CSOK bővítésre feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Gyakori kérdések Bővítésre elérhető CSOK igényléssel kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?
  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület,…További részletek
 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?
  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak.…További részletek
 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?
  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is…További részletek
 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?
  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek…További részletek
 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?
  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?
  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás…További részletek
 • Segítünk a CSOK ügyintézésben

  Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

  Visszahívást kérek

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Ügyintéző!
  Jelenlegi, 110 nm-es házunkat bővíteni szeretnénk. 4 gyermekünk van, jelenleg nincs mindegyiknek külön szobája. A bővítés során a mostani konyha-étkezőből gyerekszoba lenne, és hozzáépítenénk egy új, 23 nm-es konyha-étkezőt.
  Erre igénybe tudjuk venni a CSOK-ot?
  Köszönettel.
  Rita

  Tisztelt Szakértő!
  2 gyerek után szeretném felvenni a CSOK-ot. Eddig semmilyen formában nem vettem fel. Most 2 lakószobát szeretnék teljesen újra építtetni. Azonban a ház tervrajza hivatalos helyeken nem érhető el, így abban sem vagyok biztos, hogy a most meglévő, és újjáépíteni kívánt helységek szerepelnek-e tervrajzon.
  Fel tudom-e venni a CSOK-ot valamilyen formában?
  dv, Zsolt

  Tisztelt Szakértő!
  3 éve igénybe vettem a csok-ot 2 gyerek után használt lakás vásárlására. Most a bővítésre vonatkozót is felvehetem?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdv, Réka

  Tisztelt Hitelnet Szakértő!
  Kérdésem még az lenne, hogy ha bővítünk és a bővítéssel egy időben a meglévő lakórészről is lecseréljük a tetőt, cserepet az elszámolható-e költségként vagy csak az új bővített részen lévő tető anyag költséget számolják el?

  Bővíteni szeretnénk meglévő lakásunkat. A normál csok-ot igénybe vehetjük-e? 3 gyermekünk van. Ennél a csok formánál is jelzáloggal terhelik a házunkat? Valamint az alap már megvan. Azzal tisztában vagyok, hogy azt már nem tudjuk elszámolni, de folytatható-e a bővítés a támogatással?

  Tisztelt Hitelnet Szakértő!
  A cikkből nem egyértelmű nekem, hogy abban az esetben igényelhető-e bővítésre a CSOK, ha eddig garázsként nyilvántartott helyiségből szeretnék kialakítani lakószobát?
  Előre is köszönöm!

  Jó napot!
  Párom saját ingatlanra szeretné felvenni az 5 milliót bővítésre és újításra. A jelenlegi házunk 54 nm.
  Kérdésem, ez akadály-e?
  Köszönöm a választ.

  Üdvözlöm!
  Meglévő tetőtér beépítését tervezzük. A szerkezet nem változik, csupán ablakok beépítése, gipszkartonozás, burkolat, 2 szoba+ fürdőszoba kialakítása. Kinek kell elkészítenie a tervet és a költségvetést? Hivatalos építésznek vagy mi magunk is megtervezhetjük? Egészen pontosan hol találok arról leírást, hogy milyen számlákat fogad be a bank (milyen alapanyagokra, munkálatokra)?
  Köszönettel: Adri

  Tisztelt Szakértő!
  Két gyerek után, tetőtér beépítésre szeretném igénybe venni az 1 430 000 Ft CSOK-ot. A tulajdoni lapon végrehajtás van bejegyezve. A bejegyzést tevő hitelintézettel megállapodásom van részletfizetésre, amit határidőre fizetünk.
  Ilyen tulajdoni lappal igényelhetünk-e CSOK-ot ?

  Kedves Szakértő!
  Felvehető-e a csok használt lakás bővítésre 3 gyerek után 2.200.000 Ft, ha az ingatlan a férjem szülei nevén van és a férjemnek holtig tartó haszonélvezeti joga van?
  Köszönöm válaszát.

  Érdeklődnék, bővíteni szeretnénk. A falusi csokot ajánlották, mert ott az áfát is vissza lehet igényelni, de már most azt mondják, hogy a gyerekek után járó összeg felét lehet csak bővítésre igényelni, na meg a kamattámogatott hitelnek is csak a felét.
  Kérdezném, hogy normál csokos bővítés esetén vissza lehet-e igényelni az áfát bővítés során?

  Mi az a bekerülési költség, ami alapján a számlákat be kell mutatni 70%-ig? Ez a csok összegére vonatkozik vagy a teljes költségvetés összegére, például ha a bővítésem 6 millió, ebből az 1 430 ezres csokot szeretném felhasználni, mennyiről kell számlát bemutatnom?
  Köszönettel.
  Erika

  Tisztelt Szakértő!
  Tíz éve lakunk egy ingatlanban, ami a férjem nevén (1/1) van 100%, mivel én éppen tgyáson voltam, akkor mikor vettük a házat. Azóta született 3 gyermek (mindenki ide van bejelentbe) és a ház kicsi lett. Szeretnénk bővíteni, alul és felül is 40-40 nm-t. Sajnos mivel 5200 fő a község lakossága, itt nem igényelhető a falusi csok bővítésre, ezért csak a 3 gyermek után járó 2.2 M összegű támogatást tudnánk igényelni. A tetőtér beépítés új lakásként az sem járható, mert a férjem a tulajdonos. Ezért is írnék, hogy járható út-e az, hogy a férjem elajándékoz nekem pár százalék tulajdonrészt és így ha már mindketten tulajdonosok lennénk a bővíteni kívánt ingatlanban, akkor tudjuk-e kérni a csok bővítési támogatását? Illetve fontos megjegyeznem, hogy mindketten 50-50% tulajdonunk van egy másik ingatlanban, ez kizárja-e a csok bővítési jogosultságot? Szeretném még megkérdezni, jól értelmeztem-e,a munkálatok megkezdése előtt kell benyújtani a támogatási kérelmet?
  Köszönöm szépen válaszát.

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk beépíteni a tetőteret. Jelenleg van rajta jelzálog. Azt tudjuk, hogy a banktól kell előzetes engedély, be kell mutatnuk a terveket, és ha leszedjük a tetőt, kiküldik az értékbecslőt, majd vissza kell fizetni a jelzálogba, amennyit az értékbecslő megállapít. A bővítés önerőből történne.
  Kérdésem az lenne, hogy ez valóban így van?

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a csok támogatásra 1 szoba bővítése miatt jogosult vagyok-e?
  – ha édesapámmal 50-50%-os tulajdonhányaddal rendelkezünk,
  – egy gyermekem van és szeretnénk még egyet a párommal.
  – Nem vagyunk házasok.
  – Csak én igényelném meg a támogatást (nem együttesen)
  – Együtt élünk mindannyian.
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
  Anita

  Tisztelt tanácsadó!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mennyi támogatást kaphatunk, ha bővíteni szeretnénk a meglévő 60 m2-es lakásunkat. Van egy gyermekünk és szeretnék a közeljövőben még egyet/kettőt. Még azt is szeretném tudni, hogy hány m2-rel lehet bővíteni építési engedély, illetve terv nélkül?
  Előre is köszönöm.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Meglévő sorházi lakásunk, tetőterét szeretnénk beépíteni, ami jelenleg padlásként funkcionál. 4 gyermek után járó támogatást vennénk igénybe.
  – A kérdésem a következő lenne, hogy 4 gyermeknél a minimális hasznos területnek 70 m²-nek kell lenni, a lakásunk meg lévő alapterületével együtt, vagy amit bővítünk?
  – Másik kérdésem az lenne, hogy annó mi felvettünk két gyerekre megelőlegező 2,4m Ft szocpolt. Az ilyenkor beleszámít, azaz le kell vonni belőle?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Szintes házunknál, ami a felső szint “elcsúsztatva” van, ezáltal a galériát szeretnénk befödémezni és itt kialakítani egy szobát. Ezt tervezővel meg kell terveztetni? Ha igen, akkor elég egy látványterv? Vagy?

  Üdvözlöm!
  Meglévő tetőtér beépítését tervezzük. 25%-os önrésszel rendelkezünk. Így igényelhetünk támogatást a szobák kialakítására?
  Köszönettel.

  Ha tetőtér bővítésre szeretnénk igényelni a CSOK-ot, a költségvetésnek mit kell tartalmaznia? Elegendő, ha magának az új szobának a kialakítását tartalmazza (pl falak építése, padló kiegyenlítése, álmennyezet elkészítése) vagy szükséges, hogy a további munkálatok, mint burkolás, festés, áram és fűtés szerelési munkák is benne legyenek?
  Pl két gyermek után 1.430.000 Ft támogatást igényelnénk és a költségvetésünk is kb. ugyanennyiről szólna, de csak az alábbiakat tartalmazná: falak építése, szigetelése, álmennyezet építése, padlószint kiegyenlítés, betonaljzat készítés, beltéri ajtó beépítés. Korábban már beépítésre került ablak és elkészült a szigetelés egy része. Ez így elfogadható költségvetés lenne? Ezekkel a munkálatokkal már megvalósultnak tekinthető az új szoba létrejötte?
  Köszönettel:

  Terasz beépítésére úgy, hogy előszobaként fog funkcionálni és fűtés is lesz benne, igénybe vehető a csok? Illetve ha nem veszünk fel hitelt, akkor is?

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnénk, hogy egyedülálló vagyok, 1 gyerekkel igénybe tudom-e venni a felújítást bővítésre, mert egy szobával szeretném bővíteni az ingatlanomat és elegendő-e a 180 nap tb jogviszony?
  Köszönöm.

  Tisztelt Tanácsadó!
  Falusi CSOK-ot szeretnénk igényelni korszerűsítésre és bővítésre. A teraszt szeretnénk beépíteni (ez lenne egy lakószoba pluszban), továbbá körülbelül 12 négyzetméterrel szeretnénk bővíteni az ingatlant.
  Ez a bővítési feltételnek eleget tesz a támogatás szempontjából?
  Válaszát köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Meglévő családi házhoz szeretnénk hozzáépíteni. A feleségemmel és a fiammal jelenleg a külön bejárattal rendelkező tetőtérben lakunk. Anyósom, apósom a földszinten. A házhoz oldalra szeretnénk építkezni, az aljában előtér ,wc, konyha, spájz lenne, a padlásbeépítés lenne egy lakószoba. Viszont a meglévő tetőnek is szeretnénk a héjazat cseréjét megcsináltatni.
  Milyen támogatásokra lennénk jogosultak?

  Üdv.
  Meglévő felújított lakáshoz szeretnénk faszerkezetes tárolót és garázst hozzáépíteni.
  Kérdezném, hogy ebben az esetben igényelhető-e a CSOK?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm Önöket!
  Az lenne a kérdésem, hogy meglévő családi házunk tetőterét szeretnénk bővíteni egy szoba és fürdő, WC helyiséggel. 2 gyermekünk van, semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe még!
  Ezeket a munkálatokat (víz, villany, fűtés) meg kell terveztetni hivatalos építésszel, a költségigénylést azt ki állapítja meg?
  Köszönöm a válaszát!

  Üdvözlöm Önöket!
  Az lenne a kérdésem, hogy meglévő családi házunk tetőterét szeretnénk bővíteni egy szoba és fürdő, WC helyiséggel. 2 gyermekünk van, semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe még!
  Ezeket a munkálatokat (víz, villany, fűtés) meg kell terveztetni hivatalos építésszel, a költségigénylést azt ki állapítja meg?
  Köszönöm a válaszát!

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha szeretnénk beépíteni a tetőteret és van 3 gyerekünk, akkor megkaphatjuk-e a teljes 2,2 milliót, ha a számításaink szerint kb. 3 millió a munkálat. Van-e szabály arra, hogy a teljes költségvetés hány százalékát kell önerőből biztosítani?
  Köszönöm előre is a választ.

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha szeretnénk beépíteni a tetőteret és van 3 gyerekünk, akkor megkaphatjuk-e a teljes 2,2 milliót, ha a számításaink szerint kb. 3 millió a munkálat. Van-e szabály arra, hogy a teljes költségvetés hány százalékát kell önerőből biztosítani?
  Köszönöm előre is a választ.

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha lakóingatlan ajándékozással került a férjem és az én közös tulajdonomba, rajtunk kívül 2 gyermekünk és a férjem szülei is ide vannak bejelentve állandó lakosnak. A padlástér beépítését elkezdtük, de még nincs befejezve.
  Kérdésem, hogy ilyen feltételek mellett jogosultak vagyunk-e a CSOK 1.430.000.- Ft-os támogatására?
  Köszönettel.
  Nikoletta

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45968 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  2.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x