CSOK bővítésre feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Gyakori kérdések Bővítésre elérhető CSOK igényléssel kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?
  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület,…További részletek
 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?
  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak.…További részletek
 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?
  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is…További részletek
 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?
  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek…További részletek
 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?
  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?
  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás…További részletek
 • Segítünk a CSOK ügyintézésben

  Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

  Visszahívást kérek

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.2K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődöm, hogy bővíteni akarok Önerőből, de a CSOK-ot is igénybe szeretném venni. Akkor mikor kezdhető meg a bővítés?
  – Amikor beadom az igénylést, vagy amikor elbírálják és szerződés is van róla?
  – Ha meg kell várni az elbírálást, mennyi idő van adva elbírálásra?
  Válaszukat köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  A szocpol bővítésre való felhasználásáról szeretnék érdeklődni!
  1 gyermekem van, párommal élettársi kapcsolatban vagyunk. A házunkat 1,5 éve vásároltuk Fundamenta lakáskasszán keresztül. A hasznos alapterület 80 nm, amit szeretnénk kibővíteni egy zárt “terasz” résszel, ami a nappalink lenne, illetve egy szintén zárt és alappal rendelkező legalább 3 részre tagolt melléképülettel, ami több szerepet töltene be (kazánház, kamra, szoba).
  Ebben az esetben igényelhetnénk a támogatást?
  Ha igen, mely bankoknál van erre lehetőség, mert én az OTP bankhoz tartozom jelenleg, de náluk semmi ilyesmit nem találtam!

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdés, hogy lakásbővítésnél megvan-e szabva, hogy mekkora szobával kell bővíteni a házat? Ha igen, akkor azt szeretném tudni, hány négyzetméterrel kell bővíteni és van-e valami követelmény most egy 70 négyzetméter nagyságú házról van szó! Bővítésnél van energia minősítési követelmény?
  Köszönöm a válaszát!

  Tisztelt Szakértő!
  60 négyzetméter alapterületű ingatlanunk tetőterét szeretnénk 2 szobával, illetve egy mellékhelyiséggel beépíteni. Olvastam a jogszabályokat, úgy gondolom megfelelünk minden paraméternek: 40 év alattiak vagyunk, első ingatlanunk, amiben élünk, 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok, valamint jövő hónapban lombikbeültetéssel bízunk benne, hogy az első baba is összejön, aki után már a 24. hetet követően igényelhetjük a CSOK-ot. Ugye, ezeket jól tudom? 🙂
  A kérdésem az lenne, hogy a tetőtér beépítésről szükséges papír alapú dokumentációkat készíttetnünk (gondolok itt terv rajzra, műszaki engedélyre), vagy elég, ha jelzem az adott kereskedelmi banknál az igényemet, és megkapom a támogatást? Az ingatlan külső rajzán nem változtatnánk, nem emelnénk a tetőt, valamint nyílászáróként is csak a tető síkjába építhető tetőtéri ablakot raknánk. Úgy tudom, ilyen esetben (ha nem változtatunk a külső homlokzatokon), nem szükséges terveztetés.
  Előre is köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel: Zita

  Meglévő lakás bővítésére avagy fűtéskorszerűsítésre igényelhető-e a csok?
  A 100 m2-es lakást használtan vettük 2010-ben, és egy újabb szoba kialakítását vagy központi fűtést szeretnénk bele. 12 és 14 éves gyermekeink után még nem vettünk fel szocpolt. Júliustól lehet-e?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném kérdezni, hogy ha a meglévő teraszhoz építünk hozzá minimum 8 négyzetméteres részt, az bővítésnek számít? Mivel csak azon a részen tudnánk bővíteni az ingatlant. A másik kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi ház a gyerekek nevén van. Ebben az esetben igényelhető-e a CSOK? Van-e korhatár, hogy hány éves korig? Egyedülálló szülő csak lakás vásárlásra vagy bővítésre is igénybe veheti a CSOK-ot?
  Tisztelettel: Judit

  2013 májusában kaptuk az építési engedélyt, és talán most 2015-ben tudnánk befejezni. Lakhatási engedélyt még nem kértünk rá. Használt családi házat vettünk, bővítettük a tetőtér beépítésével, még tart az építkezés. Két kiskorú gyermekünk van. Igényelhetjük a CSOK-ot?
  Egy házaspár vidékről.

  Az iránt érdeklődnék, hogy a tulajdonukban lévő szolnoki üdülőterületén álló lakhatási engedéllyel rendelkező házunkra egy gyermek után kaphatunk-e felújítási, bővítési támogatást, szocpolt? Jelenleg nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élünk közös gyermekünkkel.
  Köszönettel: Gabriella

  Tisztelt Hitelnet!
  A közeljövőben külföldön szeretnék elhelyezkedni, ebben az esetben is jár a csok támogatás, ha csak a feleségemnek lesz Magyarországon biztosítási jogviszonya? Egy szobával (15 nm) szeretnénk bővíteni a meglévő 90 nm-es családi házunkat, melynek költségvetését már a tavalyi év végén kiszámoltattuk (1.800.000 Ft). Két gyermekünk van, így mekkora összegre vagyunk jogosultak? További kérdésem az lenne, hogy a meglévő költségvetés 70%-át, vagy a kapott összeg 70%-át kell majd számlával igazolni? Ki állapítja meg, hogy milyen energiaosztályba tartozik a családi házunk? Mekkora önerő kell az építkezéshez?
  Segítségüket előre is köszönöm. András

  Afelől érdeklődöm, hogy a 2015. júliustól hatályba lépő szocpolt /Csok-ot/ igényelhetem-e tetőtér építésre, bővítésre /98 nm/? Úgy, hogy rendelkezem Önerővel 1,5 M Ft-tal és a Fundamentától 3,2 M Ft kölcsönt veszek fel előtakarékossággal egybekötve. Viszont banki hitelt NEM akarok felvenni! A teljes készenlét kb. 6-7 M Ft lenne könnyűszerkezettel. Így a megkapható 3 gyermek utáni 2 M Ft támogatásra még számolhatok-e? Továbbá csak bankokon keresztül lehet majd igényelni?
  Remélem, hogy a bankok nem kötik hitelfelvételhez az államilag támogatott és biztosított szocpol felvételt!
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy számíthatunk-e a "csok"-ra.
  Van egy családi házunk, mely az én nevemen van. Párommal jelzáloghitelt vettünk fel rá, édesapám haszonélvezeti joggal van velünk. Az ő része az én nevemen (anyum lett kifizetve). 2 gyermekünk van. A házunk hasznos területe 109 m2. A tetőteret szeretnénk beépíteni. Érdekelne, hogy a csok-ot ha bevezetik, jogosultak leszünk-e rá és ha igen, kb. mennyi pénzre számíthatunk. Az érdekelne még, hogy hol lehet majd igényelni?
  Előre is köszönöm a választ!

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőtér beépítésére szeretnénk szocpolt igényelni. Párom Németországban dolgozik, ott van bejelentve, így az OEP-től neki nem tudunk igazolást kérni. Ez kizáró ok?
  Nekem van egy 50%-os tulajdonom egy másik házban is, ami öröklés után került a nevemre kb. 25 éve. Ez gondot jelent?
  A szocpol hitelhez kötött?
  Köszönöm a segítségüket!
  Tisztelettel, Erzsébet

  Tisztelt Cím!
  Az érdekelne, hogy szocpol felvételnél lakás bővítésénél mekkora összeg vehető igénybe illetve pontosan milyen feltételekkel?
  Üdvözlettel
  Roland

  Tisztelt Szakértő!
  2012-ben bővített és lakhatási engedéllyel rendelkező házunk tetőterét szeretnénk beépíteni. Mivel ehhez minden szükséges szerkezeti átalakítást már elvégeztünk (tetőablakok, homlokzati ablakok, feljáró nyílása már a terven is szerepelt), nem kellene építési engedély a tetőtér beépítésére.
  A CSOK igényléséhez szükséges-e mindezek ellenére az építési engedély, ha nem, akkor mi alapján bírálják el a kérelmet?
  Azt is szeretném megtudni, hogy pontosan milyen dokumentumokat kell benyújtani az igényléshez (pl. energetikai tanúsítvány, tulajdoni lap stb), és hova, mert ezekről ezidáig sehol sem találtam információt.
  3 kisgyermek szülei vagyunk, 88 nm hasznos alap + kb. 50 nm hasznos tetőtér mértekkel, B és A energiaosztály határán, tehát elméletileg jogosultak lehetünk a CSOK-ra.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Köszönöm a választ!
  Sajnos nem találtam meg, hogy azt hogyan kell értelmezni, hogy 2 gyerek esetén mennyi jár emeletráépítésnél bruttó nettó stb…
  Jelenleg van egy 65.0 nettó alapterületű házam. Ez nettó beltérre vonatkozó adat a tervrajz szerint, de + van hozzá egy 6nm-es fedett terasz is, aminek emelnie kell a nm-t.
  Erre szeretnék egy emeletet, ami szintén 65+ nm a fedett teraszból lesz a zárt belső lépcsőház, így vagy 65 nm-nél nagyobb ráépítésem lesz, azaz 1.000.000 jár, ha pedig azt nézem, hogy mekkora a megvásárolandó/felépített ház, akkor meg 1.300.000 jár…
  Tehát, ha veszek egy új vagy használt házat, vagy ráépítéssel kapok 2 gyermekkel egy 130 nm-es házat, akkor 1.300.000 Ft-ot kell kapnom, vagy ráépítésnél csak a ráépített terület számít és csak az 1.000.000 jár?
  Köszönöm!

  2007-ben felvettük szocpolt két gyerekre. A ház azóta felépült és a lakáshitelt is már visszafizettük. Most várjuk a harmadik babánkat. A kérdésem az lenne, ha bővítenénk egy szobával a házat és esetleg ehhez hitelt is igényelnénk, akkor sem kaphatnánk már a harmadik gyerekre szocpolt?
  Köszönettel.

  Szüleinkkel élünk egy lakásban, melyre tetőtér beépítést tervezünk. Jelenleg édesanyám nevén van az ingatlan. A kérdésem az lenne, hogy át kell-e íratni a mi nevünkre a házat ahhoz, hogy szocpolt vagy később csok-ot igénylejünk? Valamint részesülünk-e bármilyen kedvezményben, ha az ingatlan édesanyám nevén van?
  Köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenlegi közös tulajdonú családi házunkat szeretnénk bővíteni feleségemmel. Van 3 gyermekünk, szerintünk mindenben megfelelünk a CSOK igénylési feltételeinek, csak egy kritériumban nem vagyunk biztosak. Nekem van két öröklött ingatlanom is azon kívül, amiben lakunk, és bővíteni szeretnénk. Az egyik édesanyámé, melyben neki 50% tulajdonviszonya van, nekem a testvéremmel pedig 25-25%. A másik ingatlan szintén ugyan ezekkel a tulajdonviszonyokkal rendelkezik, de abban a nagymamám lakik, akinek haszonélvezeti joga van rajta, tulajdonrésze nincs. Tehát a saját házunkon kívül van két örökölt ingatlanrészem, 25-25%-kal. Ezek nem jelentenek kizáró okot a CSOK igénylése során?
  Másik kérdés a kezdési időre vonatkozik. Már többen is megkérdezték előttem, de mivel mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy már megvan a jogerős építési engedélyünk, sőt, jövő hétvégén kezdtük volna az alapozást, ezért eléggé nehezen fogadjuk el, hogy ha nem akarunk lemondani a támogatásról, akkor még majdnem fél évet várnunk kell. Az építőanyagok nagy részére elég jó kialkudott árunk van, mivel hárman az ismerősökkel összefogva együtt rendeltük volna meg nagyobb mennyiségben. Ezért nem oldható meg valahogy, hogy most megvennénk az anyagokat egy előlegszámlára, és a végszámla pedig majd júliusban lesz kiállítva?
  Köszönettel, Gergely

  Tisztelt Szakértő!
  2005-ben új lakás vásárlására igénybe vettük feleségemmel a szocpolt 2 gyermekünk után – ez idén le is jár. 2010-ben megszületett 3. lányunk. Rá semmilyen támogatást nem kaptunk. 2011-ben vásároltunk egy használt házat, amin minimális jelzáloghitel és a korábban igénybe vett átjegyzett szocpol van teherként.
  Kérdésem, az hogy a 3. gyermekünk után igénybe tudjuk-e venni bővítésre a CSOK-ot? Ha igen, akkor milyen összegben?
  Köszönettel:
  Tamás

  Három gyermekünk van. Egy 25 m2-es lakószobát szeretnénk hozzáépíteni meglévő házunkhoz. Mekkora CSOK kedvezmény vehető igénybe?
  Üdv.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy igénybe tudnánk-e venni a CSOK-ot:
  1.: 2015. áprilisban lesz az esküvőnk, 2 gyerekre 8 évre szeretnénk igénybe venni meglévő ház bővítésére. A bővítés után 120 nm-es házat kapnánk. Akkor ha jól értem 1,3 M Ft-ot lehet igényelnünk?
  2.: Párom jelenleg nappali tagozatos diák (2016 nyaráig az is lesz), emellett másodállásban egyéni vállalkozó. Én másfél éve 8órában közmunkában dolgozok február végéig tart a szerződésem, de július végéig meg leszek hosszabbítva.
  Igényelhetjük-e a támogatást?
  Válaszát köszönöm szépen!
  Üdvüzlettel:
  Péter

  Tisztelt Cím!
  65 m2-es házunkat szeretnénk bővíteni egy 33 m2-es szobával. 1 gyermekünk van és még egyet szeretnénk vállalni 2 éven belül (férjem augusztusban tölti be a 40-et). A leendő szobát egy – a földhivatali térképen szereplő – gazdasági épület (valamikori istálló) lebontása után ugyanazon a helyen építenénk fel. Ez esetben igényelhető félszocpol, vagy mivel valamikor már szerepelt ott gazdasági épület (függetlenül attól, hogy lakócélra nem használták és a tulajdoni lapon sem szerepel a területe lakóingatlanként), már nem igényelhetünk támogatást? Esetleg csak akkor, ha másik irányba bővítjük a házat és nem annak a valamikori helyén? Mekkora összegre lehet számítani egy meglévő és egy jövendőbeli gyermek után? Beadható egyáltalán a kérelem, ha a férjem augusztusban betölti a 40-et?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!
  2010. év végén foglalóztunk le egy épülő házat, amit 2011 tavaszán kifizettünk a kivitelezőnek lakáshitel felvételével. Az első gyerekünk 2011-ben született, a második 2013-ban.
  Éppen ezért kiestünk a régi szocpolból, mert mire megvettük a házat, már megszűnt az előző lehetőség. Mire bejött az új szocpol már megvoltak a gyerekek és csak bővítésre nem vehettük igénybe az új szocpolt. Félszocpol meg eddig nem volt.
  A kérdésem az, hogy felvehetjük-e a szocpolt, vagy CSOK-ot lakáshitelünk törlesztésére, vagy a házunk bővítésére? (Jelenleg kicsi a ház 2 gyerekre, még egy szobával bővítenénk). Ha igen, ahhoz a bankhoz forduljak, ahol fut a lakáshitelünk?
  A válaszát előre is köszönöm!
  Sándor

  Tisztelt szakértő!
  A segítségét kérem szépen. 2013. szeptemberben vettünk egy használt házat. 2 egész és egy fél szoba van benne. A fél szoba a konyhából lett kialakítva. Szeretnénk bővíteni, hogy legyen egy konyhánk is és szeretnénk a teljes tetőt lecserélni, mert nagyon rossz állapotban van. A CSOK támogatást meg lehet erre kérni? Két gyermekünk van, én 37 éves múltam, a férjem pedig 37 éves lesz.

  Tisztelt Szakértő!
  Fel tudom venni a szocpolt lakásbővítésre, ha már elkezdődtek a munkálatok? Milyen lehetőségeim vannak?
  Köszönettel.

  Tisztelt Szakértő!
  Három gyermekünk van. Tetőtér beépítésre szeretnénk igényelni a CSOK-ot.
  A bővítés után a hasznos alapterület (a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m) 160 négyzetméter alatt lesz, de közel ehhez a határhoz.
  A 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos változatában hogyan kell értelmezni a 160 négyzetméteres korlátot? Ha pl. a bővítés után öt évvel születne negyedik, ötödik gyermekünk, és úgy döntenénk, hogy a garázst átalakítanánk lakószobának – így túllépve a 160 négyzetmétert-, akkor a támogatást vissza kell fizetnünk? A 10 évig terjedő időszakban, amíg az állam javára jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve végezhetünk-e bővítést, vagy átalakítást a házunkon, amivel már a 160 négyzetmétert átlépjük?
  A rendeletben ez áll: "bővítés: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül – ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is – a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével"
  Bővítésnek minősül-e az is, ha két félszobát építünk a tetőtéren?
  Előre is köszönöm a válaszokat.
  Tisztelettel:
  György

  Azt szeretném megtudni, hogy amennyiben 2015. március, vagy április hónapban vásárolnánk egy használt családi házat a férjemmel, akkor igényelhetjük-e a CSOK-ot júliusban tetőtér beépítésére? Egyelőre még nincs gyerekünk, de 2 gyermeket szeretnénk.
  Az ingatlan 90 m2-es, 2 szobás + amerikai konyhás, a ház magas tetős, a tetőtér beépíthető.
  Előre is köszönöm szépen a választ!

  Tisztelt szakértő!
  Rendelkezem egy lakással, amit 2013-ban a szülőktől kaptam ajándékozási címen hivatalosan ügyvéd által. A lakásban mint haszonélvezők maradtak a szülők illetve van egy feleségem valamint 2 kiskorú gyermekem. A feleségem nem tulajdonos a lakásban.
  Az lenne a kérdésem, hogy bővítésre igénybe tudjuk-e venni a szocpolt illetve ha igen, akkor bővíteni közvetlenül csak a lakáshoz lehet-e, mert az nem igazán /csak nagy nehézségek árán/ kivitelezhető nálam, mivel a lakás mögött egy kazánház és egy garázs található, így csak ezek után tudnék építkezni-bővíteni?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Körülbelül 110 négyzetméteres lakásunkban a padlástérben van egy használhatatlan helység, amit szeretnék édesanyámnak szobának kialakítani. Jelenleg nincs szigetelve, a tetőszerkezetet ki kell cserélni, mert időnként beázik. A teljes lakás az én tulajdonom, a 16 éves középiskolás lánykámmal, a férjemmel akinek nincs munkahelye és nincs biztosítása sem és édesanyámmal élünk ebben a lakásban. Van-e esélyem a CSOK igénybe vételére?
  Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.
  Tisztelettel: Piroska

  Köszönöm válaszukat!
  CSOK fényébe, a tetőtér szerkezet kész, nincs lakhatási hozzá, a terv szerint 2. szoba egy fürdő lenne megvalósítva.
  40, 42 évesek vagyunk 3 gyermekkel.
  MI kell hozzá hogy CSOK-ot kapjunk?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45968 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  2.2K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x