CSOK építkezésre, új ház építésére 2020-ban

CSOK-Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – új lakásépítést érintő – módosításai a következők:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

 1. a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 2. b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

CSOK kérelem elbírálásának határideje

Lakásépítés esetén a kérelem benyújtását követő 60 napon belül.

CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelye

CSOK-kal érintett lakás építése esetén korábban a CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a kedvezménnyel érintett lakás építése érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzhette meg. Az új rendelkezések értelmében, az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog is megelőzheti.

Változás a 3 vagy többgyermekes családok CSOK igényléséhez kapcsolódó otthonteremtési hitellel összefüggésben

A 3 vagy többgyermekes családok otthonteremtési hitelébe – a hitelképesség javítása céljából – bevonható nem támogatott személy hiteladós.

A nem támogatott személy hiteladós e kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és teljesíti az alábbi feltételeket:

Teljes bizonyító erejű magánokiratban

 1. nyilatkozik arról, hogy nem kötött a 16/2016 Kormányrendelet szerinti kölcsönszerződést és
 2. vállalja, hogy
 3. ba) a későbbiekben sem köt e rendelet szerinti kölcsönszerződést,
 4. bb) nem támogatott személy hiteladósként további e rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel és
 5. bc) nem létesít lakóhelyet az e rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, valamint
 6. hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a járási hivatal és a Kincstár részére.

Megszűnik az alábbi felróhatósági szabály:

A 2018. március 15. előtt hatályos CSOK rendelet az alábbiak szerint rendelkezett:

Ha a 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönének folyósítása a kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

Mi változott a CSOK esetében  2017. január elsejétől?

A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is igénybe vehető volt.

A 2016. szeptember 16.-tól hatályos CSOK rendelet változásai:

CSOK osztatlan közös tulajdonra használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan építéséhez is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Építőközösség tagjaként is elérhető a CSOK

Építőközösség tagja is igénybe veheti a kedvezményt az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén

2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok – akkor is, ha az építési cél időközben megvalósult – akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással került elutasításra a CSOK kérelem.
 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanokra is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Február 10-én került kihirdetésre az új lakás vásárlásához, építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet, mely alapján összefoglaltuk a CSOK igénylés legfontosabb feltételeit.

Mire igényelhető a CSOK építkezés esetén?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan építése esetén 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is, 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető
 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez

Mit jelent az új építésű lakás?

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

 • az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító
  • helyiségeinek,
  • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,
  • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,
  • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint
  • a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,
 • a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Mi tovább előírásoknak kell teljesülni új lakás építése esetén?

2008 július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez igényelhető.

Félkész lakóingatlan finanszírozása

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

CSOK összege építkezés esetén

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterületa lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
 • a 25. életévét még nem töltötte be,
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást építkezésre?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Építkezés esetén hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK építkezésre utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan építkezés esetén:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Az építendő lakás bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • A felépített lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • Legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei építkezés esetén:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek új ház építése esetén

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést

CSOK kérelem benyújtásának határideje

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

CSOK folyósítása építkezés során

Új lakás építése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A CSOK utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

Lakáépítési kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések építkezésre igényelhető szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2020. február 13. csütörtök

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Bori szerint:

2019-10-24 - 13:47

Tisztelt Cím,
beadtuk igénylésünket két meglévő gyerekünkre telek utáni áfa visszaigénylésre és CSOKra. Hitelt nem kértünk, önerőből finanszírozunk.
A bankban szembesültem vele, amiről korábban nem tájékoztattak, hogy a CSOK igényléséhez is csak a 27%-os áfát tartalmazó számlákat fogadják el.
Ez a telek esetében okés, teljesül, ellenben a CSOKnak így nem fogunk megfelelni, lévén a legtöbb számlánk 5%os áfás vagy aam.
Rendben van ez így?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-24 - 15:17

Kedves Bori!
CSOK igényléshez elfogadható lenne az 5% ÁFA tartalmú számla is, de ÁFA visszatérítés esetén a költségvetés legalább 70%-át 27% vagy 0% ÁFA tartalmú számlával kell lefedni, melyből ÁFA – értelemszerűen – csak a 27% ÁFA tartalmú számla után igényelhető vissza. Erről bővebb információt ITT olvashat.

Nikolett szerint:

2019-09-18 - 15:30

Kedves szakértő!
Kérdezni szeretnék. Új házat csok igényléssel lehet a meglévő házunkkal egy helyrajzi számon lévő telekre építeni? Az udvarban van akkora hely, hogy nem kellene új telket venni. Nagy dilemmában vagyok, a régit bővítsük, újítsuk vagy épüljünk.
Előre is köszönöm szépen a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 08:55

Kedves Nikolett!
Amennyiben a helyi rendezési terv lehetővé teszi az újabb lakásépítést adott helyrajzi számon, és valamennyi CSOK feltétel teljsül, úgy működhet a CSOK igénybevételével történő építkezés.

Zoltán szerint:

2019-08-05 - 12:20

Üdvözlöm!
Kérdésem egy 2017-ben építési engedélyt kapott, majd 60%-os készültségben abbahagyott házzal lenne kapcsolatban. Semmilyen formában nem érvényesíthető CSOK új lakásépítés címen ennek megvásárlására, majd továbbépítésére?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 13:36

Kedves Zoltán!
A megvásárláshoz nem, azonban a befejezéshez igényelhető lehet a CSOK. Erről bővebb információt fenti bejegyésünkben talál, illetve IDE kattintva olvashat.

Brigitta szerint:

2019-08-03 - 22:37

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy egy hosszú házról lenne szó, ami központi fűtéses. A garázs, tároló ugyanúgy, viszont külön ajtón közelíthető meg mindkettő. Beleszámolják a hasznos alapterületbe? A konyhából ñyílik a szoba, stb., viszont ez a kettő külön ajtón kintről.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 12:43

Kedves Brigitta!
A garázs és a tároló alapterülete nem tartozik be a hasznos alapterületbe.

László szerint:

2019-08-01 - 18:18

Új lakás építéséhez szeretnénk telekrészt vásárolni a szomszédtól. Annak költsége – becsült érték alapján – elszámolható-e az újépítésű CSOK támogatás költségei között?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 10:56

Kedves László!
Telek vételárának megfizetéséhez a CSOK sajnos nem használható fel.

Kinga szerint:

2019-05-10 - 07:58

Kérdésem az lenne, hogy vásároltunk egy használt ingatlan (családi ház), melyhez igénybe vettük a 2 gyermek után járó 1.430.000 Ft-ot. (Meglévő gyermekek). Átgondolás után, a családi házat lebontottuk, és új házat építünk a helyére. Ha visszafizetnénk az 1.430.000 Ft-ot, akkor tudnánk igényelni az új házra járó 2.600.000 Ft-ot (2 gyermek)? Illetve új építésűnek számít-e, ha a régi ház egy részét “csak” lábazatig bontottuk el? A többi részét teljesen.
Köszönettel: Kinga

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 08:54

Kedves Kinga!
A hatályos CSOK rendelet értelmében, amenyiben a támogatott ingatlant az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt lebontják, a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni. Ha tehát nem kérték a felfüggesztést és lebontották az ingatlant, akkor visszafizetési kötelezettségük keletkezett. Ezzel kapcsolatban javasoljuk a területileg illetékes járási hivatal mielőbbi felkeresését.
Információink szerint nem minősül új építésnek, ha a régi ház egy részét csak lábazatig bontották el és onnan építik újra.

Dóra szerint:

2019-05-06 - 18:56

Üdvözlöm,
új ház építésére szeretnénk felvenni a CSOK-ot, azonban a telek nem tud vezetékes gáz hálózathoz csatlakozni.
Természetesen a fűtés ennek megfelelően kerülne kiépítésre.
Ez akadálya lehet az igénylésnek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:22

Kedves Dóra!
Kérdése tegnap 16:01-kor már megválaszolásra került fenti oldalon.

Dóra szerint:

2019-05-06 - 15:34

Üdvözlöm, új ház építésére szeretnénk félvenni a CSOK-ot, azonban a telek nem tud vezetékes gáz hálózathoz csatlakozni.
Természetesen a fűtés ennek megfelelően kerülne kiépítésre.
Ez akadálya lehet az igénylésnek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 16:01

Kedves Dóra!
Nem feltétel, a gáz közmű, más egyedi fűtési mód is elfogadható.

Hajni szerint:

2019-04-30 - 08:52

Üdvözlöm!
Szeretném kérdezni milyen lehetőségeink vannak, ha április 1-ével vásároltunk egy összközműves belterületi telket rajta álló 43 nm-es nyaralóval. A nyaraló egyik része faház, a másik ytong téglából hozzáépített egy szoba kandalló fűtéssel. Fürdőszoba nincs.
Kérdésem, hogy igényelhetünk-e CSOK-ot fürdőszoba és lakótér építésére?
2 gyermekünk van (3.-on gondolkodunk). Házasok vagyunk 40 év alatt.
Gondolatom a következő: mivel nyaraló, ezért új ház építésnek minősülne, ha építkeznénk a CSOK szerint? Az ytongos szobához hozzáépíthetnék, hogy csak a faházrészt bontanám le? De beleszámíttathatnám a lakóházba?
Válaszukat előre is köszönöm:
Hajni

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:05

Kedves Hajni!
Elsőként annak kellene utánakérdezni az illetékes építési hatóságnál, hogy adott telekre milyen megnevezésű ingatlan építhető. Ha a felépült ingatlan lakóházként vagy lakásként kerülne feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban, akkor működhet a CSOK igénylés. Nyaraló megnevezés esetén azonban sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

József szerint:

2019-04-30 - 08:37

Tisztelt Szakértő,
Segítséget szeretnék kérni a következőkben:
– jelenleg mik a hivatalos, CSOK igényléshez szükséges benyújtandó dokumentumok? van esetleg erről egy friss lista?
– építési hitelhez Önök melyik bankot javasolnák, ha a törlesztőrészleten túl a hitelbírálat gyorsasága és folyósítás zökkenőmentessége is fontos? (jelenleg a CIB banknál Magnifica ügyfél vagyok) Értem ez alatt, ha a törlesztőben pár ezer forint a különbség, akkor akár a magasabb javára is döntenénk, ha ott zökkenőmentesebb a folyósítás.
– a CSOK feltételei mennyire engedik meg az önerőből elvégzett (pl. magam festek ki) munkákat?
– mi az, ami elszámolható az építkezéshez nem szervesen kapcsolódó feladatok közül? (pl kerítés? konyhabútor? beépített szekrény? térkövezés? stb…)
Köszönöm szépen a segítségük előre is!
Üdv,
József

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 08:49

Kedves József!
A CSOK-os építkezéshez szükséges speciális dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat. Az általános dokumentumokat ITT ismerheti meg.
A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át szükséges számlával igazolni, tehát 30%-nak megfelelő munka önerőből is elvégezhető. Arról, hogy mely tételeket tartalmazhatja az építkezés költségvetése, IDE kattintva tájékozódhat. Ez alapján konyhabútor és beépített szekrény bekerülési költsége nem finanszírozható a támogatásból.
További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt az igényeinek leginkább megfelelő konsrukciókról! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Csaba szerint:

2019-04-25 - 13:20

Üdvözlöm!
Vásároltunk egy 1130 nm-es ingatlant, amelyre CSOK igénybevételével szeretnénk építkezni. Az ingatlan földhivatali bejegyzése “kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”. Valójában a telek közművesítetlen és egy 3*5 m-es alapterületű romos vályogház áll rajta és mögötte egy 2*2-es vályog fatároló. Az építendő ház beljebb kerülne és szeretném a meglévő épületet felvonulási épületként használni. Információim szerint a banknak a csok igény benyújtásakor beépítetlen ingatlan kell.
Mi lehet a megoldás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 13:29

Kedves Csaba!
Nincs olyan megkötés miszerint kizárólag “beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon történhet a CSOK-os építkezés.
A vonatkozó kormányrendelet értelmében CSOK akkor igényelhető, ha Önök, mint igénylők vállalni tudják, hogy az építkezés befejezését követően az ingatlan-nyilvántartásban az építeni tervezett családi házuk, lakóházként lesz feltüntetve és a lakóház eleget tesz a kormányrendelet 3. § (1) bekezdés 9. pontjában felsorolt feltételeknek (fenti bejegyzésünkben olvasható) is. A rendelet a fentieken kívül nem határoz meg az építkezés helyszínéül szolgáló ingatlan művelési ágának besorolása vonatkozóan részletszabályt.
Mindezek alapján lehetőség van egy teleken belül a meglévő épülettől (amelyet az új ház megépítését követően elbontanak, vagy akár el sem bontanak) teljesen elkülönült új lakóház építésére támogatással, amely megfelel a rendelet szerinti „új lakásnak”, és ebben az esetben az igénylő nem tud olyan tulajdoni lapot felmutatni, amelyen kivett, beépítetlen telek besorolás szerepel.

Liza szerint:

2019-03-29 - 12:18

2016. május 17-én kötöttünk szerződést a bankkal a folyamatban lévő új házunk építéséhez kapcsolódó CSOK támogatásra és ÁFA kedvezmény visszaigénylésre. Akkor -mivel már túl magas volt az épület készültségi foka- a benyújtott számlák alapján csak az igényelt támogatás töredékét kaptuk volna meg, amit nem fogadtunk el és 2016. június 13-án visszavontuk a kérelmünket. Az épület 2016. július 27-én megkapta a használatba vételi engedélyét.
A 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet ránk vonatkozó része – miszerint a már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető, akkor is ha már megvalósult a hitelcél – sajnos nem kapott elég nagy hangsúlyt a sajtóban, a mi figyelmünket teljes egészében elkerülte.
Kérdésem, kérhetjük-e még a korábbi kérelmünk felülvizsgálatát?
Ha nem akkor van-e lehetőség méltányossági kérelem benyújtására?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 12:27

Kedves Liza!
Az ügyben a területileg illetékes járási hivatal tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

Dusán szerint:

2019-03-28 - 12:41

Tisztelt Szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy új házat építtetünk, de eladtuk a régi lakásunk. Még a régi címünk az állandó lakcímünk, de ki kell jelentkeznünk hamarosan. Átmenetileg albérletben fogunk lakni, de ha a tulajdonos nem adja meg az állandó lakcímhez az engedélyt, elbukhatjuk a CSOK igénylést?
Egy másik kérdés is lenne, hogy telket vettünk, és az építtetővel aláírtuk pár napja a vállalkozói szerződést generál kivitelezésre, de az e-napló megnyitása csak 2 hónap múlva várható. Ezek szerint nekünk már ketyeg a 120 napos CSOK igénylési határidő? Ha tehát 2 hónap múlva beadjuk a csok kérelmet, már csak 60 nap marad az igénylési határidőből. Ha valamilyen formai oknál fogva elutasítja azt a bank, elképzelhető, hogy kicsúszunk a CSOK igényléséből, mert 120 napon túlra kerülünk? Ha az igényt egyszer leadtuk, esetleg lehetséges, hogy nem veszik figyelembe már ezt a határidőt?
Előre is nagyon köszönöm megtisztelő válaszukat.
Dusán

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 13:19

Kedves Dusán!
A CSOK igényléshez mindenképpen szükséges állandó magyarországi lakcímmel rendelkezni. Vásárlási cél esetén feltétel a 180 napos benyújtási határidő. Építkezés esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez tekintettel arra, hogy a támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennálló munkálatok finanszírozására vehető igénybe.

Krisztián szerint:

2019-03-14 - 10:58

Az volna kérdésem, hogy 2016-ban négy gyermekem után felvettem a csokot használt lakásvásárlásra, de most építkezni szeretnénk.
Megkapnám a 10 milliót?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:13

Kedves Krisztián!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, építkezésre vonatkozó valamennyi CSOK feltétel teljesül, úgy új lakóház építéséhez a 10 milliós CSOK és a korábban használt lakásvásárlásra kapott támogatás különbözetére lehet jogosult. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és/vagy hitelügyintézést is!

Barbara szerint:

2019-02-15 - 14:07

Tisztelt CSOK,
Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy építkezés esetén ugye kell lennie 2 év TB jogviszonynak? Ebbe a két évbe beleszámít a főiskolai nappali tagozat elvégzésének ideje vagy a tanulmányok mellett folytatott diákszövetkezeten keresztüli munkavégzés ideje?
Köszönettel: Barbara

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-20 - 10:29

Kedves Barbara!
Amennyiben legalább 3 gyermek után kívánják igénybe venni a CSOK-ot, akkor feltétel a legalább 2 éves TB jogviszony. Ebbe az időszakba beleszámít a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési – oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmány. Erről bővebb információ IDE kattintva érhető el.

István szerint:

2019-02-08 - 18:44

Kedves Szakértő!
Azt szeretném kérdezni, hogy új családi ház építését szeretnénk elkezdeni, 2 meglévő és egy vállalt gyermek. Áfát is szeretnénk visszaigényelni, így van 10+15+5 millió forintunk. A költségvetésünk 35 millió Ft. Így szeretnénk igényelni plusz 5 millió fogyasztóbarát építési hitelt! A jövedelmünk elbírja. A telkünk értéke 9.100.000 Ft. Sajnos nincs semmi önerőnk.
Mi lehet a megoldás, hogy eltudjuk kezdeni az építkezést?
Válaszotokat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-14 - 09:06

Kedves István!
Van olyan bankpartnerünk, ahol a leírtaknak megfelelően, önerő nélkül megoldható lehet az építkezés banki finanszírozása. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készítenek Önöknek! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Rita szerint:

2019-02-06 - 10:44

Félkész ház megvásárlására és befejezésére fel lehet venni, mint új ház építésére a CSOK-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 13:43

Kedves Rita!
A vásárláshoz nem, de a befejezéshez felvehető a CSOK, ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. utáni. A további feltételekről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Bence szerint:

2019-01-30 - 14:49

Tisztelt Szakértő.
Idén kezdünk bele a házunk építésébe. Jelenleg nincs gyermekünk, 2 gyermeket szeretnénk vállalni. Ebben az esetben milyen feltételeknek kell megfelelnie a háznak? A házban 3 szoba van, melyből 2 szoba 10-10 nm, míg a harmadik 12 nm. 2 gyermek esetén ez elfogadható, illetve hány szoba szükséges minimum és azoknak mennyi a minimum mérte?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 15:03

Kedves Bence!
Két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 80 m2 hasznos alapterületű lakóház építése szükséges, melynek legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával kell rendelkeznie. Szobaszámra vonatkozó előírás nincsen. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat!

Viktor szerint:

2019-01-03 - 10:22

Tiszteletem.
Építkezésbe kezdtünk idén ősszel a feleségemmel. A telek az én nevem van, bár már házasok voltunk mikor megvettük. A telekre vettünk fel hitelt, ami nem érinti az épülő házat.
Kérdés: közös néven kell-e lennie a teleknek is, vagy elég ha a felépülő ház lesz közös néven? A feleségemet nem tudjuk bevenni a hitelbe, mert BAR listás, így osztani sem tudjuk a telket.
Válaszukat előre is köszönöm.
Viktor

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 10:55

Kedves Viktor!
Információink szerint a házatársnak is rendelkeznie kell tulajdonrésszel a telekben. Esetleg azt kellene egyezteti az érintett hitelintézettel, hogy megoldható-e úgynevezett Ráépítési megállapodással, hogy felesége a CSOK kérelem benyújtásakor még nem szerez tulajdont a telekben. Ha ezt nem fogadja el a bank, akkor a hitel visszafizetése lehet megoldás, így nem lesz akadálya annak, hogy felesége tulajdonrészt szerezzen a telekben. A CSOK jogosultságot pedig nem zárja ki a támogatott személyek KHR státusza, amennyiben hitelfelvétel nem kapcsolódik hozzá.

Mária szerint:

2018-12-26 - 09:37

Tisztelt Cím!
1993-94-ben épült lakásunkhoz 150.000 megelőlegezett szocpol kedvezményt kaptunk. Két gyerekünk született, ma már 23 és 27 évesek. Újra építkeznénk.
Van-e bármilyen, még felvehető különbözet, támogatás az egyetemista, második gyerekre?
Válaszukat köszönve.
Üdvözlettel:
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-28 - 14:14

Kedves Mária!
A mostani építkezéshez 1 gyermek után 600.000 Ft igényelhető. Önök a leírtak alapján ezen összeg és a korábban kapott 150.000 Ft szocpol különbözetére lehetnek jogosultak, ha teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható, új ház építésre vonatkozó további feltételek is.

Árpi szerint:

2018-12-18 - 11:03

Tisztelt Hitelnet!
Olvastam csokkal kapcsolatos hasznos alapterületre vonatkozó szabályokat. Pl. kell lenni minimum 1 db 12 m2-t meghaladó szobának. A többi lakószoba minimum négyzetméterére van szabály a csok igénylésére vonatkozóan vagy csak az OTÉK-ban található minimum 8 m2 a mérvadó?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-19 - 08:01

Kedves Árpi!
Az OTÉK-ban található minimum 8 m2-t kell elérni a többi szoba hasznos alapterületének.

Timi szerint:

2018-12-13 - 12:20

Kedves Hitelnet Ügyintézők!
Azt szeretném kérdezni – a korábbi válaszokból logikusan is ez következik -, hogy új ház építésénél is a bank által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolni? Azt vizsgálja valaki, hogy a számlák lefedik-e a teljes építkezést, vagy van arra előírás, hogy melyik része maradhat ki? Gondolok itt a festés munkadíjra (saját munka), bontott anyag vásárlásra (olcsóbban lehet megvenni) stb.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 12:26

Kedves Timi!
A bank által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Nem szükséges a teljes építkezést lefedni számlával, nincs előírás arra vonatkozóan sem, hogy melyik része maradhat ki. Önök dönthetik el, hogy miről nyújtanak be számlát, lényeg, hogy a költésgvetés 70%-a le legyen fedve az építtető nevére kiállított megfelelő számlával.

Anita szerint:

2018-12-05 - 09:07

Jelenleg abban kérném segítségét, hogy házépíttetés esetén minden 5000 fő alatti településre érvényes az emelt összegű Csok függetlenül a település helyétől, elhelyezkedésétől? Mennyi ennek az összege? 3 már meglévő gyermekünk van.
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-05 - 09:17

Kedves Anita!
Új lakóingatlan építése esetén 3 gyermek után – településtől függetlenül – 10.000.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Zsolt szerint:

2018-12-04 - 12:42

Amennyiben az általunk megrendelt új ház építésenek teljes összköltsége 20M Ft, van-e szükség önrészre (meglévő közművesített telekkel rendelkezünk) vagy a megtakarított pénzünket költhetjük bútorozásra, stb…. ?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 13:59

Kedves Zsolt!
Ha a kivitelező 0% önrész befizetése nélkül elkezdi az építést, akkkor banki oldalról működhet a 10+10M konstrukcióban történő finanszírozás.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést!

Zsolt szerint:

2018-12-04 - 12:32

Lehet-e igényelni csokot gerenda vagy rönk házra?
Lehet-e igényelni csokot, amennyiben a feleségem ukrán állampolgár (a házasságkötés Magyarországon bejegyzett), de saját magam és gyermekem magyar állampolgár, magyarországi lakcímmel, magyarországi bejelentett munkahellyel rendelkezünk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 13:13

Kedves Zsolt!
A CSOK-kal finanszírozott ház szerkezetére vonatkozóan megkötés nincsen. A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Lajos szerint:

2018-11-30 - 12:12

Tanyás ingatlan építésére szeretnénk a CSOK-ot felvenni. A beépíthetőség végett kivontuk a megengedett beépítési százalékhoz szükséges területet a szántóból, viszont a tulajdoni lapon szerepel a szántó, illetve legelő területe is. Így a bank nem akarja elfogadni, holott korábban ebbe nem kötött bele.
Milyen jogszabályban van ez benne, hogy ilyen területre nem lehet építkezni?
Mi a megoldás?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-30 - 12:28

Kedves Lajos!
Arról, hogy adott területen működhet-e lakóház építése, a területileg illetékes építési hatóság tud pontos tájékoztatást adni.
A CSOK rendelet értelmében a kedvezmény olyan ingatlan építéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, ideértve a tanyán található lakóépületet is.
A kérelem elutasítása esetén a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Dittis szerint:

2018-11-28 - 08:47

3 gyermekünk van. Fel szeretnénk venni a csok-ot és 6 millió hitelt. Márciusban kezdik el az épitkezést. Az lenne a kérdésem, hogy nagyobbik gyermekünk betölti a 18-at és májusig iskolás, megkaphatjuk a csokot és a hitelt, ha még ezen bellüli időszakba elkezdjük az igénylést, de mire befejezik az épitést, már dolgozik?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 09:19

Kedves Dittis!
A gyermekekre vonatkozó feltételeknek a CSOK kérelem befogadásakor kell teljsülnie, azt követően már nem vizsgálja a hitelintézet. A jelenleg hatályos kormányrendelet értelméban azonban nem is feltétel, hogy a gyermek nappali tagozaton tanulmányokat folytasson. Az a lényeg, hogy 25 év alatti eltartott legyen, aki a támogatott személlyel közös háztartásban él és a célingatlanba is együtt költözik. Az sem kizáró ok, ha a gyemrek dolgozik. Erről bővebb információt ITT olvashat.

Eliza szerint:

2018-11-27 - 14:19

Érdeklődnék, hogy lakásépítésre szeretnék felvenni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 08:33

Kedves Eliza!
Az új ház építéséere vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Imre szerint:

2018-11-27 - 11:25

T. ügyintézö.
Új házat építünk nem generálkivitelezővel, hanem KATÁS vállalkozóval. A katás 0% számlat tud adni.
Benyújtható-e a számla és elfogadja a bank a katás számlákat?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 11:32

Kedves Imre!
A 70%-os számlabenyújtási kötelezettség során a 0% ÁFA tartalmú KATA számla is elfogadható.

Attila szerint:

2018-11-16 - 08:48

Tisztelt Hitelnet,
Mivel az utolsó kérdésemre nem kaptam választ, ugyanazzal a kérdéssel fordulok önökhöz másképp fogalmazva. Magyar állampolgárként igényelhetem-e a CSOK-ot külföldön való építkezésre? Vagy csak Magyarország területén belül?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:24

Kedves Attila!
A CSOK kizárólag Magyarország területén megvalósuló lakásépítéshez vehető igénybe.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA