CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

CSOK használt lakásra gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?

  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?

  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?

  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?

  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

  Aki a lakásvásárláshoz legalább 1 gyermek után CSOK-ot igényel, illetékmentességet kap. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?

  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.

  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?

  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?

  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?

  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szerepel a lakóház megnevezés is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?

  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban élünk életvitelszerűen. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Hivatalos információkat minderről a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?

  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg büntető kamattal növelt összegét kell visszafizetni. A meglévő gyermek után kapott CSOK-ra vonatkozóan nincsen visszafizetési kötelezettség.

  Példa: használt lakásvásárlásra 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után kapott 1,43M Ft CSOK. Ha a vállalt gyermek nem születik meg, akkor a visszafizetendő összeg a vállalt gyermekre eső rész. Ez azt jelenti, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft-ból le kell vonni az 1 gyermek után járó 0,6M Ft-ot és a különbözet, 0,83M Ft kamattal növelt összegét kell visszafizetni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Szülői ház vásárlására igényelhető a CSOK?

  A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Közeli hozzátartozónak minősül: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér.

  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi CSOK különbözet igényelhető használt lakásra?

  A CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekre tekintettel igénybe vett lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén, a CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatás összegével és különbözet vehető igénybe.

  Például egy 3 gyermekes család esetében, akik korábban 2 gyermek után 1.200.000 félszocpolt kaptak, használt lakás vásárlásakor az alábiak szerint igényelhetnek CSOK különbözetet. 3 gyermek után használt lakásra 2.200.000 Ft CSOK igényelhető. Ezt az összeget kell csökkenteni a korábban felvett 1.200.000 Ft-tal és a különbözetre, vagyis 1.000.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

  Amennyiben a család számára kedvezőbb lenne, azt is megtehetnék, hogy az újabb CSOK igénylés során nem különböetet kérnek, hanem a támogatást csak arra a gyermekre tekintttel igénylik, akire még nem kaptak. Jelen esetben ez 1 gyermek utáni támogatást jelentene, 600.000 Ft összegben. Ekkor a korábbank kapott félszocpolt nem kell figyelembe venni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Közös szennyvíztároló esetén jár a CSOK?

  A használt lakásvásárást szabályozó CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatás igénybevételével finanszírozni kívánt ingatlannak már a támogatási kérelem benyújtásakor kell rendelkeznie közműves szennyvízelvezetéssel.

  Abban az esetben, ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, megfelelő, ha szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

  A CSOK jogosultsághoz információink szerint önálló szennyvíztároló szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.5K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnénk venni egy 140 nm-es családi házat, önerőből, munkáltatói kölcsönből és "szocpol"-ból.
  Rendelkezem egy lakással, melyet még nem sikerült eladnom. Nem kizáró ok az, ha a szerződéskötés előtt elajándékozzuk a lakást?
  Nekem van egy gyerekem az előző házasságomból, közösen szeretnénk még vállalni 2 gyereket, használt lakás vásárlásakor lehet-e vállalni, és mennyi támogatás járna 3 gyerek után?
  Júliustól számít az adásvételi szerződés megkötését követő 120 nap, amin belül igényelhető a Csok, vagy pl. már március végén-április elején is megköthetjük a szerződést és júliustól (amíg le nem telik a 120 nap) igényelhetjük vissza a támogatást?

  Kedves Mariann!
  A vonatkozó rendelet azt a feltételt szabja, hogy az igénylőnek a kérelem benyújtásakor nem lehet lakástulajdona, azt nem, hogy ezt megelőzően a tulajdonában lévő lakást ne lehetne elajándékozni.
  Használt lakás vásárlásához is igényelhető lesz a megelőlegező szocpolt, amit 40 év alatti házaspárok vehetnek igénybe. A CSOK alapösszege 3 gyermek után, 140 négyzetméteres ház esetén: 2.000.000 Ft. Amennyiben a vásárolandó lakás “A” vagy még kedvezőbb energetikai minősítésű, akkor a támogatás összege is nagyobb. A konkrét összegeket fenti bejegyzésünkben megtalálja. Az adásvételi szerződés már a CSOK törvény hatályba lépése előtt (július 1.) is megköthető, figyelembe véve a 120 napos benyújtási határidőt.

  Tisztelt Szakértő!
  Tanya besorolású ingatlan vásárlására meg lehet igényelni a CSOK-ot? Kül-, és belterületi egyaránt érdekelne.
  Függetlenül az első kérdésemtől, az igénylés beadását követően mennyi az átfutási idő? Kedvező elbírálás esetén mi az utolsó határidő a folyósításra?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Alexandra!
  Tanyára nem igényelhető CSOK.
  A szocpolkérelmek elbírálási ideje körülbelül 1 hónap, konkrét folyósítási határidőt nem tudunk mondani.

  Tisztelt Szakértő!
  2015 tavaszán szeretnénk ingatlant vásárolni. Kérdés, hogy például márciusi adásvétel esetén igényelhető-e majd júliusban a CSOK?
  Továbbá szeretnénk tudni, hogy az energetikai besorolás az adásvétel időpontjával egyező kell legyen, vagy júliusig felújíthatjuk az ingatlant és aztán is kérhetjük a tanúsítványt a kedvezőbb besorolás érdekében?
  Köszönettel,
  Áron

  Kedves Áron!
  Az adásvételi szerződés dátumával kapcsolatos kérdésekre már válaszoltunk korábbi hozzászólásokban. Kérjük, tekintse meg azokat!
  Azt, hogy mikori energiatanúsítvány fogadható el, a kormányrendelet nem rögzíti. Erről pontos információnk majd akkor lesz, ha a hitelintézeteknél elérhető lesz az igényléshez szükséges dokumentumok listája.

  Üdvözlöm önöket.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a július 1-ével életbelépő szocpol (CSOK) összege, hogyan alakul, ha kb. 12 éve már vettem fel szocpolt 3 gyermekre! Viszont 2 azóta született és rájuk szeretném majd igénybe venni lakásvásárláshoz!
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Zoltán!
  Egyelőre sajnos nem tudjuk megmondani, hogy ez esetben mekkora összegre lehet jogosult, mert az erre vonatkozó előírást még nem ismerjük.

  Tisztelt szakértő.
  Kicsit pontosítanám a kérdésemet, mert egy-két fontos részlet kimaradt!
  A 3 gyermekre az előző házasságomban lett felvéve a szocpol! A két azóta született gyermek már a jelenlegi párkapcsolatomban született! A jelenlegi párommal 7 éve vagyunk együtt, s a párom még nem igényelt soha szocpolt! Viszont nem vagyunk hivatalosan megesküdve.
  Ilyen esetben mik a kilátások?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Zoltán!
  Ez esetben a használt lakás vásárlásához a két közös gyermek után jogosultak lehetnek a CSOK-ra, ha az igénylés egyéb feltételei is teljesülnek. A két gyermek után járó – hasznos alapterülettől és energetikai minősítéstől függő – támogatási összegről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt szakértő!
  Azt szeretném megtudni, hogy olyan esetben, ha nekünk van egy jelzáloggal terhelt családi házunk, amit szeretnénk eladni és egy kisebb panellakásba költözni, én 42 éves vagyok, a férjem 46, van egy 10 éves meg egy 19 éves gyerekünk, soha nem vettünk igénybe szocpolt, jogosultak vagyunk-e lakásvásárlásánál erre a támogatásra? A mi házunk 80 nm, E kategóriába sorolták az energiatanúsítványát, összkomfortos. A lehetséges vevőnk kérhet-e megvásárlása esetén csok támogatást?
  Válaszát köszönöm!

  Kedves Andrea!
  A leírtak alapján megilletheti Önöket a CSOK. Az igénylés feltételeiről részletes leírást fenti bejegyzésünkben olvashat.
  “C” kategóriánál kedvezőtlenebb energiatanúsítványú egylakásos lakóház esetén a területileg illetékes építési hatóságnak kell igazolnia, hogy az Önök házának állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.

  Tisztelt Cím!
  Elolvastam a tájékoztatót és a vállalt gyerek esetén kapható támogatás nem teljesen tiszta. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi támogatást kaphatok, ha:
  – jelenleg 1 gyerekem van, de szeretnénk még kettőt (tehát 3 gyerek után szeretném igénybe venni a támogatás),
  – a megvásárolandó lakás alapterülete 100 m2.
  Segítségüket köszönöm!

  Kedves Róbert!
  3 gyermek után, 100 négyzetméter hasznos alapterületű lakás esetén elérhető alapösszeg 2.000.000 Ft. Amennyiben a vásárolandó lakás “A” energetikai minősítésű, úgy 2.200.000 Ft-ot, “A+” esetén 2.400.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén pedig 2.600.000 Ft-ot kaphat.

  Tisztelt Hitelnet!
  A július 1-jétől igényelhető CSOK igénybevételének feltételeiről tájékozódnék. Olvastam már itt az öröklés útján való ingatlantulajdonról, de nem volt teljesen világos.
  1. Öröklés útján szereztem kettő ingatlanban, mindegyikben 50% arányban tulajdonjogot. Az egyikben van haszonélvezeti jog bejegyezve édesanyám nevére.
  2. Másrészt feleségemnek van diákhitel-tartozása, de a törlesztés folyamatos, sosem volt elmaradás és a hitel összege is folyamatosan csökken.
  3. Az ingatlan adás-vételi szerződésnek július 1-je utáni dátumra kell essen?
  Tisztelettel:
  Péter

  Kedves Péter!
  1. Az örökölt lakástulajdona (2×50%-os tulajdoni arány) abban az esetben nem zárja ki a jogosultságot, ha az öröklés mindkét esetben több mint két éve, haszonélvezettel terhelten történt és a haszonélvező az adott ingatlanban lakik. Amennyiben ez csak az egyik ingatlan esetében teljesül, akkor véleményünk szerint nem lehet jogosult a támogatásra, hacsak el nem ajándékozza valamelyik lakástulajdonát.
  2. A diákhitel nem befolyásolja a szocpolra való jogosultságot.
  3. Az ingatlan adásvételi szerződéses július 1. előtti is lehet, de figyelni kell arra, hogy a megkötést követően 120 napon belül be kell nyújtani a CSOK kérelmet.

  Tisztelt Hitelnet!
  Köszönöm válaszát, de újabb kérdéseket szült:
  1. Csak és kizárólag 2 évnél régebbi öröklés (jogerős hagyatékátadó végzés) esetén vehető igénybe a CSOK?
  Ugyanehhez kapcsolódva: ha a másik ingatlanra most jegyeztetek be (családtagra, akinek jelenleg is ez a bejelentett állandó lakcíme) haszonélvezeti jogot, akkor érvényesíthető a CSOK ezután? (Vagy már az öröklés időpontjában haszonélvezettel terheltnek kell lennie az ingatlannak?)
  A CSOK-kal kapcsolatos pontos jogszabályok hol olvashatók, elérhetők?
  Tisztelettel:
  Péter

  Kedves Péter!
  CSOK igénylésénél az alábbi lakástulajdonok jelentenek kivételt:
  “az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának
  1 együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
  2. a tulajdonában lévő lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
  3. a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik;
  Fentiek alapján nem feltétel a 2 évnél régebbi öröklés, ha együttesen legfeljebb 50%-os tulajdon hányad van. Ha ennél több, akkor információink szerint a 3. pontnak kell megfelelni. Ezt úgy értelmezzük, hogy már haszonélvezettel terhelten kellett örökölni a lakást.
  Amennyiben nem felelnek meg fenti feltételeknek, akkor valamelyik lakástulajdon elajándékozása jelenthet megoldást.
  A CSOK rendelkezései a 2014. december 18.a-i Magyar Közlönyben lettek kihirdetve.

  Tisztelt Címzett!
  Az lenne a kérdésem a szocpollal kapcsolatban, hogy 3 kiskorú gyermekem van, sajnos még nincs saját lakásunk és szeretnénk szocpolból házat vásárolni, de nekem évekkel ezelőtt lett egy APEH tartozásom abból kifolyólag, hogy már nem jártam iskolába " még nem voltam 18 " és édesanyám, mivel árva voltam, az árvaellátást jogosulatlanul vette fel és mind rám maradt. Mivel ez köztartozásnak számít és részletben fizetem, így is akadályozza-e az igénylést?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Piroska!
  Amíg a tartozása a NAV felé fennáll, addig sajnos nem lehet jogosult a szocpolra.

  Tisztelt szakértő!
  Lányom 39 éves, munkaviszonyban álló, három kiskorú gyermek anyja. (A férje tulajdonát képező, 2,5 szobás lakásban laknak.) Használt lakást szeretne vásárolni, jogosult lehet-e a szocpolra?
  Köszönöm, Mihály

  Kedves Mihály!
  Házastársak esetén mindkét félnek tulajdonrészt kell szereznie a szocpol igénybevételével vásárolt lakásban, tehát a lánya a férj bevonása nélkül nem igényelheti a támogatást. Kizáró ok lehet azonban a férj tulajdonában lévő lakás. Arról, hogy mely lakástulajdon nem zárja ki a szocpolra való jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat.

  Igénybe szeretném venni a csok-ot négy gyermek után használt lakás vásárlásra. Azt szeretném kérdezni, hogy az alapösszeghez hozzáadódik az energetikai minősítés összege?
  Várom mielőbbi válaszát.
  Köszönöm.

  Kedves Kati!
  Az alapösszeghez nem adódik hozzá az energetikai minősítés összege. Amennyiben “A”, “A+” vagy alacsony fogyasztású az épület, akkor az ahhoz tartozó támogatás jár, az alapösszeg nélkül.

  Tisztelt Hitelnet!
  A párommal és másfél éves gyermekünkkel jelenleg egy 1,5 szobás albérletben lakunk. Júliusra várjuk második gyermekünket, ezért szeretnénk nagyobb használt lakást venni. Önerőnk jelenleg nincs, de arra gondoltunk, hogy a CSOK képezhetné azt. A család jövedelme jelenleg kb. 293.000 Ft, ami augusztustól megemelkedik kb. 370.000 Ft-ra. 9 – 11 milliós lakásokat (65 – 90 nm) nézegettünk Pest megyei városban.
  A kérdésem az lenne, hogy jól gondolom-e, hogy a CSOK lehet önerő, illetve mekkora hitelre számíthatunk ilyen feltételek mellett?
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Kedves Zsolt!
  A meglévő gyermekek után járó CSOK önerőként vehető figyelembe lakásvásárlás esetén. Az elérhető hitelösszegről és a konkrét lakáshitelekről online ajánlatkérő nyomtatványunk kitöltése után Szakértőink személyre szóló, díjmentes hitelajánlatban tájékoztatják.

  Tisztelt Cím!
  Kérdésem konkrétan arra irányul, hogy ha a hatálybalépés előtt 120 napon belül kötöm meg az adásvételi szerződést, igényelhetem-e?
  Válaszukat előre megköszönöm
  Üdvözlettel:
  József

  Kedves József!
  Erre a kérdésre adott válaszunkat korábbi hozzászólásokban megtalálja.

  Érdekelne, hogy ha csak a CSOK összege hiányzik a lakásvásárláshoz és nem szeretnénk hitelt felvenni, megkaphatjuk-e a CSOK-ot? 2 gyermeket nevelünk, ebből egy közös, de szeretnénk még egyet majd. Így is megkaphatnánk a 3 gyermek után járó összeget?
  Köszönettel.

  Kedves Betty!
  A CSOK hitel igénybevétele nélkül is elérhető lehet. Vállalt gyermek után azonban csak akkor kaphatnak kedvezményt, ha a CSOK iránti kérelmüket házasként nyújtják be és a kérelem benyújtásakor egyikük életkora sem haladja meg a 40. életévet.

  Tisztelt Cím!
  A párom 26, én 41 éves nő vagyok! Két kiskorú gyermekem van és van egy közös gyermekünk is! A páromnak van munkahelye határozatlan időre, én viszont csak anyaságin vagyok! A szocpol + hitel felvételéhez szükséges-e élettársi szerződés vagy esetleg össze kell-e házasodnunk, hiszen csak Ő tudja megigényelni a hitelt? Használt lakást szeretnénk vásárolni, mert nincs lakástulajdonunk!
  A kérdésem az lenne, hogy ez ebben a formában hogyan kivitelezhető?
  A válaszukat előre is nagyon köszönöm!
  Maradok tisztelettel!

  Kedves Panna!
  A leírtak alapján sem a szocpol-, sem a hiteligényléshez nem szükséges összeházasodniuk és élettársi szerződés sem szükséges, elég ha nyilatkoznak az élettársi kapcsolat fennállásáról.
  Ha szeretnék megismerni a legkedvezőbb lakáshiteleket, kérjük, küldje el online ajánlatkérését! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy lakásunk a feleségemmel közös tulajdonban és tavasszal szeretnék házat vásárolni. Addig nem fogjuk eladni a lakást, mert benne élünk. Ilyen esetben igényelhetem a szocpolt? Vagy csak azoknak jár, akiknek semmiféle ingatlan nincs a nevükön?
  Előre is köszönöm!!!
  Norbi

  Kedves Norbi!
  Arról, hogy mely ingatlantulajdon nem jelent akadályt szocpol igénylésénél, IDE kattintva tájékozódhat. Amennyiben az Önök lakása nem tartozik a kivételek közé, akkor csak abban az esetben lehetnek jogosultak a támogatásra, ha a meglévő lakást eladják, majd az eladási ár továbbforgatásával vásárolnak másikat. Ilyen esetben jellemző, hogy egy későbbi kiköltözésben egyezik meg az eladó és a vevő.

  Lakásunkat 2014 októberében eladtuk. Mostanra megtaláltuk azt az ingatlant, amelyiket meg szeretnénk vásárolni. 4 meglévő gyermekünk után szeretnénk felvenni a szocpolt. Milyen dátummal kössük meg az adásvételi szerződést, hogy a szocpolt igénybe tudjuk venni? (Ha jól értelmeztem 120 napig igényelhető az adásvételi szerződés időpontjától. Ez azt jeleni, hogy a július 1-ét megelőző 120 napban kelt adásvételi szerződések esetében már igénybe vehető a kedvezmény?)

  Kedves Andrea!
  Elvileg március 4-én vagy az után megkötött adásvételi szerződések esetén már beleférnek a 120 napba, de ehhez az is szükséges, hogy legyen olyan hitelintézet, amely július elsején már befogad CSOK kérelmet. Az is fontos, hogy a teljes vételár nem kerülhet kiegyenlítésre addig.

  Tisztelt Cím!
  A párom tulajdonában egy lakás van és július elsejével igénybe szeretnénk venni a CSOK-ot használt lakás megvételére. Kizáró ok lehet ez?
  Előre is köszönöm!

  Kedves Kérdező!
  A meglévő lakástulajdon kizárhatja a szocpolra való jogosultságot. Arról, hogy mely lakástulajdon jelent kivételt, IDE kattintva olvashat.

  Tisztelt Hitelnet
  Hitelfelvétellel szeretnénk megvásárolni egy már kinézett házat. Az adásvételi szerződés előreláthatólag márciusban kerül aláírásra, tehát az új CSOK bevezetése előtt. Olvastam a 120 napos igénylési határidőt. Az a kérdésem, hogy igénybe vehetjük két megszületett és egy tervezett gyerekünk után a csok-ot, ha ugyan benne vagyunk a 120 napos beadási határidőben, de a vásárlás az új szocpol bevezetése előtt történt.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Attila!
  Ha a 120 napos határidőbe beleesnek (és a teljes vételár addig nem kerül kifizetésre), akkor igényelhetik a CSOK-ot. Vállalt gyermek után akkor kaphatják meg a kedvezményt, ha házasok és a CSOK kérelem benyújtásakor egyik sem tölti be a 40. életévét.

  Jó napot kívánok!
  Egyedül nevelem gyermekem /7 éves/.
  Azt szeretném megtudni, ha vidéken szeretnék használt lakást venni, mekkora összeget kaphatok? Már kinéztem egy házat, melynek eladási ára 1,5 millió forint. Van-e meghatározott összege, hogy mennyibe kerülhet minimum a ház? Mik a feltételei, hogy megkaphassam a támogatást?
  Ha megtudnám venni ezt a lakást, a szocpolt utólag a ház vásárlása után kapnám meg?
  Az lenne még a problémám, hogy autóvásárlás miatt, melyet visszaadtam, mert svájci hiteles volt és képtelen voltam fizetni a törlesztő részletét, BAR listára kerültem. Ez befolyásolja-e a szocpol kérelmemet?

  Kedves Erzsébet!
  CSOK esetén a vásárolandó használt ház értékére vonatkozó minimum ár nincsen, de egyéb feltételeknek meg kell felelni, melyeknek egy 1,5 millió forintot érő lakás – véleményünk szerint – nem felel meg. Ezekről a feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Én azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy van 3 gyerekem, a legnagyobbik betöltötte a 18-dik életévét, a 2-dik 16 éves, a 3-dik 15 éves. Szeretnénk használt lakást vásárolni. Hány négyzetméternek kell lennie a lakásnak, hogy meg tudjam vásárolni a lakást? És mekkora összeg várható?
  Köszönettel:
  Irma

  Kedves Irma!
  Amennyiben a 16. életévét betöltött gyermekei nappali tagozaton tanulnak, akkor jogosult lehet utánuk is CSOK-ra. 3 gyermek esetén a hasznos alapterületnek legalább 60 négyzetméternek kell lenni. A kedvezmény összegéről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Üdvözlöm!
  A párommal élettársi viszonyban élünk. Májusra várjuk az első gyermekünket. Mindenképp szeretnénk majd még egy kisbabát, így 2 gyermekre igényelnénk meg a csokot. 1 millió forintos önerővel rendelkezünk. A lakásvásárlás előtt a csok beleszámolható-e az önerőbe?
  Igényelhetünk-e ilyen feltételekkel egyáltalán csokot?
  Köszönöm a segítségét!

  Kedves Annamária!
  Megelőlegező CSOK-ot akkor igényelhetnek, ha házasok és 40 év alattiak a CSOK kérelem benyújtásakor. A vállalt gyermek után kapott támogatás nem számít önerőnek.

  Tisztelt szakértő.
  3 hónapos kislányunk van, szüleimnél lakunk és szeretnénk lakást vásárolni. Munkahelyem sajnos nincs jelenleg, élettársam gyesen van.
  Minden lehetőség érdekelne.
  Előre is köszönöm válaszát.

  Kedves János!
  Munkahely hiányában és gyes esetén az OEP nem tudja kiadni a szocpoligényléshez szükséges TB igazolást, ezért sajnos nem lehetnek jogosultak a támogatás igénybevételére.

  Tisztelt Szakértő!
  Eladás alatt van jelenlegi nevünkön levő ingatlan, 2 gyermekünk van. A megvenni kívánt ingatlanba teljes egészébe beleforgatjuk a jelenlegi ingatlan árát. Ebben az esetben milyen feltételekkel igényelhető a támogatás /CSOK/?
  Várom válaszát.
  Köszönettel: Ágnes

  Kedves Ágnes!
  Az igénylés további, eddig ismert feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatja.

  Tisztelt Hitelszakértő!
  Használt ingatlant szeretnék vásárolni. Az ingatlant már kiválasztottam, előre láthatólag az adás-vételi szerződés 2015. április-május hónapban jön létre.
  Elvált vagyok, 41 éves, 2 gyermekem van, a kisebb 16 éves (nappali tagozaton tanul), a nagyobb 21 éves (Esti tagozaton tanul, ő fejlődési rendellenességgel született, tartósan beteg, állapota nem változik, az orvosok szerint idő múlásával romlásra számíthatunk. A megváltozott munkaképességet még nem indítottuk el, mivel esti tagozaton tanul)
  A kérdésem, hogy a július 1. utáni új szocpol feltételeket igénybe vehetem-e a májusban megvásárolt ingatlanra, visszamenőleg? Vagy csak a július 1. utáni ingatlan vásárlásokra vonatkoznak az új lehetőségek, így érdemesebb esetleg elhalasztanom a vásárlást?
  A másik kérdésem, hogy a megadott információk alapján a jogosult lehetek-e mindkét gyermek után igényelni az új szocpol támogatást?
  Szíves válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  Angelika

  Kedves Angelika!
  A július 1. előtt köttetett adásvételi szerződések esetében is lesz lehetőség CSOK igénybevételére, amennyiben a CSOK kérelem benyújtása 120 napon belül történik és a teljes vételár nem kerül addig kifizetésre.
  21 éves gyermek esetében csak akkor lehet jogosult a támogatásra, ha a gyermek megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. Az esti tagozaton tanulás ez esetben sajnos nem fogadható el.

  Kérdéssel fordulok önök felé!
  Én gyesen vagyok, a párom szociális segélyt kap! Egy gyermekünk van! Használt lakást szeretnénk vásárolni! Én igénybe vehetem?

  Kedves Asszonyom!
  Gyes esetén nem tudja az Egészségbiztosító kiadni a szocpoligényléshez szükséges TB igazolást, így sajnos nem tudják igénybe venni a támogatást.

  Tisztelt Cím!
  Szeretném megtudni, hogy amennyiben július 1. előtt vásárolok lakást, a 120 napos határidőn belül igényelhetem-e erre a lakásra a CSOK-ot július 1. után (feltételezve, hogy minden egyéb feltételnek megfelelek).
  Honnan számolódik a 120 nap? Előszerződés, végleges szerződés, átadás-átvétel időpontjától?
  Az alábbi esetben például igényelhetem-e a CSOK-ot?
  – előszerződés: március 10.
  – végleges szerződés: április 5.
  – vételár teljes kifizetése: április 10.
  Köszönettel,
  Enikő

  Kedves Enikő!
  A 120 napot a végleges adásvételi szerződés aláírásának dátumától kell számítani. Március 4. után kötött adásvételi szerződések esetén elvileg lesz lehetőség az igénylésre, de ennek feltétele, hogy a teljes vételár nem kerül addig kifizetésre. Abban az esetben, ha április 10-én kiegyenlítik a teljes vételárat, már nem lehetnek jogosultak a kedvezményre.

  Üdv!
  Szeretném megkérdezni, hogyha március elején-közepén veszek ingatlant, akkor már igénybe vehetem a CSOK-ot ? Hisz akkor elvileg még beleférek a 120 napba és július 1-én is túl leszünk, amikor életbe lép.
  Előre is köszönöm.

  Kedves Csaba!
  Ezt a kérdést egy korábbi hozzászólásban már megválaszoltuk. Kérjük, tekintse meg fenti válaszainkat.

  Élettársammal idén márciusra várjuk első gyermekünket. Én most adom el 1/2 tulajdoni hányadom egy lakásból. Használt lakást szeretnénk venni. Olvastam valahol, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül lehet igényelni a szocpolt (CSOK).
  Ez valóban így van? És ha igen, ez vonatkozhat 2015. július 1-je előtti szerződésre is? Tehát ha például 2015. március 15-én veszünk lakást, akkor elvileg 120 napon belül lesz még a 2015 július 1-jei bevezetés utáni igénylésünk. Az új ingatlanban tulajdonosi résszel kell rendelkezzen párom is? Ha igen, milyen százalékban?
  Köszönettel,
  Márton

  Kedves Márton!
  Elvileg a legkorábban március 4-én kötött adásvételi szerződések esetében lenne lehetőség CSOK igénylésére, a 120 napos határidő betartása miatt. Azt azonban jelenleg még nem tudjuk, hogy július 1-től mely hitelintézetek fogadnak be CSOK kérelmet. A vonatkozó kormányrendelet ugyan ekkortól már hatályos lesz, de ez nem kötelezi a hitelintézeteket az ilyen jellegű kérelmek befogadására. CSOK nyújtására annak a hitelintézetnek lesz lehetősége, amely megköti a lakáspolitikáért felelős miniszterrel és a kincstárral az erre vonatkozó szerződést. További feltétel, hogy a CSOK a vételár kifizetéséhez nyújtható, tehát ha időközben a teljes vételár kifizetésre kerülne, akkor a támogatás nem vehető igénybe.
  A vásárolandó lakásban – élettársak, házastársak esetén – mindkét félnek tulajdonjoghoz kell jutni, kettejüknek együttesen 50%-ban. Rajtuk kívül csak az eltartott gyermek szerezhet tulajdonjogot. Mivel Ön most értékesíti lakás tulajdonrészét, ezért az abból származó bevételt is tovább kell forgatnia a vásárolandó lakásba.

  Van kettő gyermekünk, van egy 2 éves, meg van egy 1 éves, de nem dolgozok. Lehetne igénybe venni a szocpolt?

  Kedves Ricsi!
  Az igénylők egyikének legalább féléves folyamatos TB jogviszonyt kell igazolni a szocpolhoz, amit az Egészségbiztosító csak munkaviszony megléte esetén tud kiállítani. Ennek hiányában sajnos nem jogosultak a kedvezményre.

  Üdv.
  Egy olyan kérdésem lenne, hogy a külföldi TB igazolással lehet használt lakás vásárlására megigényelni a szocpolt? Mind a ketten 40 év alattiak vagyunk egy gyermekkel első lakást vásárolnánk, de Magyarországon szünetel jelenleg a TB-nk, viszont külföldön tudjuk igazolni, hogy fizetjük. Erre van esetleg valamilyen lehetőség?
  Előre is köszönöm válaszát,
  Noémi

  Kedves Noémi!
  A szocpoligényléshez szükséges TB igazolás csak a hazai OEP-től fogadható el, így külföldi TB igazolással sajnos nem jogosultak a támogatás igénybevételére.

  Bővítésre me kaptuk a félszocpolt 2007-ben. Vásárolnék egy családi házat, ami nem vizes. Jogosult vagyok a szocpol valamilyen formájára?
  Köszönöm: Gábor

  Hány nappal a szocpol indulása előtt kell beadni a kérelmet? Hová kell beadni a szocpolkérelmet? Kell munkáltatói igazolás a szocpolkérelemhez? Ha szocpol segítségével szeretnék párommal lakást venni, a kérelem beadása előtt meg kell nézni a lakást vagy elég a készpénz megléte után keresgélni? Egyedülálló elvált nő 2 gyerekével mennyi szocpolt igényelhet? Egyik gyerek 5, a másik 14 éves. A kérelem beadása után mikorra bírálják el a megfelelő helyen és mikor lesz meg a készpénz a vásárláshoz?

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy lakásfelújításra igényelhető lesz-e CSOK?

  Kedves Ilike!
  Lakásfelújításra a CSOK nem lesz igényelhető. Erre a célra lakáshitel vehető fel. Amennyiben szeretné megismerni a legkedvezőbb lakásfelújítási hiteleket, kérjük, töltse ki online ajánlatkérő űrlapunkat!

  Tisztelt hitelnet.hu!
  Egyedülállóként nevelem kisfiam (10 éves), dolgozom folyamatosan 3 éve. (1 hét megszakítás volt). Hitelt nem szeretnék felvenni, de ha igényelem a szocpolt használt lakásra, meg fogom kapni? Legrosszabb esetben 500 ezret kellene, hogy kapjak a kisfiam után. Meg fogom kapni? Adótárs is kell a szocpol igényléséhez? Ha kell, akkor az feltétel-e, hogy ne szerepeljen a KHR listán ő is és én is? Mivel nincs élettársam, lehet-e a testvérem adóstárs, ha kell?
  Előre is köszönöm válaszát.
  Tisztelettel: Mária

  Kedves Mária!
  Szocpol, CSOK igényléshez nem szükséges adóstárs, a támogatás egyedülállóként is igényelhető. A támogatásra való jogosultság vizsgálatakor a hitelintézetek nem ellenőrzik a KHR listát.

  Jó napot!
  Nekem van 8 gyerekem és gyesen vagyok, akkor is kell munkaviszony?

  Kedves József!
  Csak gyesre sajnos nem adható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

  Tiszteletem!
  Én 44 éves vagyok, a párom 34 éves. Nem lakunk együtt, külön lakcímkártyával rendelkezünk. Most szeretnénk használt lakást venni. A páromnak van egy 6 éves kisfia. Nekem egy lakásban 75%-os tulajdonom van úgy, hogy ajándékozási szerződéssel kaptam, de a haszonélvező bent lakik, ön szerint megkaphatjuk a támogatást?

  Kedves Zsolt!
  Amennyiben az ajándékozás több mint 2 éve történt, valamint a támogatás igénybevételével vásárolni kívánt lakásba élettárakként költöznek, akkor a leírtak alapján úgy véljük, hogy jogosultak lehetnek a támogatásra.

  Július elsejét megelőző 120 napban kötött adásvételi szerződések esetén már igénybe vehető a szocpol?
  Hagyatékrendezés miatt most tavaszra csúszott a lakásvásárlásunk. Eddig nem igényeltünk szocpolt, így 4 gyermek után igényelhetnénk a támogatást. Ha most márciusban kötjük az adásvételi szerződést, júliusban jogosultak leszünk benyújtani a szocpol iránti kérelmünket?

  Kedves Andrea!
  Elvileg március 4. után kötött adásvételi szerződések esetén igen, de jelenleg arról még nincs információnk, hogy július 1-től mely hitelintézetekhez nyújtható be a CSOK iránti kérelem.

  Kérdésem: 3 kiskorú gyermeket nevelek egyedülállóként. Érdekelne, hogy július elsejétől igénybe vehetem-e a szocpolt?

  Kedves Gabriella!
  A leírt információk alapján a jogosultság nem állapítható meg. Elvileg egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek rá, ha az egyéb igénylési feltételek is teljesülnek. Arról, hogy július 1. után milyen feltételekkel igényelhető a szocpol, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt szakértő!
  Kérdésem a következő lenne a CSOK igénybevételével kapcsolatban. Elváltam, egyedül nevelem 2 kiskorú gyermekemet. Jelenleg a 1/4 rész lakástulajdonom van a volt férjemmel közös lakásunkban, az ő tulajdona 3/4 rész. A lakástulajdont szeretnénk rendezni a volt férjemmel egy használt családi ház cseréjénél, ő lemondana a tulajdon részéről az én és a gyerekeink javára. Én lennék a CSOK igénylő és 1/2 tulajdon jogom lenne nekem. 1/4-1/4 pedig a gyerekeknek.
  A jelenlegi lakásunkat szeretnénk elcserélni használt 110 m2-es családi házra, értékkülönbözet megfizetésével, ami a CSOK összege lenne. Így jogosult lehetek-e a kedvezményre? Vagy adásvétellel intézhető-e a csere úgy, hogy először mi eladjuk a saját lakásunkat a kinézett családi ház tulajdonosának, és én utána veszem meg a vevőtől a családi házat, amikor már nincs tulajdonjogom? Itt nincs vásárlás készpénzfizetéssel, csak papíron. Lehetséges-e? Mit tanácsol? Jogosult lehetek a támogatásra, ha az egyéb fent leírt feltételeknek megfelelek?
  Köszönettel várom válaszát!

  Kedves Zsuzsa!
  Lakáscsere esetén nem zárja ki a szocpolra való jogosultságot, ha a csereszerződéssel érintett lakás a tulajdonában van CSOK igénylésekor. Amennyiben a további előírásoknak is megfelel, véleményünk szerint jogosult lehet a kedvezményre.

  Tisztelt Szakértő!
  Egy kérdésem lenne. Ki számít közeli hozzátartozónak? A nagybátyám az közeli hozzátartozónak számít?
  Köszönettel.
  Angéla

  Kedves Angéla!
  A nagybácsi nem számít közeli hozzátartozónak.

  Tisztelt hölgyem, uram!
  Azt szeretném megtudni, hogy úgy, hogy én már igénybe vetem kettő gyerekre a szocpolt, de időközben született még három, akikre még nem vetem igénybe, és most azt szeretnénk, hogy a férjem venné igénybe a három gyerekre. Milyen lehetőség van rá?
  Nagyon szépen megköszönnénk a felvilágosítást.

  Kedves Enikő!
  A férjével együtt tudnák igénybe venni a támogatást, amely július elsejétől már használt lakás vásárlásához és meglévő lakóház bővítéséhez is igényelhető lesz. Arról, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni vásárlás esetén fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A bővítés esetén előírt feltételeket IDE kattintva ismerheti meg. A meglévő lakástulajdon kizárhatja a jogosultságot vásárlás esetén.

  Kedves ügyintéző!
  Szeretnénk igénybe venni a szocpolt használt lakásra. 3 gyerekünk van 8 és 6 éves, és egy 5 hetes. Én gyeden vagyok, a férjem december óta van bejelentve és március óta egyéni vállalkozó Katás rendszer főállás mellett. Mire számíthatunk?
  Köszönöm szépen.
  Enikő!

  Kedves Enci!
  Ha férje december óta rendelkezik bejelentett munkahellyel, akkor a CSOK igénylés idejére már meglesz a jogosultsághoz szükséges legalább 180 napos TB jogviszonya.

  Kedves Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy 2015. március 9-én írtuk meg az adásvételi szerződét, melyet a holnapi napon fogunk módosítani (hitelkérelmek módosulása miatt). Gyermekünk még nincs. 1 vagy 2 vállalt gyermekre szeretnénk igényelni. Még nincs háztulajdonunk, a férjemmel. Munkaviszonnyal rendelkezünk. A ház fűtött alapterülete 86 m2. Energetikai besorolása E kategória (de a tanúsítvány szerint átlagosnál jobb).
  Ön szerint jogosultak vagyunk a CSOK igénybevételére?
  Köszönöm!
  Üdv: Eszter

  Kedves Eszter!
  Amennyiben a CSOK kérelem az eredeti adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül benyújtásra kerül, véleményünk szerint jogosultak lehetnek a kedvezményre.

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogyha szeretnénk megkötni a ház adásvételi szerződését hogyan tehetjük ezt meg? Mely bankoknál érdeklődhetünk ezzel kapcsolatban? Kitől kaphatnánk tájékoztatást arról, hogy a kinézett házra pontosan milyen összegű csok-ot kaphatunk? Ugyanis az ügyvéd nem köti meg a szerződést, amíg nem tudjuk, hogy mekkora csok összeget kapunk, de ezzel csak az az egy probléma van, hogy eddig bármely banknál érdeklődtünk, senki nem tud semmit.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Karolinka!
  Mivel a CSOK rendelet majd csak július elsejétől lép hatályba, ezért a hitelintézetek még valóban nem tudnak pontos tájékoztatást adni ez ügyben. Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján mekkora összegű támogatás lesz elérhető jogosultság esetén. A CSOK összege a gyermekek száma, a lakás hasznos alapterülete és energetikai minősítése alapján határozható meg.

  Üdvözlöm!
  A következőkben kérnénk az Ön segítségét: Használt lakás /családi ház/ vásárlás. Vételár: 3,6 millió Ft, Munkáltatói kamatmentes kölcsön: 1,8 millió Ft, Önkormányzati lakásvásárlási kamatmentes kölcsön: 500.000 Ft, CSOK: /Egy meglévő, egy bevállalt gyermekre/- KÉT gyermekre: 1,3 millió Ft. A ház 80 m2, EA 3 szobás, melléképület 26 m2, és egyéb gazdasági épületek, vegyes tüzelés és gázkonvektoros fűtés, a fürdőszoba és a konyha jelenleg nem a fő épületben van, hanem a melléképületben, ezért az egyik pénzintézet nem fogadta be a CSOK kérelmünket. A megvásárlást követően a főépületben mindezek kialakíthatóak, melyet önerőből kívánok megvalósítani, családon belüli kivitelezőkkel.
  Mi a véleménye valamint tanácsa? Megkaphatjuk-e a támogatást? Elfogadható-e komfortosnak ez az ingatlan?
  Köszönettel, Kissné

  Kedves Asszonyom!
  Mivel a melléképületben és nem a lakóépületben van a fürdőszoba és a konyha, így véleményünk szerint az ingatlan nem minősül komfortosnak, tehát sajnos nem vehető igénybe a CSOK akkor sem, ha a későbbiekben mindez a lakóépületben kialakítható. A támogatás igénybevételére akkor nyílhatna lehetőség, ha a vásárlást megelőzően kerülnének mindezek kialakításra.

  Tisztelt Szakértő!
  Egyedülálló anyaként két gyermekkel – 6 és 19 évesek – 2014-ben vásároltam egy 53 nm-es társasházi ingatlant, kölcsönt kellett felvennem hozzá. Eddig nem kaphattam semmilyen kedvezményt. Elég nehéz a törlesztés. Egy évvel a lakvásárlás után lépett életbe a CSOK.
  Kérdésem a következő, hogy a hitel kitörlesztésére esetleg igénybe vehetem-e a CSok-ot?
  Köszönettel.
  Klári

  Kedves Klára!
  A 2014-ben vásárolt lakásra visszamenőleg sajnos nem vehető igénybe a CSOK a fennálló hiteltörlesztésre sem.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45134 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.5K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x