CSOK építkezésre, új ház építésére 2021

CSOK építkezésre Magyarország területén új lakóingatlan építése esetén a támogatásaz épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső
 • a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK építkezésre szempontjából?

CSOK szempontjából új lakásépítésnek számít az alábbi két eset:

 • július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építése, vagy 
 • a használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – új lakás építéseként CSOK-ot igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély ( január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésitevékenység bejelentése) alapján történt.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő új lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan építése esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése CSOK építkezés esetén

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás építése esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás építése esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK építkezés igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje építkezés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK építkezés kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása építkezés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre és/vagy adó-visszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK építkezés esetén utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Építkezésre elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Felvehető a 10+15M CSOK építkezésre, ha a telken van már egy hitellel terhelt ház?
  Tisztelt Hitelnet.hu! Kérdésem nagyon speciális lenne, remélem lenne rá megoldás hogy ne maradjak ki az otthon termelési támogatásokból, gyermeket nevelőként. A párommal jövő tavasszal szeretnénk összeházasodni. Ő most 25 éves…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.8K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm,
  beruházótól vásárolnék magánszemélyként új parcellázású közműves építési telket, ÁFA tartalom 27%. A telek vételára kb. 40 millió HUF.
  Vissza tudom-e igényelni az 5 millió ÁFÁ-t csak a telekvásárlás után?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm.
  Építkezni szeretnénk CSOK igénybevételével és egy ismerősöm azt mondta, hogy a telek az ÉDTR és az E-napló is közös néven legyen a feleségemmel? Igaz ez?

  Érdeklődni szeretnék, hogy sóskúti mészkőből épített ház hitelezhető e?

  Tisztelt Címzett!
  Olyan kérdésem lenne, hogy Csok igénybevétel esetén felhasználható-e az építkezés során a tetőhöz szükséges faanyag, melyet egy család tagunk ajánl fel?
  Köszönöm válaszukat.

  Tisztelt Cím!
  Ha egy félkész házat vásárolunk csok-kal, és azt fogjuk beépíteni, befejezni, a ház felépítésére, befejezésére vonatkozóan van-e határidőbeli kikötés?
  Köszönettel, Anita

  Tisztelt Cím!
  Jogerős építési engedély esetén, ha a bank előírja, hogy ütemeztessük az engedélyt (2 lakásos ház építése esetén miénk az egyik lakás), mi a teendő, ha a kormányhivatal azt mondta a tervezőnek, hogy már nem módosíthat? A másik lakásra egy másik bank már januárban szerződött a tulajjal (Csok+hitel), mi meg még mindig aggódunk, hogy el ne bukjuk a csok-ot + hitelt (mert a kivitelezővel meg olyan a szerződés, hogy utólag fizetünk, tehát ő meg épít; gondolom már le kéne állítanunk őt is).
  Köszönettel.
  Anikó

  Érdeklődni szeretnék! Adott egy gyermek és egy 40 m2-nyi terület. Házbővítésre szeretnénk felhasználni, 2 szoba + összeépíteni a meglévő házzal.
  Milyen lehetőségünk lenne?

  Létezik CSOK vállalkozói szerződés formanyomtatvány? Melyiket kell használni, ha több vállalkozóval szerződünk hozzáépítés esetén kivitelezési munkákra?
  Köszönöm!
  Brigitta

  Mi építkezni szeretnék, de 2 gyermekünk van de vállalnék még egyet.
  Mennyi önerő kell vagy mik a feltételek, hány szoba, fürdő, stb?

  Egy olyan telket vásárolnánk, amin van alap. Az alaphoz tartozó építési engedély 2007 szeptemberi. Erre az alapra építenénk, de új tervekkel és műszaki tartalommal új építési engedéllyel, de a meglévő alap felhasználásával.
  Igényelhető e ebben az esetben a CSOK, illetve az Áfa kedvezmény?

  Üdvözlöm!
  2018-ban épült házunknál igénybe vettük a két gyermek után járó CSOK-ot. Időközben úgy döntöttünk, hogy harmadik gyerkőcöt is vállalunk, ami miatt nagyobb, új építésű házba költöznénk. Az új ház építésénél igénybe lehet venni a 2 illetve 3 gyerekre járó CSOK különbözetet (7,6M)? Hogy működik ez technikailag?
  Köszönöm!

  Üdvözlöm.
  3 kiskorú gyermekem van. Új lakást szeretnék építeni. Hány négyzetméter kell és hogyan tudom igényelni a csokot?
  3 év munkaviszonyra. Egyedülálló szülőként. Kell-e önerő, vagy a csokot megkapom és abból tudok építeni?

  Igénybe vehetem építkezésre a csokot? 2 év munkaviszony megvan, tartozás nincs.

  Kedves Szakértő!
  Új ház építése esetén, amennyiben az építést – amennyire lehet – saját erőből oldjuk meg, igényelhető a 10.000.000 Ft csak anyagköltségre?
  Köszönettel:
  Dávid

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy májusban kezdenénk az építkezést. De a párommal még nem vagyunk házasok. Júniusban fogunk megesküdni. Ha ezután szeretnénk felvenni a csokot és az áfát is vissza igényelni, jogosultak lennénk rá?

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy az építési telek tulajdon joga milyen arányba kell, hogy legyen, vagy esetleg elég ha csak az egyik fél nevén van?
  Valamint érdekelne az is, hogy ha van fundamenta megtakarításunk amelyben az egyik gyerek kedvezményezettként szerepel rá felvehető a csok? Mivel ugye a fundamentában is van állami támogatás és azt is szeretnénk felhasználni.
  Köszönöm válaszát.

  Kedves szakértő,
  Két kérdésre keresem a választ a tárgyi téma kapcsán:
  1. igénybe vehetjük e a CSOK vissza nem térítendő támogatást a már megépült családi házunkra (használatbavételi engedélyt 2020 nov.ben kaptuk)
  2. párommal két gyermekünk van (2 éves, illetve 2 hónapos), de nem vagyunk összeházasodva.
  Köszönettel,
  Balázs

  Kedves Hitelnet!

  Nagyon köszönöm az előző kérdésem megválaszolását, időközben felmerült egy új szempont, hálásan köszönöm, ha tudnak ezzel kapcsolatban is segíteni.
  Ahogy korábban írtam, egy olyan telekre szeretnénk építkezni, ahol van már egy ingatlan. Eredendően egy vályogház volt a telken, a régi szülői ház, ez elé építettek 2006-ban egy téglaházat, oly módon, hogy a két ház szorosan egymás mellett állt, tetőszerkezetében részleges tűzfallal elválasztva.
  A régi vályogház lakhatásra már alkalmatlan, ennek a helyére szeretnénk építtetni egy két szintes 90 nm-es önálló házat.
  A problémát az jelenti, hogy a terveken szereplő új ház tűzfala nem “teljes értékű”, így hiába van külön falazata az új háznak, hivatalosan nem minősül önálló épületnek, hanem csak bővítménynek.
  A jelenlegi hivatalos megfogalmazás szerint, amit a földhivataltól kaptunk az építkezésünk így “Lakóház bővítése új, külön bejárattal rendelkező lakóegységre. Rendeltetési egységek száma 2.”
  Akkor lenne önálló építkezés, ha teljes tetőtéri tűzfalat húznánk fel, de az épületek közelsége miatt ez csak úgy lehetséges, ha a meglévő 2006-os téglaház tető szerkezetét visszabontjuk, és átépítjük. Ez milliós költség.
  Van abban tapasztalatuk, hogy ez esetben, ha az építkezés a “bővítés” kategóriájába esik, de ezáltal új külön bejáratú lakó egység épül és a rendeltetési egységek száma ezáltal kettő db lesz, igénybe lehet-e venni a CSOK-ot?
  Ha szükséges, át tudjuk alakítani a terveket, és vissza lehet bontani a tetőt, de ez sok idő és még több pénz, az épületet tekintve pedig semmilyen érdemi változást nem hoz.
  Előre is hálásan köszönöm a válaszukat!
  Üdvözlettel:
  S. Ágnes

  Saját lakhatási célra szeretnénk építtetni egylakásos lakóépületet, melyhez a CSOK-ot (ÁFA visszaigénylést és hitelt is) igénybe vennénk.
  Érdeklődnék, hogy ilyen esetben a K&H Bank részéről kötelező elvárás-e a tervezői művezetés, mert tudtommal más jogszabály alapján nem. 2019. után már csak lehetőség.
  Köszönöm!

  Tisztelt Hitelcentrum!
  Anyósom telkén szeretnénk CSOK-kal házat építeni. A telken már van egy ingatlan, szintén az anyósom nevén, de a beépíthetőség lehetővé teszi egy 90 mn-es tetőteres ház építését. Ahhoz hogy az építkezést megkezdhessük, anyósom a férjemnek és nekem ajándékozza a telek 50%-át. Kerítéssel nem kívánjuk elválasztani, így osztatlan közös tulajdonban lesz a telek. Kérdésem, hogy szükséges -e használati megállapodás és ez pontosan mire vonatkozik?
  A telekre vagy a jövőbeni építendő házra, azaz abban állapodunk meg, hogy az új épület kizárólagos használati joga a miénk lesz?
  Van-e még más kötelezettségünk a fentieken kívül?
  Jelenleg egy gyermekünk van. Jól tudom, hogy vállalt gyermekre is jár a CSOK illetve arra is mód van, hogy most csak 1 gyermek után vegyük igénybe, és ha a CSOK folyósítása után születik még gyermekünk arra utólag is megkapjuk a 2 vagy több gyermek után járó összeg különbözetét? Ha nem előzetesen vállaljuk, hanem “utólg” születik még gyermekünk, akkor is szempont, hogy legalább az egyikünk 40 év alatt legyen a CSOK felvételekor?
  Előre is nagyon köszönöm a válaszukat,
  Üdvözlettel: S. Ágnes

  Kedves Hitelnet!
  Párommal építkezésben gondolkodunk, melyhez a későbbiekben CSOKot vennénk igénybe. Egyelőre telekvásárlás előtt állunk, azonban még nem vagyunk házasok, de tervezzük a jövőben.
  Megvehetjük-e úgy a telket és akár elkezdhető-e az építkezés, ha még nem házasodtunk össze? Elegendő-e a házasságnak addigra megtörténnie, mire az építkezés olyan szakaszba ér, hogy a CSOK-ot igényelni szeretnénk?
  Természetesen a telek is már kettőnk nevére lenne véve.
  Köszönettel,
  Réka

  Tisztelt Szakértő!
  A párommal házasságkötést követően könnyűszerkezetes házat szeretnénk építtetni. A telek megvásárlására és a papírok elintézéséhez van önerőnk, azonban a ház felépítésére már támogatást szeretnénk igénybe venni. Találtunk egy céget, aki a szerkezetkész állapotot 10 millió forintért megcsinálná – ezt a babaváró támogatásból szeretnénk finanszírozni – azonban kulcsrakész munkát nem vállal. Azért ragaszkodnánk ehhez a céghez, mert ők dolgoznak a legkedvezőbb ár-érték arányban.
  A kérdésem tehát az lenne, hogy a CSOK-ot a ház befejezéséhez igénybe tudnánk-e venni.
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Új, építkezés, meglévő három gyerek, családi házról van szó. Az önerő és annak összege nem egyértelmű nekem. A bankok azt írják, hogy már 20% önerőt elfogadnak, tehát 60 M Ft költségvetésnél 12 M Ft. A telket önerőből vettük 11 M Ft ért. CSOK 10+15 használnánk fel.
  Tehát 60-25= 35M önerőt kell felhasználnom és utána folyósítják a 10+15M-et? Ebből le kell vonni a telek árat, mivel az is önerő? Amíg nem költöm el a 35M-et egy Ft-ot sem utal a bank? Ez azért fontos, mert az építkezés második felében fizetnék ki a korábbi ingatlant, amit eladtunk, akkor jutunk pénzhez.
  Válaszukat köszönöm.
  Zsolt

  Érdeklődni szeretnék egy 170 nm új családi ház építését hamarosan elkezdjük Pápa városában. Három fiam van.
  A kérdésem: mikortól lehet majd a CSOK-ot igényelni, ha hitelre nincs szükség? E naplót kell-e vezetni, és ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok-e?

  Tisztelt Cím!
  2020 januárjában kezdtük el az építkezésünket, CSOK 10+15 igénylésével. A tervezett költségvetést még 2019 második felében raktuk össze. Azonban azóta olyan árnövekedést tapasztaltunk hogy valószínűleg nem tudunk kijönni a tervezett költségvetésből. Tegnap voltam a bankban (OTP) érdeklődni afelől, hogy hogyan tudnánk elindulni a költségvetés módosítás irányában, és erre azt a választ kaptam, hogy mivel az első részlet már folyósítva volt, innen kezdve nem lehetséges a költségvetés módosítás. Ezen a válaszon mélységesen elkeseredtem és keresem a megoldást. Valamint az áfa visszaigénylésről is azt a választ kaptam, hogy ugyan idén januártól újra lehet, de ez rám nem vonatkozik, mert már történt folyósítás. Ez így igaz lehet?
  Nagy szükségem lenne egy kis segítségre, tájékoztatásra.
  Előre is nagyon köszönöm a segítséget!

  Kedves Tanácsadó,
  szeretném a következő kérdésben kérni a segítséget. Szeretnénk külterületi telket venni és itt építkezni, illetve állatot tartani, növényt termeszteni. Szeretnénk az építkezéshez felvehető 10 millió forintos összeget felhasználni, mert 3 gyermekünk van. Milyen formában lehetséges ez?
  Ha a területet tanyává minősítjük és erre építkezünk, milyen jogcímen kellene az ingatlannak szerepelnie, milyen közművek kötelezőek az építkezés megkezdéséhez?
  Ha nem minősítjük tanyának, akkor milyen besorolásra lenne szükségünk, hogy a támogatás felhasználásával itt építkezzünk?
  Válaszát köszönöm, Királyné Tünde

  Tisztelt Hitelnet!
  Az építettőnek (igénylőnek) lehet közeli hozzátartozója az építési munkákat végző társaság (generál kivitelezésben) alvállalkozója (az alvállakozó társaságnak tulajdonosa a közeli hozzátartozó)?
  Válaszát köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység keretén belül kívánunk családi házat építeni, mely finanszírozásához igénybe kívánjuk venni a családok otthonteremtési kedvezményét 3 gyermekre tekintettel, a 15 millió forintos kamattámogatott hitelt és az áfa-visszatérítési támogatást. Szerkezetkész állapotig önerőből építkeznék, csak utána vonnánk bele a bankot. Tudomásuk szerint ez a konstrukció működhet valamelyik hitelintézetnél? Azt olvastam belső szabályzatban többen megkövetelik az e-napló vezetést. Bár ugye a jogszabály nem követeli meg. Ez felvetheti, hogy a bank túlterjeszkedik a jogszabályon (plusz feltételt ír elő).
  Köszönettel: Kata

  Kedves Hitelnet.
  Érdeklődni szeretnék, hogy igényelhetem-e a csokot új ház építésre, ha már használatra igénybe vettük egyszer.
  Köszönöm szépen a segítséget!

  Tisztelt Hitelnet!
  Igénybe lehet-e venni új építésű CSOKot abban az esetben, ha egy meglévő lakóingatlan helyére építenék új lakóingatlant az alapoktól kezdve úgy, hogy az ingatlan papíron két lakásos társasház egyik külön bejáratú lakása (kvázi ikerházfél)? Az új ingatlan elkülönülne szerkezetileg a másik ikerféltől, de a szabályzatoknak megfelelő korábbi kialakítást követné.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  1.8K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x