CSOK használt lakás vásárlásra 2020-ban

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Utolsó módosítás: 2020. június 11. csütörtök

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Jani szerint:

2020-07-27 - 20:25

Üdvözletem!
Használt házvásárlásra szeretnénk igénybe venni a CSOKot 2 gyermek után. A ház hasznos alapterülete 56 nm, melybe benne van egy fürdőszobából nyíló (ajtó nincs) wc helyiség. Azonban a wc helyiségben külön fűtőtest nincs. Ezen kívül az egész házban központi fűtés van minden helyiségben. A wc helyiség fűtetlensége jelenthet problémát? És ha jelent, akkor egy falra szerelhető elektromos fűtőtesttel kiküszöbölhető a probléma?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-29 - 09:49

Kedves Jani!
A WC fűtetlensége nem jelent problémát. A fűtési módokról bővebb információt IDE kattintva olvashat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Ivett szerint:

2020-07-23 - 14:20

Jó napot!
Az a kérdésem hogy élettársi kapcsolatként használnám ki a szocpolt 3 gyermek után. Mert ő neki már van saját tulajdona, de adótartozása van. De én megfelelek minden feltételnek, hogy elég-e az? Annyi, hogy tulajdonrészt kap belőle.

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-29 - 11:32

Kedves Ivett!
Élettársakként egyyüttesen igényelhető a támogatás, azonban egyik igénylőnek sem lehet adótartozása.

Krisztián szerint:

2020-06-29 - 06:29

Jó napot kívánok!
Ha egy ház vegyes építésű és egy festés kellett az egyik szobára, az megfelel a csokhoz és minden más benne van, gáz, víz.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-29 - 11:08

Kedves Krisztián!
Arról, hogy a CSOK-kal finanszírozott háznak milyen feltételeknek kell megfelelnie, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Fontos, hogy a ház a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen. Ezt a hitelintézet vizsgálja helyszíni szemle alkalmával.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Katalin szerint:

2020-06-26 - 05:25

Meglévő ingatlanunkat 2011-ben lakáshitelre vettük (Erste 20 év). Szeretnénk a 3 gyermek után igényelni a CSOK-ot, szeretnénk másik házat venni. Hogyan tudom kiváltani a meglévő lakáshitelt, hogy eladhatóvá váljon jelenlegi házunk?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-29 - 12:16

Kedves Katalin!
Terhelt ingatlan eladása is megoldható abban az esetben is, ha a vevő lakásvásárlási hitelből szeretné a vételárat finanszírozni.
További CSOK és hiteltájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes k9örű CSOK és hitelügyintézést is!

Zsuzsanna szerint:

2020-06-22 - 21:26

Üdvözlöm!
Egyedülálló főállású anyaként három kiskorú gyermekemre szeretném igénybe venni használt ház vásárlásához a csokot. Amit ha jól tudok 200 ezer forint.
Azt szeretném megkérdezni, hogy minden gond nélkül ezt megkaphatom?
Válaszát nagyon szépen köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-23 - 08:29

Kedves Zsuzsanna!
A főállású anyasági jogviszony információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, így CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőség.

Boglárka szerint:

2020-06-21 - 12:52

Kedves Hitelnet.hu!
Adott egy családi ház, melyben 60% tulajdonjog vér szerinti rokoné, 40% nem rokoné. Meglévő 3 gyermek van. Mi módon lehetséges a csok igénybevétele használt lakásra, csak a meglévő gyerekekre a 2.200.000 Ft? Ha a vér szerinti rokon elajándékozza részemre, én csokból megvehetem a maradék tulajdoni hányadot? Vagy használati megosztással, esetleg társasházzá nyilvánítással?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-22 - 11:47

Kedves Boglárka!
A CSOK jogosultság szempontjából az a meghatározó, hogy az eladó közeli hozzátartozó vagy sem. Közeli hozzátartozó fogalma: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Ha közeli hozzátartozónak minősül fentiek alapján az eladó, akkor sajnos az sem megoldás, hogy ő Önnek ajándékozza a tulajdonrészét, mert a CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Mónika szerint:

2020-06-20 - 17:49

Tisztelt Hitelnet!
Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a jelenlegi házunkat eladjuk. Mivel tartozásokat kell rendezünk belőle, így kevesebb összegért fogunk tudni új otthont venni, mint amennyiért a régit eladjuk. 3 kiskorú gyermekünk van. Így igényelhetünk-e az újonnan vásárolt házra Csok-ot? Másik kérdésem, hogy a jelenlegi házunk férjem tulajdonában van, de az újat vagy az én vagy a gyerekek nevére szeretnénk venni. Így tudunk-e Csok-ot igényelni? Használt ház lenne az új, nem újépítésű.
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-22 - 12:17

Kedves Mónika!
Lakásvásárlásra igényelt CSOK esetén nincsen beforgatási kötelezettség az eladott ingatlant érintően, így nem probléma, ha a vásárolandó lakás vételára alacsonyabb lesz, mint az eladotté. Jogosultsági feltétel azonban, hogy a támogatott ingatlanban Önnek és férjének is legyen tulajdonrésze (nem feltétel az 50-20% tulajdoni arány), ellenben a gyermekek nem szerezhetnek tulajdont.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Klári szerint:

2020-06-18 - 20:27

Üdvözlet!
A párom elvált, eladták a volt feleségével közös ingatlanukat. Szeretne új ingatlant vásárolni.
Kérdésem az lenne, hogy elvált családi állapotúként, kiskorú gyermekére igényelheti-e a CSOK-ot? Igénybevételnél feltétel, hogy “házas” családi állapota legyen? Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-19 - 12:14

Kedves Klári!
A CSOK jogosultságnak nem feltétele a házastársi kapcsolat, ha meglévő gyermekek után történik az igénylés. Elváltként is igényelhető a támogatás. Feltétel azonban, hogy a gyermek a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat alapján az igénylő szülőnél legyen elhelyezve. Ha ez a feltétel teljesül, kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink készséggel készítenek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Z-né szerint:

2020-06-17 - 07:07

Üdvözlöm!
2 meglévő gyermekre szeretném a szocpolt felvenni 70 m2-es használt házra. Fiam 15-én államvizsgázott.
Meddig jár a támogatás és mennyi összegben?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-18 - 14:53

Kedves Asszonyom!
Az Önnel közös háztartásban élő, eltartott gyermek 25 éves koráig igényelhető a támogatás. 2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe használt lakás vásárlásához. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Krisztina szerint:

2020-06-11 - 18:06

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy árverés alatt álló ingatlanra is igénybe vehető-e a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-15 - 12:43

Kedves Krisztina!
Elvileg árverés útján vásárolandó ingatlanra is igényelhető lakáshitel. Pontos tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunak! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Henrietta szerint:

2020-06-10 - 13:59

Jó napot kívánok!
Az lenne a kérdésem, babavárót szerettük volna, de én betöltöttem a 41-et. A lakás amit kinéztünk 7 millió forint. Van 2 milliónk, de szeretnénk még gyermeket vállalni.
Lehetséges ez a 10 milliós falusi csok így?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-16 - 13:07

Kedves Henrietta!
Vállalt gyermekek után akkor lehetnek jogosultak megelőlegező támogatásra, ha legalább egyikük 40 év alatti a támogatási kérelem benyújtásakor. Ellenkező esetben a 12. várandóssági hetet betöltött magzat minősülhet meglévő gyermeknek, amikor az igénylésnek nincsen felső életkorhatára.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Tünde szerint:

2020-06-07 - 21:10

Jó estét!
Kérdésem az lenne, hogy egy használt ingatlan vásárlása előtt mik azok a feltételek, aminek meg kell felelni.
Csok-ot és babaváró hitelt szeretnénk felvenni. Már van egy 5 éves és tervben a kis tesó.
Pl m2, belmagasság, közművesítés…
Előre is köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-08 - 10:02

Kedves Tünde!
A használt lakásra vonatkozó CSOK feltétekről részletes leírást olvashat fenti bejegyzésünkben. A babaváró hitel igénylési feltételeit ITT találja. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

András szerint:

2020-06-05 - 08:38

Helló!
Szeretném megkérdezni, hogy álláskeresőn vagyok.
Hogy tudnám megigényelni a csokot 3 gyermekemről?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-19 - 13:02

Kedves András!
Az álláskeresési támogatás TB jogviszonyt keletkeztet. Ezzel együtt legalább 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia a CSOK kérelem benyújtásakor. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Anna szerint:

2020-06-04 - 10:17

Tisztelt Hitelnet Ügyfélszolgálat!
Egy használt családi házban a lányom 50%-ban tulajdonos ajándékozás révén. A ház másik felét a lányom férje venné meg a lányom testvérétől. Itt nem igaz a közvetlen hozzátartozói kikötés. A CSOK-ot viszont olvasatomban együtt kell igényelniük, de ugye a lányom már 50%-ban tulajdonos, tehát Ő nem vesz semmit. Három gyerekre szeretnék igényelni (kettő már van).
Így ez működhet, vagy itt is közbeszól az, hogy az eladó a lányom testvére. Ez így működhet, vagy nem?
Válaszukat előre is köszönöm!
Anna

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 10:25

Kedves Anna!
A CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy lánya férje a kedvezmény igénybevételével vásárolja meg a másik 50%-os tulajdonrészt.
Erre a célra lakáshitelt tudnak igényelni. A legkedvezőbb hitellehetőségekről Szakértőink készséggel nyújtanak személyre szabott tájékoztatást. Ehhez kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Dorka szerint:

2020-05-30 - 18:46

Abban az esetben, ha 2018-ban vettem egy használt lakást és már volt egy gyerekem, de nem vettem igénybe kedvezményt, utólag igénybe vehetem, azaz a felvett hitelbe beszámítható?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-12 - 09:34

Kedves Dorka!
A támogatás visszamenőleges igénybevételére nincs lehetőség. Ebben a témában bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Tamás szerint:

2020-05-28 - 20:40

Jó estét kívánok.
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e úgy két gyermekre csokot igényelni, ha az ingatlan vételára nem éri el a támogatás összegét?
Várom válaszukat.
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-05 - 10:23

Kedves Tamás!
Ez esetben is lehetséges a COK igénylés, de a támogatás összege nem lehet több a vételárnál. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Norbert szerint:

2020-05-28 - 18:13

Tisztelt hitelnet.
Egy ismerősömnek van eladó háza. Nekem és feleségemnek van 3 gyermekünk, tehát elméletileg jogosultak vagyunk a CSOK támogatásra. A kérdésem a következő: van-e olyan lehetőség, hogy a fent említett házra (ami elméletileg megfelel a CSOK által előírtaknak) megigényelném magát a CSOK támogatást (ami 3 gyermek esetében használt ingatlanra 2.2 millió forint) és a fennmaradó összeget ügyvédi szerződéssel a tulajdonosnak havi részletben fizetném ki? Tehát a kérdés, hogy így lehet e CSOK támogatást igényelni?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-05 - 10:20

Kedves Norbert!
A fent leírt módon sajnos nem valósulhat meg a házvásárlás. CSOK igénylés esetén a támogatást a bank minden esetben a vételár utolsó részeként utalja az eladónak akkor, ha a vételár többi része már kifizetésre került.

Júlia szerint:

2020-05-25 - 13:46

Üdvözlöm!
Egy válás után a jelenlegi férjemmel szeretnénk felvenni 3 gyermekre CSOK-ot. Két meglévő gyermekünk van, egyet vállalnánk. Igaz, hogy a válás miatt nem tudunk vállalt gyermekre CSOK-ot felvenni?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-25 - 16:01

Kedves Júlia!
Vállalt gyermek után jogosultak lehetnek a támogatásra, ha legalább egyikük 40 év alatti a támogatási kérelem benyújtásakor. A korábbi válás nem zárja ki a CSOK jogosultságot. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Ferenc szerint:

2020-05-25 - 12:22

Szép napot!
Az a kérdésem, hogy szeretnénk egy használt házat venni CSOK támogatással. (Falusi CSOK nem igényelhető ott.) A házat bővítenénk és felújítanánk. A minimális nettó alapterület követelménynek a vételkor kell teljesülnie, vagy a bővítés után elegendő, ha teljesül?
Várom válaszukat,
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-25 - 16:07

Kedves Ferenc!
Bővítéshez igényelt CSOK esetén elegendő, ha a bővítés végére megfelel a ház a hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak. Bővebb információt IDE kattintva olvashat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tünde szerint:

2020-05-23 - 22:05

Tisztelt Hitelnet!
Egyedülálló anyaként egy 72 nm, nettó 49 nm-es tetőtéri lakást szeretnék vásárolni. Két gyermekem van, akik után egy ingatlanra már felvettük a szocpolt. Volt férjem az ingatlan haszonélvezője. Most engedett ki a hitelből, az ügyintézés folyamatban van.
Kérdésem kaphatok-e CSOK-ot két gyermek után?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-25 - 16:53

Kedves Tünde!
Használt lakás vásárlása esetén akkor igényelhető a 2 gyermek után a CSOK, ha a lakás hasznos alapterülete eléri legalább az 50 m2-t. Tetőtéri lakás esetén a hasznos alapterületbe a lakás azon nettó alapterülete számítható bele, ahol a belmagasság eléri az 1,90 métert.

Henrietta szerint:

2020-05-20 - 08:30

Használt lakás bővítésére a gyermek hány éves koráig jár a csok?
(3 meglévő gyerek, de az egyik hamarosan nagykorú lesz…)
Új lakás vásárlására a gyerek 25 éves koráig járna, ha jól tudom, de használt lakás bővítése esetén erre milyen szabály vonatkozik?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 10:16

Kedves Henrietta!
Meglévő lakás bővítése esetén ugyanazok a szabályok vonatkoznak a gyermek életkorára. 25 év alatti, eltartott gyermek után igényelhető a támogatás. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Anikó szerint:

2020-05-13 - 09:35

Helló!
3 gyerekemre szeretném felvenni a csokot önkormányzati lakásra. Egyedül élek, főállású anyaként.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-13 - 15:00

Kedves Anikó!
Az anyasági támogatás nem keletkeztet TB jogviszony, így CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Évi szerint:

2020-05-08 - 22:20

Tisztelt Hitelnet!
Csok igénylésekor használt ház vásárlásakor két gyermek esetén /egy fiú, egy lány/, csak a hasznos alapterület számít, vagy a szobák száma is?
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel: Évi

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-12 - 17:35

Kedves Évi!
Csak a hasznos alapterületre vonatkozóan van előírás, szobaszámra nincs.
Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is. Igény esetén kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

Kitti szerint:

2020-05-03 - 12:23

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, én egyedülálló anyuka vagyok 3 kiskorúval.
Hogyan lehet a szocpolt igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-04 - 15:41

Kedves Kitti!
A CSOK egyedülállóként is igényelhető, amennyiben az összes jogosultsági feltétel teljesül. Ezeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Márta szerint:

2020-04-30 - 21:45

Üdvözlöm.
Márta vagyok, 3 gyermekes anyuka. Szeretném megkérdezni, hogy most gyesen vagyok, az élettársam szociális nyugdíjat kap.
Hogyan vehetném fel a szocpolt, ha nincsen bejelentett munkánk?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-04 - 16:48

Kedves Márta!
Megfelelő TB jogviszony hiányában sajnos nem tudják igényelni a gyermekek után járó támogatást.

Erika szerint:

2020-04-29 - 13:38

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy használt lakásra felvehető-e a CSOK+ hitel, ha a lakás nem társasház, hanem szövetkezeti ház?
Köszönettel: Erika

Hitelnet.hu szerint:

2020-04-29 - 14:22

Kedves Erika!
Amennyiben a vásárlással Ön a lakásban 100%-ban kizárólagos tulajdonjogot szerez, úgy igényelhető a CSOK. További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatalapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

Zoltán szerint:

2020-04-25 - 16:32

Csokot szeretném intézni.

Hitelnet.hu szerint:

2020-04-29 - 16:38

Kedves Zoltán!
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Boglárka szerint:

2020-04-22 - 10:14

Üdvözlöm.
Segítséget szeretnék kérni. Abban az esetben, ha Párom Szlovákiában dolgozik és szeretnénk egy házat venni, de kevés az önerőnk, így az lenne a kérdésem, hogy valami csok vagy valamit tudnánk-e igényelni? Hitelt nem szeretnénk.
Köszönöm a válaszát.
Boglárka

Hitelnet.hu szerint:

2020-04-22 - 15:45

Kedves Boglárka!
Használt ház vásárlása esetén CSOK igényléshez legalább 180 napos TB jogviszony igazolás benyújtása szükséges. Elegendő, ha ezt a feltételt legalább egyikük teljesíti. Ha Ön nem rendelkezik magyarországi TB jogviszonnyal, akkor párja szlovák TB jogviszonya is elfogadható, amennyiben vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Ics szerint:

2020-04-07 - 19:51

Használt lakást vett a lányom CSOK támogatással és készpénzért válása után.Elsö házasságabol van egy 13éves lánya.Közben megismerkedett a vőlegényével,tőle születet egy lánya,jelenleg 7 hónapos,most jön a második baba. Eladhatja-e a jelenlegi lakását /5 év még nem járt le/azért hogy közelebb költözzön hozzám hogy a két picivel tudjak segiteni neki.Válaszát Köszönöm

Hitelnet szerint:

2020-04-09 - 11:19

Kedves Ica,
Eladható a CSOK támogatással vásárolt lakás, azonban az eladást követően az igénybevett CSOK-ot be kell fizetni egy Kincstári számlára. Ez támogatás tovább vihető másik használt lakásra. Ahhoz, hogy a teljes összeg tovább vihető legyen, nagyobb hasznos alapterületű lakást kell vásárolni a jelenleginél és az eladásból származó teljes bevételt – csökkentve a vásárláshoz esetlegesen felvett lakásvásárlási hitel
végtörlesztett összegével – tovább kell forgatni a vásárolandó lakás árába.
A CSOK összegének kiszámítására kétféle módszer van és azt veheti igénybe, amelyik számára kedvezőbb:
1)Minden gyermeket figyelembe veszünk, vagyis 3 gyermek után használt lakásra CSOK 2,2M Ft. Ebben az esetben az első gyermek után korábban kapott CSOK összegét le kell vonni a 2,2M Ft-ból.
2)Csak azon gyermekek után igényli a támogatást, aki után még nem vette igénybe: két gyermek után 1,43M Ft igényelhető. Ebben az esetben nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.
Ha új lakást venne, akkor mindenképpen az 1) számítási móddal jár jobban. Erről IDE kattintva olvashat részletesebben.

Nikolett szerint:

2020-04-07 - 19:50

Jó napot
Érdeklődnék a CSOK lakásra vonatkozó feltételeiről .
Ha a megvásárolni kívánt lakás földgázas fütessel rendelkezik , viszont a fürdőben nincs radiátor. Az probléma ? Ha igen, hogyan tudnánk megoldani?

Hitelnet szerint:

2020-04-08 - 13:26

Kedves Nikolett,
Amennyiben a fürdőszoba nem rendelkezik megfelelő fűtéssel, akkor a lakóingatlan nem teljesíti a fűtésre vonatkozó feltételt és a kedvezmény nem vehető igénybe. Ezt többfélképpen megoldhatják, mint pl.: Fali hősugárzó is az elfogadott fűtésmódok közé tartozik. Az elfogadott fűtésmódokról IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
Javasoljuk, töltse ki online adatlapunkat és kollégánk személyre szóló, díjmentes tájékoztatást ad Önöknek! Díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

János szerint:

2020-04-06 - 08:24

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne hogy jelenleg egy olyan lakásban lakunk amit 2004-2005 ben épitettek szocpolra, viszont az aki építette soha nem is lakott benne sem nem is foglakozik vele azota sem. Jelenleg tulajdoni lap szerint közel 3 millió tartozás van rajta amit szocpol hitellre van feregisztrálva a tolajdoni lapon.
Van arra lehetőségem hogy mondjuk én kifizetem ezt a tartozást hogy enyém lehessen az ingatlan? [ most 13.éve lakunk benne ]
A jelenlegi tulajdonost már kerestük ügyvéd és bejelentett nyilvántartás szerint is de sajnos eredménytelenül.
Kérem hogy segítsenek, hogy esetlegesen milyen lehetőségunk lenne, ha van a tulajdon megszerzésre.
Köszönöm válaszukat

Hitelnet szerint:

2020-04-06 - 08:38

Kedves János,
Az eladó személyére mindenképp szükség van, hitelt átvállalni nem lehet. A tulajdonos fennálló 3 millió Ft-os tartozását úgy tudja rendezni, ha az ingatlan megvásárlásához lakáshitelt vesz fel és ebből kerül kifizetésre a meglévő jelzálog.
Amennyiben lakáshitelt venne fel, javasoljuk töltse ki online adatlapunkat, és szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást adnak Önnek! Díjmentesen vállaljuk a hitelügyintézést is.

Timi szerint:

2020-04-03 - 14:52

Van e valamilyen vételár beli határ, aminél elutasíthatják a CSOK igénylést. pl egy 49Mft értékű használt lakásnál lehet e kizáró ok a lakás vételári értéke.

Hitelnet szerint:

2020-04-07 - 19:21

Kedves Tímea,
Nincs meghatározva, hogy maximum mennyi lehet a lakás vételára CSOK igénylésnél. A vételárra vonatkozóan annyi előírás van, hogy: A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA