CSOK bővítésre, igénylés feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk a CSOK ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

Visszahívást kérek

Bővítéssre elérhető CSOK-kal kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?

  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak. Másik számítási mód: valamennyi, 25 év alatti eltartott gyermek után igénylésre került a támogatás, melynek összegét ez esetben csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatási összeggel. A kétféle számítási mód közül az vehető igénybe, amelyik a támogatott személyek számára kedvezőbb.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?

  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is beleszámít. A CSOK bővítésre tehát – attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik az igénylés – közmunka esetén is figyelembe vehető.

  A CSOK-nak nem minden típusánál fogadható el azonban a közfoglalkoztatotti munkaviszony. A TB jogviszonnyal kapcsolatos előírás lakáscéltól függően eltérő lehet. Előzetesen kérje Szakértőink tájékoztatását az ügyben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?

  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás, hogy az igénylőnek, vagy házastársak, élettársak igénylése esetén az igénylőknek együttesen legalább 50% tulajdonrészük legyen a bővítendő ingatlanban. Az ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti. A támogatást nem egy összegben, hanem készültségi foknak megfelelően, szakaszosan folyósítják a hitelintézetek. Egy-egy részfolyósításhoz a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség alapján az elért készültségi foknak megfelelően 70% számlát kell benyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?

  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?

  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül
  – az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
  – az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
  – olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,
  nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. február 24. szerda

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm Önöket!
  Meglévő 70 m2-es lakásunkat szeretnénk 40 m2-rel bővíteni. Szoba, kazánház, mosókonyha, folyosó kerülne kialakításra. 2 gyerekünk után szeretnénk a CSOKot igénybe venni. A bankban azt az információt kaptuk, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a teljes 1 300 000 Ft-os támogatást m2-enként 250 000 Ft-os költségvetést kell beadjunk.
  Ez valóban így van?
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Kedves Csilla!
  Ilyen előírást a falusi CSOK rendelet nem tartalmaz, a bank szabályzata lehet mérvadó e tekintetben.

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődni szeretnék, hogy tudnak-e olyan bankról, amelyik az egyszerű bejelentéshez kötött bővítési munkálatokhoz igényelt CSOK esetében nem ragaszkodik az e-napló vezetéséhez, hanem elfogadja a jogszabályban megengedett készenlétbe helyezést is?
  Köszönettel:
  László

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődni szeretnék, hogy tudnak-e olyan bankról, amelyik az egyszerű bejelentéshez kötött bővítési munkálatokhoz igényelt CSOK esetében nem ragaszkodik az e-napló vezetéséhez, hanem elfogadja a jogszabályban megengedett készenlétbe helyezést is?
  Köszönettel:
  László

  Kedves László!
  Igen, van olyan bank, ahol nem kötelező CSOK igénylés esetén sem az E-napló vezetése.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  A meglévő családi házunkat szeretnénk bővíteni (nappali+szoba) továbbá összeépíteni egy meglévő melléképülettel (tároló +1 terasz kialakítás), amit egyben fel is újítanánk. Párhuzamosan igénybe vehető-e a csok, illetve a lakásfelújítási támogatás? A melléképület és a ház összeépítése esetén a melléképület felújítására igénybe vehető a lakásfelújítási támogatás vagy ez már bővítésnek minősül? Pl. A melléképület és a családi ház tetőszerkezetét is cserélni kellene, de a tervek szerint ez egy plusz szobával össze lenne kötve, illetve hozzá kapcsolódna még az új bővített rész és így egy tető lenne. Ebben az esetben a tetőcsere/új tető költségét hová tudjuk elszámolni? Ha nem építjük össze a… Továbbiak »

  A meglévő családi házunkat szeretnénk bővíteni (nappali+szoba) továbbá összeépíteni egy meglévő melléképülettel (tároló +1 terasz kialakítás), amit egyben fel is újítanánk. Párhuzamosan igénybe vehető-e a csok, illetve a lakásfelújítási támogatás? A melléképület és a ház összeépítése esetén a melléképület felújítására igénybe vehető a lakásfelújítási támogatás vagy ez már bővítésnek minősül? Pl. A melléképület és a családi ház tetőszerkezetét is cserélni kellene, de a tervek szerint ez egy plusz szobával össze lenne kötve, illetve hozzá kapcsolódna még az új bővített rész és így egy tető lenne. Ebben az esetben a tetőcsere/új tető költségét hová tudjuk elszámolni? Ha nem építjük össze a… Továbbiak »

  Kedves Krisztina!
  A bővítéshez a CSOK, az átalakításhoz a felújítási támogatás lenne igényelhető véleményünk szerint.
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Az ingatlanomon ingatlanfedezetes szabad felhasználású hitel jelzáloga van (ebből újítottuk fel a házat 2009-ben). 2 kisgyerekünk van, most a tetőteret építenénk be nekik (nem lesz külön bejárat és konyha), és nem vettünk még fel családtámogatást. Jól értelmezem, hogy a szabad felhasználású hitel jelzáloga miatt nem vehetjük fel a CSOK-ot a bővítésre, a felújítási támogatásra pedig a munka jellege (tetőtér beépítés) miatt nem vagyunk jogosultak?
  Köszönettel!

  Kedves Hitelnet!
  Az ingatlanomon ingatlanfedezetes szabad felhasználású hitel jelzáloga van (ebből újítottuk fel a házat 2009-ben). 2 kisgyerekünk van, most a tetőteret építenénk be nekik (nem lesz külön bejárat és konyha), és nem vettünk még fel családtámogatást. Jól értelmezem, hogy a szabad felhasználású hitel jelzáloga miatt nem vehetjük fel a CSOK-ot a bővítésre, a felújítási támogatásra pedig a munka jellege (tetőtér beépítés) miatt nem vagyunk jogosultak?
  Köszönettel!

  Kedves Katalin!
  Amennyiben a jelzálogjogosult hitelintézet hozzájárul ahhoz, hogy a CSOK-ot biztosító jelzálogjogot elé jegyezzék be, akkor működhet a CSOK.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A meglévő 100 m2-es házunk padlásterének átalakításával, tetőtér beépítésre szeretnénk a csok-ot igényelni. A meglévő tetőszerkezet is cserélve lenne (cserép+tetőléc+szarufa) + alá lenne szigetelve és tetőablakok is beépítésre kerülnének. 5 gyermekünk van, nekik szeretnénk több szobát létrehozni. Minden egyéb igénylési feltételnek megfelelünk.
  Kérdésem arra vonatkozna, hogy a bővítésnél előírt hasznos alapterület az a bővítéssel létrehozott hasznos alapterületet jelenti, vagy ebbe beleszámítódik a bővítés előtti alapterület is? Azért lényeges, mert az 1,9m-es belmagasság nehezen tartható egy tetőtér beépítés esetén úgy, hogy ha nem változik a tetőgerinc magassága.
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Üdvözlöm!
  A meglévő 100 m2-es házunk padlásterének átalakításával, tetőtér beépítésre szeretnénk a csok-ot igényelni. A meglévő tetőszerkezet is cserélve lenne (cserép+tetőléc+szarufa) + alá lenne szigetelve és tetőablakok is beépítésre kerülnének. 5 gyermekünk van, nekik szeretnénk több szobát létrehozni. Minden egyéb igénylési feltételnek megfelelünk.
  Kérdésem arra vonatkozna, hogy a bővítésnél előírt hasznos alapterület az a bővítéssel létrehozott hasznos alapterületet jelenti, vagy ebbe beleszámítódik a bővítés előtti alapterület is? Azért lényeges, mert az 1,9m-es belmagasság nehezen tartható egy tetőtér beépítés esetén úgy, hogy ha nem változik a tetőgerinc magassága.
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Kedves Gábor!
  A bővítésnél előírt hasznos területet a meglévő ingatlannak a bővítménnyel együtt kell majd elérnie.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOk ügyintézést is!

  Üdv!
  Régi építésű ingatlanra vennénk fel az eddig kihasználatlan csok-ot bővítésre. Tetőtérben bővítenénk. Koszorú és födémcsere kellene. A tetőtcsere és lépcső viszont benne van az otthonteremtési hitelben. Ezt felvehetjük tetőcserére, ha csok miatt bővítünk? A kettő támogatás ilyen szempontból összevonható?

  Üdv!
  Régi építésű ingatlanra vennénk fel az eddig kihasználatlan csok-ot bővítésre. Tetőtérben bővítenénk. Koszorú és födémcsere kellene. A tetőtcsere és lépcső viszont benne van az otthonteremtési hitelben. Ezt felvehetjük tetőcserére, ha csok miatt bővítünk? A kettő támogatás ilyen szempontból összevonható?

  Kedves Csaba!
  Ha a bővítésre vonatkozó költségvetésben nem szerepel a tetőcsere és a lépcső, akkor a lakásfelújítási támogatás keretében van lehetőség ennek finanszírozására.
  A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm Önöket! Adott egy régi “L” alakú épület aminek az alapterülete kb 210 nm. A lakórész ebből 110 nm. A kamra és istálló külön bejáratú a lakrésztől, de egy tető alatt van az egész épület és csak teli válaszfal van a helységek között. A biztosító éppen erre hivatkozva nem tekinti a 210 nm-t biztosítandónak, és csak a 110 nm-t biztosította be. Ha a házból nyílna ajtó a kamrába, akkor számítana egy épületnek. Kérdés: Ha és amennyiben a válaszfalba a kamra részbe ajtót nyitok és fűtötté teszem, úgy bővítésnek számít-e? Tudni kell, hogy magát a kamrát is több helyiségre osztanám, azaz… Továbbiak »

  Üdvözlöm Önöket! Adott egy régi “L” alakú épület aminek az alapterülete kb 210 nm. A lakórész ebből 110 nm. A kamra és istálló külön bejáratú a lakrésztől, de egy tető alatt van az egész épület és csak teli válaszfal van a helységek között. A biztosító éppen erre hivatkozva nem tekinti a 210 nm-t biztosítandónak, és csak a 110 nm-t biztosította be. Ha a házból nyílna ajtó a kamrába, akkor számítana egy épületnek. Kérdés: Ha és amennyiben a válaszfalba a kamra részbe ajtót nyitok és fűtötté teszem, úgy bővítésnek számít-e? Tudni kell, hogy magát a kamrát is több helyiségre osztanám, azaz… Továbbiak »

  Kedves Balázs!
  A meglévő épület átalakítása nem minősül bővítésnek, ezért a fent leírt munkálatokra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Jó napot!
  Mi is szeretnénk igénybe venni. Munkaviszonyom is van majdnem 1 éve.
  Az lenne a kérdésem, hogy önerő szükséges hozzá?

  Jó napot!
  Mi is szeretnénk igénybe venni. Munkaviszonyom is van majdnem 1 éve.
  Az lenne a kérdésem, hogy önerő szükséges hozzá?

  Kedves Hanna!
  Ha a CSOK összege nem fedezi a bővítés teljes bekerülési költségét és nem rendelkeznek önerővel, akkor lakáshitel igénybevételére is van lehetőség. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK-ra jogosult házunkat szeretnénk bővíteni 8 m2 alapterületű lakószobával Az átalakítást úgy tudjuk megoldani, hogy az előszoba alapterületét is szükséges megnövelni 6 m2-el és ezzel együtt természetesen a tetőszerkezet is átalakításra kerülne. ami tulajdonképpen a padlástér bővítését is jelenti. Kérdésem: A CSOK mit finanszíroz ebben az esetben? Csak a lakószoba kialakításának költségeit’ vagy a teljes bővítési munkák során felmerülő költségeket is?

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK-ra jogosult házunkat szeretnénk bővíteni 8 m2 alapterületű lakószobával Az átalakítást úgy tudjuk megoldani, hogy az előszoba alapterületét is szükséges megnövelni 6 m2-el és ezzel együtt természetesen a tetőszerkezet is átalakításra kerülne. ami tulajdonképpen a padlástér bővítését is jelenti. Kérdésem: A CSOK mit finanszíroz ebben az esetben? Csak a lakószoba kialakításának költségeit‚ vagy a teljes bővítési munkák során felmerülő költségeket is?

  Kedves István!
  A szoba bővítéséhez közvetlenül kapcsolódó munkálatok is finanszírozhatók. Pl. adott esetben az előszoba, padlástér bővítése és a tetőszerkezet is, mivel azok a szoba bővítése kapcsán merülnek fel.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  A következő kérdéssel fordulok önhöz:
  Férjemmel közös tulajdonban rendelkezünk egy családi házzal. Bővíteni szeretnénk 1 helyiséggel (szobával), valamint szeretnénk a tetőteret beépíteni oly módon, hogy az önálló lakásként funkcionálna, vizesblokkal, konyhával, szobákkal, és egy külön feljáróval kívülről. Azt szeretnénk megtudni, hogy ebben az esetben felhasználhatnánk-e a bővítésre igénybe vehető, és az új építésre igényelhető CSOK-ot is? Valamint, hogy mennyi lenne ez összeg szerint, ha 3 gyermekünket neveljük velünk közös háztartásban?
  Tisztelettel köszönöm válaszukat!

  Kedves Andrea!
  A tetőtér beépítése bővítésnek számít, így a CSOK bővítés igényelhető hozzá, melynek összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft. A jogosultság feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 180 napos TB jogviszonnyal.
  Sajnos a 2021-től érvényes 10 millió Ft összegű CSOK-ot tetőtér beépítésre nem igényelhetik, mivel Önök a meglévő ingatalan tulajdonosai.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Jó napot kívánok!
  Tisztelettel kérném válaszukat a következőkre:
  Meglévő ingatlanunkat (családi ház) szeretnénk egyrészt hozzáépítéssel bővíteni, (egy nappali kialakításával), valamint a tetőteret beépíteni olyan módon, hogy az önálló lakásként funkcionálna, külön külső bejárással, vizesblokkal, konyhával. Ezek megvalósításához mennyi CSOK összeg igényelhető 3 meglévő gyermek esetében? Nem igényeltük még a CSOK-ot semmilyen formában.
  Előre is köszönöm válaszukat!
  Tisztelettel: Andrea

  Kedves Andrea!
  Mivel a meglévő ingatlan is az Önök tulajdonában van, ezért az emelt összegű CSOK sajnos nem vehető fel akkor sem, ha a tetőtérben különálló, új lakás kerülne kialakításra. Adott esetben a fenti bejegyzésünkben olvasható támogatási összeg lehet elérhető. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelettel kèrem a vàlaszt!
  53èves vagyok.Kedvesem,leendő felesègem 43èves.Neki màr van kèr fiúgyermek az előző hàzassàgâbòl.14 és 11 évesek.Úgy tűnik úton van a közös gyermekünk.
  Mèg nem vett igénybe àllami tàmogatàst.
  Kérdésem:
  Rendezett jogviszonnyal l( mindkettőnknèl)mik a lehetőségek?
  Újépîtèsűnél,ill.
  Ha fontos,3 éve vàlt el törvényesen.
  Àtépîtendő,felújîtandónàl

  Kedves Tamás!
  Amennyiben a gyermekek az édesanyjukkal élnek életvitelszerűen, úgy 3 gyermek után jogosultak lehetnek a CSOK támogatásra.
  A CSOK bővítés esetében a jogosultság feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rednelkezzen 180 napos TB jogviszonnyal. A támogatás összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft. A támogatásról bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  Amennyiben újépítésű ingatlant vásárolna CSOK-kal, akkor 2 éves TB jogviszony szükséges a támogatáshoz. A támogatás összege 10 millió Ft. A további kedvezményekről IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Jó napot!
  Amiatt fordultam magukhoz, hogy szeretnék mi is igénybe venni a ház bővítést, de nics munka viszonyunk. Így is igénybe tudnák venni?

  Kedves Helga!
  Mivel a leírtak alapján nem rendelkeznek TB jogviszonnyal, így annak hiányában nem jogosultak a támogatásra.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődnék, hogy Györsövényházi ingatlanunk, egy felújított parasztház, további felújítása korszerűsítésére felvehető-e a vissza nem térítendő támogatás? És minek számítanak a munkálatok?
  Egy garázsból készítenénk szobát (ami a sima csokban nem számít bővítésnek, csak a hozzáépítés), úgy, hogy ajtót nyitunk falbontással, aljzatot csinálunk, szigetelünk és belülről falakat burkolunk és megcsináljuk a plafont lambériából, majd a tetőt is szigeteljük.
  Ez bővítés is, de egyben korszerűsítés (új padlózat, szigetelések, elektromos hálózat).
  És mennyi összeget vehetünk fel erre? 2,6 vagy 1.3 milliót?
  Köszönöm!

  Kedves Csaba!
  A leírt korszerűsítési, felújítási munkálatokhoz a falusi CSOK igényelhető 2 gyermek után maximum 1,3M Ft összegben. A falusi CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Három gyermekem van (2, 7, 8 évesek). Családi házban lakunk Bocskaikertben. Eddig 1.430.000 forint CSOK-ot vettünk fel használt ház vásárlására.
  Érdekelne bennünket a tetőtér beépítése.
  Mennyi CSOK támogatást kaphatunk erre a célra?
  Köszönettel: Ferenc

  Kedves Ferenc!
  A korábban kapott CSOK támogatással csökkentett összegre lehetnének jogosultak. A CSOK bővítés összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft, így 770.000 Ft támogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a jogosultsági feltételek is teljesülnek.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Három gyermekes (14,12,7) család vagyunk. Még nem vettünk igénybe állami támogatást (se szocpolt, se csok-ot) de most szeretnénk a fejünk feletti tetőrészt a társasháztól megvásárolni, így bővíteni a lakásunkat, szobáink számát.
  Mindketten munkaviszonyban vagyunk – én önkormányzati fenntartású oktatási inétzményben – dolgozom. Nem vagyunk fiatal házasok, mindketten 1972-ben születtünk.
  Semmilyen tartozásunk nincs.
  Kérem tájékoztatását, milyen lehetőségünk van az állami forrásokat illetően. Megtakarítással rendelkezünk.
  Köszönettel:
  Ildikó

  Kedves Ildikó!
  Ebben az esetben a 3 gyermek után bővítéshez adható 2,2M Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak, miután a tulajdonukba került a tetőtéri rész. A további feltételeket fenti bejegyzésünkben tekinthetik meg. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Feleségemmel és két kiskorú gyermekünkkel egy 68m2-es családi házban lakunk, amit egy egy közel hasonó alapterületű tetőtérrel/emelettel szeretnénk kibővíteni. Két kérdésem volna; 1) Ehhez igényelhetjük-e az 1,43MFt CSOK-ot, illetve – ha ez nem lenne elegendő – jár-e mellé a kedvezményes kamatozású hitel? 2) A CSOK mellett igénybe lehet venni a 2021-es Lakásfelújítási támogatást (3MFt)? Ha igen, akkor milyen feltételekkel, és a számlák utólagos bemutatásakor mire kell ügyelni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  üdv, Emil

  Kedves Emil!
  A CSOK tetőtér beépítésére is igényelhető. Ennek összege 2 gyermek után 1.430.000 Ft. A lakásfelújítási támogatás azokra a munkálatokra igényelhető, amit a CSOk-os költségvetés nem tartalmaz. Tehát ugyanazok a munkálatok nem finanszírozhatóak CSOK-ból, majd a felújítási támogatásból is! Az elérhető legkedvezőbb hilekonstrukciókról Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önt. Ehhez kérjük töltse ki online adatlapunkat és Kollégánk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Szép estét kívánok!
  Bővítésre szeretnék igénybe venni Csok segítséget. Három gyermekem van.
  Ebben az esetben, ugye nincs szülői korhatár?

  Kedves Zsuzsanna!
  Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén nincsen szülői korhatár. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm válaszát.
  Amennyiben az alsó részt átiratom a gyerekek nevére, igénybe lehetne venni a tetőtér beépítésre a csokot?

  Kedves Péter!
  Sajnos az vonatkozó kormányrendelet még nem jelent meg. Amint bővebb információnk lesz a témával kapcsolatban, akkor oldalunkon részletesen beszámolunk róla. Addig is kísérje figyelemmel honlapunkat!

  Üdv. 14 éve építkeztünk akkor felvettük a szocpolt 3 gyerekre ha jól emlékszem 3,2 m ft. (Előre beigért gyerekek akik megszülettek) Bővítésre igényelhetek csokot most? Esetleg 2021 től tetőtér beépítésre a teljes csokot? 10 mft- 3,2 mft tal?

  Kedves Péter!
  Ha a vállalt gyermekek teljesültek, akkor CSOK bővítés esetén a korábban kapott támogatással csökkentett CSOK összegre lehetnek most jogosultak. Mivel a CSOK összege bővítésre 3 gyermek után 2.200.000, és a felvett szocpol összege ennél több, így sajnos nem tudja igényelni a támogatás.
  A 10 millió Ft-os CSOK tetőtér beépítése esetén, a fent kialakított lakás tulajdonosa nem lehet az also szint tulajdonosa is. Erről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Házunkat szeretnénk bővíteni egy konyhával a meglévő konyhából pedig nagyobb étkezőt szeretnénk. A háznak 50-50%-ban vagyunk tulajdonosai a férjemmel, mely teljesen tehermentes. Alapterülete 69 m²,de a tetőteret már beépítettük, annak hasznos alapterülete 45m². 3 szoba egy nappali. Gyermekek száma 2.
  Ilyenfajta bővítéshez igényelhető-e a CSOK?

  Kedves Ágnes!
  A CSOK bővítésre csak legalább 8m2-es lakószobával történő bővítéshez igényelhető. Ha a bővített részen konyhát alakítanak ki akkor nem igényelhető a támogatás.

  Üdvözlöm!
  Pár éve vettünk egy használt családi házat, melyre igényeltük a két meglévő gyermekünkre a CSOK-ot. Most az új otthonteremtési program miatt szeretnénk bővíteni (hozzáépíteni) a házat 60 m2 új lakrésszel. Idén augusztusban megszületett a harmadik gyermekünk is.
  Kérdéseim a következők:
  – Igényelhetem-e a CSOK fennmaradó részét a 3. gyerkőcre a bővítéshez úgy, hogy a ház vételekor 2 gyerekre már igényeltünk CSOK-ot.
  – Az új otthonteremtési program kiterjed-e családi ház bővítésére ( hozzáépítésére is)?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Péter

  Kedves Péter!
  Bővítésre igényelhető a CSOK. Két lehetőség is van az igénybevételre: vagy csak a 3. gyermek után igénylik, ekkor 600.000 Ft-ra lehetnek jogosultak, vagy mindhárom gyermek figyelembevételére kerül az igénylés során. Ekkor CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. A 3 gyermek után járó 2,2M Ft összegű CSOK-ból le kell vonni a vásárláshoz kapott 1,43M Ft támogatást és a különbözet vehető igénybe.
  Az otthonfelújítási program keretében maga a hozzáépítés információink szerint nem támogatható.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  2.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x