CSOK bővítésre feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Gyakori kérdések Bővítésre elérhető CSOK igényléssel kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?
  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület,…További részletek
 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?
  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak.…További részletek
 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?
  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is…További részletek
 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?
  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek…További részletek
 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?
  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?
  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás…További részletek
 • Segítünk a CSOK ügyintézésben

  Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

  Visszahívást kérek

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  2017-ben felvettük 2 gyermekre a csok támogatás (új ház építésére, 1 meglévő + 1 vállalt gyermekre). Most ismét teherbe estem, 2 babával.
  Bővítenünk kell a lakást, és a tetőtér beépítést tervezzük megcsinálni pár éven belül.
  Van valahogyan lehetőségünk arra, hogy utólagosan felvegyük a CSOK HITEL-t?

  2 gyerek után igénybe vettük a Csokot használt lakás vásárlásra,majd a falusi csokot korszerűsítésre. Érkezik a 3. gyerek és beépitenénk a tetőteret. Igénybe vehetjük a 600ezer Ftos Csok támogatást a beepítésre és a falusi csokot is pl a tetőtérben új fürdőszoba kialakításra? Ez esetben a falusi csok összege 300ezer Ft?

  1/1 tulajdonnal lehet igényelni? Házasságban élek. Amikor megvettem a házat, akkor még nem voltunk együtt.

  Kedves Hitelnet,
  Érdeklődni szeretnék, hogy ajándékozás címén került a tulajdonomba az ingatlan az éven. Az ősszel vagy télen szeretnék kb. 20 négyzetméternyi területet hozzáépíteni. 1 meglévő gyerkőc van, 1 pedig tervezett.
  A kérdésem: ebben az esetben a bővítésre igényelhető-e 2 gyermekre a támogatás?
  Köszönettel.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy gyermekeim édesapjával nem vagyunk házasok.
  Nekem 50%, páromnak és nagyobbik lányunknak 25%-25 % a tulajdonrésze a házunkban, amire szeretnénk két gyermek után csokot igényelni felújításra.
  Jogosultak vagyunk-e rá?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Jó napot kívánok!
  Tudna nekem segíteni abban, hogy 45 négyzetméter a lakásunk, akkor 3 gyerekre vagy kettőre meg tudnánk kapni a bővítést?

  Jó napot kívánok .
  Érdeklődnék – bővítettünk, igénybe vettük a csokot. És bent maradt a hitelintézetnél ötszázezer forint. Befejeztük a bővítést, leadtuk a hatósági igazolást és amit kértek. Már kettő hete és azt mondják, kijönnek helyszíni szemlére.
  Nem tudom, hogy van a folyamata?

  Tisztelt Szakértő!
  Meglévő lakóházunk tetőtérben történő bővítéséhez szeretnénk igénybe venni az igényelhető 2 gyermek utáni 1.430.000 Ft-ot! A lakóház tulajdonjogának a 2/3-val én rendelkezem, a maradék 1/3-val a testvérem.
  Kérdésem az lenne, hogy feleségemnek mennyi tulajdonrésszel kell hogy rendelkezzen, hogy jogosulttá váljunk a támogatásra?
  Illetve a testvérem 1/3 tulajdonjoga miatt, ha benne marad, akkor is jogosultak lehetünk?
  Előre is köszönöm válaszát!

  A bővíteni kívánt ingatlan a saját tulajdonomban van, 2 gyermekünk van, házasok vagyunk. A feleségemnek nincs tulajdona a házban! Az ingatlanon jelzálog van az én nevemen. Amennyiben bővítjük – mivel a feleségem nevén is kell, hogy legyen tulajdoni hányad – ilyenkor mi a teendő? Illetve az építési engedély elég, ha az én nevemre van kiadva vagy kettőnk nevére kell?
  Köszönöm!

  Hitelfelvétel nélküli bővítés esetén kell-e fellelős műszaki vezető, e-napló?

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy a Csok bővítést szeretnénk igényelni és hogy szükséges-e önerő?
  A bővítés mellé lehet-e kiegészítő hitelt felvenni?

  Házaspár eseten, tetőtér beépítést kívánnak megvalósítani, de jelenleg az ingatlan csak a férj nevén van 1/1 arányban. A tulajdon viszonyokat meg kell változtatni? Vagy így is igényelhető a csok
  Köszönöm, S-né

  Tisztelt Hitelnet!
  Az előző évben eladott lakásunk árából vettünk egy telket, amin áll egy 30 m2-es ház. Ezt a házat szeretnénk bővíteni. Jelenleg nem felelünk meg az Otthonteremtési kölcsön feltételeinek, mert a TB jogviszonyuk csak év végén éri el 180 napot.
  A vételár kifizetése után maradt egy kisebb összeg, amit szeretnénk felhasználni a bővítésre.
  Jól értelmezem, hogy csak a bővítéshez igényelhető CSOK hitelszerződés megkötése után van erre lehetőség? Addig nem kezdhetjük meg a munkálatokat? Pl. a tervezést, engedélyeztetést sem lehet addig intézni?
  Köszönettel: Ágnes

  Jó napot!
  A kérdésem az lenne, hogy a meglévő lakás bővítésére felvehető CSOK esetén is mindkét félnek kell rendelkeznie tulajdonjoggal? Megkerestem a rendelet idevonatkozó részét és abban azt írják, hogy bővítés esetén együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni, én viszont jelenleg 100%-kal rendelkezem, tehát ez ebben a formában teljesül, de nem biztos, hogy jól értelmeztem a leírtakat. A lakásvásárlásra felvehető CSOK-nál azt tudom, hogy mindkét félnek együttesen rendelkezni kell legalább 50%-al és mindkét félnek kell rendelkeznie valamennyivel. Jó lenne ezt biztosra tudnom, mert a bank jelzálog bejegyzése miatt nagyon sokba kerülne most tulajdonrészt átadnom, viszont minden egyéb feltételnek megfelelünk.

  Szép napot!
  Nekem olyan gondom lenne, hogy igényeltük a CSOK-ot használt lakás vásárlásra egy már meglévő gyermekre, és egy jövőben születendő gyermekre 1.430.000 Ft. Meg is kaptuk, viszont az a helyzet áll fent, hogy jelenleg 20. hetes terhes vagyok, de ikrekkel. Ilyenkor van valami mód a 3. Gyermek után is igényelni a CSOK-ot? Ház bővítésén kívül valami más mód vagy már erre nincs lehetőség?
  Előre is köszönöm a választ.

  Családi házunkat szeretnénk harmadik gyerek születése miatt egy szobával bővíteni, amelyhez falusi csok támogatást vennénk igénybe. A bővítést megterveztettük. Egy 12 m²-es szoba lenne, amelyből 9 m² a tényleges hozzáépítés és 3 m²-t használnánk fel a meglévő teraszból. (A terasz többi része közlekedő lenne.)
  Kérdésem: ilyen feltételekkel jogosultak vagyunk a falusi CSOK-ra, vagy terveztessem át a szobát 9 m²-re + gipszkarton fallal leválasztva a teraszból 3 m² gardróbnak és majd a CSOK igénybevétele után bontsam ki a elválasztó falat szoba és a gardrób között?

  Jó napot!
  Érdekelne, ha 3 saját kiskorú gyereket nevelünk élettársammal és közmunkán dolgozom 1 éve, akkor igénybe vehetnénk-e a lakásbővítési támogatást, amely egy szobával bővülne kb. 6 hónap alatt és nem kéne hitel hozzá, hanem 6 hónap alatt ha fel tudnánk építeni, akkor az után meglévő számlákkal vissza tudnánk mi igényelni a 2.250.000 Ft-ot?
  Köszönöm.

  Kedves Hölgyem, Uram!
  102 m2 a házunk, van 4 gyerekünk. A ház emeletén van egy 8 m2-es terasz, ebből alakítanánk ki egy új 10m2-es szobát, komolyabb ács és bádogosmunkával. Kell szigetelés, fűtés, villany, burkolat. Lehet-e erre igénybe venni a 2,75M támogatást?
  Ha nem lehet, lehet-e ugyanezt a támogatást téli kert kialakításával igénybe venni? Annak milyen szabályai vannak?

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem a következő :
  Jogosultak-e vagyunk a Csok-ra, ha a férj nevén van az ingatlan és a feleség csak a haszonélvezeti joggal rendelkezik?Bővítés esetén.
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem lenne, hogy preferált kistelepülésen, a már tulajdonunkban lévő ingatlanunk bővítéséhez a falusi vagy a “hagyományos” CSOK érné-e meg jobban? Jól értelmezem, hogy a falusi CSOK-kal bővítésre 1,3 millió forint, míg a “hagyományos” CSOK-kal 1,43 millió forint lenne a támogatás összege?
  Másik kérdésem, hogy ha a bővítést lejárt LTP-ből finanszíroznánk, ugyanazon számlák elfogadhatóak a CSOK és az LTP esetében is?

  Üdvözlöm!
  Feleségemmel 3 gyermeket nevelünk. Jómagam hivatásos tűzoltó vagyok. Feleségem a közelmúltban ment dolgozni GYES-ről a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Kérdés, hogy közfoglakoztatottnak minősülünk-e, mert akkor nem felel meg a TB jogviszonyunk az igénylési feltételeknek, így elesünk a támogatás lehetőségétől. Amennyiben nem, és igényelhetjük, akkor igényelhető-e együtt az utólagos CSOk-kal (2 gyerekre vettük fel, később született a 3.), mert ez nem igényelhető tetőtér beépítésre, az utólagos CSOK meg lakásbővítés címszó alatt igen. Így egyszerre tudnánk a 2 különböző támogatásból a tető felújítását-szigetelését és a tetőtéri szoba kialakítását elvégezni ugyanazon vállalkozóval.
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy a padlástér egyik szobája már régen be lett építve (egyébként a hatóságnál ez még nem szerepel), viszont a másik helység teljesen üres padlástér. Ezt szeretném a CSOK-bol megcsináltatni, mint egy szobával való bővítés.
  Ez lehetséges? Vannak erre feltételek?
  Nagyon köszönöm!
  Várom válaszukat!

  Tetőtér beépítésre szeretnénk igénybe venni a bővítésre vonatkozó Csok-ot. Minimum egy lakószobával kell bővíteni, de támogatott a több lakószobával történő bővítés, illetve plusz fürdőszoba kialakítása is?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy CSOK igénylés esetén a büntetett előélet kizáró ok lehet-e?
  Köszönettel.

  Tisztelt Hitelnet,
  Falusi Csok-ot szeretnénk igényelni az alábbiak szerint:
  Egy saját tulajdonban lévő családi házon szeretnénk bővítést, aminek a tulajdoni hányadai a köbvetkezőek:
  1/4 én
  1/4 feleségem
  1/2 feleségem édesanyja
  Megfelelünk-e a falusi CSOK igénylés tulajdoni hányad kritériumának?
  Minden másnak megfelelünk, de a bank úgy értelmezi, hogy kettőnk közül egynek kell minimum 50%-nak megfelelni és harmadik fél nem szerezhet tulajdont a lakásban.
  Csak pislogtunk, mert direkt ezért ajándékoztuk még 2020 novemberében a tulajdon 1/4-ét nekem, hogy megfeleljünk a kritériumnak (előtte 1/2 része a felségem tulajadna volt)
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel:
  Béla

  Tisztelt Szakértő!
  Kb. 10 éve vásároltunk egy ingatlant, majdnem a felét lebontottuk és hozzáépítettünk; így lett 100 négyzetméter. Mindig lakóház volt. Volt bontási terv és építési engedély is. Viszont amikor beköltöztünk, nem kértünk használatbavételi vagy lakhatási engedélyt. 2 gyermekünk van, 12 és 18 évesek múltak. Soha semmit nem vettünk fel. Most szeretnénk tetőtér beépítéses bővítésre felvenni a CSOK-ot.
  TÉNYLEG AKADÁLY, HOGY ÉN IS ÉS A FÉRJEM IS ELMÚLTUNK 45 ÉVESEK?
  Köszönöm megtisztelő tájékoztatásukat!
  Angéla

  Tisztelt szakértő.
  Házfelújításba kezdtünk. A meglévő 65 négyzetméterhez további 3 helység kerül hozzáépítésre egy szoba, egy előszoba és egy kazán helység. Összesen 30 m2 plusz.
  Ha az ismereteim helyesek, akkor erre nem jár csok.
  Viszont mivel a ház tervezési szakaszban van…
  2 megoldásom lenne erre, de nem tudom melyik a járható út?
  1: fedett, tetővel egybefüggő terasz mint bővítés elfogadott a támogatáshoz? Mert ebbe az esetben az 50 m2-es bővítés is kivitelezhető.
  Vagy esetleg?!
  2: a kazánház méretének növelésével mint kazánház+tároló szintén elérhetjük akár az 50 m2-es bővítést, de minimum a 40-et.
  Viszont itt lenne egy csavaros fogós kérdésem, ha ezt a bővítést választanának?! Akkor a tárolóra kerül egy nagy méretű ajtó, amin a fa és egyéb tárolandó dolgokat könnyebb mozgatni és egybe egy házi barkács mühelyként is funkcionálna,
  Illetve ugye egy nagy méretű ajtón akár egy autó is befér, de nem szeretném garázsként használni, de ugye az ajtó méretéből kifolyólag ez kérdéses, hogy nem e kizáró ok…
  Igénybe tudjuk venni mind a két esetben a támogatást úgy, hogy az megfeleljen a követelt előírásoknak?
  A házra nem lett hitel felvéve. Ebben az esetben is igénybe lehet venni a csok támogatást? Ha Igen, akkor a pénzintézet alatt mit értünk? Illetve kihez fordulhatunk megbízható segítségért az ügyintézéshez, mert eddig csak akadályokkal találtuk szembe magunkat. (A bank intézetek dolgozóinak kritikán aluli hozzá állása miatt nem szeretnének vele foglalkozni, mert hitel nélkül nem éri meg velünk foglalkozni a jobban fizető csok + hitel szolgáltatással szemben.)
  Köszönöm válaszát!
  Tisztelettel.
  László

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék csok miatt, hogy mi a férjemmel már kihasználtuk a csokot még valamikor 2004 környékén, 3 gyermekre. De azóta született 2 lány és 1 régi építésű lakásba költöztünk. Nekünk van-e lehetőség még a 2 gyermekre bővítésre kihasználni? 1 előtért, fürdőszobát szeretnék. És ha lenne esély, akkor nekünk is elég a 180 nap TB biztosítás? A választ előre köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  Családi házunkat szeretnénk bővíteni és felújítani. A bővítéshez szeretnénk CSOK-ot igényelni 2 gyermek után (a CSOK+hitelt sajnos nem tudjuk felvenni, mert nem vagyunk preferált település), a felújításhoz pedig szeretnénk a felújítási támogatást és támogatott hitelt igényelni. Már nagyon sok telefonon, e-mailen és személyes megbeszélésen vagyunk túl, és mindig elénk gördítenek egy akadályt.
  Most a legújabb fejlemény, hogy a bank, akitől szerettük volna a fenti támogatásokat igényelni (mert már van náluk egy kisebb hitelünk), azt közölte, hogy a bővítésre csak akkor tud hitelt nyújtani, ha a CSOK kifizetés megtörtént, tehát, ha lezárult a bővítés. Nem is értem az egészet. Tehát a menetrend: CSOK igénylés, bővítés befejeztével hitel igénylés, és utána a felújítási hitel + támogatás.
  Az a kérdésem, lehetséges-e az, hogy bővítésre csak úgy vehetek fel CSOK-ot, ha azt saját erőből finanszírozom, lehetséges-e az, hogy nem vehetek fel CSOK mellé hitelt még a bővítés lezárása előtt?
  Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.
  Üdvözlettel:
  Krisztina

  Tisztel Hitelnet Szakértő!
  2 gyermekre szeretnék csokot bővítésre. Úgy értelmeztem, hogy 10 évig életvitelszerűen ott kell élnünk mindannyiunknak. Ez azt jelenti, hogy 10 évig nem költözhetünk teszem azt 3-4… akárhány év múlva másik, nagyobb ingatlanba?
  Valamint, nem volt teljesen tiszta az sem, hogy a folyósítás akkor történik, ha már elkezdtem a felújítást? Önerőből elkezdeni nem tudom. Ebben az esetben is van megoldás?
  Nagyon köszönöm!

  2.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x