CSOK használt lakás vásárlásra 2019-ben: Hitelnet.hu

CSOK használt lakás vásárlásra 2019-ben

2019. július elsejétől jön a Falusi CSOK!

A támogatás azon az 5000 fő alatti településeken lesz elérhető, ahol a 2003. január elsejei adatokhoz képest a népességcsökkentés nagyobb, mint az országos átlag. Ez várhatóan 2031 települést fog majd érinteni.

Kormányzati információink és a Portfólió számítása alapján az alábbi települések lehetnek érintettek a falusi CSOK-ban.

Falusi CSOK településlista

Az adatok tájékoztató jellegűek! A hivatalos településlista a falusi CSOK rendeletben fog kihirdetésre kerülni. A későbbiekben tehát még változhat a támogatott települések köre.

A támogatás új lakás mellett használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is felhasználható lesz.

A falusi CSOK összege:

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft.

Amennyiben kizárólag korszerűsítés lenne a cél, úgy a fenti emelt összegek fele lesz felhasználható!

Mi változott 2018-ban?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – használt lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek lakástulajdonnal. (Az 5 éven belül eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség azonban továbbra is megmarad!)

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

CSOK összege:

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállítottigazolással igazolja, valamint  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 20. péntek

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Laura szerint:

2019-10-11 - 11:55

Igénybe vehetem a csokot használt lakás vásárlására akkor is, ha ápolási díjat kapok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:15

Kedves Laura!
Ápolási határozat esetén nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása. A határozattal is igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Magdi szerint:

2019-10-09 - 19:03

Jó estét!
Ki kapja meg a csok összegét, ha az adásvételi szerződés után van benyújtva a kérelem (ki van fizetve a ház ára).

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:03

Kedves Magdi!
A teljes vételár kiegyenlítése után már sajnos nincs lehetőség a CSOK igénybevételére.

Gyöngyi szerint:

2019-10-08 - 12:14

Jó napot!
Érdekelne a csok két gyermekre, de tervezünk harmadik gyermeket is, de ebben nem vagyunk biztosak. Jelenleg bárlistások vagyunk, amit részletekben fizetünk.
Nekünk is lenne lehetőségégünk a csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-08 - 13:51

Kedves Gyöngyi!
A BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a további CSOK feltételek teljesülnek.

Alexandra szerint:

2019-10-05 - 07:30

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy három gyermeket vállalnánk a férjemmel és igényelnénk a kedvezményes kamatozású hitelt plusz a vissza nem térítendő csokot. Azaz 15 + 2.3 milliót. De mi van olyan esetben, hogyha nincs szükségünk a 15 millióra, csak mondjuk 14 vagy 13 millióra.
Így is lehetséges felvenni a kedvezményes hitelt plusz a csokot, vagy ez fix?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 14:28

Kedves Alexandra!
A 15 millió forint a maximum, ennél alacsonyabb összegű támogatott hitel is felvehető.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Klára szerint:

2019-10-03 - 12:37

140 m2 házamat eladnám. A vevő a csok-ot szeretné felhasználni. A ház egy része kevert falazatú, vályog + tégla. Egyébként jó állapotú korszerűsített, szigetelt, felújított ház.
Felvehető a vásárláshoz a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 14:21

Kedves Klára!
A vegyes szerkezet önmagában nem zárj a ki a CSOK jogosultságot. Arról, hogy az ingatlan eleget tesz-e minden CSOK feltételnek, a hitelintézet értékbecslése alapján határozható meg. További bejegyzést a témában ITT olvashat.

Reny szerint:

2019-10-02 - 11:40

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy még amikor intézkedtünk nem voltam férjnél, lekértem az oepes papírt, de még a személyimet nem csináltattam meg, így Kovács néven intézkedtünk.
Az lenne a kérdésem, hogy elfogadja-e úgy az OTP Bank, hogy az oepes papírom a férjes nevemre jött, viszont a lánykori nevemen vannak a papírok. Az nem befolyásolja a csok igénylést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 12:42

Kedves Reny!
Az OEP-es papír már a férjezett nevén van, a személyes okmányok még a leánykorin?

Olga szerint:

2019-09-28 - 02:57

Üdv!
Használt lakás 3 meglévő gyerekre, de nincsen fürdőszoba, mi a tehendő?
Megkapjuk rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 13:24

Kedves Olga!
Normál CSOK sajnos nem vehető igénybe, ha nincsen fürdőszoba. Falusi CSOK keretében történő lakásvásárlás esetén azonban nem probléma, ha a kérelem benyújtásakor az ingatlan még nem rendelkezik fürdőszobával. Ezt a feltételt elegendő a korszerűsítési munkálatok befejezéséig teljesíteni. A falusi CSOK további jogosultsági feltételeit IDE kattintva tekintheti meg.

Katalin szerint:

2019-09-22 - 18:34

És az aki nem dolgozott még, meg nem is dolgozik, az igénybe veheti-e? Ha igen, hol kell igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 09:57

Kedves Katalin!
Aki nem dolgozott még és aki jelenleg sem dolgozik, az nem rendelkezik TB jogviszonnyal. Ennek hiányában sajnos nincs lehetőség CSOK igénylésre.

Tamás szerint:

2019-09-19 - 13:28

Tisztelt Szakértő!
Falusi CSOK-kal szeretnénk ingatlant vásárolni (5,6M vételár + 5M felújítás). A lezárult, de kiutalásba még nem kért Fundamenta számlánkat ebbe beleforgathatjuk? (6,25M szerződéses összegű számla, ennek a saját megtakarítás + állami támogatás részét, 2,5 M Ft-ot szeretnénk felhasználni és leigazolni.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:35

Kedves Tamás!
Ha a megtakarítást felhasználja a vásárláshoz vagy felújításhoz, akkor annyival kevesebb falusi CSOK-ot tud igénybe venni. A falusi CSOK és a megtakarítás együttes összege nem haladhatja meg a vételár és a korszerűsítési munkálatok együttes összegét.

Zsolt szerint:

2019-09-18 - 21:48

Aki BAR listán van, az is igénybe veheti?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 09:04

Kedves Zsolt!
Magát a CSOK jogosultságot nem zárja ki a BAR lista, de hitelfelvételre nincs lehetőség, ha aktív a KHR státusz. Passzív (már visszafizetett mulasztás) KHR státusz esetén meghatározott feltételekkel igényelhető lakáshitel.

Teréz szerint:

2019-09-18 - 14:17

Minél hamarabb szeretném magukkal a kapcsolatot felvenni.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 08:02

Kedves Teréz!
Irodáink elérhetőségét ITT találja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát vagy töltse ki online adatlapunkat!

Szabolcs szerint:

2019-09-15 - 17:20

Tisztelt hitelnet.
Szeretnénk vásárolni egy 92 négyzetméter hasznos alapterületű használt családi házat.
A kérdésem, hogy van 2 gyermekünk, de szeretnénk még 1-et. Igényelhető így ebben a formában a 3 gyermek után játó CSOK, ami 2,2 milló?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:06

Kedves Szabolcs!
Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. Amennyiben ez és a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a támogatás.

Jenő szerint:

2019-09-11 - 22:54

Üdv!
Kérdésem az lenne, hogy 3 gyerekre vennénk lakást. Tudom, hogy 60 nm a kötelező ilyenkor, de ha 2 fiú es egy kislányom van, 2 szobás lakást elfogadnak? A nemük miatt kérdezem.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:44

Kedves Jenő!
A támogatási kérelem elbírálása során a hitelintézetek a szobaszámot nem vizsgálják.

Zoli szerint:

2019-09-06 - 20:27

Szép estét!
Kérdezni szeretnék…
Használt házra 3 meglevő gyermek után 2.2 millio csokot kaptunk 2018 áprilisában. Sajnos válásra kerül a sor..
Ha el szeretnénk adni a házat (50-50 t. rész), mennyit kell visszafizetnünk, mivel a szerződés szerint 10 évig (meg 8.5 év) nem adhatnánk el.
Mi ilyenkor a teendő?
Köszönöm segítségét!
Tovabbi szép estét kívánok!
Zoli

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 08:26

Kedves Zoli!
A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a járási hivatalnak bejelenteni. Ha a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad, a tulajdoni hányadát elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.
Ha eladásra került a ház és nem vásárolnak helyette másikat, akkor Ptk. szerinti kamattal növelten kell visszafizetniük az Önökre eső támogatási összeget. A pontos összegről a területileg illetékes járási hivatal vagy az érintett hitelintézet tud további információt adni.

János szerint:

2019-09-03 - 12:15

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy az alanyi jogon járó gyes tb jogviszonynak számít-e a sima csoknal használt lakás vásárlása esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-03 - 14:23

Kedves János!
A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Iza szerint:

2019-09-02 - 20:45

Üdv!
Sima csok + hitellel szeretnénk használt ingatlant vásárolni. Mivel önerőnk nincs + személyi kölcsön. Az igényléstől a folyósításig ez kb. mennyi idő lenne. Két hónapot hallottam.
Igaz lenne?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-03 - 14:34

Kedves Iza!
Kb. 2 hónapos átfutási idővel lehet számolni.

Tamás szerint:

2019-08-27 - 15:24

Üdvözlöm,
már 3 és fél hete várjuk postai úton az OEP igazolást. Ez normális időtartam? Emiatt áll a hitelünk…

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-28 - 07:51

Kedves Tamás!
Az igazolást ennél rövidebb idő alatt ki szokta adni a hivatal. Javasoljuk, hogy az ügyben érdeklődjenek telefonon a területileg illetékes OEP-nél.

Dániel szerint:

2019-08-26 - 12:29

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi CSOK összegét három vállalt gyerekre fel lehet-e használni önerőként?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 14:23

Kedves Dániel!
A falusi CSOK keretében maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. 3 vállalt gyermek után megelőlegező CSOK csak új lakóház építése vagy új lakóingatlan vásárlása esetén igényelhető.

László szerint:

2019-08-23 - 04:43

Igényelhető-e kis városban csok? Vagy ez csak faluhelyen? A falusi csok listáját megtaláltam!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 08:09

Kedves László!
A normál CSOK minden magyarországi településen elérhető.

Árpád szerint:

2019-08-19 - 13:52

Üdvözlöm!
Szeretnénk házat vásárolni és 2 gyermekre felvenni az 1.430.000 Ft csokot kertes házra. Nincs meg a ház, csak 72 m2.
Ez elegendő a csok igénybevételéhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-21 - 14:29

Kedves Árpád!
2 gyermek után igényelt CSOK esetén elegendő, ha az ingatlan hasznos alapterülete eléri legalább az 50 m2-t.

Richárd szerint:

2019-08-19 - 13:44

Üdv!
Azt szeretném kérdezni, hogy használt kertes ház esetén hány m2-nek kell lennie az ingatlannak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-21 - 13:56

Kedves Richárd!
A fenti bejegyzésünkben olvasható minimális hasznos alapterületek lakás, családi ház esetében egyaránt érvényesek.

Gábor szerint:

2019-08-16 - 17:06

Jelzáloggal terhelt ingatlant vehetek falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:11

Kedves Gábor!
Jelzáloggal terhelt ingatlan vásárlásához is igényelhető a falusi CSOK, amennyiben a támogatást a ház korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez is igénybe kívánja venni.

Noémi szerint:

2019-08-16 - 16:12

Üdvözlöm!
Ha használt házat szeretnénk vásárolni nem falusi, hanem általános csok felhasználásával, akkor mekkora a m2 feltétel? Lakásnál 60 m2, új háznál 90 m2, de használt háznál?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:08

Kedves Noémi!
Használt ház vásárlásánál 3 gyermek után igényelt támogatás esetén a hasznos alapterületnek legalább a 60 m2-t kell elérni.

Zoltán szerint:

2019-08-16 - 11:19

Jó napot!
Hitellel terhelt ingatlanra is felvehető a falusi csok? 1,6M a terhelés!
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 12:57

Kedves Zoltán!
Hitellel terhelt ingatlanra is vehető fel falusi CSOK, de a támogatást biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg. Ellenkező esetben ranghely-csere szükséges.

Ildikó szerint:

2019-08-13 - 12:17

Tisztelt Hitelnet!
Korábban már 4 gyermekre férjemmel igénybe vettük a CSOK-ot új lakás építésére. Azóta született még 3 gyermekünk, és közben elváltunk. A CSOK-kal épített házban a volt férjem lakik, közös tulajdonban van.
Kérdésem az lenne, hogy ezek a feltételek mellett igénybe vehetem-e a 3 még kiskorú, velem lakó gyermekre a falus CSOK-ot egy másik lakásvásárlásra, illetve annak a felújítására?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 13:56

Kedves Ildikó!
A gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat alapján Önnél elhelyezett 3 gyermek után igényelhető lehet a támogatás, ha a további falusi CSOK feltételek is fennállnak. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Andris szerint:

2019-08-11 - 13:05

Kérdésem lenne.
Sima csok, falusi csokhoz tb jogyviszonynak számolható-e az okj-s egy hónapos tanfolyam és az álláskeresői napok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 12:01

Kedves Andris!
Az OKJ-s képzés információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, az álláskeresési támogatás viszont igen.

Nikolett szerint:

2019-08-09 - 15:35

Jó napot!
Én érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csokot megadják-e, ha az ingatlan amit szeretnénk megvásárolni, megvan terhelve.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 10:38

Kedves Nikolett!
Terhelt ingatlan megvásárlásához is igényelhető a kedvezmény. Van lehetőség arra, hogy a falusi CSOK-ból kerüljön visszafizetésre az ingatlant terhelő kölcsön.

Szilvia szerint:

2019-08-09 - 06:38

Jó napot!
Páromnak nincs folyamatos munkája. Én a harmadik gyermekemmel gyesen vagyok, de régebben dolgoztam, de nem a pici születése előtt. Szeretném igénybe venni használt lakás vásárlására.
Lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 09:38

Kedves Szilvia!
A leírtak alapján sajnos egyikük sem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Julianna szerint:

2019-08-08 - 18:42

Tisztelt Szakértő!
CSOK-ra vásárolunk használt lakást, amelynek vételára 4 500 000,-Ft. Három gyermek után igényeljük a CSOK-ot. A vételárból fennmaradó részt, önerőből, átutalással szeretnénk kifizetni.
Kérdésem az lenne, hogy az adásvételi szerződésben az önerő átutalása milyen időponttal kerülhet be?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 09:12

Kedves Julianna!
A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként folyósítják akkor, ha az adásvételi szerződésben vállalt önerő maradéktalanul kiegyenlítésre került. Ezen túlmenően a vevő és az eladó közötti megállapodás alapján kerülhet sor a teljes önerő kifizetésére. Az önerő kifizetését célszerű arra az időpontra vállalni, miután a CSOK kérelmük várhatóan elbírálásra kerül.

Antónia szerint:

2019-08-08 - 16:31

Tisztelt Hitelnet!
Válás előtt állok. 4 gyerekkel egyedülállóként szeretném felvenni használt ingatlan vásárlásra a 2.750.000-et. Az ingatlanra most kötnénk szerződést, viszont elválva még nem vagyok. Ha a férjem lemond róla, igényelni tudom?
Köszönöm.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 08:43

Kedves Antónia!
A CSOK jogosultsághoz szükséges benyújtani a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot.

Mihály szerint:

2019-07-30 - 14:15

Tisztelt hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy a sima csok, mármint nem a falusi csok érdekel.
3 gyerek után mennyi tb jogviszonyt kell igazolnunk használt lakásvásárlásánál?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:48

Kedves Mihály!
Normál CSOK használt lakásvásárlás esetén 3 gyermek után igényelni kívánt CSOK-hoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolása szükséges, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

József szerint:

2019-07-29 - 22:45

Kérdésem a következő. Ha a használt lakást, amit a falusi csok támogatásával vásárolnának meg, akkor van-e valami adózási kötelezettség mind a vevőnek, és az eladónak? És ez százalékban mennyi?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:22

Kedves József!
Az eladónak akkor van adófizetési kötelezettsége, ha a lakást a vásárást követő 5 éven belül adja el. A visszatendő adó mértéke sávos. Konkrét tájékoztatást erről a további részletek ismeretében a területileg illetékes NAV tud adni. A vevőnek illetékfizetési kötelezettsége van. Ennek mértéke 4%. Az illetékalap azonban csökkenthető a CSOK összegével. Illetékkedvezmény is érvényesíthető, ha a vételár nem haladja meg a 15M Ft-ot, a vásárlók 35 év alattiak és első lakásukat szerzik. Ebben az esetben az illeték 2%.

Balázs szerint:

2019-07-28 - 11:59

Olyan kérdésem lenne, hogy a babaváró hitel és a falusi csok ígényelhető egyszerre?
Babavárót házvásárlásra, a falusi csokot meg felújításra ígényelnénk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 14:00

Kedves Balázs!
A babaváró hitel és a falusi CSOK igénybevétele nem zárja ki egymást.

Félix szerint:

2019-07-26 - 20:45

CSOK összege:
CSOK összege használt lakás esetén:
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft
Szeretném megtudni, hogy ennek a táblázatnak, mik a feltételei? Valójában mit kell egy fiatal házaspárnak beszereznie hozzá?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 12:57

Kedves Félix!
A jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatja. Arról, hogy lakásvásárlás esetén a földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződésen kívül még milyen további dokumentumok szükségesek, IDE kattintva tájékozódhat.
Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Heléna szerint:

2019-07-23 - 08:46

Jó napot!
Férjemmel 12 éve élünk egy két szintes családi ház felső szintjén (kb. 90 négyzetméter). Két gyermekünk van. Svájci frank alapú jelzáloghitel van a házon, és az ingatlan teljes egésze anyósom nevén van.
Jogosultak lehetünk-e a férjemmel a CSOK-ra, ha nincs a nevünkön az ingatlan, és a lakrészünket felújítani szeretnénk?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:47

Kedves Heléna!
Korszerűsítésre csak preferált településen lévő ingatlan esetében vehető igénybe a falusi CSOK. Ebben az esetben is feltétel, hogy az ingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdonrészük legyen.

Szilvia szerint:

2019-07-17 - 22:27

Jó estét kívánok!
Babaváró hitellel kapcsolatos a kérdésem: voltunk bent a bankban, jogosultak vagyunk a babaváró hitelre, (minden szükséges papîr megvan hozzá), viszont nem a 10M Ft-ra, mert állítólag most hozták ezt be, nem lehet az összes hitelünk 15M Ft-nál több! Jelen esetünkben van 7,3M Ft hitelünk, de így nem kaphatjuk meg a 10M Ft szabad felhasználású babaváró hitelt, csak a 5M Ft hitelt! De ha a 10M Ft babavárót hitelkiváltásra venném fel, akkor megkapjuk!
Ha arra vennénk fel, de nem hitelkiváltásra fordítanánk, azt ki ellenőrzi?
Ez minden banknal így van vagy csak mi vagyunk rossz banknál?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 10:32

Kedves Szilvia!
A 15 milliós összeghatárra vonatkozó korlátozás nem minden banknál érvényes. Ha azonban hitelkiváltásra igénylik a babaváró hitelt, akkor arra is kell fordítani. A hitelkiváltást – adott esetben – a bank végzi és a fennmaradó összeghez csak a hitelkiváltást követően juthatnának hozzá.
Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják az igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő babaváró hitelkonstrukciót!

András szerint:

2019-07-17 - 17:24

Jó napot!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy 2 gyermekünk van és még 1-et bevállalással szeretnénk, de azt nem tudom, hogy mi ki tudjuk-e használni a falusi csokot, mert nekem az élettársam már sajnos nem dolgozik, de 2 évig a Felső Tisza vidéknél dolgozott és már kb. úgy 5 hónapja, hogy nem dolgozik csak napi bejelentéssel.
Így is jogosultak vagyunk a falusi csokra?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-17 - 22:15

Kedves András!
Napi bejelentés esetén sajnos nem áll fenn a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony.

István szerint:

2019-07-16 - 22:31

Üdv!
Voltak olyan hírek, hogy 3 gyermek esetén a 2,2 milliós használt lakásvásárlásos CSOK-ot felújításra is igénybe lehet venni. Ez csak tervezet volt, amely nem valósult meg?
Illetve jelenleg van két gyermekünk, akik 2015, 2018-ban születtek és most várjuk a 2019. 08-ra kiírt újabb gyermeket. Ha jól értelmeztem a törvényt, akkor mi a jelzáloghitel elengedéséből 4 millió Ft-ra leszünk jogosultak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 14:33

Kedves István!
Fenti tervezetről nem hallottunk.
A most születendő gyermekük után jogosultak lehetnek a 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha minden további feltétel is teljesül.

Katalin szerint:

2019-07-13 - 20:23

Tisztelt Hitelnet!
Két gyermekünk után szeretnénk igénybe venni a Falusi csok-ot korszrrűsítésre. Ha jól tudom, minden feltételnek megfelelünk. A házat édesanyám nekem ajándékozta, 100%-ban az én nevem van. Egy hitelszakértőtől azt az információt kaptam, hogy ebben az eseteben nem gond, ha nincs része a férjemnek is a házban, igényelhetem egyedül is a csok-ot. Ha megkapjuk a támogatást, hogy fog kinézni a folyósítás? A számlák benyújtása után kapjuk meg az összeget, részletekben, vagy egy összegben?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 08:48

Kedves Katalin!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében mindkét házasfél kell, hogy rendelkezzen tulajdonrésszel a CSOK igénybevételével korszerűsítendő ingatlanban. Ez jogszabályi előírás, erre vonatkozó kivételt nem tartalmaz a rendelet. A jogosultsághoz tehát férjének is rendelkeznie kell valamekkora tulajdonrésszel a házban. Tulajdoni arányra vonatkozó megkötés nincsen.
A folyósítás készültségi foknak megfelelően, utólag történik. Ha elvégeztek egy bizonyos korszerűsítési munkálatot, akkor a bank műszaki szakértője megállapítja az elért készültségi fokot és annak arányában történik az első részfolyósítás. Ezt követően a kapott támogatásból újabb munkálatokat tudnak finanszírozni.

Jucus szerint:

2019-07-12 - 14:01

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha használt lakás vásárlására igénybe vesszük a férjemmel a falusi csok-ot 2.600.000 Ft-ot és a 10 év lejárata előtt pl. Debrecenbe szeretnénk venni egy házat, továbbvihetem az összeget és milyen feltételekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 23:22

Kedves Jucus!
A falusi CSOK csak preferált településen történő ingatlanvásárlás esetén vihető tovább akkor, ha a vásárolt ingatlan hasznos alapterülete nagyobb, mint a korábbi ingatlané.

Judit szerint:

2019-07-12 - 08:34

Tisztelt Szakértő!
Anyósom falusi Csok által preferált településen rendelkezik 3/4-ed tulajdoni hányaddal ingatlannal. A fennmaradó 1/4-ed rész férjem tulajdonában áll.
A kérdésem az lenne, hogy van-e mód arra, hogy akár az általam történő vásárlás (mivel nekem nem Ptk. szerinti közeli hozzátartozóm), akár más módon teljes egészében igénybe tudjuk venni a falusi Csok-ot.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 12:22

Kedves Judit!
A CSOK tulajdonrész kivásárlásra nem vehető igénybe.

Krisztina szerint:

2019-07-11 - 09:42

Tiszteil hitelnet.hu!
Érdeklődni szeretnék, ha már van a tulajdonomban egy ingatlan1/1 arányban, ami öröklés útján lett a tulajdonom, viszont 3 gyermekem van és nagyobb ingatlant szeretnék vásárolni, ez kizáró ok lehet csok/szocpol igénylésénél használt lakásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:29

Kedves Krisztina!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot használt lakás vásárlása esetén.

Nóra szerint:

2019-07-10 - 20:13

Üdvözlöm.
A kinézett ingatlan hasznos alapterület méretét milyen dokumentumon tudom megnézni? A földhivatal térkép másolatán nem szerepel.
A választ köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 08:26

Kedves Nóra!
Alaprajz, ha ez rendelkezésre áll. Ha nem, akkor fel kell méretni.

Gábor szerint:

2019-07-08 - 22:08

Tisztelt Szakértő!
2017-ben vásároltunk egy használt lakást CSOK-kal 2 megelőlegező gyermekre. A gyermek 2018-ban megszületett, jövőre tervezzük a 2. gyermeket. Mivel idén július 1-től át tudjuk vinni a CSOK támogatást egy másik ingatlanra, ezért alakult, hogy találtunk egy olyan személyt, akinek a nagyobb családi házát elcseréljük a mi lakásunkkal. 8,75 millió forint az árkülönbözet, ami úgy áll össze, hogy 5 millió forintos munkáltatói hitelt veszek fel, illetve a maradék 3,75 millió forintot pedig önerőből. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a lakásom eladásától számított 30 napon belül le kell jelenteni, illetve a lejelentéstől számított 60 napon belül tulajdonosnak kell lennem. Ez utóbbira irányulna a kérdésem, hogy ez tényleg így van? Azért kérdezem, mert ma kötöttük az adásvételit és nekem csak szeptember végén lesz meg a munkáltatói hitelem. Emiatt úgy terveztem, hogy augusztus 1-én lejelentem és akkor benne leszek a 60 napban.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 11:27

Kedves Gábor!
Ebben az ügyben a járási hivatal illetékes, az ő tájékoztatásuk a mérvadó.

Katinka szerint:

2019-07-08 - 20:55

Jó napot!
Önerő szükséges a falusi csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 11:41

Kedves Katinka!
Ha a falusi CSOK, illetve a hozzá kapcsolódó támogatott hitel összege fedezei a vételárat, valamint a korszerűsítés és/vagy bővítés költségét, akkor nem szükséges önerő. További információt ezzel kapcsolatban ITT olvashat.

S-né szerint:

2019-07-08 - 13:41

Fogyatékkal élő 26 éves, már dolgozó gyermekemet egyedül nevelem 10 éves kora óta. Én öregségi nyugdíjas vagyok.
Milyen feltétekekkel, mennyi összeget igényelhetek, és mire fordíthatom?
Tisztelettel: S-né

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-08 - 15:53

Kedves Asszonyom!
A CSOK 25. életévét betöltött gyermek esetén akkor igényelhető, ha a gyermek megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. A jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges az igénylő részéről, kivéve, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. Nyugdíj esetén a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony információink szerint sajnos nem áll fenn.

Csaba szerint:

2019-06-30 - 20:30

Tisztelt Szakértő!
Én és párom 27 évesek vagyunk, 3 hónapja házasok, és egy két hónapos kisgyermek szülei. Használt családi házat szeretnénk a szülőfalumban vásárolni, melyet természetesen korszerűsítenénk, újítgatnánk is. A potenciális házat még keressük. További két gyermek vállalása esetén jogosultak vagyunk-e a falusi CSOK 10 milliós támogatására? A feltételeknek mindketten megfelelünk. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a 10 millió Ft fele költhető használt ház vételére, és a másik fele a korszerűsítésre.
További kérdésem még, hogy szükséges-e rendelkeznünk önerővel? Mivel az jelenleg nem megvalósítható.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 09:08

Kedves Csaba!
Mivel a korszerűsítésre vonatkozó összeg folyósítása készültségi fok arányosan történik, ezért valamekkora részt el kell végezni a munkálatokból a bank első helyszíni szemléjét követően. Ha nem áll rendelkezésre saját megtakarítás, akkor a kivitelezővel kellene egy későbbi, kb. 2 hetes fizetési határidőben megállapodni. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Mónika szerint:

2019-06-18 - 08:57

Jó reggelt!
Olyan kérdésem lenne, hogy van 3 gyermekem, akikre kaptam 1.900.000 szocpolt. Azt a házat eladtam 2.000.000. Ft-ért. Most falusi csokot szeretnék felvenni vásárlásra + felújításra. 7 hónapja folyamatos a munkaviszonyom. Előtte regisztrált álláskereső voltam. Ha jogosult vagyok, milyen összegre és ha a 2.000.000 Ft-ot bele kell forgatnom a vásárlásba, tehetem kölcsönből?
köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 14:53

Kedves Mónika!
Ha még nem járt le a korábbi lakásra vonatkozó 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom, akkor a szocpol összegét be kell fizetnie egy kincstári felfüggesztő számlára és azt majd a vételár részeként utalja tovább a kincstár a vásárolandó lakás eladójának. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a területileg illetékes járási hivatal tud adni Önnek. A vételár kiegyenlítéséhez maximum 5M Ft igényelhető, de a támogatás összege nem haladhatja meg a vételárat. Az így kapott összeget csökkenteni kell a korábban kapott szocpol összegével és a különbözet vehető igénybe a vásárláshoz. A 10M Ft-ból fennmaradó összeg felhasználható a korszerűsítéshez.
A 3 gyermek utáni 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Ennek hiányában a támogatás sajnos nem vehető igénybe. A területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni arról, hogy kiadható-e az Ön részére a falusi CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

László szerint:

2019-06-17 - 18:30

Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne, hogy a sima csokkal szeretnénk használt lakást vásárolni. Jelenleg van 2 gyermekünk, az egyik 2007, másik 20009-ben született, de 2020 február elején fog megszületni a 3-ik gyermekünk. A tervezett vásárláshoz hitelt is szeretnénk felvenni.
A kérdésem arra irányulna, hogy a felvett hitelből lesz-e lehetőség a kormány által hirdetett jelzáloghitel csökkentésére? Ha igen, akkor mekkora összeggel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-18 - 08:17

Kedves László!
A leírtak alapján 3. gyermekük után igényelhető lesz a tartozáscsökkentő támogatás 4M Ft összegben, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Klaudia szerint:

2019-06-16 - 14:33

Érdeklődni szeretnék, hogy volt tartozásom, szerepeltem a KHR listán, egy összegben kifizettem és hitelt szeretnék felvenni.
Ezt mennyi idő után tehetem meg? Azt mondták 5 munkanapon belül lekerülök. Ez igaz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 10:56

Kedves Klaudia!
A tartozás maradéktalan kifizetése után a negatív információ további 1 évig még passzív státuszban szerepel a rendszerben. Hitelfelvételre legkorábban 6 havi passzív KHR státusz megléte esetén kerülhet sor.

Dénes szerint:

2019-06-15 - 21:33

Jó estét!
Olyan kérdésem lenne, hogy az élettársam szeretné igénybe venni a csok-ot. A ház már meglenne!
Olyan kérdésem lenne, hogy ő 8 éve gyesen van, jogosult-e rá?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-17 - 14:41

Kedves Dénes!
Ha a gyes mellett élettársának nincsen fennálló munkaviszonya, akkor TB jogviszony hiányában a támogatás sajnos nem igényelhető.

Csaba szerint:

2019-06-13 - 16:34

Kedves Hitelnet!
Ha KHR listán szerepelek, de fizetem a tartozásom, ebben az esetben is igénybe lehet venni a CSOKOT és az állami támogatást vagy hitelt felvenni?
Köszönöm.
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-14 - 13:52

Kedves Csaba!
Negatív tartalmú KHR információ esetén hitel nem, de CSOK igényelhető.

Tamás szerint:

2019-06-13 - 12:29

Tisztelt Szakértő!
Feleségemmel igénybe vettük tavaly a CSOK-ot, két gyerek vállalása mellett, használt lakás vásárlásra.
Az lenne a kérdésem, hogy a Falusi CSOK-ot igénybe tudjuk-e venni? Nem a teljes 2,6 millió Ft-ot, hanem a már kiutal 1,430 millió és 2,6 millió közti különbözetet? Az a település, ahol házat vásároltunk, benne van az elfogadott települések listájában.
Köszönettel,
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 14:06

Kedves Tamás!
A leírtak alapján 2 gyermek után a falusi CSOK keretében maximum 1,3M Ft összegű korszerűsítési és/vagy bővítési támogatásra lehetnek jogosultak.

Gyula szerint:

2019-06-12 - 12:08

Tisztelt Hitelnet szakértő!
Falusi CSOK-ra szeretnénk lakást vásárolni. Amennyiben jelzálog alapú hitelt is felveszünk hozzá, mennyi kedvezményt kaphatunk, ha az ötödik gyermekünk tavaly született?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-12 - 12:56

Kedves Gyula!
Ha a lakáshitel felvétele később történik, mint a gyermek születése, akkor sajnos nem vehető igénybe tartozáscsökkentő támogatás.

Szabolcs szerint:

2019-06-09 - 20:45

Tisztelt Szakértő!
Egy 5 éves kislányunk van a feleségemmel és mindketten 28 évesek vagyunk.
Azt szeretnèm megtudni, hogy ha csak egy kb. 2 millió forintos lakást szeretnènk megvenni, akkor a vissza nem térítendő elvileg max. 600.000 Ft-os támogatást is megkaphatnánk rá? Vagy ahhoz drágább lakást kell néznünk?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 11:21

Kedves Szabolcs!
A kb. 2 millió forintos lakás vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha az adott lakás megfelel minden CSOK követelménynek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Krisztina szerint:

2019-06-09 - 10:20

Tisztelt szakértő.
Az lenne a kérdésem, hogy Eszközkezelői kihirdetett ingatlan árveréses ingatlanra is igényelhető a falusi csok? Még az lenne a kérdésem, ha megvan a 2 éves munkaviszony, de júniustól közmunkán dolgozik, így is igényelhető a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-13 - 09:01

Kedves Krisztina!
Árveréses ingatlan CSOK-kal történő finanszírozása speciális eset. A hitelintézeteknél érdeklődhet ezzel kapcsolatban.
Ha a használt lakásvásárláshoz a normál CSOK-ot szeretnék igényelni, akkor elfogadható a közfoglalkoztatotti jogviszony, falusi CSOK azonban ebben az esetben nem igényelhető.

Éva szerint:

2019-06-06 - 19:29

Érdeklődni szeretnék, hogy falusi csokra szeretnénk házat vásárolni. Az ingatlant már kinéztük. Meg vagyunk rá egyezve.
Kérdésem, hogy minél előbb le tudjuk bonyolítani a vételt, ahhoz milyen előkészületek kellenek? Vagy várjunk meg az adásvételi szerződéssel a július elejét?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:04

Kedves Éva!
Az adásvételi szerződés megkötésével nem szükséges megvárni a július elsejét, de a támogatási kérelem csak ettől a dátumtól kezdve lesz benyújtható. Az igényléshez TB jogviszony igazolást – mely nem lehet 30 napnál régebbi – és erkölcsi bizonyítványt kell benyújtani.

Krisztián szerint:

2019-06-06 - 11:11

Hol kell megtenni a kezdő lépést a falusi csokban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-07 - 09:52

Kedves Krisztián!
Elősként a falusi CSOK jogosultsági feltételeit szükséges megismerni. Erről IDE kattitnva tájékozódhat vagy a hitelintézeteknél érdeklődhet.

Renáta szerint:

2019-05-21 - 21:07

Tisztelt Hitelnet!
A férjem egyéni vállalkozó, de mellette van bejelentett munkája is. Ez kizárja a Csok igénybevételét? Mert a napokban ezt olvastam.
Köszönettel.
Renáta

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:09

Kedves Renáta!
Az egyéni vállalkozói jogviszony önmagában nem zárja ki a CSOK jogosultságot. A támogatott ingatlanban azonban nem működhet vállalkozás.

Júlia szerint:

2019-05-21 - 20:51

Énekem az lenne a kérdésem, hogy a használt lakásvásárlására lehetne-e vályogházra igénybe venni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-22 - 08:19

Kedves Júlia!
Nincsen szerkezeti megkötés, tehát elvileg vályogházra is igényelhető a CSOK, ha az ingatlan minden további feltételnek is megfelel. Ezen túlmenően kell, hogy legyen vízszigetelése, a ház körül járda és csapadékvíz elvezetés.

Botond szerint:

2019-05-20 - 23:51

Tisztelt szakértő,
a csok igénybevételének egyik feltétele, hogy az igénylő pár egyik tagja vállalja, hogy 180 napun belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik. A gyes és a gyed nem tartozik ide. A vállalást 10 éven keresztül ellenőrzik.
A kérdésem a kévetkező: amennyiben a feleség vállalja, hogy 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik, de ismét gyermek fogan, akkor a hatályos jogszabályok szerint nem tartozik tébbé a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottak körébe. Jól látom, hogy az újabb gyermek vállalásával megszegi a szerződést?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-21 - 08:27

Kedves Botond!
A 180 napon belüli magyarországi TB jogviszony létesítésére annak van lehetősége, aki a kérelem benyújtásakor külföldi munkaviszonnyal rendelkezik. Ha a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül nem létesít hazai TB jogviszonyt, akkor nem teljesíti a szerződésben vállalt feltételt.

Julianna szerint:

2019-05-20 - 12:43

Üdv,
kérdésem annyi lenne, hogy használt családi házra is lehet-e igényelni a 2,2M Ft-ot 3 baba vállalása esetén? De ez a ház nem falusi CSOK-helyen van, sima város. Nem gond, hogy nem “lakás”, mert mindenhol ezt írják.
Nagyon köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-20 - 12:56

Kedves Julianna!
A normál CSOK keretében is igényelhető a támogatás használt családi ház, lakás vásárlásához egyaránt. A CSOK-ot nemcsak meglévő, hanem vállat gyermek után is igényelhetik, ha házastársi kapcsolatban élnek és legalább egyikük 40 év alatti a támogatás iránti kérelem benyújtásakor.

Zsuzsi szerint:

2019-05-10 - 08:11

Tiszteletem.
Külföldön élünk két gyerekünkkel, haza szeretnénk költözni. Szeretnénk használt házat vásárolni. Hosszú évek óta külföldön élünk, s nincs lakcímkártyánk.
Ez mennyire lehet hátrány?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:14

Kedves Zsuzsi!
Az igényléshez szükséges magyarországi bejelentett lakcím.

Roxi szerint:

2019-05-10 - 08:09

Üdv.
Tavaly eladtam házat. Most pedig venni szeretnék csokra. Akkor elutasítanak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 09:04

Kedves Roxi!
Nem zárja ki a CSOK jogosultságot a korábbi lakáseladás. Július elsejétől történő igénylés esetén az 5 éven belül eladott ingatlan árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség is megszűnik.

Éva szerint:

2019-05-09 - 14:12

Tisztelt Hitelnet!
A fiam nevére írattam a házat kb. 5 éve. Három éve el lett adva, amiből lakást vásároltam az ő nevére, így lakástulajdonnal rendelkezik. Most szeretné felvenni a CSOK-ot és a kedvezményes kamatú hitelt.
Jogosult rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:59

Kedves Éva!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Ha fiának van eltartott gyermeke, vagy házastársával együtt vállalnak gyermeket, továbbá megfelelnek a fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételeknek, akkor igényelhető a támogatás.

Jolán szerint:

2019-05-09 - 10:48

Szia!
Érdekelne, hogy Bócsán június egytől a önkormányzatnál lehet kérni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:50

Kedves Jolán!
A falusi CSOK Bócsán is elérhető lesz, várhatóan július elsejétől. A támogatás iránti kérelmet a hitelintézetekhez lehet majd benyújtani.

Anna szerint:

2019-05-08 - 20:33

Egyedül, de még bíróság által nem elváltként, szeretném két meglévő gyermekem után a CSOK-ot, megyeszékhelyen vásárolandó, 15-16 millió forint vételár esetén, 11 millió önerővel + hitellel, igénybe venni.
Jogosult vagyok rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 13:28

Kedves Anna!
A CSOK igényléséhez szükséges a válásról és gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat is.

Ildikó szerint:

2019-05-08 - 16:36

Én a falusi CSOK-kal kapcsolatban érdeklődnék. Három gyermekem van. 11 éves, 18 éves, aki most végez a gimnáziummal és 20 éves, aki velünk lakik, de már van munkaviszonya.
A kérdésem pedig az lenne, hogy a legidősebb gyermekem után is megjár-e a CSOK támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-09 - 14:33

Kedves Ildikó!
A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő, 25 éves kor alatti eltartott gyermek után igényelhető. Erről bővebb információt ITT olvashat.

László szerint:

2019-05-07 - 21:43

Aki már felvette a sima csokot, az is felveheti a lakásfelújításra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:37

Kedves László!
Információink szerint normál CSOK igénybevétele esetén is igényelhető lesz a falusi CSOK lakásfelújításra.

Evelin szerint:

2019-05-07 - 09:59

Jó napot kívánok.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy 4 órás munkaviszonyonyom van, abból is elegendő 6 hónap a csok intézéséhez?
Előre is köszönöm válaszát.
Üdvözlettel.
Evelin

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 10:08

Kedves Evelin!
Igen, ez esetben is elegendő a legalább 180 napos TB jogviszony igazolás.

Péter szerint:

2019-05-07 - 09:19

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy az asszonyhitelt, a már megszületett 3 gyermekünkre is igényelhetjük, vagy csak a születendő gyermekekre adják? Valamint, jól értelmezem, hogy használt házra a maximum, minden támogatási formát egybevéve, a felvehető támogatás és hitel összege: 15M Ft hitel – 10M Ft asszonyhitel – 2,2M Ft csok?
Előre is köszönöm válaszukat!
Tisztelettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:26

Kedves Péter!
Maga a babaváró hitel igényelhető már meglévő gyermekek esetén is, de a kedvezmények (kamatmentesség, tartozáselengedés9 csak a 2019. július 1. után született gyermekek után lesznek érvényesíthetők.
A fenti támogatási formák elérhető lehetnek használt lakás vásárlása esetén, ha minden jogosultsági feltétel teljesül.

Andrea szerint:

2019-05-06 - 21:38

Üdv.
Még annyi volna a kérdésem, hogy ápolásra lehete igényelni csokot, mert egy kisebb lakás van a nevében, az nem baj-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:12

Kedves Andrea!
Ha Ön ápolási díjban részesül, jogosult lehet CSOK-ra. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot.

Andrea szerint:

2019-05-04 - 21:24

Üdvözlöm.
Szeretnék érdeklődni, hogy ápolásin vagyok és szeretném igénybe venni a csokot. Van lakás a nevemen. 3 gyermekem van. Arra mennyi járna?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:16

Kedves Andrea!
3 gyermek után használt lakás vásárlásra 2,2M Ft, illetve a falusi CSOK keretében 5M Ft igényelhető, valamint további 5M Ft felújításra, korszerűsítésre. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a jogosultságot.

Bálint szerint:

2019-05-04 - 13:38

Tisztelt hitelnet.
Még azt szeretném kérdezni, két gyermek vállaláshoz egy év folyamatos bejelentést tb-t olvastuk.
Kérdés: elég ha csak nő részéről van több mint egy év, férj részéről még nincs fél év.
Ez kizáró ok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 14:42

Kedves Bálint!
A CSOK jogosltsághoz elegendő, ha a támogatott személyek egyike rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal.

Gergő szerint:

2019-04-30 - 10:17

Üdv.
Csok-ra vesszük a házat, de volt egy albérlő, aki tartozást halmozott fel a villanyban.
Ez befolyásolhatja a bank elbírálatát?.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:50

Kedves Gergő!
Ha nem terhelték a tartozást a házra, és az kiegyenlítésre kerül, úgy nem jelenet majd problémát az elbírálásnál.

Krisztina szerint:

2019-04-30 - 09:22

Tisztelt CSOK!
Krisztina vagyok, egyedülálló anyaként nevelem 13 éves fogyatékos gyermekem. Most vásárolják meg lakásom.
Érdeklődni szeretnék fogyatékos gyermekem után milyen lehetőségek állnak rendelkezésemre. Még semmi lakáscélú támogatást nem használtam ki.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:47

Kedves Krisztina!
Használt lakás vásárlásához 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt ez elérhető lakáshitelekről is, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Attila szerint:

2019-04-30 - 08:50

Tisztelt Hitelnet!
Az szeretném megkérdezni, hogy kinek kell előbb utalni az OTP-nek a CSOK-ot vagy a Fundamentának a hitelt a letéti számlára? A 2 ügyintézőből 2 mást mondott ami eléggé idegesítő. Lehetne erre kérnem némi jogi tájékoztatást is az önök részéről. Sajnos mindenki másra mutogat, hogy ki utaljon előbb.
Előre is köszönöm megtisztelő válaszukat.
Üdv.
Atti

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:54

Kedves Atti!
Információink szerint a Fundamenta hitelének ügyvédi letéti számlára kell érkezni. Ahhoz, hogy a Fundamenta folyósítson, az OTP-nek szükésges egy igazlást kiadni az ügyfelek CSOK jogosltságáról. Ezt követően a Fundamenta utalja a hitelt a letéti számlára. A CSOK folyósításhoz az OTP részére a Fundamenta kölcsnszerződésre és teljesítésigazolására lehet szükség.

Szilvia szerint:

2019-04-29 - 08:58

Tisztelt Szakértő!
A kérdésem az lenne, hogy az ingatlanomon több végrehajtás is be van jegyezve, de most a Falusi CSOK keretében lenne rá vevő. Befogafdható így az ingatlan? Tudják rá igényelni a falusi CSOK-ot?
Köszönöm.
Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:23

Kedves Szilvia!
A falusi CSOK júliustól lesz igényelhető. Végrehajtással terhelt ingatlan finanszírozása azonban speciális eset. A támogatás igényvevételére valószínűleg csak a végrehajtási jog törlése után lesz lehetőség.

István szerint:

2019-04-26 - 09:21

Lehet-e ingatlant vásárolni csokra, ha jelzálog terheli? Úgy tudom, hogy a csokot csak hitelmentes ház vásárlásra lehet fordítani.
Előre is köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 09:36

Kedves István!
Jeláloggal terhelt ingatlan vásárlására is felhasználható a CSOK. Amennyiben a vevő által átadott önerőből nem tehermentesíthető az ingatlan, akkor a vevő által felvett hitelből vagy a CSOK-ból is megoldható ez.

Szilvia szerint:

2019-04-26 - 09:05

Tisztelt ügyintéző!
Használt lakást szeretnék vásárolni 2 gyermekre igényelve a csok-ot, azonban egyre már igénybe vettem anno a szocpolt.
Kérdésem, hogy július 1-től ebben az esetben mennyi támogatásra lennék jogosult?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 09:18

Kedves Szilvia!
Kétféle számítási mód közül választhat. A 2 gyermek után használt lakásra igényelhető 1.430.000 Ft-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a különbözetre lehet jogosult, vagy csak azon gyermek után igényli a támogatást, aki után korábban még nem kapott lakáscélú vissza nem térítendő támogatást. Ez esteben 1 gyermek után 600.000 Ft CSOK-ra lehet jogosult.

D-né szerint:

2019-04-26 - 09:03

Segítségét szeretném kérni az alábbiakban.
Egy ingatlant szeretnék megvásárolni Pusztavacson. Az ingatlanon több végrehajtás van, amit a Fundmenta hitelből és az 1430 000 Ft-os CSO-ból szertettem volna kifizetni. Így is lett az adásvételi szerződés megírva. Most utólag derült ki, hogy a CSO-ot csak teljesen tehermentes ingatlanra vehetem igénybe. Sajnos a Fundamenta is csak akkor utalja ki a megigényelt hitelt, amit már jóváhagyott, ha megkapta a CSOK visszaigazolását. A kiválasztott ingatlant nem vehetem meg, mivel van rajtra végrehajtás, de sajnos már az adásvételi szerződést megírtuk és a 10% előleget is kifizettük az eladónak.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen lehetőségem van arra, hogy az ingatlant megvehessem, de ez csak akkor lehetséges, ha megkapom a két gyerek után járó 1 430 000 Ft összegű CSOK-ot. Ha viszont visszalépek, úgy elveszítem a kifizetett 1 850 000 Ft-ot. Átnéztem a CSOK kizáró feltételeit abban ez nincs benne.
Az írástudatlan ember erről hol tud tájékozódni.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel.
Dné

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 09:17

Kedves Asszonyom!
Végrehajtási joggal terhelt ingatlan esetén – speciális esetén lévén – a bankok feltételként támasztják, hogy a végrehajtási jog törölve legyen az ingatlanról a banki finanszírozás előtt. Ezt tehát más forrásból – akár családi kölcsön – lehetne megoldani.
A CSOK feltételekről teljes körű felvilágosítást a hitelintézetek tudnak adni Önnek.

Zoltán szerint:

2019-04-25 - 13:31

Tisztelt Hitelnet!
Van egy parasztház stílusú ingatlanom ami négy helységből áll. A negyedik helységbe lett kialakítva a fürdőszoba úgy, hogy válaszfallal lett megfelezve a helyiség. A helyiség másik fele kamra lett.
A kérdésem az volna, hogy a kamra helyiséget beszámolják a hasznos alapterületbe? Ezt a kamrahelyiséget kintről tudom megközelíteni. Egy bejárati ajtó lett beépítve. A három helyiség és a fürdőszoba összesen: 59.8 m2. A 0.2 m2-rel kevesebb mint a minimum (60 m2).
Ez miatt elutasíthatják a csokot?
Előre is köszönöm a válaszát: Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 13:42

Kedves Zoltán!
Csak a lakáson belül közvetlenül megközelíthető helyiségek alapterülete számítható be. Mivel adott helyiség csak kívülről közelíthető meg, így sajnos nem számítható be a hasznos alapterületbe. Az előírt 60 m2 alatti hasznos alapterület sajnos elutasításra adhat okot.

Eszter szerint:

2019-04-17 - 23:03

Üdvözlöm.
Kérdésem az lenne, 49 éves vagyok egy egyetemista és egy 6 éves gyermekemre igényelném a csok-ot egyedülállóként.
Igénybe tudom,-e venni?
Választ köszönöm.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:03

Kedves Eszter!
Ha a többi, fenti bejegyzésünkben szereplő jogosultsági feltétel is teljesül, akkor a leírtak alapján igényelhető a támogatás.

Péter szerint:

2019-04-14 - 19:04

Tisztelt szakértő!
Egy használt házat akarunk vásárolni, melynek vételára 48 millió forint. 4 gyermek után szeretnénk igénybe venni 2.750.000 forint csok támogatást és 15.000.000 forint csok hitelt. Jogosultak vagyunk-e a fentiekre, ha az adásvételi szerződést most kötjük meg és csak július 1. napja után nyújtjuk be a kérelmet a hitelintézetnél, vagy csak július 1. napját követő szerződéskötés esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 10:30

Kedves Péter!
Információink szerint az adásvételi szerződés július 1. előtt is megköthető.

Csabi szerint:

2019-04-14 - 17:15

Üdvözletem.
Saját, illetve másik két testvéremé a nevünkön lévő ingatlan 2/5, 2/5, 1/5 arányban.
A kérdésem az lenne, a 2 gyermekem utáni falusi csokból kivásárolhatom mindkét testvérem részét, hogy 100%-os tulajdonos legyek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 11:03

Kedves Csabi!
A támogatás résztulajdon megvásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Az elérhető legkedvezőbb konstrukciókról Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Beáta szerint:

2019-04-14 - 12:33

Jó napot!
Érdeklődnék, a falusi csokot igénybe szeretném venni két gyermekre. Lakásvásárlásra szeretném, korszerűsítésére nem.
Akkor lakásvásárlásra igényelhetem a 2.600.000 Ft-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-15 - 11:13

Kedves Beáta!
Használt lakás vásárlásra az összeg fele lesz felhasználható akkor is, ha korszerűsítésre nem kívánja igénybe venni a támogatást.

Réka szerint:

2019-04-10 - 21:24

Kedves Szakértő!
Szeretnénk a csokot 3 gyermek után igénybe venni tetőtér beépítésére. Lehet kizáró ok az, ha az ingatlan jelzálog alapú szabad felhasználású kölcsönnel terhelt az ingatlan értékének kb. 30%-ig?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-11 - 13:20

Kedves Réka!
Ha a szabad felhasználású hitelt nyújtó bank hozzájárul a CSOK-ot biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom megelőző bejegyzésére, akkor műkdöhet az igénybevétel.

Dávid szerint:

2019-04-10 - 20:00

Tisztelt Szakértő!
Áprilisban vennénk használt lakást a feleségemmel, igénybe veszünk 2 bevállalt gyerekre CSOK-ot.
A kérdésem az lenne, hogy a júliusban életbelépő módosításokkal lesz-e lehetőségünk visszamenőleg a 10 milliós kamattámogatot hitellel kiegészíteni a jelenleg felvett CSOK-ot?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-11 - 13:27

Kedves Dávid!
Visszamenőlegesen sajnos nem lesz lehetőségük a kamattámogatott hitel igénybevételére.

Tamás szerint:

2019-04-09 - 19:17

Tisztelt Szakértő, Tanácsadó!
Érdeklődnék, hogy a bér jövedelemből származó folytonos TB biztosítással visszamenőleg pontosan mekkora idővel kell rendelkeznem? Ha jól értesültem 180 nap. Ebből kifolyólag adódik azon kérdésem, hogy abban az esetben ha Én munkahelyet váltottam és a váltáskor 22 napig regisztrált álláskereső voltam (2019.02.26 az utolsó munkában töltött nap és 2019.03.20 az új munkahelyemen töltött első nap. Ezen időszak között álláskeresési járadékban részesültem.)
Ezen helyzetben Én kizárólag ezen feltételt vizsgálva jogosult vagyok használt lakás vásárlás céljából CSOK-ot igénybe venni?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 11:27

Kedves Tamás!
A leírtak alapján rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Viktória szerint:

2019-04-09 - 10:05

Üdvözlöm,
A következő lenne a kérdésem: jelenleg 50-50%-os tulajdonnal rendelkezünk a lakásunkban férjemmel. Két gyermekünk van. Eladhatom-e a tulajdonrészemet a férjemnek úgy, hogy azt ő a CSOK támogatásból vásárolja meg?
Várom válaszát,
Köszönettel,
Viktória

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 15:06

Kedves Viktória!
A leírt esetén – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – nincs lehetőség CSOK igénybevételre.

P-né szerint:

2019-04-05 - 09:46

Üdvözlöm.
Az általunk csokra vásárolni kívánt ház fürdőszobájában nincs fütés. A helyszini szemle előtt szereltet fel az eladó hálózatba kötött fali fűtőteset. Ezen felül a kérdésem még az lenne, hogy a helységeknek milyen padlóburkolattal kell rendelkeznie? A szobákban padlószőnyeg, a közlekedőben járólap, a konyhában linóleum és azon padlószőnyeg található. Víz, villany gáz benn van. A konyha főzésre alkalmas. A padlóburkolatok miatt elutasíthatják a kérelmünket?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:55

Kedves Asszonyom!
A padlóburkolatok információink szerint megfelelőek a CSOK jogosultsághoz.

Erzsébet szerint:

2019-04-05 - 01:27

Üdvözlöm!
Soha nem vettem igénybe semmilyen állami támogatást. Mindig is egyedül neveltem – nem éltem házasságban -ma már 21 éves egyetemista lányomat.
Hogyan tudom igénybe venni a 600.000 Ft Csok-ot? Rokkant ellátásban vagyok, nem rehabitálható, 60 éves.
Köszönettel: Erzsi

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 08:36

Kedves Erzsébet!
Nyugdíjasként Ön sajnos nem rendelkezik a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonnyal.

Veronika szerint:

2019-04-04 - 19:48

Érdeklődnék, 2019. június elsején tudom beadni a jelzáloghitel és csok kérelmeket. Jól értem, hogy használt lakás esetén 180 nap áll a rendelkezésemre az adásvételi szerződés megkötése után? Mert a hitelintézet szerint ez csak 120 nap.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:36

A hatályos CSOK rendelet értelmében a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül kell kérni a hitelintézettől.
Amennyiben a 341/2011. (XII.29.) kormányrendelet szerinti otthonteremtési lakáshitelt szeretné igénybe venni, úgy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását, lakásvásárlás esetén a lakásra, lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül kell kérni a hitelintézettől.
Mivel a CSOK és a lakáshitel együttesen igényelhető, ha az említett lakáshitelt szeretné igénybe venni, úgy valóban 120 napon belül szükséges benyújtani a kérelmet. Más típusú lakáshitel igénybevétele esetén a 180 napos benyújtási határidő figyelembevételével történhet az igénylés.

Anna szerint:

2019-04-04 - 18:15

Üdvözlöm.
Olyan kérdésem lenne, hogy a gyermekeim 3 kisgyermekkel használt családi házat vásárolnának.
Mivel nagyon távoli az új CSOK (hitel) bevezetésének ideje, ezért mi szülők megfinanszíroznánk a hiányzó összeget. Ők ennek fejében bizonyos % tulajdont ránk íratnának, hogy tudják igazolni a pénz eredetét. Én viszont úgy értelmezem, hogy akkor elesnek a 2.2M vissza nem térítendő CSOK-tól.
Kérdezném, hogy így van-e vagy valami közös osztatlan tulajdonnal ez megoldható-e?
Köszönettel várom válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 09:45

Kedves Anna!
Ha Önök is tulajdonrészt szereznek a célingatlanban, akkor gyermekei sajnos valóban elesnek a CSOK jogosultságtól.

Zsuzsanna szerint:

2019-04-03 - 17:32

A CSOk igénybe vehető a babaváró hitel mellett is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:40

Kedves Zsuzsanna!
A CSOK és a babaváró hitel információink nem zárja ki egymást.

Tünde szerint:

2019-04-03 - 11:44

Azt szeretném kérdezni, június 1-én lehet intézni a falusi csokot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:05

Kedves Tünde!
A falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet még nem jelent meg, így a támogatás hatályba lépésének pontos dátuma sem ismert egyelőre.

Richárd szerint:

2019-04-02 - 23:00

Kedves Hitelnet.hu
Hol és mikor tudnám igenyelni a falusi csokot? Mert 2 bankhoz is tartozom, de egynél se látom ezt az opciót.
Kérem segítsen nekem ebben a helyzetben.
Köszönöm előee is a válaszát.
Üdvözlettel: Richárd

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 08:50

Kedves Richárd!
A falusi CSOK jelenleg még nem érhető el. A tervezet szerint július elsejétől, de legkésőbb szeptembertől lesz igényelhető.

Veronika szerint:

2019-04-02 - 16:11

Jó napot!
Azután szereték érdeklődni, hogy falusi csok esetén felvető még plusz hitel bővítés céljából?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-03 - 12:39

Kedves Veronika!
A falusi CSOK mellé lakáshitel igénylésére is lesz lehetőség.

László szerint:

2019-03-29 - 13:07

Érdeklődni szeretnék, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a csok igénybevételéhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 13:34

Kedves László!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Annamária szerint:

2019-03-29 - 13:06

Jó napot kívánok!
Párommal van 2 gyermekünk. Nem vagyunk házasok.
Kaphatunk támogatást a meglévő 2 gyermekre, ha van önerőnk?
A megvásárolt használt ingatlan lehet közös tulajdonba?
Mennyi időbe telik mire elbírálják a hitelt meg a csokot?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 13:33

Kedves Annamária!
CSOK igénylésre akkor is jogosultak lehetnek, ha rendelkeznek önerővel. Alapfeltétel, hogy a CSOK-kal finanszírozott ingatlanban mindketten szerezzenek tulajdonrészt. Az elbírálási idő lakásvásárlás esetén 30 nap. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Kristóf szerint:

2019-03-29 - 13:05

Tisztelt Válaszadó!
Érdeklődnék, hogy fel tudok-e venni CSOKot és milyet használt ház (vagy lakás) vásárlására Budapesten?
42 éves elvált 3 gyerekes apuka vagyok. A kiskorú gyerekek a jogerős bírósági végzés alapján hozzám lettek elhelyezve. A tulajdonomban van már Budapesten ház 1/1 arányban.
Vagy fel tudom-e venni a CSOKot a már meglévő házam felújítására?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 13:30

Kedves Kristóf!
A CSOK lakásfelújításra nem vehető fel. (Korszerűsítésre igényelhető lesz, de csak meghatározott 5000 fő alatti kistelepüléseken, a falusi CSOK keretén belül.)
Használt lakóingatlan vásárlása esetén 2.200.000 Ft összegű CSOK-ra lehet jogosult, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Mónika szerint:

2019-03-29 - 13:00

Részben készpénzben szeretném a lakást megvásarolni és a fennmaradót szeretném két gyerek után kérni hozzá, a szocpolt 1.430.000 Ft-ot.
Ehhez kell így munkálktatói igazolás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 13:13

Kedves Mónika!
CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén a vételár legfeljebb 10%-a adható át készpénzben, a többit bankszámlára szükésges teljesíteni. A CSOK jogosultsághoz ez esetben is szükséges legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

M-né szerint:

2019-03-29 - 11:00

Jó napot kívánok!
2015-ben igénybe vettem a CSOK-ot 3 gyermekre és arra lennék kíváncsi, hogy született még egy gyermek és arra az egy gyerekre is ki lehet-e használni házvásárlásra a CSOK-ot, esetleg még egy gyermek bevállalásával plusz kölcsönmel?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 11:55

Kedves Asszonyom!
Ha a korábbi lakásvásárláshoz lakáscélú kölcsönt is vett igénybe, amely jelenleg is fennáll, akkor annak csökkentésére is igénybe veheti utóbb született gyermeke után a CSOK-ot, melynek összege ez esetben 400.000 Ft. Újabb lakásvásárlás esetén 4. és vállalt gyermek után is igénybe vehető a CSOK. Ez utóbbi esetben feltétel a házastársi kapcsolat és az igénylők egyikének életkora 40 év alatt kell, hogy legyen a támogatási iránti kérelem benyújtásakor. A magzat, a betöltött 12. terhességi hét után már meglévő és nem vállalt gyermeknek számít.

Bea szerint:

2019-03-29 - 09:56

Üdvözlöm!
Használt magánházat tudnánk megvásárolni úgy, hogy a vételár zöme rendelkezésünkre áll és csak a fennmaradó összeget szeretnénk CSOK-ból és hitelből fizetni. Az eladónak sürgősen szüksége van egy ingatlanépítéshez a vételár nagyobbik részére, viszont csak 12 hónap múlva tud kiköltözni az ingatlanból. Így az adásvételi szerződéstől több mint 180 nap telne el. Mi lehet erre a megoldás? Ha nem tudunk megállapodni több éves keresgélésünk ismét eredménytelen lesz. Most kellene a házat lefoglalni, ahhoz, hogy a miénk lehessen.Az eladó későbbi kiköltözése számunkra nem okoz gondot.
árom mielőbbi hozzáértő véleményüket, megoldási javaslatukat.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 10:37

Kedves Bea!
Megoldás lehet, ha egyelőre csak előszerződést kötnek. A végleges adésvételi szerzdőést pedig úgy kötik meg, hogy beleférjenek a 180 napos igénylési határidőbe.
Másik megoldás, hogy már most adásvételi szerződést kötnek és a CSOK kérelemet is benyújtják 180 napon belül. A folyósítást kérhetik egy későbbi időpontra is. Nem feltétel az sem, hogy a folyósítás és a birtokbaadás időpontja egybe essen. Arra figyelni kell, hogy a támogatás folyósítását követő 90 napon belül Önöknek állandó lakóhelyet kell létesíteni a támogaottt ingatlanban, aminek igazolásaként a lakcímkártyát is be kell mutatni a hitelintézetnek.
További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz javasoljuk, hogy keressék meg a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát, ahol díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Tamás szerint:

2019-03-28 - 21:57

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy használt panel lakásra is lehet igénybe venni a CSOKOT?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:30

Kedves Tamás!
Használt panel lakás vásárlásához is igényelhető CSOK a fenti bejegyzésben olvasható feltételekkel.

Rozália szerint:

2019-03-28 - 20:51

Szia!
Használt lakásra szeretnék csokot plusz hitelt felvenni.
Mit kérnek hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 23:32

Kedves Rozália!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

Gábor szerint:

2019-03-28 - 20:05

Tisztelt Hitelnet!
2017-ben használt lakást vettünk CSOK segítségével 2 megelőző gyermekre. 2018-ban megszületett 1 gyermekünk. Közben úgy döntöttünk, hogy inkább egy nagyobb családi házat szeretnénk venni. A 2019. július 1-i módosítással tudomásom szerint már nem kell kivárnunk az 5 évet, hogy át tudjuk vinni a másik házra a CSOK-ot, így nem bukjuk el. A gyakorlatban ez hogy működik? Július 1. után vissza kell fizetni az 1,43 M Ft-ot és utána lehet eladni? Illetve ezt az összeget kell vagy csak a másik meg nem született gyerekre vonatkozóan?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 07:46

Kedves Gábor!
Az új rendelezés alapján a lakáseladáskor a támogatás összegét majd be kell fizetni egy kincstári felfüggesztő számlára és az újabb lakás vásárlásakor a kincstár visszautalja azt, ha nagyobb hasznos alapterületű lakást vásárolnak az eladottnál és a korábbi lakás árát továbbforgatják a vásárolandó lakás vételárába.

Árpád szerint:

2019-03-28 - 14:10

5 gyerekünk van! Nem vettünk igénybe sose semmit utánuk, de most bajban vagyunk. Sajăt házunkat árverezik.
Kérdésem: 44 évesek vagyunk páromal, igénybe vehetünk valamit lakásvásárlásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 14:13

Kedves Árpád!
Árverés esetén adataik valószínűleg szerepelnek negatív információval a KHR-ben, így hitelfelvételre nincs lehetőség. A CSOK jogosultságot a negatív KHR információ nem zárja ki. Ennek feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.

Anikó szerint:

2019-03-28 - 11:12

Ha a szóbanforgó, megvásárolni kívánt ingatlan eredetileg szüleim tulajdonában volt, de az Eszközkezelő korábban megvásárolta, én most a visszavásárláshoz 2 gyerekkel igénybe vehetem-e a Csok-ot és milyen összegben?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 12:19

Kedves Anikó!
A CSOK eszközkezelős ház vásárlásához is igénybe vehető információink szerint. A támogatás összege 2 gyermek után: 1.430.000 Ft.

Anita szerint:

2019-03-27 - 18:19

Üdvözlöm!
2 gyermekünk van, közülük az egyiket gyámként nevelem gyakorlatilag születése óta.
Igényelhetünk-e utána is csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 11:31

Kedves Anita!
Az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a támogatás a gyermek szüleinek halála esetén. Ha ezen feltételek mindegyike teljesül, úgy igényelhető a támogatást a gyámként nevelt gyermek után is.

Katalin szerint:

2019-03-25 - 14:21

Élettársi kapcsolatra nem jár a csok? Nyárra tervezzük az esküvőt, de most szeretnénk igénybe venni a csok-ot.
Így lehet-e? Most kezdtük el a lakásvásárlást. Van 1 gyermekem, 16 éves, előző kapcsolatomból. Akkor nem tudjuk igénybevenni, ha élettársak vagyunk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-25 - 14:23

Kedves Katalin!
Meglévő gyermek után élettársi kapcsolat esetén is igénybe vehető a CSOK akkor is, ha nem közös a gyermek.

Ivett szerint:

2019-03-25 - 07:35

A házat, amit venni szeretnénk, egyik szobában nincs betonaljzat.
Ez feltétele a csoknak? Vagy ettől még megkaphatjuk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-25 - 08:35

Kedves Ivett!
Betonaljzat nélkül a ház sajnos nem CSOK-képes.

Katalin szerint:

2019-03-24 - 19:48

Zártkerti lakható házra is megkapható?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 22:38

Kedves Katalin!
A tulajdoni lap alapján lakóház vagy lakás megnevezésű ingatlan esetében igényelhető CSOK. Zártkertként nyilvántartott ingatlanra sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

Zsanett szerint:

2019-03-23 - 16:45

Szia.
Én 2000 óta gyesen vagyok. 5 gyeremekem van.
Gyesen is igényelhető csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 23:08

Kedves Zsanett!
Csak gyes esetén (ha nincs mellette korábbi munkaviszony), nem áll fenn TB jogviszony. Így sajnos a támogatás nem vehető igénybe.

Ilona szerint:

2019-03-21 - 11:40

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék. Van egy családi házam. El szeretném adni. Egyedül nevelem 3 gyermekemet. Szeretnék venni egy másik házat.
Milyen lehetősegeim vannak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:57

Kedves Ilona!
Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismeretetni fogják a lehetőségeket! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Beáta szerint:

2019-03-18 - 20:05

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék arról, hogy változni fognak-e az igénylési feltételek a falusi csok esetében a meglévő csokhoz viszonyítva?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 23:07

Kedves Beáta!
Alapvetően a normál CSOK esetén előírt feltételek lesznek érvényesek, de bizonyos követelményekben – például TB jogviszony – lesznek eltérések. Minderről pontos információnk a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz.

László szerint:

2019-03-17 - 13:19

Szép jó napot,
falusi csok 3 meglévő gyermek esetén házasoknak, milyen összegű támogatás jár? 10+15 vagy csak 15+2,2 használt házra csak. Nem panel, csak családi ház érdekel.
Mekkora alapterületűnek kell lennie?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:42

Kedves László!
A falusi CSOK keretében 3 gyermek után a vásárlásra 5M Ft összegű támogatás és maximum 15M Ft kamattámogatott lakáshitel vehető fel. A 10M CSOK-ból fennmaradó összeg korszerűsítésre használható fel. Az alapterületre vonatkozóan – jelenlegi információink szerint – a normál CSOK esetén érvényes négyzetméter előírások a meghatározók, vagyis 3 gyermek esetén legalább 60 m2 hasznos alapterület.

Edina szerint:

2019-03-17 - 10:51

Jó napot kívánok!
Mi 2 gyereket nevelünk, egyikük tartós beteg, akivel jelenleg is GYES-en vagyok. Egy ingatlan van a nevemen. Férjem folyamatos munkaviszonyban áll. Családtámogatást még nem vettünk igénybe. Én 39, férjem 42 éves. Nekem 2. házasságom.
Kaphatunk-e CSOK mellé kedvezményes kamattámogatott hitelt?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:42

Kedves Edina!
Használt lakás vásárlásához jogosultak lehetnek CSOK-ra a leírtak alapján. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
A CSOK hitel 2019. július 1-től használt lakás vásárlása esetén is igényelhető lesz, két gyermek esetén 10 milliós összegben.

Attila szerint:

2019-03-14 - 21:35

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy 3 gyermekre felvett falusi csoknál a 10 millió forintot hogyan lehet igényelni, ha a ház amit szeretnénk megvenni 8 millió és igényel felújítást, korszerűsítést.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 21:53

Kedves Attila!
A vásárláshoz maximum 5 millió forint használható fel. A fennmaradó 5 millió forint felújításra, korszerűsítésre fordítható.

Attila szerint:

2019-03-12 - 11:50

Üdvözlöm.
Falusi csokot szeretnénk igényelni. 2 gyermekünk van. Korszerűsítésre szeretnénk igényelni, pl. gázbevezetés fűtés céljából. 2 éves kislányunk és egy 10 éves fiunk van. 40 év alattiak vagyunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:41

Kedves Attila!
A falusi CSOK keretében a leírtak alapján igényelhető lesz a támogatás korszerűsítésre, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Tünde szerint:

2019-03-11 - 20:09

Tisztelt válaszadó!
Az Eszközkezelőtől szeretnénk visszavásárolni az ingatlanokat hitel nélkül. Csak az egy gyermek után járó Csok kedvezményt vennénk igénybe. Lehet ezt nekünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 22:49

Kedves Tünde!
Információink szerint a CSOK eszközkezelős lakás visszavásárlására is igénybe vehető, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Liliána szerint:

2019-03-09 - 08:07

Jó napot kívánok!
A falusi csok-ról érdeklődnék. A településlistán szerepel a falu ahol élünk. Meglévő tulajdonunk bővítésére mennyi csok jár 3 gyermek után? Még nem vettünk igénybe semmilyen támogatást.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 23:28

Kedves Liliána!
A tervezet szerint meglévő lakóingatlan bővítésére 3 gyermek után 10 millió forint lesz igényelhető. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott, bővítésre vonatkozó költségvetés összegét.

Natasa szerint:

2019-03-06 - 12:16

Tisztelt hitelnet.
Azt szeretném kérdezni, ha megszűnt a munkaviszony, de a 6 hónap megvan, akkor is lehet igényelni a csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:05

Kedves Natasa!
A CSOK kérelem benyújtásakor és az azt közvetlenül megelőző 180 napban kell meglennie az előírt TB jogviszonynak.

Edina szerint:

2019-03-06 - 10:45

Üdvözlöm!
Mi a Nemzeti Eszközkezelőtől szeretnénk visszavásárolni a 35 nm-es ingatlanunkat. 4 gyerekem van, 5-5, 8, 10 évesek. 2 éve gyesen vagyok. A férjemnek 2 hónapja van munkahelye. A gyerekekre jár valamilyen támogatás amit esetleg beszámítanának a visszavásárlásba? A lakás csak 35 nm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:01

Kedves Edina!
35 m2 alapterületű lakás finanszírozásához a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Viki szerint:

2019-03-05 - 14:16

Sajna akik egyedül nevelik a kis gyermeküket és nem dolgoznak, mert gyesen vannak, azok nem kaphatnak semmit.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 14:52

Kedves Viki!
Ha a gyes mellett a korábbi munkaviszony fennáll, akkor kiadható a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. További pontos tájékoztatást a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Ilona szerint:

2019-03-05 - 13:41

Üdvözlöm!
Tudom, hogy a falusi CSOK pontos feltételei még nincsennek meg, de azért hátha tud nekem segíteni. A település ahol élünk rajta van a listán. Házasok vagyunk és van három gyerekünk. Már ki is néztünk egy házat 12 millió forintért. A meglévő házunk csak az én nevemen van és 8 millióra értékelték fel.
Az lenne a kérdésem, hogy vásárlása esetén csak a két ház árának a különbözetet kapjuk meg? Ha igen, akkor a maradék CSOK-ot hogyan lehet felújításra igénybe venni, mert a kinézett ház felújításra szorul nyílászárok, burkolatok, fűtés.
Válaszát előre is köszönöm!
Minden jót!
Üdvözlettel.
Ilona

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-08 - 00:51

Kedves Ilona!
Július elsejétől megszűnik az 5 éven belül eladott lakóingatlan árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség.
A falusi CSOK keretében házvásárlásra a gyermekszám alapján meghatározott támogatási összeg fele lesz igényelhető. A támogatás másik felét korszerűsítésre, felújításra lehet felhasználni.

Attila szerint:

2019-03-04 - 21:47

Ha már igénybe vettünk csokot 2 gyerekre, igényelhetünk csokot a 3. gyerekre (10M) másik ház vásárlásához is? Lehet kettő házat venni csokból?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 14:55

Kedves Attila!
A CSOK-kal finanszírozott lakásban állandó lakóhelyet kell létesíteni a vásárlást követő 10 éves időtartamra. Mivel ennek a kötelezettségnek egyszerre két ingatlanban nem tudnak eleget tenni, ezért másik ingatlan vásárlásához nem tudják felhasználni a CSOK különbözetet anélkül, hogy a korábbi ingatlant el ne adnák.

Szilvia szerint:

2019-03-04 - 17:54

Jó napot kívánok.
Az lenne a kérdésem, hogy ha KHR listán szerepelek, igényelhetjük a csokot 3 gyermek után?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 08:56

Kedves Szilvia!
A KHR lista CSOK igénylésnél nem jelent kizáró okot, ha az ügylethez hitelfelvétel nem kapcsolódik.

Anita szerint:

2019-03-03 - 19:01

Tisztelt Hitelnet!
A ház amit meg szeretnénk vásárolni várhatóan csak 7 hónap múlva lenne kulcsátadás. Számunkra ez nem jelentene próblémát. Viszont igényelnénk csok-ot is, de így 90 napon belül nem tudnánk igazolni lakcímkártyával, hogy ott lakunk.
Lenne erre valamilyen megoldás?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:44

Kedves Anita!
A lakcímbejelentési kötelezettségnek a támogatás folyósításától számított 90 napon belül kell eleget tenni. Megoldás tehát az lehet, hogy a támogatás folyósítását is ehhez az időtartamhoz igazítják.

János szerint:

2019-03-03 - 13:10

Tisztelt Cím!
Felvettem a szocpolt 2 gyeremekre, ami 2019 májusában fog lejárni (2.400.000). 2 éve felvettem CSOK-ot 1 gyermekemre, így megkaptam a 7.400.000 Ft-ot.
Most el szeretném adni a meglévő házunkat, és egy másikba költöznénk. Ez használt ház lenne. Ebben az eseten milyen összegre számíthatok? Itt is van a 10 milliós támogatott hitel, illetve van még 2 gyermekem, akikre nem igényeltem semmit.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:53

Kedves János!
Használt lakóingatlanra minimum 5 év eltelte után vihető át a CSOK. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.

Orsolya szerint:

2019-03-02 - 08:09

Kedves Szakértő!
2018.12.11-én kötöttünk adásvételi szerződést egy használt ingatlan megvásárlására. Az értéke meghaladja a 35M forintos plafont; 3 gyermekünk van. A kérdésem az volna, hogy van-e rá lehetőség, hogy a házra utólag felvegyük a CSOK-ot felújításra? Vagy esetleg bármi más támogatást?
Válaszára várva üdvözlettel,
Orsolya

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-08 - 00:20

Kedves Orsolya!
A támogatás visszamenőleges igénybevételére nem lesz lehetőség. Felújításra a falusi CSOK keretében lesz igényelhető a kedvezmény július elsejétől Erről bővebben IDE kattintva olvashat.

Szilvia szerint:

2019-03-02 - 07:41

Tisztelt Szakértő.
Férjemmel 2016-ban a 3 gyermek után járó 10+10 milliós csokot, valamint az áfa visszaigénylést felhasználva a közeli nagyvárosban építkezni kezdtünk. A ház kész lett és hosszas vívódás után úgy döntöttünk, hogy eladjuk és a falunkban, ahol élünk, egy másik ház építésébe fogunk.
Ez a falusi ház négyzetméterre és árban is lényegesen kevesebb lenne, mint az előző.
A kérdésem az, hogy átvihető-e a csok az értékesebb házról egy kisebb, de a 35 milliós értéket azért elérő másik házra? Ha igen, úgy is, hogy még nem sikerül eladni a városit és úgy átvinni a falusira?
Köszönöm, Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-08 - 00:12

Kedves Szilvia!
A CSOK átvihető az újonnan építendő másik házra akkor is, ha a meglévő még nem került eladásra, de az új ház már használatbavételi engedélyt kapott. Ha azonban az újabb ház alacsonyabb értékű és kisebb hasznos alapterületű, akkor a támogatás arányos összege vihető tovább. További pontos tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal (kincstár) tud adni Önöknek.

Andrea szerint:

2019-03-01 - 21:51

Üdvözlöm,
érdeklődnék, hogy júliustól a használt lakás/ház vételára csok igénylésekor meghaladhatja a 35M értékhatárt?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-01 - 22:41

Kedves Andrea!
Használt lakóingatlan vásárlásához igényelt CSOK esetén a felső értékhatár jelenleg 35M Ft. Ez a korlát azonban július elsejétől várhatóan eltörlésre kerül.

H-né szerint:

2019-03-01 - 18:11

Helló!
Szeretnék érdeklődni, hogy 50 év alattiak is igénybe tudják venni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-01 - 22:50

Kedves Asszonyom!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén az igénylőre vonatkozóan nincsen felső korhatára az igénylésnek. Vállalt gyermek után azok a házaspárok lehetnek jogosultak CSOK-ra, akiknél legalább az egyik fél nem tölti be a 40. életévét a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

Orsolya szerint:

2019-02-28 - 21:59

Kedves Szakértő!
2018.12.11-én kötöttünk adásvételi szerződést egy használt ingatlan megvásárlására. Az értéke meghaladja a 35M forintos plafont; 3 gyermekünk van. A kérdésem az volna, hogy van-e rá lehetőség, hogy a házra utólag felvegyük a CSOK-ot felújításra? Vagy esetleg bármi más támogatást?
Válaszára várva üdvözlettel,
Orsolya

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-05 - 11:38

Kedves Orsolya!
Ha az ingatlan a falusi CSOK által érintett településen található, akkor korszerűsítés, felújítás esetén elérhető lehet a támogatás az eddig ismert információk alapján. Ellenkező esetben erre a célra sajnos nem igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatás.

Erzsébet szerint:

2019-02-27 - 10:34

Jó napot!
A kérdésem a következő lenne. Közalkalmazotti fizetésem van, ami jelen esetben letiltás alatt van. A falusi csokot szeretnénk kihasználni, amit 3 gyerek után szeretnénk megigényelni. Viszont a párom örökölt egy ingatlant, ami a követeléskezelőnél van, és nekik törlesztünk. Ilyen esetben mivel nekem jó a fizetésem, ezt megvásárolhatom a követesléskezelőtől? Van erre mód? Vagy ilyenkor ha 10 millió a csok es 7 millió az adósság, akkor csak ennyit ad az állam vagy a teljes összeget?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 09:02

Kedves Erzsébet!
Párja tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásához a CSOK nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2019-02-26 - 22:22

Jár használt lakás vásárlásra a CSOK 2019. februárban megkötött adásvételi szerződés esetén is vagy csak 2019.07.01. utáni szerződés esetén?
Használt lakást szeretnénk vásárolni, melynek piaci értéke meghaladja a 35M Ft-ot.
Köszönöm szépen válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 09:54

Kedves Éva!
Korábbi gyakorlatból kiindulva várhatóan nem az adásvételi szerződés megkötésének, hanem a CSOK kérelem benyújtásának időpontja lesz meghatározó. 2019. július 1. után benyújtott CSOK kérelem esetén tehát valószínűleg fennáll majd a jogosultság. Fontos azonban, hogy a támogatást a vételár utolsó részeként folyósítják a hitelintézetek, tehát a teljes vételár addig nem kerülhet kiegyenlítésre. A CSOK igénybevételét az adásvételi szerződésben is fel kell tüntetni. További, személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, keresse lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodánkat!

Zsolt szerint:

2019-02-26 - 22:17

Jó napot!
Érdeklődnék, hol és hogyan tudnám elinditani a használt lakásvásárlási kérelmemet?
Hol kell benyújtani a csok igénylést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 09:31

Kedves Zsolt!
A CSOK kérelem abban az esetben is a hitelintézetekhez nyújtható be, ha nem kapcsolódik hozzá hiteligénylés. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is! Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni a legkedvezőbb lakáshitelekről!

Gyula szerint:

2019-02-26 - 22:12

Az érdekelne, hogy pontosan mennyi a támogatás használt lakásra a csok 2 gyermek esetén?
Négyzetméter feltételek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 23:13

Kedves Gyula!
Használt lakás vásárlásához 2 gyermek után jelenleg 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább az 50 m2-t.
Az év második felében bevezetésre kerülő falusi CSOK program keretein belül használt lakás vásárlásához 2,6M Ft összegű CSOK lesz igényelhető 2 gyermek után. Minderről további információkat ITT talál.

Andrea szerint:

2019-02-25 - 19:27

Tisztelt Cím!
Azt szeretném kérdezni, mi a beköltözési határidő CSOK igénylés esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-12 - 13:34

Kedves Andrea!
A CSOK folyósítását követő 90 nap.

Zoltán szerint:

2019-02-25 - 14:04

Üdv!
Igénybe vehető a Csok, ha egy olyan használt ingatlant vásárolnék, ahol első körben az 50%-át vásárolnám meg, a másik felén lévő többi tulajdonost pedig később fizetném ki?
Magyarul a fél ingatlan vásárlásához igénybe vehető-e a támogatás?
Üdv: Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-12 - 13:29

Kedves Zoltán!
A CSOK tulajdonrész kivásárlásához nem vehető igénybe.

Ferenc szerint:

2019-02-25 - 00:47

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék, ha igénybe vettük a szocpolt 3 gyerekre ami 2,2 millió forint volt, akkor a falusi csok esetében a 10 millió forint, 2,2 millióval csökkentett értékét kapjuk meg, ami 7,8 millió? Ebből 5 milliót felújításra, korszerűsítés költenénk. A fennmradt 2,8 millióból kirendezhető lenne-e a meglévő jelzáloghitelünk (2 millió forint), amit a meglévő használt lakásra vettünk fel?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-12 - 12:41

Kedves Ferenc!
A falusi CSOK keretében igényelhető lesz a támogatás korszerűsítésre akkor is, ha a vásárláshoz már vettek igénybe támogatást. Az igényelhető összegről pontos tájékoztatást azonban majd csak a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk adni. A támogatás a meglévő lakáshitel csökkentésére nem lesz felhasználható.

Lívia szerint:

2019-02-24 - 13:16

A falusi CSOK ha bevezetésre kerül, megosztva is felhasználható lesz-e? Pl: 3 gyermek után igényelhető 10 milliós támogatást meg lehet-e osztani úgy, hogy egy része a megvásárolni kívánt használt ingatlan vételárának kiegyenlítésére menne, a fennmaradó összeg pedig az ingatlan felújítására, bővítésére?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-12 - 12:18

Kedves Lívia!
Elvileg megosztva is igényelni lehet majd a falusi CSOK keretében elérhető támogatást, de a részletszabályok még nem ismertek. Ha kihirdetésre kerülnek, honlapunkon be fogunk számolni róla.

Erika szerint:

2019-02-24 - 07:17

Üdvözlöm.
Szeretnék érdeklődni, hogy 2017-ben 14.300.000 Ft-ért adtam el az ingatlanom. Pár hónapja 1.180.000 Ft-ért vetem egy kis ingatlant.
Mennyi volna a beforgatási költségem, ha szeretném használt ingatlanra felvenni a csokot 4 gyerekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 14:23

Kedves Erika!
Ha az eladást követően vásárolt ingatlan vételárán kívül nem volt továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tétel, akkor ahhoz, hogy 4 gyermek után igénybe tudja venni a 2.750.000 Ft összegű CSOK-ot tovább kell forgatnia 13.120.000 Ft-ot és legalább 15.870.000 Ft értékű lakást szükséges vásárolnia.

Anna szerint:

2019-02-23 - 20:50

Tisztelt szakértő.
Most épülő házat szeretnénk vásárolni, de nem akarok hitelt felveni. Van 2 gyerekem.
Kell-e hozzá munkahely és milyen összeget lehet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 14:13

Kedves Anna!
Újépítésű lakóház vásárlásához két gyermek után 2,6M Ft CSOK vehető igénybe. A jogosultság feltétele legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Nikolett szerint:

2019-02-23 - 15:20

Üdvözlöm.
Lakásvásárlás előtt állunk (használt), amit már ki is néztünk. 12 millió Ft. Van egy meglévő gyermekünk és egy 12 hetes magzat. Házasok vagyunk, a párom jövedelme 130 ezer forint.
Mennyi CSOK-ot kapnánk és mennyi lakáshitelt tudunk felvenni? Lakashitelnél két gyermek esetén van fix törlesztő?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-25 - 13:59

Kedves Nikolett!
Használt lakás vásárlásához 2 gyermek után jelenleg 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. A maximálisan felvehető hitel összegét több tényező is befolyásolja. Személyre szabott, díjmentes kalkulációhoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! A lakáshitel akár a futamidő végéig fix törlesztő részlettel is felvehető.
Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

István szerint:

2019-02-23 - 10:46

Tisztelt Szakértő!
Kérdésem az lenne, hogy tavaly vásároltunk egy használt lakást CSOK segítségével, meglévő 2 gyermekre és bevállaltunk még 2 gyermeket, és az lényeg, hogy a mostani új lehetőséget is ki tudjuk használni? Gondolok én felújításra, esetleg úgy, hogy ezt a 2.750.000 Ft-ot levonják belőle! Mert ugyebár felvitték vagy felviszik 10.000.000 Ft-ra, ha esetleg tévedek javítson ki!
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-25 - 14:34

Kedves István!
A falusi CSOK összege fog emelkedni legalább 3 gyermek esetén 10.000.000 Ft-ra. A támogatás korszerűsítésre is felhasználható lesz, ám korszerűsítési cél esetén a tervezet szerint legfeljebb a fenti összeg fele lesz elérhető. A falusi CSOK feltételeinek kidolgozása jelenleg folyamatban van. Az eddig ismert információkról IDE kattintva tájékozódhat.

Adrienn szerint:

2019-02-22 - 21:39

Tiszteletem!
Szeretném megtudni, melyik az a 2031 település, melyeket érinti a falusi CSOK!
Köszönettel: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-25 - 08:52

Kedves Adrienn!
Az érintett minisztérium még nem hozta nyilvánosságra az érintett 2031 település listáját. Ha lesz erről pontos információnk, honlapunkon be fogunk számolni róla.

Zoltán szerint:

2019-02-22 - 21:18

Üdvözlöm.
Igénybe vehetem-e a csokot, ha:
Az eladott ingatlanom eladási ára magasabb mint a megvásárolni kívánt ingatlan ára?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 13:46

Kedves Zoltán!
Amennyiben a kötelezően továbbforgatandó összeg is nagyobb, mint a vásárolandó lakás vételára, akkor nem igényelhető a CSOK. A továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Andrea szerint:

2019-02-22 - 12:34

Tisztelt Szakértő!
A CSOK igénybevételével kapcsolatban olvastam, hogy csak abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a saját pénzügyi keretét felhasználta. Ez mit jelent pontosan? Ha hitelfelvétel nélkül, saját forrásból szeretnék ingatlant vásárolni és a bankszámlámon rendelkezésre áll a vételár teljes összege (korábbi ingatlan értékesítésből), akkor nem vagyok jogosult a CSOK igénybevételére?
Köszönettel,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 13:27

Kedves Andrea!
A CSOK jogosultsághoz az 5 éven belül eladott lakás teljes vételárát tovább kell forgatni. Ha ez teljesül, akkor a saját forrás felhasználása teljesítettnek tekinthető. Vannak olyan tételek is, melyekkel a továbbforgatási kötelezettség csökkenthető. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Erika szerint:

2019-02-22 - 07:04

Tisztelt hitelnet!
2017-ben eladtam az ingatlanom. Pár hónapja alkalmi vételen vetem egy kis ingatlant, ami nem csokra történt.
Kérdésem: most a falusi csokot szeretnék igényelni majd, lesz-e beforgatási költségem, mivel nem vagyok tisztában evvel a helyzettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 13:06

Kedves Erika!
Használt lakás vásárlása esetén – a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – van beforgatási kötelezettség, de ez csökkenthető az adásvételt követően vásárolt lakás vételárával.
A falusi CSOK-ra vonatkozó részletszabályok még nem kerültek kihirdetésre, ezért ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást még nem tudunk adni. Az eddig ismert információkról IDE kattintva tájékozódhat.

István szerint:

2019-02-21 - 18:51

Üdv!
Érdeklődnék, hogy igénybe vettük tavaly márciusban a CSOKot használt lakás vásárlásra, alá is írtunk 2 gyermeknek és 2 van. A mostani új bővített CSOKot igényelhetjük például felújításra úgy, hogy levonására kerül ez az összeg?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 10:52

Kedves István!
A támogatás korszerűsítésre lesz igényelhető a falusi CSOK keretében várhatóan 2019. július elsejétől. Az eddig ismert részletekről IDE kattintva tájékozódhat. Kérdésére pontos választ a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Ica szerint:

2019-02-21 - 16:34

Eladónak vagy a vevőnek utalják a CSOK összegét használt lakás vásárlásánál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-22 - 09:38

Kedves Ica!
A CSOK összegét a hitelintézetek az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára vagy ügyvédi letéti számlára utalják.

Marcsi szerint:

2019-02-21 - 14:50

Tisztelt Hitelnet!
Sokat olvasom a CSOK-kal kapcsolatos kérdéseket. Általában a ház belső állapotáról kérdeznek (melegvíz, fűtés, belmagasság, stb.)
Kívülről van-e vmi megkötés, aminek meg kell felelni (külső vakolat, kerítés, járda)?
Előre is köszönöm a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 14:54

Kedves Marcsi!
Külső vakolat úgy tudjuk kell hogy legyen. Kerítés, járda információink szerint nem feltétel.

Zsuzsa szerint:

2019-02-21 - 09:32

Kedves András!
Az lenne a kérdésem, ha van már lakásom, szeretnék nagyobba költözni, viszont a jelenlegit is megtartani! 2 gyerekre igényelném a CSOK-t! Megkaphatom így?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdv.
Zsuzsa

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-07 - 14:28

Kedves Zsuzsa!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Amennyiben a használt lakásra vonatkozó további feltételek (fenti bejegyzésünkben) is teljesülnek, igénybe veheti a kedvezményt.

Xy szerint:

2019-02-20 - 11:24

Jó napot kívánok!
Jelenleg a nagyszüleim házában élünk, de szeretnénk megvásárolni tőlük.
Igényelhetünk rá CSOK-ot?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-07 - 13:46

Kedves Xy!
Közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz (pl. nagyszülő) CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Katalin szerint:

2019-02-20 - 11:10

Jó napot kívánok!
Érdeklődnék, hogy mi valamilyen módon igénybe tudjuk-e venni a csokot? Én 39 éves vagyok, a férjem 48. Az én nevemen van egy fél ingatlan, a férjemén egy egész. 4 kiskorú gyermekünk van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-07 - 13:36

Kedvesa Katalin!
A leírtak alapján nincs akadálya a CSOK igénylésnek, fontos azonban, hogy a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesüljenek.

Antal szerint:

2019-02-20 - 10:50

Jó napot!
Szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, de KHR listán szerepelek és tiltják a fizetésem. Szeretném tudni, hogy rakhatnak-e ez miatt jelzálogjogot vagy árverésre adhatják-e a megszerzett ingatlant?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 10:54

Kedves Antal!
A CSOK-kal terhelt ingatlan is végrehajtás alá kerülhet.

Zsolt szerint:

2019-02-19 - 06:03

Kicsit ellentmondásos, hogy a használt ingatlan esetében a 15 millió forintig terjedő kedvezményes lakáshitelhez sem lehet hozzájutni, ha nevezetesen a hitel szempontjából ugyan teljesen rendben van az igénylő (fizetés, stb.) és az ingatlan ára és paraméterei is bőven beleférnek a meghatározott keretekbe, de nem rendelkezik mondjuk a család a csok mellé önerővel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 15:11

Kedves Zsolt!
Ha a lakáshitel és a CSOK összege fedezi a teljes vételárat, akkor megoldható az önerő nélküli finanszírozás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Gábor szerint:

2019-02-18 - 20:40

Üdv!
Több helyen hallottam, hogy júniustól a használt lakásokra is igénybe lehet venni a CSOK teljes összegét, ami 3 gyermek esetén 10M Ft! Ez igaz, vagy szépít a média rosszul fogalmazva?
Üdv.
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 14:56

Kedves Gábor!
A falusi CSOK keretében használt lakás vásárlásra a 3 gyermek utáni 10 millió forint támogatás olyan 5000 fő alatti településeken lesz elérhető, ahol a 2003. január elsejei adatokhoz képest a népességcsökkenés nagyobb, mint az országos átlag. Minderről bővebb információt ITT talál.

Ferenc szerint:

2019-02-17 - 21:07

Tisztelt Szakértő!
Eladható-e a lakás 10 éven, ha a gyerekek felnőttek és elköltöztek a lakásból?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 14:13

Kedves Ferenc!
A lakás akkor adható el 10 éven belül visszafizetési kötelezettség nélkül, ha helyette másik lakást vásárol vagy épít.

Tímea szerint:

2019-02-17 - 06:54

Üdvözlöm.
Egyedülálló 5 gyermekes édesanya vagyok. 4 gyermekem velem él, 1 gyermek az édesapánál. Szeretnék egy használt lakást venni CSOK felhasználásával. Gyesen vagyok jelenleg, családi pótlék, gyes és gyermektartás számlára érkezik.
Van-e így lehetőségem igénybe venni esetleg a hitellel együtt?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 14:08

Kedves Tímea!
Családtámogatási juttatásra hitel nem vehető fel. CSOK-ra akkor lehet jogosult, ha korábbi munkaviszonya is fennáll a gyes ideje alatt is. A jogosultságnak ugyanis feltétele a legalább 180 napja fennálló TB jogviszony.

József szerint:

2019-02-15 - 14:44

Üdv!
1,5 éve használt lakásra vettük igénybe a megelőlegezett CSOK-ot 2 gyermekre. Idén megszületett a gyermekünk, viszont felmerült, hogy nagyszülőkhöz költözzünk és ott a házat bővítenénk egy külön szobával. Ez lehet akár tetőteres, vagy oldalt hozzáépítés. A lakást eladnánk, a házat pedig bővítenénk.
Ebben az esetben lehetséges a CSOK átvitele és a különbözet megkapása? Itt ugye 1,2 M Ft lenne, amit pluszba kapnánk, ha jogilag megoldható.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-22 - 12:08

Kedves József!
5 éven belül csak új építésű lakóingatlanra lehetséges a CSOK továbbvitele. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a tetőtér-beépítés és a hozzáépítés nem minősül új építésnek, tehát a használt lakásra vonatkozó támogatási összegek érhetők el ez esetben, amit Önök a lakásvásárlás során már kihasználtak. Bővítésnél ugyancsak feltétel, hogy a bővítendő ingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük.

András szerint:

2019-02-15 - 13:27

Tisztelt Hölgyem, Uram.
Jogouslt vagyok-e a 10+10-es Csokra ha: 2018. július 1. óta munkaviszonyom van, az azt megelőző másfél évben nem volt munkaviszonyom, de a TAJ számom érvényes volt és a jogviszony fennállt?
Köszönettel.
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 10:00

Kedves András!
Amennyiben 2018. július 1. előtt nem volt munkaviszonya, csak egészségbiztosítása, akkor abban a másfél évben nem keletkezett TB jogviszonya sem. Az egészségbiztosítási jogviszony ugyanis nem azonos a társadalombiztosítási jogviszonnyal. Az igazolás kiadhatóságáról a területileg illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos tájékoztatást adni.
Használt lakás vásárlásához azonban elegendő 180 napos TB jogviszony, ami a leírtak alapján fennáll.

Sándor szerint:

2019-02-15 - 13:26

Érdeklődni szeretnék, hogy egy 10 éve nem lakott családi házra igényelhető a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 09:50

Kedves Sándor!
Amennyiben az érintett lakás megfelel minden CSOK feltételnek – melyekről fenti bejegyzésünkben olvashat – úgy igényelhető a CSOK. Minderről további információ ITT olvasható.

Beáta szerint:

2019-02-15 - 11:49

Tiszteletem!
Érdeklődni szeretnék. Van egy ház amiben élünk. Úgy béreljük az Ezközkezelőtől,v isszont vissza szeretném vásárolni.
Lehetséges ez csak a csokból? Hitelt nem tudunk felvenni.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 09:44

Kedves Beáta!
Eszközkezelős lakás visszavásárlásához is igényelhető a CSOK. Ennek részleteiről a hitelintézeteknél lenne célszerű érdeklődnie.

Julianna szerint:

2019-02-15 - 11:02

Jó estét!
A párommal szeretnénk egy hitelt felvenni, mivel van 3 gyermekünk és szeretnek hazát vásárolni. A páromnak a nettó jövedelme 197 ezer forint, amit igazolni is tudunk. Nekem pedig a családi pótlék és GYES 73.650 Ft, amit igazolni is tudunk. Mindketten.
Segítséget kérnénk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-15 - 13:14

Kedves Julianna!
Kérjük, töltse ki onine adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink készséggel készítenek Önökek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót az elérhető lakáshitelekről! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Ákos szerint:

2019-02-15 - 09:11

Kedves Szakértő,
Használt házat szeretnénk vásárolni, 2 gyermekünk van. A 35 milliós határ miatt eddig nem gondolkodtunk CSOK-ban, de mivel most szó van ennek az eltörléséről, természetesen szeretnénk kihasználni a lehetőséget.
A kérdésem az lenne, hogy végleges adásvételit, amiben szerepel a CSOK támogatás is csak július után írjunk, vagy előbb is lehet és a kérelmet a bevezetés után benyújtani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 09:35

Kedves Ákos!
A 35 milliós értékhatár várhatóan július 1-től benyújtott CSOK igénylések esetén kerül eltörlésre. Maga az adásvételi szerződés tehát július 1. előtt is megköthető. Van azonban egy olyan rendelkezés is, hogy a CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül nyújtható be. A szerződéskötésnél és majd a CSOK kérelem benyújtásánál tehát ezt az időkorlátot is vegyék figyelembe.

K-né szerint:

2019-02-13 - 20:18

Üdvözlöm!
Szeretnék eladni egy lakást. 4 gyerekre 70 m2 területnek kell lenni? Csak azért szeretném tudni, mert nekem azt mondták, hogy január 1-től 100 m2-re változott.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 08:20

Kedves Asszonyom!
A használt lakásra vonatkozó hasznos négyzetméter elvárások nem változtak. Használt lakás vásárlásakor 4 gyermek után igényelt CSOK esetén a lakás hasznos alapterületének továbbra is a 70 m2-t kell elérni.

Anonim szerint:

2019-02-13 - 20:08

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy 2006-ban 3 gyerekre vettünk fel szocpolt használt lakásra 1.900.000 Ft-ot. Most használt lakásra, 4. gyermekre vennénk fel a csok-ot, csak a lenagyobb gyermek 20 éves múlt és már dolgozik. Nem költözött el, velünk él.
Ez most kizáró ok, hogy ne kapjuk meg 4 gyerekre, mivel már nem iskolás, van saját keresete (több a minimálbérnél). Így csak 3 gyerekre kaphatjuk a 300.000-es különbözetet vagy kihagyjuk a többi gyereket és az 1 gyerek után járó 600.000 Ft-ot?
Köszönöm: “Anonim”

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 08:16

Kedves Anonim!
Amennyiben Önök úgy nyilatkoznak, hogy az érintett gyermek az Önök eltartottja (és ez valóban így is van), akkor akár dolgozó gyermek után is igénybe vehető lehet a támogatás. Erről vbővebb információ IDE kattintva olvasható.

István szerint:

2019-02-13 - 08:08

Tisztelt Szakértő.
A gyerekemnek van egy lakása, amin még van hitel. Két éve házasodtak össze és most jön az első gyerek és még szeretnének egy gyereket ezen kívül. A lakás egy társasház kb. 62 m2.
Szeretném tudni, hogy igénybe vehető-e CSOK és hogyan?
Tisztlelettel.
István

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 10:26

Kedves István!
Már megvalósult lakás esetén visszamenőlegesen nincs lehetőség CSOK igénybevételére. CSOK-ra újabb lakáscél esetén lehetnének jogosultak fiáék.

József szerint:

2019-02-12 - 19:54

Hagyatékból résztulajdonosként kivásárolható a többi fél, ha nem lakom ott, de beköltöznék?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 10:03

Kedves József!
CSOK tulajdonrész kivásárlásához sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismeretetni fogják az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Andzselo szerint:

2019-02-12 - 10:21

Egy tájékoztatást szeretnék kérni. Használt lakást szeretnék vásárolni, de nics benne fűtés. Erre kiadják a csokot?
Köszönöm előre a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 08:42

Kedves Andzselo!
Megfelelő fűtéssel kell rendelkeznie a CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlannak. Ezekről részletes leírást IDE és IDE kattintva talál.

Gabi szerint:

2019-02-11 - 20:57

Egy kérdésem lenne. Vegyesfalazatú ingatlanra lehet-e csokot igényelni? 4 gyerkekünk van, a legnagyobb 18 éves.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 08:17

Kedves Gabi!
A vegyesfalazat önmagában nem kizáró ok CSOK igénylésnél. Arról, hogy adott ingatlan valóban megfelel-e a CSOK követelményeknek, az értékbecslő helyszíni szemléje után adható pontos válasz. További információ a témában ITT olvasható.

Erika szerint:

2019-02-11 - 20:52

Egy gyermekem általános iskolába jár, másik gyerekem felsőfokú intézménybe, a harmadik fiam már dolgozik – viszont 25 év alatti!
Ebben az esetben Nekünk már nem jár a Csok és a kedvezményes hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 08:13

Kedves Erika!
Információink szerint a CSOK 25 év alatti, dolgozó gyermek után is igényelhető, ha a gyermek a támogatott személy eltartottja, vele közös háztartásban él és a célingatlanba is vele költözik. Minderről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

Péter szerint:

2019-02-10 - 20:28

A csok jár használt lakás vásárlás eseten is, ha azt lízingelem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-14 - 10:37

Kedves Péter!
Lízingelt lakás esetében CSOK igénybevételéve nincs lehetőség.

Brigitta szerint:

2019-02-08 - 14:39

Üdvözlöm.
Vettünk egy használt ingatlant, de nem vettük igénybe meg a csokot. Ezt még utólag igényelhetjük?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-13 - 10:20

Kedves Brigitta!
Már megvalósult lakáscél esetén, vagyis ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, visszamenőleg sajnos nem vehető igénybe a CSOK.

Brigitta szerint:

2019-02-08 - 14:19

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék, hogy használt ingatlanra jár-e a csok? Mennyi a korhatár az igénybevételhez és egy gyerekem van?
Köszönöm a segítséget.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 14:34

Kedves Brigitta!
Használt lakásvásárláshoz is igényelhető CSOK. Meglévő gyermek után igényelt CSOK esetén nincsen felső korhatár az igénylőre vonatkozóan.1 gyermek után a kedvezmény összege 600.000 Ft. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. További kérdés esetén készséggel állunk rendelekezésére!

Krisztián szerint:

2019-02-08 - 11:39

Tisztelt Ügyintéző!
Használt lakás vásárlás előtt állunk, a kikért tulajdoni lapon szerepelnek lakóház, udvar, gazdasági épület szavak. Kérdésem, hogy kérhető így rá a Csok, ha a felsorolásban a gazdasági épület is benne van? Egy hosszú parasztház és a végében, külön bejárattal régen nyári konyha volt, most kazánház és kamra jellege van, ez a rész van gazdasági épületként. Az épület rajzán is egy épületként van, nem külön álló épület.
Üdvözlettel:
Krisztián

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 13:30

Kedves Krisztián!
Véleményünk szerint a lakóház melletti gazdasági épület megnevezés nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha maga a lakóház minden egyéb tekintetben megfelel a CSOK követelményeknek. Erről további információ IDE kattintva olvasható.

Andrea szerint:

2019-02-08 - 10:23

Tisztelt Szakértők!
Használt ingatlan vásárlásához vennénk igénybe a CSOK-ot, hitel felvétele nélkül. A teljes vételárat készpénzben fizetnénk az eladónak a szerződés aláírásakor, CSOK igényünket pedig néhány hónappal később tervezzük bejelenteni, mire elvégzünk néhány karbantartási munkát a házon.
Ebben a esetben kell-e szerepelnie a CSOK igénylésének bármilyen módon az adásvételi szerződésben?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 11:13

Kedves Andrea!
Visszamenőleg már nem fogják tudni igénybe venni a CSOK-ot. A támogatás a vételár megfizetéséhez használható fel. A támogatást a hitelintézet a vételár utolsó részeként folyósítja az eladó részére. Így az adásvételi szerződésben is fel kell tüntetni a CSOK igényt. A jogosultság további feltétele, hogy a vételár legfeljebb 10%-a adható el készpénzben, a fennmaradó részt bankszámlára kell teljesíteni (befizetni vagy utalni.)

Anita szerint:

2019-02-08 - 09:45

Tisztelt Szakértő!
Olyan ingatlant szeretnék megvásárolni amin jelzáloghitel van kb. 2.200.000 Ft. Az ingatlan teljes vételára 2.700.000 Ft. Két gyermekre a csok úgy tudom 1.430.000 Ft. Ha a különbözetet kifizetem, megkapom-e a csokot, illetve eleve a jelzálog kizáró ok.
Válaszát köszönöm.
Üdv: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 10:45

Kedves Anita!
Terhelt ingatlan CSOK-kal történő vásárlása is megoldható. Az Ön által megfizetett vételár részletből az eladó részleges előtörlesztést tud teljesíteni. Fontos azonban, hogy a vételár legfeljebb 10%-a adható át készpénzben, a fennmaradó részt bankszámlára kell teljesíteni (vagy bankszámlára befizetni vagy utalni). A CSOK összegét a vételár utolsó részeként a hitelintézet utalja a fennálló tartozás összegéről kiállított banki igazolás alapján a jelzálogjogosultnak, illetve a fennmaradó részt – a tehermentesítést követően – az eladó részére.

Tünde szerint:

2019-02-07 - 09:06

Családi háznál is az 50 nm alapterület szükséges a 2 gyermekes Csok-hoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 14:34

Kedves Tünde!
Használt családi háznál 50 m2 hasznos alapterület szükséges a 2 gyermekes CSOK-hoz. (Új építésű családi háznál 80 m2.)

Erika szerint:

2019-02-03 - 00:59

Üdvözlet!
A kérdésem használt ház vásárlására vonatkozik. Árverésen vettünk egy házat, így a vételárát 15 napon belül ki kellett fizetni. Van 3 gyermekünk. Szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni.
Van rá lehetőség?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-07 - 14:54

Kedves Erika!
Már megvalósult lakáscél esetén, vagyis ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Brigi szerint:

2019-01-30 - 15:24

Dióhéjba lehetne tudni, hogy mi kell a csokhoz?
Kihez fordulhatok, hogy elindítsam?
Kell-e önerő?
Kizáró ok, ha van a nevemen ház?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-01 - 22:27

Kedves Brigi!
A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A CSOK kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be akkor is, ha az adott lakáscél megvalósításához kölcsönt nem igényelne. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a CSOK kérelem összeállítását és a teljes CSOK ügyintézést is. A lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet iroda elérhetőségét ITT találja.
Amennyiben a CSOK és az esetlegesen felvenni kívánt hitel összege nem fedezi a lakás vételárát, úgy önerő is szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz, kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Brigi szerint:

2019-01-30 - 14:33

Jó napot
Érdeklődnk, hogy élhetek-e a csokkal? Használt házvételt szeretnék. Van 2 saját és egy nevelt nagykorú fogyatékos gyerek, akinek élettársam a gondnoka. A gyerekeink 14 és 16 évesek.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 15:13

Kedves Brigi!
A CSOK nevelt gyermek után nem vehető igénybe, de két közös gyermekük után jogosultak lehetnek rá, ha a fenti bejegyzésben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Diana szerint:

2019-01-30 - 10:37

Szép napot!
Élettársi viszonyban vagyunk 3 közös gyerekkel. Használt lakást (házat) szeretnénk venni, ami max. 16.000.000 forint. Önerő nincs.
A kérdésem az lenne, hogy lehet-e lakáshitelt kapni a CSOK használt lakás mellé? Mindketten dolgozunk.
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 14:28

Kedves Diana!
A CSOK mellé lakáshitel is igényelhető, ám az ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 80%-a vehető fel hitelként. Tehát megfelelő ingatlan- és jövedelemfedezettség esetén is szükség lenne még önerőre a 16 milliós használt lakás megvásárlásához. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Alexandra szerint:

2019-01-28 - 12:43

Szép jó napot.
Szeretnék segítséget kérni a csokkal kapcsolatban. 4 kiskorú gyermekem van. Igénybe szeretném venni a csokot a picikre. A párommal nem vagyunk megesküdve.
Így is igénybe lehet-e venni a csokot? Ha lehet, csak én szeretném igényelni. Mi a teendő ezzel a kapcsolattal?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-28 - 13:08

Kedves Alexandra!
Élettársak együttes igényléssel lehetnek jogosultak a kedvezményre. Tehát ha Ön nem egyedülálló, akkor párjával közösen igényelve kaphatják meg a CSOK-ot, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Jenő szerint:

2019-01-25 - 13:20

Üdv.
Magasabb összegű családi pótlékra és vaksági járadékra jogosult vagyok. Ez a jövedelmem szembetegségem miatt.
Erre igenyelhető a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 13:47

Kedves Jenő!
Információink szerint a járadék és a családi pótlék nem keletkeztet TB jogviszonyt, így arra a CSOK jogosultsághoz szükséges igazolás nem adható ki. Pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.

Renáta szerint:

2019-01-25 - 09:54

Mik kellenek a csokhoz munkahely vagy egyéb, stb?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 10:56

Kedves Renáta!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A CSOK igényléshez szükséges általános dokumentumokat IDE kattintva ismerheti meg. További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Szilvia szerint:

2019-01-23 - 16:04

Jó napot tisztelt Szakértő!
Egyszer már írtam a csok-kal kapcsolatos témában (akkor úgy volt, hogy veszünk egy új házat).
Most azon gondolkozunk, hogy tetőtér beépítés esetén 2 gyermek után mennyi csok-ra lennénk jogosultak?
A másik kérdésem, hogy a kamattámogatott hitel csak új építésű ház vételénél vagy építésénél lehet felvenni (gondolok a 10M kamattámogatott hitelre, tetőtér beépítésnél is igénybe lehet venni?)

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 10:16

Kedves Szilvia!
Tetőtér-beépítéshez 2 gyermek után legfeljebb 1.430.000 Ft CSOK igényelhető. A CSOK-os új lakások esetén igényelhető 3% kamattámogatású lakáshitel tetőtér-beépítés esetén sajnos nem érhető el.
A tetőtér-beépítés esetén elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt a további részletek ismeretében. Ehhez elsőként kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA