CSOK bővítésre feltételek 2022

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel. 2022. január elsejétől a CSOK másodszor is igényelhető (CSOK kiegészítés) a még folyamatban lévő bővítéshez.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK kiegészítés igénylése

Erre abban az esetben van lehetőség, ha az igénylők a bővítéshez már kaptak CSOK-ot, de a még folyamatban lévő munkálatok ideje alatt úgy döntenek, hogy további vállalt, vagy esetleg időközben a családba érkező gyermek után is szeretnék kihasználni a támogatást.

Az igényelhető összeg ebben az esetben a további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött CSOK igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti összeg különbözete.

Az igénybevétel feltétele, hogy a korábbi munkálatok még tartanak, valamint a korábbi bővítési költségvetést legalább a különbözeti támogatási összegnek megfelelő költséggel meg kell emelni és fontos, hogy azt a hitelintézet el is fogadja. A magasabb gyermekszám további követelmények teljesítését vonhatja maga után. Ilyen például a gyermekszám alapján meghatározott minimális hasznos alapterület.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Gyakori kérdések Bővítésre elérhető CSOK igényléssel kapcsolatban

 • Terasz beépítésére igényelhető a CSOK?
  Bővítésnek minősül az épület függőleges (emeletráépítés, tetőtér-beépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) fűthető hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Nem minősül azonban bővítésnek a meglévő épület,…További részletek
 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?
  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak.…További részletek
 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?
  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is…További részletek
 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?
  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek…További részletek
 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?
  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.
 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?
  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás…További részletek
 • Segítünk a CSOK ügyintézésben

  Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

  Visszahívást kérek

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés

  2.3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Kedves szakértő!
  Ingatlan vásárlás miatt illetékfizetési kötelezettségem keletkezett, melyre részletfizetést engedélyezett a NAV. Ebben az esetben köztartozásnak számít ez? Ha igazolom a részletfizetési megállapodást, akkor jogosult vagyok a CSOK-ra? Minden más feltételnek megfelelek. Köszönöm a segítséget!

  Tisztelt Ügyintéző!
  3 gyermekünk van, bővíteni szeretnénk. A hasznos alapterület 70 m2 felett van. Azt szeretném kérdezni, hogy megvan-e az határozva, hogy a bővített rész mekkora nagyságú legyen. Erre is van szabály? Tehát, hogy 3 gyermeknél mennyi m2-rel kell megnövelni az alapterületet?
  Illetve az a kérdésem, hogy a jelenlegi állapotról is kell-e tervrajz. Azt sajnos nem kaptunk anno a házhoz, amikor vásároltuk.
  Nagyon köszönöm a segítséget!
  C

  Tisztelt Szakértő!
  Mi kizárólag a “CSOK bővítésre”, 2 gyerek után járó támogatást igényelnénk, tehát hitelt nem szeretnénk felvenni.
  Ebben az esetben is rákerül az állami jelzálogjog az ingatlanra?
  Illetve ebben az esetben is érvényes, hogy 10 évig az érintett ingatlanban kell lakni még a gyerekeknek is?
  Köszönettel.

  Jó napot!
  Pince beépítésre lehet igényelni a CSOK-ot? A pince a családi házunk közepén helyezkedik el, saját pincelejáróval. 21 m2-es. Lakószoba fogalmának megfelel. Jelenleg a kazán van lent, de mosókonyhává szeretnék átalakítani. A pince 4 darab ablakkal rendelkezik, tehát a természetes fény és a szellőztetés megoldott. A jogszabály elég 2 értelmű számomra.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlöm!
  2019-ben építkeztünk, 2 meglévő gyermekre igényeltük a CSOK támogatást. Most bővíteni szeretnénk, időközben született még egy gyermekünk.
  Lehetséges ebben az esetben a bővítésre vonatkozó CSOK támogatást 3 gyermek után igényelni? (2.200.000,— összegben)
  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlöm!
  Falusi csok igénybe vehető villanyóra bővítésre? Új óra kialakítása szükséges, a régit nem bővítik.
  Köszönöm!

  Felújítási Csokot szeretnék kérni, de fogalmam sincs hogyan induljak el. Egy gyermekem van, aki 11 éves.

  Üdvözletem!
  Bele szeretnénk kezdeni tetőtér beépítésbe, viszont nem tudom kihez kellene forduljak, merre induljak el.

  Jó napot kívánok.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a lakásbővítést hogyan kell intézni? Van 2 gyermekem. Ha lehetséges lenne, tudnának nekem segíteni benne?
  Előre is köszönöm szépen.

  Üdvözlöm.
  Idén csináltattunk egy előtetőt, melynek számlája beadásra került az Otthonteremtési támogatás részeként. Ha mi ezt a 30 nm-es előtetőt szeretnénk beépíteni üveggel (nappali, étkező lenne a funkcióját tekintve), az hozzáépítésnek számít-e, ha egybenyitjuk a házzal CSOK szempontjából? Most sehol nem szerepel ez az előtető (se térképszelvényen, se bejelentve (be kell egyáltalán jelentenünk?). Pillanatnyilag a ház oldalában van, nem átjárható a lakással, de ha szükséges össze tudjuk nyitni a házzal.

  Jó napot kívánok!
  Ki szeretném venni a lakásbővítésre, de nekem nincs munkaviszonyom. 4 gyereket nevelek egyedül és van ingatlanom és a házat 2015-ben vettem csokra.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlöm
  Felújítási csokot szeretne a párom felvenni. Házastársak esetén ha csak a feleségem tulajdona az ingatlan, amit házassági szerződéssel igazolunk, akkor is kötelezik rá, hogy adnia kell a tulajdonából x százalékot, vagy felveheti ebben az esetben egyedül is vagy van-e valami lehetőség arra, hogy egyedül fel tudja venni?

  Tisztelt Hitelnet!
  Rövidtávú bérbeadással érintett ingatlan (magánszálláshely) tetőtér-beépítésére igényelhető CSOK? Ha jelenleg életvitelszerűen nem élünk ott, de a bővítést követően igen, jogosultak vagyunk a bővítésre? A tényleges bekerülési költség 50%-áig igényelhető a CSOK?
  Köszönettel:
  Zizi

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK-ot használtunk ki hitel nélkül 2 meglévő gyermekünkre, ami így összesen 2.600.000 Ft volt. Olyan kérdésem lenne, hogy ha bevállalnánk egy harmadik gyereket, akkor jól értelmezem, hogy a CSOK-ot már nem tudnánk kihasználni bővítésre? A 30 nm-es teraszunkat szeretnénk beépíteni nappalivá. Addig egy jelzáloghitel felvételével így igénybe vehetnék aztán a 4 millió forint hitelelengedést?
  Köszönettel: Virág

  Szép napot!
  Érdeklődni szeretnék, nem vagyok otthon ez ügyben!
  Van egy 52 nm-es házunk, még van rajta hitel kb. 1 millió forint. Szeretnénk egy 25 nm-es szobát hozzáépíteni, hitel nélkül. 1 gyermekünk van és még egyet szeretnék. A férjem részmunkaidős bejelentésen van 10 éve, én itthon vagyok a kislánnyal!
  Mekkora összegű támogatást kaphatnánk (ha kaphatnának)?
  Mennyi önerőre lenne szükségünk?
  Mi ennek a menete, merre induljunk?
  Válaszát köszönöm szépen!

  T. Szakértő!
  Falusi Csok bővítést igénylünk 2 gyermekünk után hitel nélkül. 24 nm2-es bővítésre kerül sor. Az OTP banknál van a kérelmünk és most kaptunk egy hiámypótlást! Szakági tervező nyilatkozata energetikai megfelelésről. Ez a nyomtatvány az amit a szaktervezővel kell aláiratnunk. A nyilatkozatban az szerepel, hogy idézem ” közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének” kell megfelelni. Ez határozottan vicc kategória egy ekkora bővítésnél szerintünk, de még a tervező szerint is. Ez a nyomtatvány miért is kell a mi esetünkben és ha mégis kitöltetjük (de nyilvánvalóan nem teljesül), akkor milyen problémákkal találhatjuk szemben magunkat évek múlva?
  Előre is köszönöm a választ!
  Tisztelettel: Laura

  Kedves Hitelnet!
  Használatbavételi engedélyt be kell mutatni CSOK folyósítást (bővítés) követően valamikor? Illetve CSOK bővítés esetén kivitelezői számlákat be kell mutatni?
  Köszönöm.

  Kedves Hitelnet,
  Korábban kaptunk szocpol támogatást új lakás vásárlásakor 2 születendő gyermekre 1.6 MFt-ot. Használt házunk bővítésére a 2 meglévő gyermekkel akkor nem jár CSOK, mivel az kevesebb – csak 1.43 MFt?

  2017-ben felvettük 2 gyermekre a csok támogatás (új ház építésére, 1 meglévő + 1 vállalt gyermekre). Most ismét teherbe estem, 2 babával.
  Bővítenünk kell a lakást, és a tetőtér beépítést tervezzük megcsinálni pár éven belül.
  Van valahogyan lehetőségünk arra, hogy utólagosan felvegyük a CSOK HITEL-t?

  2 gyerek után igénybe vettük a Csokot használt lakás vásárlásra,majd a falusi csokot korszerűsítésre. Érkezik a 3. gyerek és beépitenénk a tetőteret. Igénybe vehetjük a 600ezer Ftos Csok támogatást a beepítésre és a falusi csokot is pl a tetőtérben új fürdőszoba kialakításra? Ez esetben a falusi csok összege 300ezer Ft?

  1/1 tulajdonnal lehet igényelni? Házasságban élek. Amikor megvettem a házat, akkor még nem voltunk együtt.

  Kedves Hitelnet,
  Érdeklődni szeretnék, hogy ajándékozás címén került a tulajdonomba az ingatlan az éven. Az ősszel vagy télen szeretnék kb. 20 négyzetméternyi területet hozzáépíteni. 1 meglévő gyerkőc van, 1 pedig tervezett.
  A kérdésem: ebben az esetben a bővítésre igényelhető-e 2 gyermekre a támogatás?
  Köszönettel.

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy gyermekeim édesapjával nem vagyunk házasok.
  Nekem 50%, páromnak és nagyobbik lányunknak 25%-25 % a tulajdonrésze a házunkban, amire szeretnénk két gyermek után csokot igényelni felújításra.
  Jogosultak vagyunk-e rá?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Jó napot kívánok!
  Tudna nekem segíteni abban, hogy 45 négyzetméter a lakásunk, akkor 3 gyerekre vagy kettőre meg tudnánk kapni a bővítést?

  Jó napot kívánok .
  Érdeklődnék – bővítettünk, igénybe vettük a csokot. És bent maradt a hitelintézetnél ötszázezer forint. Befejeztük a bővítést, leadtuk a hatósági igazolást és amit kértek. Már kettő hete és azt mondják, kijönnek helyszíni szemlére.
  Nem tudom, hogy van a folyamata?

  Tisztelt Szakértő!
  Meglévő lakóházunk tetőtérben történő bővítéséhez szeretnénk igénybe venni az igényelhető 2 gyermek utáni 1.430.000 Ft-ot! A lakóház tulajdonjogának a 2/3-val én rendelkezem, a maradék 1/3-val a testvérem.
  Kérdésem az lenne, hogy feleségemnek mennyi tulajdonrésszel kell hogy rendelkezzen, hogy jogosulttá váljunk a támogatásra?
  Illetve a testvérem 1/3 tulajdonjoga miatt, ha benne marad, akkor is jogosultak lehetünk?
  Előre is köszönöm válaszát!

  A bővíteni kívánt ingatlan a saját tulajdonomban van, 2 gyermekünk van, házasok vagyunk. A feleségemnek nincs tulajdona a házban! Az ingatlanon jelzálog van az én nevemen. Amennyiben bővítjük – mivel a feleségem nevén is kell, hogy legyen tulajdoni hányad – ilyenkor mi a teendő? Illetve az építési engedély elég, ha az én nevemre van kiadva vagy kettőnk nevére kell?
  Köszönöm!

  Hitelfelvétel nélküli bővítés esetén kell-e fellelős műszaki vezető, e-napló?

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy a Csok bővítést szeretnénk igényelni és hogy szükséges-e önerő?
  A bővítés mellé lehet-e kiegészítő hitelt felvenni?

  Házaspár eseten, tetőtér beépítést kívánnak megvalósítani, de jelenleg az ingatlan csak a férj nevén van 1/1 arányban. A tulajdon viszonyokat meg kell változtatni? Vagy így is igényelhető a csok
  Köszönöm, S-né

  2.3K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x