CSOK használt lakás vásárlásra 2020-ban

A CSOK – vételárkorláttól függetlenül használt lakás vásárlásához és lakáscseréjéhez vehető igénybe. A támogatással kizárólag Magyarország területén vásárolható használt lakás.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan vásárlásához vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

Lakáscsere:

 • a Ptk. szerinti csereszerződéssel vásárolt lakás, ha egyidejűleg két adásvétel történik, melynek során az egyik lakás eladója a másik lakás vevőjévé válik és ugyanez történik a másik lakás tekintetében is.

A CSOK a használt lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár, illetve lakáscsere esetén a vételár-különbözet megfizetéséhez igényelhető, ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

Az adásvételi szerződésben szereplő vételár legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Fontos!

A banki értékbecslő által végzett helyszíni szemle megtörténtekor is teljesülnie kell a lakás lakhatóságával kapcsolatos feltételeknek (ivóvízellátás, egyedi fűtési mód). Ha tehát a vásárolandó lakást az igénylő szeretné felújítani, s az eladó hozzájárulásával a lakás felújítását a tulajdonba kerülés előtt megkezdi, ügyelnie kell fentiek teljesülésére. Ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor nem teljesül az ivóvízellátásra vagy egyedi fűtésre vonatkozó előírás, a lakás nem fog megfelelni a lakhatási feltételeknek és a hitelintézet elutasítja a CSOK kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A támogatott lakásban csak az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege használt lakásvásárlás esetén

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet  társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi  hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Amennyiben az igénylő a használt lakás vételárának megfizetéséhez lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, úgy a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Utolsó módosítás: 2020. június 11. csütörtök

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Zsuzsa szerint:

2020-10-15 - 21:43

Kedves Hölgyem/Uram,

Szeretnék segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy jogosultak vagyunk-e a CSOKra.
Információk:
2019 júliusában megszületett első gyermekünk.
2020. március közepén vásároltunk egy 2014-ben épült új építésű ikerházat, 120 m2.
Nincsen hitel a házunkon.
12 ezer fős városban van a ház.
40 év alattiak vagyunk
TB biztosítottak
Felújításra szánnánk az összeget.
Kérdésem az, hogy az egy gyermek után járó 600,000 Ft-ot meg tudjuk igényelni hitelfelvétel nélkül?

Válaszát előre is köszönöm,
Zsuzsa

Hitelnet szerint:

2020-10-20 - 08:09

Kedves Zsuzsa!
CSOK-ot korszerűsítésre csak Falusi CSOK keretében lehet igényelni, melynek feltétele, hogy az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen legyen. A preferált települések listáját IDE kattintva érheti el.
Ahogy említette, az Ön ingatlanuk városban van, ezért sajnos nem tudják igényelni a támogatást.

Tamás szerint:

2020-10-14 - 16:24

Üdvözlöm,

érdeklődni szeretnék, hogy 2 kiskorú gyerekkel jogosult vagyok-e a CSOK-ra, abban az esetben ha már van a nevemen ingatlan.
Köszönöm!
Tamás

Hitelnet szerint:

2020-10-15 - 09:22

Kedves Tamás!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Pisti szerint:

2020-10-14 - 12:31

Kedves Hitelnet,
adott egy 64 nm-es budapesti társasházi lakás, amit kb. 1 éve vásároltunk (akkor újépítésűként) önerő + hitel konstrukcióban.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy CSOK és támogatott lakáshitel (plusz esetleg babaváró hitel) összevonásával, megvásároljuk a szomszédos lakást, ami kb. 40 nm-es. Mivel a lakás önmagában nem alkalmas 2 gyermekes CSOK-ra, de mi szeretnénk a két lakást egybenyitni, mivel van közös fal, ami nem tartó fal, tehát megbontható.
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-10-19 - 07:59

Kedves Pisti!
A leírt munkálathoz CSOK nem igéynelhető.
Babaváró hitelt, vagy piaci lakáshitelt tudnak igényelni a munkálatok finanszírozásához.
Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatják Önt az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról. Díjmentesen válllajuk a teljes körű hitelügyintézést!

László szerint:

2020-10-14 - 12:23

Üdvözlöm!
2020.10.12-én be lett adva minden papír bírálatra! A bírálat mennyi idő? Használt lakásvásárlás csok, 2 gyerek van, 2-t vállaltam. Tegnap küldte el a takarékszövetkezet bírálatra. Kb. mennyi idő, míg meg tudom elfogadják-e vagy sem?

Hitelnet szerint:

2020-10-15 - 10:23

Kedves László!
Folyamatban lévő CSOK-ról javasoljuk érdeklődjön az érintett bankfiókban.

Piroska szerint:

2020-10-07 - 12:07

CsOK folyósításnál a gyermek 24 éves nappali tagozaton tanul. Bejelentkezik az ingatlanba, de pár éven belül önálló életet kezd és még a 10 év nem járt le. 10 év előtt nem jelentkezhet ki az ingatlanból? Köszönöm a választ.

Hitelnet szerint:

2020-10-18 - 10:57

Kedves Piroska!
A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet. Ez nem számít bentlakási kötelzettség megszegésnek.

Dezső szerint:

2020-10-07 - 11:11

A CSOK-os hitelfelvétel a K&H Banknál történik. Az adásvételi szerződést 2020.08.03-án megkötöttük.A bank általi észrevételezéseket a vevők pótolták. Pl.: A vevőktől kérték a más banknál lévő bankszámlájuk hiteles másolatát, amit kétszeri is átadtak. A bank helyi képviselője közölte, hogy az első is jó és érvényes, nem kellett volna tehát kérnie másodszor is..És hasonló játszadozás folyik. Hol ez, hol az a problémájuk. Egyáltalán meddig lehet a hitelbírálati időt, szerintem tudatosan húzni?
A mai digitalizált világunkban sokkal gyorsabban kellene történni mindennek. Egyáltalán nem látszik a gyorsulás. Így idegeskedhet az eladó és vevő is eleget!!!

Hitelnet szerint:

2020-10-18 - 10:37

Kedves Dezső!
A kérelmet lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül, kell elbírálnia a hitelintézetnek.
Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a a 30 napos határidőbe nem számít bele.

Norbi szerint:

2020-10-06 - 20:24

Jó estét!
A kérdésem az lenne, hogy milyen módon kell a bank részére igazolni azt, hogy az önerő kifizetését teljesítettem? Elég egy számlakivonat, amin látható az átutalás az eladó részére,vagy valamilyen egyéb okiratot kell róla készíteni?

Hitelnet szerint:

2020-10-17 - 10:01

Kedves Norbi!
Nem elég a számlakivonat. Az eladónak ügyvéd előtt nyilatkoznia kell, hogy az összeget megkapta. Ezt az ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot kell bevinni a bankba.

Zoltán szerint:

2020-09-19 - 11:29

Üdvözlöm!

2017. Márciusában folyósították a 3 gyerek után igényelhető, vissza nem térítendő Állami támogatást, a feltételeket teljesítettük azóta, le is igazoltuk a bank felé.
A kérdésem az lenne, új építésű ingatlanra igényeltük, eladható e az ingatlan 10 éven belül, mert a 83 nm kevésnek bizonyult. A vételi szándék használt, különálló családi ház lenne, alapterületre és vételárra egyaránt nagyobb méretben, értékben. Ami sajnos nem megoldható, az a 10M forint letétbe helyezése. Nem tudom, van-e más megoldás, természetesen az állam jelzálog bejegyzése átkerülhetne a családi házra.
Ha lenne más megoldás kérem jelezzék felém.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2020-10-06 - 11:20

Kedves Zoltán!
Használt lakásra – még akkor is ha az nagyobb alapterületű és értékű – csak 5 év után jegyeztethető át a támogatás.

Marietta szerint:

2020-09-10 - 10:21

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy pontosan mik a feltételek a csok igénylésnél? Használt házat szeretnénk venni, babaváróval együtt lenne a kifizetés. Önerő szükséges hozzá, vagy nem? Mennyi idő alatt történik meg a folyósítás?

Hitelnet.hu szerint:

2020-09-10 - 11:00

Kedves Marietta!
A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A babaváró hitel igénylési feltételeit IDE kattintva ismerheti meg. A babaváró hitel önerőként történő figyelembevételével kapcsolatban további információ ITT olvasható. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és babaváró hitelügyintézést is!

Mária szerint:

2020-09-08 - 08:29

Tisztel Szakértő!
1. Egy jelenleg 85%-os készültségben lévő házat szeretnénk megvásárolni egy magánszemélytől, aki vállalta, hogy kulcsrakészen, használatba vételi engedéllyel fogja birtokba adni mire kifizetjük kb. 3 hónap múlva. Lakástakarékot és 2 gyerek után járó CSOK-ot is szeretnénk felhasználni a fizetés során.
Kérdés, hogy mikor érdemes megigényelni ezeket, hogy ne utasítsák el a kérelmeinket, hiszen ez a ház jelenleg még befejezésre vár nem felel meg a használt lakás feltételeinek.
2. Érdekelne még, hogy a használatba vételi engedélyezési eljárás milyen határidővel szokott lezajlani?
Válaszát előre is köszönöm.
Mária

Hitelnet szerint:

2020-09-08 - 11:27

Kedves Mária!
A CSOK-ot a jogerős használatbavételi engedély kiállítása után kellene igényelni.
Az használatbavételi eljárással kapcsolatban az területileg illetékes építésügyi hatóság tud Önnek pontos választ adni.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Henrietta szerint:

2020-09-03 - 22:59

Jó estét!
Csak csokból szeretnénk lakást vásárolni. 1 gyerkőc van 2-t vállalnánk
Így milyen lehetőségeink vannak és milyen lakást tudunk venni?
Köszönöm.

Hitelnet szerint:

2020-09-04 - 09:07

Kedves Henrietta!
CSOK használt lakás vásárlásra, 3 gyermek esetén 2.200.000 Ft támogatásra lehetnek jogosultak. Ennek feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen folyamatos, legalább 180 napos TB jogvszonnyal. Bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
Használt lakás vásárlás és korszerűsítés/bővítésre igényelhető Falusi CSOK is, ennek feltétele, hogy az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen legyen. Ennek összege 5M+5M Ft. Feltétel még, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. Falusi CSOK-ról bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA