CSOK használt lakás vásárlásra 2020-ban is

CSOK használt lakás vásárlásra elérhető 2020-ban is, mi változott?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – használt lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek lakástulajdonnal. (Az 5 éven belül eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség azonban továbbra is megmarad!)

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű személlyé válásról Orvosszakértői szerv igazolása
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói jogviszonyáról Oktatási intézmény igazolása
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016. január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

CSOK összege:

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A vásárolandó lakás a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. (A korábban érvényes 350.000 Ft/m2 értékplafon eltörlésre került.)
 • A lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállítottigazolással igazolja, valamint  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2020. január 29. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Tibor szerint:

2020-02-07 - 17:35

Jó napot!
Az lenne kérdésem, hogy ha 1,7 négyzetméter eltérés van a 70 négyzetméter hogy meglegyen, elutasítanak a csok otthonteremtési támogatástól?

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-10 - 14:14

Kedves Tibor!
4 vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén feltétele, hogy a vásárolandó lakóingatlan hasznos alapterülete elérje legalább a 70 m2-t.

László szerint:

2020-01-23 - 07:54

Üdvözlöm!
Használt lakas vásárlással egybekötött korszerűsítés céljára vettük fel a falusi csokot. Tetőkorszerűsítésre töltettük ki a költségvetési lapot, de időközben bővítési igény is felmerült, +40 m2.
Azt szeretném megkerdezni, hogy kell-e szerződést módosítani, vagy probléma-e, ha mi bövítjük a tetőt, nem csak korszerűsítjük.
Illetve, kell-e a hitelintézetnek ezt jelenteni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-23 - 13:51

Kedves László!
Az ügyben az érintett hitelintézettel történő egyeztetést javasoljuk.

Barbara szerint:

2020-01-06 - 12:41

Kinéztünk egy házat, de nem tudjuk, hogy megkapjuk rá a csokot vagy sem. Be van kötve minden közmű, de a gázórát vitték el eddg ismeretlen okokból. A fürdőbe nem láttunk konvektort csak csempekályhát. 2 szobás és van 1 kislány, meg most fog születni 1 fiú, meg majd szeretnénk még vállalni 1 gyereket. Azt hallottuk, hogy nem elegendő a szoba száma, mivel különbözö neműek a gyerekek. Igaz-e?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-06 - 13:23

Kedves Barbara!
A gázközmű nem feltétel, ha egyéb fűtési mód rendelkezésre áll. Arról, hogy mely helyiségekben szükséges fűtés és melyek az elfogadható fűtési módok CSOK igénylésnél, IDE és IDE kattintva tájékozódhatnak.
Szobaszámra vonatkozó előírás nincsen. 3 gyermek után igényelt CSOK esetén az a feltétel, hogy maga a lakóingatlan legalább 60 m2 hasznos alapterütű legyen.

Szláv szerint:

2019-10-23 - 08:58

Szeretnék hitelt igényelni.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-24 - 15:35

Kedves Szláv!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Csilla szerint:

2019-10-19 - 16:33

Olyan kérdésem is lenne, ha 2006-ban már az egyik gyerekre felvettem a 400.000 Ft-ot, akkor még szocpol volt a neve. Azóta lett meg egy gyerek és újból igényeltem mindkettőre.
Akkor a mostaninal visszavonják vagy ugyanúgy jár őrá is?
Köszi a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:59

Kedves Csilla!
A CSOK összegét csökkenteni kell ez esetben a korábban kapott szocpol összegével.

János szerint:

2019-10-16 - 20:31

Üdv.
Használt lakásvásárlásra 3 gyerekre mennyit lehet igényelni? És mik a feltételei?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-17 - 09:28

Kedves János!
Használt lakás vásárlásához 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK vehető igénybe. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Mária szerint:

2019-10-15 - 16:03

Használt lakást szeretnék venni meglévő 3 gyermekemmel olyan településen, ahol nincs falusi Csok.
Mennyi támogatás és hitel igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 08:24

Kedves Mária!
3 gyermek után használt lakás vásárlásához 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. A kedvezményes kamatú támogatott hitel maximális összege 15M Ft. Az elérhető hitelösszeget befolyásolja az ingatlan területi elhelyezkedése, értéke és az Ön igazolt nettó jövedelme, valamint esetlegesen meglévő hiteltörlesztésének összege.
További, személyre szóló díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is.

Dana szerint:

2019-10-15 - 11:37

Tisztelt Hitelnet!
Passzív khr státuszban szerepelek (visszafizetés veszteség nélkül).
Jogosult lehetek így a kedvezményes kamattámogatott hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 07:59

Kedves Dana!
Ha 1 éven belül történt a visszafizetés, akkor a kedvezményes kamattámogatott hitel sajnos nem vehető igénybe.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Laura szerint:

2019-10-11 - 11:55

Igénybe vehetem a csokot használt lakás vásárlására akkor is, ha ápolási díjat kapok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:15

Kedves Laura!
Ápolási határozat esetén nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása. A határozattal is igényelhető a támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Magdi szerint:

2019-10-09 - 19:03

Jó estét!
Ki kapja meg a csok összegét, ha az adásvételi szerződés után van benyújtva a kérelem (ki van fizetve a ház ára).

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:03

Kedves Magdi!
A teljes vételár kiegyenlítése után már sajnos nincs lehetőség a CSOK igénybevételére.

Gyöngyi szerint:

2019-10-08 - 12:14

Jó napot!
Érdekelne a csok két gyermekre, de tervezünk harmadik gyermeket is, de ebben nem vagyunk biztosak. Jelenleg bárlistások vagyunk, amit részletekben fizetünk.
Nekünk is lenne lehetőségégünk a csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-08 - 13:51

Kedves Gyöngyi!
A BAR lista nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a további CSOK feltételek teljesülnek.

Alexandra szerint:

2019-10-05 - 07:30

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy három gyermeket vállalnánk a férjemmel és igényelnénk a kedvezményes kamatozású hitelt plusz a vissza nem térítendő csokot. Azaz 15 + 2.3 milliót. De mi van olyan esetben, hogyha nincs szükségünk a 15 millióra, csak mondjuk 14 vagy 13 millióra.
Így is lehetséges felvenni a kedvezményes hitelt plusz a csokot, vagy ez fix?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 14:28

Kedves Alexandra!
A 15 millió forint a maximum, ennél alacsonyabb összegű támogatott hitel is felvehető.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Klára szerint:

2019-10-03 - 12:37

140 m2 házamat eladnám. A vevő a csok-ot szeretné felhasználni. A ház egy része kevert falazatú, vályog + tégla. Egyébként jó állapotú korszerűsített, szigetelt, felújított ház.
Felvehető a vásárláshoz a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 14:21

Kedves Klára!
A vegyes szerkezet önmagában nem zárj a ki a CSOK jogosultságot. Arról, hogy az ingatlan eleget tesz-e minden CSOK feltételnek, a hitelintézet értékbecslése alapján határozható meg. További bejegyzést a témában ITT olvashat.

Reny szerint:

2019-10-02 - 11:40

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy még amikor intézkedtünk nem voltam férjnél, lekértem az oepes papírt, de még a személyimet nem csináltattam meg, így Kovács néven intézkedtünk.
Az lenne a kérdésem, hogy elfogadja-e úgy az OTP Bank, hogy az oepes papírom a férjes nevemre jött, viszont a lánykori nevemen vannak a papírok. Az nem befolyásolja a csok igénylést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 12:42

Kedves Reny!
Az OEP-es papír már a férjezett nevén van, a személyes okmányok még a leánykorin?

Olga szerint:

2019-09-28 - 02:57

Üdv!
Használt lakás 3 meglévő gyerekre, de nincsen fürdőszoba, mi a tehendő?
Megkapjuk rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 13:24

Kedves Olga!
Normál CSOK sajnos nem vehető igénybe, ha nincsen fürdőszoba. Falusi CSOK keretében történő lakásvásárlás esetén azonban nem probléma, ha a kérelem benyújtásakor az ingatlan még nem rendelkezik fürdőszobával. Ezt a feltételt elegendő a korszerűsítési munkálatok befejezéséig teljesíteni. A falusi CSOK további jogosultsági feltételeit IDE kattintva tekintheti meg.

Katalin szerint:

2019-09-22 - 18:34

És az aki nem dolgozott még, meg nem is dolgozik, az igénybe veheti-e? Ha igen, hol kell igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 09:57

Kedves Katalin!
Aki nem dolgozott még és aki jelenleg sem dolgozik, az nem rendelkezik TB jogviszonnyal. Ennek hiányában sajnos nincs lehetőség CSOK igénylésre.

Tamás szerint:

2019-09-19 - 13:28

Tisztelt Szakértő!
Falusi CSOK-kal szeretnénk ingatlant vásárolni (5,6M vételár + 5M felújítás). A lezárult, de kiutalásba még nem kért Fundamenta számlánkat ebbe beleforgathatjuk? (6,25M szerződéses összegű számla, ennek a saját megtakarítás + állami támogatás részét, 2,5 M Ft-ot szeretnénk felhasználni és leigazolni.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:35

Kedves Tamás!
Ha a megtakarítást felhasználja a vásárláshoz vagy felújításhoz, akkor annyival kevesebb falusi CSOK-ot tud igénybe venni. A falusi CSOK és a megtakarítás együttes összege nem haladhatja meg a vételár és a korszerűsítési munkálatok együttes összegét.

Zsolt szerint:

2019-09-18 - 21:48

Aki BAR listán van, az is igénybe veheti?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 09:04

Kedves Zsolt!
Magát a CSOK jogosultságot nem zárja ki a BAR lista, de hitelfelvételre nincs lehetőség, ha aktív a KHR státusz. Passzív (már visszafizetett mulasztás) KHR státusz esetén meghatározott feltételekkel igényelhető lakáshitel.

Teréz szerint:

2019-09-18 - 14:17

Minél hamarabb szeretném magukkal a kapcsolatot felvenni.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 08:02

Kedves Teréz!
Irodáink elérhetőségét ITT találja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát vagy töltse ki online adatlapunkat!

Szabolcs szerint:

2019-09-15 - 17:20

Tisztelt hitelnet.
Szeretnénk vásárolni egy 92 négyzetméter hasznos alapterületű használt családi házat.
A kérdésem, hogy van 2 gyermekünk, de szeretnénk még 1-et. Igényelhető így ebben a formában a 3 gyermek után játó CSOK, ami 2,2 milló?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:06

Kedves Szabolcs!
Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. Amennyiben ez és a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a támogatás.

Jenő szerint:

2019-09-11 - 22:54

Üdv!
Kérdésem az lenne, hogy 3 gyerekre vennénk lakást. Tudom, hogy 60 nm a kötelező ilyenkor, de ha 2 fiú es egy kislányom van, 2 szobás lakást elfogadnak? A nemük miatt kérdezem.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:44

Kedves Jenő!
A támogatási kérelem elbírálása során a hitelintézetek a szobaszámot nem vizsgálják.

Zoli szerint:

2019-09-06 - 20:27

Szép estét!
Kérdezni szeretnék…
Használt házra 3 meglevő gyermek után 2.2 millio csokot kaptunk 2018 áprilisában. Sajnos válásra kerül a sor..
Ha el szeretnénk adni a házat (50-50 t. rész), mennyit kell visszafizetnünk, mivel a szerződés szerint 10 évig (meg 8.5 év) nem adhatnánk el.
Mi ilyenkor a teendő?
Köszönöm segítségét!
Tovabbi szép estét kívánok!
Zoli

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 08:26

Kedves Zoli!
A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a járási hivatalnak bejelenteni. Ha a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad, a tulajdoni hányadát elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.
Ha eladásra került a ház és nem vásárolnak helyette másikat, akkor Ptk. szerinti kamattal növelten kell visszafizetniük az Önökre eső támogatási összeget. A pontos összegről a területileg illetékes járási hivatal vagy az érintett hitelintézet tud további információt adni.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA