CSOK bővítésre, igénylés feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk a CSOK ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

Visszahívást kérek

Bővítéssre elérhető CSOK-kal kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?

  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak. Másik számítási mód: valamennyi, 25 év alatti eltartott gyermek után igénylésre került a támogatás, melynek összegét ez esetben csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatási összeggel. A kétféle számítási mód közül az vehető igénybe, amelyik a támogatott személyek számára kedvezőbb.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?

  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is beleszámít. A CSOK bővítésre tehát – attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik az igénylés – közmunka esetén is figyelembe vehető.

  A CSOK-nak nem minden típusánál fogadható el azonban a közfoglalkoztatotti munkaviszony. A TB jogviszonnyal kapcsolatos előírás lakáscéltól függően eltérő lehet. Előzetesen kérje Szakértőink tájékoztatását az ügyben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?

  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás, hogy az igénylőnek, vagy házastársak, élettársak igénylése esetén az igénylőknek együttesen legalább 50% tulajdonrészük legyen a bővítendő ingatlanban. Az ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti. A támogatást nem egy összegben, hanem készültségi foknak megfelelően, szakaszosan folyósítják a hitelintézetek. Egy-egy részfolyósításhoz a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség alapján az elért készültségi foknak megfelelően 70% számlát kell benyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?

  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?

  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül
  – az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
  – az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
  – olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,
  nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. február 24. szerda

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődöm, hogy bővíteni akarok Önerőből, de a CSOK-ot is igénybe szeretném venni. Akkor mikor kezdhető meg a bővítés?
  – Amikor beadom az igénylést, vagy amikor elbírálják és szerződés is van róla?
  – Ha meg kell várni az elbírálást, mennyi idő van adva elbírálásra?
  Válaszukat köszönöm!

  Kedves Pál!
  A vonatkozó kormányrendelet alapján a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez lesz igényelhető a CSOK. E szerint nem kell megvárni az elbírálást és a szerződést.

  Tisztelt Hitelnet!
  A szocpol bővítésre való felhasználásáról szeretnék érdeklődni!
  1 gyermekem van, párommal élettársi kapcsolatban vagyunk. A házunkat 1,5 éve vásároltuk Fundamenta lakáskasszán keresztül. A hasznos alapterület 80 nm, amit szeretnénk kibővíteni egy zárt “terasz” résszel, ami a nappalink lenne, illetve egy szintén zárt és alappal rendelkező legalább 3 részre tagolt melléképülettel, ami több szerepet töltene be (kazánház, kamra, szoba).
  Ebben az esetben igényelhetnénk a támogatást?
  Ha igen, mely bankoknál van erre lehetőség, mert én az OTP bankhoz tartozom jelenleg, de náluk semmi ilyesmit nem találtam!

  Kedves Lívia!
  Amennyiben a hivatalos engedély alapján terasszal és melléképülettel bővül az ingatlan, akkor nem lesz igényelhető a kedvezmény. Ha a bővítési engedély legalább egy lakószobával történő bővítésre szól, akkor kérhető a CSOK.
  A támogatás azoknál a hitelintézeteknél lesz elérhető, melyek az erre vonatkozó szerződést a lakáspolitikáért felelős miniszterrel és a kincstárral megkötik. Arról, hogy melyek lesznek ezek a hitelintézetek, egyelőre nincs információnk.

  Üdvözlöm!
  Az lenne a kérdés, hogy lakásbővítésnél megvan-e szabva, hogy mekkora szobával kell bővíteni a házat? Ha igen, akkor azt szeretném tudni, hány négyzetméterrel kell bővíteni és van-e valami követelmény most egy 70 négyzetméter nagyságú házról van szó! Bővítésnél van energia minősítési követelmény?
  Köszönöm a válaszát!

  Kedves Erika!
  A lakószobának legalább 8 négyzetméteresnek kell lennie. Az elvárt energetikai minősítésről és az egyéb követelményekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt Szakértő! 60 négyzetméter alapterületű ingatlanunk tetőterét szeretnénk 2 szobával, illetve egy mellékhelyiséggel beépíteni. Olvastam a jogszabályokat, úgy gondolom megfelelünk minden paraméternek: 40 év alattiak vagyunk, első ingatlanunk, amiben élünk, 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok, valamint jövő hónapban lombikbeültetéssel bízunk benne, hogy az első baba is összejön, aki után már a 24. hetet követően igényelhetjük a CSOK-ot. Ugye, ezeket jól tudom? 🙂 A kérdésem az lenne, hogy a tetőtér beépítésről szükséges papír alapú dokumentációkat készíttetnünk (gondolok itt terv rajzra, műszaki engedélyre), vagy elég, ha jelzem az adott kereskedelmi banknál az igényemet, és megkapom a támogatást? Az ingatlan külső rajzán nem változtatnánk, nem… Továbbiak »

  Kedves Zita!
  Tetőtér-beépítés esetén biztos, hogy nem lesz elegendő csupán a tetőtér-beépítési szándék bejelentése a hitelintézetnél. Arról, hogy a költségvetésen kívül még milyen egyéb dokumentációra lesz szükség, a hitelintézetek tudnak majd pontos tájékoztatást adni.
  A leírtak alapján a többi igénylési feltétel megfelelő.

  Meglévő lakás bővítésére avagy fűtéskorszerűsítésre igényelhető-e a csok?
  A 100 m2-es lakást használtan vettük 2010-ben, és egy újabb szoba kialakítását vagy központi fűtést szeretnénk bele. 12 és 14 éves gyermekeink után még nem vettünk fel szocpolt. Júliustól lehet-e?
  Köszönöm.

  Kedves Klára!
  Meglévő lakóingatlan bővítésére a CSOK július 1. után igényelhető lesz. Ennek feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Korszerűsítéshez a kedvezmény nem lesz igényelhető.

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretném kérdezni, hogy ha a meglévő teraszhoz építünk hozzá minimum 8 négyzetméteres részt, az bővítésnek számít? Mivel csak azon a részen tudnánk bővíteni az ingatlant. A másik kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi ház a gyerekek nevén van. Ebben az esetben igényelhető-e a CSOK? Van-e korhatár, hogy hány éves korig? Egyedülálló szülő csak lakás vásárlásra vagy bővítésre is igénybe veheti a CSOK-ot?
  Tisztelettel: Judit

  Kedves Judit!
  Amennyiben a meglévő lakóépülethez építik hozzá a 8 négyzetméteres lakószobát, akkor az bővítésnek minősül. A bővítendő lakóházban Önnek és párjának együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie már a CSOK kérelem benyújtásakor. Önökön kívül az eltartott gyermekeknek lehet tulajdonrésze az ingatlanban. Egyedülálló szülő is kaphat CSOK-ot lakásbővítésre. Ez esetben az egyedülálló szülőnek kell rendelkeznie legalább 50%-os tulajdoni hányaddal az adott ingatlanban.

  2013 májusában kaptuk az építési engedélyt, és talán most 2015-ben tudnánk befejezni. Lakhatási engedélyt még nem kértünk rá. Használt családi házat vettünk, bővítettük a tetőtér beépítésével, még tart az építkezés. Két kiskorú gyermekünk van. Igényelhetjük a CSOK-ot?
  Egy házaspár vidékről.

  Kedves Ágnes!
  A CSOK törvény kimondja, hogy csak abban az esetben vehető igénybe a támogatás bővítés esetén, ha annak munkálatait a CSOK kérelem benyújtása előtt még nem kezdték el. Mivel Önök már korábban megkezdték a tetőtér-beépítést, ezért véleményünk szerint sajnos nem lesznek jogosultak CSOK-ra.

  Az iránt érdeklődnék, hogy a tulajdonukban lévő szolnoki üdülőterületén álló lakhatási engedéllyel rendelkező házunkra egy gyermek után kaphatunk-e felújítási, bővítési támogatást, szocpolt? Jelenleg nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élünk közös gyermekünkkel.
  Köszönettel: Gabriella

  Kedves Gabriella!
  Felújításra nem igényelhető szocpol. Amennyiben az ingatlan lakóházként van nyilvántartva, akkor bővítésre július 1. után igényelhető a kedvezmény, ha az egyéb előírások is teljesülnek. Üdülőként nyilvántartott ingatlan bővítéséhez a CSOK nem lesz igényelhető.

  Tisztelt Hitelnet!
  A közeljövőben külföldön szeretnék elhelyezkedni, ebben az esetben is jár a csok támogatás, ha csak a feleségemnek lesz Magyarországon biztosítási jogviszonya? Egy szobával (15 nm) szeretnénk bővíteni a meglévő 90 nm-es családi házunkat, melynek költségvetését már a tavalyi év végén kiszámoltattuk (1.800.000 Ft). Két gyermekünk van, így mekkora összegre vagyunk jogosultak? További kérdésem az lenne, hogy a meglévő költségvetés 70%-át, vagy a kapott összeg 70%-át kell majd számlával igazolni? Ki állapítja meg, hogy milyen energiaosztályba tartozik a családi házunk? Mekkora önerő kell az építkezéshez?
  Segítségüket előre is köszönöm. András

  Kedves András!
  Amennyiben a házastársak közül legalább az egyik fél rendelkezik a szükséges OEP által igazolt biztosítási jogviszonnyal, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra.
  A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolni. Az energiaosztályról energiatanúsítványt kell benyújtani, amit az illetékes szakértő készít el. 105 négyzetméter hasznos alapterületű lakóingatlan esetén a két gyermek után járó alapösszeg 1.300.000 Ft. A magasabb energiaosztályhoz tartozó kedvezmény összegéről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A hitelintézet által elfogadott költségvetést le kell fedni a szocpol és hitel/saját erő összegének.

  Afelől érdeklődöm, hogy a 2015. júliustól hatályba lépő szocpolt /Csok-ot/ igényelhetem-e tetőtér építésre, bővítésre /98 nm/? Úgy, hogy rendelkezem Önerővel 1,5 M Ft-tal és a Fundamentától 3,2 M Ft kölcsönt veszek fel előtakarékossággal egybekötve. Viszont banki hitelt NEM akarok felvenni! A teljes készenlét kb. 6-7 M Ft lenne könnyűszerkezettel. Így a megkapható 3 gyermek utáni 2 M Ft támogatásra még számolhatok-e? Továbbá csak bankokon keresztül lehet majd igényelni?
  Remélem, hogy a bankok nem kötik hitelfelvételhez az államilag támogatott és biztosított szocpol felvételt!
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Pál!
  A CSOK felvétele nem hitelhez kötött. A kedvezmény a hitelintézeteknél lesz elérhető július 1. után.

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy számíthatunk-e a "csok"-ra.
  Van egy családi házunk, mely az én nevemen van. Párommal jelzáloghitelt vettünk fel rá, édesapám haszonélvezeti joggal van velünk. Az ő része az én nevemen (anyum lett kifizetve). 2 gyermekünk van. A házunk hasznos területe 109 m2. A tetőteret szeretnénk beépíteni. Érdekelne, hogy a csok-ot ha bevezetik, jogosultak leszünk-e rá és ha igen, kb. mennyi pénzre számíthatunk. Az érdekelne még, hogy hol lehet majd igényelni?
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Beatrix!
  Ahhoz, hogy jogosultak lehessenek CSOK-ra tetőtér-beépítés esetén, a bővítendő ingatlanban a férjének is kell tulajdonjoggal rendelkeznie, továbbá az ingatlanon a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom lejáratáig nem lehet haszonélvezeti jog bejegyezve.
  Az, hogy fenti feltételek teljesülése esetén két gyermek után mekkora támogatást kaphatnak, függ a tetőtér-beépítést követő hasznos alapterület nagyságától és az épület energetikai minősítésétől. A részletekről fenti bejegyzésünkben olvashat.
  A támogatás azoknál a hitelintézeteknél lesz elérhető, amelyek megkötik a CSOK nyújtására vonatkozó szerződést a kincstárral és a lakáspolitikáért felelős miniszterrel. A konkrét hitelintézetekről még nincs információnk.

  Köszönöm a választ! Természetesen a férjem is tulajdonos… a haszonélvezős részt viszont nem értem.
  Akkor ha úgy veszem a leírtak szerint semmi esélyünk sincs.

  Kedves Beatrix!
  A vonatkozó kormányrendelet előírása:
  ” 14. § (1) bekezdése szerinti tilalom megszűnéséig terjedően a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli.”
  14. § (1) bekezdés: “A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy − építési engedélyköteles bővítés esetén − a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.”
  Fentiek alapján a bővítendő lakáson nem lehet haszonélvezeti jog szocpol igénylésénél. A kedvezményre akkor lehetnek jogosultak, ha édesapja lemondana a haszonélvezeti jogáról.

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőtér beépítésére szeretnénk szocpolt igényelni. Párom Németországban dolgozik, ott van bejelentve, így az OEP-től neki nem tudunk igazolást kérni. Ez kizáró ok?
  Nekem van egy 50%-os tulajdonom egy másik házban is, ami öröklés után került a nevemre kb. 25 éve. Ez gondot jelent?
  A szocpol hitelhez kötött?
  Köszönöm a segítségüket!
  Tisztelettel, Erzsébet

  Kedves Erzsébet!
  A jogosultsághoz legalább az egyiküknek kell rendelkeznie OEP igazolással. Ha nem, akkor sajnos ez kizáró ok.
  Az öröklés jogcímén szerzett 50%-os lakástulajdon nem jelent kizáró okot.

  Tisztelt Cím!
  Az érdekelne, hogy szocpol felvételnél lakás bővítésénél mekkora összeg vehető igénybe illetve pontosan milyen feltételekkel?
  Üdvözlettel
  Roland

  Kedves Roland!
  A A lakásbővítés esetén elérhető összegekről és az igénylés feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt Szakértő! 2012-ben bővített és lakhatási engedéllyel rendelkező házunk tetőterét szeretnénk beépíteni. Mivel ehhez minden szükséges szerkezeti átalakítást már elvégeztünk (tetőablakok, homlokzati ablakok, feljáró nyílása már a terven is szerepelt), nem kellene építési engedély a tetőtér beépítésére. A CSOK igényléséhez szükséges-e mindezek ellenére az építési engedély, ha nem, akkor mi alapján bírálják el a kérelmet? Azt is szeretném megtudni, hogy pontosan milyen dokumentumokat kell benyújtani az igényléshez (pl. energetikai tanúsítvány, tulajdoni lap stb), és hova, mert ezekről ezidáig sehol sem találtam információt. 3 kisgyermek szülei vagyunk, 88 nm hasznos alap + kb. 50 nm hasznos tetőtér mértekkel, B és A… Továbbiak »

  Kedves György!
  A CSOK kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról az egyes hitelintézetek tudnak majd pontos tájékoztatást adni. Annak eldöntése, hogy a leírtak alapján – építési engedély hiányában – jogosultak lehetnek-e a kedvezményre, a hitelintézetek hatásköre.

  Köszönöm a választ! Sajnos nem találtam meg, hogy azt hogyan kell értelmezni, hogy 2 gyerek esetén mennyi jár emeletráépítésnél bruttó nettó stb… Jelenleg van egy 65.0 nettó alapterületű házam. Ez nettó beltérre vonatkozó adat a tervrajz szerint, de + van hozzá egy 6nm-es fedett terasz is, aminek emelnie kell a nm-t. Erre szeretnék egy emeletet, ami szintén 65+ nm a fedett teraszból lesz a zárt belső lépcsőház, így vagy 65 nm-nél nagyobb ráépítésem lesz, azaz 1.000.000 jár, ha pedig azt nézem, hogy mekkora a megvásárolandó/felépített ház, akkor meg 1.300.000 jár… Tehát, ha veszek egy új vagy használt házat, vagy ráépítéssel… Továbbiak »

  Kedves Csaba!
  A bővítést követően elért hasznos alapterület számít a CSOK összegének meghatározásánál. Így ha az emeletráépítést követően 130 négyzetméteres lesz a ház, akkor 2 gyermek után 1.300.000 Ft-ra lesz jogosult.

  Köszönöm ismét választ!
  Most a következő érdekelne: hol lehet elolvasni, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, az A, A+ és alacsony fogyasztás táblázat értékeinek ki számítja ki az épület energetikáját?
  Az építkezés költségvetését (amit a bankok fognak kérni) kinek kell kiszámolni/igazolni?
  Köszönöm!

  Kedves Csaba!
  Az energetikai minősítéssel kapcsolatban az építési hatóság tud tájékoztatást adni, ezen értékek kiszámítása az építési hatóság szakembereinek hatásköre. A költségvetést szintén az illetékes építész készíti el. Erre általában létezik formanyomtatvány is, amit a műszaki szakértő kitölt.

  2007-ben felvettük szocpolt két gyerekre. A ház azóta felépült és a lakáshitelt is már visszafizettük. Most várjuk a harmadik babánkat. A kérdésem az lenne, ha bővítenénk egy szobával a házat és esetleg ehhez hitelt is igényelnénk, akkor sem kaphatnánk már a harmadik gyerekre szocpolt?
  Köszönettel.

  Kedves Adrienn!
  A 3. gyermek után lakásbővítés esetén igényelhetik a támogatást 2015. július 1. után. Hitel felvétele nélkül is jogosultak lehetnek a kedvezményre. Az igénylés feltételeit fenti bejegyzésünkben ismerheti meg.

  Szüleinkkel élünk egy lakásban, melyre tetőtér beépítést tervezünk. Jelenleg édesanyám nevén van az ingatlan. A kérdésem az lenne, hogy át kell-e íratni a mi nevünkre a házat ahhoz, hogy szocpolt vagy később csok-ot igénylejünk? Valamint részesülünk-e bármilyen kedvezményben, ha az ingatlan édesanyám nevén van?
  Köszönöm!

  Kedves Rita!
  Ha a meglévő lakást szeretnék bővíteni, akkor július 1. után lehetnek jogosultak a támogatásra akkor, ha a párjával együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaduk van a lakóingatlanban.

  Tisztelt Szakértő! Jelenlegi közös tulajdonú családi házunkat szeretnénk bővíteni feleségemmel. Van 3 gyermekünk, szerintünk mindenben megfelelünk a CSOK igénylési feltételeinek, csak egy kritériumban nem vagyunk biztosak. Nekem van két öröklött ingatlanom is azon kívül, amiben lakunk, és bővíteni szeretnénk. Az egyik édesanyámé, melyben neki 50% tulajdonviszonya van, nekem a testvéremmel pedig 25-25%. A másik ingatlan szintén ugyan ezekkel a tulajdonviszonyokkal rendelkezik, de abban a nagymamám lakik, akinek haszonélvezeti joga van rajta, tulajdonrésze nincs. Tehát a saját házunkon kívül van két örökölt ingatlanrészem, 25-25%-kal. Ezek nem jelentenek kizáró okot a CSOK igénylése során? Másik kérdés a kezdési időre vonatkozik. Már többen… Továbbiak »

  Kedves Gergely!
  Az öröklés jogcímén szerzett 25-25%-os lakástulajdon nem jelent akadályt CSOK igénylésénél.
  A vonatkozó kormányrendeletet idézve bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el.

  Tisztelt Szakértő!
  2005-ben új lakás vásárlására igénybe vettük feleségemmel a szocpolt 2 gyermekünk után – ez idén le is jár. 2010-ben megszületett 3. lányunk. Rá semmilyen támogatást nem kaptunk. 2011-ben vásároltunk egy használt házat, amin minimális jelzáloghitel és a korábban igénybe vett átjegyzett szocpol van teherként.
  Kérdésem, az hogy a 3. gyermekünk után igénybe tudjuk-e venni bővítésre a CSOK-ot? Ha igen, akkor milyen összegben?
  Köszönettel:
  Tamás

  Kedves Tamás!
  Lakásbővítés esetén jogosultak lehetnek CSOK igénybevételére a 3. gyermekük után, ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek. Az elérhető összegekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Három gyermekünk van. Egy 25 m2-es lakószobát szeretnénk hozzáépíteni meglévő házunkhoz. Mekkora CSOK kedvezmény vehető igénybe?
  Üdv.

  Kedves József!
  A CSOK kedvezménye függ attól, hogy milyen energetikai minősítésű a bővítendő ingatlan és hány négyzetméter hasznos alapterületű lesz a bővítést követően. A konkrét összegeket fenti bejegyzésünkben megtalálja.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy igénybe tudnánk-e venni a CSOK-ot:
  1.: 2015. áprilisban lesz az esküvőnk, 2 gyerekre 8 évre szeretnénk igénybe venni meglévő ház bővítésére. A bővítés után 120 nm-es házat kapnánk. Akkor ha jól értem 1,3 M Ft-ot lehet igényelnünk?
  2.: Párom jelenleg nappali tagozatos diák (2016 nyaráig az is lesz), emellett másodállásban egyéni vállalkozó. Én másfél éve 8órában közmunkában dolgozok február végéig tart a szerződésem, de július végéig meg leszek hosszabbítva.
  Igényelhetjük-e a támogatást?
  Válaszát köszönöm szépen!
  Üdvüzlettel:
  Péter

  Kedves Péter!
  A CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha kettejük közül legalább az egyikük részére kiadható a CSOK igényléshez szükséges TB igazolás. Erről a területileg illetékes Egészségbiztosítónál érdeklődhetnek.
  A kedvezmény összege függ attól is, hogy a bővítést követően mennyi lesz a hasznos alapterület és milyen energetikai minősítésű az épület.

  Tisztelt Cím! 65 m2-es házunkat szeretnénk bővíteni egy 33 m2-es szobával. 1 gyermekünk van és még egyet szeretnénk vállalni 2 éven belül (férjem augusztusban tölti be a 40-et). A leendő szobát egy – a földhivatali térképen szereplő – gazdasági épület (valamikori istálló) lebontása után ugyanazon a helyen építenénk fel. Ez esetben igényelhető félszocpol, vagy mivel valamikor már szerepelt ott gazdasági épület (függetlenül attól, hogy lakócélra nem használták és a tulajdoni lapon sem szerepel a területe lakóingatlanként), már nem igényelhetünk támogatást? Esetleg csak akkor, ha másik irányba bővítjük a házat és nem annak a valamikori helyén? Mekkora összegre lehet számítani egy… Továbbiak »

  Kedves Anna!
  A gazdasági épület lebontása után a lakószobával történő bővítéshez véleményünk szerint igényelhető lesz a kedvezmény. A CSOK két gyermek után járó összege függ a bővítést követő hasznos alapterülettől és az épület energetikai minősítésétől. Erről IDE kattintva talál további részleteket. Amíg a férje nem tölti be a 40. életévét, addig benyújtható a megelőlegező CSOK kérelem, de csak július 1. után.

  Tisztelt Szakértő! 2010. év végén foglalóztunk le egy épülő házat, amit 2011 tavaszán kifizettünk a kivitelezőnek lakáshitel felvételével. Az első gyerekünk 2011-ben született, a második 2013-ban. Éppen ezért kiestünk a régi szocpolból, mert mire megvettük a házat, már megszűnt az előző lehetőség. Mire bejött az új szocpol már megvoltak a gyerekek és csak bővítésre nem vehettük igénybe az új szocpolt. Félszocpol meg eddig nem volt. A kérdésem az, hogy felvehetjük-e a szocpolt, vagy CSOK-ot lakáshitelünk törlesztésére, vagy a házunk bővítésére? (Jelenleg kicsi a ház 2 gyerekre, még egy szobával bővítenénk). Ha igen, ahhoz a bankhoz forduljak, ahol fut a lakáshitelünk?… Továbbiak »

  Kedves Sándor!
  A lakáshitel törlesztésére nem, de bővítésre 2015. július 1. után kérhetik a CSOK-ot. Az igénylés várható feltételeit fenti bejegyzésünkben megtalálja. Amennyiben a hitelnyújtó banknál elérhető lesz a CSOK, akkor ott érdeklődhetnek.

  Tisztelt szakértő!
  A segítségét kérem szépen. 2013. szeptemberben vettünk egy használt házat. 2 egész és egy fél szoba van benne. A fél szoba a konyhából lett kialakítva. Szeretnénk bővíteni, hogy legyen egy konyhánk is és szeretnénk a teljes tetőt lecserélni, mert nagyon rossz állapotban van. A CSOK támogatást meg lehet erre kérni? Két gyermekünk van, én 37 éves múltam, a férjem pedig 37 éves lesz.

  Kedves Katalin!
  A CSOK konyhával történő bővítéshez és tetőcseréhez sajnos nem lesz igénybe vehető.

  Sziasztok!
  Nekem az a kérdésem lenne, hogy munkaviszony kell-e a szocpolhoz?

  Kedves Szandi!
  A szocpoligényléshez legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony igazolás szükséges, amelyet az OEP ad ki.

  Üdvözletem.
  A kérdésem a bővítéssel kapcsolatban lenne. Tetőteret szeretnék beépíteni, de amikor már megvettük a házat, be volt építve 2 db tetősík ablak. De semmi más nincs megcsinálva. Szigetelni kell, válaszfalazni, gépészet, bontás a lépcsőnek a födémbe stb. Reméljük, hogy amit nem mi építettünkbe, ami csak 2 db sík ablak, nem esünk el a támogatástól? A másik kérdésem, milyen ütemben kapjuk a támogatást bővítés estén?
  Várom megtisztelő válaszuk.

  Kedves Andrea!
  A leírtak alapján úgy véljük, hogy bővítéshez igényelhető a kedvezmény. A támogatást szakaszosan, a készültségi foknak megfelelő számlabemutatás alapján (legalább 70%) folyósítja a hitelintézet.

  Tisztelt Szakértő!
  Fel tudom venni a szocpolt lakásbővítésre, ha már elkezdődtek a munkálatok? Milyen lehetőségeim vannak?
  Köszönettel.

  Kedves Kinga!
  A CSOK rendelet értelmében nem vehető igénybe a kedvezmény, ha a bővítési munkálatok a CSOK iránti kérelem benyújtása előtt elkezdődtek.

  Tisztelt Szakértő! Három gyermekünk van. Tetőtér beépítésre szeretnénk igényelni a CSOK-ot. A bővítés után a hasznos alapterület (a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m) 160 négyzetméter alatt lesz, de közel ehhez a határhoz. A 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos változatában hogyan kell értelmezni a 160 négyzetméteres korlátot? Ha pl. a bővítés után öt évvel születne negyedik, ötödik gyermekünk, és úgy döntenénk, hogy a garázst átalakítanánk lakószobának – így túllépve a 160 négyzetmétert-, akkor a támogatást vissza kell fizetnünk? A 10 évig terjedő időszakban, amíg az állam javára jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve… Továbbiak »

  Kedves György!
  Arról nem rendelkezik a kormányrendelet, hogy a bővítés után 5 évvel ne lehetne növelni az alapterületet, így véleményünk szerint, ha a későbbiekben lakószobává alakítják a garázst, nem keletkezik visszafizetési kötelezettségük. Az elidegenítési és terhelési tilalom nem tiltja az ingatlan 10 éven belüli átalakítását, bővítését. Ha legalább 8 négyzetméteres lakószoba jön létre a tetőtér beépítésével, akkor információink szerint teljesül a bővítés.

  Azt szeretném megtudni, hogy amennyiben 2015. március, vagy április hónapban vásárolnánk egy használt családi házat a férjemmel, akkor igényelhetjük-e a CSOK-ot júliusban tetőtér beépítésére? Egyelőre még nincs gyerekünk, de 2 gyermeket szeretnénk.
  Az ingatlan 90 m2-es, 2 szobás + amerikai konyhás, a ház magas tetős, a tetőtér beépíthető.
  Előre is köszönöm szépen a választ!

  Kedves Zsófia!
  A leírtak alapján igényelhető a CSOK tetőtér-beépítéshez július 1. után, ha az igénylés egyéb feltételeinek is megfelelnek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt szakértő!
  Rendelkezem egy lakással, amit 2013-ban a szülőktől kaptam ajándékozási címen hivatalosan ügyvéd által. A lakásban mint haszonélvezők maradtak a szülők illetve van egy feleségem valamint 2 kiskorú gyermekem. A feleségem nem tulajdonos a lakásban.
  Az lenne a kérdésem, hogy bővítésre igénybe tudjuk-e venni a szocpolt illetve ha igen, akkor bővíteni közvetlenül csak a lakáshoz lehet-e, mert az nem igazán /csak nagy nehézségek árán/ kivitelezhető nálam, mivel a lakás mögött egy kazánház és egy garázs található, így csak ezek után tudnék építkezni-bővíteni?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves László!
  A CSOK rendelet kimondja, hogy bővítés esetén a bővítendő ingatlan vonatkozásában a kedvezményt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom lejáratáig (10 év) nem kerülhet sor haszonélvezeti jog alapítására. Továbbá a feleségének szintén kell rendelkeznie tulajdonjoggal a bővíteni kívánt lakásban. Az, hogy milyen mértékben, nincs meghatározva. Amennyiben a hozzáépítés nem kivitelezhető, akkor a kedvezmény még tetőtér-beépítésére vehető igénybe.

  Körülbelül 110 négyzetméteres lakásunkban a padlástérben van egy használhatatlan helység, amit szeretnék édesanyámnak szobának kialakítani. Jelenleg nincs szigetelve, a tetőszerkezetet ki kell cserélni, mert időnként beázik. A teljes lakás az én tulajdonom, a 16 éves középiskolás lánykámmal, a férjemmel akinek nincs munkahelye és nincs biztosítása sem és édesanyámmal élünk ebben a lakásban. Van-e esélyem a CSOK igénybe vételére?
  Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.
  Tisztelettel: Piroska

  Kedves Piroska!
  Meglévő épületrész átalakítására a CSOK nem vehető igénybe. A kedvezmény tetőtér-beépítéshez vagy hozzáépítéshez (lakószoba) vehető igénybe. A jogosultság további feltétele férj-feleség esetén, hogy mindkét fél rendelkezzen tulajdonjoggal a bővíteni kívánt ingatlanban. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Köszönöm válaszukat!
  CSOK fényébe, a tetőtér szerkezet kész, nincs lakhatási hozzá, a terv szerint 2. szoba egy fürdő lenne megvalósítva.
  40, 42 évesek vagyunk 3 gyermekkel.
  MI kell hozzá hogy CSOK-ot kapjunk?

  Kedves György!
  A lakásbővítéshez igényelhető CSOK eddig ismert feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatja.

  Üdvözlöm!
  Nekem az lenne a kérdésem, hogy 2005-ben bővítettük a házunkat és a 2 gyermekünk után igénybe vettük a félszocpolt. 2013-ban született a 3. gyermekünk és szűkös lett a ház. Szeretnénk beépíteni a tetőteret. Igénybe vehetjük a 3. gyerekre a CSOK-ot? 41 és 44 évesek vagyunk.
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Asszonyom4
  A leírt információk alapján 3. gyermekük után igényelhető lesz a CSOK tetőtér-beépítésre július 1. után, ha a fenti bejegyzésünkbe leírt, egyéb igénylési feltételek is teljesülnek.

  Tisztelt Szakértő! Nemrég váltam el, azonban a férjemmel és közös kislányunkkal továbbra is egy házban lakom. A családi ház az én nevemen van, a volt férjem haszonélvezeti joggal rendelkezik (jelzáloggal terhelt, 2008. évben együtt vettük fel a hitelt). 100 m2-es a ház, 2 szoba, s 1 szobával szeretném bővíteni, melyet egy 3 oldalról zárt teraszból alakítanám ki, mely a ház és a garázs között helyezkedik el. Továbbá, miután a nappali hideg, a központi fűtés nem tudja befűteni, ide egy kandallót szeretnék beépíttetni (az eredeti terven is szerepel, de nem lett megcsináltatva végül). Igényelhetem-e erre a CSOK-ot kislányom után, esetleg később… Továbbiak »

  Kedves Luca4
  A meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek, így a meglévő terasz lakószobává történő átalakítására nem igényelhető a CSOK. Továbbá korszerűsítési munkálatokra (fűtéskorszerűsítés) a CSOK szintén nem lesz igénybe vehető.

  Üdvözlöm!
  Idén vásároltunk ingatlant (76 nm-es, hitel is vettünk fel) szeretnénk bővíteni. A jelenlegi 2 szobából hármat kialakítva + fürdőszoba hozzáépítésével. OTP-nél érdeklődtünk, de azt mondták így nem igényelhető a CSOK.
  Várom az ön válaszát!

  Kedves Asszonyom!
  Ebben a formában valóban nem igényelhető a CSOK, mert egyrészt a meglévő épületrészből történő szoba kialakítása nem minősül bővítésnek, másrészt fürdőszoba hozzáépítéséhez nem jár a támogatás. A CSOK-ra akkor lehetnek jogosultak, ha legalább egy 8 m2-es szobát építenek a házhoz vagy beépítik a tetőteret.

  Tisztelt Szakérő !
  Arról szeretnék érdeklődni, hogy használt lakás bővítéséhez a CSOK támogatás igénylésének feltétele-e, hogy az ingatlan tulajdonosa legyek. Ugyanis 2014 szeptemberében vásárolt ingatlanunk 65 %-át fizettük ki, a fennmaradó részt törlesztjük. Az adásvételi szerződés alapján a teljes vételár kifizetéséig az eladó fenntartotta a tulajdonjogot, mely az ingatlannyilvántartásba bejegyezésre került.
  Kérdésem tehát, hogy az ingatlan teljes vételárának kifizetése előtt (vagyis a teljes tulajdonjog megszerzéséig ) kaphatok-e támogatást?

  Kedves Marika!
  Amíg nem jegyzik be véglegesen az Önök tulajdonjogát, vagyis amíg nem fizetik ki a teljes vételárat, addig nem lesz lehetőségük sajnos a CSOK igénybevételére.

  Tisztelt Szakértő!
  Kérdésem az lenne, hogy államilag támogatott hitel meglétét követően felvehető-e a CSOK lakásbővítésre?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Anita!
  Az államilag támogatott lakáshitel megléte nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

  Tisztelt szakértő!
  Azután szeretnék érdeklődni, hogy 2 éve vásárolt családi házunk tetőterét szeretnénk beépíteni. Van egy 1 éves gyermekünk és nem szeretnénk hitelt felvenni, mert jelenleg lakáspénztárt törlesztünk. Önerővel rendelkezünk, ami kb. 1M Ft és kb. 2M-ra lenne szükségünk, a tetőt cserélnünk és szigetelnünk is kellene. A házat A kategóriába sorolták, alapterülete 90 nm, a tetőtér kb. 70 nm. Igényelhetünk-e és mi szükséges hozzá?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Mariann!
  1 gyermek után, “A” minősítésű lakóingatlan bővítéséhez 660.000 Ft összegű támogatásra lehetnek jogosultak, ha a ház bővítést követő hasznos alapterülete nem fogja meghaladni a 160 m2-t. Továbbá a CSOK összege a hitelintézet által elfogadott költségvetés számlával igazolt összegének (minimum 70%) az 50%-át nem haladhatja meg!
  Az igénylés további feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Szakértő!
  3 gyermekünk van, és egy tetőteres lakásunk. A bővítésre igénybe vehető a CSOK, ha a pincében alakítanánk ki szobát?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Anikó!
  Meglévő épületrész átalakítására a CSOK nem vehető igénybe, ezért a pince lakószobává alakításához a kedvezmény sajnos nem használható fel.

  Tisztelt Szakértő!
  Családi házunkat teljes tetőcserét követően tetőtér beépítéssel bővítenénk, és ehhez szeretnénk a CSOK-ot igényelni. Kérdezném, hogy szükséges-e a falakat megemelni, illetve van-e valamilyen műszaki megkötés, az alapterületet szabályozó előírásokon kívül, ha van, hol lehet elolvasni? A bővítendő lakás a feleségem nevén van, házastársak esetén milyen arányban kell tulajdonjoggal rendelkezni, elég a 99-1% vagy 50-50% kell? A bővített rész fűtés igényének fedezésére, fűtéskorszerűsítést is kellene végrehajtani, ennek költsége elszámolható?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel: Zoltán.

  Kedves Zoltán!
  A tetőtér-beépítés esetén előírt műszaki feltételekről nincs tudomásunk. A bővítendő lakóingatlannak 99-1%-os arányban is lehetnek tulajdonosai. Annak megállapítása, hogy pontosan mely tételek számolhatók el a bővítés során, a hitelintézetek hatásköre, ebben a kérdésben sajnos nem tudunk Önnek segíteni.

  Tisztelt Szakértő! Az a kérdésem lenne, hogy ha a tetőtér beépítése csak tetőcserével hozható létre, mert az egészségre káros, nagyon régi és rossz azbesztpala a jelenlegi fedés, ez esetben a tetőcsere és az ahhoz tartozó munkálatok beszámítanak-e a CSOK lakásbővítés költségeihez, vagy csak a belső kialakítás? A háromgyermekes fiam szeretne vásárolni egy régi, de felújításra nagyon alkalmas házat, azonban a komfortfokozat hiánya miatt nem tudja igénybe venni a használt lakásra adható CSOK-ot. Még egy kérdés: az ingatlan nm nagyságánál a bruttó, vagy a nettó számít. Régi vidéki háznál a falak vastagsága minimum 60 cm. Az ingatlan tulajdoni lapján nincs a… Továbbiak »

  Kedves Dániel!
  Véleményünk szerint ebben az esetben a tetőcsere is belevehető a költségvetésbe a tetőtér-beépítés részeként.
  Az ingatlan nagyságánál a hasznos alapterület számít. Arról, hogy mely helyiségek vehetők figyelembe, IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK igényléshez energiatanúsítványt kell készíttetni, s a tanúsítványt készítő szakember végzi el a szükséges méréseket.

  Tisztelt szakértő! Azt szeretném kérdezni, a költségvetés 3 200 000-ről szól, ténylegesen menyit adnának a csokra, s menyiről kellene számla? A ház alapterület 94 m2. A gyerekek száma 2, s a lakáson van hitel. 2007-ben építkeztünk, de akkor nem vettük igénybe a szocpolt. Előre is köszönjük.

  Kedves János!
  Ha a 3,2 millió forintos költségvetést a hitelintézet is elfogadja, akkor legalább annak 70%-áról kell számlát benyújtani, vagyis 2.240.000 forintról, s ennek az 50%-a lehet a CSOK, azaz: 1.120.000 Ft.

  Lakásvásárlásra igénybe vettem a szocpolt 3 gyerekre, igénybe vehetem-e bővítésre is?

  Kedves Anna!
  Gyermekek utáni állami támogatást ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, így ha Ön a kedvezményt lakásvásárlás során már felhasználta, akkor bővítésnél nem lehet rá jogosult.

  Tisztelt szakértő!
  Az lenne a kérdésem, félkész házra (80%) igénybe lehet-e venni a csok kedvezményt? Illetve mik a feltételei?

  Kedves Róza!
  80%-os készültségi lakóház építéséhez is igényelhető a CSOK. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

  Tisztelt Tanácsadó!
  Bővítésre szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot, teraszt szeretnénk beépíteni. 2 gyermekünk van. Terasz beépítésnél is jár a támogatás? Ha a szüleimnek haszonélvezeti joga van a tulajdonomban lévő ingatlanon, az kizáró ok lehet?
  Köszönöm!

  Kedves Terike!
  Terasz beépítésére a CSOK sajnos nem vehető igénybe. A támogatásra akkor lehetnek jogosultak, ha legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobát építenek a meglévő lakóházban. További feltétel azonban, hogy a bővítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

  2.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x