CSOK bővítésre, igénylés feltételek 2021

Az alábbiakban összefoglaljuk a bővítéssel kapcsolatos CSOK (CSOK bővítésre) igénybevételeinek feltételeit. A CSOK – Magyarország területén – meglévő lakás bővítése esetén igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre használható fel.

CSOK bővítésre

Alapfogalmak a bővítésre igényelhető támogatásokkal kapcsolatban

Bővítés fogalma:

 • a lakás függőleges (emeletráépítés, tetőtérbeépítés) és/vagy vízszintes irányú (hozzáépítés) hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

Lakószoba:

A lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az életvitelhez szükséges tevékenységek folytatását.

A lakószobának épületszerkezettel minden irányból körülhatárolt, járófelülettel rendelkezőnek

kell lennie, melyből következően a galéria nem minősül lakószobának. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet, kivéve, ha a természetes szellőzés és megvilágítás biztosított.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

Bekerülési költség:

A ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

Fontos, hogy a támogatás olyan használt ingatlan bővítéséhez vehető igénybe, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház vagy lakás megnevezésű a hozzá tartozó földrészlettel.

A CSOK-kal vásárolni kívánt ingatlannak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie – rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Lakhatási igények kielégítésére alkalmas lakás

A CSOK rendelet értelmében a támogatott ingatlannak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. Ezt a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

A CSOK-kal bővített lakásban az igénylőnek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

CSOK összege meglévő lakás bővítése esetén

CSOK összege ingatlan bővítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter – összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

A bővített lakás legkisebb hasznos alapterületének meghatározásánál az igénylő által eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe vették.

Nem jogosult CSOK igénybevételére a támogatott személy, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb alapterületet a bővítendő ingatlan hasznos alapterülete nem éri el.

TB jogviszony

A CSOK jogosultsághoz bővítés esetén legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges.

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 1. a) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosítottként szerepel, vagy
 2. b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 3. c) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja,
 4. d) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő bővítés esetén

 • Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak.

CSOK bővítésre kérelem benyújtásának határideje bővítés esetén

A támogatás iránti kérelem a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet a benyújtás napját követő 60 napon belül el kell bírálnia a hitelintézetnek.

CSOK folyósítása bővítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták.

A CSOK folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részletet a bank építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtént igazoló hatósági bizonyítvány, a nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően folyósítja.

CSOK bővítésre: Számlabenyújtásra vonatkozó előírások

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • A bővítési munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján a bővítéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek bővítésre nyújtott CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

Fontos!

Tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez az emelt összegű, új lakásra vonatkozó CSOK összeg igényelhető?

Igen, erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Ha az igénylő a lakás bővítési költségeinek finanszírozásához lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást is igénybe vett, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően (vállalás esetén csak a gyermekvállalás teljesítését követően) született gyermeke után is igényelheti a CSOK-ot.

A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett, a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel. Az utóbb született gyermek utáni CSOK összege gyermekenként 400.000 Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét.

A kedvezmény kizárólag a CSOK elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

Segítünk a CSOK ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!.

Visszahívást kérek

Bővítéssre elérhető CSOK-kal kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK különbözet igényelhető bővítésre?

  Korábban felvett támogatás esetén is van lehetőség CSOK igénybevételére. Kétféle számítási mód közül lehet választani. Az egyik: csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem kaptak. Másik számítási mód: valamennyi, 25 év alatti eltartott gyermek után igénylésre került a támogatás, melynek összegét ez esetben csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatási összeggel. A kétféle számítási mód közül az vehető igénybe, amelyik a támogatott személyek számára kedvezőbb.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Közmunkával igényelhető a CSOK bővítésre?

  Meglévő lakóház bővítésére igényelt CSOK esetén az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők legalább egyikének minimum 180 napos TB jogviszonyt kell igazolnia. Ebbe a TB jogviszonyba a közmunka is beleszámít. A CSOK bővítésre tehát – attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik az igénylés – közmunka esetén is figyelembe vehető.

  A CSOK-nak nem minden típusánál fogadható el azonban a közfoglalkoztatotti munkaviszony. A TB jogviszonnyal kapcsolatos előírás lakáscéltól függően eltérő lehet. Előzetesen kérje Szakértőink tájékoztatását az ügyben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőtér-beépítésre igényelhető a bővítéses CSOK?

  Meglévő lakóház tetőtérben történő bővítéséhez igényelhető a használt lakásra vonatkozó CSOK. 1 gyermek után 600.000 Ft, 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft, 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás, hogy az igénylőnek, vagy házastársak, élettársak igénylése esetén az igénylőknek együttesen legalább 50% tulajdonrészük legyen a bővítendő ingatlanban. Az ingatlant haszonélvezeti jog nem terhelheti. A támogatást nem egy összegben, hanem készültségi foknak megfelelően, szakaszosan folyósítják a hitelintézetek. Egy-egy részfolyósításhoz a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség alapján az elért készültségi foknak megfelelően 70% számlát kell benyújtani.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi tulajdonrész szükséges a meglévő házban, ha bővíteni szeretnénk CSOK-kal?

  Bővítés esetén a támogatott személynek – házastársak, élettársak igénylése esetén együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a bővítendő ingatlanban a támogatási kérelem benyújtásakor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kizáró ok, ha CSOK bővítésre esetén tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?

  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül
  – az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
  – az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
  – olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,
  nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. február 24. szerda

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék csok miatt, hogy mi a férjemmel már kihasználtuk a csokot még valamikor 2004 környékén, 3 gyermekre. De azóta született 2 lány és 1 régi építésű lakásba költöztünk. Nekünk van-e lehetőség még a 2 gyermekre bővítésre kihasználni? 1 előtért, fürdőszobát szeretnék. És ha lenne esély, akkor nekünk is elég a 180 nap TB biztosítás? A választ előre köszönöm!

  Kedves Renáta!
  Jogosultak lehetnének CSOK-ra azon gyermekekre tekintettel is, akik után még nem vettek igénybe támogatást. Az előtér és fürdőszoba hozzáépítése azonban nem minősül CSOK szempontjából bővítésnek, így arra a támogatás nem használható fel. Bővítésre akkor tudnák igénybe venni a CSOK-ot, ha legalább egy minimum 8 m2 hasznos alapterületű szobát építenének a házhoz. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő! Családi házunkat szeretnénk bővíteni és felújítani. A bővítéshez szeretnénk CSOK-ot igényelni 2 gyermek után (a CSOK+hitelt sajnos nem tudjuk felvenni, mert nem vagyunk preferált település), a felújításhoz pedig szeretnénk a felújítási támogatást és támogatott hitelt igényelni. Már nagyon sok telefonon, e-mailen és személyes megbeszélésen vagyunk túl, és mindig elénk gördítenek egy akadályt. Most a legújabb fejlemény, hogy a bank, akitől szerettük volna a fenti támogatásokat igényelni (mert már van náluk egy kisebb hitelünk), azt közölte, hogy a bővítésre csak akkor tud hitelt nyújtani, ha a CSOK kifizetés megtörtént, tehát, ha lezárult a bővítés. Nem is értem az egészet.… Továbbiak »

  Kedves Krisztina!
  Ugyan nem ismerjük az ügylet pontos részleteit, de nincs olyan információnk, miszerint a CSOK igénylés mellett ne lehetne egyéb piaci lakásbővítési hitelt igényelni. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Tisztel Hitelnet Szakértő!
  2 gyermekre szeretnék csokot bővítésre. Úgy értelmeztem, hogy 10 évig életvitelszerűen ott kell élnünk mindannyiunknak. Ez azt jelenti, hogy 10 évig nem költözhetünk teszem azt 3-4… akárhány év múlva másik, nagyobb ingatlanba?
  Valamint, nem volt teljesen tiszta az sem, hogy a folyósítás akkor történik, ha már elkezdtem a felújítást? Önerőből elkezdeni nem tudom. Ebben az esetben is van megoldás?
  Nagyon köszönöm!

  Kedves Zsuzsi! Igen, úgy kell értelmezni, hogy 10 évig életvitelszerűen ott kell élnünk mindannyiunknak. A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet, illetve vannak olyan eset, amelyek nem minősülnek a bentlakási kötelezettség megszegésének. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat. Nagyobb hasznos alapterületű és értékű lakóingatlanra 10 éve belül is továbbvihető a CSOK. Bővítés esetén még a munkálatok megkezdése előtt be kell nyújtani a támogatási kérelmet. Az első részfolyósításhoz valóban el kell érni már valamekkora készültséget. Ha ennek finanszírozása önerőből nem oldható meg, akkor hitel felvétele lehet megoldás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést… Továbbiak »

  Tisztelt Ügyintéző!
  Jelenlegi, 110 nm-es házunkat bővíteni szeretnénk. 4 gyermekünk van, jelenleg nincs mindegyiknek külön szobája. A bővítés során a mostani konyha-étkezőből gyerekszoba lenne, és hozzáépítenénk egy új, 23 nm-es konyha-étkezőt.
  Erre igénybe tudjuk venni a CSOK-ot?
  Köszönettel.
  Rita

  Kedves Rita!
  A konyha-étkezővel történő bővítéshez a CSOK sajnos nem vehető igénybe. A támogatásra akkor lehetnek jogosultak, ha a hozzáépített rész lenne szoba. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  2 gyerek után szeretném felvenni a CSOK-ot. Eddig semmilyen formában nem vettem fel. Most 2 lakószobát szeretnék teljesen újra építtetni. Azonban a ház tervrajza hivatalos helyeken nem érhető el, így abban sem vagyok biztos, hogy a most meglévő, és újjáépíteni kívánt helységek szerepelnek-e tervrajzon.
  Fel tudom-e venni a CSOK-ot valamilyen formában?
  dv, Zsolt

  Kedves Zsolt!
  A földhivatalnál elérhető térképmásolaton tud utánanézni annak, hogy mely épületek kerültek feltüntetésre. Ezt követően tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtani, mely tartalmazza a jelenlegi és a bővítéssel létrejövő alaprajzot is. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  3 éve igénybe vettem a csok-ot 2 gyerek után használt lakás vásárlására. Most a bővítésre vonatkozót is felvehetem?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdv, Réka

  Kedves Réka!
  Mivel használt lakás vásárlásra 3 éve már igénybe vette 2 gyermek után az 1.430.000 Ft-ot, ezért a bővítéshez a támogatás már nem tudja kihasználni. Kivéve, ha az ingatlan preferált településen található. Ez esetben a bővítésre további 1,3M Ft igényelhető a falusi CSOK keretében. A preferált települések listáját és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva olvashatja. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet Szakértő!
  Kérdésem még az lenne, hogy ha bővítünk és a bővítéssel egy időben a meglévő lakórészről is lecseréljük a tetőt, cserepet az elszámolható-e költségként vagy csak az új bővített részen lévő tető anyag költséget számolják el?

  Kedves Nikoletta!
  Csak a bővítmény tetőanyaga tehető bele a költségvetésbe, a meglévő tetőcseréje nem.

  Bővíteni szeretnénk meglévő lakásunkat. A normál csok-ot igénybe vehetjük-e? 3 gyermekünk van. Ennél a csok formánál is jelzáloggal terhelik a házunkat? Valamint az alap már megvan. Azzal tisztában vagyok, hogy azt már nem tudjuk elszámolni, de folytatható-e a bővítés a támogatással?

  Kedves Nikoletta!
  Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy a folyamatban lévő bővítéshez is igényelhető a CSOK a még hátralévő munkálatok finanszírozásához. A CSOK összege 3 gyermek után 2,2M Ft. A támogatás biztosítására jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 évre. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet Szakértő!
  A cikkből nem egyértelmű nekem, hogy abban az esetben igényelhető-e bővítésre a CSOK, ha eddig garázsként nyilvántartott helyiségből szeretnék kialakítani lakószobát?
  Előre is köszönöm!

  Kedves Balázs!
  Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek, így sajnos garázs lakószobává alakításához a CSOK nem vehető fel.

  Köszönöm a választ. Jól gondolom, hogy ezen érvelés mentén akkor a teraszra ráépített lakószoba is a meglévő épületrész átalakításának minősül?

  Kedves Balázs!
  Igen, a terasz beépítése ugyancsak meglévő épületrész átalakításának és nem bővítésnek minősül.
  Bővítésről akkor beszélhetünk, ha az alapoktól kezdődően hozzáépítenek a házhoz legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobát.

  Jó napot!
  Párom saját ingatlanra szeretné felvenni az 5 milliót bővítésre és újításra. A jelenlegi házunk 54 nm.
  Kérdésem, ez akadály-e?
  Köszönöm a választ.

  Kedves Magdolna!
  Házastársak, élettársak CSOK igénylése esetén a támogatott ingatlanban mindkét fél kell, hogy rendelkezzen tulajdonrésszel. Ha párja az ingatlan 100%-os tulajdonosa, akkor a jogosultsághoz szükséges, hogy a bővítendő ingatlanban előzőleg Ön is bármekkora tulajdonrészt szerezzen. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Meglévő tetőtér beépítését tervezzük. A szerkezet nem változik, csupán ablakok beépítése, gipszkartonozás, burkolat, 2 szoba+ fürdőszoba kialakítása. Kinek kell elkészítenie a tervet és a költségvetést? Hivatalos építésznek vagy mi magunk is megtervezhetjük? Egészen pontosan hol találok arról leírást, hogy milyen számlákat fogad be a bank (milyen alapanyagokra, munkálatokra)?
  Köszönettel: Adri

  Kedves Adri!
  Hivatalos tervdokumentáció szükséges, tehát tervezőnek kell elkészíteni a tervet. A költségvetésre van formanyomtatvány. Azt Önök is kitölthetik. A költségvetésben szerepelő munkálatok anyagköltségéről és munkadíjáról kiállított számlál egyaránt elfogadhatók. Arról, hogy ezen túlmenően milyen további feltételek vonatkoznak a számlabenyújtásra, fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Kedves Szakértő!
  Felvehető-e a csok használt lakás bővítésre 3 gyerek után 2.200.000 Ft, ha az ingatlan a férjem szülei nevén van és a férjemnek holtig tartó haszonélvezeti joga van?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Kriszta!
  Adott esetben sajnos nem igényelhető bővítésre a CSOK. A CSOK-kal bővítendő ingatlanban Önnek és férjének együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kellene rendelkezniük és nem lehet haszonélvezeti jog az ingatlanon.

  Érdeklődnék, bővíteni szeretnénk. A falusi csokot ajánlották, mert ott az áfát is vissza lehet igényelni, de már most azt mondják, hogy a gyerekek után járó összeg felét lehet csak bővítésre igényelni, na meg a kamattámogatott hitelnek is csak a felét.
  Kérdezném, hogy normál csokos bővítés esetén vissza lehet-e igényelni az áfát bővítés során?

  Kedves István!
  A falusi CSOK teljes összege kizárólag lakásvásárlással egybekötött bővítés esetén érhető el. Ha Önöknek meglévő ingatlanuk van, akkor annak bővítéséhez a falusi CSOK, valamint a hozzá kapcsolódóan igényelhető kamattámogatott lakáshitel összegének fele jár.
  Amennyiben a bővítendő ingatlan nem falusi CSOK-os településen van, akkor adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe, valamint nem preferált településen történő CSOK igénylés esetén bővítéshez a 3% kamatú, kamattámogatott lakáshitel sem vehető fel.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a csok támogatásra 1 szoba bővítése miatt jogosult vagyok-e?
  – ha édesapámmal 50-50%-os tulajdonhányaddal rendelkezünk,
  – egy gyermekem van és szeretnénk még egyet a párommal.
  – Nem vagyunk házasok.
  – Csak én igényelném meg a támogatást (nem együttesen)
  – Együtt élünk mindannyian.
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!
  Anita

  Kedves Anita! Legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával történő bővítéshez a CSOK már igénybe vehető a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételekkel. Élettársi, házastársi kapcsolat fennállása esetén a támogatásra azonban csak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak. Ez azt jelenti, hogy párjának is szerepelnie kell a CSOK ügyletben, továbbá feltétel, hogy neki is legyen – bármilyen arányban – tulajdoni hányada a házban. Kettejüknek együttesen 50% tulajdonrész elegendő. Az nem probléma, ha édesapja is rendelkezik tulajdonrésszel az ingatlanban. További feltétel a házastársi kapcsolat, ha vállalt gyermek után is történik a CSOK igénylés. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen… Továbbiak »

  Tisztelt tanácsadó!
  Érdeklődni szeretnék, hogy mennyi támogatást kaphatunk, ha bővíteni szeretnénk a meglévő 60 m2-es lakásunkat. Van egy gyermekünk és szeretnék a közeljövőben még egyet/kettőt. Még azt is szeretném tudni, hogy hány m2-rel lehet bővíteni építési engedély, illetve terv nélkül?
  Előre is köszönöm.

  Kedves József!
  Lakásbővítésre 2 gyermek után 1.430.000 Ft, 3 gyermek után 2.200.000 Ft vehető igénybe. Elegendő az egyszerű bejelentés, ha a lakás hasznos alapterülete nem fogja meghaladni a 150 m2-t, családi ház esetében pedig a 300 m2-t. Tervdokumentáció azonban minden esetben szükséges.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Meglévő sorházi lakásunk, tetőterét szeretnénk beépíteni, ami jelenleg padlásként funkcionál. 4 gyermek után járó támogatást vennénk igénybe.
  – A kérdésem a következő lenne, hogy 4 gyermeknél a minimális hasznos területnek 70 m²-nek kell lenni, a lakásunk meg lévő alapterületével együtt, vagy amit bővítünk?
  – Másik kérdésem az lenne, hogy annó mi felvettünk két gyerekre megelőlegező 2,4m Ft szocpolt. Az ilyenkor beleszámít, azaz le kell vonni belőle?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Krisztián!
  A bővítést követően kell elérni a hasznos alapterületnek a 70 m2-t 4 gyermek után igényelt CSOK esetén. Az utánuk igényelhető 2,75M Ft-ot csökkenteni szükséges a korábban kapott 2,4M Ft szocpol összegével és a különbözet vehető igénybe.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Meglévő tetőtér beépítését tervezzük. 25%-os önrésszel rendelkezünk. Így igényelhetünk támogatást a szobák kialakítására?
  Köszönettel.

  Kedves Anita!
  A leírtak alapján igen, ha a fenti bejegyzésben találhatón további jogosultsági feltételek is fennállnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Terasz beépítésére úgy, hogy előszobaként fog funkcionálni és fűtés is lesz benne, igénybe vehető a csok? Illetve ha nem veszünk fel hitelt, akkor is?

  Kedves Piroska!
  Terasz beépítésére a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnénk, hogy egyedülálló vagyok, 1 gyerekkel igénybe tudom-e venni a felújítást bővítésre, mert egy szobával szeretném bővíteni az ingatlanomat és elegendő-e a 180 nap tb jogviszony?
  Köszönöm.

  Kedves Nikoletta!
  A CSOK bővítéshez 1 gyermek után is igénybe vehető maximum 600.000 Ft összegben. Ehhez elegendő a 180 napos folyamatos TB jogviszony.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Tanácsadó!
  Falusi CSOK-ot szeretnénk igényelni korszerűsítésre és bővítésre. A teraszt szeretnénk beépíteni (ez lenne egy lakószoba pluszban), továbbá körülbelül 12 négyzetméterrel szeretnénk bővíteni az ingatlant.
  Ez a bővítési feltételnek eleget tesz a támogatás szempontjából?
  Válaszát köszönöm!

  Kedves Evelin!
  Bővítésnek minősül, ha a meglévő lakóházhoz 12 m2 hasznos alapterületű szobát építenek hozzá. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Meglévő családi házhoz szeretnénk hozzáépíteni. A feleségemmel és a fiammal jelenleg a külön bejárattal rendelkező tetőtérben lakunk. Anyósom, apósom a földszinten. A házhoz oldalra szeretnénk építkezni, az aljában előtér ,wc, konyha, spájz lenne, a padlásbeépítés lenne egy lakószoba. Viszont a meglévő tetőnek is szeretnénk a héjazat cseréjét megcsináltatni.
  Milyen támogatásokra lennénk jogosultak?

  Kedves Erik!
  A leírtak alapján a bővítésre vonatkozó CSOK igényelhető lehet. Ennek jogosultsági feltételei fenti bejegyzésünkben olvashatók.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Meglévő felújított lakáshoz szeretnénk faszerkezetes tárolót és garázst hozzáépíteni.
  Kérdezném, hogy ebben az esetben igényelhető-e a CSOK?
  Köszönöm.

  Kedves Tibor!
  A CSOK kizárólag szobával (hasznos alapterület min. 8 m2) történő bővítéshez igényelhető, garázs, fa tároló hozzáépítéséhez nem. Garázs építésére a lakásfelújítási támogatás lehet igénybe vehető. Erről bővebb információt ITT olvashat.

  Üdvözlöm Önöket!
  Az lenne a kérdésem, hogy meglévő családi házunk tetőterét szeretnénk bővíteni egy szoba és fürdő, WC helyiséggel. 2 gyermekünk van, semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe még!
  Ezeket a munkálatokat (víz, villany, fűtés) meg kell terveztetni hivatalos építésszel, a költségigénylést azt ki állapítja meg?
  Köszönöm a válaszát!

  Kedves Cecília!
  A szobával történő bővítést meg kell terveztetni és be kell jelenteni. Ez ügyben tervező tud Önöknek segíteni. A költségvetést, amely banki formanyomtatvány, a kivitelező tölti ki.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm Önöket!
  Az lenne a kérdésem, hogy meglévő családi házunk tetőterét szeretnénk bővíteni egy szoba és fürdő, WC helyiséggel. 2 gyermekünk van, semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe még!
  Ezeket a munkálatokat (víz, villany, fűtés) meg kell terveztetni hivatalos építésszel, a költségigénylést azt ki állapítja meg?
  Köszönöm a válaszát!

  Kedves Cecília!
  A szobával történő bővítést meg kell terveztetni és be kell jelenteni. Ez ügyben tervező tud Önöknek segíteni. A költségvetést, amely banki formanyomtatvány, a kivitelező tölti ki.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha szeretnénk beépíteni a tetőteret és van 3 gyerekünk, akkor megkaphatjuk-e a teljes 2,2 milliót, ha a számításaink szerint kb. 3 millió a munkálat. Van-e szabály arra, hogy a teljes költségvetés hány százalékát kell önerőből biztosítani?
  Köszönöm előre is a választ.

  Kedves Anita!
  Nincsen önerőre vonatkozó előírás. 3 gyermek után a teljes 2,2M Ft összegű CSOK már kihasználható, ha a bővítés bekerülési költsége legalább 2,2M Ft.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  1 32 33 34
  2.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x