CSOK építkezésre, új ház építésére 2021

CSOK építkezésre Magyarország területén új lakóingatlan építése esetén a támogatásaz épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek
 • a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső
 • a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK építkezésre szempontjából?

CSOK szempontjából új lakásépítésnek számít az alábbi két eset:

 • július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építése, vagy 
 • a használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – új lakás építéseként CSOK-ot igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély ( január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésitevékenység bejelentése) alapján történt.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő új lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan építése esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése CSOK építkezés esetén

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás építése esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás építése esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK építkezés igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje építkezés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK építkezés kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása építkezés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre és/vagy adó-visszatérítési támogatásra támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK építkezés esetén utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Építkezésre elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Felvehető a 10+15M CSOK építkezésre, ha a telken van már egy hitellel terhelt ház?
  Tisztelt Hitelnet.hu! Kérdésem nagyon speciális lenne, remélem lenne rá megoldás hogy ne maradjak ki az otthon termelési támogatásokból, gyermeket nevelőként. A párommal jövő tavasszal szeretnénk összeházasodni. Ő most 25 éves…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.8K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Válaszát köszönöm. Még annyi kérdésem van, hogy ha édesanyámnak vagy testvéremnek ajándékozom a tulajdonjogaimat, a párommal összeházasodunk, akkor megkaphatjuk a szocpolt?

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnénk igénybe venni a megelőlegező szocpolt, párom jövőre lesz 40 éves és még nem vagyunk házasok. Elég-e a bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy házasodjunk össze még idén?
  A másik kérdésem, hogy mit kell tennem, ha 10 évvel ezelőtt a szülők vettek a testvéremnek és nekem 1-1 lakást, de mindkettőn 50-50 %-os tulajdoni hányadom van, haszonélvezettel terhelve. Ha lemondok az egyikről, úgy megkaphatom a szocpolt? (ha csak 1 lakáson lesz 50 %-os tulajdoni hányadom, az is haszonélvezettel terhelve)
  Köszönöm a válaszát!
  Üdvözlettel,
  Zsuzsa

  Tisztelt Szakértő,
  40 és 44 éves házaspár vagyunk, van 3 gyerekük (2-12 év közöttiek). Szeretnénk vásárolni egy új házat, melynél a mostani lakás (2010-ben vásároltuk) árából (mínusz a jelenlegi hitel) fedeznénk az önerő egy részét, és vennénk fel banki hitelt. A házon kellene ablakokat cserélni, szigetelni és egy kis részét a padlástérnek beépíteni.
  A feleségem nevén van egy családi ház, melyet életjáradéki szerződés útján kapott a szüleitől. Ezt a házat az anyukája lakja életvitelszerűen és haszonélvezeti joga van a házon. Az apukája sajnos már nem él. Az én nevemen van egy fél panellakás, melyet örököltem apukám után. Ezt a lakást anyukám lakja életvitelszerűen és haszonélvezeti joga van a lakáson.
  Fel tudjuk-e venni a CSOK-ot és ha igen, akkor hogyan és mennyit.
  Köszönettel,
  Tamás

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha építkezéshez vesszük igénybe a CSOK-ot, abban az esetben mire használható fel az összeg? (radiátorok, cirkó,…?)
  Köszönöm előre is válaszát!

  Válaszát köszönöm. Még azt szeretném kérdezni, hogy 2 hónapja van munkahelyem, így is igénybe vehető a CSOK?

  Üdvözlöm.
  Én azt szeretném kérdezni, hogy van egy 3 hónapos gyerekem és felvehetem-e a csok-ot lakásépítésre?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlöm.
  Nagyon szépen köszönöm a gyors és megnyugtató választ. Még egy utolsó kérdésem lenne, mivel nálunk a ház központi részében (nappali-konyha-étkező-folyosó) egy épített kályha lesz, a 3 szobát és a fürdőt elektromos fűtőpanelek fogják fűteni, ez ugyebár már nem kifejezetten központi fűtés, viszont a ház bőven A+-os energetikai besorolású lesz, ez akkor viszont már gondot okozhat? Mármint, hogy nem központi a fűtés.
  Tisztelettel.
  Attila

  Tisztel Szakértő!
  Szeretnénk lakásunkat értékesíteni, mert a 2 gyermek születése után kinőttük. Első gyermek után jogosultak voltunk utólagos szocpolra, második esetén már nem, mivel a lakás szobaszáma nem felelt meg a feltételeknek.
  Építkezni szeretnénk, a telket a napokban fogjuk megvásárolni, de az építkezés teljes lebonyolításához értékesíteni kell a lakásunkat.
  A lakásértékesítést csak jövő tavasszal szeretnénk, viszont az építkezéshez ősszel már hozzá szeretnénk kezdeni.
  Kérdésem, hogy van-e valami meghatározott időintervallum, ami a lakás értékesítése és az építkezés megkezdése között eltelhet? Mikor érdemes megigényelni a CSOK-ot második gyermek esetén?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Cím!
  Van a tulajdonunkban egy ház, amit nagyobbra cserélnénk. Mostani ingatlanunkat testvérem megvásárolná. A vásárlás összegét mi az új ház vásárlásába felhasználnánk. Három gyermekünk után a csok-ot igénybe vehetjük? Azt olvastam, hogy nem vehetek belőle olyan házat, aminél az eladó közeli hozzátartozó, de én a régit eladhatom neki? És a féltestvér (csak anyukánk közös) közeli hozzátartozónak minősül, vagy csak hozzátartozó?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdésem, hogy bővítésre igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot, ha én már elmúltam 40, viszont élettársam még nem, két gyermekünk van, élettársam gyesen van a kisebbikkel, nekem van bejelentett munkahelyem, viszont a házat amit egy kis szobával szeretnénk bővíteni az élettársam vette részletfizetésre, nekem tulajdonjogom nincs benne, és a munkálatokat most kezdenénk?

  Szép jó napot!
  Kérdésem az lenne, hogy könnyűszerkezetes ház építésére is meg lehet igényelni a "csok"-ot? Valamint, hogy ne kelljen külön telket is vásárolni, a szüleim telkén építkezhetünk, ha ők is ott laknak csak külön házban?
  Köszönöm válaszát.
  Minden jót!

  Köszönöm a válaszát!
  Üdvözlettel.
  SR

  Ha haszonélvezettel terhelt, akkor is?
  Köszönettel.
  SR

  Tisztelt Szakértő!
  Az ingatlan feleségem nevére egyeneságon került öröklés útján tavaly decemberben. Ha kizáró ok, akkor vissza kell adnia a házat a szülők nevére? Viszont a Bank azt kérte, hogy a 2 adóstárs legyen a tulajdonos az ingatlanban.
  Köszönettel.
  SR

  A feleségemnek van egy háza, melyben a szülei, mint haszonélvezők laknak. 1 házban vagyunk 6-an bejelentkezve (2 idős nagyszülő – 2 szülő – 2 gyermek)
  A kérdésem az lenne, hogy műszakilag külön bejáratú új házrészre felvehető CSOK és lakáshitel július 1-től? Az én nevemen nincs semmi és szocpolt sem vettünk idáig igénybe. Teljes vagy félszocpol jár ilyenkor?
  A meglévő házra szigetelés, ereszcsatorna és tetőrendbetétel is vár, de nem tudom, hogy ezt is beleveszi-e a Bank, mint felújításra, lakáskorszerűsítésre felvett hitelt vagy a hozzáépített új házrészt nézi csak? Érdemes-e ezt a házrészt is belevennem a lakáshitelbe vagy nem függ össze a 2 házrész ilyenkor?

  Tisztelt Szakértő!
  Megpróbálom tömören a lényeget leírni. A párom és én 40 év alattiak vagyunk. Májusban fogunk összeházasodni. A párom előző kapcsolatából született 6 éves gyermeket közösen neveljük. Még 2 közös gyermeket tervezünk. Családi házat tervezünk vásárolni, amiben kettőnknek összesen 50% tulajdona lesz 25-25 arányban, a másik 50% pedig a párom édesanyja, illetve öccse tulajdonát fogja képezni. A ház jól elszeparált, külön bejárattal rendelkező tetőterében fogunk a párommal és a gyermekkel élni. A kérdésem: 2 millió forinttal számoltunk ugye a leendő 2 gyermekkel együtt. Az egész ház négyzetméterét alapul vehetjük vagy csak azokat a részeket, amiket ténylegesen mi lakunk?

  Tisztelt Szakértő!
  2007 szeptemberében kaptuk meg a családi házunk (ráépítés a szüleim házára) építési engedélyét. Akkor mivel nem voltunk házasok, nem tudtuk igényelni a szocpolt, így építési célú szabad felhasználású hitelből építkeztünk. Az ingatlan még most sem készült el 100%-ban, csak annyira, hogy beköltöztünk. De 2 szoba még nincs kész. Mivel egy szoba, konyha fürdő kész volt. Megkaptuk a használatba vételit. Azóta összeházasodtunk, született egy gyermekünk, és szeretnénk majd még egy gyermeket. Időszerű lenne a 2 szoba befejezése, illetve a külső hőszigetelés és vakolás is, mert az sincs még meg. A kérdésem az lenne, hogy hogyan oldható az meg, hogy az ingatlan építését csok igénybevételével fejezhessük be.
  Segítségét előre is köszönöm.

  Kedves Válaszoló!
  Olyan kérdésem volna, hogy én gyesen vagyok itthon, párommal 5 éve élettársi kapcsolatban vagyunk. Sajnos nincs bejelentett munkahelye, de a tb 180 nap megvan, meg lesz is fizetve. Jogosultak vagyunk-e rá? 1 gyerekünk van, de 2-re szeretnénk igénybe venni használt házra.
  Köszönöm.

  Tisztelt Címzett!
  Az építési engedélyt két részben kértük, 1 fokozat a földszint beépítése (hogy be tudjunk költözni), a 2 . fokozat az emelet beépítése, hogy majd évek múlva, amikor a gyerekek nagyok lesznek, akkor kialakítjuk majd azt is. Földszint adatai: előterasz 2,96 m2, előszoba 5,71 m2, lépcsőház 8,33 m2, szoba 7,5 m2, nappali 23,99 m2, folyosó 7,27 m2, szoba 13,72,m2, konyha-étkező 26,06 m2, gardrób 6,22 m2, fürdőszoba 12,78 m2, wc 2,20 m2,fűtéshelység 4,18 m2, előtér 1,54 m2, gépkocsitároló 28,96 m2. A tetőtéri ép.részen: közlekedő 24,79 m2, szoba 16,35 m2, szoba 15,55 m2, fürdőszoba 7,49 m2, gardrób 6,03 m2, erkély 10,35 m2, padlástér 8,39 m2. Az első fokozat beépítésére lehet kérni szocpolt? Tápiószele a helyszín. Van egy gyermek és bevállalunk még egy gyermeket.
  Segítségét és válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Edit

  Kedves Válaszadó!
  2 évvel ezelőtt kezdtünk el építkezni, még nem vagyunk házasok, de tervezzük az esküvőt. Az a kérdésem lenne, hogy esküvő után igényelhető-e így a támogatás, hogy már elkezdtük az építkezést?
  A másik kérdéses pont az, hogy gyermekünk nincs, de egy gyermeket szeretnénk, így is jogosultak vagyunk a támogatásra? Ha igen, hány éven belül kell megszületnie a kicsinek?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Szakértő!
  Azt szeretném kérdezni, hogy újépítésű ingatlant vásárolunk (100 m2), amire szeretnénk szocpolt felvenni. 1 gyermekünk van és 1-et vállalnánk még. Lakáshitelt nem, csak Fundamentás hitelt veszünk fel. Ebben az esetben hol kell ezt intézni? És még a régi Szocpol vonatkozik ránk? Vagy jobban járunk, ha megvárjuk az újat?
  Köszönöm a segítséget!
  Dóra

  Kedves Hitelnet!
  Az élettársam 2010-ben vásárolt egy 1950-ben épült házat, melynek építési engedély szerinti bővítését az előző tulaj megkezdte. A bővítés kivitelezése félbe maradt, az ingatlanra használatba vételi engedélye jelenleg nincs (a bővítés építési engedélyének életbe lépésével a használatba vételi engedély automatikusan törlődik). Kérdésem az lenne, hogy új ingatlan vásárlására igénybe tudjuk-e venni a szocpolt, vagy csok-ot. Három kiskorú gyermekünk van.

  Kedves Hitelnet!
  2006-ban igényeltem szocpolt két gyermekem után használt ház vásárlásra.1.200.000 Ft volt. Időközben külön váltunk a párommal és az ingatlant eladtam. A rávezetett szocpolt felfüggesztettem 2009. szeptemberben 3 évre építkezésre. Sajnos ez nem következett be, ezért a szocpol vissza lett fizetve. Azóta született még egy gyermekem. Az lenne a kérdésem, újra igényelhetem-e házépítésre 2015. júliusban a szocpolt 3 gyermek után, ha egyszer két gyermek után már igényeltem, de vissza is lett fizetve?
  Köszönöm válaszát.

  A kérdésem az lenne, én 46 éves vagyok, a feleségem 44, van 3 gyerek 19, 10, 5 évesek, van lakásunk és építkezünk. A terv és az új ház a feleségem nevén van és szeretnénk igénybe venni a szocpolt. Ez hogyan lehetséges? Semmi kölcsön nincs az új házhoz, minden ez idáig önerőből ment. Ezidáig tető alá tudtuk hozni és szeretnénk befejezni és jól jönne ez a pénz is. A feleségem nem dolgozik, én meg nem itthon dolgozok, hanem külföldön és külföldi cégnél.

  Kedves Hitelnet!
  8 éve 1/4 részben örökölt ingatlant tavaly (2014-ben) eladtuk. Most kezdtem építkezni, és ha eléri a megfelelő készültségi fokot a ház, igénybe kívánom venni a CSOK-ot. Akkor nekem bizonyítani kell, hogy az örökölt ingatlan eladási ár 1/4 része belekerül az építendő ingatlanba? Ha ez tényleg a feltétele, hogyan tudom ezt fizikailag igazolni stb.

  Tisztelt Hitelnet!
  Tavaly augusztusban kezdtünk építkezni és ezzel együtt a hitel és szocpol igénylési folyamat is elindult, de sajnos elhúzódott és nem is sikerült megállapodnunk a bankkal. Fundamentán keresztül végül sikerült felvennünk a szükséges összeget, azonban a ház időközben elkészült, lakhatási engedély még nincs.
  Ilyen esetben is igénybe tudjuk venni a szocpolt?
  Köszönettel.

  Tisztelt Cím !
  Új építésű lakást vásárolnánk, melynek az alapjai kerültek most lerakása. Férjem 2015. december16-án lesz 40 éves, én pedig 35 október 8-án. Előszerződést kötnénk a lakásra és 1 illetve 2 gyermek vállalása esetén milyen összegű vissza nem térítendő támogatást kaphatunk, illetve mikor, milyen papírt kell beadnunk és hová?
  A lakás Sopronban épül. Kérdésem még, hogy mindkettőnknek van jelenleg Budapesten egy kis lakása 30 illetve 35 m2, ebben az esetben is adható a szocpol? Még nem vettük igénybe.
  A fentiekre vonatkozó szíves válaszukat várva,
  Üdvözlettel,
  Magdolna

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődni szeretnénk azzal kapcsolatban, hogy a párommal (26 évesek vagyunk) van egy használt lakásunk, amit 2014 szeptemberében vásároltunk, és van egy üres telkünk, amit 2014 májusában. Most várjuk első babánkat és szeretnénk elkezdeni építkezni vagy felújítani a lakást. Ez attól függ, hogy a családjaink mennyiben tudnak támogatni.
  Ezeket a tényezőket figyelembe véve, tudunk szocpolt igényelni? 3 gyereket szeretnénk, így a megelőlegező szocpol is szóba jöhet?
  Köszönettel:
  Nóra

  4 gyerek van, még egyiknél sem lett igényelve. Élettársi kapcsolatba élünk 9 éve. Az ingatlan, amire szeretnénk igénybe venni az ez lenne, mert fel kéne újítani meg bővíteni, vagy erre a telekre építeni egy új energetikai házat. Szeretnénk megtudni a pontos feltételeket az igényléshez. Én tulajdonos vagyok ebben az ingatlanban, de a párom és a 4 gyerek nem.

  Telket vásároltunk, melyen egy 100 éves tömésház áll. Jelenleg lakható, mert lakhatóvá tette az előző tulajdonos.
  2 kiskorú gyermekünk van, 10 éves kisfiú és 12 éves kislány, akiket nem akarunk ilyen régi házban felnevelni, szeretnénk külön szobát biztosítani számunkra és természetesen nekünk – a szülőknek is legalább egyet.
  Van benne egy – mai szóhasználattal – nappali, konyha, étkező egy helyiségként, ennek két oldalán 1 – 1 szoba, fürdőszoba.
  Kb 90 – 100 m2-es házat szeretnénk építeni a régi helyett. Mindketten 40 év alattiak vagyunk. Milyen összegű szocpolhoz, illetve hitelhez juthatunk? Mindketten dolgozunk, 180 -200.000 Ft/hó jövedelmünk van.
  Köszönöm segítségüket.

  1.8K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x