CSOK építkezésre, új ház építésére 2021

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén új lakóingatlan építése esetén a támogatásaz épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső.

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából új lakásépítésnek számít az alábbi két eset:

 • július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építése, vagy 
 • a használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – új lakás építéseként CSOK-ot igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély ( január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésitevékenység bejelentése) alapján történt.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő új lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan építése esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás építése esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás építése esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásépítés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása lakásépítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre és/vagy adó-visszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Utolsó módosítás: 2021. február 24. szerda

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.7K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet! Szeretném tudni, hogy új lakóház építésénél, ha csak az 5 M. forintig terjedö áfa visszatérítést kívánom igénybe venni, (Csok-ot nem, hitelt esetleg) van-e előírás, hogy az épülő háznak minimum hány négyzetméteresnek kell lenni? Egyedül építkeznék, kb. 60 négyzetméteres lakóházat szeretnék.
Köszönettel: Soma

Kedves Soma!
Információink szerint nincs erre vonatkozó előírás.

Szeretnék érdeklődni, hogy új építésű csok ház használatba vételi engedélye után 19 éves fiamra történő átírása esetében, a többi félnek is bent kell-e lakni a házban kötelezően 10 évig!

Kedves Péter!
A CSOK-ra vonatkozó 10 éves bentlakási kötelezettséget ez esetben is teljesíteni szükséges.

Tisztelt Szakértők! 2015-ben használt lakás vásárlására, 2 vállalt gyerekre vettünk igénybe 1.000.000 Ft megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezményét. 2017-ben született egy gyermekünk. Úgy tudtuk, hogy új ház építése esetén jogosultak vagyunk a 2,6 millió forint CSOK-ra, ezért az 1 millió forintot önkéntesen visszafizettük. Utána ért a felismerés minket, hogy mivel a második gyermek még nem teljesült, ezért mégsem vagyunk jogosultak rá. Érdeklődni szeretnék, hogy az alábbi esetek valamelyike járható út-e számunkra 2021. január közepén kezdődő építkezést figyelembe véve. A verzió Mivel már van egy gyermekünk, ezért rá igénybe vennénk a 600.000 Ft CSOK-ot. Amint a második gyermekkel betöltöm a 12. hetes… Továbbiak »

Kedves Kata! A CSOK és hitelszerződés megkötését, illetve részfolyósítását követően már nincs lehetőség újabb CSOK igény benyújtására, módosításra, ezért az “A” verzió nem működik. A “B” verzió is csak akkor működhet, ha az építési hitelkérelmet is csak akkor nyújtják be, amikor a CSOK kérelmet, a 12. várandóssági hét betöltése után. A CSOK visszamenőlegesen már sajnos nem vehető igénybe. Ha 1 gyermekre felveszik a CSOK-ot, utóbb született gyermek után már nem érvényesíthető további támogatás új lakásépítés esetén. Utóbb született gyermek után kizárólag használt lakásra felvett CSOK esetén igényelhető további támogatás a fennálló lakáshitel csökkentésére, 400.000 Ft összegben. Amennyiben legalább 1 gyermek… Továbbiak »

Tisztelt Szakértő!
Kettő szintes, szintenként 45 négyzetméter hasznos alapterületű családi házunkat szeretnénk 2021-ben bővíteni egy mellé épített, szintén kettő szintes, szintenként 45 négyzetméter alapterületű házrésszel. A hozzáépítés össze lesz nyitva a meglévő házzal. A hozzáépítésnek természetesen külön alapja és szerkezete lesz. A kivitelezést generálkivitelező végzi.
Ilyen esetben érvényesíthető a 2021. január 1-től új lakásokra érvényes 5% ÁFA?
A házban a közös nappaliból egy külön, összkomfortos, 45 négyzetméteres lakrész érhető majd el (a hozzáépítés egyik szintje). Ez módosítja a jogosultságot?

Kedves Bence!
A leírtak alapján az új rész véleményünk szerint nem új lakásépítésnek, csak a meglévő bővítésének fog minősülni, így az 5% ÁFA nem érvényesíthető.

Üdv.
Jövőre szeretnénk építkezni 3 gyermek van. Szeretném a csokot és csok hitelt és még építési hitelt is.
Megkapom mindet, felépült a ház, de utólag kiderült, hogy nem kapok még két évig vízórát, ezáltal használatbavételi engedélyt sem.
Milyen szankciókra számíthatok?

Kedves Róbert!
Az érintett hitelintézettel kellene az ügyben egyeztetnie.

Már jó előre elkezdtünk nézelődni, ház építés céljából és találtunk is olyan telket, amely ideális helyen fekszik és szeretnénk ezt megvásárolni, ezt egyrészt önerőből és lejáró LTP-ből és LTP-s hitelből szeretnénk megvásárolni.
CSOK-ot viszont csak 2022. január- március között szeretnénk igénybe venni, mert csak így tudunk beleférni a gyermekvállalási négy éves keretbe.
Ebben az esetben igényelhetünk-e CSOK-ot 2022 január-márciusában ha még 2021 elején a tulajdonunkba kerülne az ingatlan?
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Dominik!
Az építkezéshez akkor is igényelhető a CSOK, ha a telket már korábban megveszik.

Üdv!
Azt szeretném kérdezni ha csok felvételével új lakás építésébe kezdünk, van idő korlát, hogy mennyi időn belül készül el a ház? Illetve ha 10m ft és áfa visszaigénylést szeretnék igénybevenni akkor a bankot csak addig az összegig kell számlákkal ellátni?

Kedves Dávid!
Az építkezésre 5 év áll rendekezésre, vagy a CSOK szerződésben meghatározott határidő.
A teljes költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy van egy új építésű házunk, amely most kapott használatbavételi engedélyt.
Igényelhetünk-e CSOK-ot meglévő 1 gyermek után (600.000 Ft-ot)?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Anita!
Mivel az ingatlan már rendelkezik használatbavételi engedéllyel, ezért a CSOK támogatás már nem igényelhető rá. Bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

4 gyermeket egyedül nevelő anya vagyok. Van egy üres telek, ami a volt élettársammal közös tulajdonban van. Házat szeretnék építeni.
Igényelhetem-e a gyerekek után járó CSOK-ot, illetve hogyan lehetek jogosult hitel felvételére és ha igen, mekkora összegig? Kezes szükséges?

Kedves Verus!
Egyedülállók is igényelhetik meglévő gyermekeik után a CSOK támogatást.
Azonban a jogosultsághoz volt élettársának nem lehet tulajdonjoga a telekben. Az ő tulajdonrészét Önnek kellene megeszereznie, hogy egyedüli tulajdonos legyen.
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben leírt feltételek teljesülnek, úgy jogouslt lehet a vissza nem térítendő támogatásra.
Adóstárs vagy kezes bevonására akkor nincs szükség, ha megfelelő jövedelmmel rendelkezik, azonban lehetőség van nem támogatott hitel adós bevonására.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb informácók ismeretében Szakértőnk készséggel készít Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

Kedves Válaszoló!
2020-ban vásároltunk egy telket, 2021-ben kezdenénk el egy új házat építeni rá.
Házasságban élünk van egy gyermekünk és egyet vállalnánk. Így ha jól értelmezem 2.600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás járna.
Mikor érdemes elkezdeni foglalkozni a csok igényléssel illetve fontos-e, hogy milyen arányban leszünk tulajdonosok.
Hitelt nem szeretnénk igénybe venni.

Kedves Zsuzsa!
Amint megvan az ÉTDR-be való bejelentés, onnantól kezdve beadható a CSOK igénylés.
A tulajdoni arányra vonatkozó előírás nincs, a feltétel, hogy mind a ketten rendelkezzenek tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet! Érdeklődni szeretnék, hogy CSOK új ház építésre igényelhető-e abban az esetben, ha az épülő háznál a kőműves munkát és burkolást családtag (édesapa) végzi, aki egyébkén hivatalos vállalkozói engedéllyel rendelkezik. A bankok ebben az esetben elutasítják a kérelmet?
Válaszukat köszönöm.

Kedves Judit!
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet 23.§ (4) értelmében:
„Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.”

Kedves Hölgyem/Uram!
Olyan kérdésem merült fel, hogy ha nagybátyám házát megveszem a babaváróból (azt már folyósították részünkre), és utána ezt a házat leveretem és újat építettek a helyére, akkor az új ház építésnek számít a CSOK szemszögéből? Van-e valami különleges eljárás ilyen ügyben?
Köszönöm a válaszát.

Kedves Brigi!
Ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható, akkor a meglévő alapokra építendő új házra már igényelhető a CSOK. Bővebb leírást erről IDE kattintva olvashat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem a következő: új ház építésénél gyerekenként hány nm a minimum szobaméret?
Köszönöm a választ.

Kedves Katalin!
Új lakóház építésnél a Minimális hasznos alapterület 3 gyermek esetén 90 m2. A szobák méretére nincs előírás. Bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!
Találtunk egy olyan ingatlant , amely nagyon rossz állapotban van, teljes átépítésre szorul. (Csak néhány fal maradna.) Ilyen esetben lehet új építésű ingatlannak tekinteni az épületet, ezáltal a teljes CSOK összeget igénybe venni 3 gyermek esetében? Jelenlegi formájában lakhatatlan.
Tisztelettel:
Edina

Kedves Edina!
Az új lakásra vonatkozó CSOK akkor lenne igényelhető, ha legfeljebb a meglévő alap maradna. Ha néhány fal marad, az már nem minősül új lakásépítésnek. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Tisztelt Szakértő!
Építkezésre vennénk igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt és az adó-visszatérítési támogatást.
A ház belterületre épülne, a telken jelenleg 2 gazdasági épület is található, az építési engedélyt megkaptuk és az építkezést is megkezdtük.
Kérdésem lenne, hogy a gazdasági épületek megléte problémát jelenthet-e, illetve az értékbecslő a gazdasági épületeket is felmérheti?

Kedves Ádám!
A telken lévő gazdasági épület nem jelent problémát építési hitel és CSOK igénylésénél. A gazdasági épületet az értékelés során információink szerint nem méri fel az értékbecslő. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Sógoromékkal vennénk közösen egy telket, amire ikerházat építenénk. Nem generalkivitelezővel szerződnénk, hanem az egyes munkafolyamatokra külön-külön a szakikkal.
Az építkezéshez szükségünk lenne építési hitelre és a csok-ra is.
Milyen lehetőségeink vannak?
Üdv.
Szabolcs

Kedves Szabolcs!
Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót. Ehhez bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Üdvözlöm,
A kérdésem az lenne, hogy igénybe tudom-e venni a falusi CSOK-ot abban az esetben, ha az ingatlanépítési engedélye több mint 10 éves, de nem lett felépítve.
Van-e lehetőség a 10+15 milliót fölvenni?
A segítségüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
László

Kedves László!
Új lakóház építéséhez a normál CSOK igényelhető, ám csak akkor, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30-án vagy azt követően került kiadásra. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az volna, hogy az építéshez igényelhető CSOK önmagában 4 gyermek esetén 10 millió forintot jelent. Hitelfelvétel nélkül is igényelhető ez a támogatás abban az esetben, ha a különbözet ami az építkezéshez szükséges rendelkezésre áll?
Köszönette
László

Kedves László!
A CSOK hitel felvétele nélkül is igénybe vehető, ha az építkezés szükséges önerő rendelkezésre áll.
Szakértőink készséggel segítenek Önöknek a teljes körű, díjmentes CSOK ügyintézésben is. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Tisztelt Hitelnet!
Az iránt érdeklődnék, hogy a CSOK akkor is igénybevehető-e, ha az új ház építésének generál kivitelezését nem magyarországi, de magyar telephellyel is rendelkező cég végzi?
Köszönöm a segítséget!

Kedves Boglárka!
Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet!

Tavaly szerződtem CSOK hitelre illetve 3 millió Ft ÁFA visszatérítésre. Jelenleg még nem hívtam le egyetlen egy forintott sem, mivel várhatóan nyár végére költöm el az önerőmet és akkor fogok menni a bankba a számlákkal. Az építkezés során több előre nem látható kiadás is felmerült és várhatóan még lesznek plusz kiadások. Önök szerint van rá mód hogy a 3 millió Ft ÁFA-t módosítsam 5 millió Ft-ra?

Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Balázs

Kedves Balázs!
Információink szerint az első részfolyósításáig elvileg van lehetőség a benyújtott költségvetést módosítani. Javasoljuk, hogy forduljon az érintett bankhoz bővebb információkért.

Tisztelt Hitelnet!

Azt szeretném kérdezni, ha olyan telket veszek, amin a sáv alapok megvannak és kész terv van a házépítésre, de újra kell terveztetni, mert olyan régen kezdték el építeni, ebben az esetben CSOK igénylés szempontjából új építésnek minősül? Igényelhetek rá 10 millió forintot 3 gyermek után?
Köszönettel:
Vince

Kedves Vince!
Ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. előtti, akkor a CSOK nem vehető igénybe.
További tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesesn vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Üdvözlöm!
Decemberben kaptuk meg a használatbavételi engedélyt, új építésű házunkra! Sem Csok, sem hitel nem lett igényelve az építéshez. Most viszont kiderült, hogy babát várunk. Nincs kerítés, járda, gépkocsi beálló és csak félkész garázsunk van!
Érdeklődni szeretnék, hogy valamilyen módon juthatunk-e bármilyen állami támogatáshoz?
Köszönettel: Tímea

Kedves Tímea!
A használatbavételi engedély megszerzése után már nem nyújtható be a CSOK kérelem építkezés esetén. Megoldás lehet esetleg babaváró hitel felvétele. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Kedves Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy ha szeretnénk új ház építésre három gyerek után (2,5; 17; 18,5 évesek, nappali rendszerű oktatásban vesznek részt) felvenni a CSOK-ot, az érvényes a könnyűszerkezetes ház építésére is? Illetve a másik kérdésem, hogy a gyerekek hány éves koráig vehető igénybe. Nagyszülő együtt költözhet a családdal? (Most is együtt élünk.)
Köszönettel.
Timi

Kedves Timi!
A CSOK könnyűszerkezetes ház vásárlásához is igényelhető. Az eltartott gyermekek 25 éves koráig igényelhető a támogatás. Arról, hogy a nagyszülő együtt költözése lehetséges-e a támogatott ingatlanba, az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy idegen ingatlanon végzett beruházás esetén is igénybe vehető-e a CSOK. Az ingatlan tulajdoni lap szerint “kivett egyéb épületek garázs és udvar”. Az ingatlan egy cég tulajdona. Megállapodás szerint a tulajdonos cég bérleti díj fejében hozzájárulna ahhoz, hogy én magánszemélyként lakóházat építsek az ingatlanra, míg a cég a jelenlegi épületeket használná.
Üdvözlettel:
Gábor

Kedves Gábor!
Az építkezés helyszínélül szolgáló teleknek az Önök tulajdonában kell lenni. Az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy melyik opciónak minősül új lakás építésén belül, egy meglévő megosztási szerződéssel rendelkező osztatlan közös tulajdonú házra (2 kialakított lakás) történő lakásépítés. Az osztatlan közös tulajdonban nincsen tulajdonjoga az új lakás építtetőjének, de az új lakás építése engedélyezett a meglévő ház tulajdonosai által.
Felvehető-e a CSOK ilyen esetben? Természetesen külön bejárattal megközelíthető és külön közműkapcsolódással készülne el az új lakás.
Köszönöm előre is válaszukat!

Kedves Norbert!
A fentiek szerint kialakításra kerülő lakás CSOK szempontból nem minősül új lakásnak, tehát az emelt összegű CSOK nem vehető igénybe. Erről további részlete tájékoztatást IDE kattintva olvashat. További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Meglévő ingatlanunkat szeretnénk bővíteni úgy, hogy 3 db fal maradna meg, a többi bontásra kerülne. Új falakat és tetőt kapna, szóval teljesen átépítenénk.
Mennyi csokot igényelhetünk így?
Válaszukat köszönöm.

Kedves Károly!
Átépítésre a támogatás nem igényelhető. A leírt munkálat nem minősül bővítésnek. Az új lakásépítésre vonatkozó CSOK lenne igényelhető akkor, ha minden fal lebontásra kerülne és a meglévő alapra történnek az építés. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Tisztelt Cím!
Azt szeretném megkérdezni, hogy tehetek-e az ellen valamit, hogy építési hitelnél a bank 99,7%-nál visszatartja az utolsó részfolyósítást? A ház felépült, lakhatási engedéllyel rendelkezik, illetve a térkép feltüntetés is megtörtént. Egyetlen dolog hiányzik az a külső színezés, ezen kívül minden 100%-os készültségben van.
Válaszukat köszönöm!

Kedves Gergő!
A hitelintézettel kötött szerződést kellene megnézni, hogy mit tartalmaz az utolsó részfolyósításra vonatkozóan.

Üdvözlöm!
Új építésű lakás hitele és támogatása átvihető új ház építésére?

Kedves Roberta!
A támogatás másik ingatlanra történő átjegyzésével kapcsolatban IDE és IDE kattintva tájékozódhat.
A hitel olyan ingatlanra vihető át, amely már rendelkezik használatbavételi engedéllyel. Amennyiben a meglévő lakás eladásra kerül, az új építése pedig még folyamatban van, akkor átmeneti megoldás egy harmadik ingatlanra (pl. szülői ingatlan) történő átjegyzés lehet. Ennek azonban költségvonzata is van (zálogszerződés módosítása, közjegyzői okirat módosítása, értékbecslés, földhivatali költségek, stb.)

Tisztelt Hitelnet!

Olyan kérdéssel fordulok ÖnÖkhöz, hogy mi számít új ingatlannak a CSOK szabályai alapján. Ha például van egy telkemen egy almatárolónak minősített, de valójaban lakóépület az minek számít? Ha esetleg le akarnam bontani és új házat építeni rá, az újnak számít-e?

Válaszukat előre is köszönöm.

Gabor

Kedves Gábor, A pénzügyminisztériumi tájékoztató szerint építés esetén új lakásnak minősül: az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel , amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles. Ez függ attól, hogy a rendezési terv alapján milyen típusú ingatlan építhető adott telekre. A területileg illetékes építési hatósághoz kellene bemenni és megkérdezni, hogy… Továbbiak »

Jó estét kívánok! Gabi vagyok es érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csok igényelhető-e ház építésre?

Kedves Gabi,
Falusi CSOK kizárólag Használt lakás vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítésre, illetve Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén igényelhető. A Falusi CSOK további feltételeiről IDE kattintva olvashat.

1.7K
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x