CSOK feltételek, minden amit tudni érdemes az igénylésről

Mi változott 2019-ben?

A CSOK rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos módosításai – melyek a támogatás valamennyi típusát érintik – a következők:

A CSOK igénylés személyi feltételeiben történt változás

A menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a támogatásra nem lehet jogosult.

Adminisztratív terhek csökkentése

Az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű személlyé válásról Orvosszakértői szerv igazolása
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói jogviszonyáról Oktatási intézmény igazolása
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Példa: ha a támogatott személy korábban 2 gyermeke után már igénybe vett 2,4 millió Ft szocpolt, de azóta született még 3 gyermeke, akik után nem vett igénybe támogatást, akkor új lakás vásárlása vagy építése esetén jogosult lehet a 10 milliós CSOK-ra.

Kiskorú tulajdonszerzése a célingatlanban

Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtását követő 30 napon belül.

Lakásépítés, bővítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése, vásárlása vagy bővítése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

CSOK – mi változott korábban?

2017-től lényeges változás csupán az új lakóingatlan építéséhez igényelhető CSOK feltételekben történt. A támogatás – családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, otthonteremtési kamattámogatott lakáskölcsön – 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A kedvezményeket fenti időponttól benyújtott kérelmek estén a már megfizetett bekerülési költségre nem lehet igénybe venni.

A használt és új lakásra vonatkozó CSOK rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos változásai az alábbiak:

Módosult a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a CSOK. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Tervező asztalról történő vásárlás új építésű lakás esetén

A CSOK a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igényelhet CSOK-ot az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Támogatás osztatlan közös tulajdonra

Osztatlan közös tulajdonú – használt és új – lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása

Szocpol

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK?

Magyarország területén

 • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,
 • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

CSOK összege

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ha az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermeke után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

CSOK összegének meghatározása

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2019. október 14. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Judit szerint:

2019-10-21 - 22:08

Üdvözlöm!
Kérdésem a következő lenne: 3 kiskorú gyermeket nevelünk férjemmel, egyikünknek van 1 éves tb jogviszonya, igénybe vennênk a 2,2M-ós támogatást. A családi házat, amit megvásárolnánk, azonnal ki kellene fizetni (a tulaj nem hajlandó várni az elbírálásra).
Megkaphatnánk a támogatást utólag is?
Mellesleg kisebb jelzálog is van rajta.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 07:54

Kedves Judit!
Terhelt ingatlan esetében is igénybe vehető a CSOK, utólagos igénylésre azonban nincs lehetőség. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell a CSOK igénylést, melynek összegét a bank a vételár utolsó részeként utalja az eladónak. Ha kiegyenlítésre kerül a vételár, utólag már nem lehetnek jogosultak a támogatásra.

Evelin szerint:

2019-10-20 - 16:55

Szép napot!
Kérdésem a következő: a csok igényléséről szóló igazolást küldhetem postán a megyei hivatalba? Vagy személyesen fogadják csak el?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:38

Kedves Evelin!
Nem egyértelmű számunkra, hogy a CSOK igénylésről miért küldene igazolást a megyei hivatalba?

Krisztián szerint:

2019-10-18 - 19:47

Tisztelt Szakértő,
a kérdésem annyi, hogy házastársak esetén ha éppen külön mennek. Igényelhető a CSOK használt ingatlanvásárlásra úgy, hogy az egyik fél lenne 1/1 tulajdonos!?
A másik fél nem szerezne tulajdon részt, de még házasok.
Erről nem találtam semmit.
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:07

Kedves Krisztián!
Házastársi kapcsolat esetén a házastárssal együtt lehetséges a lakásvásárlás és CSOK igénylés. Ellenkező esetben a válásról és a gyermekelhelyezésről jogerős bírósági határozat szükséges.

Edina szerint:

2019-10-18 - 12:32

Igényelhetem e a Csok-ot egyedülálló közmunkásként?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:12

Kedves Edina!
A használt lakásra vonatkozó normál CSOK, a falusi CSOK – kivéve a 10M Ft-os támogatást – valamint az új lakásra vonatkozó CSOK – kivéve a 10M Ft-os támogatást – igényelhető közmunkásként is, ha a további jogosultsági feltételek fennállnak.

Nóra szerint:

2019-10-16 - 19:11

Érdeklődnék, hogy számlára érkező munkabér szükséges-e a csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-17 - 08:36

Kedves Nóra!
A CSOK-hoz nem szükséges munkabér jóváírás.

László szerint:

2019-10-15 - 08:00

Tisztelt Szakértő!
Egy megkezdett, kb. 75%-os készültségű, 100 nm-es új házat szeretnék venni, és befejezni. Az eladó egy magánszemély.
Kaphatok-e erre CSOK-ot? Ha igen, 2 gyermek esetén mennyit?
Köszönettel,
László

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-15 - 09:01

Kedves László!
A vételár kiegyenlítéséhez nem, de az építkezés befejezéséhez igényelhető lehet a CSOK, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. után került kiadásra. Bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Tímea szerint:

2019-10-14 - 19:14

Azt szeretném megkérdezni, hogy 3 gyerek van, szocpolra építkeztünk. Mi ígénybe tudjuk venni a csokot a 10+10 milliót vagy annak a külöbözetét?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-15 - 08:57

Kedves Tímea!
Újabb lakáscél megvalósítása esetén igényelhető lehet a 10 milliós CSOK és a korábban kapott szocpol különbözete, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Sanyi szerint:

2019-10-13 - 19:52

Üdvözletem.
2006-ban vettem fel megelőlegező szocpolt, 2 gyerekre. Ház felépült, viszont elváltam, gyerekek nem születtek meg. Azóta kamatostul visszafizettem a szocpolt. Most már új házasságban élek, van 1 közös és 2 nevelt gyermekem. Jogosult vagyok új építésű háznál 10 millió CSOK-ra? Egyik gyerekre sem lett felvéve semmilyen állami támogatás.
Másik kérdésem, ha átcsúszik 2020-ra az építkezés, akkor a már befizettett önerő 5% áfa, de mi lesz a maradékkal? CSOK után is kell Áfát fizetni? Ha kivitelező/beruházó miatt áll az építkezés, akkor is rajtam verik el a port?
Köszönettel,
Sanyi

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:49

Kedves Sanyi!
A leírtak alapján igényelhető lesz a 10 milliós CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
Ha az egyszerű bejelentés vagy az építési engedély 2018. október 30. utáni, akkor a 2020-ban keletkezett számlák ÁFA tartalma 27% lesz. Szakértőink készséggel adnak további tájékoztatást az adott ügylet részleteinek ismeretében. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a legközelebbi Hitelnet irodával.

Mona szerint:

2019-10-13 - 12:20

Érdeklődni szeretnék, hogy van-e valami kötelezettség, ha igénybe vettük a csok-ot 3 gyerek után, használt ingatlan vásárlására, de az élettársi kapcsolatunk tönkre ment, szeretnénk külön költözni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:37

Kedves Mona!
Ha 10 éven belül valamelyikük elköltözik a támogatott ingatlanból, akkor a rá eső összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A további részletekről az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud további tájékoztatást adni.

István szerint:

2019-10-11 - 12:40

Tisztelt Címzett!
Meglévő gyermekre igényelhető-e támogatás?A régi SZOCPOL-ra gondolnék.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:19

Kedves István!
Meglévő gyermek után is igényelhető CSOK. Ha korábban kaptak szocpolt, akkor annak összegével csökkenteni kell a CSOK összegét.

Ferkó szerint:

2019-10-11 - 05:07

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az lenne a kérdésem, hogy 2004-ben igényelt szocpol mellett felvehető-e a falusi csok? A szocpolt két meglévő gyermekre igényeltük, majd a 2006-ban és 2013-ban született gyermekeinkre is megkaptuk. Jelenleg is négy gyermekünk van, az összeget korszerűsítésre használnánk fel.
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:09

Kedves Ferkó!
A falusi CSOK akkor is igényelhető, ha korábban szocpolt kaptak, de annak összegével szükséges csökkenteni az 5M Ft-ot.

Dalma szerint:

2019-10-10 - 21:35

CSOK + kezdvezményes hitel + ÁFA támogatással épült új családi ház tulajdonjoga átruházható/ajándékozható-e a gyerekeknek egyenlő részben (hárman vannak), akikre a támogatást folyósították, ha a hitel visszafizetésre kerül? (Úgy tudjuk 10 év elidegenítési tilalom és jelzálogjog van bejegyezve az ingatlanra CSOKb+bÁFA esetében -bebből 2 év letelt már).
Ha igen, hogyan?
Illetve új építésű ingatlan (lakás) vásárlása (generálkivitelezőtől) esetén átvihető-e a jelzálog az új ingatlanra, ha abban csak a szülők lesznek tulajdonosok és egyébként tehermentes lenne az ingatlan?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:06

Kedves Dalma!
Az ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályának felkeresését javasoljuk, ahol pontos tájékoztatást tudnak adni Önnek.

Erika szerint:

2019-10-10 - 20:59

Üdv!
Az lenne a kérdésem, hogy ha a férjemmel 2 meglevő gyermek után CSOK-ot szeretnénk igényelni használt családi ház vásárláshoz, akkor mindkettőnknek tulajdonossá kell-e válnunk benne, vagy elég ha az egyikünk nevére kerül a ház. Ha nem elég, akkor milyen tulajdoni megoszlást ír elő a törvény. (a két gyermek közös)

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:00

Kedves Erika!
Mindkettejüknek kell tulajdonjogot szerezni a támogatott ingatlan, de nem feltétel az 50-50% tulajdoni arány. A tulajdoni hányad mértékére vonatkozóan egyéb megkötés nincs, csak annyi, hogy mindketten rendelkezzenek tulajdonrésszel és Önökön kívül egyéb tulajdonos nem lehet.

Timári szerint:

2019-10-09 - 20:10

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy mik a feltételei a csoknak!
Előre köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:08

Kedves Timári!
A CSOK feltételeiről – lakáscélnak megfelelően – honlapunkon részletes leírás olvasható. További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Veronika szerint:

2019-10-09 - 19:40

Érdeklődnék, hogy 25 év alatti gyermek, aki nem nappali tagozatos tanuló és önálló jövedelemmel rendelkezik velünk egy háztartásban él, igényelhető rá a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:06

Kedves Veronika!
Ha az Önök CSOK kérelemben tett nyilatkozata alpján gyermekük – keresete ellenére – az Önök eltartottja, úgy ő is figyelembe vehető a gyermekszám meghatározásánál. A témában bővebb információt ITT olvashat.

Melánia szerint:

2019-10-09 - 10:52

Tisztelt cím!
2018-ban igénybe vettük két gyermekünkre a csok kedvezményt. Tavasszal születik a harmadik gyermekünk. Rá utólagos csok kedvezményt igénybe vehetünk?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 12:35

Kedves Melánia!
Amennyiben használt lakásra kapták a CSOK-ot, úgy utóbb született gyermekük után 400.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, ami a fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel.
Új lakásra igénybe vett CSOK esetén nincs lehetőség utólagos CSOK igénylésre. Erről bővebb információt ITT talál.
Ezen túlmenően 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak – mind használt, mind új lakás esetében, ha a feltételeknek megfelelnek. Erről további részleteket ITT olvashat.

Krisztián szerint:

2019-10-08 - 22:07

Tisztelt Cím!
Most tervezzük a harmadik gyerkőcöt és az új lakás vásárlását. Az új lakás megvásárlásához a Csok mellé igényelhető 15 millió Ft hitelt szeretnénk felvenni, egyéb jelzáloghitelt nem veszünk fel. A harmadik gyerek 12 hetes kora után igénybe vehető 4 millió jelzáloghitel jóváírás a fent említett Csok kiegészítő hitelből is igényelhető? Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 09:56

Kedves Krisztián!
A 4M Ft tartozáscsökkentő támogatás a CSOK hitelből is jóváírható, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Csaba szerint:

2019-09-30 - 11:11

Tisztelt Címzett!
Tulajdonomat képezi 1/1 tulajdoni hányaddal egy családi ház. 3 gyermekünk van, tetőtér beépítésére szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK max. 5M Ft összegét. Mivel a beépítés nem növeli a ház térfogatát, csak belső munkák készülnek, így még bejelentés kötelezettség sincs, elvileg csak egy építész dokumentáció szükséges.
Kérdésem, hogy feleségemnek mindenképpen tulajdonosnak is kellene lennie az ingatlanban? Vagy elég az 5 személynek az állandó lakcím? Ha kell tul. hányad is, akkor min. milyen százalékban?
Köszönettel várom válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-03 - 13:41

Kedves Csaba!
A CSOK jogosultsághoz feleségének is szükséges tulajdoni hányaddal rendelkeznie a célingatlanban. Bármekkora tulajdoni hányad elegendő, erre vonatkozó külön megkötés nincsen. Az a lényeg, hogy a támogatással bővítendő ingatlanban ketten együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezzenek.

Attila szerint:

2019-09-25 - 12:29

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy mi 2007-ben építkeztünk, akkor igénybe vettük a szocpolt 2 gyerekre. Azóta született meg 1 gyerkőc.
Milyen támogatást lehet így igényelni? Lakásfelújítást, ablakcserét terveznék.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-26 - 08:20

Kedves Attila!
Ha az ingatlanuk preferált településen található, akkor a falusi CSOK keretében korszerűsítésre a 3 gyermek után adható 5 millió forint korábbi szocpollal csökkentett összege lehet elérhető. Erről bővebb információ ITT olvasható.
Amennyiben az ingatlan nem preferált településen található, akkor gyermekek utáni vissza nem térítendő támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség. Ebben az esetben a korszerűsítési munkálatok lakáshitelből finanszírozhatók. Szakértőiknk készséggel tájékoztatják Önöket az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is.

Tünde szerint:

2019-09-21 - 08:51

Üdv.
Érdeklődnék, van olyan hogy elutasították a házat már vagy 3-szor, kihez tudnánk fordulni, hiszen minden rendben van a házzal?
Válaszukat elöre is köszönöm.
Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 08:36

Kedves Tünde!
CSOK kérelmük írásbeli elutasítását követő 15 napon belül a területilet illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához fordulhatnak.

József szerint:

2019-09-20 - 15:48

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy a felújítást a költségvetés alapján kellene véghez vinni. Ha közben mást is szeretnék, azt is meg lehet csinálni úgy, hogy nincs benne a költségvetésbe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 08:18

Kedves József!
A falusi CSOK-ból a költségvetésben szereplő munkálatok finanszírozhatók. Az azon kívül elvégezni kívánt munkálatok önerőből finanszírozhatók.

Elvira szerint:

2019-09-19 - 11:53

Főálású anya vagyok. 3 kisgyermek után venném fel a csokot. BAR listám akadályoz engem ebben? A tb jogviszonynak számít-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:23

Kedves Elvira!
A BAR lista magát a CSOK jogosultságot nem zárja ki. A főállású anyasági azonban információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, ami a jogosultságnak feltétele.

Károly szerint:

2019-09-18 - 11:38

Üdv!
A kérdésem az lenne, hogy ha a szülők vesznek fel csokot 2 gyermek után, akkor mindkét gyermeknek hivatalosan 10 évig életvitelszerűen ott kell laknia a megvásárolt lakásban, azonban ha az egyik gyermek már dolgozni fog és szintén szeretne csokot/hitelt felvenni, akkor erre van-e lehetősége? Mivel 24 éves a gyermek, tehát akkor 34 éves koráig nem tehet meg ilyet (pl. hitelfelvétel lakásvásárláshoz, stb.)?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 12:46

Kedves Károly!
A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból. Hitel- és támogatás igénybevételével bármikor lehetősége van.

Mátyás szerint:

2019-09-17 - 20:47

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődni szeretnék. Van 2 gyerekünk a párommal, de csak én szeretném igénybe venni a csok kedvezményt. Nem vagyunk házasok.
Lehetséges ez?
Ugyanis a párom khr listán szerepel és tb jogviszonya sincs.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:27

Kedves Mátyás!
Élettársak szintén csak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a CSOK-ra. TB jogviszonyt elegendő egyikük részéről igazolni. A negatív tartalmú KHR információ nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha hitel nem kapcsolódik hozzá.

Feri szerint:

2019-09-17 - 19:54

Üdvözlöm!
Segítségét a következőkben kérném. Használt családi házat vettünk 2008-ban (hitelre), majd elbontottuk és egy újat építettünk, melyre az akkor már meglévő két gyermek után vettük fel a szocpol-t. 2013-ban megszületett a harmadik gyermekünk, melyre a bank azt mondta, hogy nem tudjuk igénybe venni.
Lehetséges, hogy hiába van 3 gyermekem, mégsem tudom kihasználni ezt a lehetőséget?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:25

Kedves Feri!
Pontos mely támogatást, milyen célra szeretnék igénybe venni?

Kriszta szerint:

2019-09-13 - 09:28

T. Szakértő!
3 gyermekem született 1992-ben, sajnos ketten csecsemőkorukban elhunytak. 1997-ben született még egy gyermekem, aki jelenleg egyetemista. 2002-ben igénybe vettem a szocpolt új lakás vásárlására.
Idén használt családi házat vásárolok. Van-e bármi lehetőségem támogatást igénybe venni az új szabályok szerint?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-13 - 10:33

Kedves Kriszta!
A hatályos CSOK rendelet értelmében használt lakás vásárlása esetén 1, 25 év alatti eltartott gyermek után 600.000 Ft igényelhető. Ezt azonban csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével.

János szerint:

2019-09-05 - 13:50

Jó napot kívánok!
Kérdezném, hogy a régi csok igénylésénel számít-e a bárlistaí?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 08:07

Kedves János!
A BAR lista önmagában a CSOK igénylésnél nem jelent kizáró okot.

Tünde szerint:

2019-09-03 - 22:34

Jó napot!
Érdeklődnék, az ingatlanban ha nincs központi fűtés, milyen lehetőség van a kályhán kívül, amit elfogadnak fürdőszobába?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 12:37

Kedves Tünde!
Kérdésével kapcsolatban IDE és IDE kattintva tájékozódhat.

Marika szerint:

2019-08-30 - 12:40

Lehet-e csokot igénybe venni eszközkezelőtől visszavásárlás esetén és 3 gyerekre mennyit lehet igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:41

Kedves Marika!
Elvileg eszközkezelős lakás visszavásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a jogosultsági feltételek fennállnak. Elsőként az eszközkezelővel kellene egyeztetni ez ügyben. 3 gyermek után maximum 2,2M Ft összegű CSOK vehető igénybe.

Lia szerint:

2019-08-29 - 15:56

Jó napot!
Kérdésem az lenne, a falusi csokot vesszük igénybe. Az eladó szeretné felértékeltetni. Lehet neki vagy csak a bank küldhet ki felbecslőt? Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 09:31

Kedves Lia!
CSOK- és hiteligényléshez csak a hitelintézet értékbecslője által készített szakértés fogadhatóe el.

György szerint:

2019-08-26 - 15:46

Tisztelt szakértők!
3 meglévő gyermekre (2 közös, 1 közösen nevelt) gyermekre vettük fel 2016-ban új építésre a 10+10-es CSOK-ot. Házastársam elhunyt 2018-ban, az ingatlan rá eső részét a 3 gyermek örökölte meg, a lakásban azóta is bent lakunk. A bank (OTP) a gyermekeket is adóstársként szeretné bevonni a hitelbe, míg a GyH csak zálogkötelezettként engedné bevonni a gyermekeket. Az OTP már a (támogatott) hitel felmondásával “fenyegetőzik”. Ezt az állami kamattámogatott hitelt nem lehet átvinni másik bankhoz, aki esetleg megelégedne velem mint adóssal és a gyerekekkel, mint zálogkötelezettekkel?
Olyat is olvastam, hogy a házastárs halála esetén nem kell visszafizetni a CSOKot. Ez gondolom nem a hitelre vonatkozik, hanem a másik 10 milliós összegre, amit nem kell (alapesetben) visszafizetni.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
György

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-27 - 10:48

Kedves György!
A hitelvisszafizetésre nem vonatkozik, hogy nem kell visszafizetni a házastárs halála esetén.
A gyermekek hitelbe történő bevonásával kapcsolatan jogi szakértő megkeresését javasoljuk. Jogi ügyekben irodánk sajnos nem illetékes.

Mónika szerint:

2019-08-25 - 16:01

Kedves Szakértők!
Egy gordiuszi csomóval állunk szemben. Nevelőszülők vagyunk, osztott gyámsággal rendelkezünk gyermekeink felett. Erről GyH határozat van. Az osztott gyámság elegendő-e a csok igényléséhez? Mivel ennél többet a jogszabály nem ad nevelőszülőnek, azt nem tudjuk elérni, hogy teljes gyámságunk legyen. A csok előírása viszont nem zárja ki az osztott gyámságot. Az osztott gyámság egyébként nem egy köznyelven forgó valami, de nagyon jó lenne, ha tudnánk használni a csok igényléséhez. Szeretnénk ebbe a reményben kapaszkodni, hogy létezik olyan szerv, amelyik elfogadja csok igényléséhez az osztott gyámságot. Önöknek van bármi ötlete arra vonatkozólag, hogy ezt pozitív irányba tudjuk állítani? Nagyon sok nevelőszülős család életét tenné könnyebbé, ha az osztott gyámság elfogadott, egyenértékű kritériuma lenne a gyámság CSOK-os elvárásának.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 13:24

Kedves Mónika!
A vonatkozón kormányrendelet értelmében az Önök esetében sajnos nincs lehetőség a támogatás igénylésére. CSOK az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

Barcsa szerint:

2019-08-24 - 08:29

Jó napot kívánok!
Szeretném az igénylést igénybe venni.
Honnan lehet indulni vagy elkezdeni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 12:40

Kedves Barcsa!
A CSOK feltételeiről honlapunkon részletes leírást talál, illetve a hitelintézeteknél személyesen is kérhet felvilágosítást.

Csongor szerint:

2019-08-23 - 12:31

Igen, a szocpol a lakáscél megvalósulása után lett visszafizetve, mivel ugye nem teljesültek a feltételek. 1988-ban lett igényelve a szocpol és 1989-ben épült a lakás.
Az oldalukon azt olvastam, hogy 5 év az elévülési idő.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 13:29

Kedves Csongor!
Visszafizetésre kötelezés esetén valóban van 5 éves időtartam, amin belül nem igényelhető a CSOK, de jelen esetben nem erről van szó. Ha a lakáscél megvalósult a támogatás igénybevételével és ezt követően került visszafizetésre a támogatás, akkor az újabb CSOK igénylésnél a korábban kapott támogatás összegével csökkenteni szükséges a CSOK összegét. Mivel a támogatás igénybevétele korábbi házasságban történt, ezért a mostani CSOK összegét a korábbi támogatás felével (az anyukára eső résszel) kellene csökkenteni.

Csongor szerint:

2019-08-23 - 11:15

Tisztelt Hiteltnet!
Elvált, egyedülálló 40 év feletti anyuka igényelheti-e a CSOK-ot meglévő két 25 év alatti gyermek után?
Szocpolt már igénybe vették 25 éve, de akkor nem teljesültek a feltételek és vissza is fizették az igényelt összeget.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 11:17

Kedves Csongor!
Elvált, egyedülálló 40 év feletti anyuka is jogosult lehet CSOK meglévő két 25 év alatti gyermeke után. Amennyiben még a kívánt lakáscél megvalósulása előtt visszafizetésre került a támogatás, akkor annak összegével nem kell csökkenti a CSOK össszegét. Ha a támogatás a lakáscél megvalósulása után lett visszafizetve, akkor a támogatás összegét le kell vonni a két gyermek után járó CSOK összegével. A további jogosultsági feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható.

Tünde szerint:

2019-08-19 - 16:40

Üdv!
Új építésű ház építése vagy vásárlása esetén, ha nem elég a csok és a csoklízing, lízingelhetem a fennmaradó hitelt? A munkahelyemen volna erre lehetőség.
Kizárja-e a csok a lízingszerződést?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-21 - 13:57

Kedves Tünde!
Lízingelt ingatlanra CSOK nem vehető igénybe.

Anita78 szerint:

2019-08-18 - 21:33

Szeretném kérdezni, hogy van jelzáloghitelünk mit felvettünk, ami nem lett elég. Vettünk fel szabad felhasználású hitelt. Így azt mondták a bankban, hogy a falusi csokot felújításra nem igényelhetjük. De mért nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:38

Kedves Anita78!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a falusi CSOK ranghelyét nem előzheti meg szabad felhasználású jelzáloghitel. Ez esetben megoldás lehet azonban a ranghely csere.

Erzsébet szerint:

2019-08-16 - 22:13

Férjem betöltötte a 40. évet, én 34 éves vagyok. Házzaságban élünk, 3 közös gyermekünk van. Én gyesen vagyok a legkisebbik gyerekkel.
Érdeklődnék, hogy a férjem így tudná-e igényelni a CSOK-ot, hogy már nem 40 év alatti. Munkaviszonya több éve van, jól keres. Vagy csak már én tudnám igénybe venni? Úgy tudom, legalább 2 év munkaviszony kell hozzá, de azt nem tudom, hogy a gyes beleszámít-e ebbe.
Tud adni valami tanácsot, hogy a férjem vagy én tudom majd igénybe venni?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:22

Kedves Erzsébet!
Házastársak, élettársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra. A támogatás iránti kérelemben tehát mindkettejüknek szerepelni kell. Nem jelent problémát, hogy férje betöltötte már a 40. életévét. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges, melyet elegendő egyikük részéről igazolni.

Anita78 szerint:

2019-08-16 - 11:37

Érdeklődnék, hogy ha van lakáshitelünk, akkor a falusi csokot mért nem lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 12:54

Kedves Anita78!
A meglévő lakáshitel a falusi CSOK joogsultságot nem zárja ki.

Norbert szerint:

2019-08-16 - 09:24

Érdeklődnék, hogy CSOK+ kedvezményes hitelt át lehet-e vinni/kiváltani másik bankkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 09:33

Kedves Norbert!
A CSOK-ot biztosító jelzálogjog jogosultja a Magyar Állam. A kedvezményes hitel csak kedvezőtlenebb, piaci kamatú lakáshitelre lenne kiváltható.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA