CSOK építkezésre, új ház építésére 2020-ban

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén új lakóingatlan építése esetén a támogatásaz épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából új lakásépítésnek számít az alábbi két eset:

 • július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építése, vagy 
 • a használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – új lakás építéseként CSOK-ot igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély ( január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építésitevékenység bejelentése) alapján történt.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Fontos!

A két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

Tehát csak abban az esetben minősül új lakásnak a tetőtér beépítésével vagy az emeletráépítéssel létrehozott lakás, amennyiben legalább kettő, új önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre a tetőtérben vagy az új épületszinten.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan építése esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás építése esetén

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás építése esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ § szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 5. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásépítés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása lakásépítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Utolsó módosítás: 2020. június 11. csütörtök

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Brigi szerint:

2020-08-31 - 08:46

Kedves Hölgyem/Uram!
Olyan kérdésem merült fel, hogy ha nagybátyám házát megveszem a babaváróból (azt már folyósították részünkre), és utána ezt a házat leveretem és újat építettek a helyére, akkor az új ház építésnek számít a CSOK szemszögéből? Van-e valami különleges eljárás ilyen ügyben?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2020-09-03 - 10:28

Kedves Brigi!
Ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható, akkor a meglévő alapokra építendő új házra már igényelhető a CSOK. Bővebb leírást erről IDE kattintva olvashat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Katalin szerint:

2020-08-31 - 08:35

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem a következő: új ház építésénél gyerekenként hány nm a minimum szobaméret?
Köszönöm a választ.

Hitelnet szerint:

2020-09-02 - 11:44

Kedves Katalin!
Új lakóház építésnél a Minimális hasznos alapterület 3 gyermek esetén 90 m2. A szobák méretére nincs előírás. Bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Edina szerint:

2020-08-19 - 08:09

Tisztelt Hitelnet!
Találtunk egy olyan ingatlant , amely nagyon rossz állapotban van, teljes átépítésre szorul. (Csak néhány fal maradna.) Ilyen esetben lehet új építésű ingatlannak tekinteni az épületet, ezáltal a teljes CSOK összeget igénybe venni 3 gyermek esetében? Jelenlegi formájában lakhatatlan.
Tisztelettel:
Edina

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-19 - 10:00

Kedves Edina!
Az új lakásra vonatkozó CSOK akkor lenne igényelhető, ha legfeljebb a meglévő alap maradna. Ha néhány fal marad, az már nem minősül új lakásépítésnek. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Szabolcs szerint:

2020-08-14 - 11:53

Tisztelt Hitelnet!
Sógoromékkal vennénk közösen egy telket, amire ikerházat építenénk. Nem generalkivitelezővel szerződnénk, hanem az egyes munkafolyamatokra külön-külön a szakikkal.
Az építkezéshez szükségünk lenne építési hitelre és a csok-ra is.
Milyen lehetőségeink vannak?
Üdv.
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-14 - 12:27

Kedves Szabolcs!
Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatót. Ehhez bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

László szerint:

2020-08-07 - 09:04

Üdvözlöm,
A kérdésem az lenne, hogy igénybe tudom-e venni a falusi CSOK-ot abban az esetben, ha az ingatlanépítési engedélye több mint 10 éves, de nem lett felépítve.
Van-e lehetőség a 10+15 milliót fölvenni?
A segítségüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
László

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-07 - 13:32

Kedves László!
Új lakóház építéséhez a normál CSOK igényelhető, ám csak akkor, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30-án vagy azt követően került kiadásra. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

László szerint:

2020-07-29 - 22:10

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az volna, hogy az építéshez igényelhető CSOK önmagában 4 gyermek esetén 10 millió forintot jelent. Hitelfelvétel nélkül is igényelhető ez a támogatás abban az esetben, ha a különbözet ami az építkezéshez szükséges rendelkezésre áll?
Köszönette
László

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-31 - 09:51

Kedves László!
A CSOK hitel felvétele nélkül is igénybe vehető, ha az építkezés szükséges önerő rendelkezésre áll.
Szakértőink készséggel segítenek Önöknek a teljes körű, díjmentes CSOK ügyintézésben is. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Boglárka szerint:

2020-07-22 - 13:49

Tisztelt Hitelnet!
Az iránt érdeklődnék, hogy a CSOK akkor is igénybevehető-e, ha az új ház építésének generál kivitelezését nem magyarországi, de magyar telephellyel is rendelkező cég végzi?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet szerint:

2020-07-23 - 09:47

Kedves Boglárka!
Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Balázs szerint:

2020-07-02 - 23:15

Tisztelt Hitelnet!

Tavaly szerződtem CSOK hitelre illetve 3 millió Ft ÁFA visszatérítésre. Jelenleg még nem hívtam le egyetlen egy forintott sem, mivel várhatóan nyár végére költöm el az önerőmet és akkor fogok menni a bankba a számlákkal. Az építkezés során több előre nem látható kiadás is felmerült és várhatóan még lesznek plusz kiadások. Önök szerint van rá mód hogy a 3 millió Ft ÁFA-t módosítsam 5 millió Ft-ra?

Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Balázs

Hitelnet szerint:

2020-07-03 - 09:35

Kedves Balázs!
Információink szerint az első részfolyósításáig elvileg van lehetőség a benyújtott költségvetést módosítani. Javasoljuk, hogy forduljon az érintett bankhoz bővebb információkért.

Vince szerint:

2020-06-30 - 13:30

Tisztelt Hitelnet!

Azt szeretném kérdezni, ha olyan telket veszek, amin a sáv alapok megvannak és kész terv van a házépítésre, de újra kell terveztetni, mert olyan régen kezdték el építeni, ebben az esetben CSOK igénylés szempontjából új építésnek minősül? Igényelhetek rá 10 millió forintot 3 gyermek után?
Köszönettel:
Vince

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-03 - 12:19

Kedves Vince!
Ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. előtti, akkor a CSOK nem vehető igénybe.
További tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesesn vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Tímea szerint:

2020-06-29 - 06:46

Üdvözlöm!
Decemberben kaptuk meg a használatbavételi engedélyt, új építésű házunkra! Sem Csok, sem hitel nem lett igényelve az építéshez. Most viszont kiderült, hogy babát várunk. Nincs kerítés, járda, gépkocsi beálló és csak félkész garázsunk van!
Érdeklődni szeretnék, hogy valamilyen módon juthatunk-e bármilyen állami támogatáshoz?
Köszönettel: Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-29 - 10:50

Kedves Tímea!
A használatbavételi engedély megszerzése után már nem nyújtható be a CSOK kérelem építkezés esetén. Megoldás lehet esetleg babaváró hitel felvétele. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Timi szerint:

2020-06-21 - 07:59

Kedves Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, hogy ha szeretnénk új ház építésre három gyerek után (2,5; 17; 18,5 évesek, nappali rendszerű oktatásban vesznek részt) felvenni a CSOK-ot, az érvényes a könnyűszerkezetes ház építésére is? Illetve a másik kérdésem, hogy a gyerekek hány éves koráig vehető igénybe. Nagyszülő együtt költözhet a családdal? (Most is együtt élünk.)
Köszönettel.
Timi

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-30 - 06:22

Kedves Timi!
A CSOK könnyűszerkezetes ház vásárlásához is igényelhető. Az eltartott gyermekek 25 éves koráig igényelhető a támogatás. Arról, hogy a nagyszülő együtt költözése lehetséges-e a támogatott ingatlanba, az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

Gábor szerint:

2020-06-18 - 04:53

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy idegen ingatlanon végzett beruházás esetén is igénybe vehető-e a CSOK. Az ingatlan tulajdoni lap szerint “kivett egyéb épületek garázs és udvar”. Az ingatlan egy cég tulajdona. Megállapodás szerint a tulajdonos cég bérleti díj fejében hozzájárulna ahhoz, hogy én magánszemélyként lakóházat építsek az ingatlanra, míg a cég a jelenlegi épületeket használná.
Üdvözlettel:
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-18 - 14:13

Kedves Gábor!
Az építkezés helyszínélül szolgáló teleknek az Önök tulajdonában kell lenni. Az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Norbert szerint:

2020-06-02 - 20:58

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy melyik opciónak minősül új lakás építésén belül, egy meglévő megosztási szerződéssel rendelkező osztatlan közös tulajdonú házra (2 kialakított lakás) történő lakásépítés. Az osztatlan közös tulajdonban nincsen tulajdonjoga az új lakás építtetőjének, de az új lakás építése engedélyezett a meglévő ház tulajdonosai által.
Felvehető-e a CSOK ilyen esetben? Természetesen külön bejárattal megközelíthető és külön közműkapcsolódással készülne el az új lakás.
Köszönöm előre is válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 11:47

Kedves Norbert!
A fentiek szerint kialakításra kerülő lakás CSOK szempontból nem minősül új lakásnak, tehát az emelt összegű CSOK nem vehető igénybe. Erről további részlete tájékoztatást IDE kattintva olvashat. További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Károly szerint:

2020-06-02 - 06:42

Meglévő ingatlanunkat szeretnénk bővíteni úgy, hogy 3 db fal maradna meg, a többi bontásra kerülne. Új falakat és tetőt kapna, szóval teljesen átépítenénk.
Mennyi csokot igényelhetünk így?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-02 - 10:14

Kedves Károly!
Átépítésre a támogatás nem igényelhető. A leírt munkálat nem minősül bővítésnek. Az új lakásépítésre vonatkozó CSOK lenne igényelhető akkor, ha minden fal lebontásra kerülne és a meglévő alapra történnek az építés. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Gergő szerint:

2020-05-28 - 06:31

Tisztelt Cím!
Azt szeretném megkérdezni, hogy tehetek-e az ellen valamit, hogy építési hitelnél a bank 99,7%-nál visszatartja az utolsó részfolyósítást? A ház felépült, lakhatási engedéllyel rendelkezik, illetve a térkép feltüntetés is megtörtént. Egyetlen dolog hiányzik az a külső színezés, ezen kívül minden 100%-os készültségben van.
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 11:42

Kedves Gergő!
A hitelintézettel kötött szerződést kellene megnézni, hogy mit tartalmaz az utolsó részfolyósításra vonatkozóan.

Roberta szerint:

2020-05-06 - 13:44

Üdvözlöm!
Új építésű lakás hitele és támogatása átvihető új ház építésére?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-06 - 14:55

Kedves Roberta!
A támogatás másik ingatlanra történő átjegyzésével kapcsolatban IDE és IDE kattintva tájékozódhat.
A hitel olyan ingatlanra vihető át, amely már rendelkezik használatbavételi engedéllyel. Amennyiben a meglévő lakás eladásra kerül, az új építése pedig még folyamatban van, akkor átmeneti megoldás egy harmadik ingatlanra (pl. szülői ingatlan) történő átjegyzés lehet. Ennek azonban költségvonzata is van (zálogszerződés módosítása, közjegyzői okirat módosítása, értékbecslés, földhivatali költségek, stb.)

Gabor szerint:

2020-04-14 - 15:26

Tisztelt Hitelnet!

Olyan kérdéssel fordulok ÖnÖkhöz, hogy mi számít új ingatlannak a CSOK szabályai alapján. Ha például van egy telkemen egy almatárolónak minősített, de valójaban lakóépület az minek számít? Ha esetleg le akarnam bontani és új házat építeni rá, az újnak számít-e?

Válaszukat előre is köszönöm.

Gabor

Hitelnet szerint:

2020-04-15 - 08:09

Kedves Gábor,
A pénzügyminisztériumi tájékoztató szerint építés esetén új lakásnak minősül:
az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel , amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles.
Ez függ attól, hogy a rendezési terv alapján milyen típusú ingatlan építhető adott telekre. A területileg illetékes építési hatósághoz kellene bemenni és megkérdezni, hogy adott telekre építhető-e olyan ingatan, ami lakóházként kerülne majd feltüntetésre.

Gabi szerint:

2020-04-01 - 22:14

Jó estét kívánok! Gabi vagyok es érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csok igényelhető-e ház építésre?

Hitelnet szerint:

2020-04-02 - 09:58

Kedves Gabi,
Falusi CSOK kizárólag Használt lakás vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítésre, illetve Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén igényelhető. A Falusi CSOK további feltételeiről IDE kattintva olvashat.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA