CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

CSOK használt lakásra

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
4.3K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Szakértő!
Korábban férjemmel közösen felvettük 3 gyermekünkre a 3,5 m szocpolt. Letelt a 10 év. A gyerekek még 18 év alattiak, férjemmel elváltunk, a szocpolos lakás az övé maradt. A gyerekek felett közös felügyeleti jog van, de az én lakcímemen vannak elhelyezve. Használt lakást vennék. Ebben az esetben a 2,2 m CSOK-ot akkor is a 3,5 szocpollal kellene csökkenteni – magyarul nem tudom igénybe venni – ha elváltunk? Nincs lehetőség, hogy csak a rám eső fele 1,7m legyen levonandó és így 500eft- ot igénybe tudjak venni? Köszönöm

Kedves Szilvia!
Pontosan, ahogy írja. Csak az Önre eső résszel kell csökkenteni a CSOk-ot ha most igényelné. Így tehát ha a a jogosulstági feltételek teljesülnek, úgy 450.000 Ft CSOK-ra lehet jogosult.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Szakértő! 2017-ben vettünk egy használt ingatlant Pest megyében. 2 meglévő gyermekünkre kaptunk használt ingatlan vásárlására 1.430. 000 Ft-ot. Mivel közelebb szeretnénk költözni a mamákhoz, most eladnánk a házat, az 1.430.000 Ft-ot önkéntesen visszafizetnénk. Kérdésem, az olvasottak alapján, mivel új gyermeket nem tervezünk, akkor újra használt házra nem kérhetnénk az 1.430.000 Ft támogatást? Csak akkor kapnánk csokot, ha most újépítésűt vennénk és akkor is csak a 2.600.000 Ft és az 1.430.000 Ft különbözetét igényelhetnénk a már meglévő 2. gyermekünk után? Ha ez így jó és a különbségre kapnánk csokot, akkor így az illetékmentességre is jogosultak lennénk. Köszönöm válaszukat. Így jobban… Továbbiak »

Kedves Anita!
Ha használt lakást vásárolnának a meglévő helyett, akkor a már felvett CSOK-ot tudnák csak továbbvinni az újabb ingatlanra. Ebben az esetben véleményünk szerint illetékkedvezmény nem érvényesíthető. Viszont, ha újépítésűt vásárolnának, akkor az Ön által is leírt CSOK különbözetre lennének jogosultak. Ha az új lakás kapcsán lenne illetékfizetési kötelezettségük, akkor ez által a CSOK különbözet által illetékmentességet kaphatnának.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Kedves Hölgyem/Uram!
2016 novemberében vettük a mostani lakásunkat, melyre fel is vettük a 2 gyermekes csok támogatást. Most jön a 3. gyermekünk, így nagyon kicsi már a lakás, szeretnénk egy nagyobb házba költözni. Tudom, hogy főszabály szerint nem valósítható meg, hogy 5 éven belül eladjunk egy csokos ingatlant és az ebből befolyó összeget beforgassuk egy ház megvételébe, de van-e erre bármilyen precedens, hogy mégis engedélyezik az eladást? Ha igen, akkor milyen esetben lehetséges ez? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?
Nagyon szépen köszönöm a válaszukat előre is!
További szép napot kívánok! 🙂

Kedves Viki!
Van lehetőség a CSOK továbbvitelére, ha nagyobb hasznos alapterületű és értékű lakást vásárolnak helyette. A vásárláshoz CSOK különbözet is igénybe vehető.
Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket a lehetőségekről, de ehhez bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltsék ki online adatlapunkat vagy keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Tisztelt Hölgyem/Uram, Azt szeretném kérdezni, hogy ha mi jelenleg budapesti lakosként veszünk egy használt házat vidéken kihasználva a CSOK adta lehetőségeket, ahova oda is szeretnénk költözni és ott élni, de családi okok miatt egy évig még a Budapesti ingatlanban kellene maradnunk. A fiamnak egy éve van az óvodából és utána megy iskolába, a lányom is egy év múlva az általános iskola felső osztályát ott kezdené meg. 1- 1,5 évre nagyon nagy szükségünk lenne, de a CSOK előírásai miatt 90 napon belül az állandó lakcímünket a vásárolt ingatlanra kell áthelyeznünk, de a budapesti kerületi parkoláshoz, szintén az állandó lakcím kell és… Továbbiak »

Kedves Zoltán!
A CSOK-kal finanszírozott lakásba valóban be kell jelentkezni a támogatás folyósítását követő 90 napon belül és ott életvitelszerűen lakni kell.
Nem minősül azonban a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Szakértő!
A kérdésem az lenne, hogy ha egy lakóház résztulajdonosa vagyok és a férjemmel meg szeretnénk venni az ingatlan többi részét, akkor ez CSOK+ CSOK Hitel igénylésével lehetséges-e.
Köszönöm válaszukat! Szilvia

Kedves Szilvia!
A CSOK a vonatkozó kormányrendelet értelmében az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel.

Tisztelt Hitelnet!
Az alábbi cikkük (https://hitelnet.hu/tamogatasok/igy-lehet-a-csok-os-lakas-helyett-masikat-venni/) alapján kérdezném, hogyha önkéntesen visszafizetem a korábban már 2 gyerekre és új lakás vásárlásra felvett 2,6 millió forintos visszafizetendő támogatást és új CSOK igénylést nyújtok be később egy másik lakásra vonatkozóan ( nem az átjegyzéssel élek), akkor ez teljesen új igénylésnek minősül-e olyan szempontból, hogy élni tudok-e a CSOK 2021-ben megfogalmazott illetékmentességgel és 5%-os ÁFA visszatérítéssel a vissza nem térítendő támogatás mellett.
Köszönettel
Ildikó

Kedves Ildikó!
Igen, a leírt eset új CSOK igénylésnek minősül, így az illetékmentesség és az 5%-os ÁFA-visszatérítés is érvényesíthető.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözletem Annak idején Együtt éltünk a meglévő 100 m2 szülői házban összesen heten, két nagyszülő, két szülő és három kisgyermek. Elhatároztuk, hogy ráépítünk egy emeletet a szülői házra és így nekünk is lesz önálló házunk. Elkészítettük a terveket, amit az építési hatóság elfogadott és az OTP Bank is elfogadott és kifizette a szocpolt a ráépített emeletre, ami külön lépcsőházzal és bejárattal rendelkezett. A két nagyobbik lányom már önállóan saját házukban élnek a családjaikkal. A kisebbik lányom, aki velünk lakik és van neki egy kisfia + élettársa, neki szeretnénk ajándékozni az alsó lakást, mivel a nagyszülők meghaltak és Én örököltem a… Továbbiak »

Kedves László! Az ajándékozást osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által készített, úgynevezett Használati megállapodással viszonylag egyszerűen le lehetne bonyolítani. A probléma a teljes ingatlanra bejegyzett osztrák hitel. Emiatt elsőként a Sparkasse-val kellene egyeztetniük, hogy Használati megállapodás alapján megoldható lenne-e, hogy csak a felső rész szolgálna a továbbiakban a hitel fedezetéül. Értékbecslés alapján tudja megmondani a bank, hogy a felső rész ér-e annyit, amennyi a hitel biztosítékául szükséges. Ha ez nem oldható meg, akkor szintén a bank tud tájékoztatást adni arról, hogy lánya részére történő ajándékozást követően bevonják-e lányát a hitelbe, stb. Korszerűsítésre, felújításra kizárólag preferált településen vehető igénybe falusi CSOK.… Továbbiak »

Februárban telik le a hat hónap.
Márciusban lehet-e intézni a csok támogatást?

Kedves Richárd!
A 180 napos napos TB jogviszony megléte esetén már igényelhető a CSOK, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további jogosultsági feltételek is fennállnak.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
A CSOK feltételeként elfogadják a fél KATA-t mint tb. jogviszonyt? 3 gyermek esetén, ha 2 gyerek után a szocpolt már igénybe vettem, és építkezni szeretnék, a 3. gyerek után igénybe vehetem még a CSOK-ot? Mennyi ennek az összege? Elmúltam 50 éves, a 3. gyermekem 19 éves, de velem lakik, én tartom el.
Köszönöm a válaszát.

Kedves Mónika!
Arról, hogy rendelkezik-e megfelelő TB jogviszonnyal, a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos információt adni a nyilvántartásuk alapján.
Ha 2 nagyobb gyermeke már elmúlt 25 éves, és csak 3. gyermeke után jogosult CSOK igénylésre, akkor 600.000 Ft összegű támogatás érhető el. Ha 25 év alattiak mindhárman, akkor a 3 gyermek után elérhető 10M Ft-ot csökkenteni kell a korábban kapott szocpol összegével és a különbözet vehető igénybe. Az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

A kérdésem az lenne,hogy ha mondjuk tanyát vásárolok,arra mi jár?
3 gyermekem van 24 21 1 évesek….egyedülállóként szeretnék boldogulni….
Ha pl a tanya értéke 11millió forint,akkor is megkapom a 10 m forintot?
nagyon köszönöm
Üdv Gyöngyi

Kedves Gyöngyi!
Tanya vásárlásra Falusi CSOK igényelhető. 3 gyermek után a támogatás összege 5+5 millió Ft. Ez azt jelenti, hogy 5 millió Ft jut a támogatásból a vételár megfizetésére, és a másik 5 millió az ingatlan korszerűsítésére.
A jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen legalább 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. A Falusi CSOK-ról részletesen IDE kattintva olvashat.
A Falusi CSOK mellé lehetőség van kamattámogatott CSOK hitel felvételére is.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

Tisztelt Cím!

2017-ben vásároltunk használt ingatlant amire mind lakáshitelt mind az akkor még 3 gyermekünk után járó szocpolt 2.2Mft-ot igénybe vettük.
Most tervezzük egy szintén használt ház vásárlását a jelenlegi értékesítésével.
Hitelt nem tervezünk felvenni. Kérdésünk hogy a 2.2Mft visszafizetése esetén igényelhető-e újra jelzáloghitel felvétele nélkül a 2.75Mft 4 gyermek után 70+ nm2 ingatlanra?
Avagy a 2.2Mft visszafizetését követően mint 1 még nem igényelt gyermek utáni 600.000ft-ot igényelhetjük?

Köszönöm válaszukat!

Kedves László!
Ha önkénetesen visszafizetik a korábban kapott CSOK-ot, úgy újra igányelheti azt 4 gyermek után. Fontos, hogy a jogosultsági feltételeknek az újabb igényléskor is teljesülniük kell. Bővebben a témában IDE kattintva olvashat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Üdv.
Azt szeretném megtudni, hogy ha egy alkalommal igényeltem már CSOK-t 3 gyermek után használt ingatlanra, és azt a CSOK-ot visszafizettem, van-e újra lehetőségem igényelni CSOK-ot, ha szeretnék építkezni? Amennyiben van rá újra lehetőségem, mekkora összeget igényelhetek?
Köszönöm megtisztelő válaszát!

Kedves Csaba!
A CSOK visszafizetése után újra igényelhető a támogatás az adott lakáscélra adható, gyermekek számától függő összegben. Új lakás építése esetén 3 gyermek után ez 10M Ft-ot jelent. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm! 2016-ban vettünk egy családi házat, felvettük rá az egy gyermekre járó 600 000 forintos családi otthonteremtési támogatást. Rá három évre sajnos megromlott a kapcsolatunk, így úgy dönöttem, hogy idővel én elköltözöm majd a csok-os ingatlanból és a tulajdonjogomat átíratjuk a gyermek édesapjának a nevére. El is készítettünk egy adásvételi szerződést (lassan két éve, így számoltuk ki, hogy a volt Párom ki tudja fizetni az én részem), és mivel nem volt lehetőség egyben kifizetnie a vételárat, így akkor írtunk egy adásvételi szerződést, melyben rögzítettük, hogy ő részletekben kifizeti az én részem én pedig, ahogy az utolsó rész is a számlámra… Továbbiak »

Kedves Hajni!
Javasoljuk, hogy keresse fel a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát, ahol a kérdésben illetékes ügyintézők pontos felvilágosítást tudnak adni Önnek.

1 67 68 69
4.3K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x