CSOK építkezésre, új ház építésére 2020-ban

CSOK-Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – új lakásépítést érintő – módosításai a következők:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásépítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül.

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

Változás a 3 vagy többgyermekes családok CSOK igényléséhez kapcsolódó otthonteremtési hitellel összefüggésben

A 3 vagy többgyermekes családok otthonteremtési hitelébe – a hitelképesség javítása céljából – bevonható nem támogatott személy hiteladós.

A nem támogatott személy hiteladós e kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és teljesíti az alábbi feltételeket:

Teljes bizonyító erejű magánokiratban

 1. nyilatkozik arról, hogy nem kötött a 16/2016 Kormányrendelet szerinti kölcsönszerződést és
 2. vállalja, hogy
 3. ba) a későbbiekben sem köt e rendelet szerinti kölcsönszerződést,
 4. bb) nem támogatott személy hiteladósként további e rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel és
 5. bc) nem létesít lakóhelyet az e rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, valamint
 6. hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a járási hivatal és a Kincstár részére.

Megszűnik az alábbi felróhatósági szabály:

A 2018. március 15. előtt hatályos CSOK rendelet az alábbiak szerint rendelkezett:

Ha a 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönének folyósítása a kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

Mi változott a CSOK esetében  2017. január elsejétől?

A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is igénybe vehető volt.

A 2016. szeptember 16.-tól hatályos CSOK rendelet változásai:

CSOK osztatlan közös tulajdonra használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan építéséhez is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igénybe veheti a kedvezményt az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok – akkor is, ha az építési cél időközben megvalósult – akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással került elutasításra a CSOK kérelem.
 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanokra is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Február 10-én került kihirdetésre az új lakás vásárlásához, építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet, mely alapján összefoglaltuk a CSOK igénylés legfontosabb feltételeit.

Mire igényelhető a CSOK építkezés esetén?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan építése esetén 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is, 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető
 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez

Mit jelent az új építésű lakás?

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Mi tovább előírásoknak kell teljesülni új lakás építése esetén?

2008 július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez igényelhető.

Félkész lakóingatlan finanszírozása

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

CSOK összege építkezés esetén

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterületa lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
 • a 25. életévét még nem töltötte be,
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást építkezésre?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Építkezés esetén hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK építkezésre utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan építkezés esetén:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Az építendő lakás bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • A felépített lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • Legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei építkezés esetén:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek új ház építése esetén

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

CSOK folyósítása építkezés során

Új lakás építése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A CSOK utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Lakáépítési kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések építkezésre igényelhető szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2020. február 13. csütörtök

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Dóra szerint:

2018-11-16 - 08:38

A kérdésünk, hogy igénybe vehetjük-e a 10M Ft-os állami támogatást egy olyan ingatlanra, mely bontásra van ítélve. Esetleg az alapokat meg lehetne tartani, mivel azok rendben vannak. A ház jelenleg lakatlan, így az állapota leromlott.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:00

Kedves Dóra!
A CSOK rendelet értelmében az az ingatlan minősülhet újnak, amelyet az alapoktól kezdve újonnan építenek. A meglévő ingatlan elbontása után, új alappal történő építkezés esetén lehetséges tehát az új lakásra vonatkozó CSOK igénybevétele. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Kata szerint:

2018-11-15 - 14:25

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy az az ingatlan, melynek pusztán az alapozása van meg, illetve állnak a falai, de lakhatásra jelen állapotában, közművek bevezetésének, valamint burkolatok hiányában alkalmatlan és az építése évekkel ezelőtt leállt, ezek teljes körű befejezésével tekinthető-e újépítésű családi háznak.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-15 - 15:01

Kedves Kata!
A befejezéshez akkor igényelhető az új lakásra vonatkozó CSOK, ha az ingatlan eredeti építési engedélyét 2008. július elsejét követően adták ki.

Dalma szerint:

2018-11-06 - 14:15

Gerendaház építtetésére is igénybe lehet venni a CSOK-ot?
Abban az esetben is ha a kivitelező nem magyarországi cég?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 14:43

Kedves Dalma!
Gerendaház építésére is igényelhető a CSOK, amennyiben az ingatlan megfelel minden CSOK feltételnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
A CSOK igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója a (7) bekezdés szerinti időpontban az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Ez alapján a magyar adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő kivitelező által kiállított számla nem fogadható el.

Katalin szerint:

2018-10-30 - 14:26

1999-ben két gyerekre megkaptuk a szocpolt, 1 200 000 Ft-ot, majd 2005-ben a harmadik gyermekünkre is. + 700 000 Ft-ot, mert bővítettük az otthonunkat. Új házat szeretnénk építeni. Két gyermekünkre (17, 19 évesek) megkaphatjuk-e a CSOK-ot? A legnagyobb gyermekünk után már nem jár kedvezmény, 27 éves. Úgy hallottuk, hogy csak a három gyerekesek kaphatják meg a különbözetet. Két gyerek esetében ez 2 600 000 – (1 000 000 + 700 000) = 900 000 Ft lehetne. Ezen kívül még az lenne a kérdésem, hogy ha felvehetjük a CSOK-ot, azt megkaphatjuk e külterületen épített új házra is. 7000 m2 a telek 210 m2 beépíthetőséggel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 11:24

Kedves Katalin!
Kétgyermekesek is jogosultak lehetnek CSOK különbözete, ám annak összegéből valamennyi korábban kapott szocpol összegét – vagyis adott esetben 1.900.000 Ft-ot – le kell vonni.
Amennyiben az ingatlan elkészültét követően lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban és az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételek is teljesülnek, úgy igénybe vehető a kedvezmény.

Zsóka szerint:

2018-10-13 - 14:41

Két kis gyerekkel árván maradt apa, a ház falai állnak, hogyan kérje a Csok igénybevételét?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-13 - 14:53

Kedves Zsóka!
Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Csak CSOK igénylés esetén célszerű volna közvetlenül valamelyik hitelintézethez fordulni. Amennyiben kölcsönt is szeretne igényelni az apuka, úgy kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fognak tájékoztatást nyújtani az elérhető építési hitelekről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Vali szerint:

2018-08-30 - 19:18

Köszönöm a válaszukat! Az első kérdésemmel kapcsolatban: a CSOK szerződést kéri a bank tőlünk ellenjegyeztetni. Hitelt nem vettünk fel mellé, csak CSOK-ot igényeltünk.
Kérheti? Ez a mi költségünk és feladatunk?!
Köszönöm előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-03 - 08:39

Kedves Vali!
A CSOK szerződés ellenjegyeztetéséről még nem hallottunk. Javasoljuk az ügyben a hitelintézettel való újbóli egyeztetést.

Judit szerint:

2018-08-25 - 05:56

Üdvözlöm,
3 gyermekesek vagyunk, építtetni szeretnénk. Igénybe vennénk a csokot és a plusz 10.000.000 hitelt is. A ház 19 millióba kerülne.
Érdeklődnék, mennyi önerővel kell rendelkeznünk? Telek megvan! A kivitelező és tervező kifizetve!
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-25 - 06:07

Kedves Judit!
A 3 gyermek után járó 10 milliós CSOK és a hozzá kapcsolódó maximum 10 millió forint összegű (19 milliós költségvetés esetén 9 millió forint) hitel fedezi a 19 milliós költségvetést, így a bekerülési költség finanszírozásához nem szükséges önerő. A kivitelezőnek azonban utólagosan, egy-egy elvégzett munka után tudnak majd fizetni, mivel a finanszírozás utólagos.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Vali szerint:

2018-08-24 - 12:07

Tisztelt Hitelnet!
Tetőtér bővítésére vennénk igénybe 3 gyermekünk után CSOK-ot. A szerződést már aláírtuk, azt mondták, még felküldik a központba, hogy a bank (régi FHB) jogászai még egyszer átnézzék. Tegnap hívtak a bankból, hogy visszaküldték a szerződést, mert nekünk kell ellenjegyeztetni. Valóban a mi feladatunk és költségünk ez is?
A másik kérdésem a folyósítással kapcsolatos. Bővítésre is az új ház építésére vonatkozó jogszabályok vonatkoznak? Az 1. részfolyósítást csak abban az esetben utalják, ha a teljes költségvetés 70%-os (önerő) részének a 70%-át számlákkal igazoljuk. Muszáj bővítés esetében is a teljes költségvetés 70%-ról számla? Nem elég a CSOK összegéről (az előbbi duplája az utóbbinak)?
Köszönettel: Vali

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-25 - 05:47

Kedves Vali!
Első kérdését nem egészen értjük. A banki kölcsönszerződést kellene Önöknek ellenjegyeztetni?!
Ami a számlabemutatásra vonatkozó előírást illeti, bővítés esetén is feltétel, hogy a támogatott személy a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával igazolja. Sajnos nem elegendő csak a CSOK összegét lefedni számlával.

Júlia szerint:

2018-08-23 - 05:17

Igénybe vehető-e a támogatás, ha a felépíteni kívánt ingatlan nem Magyarország területén lenne? Felvidéken szeretnénk, de minden építkezéshez szükséges anyagot Magyarországról vennénk. Mindketten magyar anyanyelvűek vagyunk. A párom felvidéki, én magyarországi magyar vagyok.
Tehát kiterjedhet-e a támogatás határon túli magyarokra is?
Köszönettel: Júlia

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 05:23

Kedves Júlia!
A CSOK Magyarország területén megvalósuló új lakás építéséhez igényelhető.

Adrián szerint:

2018-08-17 - 09:13

Tisztelt Hitelnet,
friss házasként két gyermekes Csok-ot szeretnénk igénybe venni (még nincsenek meg a gyerekek) új ház építésére.
A ház m2 méretére van minimum kikötés (két gyereknél nettó 80 m2), de azon belül a szobák számára és méretére is van? Mert három szobásat tervezünk, a szülői háló az 9,8 m2, a gyerekek szobái kb. 10 m2-ek lennének darabonként.
Ez megfelel?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:22

Kedves Adrián!
A CSOK igénybevételével építendő lakóingatlan esetében a minimális hasznos alapterületen kívül alapfeltétel, hogy az ingatlan rendelkezzen 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával. A többi helyiségre vonatkozóan nincsen előírás. A megadott helyiségek alapján igényelhető a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, további feltételek is teljesülnek.

Gilbert szerint:

2018-08-01 - 15:39

Tisztelt Hitelszakértő!
Az Erste Banknál igényeltük a Csok-ot, ahol azzal álltak elő, hogy nem jó az építési engedélyünk, mert egyedül intéztem az igénylést, feleségem csak az utolsó oldalon szerepel mint igénylő. Jogutódlással kéne megváltoztatni az engedélyt. Ez mennyire jogos a részükről?
Üdvözlettel,
Gilbert

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-01 - 22:07

Kedves Gilbert!
Új lakóház építéséhez igényelt CSOK esetén az építési engedélynek valóban mindkét igénylő nevére szükséges szólnia.

Andrea szerint:

2018-07-19 - 04:36

Tisztelt Cím!
Meglévő ingatlan társasház tetője teljesen lebontásra kerül, az alsó és felső résznek külön hrsz-a lesz.
A kérdés: a felső szintre jár-e a CSOK új építésre.
Köszönettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 05:43

Kedves Andrea!
Kérését e hó 7-én és 10-én is megválaszoltuk. A választ IDE kattintva tekintheti meg.

Réka szerint:

2018-07-15 - 08:50

Tisztelt Szakértők!
2016-ban önerőből épült 40% keszültségi szinttel rendelkező családi ház befejezésére igényelhető a CSOK? 70% számlával rendelkezünk, de a munkálatokat egy rokon, a saját cégén keresztül végezte.
Ez kizáró ok lehet? A hátralevő dolgokat egy másik kivitelező végezné.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 06:20

Kedves Réka!
Ha a munkálatokat végző rokon nem közeli hozzátartozó, és a további CSOK feltételek is teljesülnek, akkor véleményünk szerint jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Dániel szerint:

2018-07-13 - 09:51

Üdvözlöm!
CSOK-os családi házam építésében a saját cégem részt vehet a fővállalkozó alvállalkozójaként?
Értelemszerűen a fővállalkozó cégben nincs részesedésem és nincs családi kapcsolat.
Előre is köszönettel:
Dániel

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-19 - 14:08

Kedves Dániel!
Ha az Ön, mint magánszemély építkezéséhez csak a fővállalkozó állít ki számlát, akkor véleményünk szerint működhet.

Adrienn szerint:

2018-06-24 - 19:04

Üdvözöm!
Olyan ügyben kérném a segítségét, hogy van 3 gyerekünk és szeretnénk a csokot igénybe venni. Van egy telkünk, ami külterületnek számít és amin villany van csak bekötve. A pár év alatt 7 új házat húztak fel és olyan már mintha egy utca lenne. 3 percre van a belterülettől. Mindenkinek bevizsgált iható kútvize van, szennyvizet mindenki magának hivatalosan ahogy kell ásatva, betonozva van. Az önkormányzat egyenlőre nem tervezi a beközművesítést. Úgyhogy gáz és szennyvíz csatorna nem várható.
Érdeklődnék, hogy így hogy villany van rajta és kútvizet megcsináltatjuk, igénybe tudjuk-e venni a Csokot?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 05:33

Kedves Adrienn!
Adott esetben a leírt közművekkel lehetséges a CSOK igénylés. Fontos még az, hogy az építendő ingatlan – elkészülte után – lakóházként kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Richard szerint:

2018-06-21 - 09:12

Kedves Szakértő Csapat,
Még egy további kérdésem lenne. CSOK és/vagy ÁFA visszaigényléshez házastársi vagy bejegyzett élettársi viszony szükséges? Amennyiben nekünk egyik sincs (de van közös gyermek), úgy jogosultak vagyunk a CSOK és/vagy ÁFA visszaigénylésre?
Köszönettel: R

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-22 - 05:50

Kedves Richárd!
Meglévő gyermek után igényelt támogatás esetén nem feltétel sem a házastársi, sem a bejegyzett élettársi kapcsolat.

Richárd szerint:

2018-06-21 - 05:43

Kedves Szakértő Csapat,
Én most indítanám el a CSOK folyamatát egy új építésű ikerház féllel kapcsolatosan.
Két kérdésem lenne:
Az egyik az, hogy mi van akkor, ha az épülő új ingatlan csak az én tulajdonomban áll? A páromnak nincs tulajdonjoga benne. Az OTP ugyanis csak úgy fogadja el a kérelmet, ha a párom tulajdonos a leendő ingatlanban.
A másik, hogy az építésről mi összegyűjtöttük a számlákat (anyagköltség), viszont az OTP már nem akarja befogadni az igénylés benyújtása előttieket. Csak az utániakat.
Kérem adjanak tanácsot, hogy mi a teendő a fenti kérdésekben.
Köszönettel: R

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 06:04

Kedves Richárd!
A CSOK rendelet kimondja, hogy a támogatással finanszírozott lakóingatlanban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonrésszel kell rendelkeznie. Jogos elvárás tehát a bank részéről, hogy – akár csak minimális arányban – de párja is tulajdonrészhez jusson.
A vonatkozó kormányrendelet 44.§ (9) bekezdése azt is egyértelműen rögzíti, hogy: “Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.” Így a támogatási kérelem benyújtása előtti számlák is elfogadhatók, az előbbi feltételekkel.

Katalin szerint:

2018-06-21 - 05:40

A csoknak és a hitelnek megfelelnek a feltételeim, de nincs önerőm.
Kérdésem az lenne, van-e olyan bank amelyik utal ki hitelt telekvásárlásra és folyamatosan az építkezésre?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 05:55

Kedves Katalin!
Önerő nélkül a gyakorlatban sajnos nem kivitelezhető az építkezés, mivel a folyósítás készültségnek megfelelően, utólag történik.

Norbi szerint:

2018-06-19 - 18:44

Tisztelt Szakértők!
Azt szeretném kérdezni, hogy épÍtkezésnél a bekerülési költségvetésbe és a 70%-os számlabemutatáshoz be lehet számítani a tervezési, felelős műszaki vezetési és műszaki ellenőri díjakat? Mivel a bank elsődlegesen azt az információt adta, hogy ez nem számít bele.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-20 - 04:57

Kedves Norbi!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit, belevehetők a bekerülési költségbe és az ezekről kiállított számla is elfogadható.

Éva szerint:

2018-06-10 - 09:48

CSOK igénybevételénél mi lehet az épület rendeltetése? Pl. óvoda vagy más?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-11 - 05:00

Kedves Éva!
CSOK igénybevétele esetén az ingatlan rendeltetése kizárólag lakóingatlan lehet.

Natália szerint:

2018-06-08 - 04:56

Az után érdeklődök, hogy van 3 gyermekünk 23, 22, 18 évesek. A legkisebb iskolás, a nagyobbak dolgoznak. Családi házunkat építettük, 1998-ban kaptuk meg a lakhatási engedélyt. Építéshez szocpolt vettünk igénybe a 2 gyermekre 1,2 millió Ft, a 3. gyerekre pedig a meglévő lakáshitelünkből kb. 300.000.- Ft-ot írtak jóvá. Őrá az 1 millió Ft-ot nem kaptuk meg teljesen. Szeretnénk építkezni újra.
A kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a csok és szocpol közötti különbözetre? Szeretnénk a kedvezményes hitet is igényelni. Együtt lakunk és együtt költöznénk a gyerekekkel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-08 - 05:07

Kedves Natália!
A CSOK különbözetre akkor lehetnek jogosultak, ha büntetőjogi felelősségük vállalásával nyilatkoznak, hogy mindhárom gyermek az Önök eltartottja.
Ebben a témában további információt ITT talál.

Nikolett szerint:

2018-06-07 - 05:28

Tisztelt Hitelnet!
4 gyermekünkkel CSOK állami támogatás igénybevételével szeretnénk építkezni.
Kérdésem: férjemnek és nekem is kötelező az ingatlanban tulajdonhányadot szerezni, vagy kerülhet csak az én nevemre?
Köszönettel:
Nikolett

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-07 - 05:31

Kedves Nikolett!
A CSOK igénybevételével építendő lakóingatlan esetében házastársak igénylésekor mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot kell szereznie. Nem lehetséges tehát, hogy csak az Ön nevére kerüljön a ház. Tulajdoni arányra vonatkozó megkötés nincsen, nem kötelező az 50-50% tulajdonszerzés.

Attila szerint:

2018-06-05 - 06:04

Üdvözlöm,
a kérdés az volna, hogy lakóövezeti telken történő építkezésre is igényelhető a csok 3 gyerekkel 10+10 millióra is akár?

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-07 - 05:03

Kedves Attila!
Lakóövezetei telken történő új lakásépítésre is igényelhető a 10+10 milliós támogatás, amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek.

János szerint:

2018-06-03 - 18:05

A meglévő családi házam tetejére emelet ráépítéssel új, önálló közműves, külső lépcsős lakást (eredmény: 2 lakásos társasház?) szeretnék építeni, még nem vagyok 40 éves, de már van 3 gyermekem.
Jogosult vagyok-e a 10+10 milliós CSOK-ra és ha igen, mi módon?
Tisztelettel: János

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-04 - 04:24

Kedves János!
A családi házon megvalósuló tetőtér-beépítéssel létrejövő új lakásépítésre – a CSOK rendelet értelmében – nem vehető igénybe az új lakásra adható támogatási összeg az NGM állásfoglalása alapján: “egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének”. Minderről bővebben “CSOK tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez” címszó alatt IDE kattintva olvashat.

Krisztián szerint:

2018-05-22 - 05:34

A kérdésem a következő lenne.
Új lakás építésére szeretnénk CSOK-ot igényelni. Gyermekünk nincs, de kettőt szeretnénk vállalni.
A mostani, ehhez igényelhető 2,6 millió forint mellé lakáshitelt is felszeretnénk venni.
A lakáshitelhez önerőként számít a CSOK vagy azon felül kell önerőt biztosítani a lakáshitelhez?
Ha nem számít önerőnek a 2,6 millió forint CSOK, akkor miként tudom kérni ennek az összegnek a kifizetését, illetve mennyi idő ennek az összegnek a folyósítása?
Válaszukat előre köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-22 - 05:50

Kedves Krisztián!
Van olyan hitelintézet, amely a vállalt gyermekek után felvehető CSOK összegét nem számítja teherként, de bizonyos készültségi fokot ebben az esetben is el kell érni építkezésnél, mert a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. A szükséges önerő mértéke az építkezés várható bekerülési költsége, területi elhelyezkedése, valamint az igénylők jövedelmi helyzete alapján határozható meg. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink a további részletek ismeretében személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni. Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes.

Kornél szerint:

2018-05-16 - 05:58

Tisztelt Hitelnet!
Új lakóházat építünk 3 gyermekkel, csok-kal + kedvezményes hitel. Generálkivitelező végzi a munkálatokat. A költségvetésben szereplőhöz képest sokkal drágább fűtőkészüléket szereltetünk be, így azt 25%-os áfával kell megvásárolni 5%-os helyett. Ez kb. 400 ezer Ft-os különbséget jelent.
Van lehetőség/érdemes módosítani a csok szerződést ilyen esetben?
Köszönettel: Kornél

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 05:59

Kedves Kornél!
Ha már aláírt szerződésük van, véleményünk szerint nem lehet és nincs is jelentősége annak, hogy emiatt módosításra kerüljön sor.

Tímea szerint:

2018-05-13 - 06:46

2014-ben épült alapot szeretnénk megvásárolni, vezettek építési naplót. Új házat szeretnénk rá építeni. Mire kell figyelnünk, hogy igénybe tudjuk venni a 10 milliót és, hogyan tudjuk ezt bevenni a bekerülési költségbe? Arra gondolok, hogy 70%-ot kell igazolni számlával, hogy az 5%ot vissza tudjuk igényelni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 05:00

Kedves Tímea!
A támogatás az ingatlan tulajdonjogának megszerzése után az építkezés befejezéséhez igényelhető. A készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatni a bank részére az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat. A további munkálatokról költségvetés benyújtása szükséges, aminek szintén 70%-át számlával szükséges igazolni.
5% visszaigénylésére nincs lehetőség. Az adó-visszatérítési támogatás keretében a 27%-os ÁFA tartalmú számlák áfája igényelhető vissza az előírt feltételek teljesülése esetén. Erről bővebben ITT és ITT olvashat.

Tamás szerint:

2018-05-09 - 04:46

Tisztelt Cím!
A leírásukban szerepel az “egyéb építtető” felvitele, mint kötelező elem, ha több építtető van.
Ez a funkció az elektronikus építési naplóban megszűnt.
Ilyenkor milyen lehetősége van az építtetőknek az igazolásra?
Köszönöm!
T.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-03 - 14:59

Kedves Tamás!
Nem tudunk arról, hogy ez a funkció megszűnt volna az építési naplóban. Bővebb tájékoztatást esetleg az építési hatóság tud adni Önnek.

V szerint:

2018-05-04 - 18:10

Kedves Hitelnet,
Családi ház építéséhez szeretnénk CSOK-ot igényelni, azonban a telek tulajdoni lapjára a helyi önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyzett be évekkel ezelőtt első ranghelyre közművesítés végett, amelyből a közművesítést a terület tulajdonosai önerőből VKT-ként megvalósították már, de az önkormányzat nem ismeri ezt el (víz, gáz, csatorna bekötve). Folyamatos a pereskedés az ügyben, de nem közelítenek az érdekek.
Amit már próbáltunk a ranghely csere kérelem benyújtása az önkormányzathoz, de nem járulnak hozzá, KT ülésen elutasították, pedig a ranghely csere két költségvetési szerv között jönne létre.
Önök szerint van járható út, hogy közel 100 család igényelni tudja a CSOK-ot? Esetleg jogorvoslatot lehet kérni valahol? Egyéb ötletet is megköszönnénk.
Üdvözlettel,
V

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-05 - 04:17

Kedves V!
Az Ön által is említett ranghely cserén kívül egyéb megoldást sajnos nem tudunk javasolni adott helyzetben.

László szerint:

2018-04-27 - 06:25

Jó estét kívánok!
A párommal 25 évesek vagyunk, mind a ketten dolgozunk. Nekem van több, mint 2 év munka viszonyom. Van egy telkünk Tápióságon és felépítenénk rá egy házat. Mind a kettőnknek van fundamenta lakástakarékja. Az lenne a kérdésem, hogy a fundamentát és a CSOKOT lehet-e kombinálni, hogy házat építsünk, illetve mennyi önerő kellene egy ilyen beruházáshoz (3 gyermeket is vállalnánk)?
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel:
László

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-27 - 14:16

Kedves László!
Mivel a Fundamenta CSOK ügyintézéssel nem foglalkozik, ezért a támogatás iránti kérelmet – a Fundamenta hiteligényléssel párhuzamosan – valamelyik hitelintézethez nyújtatják be. Az építkezésre vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
A szükséges önerő mértéke egyrészt az építkezés költségvetésétől, másrészt attól függ, mekkora összegű lakáshitelt tudnak felvenni. Ezzel kapcsolatban a Fundamenta tud Önnek pontos tájékoztatást adni a további részletek ismeretében.

A szerint:

2018-04-24 - 21:21

Üdülő övezetben üdülő épület építhető csak. Minden közmű megvan, új építkezés lenne, 3 gyerek megvan.
Igényelhető-e a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 05:45

Kedves A!
A CSOK az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként feltüntetésre kerülő új ingatlan építéséhez sajnos nem vehető igénybe.

Anikó szerint:

2018-04-20 - 05:13

Üdvözlöm!
Építkezés alatt állunk. Önerőből és szabad felhasználású hitelből félig készen is van a ház.
Kérdésem az lenne, igényelhetem-e így is a szocpolt az 1 gyermekemre vagy ehhez szükséges lakáscélú hitel, esetleg igényelhető anélkül is? Ha igényelhető, akkor csak a csok összegének a 70%-át kell-e igazolnom vagy az egész épületnek?
Köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-20 - 06:16

Kedves Anikó!
A CSOK kölcsön nélkül is igénybe vehető. A jogosultsághoz a hitelintézet által elfogadott költségvetés teljes összegének 70%-át szükséges számlával igazolni.

Kriszti szerint:

2018-04-19 - 10:57

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy mi építkezni szeretnénk, 4 gyerekünk van, területünk megvan hozzá. Igényelni szeretnék a CSOK-ot, de csak 10 milliót, hitelt nem szeretnénk hozzá felvenni.
Így megkapjuk-e? Ha igen, kell-e hozzá önerő? Ha igen, akkor mennyi? Mik még a feltételek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-19 - 10:58

Kedves Kriszti!
A 10 milliós CSOK a hozzá igényelhető 10 milliós kölcsön nélkül is igénybe vehető, ha az új lakóház építése csak CSOK-ból és önerőből, kölcsön felvétele nélkül megvalósítható. Önerő biztosan kell hozzá, hiszen 10 millió forintból nem kivitelezhető egy új házépítés. Az, hogy mennyi önerő szükséges, attól függ, hogy mennyi lenne az építkezés költségvetése. A CSOK-ot a hitelintézetek a saját erő beépítése után, készültségi foknak megfelelően utólagosan folyósítják.
A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

József szerint:

2018-04-17 - 11:29

Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudni, hogy ha kérem a 10 millió forintos CSOK támogatást, de a kedvezményes hitelt nem, később kérhetek kedvezményes hitelt az építés befejezéséhez?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-17 - 11:46

Kedves József!
CSOK és lakáshitel iránti kérelem egyidejűleg nyújtható be a hitelintézetekhez.

Ferenc szerint:

2018-04-11 - 08:42

Tisztelt Szakértő,
szabad felhasználású hitelt szeretnék felvenni. A hitelcél építkezés, de mivel szabad felhasználású, így gondolom ez a bank szempontjából lényegtelen, a fedezet számít.
Az építkezés kapcsán szeretném igénybe venni az alábbi kedvezményeket:
– CSOK
– ÁFA-visszaigénylés
– lakás-cafateria
Ha jól tudom, a kedvezményeket igénybe vehetem, ha a költségvetés 70%-ról számlát tudok mutatni.
A fent leírtak megvalósíthatóak? Tehát szabad felhasználású hitel, de közben a kedvezmények igénybevétele.
válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Ferenc

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-13 - 03:53

Kedves Ferenc!
Építkezés esetén az a gyakorlat, hogy az építési hitel fedezete maga az épülő ház. Szabad felhasználású jelzáloghitel fedezeteként azonban csak olyan ingatlan fogadható el, ami már rendelkezik használatbavételi engedéllyel, ez esetben maga az építendő ház nem lehet fedezet. Továbbá a szabad felhasználású hitelek kamata magasabb, mint az építési hiteleké, ezért építési hitelcélt nem célszerű szabad felhasználású jelzáloghitelből finanszírozni.
A hitelkérelemmel együtt CSOK és adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség.
Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott fogják Önt tájékoztatni az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Adrienn szerint:

2018-04-10 - 06:00

Korábbi CSOK igénylés során az ingatlan túl magas arányú készenléte miatt (kb. 80%) elutasították kérelmünket. Ez, illetve a lakhatási engedély megléte vagy nemléte kizáró szempont-e jelenleg; illetve módosult-e az ezekre vonatkozó szabályozás?
Köszönettel: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 12:55

Kedves Adrienn!
A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is igénybe vehető volt. Erre vonatkozó változás nem történt a legutóbbi módosítás során.

Judit szerint:

2018-04-05 - 05:17

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy a CSOK-ot gyorsházak építésére is igénybe lehet venni?
Válaszát köszönöm: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 05:18

Kedves Judit!
A CSOK könnyűszerkezetes ház építéséhez is igényelhető, ha az ingatlan a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi feltételnek megfelel.

Árpád szerint:

2018-04-04 - 13:20

T. Cím!
03.26-i bejegyzésem azóta is válaszadás nélkül moderációra várakozik. Ezen dátumot követően viszont számos bejegyzésre már válaszoltak.
Érdeklődnék, hogy túl nehezet kérdeztem vagy túl mélyre tették levelem a fiókban?
Köszönettel:
Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-04 - 15:42

Kedves Árpád!
Túl nehezet kérdezett. 🙂
A felsorolt költségek nagy része elszámolható, de vannak közöttük olyanok, amelyek biztosan nem számolhatók el, illetve amelyek elszámolhatósága kérdéses. Továbbá a vonatkozó kormányrendelet ugyan kimondja, hogy a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazhatja a költségvetés, de mielőtt válaszadásra kerülne sor, szeretnénk pontosan utánajárni a kérdésnek. Remélhetőleg választ kapunk még a héten a kérdéses tételekre. Addig is megértését és türelmét kérjük.

Árpád szerint:

2018-04-04 - 16:45

Rendben. Köszönöm addig is!

Árpád szerint:

2018-04-05 - 11:11

Tisztelt Hitelnet!
Most kaptam azt az információt, hogy 3 gyermek után csak akkor igényelhető 10 millió Ft, ha az építkezést a szerződéskötés után kezdik el. Már megkezdett építkezésre csak kb. 2-2,2 millió jár, akkor is, ha esetleg a hátralévő költségek akár 10 milliót is kimerítenének. Ezt Önök is meg tudják erősíteni?
Köszönettel:
Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 06:06

Kedves Árpád!
Ez az információ téves. Új lakóház építéséhez igényelt CSOK esetén nincsen olyan szabály, miszerint a 10 milliós CSOK nem vehető igénybe, ha az építkezést a szerződéskötés előtt megkezdik. A vonatkozó kormányrendelet kimondja, a CSOK kérelmet új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Továbbá 2017. január 1-jétől a kedvezmény az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Árpád szerint:

2018-04-06 - 08:51

Tisztelt Hitelnet!
Nagyszerű. Ha ez valóban és 100%-osan téves infó volt, akkor korábbi kérdésem az egyes tételek elszámolhatóságára vonatkozóan továbbra is fennáll. Ha válasszal tudnak szolgálni, kérem majd jelezzenek! Másnak is hasznos információ lehet.
Köszönettel:
Árpád

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 15:23

Kedves Árpád!
Igen, hamarosan jelentkezünk!
Köszönjük türelmét!

Amália szerint:

2018-04-03 - 16:19

Kedves Hitelnet!
Kérdésem lenne, hogy külföldön dolgozó, de magyarországi lakcímmel rendelkező személy 2 kiskorú gyermekkel igénybe veheti-e a CSOK-ot családi ház építéshez? Amennyiben lehetséges, milyen kötelezettségei lesznek a felvételt követően? Gondolok itt az itthoni munkavállalási kötelezettségre, van ilyen?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-03 - 16:21

Kedves Amália!
A jogosultsághoz elfogadható, ha rendelkezik legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal valamely EGT államban, de további feltétel, hogy vállalja 180 napon belül a magyarországi TB jogviszony létesítését. Az építkezésre vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Krisztián szerint:

2018-04-02 - 05:23

Decemberben elindítottunk telekvásárlást Mohácson az önkormányzattól, szántóföldből kellet kivonatni a telket építési telekké. Március 12-én kaptuk meg a határozatot. Közben megvettem a téglát, lábazati anyagot, falazóhabarcsot. Megterveztettük a házat. 4 gyermekünk van, már vettünk fel rájuk szocpolt. Motiváció az volt, hogy a mostani csokból kivonják a régi szocpolt és a különbözetet megkapjuk. Azt számoltuk, hogy a 6,5 millió csok + 5millió Áfa + 10 millió kölcsön = 21,5 millió + amit már megvettünk, fel tudjuk építeni a házat. Erre azzal szembesültem, hogy március 15-el nem igényelhetem meg, így nem tudom felépíteni a házat, kidobtam feleslegesen a pénzt. Az állam nem adott átmeneti időt, amikor megkaptam az építési telekké nyilvánítást, 1 napom lett volna arra, hogy beadjam az építési engedélyt + csok papírokat, ami képtelenség lett volna. Szeretném kérdezni, ebben az esetben mit tudok csinálni, vagy kidobtam az ablakon fölöslegesen a pénzem?
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:35

Kedves Krisztián!
Leveléből sajnos nem derül ki számunkra, hogy mi az a probléma, ami miatt nem tudják igényelni a támogatást a március 15-ei változások következtében.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA