CSOK feltételek, minden amit tudni érdemes az igénylésről: Hitelnet.hu

CSOK feltételek, minden amit tudni érdemes az igénylésről

Mi változott 2019-ben?

A CSOK rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos módosításai – melyek a támogatás valamennyi típusát érintik – a következők:

A CSOK igénylés személyi feltételeiben történt változás

A menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a támogatásra nem lehet jogosult.

Adminisztratív terhek csökkentése

Az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Példa: ha a korábban 2 gyermeke után már igénybe vett 2,4 millió Ft szocpolt, de azóta született még 3 gyermeke, akik után nem vett igénybe támogatást, akkor új lakás vásárlása vagy építése esetén jogosult lehet a 10 milliós CSOK-ra.

Kiskorú tulajdonszerzése a célingatlanban

Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtását követő 30 napon belül.

Lakásépítés, bővítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése, vásárlása vagy bővítése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

CSOK – mi változott korábban?

2017-től lényeges változás csupán az új lakóingatlan építéséhez igényelhető CSOK feltételekben történt. A támogatás – családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, otthonteremtési kamattámogatott lakáskölcsön – 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A kedvezményeket fenti időponttól benyújtott kérelmek estén a már megfizetett bekerülési költségre nem lehet igénybe venni.

A használt és új lakásra vonatkozó CSOK rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos változásai az alábbiak:

Módosult a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a CSOK. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Tervező asztalról történő vásárlás új építésű lakás esetén

A CSOK a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igényelhet CSOK-ot az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Támogatás osztatlan közös tulajdonra

Osztatlan közös tulajdonú – használt és új – lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása

Szocpol

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK?

Magyarország területén

 • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,
 • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

CSOK összege

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ha az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermeke után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

CSOK összegének meghatározása

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. október 14. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Sanyi szerint:

2019-10-13 - 19:52

Üdvözletem.
2006-ban vettem fel megelőlegező szocpolt, 2 gyerekre. Ház felépült, viszont elváltam, gyerekek nem születtek meg. Azóta kamatostul visszafizettem a szocpolt. Most már új házasságban élek, van 1 közös és 2 nevelt gyermekem. Jogosult vagyok új építésű háznál 10 millió CSOK-ra? Egyik gyerekre sem lett felvéve semmilyen állami támogatás.
Másik kérdésem, ha átcsúszik 2020-ra az építkezés, akkor a már befizettett önerő 5% áfa, de mi lesz a maradékkal? CSOK után is kell Áfát fizetni? Ha kivitelező/beruházó miatt áll az építkezés, akkor is rajtam verik el a port?
Köszönettel,
Sanyi

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:49

Kedves Sanyi!
A leírtak alapján igényelhető lesz a 10 milliós CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
Ha az egyszerű bejelentés vagy az építési engedély 2018. október 30. utáni, akkor a 2020-ban keletkezett számlák ÁFA tartalma 27% lesz. Szakértőink készséggel adnak további tájékoztatást az adott ügylet részleteinek ismeretében. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a legközelebbi Hitelnet irodával.

Mona szerint:

2019-10-13 - 12:20

Érdeklődni szeretnék, hogy van-e valami kötelezettség, ha igénybe vettük a csok-ot 3 gyerek után, használt ingatlan vásárlására, de az élettársi kapcsolatunk tönkre ment, szeretnénk külön költözni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:37

Kedves Mona!
Ha 10 éven belül valamelyikük elköltözik a támogatott ingatlanból, akkor a rá eső összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A további részletekről az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud további tájékoztatást adni.

István szerint:

2019-10-11 - 12:40

Tisztelt Címzett!
Meglévő gyermekre igényelhető-e támogatás?A régi SZOCPOL-ra gondolnék.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:19

Kedves István!
Meglévő gyermek után is igényelhető CSOK. Ha korábban kaptak szocpolt, akkor annak összegével csökkenteni kell a CSOK összegét.

Ferkó szerint:

2019-10-11 - 05:07

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az lenne a kérdésem, hogy 2004-ben igényelt szocpol mellett felvehető-e a falusi csok? A szocpolt két meglévő gyermekre igényeltük, majd a 2006-ban és 2013-ban született gyermekeinkre is megkaptuk. Jelenleg is négy gyermekünk van, az összeget korszerűsítésre használnánk fel.
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:09

Kedves Ferkó!
A falusi CSOK akkor is igényelhető, ha korábban szocpolt kaptak, de annak összegével szükséges csökkenteni az 5M Ft-ot.

Dalma szerint:

2019-10-10 - 21:35

CSOK + kezdvezményes hitel + ÁFA támogatással épült új családi ház tulajdonjoga átruházható/ajándékozható-e a gyerekeknek egyenlő részben (hárman vannak), akikre a támogatást folyósították, ha a hitel visszafizetésre kerül? (Úgy tudjuk 10 év elidegenítési tilalom és jelzálogjog van bejegyezve az ingatlanra CSOKb+bÁFA esetében -bebből 2 év letelt már).
Ha igen, hogyan?
Illetve új építésű ingatlan (lakás) vásárlása (generálkivitelezőtől) esetén átvihető-e a jelzálog az új ingatlanra, ha abban csak a szülők lesznek tulajdonosok és egyébként tehermentes lenne az ingatlan?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:06

Kedves Dalma!
Az ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályának felkeresését javasoljuk, ahol pontos tájékoztatást tudnak adni Önnek.

Erika szerint:

2019-10-10 - 20:59

Üdv!
Az lenne a kérdésem, hogy ha a férjemmel 2 meglevő gyermek után CSOK-ot szeretnénk igényelni használt családi ház vásárláshoz, akkor mindkettőnknek tulajdonossá kell-e válnunk benne, vagy elég ha az egyikünk nevére kerül a ház. Ha nem elég, akkor milyen tulajdoni megoszlást ír elő a törvény. (a két gyermek közös)

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:00

Kedves Erika!
Mindkettejüknek kell tulajdonjogot szerezni a támogatott ingatlan, de nem feltétel az 50-50% tulajdoni arány. A tulajdoni hányad mértékére vonatkozóan egyéb megkötés nincs, csak annyi, hogy mindketten rendelkezzenek tulajdonrésszel és Önökön kívül egyéb tulajdonos nem lehet.

Timári szerint:

2019-10-09 - 20:10

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy mik a feltételei a csoknak!
Előre köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:08

Kedves Timári!
A CSOK feltételeiről – lakáscélnak megfelelően – honlapunkon részletes leírás olvasható. További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Veronika szerint:

2019-10-09 - 19:40

Érdeklődnék, hogy 25 év alatti gyermek, aki nem nappali tagozatos tanuló és önálló jövedelemmel rendelkezik velünk egy háztartásban él, igényelhető rá a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:06

Kedves Veronika!
Ha az Önök CSOK kérelemben tett nyilatkozata alpján gyermekük – keresete ellenére – az Önök eltartottja, úgy ő is figyelembe vehető a gyermekszám meghatározásánál. A témában bővebb információt ITT olvashat.

Melánia szerint:

2019-10-09 - 10:52

Tisztelt cím!
2018-ban igénybe vettük két gyermekünkre a csok kedvezményt. Tavasszal születik a harmadik gyermekünk. Rá utólagos csok kedvezményt igénybe vehetünk?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 12:35

Kedves Melánia!
Amennyiben használt lakásra kapták a CSOK-ot, úgy utóbb született gyermekük után 400.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, ami a fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel.
Új lakásra igénybe vett CSOK esetén nincs lehetőség utólagos CSOK igénylésre. Erről bővebb információt ITT talál.
Ezen túlmenően 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak – mind használt, mind új lakás esetében, ha a feltételeknek megfelelnek. Erről további részleteket ITT olvashat.

Krisztián szerint:

2019-10-08 - 22:07

Tisztelt Cím!
Most tervezzük a harmadik gyerkőcöt és az új lakás vásárlását. Az új lakás megvásárlásához a Csok mellé igényelhető 15 millió Ft hitelt szeretnénk felvenni, egyéb jelzáloghitelt nem veszünk fel. A harmadik gyerek 12 hetes kora után igénybe vehető 4 millió jelzáloghitel jóváírás a fent említett Csok kiegészítő hitelből is igényelhető? Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 09:56

Kedves Krisztián!
A 4M Ft tartozáscsökkentő támogatás a CSOK hitelből is jóváírható, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Csaba szerint:

2019-09-30 - 11:11

Tisztelt Címzett!
Tulajdonomat képezi 1/1 tulajdoni hányaddal egy családi ház. 3 gyermekünk van, tetőtér beépítésére szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK max. 5M Ft összegét. Mivel a beépítés nem növeli a ház térfogatát, csak belső munkák készülnek, így még bejelentés kötelezettség sincs, elvileg csak egy építész dokumentáció szükséges.
Kérdésem, hogy feleségemnek mindenképpen tulajdonosnak is kellene lennie az ingatlanban? Vagy elég az 5 személynek az állandó lakcím? Ha kell tul. hányad is, akkor min. milyen százalékban?
Köszönettel várom válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-03 - 13:41

Kedves Csaba!
A CSOK jogosultsághoz feleségének is szükséges tulajdoni hányaddal rendelkeznie a célingatlanban. Bármekkora tulajdoni hányad elegendő, erre vonatkozó külön megkötés nincsen. Az a lényeg, hogy a támogatással bővítendő ingatlanban ketten együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezzenek.

Attila szerint:

2019-09-25 - 12:29

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy mi 2007-ben építkeztünk, akkor igénybe vettük a szocpolt 2 gyerekre. Azóta született meg 1 gyerkőc.
Milyen támogatást lehet így igényelni? Lakásfelújítást, ablakcserét terveznék.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-26 - 08:20

Kedves Attila!
Ha az ingatlanuk preferált településen található, akkor a falusi CSOK keretében korszerűsítésre a 3 gyermek után adható 5 millió forint korábbi szocpollal csökkentett összege lehet elérhető. Erről bővebb információ ITT olvasható.
Amennyiben az ingatlan nem preferált településen található, akkor gyermekek utáni vissza nem térítendő támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség. Ebben az esetben a korszerűsítési munkálatok lakáshitelből finanszírozhatók. Szakértőiknk készséggel tájékoztatják Önöket az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is.

Tünde szerint:

2019-09-21 - 08:51

Üdv.
Érdeklődnék, van olyan hogy elutasították a házat már vagy 3-szor, kihez tudnánk fordulni, hiszen minden rendben van a házzal?
Válaszukat elöre is köszönöm.
Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 08:36

Kedves Tünde!
CSOK kérelmük írásbeli elutasítását követő 15 napon belül a területilet illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához fordulhatnak.

József szerint:

2019-09-20 - 15:48

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy a felújítást a költségvetés alapján kellene véghez vinni. Ha közben mást is szeretnék, azt is meg lehet csinálni úgy, hogy nincs benne a költségvetésbe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 08:18

Kedves József!
A falusi CSOK-ból a költségvetésben szereplő munkálatok finanszírozhatók. Az azon kívül elvégezni kívánt munkálatok önerőből finanszírozhatók.

Elvira szerint:

2019-09-19 - 11:53

Főálású anya vagyok. 3 kisgyermek után venném fel a csokot. BAR listám akadályoz engem ebben? A tb jogviszonynak számít-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:23

Kedves Elvira!
A BAR lista magát a CSOK jogosultságot nem zárja ki. A főállású anyasági azonban információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt, ami a jogosultságnak feltétele.

Károly szerint:

2019-09-18 - 11:38

Üdv!
A kérdésem az lenne, hogy ha a szülők vesznek fel csokot 2 gyermek után, akkor mindkét gyermeknek hivatalosan 10 évig életvitelszerűen ott kell laknia a megvásárolt lakásban, azonban ha az egyik gyermek már dolgozni fog és szintén szeretne csokot/hitelt felvenni, akkor erre van-e lehetősége? Mivel 24 éves a gyermek, tehát akkor 34 éves koráig nem tehet meg ilyet (pl. hitelfelvétel lakásvásárláshoz, stb.)?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 12:46

Kedves Károly!
A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból. Hitel- és támogatás igénybevételével bármikor lehetősége van.

Mátyás szerint:

2019-09-17 - 20:47

Tisztelt hitelnet!
Érdeklődni szeretnék. Van 2 gyerekünk a párommal, de csak én szeretném igénybe venni a csok kedvezményt. Nem vagyunk házasok.
Lehetséges ez?
Ugyanis a párom khr listán szerepel és tb jogviszonya sincs.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:27

Kedves Mátyás!
Élettársak szintén csak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a CSOK-ra. TB jogviszonyt elegendő egyikük részéről igazolni. A negatív tartalmú KHR információ nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha hitel nem kapcsolódik hozzá.

Feri szerint:

2019-09-17 - 19:54

Üdvözlöm!
Segítségét a következőkben kérném. Használt családi házat vettünk 2008-ban (hitelre), majd elbontottuk és egy újat építettünk, melyre az akkor már meglévő két gyermek után vettük fel a szocpol-t. 2013-ban megszületett a harmadik gyermekünk, melyre a bank azt mondta, hogy nem tudjuk igénybe venni.
Lehetséges, hogy hiába van 3 gyermekem, mégsem tudom kihasználni ezt a lehetőséget?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:25

Kedves Feri!
Pontos mely támogatást, milyen célra szeretnék igénybe venni?

Kriszta szerint:

2019-09-13 - 09:28

T. Szakértő!
3 gyermekem született 1992-ben, sajnos ketten csecsemőkorukban elhunytak. 1997-ben született még egy gyermekem, aki jelenleg egyetemista. 2002-ben igénybe vettem a szocpolt új lakás vásárlására.
Idén használt családi házat vásárolok. Van-e bármi lehetőségem támogatást igénybe venni az új szabályok szerint?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-13 - 10:33

Kedves Kriszta!
A hatályos CSOK rendelet értelmében használt lakás vásárlása esetén 1, 25 év alatti eltartott gyermek után 600.000 Ft igényelhető. Ezt azonban csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével.

János szerint:

2019-09-05 - 13:50

Jó napot kívánok!
Kérdezném, hogy a régi csok igénylésénel számít-e a bárlistaí?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 08:07

Kedves János!
A BAR lista önmagában a CSOK igénylésnél nem jelent kizáró okot.

Tünde szerint:

2019-09-03 - 22:34

Jó napot!
Érdeklődnék, az ingatlanban ha nincs központi fűtés, milyen lehetőség van a kályhán kívül, amit elfogadnak fürdőszobába?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 12:37

Kedves Tünde!
Kérdésével kapcsolatban IDE és IDE kattintva tájékozódhat.

Marika szerint:

2019-08-30 - 12:40

Lehet-e csokot igénybe venni eszközkezelőtől visszavásárlás esetén és 3 gyerekre mennyit lehet igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:41

Kedves Marika!
Elvileg eszközkezelős lakás visszavásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a jogosultsági feltételek fennállnak. Elsőként az eszközkezelővel kellene egyeztetni ez ügyben. 3 gyermek után maximum 2,2M Ft összegű CSOK vehető igénybe.

Lia szerint:

2019-08-29 - 15:56

Jó napot!
Kérdésem az lenne, a falusi csokot vesszük igénybe. Az eladó szeretné felértékeltetni. Lehet neki vagy csak a bank küldhet ki felbecslőt? Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 09:31

Kedves Lia!
CSOK- és hiteligényléshez csak a hitelintézet értékbecslője által készített szakértés fogadhatóe el.

György szerint:

2019-08-26 - 15:46

Tisztelt szakértők!
3 meglévő gyermekre (2 közös, 1 közösen nevelt) gyermekre vettük fel 2016-ban új építésre a 10+10-es CSOK-ot. Házastársam elhunyt 2018-ban, az ingatlan rá eső részét a 3 gyermek örökölte meg, a lakásban azóta is bent lakunk. A bank (OTP) a gyermekeket is adóstársként szeretné bevonni a hitelbe, míg a GyH csak zálogkötelezettként engedné bevonni a gyermekeket. Az OTP már a (támogatott) hitel felmondásával “fenyegetőzik”. Ezt az állami kamattámogatott hitelt nem lehet átvinni másik bankhoz, aki esetleg megelégedne velem mint adóssal és a gyerekekkel, mint zálogkötelezettekkel?
Olyat is olvastam, hogy a házastárs halála esetén nem kell visszafizetni a CSOKot. Ez gondolom nem a hitelre vonatkozik, hanem a másik 10 milliós összegre, amit nem kell (alapesetben) visszafizetni.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
György

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-27 - 10:48

Kedves György!
A hitelvisszafizetésre nem vonatkozik, hogy nem kell visszafizetni a házastárs halála esetén.
A gyermekek hitelbe történő bevonásával kapcsolatan jogi szakértő megkeresését javasoljuk. Jogi ügyekben irodánk sajnos nem illetékes.

Mónika szerint:

2019-08-25 - 16:01

Kedves Szakértők!
Egy gordiuszi csomóval állunk szemben. Nevelőszülők vagyunk, osztott gyámsággal rendelkezünk gyermekeink felett. Erről GyH határozat van. Az osztott gyámság elegendő-e a csok igényléséhez? Mivel ennél többet a jogszabály nem ad nevelőszülőnek, azt nem tudjuk elérni, hogy teljes gyámságunk legyen. A csok előírása viszont nem zárja ki az osztott gyámságot. Az osztott gyámság egyébként nem egy köznyelven forgó valami, de nagyon jó lenne, ha tudnánk használni a csok igényléséhez. Szeretnénk ebbe a reményben kapaszkodni, hogy létezik olyan szerv, amelyik elfogadja csok igényléséhez az osztott gyámságot. Önöknek van bármi ötlete arra vonatkozólag, hogy ezt pozitív irányba tudjuk állítani? Nagyon sok nevelőszülős család életét tenné könnyebbé, ha az osztott gyámság elfogadott, egyenértékű kritériuma lenne a gyámság CSOK-os elvárásának.
Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 13:24

Kedves Mónika!
A vonatkozón kormányrendelet értelmében az Önök esetében sajnos nincs lehetőség a támogatás igénylésére. CSOK az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.

Barcsa szerint:

2019-08-24 - 08:29

Jó napot kívánok!
Szeretném az igénylést igénybe venni.
Honnan lehet indulni vagy elkezdeni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 12:40

Kedves Barcsa!
A CSOK feltételeiről honlapunkon részletes leírást talál, illetve a hitelintézeteknél személyesen is kérhet felvilágosítást.

Csongor szerint:

2019-08-23 - 12:31

Igen, a szocpol a lakáscél megvalósulása után lett visszafizetve, mivel ugye nem teljesültek a feltételek. 1988-ban lett igényelve a szocpol és 1989-ben épült a lakás.
Az oldalukon azt olvastam, hogy 5 év az elévülési idő.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 13:29

Kedves Csongor!
Visszafizetésre kötelezés esetén valóban van 5 éves időtartam, amin belül nem igényelhető a CSOK, de jelen esetben nem erről van szó. Ha a lakáscél megvalósult a támogatás igénybevételével és ezt követően került visszafizetésre a támogatás, akkor az újabb CSOK igénylésnél a korábban kapott támogatás összegével csökkenteni szükséges a CSOK összegét. Mivel a támogatás igénybevétele korábbi házasságban történt, ezért a mostani CSOK összegét a korábbi támogatás felével (az anyukára eső résszel) kellene csökkenteni.

Csongor szerint:

2019-08-23 - 11:15

Tisztelt Hiteltnet!
Elvált, egyedülálló 40 év feletti anyuka igényelheti-e a CSOK-ot meglévő két 25 év alatti gyermek után?
Szocpolt már igénybe vették 25 éve, de akkor nem teljesültek a feltételek és vissza is fizették az igényelt összeget.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 11:17

Kedves Csongor!
Elvált, egyedülálló 40 év feletti anyuka is jogosult lehet CSOK meglévő két 25 év alatti gyermeke után. Amennyiben még a kívánt lakáscél megvalósulása előtt visszafizetésre került a támogatás, akkor annak összegével nem kell csökkenti a CSOK össszegét. Ha a támogatás a lakáscél megvalósulása után lett visszafizetve, akkor a támogatás összegét le kell vonni a két gyermek után járó CSOK összegével. A további jogosultsági feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható.

Tünde szerint:

2019-08-19 - 16:40

Üdv!
Új építésű ház építése vagy vásárlása esetén, ha nem elég a csok és a csoklízing, lízingelhetem a fennmaradó hitelt? A munkahelyemen volna erre lehetőség.
Kizárja-e a csok a lízingszerződést?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-21 - 13:57

Kedves Tünde!
Lízingelt ingatlanra CSOK nem vehető igénybe.

Anita78 szerint:

2019-08-18 - 21:33

Szeretném kérdezni, hogy van jelzáloghitelünk mit felvettünk, ami nem lett elég. Vettünk fel szabad felhasználású hitelt. Így azt mondták a bankban, hogy a falusi csokot felújításra nem igényelhetjük. De mért nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-18 - 23:38

Kedves Anita78!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a falusi CSOK ranghelyét nem előzheti meg szabad felhasználású jelzáloghitel. Ez esetben megoldás lehet azonban a ranghely csere.

Erzsébet szerint:

2019-08-16 - 22:13

Férjem betöltötte a 40. évet, én 34 éves vagyok. Házzaságban élünk, 3 közös gyermekünk van. Én gyesen vagyok a legkisebbik gyerekkel.
Érdeklődnék, hogy a férjem így tudná-e igényelni a CSOK-ot, hogy már nem 40 év alatti. Munkaviszonya több éve van, jól keres. Vagy csak már én tudnám igénybe venni? Úgy tudom, legalább 2 év munkaviszony kell hozzá, de azt nem tudom, hogy a gyes beleszámít-e ebbe.
Tud adni valami tanácsot, hogy a férjem vagy én tudom majd igénybe venni?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 23:22

Kedves Erzsébet!
Házastársak, élettársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra. A támogatás iránti kérelemben tehát mindkettejüknek szerepelni kell. Nem jelent problémát, hogy férje betöltötte már a 40. életévét. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges, melyet elegendő egyikük részéről igazolni.

Anita78 szerint:

2019-08-16 - 11:37

Érdeklődnék, hogy ha van lakáshitelünk, akkor a falusi csokot mért nem lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 12:54

Kedves Anita78!
A meglévő lakáshitel a falusi CSOK joogsultságot nem zárja ki.

Norbert szerint:

2019-08-16 - 09:24

Érdeklődnék, hogy CSOK+ kedvezményes hitelt át lehet-e vinni/kiváltani másik bankkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-16 - 09:33

Kedves Norbert!
A CSOK-ot biztosító jelzálogjog jogosultja a Magyar Állam. A kedvezményes hitel csak kedvezőtlenebb, piaci kamatú lakáshitelre lenne kiváltható.

Évi szerint:

2019-08-15 - 22:03

Érdeklődni szeretnék, hogy a vissza nem térítendő (nem hitel, csak ami alapból kapható) 3 gyermek után járó (10 millió forint) CSOK-ot hol kell igényelni? Ezt az összeget csak új építésű lakás vagy házvásárlás esetén kaphatjuk meg?
Eddig bárhol jártam, mindenhol csak a hitellel kapcsolatban kaptam felvilágosítást.
Köszönöm válaszát.
Évi

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 22:59

Kedves Évi!
A 10 millió forint összegű CSOK új lakóingatlan építéséhez vagy vásárlásához igényelhető legalább 3 gyermek esetén. Ennek feltételeiről IDE és IDE kattintva tájékozódhat.
Továbbá szintén 10 millió forint összegű falusi CSOK igényelhető preferált településen történő használt lakóingatlan vásárlásához, valamint ezen ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez, legalább 3 gyermek esetén. Erről bővebb információ ITT olvasható.

Melánia szerint:

2019-08-13 - 13:33

Üdvözletem!
Olyan kérdésem lenne, hogy 2 éve vettünk egy házat és beígértünk 2 gyereket. Gyerek még azóta sincs, viszont a házat el szeretnénk adni.
Mik a lehetőségeink?
(1 430 000 Ft CSOK-ot vettünk igénybe.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-15 - 08:46

Kedves Melánia!
A lehetőségekről a területileg illetékes járási hivatal tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

Renáta szerint:

2019-08-09 - 05:11

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a CSOKOT család által meghatalmazott személyre is lehet vagy csak aki nevén van a ház. Szeretnénk házat venni és akié a ház, csak az ő nevére mehet vagy családon belül mindegy?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-14 - 09:26

Kedves Renáta!
A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonrészt. Az igényelheti tehát a CSOK-ot eltartott, 25 év alatti gyermeke után, aki a ház tulajdonosa lesz. Házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdonrészt kell szereznie.

Krisztina szerint:

2019-08-06 - 22:01

2 éve vettem csokra házat. Ha az exem elpereli tőlem a két közös gyereket, akkor ő is felveheti a csokot rájuk? Egyik gyerek 16, a másik 15 éves.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-13 - 08:21

Kedves Krisztina!
Ugyanazon gyermek után egy alkalommal igényelhető a támogatás. Fenti esetben legfeljebb CSOK különbözet lenne igényelhető.

Jenő szerint:

2019-08-04 - 09:42

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék szocpollal kapcsolatosan, hogy mik a feltételek, hogy ki tudjam használni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 12:48

Kedves Jenő!
A gyermekek után igényelhető támogatási formákról honlapunkon részletes leírás olvasható. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Amália szerint:

2019-08-03 - 22:55

Szép jó napot!
Érdeklődnék, van 2 gyermekem, akik után igénybe vettem a szocpolt. Elváltam, az új párommal gyermeket szeretnénk.
Mit igényelhetünk a közös babára?
Köszönettel.
Amália

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 12:46

Kedves Amália!
Attól függ, mi lenne a céljuk. CSOK új és használt lakás vásárlásra, bővítésre, preferált településen korszerűsítésre is igényelhető. Vállalt gyermek után azonban csak akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. A magzat a 12. terhességi hét betöltése után már meglévő gyermeknek számít. Ekkor nem feltétel a házastársi kapcsolat és életkori megkötés korlátozás sincs.
Az egyes támogatási formákból honlapounkon részletes leírás olvasható. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Mihály szerint:

2019-08-03 - 14:56

Üdv!
Ha már megvan a csok a házbővítésre abban tudnának segíteni, hogy ezek után milyen “utakat” kell bejárni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 10:56

Kedves Mihály!
A CSOK szerződésben pontosan le van írva, hogy milyen előírásokat szükséges teljesíteni. Kérjük, nézze meg a szerződést. Amennyiben ezt követően további kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésére!

Mihály szerint:

2019-08-01 - 14:43

Üdv!
Igényelhetem-e a csokot, ha a már meglévő telkemre a már meglévő házam mellé építtetek hőszigetelt fa házat vagy könnyűszerkezetes házat?
3 gyerekünk lesz az idén.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 10:45

Kedves Mihály!
Elsőként a területileg illetékes építési hatóságnál kellene megkérdezni, hogy a helyi rendezési terv milyen további ingatlan építését teszi lehetővé adott telken. Ha van lehetőség külön ház építésére adott telken és valamennyi CSOK jogosultsági feltétel is fennáll, úgy igénybe vehető a támogatás. A feltételeket IDE kattintva tekintheti meg.

M-né szerint:

2019-08-01 - 08:53

Jó napot!
Érdeklődnék. Van 3 gyermekem, ebből 2-re vettem igénybe a szocpolt, ami 1.450.000.- volt, a 3.-ra még nem vettem igénybe. A falusi csokot korszerűsítésre szeretnénk használni. Ilyenkor mennyi az összeg, amit lehet használni? Levonódik a 2 gyermek összege vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-05 - 14:22

Kedves Asszonyom!
A 3 gyermek után korszerűsítésre igényelhető 5M Ft-ból le kell vonni a korábban kapott 1,45M Ft-ot és a különbözet vehető igénybe.

Bea szerint:

2019-07-31 - 01:36

Jó napot!
Érdekelne a falusi csok. Már nagyjából képben vagyok, de az után érdeklődnék, hogy az igény beadásakor már ügyvédi adás-vételi szerződést viszek, hogy vettem egy házat, viszont ha esetleg valamiért mégsem kapom meg a csokot, akkor ilyen esetben mi történik? Csak úgy elállok a szerződéstől? Esetleg ennek valami jogi következménye van-e? Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 13:42

Kedves Bea!
A CSOK kérelem benyújtásához végleges adásvételi szerződés szükséges. Ebben lehet rögzíteni, hogy amennyiben a CSOK kérelem elutasítás miatt hiúsul meg az adásvétel, úgy eláll az adásvételtől és az esetlegesen átadott foglaló visszajár.

Margaréta szerint:

2019-07-27 - 17:35

Érdeklődni szeretnék. Öt gyermekemre szeretném igénybe venni.
Milyen iratok és mi szükséges hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-30 - 14:10

Kedves Margaréta!
A CSOK igényléshez szükséges dokuemntumokról IDE kattintva tájékozódhat.
A jogosultsági feltételekről honlapunkon részletes leírást talál.

Barbara szerint:

2019-07-23 - 19:56

Üdvözlöm!
A CSOK-ot fa ház építésére is fel lehet használni?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-24 - 08:01

Kedves Barbara!
Szerkezeti megkötés nincs, tehát ha az ingatlan minden egyéb CSOK feltételnek eleget tesz, véleményünk szerint működhet a CSOK-kal történő finanszírozás.

Kriszti szerint:

2019-07-23 - 11:29

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretnék érdeklődni falusi CSOK igénylésével vásárolt és korszerűsített ház egy részét, néhány szobáját lehet-e falusi vendéglátás keretein belül kiadni?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:34

Kedves Kriszti!
Amennyiben a falusi CSOK igénybevételével vásárolt és korszerűsített ingatlan vagy annak egy részének használatát harmadik személynek átengedik, akkor a kapott támogatást Ptk. szerint büntető kamattal növelten vissza kell fizetniük.

András szerint:

2019-07-22 - 10:00

Tisztelt hitelnet!
Következő kérdéssel szeretnék önökhöz fordulni. Falusi csokból szeretnénk ingatlant vásárolni 4.5 millió forintért. A pénzintézetben azt mondták, hogy akkor 4.5 milliót azaz ingatlan vételárának megfelelő összeget fordíthatunk korszerűsítésre, felújításra.
Valóban így van ez vagy a támogatás fennmaradó összegét 5.5 milliót fordithatunk felújításra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 13:12

Kedves András!
A 10 milliós falusi CSOK-ból fenti esetben 4,5 millió forint fordítható a vásárlására, a fennmaradó 5,5 millió forint fordíható információink szerint korszerűsítésre.

R szerint:

2019-07-21 - 09:58

Sziasztok!
Szeretném kérezdni, hogy mi a 3 gyerekkel költöznénk haza külfödlről.
Igénybe vehetjük a falusi CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-22 - 09:40

Kedves R!
Falusi CSOK külföldön fennálló TB jogvizonnyal is igényelhető, ha legalább az egyik igénylő vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

B-né szerint:

2019-07-19 - 10:40

Tisztelt Címzett!
Érdeklődnék, hogy még soha nem vettünk igénybe semmi kedvezményt. Van 1 gyermekünk és közel járunk az 50 évhez.
Kaphatunk-e valami juttatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-19 - 12:08

Kedves Asszonyom!
Meglévő gyermekük után jogosultak lehetnek CSOK-ra, ha a gyermek 25 év alatti és a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Részletes tájékoztatást honlapunkon olvashat.

Erika szerint:

2019-07-10 - 16:28

Kérdésem az lenne, ha bár listások vagyunk a párommal és igénybe vesszük a Falusi csokot 3 gyerekre, akkor a bank ugyanúgy leterhelheti, ha mi vagyunk a tulajdonosok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-17 - 07:54

Kedves Erika!
Falusi CSOK-kal terhelt ingatlan is végrehajtás alá vonható.

Adrienn szerint:

2019-07-09 - 23:44

Tisztelt Hitelnet!
Én azt szeretném kérdezni, hogy a csokot vagy a falusi csokot igénybe lehet venni lakásfelújításra?
Köszönettel: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-11 - 15:01

Kedves Adrienn!
A CSOK nem, de a falusi CSOK igénybe vehető korszerűsítésre. A további részletekről IDE kattintva tájékozódhat.

Niki szerint:

2019-07-09 - 15:05

Sziasztok.
Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csokot én igénybe tudom-e venni, ha 2007-ben vásároltam szocpolra lakást, de azt eladtam, mivel elköltöztem gyermekeimmel másik faluba. A szocpolt 2 gyermekre vettem igénybe. Azóta született egy 3. gyerek is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-10 - 11:05

Kedves Niki!
A falusi CSOK-ot igényelheti, ha minden jogosultsági feltétel teljesül. A falusi CSOK összegévől azonban le kell vonni a korábban igénybe vett szocpol összegét és a különbözetre lehet jogosult.

Tünde szerint:

2019-07-09 - 14:00

Szeretnék használt lakáshoz igénybe venni a CSOK-ot, 1.430.000.-Ft.-ot két gyermek után.
A későbbiek során a Falusi CSOK-ra, 1.300.000.-Ft-ra, korszerűsítés céljából jogosult lennék-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-09 - 14:28

Kedves Tünde!
Ha preferált kistelepülésen vásárolnak, akkor a későbbiekben a falusi CSOK korszerűsítésre felhasználható összege véleményünk szerint igényelhető lesz.

Krisztián szerint:

2019-07-09 - 08:11

Szeretném kérdezni, hogy a Feleségemel vettünk a szüleimtől házat. Nekünk jár-e falusi csok? 2 gyermeket nevelünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 11:14

Kedves Krisztián!
A vételár kiegyenlítéséhez nem jár a támogatás a közeli hozzátartozótól töréntő vásárláshoz, de ha preferált településen található az ingatlan, akkor annak korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez igényelhető a támogatás, ha a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Melinda szerint:

2019-07-08 - 19:09

Jó napot!
Falusi csok-kal kapcsolatban lenne kérdésem.
Most a Csok-nál az ingatlannak megfelelő, működő fűtéssel kell rendelkeznie minden helységben az értékbecslő helyszíni szemléjekor. Ez ugyanúgy érvényes a Falusi csok-ra is? Abban az esetben, ha a kinézett ingatlanba a korszerűsítést gázbevezetésre szeretnénk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 13:52

Kedves Melinda!
Korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén elegendő, ha a munkálatok befejezésére teljesül a fűthetőség.

Katalin szerint:

2019-06-18 - 18:42

Külföldön élek, nincs Magyarországon lakcímem, sem betegbiztosításom, de magyar állampolgár vagyok.
Szeretném igénybe venni a csokot.
Jogosult vagyok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-19 - 09:14

Kedves Katalin!
Magyarországi lakcím hiányában a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Külföldi TB jogviszony elfogadható, azonban az igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Zoli szerint:

2019-05-28 - 21:07

Kedves Válaszadó! Kedves Hitelnet!
Sokan vagyunk 3 gyermekes családok akik annak idején, amikor még csak két gyermek volt, felvettük az akkori nevén a szocpol támogatást 2,4 millió forint értékben. A 337/2017 rendelet szerint ez év február 22-en született fiam után 1 millió forintot betörleszt az állam a meglévő lakáshitelünkbe. Volt egy olyan alternatíva, hogy várjunk július 1-ig, hiszen módosítják ezt a rendelkezést. A célegyenesben az országgyűlés és az EMMI módosította még érvénybe lépése előtt (magyar közlönyben már leközölt) harmadik gyermek után igényelhető 4 millió forint hiteltörlesztéshez szükséges feltételeket, mégpedig úgy, hogy a gyermeknek július 1. után kell megszületni, hogy a 4 milliós támogatást igénybe vehessék, különben csak 1 millió forint támogatásra jogosult. A július 1-el módosított fent említett számú rendelet záró rendelkezés soraiban olvasható egy mondat, miszerint akinek július 1. előtt folyamatban lévő igénylése, illetve már folyósítása van 1 milliós harmadik gyermek utáni hiteltörlesztési támogatásra, az jogosult felvenni a különbözetét a 4 milliós összeg és a már felvett 1 milliós összeg között.
Kérem szíves segítségét a rendelkezés világossá tételében, mert ez sokunkat érdekel.
Köszönöm szépen, Zoli

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-29 - 08:20

Kedves Zoli!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében akinek július 1. előtt folyamatban lévő igénylése, illetve már folyósítása van 1 milliós harmadik gyermek utáni hiteltörlesztési támogatásra, az jogosult felvenni a különbözetét a 4 milliós összeg és a már felvett 1 milliós összeg között, amennyiben a gyermek 2019. július elsején vagy azt követően születik. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.

Evelin szerint:

2019-05-28 - 00:16

A tízmilliós csokot milyen összeggel kell törleszteni havonta?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 10:23

Kedves Evelin!
A 10 milliós CSOK vissza nem térítendő támogatás.
Ha a 10 milliós babaváró hitelre gondol, annak törlesztése 20 éves futamidő esetén kezességvállalási díjjal együtt kb. 46.000 Ft.

Jóksa szerint:

2019-05-27 - 22:20

Sajat tulajdonú házra vehetek fel 10 millió csokot 3 gyerek után?
Beépíthetem a padlásteret?
Ha jól tudom a ház alapterületét nem bővíthetem pl. egy szoba megtoldásával?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-28 - 12:36

Kedves Kérdező!
Tetőtér-beépítése bővítésnek minősül, arra az emelt összegű támogatás nem, csak a bővítésre vonatkozó összeg vehető igénybe. Ez 3 gyermek után 2,2M Ft. Minderről további részleteket ITT talál.

Gábor szerint:

2019-05-15 - 12:32

Tisztelt Cím!
Olyan információm van, hogy július 1. után a használt lakásra 2 gyermekre a jelenlegi 1,43M Ft helyett 2,2 vagy 2,4M Ft lesz a vissza nem térítendő támogatás.
Ez igaz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-15 - 23:18

Kedves Gábor!
A normál CSOK összegében nem lesz változás július 1-től sem.
A falusi CSOK keretében július 1-től elérhető támogatási összegekről IDE kattintva tájékozódhat.

Szilárd szerint:

2019-05-10 - 10:43

Kedves Hitelnet!
Azt szeretném tudni, hogy az igénylés hány év itthoni munkaviszonyt ír elő.
Köszönöm válaszuk!

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:09

Kedves Szilárd!
Melyik támogatásra gondol pontosan?

Zsolt szerint:

2019-05-07 - 09:26

Házastársak mindkét részéről kell benyújtani a dokumentumokat a falusi Csok esetében vagy pl. édesapa igyényli, akkor csak az ő részéről kell?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 10:15

Kedves Zsolt!
Házastársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatást, így minden szükséges dokumentumot mindkét félnek be kell nyújtania. Kivétel a TB jogviszony igazolás. Azt elegendő egyik fél részéről benyújtani.

Erzsébet szerint:

2019-05-06 - 15:00

44 évesen egyedülállóként nevelek 3 kiskorú gyermeket.
Én igénybe vehetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:08

Kedves Erzsébet!
44 évesen, egyedülállóként is igényelhető a CSOK, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Erika szerint:

2019-05-06 - 08:30

Tisztelt szakértő!
A kérdésem a következő lenne. Két gyermekünk van /2 és 1 évesek/. Jelenleg gyeden vagyok. Előtte két év folyamatos munkaviszonyom volt. Párom 5 hónapja lett egyéni vállalkozó, előtte bejelentett munkaviszonya volt. Szeretnénk használt lakást vásárolni a falusi CSOK keretében, de akár építkeznénk is.
Igényelnénk a gyerekek után járó kedvezményt és szeretnénk kedvezményes hitelt is. Önerővel rendelkezünk.
Kaphatunk-e bármilyen hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 08:46

Kedves Erika!
A két gyermekes CSOK-hoz szükséges TB jogviszonnyal a leírtak alapján rendelkeznek. A hitelfelvételnél azonban a gyed csak kiegészítő jövedelemként fogadható el, az egyéni vállalkozásból származó jövedelem pedig csak akkor vehető figyelembe, ha megvan legalább az egy éves vállalkozói jogviszony.

Mária szerint:

2019-04-30 - 16:22

Lakásfelújításra szeretném igénybe venni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-02 - 15:15

Kedves Mária!
Felújításra a falusi CSOK keretében lesz igényelhető a támogatás. Az erről eddig ismert feltételeket IDE kattintva tekintheti meg.

Mária szerint:

2019-04-30 - 10:41

Érdeklődni szeretnék, hogy én már 3-ra igénybe vettem szocpolt és 2-re nem.
Mik a feltételei?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 11:16

Kedves Mária!
A CSOK jogosultság feltételei némileg elérhetnek attól függően, hogy mi lenne a lakáscél. A feltételekről – a kívánt lakáscélnak megfelelően – honlapunkon tájékozóhdat.

N. szerint:

2019-04-30 - 10:11

Kedves Hölgyem/Uram.
Család: szülők: 37/37 év, Gyerekek száma: 3, Életkor: 7, 5 ,1.
A CSOK program csak Magyarország területén történő ingatlanvásárlásara érvényes? Három gyerekes magyar család esetében Erdélyben történő ingatlanvásárlás esetében létezik-e más program?
Ha Magyarország területén szeretnék ingatlant vásárolni, mindkét szülő bejelentett munkahelyyel kell rendelkezzen Magyarország területén vagy az nem kizáró ok, ha csak az egyik szülő dolgozik Magyarország területén? Jelenleg Erdélyben élünk, abban az esetben ha Magyarországra költöznénk, munkát keresnénk ott, mennyi idő eltelte után igényelhetnénk a CSok-ot? Mik a feltételek, milyen egyéb okiratokra lenne szükségünk a Csok igényléséhez?
Köszönöm,
Tisztelettel,
Nándor

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:39

Kedves Nándor!
CSOK csak Magyarország területén lévő lakásvásásrláshoz vehető igénybe. Erdélyi ingatlanvásárlás esetén elérhető támogatási formáról sajnos nincs információnk.
Magyarországi lakásvásárláshoz állandó magyarországi lakcím szükséges és legalább egyiküknek – új lakás esetén – minimum 2 éves, – használt lakás esetén – minimum 180 napos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni. Más állambeli TB jogviszony is elfogadható, de vállalni kell, hogyy a támogatási szerződés aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.
Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket IDE, a használtra vonatkozókat IDE kattintva ismerheti meg. A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról ITT tájékozódhat.

József szerint:

2019-04-29 - 14:10

Tisztelt ügyintéző!
Kérdésem az lenne, ha igénybe vesszük a hitel nélküli CSOK-ot használt lakás vásárlásra 3 gyermekre, ami 2,2 millió Ft, de még nem néztünk ki ingatlant, van-e arra szabály, hogy mennyi az időkorlát, hogy az adásvétel megtörténjen? Igazolni szükséges-e a pénz felhasználását? Tisztelettel megköszönöm előre is a választ. Sajnos erre utalást sehol nem találok a neten, csak annyit, hogy az adávételtől számítva maximum 180 napig lehet igényelni ezt a támogatást. Esetleg költhető-e másra az összeg, és ha kinéztünk a házat, akkor saját forrásból fizetjük ki a vételárat.
Üdv, József

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 14:55

Kedves József!
A CSOK kérelem akkor nyújtható be, ha már megkötötték az adásvételi szerződést. A CSOK összegét a hitelintézetek a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben megadott számlájára utalják, miután megfizetésre került a teljes önerő.

Csilla szerint:

2019-04-29 - 10:30

Üdvözlöm,
szeretném megkérdezni, hogy kinéztünk férjemmel egy használt családi házat, (nem Falusi CSOK-os területen, hanem normál városban). Igazából az lenne a kérdésem, hogy jelenleg kismama vagyok, 31 éves, első baba, (3 gyereket tervezünk összesen) és szeretnénk igényelni a sima CSOK-ot, 2.2M Ft-ot, és majd júliustól a szabad felhasználású 10M Ft-ot.
Megtehetem nem egy időben is és akár különböző banknál is?
Köszönöm előre is a válaszát, Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:15

Kedves Csilla!
A kétféle támogatás egymástól függetlenül igényelhető lesz.

Mária szerint:

2019-04-29 - 09:00

Érdeklődni szeretnék, hogy van 5 gyermekem és egyedülálló vagyok.
Így igénybe tudom venni a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:17

Kedves Mária!
Amennyiben a CSOK jogosultság minden feltétele teljesül, úgy egyedülállóént is igényelhető a támogatás.

Misi szerint:

2019-04-28 - 20:12

Érdeklődnék 3 gyerekre használt lakásvásárlásra jár a 10 millió forint?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-29 - 13:38

Kedves Misi!
A falusi CSOK keretében lehet elérhető használt lakás esetében a 10 milliós támogatás, de csak oly módon, hogy a vásárláshoz maximum 5 millió forint vehető fel, s a fennmaradó összeg a ház felújítására, korszerűsítésére fordítható.

Péter szerint:

2019-04-26 - 10:26

A vissza nem térítendő 10 millió forinhoz nekem csak két gyermekem van. Úgy is igénybe vehetem a 10 milliót, hogy bevállalunk egy harmadik gyereket is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 10:28

Kedves Péter!
A 10 milliós támogatás meglévő és vállalt gyermekek után egyaránt igényelhető.

Brigitta szerint:

2019-04-26 - 09:23

Érdeklődni szeretnék, igénybe vehető-e a csok úgy, hogy korábban én már igényeltem a volt férjemmel? 2 gyerekre vettem igénybe használt lakásvásárlásra. Azóta született egy harmadik gyermekem. Így igénybe vehetjük-e? Jelenleg csak a férjem rendelkezik bejelentett állással, én gyodon vagyok. És én sajnos BAR listán szereplek, a férjem nem.
Van-e esélyünk igényelni a támogatást?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 09:51

Kedves Brigitta!
Ez esetben is igényelhető a CSOK. Kétféle számítási mód létezik és az Önök számára kedvezőbb vehető igénybe. Vagy a 3 gyermek után járó CSOK összegét csökkentik a korábban kapott támogatási összeg felével (mivel korábbi házasságban vette igénybe) és a különbözetre lehetnek jogosutak vagy csak azon gyermeket veszik figyelembe, aki után még nem kaptam vissza nem térítendő támogatást. Ez esetben az 1 gyermek utáni támogatásra lehetnek jogosultak.

H-né szerint:

2019-04-26 - 09:23

44 éves vagyok. Igénybe tudom-e venni a csokot? 2 kiskorú gyermekem van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:34

Kedves Asszonyom!
A leírtak alapján igényelhető a CSOK, ha a további igénylési feltételeknek is megfelel. A használt lakásra vonatkozó feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

S-né szerint:

2019-04-19 - 02:09

Tisztelt Válaszadó!
Kérdésem arra irányul, hogy a CSOK kifizetésének feltétele-e az, hogy a foglaló készpénzben történő kifizetése a vételár tíz százalékáig terjedhet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 07:02

Kedves Asszonyom!
CSOK igénybevétele esetén a vételár maximum 10%-a fizethető ki készpénzben, a fennmaradó részt bankszámlára szükséges teljesíteni.

László szerint:

2019-04-18 - 12:42

15 éve vagyok nyugdíjas. Az lenne a kérdésem, hogy amit vonnak a nyugdíjamból Tb-t, az megfelel a csok igényléséhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 13:28

Kedves László!
A CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony nyugdíj esetén – információink szerint – nem áll fenn. További tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes egészségbiztosító tud adni Önnek.

Károly szerint:

2019-04-17 - 21:57

Üdvözlet!
Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy vettem 2016-ban egy telket, rajta egy 1995-ben kiadott építési engedéllyel darabban maradt (csak a főfalak állnak) építménnyel. Újra terveztettem, új költségvetéssel saját nevemre építési engedélyt kértem 2017-ben. Haza települnék külföldről, jogosult vagyok-e CSOK és ÁFÁ visszaigénylésre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-18 - 07:11

Kedves Károly!
Elsőként azt kellene tudni, hogy az új építési engedély pontosan mire lett kiadva. Ezt követően a további részletek ismeretében Szakértőink pontos tájékoztatást tudnak Önnek adni. Javasoljuk, hogy az ügyben keresse az érintett településhez legközelebbi Hitelnet irodát. Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Zsolt szerint:

2019-04-09 - 19:17

Üdvözlöm!
Olyan kérdéssel fordulok önökhöz, hogy van egy ingatlanunk és felújításra szeretnénk igénybe venni a csokot.l
Lehetséges ez az opció?
Ha igen, akkor mekkora összegről lenne szó?
Illetve egy kis tájékoztatást szeretnék róla kapni, hogy hogyan működik mindez? 2 gyermekről lenne szó!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 11:19

Kedves Zsolt!
Felújításra kizárólag a falusi CSOK keretében lesz lehetőség igénybe venni a támogatást, várhatóan július elsejétől. Erről az eddig ismert információkat IDE kattinintva ismerheti meg.

Krisztina szerint:

2019-04-09 - 16:30

Kedves Hitelnet!
2 gyermekünk van, akikre a szocpolt 2006-ban felvettük. 43 évesek vagyunk, a 3. gyermek megszületése után igényelhetjük a 3 gyerekes CSOK-ot?
Köszönettel: Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-10 - 14:34

Kedves Krisztina!
Amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek, úgy a leírtak alapján igényelhető lesz a támogatás.

O-né szerint:

2019-04-03 - 20:51

Üdvözlöm!
A házunkat átvette az Eszközkezelő. Azt szeretném kérdezni, hogy Csokból visszavásárolhatnánk-e? Jelenleg kedvezményesen visszavásárolható. Vissza szeretnék venni. 4 gyermekünk van. 1 fiú 24 éves, lány 21 éves, fiú 18 éves, utánuk 2007-ben lakásbővítésre 1.9 milliót kaptunk. 2011-ben megszületett a 4. gyermek.
Az érdekelne még, hogy ha visszavehetnénk a csokból, mennyi járna? Községben élünk.
Köszönöm szépen!
Andi

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 10:28

Kedves Asszonyom!
Úgy tudjuk, hogy eszközkezelős ház visszavásárlásához is igénybe vehető a CSOK. Kétféle számítási mód van és azt vehetik igénybe, amelyik az Önök számára kedvezőbb. A 4 gyermek után járó CSOK összegéből le kell vonni a korábban kapott támogatás összegét és a különbözetre lehetnek jogosultak, vagy csak azon gyermek után igénylik a CSOK-ot aki után korábban még nem kaptak vissza nem térítendő támogatást. 1 gyemrek után 600.000 Ft-ra lehetnek jogosultak.

Imre szerint:

2019-04-03 - 15:42

Üdvözlöm!
A múlt évben vettünk egy családi házat amihez már felhasználtuk a három gyerek után járó állami támogatást használt házra vonatkozólag. A gyermekeink már 3 és 1 évesek múltak. A CSOK mellé fel kellett még vennünk egy hitelt is, hogy a vételárat ki tudjuk fizetni.
A kérdésem az lenne, hogy bármilyen formában igényelhetünk-e még CSOK-ot az új jogszabály szerint?
Gondolok itt bővítésre, korszerűsítésre esetleg meglévő hitelkiváltásra.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Imre

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 11:04

Kedves Imre!
Hitelkiváltásra a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Korszerűstésre kizárólag a falusi CSOK keretében lesz majd elérhető a támogatás. Ennek eddig ismert részleteiről IDE kattintva tájékozódhat.

Zoltán szerint:

2019-04-01 - 18:16

Üdvözlöm!
2009-ben felvettük a szocpol támogatást már meglévő két gyermekünkre. Időközben született 2019.02.22-en harmadik gyermekünk. Meglévő jelzáloghitel szerződésbe jelenleg megszavazott 4 milliós támogatást csakis a harmadik gyermekem után tudom igénybe venni, vagy a meglévő 2-re is az 1-1 milliót a már felvett szocpoltól függetlenül?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:11

Kedves Zoltán!
A tartozáscsökkentő támogatás független a szocpoltól. Erre azonban csak a 2019.02.22-én született gyermek után lehetnek jogosultak, ha az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek.

Beatrix szerint:

2019-03-29 - 13:10

Egy olyan kérdésem lenne, ha én 3 gyerekre igényelnék, de nem lenne 10-re, csak 5 millióra szükségem.
Ez lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 13:39

Kedves Beatrix!
Kisebb összegű támogatás igénybevételére is lesz lehetőség.

Tímea szerint:

2019-03-29 - 10:54

Tisztelt Hitelnet!
Tájékoztatást szeretnék kérni ez ügyben:
Van egy 2 éves és egy 7 hónapos gyermekem és szeretnénk 3. babát is 1 éven belül.
Kérdésem: CSOKot milyen formában tudjuk felvenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 11:12

Kedves Tímea!
Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha házasok és legalább egyikük életkora nem haladja meg a 40. életévet a támogatási kérelem benyújtásakor. Ha a magzat betölti a 12. terhességi hetet, akkor családi állapotra és életkorra vonatkozó korlátozás nélkül is igényelhető a CSOK.

Tibor szerint:

2019-03-29 - 06:31

Üdv!
Családi ház felújítására egy gyermekkel elváltként jogosult vagyok-e csokra? És ha igen, mi ennek a módja?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 07:28

Kedves Tibor!
A CSOK lakásfelújításra sajnos nem vehető igénybe. A falusi CSOK keretében lakáskorszerűsítésre igényelhető lesz a támogatás várhatóan július vagy szeptember 1-től, de csak olyan 5000 fő alatti településeken, ahol a népességcsökkenés mértéke a 2003. január elsejei adatokhoz képest nagyobb volt, mint az országos átlag. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Attila szerint:

2019-03-15 - 17:36

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy a szocpolhoz milyen feltetelek kellenek 2 fogadott és egy saját gyereknél? Használt lakásbővítést szeretnék.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:25

Kedves Attila!
25 év alatti vér szerinti és örökbefogadott eltartott gyermek után igényelhető a CSOK. A bővítésre vonatkozó feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Gábor szerint:

2019-03-14 - 08:07

Tisztelt Hitelnet!

Családvédelmi akcióterves hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Nem egyértelmű számomra.
Jelenleg 1 gyermekem van, jövőre tervezzük a 2. gyermeket. Amennyiben júliusban felveszük a hitelt, akkor a 2. gyermekünk megszületésével elengedik a 30 %-át vagy nekünk az még csak 1. gyereknek számít? A jogszabályban ez nem egyértelmű.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:19

Kedves Gábor!
A babaváró támogatásnál a rendelet hatálybalépését követően (2019. július 1.) született gyermekek vehetők figyelembe. A jövőre tervezett gyermek a támogatás szempontjából első gyermeknek fog minősülni, tehát általa a kamatmentességre lehetnek jogosultak, a 30%-os tartozáselengedésre nem.

Krisztina szerint:

2019-03-13 - 18:24

Tisztelt Hitelnet!
Élettársam 2018 decemberétől munkanélküli járadékon van. Előtte több éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett. Nekem nincs bejelentett munkaviszonyom.
Így jogosultak vagyunk-e az 1 gyerekes CSOK-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:10

Kedves Krisztina!
Az álláskeresési támogatás ideje alatt – mely folyósításának időtartama legfeljebb 90 nap – is fennáll a TB jogviszony. Amennyiben férje még ebben a támogatási formában részesül, úgy információink szerint kiadható a CSOK jogosultsághoz szükséges TB igazolás. Úgy tudjuk, 90 napon túl azonban ez a jogviszony már nem áll fenn. Az igazolás kiadhatóságáról a területileg illetékes egészségbiztostó tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

Anita szerint:

2019-03-13 - 10:06

Ha mi hitelt nem szeretnénk, csak a csokot, azt is lehetséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 00:16

Kedves Anita!
A CSOK hitel nélkül is igénybe vehető.

Zsuzsanna szerint:

2019-03-10 - 19:19

Üdvözlöm!
Szeretném segítségét kérni abban, hogy 2015 októberében vásároltunk használt családi házat 69 m2-rel 1+1 gyerekkel felvettük a csokot, melyre 800.000 Ft-ot kaptunk. Most látom, hogy 2016 februárjában ez az összeg 1.430.000-re változott!
Visszamenőleg igényelhetem a CSOK különbözetet?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:25

Kedves Zsuzsanna!
Visszamenőle sajnos nincs lehetőség CSOK különbözet érvényesítésére.

Anita szerint:

2019-03-09 - 14:00

2 gyermekünk van. Családi házunkat szeretnénk szigetelni.
Igényelhetjük-e a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 23:08

Kedves Anita!
A szigetelés korszerűsítésnek minősül, így a falusi CSOK keretein belül működhet a finanszírozás. A támogatás eddig ismert feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

Zsolt szerint:

2019-03-05 - 10:45

Munkaviszony szükséges-e?
Egyedülállóként igénybe lehet venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 11:15

Kedves Zsolt!
A támogatások igénybevételéhez TB jogviszony szükséges. A CSOK-ra egyedülálló szülő is jogosult lehet, ha a további feltételek is teljesülnek.
A támogatásokról honlapunkon további részletes leírás olvasható.

Livi szerint:

2019-03-05 - 10:43

Tisztelt Szakértő!
37 évesek vagyunk a férjemmel, 14 éve házasok, 3 gyerekunk van (5,9,13 évesek). Jogosultak vagyunk-e bármelyik csok-os intézkedésre, lehetőségre? Falusi csok, jelzáloghitel elengedés, új autó vásárlás? Mi a helyzet a diakhitel elengedéssel? Egyszerre több lehetőség is igénybe vehető? Kihez kell fordulni?
Köszönöm a segítséget!
Minden jót kívánok!
Livia

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 11:03

Kedves Livi!
A fenti támogatásokra vonatkozó rendelkezések még nem kerültek kihirdetésre. A jelenleg ismert feltételeket falusi CSOK, valamint tartozáscsökkentő támogatás esetén honlapukon ismerheti meg.

Zsanett szerint:

2019-03-04 - 14:30

Jelenleg élettársi viszonyban élek, van 8 közös gyerekünk. Én mar 3 éve dolgozom, de sajnos KHR listán vagyok.
Ha valaki KHR listán van, úgy is fel tudja venni az állami támogatást?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-04 - 15:29

Kedves Zsanett!
CSOK igénylésnél nem akadály a KHR lista, ha kölcsönfelvétel nem kapcsolódik hozzá.

Sándor szerint:

2019-03-03 - 22:07

Mennyi volt a szocpol 1986-ban használt lakás vásárlásakor OTP hitelnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-03 - 22:46

Kedves Sándor!
Információink szerint 1986-ban a szocpol összege az első gyermek után 40 ezer, a második gyermek után 65 ezer, a harmadik gyermek után 125 ezer és minden további gyermek után 40 ezer forint volt.

Szabolcs szerint:

2019-03-03 - 18:49

Bárlistások igénybe vehetik? Munkaviszony mennyi szúkséges?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:48

Kedves Szabolcs!
A CSOK jogosultságot a negatív KHR információ nem zárja ki. A jogosultsághoz szükséges munkaviszonyról IDE kattintva tájékoztódhat.

Regina szerint:

2019-03-01 - 00:29

Tisztelt Hitelnet!
Avval a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy én és a párom friss házasok vagyunk. Van egy 1 éves kisbabánk, meg egy 19 hetes pocaklakónk. Szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot használt lakás vásárlására. A párom már kiskora óta fogyatékossággal élő. Ebben az esetben elfogadja-e a bankintézet a 180 napos TB jogviszonyhoz ezt, hogy ő neki ezáltal van a TB-je rendezve? Vagy kötelezik így is a munkaviszonyt?
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel.
Regina

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-01 - 23:26

Kedves Regina!
TB jogviszony igazolás benyújtásától abban az esetben tud eltekinteni a hitelintézet, ha a támogatott személy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján ápolási díjban részesül.

Tímea szerint:

2019-02-28 - 10:27

Azt szeretném kérdezni, hogy két gyerek után lehet-e igényelni és ezt visza kell-e fizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 13:18

Kedves Tímea!
A CSOK két gyermek után is igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás. Az elérhető lakáscélokról és feltételekről honlapunkon tájékozódhat.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Terézia szerint:

2019-02-27 - 15:41

Jár-e CSOK 2007-ben felvett jelzáloghitel csökkentésére 1 gyerek után? Egyáltalán jár-e CSOK egy gyerek után?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 09:26

Kedves Terézia!
CSOK 1 gyermek után is igényelhető, de már megvalósult hitelcél esetén utólag nem vehető igénybe.

Alexandra szerint:

2019-02-26 - 22:25

Hogyan juthatok hozzá a szocpolhoz vagy akár a csokhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 10:02

Kedves Alexandra!
A CSOK jogosultság feltételeiről honlapunkon részletes leírás található. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Erzsébet szerint:

2019-02-25 - 19:04

Tisztelt Szakértő!
Felháborodást keltett családunkban, az új információ. Vagyis számunkra most derült ki, hogy férjem nyugdíjas kőműves, mestervizsgával rendelkezik és fiamék családi ház építésbe kezdenek, de ha a férjem építi a házat, elesnek a CSOK-tól és az ÁFA visszaigénylés lehetőségétől. Példa, ha tudnánk adni a gyerekeknek több millió Ft készpénzt, akkor megkaphatnák. Férjem fizikai munkával segítené őket, így már nem kaphatják meg a támogatást. Nem tudom logikus ez a rendelet?
Kérem válaszát.
Tisztelettel: egy szülő

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 13:03

Kedves Erzsébet!
Kérdésére az alábbi bejegyzésünkben találhat választ. Kérjük, kattintson IDE.

József szerint:

2019-02-25 - 19:02

Jó estét.
Szeretném megtudni, hogy a falusi csokkra jogosult vagyok-e. Van két kiskorú gyermekem, de sajnos aktív BAR listás vagyok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 13:00

Kedves József!
A falusi CSOK jogosultsági feltételei még nem ismertek. A jelenleg elérhető CSOK esetén a BAR lista nem jelent kizáró okot, ha kölcsönigénylés nem kapcsolódik hozzá.

Betti szerint:

2019-02-22 - 20:34

Bárlistán vagyok. 2 gyermekem van, 15, 8 évesek, egyedül nevelem.
Így igényelhetnék 10.000.000 Ft hitelt a csok mellé? 5 éve elmúlt, hogy dolgozom.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 13:42

Kedves Betti!
Az aktív státuszú BAR lista kizárja a hitelfelvétel lehetőségét, így a CSOK mellé sajnos nem lehetséges hitelt felvenni.

Edina szerint:

2019-02-22 - 13:40

Tisztelt Szakértők!
Az után érdeklődnék, hogy van egy házam, ami jelenleg ki van adva és arra a házra vennénk fel a CSokot, de csak a vissza nem térítendő részét korszerűsítésre. 2 saját gyermekem és a férjem előző kapcsolatából van egy gyermek és ő is velünk él. De mi a férjem ingatlanán élünk.
Így is igénybe vehető a Csok vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 13:29

Kedves Edina!
A jogosultság feltétele, hogy a támogatott személyek és a gyermekek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, a célingatlanban állandó lakóhelyet létesítenek és életvitelszerűen ott élnek.

Klementina szerint:

2019-02-19 - 10:21

Üdvözletem!
Licitáláson állami tulajdonban lévő használt lakást vásároltunk. A folyamat ill. a kiírásban szereplő rövid határidők miatt hiteligényléskor nem tudtuk a CSOK-t megigényelni (és akkor még külföldön voltam, meghatalmazással szüleim intézték). 2 gyermekem (4 és 12 éves) van, azóta visszatelepedtünk Mo-ra.
Van-e lehetőség CSOK-ot utólag igénybe venni? Vagy milyen lehetőségem van a hitelösszegét (mivel az is elég magas kamatozású) valamilyen támogatással csökkentenünk? Esetleg kedvezőbb kamatozásúra váltani?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 15:21

Kedves Klementina!
A CSOK igénybevételére visszamenőlegesen már sajnos nincs lehetőség.
A hitelkiváltó konstrukcikókról Szakértőink készséggel tájékoztatják! Ehhez elsőként kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáőinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Viki szerint:

2019-02-18 - 20:57

Üdvözlöm!
Nekem három gyermekem van, és egyedül nevelem őket! Élettársi kapcsolatban voltam, nem voltam még házas! Egyedülállóként is igénybe tudnám venni akár az új ingatlanvásárlást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 15:08

Kedves Viki!
Amennyiben az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételek teljesülnek, jogosult lehet a kedvezményre. A feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Erika szerint:

2019-02-13 - 15:08

Élettársammal 2 közös gyermek van. Van lakásunk használt. Én vagyok gyesen a kisebbik gyermekkel. Az élettársamnak nincs jövedelme.
Hogyan vegyük igénybe a csokot, mi kell hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 11:30

Kedves Erika!
A CSOK jogosultsághoz legalább egyiküknek minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolni. Ha élettársának nincsen jövedelme, akkor abban az esetben adható ki az Ön részére a TB jogviszony igazolás, ha a korábbi munkaviszonya a gyes mellett is fennáll.

Katalin szerint:

2019-02-13 - 07:06

Üdvözletem!
Nekünk van három gyerek és össze vagyunk házasodva. Még semmit nem vettünk igénybe a gyerekekre. Jelenleg abban a házban lakunk, ami még az első férjemmel közös volt, így a ház fele csak az enyém.
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben is megigényelhetjük a csokot a három gyerekre? A meglévő házat szeretnénk tatarozni. Hitelt nem szeretnénk, nem is tudnánk felvenni BAR lista miatt.
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 10:24

Kedves Katalin!
Lakásfelújításra CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Rita szerint:

2019-02-11 - 11:54

Üdvözlöm!
A jelzálog törlesztéssel kapcsolatban nem találok információkat. A meglévő (csok) felvétele nélküli jelzálog törlesztésére is van lehetőség? 4 kiskorú gyermekünk van, házasságban élünk, 8 éve fizetjük a jelzáloghitelt, ami szabad felhasználású.
Nagyon köszönöm a tájékoztatást!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-17 - 22:41

Kedves Rita!
A nagycsaládosok tartozáscsökkentő támogatása jelenleg a 2018. január elsején vagy azt követően született 3. és minden további gyermek esetén érvényesíthető. A támogatás a 8 éve felvett szabad felhasználású jelzáloghitel csökkentésére is igénybe vehető. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Zsuzsanna szerint:

2019-02-10 - 18:46

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy párommal mindketten most töltöttük a 40. évet (01.05. és 02.08.) 3 gyermeket nevelünk, 2 az előző kapcsolatomból és 1 közös.
Az életkorunk még lehetővé teszi a CSOK igénylést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-14 - 09:18

Kedves Zsuzsanna!
Mivel meglévő és nem vállalt gyermekek után igényelnék a CSOK-ot, ezért nincsen életkori korlátozás. Amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a támogatásra. Ezekről honlapunkon részletes leírás található. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Péter szerint:

2019-02-08 - 18:48

Üdvözlöm.
Három meglévő gyermekes családként építési telek vásárlása előtt állunk. A leendő telket az oda vezető út kialakítási problémái miatt jelenleg osztatlan közös ingatlanként, a szomszédos helyrajzi számok szerződésben történő feltüntetésével tudnánk megvásárolni. A telekre építendő családi házhoz CSOK 10+15 támogatást szeretnénk igénybe venni.
Ön szerint lenne, lehet-e valamilyen akadálya, ha a ránk vonatkozó személyi feltételek teljesülnek. További kérdésem, hogy a telek vásárlása során igénybe vehetjük-e az adó-visszatérítési támogatást, ha az eladó magánszemély? Amennyiben igen, akkor a CSOK támogatással együtt kell igényelni? Később, kb. 3 év múlva szeretnénk építkezni. A kérdésem az, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezmény kérelmezését és elbírálását követően az építkezést mikor kell megkezdeni és befejezni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-13 - 12:23

Kedves Péter!
Osztatlan közös tulajdonon történő építkezéshez is igénybe vehető a CSOK 10+15M támogatás, ügyvéd által készített úgynevezett Használati megállapodás benyújtásával. Amennyiben az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételek teljesülnek, úgy jogosultak lehetnek a kedvezménye. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
Ha az eladó magánszemély, úgy a telekvásárlás vonatkozásában adó-visszatérítési támogatás sajnos nem vehető igénybe.
Új lakás építése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha a CSOK igénybevételének alapját képező építési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított öt éven belül – vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.

Mária szerint:

2019-02-08 - 14:46

Tisztelt Hitelnet!
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ, de pont abból fakad a problémám, hogy a költségvetésben nem engedték a saját munkát 0 Ft-tal. Viszont mivel magunk végezzük, így nincs számla, de a benyújtási kötelezettség megvan. Tisztában vagyok vele, hogy 70% a kötelező, mínusz a bontott anyag, és hogy ott van 30 még, de jelenleg a bontott anyag és a saját munka több lesz, viszont nem fogadja el, csak számlával.
Mit tehetek?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-13 - 12:05

Kedves Mária!
A 70%-os számlabenyújtást rendelet írja elő, tehát attól sajnos nem lehet eltérni. A bankkal egyeztetve esetleg a költségvetésen lehetne módosítani, hogy megfeleljenek a számlabenyújtásra vonatkozó kötelezettségnek.

Viktória szerint:

2019-02-08 - 11:25

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy a szocpol támogatással vásárolt ház kinek a tulajdonát képzi. Szülőnek és gyermeknek milyen jogai vannak erre vonatkozóan a házban (18 év alatt/felett)?
Illetve, ha az igényelt félnek tartozása lesz, az a szocpolos házra terhelhető-e. A 10 év tilalmi idő eltelt.
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Viktória

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 12:49

Kedves Viktória!
A szocpol igénybevételével vásárolt ház a támogatott személyek tulajdonában van. A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból. A támogatott személyekre 10 éves bentlakási kötelezettség vonatkozik. Szocpolos házra is ráterhelhető valamely tulajdonos tartozása. 10 év után a támogatást biztosító jelzálogjog töröltethető. Ezt követően nincsen semmilyen szocpollal kapcsolatos korlátozás.

Mária szerint:

2019-02-08 - 10:19

Szép napot!
Segítséget szeretnék kérni számlabenyújtási kötelezettséget illetően. Új ház építése esetén a bontott anyaggal csökkenthető a benyújtási kötelezettség, de csökkenthető-e a saját munkával? Azaz, a költségvetés tartalmazza például a festést, de ha mi magunk végezzük azt, arról nem lesz munkadíj számla.
Milyen szabály vonatkozik a saját munkára?
Köszönettel.
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 11:08

Kedves Mária!
A költségvetésben fel kell tüntetni a saját kivitelezésben elvégezni kívánt munkálat anyagköltségét, munkadíját ez esetben viszont nem szükséges feltüntetni. Az így elfogadott költségvetés legalább 70%-ára fog majd vonatkozni a számlabenyújtási kötelezettség.

Zoltán szerint:

2019-01-31 - 12:41

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném megtudni, hogy jogosultak vagyunk-e CSOK-ra abban az esetben, ha a mostani házunkat elárverezik (vállalkozás miatt), aminek az építésénél “szocpol”-t igénybe vettünk, de az eljárás miatt az vissza lesz fizetve. A tíz éves elévülési idő a szocpol-nál lejárt, de nem lett töröltetve. Valamint az életkorunk a feleségemmel 49 és 46 év, de a gyerekek (3) húsz év alattiak.
Köszönettel, Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 14:04

Kedves Zoltán!
Ha lejárt a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje, akkor a területileg illetékes járási hivatalnál kérhetik a támogatást biztosító jelzálogjog törlését. Ez esetben nem áll fenn visszafizetési kötelezettség. Ezt követően újabb lakáscél esetén igényelhető a CSOK, amennyiben valamennyi további feltétel teljesül. A CSOK feltételekről honlapunkon részletes leírás található.

Monka szerint:

2019-01-29 - 12:31

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném megtudni, hogy ha összeházasodtunk akkor milyen jogi következményei vannak az igénybe vett CSOK-ra, ha elválnánk? Vissza kell fizetni?
Köszönettel: Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 13:08

Kedves Mónika!
Válás esetén a megelőlegező CSOK büntető kamattal növelt összege visszafizetendő.

Erzsébet szerint:

2019-01-28 - 16:48

Tisztelt Cim!
Az új CSOK-kal kapcsolatban kérdezném, családi házat szeretnénk vásárolni, 3 gyermekkel.
Mi számít új építésű háznak, hogy a 10+15 milliót igénybe tudjuk venni?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 11:18

Kedves Erzsébet!
Az új építésű lakóingatlan fogalmáról IDE kattintva tájékozódhat.
A hozzá kapcsolódó támogatott lakáshitel feltételeiről IDE kattintva olvasható részletes leírás.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést! További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Era szerint:

2019-01-27 - 10:53

Tisztelt Cím!
Ikerházat szeretnénk vásárolni jelenleg 2 gyermekkel CSOk-ra. Olyan kérdésem lenne, hogy az ikerházak mikor minősülnek lakásnak és mikor háznak. Ingatlan amit kinéztünk 75 nm, sajnos nem egyértelmű számunkra, hogy jogosultak lennénk-e rá.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-28 - 11:15

Kedves Era!
Ha önálló tető-és épületszerkezetű az ingatlan, akkor egylakásos lakóépületnek minősül és legalább 90 m2 hasznos alapterületűnek kell lennie a 10 milliós CSOK jogosultsághoz. Minderről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Viktória szerint:

2019-01-25 - 13:46

2016-ban vásároltunk egy földhivatali bejegyzés által: telket, ezen a telken van/volt egy építmény (mely 30 éve abban az állapotban volt, semmilyen átalakítás nem volt rajta – ezt az adásvételi szerződés is tartalmazza), aminek 30 éve lejárt az építési engedélye (ami egyébként nincs is meg – a hivatalban “eltűnt”). A telket az előző tulajdonos örökölte (testvére halála után). Ezen a telken lévő építményre kellett kérnünk fennmaradási és továbbépítési engedélyt. Ezt megkaptuk, el is kezdtük, a befejezéshez szeretnénk felhasználni a CSOKot.
A kérdés az lenne, hogy lehetséges-e erre a CSOk bármilyen formában történő felvétele, akár használt lakás bővítése formában!?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-28 - 10:25

Kedves Viktória!
Amennyiben az építkezés nem a meglévő, hanem teljesen új alapra épül és az alapozási munkálatoktól kezdődően újonnan kerül megépítésre a ház, úgy igényelhető lehet az új lakásépítésre vonatkozó kedvezmény, ha az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételek is teljesülnek.

Jani szerint:

2019-01-25 - 09:58

Dolgozok, de napi bejelentésben. Így is meg tudom igényelni a csokot? Bővítésre is lehet csokot igényelni? 2 gyerekre mennyi pénzt tudnánk igényelni? Ha másik házat szeretnénk, muszáj lenne újépítésű háznak lennie a 10+10 millióhoz?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 11:10

Kedves Jani!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges. Napi bejelentés esetén információink szerint ez a feltétel nem teljesíthető. Ez ügyben pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.
A CSOK bővítésre is igényelhető. Ennek feltételeiről IDE kattintva olvasható részletes leírás.
Két gyermek után – használt lakás esetén – 1.430.000 Ft CSOK vehető igénybe. A 10 milliós CSOK-ra és a hozzá kapcsolódó kölcsönre való jogosultsághoz új építésű lakóingatlant szükésges vásárolni vagy építeni. Erről részletes tájékoztatás ITT található.

Éva szerint:

2019-01-23 - 14:01

Tisztelt Cím!
Olyan kérésem lenne hogy megoldható-e hogy kapja egy teljes tájékoztató anyagot a CSOK-ról, mert ügyintéző vagyok egy Ingatlanirodában és az ügyfeleknek szokott a CSOKK-al kapcsolatban kérdésük lenni, és mindamellett hogy elirányítom egy banki ügyintézőhöz tudjak némileg válaszolni a kérdésére.
Ez megoldható:
Üdvözlettel

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 10:02

Kedves Éva!
CSOK-kal kapcsolatos tájékoztató anyagaink a honlapunkon találhatók.
Az NGM által kiadott CSOK tájékoztatók a hitelintézetek honlapján érhetők el.

Viktória szerint:

2019-01-22 - 23:32

Tisztelt Hitelnet!
2016-ban felvettük a CSOK-ot egy új építésű ikerház megépítésére. Azóta bővült a családunk, az ingatlan pedig így már szűkösnek bizonyul. A kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség a CSOK továbbvitelére esetlegesen egy új ingatlan építéséhez, amely nagyobb lenne, mint a jelenlegi? Mennyire lenne kivitelezhető egy ilyen fajta váltás, el lehetne adni a jelenlegi ingatlant? Ezen kívül igényelhetnénk az új ingatlan építésénél további kedvezményes lakáshitelt? (A mostani ingatlannál nem vettük fel a 10 millió Ft hitelt, amit akkor igényelni lehetett volna, csak töredékét).
Előre is köszönöm segítségüket!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:25

Kedves Viktória!
A CSOK továbbvihető a fent leírtaknak megfelelő lakás építése esetén, de a 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott lakáshitel igénylésére sajnos nincs lehetőség.

Bettina szerint:

2019-01-22 - 09:55

Üdvözlöm.
A kérdésem az lenne a CSOK-kal kapcsolatban, hogy ha 2 szoba között gipszkarton fal van, ami utólag került oda és nincs feltüntetve alaprajzon és úgy megvan a 12 nm, sőt…, azt egy szobának fogják nézni vagy 2 külön szobának.
Köszönöm a választ.
Üdv,
Bettina

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 14:02

Kedves Bettina!
Ha a valóságban gipszkarton fal van a két szoba között, véleményünk szerint az értékbecslő azt fogja alapul venni.

Monka szerint:

2019-01-21 - 14:13

Tisztelt Válaszoló!
Szeretném megkérdezni, hogy mennyivel előnyösebb, illetve mik az előnyei annak, ha házaspárként vesszük igénybe a CSOK-ot és nem élettársként?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 12:55

Kedves Monka!
Vállalt gyermek után csak házastársi kapccsolatban igényelhető CSOK.
Ha meglévő gyermek után igénylik a támogatást, akkor az élettársi illetve házastársi kapcsolatban csak nem közös gyermekek esetén van jelentősége. Erről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Krisztina szerint:

2019-01-21 - 10:45

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy 2 meglévő gyermek esetén már csak 1 gyermeket lehet vállalni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 09:43

Kedves Krisztina!
Használt lakás vásárlása esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalására van lehetőség.

Ibolya szerint:

2019-01-21 - 06:48

Tisztelt hitelnet!
A ház amit csokra szeretnénk venni 70 m2. Egy meglévő gyerekre és kettőt vállalnánk. Használt ingatlanról van szó.
A kérdésem az lenne, hogy a házban csak 1+1 fél szoba van. Megfelelő lenne ez a ház az értékbecslésnél? Mert úgy hallottam barátoktól, hogy nem, mert van egy kislányunk és a vállalt gyerekeknél benne van, hogy fiúk lesznek és akkor kell egy szoba külön nekik egy a lánynak egy nekünk?
Akkor ez az ingatlan ilyen szempontból nekünk nem jó?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 09:40

Kedves Ibolya!
A CSOK rendelet szobaszámra vonatkozó előírást nem tartalmaz. 3 gyermek után igényelt támogatásnál a ház hasznos alapterületének legalább a 60 m2-t kell elérni. Feltétel továbbá, hogy az ingatlan legalább egy, 12 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szobával rendelkezzen.
További információt a házzal szemben támasztott követelményekről IDE és IDE kattintva olvashat.

Bettina szerint:

2019-01-20 - 12:54

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy adott egy 80 nm-es ház. Van benne 3 szoba, ami 11,34 nm. Van a csoknal valami kikötés, hogy minimum 1 szobának 12 nm fölött kell lenni? Vagy ezt a bankja válogatja?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 09:25

Kedves Bettina!
A CSOK jogosutsághoz a háznak legalább egy, 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával kell rendelkeznie. Ez nem bankfüggő, kormányrendelet írja elő.

Marika szerint:

2019-01-19 - 12:28

Jó napot kívánok!
9 és fél hetes terhes! A 12 hetes terhesség tudom, hogy feltétel élettársak esetén, mivel még csak azok vagyunk! A kérdésem az lenne, hogy fél éve vásároltunk egy ingatlant a párommal, ami közös tulajdonú egy 5000 alatti lélekszámú faluban! Nincs konyhánk az ingatlanban, csak egy melléképületben! Mivel a CSOK kérhető felújításra is, kérhetjük-e az ingatlanba való konyha kialakítása céljából? Feltétel-e ilyen esetben, hogy valamilyen főzőhelyiség ki legyen alakítva az ingatlanban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-21 - 10:59

Kedves Marika!
A jelenleg hatályos CSOK rendelet értelmében a támogatás felújításra, korszerűsítésre nem vehető igénybe. Arról egyelőre nincs információnk, hogy a falusi CSOK fenti célra igényelhető lesz-e.
Ha ismertté válnak a falusi CSOK feltételei, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Tamás szerint:

2019-01-18 - 11:06

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A kérdésem az lenne, hogy van egy saját lakásunk, kb. 15 millió Forint a piaci értéke. Ha 3 gyerekre szeretnénk felvenni a CSOK-ot új ház építésére, de nincs 10 millió Forint fedezetünk, akkor a lakást be lehet számíttatni önerőbe vagy előtte mindenképp el kell adnunk?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-18 - 13:07

Kedves Tamás!
A CSOK jogosultsághoz nem szükséges eladniuk a meglévő lakást. Plusz ingatlanfedezetként bevonva csökkenthető az elvárt önerő mértéke.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Gábor szerint:

2019-01-17 - 12:31

Üdv!
Előző kérdésemből kimaradt a válasz, miszerint ha 5 éven belül adom el a lakást, akkor az ez utáni időszakban vásárolt használt ingatlanra is tovább tudom vinni a kedvezményt?
2 éve vásároltam egy lakást CSOK támogatással (2 gyermekre 1,43M Ft). Ha 5 éven belül eladom az ingatlant, akkor a CSOK összegét vissza kell fizetni. Azonban, ha utána veszek egyből egy másik ingatlant (házat), akkor arra újból fel lehet venni a CSOK-ot? 1 gyermekem már megszületett. Arra gondoltam, hogy a 2. gyerekre vonatkozó összeget lehetne csak felvenni, tehát a 1,43 M Ft felét.
Jól gondolom?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-17 - 13:37

Kedves Gábor!
Ha 5 éven belül adja el a lakást, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Egy későbbi használt lakás vásárlásra már nem tudja újból igénybe venni a 2. gyermekre vonatkozó támogatási összeget sem.

Gábor szerint:

2019-01-17 - 09:12

Üdv!
2 éve vásároltam egy lakást CSOK támogatással (2 gyermekre 1,43M Ft). Ha 5 éven belül eladom az ingatlant, akkor a CSOK összegét vissza kell fizetni. Azonban, ha utána veszek egyből egy másik ingatlant (házat), akkor arra újból fel lehet venni a CSOK-ot? 1 gyermekem már megszületett. Arra gondoltam, hogy a 2. gyerekre vonatkozó összeget lehetne csak felvenni, tehát a 1,43 M Ft felét.
Jól gondolom?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-17 - 12:22

Kedves Gábor!
A CSOK 5 éven belül is továbbvihető másik ingatlanra, ha az új építésű. Ha használt lakást szeretne vásárolni 5 évet követően, akkor a kapott CSOK összegét (1,43M Ft) egy kincstári felfüggesztő számlára kell csak befizetni és a másik lakás vételárának kifizetéséhez a kincstár a vételár utolsó részeként vissza fogja utalni az összeget közvetlenül az eladó részére. Amennyiben az eladásból származó teljes bevételt (ez csökkenthető a lakásvásárláshoz felvett lakáshitel végtörlesztett összegével) továbbforgatják és az újabb lakás hasznos alapterülete meghaladja az eladott lakás hasznos alapterületét, akkor a teljes 1,43M Ft-os támogatás átjegyezhető. Ha új építésű lakást vásárolnak, akkor ezen felül még CSOK különbözetre is jogosultak lehetnek.

Katalin szerint:

2019-01-14 - 16:25

Tisztelt Hitelnet.hu!
Szeretnék információt kérni, hogy egy ingatlan árához képest (pl. ha az ára 34.900.000 Ft), melyek lehetnek az értékbecslés határai?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-15 - 10:02

Kedves Katalin!
Használt lakás vásárlása esetén az értékbecslő által megállapított érték nem lehet több 35 millió forintnál. Valamint a lakás vételára legfeljebb 20%-kkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket, vagyis az értékbecslő által megállapított érték alsó határa adott esetben 29.100.000 Ft.

Szandi szerint:

2019-01-13 - 22:54

Jó napot!
Kérdezni szeretném, hogy van két gyermekem, a legkisebb 18 hónapos, a nagy 8 éves. A férjem jelenleg nem dolgozik, én gyesen vagyok. Terhesen dolgoztam, de napi bejelentésben 9 hónapig. Azelőtt pedig közalkalmazottként 2016-ban 10 hónapig.
Így jogosult vagyok a Csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 10:25

Kedves Szandi!
A leírtak alapján – fennálló munkaviszony hiányában – sajnos egyikük részére sem állítható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

István szerint:

2019-01-13 - 12:47

Tisztelt Hitelnet!
Párommal mindeketten 40 év alattiak vagyunk, házasok, 4 14 év alatti gyermeket nevelünk. 6 éve vásároltunk falun családi házat önerő + hitel igénybevételével minden támogatás mellőzésével. Az ingatlan és mi is megfelelünk a CSOK által támasztott követelményekne
Kérdésem: van-e valamilyen lehetőség a fennálló hiteltartozás csökkentésére a használt ingatlanra vonatkozó 4 gyermek után járó 2.750.000 Ft utólagos igénybevételével? Akár olyan módon is, hogy a meglevő hitelt kifizetjük, az ingatlant eladjuk, majd pár hónap múlva visszavásároljuk a vevőtől.
Utóbbi esetben igényelhető-e használt ingatlan után járó csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 10:14

Kedves István!
A CSOK a fennálló hiteltartozás csökkentésére utólagosan sajnos nem vehető igénybe a leírtak alapján. Nem közeli hozzátartozótól történő házvásárláshoz a CSOK igénybe vehető, amennyiben a használt lakásra vonatkozó valamennyi CSOK feltétel teljesül. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Izabella szerint:

2019-01-13 - 09:01

Üdvözlöm!
A belmagasság 2,35 m. Hol illetve kivel kell kiállítani statikai véleményt az egyébként minden elvárásnak megfelelő ingatlanról, hogy a csokot megkapjuk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 10:04

Kedves Izabella!
Statikai szakvélemény csak akkor szükséges, ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas. A statikai szakvélemény kiállításával kapcsolatban a területileg illetékes építési hatóságnál érdeklődhet.

Nikoletta szerint:

2019-01-12 - 19:20

Jó estét.
Annyit szeretnék kérdezni, hogy mi is szeretnénk igényelni a csok-ot. 1 gyerek van és szeretnénk még egyet. Használt lakást szeretnénk, de egy valami aggaszt, hogy Bár listán vagyok.
Lehet így felvenni hiteltjelzálogra esetleg?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 09:47

Kedves Nikoletta!
A BAR lista nem befolyásolja magát a CSOK jogosultságot, de hitelfelvételre aktív BAR lista esetén nincs lehetőség. Lakáshitel felvétele legalább 6 havi passzív KHR esetén bankpartnereink egyikénél megoldható lehet. Amennyiben ez a feltétel teljesül, kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink tájékoztatást tudnak adni arról, hogy elérhető lehet-e ez a hitel adott esetben.

Franciska szerint:

2019-01-11 - 21:46

Helló!
Én csak annyit akarok még kérdezni kedves Hitelnet, hogy hány hónap munkaviszonyt kell mutatni? Ha van hiányzás abban a bizonyos idő alatt, akkor is igénybe lehet-e venni a CSOK-OT?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 08:56

Kedves Franciska!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges (a 10M Ft-os CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony). A folyamatos jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Mihály szerint:

2019-01-11 - 08:21

Tisztelt hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy a majd induló falusi csok magasabb összegű támogatása azoknak is fog járni, akik vidéken maradnak vagy csak azoknak, akik a nagy városokból költöznek vidékre?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-11 - 09:11

Kedves Mihály!
A konkrét tervezetet ugyan nem ismerjük a falusi csokról, de információink szerint a falusi csok jogosultság független lesz attól, hogy valaki már az érintett településen él jelenleg is vagy városból költözne oda. Amint lesz friss információnk a falusi csokról, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Léna szerint:

2019-01-10 - 15:55

Kedves Hitelnet!
Köszönom a választért, de sajnos nem tiszta. Mi mint házaspár tudunk-e CSOK kérni, ha férjem (bevándoroltn – jogosult CSOKra), én feleség- (nem vagyok jogosult)? Vagy csak férjem tudja igényelni a CSOKot?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-11 - 08:32

Kedves Léna!
Házaspárok kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak CSOK-ra, férje tehát Ön nélkül nem igényelheti a támogatást.
A jogosultság megállapítása érdekében kérjükk, keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi hitelintézetet.

Léna szerint:

2019-01-10 - 13:59

Kedves Hitelnet!
Igenyelhető-e CSOK, ha férjem bevándorolt (20 éve már) és én tartózkodási engedéllyel rendekező 3. országbeli személy vagyok (10 éve). Van bejelentett lakóhelyem.
Köszönöm, Léna

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 14:35

Kedves Léna!
Jogosult lehet CSOK-ra a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, valamint a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik.
A három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával, a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel szükséges igazolni.
A további CSOK feltételekről – lakáscélnak megfelelően – honlapunkon tájékozódhatnak.

Andrea szerint:

2019-01-10 - 10:06

Hány éves korig igényelhető meg a csok?
Két gyerek után mennyi csok jár? Ha bevállalnánk egy harmadikat, akkor mennyi jár? Ha két gyerek után jár 10 millió forint, akkor kell felvennünk hitelelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 10:34

Kedves Andrea!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen felső életkorhatár a támogatott személyekre nézve. Vállalt gyermek után igényelt támogatás esetén a házaspár legalább egyikének 40 év alattinak kell lenni a megelőzlegező CSOK kérelem benyújtásakor.
Két gyermek után a CSOK összege használt lakás vásárlása esetén 1.430.000 Ft, új lakás vásárlása esetén 2.600.000 Ft. 3. gyermek vállalása esetén a CSOK összege használt lakás esetén 2.200.000 Ft, új lakás esetén 10.000.000 Ft. A támogatás mellé nem szükséges kölcsönt felvenni, ha a kívánt lakáscél megvalósítható a támogatásból és önerőből.

Margit szerint:

2019-01-09 - 09:49

Amint a címben is megfogalmaztam, Erdélyben élő (külföldön élő) 4 gyerekes család vagyunk, akinek az OTP-nél van hitele lakásgaranciával. A felvett összeget egy vidéken megvásárolt ingatlan lakhatóvá tételére forditottuk, mivel a meglévő városi lakás túl kicsinek bizonyult. A városi tömbházlakás van garanciában.
Van valamilyen támogatás, amiben részesülhetnénk? Ugyanis az itt Romániában esetleg bevezetett kedvezményes hitelkamatot sem sikerült igénybe vennünk abból a sima tényből kifolyólag, hogy később hoztak erre vonatkozóan törvényeket vagy éppen a korhatár miatt sem lehetett igénybe venni. Legnagyobb gyerekünk most töltötte be a 18. évet, a legkisebb a 4. évet.
Előre is köszönöm az ez ügyben ránk forditott időt, energiát.
Tisztelettel.
Margit

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-09 - 09:52

Kedves Margit!
Már megvalósult lakáscél esetén gyermekek utáni támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Károly szerint:

2019-01-07 - 19:39

Tisztelt Hitelnet!
Több, mint tíz éve Írországban dolgozom, májusban végleg hazatelepedem a családommal. Tavaly évben új ház építéshez kezdtem, amihez CSOK-ot és ÁFA visszatérítést igényelnék két meglévő gyermek után. Kérdésem: TB jogviszonyomat hogyan igazoljam, van-e valami általános formanyomtatvány, milyen dokumentummal igazoljam? Illetve 30 napnál nem régebbi igazolás kell (levél, posta, fordítás), 2 évre visszamenőleg a benyújtástól számítva?
Tisztelettel: Károly

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-08 - 08:35

Kedves Károly!
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján az EGT részes államokban teljesített TB jogviszony igazlására az Európai Bizottság alábbi internetes oldalán szereplő intézmények által kiállított vagy ezen intézmények által felülhitelesített igazolások fogadhatók el: https://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/mainIndex
A 2 gyermek után igényelt CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony igazolása szükséges. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.

Kinga szerint:

2019-01-07 - 15:09

Lenne még egy olyan kérdésem, hogy előtörlesztési lehetőség van-e a támogatott lakáshitel esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-08 - 08:09

Kedves Kinga!
Előtörlesztési lehetőség támogatott lakáshitel esetén is van. Az elő- illetve végtörlesztési díjak mértékét a hitelintézetek aktuális Hirdetménye tartalmazza.

Kinga szerint:

2019-01-07 - 14:14

Tiszteletem!
Érdeklődnék, hogy a 10.000.000 milliós hitelnek mennyi a havi törlesztője, mennyi időre lehet azt felvenni?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 14:32

Kedves Kinga!
Ha az új lakás vásárlása esetén CSOK mellé igényelhető kedvezményes támogatott lakáshitelre gondol, annak törlesztő részlete 20 éves futamidő esetén 55.460 Ft, 25 éves futamidő esetén 47.421 Ft. További kalkulációhoz kérjük, kattintson IDE.

Gabriella szerint:

2019-01-07 - 13:44

1 gyermek után menyi csokot adnak? És kell-e házasságkötés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 14:19

Kedves Gabriella!
1 gyermek után a CSOK összege – használt és új lakás esetén egyaránt – 600.000 Ft. Meglévő gyermek és 12. terhességi hetet betöltött magzat után igényelt CSOK esetén nem feltétel a házasságkötés.

Julianna szerint:

2019-01-05 - 16:20

Tisztelt Hitelnet!
Párommal 1 éve lakunk együtt. Együtt neveljük a gyermekemet. Neki előző házasságából van 2, de anyuka neveli őket, elváltak. Házat szeretnénk építeni.
Kérdésem, hogy így lehet 3 gyermek után a CSOK-ot igénybevenni?( Ha a gyermekei a majd megépülő házba lennének bejelentve.)
Vállalkozásunk, aminek ügyvezetője vagyok, kizáró ok lehet?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 10:43

Kedves Julianna!
Elvált szülők esetén a korábbi házasságban született gyermekek után az a szülő lehet jogosult CSOK-ra, akinél jogerős bírósági határozat alapján a gyermekek elhelyezésre kerültek. További feltétel, hogy a támogatott személlyel – már a támogatási kérelem benyújtásakor is – lakcímkártyával igazoltan közös háztartásban éljenek. Nem elegendő tehát, ha csak a célingatlanba költöznének csak majd be a gyermekek.
Önmagában egy saját vállalkozás nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

László szerint:

2019-01-04 - 17:13

Új CSOK-os lakóépület közmű csatorna bekötése csak nyomott rendszeren keresztül valósítható meg. A bekötő akna 150 m-re van. Bekerülési költség kb. 200.000.- Ft. Ebben az esetben a csatorna bekötés kiváltható-e minősítéssel rendelkező szennyvíz tisztító vagy szennyvíz szikkasztó rendszerrel? A bank szerint, ha van csatorna, arra mindenképpen rá kell kötni, mert csak akkor jár a támogatás összege.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 10:30

Kedves László!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha az adott településrészen van közműves szennyvízhálózat, akkor a CSOK jogosultsághoz kötelező a rákötés.

Róbert szerint:

2019-01-04 - 11:28

Szükséges-e a munkaviszony?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 10:10

Kedves Róbert!
A CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony szükséges. TB jogviszonyt elsősorban munkaviszony keletkeztet, ezért szükséges a munkaviszony. Minderről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

Margit szerint:

2019-01-04 - 01:51

Szeretném megkérdezni, hogy 12 éve nevelem az elhunyt sógorom gyermekeit hivatalos bírósági határozattal. Az anyjuk egy alkoholista, 10 éve nem is kereste a gyerekeit. Harmadik személyként rendelte a gyámhivatal nekem a gyerekeket. Szerettem volna csokra házat építeni, de elutasítottak, hogy még a gyerekeknek él az anyjuk, aki 10 éve nem kíváncsi a gyerekeire. De minden nem magyar állampolgárnak meg osztogatják a támogatást. Aki meg megérdemelné, azzal nem foglalkoznak, nem kapok semmi keresetet az után, hogy én nevelem a gyerekeket, fizetek az ebédjükért az iskolában, a gyógyszereikért, mindenért, amire szükségük van.
Hol van itt az igazság?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 10:04

Kedves Margit!
Sajnos a hatályos CSOK jogszabály valóban úgy rendelkezik, hogy a gyám csak abban az esetben lehet jogosult a támogatásra, ha a gyermek egyik szülője sem él már.

Gergely szerint:

2019-01-03 - 20:23

Üdvözlöm.
Használati melegvíz feltétel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 09:51

Kedves Gergely!
CSOK jogosultsághoz szükséges a melegvíz.

Kitti szerint:

2019-01-03 - 19:06

Tisztelt hitelnet!
Az lenne a kédésem, hogy gyes mellett fel lehet-e venni a szocpolt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 09:38

Kedves Kitti!
Ha a gyes mellett munkaviszonya is van, akkor rendelkezik társadalombiztosítási jogviszonnyal is, ami megfelelő lehet, ha az legalább 180 napja fennáll. A CSOK-hoz szükséges TB jogviszony kiadásáról a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Marianna szerint:

2019-01-03 - 17:13

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, ha én cseden vagyok, a párom táppénzen, akkor is igényelhetjük a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 09:20

Kedves Marianna!
Ha a csed vagy a táppénz mellett van fennálló munkaviszony, akkor fennáll a TB jogviszony is. Amennyiben legalább egyiküknek megvan minimum a 180 napos TB jogviszonya, jogosultak lehetnek a kedvezményre a további CSOK feltételek teljesülése esetén.

Márk szerint:

2019-01-01 - 18:16

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy vásároltunk egy építési telket tavaly és már kapott 2007-ben építési engedélyt, azonban az építkezés nem kezdődött meg! Így tudjuk-e igényelni a 15+10-eses csok-ot vagy nem, mert elvileg az a ház kaphat, amelyik nem kapott 2008 előtt építési engedélyt! Vagy így, hogy nem kezdődött építkezés, ezért nem érvényes az építesi engedély? Illetve, ha lehet építeni, akkor az áfát vissza tudom-e igényelni, ha 2019. december 31.-e után fejeződne be az építkezés? Vagy csak a december 31-ig kiállított számlákra? Vagy ha nincs meg a használatbavételi engedély, nem is lehet vissza igényelni? Köszönöm válaszát előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 08:54

Kedves Márk!
Ha az előző tulajdonos egyáltalán nem kezdte meg az építkezést, tehát még alap sincs és Önök egy teljesen új építési engedélyt kapnak, ami nem az előző továbbépítésére vonatkozik, akkor igényelhető lehet a 10+15M Ft-os CSOK és kedvezményes kölcsön. Az új építési engedély kiadásával kapcsolatban a területileg illetékes építési hatóság tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.
Az adó-visszatérítési támogatás akkor is igénybe vehető, ha az építkezés 2019. december 31. után kerül befejezésre. Lényeg, hogy a támogatás iránti kérelmet a hitelintézet eddig az időpontig hiánytalanul befogadja. Az ÁFA visszatérítés (és a CSOK is) az építkezésből még hátarlévő munkálatok finanszírozásásra használható fel, tehát ha kiadásra kerül a használatbavételi engedély, akkor a támogatások már nem vehetők igénybe.

Ibolya szerint:

2018-12-17 - 20:01

Tisztelt hitelnet!
Az első kérdésem az lenne, hogy lehet már biztosan tudni a 2019-es CSOK változásokat?
És ha igen, akkor mik azok?
A másik az lenne, hogy ha van a NAV-nál tartozásom, de az részletfizetés megkérése után fizetve van, akkor a jogosultság feltételei attól teljesülnek?
Vagy egy összegben kell kifizetnem és utána beadni az igénylést?
Van erre valami külön jogszabály?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-18 - 09:03

Kedves Ibolya!
A 2019-es CSOK változásokról még nem született döntés, információnk ezzel kapcsolatban még nincsen.
A NAV tartozás – abban az esetben is, ha részletekben folyamatosan fizetve van – kizáró okot jelent. A jogosultsághoz teljes mértékben vissza kell fizetni a tartozást.

Katalin szerint:

2018-12-12 - 10:54

Szerb ausztrál állampolgárok 3 gyerekkel Magyarországra szeretnénk költözni és házat vásárolni. Felmenők alapján kérvényeznénk a magyar állampolgárságot.
Bármilyen támogatásra jogosultak lennénk?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-12 - 11:32

Kedves Katalin!
Házvásárlás esetén gyermekek utáni vissza nem térítenő állami támogatás (CSOK) igénylésére van lehetőség. A jogosultságnak azonban feltétele, hogy legalább az igénylők egyike a kérelem benyújtásakor minimum 180 napos EGT állambeli társadalombiztosítási jogviszonnnal rendelkezzen. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

Boglárka szerint:

2018-11-27 - 11:24

Tisztelt Cím!
CSOK igénylése van folyamatban a banki ügyintézőmnél, ám a hölgy most hosszabb szabadságra ment.
Kérdésem az, hogy másik ügyintéző bele tud-e nyúlni az anyagunkba, mert nem szeretném kivárni, míg az ügyintézőm visszajön a szabadságáról.
Köszönettel: Boglárka

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 11:34

Kedves Boglárka!
A folyamatban lévő ügyintézéssel kapcsolatban az érintett hitelintézethez kellene fordulnia pontos tájékoztatásért.

József szerint:

2018-11-19 - 14:23

Szia!
Szeretnék érdeklődni, szocpol, 3. gyerekem lesz.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 14:26

Kedves József!
A CSOK feltételekről honlapunkon tájékozódhat. Konkkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Anett szerint:

2018-11-17 - 15:33

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy passzív KHR listás személyek igényelhetik-e a CSOK-ot vagy csak miután letelt az egy év? Ha jól tudom a rendezés után egy évig maradnak a listán?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 10:22

Kedves Anett!
Csak CSOK igénylés esetén a bankoknak nem kell vizsgálniuk az igénylők KHR státuszát. A negatív információ ugyanis nem jelent kizáró okot, ha csak a támogatást és kölcsönt nem igényel mellé.

Zsófi szerint:

2018-11-13 - 20:08

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék. 2 hete vásároltunk egy telket. Építkezni szeretnénk. 4 gyerekre szeretnénk szocpolt, kedvező kamatozású hitelt és szeretnénk az 5% ÁFA-t. A napokban lehetett hallani, hogy az 5% ÁFA csak november 1-én jogerős építési engedéllyel rendelkező házaknál lehetséges.
Kérdésem, így van-e vagy igényelhetjük mi is 2019-Ben?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 11:33

Kedves Zsófi!
Kivitelezővel történő építkezés esetén már sajnos nem lesz lehetőségük az 5% ÁFA igénybevételére, mivel 2018. november elsejéig nem szereztek építési engedélyt. Amennyiben 27% ÁFA tartalmú számláik lesznek, úgy a maximum 5 millió Ft ÁFA visszatérítésre lehetnek jogosultak 2019. december 31-ig benyújtott támogatási kérelem esetén. A jogosultság további feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

Tamás szerint:

2018-11-12 - 15:01

Mozaik családként vennénk igénybe a CSOK-ot, új lakás vásárlásához. Élettársként élünk együtt jelenleg albérletben és új lakásba költöznénk. Nekem van egy saját gyermekem, illetve van egy közös gyermekünk is. A saját gyerek anyjával házasok voltunk, és hivatalosan még mindig azok vagyunk, bár 5 éve külön élünk, tehát bírósági határozat nincs a gyermek elhelyezéséről.
Mind a saját, mind a közös gyermek után én kapom a családi pótlékot, illetve mindannyian egyazon lakcímen élünk életvitelszerűen és be is vagyunk jelentve erre a lakcímre.
Jogosultak vagyunk mozaik családként a CSOK-ra?
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 10:36

Kedves Tamás!
Élettársával közös CSOK kérelem véleményünk szerint nem nyújtható be addig, amíg Ön házas.

László szerint:

2018-11-09 - 14:34

Tisztelt Szakértő.
Jelenleg egy lakáseladásunk van folyamatban, amelyen 900.000 Ft szocpol állami támogatás van-volt. A második gyermek után is szeretnénk ezt igényelni, ez is folyamatban van. Mák letéti számla új lakás drágább, stb.
A kérdésem az lenne: édesapám az unokának vehet-e lakást amíg a Csok folyamatunk le nem zárult a párommal?
Illetve van-e köze egyik ügynek a másikhoz?
Köszönöm válaszukat.
Tisztelettel.
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 09:02

Kedves László!
A CSOK jogosultságot nem zárja ki sem a gyermekek, sem a támogatott személyek lakástulajdona. Így az aktuális CSOK igénylésüknél nem jelentene problémát, ha időközben a gyermekek lakástulajdont szereznének.

István szerint:

2018-11-09 - 13:55

Tisztelt Uram, Hölgyem!
Az lenne a kérdésem, hogy lányom élettársi kapcsolatban él immár 2 éve. Az élettársa még nem vált el a volt feleségétől. Van már egy gyermek és most jön 2 iker baba.
A csok felvehető-e ebben a helyzetben, amíg a lányom élettársa nem válik el a volt feleségétől?
Köszönettel.
István

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:28

Kedves István!
A CSOK jogosultsághoz szükséges lenne, hogy lánya párja elváljon feleségétől.

Edina szerint:

2018-11-09 - 13:54

2009 júniusban kaptam meglévő gyermekre, használt lakásvásárlásra 450 ezer Ft-ot. Ezt a lakást 2017-ben elárverezték, az államkincstárnak vissza lett fizetve a félszocpol.
Kell várnom 5 évet, hogy csokot igényelhessek? Tehát leghamarabb 2022-ben tudnám igényelni? (Azóta született még 2 gyermek.)

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:25

Kedves Edina!
Mivel a támogatás visszafizetésére kötelezték, ezért információink szerint 5 év eltelte után lenne lehetőség CSOK igénylésre.

Anett szerint:

2018-11-06 - 13:46

Tisztelt Hitelnet!
Házasságom idején 1993-ban 150.000,- Ft összegű szocpol támogatást vettem igénybe két gyermekemre.
Jelenleg egyedülállóként vásárolnék használt lakást és ehhez szeretném a támogatást megigényelni. A fiatalabb gyermekem 24 éves.
Szeretném tudni, hogy mennyi összegű CSOK-ot kérelmezhetnék.
Köszönettel: Anett

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 13:51

Kedves Anett!
Információink szerint adott esetben az egy gyermek után járó 600.000 Ft és a korában kapott szocpol felének különbözetére, vagyis 525.000 Ft-ra lehet jogosult, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek.

Györgyi szerint:

2018-10-31 - 13:25

Tisztelt Szakértő,
Szeretnénk CSOK 10+10-et igényelni új ház vásárlás esetén. Férjemmel 1 éve vagyunk házasok, még nincs gyermekünk, de szívesen bevállalnánk a 3-mat. Férjem török nemzetiségű, valamint a BME-n 2. éves repülőmérnök doktoranduszhallgató. 4 éve él Magyarországon, Adó és TAJ kártyája van, Campus Hungary ösztöndíj biztosítja az ösztöndíját valamint az egészségügyi biztosítását. Magyar állampolgár családtagja tartózkodási kártya van, valamint lakcímkártyája is van.
Nekem 2 éves munkaviszonyom van.
Van arra lehetőségünk, hogy megkapjuk a támogatást?
Lehet, hogy további információra van szükség a támogatásadás megítéléséhez, ezekre a kérdésekre szívesen válaszolunk.
Előre is köszönöm szépen segítséget!
Üdvözlettel:
Györgyi

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 08:43

Kedves Gyöngyi!
A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Minderről bővebb információ fenti bejegyzésünkben olvasható. Az új lakóingatlan vásárlása esetén támasztott követelményeket IDE kattintva tekintheti meg. A 10+10 milliós konstrukcióról további információ ITT található.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatalapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést díjmentesen vállaljuk!

Attila szerint:

2018-10-31 - 12:56

Tisztelt Hitelnet,
Igénybe vehetem-e a CSOK-ot, ha magyar állampolgárként {magyar személyivel és lakcímkártyával (LIG kártyával) rendelkező}, Romániában élő magyar vagyok? Két gyermekünknek is megvan az állampolgársága. Köszönöm szépen.
Tisztelettel,
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 14:33

Kedves Attila!
A leírtak alapján véleményünk szerint igényelhető lehet a CSOK, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. A munkaviszonnyal, TB jogviszonnyal szemben támasztott követelményekről IDE kattintva tájékozódhat. A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Krisztina szerint:

2018-10-28 - 12:04

Üdv.
Érdekelne, hogy az ápolásiról a határozatot a Csok igényléshez az illetékes megyénkben kell kikérni (mi esetünkben Heves lenne).
Vagy ezt a fővárosi megyei kormányhivataltól kell kérnem?
És postán lekérhető-e ez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 09:45

Kedves Krisztina!
Ebben a kérdésben a területileg illetékes egészségbiztosító tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

V-né szerint:

2018-10-21 - 10:06

Kedves Hitelnet!
Tavaly vettünk fel használt lakásra Csok-ot két gyerek után, de közben el kellett adnunk a házat és vissza is fizettük az 1.430.000 Ft-ot. Ha most építünk egy házat, akkor jár nekünk a 2,6 M?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-24 - 09:03

Kedves Asszonyom!
Ha felfüggesztő számlára fizették be a korábban kapott támogatást, akkor azt visszakaphatják az új ház építéséhez a használatbavételi engedély megszerzése után, valamint a bekerülési költség finanszírozásához igénybe vehetik a 2,6M és az 1,43M Ft különbözetét. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

László szerint:

2018-10-19 - 17:19

Kedves Hitelnet!
Kérdésem lenne feleségemmel csok igénylés előtt állunk. Mindketten Ausztriában dolgozunk, a hazatérők lehetőséget szeretnénk kihasználni ami az idei évtől van érvényben. Feleségem 3 hónapja dolgozik itthon is hivatalos bejelentett állásban.
Jogosultak lehetünk a csokra? Illetve, hogy új ház építésénél a telek vételára, illetve a csok figyelembe vehető-e az önerőbe. Telekkel együtt 40 millióban gondolkodunk maximum. Megvolt a 20% 8 milliónk. De a telek elvitt 4-et, plusz közmű, kerítés stb… Érdekelne, hogy ezeket a költéseket beszámolja-e a bank.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-24 - 08:29

Kedves László!
Ha maximum két gyermek után igényelnék a támogatást, akkor legalább 180, ha a 10 milliós CSOK-ot szeretnék igénybe venni, akkor legalább 2 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni. Ebbe beleszámít az osztrák TB jogviszony is.
A telek vételára nem számít készültségi foknak. Az új ház bekerülési költségéről költségvetést szükséges benyújtani. A költségvetés teljes összegét le kell fednie az önerő, a kölcsön és a támogatás összegének. Az, hogy a CSOK összege beleszámít-e a terhelhetőségbe vagy sem, pénzintézet függő, illetve meghatározó az is, hogy meglévő vagy vállalt gyermekek után kívánják igénybe venni.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni a szükséges önerő mértékéről. Irodáinkban a teljes körű tájékoztatás, valamint hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes.

Barbara szerint:

2018-10-17 - 14:46

Tisztelt Szakértő!
12 évvel ezelőtt nekem és a férjemnek halva született egy kisbabánk, 32 hétre. Azóta született 2 gyermekünk.
Szeretném megtudni, hogy a CSOK igényelhető-e mindhárom gyermekre, valamint milyen feltételekkel.
Köszönöm előre is a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-18 - 10:53

Kedves Barbara!
A leírtak alapján 2 eltartott gyermekük után lehetnek jogosultak CSOK-ra. Ebben a témában további bejegyzést IDE kattintva olvashat.
Az egyes lakáscélokra vonatkozó konkrét CSOK feltételeket honlapunkon ismerheti meg.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Norbert szerint:

2018-10-10 - 17:41

Kedves Hitelnet!
Csok építkezés esetén az adott ingatlan/ház lehet-e egyéni vállalkozás székhelye/telephelye? Közjegyzői okirat erre nem tért ki, nem tiltotta.
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-13 - 06:25

Kedves Norbert!
A vonatkozó kormányrendelet tartalmaz egy olyan kitételt, hogy a támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha az új lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják. Véleményünk szerint egy egyéni vállalkozás telephelyként történő bejelentése már lakáscéltól eltérő hasznosításnak minősülhet. Javasoljuk, hogy az ügyben kérje a területileg illetékes járási hivatal állásfoglalását.

Andrea szerint:

2018-10-07 - 08:22

Üdvözlöm!
2 kérdésem lenne.
1. Ha a használt ingatlan nyaralónak van megnevezve üdülőövezetben, akkor igényelhető rá 2 gyermekkel csok?
2. Ha igen, akkor hány nm2-nek kell lennie a nyaralónak?
Köszönettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-08 - 07:12

Kedves Andrea!
CSOK kizárólag lakás, lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető. Nyaraló megnevezésű ingatlanra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Róbert szerint:

2018-10-05 - 05:33

Üdvözlöm!
Munkahelyet szeretnék váltani, mert ahol most vagyok minimálbérre vagyok bejelentve (ev.) . Decemberben születik meg a 3. gyermekem. Az új munkahelyen ahol a nettóm jóval meghaladja a 250.000.- Ft-ot, mennyi időnek kell eltelnie, hogy igénybe tudjam venni a 10+10-et?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-07 - 21:59

Kedves Róbert!
A két munkahelyen – amennyiben nem lesz 30 napnál hosszabb megszakítás – együttesen legalább 2 éves TB jogviszonynak kell meglenni a 10 milliós CSOK igényléséhez. A hitelfelvétel szempontjából elegendő lehet a 3 hónap az új munkahelyen. Fontos, hogy a kérelem benyújtásakor már nem lehet próbaidőn és lehetőleg határozatlan idejű munkaviszonya legyen.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

István szerint:

2018-10-01 - 09:55

Kettős állampolgárként 4 gyerekkel igényelhetem a csokot?
Mik volnának a feltételek és melyik banknál volna legnagyobb esélyem?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-03 - 13:04

Kedves István!
Kettős állampolgárként is van lehetőség CSOK igénylésre. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.
A támogatás iránti kérelmet a számlavezető hitelintézethez lenne célszerű benyújtani.

Cintia szerint:

2018-09-29 - 08:22

Üdvözlöm!
Férjemmel 3. gyereket bevállalva felvettük a 10+10 es CSOKOT. Van már két gyerekünk.
Az lenne a kérdésem a 3. gyereket mennyi időm van megszülni?
Köszönettel.
Cintia

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-01 - 09:27

Kedves Cintia!
A 10 milliós támogatás igénylésénél a 3. gyermek születésére vonatkozó határidő 10 év.

Róbert szerint:

2018-09-26 - 13:26

A telkünkön már áll egy kicsi ház, amelyet fele-fele arányban birtoklunk a feleségemmel. A telek méretéből adódóan osztható és a végébe egy új házat szeretnék építtetni a meglévő 3 gyermek után járó CsOK-ból és hozzá felvett hitelből. Azt szeretném kérdezni, hogy a telek megosztása nélkül, önálló épületre (új helyrajzi szám alatt, új tulajdoni lapon feltüntetve) változatlan tulajdoni állással (50-50%) járhat-e nekünk a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-27 - 05:56

Kedves Róbert!
A leírtak alapján működhet a CSOK igénylés, ha minden egyéb CSOK feltétel is teljesül. Ha a telket nem szeretnék megosztani, akkor akár osztatlan közös tulajdonra használati megállapodással vagy épület kiemeléssel is igénybe vehető a CSOK Ezekről bővebben IDE és IDE kattintva tájékozódhat.

Péter szerint:

2018-09-25 - 11:59

Üdvözletem!
Tanácstalan vagyok CSOK ügyben, segítséget szeretnék kérni. 10 évvel ezelőtt félszocpolt kaptunk 2 gyerekre házvásárláshoz. Bajba kerültünk, ezért átkerült a NET. Zrt-hez az ingatlan. Most szeretném visszavásárolni 3 gyerekkel, de ugyanarra az ingatlanra lehet kérni a különbözetet?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-26 - 04:53

Kedves Péter!
Információink szerint az Eszközkezelőtől történő visszavásárláshoz ugyanazon ingatlan esetében is igénybe vehető a CSOK különbözet, ha az egyéb CSOK feltételek is teljesülnek.

Zsolt szerint:

2018-09-24 - 22:13

Jó napot.
A házunk szerkezetkészen van. A kőműves munkát a tesóm csinálta, mint egyéni vállalkozó. A többi szakágat más vállalkozók (ács, víz, villany). Szóval nem generál cég.
Ez gond lehet a csok, illetve az áfa visszaigénylésekor? Mivel most akarjuk elindítani.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-25 - 05:48

Kedves Zsolt!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre és adó-visszatérítési támogatásra vonatkozóan támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Éva szerint:

2018-09-21 - 05:54

Üdvözlöm!
Újépítésű házunkra igénybe vettük a CSOKot (10+10). Egy év alatti kisbaba mellől alkalmazottként, adminisztrációs munkát részmunkaidőben végezhetnék itthonról?
Nem sérteném meg a CSOK szabályait?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-21 - 06:00

Kedves Éva!
Véleményünk szerint az adminisztrációs otthoni munkavégzéssel nem sérti a CSOK szabályait.

Gabrialla szerint:

2018-09-20 - 20:31

Egyedülálló anyuka 3 25 év alatti gyermekkel milyen összegű Csok-ra jogosult új lakás vasárlása esetén?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-21 - 05:52

Kedves Gabriella!
A CSOK összege új építésű lakás vásárlása esetén 3 gyermek után 10.000.000 Ft. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Marika szerint:

2018-09-20 - 09:45

Jó napot!
Az érdekelne engem, hogy a CSOK elbírálásrol levélben értesitenek-e vagy telefonon?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 15:00

Kedves Marika!
A támogatás elbírálásáról levélben is értesítik, de Ön is érdeklődhet személyesen a bankfiókban.

Marika szerint:

2018-09-19 - 07:20

Jó napot.
18.-án volt az értékbecslő megnézni a házat. Innentől számítva mikorra várható az elbírálás? Azt tudom, hogy 30 nap van az elbírálásra, de az érdekelne, hogy várható-e a jövő hétre az elbírálás vagy mindenképp meg kell lennie a 30 napnak.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 05:58

Kedves Marika!
Nem kell meglennie mindenképpen a 30 napnak. Pontos tájékoztatást a bírálat állásáról az érintett bankfiók tud adni Önnek.

Robi szerint:

2018-09-10 - 21:47

Tisztelt Cím!
A CSOK feltételeinek eleget tesz, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon tartózkodási helyként szerepel a célingatlan vagy állandó lakcímként szükséges megjelölni?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-11 - 14:35

Kedves Robi!
A célingatlannak állandó lakcímként szükséges szerepelni.

Erzsébet szerint:

2018-09-04 - 19:59

Élettársi nyilatkozat esetén /nem vagyunk bejegyzett élettársak/ a két félnek egy lakcímen kell-e szerepelnie?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-04 - 20:59

Kedves Erzsébet!
Élettársak CSOK igénylése esetén információink szerint legalább a tartózkodási helynek egyezni szükséges.

András szerint:

2018-08-23 - 14:12

Tisztelt ügyintéző!
A CSOK támogatásra csak abban az esetben lennénk jogosultak, ha a család összes tagja (2f. + 3Gy.) egy lakcímen szerepelnének az előző ingatlanban, akkor is ha abban az Ingatlanban Albérletről lenne szó?
Köszönettel válaszukat!
András

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 14:23

Kedves András!
Információink szerint nem feltétel az egy lakcím, jóllehet az eltartott gyermeknek a támogatott személlyel közös lakcímen kell szerepelnie.

Mariann szerint:

2018-08-22 - 15:28

Üdvözlöm.
Adott egy 90 nm² alapterületű ház. 2 szoba, konyha, spájz, viszont nincs benne WC és fürdő. A hely megvan neki, de nem került bele.
így a csok-ot nem lehet rá kihasználni. Ha jól Értelmeztem, a csok-nak feltétele, hogy legyen benne fürdőszoba és WC.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 05:04

Kedves Mariann!
A CSOK igénybevételének alapfeltétele, hogy a támogatott ingatlan rendelkezzen fürdőhelyiséggel és WC-vel.

István szerint:

2018-08-06 - 05:00

Üdvözlöm!
50 évesen, 46 éves feleségemmel, illetve két gyermekemmel élek közös háztartásban, (19 és 21 évesek, mindketten nappali tagozaton tanulnak még gimnáziumban, illetve főiskolán). Jelenlegi lakóházunk helyett szeretnénk másik lakóházba (kertes házba) költözni ugyanabban a vidéki kisvárosban. Régi házunkra kaptunk két gyermekünk után 9 éve bővítésre 800 ezer forint szocpolt, 10 év futamidőre! (jövő novemberben jár le.)
Kérdésem, hogy igénybe vehetnénk-e a CSOKot ezekkel a feltételekkel másik használt lakás vásárlásához? Feleségem állami tisztviselő a helyi Járási hivatalban, én pedig főállású őstermelő vagyok! További kérdésem, hogy két gyermekünk születése előtt két évvel született még egy gyermekünk, de az a szülést követően 6 órával sajnos meghalt! Ő beszámítható-e a CSOK-ba?
Köszönettel várom válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-06 - 05:10

Kedves István!
A leírtak alapján másik használt lakás vásárlásához jogosultak lehetnek CSOK különbözetre. A kedvezmény az igénylő eltartott gyermekei után igényelhető, így a két meglévő gyermek után járó 1.430.000 Ft-ot kell alapul venni, amit a korábban kapott támogatás összegével (800.000 Ft) szükséges csökkenteni, s ennek megfelelően 630.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, amennyiben a további CSOK feltételek is teljesülnek. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Brigitta szerint:

2018-07-29 - 06:09

El szeretném adni a jelenleg csok-kal terhelt lakásomat. Egy gyerek után vettük igénybe.
Milyen papírokkal kell az államkincstárhoz fordulnom, hogy levetessem? 1/2-1/2 arányban vagyunk tulajdonosok a férjemmel. Egyedül is elintézhetem vagy mindkettőnknek be kell mennünk?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-29 - 06:17

Kedves Brigitta!
A területileg illetékes járási hivatalt (kincstár) szüksége felkeresni a törlés ügyében. Mivel még nem telhetett le a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom, ezért a törlési engedély kiadása akkor lehetséges, ha a támogatás – akár kincstári felfüggesztő számlára – visszafizetésre került. Bővebb információt az illetékes hivatalnál tud kérni.

Katrina szerint:

2018-07-27 - 11:14

Tisztelt Hitelnet!
CSOK (10M Ft) és támogatott hitel (5M Ft 10 évre) igénybevételét tervezzük megelőlegezett 3 gyermekre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy van-e lehetőség később a szerződések és a kedvezmény, illetve hitel igénybevételét követően módosítani a szerződést 2 gyermekre? Ha igen, milyen feltételekkel, körülbelül hogyan nézne ki a fenti összegekre vonatkozó visszafizetési kötelezettség?
Szíves válaszát köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-28 - 04:34

Kedves Katrina!
3 gyermek vállalása esetén utólagosan nincs lehetőség a gyermekvállalás módosítására. Amennyiben nem születik meg a 3 gyermek, úgy az igénybe vett támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével, a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni. Méltányossági eljárásra bizonyos esetekben van mód. Erről bővebben ITT olvashat. A visszafizetendő összeget mindig a jegybanki alapkamat aktuális mértéke határozza meg.

Tímea szerint:

2018-07-27 - 05:19

Hány éves korig lehet a CSOK-ot igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-27 - 05:26

Kedves Tímea!
Ha meglévő gyermekek után kívánja igénybe venni a CSOK-ot, akkor azt életkorhatár nélkül megteheti. Amennyiben vállalt gyermek után is történne CSOK igénylés, akkor feltétel, hogy az igénylő házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti legyen a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

Mihály szerint:

2018-07-19 - 04:48

2007-ben az élettársam igénybe vette a szocpolt. 5 év volt a jelzálog. 2013-ban meghalt. Én nevelem a 3 gyereket. Szeretnék érdeklődni, hogy én igénybe tudom-e .

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 05:47

Kedves Mihály!
Ugyanazon gyermek után egy alkalommal igényelhető lakáscélú támogatás. Ha élettársa korábban már igénybe vette a szocpolt, akkor ugyanazon gyermekek után Ön nem tudja igényelni a támogatást.

Andi szerint:

2018-07-16 - 09:57

Üdvözlöm!
A CSOK feltételeinek eleget téve elég, hogy bejelentett állandó lakcímem lesz majd a felépített házban, a tartózkodási helyem pedig máshol?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 13:26

Kedves Andi!
Információink szerint nem elegendő, ha a bejelentett lakcím a célingatlanban lesz, a tartózkodási hely pedig máshol, kivéve azokat az eseteket, amelyek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének. Ezekről bővebben ITT olvashat.

Lujza szerint:

2018-07-15 - 12:29

Üdvözlöm!
A telekvásárlás az önkormányzattól történt. A tulajdoni lapon ebből kifolyólag ott van az önkormányzat bejegyző határozata a beépítési kötelezettség teljesítéséig.
Vehetek fel CSOK-ot, igényelhetek ÁFÁ-t, be tudják majd jegyezni a Magyar Állami javára? Ez nem akadály?
Lujza

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 06:22

Kedves Lujza!
Fenti esetben is megoldható a CSOK és az adó-visszatérítési támogatás igénybevétele.

Zsolt szerint:

2018-07-11 - 10:50

Tisztelt Hitelnet!
Az épület bővítéshez kérik-e az ingatlan eredeti tervrajzát? Sajnos nekünk az odaveszett, ha kérik akkor honnan tudok szerezni másolatot? 89-ben épült az ingatlan, a tervezőt nem ismerem.
Tisztelettel!
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-11 - 11:51

Kedves Zsolt!
Bővítéshez igényelt CSOK esetén olyan tervdokumentációra van szükség, amely a jelenlegi és a bővítést követő állapotot is tartalmazza. Ezt a mostani tervező el tudja készíteni.

Zoé szerint:

2018-06-29 - 21:53

Tisztelt Szakértő!
A mai hírek szerint megjelentek a bankok kínálatában az állami kamattámogatott minősített fogyasztóbarát lakáshitelek, ahol a futamidő legalább első öt évében az állam megfizeti a hitelkamat egy részét.
Ez mit jelent konkrétan?
Köszönöm segítségét!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-30 - 15:33

Kedves Zoé!
Valóban van olyan hitelintézet, amely állami kamattámogatású lakáshitelt is kínál fogyasztóbarát lakáshitelein belül.
Konkrét tájékoztatáshoz, kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Előzetesen online lakáshitel kalkulátorunk segítségével tájékozódhat erről a hitelkonstrukcióról!

Éva szerint:

2018-06-29 - 05:42

Hali!
A csok feltételei érdekelnének meg a papírok összege, amire kötelező fizetni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-29 - 05:50

Kedves Éva!
A CSOK jogosultság feltételeiről – lakáscélnak megfelelően – honlapunkon részletes leírás olvasható.
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokhoz beszerzése díjmentes.

Virginia szerint:

2018-06-28 - 06:23

Jó napot kívánok.
Szeretnénk érdeklődni a Csokról. Láttam, hogy odaírt egy lakáshoz, hogy ön tud segíteni a Csokban.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-28 - 06:44

Kedves Virginia!
A CSOK feltételekről honlapunkon tájékozódhat. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!
Amennyiben csak CSOK-ot szeretne igényelni, kölcsönt nem, akkor a lakóhelyéhez legközelebbi hitelintézetet kellene felkeresnie.

Attila szerint:

2018-06-25 - 06:03

Kárpátaljáról szeretnénk kiköltözni, van 3 gyerekünk. A feleségemmel 2 éve fizetjük a tb-t Szeretnénk venni 2 millióért egy házat.
Az lenne a kérdésem, igénybe tudjuk-e venni a csokot úgy, hogy eddig nem tartózkodtunk Magyarországon életvitelszerűen?
Válaszát előre is köszönöm.
,

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 06:33

Kedves Attila!
Használt lakóingatlan vásárlása esetén a CSOK jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony és magyarországi bejelentett lakcím szükséges adott esetben. Nem elegendő, ha a magyar egészségbiztosítást fizetik maguk után, mert az még nem keletkeztet magyarországi TB jogviszonyt.

Kati szerint:

2018-06-25 - 05:56

Kedves Szakértő!
Gyermekem (27 éves) Szlovákiába ment férjhez egy szlovákiai magyar fiúhoz 6 éve. Most várják második babájukat. A lányom mivel a határtól nem laknak messze, egy magyar iskolában tanított, most júniusban szűnt meg a munkaviszonya. A gyest és az orvosi ellátást Szlovákiában veszi igénybe.
A férje Szlovákiában dolgozik.
A kérdésem az, hogyan tudják és melyik változatát tudják igénybe venni a CSOK-nak.
Köszönettel
Némethné Kati

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 06:22

Kedves Kati!
Magyarországi lakásszerzés esetén a CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszonyt a leírtak alapján vője tudja igazolni az illetékes szlovákiai hatóság által kiállított igazolással. Továbbá vállalnia kell, hogy a CSOK igénybevételét követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. 2 gyermek után használt lakóingatlan vásárlásához 1.430.000 Ft, új építésű lakóingatlan vásárlásához vagy új ház építéséhez 2.600.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhatnak.

Stella szerint:

2018-06-13 - 06:53

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy már igénybe vettük első 2 gyerekre a szocpolt, de azóta született még 3. Akkor is igénybe vehetjük a csokot használt lakásra. Olvastam, hogy nem vonják le a különbözetet.
Erröl mit lehet tudni pontosabban?
löre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-13 - 14:40

Kedves Stella!
Használt lakás vásárlása esetén jogosultak lehetnek azon 3 gyermekük után a 2,2M Ft összegű CSOK-ra, akik után még nem kaptak támogatást.Ez esetben a CSOK összegét nem kell csökkenteni a korábban kapott szocpol összegével. Minderről bővebben ITT olvashat.

János szerint:

2018-06-05 - 13:58

Tisztelt Ügyintéző!
Két meglévő gyermekre igénybe vettük a CSOK-ot, használt lakás vásárlásra.
Kérdésem a következő: A megszületendő harmadik gyermek után járó különbözetet igényelhetjük-e a gyermek megszületése után?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-07 - 05:25

Kedves János!
Utóbb született gyermek után 400.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, amely a fennálló lakásvásárlási hitel csökkentésére használható fel.

Zsuzsanna szerint:

2018-05-29 - 15:25

Tisztelt Ügyintéző!
Az lenne a kérdésem, hogy melyik banknál lehet csak csokot igényelni, hitel nélkül.
Köszönöm,
Zsuzsanna

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:31

Kedves Zsuzsanna!
Minden hitelintézetnél elérhető a CSOK kölcsön igénybevétele nélkül is.

Erzsi szerint:

2018-05-29 - 15:24

Elvált kapcsolatból szülhetett 2 gyermek, valamint a harmadik közös gyermek édesapjával akivel házasok vagyunk szeretnénk a 3 kislányra igényelni a támogatást közösen.
Kell-e a volt férjem hozzá járulása?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:30

Ha a gyermekek az Önök eltartottjai, jogosultak lehetnek utánuk a támogatásra. A volt férj hozzájárulása nem szükséges.

Ferenc szerint:

2018-05-29 - 07:10

Üdv!
1 éve vettük fel a CSOK-ot feleségemmel 2 jövőbeni gyermekre, 1.430.000 Ft jóváírással. Ha most a támogatott ingatlant eladom, akkor mennyi kamatot kellene fizetni a teljes összeg mellett. Gondolom akadálya nincsen az eladásnak, “csupán” annyi, hogy vissza kell fizetni a CSOK-ot a kamatokkal együtt.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:01

Kedves Ferenc!
A CSOK-os lakás eladható oly módon, hogy a támogatás összegét az aktuális jegybanki alapkamattal növelten vissza kell fizetni. A visszafizetendő összegről pontos tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal (kincstár) tud adni Önnek.

Zsanett szerint:

2018-05-27 - 06:01

Jó napot!
Érdekelne, hogy hogyan tudom ezt igényelni és hogy ezt nem kell visszafizetni?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-27 - 06:16

Kedves Zsanett!
Kérdéséből nem derül ki, hogy pontosan mit szeretne igényelni. Tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség.

Mária szerint:

2018-05-26 - 06:39

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék. A párommal 1 éve élünk együtt. Papír nincs róla. Én 39 éves vagyok, Ő 35. Összesen 3 kiskorú gyerekeket nevelünk. Ahhoz, hogy igénybe vegyük a csokot, meg kell házasodnunk, vagy elég a bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy csak közös lakcím?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 06:55

Kedves Mária!
Ha mindhárom, közös háztartásban nevelt gyermek vagy csak az Öné, vagy csak a párjáé, akkor nem feltétel a házastársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat sem. Ha a 3 gyermek közül van, amelyik gyermek az Ön gyermeke és van, amelyik a párjáé, akkor ahhoz, hogy 3 gyermek után együttesen igényelni tudják a támogatást, házasnak kell lenni.

Alexandra szerint:

2018-05-22 - 05:33

Adótartozásom van, ami 600 ezer Ft.
Így is igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:45

Kedves Alexandra!
Adótartozás esetén sajnos sem CSOK, sem hitelfelvétel nem lehetséges.

Marika szerint:

2018-05-15 - 20:38

Kérdésem lenne a CSOKKAL kapcsolatban. A ház amiben élünk jelenleg az eszközkezelő tulajdona. A csok fordítható-e arra, hogy visszavásároljuk az ingatlanunkat? Élettársi kapcsolatban élünk 19 éve. Van közös gyermekünk, 16 éves.
Mire van lehetőségünk?
A választ köszönöm szépen.
Marika

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 06:21

Kedves Marika!
A CSOK-kal történő visszavásárlás információink szerint problémákba ütközik a gyakorlatban. Jelenleg folyamatban van az igénylés módjának tisztázása. Ha lesz új információnk a témával kapcsolatban, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Klaudia szerint:

2018-05-12 - 04:20

Üdv.
Érdeklődnék, hogy 3 gyermek után járó CSOK igénybevétele esetén az ingatlan tulajdonjoga a gyermekekre íratható? Tehát lehetnek a gyermekek a tulajdonosok az ingatlannak?
Köszönettel:
Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-12 - 04:37

Kedves Klaudia!
A CSOK igénybevételével vásárolandó lakóingatlanban a gyermekeknek nem lehet tulajdonrésze. A jogosultság feltétele, hogy kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek benne tulajdonjogot.

Péter szerint:

2018-05-08 - 12:39

Tisztelt szakértő!
Abban az esetben, ha a fürdőszobában a meleg vizet jelenleg fatüzelésű bojler biztosítja, de egyébként minden más feltételnek megfelel az ingatlan, lehet kizáró ok a meleg víz?
Másik kérdés, ha a CSOK-ot igénybe vevő rendelkezik egy ingatlanban 100% tulajdoni résszel, akkor is igényelhet egy másik ingatlanra ?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-09 - 04:34

Kedves Péter!
Információink szerint elfogadható a meleg víz a leírtak szerint.
Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen, tehát nem zárja ki a CSOK jogosultságot, ha a vevő rendelkezik egy másik ingatlanban 100% tulajdonrésszel.

Zoltán szerint:

2018-05-07 - 19:19

CSOK igényléshez a kormányablaktól milyen igazolás vagy kérelem szükséges?
Az OTP szerint erre van szükség,
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-08 - 04:53

Kedves Zoltán!
A legalább 180 napos, illetve 2 éves TB jogviszonyról szóló igazolást a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalában állítják ki.

Teréz szerint:

2018-05-05 - 14:07

Kedves Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy házépítésre abban az esetben jogosultak lennénk a CSOK 10+10-re, ha a telek az édesanyám vagy a testvérem nevén van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-05 - 15:52

Kedves Teréz!
A 10+10 CSOK jogosultsághoz az építkezés helyszínéül szolgáló teleknek az Önök tulajdonában kell lenni. Szülő, testvér nevén lévő telek nem fogadható el CSOK igénylés esetén.

Klaudia szerint:

2018-04-30 - 04:09

Üdv!
Elindították a csokot plusz hitelt. OTP Bank kéri az első részletet, meg a kártyadíjat, mert egymillió forintot veszünk fel pluszba. Arra lennék kíváncsi, hogy miért kérik az első részletet, ha még nem is biztos, hogy sikerül?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-30 - 04:14

Kedves Klaudia!
A törlesztési kötelezettség kizárólag hitelfolyósítást követő hónaptól merül fel. Tisztázni kellene a bankkal, hogy pontosan mik azok a tételek, amiket Önöknek már most fizetni kell.

Sz-né szerint:

2018-04-28 - 04:23

Tisztelt szakértő!
Van 3 gyermekem. Egy hónapja halt meg a férjem. A közvetlen örökösök a gyerekek lettek.
Szeretném kihasználni a csokot. erveim szerint új építésűt szeretnék. Én vállalkozóként dolgozok.
Van-e lehetőségem kihasználni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-28 - 04:29

Kedves Asszonyom!
Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermekek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szereztek, és a túlélő szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermekek is szerezhetnek tulajdont.
A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszonnyal szükséges rendelkezni. Ez a feltétel vállalkozói jogviszony alapján is teljesíthető.
Az új lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről ITT, az új lakásépítésre vonatkozó feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Anett szerint:

2018-04-26 - 12:00

Érdeklődnék, hogy a már korábban szóba hozott zártkertekre is igényelhető-e a csok? Ezekről most milyen rendelet szól?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-26 - 14:19

Kedves Anett!
Csak olyan ingatlanra vehető fel CSOK, mely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű.

Niki szerint:

2018-04-21 - 05:41

Párommal még nem vagyunk házasok. Korábbi kapcsolatomból nekem egy kiskorú gyermekem van. Szeretnénk még két gyermeket. Több kérdésem is lenne:
1) Akár használt, akár új lakás vásárlása esetén miként tudjuk igényelni a meglévő és a tervezett gyermekek után a Csok-ot?
2) Lehetséges az, hogy a szülők helyett a gyermekek nevére kerüljön az ingatlan? Vagy a korábbi kapcsolatomból született gyermek nevére és az élettársam nevére?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-21 - 06:00

Kedves Niki!
1. Megelőlegező CSOK igénybevételére – új és használt lakás vásárlása esetén egyaránt – házasként van lehetőségük, ha a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti. E feltétel teljesülése esetén három gyermek után jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további CSOK feltételeknek is megfelelnek.
2. A CSOK-kal finanszírozott lakásban a szülők szerezhetnek tulajdonjogot. Kiskorú gyermek csak az alábbi esetben szerezhet tulajdonrészt a célingatlanban: Ha a CSOK iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új vagy használt lakást vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Nikoletta szerint:

2018-04-17 - 11:44

Jó napot!
A férjem nevén van haszonélvezeti jog, a két kiskorú gyermekem a tulajdonos, de nekünk van még egy házunk, ami 50%-50% tulajdonjoggal bír. A férjem elmúlt negyven éves, én 28 éves vagyok, de négy kiskorú gyermekem van.
Lehetőség van így is arra, hogy megkapjuk a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 06:05

Kedves Nikoletta!
Már nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás CSOK igénylésnél, ezért új vagy használt lakás vásárlása, új lakóház építése vagy 50-50%-ban tulajdonolt házuk – amennyiben itt életvitelszerűen élnek – legalább egy szobával történő bővítése esetén jogosultak lehetnek a támogatásra.

Zsolt szerint:

2018-04-15 - 18:13

Tisztelt Szakértő!
Szeretném ezt a 10+10 milliót megigényelni egy szerkezetileg kész új építésű házra és a kérdésem, hogy ehhez az összeghez kell-e önerő és ha igen, mennyi százalék?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-16 - 05:32

Kedves Zsolt!
Szerkezetkész ház esetén a vásárláshoz nem, de a befejezéshez igényelhető a 10+10M támogatás. Erről bővebben ITT olvashat.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást a további részletek ismeretében készséggel adnak Szakértőink. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat.

Viktória szerint:

2018-04-13 - 04:39

Azt szeretném tudni, hogy ha Kft.-ben van adótartozásom, akkor kérhetem-e a Csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-17 - 11:13

Kedves Viktória!
Információink szerint az is kizáró ok, ha Kft-ben van adótartozása a támogatott személynek.

Virág szerint:

2018-04-05 - 05:32

Tisztelt szakértő!
Szeretnék egy email címet kérni, ahova leírhatom történetemet, illetve kálváriámat bízva abban, hogy önök segítséget vagy megoldást tudnak nyújtani számomra.
Tisztelettel.
Virág

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 05:36

Kedves Virág!
Kérdését fenti oldalunkra tudja elküldeni.

Sándor szerint:

2018-04-04 - 18:55

Tisztelt Hitelnet!
Már van egy ingatlanom, a telek 30%-ban építhető. Ugyanezen az ingatlanon új házat szeretnénk építeni,
milyen formában lehetne a CSOK-ot megigényelni?
Tisztelettel:

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 04:08

Kedves Sándor!
Elsőként azt kellene tudni, hogy a helyi rendezési terv milyen formában engedélyezi az új lakóingatlan építését, például különálló lakóház, kétlakásos épület, stb. Ennek ismeretében osztatlan közös tulajdonon épületkiemeléssel vagy társsasház alapítással valósulhat meg a CSOK-kal történő új lakásépítés. Minderről bővebben ITT olvashat. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Tamás szerint:

2018-04-02 - 05:25

A feleségemmel tavaly év elején kezdtünk bele a CSOK 10+10-be, a ház idén júniusban fog felépülni. Sajnos az élet úgy hozta, hogy nem tudunk az 1 meglévő gyermek mellé másikat vállalni.
A kérdésem pedig az lenne, hogy lehetséges-e a CSOK-ot és a hitelt is egy olyan 3. fél részére átadni, aki rendelkezik minden szükséges feltétellel (3 gyermek)?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-09 - 14:48

Kedves Tamás!
Információink szerint az ingatlan eladható, de az új tulajdonos a támogatást csak a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatokra tudja igénybe venni.

Ferenc szerint:

2018-03-31 - 15:27

Milyen iratokra van szükségem a csok igényléshez abban az esetben, ha át szeretnénk települni az anyaországba?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 04:42

Kedves Ferenc!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Krisztián szerint:

2018-03-31 - 13:21

Ha már van a feleségem nevén egy ingatlan, ami ajándékozási úton került hozzá, az én nevemen meg van egy fél ház öröklés útján, akkor igényelhető-e a csok?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 13:23

Kedves Krisztián!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot sem új, sem használt lakásra igényelt CSOK esetén sem.

Krisztián szerint:

2018-04-01 - 15:55

És ha a 10+10 milliót szeretnénk megigényelni, ahhoz milyen dokumentumok kellenek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:02

Kedves Krisztián!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Brigi szerint:

2018-03-30 - 09:06

Üdvözlöm!
A férjemnek gyerektartás tartozása van, amit tiltanak a fizetéséből. Van 1 közös gyermekünk és szeretnénk csokot igényelni 2 gyermekre.
Ez lehetséges ilyen helyzetben?
Várom válaszát!
Üdv, Brigi

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-30 - 09:13

Kedves Brigi!
CSOK igénylésnél a NAV felé fennálló tartozás jelent kizáró okot. Amennyiben férjének a NAV felé nincsen tartozása és a további CSOK feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek a támogatásra. A további feltételekről honlapunkon tájékozódhatnak.

Marianna szerint:

2018-03-30 - 06:28

19 éves gyerekre felvehető-e a CSOK, aki már nem jár nappali tagozatra középiskolában, de még nem dolgozik.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-30 - 06:40

Kedves Mariann!
CSOK igénylésnek nem feltétele a gyermek nappali tagozatos jogviszonya. 25 éves kor alatti, eltartott gyermek után még abban az esetben is igényelhető a CSOK, ha a gyermeknek van munkaviszonya. Erről bővebben ITT olvashat.

Erzsébet szerint:

2018-03-29 - 06:47

Kedves Hitelnet!
Házas vagyok, a férjemnek a NAV felé van tartozása nekem nincs.
Így nem tudom igényelni a csok támogatást?
Köszönettel: Erzsébet

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 07:02

Kedves Erzsébet!
A CSOK jogosultsághoz egyiküknek sem lehet a NAV felé tartozása.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA