CSOK bővítésre feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Gyakori kérdések Bővítésre elérhető CSOK igényléssel kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?
  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület,…További részletek
 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?
  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak.…További részletek
 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?
  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is…További részletek
 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?
  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek…További részletek
 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?
  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?
  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás…További részletek
 • Segítünk a CSOK ügyintézésben

  Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

  Visszahívást kérek

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha lakóingatlan ajándékozással került a férjem és az én közös tulajdonomba, rajtunk kívül 2 gyermekünk és a férjem szülei is ide vannak bejelentve állandó lakosnak. A padlástér beépítését elkezdtük, de még nincs befejezve.
  Kérdésem, hogy ilyen feltételek mellett jogosultak vagyunk-e a CSOK 1.430.000.- Ft-os támogatására?
  Köszönettel.
  Nikoletta

  Érdeklődni szeretnék, hogy bővítés esetén ha például már állnak az új épületrészben a falak, akkor a banknak a 3 gyerek után járó csok igénybevétele esetén a a bank onnan számolja a teljes bekerülési költséget, vagyis az igényléskor fennálló készültségi foktól, vagy a teljes kivitelezésről kell 70%-ban számlával elszámolnom?

  Érdeklődni szeretnék, hogy bővítés esetén ha például már állnak az új épületrészben a falak, akkor a banknak a 3 gyerek után járó csok igénybevétele esetén a a bank onnan számolja a teljes bekerülési költséget, vagyis az igényléskor fennálló készültségi foktól, vagy a teljes kivitelezésről kell 70%-ban számlával elszámolnom?

  Közfoglalkosztatottként dolgozom. Igénybe szeretném venni a csokot.
  Mik a feltételek és egyáltalán jogosult vagyok-e rá?

  Üdv,
  mi azt a tájékoztatást kaptuk, hogy bővítésre kapunk 4.400.000 Ft-ot. Még pedig úgy, hogy 4 gyerekből kettőt felhasználtunk már. Azt mondták, hogy a 10 millióból veszik el az 1,2 milliót és ez 8.800.000 Ft. És ennek az 50% a felhasználó bővítésre. Így 4,4 millió Ft. Akkor most ez igaz vagy sem.

  Üdv,
  mi azt a tájékoztatást kaptuk, hogy bővítésre kapunk 4.400.000 Ft-ot. Még pedig úgy, hogy 4 gyerekből kettőt felhasználtunk már. Azt mondták, hogy a 10 millióból veszik el az 1,2 milliót és ez 8.800.000 Ft. És ennek az 50% a felhasználó bővítésre. Így 4,4 millió Ft. Akkor most ez igaz vagy sem.

  Építési hitelünk (azóta már végtörlesztettük) mellé igénybe vettünk két gyermekünkre 2,4 millió Ft szocpol támogatást, 10 éve. 41 éves vagyok, feleségem 40 éves , az idei évben tervezzük a harmadik gyermekünket. Ehhez bővíteni szeretnénk a házunkat , egy szobával. Kérdésem a következő: Igényelhető-e erre vissza nem térítendő CSOK támogatás? És ha igen,akkor mekkora összeget lehetséges?
  Szíves válaszát előre is köszönöm.

  Üdv.
  Én a férjemmel és egy pici gyermekünkkel élünk a meglévő lakásunkban és bővítésre szeretnénk igényelni a csokot fürdőszoba helyiségre. A férjem közmunkán dolgozik.
  Így is igényelhetjük vagy nem és az önerő az mennyi lenne?

  Üdv.
  Én a férjemmel és egy pici gyermekünkkel élünk a meglévő lakásunkban és bővítésre szeretnénk igényelni a csokot fürdőszoba helyiségre. A férjem közmunkán dolgozik.
  Így is igényelhetjük vagy nem és az önerő az mennyi lenne?

  Tisztelt Ügyintéző!
  Nemrégiben vásárolt családi házunk bővítésén gondolkozunk, újabb gyermek születése miatt. Tartozik a házhoz egy melléképület, melyben nem található sem víz, sem áram, sem fűtés és erős felújításra szorul. Amennyiben gyermekeink részére lakhatóvá tennénk, úgy kíváncsi lennék igénybe vehetnénk-e a 3 gyermek esetén járó többgenerációs otthon építésére adható 10 millió forintos támogatást? Vagy ha nem jár, úgy mely támogatásokra vagyunk jogosultak?
  Köszönettel: Anikó

  Tisztelt Ügyintéző!
  Nemrégiben vásárolt családi házunk bővítésén gondolkozunk, újabb gyermek születése miatt. Tartozik a házhoz egy melléképület, melyben nem található sem víz, sem áram, sem fűtés és erős felújításra szorul. Amennyiben gyermekeink részére lakhatóvá tennénk, úgy kíváncsi lennék igénybe vehetnénk-e a 3 gyermek esetén járó többgenerációs otthon építésére adható 10 millió forintos támogatást? Vagy ha nem jár, úgy mely támogatásokra vagyunk jogosultak?
  Köszönettel: Anikó

  CSOK-nál is a 25 év alatti gyerek számít gyereknek?
  Van egy 10 és egy 18 évet betöltött fiam (aki még tanul). A 18 éves is gyereknek számít még?

  CSOK-nál is a 25 év alatti gyerek számít gyereknek?
  Van egy 10 és egy 18 évet betöltött fiam (aki még tanul). A 18 éves is gyereknek számít még?

  Szép estét! Én érdeklődni szeretnék! Van 2gyermekem és szeretnénk be építeni a tető teret. Az lenne a kérdésem, hogy erre igényelhetnénk e csok-ot? Közös tulajdonú 96nmes házunk van, melyre még semmilyen támogatást nem vettünk ígénybe! Volt egy nyitott teraszunk, melynek a beépítésére sem tudtunk ígénybe venni támogatást, mert az 0tp ben azt mondták erre nem jár csok! Előre is köszönöm a válaszát!

  Szép estét! Én érdeklődni szeretnék! Van 2gyermekem és szeretnénk be építeni a tető teret. Az lenne a kérdésem, hogy erre igényelhetnénk e csok-ot? Közös tulajdonú 96nmes házunk van, melyre még semmilyen támogatást nem vettünk ígénybe! Volt egy nyitott teraszunk, melynek a beépítésére sem tudtunk ígénybe venni támogatást, mert az 0tp ben azt mondták erre nem jár csok! Előre is köszönöm a válaszát!

  Üdv.
  A kérdésem a következő lenne. 3 gyermekem van és használt ház vásárlásra igénybe vetem a csok-ot.
  Ebben az évben (2021) szeptemberében születni fog még 1 gyermekem, és szeretnénk bőviteni. Igénybe tudom venni a 4. gyermekre a fennmaradó összeget?
  Köszönöm válaszuk.

  Üdv.
  A kérdésem a következő lenne. 3 gyermekem van és használt ház vásárlásra igénybe vetem a csok-ot.
  Ebben az évben (2021) szeptemberében születni fog még 1 gyermekem, és szeretnénk bőviteni. Igénybe tudom venni a 4. gyermekre a fennmaradó összeget?
  Köszönöm válaszuk.

  Jó estét!

  Olyan jellegű volna a kérdésem hogy adott a házunk a tetőtérben 2 db szobát szeretnénk a két legnagyobb gyermekünknek kialakitani mivel a tető cserére szorul igy azt is megcsinálnánk mire vagyunk jogosultak ?
  4 gyermekünk van ebből az első gyermek nem a férjemé de nincs gyermekelhelyezési papir igy is igénybe vehetem rá vagy csak a 3 közös gyermekre ?
  Köszönöm válaszát

  Jó estét!

  Olyan jellegű volna a kérdésem hogy adott a házunk a tetőtérben 2 db szobát szeretnénk a két legnagyobb gyermekünknek kialakitani mivel a tető cserére szorul igy azt is megcsinálnánk mire vagyunk jogosultak ?
  4 gyermekünk van ebből az első gyermek nem a férjemé de nincs gyermekelhelyezési papir igy is igénybe vehetem rá vagy csak a 3 közös gyermekre ?
  Köszönöm válaszát

  Jó estét,kicsit hosszú lessz:)4gyermekre szeretnénk a csokot igénybe venni bővítésre.Mind kettőnknek van munkálya de én jelenleg 4órás közalkalmazotti jogviszonyban állok nem teljes 8órába.Ikreink vannak akik még elég kicsik és nem tudtam visszamenni csak félállásba.E mellett plussz még a gyedet is kapom.A párom 130nettóba van.Van 1 hitelünk már ami szabadfelhasználasú.Nem tudom hogy ezek a feltételek elegek-e?Muszály volt felvennünk az elöző hitelt mert kiskertben laktunk és lakóingatlanná kellett nyílvánítanunk.Nem tudom hogy meglévő hitelhez adnak e csokot?

  Jó estét,kicsit hosszú lessz:)4gyermekre szeretnénk a csokot igénybe venni bővítésre.Mind kettőnknek van munkálya de én jelenleg 4órás közalkalmazotti jogviszonyban állok nem teljes 8órába.Ikreink vannak akik még elég kicsik és nem tudtam visszamenni csak félállásba.E mellett plussz még a gyedet is kapom.A párom 130nettóba van.Van 1 hitelünk már ami szabadfelhasználasú.Nem tudom hogy ezek a feltételek elegek-e?Muszály volt felvennünk az elöző hitelt mert kiskertben laktunk és lakóingatlanná kellett nyílvánítanunk.Nem tudom hogy meglévő hitelhez adnak e csokot?

  Bővítés-korszerűsítés esetén jár ÁFA visszatérítés? 2019 óta, magánszemélyként építkezem saját tulajdonon. Van már használatbavételi engedély. Tető elbontva – új tető, emeléssel, de nincs külön bejárat. A bővítés 2 szoba, wc, fürdő konyha. Nyílászáró csere, konvektort gázkazánra cseréltem, új burkolatok stb. Kevés banki hitellel épült. Elolvastam, de nem világos. Ha igen, hova kell fordulni?
  Milyen papírokkal?
  Köszönöm válaszukat.

  Bővítés-korszerűsítés esetén jár ÁFA visszatérítés? 2019 óta, magánszemélyként építkezem saját tulajdonon. Van már használatbavételi engedély. Tető elbontva – új tető, emeléssel, de nincs külön bejárat. A bővítés 2 szoba, wc, fürdő konyha. Nyílászáró csere, konvektort gázkazánra cseréltem, új burkolatok stb. Kevés banki hitellel épült. Elolvastam, de nem világos. Ha igen, hova kell fordulni?
  Milyen papírokkal?
  Köszönöm válaszukat.

  Terézia
  Üdvözlöm Önöket!
  Mi egy kétgenerációs, tetőtér beépítéses családi házban lakunk jelenleg hárman a férjemmel és a lányommal a ház padlásterében. A lenti lakás megüresedett, mivel a szüleim meghaltak. Terveink szerint felújítanánk a lenti lakást és leköltöznénk. Mindkét lakás külön bejárattal rendelkezik és 100 nm fölöttiek. A padlástéri lakást pedig a fiam venné birtokba a feleségével és 2 pici gyermekével. Ők jelenleg Ausztriában élnek, októberben szeretnének hazaköltözni. Eddig még semmilyen támogatást nem vettek igénybe. Szeretnék megvásárolni tőlünk a fölső lakást a padlásteres CSOK igénylésével. Tudjuk, hogy jelenleg ez nem lehetséges, mert nincs magyar tb-jük. Viszont szeretnék felújítani is a lakást mire hazajönnek, ehhez pedig a lakás felújítási támogatást szeretnék igényelni, mert ott a külföldi tb-t is elfogadják.
  Kérdésünk az lenne, ha októberben hazajönnének a felújított lakásba, itthoni munkahelyet vállalva 180 nap után, megigényelhetnék-e utólag a padlásteres lakás vásárlásához a CSOK-kot.
  Örülnénk, ha tudnának segíteni a helyzet megoldásában. Ahhoz ragaszkodnak, hogy 2 pici gyerekkel csak a lakás felújítása után jönnek haza. Viszont mindkét támogatási formát igényelni szeretnék.

  Terézia
  Üdvözlöm Önöket!
  Mi egy kétgenerációs, tetőtér beépítéses családi házban lakunk jelenleg hárman a férjemmel és a lányommal a ház padlásterében. A lenti lakás megüresedett, mivel a szüleim meghaltak. Terveink szerint felújítanánk a lenti lakást és leköltöznénk. Mindkét lakás külön bejárattal rendelkezik és 100 nm fölöttiek. A padlástéri lakást pedig a fiam venné birtokba a feleségével és 2 pici gyermekével. Ők jelenleg Ausztriában élnek, októberben szeretnének hazaköltözni. Eddig még semmilyen támogatást nem vettek igénybe. Szeretnék megvásárolni tőlünk a fölső lakást a padlásteres CSOK igénylésével. Tudjuk, hogy jelenleg ez nem lehetséges, mert nincs magyar tb-jük. Viszont szeretnék felújítani is a lakást mire hazajönnek, ehhez pedig a lakás felújítási támogatást szeretnék igényelni, mert ott a külföldi tb-t is elfogadják.
  Kérdésünk az lenne, ha októberben hazajönnének a felújított lakásba, itthoni munkahelyet vállalva 180 nap után, megigényelhetnék-e utólag a padlásteres lakás vásárlásához a CSOK-kot.
  Örülnénk, ha tudnának segíteni a helyzet megoldásában. Ahhoz ragaszkodnak, hogy 2 pici gyerekkel csak a lakás felújítása után jönnek haza. Viszont mindkét támogatási formát igényelni szeretnék.

  Jó napot!
  12 éve építkeztünk és akkor igénybe vettük a “szocpol”-t 1 meglévő és vállalt gyermek után (összesen 2,4 m Ft). Azóta született még 2 gyermekünk, akik után szintén megkaptuk az állami támogatást (+2,2 m Ft). Jelenleg 6-an élünk a házunkban, mindenkinek van kényelmes helye(4 szoba+étkező+nappali+stb), csupán a közös helységek (konyha, étkező, nappali) mérete vált kevéssé, ehhez a létszámhoz. Egy kb. 20-25 m2-s helységgel szeretnénk bővíteni az épületet a mellékelt vázlat szerint. Igénybe vehetünk-e erre a bővítésre valyamilyen kedvezményes/támogatott hitelt, mire kell figyelni a tervezésnél?

  Jó napot!
  12 éve építkeztünk és akkor igénybe vettük a “szocpol”-t 1 meglévő és vállalt gyermek után (összesen 2,4 m Ft). Azóta született még 2 gyermekünk, akik után szintén megkaptuk az állami támogatást (+2,2 m Ft). Jelenleg 6-an élünk a házunkban, mindenkinek van kényelmes helye(4 szoba+étkező+nappali+stb), csupán a közös helységek (konyha, étkező, nappali) mérete vált kevéssé, ehhez a létszámhoz. Egy kb. 20-25 m2-s helységgel szeretnénk bővíteni az épületet a mellékelt vázlat szerint. Igénybe vehetünk-e erre a bővítésre valyamilyen kedvezményes/támogatott hitelt, mire kell figyelni a tervezésnél?

  IMG_20210119_111737_resize_93.jpg

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy otthonunk bővítésére igénybe vehetünk-e otthonteremtési támogatást, ha korábban, 12 évvel ezelőtt 3 gyermekre kaptunk 1.900.000 Ft-ot? Az akkor bejegyzett jelzálogjog is törölve lett már. Van-e olyan időtartam, ami után ismét igényelhető ugyanazon gyermekekre állami támogatás? Ez most azért is nagyon fontos számunkra, mert 2019 szeptemberében 4. gyermekünk is született, így az ingatlanunk ismét szűkös lett.
  Nagyon köszönöm a választ előre is.
  Üdvözlettel,
  Edit

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy otthonunk bővítésére igénybe vehetünk-e otthonteremtési támogatást, ha korábban, 12 évvel ezelőtt 3 gyermekre kaptunk 1.900.000 Ft-ot? Az akkor bejegyzett jelzálogjog is törölve lett már. Van-e olyan időtartam, ami után ismét igényelhető ugyanazon gyermekekre állami támogatás? Ez most azért is nagyon fontos számunkra, mert 2019 szeptemberében 4. gyermekünk is született, így az ingatlanunk ismét szűkös lett.
  Nagyon köszönöm a választ előre is.
  Üdvözlettel,
  Edit

  Üdvözlöm Önöket!
  Meglévő 70 m2-es lakásunkat szeretnénk 40 m2-rel bővíteni. Szoba, kazánház, mosókonyha, folyosó kerülne kialakításra. 2 gyerekünk után szeretnénk a CSOKot igénybe venni. A bankban azt az információt kaptuk, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a teljes 1 300 000 Ft-os támogatást m2-enként 250 000 Ft-os költségvetést kell beadjunk.
  Ez valóban így van?
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45968 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  2.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x