CSOK használt lakás, ház vásárlásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakás ház vásárlásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Használt lakásra elérhető CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?
  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.
 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?
  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.
 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?
  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.
 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?
  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.…További részletek
 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?
  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.
 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?
  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának…További részletek
 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?
  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.
 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?
  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni…További részletek
 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?
  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban…További részletek
 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?
  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnénk venni egy 140 nm-es családi házat, önerőből, munkáltatói kölcsönből és "szocpol"-ból.
  Rendelkezem egy lakással, melyet még nem sikerült eladnom. Nem kizáró ok az, ha a szerződéskötés előtt elajándékozzuk a lakást?
  Nekem van egy gyerekem az előző házasságomból, közösen szeretnénk még vállalni 2 gyereket, használt lakás vásárlásakor lehet-e vállalni, és mennyi támogatás járna 3 gyerek után?
  Júliustól számít az adásvételi szerződés megkötését követő 120 nap, amin belül igényelhető a Csok, vagy pl. már március végén-április elején is megköthetjük a szerződést és júliustól (amíg le nem telik a 120 nap) igényelhetjük vissza a támogatást?

  Tisztelt Szakértő!
  Tanya besorolású ingatlan vásárlására meg lehet igényelni a CSOK-ot? Kül-, és belterületi egyaránt érdekelne.
  Függetlenül az első kérdésemtől, az igénylés beadását követően mennyi az átfutási idő? Kedvező elbírálás esetén mi az utolsó határidő a folyósításra?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  2015 tavaszán szeretnénk ingatlant vásárolni. Kérdés, hogy például márciusi adásvétel esetén igényelhető-e majd júliusban a CSOK?
  Továbbá szeretnénk tudni, hogy az energetikai besorolás az adásvétel időpontjával egyező kell legyen, vagy júliusig felújíthatjuk az ingatlant és aztán is kérhetjük a tanúsítványt a kedvezőbb besorolás érdekében?
  Köszönettel,
  Áron

  Üdvözlöm önöket.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a július 1-ével életbelépő szocpol (CSOK) összege, hogyan alakul, ha kb. 12 éve már vettem fel szocpolt 3 gyermekre! Viszont 2 azóta született és rájuk szeretném majd igénybe venni lakásvásárláshoz!
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Tisztelt Cím!
  Elolvastam a tájékoztatót és a vállalt gyerek esetén kapható támogatás nem teljesen tiszta. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi támogatást kaphatok, ha:
  – jelenleg 1 gyerekem van, de szeretnénk még kettőt (tehát 3 gyerek után szeretném igénybe venni a támogatás),
  – a megvásárolandó lakás alapterülete 100 m2.
  Segítségüket köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  A július 1-jétől igényelhető CSOK igénybevételének feltételeiről tájékozódnék. Olvastam már itt az öröklés útján való ingatlantulajdonról, de nem volt teljesen világos.
  1. Öröklés útján szereztem kettő ingatlanban, mindegyikben 50% arányban tulajdonjogot. Az egyikben van haszonélvezeti jog bejegyezve édesanyám nevére.
  2. Másrészt feleségemnek van diákhitel-tartozása, de a törlesztés folyamatos, sosem volt elmaradás és a hitel összege is folyamatosan csökken.
  3. Az ingatlan adás-vételi szerződésnek július 1-je utáni dátumra kell essen?
  Tisztelettel:
  Péter

  Tisztelt Címzett!
  Az lenne a kérdésem a szocpollal kapcsolatban, hogy 3 kiskorú gyermekem van, sajnos még nincs saját lakásunk és szeretnénk szocpolból házat vásárolni, de nekem évekkel ezelőtt lett egy APEH tartozásom abból kifolyólag, hogy már nem jártam iskolába " még nem voltam 18 " és édesanyám, mivel árva voltam, az árvaellátást jogosulatlanul vette fel és mind rám maradt. Mivel ez köztartozásnak számít és részletben fizetem, így is akadályozza-e az igénylést?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt szakértő!
  Lányom 39 éves, munkaviszonyban álló, három kiskorú gyermek anyja. (A férje tulajdonát képező, 2,5 szobás lakásban laknak.) Használt lakást szeretne vásárolni, jogosult lehet-e a szocpolra?
  Köszönöm, Mihály

  Igénybe szeretném venni a csok-ot négy gyermek után használt lakás vásárlásra. Azt szeretném kérdezni, hogy az alapösszeghez hozzáadódik az energetikai minősítés összege?
  Várom mielőbbi válaszát.
  Köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  A párommal és másfél éves gyermekünkkel jelenleg egy 1,5 szobás albérletben lakunk. Júliusra várjuk második gyermekünket, ezért szeretnénk nagyobb használt lakást venni. Önerőnk jelenleg nincs, de arra gondoltunk, hogy a CSOK képezhetné azt. A család jövedelme jelenleg kb. 293.000 Ft, ami augusztustól megemelkedik kb. 370.000 Ft-ra. 9 – 11 milliós lakásokat (65 – 90 nm) nézegettünk Pest megyei városban.
  A kérdésem az lenne, hogy jól gondolom-e, hogy a CSOK lehet önerő, illetve mekkora hitelre számíthatunk ilyen feltételek mellett?
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Tisztelt Cím!
  Kérdésem konkrétan arra irányul, hogy ha a hatálybalépés előtt 120 napon belül kötöm meg az adásvételi szerződést, igényelhetem-e?
  Válaszukat előre megköszönöm
  Üdvözlettel:
  József

  Érdekelne, hogy ha csak a CSOK összege hiányzik a lakásvásárláshoz és nem szeretnénk hitelt felvenni, megkaphatjuk-e a CSOK-ot? 2 gyermeket nevelünk, ebből egy közös, de szeretnénk még egyet majd. Így is megkaphatnánk a 3 gyermek után járó összeget?
  Köszönettel.

  Tisztelt Szakértő!
  Van egy lakásunk a feleségemmel közös tulajdonban és tavasszal szeretnék házat vásárolni. Addig nem fogjuk eladni a lakást, mert benne élünk. Ilyen esetben igényelhetem a szocpolt? Vagy csak azoknak jár, akiknek semmiféle ingatlan nincs a nevükön?
  Előre is köszönöm!!!
  Norbi

  Lakásunkat 2014 októberében eladtuk. Mostanra megtaláltuk azt az ingatlant, amelyiket meg szeretnénk vásárolni. 4 meglévő gyermekünk után szeretnénk felvenni a szocpolt. Milyen dátummal kössük meg az adásvételi szerződést, hogy a szocpolt igénybe tudjuk venni? (Ha jól értelmeztem 120 napig igényelhető az adásvételi szerződés időpontjától. Ez azt jeleni, hogy a július 1-ét megelőző 120 napban kelt adásvételi szerződések esetében már igénybe vehető a kedvezmény?)

  Tisztelt Cím!
  A párom tulajdonában egy lakás van és július elsejével igénybe szeretnénk venni a CSOK-ot használt lakás megvételére. Kizáró ok lehet ez?
  Előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet
  Hitelfelvétellel szeretnénk megvásárolni egy már kinézett házat. Az adásvételi szerződés előreláthatólag márciusban kerül aláírásra, tehát az új CSOK bevezetése előtt. Olvastam a 120 napos igénylési határidőt. Az a kérdésem, hogy igénybe vehetjük két megszületett és egy tervezett gyerekünk után a csok-ot, ha ugyan benne vagyunk a 120 napos beadási határidőben, de a vásárlás az új szocpol bevezetése előtt történt.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Jó napot kívánok!
  Egyedül nevelem gyermekem /7 éves/.
  Azt szeretném megtudni, ha vidéken szeretnék használt lakást venni, mekkora összeget kaphatok? Már kinéztem egy házat, melynek eladási ára 1,5 millió forint. Van-e meghatározott összege, hogy mennyibe kerülhet minimum a ház? Mik a feltételei, hogy megkaphassam a támogatást?
  Ha megtudnám venni ezt a lakást, a szocpolt utólag a ház vásárlása után kapnám meg?
  Az lenne még a problémám, hogy autóvásárlás miatt, melyet visszaadtam, mert svájci hiteles volt és képtelen voltam fizetni a törlesztő részletét, BAR listára kerültem. Ez befolyásolja-e a szocpol kérelmemet?

  Én azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy van 3 gyerekem, a legnagyobbik betöltötte a 18-dik életévét, a 2-dik 16 éves, a 3-dik 15 éves. Szeretnénk használt lakást vásárolni. Hány négyzetméternek kell lennie a lakásnak, hogy meg tudjam vásárolni a lakást? És mekkora összeg várható?
  Köszönettel:
  Irma

  Üdvözlöm!
  A párommal élettársi viszonyban élünk. Májusra várjuk az első gyermekünket. Mindenképp szeretnénk majd még egy kisbabát, így 2 gyermekre igényelnénk meg a csokot. 1 millió forintos önerővel rendelkezünk. A lakásvásárlás előtt a csok beleszámolható-e az önerőbe?
  Igényelhetünk-e ilyen feltételekkel egyáltalán csokot?
  Köszönöm a segítségét!

  Tisztelt szakértő.
  3 hónapos kislányunk van, szüleimnél lakunk és szeretnénk lakást vásárolni. Munkahelyem sajnos nincs jelenleg, élettársam gyesen van.
  Minden lehetőség érdekelne.
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelt Szakértő!
  Eladás alatt van jelenlegi nevünkön levő ingatlan, 2 gyermekünk van. A megvenni kívánt ingatlanba teljes egészébe beleforgatjuk a jelenlegi ingatlan árát. Ebben az esetben milyen feltételekkel igényelhető a támogatás /CSOK/?
  Várom válaszát.
  Köszönettel: Ágnes

  Tisztelt Hitelszakértő!
  Használt ingatlant szeretnék vásárolni. Az ingatlant már kiválasztottam, előre láthatólag az adás-vételi szerződés 2015. április-május hónapban jön létre.
  Elvált vagyok, 41 éves, 2 gyermekem van, a kisebb 16 éves (nappali tagozaton tanul), a nagyobb 21 éves (Esti tagozaton tanul, ő fejlődési rendellenességgel született, tartósan beteg, állapota nem változik, az orvosok szerint idő múlásával romlásra számíthatunk. A megváltozott munkaképességet még nem indítottuk el, mivel esti tagozaton tanul)
  A kérdésem, hogy a július 1. utáni új szocpol feltételeket igénybe vehetem-e a májusban megvásárolt ingatlanra, visszamenőleg? Vagy csak a július 1. utáni ingatlan vásárlásokra vonatkoznak az új lehetőségek, így érdemesebb esetleg elhalasztanom a vásárlást?
  A másik kérdésem, hogy a megadott információk alapján a jogosult lehetek-e mindkét gyermek után igényelni az új szocpol támogatást?
  Szíves válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  Angelika

  Kérdéssel fordulok önök felé!
  Én gyesen vagyok, a párom szociális segélyt kap! Egy gyermekünk van! Használt lakást szeretnénk vásárolni! Én igénybe vehetem?

  Tisztelt Cím!
  Szeretném megtudni, hogy amennyiben július 1. előtt vásárolok lakást, a 120 napos határidőn belül igényelhetem-e erre a lakásra a CSOK-ot július 1. után (feltételezve, hogy minden egyéb feltételnek megfelelek).
  Honnan számolódik a 120 nap? Előszerződés, végleges szerződés, átadás-átvétel időpontjától?
  Az alábbi esetben például igényelhetem-e a CSOK-ot?
  – előszerződés: március 10.
  – végleges szerződés: április 5.
  – vételár teljes kifizetése: április 10.
  Köszönettel,
  Enikő

  Üdv!
  Szeretném megkérdezni, hogyha március elején-közepén veszek ingatlant, akkor már igénybe vehetem a CSOK-ot ? Hisz akkor elvileg még beleférek a 120 napba és július 1-én is túl leszünk, amikor életbe lép.
  Előre is köszönöm.

  Élettársammal idén márciusra várjuk első gyermekünket. Én most adom el 1/2 tulajdoni hányadom egy lakásból. Használt lakást szeretnénk venni. Olvastam valahol, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül lehet igényelni a szocpolt (CSOK).
  Ez valóban így van? És ha igen, ez vonatkozhat 2015. július 1-je előtti szerződésre is? Tehát ha például 2015. március 15-én veszünk lakást, akkor elvileg 120 napon belül lesz még a 2015 július 1-jei bevezetés utáni igénylésünk. Az új ingatlanban tulajdonosi résszel kell rendelkezzen párom is? Ha igen, milyen százalékban?
  Köszönettel,
  Márton

  Üdv.
  Egy olyan kérdésem lenne, hogy a külföldi TB igazolással lehet használt lakás vásárlására megigényelni a szocpolt? Mind a ketten 40 év alattiak vagyunk egy gyermekkel első lakást vásárolnánk, de Magyarországon szünetel jelenleg a TB-nk, viszont külföldön tudjuk igazolni, hogy fizetjük. Erre van esetleg valamilyen lehetőség?
  Előre is köszönöm válaszát,
  Noémi

  Bővítésre me kaptuk a félszocpolt 2007-ben. Vásárolnék egy családi házat, ami nem vizes. Jogosult vagyok a szocpol valamilyen formájára?
  Köszönöm: Gábor

  Hány nappal a szocpol indulása előtt kell beadni a kérelmet? Hová kell beadni a szocpolkérelmet? Kell munkáltatói igazolás a szocpolkérelemhez? Ha szocpol segítségével szeretnék párommal lakást venni, a kérelem beadása előtt meg kell nézni a lakást vagy elég a készpénz megléte után keresgélni? Egyedülálló elvált nő 2 gyerekével mennyi szocpolt igényelhet? Egyik gyerek 5, a másik 14 éves. A kérelem beadása után mikorra bírálják el a megfelelő helyen és mikor lesz meg a készpénz a vásárláshoz?

  Július elsejét megelőző 120 napban kötött adásvételi szerződések esetén már igénybe vehető a szocpol?
  Hagyatékrendezés miatt most tavaszra csúszott a lakásvásárlásunk. Eddig nem igényeltünk szocpolt, így 4 gyermek után igényelhetnénk a támogatást. Ha most márciusban kötjük az adásvételi szerződést, júliusban jogosultak leszünk benyújtani a szocpol iránti kérelmünket?

  4.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x