CSOK bővítésre, igénylés feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk a CSOK ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

Visszahívást kérek

Bővítéssre elérhető CSOK-kal kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?

  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak. Másik számítási mód: valamennyi, 25 év alatti eltartott gyermek után igénylésre került a támogatás, melynek összegét ez esetben csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatási összeggel. A kétféle számítási mód közül az vehető igénybe, amelyik a támogatott személyek számára kedvezőbb.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?

  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is beleszámít. A CSOK bővítésre tehát – attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik az igénylés – közmunka esetén is figyelembe vehető.

  A CSOK-nak nem minden típusánál fogadható el azonban a közfoglalkoztatotti munkaviszony. A TB jogviszonnyal kapcsolatos előírás lakáscéltól függően eltérő lehet. Előzetesen kérje Szakértőink tájékoztatását az ügyben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?

  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás, hogy az igénylőnek, vagy házastársak, élettársak igénylése esetén az igénylőknek együttesen legalább 50% tulajdonrészük legyen a bővítendő ingatlanban. Az ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti. A támogatást nem egy összegben, hanem készültségi foknak megfelelően, szakaszosan folyósítják a hitelintézetek. Egy-egy részfolyósításhoz a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség alapján az elért készültségi foknak megfelelően 70% számlát kell benyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?

  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?

  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül
  – az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
  – az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
  – olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,
  nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 21. csütörtök

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Férjemmel 3 gyermekünket neveljük közös családi házunkban, ezen kívül van még ingatlan a nevünkön. Korábban semmilyen támogatást nem kaptunk. A házunk tetőterének még be nem épített részével szeretnénk bővíteni a házat, valamint az alsó szint egy részét szeretnénk felújítani. Férjem 45 éves, én februárban leszek 40. Milyen lehetőségeink vannak a támogatások igénybevételére?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Ibolya!
  Tetőtér beépítéséhez igényelhetnek CSOK-ot meglévő gyermekeik után. A korszerűsítésre akkor lenne lehetőség, ha az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen van. Ezt a listát IDE kattintva érheti el.
  Amennyiben a CSOK-ot igényelnék bővítésre, akkor a jogosultsághoz feltétel, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 180 napos TB jogviszonnyal. Falusi CSOK esetében 1 éves TB jogviszonnyal kell rendelkezni.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Tisztelt Hölgyem /Uram!
  Két gyermekünk van, 40 év alatti szülők vagyunk. Családi házunkban mindketten tulajdonosok. Csok-ot eddig nem vettünk fel semmilyen formában. A ház tehermentes.
  Kérdésem, hogy a házhoz tartozik egy kb. 30 m2-es terasz, amit szeretnénk lakószobává építeni. Erre a célra felvehető a bővítésre szánt csok? Milyen összegben? Meg kell a költségeket előre finanszíroznunk, de amúgy önerő nélkül igényelhető a támogatás? Hitelt nem szeretnénk igénybe venni, csak a bővítésre szánt csok-ból finanszírozni a költségeket.
  Köszönettel: Anasztázia

  Kedves Anasztázia!
  A terasz beépítése nem minősül bővítésnek a vonatkozó kormányrendelet értelmében, így arra a CSOK nem vehető igénybe.
  Megoldás az lehet, ha a teraszt elbontják, úgy már igényelhető lenne a támogatás. Amennyiben ez teljesül, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Szeretnénk bővíteni családi házunkat, három gyermekünk van. 2009-benfelvettük a szocpolt két gyermekre, majd a harmadik gyerkőc születése után a hitelünkből levonásra került az utána járó összeg is. A kérdésem az lenne, hogy így igénybe tudjuk e venni a CSOK támogatást.

  Kedves Melinda!
  A korábban kapott szocpol támogatás összegével csökkentett CSOK támogatásra lehetnek most jogosultak, ha a jogosultsági feltételek is teljesülnek.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  A párommal szeretnénk a kis házamhoz 54 m2-t hozzáépülni és felújítani. Szeretnénk hamarosan 2-3 gyermeket, jelenleg nincs gyermekünk. A páromnak viszont még van egy garzon lakása, ez a kis családi ház pedig az én nevemen van. Szeretnénk min. 15-20 m2-t hozzáépülni plusz tetőteret vagy egy szinten kb. 90-100 m2-re bővíteni a házat. Hitel nincs a házon. Van 2 db fundamentánk és mind a ketten Ausztriában dolgozunk.
  Jogosultak vagyunk így CSOK-ra?

  Kedves Gábor! Megelőlegezett CSOK esetében 2 gyermek vállalásával igéynelhetik a támogatást. A jogosultsághoz feltétel a házastársi viszony, illetve, hogy egyikük 40 év alatti legyen. Párja meglévő lakástulajdona nem jelent problémát, azonban a jogosultság feltétele, hogy a támogatott ingatlanban mind a kettejüknek legyen tulajdonrésze. A tulajdoni arányra vonatkozó előírás nincs. A jogosultság egyik további feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 180 napos TB jogviszonnyal. A külföldi jogviszony is elfogadható, ha ezt külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolni tudja, azonban teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalnia kell, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.… Továbbiak »

  Üdvözlöm.
  Falusi CSOK igényelhető bővítésre, ha a bővíteni kívánt házhoz hozzáépített melléképületet szeretném szobává alakítani?
  A melléképület ugyanazon helyrajzi számon szerepel és egybeépített a lakóházzal.
  Köszönettel,
  Krisztián

  Kedves Krisztián!
  A leírtak alapján nem igényelhető CSOK bővítésre, mivel a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!
  A leírt munkálatra lakásfelújítási hitel igényelhető. Amennyiben ez érdekli Önöket, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önt az elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukciókról. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  Kedves Címzett!
  Párommal jövőre szeretnénk összeköltözni, családi házunk tetőtéri részét szeretnénk felújítani. Gyermekünk még nincs. Kérdésem az lenne, hogyha a családi házon egy bejárati ajtó van és nincs még gyermekünk, akkor is fel lehet venni a támogatást, hogy a tetőtéri részt felújítsuk és kialakítsuk egy “kis lakást” fent?
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Viki!
  A 2021-től érvényes tetőtér beépítési támogatás esetében vállalt gyermek után is igényelhető a támogatás, ehhez azonban feltétel a házastársi viszony.
  Feltétel még, hogy az új lakásnak önálló, külön bejárata legyen. Bővebben a témában és a további feltételekről IDE kattintva olvashat.

  Üdvözletem!
  Erste banknál van hitelünk, lakást építettünk tetőtérit. Akkor csak a félszocpolt kaptuk meg a 2gyerek után. 2008-ban volt ez. A kérdésem az lenne hogy kapnánk-e támogatást, ha azóta 2018-ban született meg a 3.gyerkőc? Ugyanis felmerült az ötlet, hogy még egy szobát jó lenne kialakítani a nagyobbik lánynak a padlástérben, mert bőven van akkora hely fent. Tekintve hogy csak 3 szobánk van, és így jó lenne egy 4.is. Ha igénybe vehetnénk a támogatást, mi kell hozzá, illetve mennyi összeget kaphatnánk? Köszönöm
  Katalin

  Kedves Katalin!
  Igényelhető a CSOK bővítésre 3 gyermek után, melynek összege 2.200.000 Ft. Azonban a korábban kapott félszocpol összege levonásra kerül a CSOK összegéből.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Érdeklődni szeretnék, hogy 6 gyermekünk után lehetséges-e, hogy 3-ra felvegyük tetőtér beépítésre a használt ingatlan bővítésére folyósított Csok-ot és a másik 3-ra pedig az újépítésű házra folyósított Csokot. Az új ház ugyanazon a telken kerülne megépítésre.

  Kedves Regina!
  A leírtak alapján nem működhet a CSOK igénylés 3 gyermeke után bővítésre, 3 gyermek után házépítésre. Egy lakáscélra igényelhet CSOK-ot, ha a jogosultsági feltételek is teljesülnek.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  3 gyermekünk van. 2009-ben építkeztünk, akkor 2-re felvettük a szocpolt. A 3. gyerekünkre még semmit nem vettünk igénybe. Ő 2015-ben született.
  Van bármilyen támogatás, amit ki tudnánk használni a 3. Gyermekünkre?

  Kedves Zsanett!
  Ha a szocpol mellé lakáshitelt is vettek fel, ami még jelenleg is fennáll, akkor utóbb született gyermekük után utólagos szocpolra lehetnek jogosultak, ha a további feltételek is fennállnak. A támogatás a fennálló lakáshitel csökkentésére fordítható. Bővebb információ minderről ITT olvasható.
  Továbbá a meglévő lakóház legalább egy szobával (8 m2 hasznos alapterület) történő bővítése esetén van lehetőség CSOK igénylésre. Ennek feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
  További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Családi ház tetőterét építjük be, amelyhez szeretnénk igénybe venni a Csok bővítés összegét 3 gyermek után. (Az építkezés a ház térdogatnövelésével nem jár, azonban két külön lakás jön létre, melyet külön albetétesíteni szeretnénk). Ebben az esetben a jelzálog a jelenleg meglévő ingatlanra, vagy az új, fenti lakás albetétére kerülne? A másik kérdésem, hogy mivel ez az építkezés nem építési engedély, de még bejelentési kötelezett sem, így milyen tervdokumentációt szükséges az igényléshez beadnunk.
  Nagyon köszönöm a segítségüket!
  Üdvözlettel: Eszter

  Kedves Eszter!
  A bővítéshez mindenképpen szükséges költségvetést készíteni a bank számára. A tervdokumentációról a tervező tud részletes információt adni. Amennyiben a bővítés nem bejelentés kötelezett elegendő lehet a költségvetés,azonban szükséges egy igazolás arról, hogy nem engedélyköteles illetve rajz, hogy a bővítés utáni állapotról.
  Pontos tájékoztatáshoz a leírtaknál bővebb információkra lenne szükségünk. Kérjük töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önöknek! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Bővítésre szeretném felvenni, ha lehet.
  Előre is köszönöm.

  Kedves Csaba!
  A bővítésre vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet,
  2019-ben feleségemmel vásároltunk egy 64 nm-es budapesti használt lakást, amely a tulajdoni lapon (és a vásárláskor természetben is) 2+1 félszobás volt. A teljes körű felújítás során a konyhából is szobát alakítottunk ki (külön ablak/ajtó, 8 nm). Időközben várjuk első gyermekünket, 2020 augusztus végére vagyunk kiírva. A lakás vásárlása előtt babaváró hitelt vettünk fel, majd ezután fogyasztóbarát 10 évig fix lakossági hitelt. A felújítás jelenleg is tart, a lakás még nincs költözhető állapotban.
  Kérdésem: a fentiek alapján jogosultak vagyunk-e a csok bővítési kedvezmény igénylésére, és ha igen, ennek mi a menete/feltételei?
  Üdvözlettel,
  Attila

  Kedves Attila!
  A meglévő ingatlan átalakítása nem minősül bővítésnek, így erre CSOK nem vehető igénybe.

  Tisztelt Hitelnet!
  Első házasságomból 2 gyermekem született, most a második házasságomban élek. A férjemnek velünk él a 21 éves lánya. Az ingatlan az én tulajdonomban van 1/1.
  Kérdésem lenne, ha ebben az esetben 3 gyerekre nem vehetjük fel a CSOk támogatást (hiszen csak én vagyok a tulajdonos), esetleg a 2 saját gyerekemre felvehetem-e, ahogyan egyedülállóként megtehetném? (lakásbővítésre)
  Előre is köszönöm a válaszát.

  Kedves Linda!
  Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. Megoldás lehet, hogy férjének ajándékoz egy bizonyos tulajdoni hányadot. Így 3 gyermek után lenne igényelhető a támogatás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  2015 szeptemberében igényeltünk CSOK-ot új ház építésére, két meglévő gyermekre, 1 400 000 Ft-ot. Ezután elváltunk a férjemmel, a két gyermek a CSOK-al támogatott házban él velem, a volt férjemet kivásároltuk az új férjemmel. Ekkor a volt férjem visszafizette a CSOK felét, mivel az adásvétel után 65-35 százalékban lettünk a ház tulajdonosai a férjemmel.
  2020-ban született egy kisgyermekem a 2. házasságból. Szeretném kérdezni, hogy jogosultak lehetünk-e bármilyen további támogatásra ezek alapján? Mindhárom gyermeket mi neveljük, velünk élnek egy háztartásban. Szeretnénk egy szobával bővíteni a házat. (falusi CSOK szempontjából nem preferált településen élünk.)
  Köszönettel és üdvözlettel,
  Erika

  Kedves Erika!
  Bővítésre 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető, melyből le kell vonni a korábban kapott CSOK Önre eső részét és a különbözet vehető igénybe. További, személyre szabott, díjmentese tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hizelnet!
  Tanya ingatlanra csok-ot fel lehet venni bővítésre olyan célból, hogy abból az ingatlan falusi, vezetékes vízhálózatra történő rácsatlakozását finanszíroznának?

  Kedves Jani1!
  A vízhálózat kiépítése a falusi CSOK keretein belül finanszírozható. Ennek további feltételeit IDE kattintva ismerheti meg. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!

  2015-ben használt családi házat vásároltunk, aminek nem volt meg 90 nm a teljes alapterülete (87,5nm)ezért a 3 gyerekünkre nem 2,2 millió csak 1,5 millio forintot kaptunk.
  Viszont 2 éve a már meglévő alagsort felújítva egy teljes fűtéssel, ablakkal ellátott szobàval és egy kisebb wc-mosó konyhával újítottunk fel.(különálló)
  Kérdésem az lenne hogy a különbözeti 700.000 forintot tudnánk e igényelni.
  Köszönettel

  Gerda

  Kedves Gerda,
  Visszamenőlegesen a támogatás már nem igényelhető.

  Három évvel ezelőtt ház építésbe fogtunk.Akkor a 3.gyermekünket vártuk és igényeltük a 10milliós CSOK-ot így épült fel a jelenlegi otthonunk! Most a 4.gyermekünket várjuk és bővítenénk a házunkat és úgy olvastam,hogy talán jogosultak lennénk a 275000ft-os lakásbővítésre! E felől kérnék felvilágosítást?
  Köszönettel! Mónika

  Kedves Mónika,
  Meglévő ház bővítésére negyedik gyermek után valóban igényelhető a 2 750 000 Ft-os támogatás. Kérjük töltse ki online adatlapunkat, és szakértőink személyre szóló, díjmentes tájékoztatást adnak Önöknek! Kollégáink teljes körű, díjmenentes CSOK ügyintézést vállalnak!

  Jó napot.Falusi Csokra szeretnénk bővíteni korszerűsiteni.Az lenne a kérdésem ,hogy a terv rajz Magyar de a pecsét Szlovák lenne.Hogy azt elfogadjáke. A kivitelező Magyar aki az épitést végzi. Válaszát Előreis köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Folyamatban van egy házvásárlásunk, melyhez falusi CSOK-ot szeretnénk igénybe venni, a papírokat beadtuk a hitelintézethez. A térképmásolatról kiderült, hogy a garázs nincs feltüntetve. ( a házmögött hozzá építve található egy fűtött helyiség es ehhez van hozzá építve a két fűtött garázs). Azt az információt kaptuk, hogy szerződés módosítással írassuk bele, hogy a melléképületek értéket nem képviselnek. De a tulajdonos külföldi es a jelenlegi járványügyi helyzetnek köszönhetően nem tudnak átjönni Magyarországra aláírni a papírokat. Arra lennek kiváncsi, hogy ebben az esetben nem e lenne valami mas lehetőség, hogy ne utasítsák el a kérelmünket.

  Kedves Edit,
  Ilyen esetben valóban az szokott lenni a megoldás, hogy az adásvételi szerződésben feltüntetik, hogy a melléképületek nem képviselnek értéket. Az érintett hitelintézetnél kellene érdeklődniük, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel milyen megoldást tudnak elfogadni.

  Jó napot!
  Egy kérdésem lenne: 1 gyermekük van és még 1-et szeretnék bevállalni. A meglévő házunk nincs meg 50 m2. A 180 napos tb igazoláson megvan.
  Így hogyan tudnám igénybe venni a csokot? Bővítésre?

  Kedves János!
  Két gyermek után igényelt CSOK esetén a jogosultság feltétele, hogy a támogatott ingatlan legalább 50 m2 hasznos alapterületű legyen. Mivel az Önök ingatlana ennél jelenleg kisebb, CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha vállalják, hogy legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával bővítik a házat.

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy tetőtér beépítéshez lehet CSOK-ot igényelni? Mekkora alapterületnek kell lenni? 3 gyerek van.

  Kedves Attila!
  3 gyermek után igényelt CSOK esetén a bővítést követően el kell érnie a hasznos alapterületnek legalább a 60 m2-t. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!

  Abban szeretném segítségüket kérni, hogy lakáshitellel vásároltunk egy házat 2018-ban. Mivel akkor még azt hittük nem lehet gyermekünk nem mertük a CSOK-ot igényelni. Viszont született egy gyermekünk és szeretnénk egy testvért is. A kérdésem hogy házunkat bővítenénk egy szobával így utólag igényelhetünk-e CSOK-ot 2 gyermekre ha már van meglévő lakáshitelünk? A segítségét köszönöm. Bea

  Kedves Bea!
  A leírtak alapján a meglévő lakás bővítéséhez igényelhető a CSOK. A feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Ajándékozás útján kaptunk egy ingatlant, amin egy 45 négyzetméteres lakóépület van /szoba, konyha, fürdőszoba/. Eddig ingatlan nem volt a nevükön. a szülőkkel élünk. Van 3 gyermekünk. K
  érdésem a következő: ez esetben bővítésre igényelhető a csok?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Tisztelettel.

  Kedves Robi!
  A leírtak alapján bővítéshez igényelhető a CSOK. További, személyre szabott tájékoztatáshoz kiérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  Szeretném megkérdezni, hogy bővitéshez kell-e önerő vagy önerő nélkűl is igénybe vehető-e a CSOK?

  Kedves Piroska!
  Amennyiben a bővítés bekerülési költségét fedezi a CSOK és az esetleges bővítési hitel összege, úgy önerő nélkül is megvalósulhat a finanszírozás.
  További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést!

  Jó napot.
  Az iránt érdeklődnék, hogy két gyermekem közül csak az egyik után vettünk fel 2005-ben lakáscélú támogatást. Így a másik gyermek utáni támogatás felhasználható még.
  Köszönöm.

  Kedves Rajmond!
  Második gyermek után is igényelhető támogatás vagy fennálló lakáshitel törlesztésére utólagos támogatásként vagy a CSOK újabb lakáscél esetén.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Üdvözlet,
  feleségem 2017-ben vált el, a válóper 2015-ben indult. 1 gyermek született az előző házasságból, lakást is építettek szocpol igénybevételével. Szocpolt visszafizették, házat eladták és a vagyont elosztották.
  Kérdésem, igényelhetünk CSOK-ot? Vagy az Ő szerződésbontása befolyásolhatja?
  Üdv, István

  Kedves István!
  Önkéntes visszafizetés esetén van lehetőség a támogatás újbóli igénybevételére, ha a további, fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek is fennállnak.

  Jó napot!
  Egyedülálló anyaként 2017-ben vásároltam egy házat és igénybe vettem rá 1 gyermekemre a támogatást. A ház 1/1 arányban az én nevemen van. A házon jelzáloghitel van, mely rendben fizetve van, valamint fizetek egy lakástakarékot, amit ha kivennék, rendelkeznék elegendő önerővel. Időközben férjhez mentem. A férjemnek van 2 kiskorú gyermeke, akiket mi nevelünk. Így már kicsinek bizonyul a ház, de nem költözhetünk el, mivel a csok miatt aláírtam az 5 évet. Mint házaspár, a másik 2 gyermekre (akikre nem volt még igénybe véve semmilyen támogatás) igényelhetünk-e csok-ot bővítésre?

  Kedves Anett!
  A jogosultságnak feltétele, hogy férje is rendelkezzen tulajdonrésszel a támogatás igénybevételével bővítendő házban. A további jogosultsági feltételek IDE kattintva tekinthetők meg. A feltételek teljesülése esetén igényelhető a CSOK.

  Van egy meglévő falusi CSOK szerződésem, használt lakás vásárlására 2 gyermekre írtunk alá. 3-ra szerettünk volna, de vállalni nem lehet csak 2-őt. Időközben az első baba úton van. Ebben az esetben a szerződést lehet módosítani, hogy a támogatás fennálló összegét is megkapjuk a falusi csok korszerűsítési részének?
  Az ingatlant már megvásároltuk szeptemberben, tehát a folyósítás megtörtént.

  Kedves Ricsi!
  Információink szerint a különbözet igénybevételére már nincs lehetőség a leírtak alapján.

  Jó napot.
  Érdeklődnék, hogy nappalival bővîthetem-e a házunkat csokkal?
  Köszönöm.

  Kedves Veronika!
  Nappalival való bővítéshez is igényelhető a CSOK, ha annak hasznos alapterülete legalább 8 m2.

  Szeretném megkérdezni, hogy van két gyermekem, 6 és 10 évesek. Utánuk is jár a csok? Meglévő házunkat lehet-e bővíteni? Hitel nélkül is lehet igényelni a támogatást? Nekem nincs bejelentett munkahelyem, de a TB-t minden hónapban fizetem magam után. Így is lehetséges? Mik szükségesek a támogatás igényléséhez? És mennyi az igényelhető összeg?
  Köszönöm.

  Kedves Nikoletta!
  Meglévő lakóingatlan bővítéséhez igényelhető a CSOK. 2 gyermek után maximum 1.430.000 Ft összegű támogatás vehető fel erre a célra. A támogatás hitel nélkül is igénybe vehető, amennyiben a bővítési munkálatokat fedezi a támogatás összege, illetve a rendelkezésre álló saját erő. A jogosultságnak azonban alapfeltétele, hogy legalább egy igénylő rendelkezzen minimum 180 napos TB jogviszonnyal. A saját maga után fizetett egészségbiztosítás nem keletkeztet TB jogviszonyt, tehát ez alapján az igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás nem adható ki.
  A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  2.1K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x