CSOK építkezésre, új ház építésére 2021

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén új lakóingatlan építése esetén a támogatásaz épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső.

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából új lakásépítésnek számít az alábbi két eset:

 • július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építése, vagy 
 • a használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – új lakás építéseként CSOK-ot igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély ( január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésitevékenység bejelentése) alapján történt.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő új lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan építése esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás építése esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás építése esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásépítés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása lakásépítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Kérje ajánlatunkat!

Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

Ajánlatot kérek
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.6K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kedves Hitelnet!

Jelenleg építkezem a ház készültségi foka kb 80%-ék. Felvenném a 2 gyermek után járó 2,6 millió Ft-ot. A kérdésem, hogy nekem akkor most visszamenúlegesen be kell mutatnom a számlákat vagy csak a már fennmaradó munkáról kell a számlákat bemutatnom.

Válaszukat előre is köszönöm.

Balázs

Kedves Balázs,
A családi otthonteremtési kedvezmény az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. Azonban ez esetben is a teljes bekerülési költségről szükséges a költségvetést benyújtani, s ez alapján a bank által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával igazolni.
Keresse fel lakhelyéhez legközelebbi Irodáinkat, melynek listáját IDE kattintva láthat. Szakértőink teljes körű, díjmentes CSOK ügyintézést vállalnak!

Jo estet! Mihaela vagyok Dobronakrol – Szlovenia. Magyar allampolgarsagom van. Ferjemel van 2 gyerekunk. Erdekel a epitesi hitel? Hova forduhatok segitseger?:) koszonom a valaszt.

Kedves Mihaela,
A Hitelnet Bankpartnerei csak Magyarországon épülő ingatlant fogadnak el fedezetként.
Amennyiben Magyarországon terveznek építkezni, keresse fel Önhöz legközelebbi Irodánkat. Szakértőink vállalják a teljes körű, díjmentes Hitelügyintézést!

Kedves Szakértők! 2019 őszén felvettük a 2 gyerekes CSOK-ot és ahhoz 6 millió HUF CSOK-os hitelt új építésű családi házra. A házat azóta birtokba is vettük, szeretjük is nagyon, viszont 2 problémánk van: messze vagyunk a szüleinktől és a férjem nem elégedett a munkahelyével. Szeretne váltani, viszont akkor már inkább a szülőkhöz közelebbi városban. Jelenleg nekem sincs akire támaszkodhatnék a 13 hónapos gyerek mellett, úgyhogy nekem is jól esne, ha közelebb lennénk hozzájuk és ha úgy van, rájuk tudnám bízni 1-1 órára (még szopizik elég gyakran, úgyhogy többről nem igen lehetne szó) Kérdésem az lenne, ha eladnánk a házat, és… Továbbiak »

Kedves Anita!
2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig önkéntesen visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás összegét újabb CSOK igénylésnél nem kell figyelembe venni. Tehát ha visszafizetik a két gyermek után új lakásra kapott 2,6M Ft összegű támogatást, akkor ezt követően használt lakás vásárlásához igényelhetik a 2 gyermek után járó 1.430.000 Ft összegű CSOK-ot.

Jó napot kívánok!

Falusi csokos településen szeretnénk építkezni, és utána szeretnénk visszaigényelni az ÁFA-t.

Pár helyről elkezdtem hallani, hogy ha generál kivitelezővel építkeznénk, akkor ebben az esetben nem tudnánk visszaigényelni az ÁFA-t.

Tudna nekem erről információt adni?

Előre is nagyon köszönöm a választ!
Ildikó

Kedves Ildikó,
Jelenleg nem zárja ki a jogosultságot a generál kivitelezés az ÁFA visszaigénylésénél. További információkat az Adó- visszatérítési támogatásról IDE kattintva olvashat.
Irodáinkban szakértőink teljeskörű, díjmentes Ügyintézésben állnak rendelkezésére!

Üdvözlöm.
Vennénk egy olyan ingatlant, amire 2006 július előtt adták ki az építési engedélyt. Az építkezést elkezdték, de nem fejezték be. Az építő cég csődbe ment. Árverés útján egy másik cég tulajdonába került az ingatlan 2019-ben. Ő befejezte az építkezést és megkérte a használatbavételi engedélyt.
A kérdésem az lenne, hogy ez az épület CSOK szempontjából újépítésünek minősül, vagy sem?
Köszönöm válaszát.

Kedves Krisztián!
Fenti ingatlan a leírtak alapán CSOK szempontjából új építésű lakóingatlannak minősül.

Tisztelt Hitelnet! Két kérdésem lenne: 1, vettünk egy házat, több melléképülettel. A házat alapig lebontottuk, az alapról van statikai véleményünk hogy jó állapotú. A melléképületek romosak. A melléképületek miatt elutasíthatja a bank a hitelkérelmünket? CSOk, OTK, ÁFA és piaci hitel 2, Az új lakás építésénél a banknak 60 napja van az elbírálásra. Mi történik akkor, ha letelt a 60 nap és a beadás óta semmilyen hivatalos levelet, e-mailt nem kaptunk? A hitelbírálat eredményéről is csak telefonon tájékoztattak. Szerintük túlárazott a költségvetésünk, ezért kértek be árajánlatokat. Beküldtük őket. Kértek másik értékbecslőt, most már kivitelezői szerződéseket kérnek. De ezeket csak telefonban mondják.… Továbbiak »

Kedves Zsuzsa!
A melléképületek nem befolyásolják a CSOK, ÁFA és hitel jogosultságokat.
A pénzintézet a bírálat során további dokumentumok benyújtását kérheti. A 60 napos elbírálási időtartamba a hiánypótlás ideje nem számít bele.

Üdv. Magánszemély (nem rokon!) felső szinten lévő, külön bejáratú tetőterét vásárolnám Budapesten Csokból. Lakhatási engedély nincs, csak építesi terv, de újat csináltatunk. Majd ezután a csokhitelből építenénk be, mert csak a tető van! Ezt cég csinálná természetesen. 10 plusz 15-re gondoltam, vállalati 3 milliós hozzájárulást kapok. Kérdésem lenne, megkaphatom-e a 10 milliós csokot? 3 kiskorú gyermeket nevelek egyedül, velük költöznénk tehát 4-en. A megvásárolandó tetőtér teljes egészében az én tulajdonom lenne. Tavaly az egyik hitelintézet szerint megkaphattam volna. Most azt az infót kaptam, hogy hiába új építésű, ha magánszemélytől veszem, arra csak a használt lakás támogatás kapható. Erre vonatkozó megkötést… Továbbiak »

Kedves Ari!
A vásárláshoz nem, de az építkezéshez elvileg igényelhető lehet az új lakásra vonatkozó összeg. Pontos tájékoztatást bővebb információk ismeretében tudnunk adni. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Tisztelt Szakértő! A következő problémám áll fent: Van egy 5145 nm-es külterületi telkem, melyre szeretnék CSOK segítségével építkezni. Ez a telek “két részből áll”, melyből 1461 nm művelési ág alól kivett zártkerti ingatlan, a többi szőlő. Jelenleg folyik a művelési ág változtatása kert ággá, valamint ez után kérném a termőföld végleges más célú hasznosítását, mely jogszabály szerint: “A hasznosítási kötelezettségtől történő olyan végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra véglegesen alkalmatlanná válik.” Vagyis megszűnik a termőföld státusza, ellenben mindaddig mezőgazdasági földként lesz nyilvántartva az ingatlan, amíg az engedélyező határozatban szereplő cél vagy beruházás meg nem valósul, s azt… Továbbiak »

Kedves Barbara!
Amennyiben adott telken megoldható, hogy felépültét követően lakóingatlan megnevezéssel kerüljön feltüntetésre az épület, akkor van lehetőség CSOK igénylésre. Ezzel kapcsolatban elsőként az építésfelügyeleti hatósággal kellene egyeztetni. Ezt követően kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink bővebb információk ismeretében személyre szóló, díjmentes tájékoztatás készítenek Önöknek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is! Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről addig is IDE kattintva tájékozódhat.

Szeretnék építkezni. Van 3 gyermekem. Egyedülálló vagyok. Munkaviszonyom van. Egyedülállóként lehet-e építkezni? Volna telek is. A telken közcsatorna nincs kiépítve, de gázcsonk és vízóra akna ott van a telken.
Lehet erre építkezni?

Kedves Ibolya!
Az építkezésre vonatkozó feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Cím,
beadtuk igénylésünket két meglévő gyerekünkre telek utáni áfa visszaigénylésre és CSOKra. Hitelt nem kértünk, önerőből finanszírozunk.
A bankban szembesültem vele, amiről korábban nem tájékoztattak, hogy a CSOK igényléséhez is csak a 27%-os áfát tartalmazó számlákat fogadják el.
Ez a telek esetében okés, teljesül, ellenben a CSOKnak így nem fogunk megfelelni, lévén a legtöbb számlánk 5%os áfás vagy aam.
Rendben van ez így?

Kedves Bori!
CSOK igényléshez elfogadható lenne az 5% ÁFA tartalmú számla is, de ÁFA visszatérítés esetén a költségvetés legalább 70%-át 27% vagy 0% ÁFA tartalmú számlával kell lefedni, melyből ÁFA – értelemszerűen – csak a 27% ÁFA tartalmú számla után igényelhető vissza. Erről bővebb információt ITT olvashat.

Kedves szakértő!
Kérdezni szeretnék. Új házat csok igényléssel lehet a meglévő házunkkal egy helyrajzi számon lévő telekre építeni? Az udvarban van akkora hely, hogy nem kellene új telket venni. Nagy dilemmában vagyok, a régit bővítsük, újítsuk vagy épüljünk.
Előre is köszönöm szépen a választ!

Kedves Nikolett!
Amennyiben a helyi rendezési terv lehetővé teszi az újabb lakásépítést adott helyrajzi számon, és valamennyi CSOK feltétel teljsül, úgy működhet a CSOK igénybevételével történő építkezés.

Tisztelt Szakértő!
A Férjemmel egy 60 nm-es könnyűszerkezetű, egyszintes, kulcsrakész állapotú házat szeretnénk építettni, a Férjem szüleinek telkén, ahol már van egy 100 nm-es ház.
Gyermekünk még nincsen, 2 vállalt gyermekre szeretnénk a CSOK-ot és a hozzátartozó támogatott lakáshitelt megigényelni és még a Babaváró hitelt is szeretnénk felvenni.
Kérdésem az lenne, hogy megvalósítható lenne ez a beruházás a CSOK és a hitelek igényvevételével?
Köszönettel,
Vivien

Kedves Vivien!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készítenek Önöknek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is.

Üdvözlöm!
Kérdésem egy 2017-ben építési engedélyt kapott, majd 60%-os készültségben abbahagyott házzal lenne kapcsolatban. Semmilyen formában nem érvényesíthető CSOK új lakásépítés címen ennek megvásárlására, majd továbbépítésére?

Kedves Zoltán!
A megvásárláshoz nem, azonban a befejezéshez igényelhető lehet a CSOK. Erről bővebb információt fenti bejegyésünkben talál, illetve IDE kattintva olvashat.

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy egy hosszú házról lenne szó, ami központi fűtéses. A garázs, tároló ugyanúgy, viszont külön ajtón közelíthető meg mindkettő. Beleszámolják a hasznos alapterületbe? A konyhából ñyílik a szoba, stb., viszont ez a kettő külön ajtón kintről.

Kedves Brigitta!
A garázs és a tároló alapterülete nem tartozik be a hasznos alapterületbe.

Új lakás építéséhez szeretnénk telekrészt vásárolni a szomszédtól. Annak költsége – becsült érték alapján – elszámolható-e az újépítésű CSOK támogatás költségei között?

Kedves László!
Telek vételárának megfizetéséhez a CSOK sajnos nem használható fel.

Kérdésem az lenne, hogy vásároltunk egy használt ingatlan (családi ház), melyhez igénybe vettük a 2 gyermek után járó 1.430.000 Ft-ot. (Meglévő gyermekek). Átgondolás után, a családi házat lebontottuk, és új házat építünk a helyére. Ha visszafizetnénk az 1.430.000 Ft-ot, akkor tudnánk igényelni az új házra járó 2.600.000 Ft-ot (2 gyermek)? Illetve új építésűnek számít-e, ha a régi ház egy részét “csak” lábazatig bontottuk el? A többi részét teljesen.
Köszönettel: Kinga

Kedves Kinga!
A hatályos CSOK rendelet értelmében, amenyiben a támogatott ingatlant az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt lebontják, a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni. Ha tehát nem kérték a felfüggesztést és lebontották az ingatlant, akkor visszafizetési kötelezettségük keletkezett. Ezzel kapcsolatban javasoljuk a területileg illetékes járási hivatal mielőbbi felkeresését.
Információink szerint nem minősül új építésnek, ha a régi ház egy részét csak lábazatig bontották el és onnan építik újra.

Üdvözlöm,
új ház építésére szeretnénk felvenni a CSOK-ot, azonban a telek nem tud vezetékes gáz hálózathoz csatlakozni.
Természetesen a fűtés ennek megfelelően kerülne kiépítésre.
Ez akadálya lehet az igénylésnek?

Kedves Dóra!
Kérdése tegnap 16:01-kor már megválaszolásra került fenti oldalon.

Üdvözlöm, új ház építésére szeretnénk félvenni a CSOK-ot, azonban a telek nem tud vezetékes gáz hálózathoz csatlakozni.
Természetesen a fűtés ennek megfelelően kerülne kiépítésre.
Ez akadálya lehet az igénylésnek?

Kedves Dóra!
Nem feltétel, a gáz közmű, más egyedi fűtési mód is elfogadható.

Üdvözlöm!
Szeretném kérdezni milyen lehetőségeink vannak, ha április 1-ével vásároltunk egy összközműves belterületi telket rajta álló 43 nm-es nyaralóval. A nyaraló egyik része faház, a másik ytong téglából hozzáépített egy szoba kandalló fűtéssel. Fürdőszoba nincs.
Kérdésem, hogy igényelhetünk-e CSOK-ot fürdőszoba és lakótér építésére?
2 gyermekünk van (3.-on gondolkodunk). Házasok vagyunk 40 év alatt.
Gondolatom a következő: mivel nyaraló, ezért új ház építésnek minősülne, ha építkeznénk a CSOK szerint? Az ytongos szobához hozzáépíthetnék, hogy csak a faházrészt bontanám le? De beleszámíttathatnám a lakóházba?
Válaszukat előre is köszönöm:
Hajni

Kedves Hajni!
Elsőként annak kellene utánakérdezni az illetékes építési hatóságnál, hogy adott telekre milyen megnevezésű ingatlan építhető. Ha a felépült ingatlan lakóházként vagy lakásként kerülne feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban, akkor működhet a CSOK igénylés. Nyaraló megnevezés esetén azonban sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

Tisztelt Szakértő, Segítséget szeretnék kérni a következőkben: – jelenleg mik a hivatalos, CSOK igényléshez szükséges benyújtandó dokumentumok? van esetleg erről egy friss lista? – építési hitelhez Önök melyik bankot javasolnák, ha a törlesztőrészleten túl a hitelbírálat gyorsasága és folyósítás zökkenőmentessége is fontos? (jelenleg a CIB banknál Magnifica ügyfél vagyok) Értem ez alatt, ha a törlesztőben pár ezer forint a különbség, akkor akár a magasabb javára is döntenénk, ha ott zökkenőmentesebb a folyósítás. – a CSOK feltételei mennyire engedik meg az önerőből elvégzett (pl. magam festek ki) munkákat? – mi az, ami elszámolható az építkezéshez nem szervesen kapcsolódó feladatok közül? (pl… Továbbiak »

Kedves József!
A CSOK-os építkezéshez szükséges speciális dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat. Az általános dokumentumokat ITT ismerheti meg.
A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át szükséges számlával igazolni, tehát 30%-nak megfelelő munka önerőből is elvégezhető. Arról, hogy mely tételeket tartalmazhatja az építkezés költségvetése, IDE kattintva tájékozódhat. Ez alapján konyhabútor és beépített szekrény bekerülési költsége nem finanszírozható a támogatásból.
További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt az igényeinek leginkább megfelelő konsrukciókról! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
Vásároltunk egy 1130 nm-es ingatlant, amelyre CSOK igénybevételével szeretnénk építkezni. Az ingatlan földhivatali bejegyzése “kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”. Valójában a telek közművesítetlen és egy 3*5 m-es alapterületű romos vályogház áll rajta és mögötte egy 2*2-es vályog fatároló. Az építendő ház beljebb kerülne és szeretném a meglévő épületet felvonulási épületként használni. Információim szerint a banknak a csok igény benyújtásakor beépítetlen ingatlan kell.
Mi lehet a megoldás?

Kedves Csaba! Nincs olyan megkötés miszerint kizárólag “beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon történhet a CSOK-os építkezés. A vonatkozó kormányrendelet értelmében CSOK akkor igényelhető, ha Önök, mint igénylők vállalni tudják, hogy az építkezés befejezését követően az ingatlan-nyilvántartásban az építeni tervezett családi házuk, lakóházként lesz feltüntetve és a lakóház eleget tesz a kormányrendelet 3. § (1) bekezdés 9. pontjában felsorolt feltételeknek (fenti bejegyzésünkben olvasható) is. A rendelet a fentieken kívül nem határoz meg az építkezés helyszínéül szolgáló ingatlan művelési ágának besorolása vonatkozóan részletszabályt. Mindezek alapján lehetőség van egy teleken belül a meglévő épülettől (amelyet az új ház megépítését követően elbontanak, vagy akár el… Továbbiak »

Generál kivitelező által épített új ikerház esetén mikor kell a kérelmet benyújtani?

Kedves Zsuzsa!
Elsődleges kérdés az lenne, hogy Önök egy generálkivitelező által épített új házat vásárolnak vagy generálkivitelezőve éptítkeznek. Mindkét esetben más az igénylés módja. További, pontos tájékoztatáshoz azonban javasoljuk a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával való egyeztetést. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

2016. május 17-én kötöttünk szerződést a bankkal a folyamatban lévő új házunk építéséhez kapcsolódó CSOK támogatásra és ÁFA kedvezmény visszaigénylésre. Akkor -mivel már túl magas volt az épület készültségi foka- a benyújtott számlák alapján csak az igényelt támogatás töredékét kaptuk volna meg, amit nem fogadtunk el és 2016. június 13-án visszavontuk a kérelmünket. Az épület 2016. július 27-én megkapta a használatba vételi engedélyét. A 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet ránk vonatkozó része – miszerint a már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető, akkor is ha már megvalósult a hitelcél – sajnos nem kapott elég nagy hangsúlyt a sajtóban, a mi figyelmünket… Továbbiak »

Kedves Liza!
Az ügyben a területileg illetékes járási hivatal tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy új házat építtetünk, de eladtuk a régi lakásunk. Még a régi címünk az állandó lakcímünk, de ki kell jelentkeznünk hamarosan. Átmenetileg albérletben fogunk lakni, de ha a tulajdonos nem adja meg az állandó lakcímhez az engedélyt, elbukhatjuk a CSOK igénylést? Egy másik kérdés is lenne, hogy telket vettünk, és az építtetővel aláírtuk pár napja a vállalkozói szerződést generál kivitelezésre, de az e-napló megnyitása csak 2 hónap múlva várható. Ezek szerint nekünk már ketyeg a 120 napos CSOK igénylési határidő? Ha tehát 2 hónap múlva beadjuk a csok kérelmet, már csak 60 nap marad… Továbbiak »

Kedves Dusán!
A CSOK igényléshez mindenképpen szükséges állandó magyarországi lakcímmel rendelkezni. Vásárlási cél esetén feltétel a 180 napos benyújtási határidő. Építkezés esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez tekintettel arra, hogy a támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennálló munkálatok finanszírozására vehető igénybe.

Az volna kérdésem, hogy 2016-ban négy gyermekem után felvettem a csokot használt lakásvásárlásra, de most építkezni szeretnénk.
Megkapnám a 10 milliót?

Kedves Krisztián!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, építkezésre vonatkozó valamennyi CSOK feltétel teljesül, úgy új lakóház építéséhez a 10 milliós CSOK és a korábban használt lakásvásárlásra kapott támogatás különbözetére lehet jogosult. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és/vagy hitelügyintézést is!

Tisztelt CSOK,
Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy építkezés esetén ugye kell lennie 2 év TB jogviszonynak? Ebbe a két évbe beleszámít a főiskolai nappali tagozat elvégzésének ideje vagy a tanulmányok mellett folytatott diákszövetkezeten keresztüli munkavégzés ideje?
Köszönettel: Barbara

Kedves Barbara!
Amennyiben legalább 3 gyermek után kívánják igénybe venni a CSOK-ot, akkor feltétel a legalább 2 éves TB jogviszony. Ebbe az időszakba beleszámít a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmány. Erről bővebb információ IDE kattintva érhető el.

Kedves Szakértő!
Azt szeretném kérdezni, hogy új családi ház építését szeretnénk elkezdeni, 2 meglévő és egy vállalt gyermek. Áfát is szeretnénk visszaigényelni, így van 10+15+5 millió forintunk. A költségvetésünk 35 millió Ft. Így szeretnénk igényelni plusz 5 millió fogyasztóbarát építési hitelt! A jövedelmünk elbírja. A telkünk értéke 9.100.000 Ft. Sajnos nincs semmi önerőnk.
Mi lehet a megoldás, hogy eltudjuk kezdeni az építkezést?
Válaszotokat előre is köszönöm!

Kedves István!
Van olyan bankpartnerünk, ahol a leírtaknak megfelelően, önerő nélkül megoldható lehet az építkezés banki finanszírozása. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készítenek Önöknek! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Nagykorú kedvezményezett gyermeknek be kell-e jelentkeznie az új lakás szerinti lakcímnyilvántartásba?
Köszönettel.

Kedves Tímea!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a kedvezmény folyósításra került, a támogatás igénybevételével vásárolt lakásban a támogatás folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni, ami a lakcímkártya bemutatásával igazolni szükséges. A nagykorú gyermek azonban bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból.

Félkész ház megvásárlására és befejezésére fel lehet venni, mint új ház építésére a CSOK-ot?

Kedves Rita!
A vásárláshoz nem, de a befejezéshez felvehető a CSOK, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. utáni. A további feltételekről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Tisztelt Szakértő.
Idén kezdünk bele a házunk építésébe. Jelenleg nincs gyermekünk, 2 gyermeket szeretnénk vállalni. Ebben az esetben milyen feltételeknek kell megfelelnie a háznak? A házban 3 szoba van, melyből 2 szoba 10-10 nm, míg a harmadik 12 nm. 2 gyermek esetén ez elfogadható, illetve hány szoba szükséges minimum és azoknak mennyi a minimum mérte?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Bence!
Két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 80 m2 hasznos alapterületű lakóház építése szükséges, melynek legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával kell rendelkeznie. Szobaszámra vonatkozó előírás nincsen. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat!

1.6K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x