problémát?
Válaazukat előre is köszönöm.
,

Kedves Dániel!
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával, ahol Szakértőink a tulajdoni lap és térképmásolat alapján pontos tájékoztatást tudnak adni Önnek. A gazdasági épület nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Üdvözlöm!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Használt házat szeretnék venni 3 gyerekkel csokkal. Egy ügyintéző azt mondta 90nm kell legyen a használt is, de ilyet nemigen találok a keretemben. És mindenhol használt lakás van feltüntetve ami 60nm.Most akkor mennyinek kell lennie használt kertes háznál a minimum nm?

Kedves Ágota!
Használt ház/lakás vásárlás esetén 3 gyermek után igényelt CSOK-kal a Minimális hasznos alapterület 60 m2. Új lakóház vásárlás esetén 90 m2. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmenetsen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Jó napot kívánok!
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt től 1.758.000 forint kedvezményes egyösszegű visszavásárláshoz 1 gyermek után szeretném igénybevenni a CSOK ot, ami 600.000 forint. A pénzintézet szerint a CSOK akkor jár, ha az általuk küldött értékbecslő által megállapított forgalmiérték( + ) vagy ( – ) 20% eltérést mutat. A visszavásárolandó ház forgalmiértéke kb 10 millió forint. Mielőtt átadtuk az eszközkezelőnek, mi 9,4 millió forintért vásároltuk 2008 – ban. Kérdés: Ez azt jelenti, hogy ha 2,2 millió forintnál többre értékeli, akkor nem jár a CSOK?
Üdv:Szabó Péter

Kedves Péter!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében: A kedvezménnyel megvásárolni kívánt lakásról szóló adásvételi szerződésében szereplő
vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.
Tehát, véleményünk szerint nem jelent problémát, ha az adásvételi szerződésben szereplő vételár kevesebb, mint az értékbecslő által megállapított érték.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Üdvözlöm,
A kérdésem, hogy a hitelbírálat 30 napos határideje naptári, vagy munkanapokban számolt? Mi történik, ha a hitelintézet túllépi a 30 napot?
Köszönettel, Judit

Kedves Judit!
Folyamatban lévő ügylet esetén az utalás várható időpontjáról a támogatást nyújtó bankfiók tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

3 kiskorú gyermekem van. Szeretnék lakást venni. Használt lakásról lenne szó.
Mi kellene ahhoz, hogy igénybe tudnám venni a csokot.

Kedves Bernadett!
Igényelheti 3 gyermek után a CSOK-ot, melynek összege 2.200.000 Ft. Ennek jogosultsági feltétele, hogy az igénylők egyike rendelkezzen legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal. A Falusi CSOK használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés/bővítésre igényelhető, ennek összege 5+5M Ft. Feltétel, hogy az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen legyen, illetve, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. A további jogosultsági feltételekről CSOK esetében IDE, a Falusi CSOK feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK, Falusi CSOK ügyintézést!

Tisztelt Cím!
Feleségemmel CSOK-ot akarunk felvenni 1 gyerekre. Jelenleg már van egy ingatlanunk Zala megyében amire semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe. Jelenleg – munka miatt – Nógrád megyében lakunk egy önkormányzati bérlakásban. Érdeklődöm, hogy tudunk- e lakást venni így Békés megyében CSOK-al, úgy, hogy egyenlőre nem tudunk Nógrád megyéből elköltözni a munkahelyi kötelezettségek miatt. Elköltözni 3 év múlva szeretnénk, miután a gyermekünk nagyobb lesz. (Novemberben fog megszületni).
Van-e valamilyen kiskapu a esetünkben?
Várom megtisztelő válaszukat.
Tisztelettel: Péter

Kedves Péter!
Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Egyedi fűtésű a lakás amit szeretnék megvásárolni, tehát kályha. Ha a fürdőbe nincs bekötve semmi fűtés így elutasíthatják a kérelmet?

Kedves Asszonyom!
A fürdőnek rendelkeznie kell hőleadó berendezéssel. Az elfogadható fűtési módokról IDE kattintva tájékozódhat.

Üdvözletem!
Használt házvásárlásra szeretnénk igénybe venni a CSOKot 2 gyermek után. A ház hasznos alapterülete 56 nm, melybe benne van egy fürdőszobából nyíló (ajtó nincs) wc helyiség. Azonban a wc helyiségben külön fűtőtest nincs. Ezen kívül az egész házban központi fűtés van minden helyiségben. A wc helyiség fűtetlensége jelenthet problémát? És ha jelent, akkor egy falra szerelhető elektromos fűtőtesttel kiküszöbölhető a probléma?
Köszönöm válaszát!

Kedves Jani!
A WC fűtetlensége nem jelent problémát. A fűtési módokról bővebb információt IDE kattintva olvashat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Jó napot!
Az a kérdésem hogy élettársi kapcsolatként használnám ki a szocpolt 3 gyermek után. Mert ő neki már van saját tulajdona, de adótartozása van. De én megfelelek minden feltételnek, hogy elég-e az? Annyi, hogy tulajdonrészt kap belőle.

Kedves Ivett!
Élettársakként egyyüttesen igényelhető a támogatás, azonban egyik igénylőnek sem lehet adótartozása.

Jó napot kívánok!
Ha egy ház vegyes építésű és egy festés kellett az egyik szobára, az megfelel a csokhoz és minden más benne van, gáz, víz.
Előre is köszönöm.

Kedves Krisztián!
Arról, hogy a CSOK-kal finanszírozott háznak milyen feltételeknek kell megfelelnie, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Fontos, hogy a ház a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen. Ezt a hitelintézet vizsgálja helyszíni szemle alkalmával.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Meglévő ingatlanunkat 2011-ben lakáshitelre vettük (Erste 20 év). Szeretnénk a 3 gyermek után igényelni a CSOK-ot, szeretnénk másik házat venni. Hogyan tudom kiváltani a meglévő lakáshitelt, hogy eladhatóvá váljon jelenlegi házunk?

Kedves Katalin!
Terhelt ingatlan eladása is megoldható abban az esetben is, ha a vevő lakásvásárlási hitelből szeretné a vételárat finanszírozni.
További CSOK és hiteltájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes k9örű CSOK és hitelügyintézést is!

Üdvözlöm!
Egyedülálló főállású anyaként három kiskorú gyermekemre szeretném igénybe venni használt ház vásárlásához a csokot. Amit ha jól tudok 200 ezer forint.
Azt szeretném megkérdezni, hogy minden gond nélkül ezt megkaphatom?
Válaszát nagyon szépen köszönöm!

Kedves Zsuzsanna!
A főállású anyasági jogviszony információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, így CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőség.

Kedves Hitelnet.hu!
Adott egy családi ház, melyben 60% tulajdonjog vér szerinti rokoné, 40% nem rokoné. Meglévő 3 gyermek van. Mi módon lehetséges a csok igénybevétele használt lakásra, csak a meglévő gyerekekre a 2.200.000 Ft? Ha a vér szerinti rokon elajándékozza részemre, én csokból megvehetem a maradék tulajdoni hányadot? Vagy használati megosztással, esetleg társasházzá nyilvánítással?
Köszönöm válaszukat!

Kedves Boglárka! A CSOK jogosultság szempontjából az a meghatározó, hogy az eladó közeli hozzátartozó vagy sem. Közeli hozzátartozó fogalma: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Ha közeli hozzátartozónak minősül fentiek alapján az eladó, akkor sajnos az sem megoldás, hogy ő Önnek ajándékozza a tulajdonrészét, mert a CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a… Továbbiak »

Tisztelt Hitelnet!
Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a jelenlegi házunkat eladjuk. Mivel tartozásokat kell rendezünk belőle, így kevesebb összegért fogunk tudni új otthont venni, mint amennyiért a régit eladjuk. 3 kiskorú gyermekünk van. Így igényelhetünk-e az újonnan vásárolt házra Csok-ot? Másik kérdésem, hogy a jelenlegi házunk férjem tulajdonában van, de az újat vagy az én vagy a gyerekek nevére szeretnénk venni. Így tudunk-e Csok-ot igényelni? Használt ház lenne az új, nem újépítésű.
Válaszukat köszönöm!

Kedves Mónika!
Lakásvásárlásra igényelt CSOK esetén nincsen beforgatási kötelezettség az eladott ingatlant érintően, így nem probléma, ha a vásárolandó lakás vételára alacsonyabb lesz, mint az eladotté. Jogosultsági feltétel azonban, hogy a támogatott ingatlanban Önnek és férjének is legyen tulajdonrésze (nem feltétel az 50-20% tulajdoni arány), ellenben a gyermekek nem szerezhetnek tulajdont.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlet!
A párom elvált, eladták a volt feleségével közös ingatlanukat. Szeretne új ingatlant vásárolni.
Kérdésem az lenne, hogy elvált családi állapotúként, kiskorú gyermekére igényelheti-e a CSOK-ot? Igénybevételnél feltétel, hogy “házas” családi állapota legyen? Köszönettel!

Kedves Klári!
A CSOK jogosultságnak nem feltétele a házastársi kapcsolat, ha meglévő gyermekek után történik az igénylés. Elváltként is igényelhető a támogatás. Feltétel azonban, hogy a gyermek a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat alapján az igénylő szülőnél legyen elhelyezve. Ha ez a feltétel teljesül, kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink készséggel készítenek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
2 meglévő gyermekre szeretném a szocpolt felvenni 70 m2-es használt házra. Fiam 15-én államvizsgázott.
Meddig jár a támogatás és mennyi összegben?
Köszönöm.

Kedves Asszonyom!
Az Önnel közös háztartásban élő, eltartott gyermek 25 éves koráig igényelhető a támogatás. 2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe használt lakás vásárlásához. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy árverés alatt álló ingatlanra is igénybe vehető-e a csok?

Kedves Krisztina!
Elvileg árverés útján vásárolandó ingatlanra is igényelhető lakáshitel. Pontos tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunak! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Jó napot kívánok!
Az lenne a kérdésem, babavárót szerettük volna, de én betöltöttem a 41-et. A lakás amit kinéztünk 7 millió forint. Van 2 milliónk, de szeretnénk még gyermeket vállalni.
Lehetséges ez a 10 milliós falusi csok így?
Köszönöm.

Kedves Henrietta!
Vállalt gyermekek után akkor lehetnek jogosultak megelőlegező támogatásra, ha legalább egyikük 40 év alatti a támogatási kérelem benyújtásakor. Ellenkező esetben a 12. várandóssági hetet betöltött magzat minősülhet meglévő gyermeknek, amikor az igénylésnek nincsen felső életkorhatára.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Jó estét!
Kérdésem az lenne, hogy egy használt ingatlan vásárlása előtt mik azok a feltételek, aminek meg kell felelni.
Csok-ot és babaváró hitelt szeretnénk felvenni. Már van egy 5 éves és tervben a kis tesó.
Pl m2, belmagasság, közművesítés…
Előre is köszönöm a válaszukat.

Kedves Tünde!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltétekről részletes leírást olvashat fenti bejegyzésünkben. A babaváró hitel igénylési feltételeit ITT találja. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Helló!
Szeretném megkérdezni, hogy álláskeresőn vagyok.
Hogy tudnám megigényelni a csokot 3 gyermekemről?

Kedves András!
Az álláskeresési támogatás TB jogviszonyt keletkeztet. Ezzel együtt legalább 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia a CSOK kérelem benyújtásakor. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet Ügyfélszolgálat!
Egy használt családi házban a lányom 50%-ban tulajdonos ajándékozás révén. A ház másik felét a lányom férje venné meg a lányom testvérétől. Itt nem igaz a közvetlen hozzátartozói kikötés. A CSOK-ot viszont olvasatomban együtt kell igényelniük, de ugye a lányom már 50%-ban tulajdonos, tehát Ő nem vesz semmit. Három gyerekre szeretnék igényelni (kettő már van).
Így ez működhet, vagy itt is közbeszól az, hogy az eladó a lányom testvére. Ez így működhet, vagy nem?
Válaszukat előre is köszönöm!
Anna

Kedves Anna!
A CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy lánya férje a kedvezmény igénybevételével vásárolja meg a másik 50%-os tulajdonrészt.
Erre a célra lakáshitelt tudnak igényelni. A legkedvezőbb hitellehetőségekről Szakértőink készséggel nyújtanak személyre szabott tájékoztatást. Ehhez kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

4.3K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x