CSOK bővítésre, tetőtér beépítésre 2019: Hitelnet.hu

CSOK bővítésre, tetőtér beépítésre 2019-ben

Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – meglévő lakóingatlan bővítését érintő – módosításai a következők:

CSOK folyamatban lévő bővítés esetén is, akár a teljes bekerülési költségre

Már megkezdett bővítés esetén is igényelhető a CSOK a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre, a gyermekszám alapján adható támogatás összegéig.

Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás eltörlése

Március 15-től azok a támogatott személyek is jogosultak lehetnek CSOK-ra, aki rendelkeznek további lakástulajdonnal. (Az 5 éven belül eladott lakás árának beforgatására vonatkozó kötelezettség azonba továbbra is megmarad!)

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

 • Építési engedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,
 • Egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásbővítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk.

Hasznos alapterület fogalmának pontosítása

A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint számított helyiségek hasznos alapterületének összege, melyek a lakáson belül közvetlenül megközelíthetők.

Mi változott 2017-ben?

2017 január elsejétől a használt lakóingatlan bővítésére vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Használt lakóingatlan bővítése esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú használt lakóingatlan bővítésére használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan bővítéséhez is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén 2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok bővítéséhez is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

A támogatás célja:

Magyarország területén

 • használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

Lakás fogalma: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

Bővítésének minősül

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének!

CSOK összege bővítés esetén:

csok_bovites_1
Bővítés esetén a CSOK összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség összegét. A költségvetés 70%-át számlával kell igazolni.

Bekerülési költség: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

 • a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,
 • a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • A bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult, és a bővítést követően lakhatási körülményeiknek javulnia kell.
 • A bővített lakás alapterületének el kell érnie a fenti táblázatban megjelölt hasznos alapterületet.
 • A bővítendő ingatlanban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.
 • A lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Építési engedély-köteles bővítése esetén legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt be kell mutatni.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Büntetlen előéletre vonatkozó szabályok: Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

a) a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy

c) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A c) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállítottigazolással igazolja, valamint  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a vételárát, mely az alábbi tételekkel csökkenthető:
  • az adásvételt követően vásárolt lakás vételárának,
  • a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás,
  • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból történő elő- vagy végtörlesztés,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék,
  • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher

összegével.

 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, az utolsó részfolyósítástól, számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.
 • Ha a lakás bővítése során – az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivételével – az azonos számlakibocsátó által kiállított számlák alapján az igénylő által megfizetett általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezési szerződést – a folyósítást megelőzően – bemutatja.
 • A CSOK kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

CSOK kérelem benyújtásának határideje

  • Építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,
 • Egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

CSOK folyósítása

A folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. Az utolsó részlet folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakásbővítésre már felhasználta.

CSOK tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel létrejövő új lakás építéséhez

A tetőtér-beépítésre adható támogatással kapcsolatban már az elején érdemes tisztázni, hogy mely esetben vehető igénybe a 10 millió forintos CSOK és mely esetben lehetünk jogosultak a bővítés esetén igényelhető kisebb összegű támogatásra.

A 2016. február 10-én kihirdetésre került CSOK rendeletben foglaltak alapján a 3 gyermek után adható 10 milliós támogatás feltétele, hogy a támogatott személy új lakást építsen vagy vásároljon!

Mi minősül új lakásépítésnek CSOK igénylésnél?

Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. február 24.-én kiadott állásfoglalása alapján:

A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.

.A b) pontban leírtaknak megfelelő tetőtér-beépítés új lakás építésének számít, amire az alábbi kedvezmény igényelhető:

Az új lakás építése esetén előírt további, illetve a 3 gyermek után igényelhető 10 milliós támogatás speciális feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Megkaphatja-e a 10 milliós CSOK-ot az, aki meglévő háza tetőterét építi be?

Amennyiben a tetőtér-beépítés során a fent említett feltételek nem valósulnak meg – például a tetőtérben csak egy új lakás jön létre, vagy csupán hálószobák kerülnek kialakításra – akkor bővítésről beszélhetünk, mely esetben az alábbi támogatási összeg vehető igénybe:

csok_bovites_3
A CSOK összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.

(A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával kell igazolni.)

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 25. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Margó szerint:

2019-10-02 - 11:19

Tisztelt Hitelnet!
Az iránt érdeklődnék, hogy a ház amelyben lakunk anyósom tulajdona. Az élettársam testvéreit kifizettük belőle és hamarosan átíratjuk a nevére. 3 gyermekünk van. 6 éves, 4 és 1 évesek. A tetőtérbe szeretnénk bővíteni 2 szobát.
Van-e esélyünk CSOK-ra bővítés céljából? És azt szeretném még megkerdezni, hogy a lakást elég a párom nevére íratni vagy 50-50%-ban kell az övére illetve az enyémre?
Köszönöm előre is a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 11:18

Kedves Margó!
A CSOK jogosultsághoz Önnek is kell, hogy legyen tulajdonrésze a támogatott ingatlanban. Az 50-50% azonban nem feltétel, ettől eltérő arányban is lehetnek az ingatlan tulajdonosai.

Erzsébet szerint:

2019-09-30 - 09:31

Korszerűsítésre vennék fel csokot.
Kizáró ok-e, ha az 1/1 tulajdonú családi házam haszonélvezeti joggal is bír a szüleim felé?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-03 - 13:38

Kedves Erzsébet!
A haszonélvezeti jog sajnos kizárja a CSOK jogosultságot.

Tamás szerint:

2019-09-10 - 22:19

A szomszéd lakást szeretnénk megvásárolni és összenyitni a meglévő lakásunkkal.
Ez bővítésnek minősül?
Igénybe vehető ebben az esetben a CSOK?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 08:51

Kedves Tamás!
A leírt eset nem minősül bővítésnek, így arra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Fruzsina szerint:

2019-08-23 - 14:53

Jó napot kívánok!
Kérdésem az lenne, ha van egy meglévő 50 m2 osztatlan közös házrészünk. Négy lakással az udvaron, megkülönböztetve 1, 2, 3, 4 számmal. Lakáshitel az Otp Banknál van rajta párom nevén. Minden közüzemi számla párom nevén van. 3 kiskorú gyermekünk van és gondolkozunk a tetőtér beépítésén. Viszont nem tudjuk, hol kezdjük. Közel 100 éves épületről van szó, pince nincs alatta.
Vajon engedélyezik egyáltalán? És hol kezdjük, ha igényelni szeretnénk a gyerekek utáni támogatást?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Fruzsina

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 11:28

Kedves Fruzsina!
A területileg illetékes építési hatóságnál kellene érdeklődniük arról, hogy működhet-e a tetőtér-beépítés.
A bővítésre vonatkozó jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkben tekinthetik meg.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

J-né szerint:

2019-08-19 - 22:33

Tisztelt Szakértő!
A gyermekem nem töltötte be a 25. életévét. Lakáskorszerűsítést és szigetelést terveznénk.
Milyen állami támogatást kaphatnánk?
Igényelhetnénk a CSOK-ot?
Válaszát előre köszönöm.
Tisztelettel.
J-né

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-21 - 14:11

Kedves Asszonyom!
Lakáskorszerűsítésre csak preferált településen lévő lakóingatlan esetén van lehetőség. A településlistát és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva tekintheti meg.

Erika szerint:

2019-08-19 - 12:24

Tisztelt Cím!
Önerőből elkezdtünk egy bővítést, a meglévő családi ház mellé közvetlenül egy mély garázst építettünk, melynek a tetejére teraszt és lakószobát szeretnénk, összesen kb. 40 nm. Jelenleg csak a garázs rész van kész, a házból jelenleg nincs kijárási lehetőség.
A kérdésem, hogy 2 meglévő gyermek után igénybe vehető-e a csok a bővítés befejezésére? Szükséges-e tervrajz beadás vagy csak költségvetés?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-21 - 13:52

Kedves Erika!
Ha a házhoz hozzáépíteni kívánt szoba hasznos alapterülete eléri legalább a 8 m2-t, akkor annak kialakításához igényelhető a CSOK. Tervdokumentáció és költségvetés benyújtása szükséges.

Krisztián szerint:

2019-07-30 - 08:51

Köszönjük!

Krisztián szerint:

2019-07-28 - 18:00

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg egy gyermekünk van, és a tetőtér bővítését tervezzük úgy, hogy szeretnénk egy testvért. A hitel kiegészítéssel nem élnénk, csak az 1.43 mFt-os támogatással. Érdeklődnék, hogy a támogatást a testvér születése előtt kell benyújtanunk, vagy elég a következő gyermek születése után.
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-29 - 14:16

Kedves Krisztián!
A testvér születésétől függetlenül benyújtható a támogatás iránti kérelem. Ha a 12. terhességi hét betöltése előtt nyújtják be, akkor a 2. gyermekre vonatkozó támogatás megelőlegező CSOK-nak minősül és ez esetben feltétel, hogy házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a támogatási kérelem benyújtásakor. Ha betöltött 12. terhességi hét után történik az igénylés, akkor nem feltétel a házastársi kapcsolat és életkorhatár sincs.
Fontos azonban, hogy a támogatás csak a még el nem végzett bővítési munkálatokra igényelhető. Tehát a támogatás igénylési időpontját illetően az a meghatározó, hogy a munkálatokat mikor szeretnék elvégezni.

Dominika szerint:

2019-07-23 - 06:25

Tisztelt Szakértő,
családi házunk 1/1-es tulajdonosa én vagyok, a férjem nem rendelkezik lakástulajdonnal, két gyermekünk van.
A kérdésem az lenne, hogy ezzel a felállással igényelhetjük-e a CSOK-ot a tetőtér beépítésére?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-23 - 13:50

Kedves Dominika!
A jogosultsághoz férjének is mindenképpen rendelkeznie kell bármekkora tulajdonrésszel az ingatlanban.

Attila szerint:

2019-07-16 - 11:17

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy tartozik a házhoz kb. 24 m2 terasz, amely a lakással egybe van fedve, de nyitott. Ennek a beépítése bővítésnek minősül-e (szoba, kamra és előszoba lenne). A meglévő kamrát pedig szeretnénk mosókonyhává alakítani,valamint fürdőszoba felújítást terveztünk.
Igényelhetném-e a falusi CSOK-ot ezek megvalósítására? Jelenleg 90 m2 a lakás hasznos területe.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-16 - 14:03

Kedves Attila!
Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek, így a terasz átalakítására a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe.
Arról, hogy a falusi CSOK keretében milyen korszerűsítési munkálatok végezhetők el, IDE kattintva tájékozódhat.

Anita szerint:

2019-07-13 - 10:46

3 gyermekem van, szocpolt szeretnék igényelni saját lakásom tetőtér építkezéséhez, bővítéséhez. Az első gyermekemre 450 ezer Ft-os szocpolt igénybe vettem 2006-ban a lakásvásárlásakor.
Milyen feltételnek kell megfelelnem? Mit kell tennem az igényléshez? Mennyi az összeg, amit kaphatok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-15 - 09:42

Kedves Anita!
A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A 3 gyermek után igényelhető összeget csökkenteni kell a korábban kapott 450.000 Ft összegű szocpollal.
A bővítéshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Annamária szerint:

2019-06-11 - 12:22

Jó napot!
Ha csak központi fütés van (kazán, vegyes tűzelés, mindenhol radiátor), vagyis nincs gázfűtés, az kizáró ok lehet a csok igénylésnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-06-11 - 14:17

Kedves Annamária!
A gázközmű megléte nem feltétel, egyéb fűtési mód is megfelelő.

Tamás szerint:

2019-05-08 - 13:37

Tisztelt Szakértő!
Tetőtér beépítésre szeretném felvenni a CSOK-ot, és mivel 2 gyermekem van a minimális hasznos alapterület 50 nm-ben van megadva.
Két kérdés:
1. Ha a tetőtér alapterülete 60 nm, de mivel néhány helyen a belmagasság kicsi és a így a hasznos terület kevesebb mint 50 nm, akkor ez kizáró ok?
2. A tetőtér amit beépíteni szeretnék a lakásom felett található, amiről a társasház alapító okirata úgy rendelkezik, hogy kizárólagos haszonélvezetet ad nekem, mint az alatta lévő lakónak. Ezen státusz elegendő a CSOK igénylésére?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 14:04

Kedves Tamás!
1. Bővítésnél a bővítést követő hasznos alapterületnek kell meglenni – 2 gyermek esetén – legalább 50 m2-nek.
2. Haszonélvezeti jog kizárja a CSOK jogosultságot. A tetőtérnek is az Ön tulajdonába kell kerülnie.

Sarolta szerint:

2019-05-08 - 06:17

Üdvözlöm!
Két vagy három gyerek után az új (júliustól megjelenő) csok hitelt milyen minimum hasznos alapterületű használt családi ház vásárlásra tudom igénybe venni? Bővítés esetén a bővítés mértékének kell elérnie a szükséges minimumot vagy beleszámít a meglévő terület is?
Köszönettel: Sarolta

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-08 - 11:25

Kedves Sarolat!
Jelenlegi információink szerint a normál CSOK-ra vonatkozó négyzetméter előírások lesznek érvényben. Használt lakás 2 gyermek esetén minimum 50 m2 hasznos alapterület, 3 gyermek esetén minimum 60 m2 hasznos alapterület. Bővítés esetén a bővítés által létrejött lakóingatlan teljes hasznos alapterületének kell elérnie ezeket a négyzetméter elvárásokat.

László szerint:

2019-04-30 - 09:16

Tisztelt szakértő,
lehetséges-e a kisebb összegű (kevesebb gyermekre) járó támogatást igényelni, ha a négyzetméter nem érné el az előírtakat? Pl. 4 gyermek esetén a bővítésre igényelhető 2,75M helyett lehet e 2,2M-t igényelni, ha a beépített rész a 60 m2-t éri csak el.
Üdv, László

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 09:39

Kedves László!
A gyermekszám meghatározásánál minden eltartott gyermeket figyelembe kell venni a CSOK rendeletben meghatározott számítási módnak megfelelően. Ha tehát Önök 4 gyermeket tartanak el és még egyikükre sem vették igénybe a támogatást, akkor a CSOK-ot nem igényelhetik csak 3 gyermek után. 4 gyermek után igényelt CSOK esetén a bővítés által létrejött ingatlan hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 70 m2-t.

Kinga szerint:

2019-04-25 - 13:36

Ikerházban lakom, a meglévő padlástérben szeretnék kialakítani szobakat a 3 gyermekemnek. Ehhez szetetném igénybe venni a csokot.
Van rá esélyem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 14:08

Kedves Kinga!
Tetőtér beépítéséhez igényelhető CSOK. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Tamás szerint:

2019-04-25 - 12:48

Üdvözlöm!
2007-ben már vettem fel szocpolt 1 gyermekemre. Mivel azóta született egy második gyermekem is, egy most tervezett tetőtér beépítés esetében (+2 szoba) fel lehet-e vennem rá egy vissza nem térítendő összeget? Vagy más kedvezményben, állami támogatásban részesülhetünk-e a bővítés miatt, ha én is és a párom is már elmúltunk 40 évesek?
Válaszát előre is köszönöm!
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-25 - 12:57

Kedves Tamás!
Meglévő gyermekek után 40 éves kor felett is igényelhető a CSOK. 2 gyermek után bővítésre 1.430.000 Ft igényelhető, melynek összegét csökkenteni szükséges a 2007-ben kapott szocpol összegével vagy amennyiben Önök számára kedvezőbb, csak azon gyermek után igénylik a támogatást, aki után korábban még nem vettek igénybe. Ez esetben 1 gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A bővítésre vonatkozó feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

János szerint:

2019-04-09 - 14:30

Szép jó napot!
3 gyermekem van (7, 18, 21 évesek és velünk laknak). Még soha semmit sem vettünk igénybe. Családi házunk van.
Hogyan tudom igénybe venni és pontosan mi kell ahhoz, hogy ha a meglévő tetőterünket szeretném bővíteni? (tervek, engedély, stb?)
Hogyan és milyen formában fizetik a CSOK-ot? Tudom felújításra nem, csak bővítésre, ennek milyen mértékűnek kell lenni?
Köszönettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-09 - 14:37

Kedves János!
Arról, hogy a szóban forgó tetőtér-beépítés engedély, illetve bejelentés köteles-e vagy sem, a területileg illetékes építési hatóság tud Önnek pontos tájékoztatást adni. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat. A bővítéssel összefüggésben benyújtandó dokumenumokról IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK igényléshez szükséges általános dokumentomok listáját ITT találja.
A CSOK folyósítás utólag, készültségi fok arányosan történik. Fontos azonban, hogy a támogatás csak azon munkálatok elvégzésére haszálható fel, melyet az első banki helyszíni szemle időpontjában még nem végeztek el. A további feltételeket fenti bejegyzésünkben találja.

Hedvig szerint:

2019-03-29 - 12:37

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy a ház, melynek a tetőterét építenénk be, az én nevemen van. Édesanyám a haszonélvező. Férjemnek ajándékoznám az 50%-ot, de a haszonélvezeti jog maradna anyukámé.
Ez esetben is fel lehet venni a csok-ot tetőtér beépítésre, vagy le kell mondania a haszonélvezeti jogról?
Köszönöm.
Hedvig

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 12:50

Kedves Hedvig!
A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlanon sajnos nem lehet haszonélvezeti jog.

Kinga szerint:

2019-03-29 - 10:46

Tisztelt Szakértők!
Szeretnénk a CSOK-ot felvenni tetőtérbeépítésre, azaz bővítésre. Ehhez a teljes tető cseréjére szükség van, magára a tető cserére is lehet használni a kapott összeget?
Köszönettel,
Kinga

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 11:08

Kedves Kinga!
Amennyiben a tetőcserét a bővítéshez kapcsolódan szükséges elvégezni, akkor annak költségét is tartalmazhatja a költségvetés.

Hedvig szerint:

2019-03-29 - 05:25

Tisztelt Szakértő!
Azt szeretném kérdezni, hogy a tetőteret építenénk be a házunkon. 60 négyzetméter, 3 gyermek után.
Mikor kell elkezdeni a Csok igénylést?
Már a tervezés előtt?
Mik az első lépések?
Köszönöm.
Hedvig

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-29 - 07:40

Kedves Hedvig!
Amennyiben egyszerű bejelentés köteles a tetőtér-beépítés, úgy elsőként ennek kell eleget tenni. Arról, hogy ebben az esetben mely dokumentumokat kell beszerezni, IDE kattintva tájékozódhat. Az elvégezni kívánt munkálatokról költségvetés kell készíteni. Ha megvannak a szükséges dokumentumok, akkor nyújtható be a CSOK kérelem. Először tehát a tervezés szükséges. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre! Ha a bővítéshez kölcsönt is szeretnének felvenni, Szakértőink készséggel készítenek Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást az elérhető hitelkonstrukciókról. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is.

Csilla szerint:

2019-03-27 - 19:46

Üdvözlöm.
Szeretném megkérdezni, hogy lehete már tudni, hogy kizárja-e egymást a meglévő családi ház bővítése 3 gyermek vállalása esetén és az a szabadfelhasználású hitel, amit szintén 3 gyerekre lehet igényelni. Lehet-e ezeket igénybe venni egyszerre, vagy csak egyet lehet, amelyiket választom?
Köszönöm előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-28 - 11:18

Kedves Csilla!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást. Mindkettő igényelhető, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek.

Melinda szerint:

2019-03-26 - 17:35

Üdvözlöm.
Azt olvastam, hogy élettársaknál, bővitésnél mindkét félnek tulajdonosak kell lenni ahhoz, hogy fel tudjuk venni a CSOK-ot.
Kérdésem az lenne, hogy ha összeházasodunk, akkor elég azt igazolnunk vagy kell még valamit intézkedni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-27 - 15:03

Kedves Melinda!
Élettársak és házastársak CSOK igénylése esetén egyaránt feltétel, hogy mindkét félnek legyen tulajdonrésze a bővítendő ingatlanban, együttesen legalább 50% tulajdoni arányban.

Mónika szerint:

2019-03-25 - 19:29

Üdvözlöm!
Lakásbővítésre igényelhetném a szocpolt? Elmúltunk 40 évesek, de van kiskorú gyermekünk. Jelenleg nem vagyunk házasok, de tervben van.
Köszönöm előre is.
Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-26 - 14:46

Kedves Mónika!
Meglévő gyermek után 40 éves kor felett, házastársi kapcsolat nélkül is igényelhető a CSOK. A bővítésre vonatkozó további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Barbara szerint:

2019-03-25 - 13:57

Üdv.
Van egy ház az élettársam tulajdonában 1/4 részben. A fennmaradó részt a két közös kiskorú gyermekünk örökölte. Bővítésre fel tudjuk venni a Csok-ot? 5×5 szoba lenne hozzáépítve.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-25 - 13:58

Kedves Barbara!
A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlanban a támogatott személyeknek (Önnek és élettársának) együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kellene rendelkezni a jogosultsághoz.

Gabi szerint:

2019-03-20 - 11:02

Jó napot kívánok!
Gabi vagyok és érdeklődni szeretnék. A kérdésem az lenne, hogy van 3 gyerekem, a legnagyobb 25 éves lesz a nyáron, de teherbe esett.Ő utána is jár még a csok? Bővítésre szeretném igénybe venni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-27 - 10:48

Kedves Gabi!
A CSOK az igénylő eltartott gyermeke után vehető igénybe. Egy 25 év alatti, várandós gyermek már valószínűleg nem az Ön eltartottja. Ez alapján véleményünk szerint nem lesz figyelembe vehető lánya CSOK igénylés során. A kérdésben állásfoglalást az illetékes minisztériumtól kérhet.

Zoltán szerint:

2019-03-18 - 14:07

Tisztelt Hitelnet!
Egy olyan kérdésem lenne, élettársak vagyunk, de csak az egyikünk nevén van a ház tulajdonjoga. Így is igénybe lehet venni a támogatást egyedülállóként, vagy mindkettőnk nevén kell lennie a háznak?
Illetve ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a bővítést, önerő kell az elején, s utólag mindig a számla igazolásával kapjuk vissza az összeget? Hogyan működik?
Köszönöm segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:01

Kedves Zoltán!
Élettársak kizárólag együttes igényléssel lehetnek jogosultak CSOK-ra. Ez esetben feltétel, hogy a bővítendő ingatlanban mindkettejüknek legyen tulajdonrésze, együttesen legalább 50%-ban.
A bővítés akár önerő nélkül is kivitelezhető, de a folyósítás készültségi fok arányosan történik. További, személyre szóló tájékoztatáshoz kérjük, keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát. Irodáink elérhetőségét ITT találja.

Dorina szerint:

2019-03-17 - 20:31

Jó estét!
3 gyermekünk van és szeretnénk használt lakást vásárolni, amint a falusi CSOK ezt lehetővé fogja tenni. Jelenleg a kiszemelt ingatlan 85-90 négyzetméter körüli.
Kikötés az, hogy a WC külön legyen a fürdőből vagy nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-23 - 22:43

Kedves Dorina!
Információink szerint nem feltétel, hogy külön helyiség legyen a WC és fürdő.

Roland szerint:

2019-03-13 - 11:18

Tisztelt Hitelnet!
Szintén tetőtér beépítéséhez igényelhető CSOK-ról érdeklődnék. Családi házunk tetőtere jelenleg csak főfalakból, és a tetőszerkezetből áll. Ebből szeretnénk egy teljesen különálló lakást kialakítani külön bejárattal. A családi ház szüleim nevén van.
Megoldható-e, hogy a tetőtér új lakásnak minősüljön, külön a mi nevünkön legyen, és új lakás építésére igényeljük a CSOK-ot? Víz, villany megoldható külön, egyedül a fűtés történne közös kazánról. Ha ez mégsem kivitelezhető, akkor még milyen lehetőségeink lennének?
Köszönettel várom válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-20 - 06:52

Kedves Roland!
Az illetékes minisztérium állásfoglalása alapján a fenti módon kialakításra kerülő lakás nem minősül újnak, arra az új lakásra vonatkozó emelt összegű támogatás sajnos nem vehető igénybe. Erről fenti bejegyzésünkben részletesen olvashat.
A bővítésre vonatkozó támogatási összegre – a vonatkozó kormányrendelet alapján – akkor lehetnek jogosultak, ha a bővítendő ingatlanban együttesen legalább 50% tulajdonrészük van.

Nóra szerint:

2019-03-07 - 13:09

Tisztelt Szakértő! Amennyiben férjem 5 éven belül adta el másik lakástulajdonát, vonatkozik-e a beforgatási kötelezettség arra az esetre, ha a CSOK-ot én (a feleség) igénylem? A bővítendő házban 50-50%-os tulajdonjoggal rendelkezünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-13 - 14:28

Kedves Nóra!
CSOK-ra házastársak (élettársak) kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak. A jogosultsághoz a férje által 5 éven belül eladott lakás árát tovább kell forgatni, figyelembe véve a továbbforgatási kötelezettséget csökkentő tételeket. 2019. július elsejétől történő CSOK igénylés esetén azonban már nem megszűnik a beforgatási kötelezettség. Erről bővebb információt ITT talál.

Zsolt szerint:

2019-03-05 - 14:08

Régebbi hozzászólásra comment:
“2019-01-28 – 12:57
Tisztelt Hitelnet!
2018-ban vettünk egy telket, rajta egy új építésű épület kezdeménnyel (előtte ledózeroltak egy kis családi házat, majd egy jóval nagyobb épületet kezdtek el építeni – új alap+falak). Az építést abba kellett hagyniuk (CSOK-ot nem kértek) jó pár éve (semmiféle lakhatásival vagy egyébbel nem rendelkezett). Új tervet készítettünk, a hatóság új építésü ingatlannak veszi, e szerint E-építési napló lett nyitva, elkezdtük az építkezést felhasználva az új elkészült új részekből néhányat, de alapvetően teljesen mást. Szeretnék CSOK-ot igényelni (3 gyerek után), lehet-e bármi gond ezzel?”

El lett utasítva, azzal, hogy az alapokat nem mi csináltuk és nem az eredeti tervet nem folytattuk. A “vicces” hogy az építési hatóság szerint új építésű a szabályok szerint, sajnos a CSOK rendelet szerint meg nem, hiába új az alap.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-08 - 00:55

Kedves Zsolt!
Fenti témában a legfrissebb bejegyzést IDE kattintva olvashatja.

N-né szerint:

2019-03-05 - 10:08

Tisztelt hitelnet!
Egy kis ingatlan van a nevemen. Szeretném bővíteni 2 szobával és a fürdőszoba felújításával. Az alap már megvan. 2 gyerek van meg. Nem vettem igénybe szocpolt!
Hogyan kezdjem el? Elvált nő vagyok.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-08 - 00:47

Kedves Asszonyom!
Az igényléshez szükséges lakáscél szerinti dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK jogosultság feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. További, konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

György szerint:

2019-03-01 - 10:18

Tisztelt hitelnet!
Fürdőszoba bővítése bővítésnek minősül? Illetve hány négyzetméter a minimum beépítendő terület?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-01 - 23:15

Kedves György!
Fürdőszobával történő bővítésre nem igényelhető CSOK. A jogosultsághoz az ingatlannak legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával kell bővülnie hozzáépítés vagy tetőtér-beépítés, emeletráépítés által.

Tamás szerint:

2019-02-28 - 10:22

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, hogy a feleségem nevére kerül az ingatlan, arra ki lehetne használni az új csokot? Apjától kapná az ingatlant és mellé telket.
Az lenne a kérdésem, hogy erre ki lehetne-e használni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 12:42

Kedves Tamás!
Nem írja, melyik támogatásra gondol pontosan. A meglévő lakóingatlan bővítéséhez igényelhető falusi CSOK pontos feltételei még nem ismertek. Az eddig ismert információkat IDE kattintva tekintheti meg.

Anna szerint:

2019-02-27 - 12:33

Jó napot.
Van 2 gyermekem és egy házam, ami a fiam nevén van. Mindkét gyermek kiskorú. Fel szeretnénk venni a csokot a 2 gyerekre lakásbővítésre.
Érdeklődnék, mennyi járna rájuk és hol lehet igényelni itt. Békés megyében lakunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 14:22

Kedves Anna!
Lakásbővítéshez igényelt CSOK esetén feltétel, hogy a bővítendő ingatlan legalább 50%-a a támogatott személy tulajdonában legyen, vagyis legalább 50%-ban Önnek is tulajdonosnak kellene lenni a házban. (Amennyiben élettársi vagy házastársi kapcsolatban él, úgy mindkettejüknek tulajdonosként kell szerepelniük, együttesen legalább 50%-ban.)
A támogatás a hitelintézeteknél igényelhető. Ha a falusi CSOK keretében kívánja igényelni a támogatást, akkor annak eddig ismert feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Ez a fajta kedvezmény várhatóan 2019. július elsejétől lesz igényelhető.

Krisztina szerint:

2019-02-26 - 22:26

Jó napot!
1 gyerekünk van, a padlásteret szeretnénk beépíteni neki.
Érdemes-e belevágni a CSOKBA véleménye szerint? Sajnos nem lesz több gyerekünk.
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 10:05

Kedves Krisztina!
A bővítésre vonatkozó CSOk feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A bővítésre vonatkozó speciális dokumentumok listáját ITT találja. A CSOK igényléshez szükséges általános dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Tibor szerint:

2019-02-21 - 12:58

Tisztelt Hölgyem és Uram,
Érdeklödni szeretnék, hogy lakásbővítésnek minősül-e, ha meglévö lakóingatlanunk (220 m2) tetőterébe 3 szobát szeretnénk még beépíteni?
Igényelhető-e erre a CSOK bővítés?
Válaszukat elöre is köszönöm.
Üdv.
Tibor

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-21 - 14:17

Kedves Tibor!
Tetőtér-beépítéssel történő bővítéshez is igényelhető a CSOK, a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülése esetén.

István szerint:

2019-02-20 - 12:29

Hogyan és hol igényelhető az áfa visszatérítés, már megkezdett, de még át nem adott tetőtér bővítésnél?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-07 - 13:55

Kedves István!
Bővítésnél sajnos nincs lehetőség adó-visszatérítési támogatás igénybevételére. A jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva található.

Tünde szerint:

2019-02-15 - 11:01

Tisztelt Szakértő,
meglévő családi házunk tetőjét szeretnénk levenni, megemelni és az így kialakított tetőteret beépíteni (szoba, zuhanyzó, konyha). A családi házunkra 2018-ban kaptunk használatbavételi engedélyt, akkor az első két gyermekünkre igénybe vettük a szocpol támogatást. Időközben megszületett a harmadik gyermekünk.
Érdekel bennünket, hogy a tetőtér megépítéséhez igénybe vehetjük-e a CSOK támogatást? Amennyiben igen, akkor milyen összegben?
Válaszát előre is köszönjük!
Üdvözlettel: Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-15 - 13:09

Kedves Tünde!
Tetőtér-beépítéssel történő bővítéshez igényelhető a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek. 3 gyermek figyelembevétele esetén a bővítéshez adható 2,2M Ft CSOK-ot csökkenteni szükséges a korábban kapott támogatás összegével és CSOK különbözet igényelhető. Amennyiben a CSOK igénylés csak azon gyermek figyelembevételével történik, aki után még nem kaptak támogatást, akkor 600.000 Ft összegű kedvezmény vehető igénybe.

József szerint:

2019-02-12 - 13:19

Tisztelt Ügyintéző!
Az lenne a kérdésem, hogy ikergyermekek születését követően bővítésre kerülne a családi házunk, melyet úgy oldanánk meg, hogy a garázs és a ház közötti terasz kerülne beépítésre, valamint ezzel egyidejűleg a garázsra is építenénk, amely így egybenyitásra kerülne a ház többi részével.
Ilyen bővítésre igényelhető a CSOK?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 09:21

Kedves József!
A meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek CSOK szempontból, tehát a terasz beépítésére a CSOK nem igényelhető. Ha azonban a garázs felett, a lakóházhoz hozzáépítve legalább egy szobával bővülne az ingatlan, arra elvileg igényelhető a CSOK, amennyiben a fenti bejegyzésünken olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek. Személyre szóló, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

Anikó szerint:

2019-02-09 - 18:27

Fedett terasz beépítése bővítésnek számít-e? Szeretnénk ott szobát, előszobát, fürdőt kialakítani.
Ez engedélyköteles bővítésnek számít-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-13 - 12:48

Kedves Anikó!
Meglévő épületrész átalakítása sajnos nem minősül bővítésnek, arra CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Katalin szerint:

2019-02-08 - 14:17

Tisztelt Ügyintéző!
Azt szeretném megtudni, hogy 3 gyermek esetén mekkora összegű állami támogatást lehet kérelmezni lakás bővítésre. Átalakításról lenne szó, egy 145 m2 családi házról van szó, melyben egy 20 m2 lakószobát alakítanánk ki. Mindenképp szükséges a vissza nem térítendő támogatás mellé kedvezményes kamatozású hitelt is felvenni? Az átalakítást idén nyáron tervezzük megvalósítani, a 3. gyerek szeptemberben fog születni. A meglévő 2 gyermek után eddig nem vettünk igénybe családi otthonteremtési támogatást.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 14:27

Kedves Katalin!
A CSOK meglévő épületrész átalakítására sajnos nem vehető igénybe. Erre a célra lakásfelújítási hitel igényelhető. Amennyiben a hitellehetőségek is éredklik Önöket, kérjük, töltse ki online addatlapunkat és Szakértőnk ismertetni fogják a legkedvezőbb felújítási hiteleket.
A bővítésre vonatkozó CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.

János szerint:

2019-02-07 - 15:29

Tisztelt Szakértő,
3 éve vettük a házunkat vidéken és igényelni szeretnénk a csok-ot felújításra (ablak, tető csere, szigetelés, vakolás). A ház nem tégla, hanem vert fal (vályog). Van egy 22 éves fogyatékos és rokkant gyerekünk és egy 10 éves.
Igényben vehetjük a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 15:09

Kedves János!
A CSOK lakásfelújításra, korszerűsítésre jelenleg sajnos nem vehető igénybe.

Ágnes szerint:

2019-02-07 - 15:00

Jó napot!
1.000.000 Ft-os lakáshitelünkbe beleforgathatom az egy gyerek után járó csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 15:08

Kedves Ágnes!
Ha a lakáshitel felvételekor nem kapott CSOK-ot legalább egy gyermek után, akkor a később született gyermek után sajnos nem vehető igénybe utóagos kedvezmény a fennálló tartozás csökkentésére. Bővebb információt minderről IDE kattintva talál.
Újabb lakáscél esetén igénybe vehető a kedvezmény.

Mihály szerint:

2019-02-06 - 13:05

Tisztelt Hitelnet,
Jogsoult vagyok-e a 10 milliós CSOK-ra a következpő esetben:
A jelenlegi családi ház áll egy magasföldszitből (1. lakás) és egy alagsori részből, ahol egy külön bejárattal rendelkező szuterén van kialakítva (2. lakás). Jelenleg nem társasházként van bejelentve, hanem családi házkénz (egy lakásos lakóépület?).
Emelet ráépítéssel két külön álló lakást szeretnénk építeni kb. (100 nm és 50 nm) nagyságban. Igazából az önök tájékoztatójnak egyik pontja miatt kérdezem.
“A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. február 24.-én kiadott állásfoglalása alapján:
A b) pont szó szerinti értelmezése alapján a két új! utalás azon esetre vonatkozik a gyakorlatban, ha egy társasház tetőterét építik be új lakások kialakításával. Azaz ezek alapján az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének.”
A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben a 100 nm lakás tekintetében jogosult vagyok-e a 10 milliós kedvezményre? (Az új lakás egyéb feltételei teljesülnének, mint külön bejárat, öszkomfort, stb.)
Vagy mivel nem társasházról van szó, ezért a ráépítés itt is egy lakásnak számít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 14:06

Kedves Mihály!
Amennyiben az emeletráépítés révén két új lakás jön létre, úgy véleményünk szerint a 100 nm-es lakásra igénybe vehető a kedvezmény. A további feltétlekről IDE kattintva tájékozódhat.

Kristóf szerint:

2019-02-04 - 22:36

Tisztelt Hitelnet!
Tetőtér beépítés folytatására szeretnénk igényelni a CSOK-ot, 1.430.000 Ft-ot két gyermek után.
Ebben az esteben ugyanennyi önrészre lenne szükség, hogy ezt a támogatási összeget megkapjuk? (Tehát szükség van a másik 50%-ra?)
Milyen estben lehet a teljes bekerülési költséget ebből a támogatási összegből fedezni, ha lehet? (Önrész nélkül.)
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-11 - 11:18

Kedves Kristóf!
A bővítés hitelintézet által elfogadott teljes költésgvetése – két gyermek esetén maximum 1.430.000 Ft – finanszírozható CSOK-ból. Ha tehát a költségvetésük nem haladja meg a támogatási összeget, akkor teljes egészében fedezhető a CSOK-ból.

Fanni szerint:

2019-02-01 - 15:04

Tisztelt Hitelnet!
Meglévő 55 nm-es lakásomat úgy szeretném bővíteni, hogy a mellette lévő 37 nm-es használt lakást szeretném megvásárolni, ezután a két ingatlant egybenyitni. Házastársi kapcsolatba élek, van egy két éves kislányom és kb. két hét múlva születik meg a második lányom.
Milyen lehetőségeim vannak a CSOK igénybevételére?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-07 - 14:13

Kedves Fanni!
A másik lakás megvásárlása és a két lakás egybenyitása nem minősül bővítésnek CSOK szempontból. Erre a célra a támogatás sajnos nem használható ki.

Andrea szerint:

2019-01-31 - 10:43

Tisztelt Hitelnet!
Arra a kérdésemre szeretnék választ kapni, hogy 3 gyerekes szülőként, olyan házra is jár-e a CSOK, ami 2010-ben épült, de csak maga a ház áll. Minden belső munkálat, víz, villany, gáz bekötése nem történt meg, tehát teljes mértékben nekünk kellene befejezni a házépítését. Lakhatási engedéllyel sem rendelkezik!
Milyen támogatás érvényesíthető ilyen csak szerkezetileg kész ház esetén?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-07 - 13:01

Kedves Andrea!
Szerkezetkész ház befejezéséhez is igényelhető a CSOK. Erről bővebben IDE kattintva olvashat. A további CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Marica szerint:

2019-01-28 - 20:00

Szeretném megkérdezni, hogy jár-e a CSOK és lakáshitel, ha ajándékba kapott házat szeretnénk felújítani és bővíteni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 14:42

Kedves Marica!
A CSOK lakásfelújításhoz jelenleg nem vehető igénybe. Bővítés esetén igényelhető a támogatás a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételekkel. Nem befolyásolja a jogosultságot a tulajdonszerzés jogcíme, tehát ajándékba kapott ingatlan bővítéshez is igénybe vehető a támogatás, amennyiben a többi CSOK feltétel is teljesül.

Zsolt szerint:

2019-01-28 - 12:57

Tisztelt Hitelnet!
2018-ban vettünk egy telket, rajta egy új építésű épület kezdeménnyel (előtte ledózeroltak egy kis családi házat, majd egy jóval nagyobb épületet kezdtek el építeni – új alap+falak). Az építést abba kellett hagyniuk (CSOK-ot nem kértek) jó pár éve (semmiféle lakhatásival vagy egyébbel nem rendelkezett). Új tervet készítettünk, a hatóság új építésü ingatlannak veszi, e szerint E-építési napló lett nyitva, elkezdtük az építkezést felhasználva az új elkészült új részekből néhányat, de alapvetően teljesen mást. Szeretnék CSOK-ot igényelni (3 gyerek után), lehet-e bármi gond ezzel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 10:54

Kedves Zsolt!
Ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. utáni, akkor a további CSOK feltételek teljesülése esetén jogosultak lehetnek a kedvezményre. Ezekről IDE és IDE kattintva tájékozódhatnak.

Zsuzsanna szerint:

2019-01-28 - 09:21

Tisztelt Hitelnet!
Mi egy 3 emeletes társasház 3. emeletén lakunk. Most a társasház eladja a tetőteret.
Kérdésem, hogy a jelenleg nem beépített, csupasz tetőtér vásárlásához a CSOK-ot igénybe lehet-e venni?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-28 - 11:39

Kedves Zsuzssanna!
A vásárláshoz a CSOK nem vehető igénybe. Ám miután a tetőtéri rész az Önök tulajdonába került, annak beépítéséhez igényelehető lehet a támogatás a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülése esetén.

Sándor szerint:

2019-01-28 - 06:13

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék 2 gyerekre felvenni a csokot tetőtér bővítésre. Csak 2 hálószobák szeretnék és kötelező-e a külön külső bejárat vagy csak elég a belsó feljáró?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-28 - 11:38

Kedves Sándor!
Tetőtér-beépítéssel történő bővítés esetén nem szükséges a külön külső bejárat, megfelelő a belső feljáró.

Heni szerint:

2019-01-24 - 10:53

CSOK igénybe vehető-e tetőtér beépítéséhez? Nemrég vásároltunk egy használt házat és azt szeretnénk így bővíteni két szobával.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 10:55

Kedves Heni!
Amennyiben a fenti bejegyésünkben olvasható, bővítésre vonatkozó CSOK feltételek teljesülnek, úgy jogosultak lehetnek a támogatásra tetőtér-beépítéssel történő bővítés esetén.

Zsolt szerint:

2019-01-24 - 07:37

Jó napot kívánok!
Nekem olyan kérdésem lenne, ha szülőtől kaptuk a házat ajándékozás címen és szeretnénk plussz szobával bővíteni, akkor tudjuk igényelni a szocpolt?
Vagy kizáró ok, hogy ajándékozás címen és közeli hozzátartozótól van a ház?
Válaszukat elöre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 10:51

Kedves Zsolt!
A CSOK jogosultságot nem befolyásolja, hogy a célingatlan milyen jogcímen került az Önök tulajdonába. Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek teljesülnek, a leírtak alapján igényelhető a kedvezmény.

Lívia szerint:

2019-01-23 - 05:42

Lívia vagyok. Szeretnénk mi is bővítésre igényelni a CSOKOT, ha lehetséges. 3 gyermekünk van.
A segítségüket kérnénk.
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:32

Kedves Lívia!
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatásért kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Anikó szerint:

2019-01-21 - 13:14

Jó napot kívánok!
A tetőtér fölé szeretnénk egy szobával bővítkezni a támogatás igénybevételével. 2011-ben már vettünk igénybe “fél-szocpolt”, 1.900.000 Ft-ot 3 gyermek után. Azóta megszületett 4. gyermekünk. Így most, ha jól tudom, csak a különbözetet, 850.000 Ft-ot igényelhetnénk.
A kérdésem az, hogy ennek teljes igénybevételéhez milyen minimum költségvetés mellett valósulhat meg? A hitelintézeti ügyintéző szerint ha 850.000 Ft-ból el tudjuk készíteni a bővítést, akkor ezt a támogatással vissza is kapjuk majd. Ez valóban így van? Ha nem, akkor mennyi lenne a minimális költségvetés, ami után ez a 850.000 Ft támogatás jóváírható?
Köszönöm válaszát előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 09:50

Kedves Anikó!
A leírtak alapján valóban igénybe vehető a 850.000 Ft-os CSOK különbözet abban az esetben, ha a hitelintézet is elfogadja a 850.000 Ft bekerülési költségű költségvetést. Tehát a bővítési költségvetés teljes összege felvehető, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Gabriella szerint:

2019-01-18 - 07:35

Jó napot kívánok
Gabi vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy lakásfelújításra még most se vehető igénybe a csok?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-18 - 10:18

Kedves Gabriella!
Lakásfelújításra jelenleg sajnos nem igényelhető CSOK.

Zsolt szerint:

2019-01-17 - 12:37

Üdvözletem!
Pár kérdésem lenne a Csokkal kapcsolatban. Bővítésra vesszük igénybe (tetőtér), bejelentés köteles, mert 300 nm alatti. Statikai vizsgálat kész, tervező napokon belül kész a tervvel. Az E-naplóval már rendelkeznem kell a benyújtás előtt? A másik kérdés, a mostani építőipari helyzetre való tekintettel, konkrétan még nincs kivitelezőm, mindenképp kell, hogy legyen a benyújtáskor? Fel kell tüntetni vállalkozót vagy ráér, ha már biztossan tudom, ki fogja elvégezni a munkát? Mennyi időm van a munkálatokra?
Várom válaszuk.
Köszönettel.
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-17 - 12:51

Kedves Zsolt!
A CSOK igényléshez készlenlétbe helyett e-napló szükséges. Továbbá a bővítési munkálatokról költségvetést kell benyújtani.
A bővítést a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell befejezni.
A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A bővítés esetén benyújtandó dokumentumok listáját ITT találja.

P-né szerint:

2019-01-17 - 08:20

Már volt levelezésem Önökkel a múlt héten. Válaszoltak is, de utána láttam, hogy a megadott válaszra ne is válaszoljak. Leírom újból a kérdésem. A fiam hozzáépítésbe kezdett. Hitelt vett fel az OTP-től. A pénz nem bizonyult elégnek, ezért a CSOK-ot szeretnék felvenni hozzá. Mivel a fiam örökölte a házat, ezért fele-fele arányban a felesége nevére is ügyvédi költséggel terhelve át kellett íratni. Ugyanis ezt kérte az OTP. Most pedig nem adják. Egy félév eltelte után szóltak, hogy nekik nem jár. Nagyon mérges vagyok, hogy egy félév után jönnek rá. Akkor mért fogadták be a CSOK iránti kérelmet? Bezzeg annak a bizonyos rétegnek minden jár. Nem nagy összeg az a két gyerekre járó pénz, de pont elég lenne, hogy tovább lépjenek. Ilyen esetben egyedi elbirálás kellene alkalmazni. Kérem ezt továbbitsák a felsőbb szervekhez.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-17 - 08:26

Kedves Asszonyom!
A CSOK szabályok alkalmazásával kapcsolatos észrevételeivel a kormányrendelet megalkotásában illetékes Pénzügyminisztériumhoz fordulhat.

Judit szerint:

2019-01-16 - 08:49

Tisztelt szakértő!
Párommal, 2018 nyarán vásároltunk egy kivett zártkerti ingatlant, egy gazdasági épülettel (mely lakható), személyi hitelből. A telek belterületté minősíthető, ezáltal a beépíthetősége is növelhető. Az épületet, a telek átminősítése után bőviteni szeretnénk.
Kérdéseim az alábbiak:
– A személyi hitel megléte mellett is igényelhető a CSOK?
– A fent nevezett ingatlanra igényelhető CSOK bővítésre?
– 2 gyermek vállalása esetén a fent említett ingatlanra mekkora összegő CSOK igényelhető?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-16 - 09:19

Kedves Judit!
A személyi hitel megléte nem befolyásolja a CSOK jogosultságot.
Az ingatlan lakóingatlanná minősítést követően bővíthető CSOK igénybevételével. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
2 gyermek vállalása esetén 1.430.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe bővítéshez. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hitelintézhet által elfogadott bővítési költségvetés összegét.

Viktor szerint:

2019-01-15 - 13:11

Ha 15 nm tért bővítenék hozzá, akkor 3 gyerekre mennyi jár 2.7 millió?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-15 - 13:13

Kedves Viktor!
Legalább 8 m2 hasznos alapterületű szobával történő bővítéshez 3 gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott bővítési költségvetés összegét.

Kinga szerint:

2019-01-15 - 10:13

Két gyermekre hány négyzetméterrel kell bővíteni a meglévő ingatlanunkat? Lehet fürdőszobával is bővíteni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-15 - 10:14

Kedves Kinga!
Kizárólag szobával történő bővítéshez igényelhető CSOK. A bővítés által létrejövő szoba hasznos alapterületének – függetlenül a gyermekek számától – legalább 8 m2 hasznos alapterületűnek kell lenni. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Marika szerint:

2019-01-14 - 12:23

Üdvözlöm!
Meglévő házunkat szeretnénk bővíteni 1 szoba és terasszal. 3 kiskorú gyermekünk van, így az ez után járó összeget igényelnénk. A ház tulajdoni viszonyai: 1/3 rész anya, 1/3 rész apa és 1/3 rész az egyik kiskorú gyerek.
Kérdésem, hogy a Csok bővítésre való támogatást így igényelhetjük-e, hogy az igénylő házastársak a ház 66%-os tulajdonosai? Vagy muszáj csak a mi kettőnk tulajdonába álljon?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 12:26

Kedves Marika!
A jogosultsághoz elegendő, ha Önöknek kettejüknek legalább 50% tulajdonrészük van a bővítendő lakóingatlanban. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Attila szerint:

2019-01-14 - 09:17

Üdvözlöm.
Hamarosan megszületik első gyermekem. Párommal élettársi viszonyban élünk.(48 nm + erkély), egy plusz szobát szeretnénk kialakítani. Jelenlegi nm alatt (hisz társasházról van szó.) Ha a jelenlegi nagy szobából szeretnénk kialakitani két fel szobát, az bővítésnek számít? Lehet rá igényelni a csokot? (Vezetékelés, ajtó kialakítás, fal felhúzás.)

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 09:19

Kedves Attila!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a meglévő lakás, lakrész átalakítása nem minősül bővítésnek, arra CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Sándor szerint:

2019-01-12 - 05:54

Tisztelt Szakértő!
Szereretnénk lakásunkat csokkal bővíteni. OTP Bankban azt mondták, ha a lakásunkban nem éri el a 250 cm belmagasságot bármely helyisége, elutasításra kerül a csok.
Van-e ilyen feltétele?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 12:46

Kedves Sándor!
Használt lakás esetén a belmagasságra vonatkozó előírásokról IDE kattintva tájékozódhat.

P-né szerint:

2019-01-11 - 13:42

Kérdés címében már röviden leírtam. Szóval be is adtuk a csokra az igényt, de most elutasítottak, hogy egyszerre hitel és csok nincs. Akkor miért fogadták be 6 hónappal ezelőtt, akkor ezt nem tudták, hiszen a hitelt is az OTP-nél vettük fel. Vagy nem értenek hozzá. Ez nagyon dühítő. Egyébként 4 ltp-t fogunk belevonni május hónapban a hitelbe.
Ház hozzáépitést végzünk, hitelt vettünk fel 8 millió forintot. Szükségünk lenne a csokra /2 gyerek/.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-11 - 13:44

Kedves Asszonyom!
Bővítésre kölcsön és támogatás egyaránt igényelhető, de csak egyidejűleg. A támogatás iránti kérelmüket is akkor lehetett volna benyújtani, amikor a kölcsönkérelmet.

Edit szerint:

2019-01-10 - 13:27

Tisztelt Szakértő!
Meglévő családi házunk bővítéséhez szerettünk volna 1 gyermekünk után CSOK-ot igényelni. Igénylésünket sajnos nem a bővítés kezdetén, hanem a jelenlegi, kb 60%-os készenléti állapotban jeleztük. A bankok nem fogadják el a kérelmünket, mert, a kb. 10 millió forintos költségvetésből 7 millió forintos számlával kellene elszámolnunk. Amit meg is tudnánk tenni, de állítólag csak a CSOK szerződés megkötése utáni dátumnak lehet a számlákon szerepelni, ami viszont már nem lehetséges ekkora összegről. Azért indítottuk volna el a kérelmet, mert úgy olvastuk, hogy “meglévő lakás bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre” lehet igényelni a támogatást, de akkor ezek szerint mégis csak a teljes bekerülési költségre? Megjegyezném, hogy a teljes, 10 m Ft-os költségvetéshez mindössze 600.000 Ft támogatás járna. Ezek szerint a félig-háromnegyedig felépült bővítésre mégsem igényelhető, vagy esetleg valami félreértésről van szó?
Köszönettel várom válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 13:31

Kedves Edit!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a támogatás iránti kérelem benyújtását követően került sor. Nem lenne probléma tehát a 60% készültség, ha a teljes költségvetés 70%-ára vonatkozó számlák a támogatás iránti kérelem benyújtását követően kerültek volna kiállításra.

Zsuzsa szerint:

2019-01-10 - 09:46

Tisztelt Szakértő!

Bővítésre igényelnénk CSOK-ot ( tetőtér beépítés befejezése). A befejezés a fűtés kiépítését jelenti. Mivel a házunkban nincs központi fűtés, a földszinten gázkonvektorokkal fűtünk, az lenne a leggazdaságosabb, ha napelemmel működtetnénk elektromos fűtőpaneleket. Az árajánlat, amit kértem, kifejezetten a fűtés költségét fedezné, tehát úgy gondolom, nem energetikai felújításának számít. Mondhatják-e egy fűtési rendszerre, hogy nem finanszírozzák? Nem tudom, érdemes – e beadnom az igénylést.
A választ előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 09:51

Kedves Zsuzsa!
Fűtési rendszer kiépítésére önmagában nem igényelhető a CSOK. Pontos tájékoztatáshoz szükséges lenne a bővítési tervdokumentáció és költségvetés ismerete. Javasoljuk, hogy mindezekkel keressék fel a lakóhelyükhöz legközelebbi hitelintézetet! A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozóhdat.

Attila szerint:

2019-01-09 - 09:19

Az lenne a kérdésem, hogy a csok-ot 2 gyermek után szeretnénk igényelni lakásbővítésre, ez úgy is lehetséges, hogy nem a mi nevünkön van az ingatlan? Csak be vagyunk oda jelentve?!
Köszönöm előre is a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-09 - 09:29

Kedves Attila!
A bővítendő lakóingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

S-né szerint:

2019-01-08 - 15:59

Jó napot!
Gabi vagyok és ismét csak érdeklődnék. A kérdésem az lenne, hogy a 3 gyerekemre venném fel a bővítést, amely 2.200.000 Ft 60 nm-re.
Mennyi önerőre van szükségem ehhez a pénzhez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-09 - 08:22

Kedves Gabi!
Az önerő kérdése a bővítés költségvetésétől függ. Ha a hitelintézet által elfogadott, bővítésre vonatkozó költségvetés összege nem haladja meg a 2.200.000 Ft-ot, akkor nem szükséges önerő.

Gabriella szerint:

2019-01-08 - 08:54

Jó napot kívánok!
Gabi vagyok és érdeklődni szeretnék, hogy ha bővíteni szeretnék, mindegy milyen anyagból épül, ha vállalkozóval építenék? Lehet könnyűszerkezetű az anyag?
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-08 - 09:29

Kedves Gabriella!
Szerkezetre vonatkozó megkötés nincsen, lehet könnyűszerkezetű a bővítmény. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Judit szerint:

2019-01-07 - 11:20

Tisztelt Szakértő!
Párom 11 éve vásárolt egy ingatlant hitelre (decemberre jár le a tartozás). Csak az ő nevén szerepel. Hozzáépített, tetőt cserélt, de még félkész a ház. Időközben 2 gyerek született.
Felvehetjük rájuk a CSOK-ot, hogy befejezhessük a házat?
Köszönettel: Judit

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-07 - 11:25

Kedves Judit!
Legalább egy szobával történő bővítés esetén a bővítéssel közvetlenül összefüggő, még el nem végzett munkálatok finanszírozásához igényelhető a CSOK. A jogosultságnak azonban feltétele, hogy a bővítendő ingatlanban – életársak, házastársak igénylése esetén – mindkét félnek legyen tulajdonrésze. A hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlával kell igazolni. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

Brigi szerint:

2019-01-03 - 14:41

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy lakásbővítésre hogyan kapnám meg a csokot?
Már van egy házam, ami egy szoba konyha fürdőszobával rendelkezik, 3 gyermekemmel élünk benne. Azt szeretném bővíteni. Megvan a 6 hónapos munkaviszonyom is. Illetve mennyi csok jár bővítésre 3 gyermekre? Milyen számlát ke bemutatnom, hogy megkapjam?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 14:45

Kedves Brigi!
A jogosultsághoz legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobát kell a házhoz építeni. A támogatás 3 gyermek után 2.200.000 Ft, de a CSOK összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott bővítési költségvetés összegét. Számlával a költségvetés 70%-át kell lefedni. A jogosultsági feltétlekről részletes leírást fenti bejegyzésünkben olvashat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Gábor szerint:

2019-01-03 - 11:18

Tisztelt Cím!
Én Mályi községben lakom a feleségemmel és két (egyik 6 éves, másik 9 éves) kiskorú gyermekemmel egy 120 m2 alapterületű családi házban, mely teljes mértékben tehermentes, saját tulajdon. A két gyermekem eltérő nemű, és ahogy kamaszodnak felmerült bennünk, hogy a gyerekeknek saját szoba kellene. Mi ezért a CSOK keretein belül 1 szoba lakáshoz építésére, illetve bővítésére gondoltunk.
Érdeklődni szeretnék, hogy ezen korlátok mentén, milyen lehetőségünk van? Melyik intézethez kell fordulnunk először (lakásbővítési kérelem)? Milyen íratok szükségesek? Mennyi a maximum igényelhető összeg és a kivitelezéshez kell-e saját erő, vagy az egész igényelhető CSOK-ként? Előfinanszíroznunk kell-e a kivitelezést, vagy előre utalás történik, amit később számlával kell leigazolni?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 11:58

Kedves Gábor!
Legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szoba hozzáépítése esetén már igényelhető a CSOK. Ennek feltételeiről részletes leírás fenti bejegyzésünkben olvasható. A támogatás iránti kérelem bármelyik hitelintézethez benyújtható. Célszerű ez ügyben a számlavezető bankhoz fordulni, ahol a bank átadja Önöknek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját. Erről további részleteket IDE kattintva is olvashat.
2 gyermek után 1.430.000 Ft igényelhető, de a támogatási összeg nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét. Amennyiben a CSOK összege fedezei a bővítés teljes költségét, úgy önerő nem szükséges hozzá. A finanszírozás készültésgi fok szerint, utólag történik. A támogatás azonban csak a költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel, tehát célszerű, ha az első banki helyszíni szemlére már akár a munkálatok megkezdése előtt sor kerül.

Erika szerint:

2018-12-30 - 07:12

Kell-e munkaviszony a bővítéshez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-01 - 23:12

Kedves Erika!
Bővítéshez igényelt CSOK-hoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony (munkaviszony) szükséges. Minderről bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Mariann szerint:

2018-12-29 - 12:42

Üdvözlöm.
Kérdésem a következő lenne.
Családi házat szeretnénk vásárolni. A ház amit megvennénk ingatlanközvetítő által van hirdetve.
Ilyen esetben nekem kell fizetni az ingatlanközvetítőnek valamit? Vagy eljárhatok én is a házzal kapcsolatos ügyekben? Értem ezalatt, hogy kikérem a tulajdoni lapot – térképmásolatot a Földhivatalból?! A bankban csak az értékbecslőnek kell fizetni? Vagy van plusz banki költség? (Hitelt nem veszek igénybe.)
Adásvételi ügyvéd által tudom, hogy annak kell fizetni (vagyis nekem), aki a házat vásárolja.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 13:18

Kedves Mariann!
Önnek adott esetben nincs fizetési kötelezettsége az ingatlanközvetítő felé. A tulajdoni lapot és térképmásolatot Ön is kikérheti a földhivataltól. Az értékbecslésen kívül a támogatási kérelem elbírálásáért a hitelintézet az igényelt támogatás összegének 1,5 %-át, maximum 30.000 Ft-ot számíthat fel, amennyiben a CSOK mellé hitelt nem vesz fel.

Rita szerint:

2018-12-25 - 14:58

3 gyermekünk van, 22, 13, 14 évesek. Építkeztünk és 13 évvel ezelőtt igénybe vettük a szocpolt. Most szükség lenne a tetőtérben plusz 2 szoba és egy fürdőszoba kialakítására.
A kérdésem az lenne, hogy megvalósítható-e a tetőtér beépítése a csok-ból, és egyáltalán jogosultak vagyunk-e a különbözetre?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-28 - 13:55

Kedves Rita!
A tetőtér-beépítése bővítésnek minősül, amelyhez 3 gyermek után 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető. Kérdés, hogy korábban az építkezéshez mekkora összegű szocpolt kaptak. Jelenleg a 2.200.000 Ft összegű CSOK és a korábban kapott szocpol különbözete lenne igényelhető, amennyiben teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is.

Andrea szerint:

2018-12-17 - 11:11

Üdv!
Andrea vagyok! Új házat szeretnék építeni. Egyedülálló vagyok, 4 gyermekem van. Ápolási segélyen vagyok, teljes munkaiőben dolgozom és a lakcímem is ugyanoda érvényes, ahol épülni szeretnék.
Kérdésem! Önerőből tudok kezdeni, de hitelt nem akarok felvenni. Ha elfogy a pénzem a tető építése előtt, akkor már igénybe tudom-e venni a Csok egy részét, hogy folytatni tudjam az épitést? Ha igen, akkor hogyan és hány részletben?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-17 - 12:24

Kedves Andrea!
A folyósításról IDE kattintva tájékozódhat.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Marica szerint:

2018-12-15 - 08:06

Édesanyáméktól kaptam egy családi házat, melynek felét a férjemnek ajándékoztam. 3 gyermekünk van. Szeretnénk felvenni a CSOK-ot, hogy a házat egy szobával bővíteni tudjuk.
Kérem szíves válaszát, hogy ez így lehetséges-e?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-17 - 08:59

Kedves Marica!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek, úgy a leírtak alapján jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Erika szerint:

2018-12-12 - 19:38

Üdvözlöm.
Szeretném megkérdezni, hogy kaphatunk-e támogatást egy régi építésű 75 m2-es családi ház bővítésre, (plussz hálószoba a bővítés céja), ha férjem 46 éves, én 31 éves, és most lettem kismama. Első babánk lenne.
Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.
Erika

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 09:10

Kedves Erika!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra lakásbővítés esetén, ha a további, fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Balázs szerint:

2018-12-06 - 09:56

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy egy emeletes társasház emeletén lábunk. A tetőteret megvásároltuk.
Érdeklődnék, ha a padlásra csinálok egy plusz lakó részt (szoba), arra igénybe vehető egy gyermek után a CSOK?
Üdvözlettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-06 - 09:57

Kedves Balázs!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, bővítésre vonatkozó további feltételek is teljesülnek, úgy adott esetben igénybe vehető a CSOK.
Fontos, hogy a tetőtérben kialakításra kerülő szoba hasznos alapterülete elérje legalább a 8 m2-t.

Barnadett szerint:

2018-12-04 - 14:40

Érdeklődnék, hogy mi 2015 nyarán hozzáfogtunk a bővítéshez, melynek kapcsán egy étkező lett kialakítva, hogy legyen egy plusz szobánk. Még nincs átadva, le kell szigetelni és színezni. Ez esetben is jár a csok? Két kiskorú gyermekünk van, hitelt nem szeretnénk felvenni, csak a csok összegét.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 15:12

Kedves Bernadett!
A meglévő épületrész átalakítása, valamint étkező hozzáépítése nem minősül bővítésnek, így a leírt esetben sajnos nem vehető igénybe a CSOK. Szobával történő bővítés esetén is csak a kérelem benyújtásakor még hátralévő munkálatok finanszírozhatók a CSOK-ból.

KATA szerint:

2018-11-27 - 14:16

Üdvözlöm!
Elváltan, egyedülállóként élek. Négy gyermekem van, akik közül 3-an már 25 év fölöttiek, elvégezték az egyetemet, s albérletben élnek. A legkisebb gyermekem 18 éves, nappali tagozaton tanul. A 3 nagykorú gyermekem után igénybe vettük volt férjemmel a szocpolt (emlékeim szerint összesen 200.000,-Ft-ot)
Kérdésem: igénybevehető-e részemre egyedülállóként a szocpol és a CSOK közötti különbözet, ha igen, milyen módon? Amennyiben ezt a lehetőséget a három nagy gyermekem vonatkozásában nem érvényesíthetem, a 4. gyermek tekintetében milyen módon tudok élni a CSOK által biztosított lehetőséggel?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-28 - 08:31

Kedves Kata!
25 év alatti eltartott gyermeke után lehet jogosult a kedvezményre. 1 gyermek után új és használt lakás vásárlása esetén egyránt 600.000 Ft igénelhető. Ez esetben a 600.000 Ft-ot csökkenteni szükséges a korábbi házasságban kapott szocpol felével és a különbözetre lehet jogosult. A feltételekről honlapunkon tájékozódhat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Ivett szerint:

2018-11-27 - 08:56

Jó napot,
a héten szeretném három gyermekem után megígényelni bővítésre a CSOK-ot! Amiket összekészítettem dokumentumok: gyermekek iratai, anyakönyvikivonatok, házassági anyakönyvikivonat, mi irataink, nyilatkozatok: büntetőelőéletről, köztartozásról hogy nincs; csak nekem egészségbizt.igazolás, a ház tulajdonosa én és a férjem vagyunk közösen.
Segítene, hogy mi szükséges még? 20 nm-rel növelnénk az alapterületet. Betonalapja megvan, falak és tető szükséges még.
Milyen lépéseket kell még megtennem?
KÖSZÖNÖM VÁLASZÁT ELŐRE IS.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-27 - 09:13

Kedves Ivett!
A bővítéshez szükséges további dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Mónika szerint:

2018-11-23 - 13:18

Gyerekszobát szeretnénk kialakítani a melléképületből. Ez bővítésnek minősül-e?
Jelenleg nincs közvetlen átjárási lehetőség, ezért előszobát kell építeni a főépület és a melléképület közé.
Köszönöm előre is a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-23 - 13:24

Kedves Mónika!
Meglévő épület átalakítása, illetve előszoba hozzáépítése nem minősül bővítésnek. Erre a célra sajnos nem vehető igénybe a CSOK.

Laci szerint:

2018-11-21 - 11:04

Üdvözlöm!
Ha a lakásunkat eladjuk és másik használt lakást vásárolunk csok nélkül, akkor a vásárolt, használt lakásra is igényelhető bővítésre csok?
Ha a vásárlási ára alacsonyabb a vásárolt ingatlannak mint az eladottnak, de a lakáshitel kifizetése miatt kevesebbet tudunk önerőként beforgatni, akkor is igényelhető csok?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-21 - 11:19

Kedves Laci!
A támogatást nem muszáj a vásárláshoz igényelni. A vásárlást követően az ingatlan bővítéséhez is igénybe vehető, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható valamennyi CSOK feltétel – például számlabenyújtásra vonatkozó előrások – teljesül. A továbbforgatási köteleezttség csökkenthető azzal az összeggel, amelyet a vételárból az eladott ingatlant terhelő lakáshitel csökkentésére fordítottak.

Attila szerint:

2018-11-14 - 14:28

Tisztelt Cím,
a kérdésem az lenne, hogy 2 gyermek után járó CSOK-ot fel tudom-e használni a ház olyan bővítéséhez, ahol egy új lakószoba kerülne kialakításra, azonban a lakószobát nem magából a házból, hanem az udvarról lehetne megközelíteni, azaz külön bejáratú lenne, de a lakrész megfelelő komfortfokozattal rendelkezne (fűtés, áram, WC) és a házzal egybeépülve lenne, 1 közös fallal. Új albetét nem keletkezne. Felhasználható-e így a CSOK erre a bővítésre, vagy csak akkor, ha a házból magából közvetlenül is megközelíthető. A ház maga 100 m2 hasznos alapterületű, az új helység kb 15 m2 lenne.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdv.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 15:11

Kedves Attila!
A jogosultsághoz a lakószobának közvetlenül a házból is megközelíthetőnek kell lennie. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Irina szerint:

2018-11-14 - 13:16

Lehet csokot bővítésre felvenni, de mi fürdőszobát szeretnék.
Lehetséges lenne?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 14:18

Kedves Irina!
Fürdőszobával történő bővítéshez a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

István szerint:

2018-11-11 - 14:12

Tisztelt Cím!
A következő kérdésben kérném szíves tanácsukat:
Egy 80 m2-es alapterületű családi házunk van, három szinttel: pince/földszint (80 m2, szerkezetkész állapot, belmagasság 240 cm), magasföldszint (80 m2), tetőtér (40 m2). A ház nyeregtetős, ebben alakították ki a tetőteret oly módon, hogy csak a megfelelő belmagasságú részt építették be, az alacsonyabb rész beépítetlen. Lakásra a magasföldszintet használjuk.
Kérdésünk a következő: amennyiben a tetőtér leválasztásával (az elavult tetőszerkezet teljes cseréjével) egy új lakást alakítunk ki, kérhetjük-e az új lakásra vonatkozó CSOK összeget?
Amennyiben ez nem lehetséges, kérhetjük.-e (szerkezetkész állapotban levő) pincére/földszintre?
Válaszukat előre is köszönve tisztelettel:
István

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 09:59

Kedves István!
Családi ház tetőterében kialakításra kerül lakás – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – nem minősül új lakásépítésnek. Erre a célra az új lakásra vonatkozó CSOK sajnos nem igényelhető. Meglévő lakóingatlan átalakítása bővítésnek sem minősül, így arra a bővítésre vonatkozó CSOK sem igényelhető. A bővítéses CSOK feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Babi szerint:

2018-11-09 - 13:41

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy a már meglévő ingatlanukra 2 gyermek esetén milyen feltételekkel és milyen összeggel tudjuk a Csok-ot igénybe venni? A konyhánkat szeretnénk bővíteni. Mennyi összeget kell számlával igazolnunk, valamit mire lehet ezt az összeget felhasználnunk? Gondolok itt az új burkolatra, tetőre, nyílászárókra stb. Ezek beletartoznak, vagy csak az alapterület és a falak felhúzása?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:10

Kedves Babi!
A CSOK konyha bővítésére sajnos nem vehető igénybe. A lakóingatlannak legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával kell bővülnie a jogosultsághoz. A további feltételek fenti bejegyzésünkben tekinthetők meg.

Péter szerint:

2018-11-09 - 10:40

Tiszteletem.
A párom édesapja nevén van egy 72 négyzetméteres ház. Szeretnénk egy 30 négyzettel bővíteni, amely 2 szobát takarna. Ezzel kapcsolatban érdeklődnénk, hogy mik a lehetősségek.
Ui.: később majd a nevünkre kerülne.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 11:14

Kedves Péter!
A CSOK igénybevételével bővítendő lakóingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük már a támogatás iránti kérelem benyújtásakor. A házban tehát Önnek és párjának is tulajdonjogot kellene szereznie már igénylés előtt, kettejüknek együttesen legalább 50%-ban.

Zoli szerint:

2018-11-08 - 14:45

Üdvözlöm!
Tetőtér beépítéshez szeretnénk felvenni a csok-ot. Ez nem engedély köteles, szeretném kérdezni, hogy bejelentési kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban? Pl Járási Hivatal felé. E-naplót nyitottunk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-08 - 14:45

Kedves Zoli!
Amennyiben nem engedély köteles a bővítés, információink szerint nincs egyéb bejelentési kötelezettség.

Ágnes szerint:

2018-11-02 - 15:25

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, hogy az a tetőtér beépítetlennek minősül-e ahol a szobák kialakítása már megtörtént, de se villany, se fűtés, sem víz nincs? Ilyen esetben igényelhető-e a csok mint folyamatban lévő bővítés?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-06 - 09:48

Kedves Ágnes!
A támogatás folyamatban lévő bővítéshez is igényelhető a hátralévő – bővítéssel összefüggő – munkálatot finanszírozásához. A részletes feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Gábor szerint:

2018-10-25 - 15:43

Tiszteletem!
A kérdésem a következő lenne.
Adott egy 250 m2 épület, aminek az alsó szintjén asztalosműhely található. A tetőtere kb. 1/4-e be van építve, (jelenleg ebben lakunk). A maradék részt is szeretnénk beépíteni (összenyitni).
A kérdésem az lenne, hogy építési engedély köteles-e a beépítés, ha fel szeretnénk venni a csokot két gyermek után?
Köszönettel: Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-25 - 16:19

Kedves Gábor!
Amennyiben a tetőtéri ingatlan hivatalos megnevezése lakás, akkor annak legalább egy szobával történő bővítéséhez igényelhető a kedvezmény, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek. Arról, hogy a beépítés építési engedélyköteles-e, a területileg illetékes építési hatóság tud Önöknek pontos felvilágosítást adni.

Patrícia szerint:

2018-10-19 - 13:54

Tisztelt cím!
Olyan kérdéssel fordulok önökhöz, hogy Csok igényelhető-e meglévő ingatlanra? Jelenleg egy gyermekünk van, aki 1 éves, de szeretnénk kistesót, viszont a jelenlegi lakás kicsi lenne, ezért szeretnénk a padlásteret is beépíteni bővítésre. A ház a férjem és anyósom nevén van.
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-19 - 15:01

Kedves Patrícia!
Bővítés esetén akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha a bővítendő lakóingatlanban Ön is rendelkezik tulajdonjoggal. Ebben az esetben az igénylőknek – Önnek és férjének – együtteses legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkeznie. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerhetik meg.

Tamás szerint:

2018-09-24 - 05:54

Elfogadja-e azt a pénzintézet, ha a munkadíjra nettó számlát ad a kivitelező? A költségvetési formanyomtatványon nem csak az anyagdíjnál, hanem a munkadíjnál is bruttó összeget kér.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-24 - 06:04

Kedves Tamás!
Információink szerint elfogadható a nettó összeg.

Imre szerint:

2018-09-24 - 05:53

A gyermekünk nevén van az ingatlan és mi vagyunk a haszonélvezők.
Így lehetne a csokot igénybe venni bővítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-24 - 06:03

Kedves Imre!
A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlan legalább 50%-a a támogatott személyek, vagyis az Önök nevén kell, hogy legyen. Az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.
Adott ingatlan bővítéséhez a jelenlegi tulajdonosi formában tehát sajnos nem igényelhető a CSOK.

Edit szerint:

2018-09-23 - 09:51

Tisztelt Hölgyem /Uram.
Érdeklődni szeretnék bővítésről. 1 gyermekünk van, de szeretnénk még egyet és van már házunk. Bővíteni szeretnénk szobát.
Kérdésem az lenne, hogy hány négyzetméternek kell lenni a szobának 2 gyerek után, ha bővítést szeretnénk kihasználni. Önerő szükséges? Nekünk lakástakarékunk van, ami jövőre jár le.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-24 - 05:08

Kedves Edit!
A bővítendő szoba hasznos alapterületének el kell érni legalább a 8 m2-t, bővítést követően a ház hasznos alapterületének pedig legalább az 50 m2-t. (2 gyermek esetén) A két gyermek után adható CSOK összege 1.430.000 Ft, ha a bővítés költségvetése eléri legalább ezt az összeget. Ha a költségvetés ennél magasabb összeg, akkor önerő is szükséges, illetve hitelből is pótolható a fennmaradó összeg.
Személyre szóló díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Diána szerint:

2018-09-16 - 07:52

Tisztelt Cím!
Egyenlőre csak tájékozódás szintjén lennének kérdéseim a CSOK-kal kapcsolatban. Tavasszal elkezdjük felújítani és egy pici szobával cca. 8 nm bővíteni a családi házunk. A felújítás magába foglalja a betonkoszorú öntést (régi, Kádár ház), komplett tetőcserét és a külső hőszigetelést.
A kérdésünk az lenne, hogy egy ilyen komplett felújítás, bővítéshez igénybe tudnánk-e venni a CSOK-ot 2 gyermek után?
Sajnos a felújításhoz szükségünk lesz némi hitelre is.
Köszönettel :
Diána

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-16 - 14:10

Kedves Diána!
A bővítéshez és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkálatokhoz igényelhető a CSOK. Ez esetben külön költségvetésben szükséges feltüntetni a bővítéssel összefüggő tételeket, valamint külön a felújítási és korszerűsítési munkálatok költségét. A jogosultság további feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Szakértőink készséggel nyújtanak tájékoztatást az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről is. Ehhez bővebb információkra lenne szükség, ezért kérjük, töltse ki online adatalapunkat. Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes.

Péter szerint:

2018-09-11 - 14:42

Tiszelt Hölgyem /Uram!
Azt szeretném kérdezni, ha a teraszt vagy loggiát beépítem és kialakítok egy szobát, akkor a CSOK igénybe vehető-e?
Köszönöm.
Üdvözlettel.
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-11 - 14:45

Kedves Péter!
A meglévő épületrész átalakítása – így a terasz, illetve loggia beépítése – nem minősül bővítésnek, így arra CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Ádám szerint:

2018-09-07 - 05:50

Amennyiben veszünk egy ingatlant, amin van egy kicsi lakás és szeretnénk a méretét tovább bővíteni.
Igénybe vehető az 5M Ft-os ÁFA visszatérítés? Esetleg egyéb kedvező lehetőség, gyermekvállalás nélkül?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-07 - 05:53

Kedves Ádám!
Lakásbővítéshez az ÁFA visszatérítés sajnos nem vehető igénybe. Amennyiben CSOK-ot nem kívánnak igényelni, úgy lakásbővítési hitel felvételére lenne lehetőség. Ezek aktuális törlesztő részletéről online lakáshitel kalkulátorunk segítségével tájékozódhat előzetesen. Személyre szóló díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Diana szerint:

2018-09-06 - 20:42

Üdvözlöm Önöket!
Érdeklődni szeretnék az iránt, hogy felvehetem-e a használt ingatlanokra vonatkozó CSOK-ot arra a célra, hogy az Öcsémet, illetve elhunyt Édesanyám élettársát ebből az összegből kifizessem és az ingatlan teljes mértékben az én tulajdonomat képezze. Tehát ez az ingatlan most hármunk tulajdonában van, s ha lehetséges, akkor a CsOK összegéből kifizetném a tulajdonostársakat.
Köszönöm előre is válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-07 - 05:49

Kedves Diana!
A CSOK tulajdonrész kivásárlásra sajnos nem vehető fel. Erre a célra lakáshitel igényelhető. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan fogják Önt tájékoztatni az elérhető hitelkonstrukciókról!

Evelin szerint:

2018-09-06 - 07:21

Minden érdekelne tetőtér beépítéssel kapcsolatban a Csok-ról. Már elkezdtük a munkákat, 2 gyerekre vennénk fel.
Nem engedélyköteles beépítésről van szó. Házastársak vagyunk, de csak az én nevemen van az ingatlan.

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-06 - 07:41

Kedves Evelin!
A CSOK jogosultság alapfeltétele, hogy a bővítendő ingatlanban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek legyen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoga, együttesen legalább 50%-ban. A jogosultsághoz tehát párjának is kellene rendelkeznie tulajdonrésszel.
Már megkezdett munkálatok esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel.
A tetőtér-beépítésre vonatkozó további CSOK feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Renáta szerint:

2018-08-28 - 06:19

Üdvözlöm!
Használt lakást vennénk, amit a későbbiekben bővítenénk. A lakást kifizetném egy összegben, viszont a későbbiekben bővítenénk a csok összegéből. A tulajdoni hányad a férjemmel 50-50 százalék lenne?
Így megkaphatjuk bővítésre még a csokot?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-28 - 06:33

Kedves Renáta!
A leírtak alapján működhet a CSOK igénylés, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható, bővítésre vonatkozó további CSOK feltételek is teljesülnek.

István szerint:

2018-08-26 - 11:06

Üdvözlöm!
Lakásbővítésre szeretnék igénybe venni csokot. Kérdésem az lenne, hogy a tetőtér egy része már be van építve, a beépítetlen padlástérben szeretnék egy újabb szobát kialakítani. Ebben az esetben igényelhető-e a kedvezmény? Továbbá ezzel párhuzamosan a tetőtérben lévő fürdőt is fel szeretném újítani.
Ennek költsége is elszámolható a csok keretében?
István

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-27 - 06:24

Kedves István!
A tetőtérben kialakításra kerülő szoba finanszírozható CSOK-kal, ha annak hasznos alapterülete eléri legalább a 8 m2-t. A fürdőszoba felújítását azonban véleményünk szerint nem tartalmazhatja a CSOK-os költségvetés.

Alexandra szerint:

2018-08-22 - 06:37

Jó napot!
Kérdésem az lenne, bővítésre szeretnénk igényelni a csokot, de a ház amiben lakunk az apósom nevén van. Ilyenkor nem lehet igénybe venni, ha jól tudom, csak 50% tulajdonjogtól.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-22 - 06:38

Kedves Alexandra!
Bővítés esetén valóban csak akkor lehetnek jogosultak a kedvezményre, ha együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal rendelkeznek a bővítendő lakóingatlanban. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Edina szerint:

2018-08-17 - 19:59

Kedves Hitelnet!
Még annyit szeretnénk kérdezni, hogy nem jól bírálták el a csokot, mert azt írta az elutasításban, hogy a felső szint nem felel meg, mert egy központi kéménnyel rendelkezik a lakás és nem csatlakoztatható a konyhai és a szobai kémény ugyanahhoz. Az értékbecslő fényképei alapján állapították meg, mert kintről csak egy kémény látható, mert csak egy szögből lett kép készítve a házról, de ez nem így van, mert két kémény van a lakásban.
Most ilyenkor mi a teendő, mert már lejárt a 15 nap fellebbezni.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:28

Kedves Edina!
CSOK elutasítása esetén valóban 15 nap áll rendelkezésre fellebbezni a területileg illetékes járási hivatalnál. Esetleg másik hitelintézethez lehetne benyújtani a támogatás iránti kérelmet.

Edit szerint:

2018-08-17 - 06:15

Üdvözlöm!
A CSOK kérelmet ez év júliusában adtam be ingatlan bővítésére. A rendeletben a kérelem benyújtása a kezdőpont az építkezés megkezdésére. Az értékbecslő késve jött ki, így ő már a megkezdett építkezést dokumentálta. A ház szerkezetkész jelenleg. (40%)
Kérdésem: a számla a beadás utáni első naptól folytatott munkálatokra vonatkozik ilyenkor – tehát a szerkezetkész állapot eléréséig-, vagy csak a szűk 1 hónap múlva megjelenő értékbecslő által meghatározott állapot utáni számla “számít bele” a CSOK számlákba?
Várom válaszát, tisztelettel:
Edit

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-17 - 06:33

Kedves Edit!
A támogatás szempontjából az értékbecslő helyszíni szemléjének időpontja a meghatározó. A CSOK azokra a munkálatokra vehető csak igénybe sajnos, melyek az értékbecslő helyszíni szemléjekor még nem kerültek elvégzésre.

Edina szerint:

2018-08-16 - 21:44

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy igényeltünk csokot, de el lettünk utasítva és bementünk egy másik pénzintézethez igényelni. Folyamatban van a csok és most olyat kérnek, hogy azt a papírt vigyem be, hogy miért lettem elutasítva. Mi köze van ehhez, hogy el tudják bírálni, ha én ott megfelelek mindennek.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-17 - 06:08

Kedves Edina!
A bank valószínűleg azért kéri ezt a dokumentumot, mert ebből már rögtön kiderül, hogy mi lehetett az elutasítás oka. Ezzel elkerülhető, hogy esetleg feleslegesen minden dokumentumot, igazolást újra beszerezzenek.

Anita szerint:

2018-08-09 - 07:40

Üdvözlöm
2 gyermekem van, egyedülálló vagyok. Önkormányzati lakásba élek, de vettem egy telket, amin van egy pici ház. Azt szeretném bővíteni. De nem az a lakcímem.
Így felvehetem a hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-09 - 08:00

Kedves Anita!
Bővítéshez igényelt CSOK esetén feltétel, hogy a bővítendő ingatlan legyen az igénylők és gyermekek állandó lakcíme. Bővítési hitel felvételének nem akadálya a másik lakcím.

Melinda szerint:

2018-08-08 - 05:38

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem lenne, hogy 3 gyermeknél családi ház bővítése esetén, (kb. 50 m2 hozzáépítésnél) jár-e a csok, és mennyi összeg vehető igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-08 - 05:39

Kedves Melinda!
Családi ház bővítéséhez – amennyiben szobával is bővül az ingatlan – igényelhető a támogatás. 3 gyermek után legfeljebb 2.200.000 Ft vehető igénybe. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott bekerülési költségből még hátralévő munkálatok összegét. A bővítésre vonatkozó további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Gergely szerint:

2018-08-07 - 22:11

Tisztelt hitelnet!
Egy használt házat vettünk, melynek a földszinti garázsát szeretnénk még 15 nm-rel bővíteni (mind az alap, mind a tető bővítésével) és szobává alakítani.
Igényelhető-e rá csok két meglévő gyerek mellett?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-08 - 05:42

Kedves Gergely!
A CSOK meglévő épületrész átalakításához nem vehető igénybe, ám ha a lakóházhoz – a leírtaknak megfelelően – vízszintes vagy függőleges irányban még hozzáépítenek, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Zsuzsa szerint:

2018-08-07 - 05:38

Használt lakásban élünk, ami 2 szobás. Szeretnénk megvenni a szomszéd egyik szobáját, így 3 szobássá válna a lakásunk. Kb. 12 négyzetméterrel nőne a lakás alapterülete. Az átalakításhoz is szükséges.
Igényelhetünk -e CSOKot?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-07 - 05:52

Kedves Zsuzsa!
A szomszédos lakásból egy szobának a meglévő lakáshoz csatolása nem minősül bővítésnek, így erre a célra a CSOK sajnos nem vehető igénybe.

László szerint:

2018-08-05 - 16:16

Tiszteletem!
Meglévő külterületi lakóingatlan bővítésére igénybe vehető-e a CSOK? Öt gyermekünk van.
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-06 - 04:53

Kedves László!
A CSOK lakás vagy lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan bővítéséhez vehető igénybe. Amennyiben a tulajdoni lapon nem e megnevezés szerepel, úgy a támogatás sajnos nem használható fel a bővítéshez.

Gabriella szerint:

2018-07-31 - 22:17

Tisztelt Hitelnet!
Elnézést, hogy megint zavarom Önöket, de legyenek szívesek az emailembe válaszolni nekem, mert itt nem találom a választ a kérdésemre. Köszönöm előre is! A kérdésem a következő lenne: Azt szeretném megtudni, hogy van egy lakóházunk, e mellett van egy nyári konyhánk. Ha azt lebontanánk, annak a helyére igénybe vehető-e a csok, mint bővítés, vagy esteleg ha oda nem, a ház mellé közvetlenül valahova lehetne-e bővíteni csokra? Mert 3 gyerekem van és a legidősebb már jövőre 25 lesz, eddig még nem vettem igénybe a csokot, de csak bővítésre szeretném, ha lehetne valami megoldás.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-01 - 22:46

Kedves Gabriella!
Ha a meglévő lakóház építenek hozzá vízszintes irányban (bővítés), vagy függőlegesen (tetőtér-beépítés) legalább egy szobát, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra, amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek is teljesülnek. Kivitelezhető lehet az is, ha a nyári konyhát lebontják és annak a helyén bővítik az ingatlant.

Györgyi szerint:

2018-07-30 - 15:58

A kérdésem az lenne, hogy van 2 gyermekünk és szeretnénk szocpolt felvenni bővítésre.
Milyen feltételekkel lehet igénybe venni? A ház fele tulajdoni részben van.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-30 - 15:59

Kedves Györgyi!
A bővítésre vonatkozó CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Erika szerint:

2018-07-29 - 06:10

Erkély beépítése bővítésnek számít-e, jár-e érte a Csok (egy gyermek után)? Egy gyermekem van, egyedülálló anyaként nevelem. A lakás erkélyes, azt szeretném beépíteni, hogy egy kisméretű lakószoba lehessen belőle. Le szeretném zárni, valamint fűtéssel, szigeteléssel ellátni). Így egy szoba lenne a gyermeké és ez a kis szoba lenne a számítógépasztal helye. A Csok keretén belül ez elvégezhető-e, vagy sem? Vagy milyen egyéb megoldások léteznek?
Üdvözlettel: Erika

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-29 - 06:20

Kedves Erika!
Erkély beépítése nem minősül bővítésnek, így arra CSOK nem vehető igénybe. Lakásfelújítási vagy szabad felhasználású hitel lenne igényelhető. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink tájékoztatni fogják az elérhető hitelkonstrukciókról!

Henrietta szerint:

2018-07-28 - 05:01

Üdvözlöm!
Bankfiókban úgy tájékoztattak, hogy csak anyagköltségről fogadnak el számlát a Csokhoz bővítésnél. Kormányrendelet 19. paragrafusa részletesen leírja, hogy a bekerülési költségként mit fogad el. Csak a lebonyolítási induló költség (tervezés, engedély stb.) indulási összege, még be sem adtuk az engedélyt, 467 000 Ft alaphangon.
Mielőbbi segítségüket megköszönve tisztelettel: Henrietta

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-28 - 05:09

Kedves Henrietta!
A CSOK igényléshez szükséges számlabemutatási kötelezettség – információink szerint – nem csak anyaköltséget tartalmazó számlával teljesíthető.

S-né szerint:

2018-07-27 - 05:21

Tisztelt szakértők!
Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy mik a feltételei a tetőtér beépítésnek, kell-e oda is fürdő? 3 gyereknél mennyi a minimum m2, ami kötelező?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-27 - 05:31

Kedves Asszonyom!
Tetőtér-beépítéssel történő bővítésnél nem feltétel a fürdőszoba kialakítása, az a lényeg, hogy a tetőtérben legalább egy szoba (hasznos alapterület 8 m2) kialakításra kerüljön. A bővítést követően az ingatlan hasznos alapterületének 3 gyermek esetén el kell érnie legalább a 60 m2-t. Az igénybe vehető maximális összeg ez esetben 2.200.000 Ft, de maximum a bekerülési költség. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

K-né szerint:

2018-07-25 - 11:12

Jó napot kívánok!
Bővítés esetén elszámolható költség a tetőátalakítás? Azt is lehet a CSOK-ból fedezni?
Köszönöm a választ!
K-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-26 - 06:50

Kedves Asszonyom!
Amennyiben a tetőátalakítás a bővítés miatt szükséges, tehát ahhoz közvetlenül kapcsolódik, úgy az is belevehető a CSOK-os költségvetésbe.

Zsolt szerint:

2018-07-16 - 06:09

Tisztelt Hitnet!
A feleségemmel szeretnénk a csokot felvenni bővítés céljából, meglevő 2 és egy vállalt gyermek után. A célingatlanban, ahol közös háztartásban élünk, a tulajdoni hányadom 1/1.
Kérdésem, hogy a csok ebben az esetben is felvehető?
Üdv.
Zsolti

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-16 - 06:13

Kedves Zsolti!
A CSOK igénybevételével bővítendő ingatlanban házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét félnek kell rendelkeznie valamekkora tulajdonrésszel, (együttesesen legalább 50%-kal) már a támogatási kérelem benyújtásakor. Ahhoz tehát, hogy jogosultak lehessenek a kedvezményre, feleségének is tulajdonosként kell szerepelnie a tulajdoni lapon. (Akár 1% tulajdoni hányad is elegendő.)

Andrea szerint:

2018-07-10 - 08:19

Meglévő ingatlan tető lebontása esetén /emelet ráépítés/ már kérdeztem, hogy jár-e teljes CSOK.
A kérdésem azzal egészíteném ki /társasházról van szó/, hogy abban az esetben jár-e a teljes CSOK, ha az emeleti résznek teljesen új HRSZ lesz?
Köszönettel: N-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-10 - 08:33

Kedves Andrea!
Információink szerint ez esetben is feltétel, hogy az emeletráépítés által 2 önálló albetét jöjjön létre.

Andrea szerint:

2018-07-07 - 07:36

Meglévő ingatlan tetőszerkezete teljesen lebontásra kerül és emeletráépítés történik.
A kérdés jár-e CSOK 3 gyermekre új ingatlan építésére?
Köszönettel: N-né

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-07 - 13:26

Kedves Andrea!
Az emeletráépítés nem minősül új lakásépítésnek, hanem a meglévő bővítésének, így arra legfeljebb a használt lakásra vonatkozón támogatási összeg vehető igénybe. Minderről bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Péter szerint:

2018-07-06 - 16:45

Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha az igénylő kőműves – építőipari vállalkozó, végezheti-e a munkát (tetőtér beépítése) saját maga?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-07 - 13:21

Kedves Péter!
A CSOK rendelet a jogosultság feltételeként előírja, hogy az igénylő az építési/bővítési munkálatokat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Csaba szerint:

2018-07-04 - 06:06

Jelenleg van két 10 éves gyermekünk. Feleségem 43, én 52 éves vagyok.
A két gyermek után kb. 10 évvel ezelőtt kaptunk ~ 3.000.000 Ft szocpolt.
A harmadik közös gyermekünk után kaphatunk valamilyen támogatást családi ház bővítésére, amely most csak 86 m2?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-04 - 06:14

Kedves Csaba!
Vállalt gyermek után akkor igényelhető a támogatás, ha az igénylő házaspár legalább egyik tagja 40 év alatti.
Ha meglévő 3. gyermekről van szó, aki után még nem kaptak támogatást, akkor bővítés esetén jogosultak lehetnek utána 600.000 Ft összegű CSOK-ra, amennyiben a bővítésre vonatkozó, fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Erzsébet szerint:

2018-07-02 - 12:59

Csak általában érdeklődöm, hogy a fiatalok ha már egy 50 m2 körüli lakásban laknak, az első emeleten, a padlás felé szeretnék bővíteni lakásukat. Megszületett az első gyermekük. Erre a bővítményre lehet-e CSOK-ot kapni, és milyen összegűt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-03 - 07:06

Kedves Erzsébet!
Tetőtér-beépítéssel történő bővítéshez igényelhető a CSOK. 1 gyermek után a támogatás összege: 600.000 Ft.
A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.

Zsófia szerint:

2018-06-28 - 14:40

Tisztelt Hitelnet!
4 gyermekünk van, egy kis lakásban élünk (50 nm) és úgy tudnánk bővíteni majdnem duplájára, ha megvennénk a szomszédos lakást. Ebben az esetben igénybe tudjuk venni a CSOK-ot? A használt lakás vásárlásra biztos nem, mert a másik lakás nem elég nagy, de bővítésre esetleg? A kettő egybe nyitva már eleget tenne a követelményeknek.
Köszönettel: Zsófia

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-29 - 05:28

Kedves Zsófia!
Többlakásos épület esetében a szomszédos lakásnak a meglévő lakáshoz csatolása nem minősül bővítésnek, így erre a CSOK sajnos nem használható fel.

Szabina szerint:

2018-06-28 - 06:20

Üdvözlöm!
Érdekelne, ha én egy 24 négyzetméteres szobával bővíteném a házunkat, 3 gyermekünkkel megkapjuk a 2.200.000 Ft-ot, akkor azt egyben előre kifizetik, hogy tudjak építkezni, vagy önerőből csináljam meg és vigyem be a bankba a számlákat és visszamenőleg kapom meg a pénzt? Amúgy minden feltételnek megfelelünk.
Válaszát köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-28 - 06:41

Kedves Szabina!
A CSOK folyósítása lakás bővítése esetében szakaszosan, a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.
Adott esetben elsőként be kell nyújtani a CSOK kérelmet. A bank elvégzi a helyszíni szemlét. Ezt követően bizonyos készültségi szintet el kell érni (mivel a folyósítás utólagos), majd ezt követően kezdhető meg a folyósítás, a megfelelő számlabemutatás mellett.

Heni szerint:

2018-06-26 - 12:01

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy fel tudjuk-e használni a csok-ot bővítésre akkor, ha van 2 gyermekem, de a 3. új házasságban születik. A férjem házát szeretnénk bővíteni 1 szobával, ő az ingatlan 1/1 tulajdonosa. Nem találtam egyértelmű leírást erre az esetre, amikor csak a 3. gyerek közös.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-26 - 17:00

Kedves Heni!
A közös háztartásban élő 2 nem közös és 1 közös gyermek után jogosultak lehetnek CSOK-ra. Bővítés esetén azonban feltétel, hogy a kedvezmény igénybevételével bővíteni kívánt lakóingatlanban mindkettejüknek legyen tulajdonrésze. (Nem feltétel az 50-50% tulajdoni hányad.)

Szabina szerint:

2018-06-26 - 05:56

Üdv.
3 gyerekre mennyi a csok házbővítésre? Van házunk, csak bővíteni akarjuk. A ház a 3 gyerek nevén van.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-26 - 06:07

Kedves Szabina!
Meglévő lakóház bővítéséhez 3 gyermek után maximum 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A jogosultság egyik feltétele azonban, hogy a CSOK igénybevételével bővíteni kívánt lakóházban az igénylőknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Csak a gyermekek nevén lévő ingatlan bővítéséhez a támogatás nem vehető igénybe.

Marika szerint:

2018-06-19 - 16:40

Üdvözlöm!
Mi 10 éve vásároltunk egy tetőtér-beépítéses családi házat, ami úgy nézett ki, hogy az alsó szint teljesen lakható volt, a tetőtéri viszont csak félkész állapotban volt, van azóta is. Tervrajz meg van róla, hogy milyen helyiségek kerülnek kialakításra, viszont a villany fent van, ezen kívül semmi! Szeretném megkérdezni, hogy felvehetjük rá a csok-ot? 3 gyermekünk született mióta megvásároltuk a házat. Akkor szocpolt semmit nem kaptunk, mivel még nem volt gyerekünk a házvásárláskor! Szeretnénk befejezni, fűtés stb. Teljes készre!
Ha megkapjuk, akkor mik a teendőink, mit hol intézzünk?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-19 - 17:14

Kedves Marika!
A fenti bejegyzésben olvasható feltételek teljesülése esetén jogosultak lehetnek CSOK-ra. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Zsolt szerint:

2018-06-17 - 08:10

Egy meglevő 2 szintes, 150 m2 es ingatlant szeretnénk bővíteni. Az emeleten 3 háló szoba van, a földszinten nappali, konyha.
A csokot meglevő 2 gyermek és további egy vállalt gyermek után vennénk igénybe a feleségemmel, bővítés céljából.
Az ingatlant a földszinten vízszintes irányba szeretnénk bővíteni egy hálószoba hozzáépítésével.
Kérdésem, hogy kaphatunk-e csokot attól, hogy csak az alap ingatlan területe 150 m2?
Üdv.
Zsolti

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-18 - 04:58

Kedves Zsolt!
Maximális hasznos alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen. A leírtak alapján jogosultak lehetnek CSOK-ra, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további CSOK feltételek is teljesülnek.

Kata szerint:

2018-06-15 - 13:54

Üdvözlöm!
Lehet felvenni meglévő ingatlan bővítésre szocpolt úgy, hogy csak én vagyok tulajdonos az ingatlanban?
Két gyermekem van.
Köszönöm.
Kata

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-15 - 13:55

Kedves Kata!
Egyedülállóként úgy is tud CSOK-ot igényelni lakásbővítésre, hogy csak Ön a bővítendő ingatlan tulajdonosa. Ám ha élettársi vagy házastársi kapcsolatban él, akkor az élettársnak, házastársnak is kell rendelkeznie tulajdonrésszel a bővítendő lakóingatlanban.
A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

István szerint:

2018-06-13 - 14:05

Üdvözlettel!
Három gyerek. Csokkal lehet-e úgy bővíteni (2 szobával) a házat (hosszú úgynevezett parasztház), hogy a házzal egybeépített, gyakorlatilag egy tető alatt lévő istállóból, műhelyből, tárolólóból építünk a lakótérhez még két szobát? Most ezen helységnek a lakótérből nincs bejárhatósága, csak az udvarról. Az udvari ajtó megszűnne és a lakótérbe nyíló ajtó készülne. Így lenne a lakótér kb. 100 négyzetméter. Tehát végeredményben a teljes ház nagysága nem változna, de ugyanakkor a hasznos terület, a lakórésze növekedne.
Köszönöm!
István

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-13 - 14:51

Kedves István!
A meglévő épület átalakítása – CSOK szempontból – nem minősül bővítésnek, így arra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

András szerint:

2018-05-29 - 15:26

Üdv!
Van egy kétszintes házunk, ahol a tetőtér FELE szerkezetkész, gipszkarton falak és a falban fűtés kivezetés van megcsinálva, burkolva, festve, gépészettel ellátva nincs. Ennek a lakhatóvá tételére igényelhetek CSOK-ot?
Köszönöm válaszukat!
András

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:32

Kedves András!
A CSOK folyamatban lévő bővítéshez is igényelhető a fennmaradó bővítési munkálatok összegének erejéig, a fenti bejegyzésben olvasható feltételekkel.

Andi szerint:

2018-05-29 - 13:49

Jó napot kívánok!
Bővítésre szeretném igényelni a CSOK-ot. A tájokoztatóból nem derül ki, hogy abban az esetben ha a meglévő ingatlanban kiskorú is rendelkezik tulajdoni hányaddal, abban az esetben is igényelhető a CSOK? Nekem, mint anyának több, mint 50% a tulajdoni hányadom az ingatlanban. Két kiskorú gyermeknek van még tulajdoni hányada, az egyik öröklés útján szerezte a tulajdonjogot (nem tárgyi ingatlan örökléséből szerzett tulajdonjog, hanem az örökölt ingatlan eladása után gyámhatósági hozzájárulással vásárolt ingatlan – haszonélvezeti jog sem terheli az ingatlant), a másik kiskorú gyermek az édesapjától ajándékozással szerezte a tulajdonjogot. Az ingatlan teljes mértékben tehermentes.
Ebben az esetben tudom igényelni a CSOK-ot bővítésre egyedül?
Köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:13

Kedves Andi!
Bővítés esetén az a feltétel, hogy az igénylőnek legalább 50% tulajdoni hányada legyen a bővítendő ingatlanban. Ha Önnek ez megvan, akkor a tulajdoni hányadra vonatkozó feltétel teljesül. Az információink szerint nem jelent problémát, hogy a fennmaradó tulajdonrész kiskorú gyermek tulajdonában van.

Tünde szerint:

2018-05-26 - 06:41

Szeretném megkérdezni, hogy nem tetőtér beépítéshez, hanem bővítéshez is igényelhető a csok? Sajnos a mi házunk olyan, hogy tetőtér nem építhető rá, de folytatólagosan tudnánk építeni. 5 gyerekünk van.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 07:03

Kedvese Tünde!
A CSOK meglévő lakóingatlan vízszintes irányban történő bővítéséhez (hozzáépítés) is igényelhető. A jogosultság további feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Tünde szerint:

2018-05-26 - 06:22

Bővíteni szeretnénk meglévő szoba-konyha részünket két kislányunknak egy-egy szobával. Férjem 39, én 44 éves vagyok, a lányok 8, 6 évesek. Hitelt nem tudunk felvenni, mert bar listán vagyunk, de szükség volna a bővítésre.
Segítséget kérnénk.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 06:36

Kedves Tünde!
Meglévő lakóingatlan legalább egy szobával történő bővítéséhez jogosultak lehetnek a CSOK-ra, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek. A BAR lista a támogatásra való jogosultságot nem zárja ki, ám a hitelfelvételt igen. Meghatározó, hogy mekkora összegű lenne a bővítés költségvetése. 2 gyermek után legfeljebb 1.430.000 Ft összegű CSOK igényelhető. A támogatás folyósítása utólag, készültségi foknak megfelelően történik. A bővítéshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
CSOK kérelmével a hitelintézetekhez fordulhat.

Roland szerint:

2018-05-17 - 04:36

Jó napot kívánok!
CSOK-ot szeretnénk kihasználni bővítéssel,ugyanis saját házunk már van, ami tehermentes. 1 szoba 16 m2 és 1 konyhából áll 12 m2. Szerkezete vályog, gázcsonk bent van az udvaron, csak lekötötték, mert akitől vettük az nem fizette. 2 lány gyermek van (9 illetve 2 éves) és még vállalnánk be még 1-et is. Már így is nagyon kicsi a ház és nagyon szeretnénk bővíteni a CSOK-kal.
A kérdéseim azok lennének, hogy igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot ebben az esetben vagy nem, illetve a bővítésnél önerő is kell?
Válaszát, segítségét előre is köszönöm szépen és mihamarabb várom

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-17 - 04:40

Kedves Roland!
Vályog ház csak akkor megfelelő, ha van vízszigetelés, a ház körül járda és csapadékvíz elvezetés, ezen felül az ingatlan megfelel a fenti bejegyzésben olvasható feltételeknek és az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek.
A bővítéshez költségvetést kell benyújtani a hitelintézet részére, s annak összegétől függ, hogy a támogatáson felül önerőre is szükség van-e.
Célszerű lenne valamely hitelintézetet személyesen felkeresniük, ahol pontos tájékoztatást kaphatnak a további részletek ismeretében!

Ria szerint:

2018-05-09 - 04:52

Egy szobával szeretnénk bővíteni ingatlanunkat (emeleti terasz beépítésével, új lakószobát szeretnénk építtetni). Jelenleg két gyermekünk van, harmadikat szeretnénk, nincs hitelünk.
Kérdéseim:
– Építési engedély köteles-e a terasz beépítése lakószobának? Feltételezem, hogy igen, a 155/2016. (VI.13.) kormányrendelet szerint.
– Él-e még az a feltétel, hogy az igénylők közül legalább az egyik szülőnek 40 év alatt kell lennie?
– Bővítéshez, mivel 3. gyermeket vállalnánk, ha jól értelmeztem a szabályokat, 2,2 M Ft. az igényelhető támogatás?
– Ha önhibánkon kívül nem tudjuk teljesíteni a vállalt gyermeket, vissza kell-e fizetni, és ha igen, milyen kamattal a támogatási összeget?
A választ előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-09 - 05:29

Kedves Ria!
Meglévő lakóépület átalakítása – így a terasz beépítése – CSOK szempontból nem minősül bővítésnek, így arra a támogatás sajnos nem vehető igénybe.
Megelőlegező CSOK igénylésénél a házastársak közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lenni a kérelem benyújtásakor. Ha nem teljesül a gyermekvállalás, a meg nem született gyermek után járó CSOK összegét – jelen esetben 770.000 Ft – a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat mértékével növelten szükséges visszafizetni. A visszafizetéssel kapcsolatban méltányossági kérelem benyújtható, amit a járási hivatal elbírál.
Bővítéshez 3 gyermek után 2,2M Ft CSOK igényelhető, ha legalább ekkora összegről szól a hitelintézet által elfogadott költségvetés.

Judit szerint:

2018-05-07 - 13:21

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
4 gyermekünk van. Kérdésem az lenne, megoszthatjuk-e a csok-ot.
Pl: a meglévő családi házunk bővítésére igénybe vennénk 1 gyermek után. Leendő új házunkra, ami újépítésű építtetett, a három gyermekre.
Jelenlegi házunknál a garázst szeretnénk szobává alakítani. Erre igénybe vehető-e a csok, tehát hasznos alapterület bővítésnek felel-e meg?
Köszönöm válaszukat.
Üdv.
Judit

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-07 - 13:24

Kedves Judit!
Meglévő épületrész – például terasz – szobává átalakítása a CSOK rendelet értelmében nem minősül bővítésnek, így arra a támogatás nem vehető igénybe.
Új ház építéséhez az alábbi feltételekkel igényelhető a 10 milliós CSOK.

Zsuzsanna szerint:

2018-04-27 - 14:43

Tisztelt Szakértő!
Padlástér beépítésre mekkora összeg igényelhető 3 gyermek esetén, ha már volt egy házasság és ott 2005-ben igénybe lett véve két gyerekre az 1,2 millió forint egy másik ingatlanra, amely már eladásra került! A harmadik gyermek a második házasságból van.
Milyen dokumentumok szükségesek a benyújtáshoz?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-28 - 04:09

Kedves Zsuzsanna!
Tetőtér-beépítéséhez 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető, melyet csökkenteni szükséges az előző házasságban igénybe vett támogatás felével, vagyis 600.000 Ft-tal, így 1,6M Ft CSOK-ra lehetnek jogosultak.
Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Laci szerint:

2018-04-27 - 14:42

Van egy 50 négyzetméteres háza a páromnak. Van három gyerekünk. Van bejelentett munkahelyem. Nincs adótartozásom. Bent van a víz a házban, de nincs rendesen kialakítva a fürdőszoba és bővíteni szeretnénk. Szocpollal ez lehetséges-e? Van spórolt pénzünk is. Muszáj-e ezt a bővítést vállalkozóval csináltatni vagy én elkezdhetem-e önerőből és milyen részletekben kapnám vissza a munkálatokhoz a csok összeget, ha elfogyna az önerőm?
Előre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-28 - 04:06

Kedves Laci!
A jogosultság alapfeltétele, hogy a CSOK igénybevételével bővíteni kívánt ingatlan rendelkezzen fürdőhelyiséggel, továbbá az ingatlanban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek kell rendelkeznie tulajdonrésszel. Ha a ház csak a párja nevén van, az sajnos nem elegendő a jogosultsághoz. A hitelintézet által elfogadott bővítési költségvetés legalább 70%-át számlával szükséges igazolni. A kedvezmény folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólag történik. A folyósítás üteme a konkrét ügylet ismeretében határozható meg.

Andrea szerint:

2018-04-27 - 06:26

Kedves Szakértő.
Egy gyerek után szeretnénk a CSOK-ot kihasználni. Meglévő ingatlant szeretnénk bővíteni. Milyen helységgel lehet és mekkora négyzetméter a bővítés? Elég saját tervrajz vagy építész által kell engedélyezteti. Ilyenkor, ha a számlák 70%-a megvan, személyesen is ellenőrzik vagy csak elég a számlákkal igazolni a felhasználást?
Köszönöm válaszát.
Üdv.
Andi

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-27 - 14:21

Kedves Andi!
Legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával történő bővítéshez vehető igénybe a CSOK.
Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
A jogosultsághoz nem elegendő a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-áról bemutatni a számlákat, az elért készültségi fokot a bank értékbecslője helyszíni szemle során ellenőrzi.

Judit szerint:

2018-04-26 - 06:08

2015-ben vettük meg a házunkat elég olcsón, mert faluban lakunk. 2 szoba van benne, de még egyet szeretnénk, mert már 2 gyerek van. Így is jár a csok, hogy már a nevünkön van a ház, de csak bővítenénk? Esetleg kell hozzá önerő, mert a bank 4,5 millióra úgysem értékelné, mivel faluban lakunk és ez egy hosszú parasztház, aminek a verandáját mi be is üvegeztük és félig felfalaztunk. Mi a verandából szeretnénk még egy szobát, hogy ne lógjon ki a ház vonalából. Ehhez kell építési engedély? 2 gyerekre mennyi járna bővítésre, ha egyáltalán jár?!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-26 - 14:11

Kedves Judit!
A meglévő épületrész szobává alakítása nem minősül bővítésnek a CSOK rendelet alapján, ezért erre a támogatás sajnos nem vehető fel.

Anita szerint:

2018-04-25 - 13:05

Egy szobával szeretnénk bővíteni a meglévő házat. 2 meglévő gyermek után járó csokot igénybe venni.
Kérdésem: A költségvetést ki csinálja? Az önerő erről függ. A bank utólag utal? Vagy előre? És ha felvesszük a csokot, akkor 10 évig valóban nem adható el az ingatlan?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 14:05

Kedves Anita!
A költségvetési formanyomtatványt Önök is kitölthetik a kapott ajánlatot alapján, illetve a kivitelező is kitöltheti. A bank készültségi fokkal arányosan, utólagosan folyósít. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a csokon és az esetleges hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakásbővítésre már felhasználta. A hitelintézet a készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint az előírt számlabemutatással ellenőrzi.
A CSOK igénybevételével bővített ingatlan is eladható 10 éven belül és a támogatás továbbvihető másik, az eladottnál nagyobb hasznos alapterületű lakóingatlanra az eladási ár továbbforgatásával.

Gyöngyi szerint:

2018-04-25 - 05:54

Szép napot!
Mi február 26-án adtuk be a papírjainkat bővítésre a takarékba. Április 11-én telefonáltak, hogy engedélyezték, megkapjuk! Azóta semmi….
Mikorra kellene aláírnunk a szerződést, a pénzintézetnek milyen határidőt kellene betartani?
A módosított bővítési csok vonatkozik-e ránk, vagy a régi? A takarék szerint a régi, de akkor már szerződni kellett volna? Lehet így kezdeni a bővítést, mert jönne a kivitelező?
Van-e valamilyen írásos dokumentáció a továbbiakról, ami egyértelmű határidőket adna?
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 06:12

Kedves Gyöngyi!
A kormányrendelet csak a CSOK elbírálásra vonatkozó határidőt szabja meg, az aláírásra, folyósításra vonatkozót nem. Javasoljuk, hogy az ügyben az érintett takarékkal vegyék fel a kapcsolatot.
Az értékbecslő helyszíni szemléjekor kell csak teljesülni annak a feltételnek, hogy nem lehet megkezdett a bővítés, tehát most már el lehet kezdeni a munkálatokat.

Zita szerint:

2018-04-24 - 15:24

Adott egy ingatlan ami a páromé. Nem vagyunk házasok. Nekem van három gyermekem. A gyerekek nem közösek. Az én nevemen szerepel már egy ingatlan. De most a párom házát szeretnénk bővíteni. A bővítéshez szeretném igénybe venni a CSOK-ot. Szükséges-e és ha igen, minimum milyen részben tulajdonosnak lennem az adott ingatlanban amire szeretném igényelni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 05:24

Kedves Zita!
A CSOK jogosultsághoz Önnek is szükséges tulajdonrésszel rendelkeznie a bővítendő ingatlanban. A tulajdoni arány mértéke nincs meghatározva, akár 1% is elegendő.

Anna szerint:

2018-04-21 - 05:36

Üdvözlöm!
Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy kis ház, amiben lakunk, de ez a ház a férjem anyja nevén van. Mi szeretnénk kibővíteni, amire már megkaptuk az engedélyt.
Azt szeretném kérdezni, hogy a bővítményre felvehetjük-e a csokot, ami a mi nevünkre fog kerülni?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-21 - 05:46

Kedves Anna!
A támogatással érintett lakásban az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén kettejüknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ennek a feltételnek már a kérelem benyújtásakor teljesülnie kell.

Lívia szerint:

2018-04-20 - 05:16

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnénk felvenni a csokot, a bővítésnek már neki álltunk! A 70%-ot a költségvetésről a fennmaradó munkálatokról kell bemutatni?
Mert hallottunk olyan hírt is, hogy az egészről kell, ami a bankban van, amikor felvettük a hitelt a bankban, de mi már neki álltunk a bővítésnek!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-20 - 14:22

Kedves Lívia!
A költségvetést a teljes bővítésről, s nem csak a hátralévő munkálatokról kell benyújtani. Számlával a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell igazolni.

László szerint:

2018-04-19 - 14:35

Jó napot!
Meglévő lakásunkat szeretném bővíteni, jelenleg szoba, konyha, fürdőszobából áll. Ehhez szeretnék az alapoktól építeni még plusz 1 szobát.
Érdeklődnék, hogy ebben az esetben CSOK igényelhető-e?
Ha igen, mi a menete, hogyan kerül az összeg kiutalásra?
A feltételek adottak.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-19 - 14:41

Kedves László!
A leírtak szerinti bővítéshez igényelhető a CSOK. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre használható fel.
A CSOK folyósítása lakás bővítése esetében a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és az esetlegesen felvételre kerülő hitelintézeti kölcsönön kívül önerejét a lakásbővítésre már felhasználta. A hitelintézet a készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a számlabemutatással ellenőrzi. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

István szerint:

2018-04-18 - 21:10

Tisztelt Hitelnet!
Telkemen van egy 87 m2 családi ház. Épülethez építenék kb. 100 m2 hasznos alapterületű építményt. Lenne egy közös fal az építmények között, tetőszerkezetet hosszabbítanám. Az új építményt alapoktól kezdve építeném, rendelkezni fog külön bejárattal és nem lesz átjárási lehetőség a régi építménnyel. Albetétesíteni szeretném, a régi építmény az egyik albetét, az új építmény a másik albetét lenne.
Ez az építkezés új ingatlan építésnek minősül, amelyre a 10M támogatás igényelhető?
Ez az építkezés bővítésnek minősül?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-19 - 14:51

Kedves István!
A leírtak szerint véleményünk szerint igényelhető lesz a 10M CSOK, amennyiben az építendő ingatlan meg fog felelni az új lakóházra vonatkozó követelményeknek is, melyeket IDE kattintva ismerhet meg. További információt e témában ITT talál.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA