CSOK bővítésre, igénylés feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintzésben!

Visszahívást kérek

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
2K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Ha 50-50% tulajdonú ingatlannál az egyik fél ki szeretné vásárolni a másik fél tulajdonát.
Fel lehet erre használni a csokot?

Kedves Katalin!
Tulajdonrész kivásárlásra a CSOK nem vehető fel. Erre a célra lakáshitel igényelhető, melyekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat!

Tisztelt Hitelnet!
Az iránt érdeklődnék, hogy a ház amelyben lakunk anyósom tulajdona. Az élettársam testvéreit kifizettük belőle és hamarosan átíratjuk a nevére. 3 gyermekünk van. 6 éves, 4 és 1 évesek. A tetőtérbe szeretnénk bővíteni 2 szobát.
Van-e esélyünk CSOK-ra bővítés céljából? És azt szeretném még megkerdezni, hogy a lakást elég a párom nevére íratni vagy 50-50%-ban kell az övére illetve az enyémre?
Köszönöm előre is a válaszukat!

Kedves Margó!
A CSOK jogosultsághoz Önnek is kell, hogy legyen tulajdonrésze a támogatott ingatlanban. Az 50-50% azonban nem feltétel, ettől eltérő arányban is lehetnek az ingatlan tulajdonosai.

Korszerűsítésre vennék fel csokot.
Kizáró ok-e, ha az 1/1 tulajdonú családi házam haszonélvezeti joggal is bír a szüleim felé?

Kedves Erzsébet!
A haszonélvezeti jog sajnos kizárja a CSOK jogosultságot.

A szomszéd lakást szeretnénk megvásárolni és összenyitni a meglévő lakásunkkal.
Ez bővítésnek minősül?
Igénybe vehető ebben az esetben a CSOK?

Kedves Tamás!
A leírt eset nem minősül bővítésnek, így arra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Jó napot kívánok!
Kérdésem az lenne, ha van egy meglévő 50 m2 osztatlan közös házrészünk. Négy lakással az udvaron, megkülönböztetve 1, 2, 3, 4 számmal. Lakáshitel az Otp Banknál van rajta párom nevén. Minden közüzemi számla párom nevén van. 3 kiskorú gyermekünk van és gondolkozunk a tetőtér beépítésén. Viszont nem tudjuk, hol kezdjük. Közel 100 éves épületről van szó, pince nincs alatta.
Vajon engedélyezik egyáltalán? És hol kezdjük, ha igényelni szeretnénk a gyerekek utáni támogatást?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Fruzsina

Kedves Fruzsina!
A területileg illetékes építési hatóságnál kellene érdeklődniük arról, hogy működhet-e a tetőtér-beépítés.
A bővítésre vonatkozó jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkben tekinthetik meg.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Tisztelt Szakértő!
A gyermekem nem töltötte be a 25. életévét. Lakáskorszerűsítést és szigetelést terveznénk.
Milyen állami támogatást kaphatnánk?
Igényelhetnénk a CSOK-ot?
Válaszát előre köszönöm.
Tisztelettel.
J-né

Kedves Asszonyom!
Lakáskorszerűsítésre csak preferált településen lévő lakóingatlan esetén van lehetőség. A településlistát és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva tekintheti meg.

Tisztelt Cím!
Önerőből elkezdtünk egy bővítést, a meglévő családi ház mellé közvetlenül egy mély garázst építettünk, melynek a tetejére teraszt és lakószobát szeretnénk, összesen kb. 40 nm. Jelenleg csak a garázs rész van kész, a házból jelenleg nincs kijárási lehetőség.
A kérdésem, hogy 2 meglévő gyermek után igénybe vehető-e a csok a bővítés befejezésére? Szükséges-e tervrajz beadás vagy csak költségvetés?
Köszönettel.

Kedves Erika!
Ha a házhoz hozzáépíteni kívánt szoba hasznos alapterülete eléri legalább a 8 m2-t, akkor annak kialakításához igényelhető a CSOK. Tervdokumentáció és költségvetés benyújtása szükséges.

Köszönjük!

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg egy gyermekünk van, és a tetőtér bővítését tervezzük úgy, hogy szeretnénk egy testvért. A hitel kiegészítéssel nem élnénk, csak az 1.43 mFt-os támogatással. Érdeklődnék, hogy a támogatást a testvér születése előtt kell benyújtanunk, vagy elég a következő gyermek születése után.
Válaszát köszönöm!

Kedves Krisztián!
A testvér születésétől függetlenül benyújtható a támogatás iránti kérelem. Ha a 12. terhességi hét betöltése előtt nyújtják be, akkor a 2. gyermekre vonatkozó támogatás megelőlegező CSOK-nak minősül és ez esetben feltétel, hogy házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a támogatási kérelem benyújtásakor. Ha betöltött 12. terhességi hét után történik az igénylés, akkor nem feltétel a házastársi kapcsolat és életkorhatár sincs.
Fontos azonban, hogy a támogatás csak a még el nem végzett bővítési munkálatokra igényelhető. Tehát a támogatás igénylési időpontját illetően az a meghatározó, hogy a munkálatokat mikor szeretnék elvégezni.

Tisztelt Szakértő,
családi házunk 1/1-es tulajdonosa én vagyok, a férjem nem rendelkezik lakástulajdonnal, két gyermekünk van.
A kérdésem az lenne, hogy ezzel a felállással igényelhetjük-e a CSOK-ot a tetőtér beépítésére?

Kedves Dominika!
A jogosultsághoz férjének is mindenképpen rendelkeznie kell bármekkora tulajdonrésszel az ingatlanban.

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy tartozik a házhoz kb. 24 m2 terasz, amely a lakással egybe van fedve, de nyitott. Ennek a beépítése bővítésnek minősül-e (szoba, kamra és előszoba lenne). A meglévő kamrát pedig szeretnénk mosókonyhává alakítani,valamint fürdőszoba felújítást terveztünk.
Igényelhetném-e a falusi CSOK-ot ezek megvalósítására? Jelenleg 90 m2 a lakás hasznos területe.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Attila!
Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek, így a terasz átalakítására a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe.
Arról, hogy a falusi CSOK keretében milyen korszerűsítési munkálatok végezhetők el, IDE kattintva tájékozódhat.

3 gyermekem van, szocpolt szeretnék igényelni saját lakásom tetőtér építkezéséhez, bővítéséhez. Az első gyermekemre 450 ezer Ft-os szocpolt igénybe vettem 2006-ban a lakásvásárlásakor.
Milyen feltételnek kell megfelelnem? Mit kell tennem az igényléshez? Mennyi az összeg, amit kaphatok?

Kedves Anita!
A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A 3 gyermek után igényelhető összeget csökkenteni kell a korábban kapott 450.000 Ft összegű szocpollal.
A bővítéshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Jó napot!
Ha csak központi fütés van (kazán, vegyes tűzelés, mindenhol radiátor), vagyis nincs gázfűtés, az kizáró ok lehet a csok igénylésnél?

Kedves Annamária!
A gázközmű megléte nem feltétel, egyéb fűtési mód is megfelelő.

Tisztelt Szakértő!
Tetőtér beépítésre szeretném felvenni a CSOK-ot, és mivel 2 gyermekem van a minimális hasznos alapterület 50 nm-ben van megadva.
Két kérdés:
1. Ha a tetőtér alapterülete 60 nm, de mivel néhány helyen a belmagasság kicsi és a így a hasznos terület kevesebb mint 50 nm, akkor ez kizáró ok?
2. A tetőtér amit beépíteni szeretnék a lakásom felett található, amiről a társasház alapító okirata úgy rendelkezik, hogy kizárólagos haszonélvezetet ad nekem, mint az alatta lévő lakónak. Ezen státusz elegendő a CSOK igénylésére?

Kedves Tamás!
1. Bővítésnél a bővítést követő hasznos alapterületnek kell meglenni – 2 gyermek esetén – legalább 50 m2-nek.
2. Haszonélvezeti jog kizárja a CSOK jogosultságot. A tetőtérnek is az Ön tulajdonába kell kerülnie.

Üdvözlöm!
Két vagy három gyerek után az új (júliustól megjelenő) csok hitelt milyen minimum hasznos alapterületű használt családi ház vásárlásra tudom igénybe venni? Bővítés esetén a bővítés mértékének kell elérnie a szükséges minimumot vagy beleszámít a meglévő terület is?
Köszönettel: Sarolta

Kedves Sarolat!
Jelenlegi információink szerint a normál CSOK-ra vonatkozó négyzetméter előírások lesznek érvényben. Használt lakás 2 gyermek esetén minimum 50 m2 hasznos alapterület, 3 gyermek esetén minimum 60 m2 hasznos alapterület. Bővítés esetén a bővítés által létrejött lakóingatlan teljes hasznos alapterületének kell elérnie ezeket a négyzetméter elvárásokat.

Tisztelt szakértő,
lehetséges-e a kisebb összegű (kevesebb gyermekre) járó támogatást igényelni, ha a négyzetméter nem érné el az előírtakat? Pl. 4 gyermek esetén a bővítésre igényelhető 2,75M helyett lehet e 2,2M-t igényelni, ha a beépített rész a 60 m2-t éri csak el.
Üdv, László

Kedves László!
A gyermekszám meghatározásánál minden eltartott gyermeket figyelembe kell venni a CSOK rendeletben meghatározott számítási módnak megfelelően. Ha tehát Önök 4 gyermeket tartanak el és még egyikükre sem vették igénybe a támogatást, akkor a CSOK-ot nem igényelhetik csak 3 gyermek után. 4 gyermek után igényelt CSOK esetén a bővítés által létrejött ingatlan hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 70 m2-t.

Ikerházban lakom, a meglévő padlástérben szeretnék kialakítani szobakat a 3 gyermekemnek. Ehhez szetetném igénybe venni a csokot.
Van rá esélyem?

Kedves Kinga!
Tetőtér beépítéséhez igényelhető CSOK. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Üdvözlöm!
2007-ben már vettem fel szocpolt 1 gyermekemre. Mivel azóta született egy második gyermekem is, egy most tervezett tetőtér beépítés esetében (+2 szoba) fel lehet-e vennem rá egy vissza nem térítendő összeget? Vagy más kedvezményben, állami támogatásban részesülhetünk-e a bővítés miatt, ha én is és a párom is már elmúltunk 40 évesek?
Válaszát előre is köszönöm!
Tamás

Kedves Tamás!
Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető a CSOK. 2 gyermek után bővítésre 1.430.000 Ft igényelhető, melynek összegét csökkenteni szükséges a 2007-ben kapott szocpol összegével vagy amennyiben Önök számára kedvezőbb, csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem vettek igénybe. Ez esetben 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A bővítésre vonatkozó feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

Szép jó napot!
3 gyermekem van (7, 18, 21 évesek és velünk laknak). Még soha semmit sem vettünk igénybe. Családi házunk van.
Hogyan tudom igénybe venni és pontosan mi kell ahhoz, hogy ha a meglévő tetőterünket szeretném bővíteni? (tervek, engedély, stb?)
Hogyan és milyen formában fizetik a CSOK-ot? Tudom felújításra nem, csak bővítésre, ennek milyen mértékűnek kell lenni?
Köszönettel.
János

Kedves János!
Arról, hogy a szóban forgó tetőtér-beépítés engedély, illetve bejelentés köteles-e vagy sem, a területileg illetékes építési hatóság tud Önnek pontos tájékoztatást adni. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat. A bővítéssel összefüggésben benyújtandó dokumenumokról IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK igényléshez szükséges általános dokumentomok listáját ITT találja.
A CSOK folyósítás utólag, készültségi fok arányosan történik. Fontos azonban, hogy a támogatás csak azon munkálatok elvégzésére haszálható fel, melyet az első banki helyszíni szemle időpontjában még nem végeztek el. A további feltételeket fenti bejegyzésünkben találja.

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy a ház, melynek a tetőterét építenénk be, az én nevemen van. Édesanyám a haszonélvező. Férjemnek ajándékoznám az 50%-ot, de a haszonélvezeti jog maradna anyukámé.
Ez esetben is fel lehet venni a csok-ot tetőtér beépítésre, vagy le kell mondania a haszonélvezeti jogról?
Köszönöm.
Hedvig

Kedves Hedvig!
A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlanon sajnos nem lehet haszonélvezeti jog.

Tisztelt Szakértők!
Szeretnénk a CSOK-ot felvenni tetőtérbeépítésre, azaz bővítésre. Ehhez a teljes tető cseréjére szükség van, magára a tető cserére is lehet használni a kapott összeget?
Köszönettel,
Kinga

Kedves Kinga!
Amennyiben a tetőcserét a bővítéshez kapcsolódan szükséges elvégezni, akkor annak költségét is tartalmazhatja a költségvetés.

Tisztelt Szakértő!
Azt szeretném kérdezni, hogy a tetőteret építenénk be a házunkon. 60 négyzetméter, 3 gyermek után.
Mikor kell elkezdeni a Csok igénylést?
Már a tervezés előtt?
Mik az első lépések?
Köszönöm.
Hedvig

Kedves Hedvig!
Amennyiben egyszerű bejelentés köteles a tetőtér-beépítés, úgy elsőként ennek kell eleget tenni. Arról, hogy ebben az esetben mely dokumentumokat kell beszerezni, IDE kattintva tájékozódhat. Az elvégezni kívánt munkálatokról költségvetés kell készíteni. Ha megvannak a szükséges dokumentumok, akkor nyújtható be a CSOK kérelem. Először tehát a tervezés szükséges. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre! Ha a bővítéshez kölcsönt is szeretnének felvenni, Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást az elérhető hitelkonstrukciókról. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is.

Üdvözlöm.
Szeretném megkérdezni, hogy lehete már tudni, hogy kizárja-e egymást a meglévő családi ház bővítése 3 gyermek vállalása esetén és az a szabadfelhasználású hitel, amit szintén 3 gyerekre lehet igényelni. Lehet-e ezeket igénybe venni egyszerre, vagy csak egyet lehet, amelyiket választom?
Köszönöm előre is.

Kedves Csilla!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást. Mindkettő igényelhető, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.

Üdvözlöm.
Azt olvastam, hogy élettársaknál, bővitésnél mindkét félnek tulajdonosak kell lenni ahhoz, hogy fel tudjuk venni a CSOK-ot.
Kérdésem az lenne, hogy ha összeházasodunk, akkor elég azt igazolnunk vagy kell még valamit intézkedni.

Kedves Melinda!
Élettársak és házastársak CSOK igénylése esetén egyaránt feltétel, hogy mindkét félnek legyen tulajdonrésze a bővítendő ingatlanban, együttesen legalább 50% tulajdoni arányban.

Üdvözlöm!
Lakásbővítésre igényelhetném a szocpolt? Elmúltunk 40 évesek, de van kiskorú gyermekünk. Jelenleg nem vagyunk házasok, de tervben van.
Köszönöm előre is.
Mónika

Kedves Mónika!
Meglévő gyermek után 40 éves kor felett, házastársi kapcsolat nélkül is igényelhető a CSOK. A bővítésre vonatkozó további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Üdv.
Van egy ház az élettársam tulajdonában 1/4 részben. A fennmaradó részt a két közös kiskorú gyermekünk örökölte. Bővítésre fel tudjuk venni a Csok-ot? 5×5 szoba lenne hozzáépítve.
Köszönettel.

Kedves Barbara!
A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlanban a támogatott személyeknek (Önnek és élettársának) együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kellene rendelkezni a jogosultsághoz.

Jó napot kívánok!
Gabi vagyok és érdeklődni szeretnék. A kérdésem az lenne, hogy van 3 gyerekem, a legnagyobb 25 éves lesz a nyáron, de teherbe esett.Ő utána is jár még a csok? Bővítésre szeretném igénybe venni.

Kedves Gabi!
A CSOK az igénylő eltartott gyermeke után vehető igénybe. Egy 25 év alatti, várandós gyermek már valószínűleg nem az Ön eltartottja. Ez alapján véleményünk szerint nem lesz figyelembe vehető lánya CSOK igénylés során. A kérdésben állásfoglalást az illetékes minisztériumtól kérhet.

Tisztelt Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, élettársak vagyunk, de csak az egyikünk nevén van a ház tulajdonjoga. Így is igénybe lehet venni a támogatást egyedülállóként, vagy mindkettőnk nevén kell lennie a háznak?
Illetve ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a bővítést, önerő kell az elején, s utólag mindig a számla igazolásával kapjuk vissza az összeget? Hogyan működik?
Köszönöm segítséget!

Kedves Zoltán!
Élettársak kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak CSOK-ra. Ez esetben feltétel, hogy a bővítendő ingatlanban mindkettejüknek legyen tulajdonrésze, együttesen legalább 50%-ban.
A bővítés akár önerő nélkül is kivitelezhető, de a folyósítás készültségi fok arányosan történik. További, személyre szóló tájékoztatáshoz kérjük, keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát. Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Jó estét!
3 gyermekünk van és szeretnénk használt lakást vásárolni, amint a falusi CSOK ezt lehetővé fogja tenni. Jelenleg a kiszemelt ingatlan 85-90 négyzetméter körüli.
Kikötés az, hogy a WC külön legyen a fürdőből vagy nem?

Kedves Dorina!
Információink szerint nem feltétel, hogy külön helyiség legyen a WC és fürdő.

Tisztelt Hitelnet!
Szintén tetőtér beépítéséhez igényelhető CSOK-ról érdeklődnék. Családi házunk tetőtere jelenleg csak főfalakból, és a tetőszerkezetből áll. Ebből szeretnénk egy teljesen különálló lakást kialakítani külön bejárattal. A családi ház szüleim nevén van.
Megoldható-e, hogy a tetőtér új lakásnak minősüljön, külön a mi nevünkön legyen, és új lakás építésére igényeljük a CSOK-ot? Víz, villany megoldható külön, egyedül a fűtés történne közös kazánról. Ha ez mégsem kivitelezhető, akkor még milyen lehetőségeink lennének?
Köszönettel várom válaszát!

Kedves Roland!
Az illetékes minisztérium állásfoglalása alapján a fenti módon kialakításra kerülő lakás nem minősül újnak, arra az új lakásra vonatkozó emelt összegű támogatás sajnos nem vehető igénybe. Erről fenti bejegyzésünkben részletesen olvashat.
A bővítésre vonatkozó támogatási összegre – a vonatkozó kormányrendelet alapján – akkor lehetnek jogosultak, ha a bővítendő ingatlanban együttesen legalább 50% tulajdonrészük van.

2K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x