CSOK használt lakás vásárlásra 2020-ban

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Utolsó módosítás: 2020. március 22. vasárnap

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

János szerint:

2020-04-06 - 08:24

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne hogy jelenleg egy olyan lakásban lakunk amit 2004-2005 ben épitettek szocpolra, viszont az aki építette soha nem is lakott benne sem nem is foglakozik vele azota sem. Jelenleg tulajdoni lap szerint közel 3 millió tartozás van rajta amit szocpol hitellre van feregisztrálva a tolajdoni lapon.
Van arra lehetőségem hogy mondjuk én kifizetem ezt a tartozást hogy enyém lehessen az ingatlan? [ most 13.éve lakunk benne ]
A jelenlegi tulajdonost már kerestük ügyvéd és bejelentett nyilvántartás szerint is de sajnos eredménytelenül.
Kérem hogy segítsenek, hogy esetlegesen milyen lehetőségunk lenne, ha van a tulajdon megszerzésre.
Köszönöm válaszukat

Hitelnet szerint:

2020-04-06 - 08:38

Kedves János,
Az eladó személyére mindenképp szükség van, hitelt átvállalni nem lehet. A tulajdonos fennálló 3 millió Ft-os tartozását úgy tudja rendezni, ha az ingatlan megvásárlásához lakáshitelt vesz fel és ebből kerül kifizetésre a meglévő jelzálog.
Amennyiben lakáshitelt venne fel, javasoljuk töltse ki online adatlapunkat, és szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást adnak Önnek! Díjmentesen vállaljuk a hitelügyintézést is.

Timi szerint:

2020-04-03 - 14:52

Van e valamilyen vételár beli határ, aminél elutasíthatják a CSOK igénylést. pl egy 49Mft értékű használt lakásnál lehet e kizáró ok a lakás vételári értéke.

Hitelnet szerint:

2020-04-07 - 19:21

Kedves Tímea,
Nincs meghatározva, hogy maximum mennyi lehet a lakás vételára CSOK igénylésnél. A vételárra vonatkozóan annyi előírás van, hogy: A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

JUDIT szerint:

2020-04-02 - 13:37

T. Cím!

Házastársak vagyunk, 2006-ban született meg közös gyermekünk, 2007-ben vásároltunk egy lakást, amely vásárlásához nem lehetett igénybe venni az akkori szocpolt, mert férjem életkora meghaladta a 40. évet. A lakásvásárláshoz hitelt vettünk fel. Azóta sokszor változtak a szabályok, esetleg ha jelenlegi lakásunkat eladnánk és egy másikat vásárolnánk,akkor igénybe vehető lenne-e a 600.000,- Ft SZOCPOL/CSOK? Nem valószínű, de esetleg a jelenlegi hitelünkbe esetleg nem lenne beszámítható? Köszönettel: Judit

Hitelnet szerint:

2020-04-03 - 11:34

Kedves Judit,
Jelenleg a CSOK-ot használt lakás vásárláshoz életkori megkötéstől függetlenül lehet igényelni meglévő gyermek után. Így természetesen Önök is igényelhetik a vissza nem térítendő támogatást egy gyermek után használt lakás vásárláshoz, azonban a meglévő hitel nem csökkenthető a CSOK összegével.

Gyula szerint:

2020-03-30 - 14:23

Amennyiben a 2.200.000. Ft CSOK-ot igénybe venném vályogház vásárlására, azt követendően igénybe tudnám-e venni a falusi CSOK 5 millió Ft-ot felújításra?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-04-02 - 14:51

Amennyiben az ingatlan preferált településen van, javasoljuk a Falusi CSOK -ot Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés igénylését, melyről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

Moni szerint:

2020-03-29 - 11:24

3 pici gyermekünk van férjemmel.
Védiken kinéztünk egy régi vályogházat. Minden elindult szépen. Ma aláirtuk az adásvételit is de egyre több tényező arra mutatt hogy nem lessz jo az ingatlan a banknak.
Ilyenkor még elálhatunk a szerződéstől??? A tulaj fontos dolgokat nem árult el. Átvert.
Pereskedés nélkül még elálhatunk a szerződéstől???
Köszönöm

Hitelnet szerint:

2020-03-30 - 14:11

Kedves Móni,
Jogi kérdésekben irodánk nem illetékes. Ebben a kérdésben jogi szakértő megkérdezését javasoljuk.

csaba szerint:

2020-03-26 - 16:58

Párom passziv khr-en van én peding nem és úgy müködhet a Csok+lakáscélúhitel?

Hitelnet szerint:

2020-03-30 - 13:51

Kedves Csaba,
A CSOK rendelet nem írja elő a hitelintézeteknek az igénylők KHR státuszának vizsgálatát, tehát a CSOK jogosultságot nem zárja ki, ha a támogatott személyek adatai negatív információval aktív vagy passzív státuszban szerepelnek a KHR listán.
Ami a hitelfelvételt illeti, a pénzintézetek mindegyike ellenőrzi a hitelfelvevő adatait a Központi Hitelinformációs Rendszerben, s a negatív információ egyetlen pénzintézetet kivéve kizáró okot jelent. Amennyiben a tartozást önerőből rendezte, és nem megegyezés történt a bankkal, abban az esetben lehetőségük lehet a lakáscélú hitel igénylésére.
Töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatót készítenek Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Andrea szerint:

2020-03-23 - 20:37

Egy kb.35 millio értékü ház és telek vásárlása esetén milyen kedvezmenyeket kinál konkrétan (Ft-os értékben). a CSOK hitel? Mennyi hitelt lehet milyen hosszu idöre felvenni? Mennyi az elengedett összeg , amit nem kell az államnak visszafizetni?

Hitelnet szerint:

2020-03-23 - 20:45

Kedves Andrea,
Az igénybe vehető CSOK összegéről ide kattintva olvashat bővebben.Kérdései esetén állunk szíves rendelkezésére, tanácsadóink díjmentes és teljes körű ügyintézéssel állnak az Ön rendelkezésére. Ide kattintva kérheti kollégánk visszahívását.

Vivien szerint:

2020-03-22 - 19:17

Új építésű lakásra falun, jár a csok?

Hitelnet szerint:

2020-03-23 - 14:38

Kedves Vivien,
Új építésű lakásra igényelhető CSOK feltételeiről IDE kattintva olvashat bővebben.

Gabor szerint:

2020-03-17 - 21:19

Felvehet-e onalloan csokos ingatlanra banki jelzaloghitelt csak az egyik hazastars a masik bevonasa nelkul, Ugy hogy hazasok maradnak, de kivasarolja az ingatlanbol -hitelt felhasznalva – egyik fel a masikat. A csoknak meg kell maradnia. Ha ehhez egy kis reszben tulajdonosnak kell maradnia mindket felnek, akkor az nem jelent gondot. Vagyonnyilatkozban ugyveddel ellenjegyezve rogzitjuk a tulajdonresz modosulasat – tulajdoni lapot is modositva- es egyebeket is , mint gyermektartas vagy egyeb kovetelesek. Termeszetesen a banki jelzalog bejegyzesehez engedelyt kerunk az allamtol, illetoleg a jarasi hivataltol. Tehat nem kivanunk elvallni, mindenki tovabbra is az ingatlanban fog lakni , ide is marad bejelentve, de a tulajdoni szazalekok valtoznanak. Kerem segitsenek valaszukkal ebben a bonyolult kerdesben. Koszonettel. Gabor

Hitelnet szerint:

2020-03-20 - 18:52

Kedves Gábor,
Az említett cél nem finanszírozható banki hitellel!

Erzsébet szerint:

2020-03-16 - 17:44

Szeretném kérdezni, ha a csok-ra vásárolt ingatlanban nincs meg a 2.2m belmagasság helyiségenként mindenképpen elutasítják a kérelmet, akkor is, ha van egy helyiség ami 2,5m -es belmagasságú? A főzőhelyiségben milyen feltételeknek kell fennállni, mindenképpen bevezetett víznek lennie kell ? Köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-03-17 - 18:33

Kedves Erzsébet,
Használt lakás vásárlás esetén a CSOK alkalmassághoz elegendő, ha az ingatlan 1,90 m belmagasságú. Amennyiben a CSOK igénylés hitelfelvétellel párosul, abban az esetben – pénzintézettől függően – továbbra is elvárás lehet a 2,5 m-es belmagasság.
A főzőhelyiségnek feltétele, hogy önálló szellőzéssel rendelkezzen, illetve lennie kell vízvételi lehetőségnek és a főzési lehetőség is adott kell, hogy legyen.

Petra szerint:

2020-03-10 - 12:17

Üdvözlöm!
Szeretnék segítséget kérni néhány kérdésben. Vásárolni tervezünk egy családi házat 15 millió forintért. Szeretnénk felvenni a babaváró hitelt (10 millió Ft) és a CSOK-ot 2 gyermekre (1 430 ezer Ft). Jelenleg egy gyermekünk van, ő 2019.06.21-én született és még egy gyermeket szeretnénk még. Jól gondolom, hogy ez így megvalósítható?
A másik kérdésem a kifizetéssel kapcsolatos. A CSOK előírja, hogy 10%-ot lehet készpénzben kifizetni, a többit átutalással kell. Viszont mi már fizettünk készpénzben 3 millió forint előleget az eladónak. Ilyen esetben mit tudunk tenni?
Előre is köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-11 - 06:04

Kedves Petra!
A babaváró hitel igényelhető, amennyiben a további jogosultsági feltétek is fennállnak. CSOK-ra azonban csak akkor lehetnek jogosultak, ha megoldható az adásvételi szerződés visszavonása, az eredeti állapot helyreállítása, majd a vételárrész 10%-on felüli részének az eladó bankszámlájára történő fizetése. Ha ez nem megvalósítható, akkor a CSOK sajnos nem vehető igénybe, mert kizáró ok, ha a vételár több mint 10%-a kerül készpénzben átadásra.

Kitti szerint:

2020-03-08 - 07:00

Tisztelt Hitelnet!
3 meglévő gyermeknél a lakóház minimális nm száma érdekelne sima, illetve falusi CSOKnál is.
Van ahol 60 nm-t írnak, van ahol 90-100-at.
Csak a lakóház érdekel.

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-09 - 12:34

Kedves Kitti!
Használt lakás/lakóház vásárlásánál egyaránt 60 m2 az elvárt minimális hasznos alapterület 3 gyermek esetén.
Új építésű ingatlan esetében van különbség: amennyiben új lakást vásárol/épít a támogatott személy, akkor 3 gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 60 m2 hasznos alapterületűnek kell lenni az ingatlannak. Ellenben új lakóház vásárlása/építése esetén 3 gyermeknél minimum 90 m2 hasznos alapterületnek meg kell lenni.

Natália szerint:

2020-03-05 - 19:50

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben a férjem 50%-os tulajdonrészét a lakásunkon jelzáloggal terhelték.
Így jogosultak lehetünk-e a csok 5.000.000 Ft-os újításra?
Másik kérdésem, hogy közfoglalkoztatottként jogosultak lehetünk-e ugyanerre, amennyiben megvan a szükséges bedolgozott idő?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-12 - 12:41

Kedves Natália!
A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg. Kérdés tehát, hogy milyen célra vették fel a meglévő jelzáloghitelt, melyik bank folyósította. Közfoglalkoztatottként is jogosultak lehetnek a támogatásra, ha egyikük rendelkezik legalább 1 éves TB jogviszonnyal.

Natália szerint:

2020-02-26 - 00:01

Kedves Hitelnet!
Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy lakásunkat 3 gyermek szocpolára vásároltuk, aztán született még 2 gyermekünk. A falusi csok felét, azaz 5.000.000 Ft-ot igénybe szeretnénk venni lakásújításra.
Így lehetséges a dolog?
Másik kérdésem az lenne, hogyha a férjem részén a lakáson jelzálogot jegyeztek be, az kizáró ok a felújításra?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-26 - 08:26

Kedves Natália!
Információink szerint a falusi CSOK 5 milliós összegét ez esetben csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével és a különbözet igényelhető korszerűsítésre, felújításra.
Második kérdésével kapcsolatban meghatározó, hogy milyen célra és kinek a javára jegyezték be a korábbi jelzálogjogot.

Mészáros Robertné szerint:

2020-02-16 - 14:53

Űdv. Érdeklödni szeretnék a csok 3 gyerekre 2.200000 ezer venék egy lakást butorozva 3 M ért ? Csak a 2.2 milliót kapnám meg? Válaszát köszönöm.

Tibor szerint:

2020-02-07 - 17:35

Jó napot!
Az lenne kérdésem, hogy ha 1,7 négyzetméter eltérés van a 70 négyzetméter hogy meglegyen, elutasítanak a csok otthonteremtési támogatástól?

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-10 - 14:14

Kedves Tibor!
4 vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén feltétele, hogy a vásárolandó lakóingatlan hasznos alapterülete elérje legalább a 70 m2-t.

László szerint:

2020-01-23 - 07:54

Üdvözlöm!
Használt lakas vásárlással egybekötött korszerűsítés céljára vettük fel a falusi csokot. Tetőkorszerűsítésre töltettük ki a költségvetési lapot, de időközben bővítési igény is felmerült, +40 m2.
Azt szeretném megkerdezni, hogy kell-e szerződést módosítani, vagy probléma-e, ha mi bövítjük a tetőt, nem csak korszerűsítjük.
Illetve, kell-e a hitelintézetnek ezt jelenteni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-23 - 13:51

Kedves László!
Az ügyben az érintett hitelintézettel történő egyeztetést javasoljuk.

Balogne marietta szerint:

2020-01-16 - 06:28

Szép napot ! Érdeklődni szeretnék hogy a falusi csókot szeretnenk igénybe venni 5.5millio na kerül amit kinéztunk házat hogy azt megtudnank vásárolni falusi Csolnok?

Alexandra szerint:

2020-01-09 - 23:30

Jó napot kívánok! 2019. December 09-én Csok szerződést kötöttünk a Takarék Kereskedelmi Bankban,minden feltételnk mwgfeleltünk de még nem utaltak.. Érdeklődnék hogy ilyenkor mi a teendő. Válaszát köszönöm Ráczné Alexandra

Barbara szerint:

2020-01-06 - 12:41

Kinéztünk egy házat, de nem tudjuk, hogy megkapjuk rá a csokot vagy sem. Be van kötve minden közmű, de a gázórát vitték el eddg ismeretlen okokból. A fürdőbe nem láttunk konvektort csak csempekályhát. 2 szobás és van 1 kislány, meg most fog születni 1 fiú, meg majd szeretnénk még vállalni 1 gyereket. Azt hallottuk, hogy nem elegendő a szoba száma, mivel különbözö neműek a gyerekek. Igaz-e?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-06 - 13:23

Kedves Barbara!
A gázközmű nem feltétel, ha egyéb fűtési mód rendelkezésre áll. Arról, hogy mely helyiségekben szükséges fűtés és melyek az elfogadható fűtési módok CSOK igénylésnél, IDE és IDE kattintva tájékozódhatnak.
Szobaszámra vonatkozó előírás nincsen. 3 gyermek után igényelt CSOK esetén az a feltétel, hogy maga a lakóingatlan legalább 60 m2 hasznos alapterütű legyen.

Szláv szerint:

2019-10-23 - 08:58

Szeretnék hitelt igényelni.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-24 - 15:35

Kedves Szláv!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Csilla szerint:

2019-10-19 - 16:33

Olyan kérdésem is lenne, ha 2006-ban már az egyik gyerekre felvettem a 400.000 Ft-ot, akkor még szocpol volt a neve. Azóta lett meg egy gyerek és újból igényeltem mindkettőre.
Akkor a mostaninal visszavonják vagy ugyanúgy jár őrá is?
Köszi a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:59

Kedves Csilla!
A CSOK összegét csökkenteni kell ez esetben a korábban kapott szocpol összegével.

János szerint:

2019-10-16 - 20:31

Üdv.
Használt lakásvásárlásra 3 gyerekre mennyit lehet igényelni? És mik a feltételei?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-17 - 09:28

Kedves János!
Használt lakás vásárlásához 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK vehető igénybe. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Mária szerint:

2019-10-15 - 16:03

Használt lakást szeretnék venni meglévő 3 gyermekemmel olyan településen, ahol nincs falusi Csok.
Mennyi támogatás és hitel igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 08:24

Kedves Mária!
3 gyermek után használt lakás vásárlásához 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. A kedvezményes kamatú támogatott hitel maximális összege 15M Ft. Az elérhető hitelösszeget befolyásolja az ingatlan területi elhelyezkedése, értéke és az Ön igazolt nettó jövedelme, valamint esetlegesen meglévő hiteltörlesztésének összege.
További, személyre szóló díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is.

Dana szerint:

2019-10-15 - 11:37

Tisztelt Hitelnet!
Passzív khr státuszban szerepelek (visszafizetés veszteség nélkül).
Jogosult lehetek így a kedvezményes kamattámogatott hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 07:59

Kedves Dana!
Ha 1 éven belül történt a visszafizetés, akkor a kedvezményes kamattámogatott hitel sajnos nem vehető igénybe.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Laura szerint:

2019-10-11 - 11:55

Igénybe vehetem a csokot használt lakás vásárlására akkor is, ha ápolási díjat kapok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:15

Kedves Laura!
Ápolási határozat esetén nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása. A határozattal is igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Magdi szerint:

2019-10-09 - 19:03

Jó estét!
Ki kapja meg a csok összegét, ha az adásvételi szerződés után van benyújtva a kérelem (ki van fizetve a ház ára).

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:03

Kedves Magdi!
A teljes vételár kiegyenlítése után már sajnos nincs lehetőség a CSOK igénybevételére.

Gyöngyi szerint:

2019-10-08 - 12:14

Jó napot!
Érdekelne a csok két gyermekre, de tervezünk harmadik gyermeket is, de ebben nem vagyunk biztosak. Jelenleg bárlistások vagyunk, amit részletekben fizetünk.
Nekünk is lenne lehetőségégünk a csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-08 - 13:51

Kedves Gyöngyi!
A BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a további CSOK feltételek teljesülnek.

Alexandra szerint:

2019-10-05 - 07:30

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy három gyermeket vállalnánk a férjemmel és igényelnénk a kedvezményes kamatozású hitelt plusz a vissza nem térítendő csokot. Azaz 15 + 2.3 milliót. De mi van olyan esetben, hogyha nincs szükségünk a 15 millióra, csak mondjuk 14 vagy 13 millióra.
Így is lehetséges felvenni a kedvezményes hitelt plusz a csokot, vagy ez fix?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 14:28

Kedves Alexandra!
A 15 millió forint a maximum, ennél alacsonyabb összegű támogatott hitel is felvehető.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Klára szerint:

2019-10-03 - 12:37

140 m2 házamat eladnám. A vevő a csok-ot szeretné felhasználni. A ház egy része kevert falazatú, vályog + tégla. Egyébként jó állapotú korszerűsített, szigetelt, felújított ház.
Felvehető a vásárláshoz a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 14:21

Kedves Klára!
A vegyes szerkezet önmagában nem zárj a ki a CSOK jogosultságot. Arról, hogy az ingatlan eleget tesz-e minden CSOK feltételnek, a hitelintézet értékbecslése alapján határozható meg. További bejegyzést a témában ITT olvashat.

Reny szerint:

2019-10-02 - 11:40

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy még amikor intézkedtünk nem voltam férjnél, lekértem az oepes papírt, de még a személyimet nem csináltattam meg, így Kovács néven intézkedtünk.
Az lenne a kérdésem, hogy elfogadja-e úgy az OTP Bank, hogy az oepes papírom a férjes nevemre jött, viszont a lánykori nevemen vannak a papírok. Az nem befolyásolja a csok igénylést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 12:42

Kedves Reny!
Az OEP-es papír már a férjezett nevén van, a személyes okmányok még a leánykorin?

Olga szerint:

2019-09-28 - 02:57

Üdv!
Használt lakás 3 meglévő gyerekre, de nincsen fürdőszoba, mi a tehendő?
Megkapjuk rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 13:24

Kedves Olga!
Normál CSOK sajnos nem vehető igénybe, ha nincsen fürdőszoba. Falusi CSOK keretében történő lakásvásárlás esetén azonban nem probléma, ha a kérelem benyújtásakor az ingatlan még nem rendelkezik fürdőszobával. Ezt a feltételt elegendő a korszerűsítési munkálatok befejezéséig teljesíteni. A falusi CSOK további jogosultsági feltételeit IDE kattintva tekintheti meg.

Katalin szerint:

2019-09-22 - 18:34

És az aki nem dolgozott még, meg nem is dolgozik, az igénybe veheti-e? Ha igen, hol kell igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 09:57

Kedves Katalin!
Aki nem dolgozott még és aki jelenleg sem dolgozik, az nem rendelkezik TB jogviszonnyal. Ennek hiányában sajnos nincs lehetőség CSOK igénylésre.

Tamás szerint:

2019-09-19 - 13:28

Tisztelt Szakértő!
Falusi CSOK-kal szeretnénk ingatlant vásárolni (5,6M vételár + 5M felújítás). A lezárult, de kiutalásba még nem kért Fundamenta számlánkat ebbe beleforgathatjuk? (6,25M szerződéses összegű számla, ennek a saját megtakarítás + állami támogatás részét, 2,5 M Ft-ot szeretnénk felhasználni és leigazolni.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:35

Kedves Tamás!
Ha a megtakarítást felhasználja a vásárláshoz vagy felújításhoz, akkor annyival kevesebb falusi CSOK-ot tud igénybe venni. A falusi CSOK és a megtakarítás együttes összege nem haladhatja meg a vételár és a korszerűsítési munkálatok együttes összegét.

Zsolt szerint:

2019-09-18 - 21:48

Aki BAR listán van, az is igénybe veheti?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 09:04

Kedves Zsolt!
Magát a CSOK jogosultságot nem zárja ki a BAR lista, de hitelfelvételre nincs lehetőség, ha aktív a KHR státusz. Passzív (már visszafizetett mulasztás) KHR státusz esetén meghatározott feltételekkel igényelhető lakáshitel.

Teréz szerint:

2019-09-18 - 14:17

Minél hamarabb szeretném magukkal a kapcsolatot felvenni.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 08:02

Kedves Teréz!
Irodáink elérhetőségét ITT találja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát vagy töltse ki online adatlapunkat!

Szabolcs szerint:

2019-09-15 - 17:20

Tisztelt hitelnet.
Szeretnénk vásárolni egy 92 négyzetméter hasznos alapterületű használt családi házat.
A kérdésem, hogy van 2 gyermekünk, de szeretnénk még 1-et. Igényelhető így ebben a formában a 3 gyermek után játó CSOK, ami 2,2 milló?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:06

Kedves Szabolcs!
Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. Amennyiben ez és a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a támogatás.

Jenő szerint:

2019-09-11 - 22:54

Üdv!
Kérdésem az lenne, hogy 3 gyerekre vennénk lakást. Tudom, hogy 60 nm a kötelező ilyenkor, de ha 2 fiú es egy kislányom van, 2 szobás lakást elfogadnak? A nemük miatt kérdezem.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:44

Kedves Jenő!
A támogatási kérelem elbírálása során a hitelintézetek a szobaszámot nem vizsgálják.

Zoli szerint:

2019-09-06 - 20:27

Szép estét!
Kérdezni szeretnék…
Használt házra 3 meglevő gyermek után 2.2 millio csokot kaptunk 2018 áprilisában. Sajnos válásra kerül a sor..
Ha el szeretnénk adni a házat (50-50 t. rész), mennyit kell visszafizetnünk, mivel a szerződés szerint 10 évig (meg 8.5 év) nem adhatnánk el.
Mi ilyenkor a teendő?
Köszönöm segítségét!
Tovabbi szép estét kívánok!
Zoli

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 08:26

Kedves Zoli!
A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a járási hivatalnak bejelenteni. Ha a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad, a tulajdoni hányadát elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.
Ha eladásra került a ház és nem vásárolnak helyette másikat, akkor Ptk. szerinti kamattal növelten kell visszafizetniük az Önökre eső támogatási összeget. A pontos összegről a területileg illetékes járási hivatal vagy az érintett hitelintézet tud további információt adni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA