CSOK használt lakásra, feltételek 2021

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos feltételek CSOK használt lakás vásárlásra esetén

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

CSOK használt lakásra gyakori kérdések

 • Hány napon belül kell bejelentkezni a CSOK-os lakásba?

  A CSOK-kal vásárolt lakásban a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni. Ezt a hitelintézet felé a lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Ápolási díjra igényelhető a CSOK?

  Nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása, ha az igénylő végleges határozat alapján ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Illetékmentes a lakásvásárlás, ha csak 1 gyermek után igénylünk CSOK-ot?

  2021. január elsejétől megkötött adásvételi szerződések esetén a lakásvásárlás abban az esetben is illetékmentes, ha a támogatott személyek 1 gyermek után igénylik a CSOK-ot.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Egyedülállóként is igényelhető a CSOK 1 gyermekre?

  Egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről részletes leírás IDE kattintva olvasható. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

  Aki a lakásvásárláshoz legalább 1 gyermek után CSOK-ot igényel, illetékmentességet kap. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Végrehajtás alatt álló ház vásárlására igényelhető CSOK?

  Végrehajtás/árverezés alatt álló családi ház vásárlása speciális esetén. A legtöbb bank ezt a hitelcélt nem finanszírozza. Van azonban olyan pénzintézet, ahol meghatározott feltételek mellett megoldható lehet a finanszírozás.

  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Tulajdoni hányad megvásárlására igényelhető a CSOK?

  Az igénylő résztulajdonában lévő lakóingatlan esetén az ingatlan további tulajdonrészeinek megvásárlásához a CSOK nem igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlása esetén ugyanis az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK-os lakásba nagyszülő létesíthet állandó lakcímet?

  Információink szerint a támogatott személy nem szegi meg a CSOK rendeletben foglalt előírásokat, ha a támogatott ingatlanban közeli hozzátartója állandó lakcímet létesít.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Igényelhető a CSOK zártkert, kivett lakóház esetén?

  A vonatkozó kormányrendelet értemében a CSOK olyan ingatlan finanszírozásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás megnevezéssel van nyilvántartva. Megfelelő a zártkerti ingatlan is abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szerepel a lakóház megnevezés is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • CSOK lakcímbejelentés esetén tartózkodási helyet létesíthetünk másik lakásban?

  A CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakcímet kell létesíteni a CSOK-kal vásárolt használt ingatlanban. Vannak azonban bizonyos élethelyzetek, amikor nem szegünk CSOK szabályt, ha nem a támogatott ingatlanban élünk életvitelszerűen. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Hivatalos információkat minderről a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi a CSOK visszafizetés, ha 1 vállalt gyermek nem születik meg?

  Amennyiben az igénylő meglévő és vállalt gyermek után igényel CSOK-ot és a vállalt gyermek nem születik meg, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Azonban csak a meg nem született gyermekre eső támogatási összeg büntető kamattal növelt összegét kell visszafizetni. A meglévő gyermek után kapott CSOK-ra vonatkozóan nincsen visszafizetési kötelezettség.

  Példa: használt lakásvásárlásra 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után kapott 1,43M Ft CSOK. Ha a vállalt gyermek nem születik meg, akkor a visszafizetendő összeg a vállalt gyermekre eső rész. Ez azt jelenti, hogy a két gyermek után járó 1,43M Ft-ból le kell vonni az 1 gyermek után járó 0,6M Ft-ot és a különbözet, 0,83M Ft kamattal növelt összegét kell visszafizetni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Szülői ház vásárlására igényelhető a CSOK?

  A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Közeli hozzátartozónak minősül: házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér.

  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi CSOK különbözet igényelhető használt lakásra?

  A CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekre tekintettel igénybe vett lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén, a CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatás összegével és különbözet vehető igénybe.

  Például egy 3 gyermekes család esetében, akik korábban 2 gyermek után 1.200.000 félszocpolt kaptak, használt lakás vásárlásakor az alábiak szerint igényelhetnek CSOK különbözetet. 3 gyermek után használt lakásra 2.200.000 Ft CSOK igényelhető. Ezt az összeget kell csökkenteni a korábban felvett 1.200.000 Ft-tal és a különbözetre, vagyis 1.000.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

  Amennyiben a család számára kedvezőbb lenne, azt is megtehetnék, hogy az újabb CSOK igénylés során nem különböetet kérnek, hanem a támogatást csak arra a gyermekre tekintttel igénylik, akire még nem kaptak. Jelen esetben ez 1 gyermek utáni támogatást jelentene, 600.000 Ft összegben. Ekkor a korábbank kapott félszocpolt nem kell figyelembe venni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Közös szennyvíztároló esetén jár a CSOK?

  A használt lakásvásárást szabályozó CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatás igénybevételével finanszírozni kívánt ingatlannak már a támogatási kérelem benyújtásakor kell rendelkeznie közműves szennyvízelvezetéssel.

  Abban az esetben, ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, megfelelő, ha szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik.

  A CSOK jogosultsághoz információink szerint önálló szennyvíztároló szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Önkéntes visszafizetés után újra jár a CSOK?

  A CSOK – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – csak egy alkalommal vehető igénybe.

  Ha a támogatott személyek korábban már vettek igénybe fentiek szerinti lakáscélú állami támogatást, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg, vagyis CSOK különbözet igényelhető.

  Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban fentiek szerinti támogatást vett igénybe.

  A fentiektől eltérően a CSOK összegének megállapításánál nem kell azonban figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

  Önkéntes visszafizetés után tehát újra igénybe vehető a támogatás, ha a korábbi támogatást 2012. január elseje után kapták meg és az újabb CSOK igénylésig azt visszafizették.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  4.5K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Érdeklődnék,hogy gáz szilikátból épült házra igényelhető-e a csok?

  Kedves Júlia!
  Szerkezetre vonatkozó korlátozás nincsen, lényeg, hogy a lakhatási igények kielégítésére alkalmas legyen a ház. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Egy három gyermekes anyuka városi használt lakáshoz milyen csokot tud igényelni?

  Kedves Katalin!
  Használt lakás vásárlásához a normál CSOK igényelhető, melynek összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  Érdeklődnék, hogy mivel ápolásin vagyok a tartós beteg fiammal és szeretnénk egy saját kis házikót, hozzátenném, hogy egyedül nevelem a fiam.
  Így is lehet a csokot igényelni és ha igen, mik a feltételek?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Anikó!
  Ápolási határozattal is igényelhető a CSOK. Ez esetben nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása. A további jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Egyedülállóként igénybe vettem a csokot, be is költöztünk a gyerekekkel. Megismerkedtem egy személlyel, aki feleségül akar venni.
  Hozzámehetek

  Kedves Zsuzsa!
  Nincs akadálya annak, hogy párja is állandó lakóhelyet létesítsen a támogatott ingatlanban.

  És már hozzámehetek, úgy értem, ha egyedülállóként igénybe vettem, utána köthetek házasságot, teszem fel folyósítás után 1 hónap múlva?

  Kedves Zsuzsa!
  A CSOK rendelet alapján ennek nincs akadálya.

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy vásárolni szeretnék egy új építésű házat, ami használtnak minősül, mivel a kivitelező más természetes személy nevében építette. Így a használt CSOK-ot tudjuk rá igénybe venni. Jelenleg a hatósági bizonyítvány kiállítására várunk és csak ezt követően kerül az ingatlan a térképen feltüntetésre, ami ugye feltétele a CSOK kérelemnek. Ebben az esetben a támogatás kérelmezése előtt birtokba vehető-e az ingatlan miután a teljes önerőt kifizettem? Ha igen, milyen feltételekkel?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Nóri!
  Véleményünk szerint a birtokba adásnak nincs akadálya. Erre vonatkozó megkötést a CSOK rendelet nem tartalmaz, csak azt mondja ki, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni az ingatlanban, amit lakcímkártya bemutatásával igazolni is szükséges a támogatást nyújtó hitelintézet felé. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Mennyi tb jogviszony kell, hogy használt lakásvásárlásra megkapjam 3 gyerekre a Csokot és hitelt is vehetek fel hozzá?

  Kedves Mónika!
  Használt lakásvásárláshoz 3 gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 180 napos TB jogviszonyt szükséges igazolni. A támogatás mellett CSOK hitel is igényelhető maximum 15M Ft összegben. Ennek felvételét befolyásolja az igénylők jövedelmi helyzete is. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Üdv.
  Eszközkezelős lakásunkra szeretnénk bővítést csokból.
  Lehetséges ez?

  Kedves Erzsébet!
  Saját tulajdonban lévő lakóingatlan esetén igényelhető a CSOK bővítésre is. Az erre vonatkozó jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  A használt lakás, amit meg akarok venni, van 30 000 Ft jelzáloghitel rajta!
  Az lenne a kérdésem, hogy attól én megvehetem a házat?

  Kedves János!
  Nem probléma a jelzáloghitel, de a tehermentesítést az eladóknak vállalni kell. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Több mint egy hónapja beadtuk a csok igénylésünket a bankba. (1.430.000 meglévő 2 gyermek, használt ingatlanra). Az értekbecslés is egy hónapja történt. Mennyi idő az elbírálás? Az ügyintéző állítólag nem lát rá a bírálati folyamatra (Unicredit Bank?)
  Tudnak nekem segíteni, hogy mennyit kell még várni? Mi a folyamat, amiért ilyen hosszú az elbírálás? Köszönöm!

  Kedves Nóri!
  A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK elbírálási ideje hiánytalan kérelem benyújtása esetén 30 nap. Mi sem látunk rá az UniCredit bírálati folyamatára, ez ügyben kizárólag az érintett bankfiók tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha családi házban a wc a fürdőszobával van egybe, felvehető-e a Csok?

  Kedves Ilona!
  Nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a WC a fürdőszobában van. A használt lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy használt ház vásárlásánál, a szerződéskötés és a csok igénylés között mennyi idő lehet a maximális idő.
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel:
  Tibor

  Kedves Tibor!
  Használt lakás vásárlásnál az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napig nyújtható be a támogatási kérelem. Fontos azonban, hogy a CSOK nem igényelhető, ha a teljes vételár kiegyenlítésre kerül. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Önkormányzati bérlakás megvásárlására igénybe vehető a CSOK önerőként? A további összeget 15 évig fizetném az önkormányzat felé.
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Anita!
  A CSOK-ot a hitelintézetek a vételár utolsó részeként folyósítják akkor, ha a vételár többi része már kifizetésre került. Arra tehát nincs lehetőség, hogy Ön most a CSOK-ot igénybe vegye a vételár első részének megfizetéséhez, majd a vételár további részét a következő 15 évben fizesse meg. Ebben az esetben a CSOK mellé lakásvásárlási hitelt tudna felvenni. Ha ez a lehetőség is érdekli, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják az elérhető hitelkonstrukciókat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Jó napot!
  Szeretném kihasználni a csokot. Egyedül nevelem a 2 gyermekem.
  Így is lehet igényelni?

  Kedves Tibor!
  Gyermekeit egyedül nevelő szülőként is jogosult lehet CSOK-ra. Ha korábbi élettársi kapcsolatból születtek a gyermekek, akkor a CSOK igényléshez elegendő a közös háztartásban élést igazoló lakcímkártya. Amennyiben korábbi házasságban születettek a gyermekek, akkor az igényléshez a jogerős válási határozat, valamint a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat benyújtása is szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A (nem új) ház utcája amit kinéztünk megvételre nem belterület. Egész pontosan az utca közlekedési terület volt az idők kezdete óta, de az ingatlan-nyilvántartásban, az 50-es években az állami erdőhöz csatolták. A természetbeni állapot nem változott, azóta is közútként funkcionál, amit az is igazol, hogy az önkormányzat a közműveket is itt vezette át. A közművekre, valamint arra a tényre tekintettel, hogy a szabályozási terven is útként szerepel, valamennyi itt lévő épületnek van építési és használatbavételi engedélye. Tehát a szóban forgó ingatlannak de jure nincs, de facto van közterületi kapcsolata.
  Azt mondja a főépítész, hogy banki ügyletekben a közművezetékekre szoktak hivatkozni (kivéve a csatornát, ami az adott utcai ingatlanokhoz a szomszéd utca felől, szolgalmi jog alapítással biztosítható).
  Kérdésem, hogy ez gondot jelenthet-e CSOK kérelem esetén, bár én semmilyen erre vonatkozó feltételt nem találtam a rendeletben.
  Nagyon köszönöm!

  Kedves Marianna!
  CSOK igénylésnél gondot jelenthet, ha jogilag nincs közút kapcsolata az ingatlannak. Egy ingatlan természetbeni és jogi státuszának ugyanis összhangban kell lenni. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink tájékoztatni fogják a lehetőségekről!

  Üdvözlöm,
  érdeklődök, ha a kiszemelt ingatlanban ki lett építve a fűtési rendszer, (teljesen új gázkazán felszerelve, radiátorok és padlófűtés is ki lett alakítva), majd a telekre is be lett vezetve a gáz, de beüzemelve sosem volt (nincs rákötve még), akkor az kizáró ok lehet-e CSOK igénylésekor?
  Köszönöm, Éva

  Kedves Éva!
  Nem feltétel a gáz, bármilyen egyedi, működő fűtési mód elfogadható. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  A kérdés pont amiatt merült fel, mert a gázfűtés rendszer ugyan ki van akakítva, de nem működőképes. (A telken van már a gáz, de nincs még gázóra, így nem lett rákötve a rendszer.) Így akkor nem jöhet szóba a CSOK?

  Kedves Éva!
  Ha a gázon kívül nincsen egyéb, működő fűtési mód, akkor a CSOK jogosultságnak adott esetben feltétele, hogy a telken lévő gázra rá legyen kötve a fűtési rendszer és felszerelt, működő gázóra legyen.

  Használt lakásra szeretnék hitelt + csokot felvenni. Az ingatlan vételára 3.500.000 Ft.

  Kedves Ildikó!
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Érdeklődnék, ingatlan nyílászáró csere előtt redőny tok befalazása miatt a ablak tok rongálódott. 4 héten belül várható a csere. Addig igényelhető a csok vagy várjak, míg kicserélik az ablakot?
  Azt szeretném kérdezni, mennyi idő, mire folyósítják a pénzt a tulajdonosok számlájára, miután pozitív értékbecslést kapott az ingatlan?

  Kedves Miklós!
  Ha rendeltetésszerűen működik a jelenlegi formában is a nyílászáró, akkor véleményünk szerint nem szükséges megvárni az ablakcserét.
  Az értékbecslést követően kezdődik a támogatási kérelem elbírálása. A használt lakásra benyújtott támogatási kérelmek elbírálási határideje 30 nap. Pozitív hitelbírálat után következik a támogatási szerződés aláírása, majd a folyósítási feltételek teljesítése után néhány napon belül utal a hitelintézet az eladó számlájára. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  T. Hitelnet!
  Csok vásárlásra kiszemeltünk egy családi házat. 1972-ben épült masszív, gondosan megépített 3 szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, közlekedő, 85 nm. Van a ház terasza, 1985-ben beépítették, ahova a gázkazánt és vegyes tüzelésű kazánt hehezték el, praktikusan. A bejárati ajtón kívül van a kazánház ajtó, de mégis egyben a házzal, az előszobából lehet oda bemenni. A tulajdoni lapon lakóház, udvar, kocsitároló van feltüntetve, ami megfelelne a csok igényléshez teljes mértékben a mi szempontunk szerint. De mivel a tulaj 1985-ben nem engedéllyel építette be a teraszt, ezért az OTP nem fogadja el, a kérelmünket elutasítja. Lehet a másik banknál igényelni újból csok + hitelt? Mert már 10 évnél több idő telt el a terasz beépítése óta és a hatóság nem tud vele mit kezdeni. Vagy egy statikus tud a helyzetünkön segíteni?
  Válaszukat Tisztelettel köszönöm.

  Kedves Julianna!
  Információink szerint ilyen esetben fennmaradási engedélyt szükséges kérni az építési hatóságnál, majd a teraszt hivatalosan is feltüntetni a térképmásolaton. Ez minden hitelintézetnél követelmény.

  Azt a választ kaptuk, hogy mivel 10 évnél régebben került a terasz beépítésre, ezért már a hatóság nem foglalkozhat vele.
  2021 februárjától van olyan építésügyi hatósági rendelet, ami a régi házak térképezésével nem foglalkozhat. A rendelet számát nem tudjuk kideríteni. Ördögi dolog. Akkor régi házat nem lehet megvenni, ha újra nincs pénz. Jogalkotók jól kifundálták, megnehezítették ezt a hiteles lehetőséget a lakáshoz jutás ügyben.
  Köszönöm szépen a korrekt, gyors választ.

  Tisztelt ügyintéző!
  A kinézett ingatlanon csak a udvarig van bevezetve a szennyvíz csatorna, vagyis csak csonk van az udvaron. Derítő, természetesen van. A településen van csatorna rendszer amúgy.
  Ez okozhat problémát a CSOK hitel felvételénél?
  Köszönöm a választ.

  Kedves Orsolya!
  Amennyiben az adott településen, településrészen van közműves szennyvízhálózat, úgy a CSOK jogosultsághoz szükséges rákötni. Mivel adott esetben az udvaron található a csonk, ezért szükséges csatlakozni rá. Ellenkező esetben elutasításra kerül a CSOK és a hozzákapcsoló CSOK hitel kérelem.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45134 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  4.5K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x