Babaváró támogatás, hitel fiatal házasok részére - Hitelnet.hu

Babaváró támogatás, hitel fiatal házasok részére

Babaváró támogatás címmel a mai napon (2019. március 13.) megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

A babaváró támogatás részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

kalkulátor

Hitelkalkulátor

Számoljon hitelkalkulátorunkkal, tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Az igénybevétel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
  o külföldi TB jogviszonya van

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • A negatív KHR információ kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet. Fontos kiemelni, hogy az özvegység ebben a helyzetben nem számít korábbi házasságnak. Akinek tehát meghalt a házastársa, az „első házasnak” számít e támogatás szempontjából.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Férfiak és elváltak is jogosultak lehetnek rá

A mostani bejelentés alapján férfiak is jogosultak lehetnek a fiatal házasok gyermekvállalási támogatására és nem számít az sem, ha mindkét házastárs elvált, ha korábban nem született gyermekük. Ha tehát még sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban házasok voltak, igénybe vehetik a 10 millió forintos kamatmentes támogatást.

Amennyiben azonban valamelyik félnek született már gyermeke, akkor legalább az egyik félnél feltétel, hogy az első házasságában éljen. Így például, ha egy 40 év alatti, elvált, gyermekes nő ismét férjhez megy egy első házasságát kötő férfihez, akkor ők jogosultak lehetnek a támogatásra. A kölcsönt a házaspár minden esetben közösen veszi fel és közösen törleszti.

Életkori megkötés

A 18 és 40 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek, a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, a törlesztő részlet fizetését pedig felfüggesztik 3 évre. A második gyerek születésénél további 3 évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Mikortól igényelhető?

A maximum 10 milliós forint összegű, kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól lesz elérhető és e támogatási formát 2022 végéig lehet majd kihasználni.

Kérdése van? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Utolsó módosítás: 2019. március 25. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Alexandra szerint:

2019-03-24 - 23:51

Tiszteletem.
Ismét Alexandra vagyok. NEM töltöttem be a 41-et. Sajnos rosszul írtam a dátumot. 2019 január 12-én voltam 40.
Kérem tisztelettel újra a válaszadást a kérdéseimre.
Üdv.
Alexandra

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-25 - 08:40

Kedves Alexandra!
Amennyiben a további személyi feltételeknek is megfelelnek – fenti bejegyzésünkben olvasható – igényelhetik a kölcsönt, ami egy gyermek 5 éven belüli születése esetén már kamatmentes marad a teljes futamidőre. Mivel az erre vonatkozó hiteltermékeket a bankok még nem dolgozták ki, ezért a termék további jellemzőiről (minimum futamidő) ezt követően tudunk majd csak pontos felvilágosítást adni. A kölcsön szabad felhasználású, tehát elvileg – megfelelő jövedelemfedezettség esetén – hitelkiváltásra is felhasználható lehet.

Izabella79 szerint:

2019-03-23 - 22:55

T. szakértő!
Amennyiben a feleség 40. életévét töltötte be 2019-ben, úgy igényelhető a hitel tárgyév júliusától? Amennyiben 5 éven belül megszületik az első gyermek, úgy jogosultságunk megmarad a kedvező feltételekkel?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 23:00

Kedves Izabella79!
A kérelem benyújtására jogosultak lehetnek mindaddig, amíg a feleség be nem tölti a 41. életévét.
Ha 5 éven belül legalább egy gyermek születik, akkor a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes.

Alexandra szerint:

2019-03-22 - 19:46

Üdvözletem!
Érdeklődnék. Helyzetünk a következő: első házassága a férjemnek is és nekem is a jelenlegi, amiben együtt élünk. A férjem 43 éves, gyermektelen. 1.5 év folyamatos munkaviszony. Nincs semmilyen tartozása vagy hitele. Én 2018. január 12-én betöltöttem a 40. évemet, gyermektelen vagyok 4 év folyamatos munkaviszonnyal. Van egy 4 év futamidejű 2,4 milliós szabad felhasználású személyi kölcsönöm az egyik banknál. Szeretnénk egy gyermeket (csak egyet a koromból kifolyólag). Régi, erősen felújításra szoruló házat tudtunk megvenni saját erőből.
A személyi kölcsönöm a tető felújításához kellett.
Az érdekelne, hogy mik a lehetőségeink a babaváró támogatás keretein belül. Kaphatunk-e kamatmentes kölcsönt? Mennyi a minimum és a maximum amit kaphatunk és milyen futamidővel? Kiválthatom-e a meglévő személyi kölcsönömet vele?
Előre is köszönöm a válaszát.
Tisztelettel: Alexandra

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-24 - 23:45

Kedves Alexandra!
Mivel Ön a leírtak alapján betöltötte a 41. életévét, ezért a Babaváró támogatás keretein belül sajnos nem lesz lehetőségük hitelfelvételre.

Andrea szerint:

2019-03-22 - 10:19

Üdvözlöm!
Minden feltétel vonatkozik ránk, kivetel az, hogy a KHR-ben nyilván vagyunk tartva. A hitelünkből meg 16 év van hátra.
Igénybe tudjuk venni így lakáshitel törlesztésére a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 10:46

Kedves Andrea!
Kizárólag a negatív tartalmú KHR információ (hátralékos tartozás legalább a minimálbér összegében, folyamatosan több mint 90 napon át) zárja ki a babaváró támogatásra való jogosultságot.

Péter szerint:

2019-03-22 - 09:30

Tisztelt Hitelnet!
Az után érdeklődnék, hogy mivel a munkaviszony után (illetve, gyermek születése utáni időszakban), a Gyed és az azt követő Gyes alatti időszakban a TB jogviszony fennáll, ez is beleszámít-e a fent említett “minimum 3 éve, folyamatosan:
o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik” fogalomkörébe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 11:00

Kedves Péter!
A gyed, gyes ideje alatt fennálló munkaviszony is megfelelő a jogosultsághoz.

Zsuzsa szerint:

2019-03-22 - 08:45

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, ha a párom nem fizet Tb-t, nincs bejelentett munkehelye, de az én munkahelyem több mit 16 éve megvan és jóval a minimálbér felett vagyok bejelentve, így is fel tudjuk venni a kölcsönt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 11:03

Kedves Zsuzsa!
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább az egyik fél rendelkezik a 3 éves munkaviszonnyal.

Attila szerint:

2019-03-21 - 20:50

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy egy gyerekre lehet babaváró támogatást igényelni a 10 milliónak csak az 1/3-t, amit nem kell majd visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 12:22

Kedves Attila!
Egy 2019. július 1. után, de 5 éven belül születendő gyermek esetén nincsen tartozáselengedés. Ebben az esetben a felvett 10 millió forintos kölcsön kamatmentesen fizethető vissza.

Beatrix szerint:

2019-03-21 - 17:20

Tisztelt Hitelnet!
Nekem van egy meglévő hitelem, amely havi 21.000 Ft. Nem szerepelek negatív KHR listán. Ez kizáró ok, hogy igényeljem ezt a 10 millió forintos első házasság hitelt? Vagy y esetleg kiváltható ezzel a hitellel?
Köszönettel.
Beatrix

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:05

Kedves Beatrix!
Megfelelő jövedelemfedezettség esetén a meglévő hitel nem zárja ki a babaváró támogatásra való jogosultságot.

Albina szerint:

2019-03-21 - 13:02

Kedves Szakértő!
Érdeklődni szeretnék a Babaváró Támogatással kapcsolatban. Leírom a jelenlegi helyzetünket, majd utána teszem fel a kérdésemet.
Tehát jelenleg a párommal még nem vagyunk házasok és nem is voltunk soha házasok senki mással, viszont 1 közös gyermekünk már van. A párom évek óta küldföldön dolgozik (magyar állampolgár), mi viszont látogatjuk csak őt, mi Magyarországon élünk.
Így tehát a kérdésem az lenne, hogy ha összeházasodunk és tervezünk még gyereket, akkor mi is jogosultak lehetünk a babaváró támagatásra? Csak neki van 3 éves folyamatos TB jogviszonya külföldről.
Válaszát előre is köszönöm!
Köszönettel:
Albina

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:53

Kedves Albina!
Feltétel, hogy mindkét házasfél rendelkezzen magyarországi lakcímmel. A 3 éves TB jogviszonyt elég egyiküknek igazolni. Külföldi munkaviszony is elfogadható. Amennyiben ezek és a fenti bejegyzésben írt feltételek teljesülnek igényelhető a kölcsön. Legalább 1 gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel kamatmentes lenne.

Melinda szerint:

2019-03-21 - 11:36

Én és a párom is betöltöttük a 41. évet és májusban fogunk összeházasodni. Mindkettőnknek ez lesz az első házassága és egyikünknek sem született még gyermeke. A férjem igényelheti majd a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 13:58

Kedves Melinda!
A babaváró támogatásra a házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, ha a feleség még nem töltötte be a 41. életévét. A leírt esetben sajnos nem lesz igénybe vehető a hitel.

Adrienn szerint:

2019-03-21 - 10:28

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném megtudni, hogy ha július elött már beadjuk az igényt és minden elbírálásnak megfelelünk, milyen hamar számíthatunk az összeg folyósítására?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 14:03

Kedves Adrienn!
A hitelkérelemet július előtt nem fogják tudni beadni, mivel a támogatás nyújtását szabályozó rendelet július elsején lép hatályba.

Viki szerint:

2019-03-21 - 10:19

Nem elég, hogy ha csak az egyik fél nem szerepel a KHR listán? A CSOK-nál lehetnek KHR-esek, itt miért vonatkozik mindkét félre? Nem igazságos ez a megkülönböztetés, hiszen az emberek nagy százalékát érinti, ugyanis a svájci frank miatt sok család bedőlt! Inkább a vállalt gyerek nem megszületését szigorítanám meg, mert így olyanok is igénylik, akik nem is terveznek családot, és inkább segíteném azokat, akik valóban szeretnének! Nekünk nemsokára megszületik az első babánk és tervezünk még. Fel szeretnénk venni a hitelt, de a férjem szerepel a KHR-ben, így mi elesünk tőle? 🙁 🙁

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-22 - 14:06

Kedves Viki!
Mivel ez a termék mindaddig, amíg a 3. gyermek meg nem születik hitel, és nem támogatás, ezért a hitelintézetek vizsgálni fogják az igénylő házaspár mindkét tagjának KHR státuszát. A negatív információ bármelyik fél részéről sajnos kizáró ok.

Ildikó szerint:

2019-03-21 - 08:43

Érdekelne, hogy ha nem házas valaki, csak éllettársi kapcsolatban van, akkor semmiképp nem jogosult a támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 08:55

Kedves Ildikó!
Ennél a támogatási formánál alapfeltétel a házastársi kapcsolat.

Eszter szerint:

2019-03-19 - 22:27

Tisztelt Hölgyem/Uram,
Azt szeretném megtudni, hogy abban az esetben, ha igénybe vesszük a babaváró támogatást, a most egy hónapos gyermekem betudható első gyereknek, vagy további gyermekek születésével válunk jogosulttá a kedvezményekre?
Segítségét és válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Eszter

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:01

Kedves Eszter!
A támogatás szempontjából csak a 2019 júliusától született gyermekek lesznek figyelembe vehetők, így további gyermekek születésével válhatnak jogosulttá a kedvezményekre.

Noémi szerint:

2019-03-19 - 21:18

Jó estét!
Az lenne a kérdésem, hogy a hároméves munkaviszony egy munkahelyen kell lennie és 8 órás bejelentés kötelező?
A választ köszönöm szépen! 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 22:02

Kedves Noémi!
A 3 éves munkaviszonynak nem szükséges ugyanazon munkahelyről meglenni. Részmunkaidős bejelentés esetén is fennáll a támogatáshoz szükséges TB jogviszony.

Kati szerint:

2019-03-19 - 14:31

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, lehetséges-e olyan, hogy nekünk nem kellene 10 millió forint, hanem kevesebbet vennénk igénybe, ilyet lehet? Ha igen, ebben az esetben is csak a 3. gyermek születése után engedik el a felvett teljes hitelösszeget? Olyan opció nincs, hogy 2 gyermek vállalásával, kevesebb összeget felvéve szintén elengedik a teljesen felvett hitelt?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:49

Kedves Kati!
2 gyermek születése esetén ugyanúgy a fennálló tőketartozás 30%-a kerül elengedésre.

Krisztina szerint:

2019-03-19 - 13:23

Én úgy megörültem ennék a támogatásnak, de mindhiába. Kérdezem én, aki ebből szeretné a hiteleit kiváltani, azt miért nem engedik? Miért kell egy támogatásnál a KHR-t nézni? Ezzel megint a középkategória járt jól. Nekem kb. 1 millió Ft tartozásom van, ez miatt vagyok KHR-en és én ebből rendeztem volna, hogy lekerüljek a KHR-ről. Ezt jól kitaláltak megint.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:47

Kedves Krisztina!
Ez a termék mindaddig kölcsön, amíg a 3 gyermek nem születik meg, ezért kötelező a KHR vizsgálat.

Szilvi szerint:

2019-03-19 - 12:51

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy ha a házastársak közül csak az egyik fél szerepel a KHR listán, de nem annak a nevére lenne felvéve a hitel, akkor megadják vagy akkor sem?
Köszönettel: Szilvi

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:45

Kedves Szilvi!
A házastársak csak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a kölcsönfelvételre, így feltétel, hogy egyik fél sem szerepelhet negatív információval a KHR-ben.

János szerint:

2019-03-19 - 11:26

Tisztelt Hitelnet!
Nekünk július után fog születni a 2. gyermekünk, ami a babaváró támogatás szempontjából az első lesz, ha megigényeljük és megkapjuk a támogatást. Azt jól értelmezem, hogy amint megszületik a gyermek, 3 évre felfüggesztik a hitel törlesztésének visszafizetését, és a 3 év leteltével kell folytatni ugyanúgy kamatmentesen a fennmaradó tartozás törlesztését, amennyiben nem született meg a 2. Gyermek, mert ugye akkor megint újraindul a 3 év?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:40

Kedves János!
Ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, akkor már a várandósság 12. hetének betöltése után is kérhető a törlesztés szüneteltetése. A második gyermek születésével (illetve a várandósság 12. hetének betöltésével) újra további 3 évig szüneteltethető a törlesztés.

Judit szerint:

2019-03-19 - 08:49

Amennyiben 2019 áprilisában megszületik az első gyermek (további jogosultsági feltétel fennáll), akkor a majdan megszületendő második gyermek esetében jogosult-e a babaváró támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:33

Kedves Judit!
Ha a fenti bejegyzésben szereplő jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a kamattámogatott kölcsön. A kamatmentesség és támogatás szempontjából azonban csak a 2019. július 1. után születendő gyermek lesz figyelembe vehető.

Nóra szerint:

2019-03-19 - 06:56

Tisztelt Szakértők!
23 éves vagyok, vőlegényemmel hamarosan megházasodunk. Mindketten dolgoztunk, határozatlan idejű szerződésünk van.
Kérdésem az lenne, hogy TB biztosítottnak számítottam, amikor szakmai szakiskolám végeztem? 2015-ben kezdtem el? 2018-ban végeztem. 2017-ben kezdtem el dolgozni.
A TAJ nyilvántartás alapján fel van sorolva a TB biztosítási időszakok. Magyarán amit az Oktatási hivatal jelentett TB biztosítás is beleszámít az előírt 3 évbe?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 21:16

Kedves Nóra!
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzésben végzett tanulmányok számítanak bele a 3 évbe.

Zsolt szerint:

2019-03-18 - 22:35

Jó estét!
Érdekelne, hogy ha van személyi kölcsönöm, igényelhetem a maximum 10 milliót, ha ebből a hitelemet is kiváltom?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:20

Kedves Zsolt!
A hitel szabad felhasználású, tehát hitelkiváltásra is felhasználható megfelelő jövedelemfedezettség esetén.

Klaudia szerint:

2019-03-18 - 19:31

Tisztelt Hitelnet!
Elég szélsőséges kérdés, és nem vagyok az egész hiteltémában érintett sem, viszont érdekel – nem tértek ki sehol rá -, hogy abban az esetben, ha születik/nek gyermek/ek, de sajnálatos úton meghal, abban az esetben hogyan zajlik a továbbiakban a törlesztés? Hiszen az is önhibán kívül esik, mint az is, ha nem sikerül megfogannia.
Elnézést, ha felkavaró esetleg a kérdésem, viszont nem láttam erről a helyzetről semmit írva, így érdekelt 🙂
Válaszukat köszönöm,
Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:29

Kedves Klaudia!
A babaváró támogatás alkalmazásában gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől (a továbbiakban: magzat), valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek.

Krisztián szerint:

2019-03-18 - 19:23

Ha jól értem, akkor ha az első gyermek megszületik öt éven belül, akkor a kamatmentesség a teljes 20 évre fixálva van. A további két gyermek megszületését már az elengedéssel ösztönzik csak? Ha nem így van, akkor mennyi idő van a másik két gyermek megszületésére?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:32

Kedves Krisztián!
Csak az első gyermek születése kötött időhöz (5 év). A további gyermekek születése a tartozás csökkentését eredményezi.

Péter szerint:

2019-03-18 - 14:52

Tisztelt Hitelnet!!
A párommal augusztusra várjuk a babát. A feleségem munkaviszonya 2019. június 30-val szűnik meg, mivel határozott idejű szerződése van.
A kérdésem, hogy a munkaviszony megszűnése befolyásolja-e a hitel felvételét? Nekem megvan a 3 éves folyamatos munkaviszonyom.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 22:51

Kedves Péter!
Adott esetben csak az Ön jövedelmét tudják figyelembe venni a bankok hitelbírálat során. Az Ön igazolt nettó jövedelmétől, a felvenni kívánt hitel havi törlesztő részletétől és az esetlegesen már meglévő hiteltörlesztéseik összegétől függően egy jövedelemmel is vehető fel lakáshitel. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Vanessza szerint:

2019-03-18 - 14:45

Kedves Hitelnet!
A férjemmel igénybe szeretnénk venni a támogatást, azonban lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban.
A folyamatos TB támogatás mind a kettőnknél fennáll, viszont én középfokú tanulmányaim befejezését követően helyezkedtem el a munkahelyemen és júliusban GYES-re leszek jogosult, az első gyermekünk születése miatt. Kizáró ok lehet, hogy nekem nincs meg a 3 éves felsőoktatási jogviszonyom/munkaviszonyom, de a férjemnek megvan? Van rá lehetőség, hogy hitelbírálatnál az ő jövedelme legyen mérvadó és az enyém a kiegészítő?
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 22:53

Kedves Vanessza!
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább az egyikük rendelkezik a 3 éves munkaviszonnyal. Férje önálló jövedelme mellett a gyes kiegészítő jövedelemként vehető figyelembe.

Röné szerint:

2019-03-18 - 14:07

Tisztelt Hitelnet!
Meddőségi kezelés alatt állunk. Így is igényelhetjük a támogatást?
Köszönettel: Röné

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:08

Kedves Röné!
A támogatás ez esetben is igényelhető. A gyermekvállalás esetleges nem teljesülése esetén azonban a visszafizetés alól méltányossági felmentés nem engedélyezhető, ha az egészségügyi szolgáltató által kiállított igazoláson a gyermekvállalást kizáró ok megállapításának időpontja korábbi, mint a támogatás igénybevételének dátuma.

Eszter szerint:

2019-03-18 - 13:19

Tisztelt Hitelnet!
2017-ben határozott idejű munkaviszonyból mentem szülni és ez a munkaviszony a gyed alatt 2018 májusában megszűnt. Előtte folyamatos munkaviszony volt hét éven át. Gyedem ez év nyarán fog megszűnni.
Így megvan a három év munkaviszonyom?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:38

Kedves Eszter!
Mivel a határozott idejű munkaviszonya időközben megszűnt, ezért a TB jogviszonya jelenleg nem áll fenn. Így jelenleg sajnos nem rendelkezik a 3 éves TB jogviszonnyal.

László szerint:

2019-03-18 - 12:33

Ha a törvény hatályba lépése előtt már van egy gyermekünk, és 2019. július elsejét követően születik a második gyermekünk, akkor jár a 30%-os jóváírás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:42

Kedves László!
Fenti esetben a 30%-os tartozáselengedés sajnos nem jár. A támogatás szempontjából csak a 2019. július 1. után született gyermekek vehetők figyelembe.

Vivien szerint:

2019-03-18 - 12:23

Kedves Hitelnet!
Ha férjem KHR listán szerepelt, de időközben ki lett fizetve minden tartozás, az is kizáró ok a gyermekvállalási hitemfelvételre? Illetve, egyéni vállalkozók is felvehetik? Valamint még az lenne a kérdésem, hogy bűntetett előélettel rendelkező férj, de fel lett mentve az is kizáró tényező?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:46

Kedves Vivien!
A negatív KHR információ – aktív, passzív – egyaránt kizáró okot jelent. A támogatásra egyéni vállalkozók is jogosultak lehetnek a 3 éves TB jogviszony megléte esetén. Ha a házaspár bármely tagja a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült, akkor jogosult lehet az igénybevételre.

Mónika szerint:

2019-03-18 - 09:10

Tisztelt Netbank.
Párommal szeretnénk igénybe venni a babaváró támogatást. Az lenne a kérdésem, hogy ha már a Csok-ot igénybe vettük, ez a kettő kizárhatja egymást? Esetleg elutasíthatják a babaváró iránti kérelmet? Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:18

Kedves Mónika!
A kétféle támogatás nem zárja ki egymást.

Noémi szerint:

2019-03-18 - 06:49

Tisztelt Hitelnet!
Most olvasgattam hozzászólásokat, házasok vagyunk, van egy kislányunk, munkaviszonyunk van, de megszakítással, de 1 hónapnál nem több, ez is rendben részünkről.
Kérdésem, hogy hitelemet váltanám ki szabad felhasználású ház hitel, és személyi hitel, ugyanaz a bank, ha felvennénk és kifizetnénk hiteleinket, és csak babaváró lenne, de mi 2 gyerkőcöt vállalnánk be, akkor mennyi maradna fent, amit törleszteni kellenne? 30:/:?
Ez nem tiszta nekem, ha van NAV tartozás, kiegyenlítetem hitelkérem előtt, az megfelelö?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:17

Kedves Noémi!
Előre sajnos nem tudjuk megmondani, hogy mekkora összeg maradna fel a tartozás 30%-ának elenedése után, mert az függ attól, hogy a hitelfelvélelt köveőten mennyi idő után születik meg a 2. gyermek.
A NAV tartozás kiegyenlítése után jogosultak lehetnek az igénybevételre.

Margó szerint:

2019-03-17 - 22:00

Tisztelt Hitelnet!
Nekem egy kérdésem lenne. Mi van akkor, ha csak 2 gyermek születik meg? Mennyi összeget kell visszafizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:13

Kedves Margó!
A 2. gyermek születésekor az aktuális tőketartozás 30%-át elengdi a bank, a fennmaradó összeg pedig tovább törleszthető kamatmentesen.

Geri szerint:

2019-03-17 - 19:52

Tisztelt szakértő!
Érdeklődnék, hogy az anyukánál a Csed vagy Gyed (100.000 feletti nettó összegről van szó) minek számít a hitelbírálatnál? A munkaviszony él, de bért nyilván nem kap az anyuka.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:11

Kedves Geri!
A gyed, csed összege önálló jövedelemként nem, de az adós önálló jövedelme mellett kiegészítő jövedelemként figyelembe vehető.

Szabolcs szerint:

2019-03-17 - 19:44

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró támogatás feltételeinek megfelelünk. Mégis foglalkoztat egy kérdés. Van egy meglévő gyermekünk és a jövőben még egyet szeretnénk. (2-3 éven belül)
Új lakást vásárolnánk. Az önerő mellé kell még 15 millió hitel. Akkor ez így kombinálható?
1. 10 millió babaváró támogatás (Hitel)
2. 2.6 millió CSOK (visssza nem térítendő támogatás, vállalt gyerekre)
3. 2.4 millió CSOK hitel
Ha ez így lehetséges, akkor meglepően alacsony lenne a hitelek törlesztő részlete, még akkor is, ha 20 év adósságról beszélünk. (Gyakorlatilag ez már akár 200 ezer nettó fizetésből is megvalósítható!)
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-19 - 23:16

Kedves Szabolcs!
Az Ön által leírtaknak megfelelően működhet a lakásvásárlás, ha valamennyi jogosultsági feltétel fennáll. Az új lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

Anita szerint:

2019-03-17 - 19:27

Üdvözlöm!
A leírásban többször szerepel a MAXIMUM 10 millió forintos támogatás kifejezés (amennyiben minden szempontnak megfelelnek a házasok). Érdeklődnék, hogy mi alapján döntik el, hogy egyes pároknak jár a teljes 10 milliós összeg, egyes pároknak meg csak x millió járhat. Ezt figyelembe véve a felvehető minimum összeget is fel kellene tüntetni.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 14:05

Kedves Anita!
Az egyes házaspárok által elérhető hitelösszeget saját hiteligényük, valamint a hitelbírálat, jövedelemvizsgálat alapján vállalható havi törlesztő részlet összege határozza meg. Ez tehát egyedileg adható meg, ismerve a házastársak figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmének összegét, valamint meglévő havi törlesztési kötelezettségeiket.

Barbara szerint:

2019-03-17 - 18:09

Amennyiben a fiatal házastársak már igényelték a CSOK 2 gyermekes használt lakására vonatkozó gyermekvállalási hitelét, jogosultak lehetnek a babaváró hitelre is?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:59

Kedves Barbara!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.

Júlia szerint:

2019-03-17 - 17:32

Kedves Hitelenet!
Az lenne a kérdésem, hogy jogosult lehetek-e a babaváró támogatásra, ha két éves küldöldi munkaviszonyom van, viszont a TB támogatásom már van három éves. Mindenhol Tb jogviszonyt olvasok, hogy ennek kell meglennie, ami nekem megvan, de a munkaviszonyom csupán két éve folyamatos.
Előre is köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:59

Kedves Júlia!
A társadalombiztosítási jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. Ha valóban 3 éves TB jogviszonya van, úgy jogosult lehet a hiteligénylésre. Erről pontos felvilágosítást a hazai, illetve külföldi egészségbiztosító tud adni.

Brigi szerint:

2019-03-17 - 14:45

Tisztelt ügyintéző!
Július 1. előtt megházasodunk, akkor már nem vehetjük igénybe a támogatást?
Személyi kölcsönöm van, az befolyásolja a hitelbírálatot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:51

Kedves Brigi!
A házasságkötés időpontja nem meghatározó, lényeg, hogy házasok legyenek a hitelkérelem benyújtásakor.
A személyi kölcsön után fizetendő törlesztő részlet összegét figyelembe kell venni a jövedelemvizsgálat, hitelbírálat során.

Bernadett szerint:

2019-03-16 - 20:20

Tisztelt hitelnet.hu!
A hitel jelzálog alapú, tehát ingatlan vásárláshoz kötött?
1 gyermek születése “kötelező”?
A főállású KATA-s munkaviszony illetve a 6 órás alkalmazotti jogviszony is elfogadható?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:31

Kedves Bernadett!
A hitel szabadon felhasználható. Nem kell hozzá ingatlanfedezetet bevonni.
Legalább 1 gyermek szükséges ahhoz, hogy kamatmentessé váljon a kölcsön.
A főállású KATA vállalkozói jogviszony és a részmunkaidős munkaviszony is elfogadható.

Ági szerint:

2019-03-16 - 19:16

Tisztelt Hitelnet.hu!
Nekem idén májusban lesz meg a 3 éves munkaviszonyom. Igaz közben igényeltem 15 nap álláskeresési járulékot, de “hézagmentes” volt a munkaváltás, így rendben van?
Jelenleg babát várunk, ősszel érkezik. Ha márciustól folyamatos táppénzen vagyok, így is igényelhetem a babaváró támogatást, ha nem dolgozok végig májusig, mire meg lenne a 3 évem?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:27

Kedves Ági!
Ha a munkaviszonya nem fog megszűnni, akkor megfelelő lesz a jogosultsághoz.

Mária szerint:

2019-03-16 - 17:12

Jó napot!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Nem egyértelmű, hogy ahhoz, hogy kamatmentes legyen a hitel 1 gyermek is elegendő, akkor is ha nem lesz több? Nem feltétel a gyerekek száma a felvételhez? A gyerekek száma befolyásol valamit?
Köszönöm a választ!
Mária

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:23

Kedves Mária!
A kamatmentességhez már elegendő, ha 1 gyermek születik 5 éven belül. A további gyermekek száma a tartozáselengedés mértékénél játszik szerepet.

Nikolett szerint:

2019-03-16 - 17:10

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy friss házasok is felvehetik-e a kölcsönt? A házasságkötéstől mennyi időnek kell eltelnie, hogy fel lehessen venni a 10 millió forintot? A házastársak lakcímének a 10 millió Ft felvételekor ugyanarra a lakcímre kell szólnia? A férj jövedelemterhelhetőségét is vizsgálják? A férjet kötelező bevonni adóstársként vagy felveheti a feleség egyedüli adósként?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:18

Kedves Nikolett!
A házasságkötés időtartamára vonatkozó megkötés nincsen. Feltétel, hogy a hitelkérelem benyújtásakor a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. A közös lakcím nem feltétel, de mindkét fél részéről a magyarországi lakcím követelmény. Az igénylés együttes igénylőként lehetséges, feleség-férj jövedelemterhelhetőségét együttesen vizsgálják. A feleség egyedül nem veheti fel a kölcsönt, a férjet kötelező bevonni adóstársként.

Tünde szerint:

2019-03-16 - 14:33

Üdvözlöm.
Jelenleg van jelzáloghitelünk fix 10 futamidővel 20 évre, de nem lakáscélú. A havi törlesztője pont belefér a jövedelmünkbe.
Van rá lehetőség, hogy lecseréljük erre a babaváró hitelre? Mert ennek kevesebb lenne akkor a havi törlesztője.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:13

Kedves Tünde!
A babaváró támogatás szabad felhasználású hitel, tehát hitelkiváltásra is felhasználhatják, ha teljesülnek a jogosultsági feltételek.

Tamás szerint:

2019-03-16 - 13:15

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdeklődnék, hogy a már meglévő 1 gyermek, aki 3. évét tölti március 28.-án is beleszámít a 30%-os visszafizetési kitételekbe a jelenleg 17-18. hetében lévő magzat mellett, aki augusztusban születik, vagy a már meglévő nem, mivel ez évi a törvény!?
A visszafizetés havi összegét a bank határozza meg, vagy erre is van szabályzat? Azt láttam csak, hogy az összeg nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot, ezen belül bármennyi lehet!?
Követelmény a házastársi viszony vagy élettársi kapcsolat is elég a hitel igényléséhez a már meglévő közös gyermekkel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:07

Kedves Tamás!
A már meglévő 1 gyermek a támogatásnál sajnos nem vehető figyelembe, mivel 2019. július előtti születésű.
A törlesztésre vonatkozó szabályokat még nem ismerjük.
Élettársi kapcsolat nem elegendő az igényléshez, alapfeltétel a házastársi kapcsolat.

Krisztina szerint:

2019-03-16 - 12:04

Mi a helyzet azokkal, akiknek van már 1 gyermeke és a gyermek apjával él élettársi viszonyban és összeházasodnak. Ott a meglévő 1 gyermeken kívül kell vállalni még 3-at, hogy elengedjék a hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:04

Kedves Krisztina!
A jogosultsághoz összeg kell házasodni és mivel csak a 2019. júliustól született gyermekek vehetők figyelembe a támogatásnál, ezért ahhoz, hogy a teljes kölcsönösszeget elengdjék majd Önöknek, további 3 gyermeket kellene vállalniuk.

Renáta szerint:

2019-03-16 - 11:10

Tisztelt hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy a párommal szeretnénk igénybe venni a babaváró támogatást. Ha esetleg már a csok-ot igénybe vettük, az jelenthet valami problémát a hitelelbírálással kapcsolatban? Elutasíthatják a babaváró támogatást arra hivatkotva, hogy már a csok-ot igénybe vettük?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:03

Kedves Renáta!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.

Anna szerint:

2019-03-16 - 11:05

Kedves Hitelnet.
Márciusban leszek 41 éves, férjem viszont 39 lesz ebben az évben. Mindketten megfelelünk a többi kritériumnak.
Vajon mi felvehetjük-e?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:02

Kedves Anna!
Jogosultsági feltétel, hogy a feleség nem töltheti be a 41. életévét a kölcsönkérelem benyújtásakor. Ha Ön márciusban lesz 41 éves, sajnos nem lesznek jogosultak az igénylésre.

Tamás szerint:

2019-03-16 - 10:37

Tisztelt Hitelnet!
A párom szerepel a negatív KHR-ben, de vagyonnyitakozat esetén Én igényelhetem-e a babavaró hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 13:00

Kedves Tamás!
A támogatásnak éppen az a lényege, hogy házaspárok vehetik igénybe, így véleményünk szerint vagyonnyilatkozattal sem hagyható ki a házastárs a hitelből.

Mariann szerint:

2019-03-16 - 08:06

Tisztelt Hitelnet!
Abban az esetben, ha van egy 3 éves és egy 3 hónapos gyermekem és tervezünk egy 3. Gyermeket, de most márciusban töltöm be a 40. életévem, igényelhetjük-e a 3. Gyermekre a babaváró támogatást? Számunkra az életkori megkötés nem egyértelmű, kire vonatkozik a 41. életév?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:54

Kedves Mariann!
A kölcsönre jogosultak lehetnek mindaddig, amíg Ön be nem tölti a 41. életévét. A támogatás szempontjából azonban csak a 2019. július 1-től született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Ágnes szerint:

2019-03-15 - 23:09

Tisztelt ügyintéző!
A párommal első házasságunkban élünk. Egy gyermekünk van és második babánkkal 16 hetes terhes vagyok.
Jogosultak vagyunk a támogatásra vagy ilyen esetben nem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:48

Kedves Ágnes!
A leírta alapján igényelhető a kölcsön, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. A kedvezmények szempontjából azonban csak a 2019. júliustól született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Ivett szerint:

2019-03-15 - 21:33

Ha én 3 éve házasságban élek a férjemmel, mindkettőnknek első házasság, és 2 éve született meg az első gyermekünk, akkor a meglévő gyermekünk ő beleszámit a kedvezménybe, vagy csak a hitelfelvétel után született gyermekek? Semmifèle támogatást nem vettünk még igénybe a meglévő gyermekünkre!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:47

Kedves Ivett!
A babaváró kamattámogatott kölcsön esetében csak a 2019. júliustól született gyermekek vehetők figyelembe.

P-né szerint:

2019-03-15 - 20:46

Kérdésem volna: A törvényt olvasva nem található az, hogy ez szabad felhasználású kölcsön, helyette a 21. paragrafus (1) bekezdése azt írja: a támogatást “A fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni” Aki ezt igényelni akarja, annak már rendelkeznie kell hitellel? Ha nincs még hitele, akkor milyen kölcsön csökkentésére használja fel?
Köszönöm, ha választ tudnak adni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:45

Kedves Asszonyom!
A babaváró támogatás keretében felvett kamattámogatott kölcsönről van szó az idézett szövegben.

Gábor szerint:

2019-03-15 - 19:32

A párom (hölgy tagja) megváltozott munkaképességű, az egészségkárosodása 53% (rehab ellátott).
Az lenne a kérdésem, hogy így is igényelheti a babaváró támogatást? Vagy mivel nekem nincs ilyen gondom, akkor jobb ha én (férfi tag) igénylem a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:37

Kedves Gábor!
A támogatásra együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek teljesülnek.

Balázs szerint:

2019-03-15 - 18:09

Tisztelt Hitelnet!
Jól értem, hogy aki akár 1 gyermeket szeretne, az Ő részére is kamatmentes marad mindvégig a kölcsön?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:33

Kedves Balázs!
Igen, ha legalább egy gyermek születik 5 éven belül, akkor a kölcsön már a futamidő végéig kamatmentes.

Nóra szerint:

2019-03-15 - 17:48

Tisztelt Hitelnet!
2013-2015 között főiskolán tanultam felsőoktatási szakképzésben, nappali tagozaton. Ezt követően 2015 októberétől közfoglalkoztatottként dolgoztam 2018 közepéig, azóta közalkalmazott vagyok. Közfoglakoztatotti munkaviszonyomból, ahogy olvastam csak egy év számítható be. 2019 júliusára így lesz 1 év közalkalmazotti és 1 év közfoglalkoztatotti munkaviszonyom, plusz a tanulmányom.
Ezek alapján teljesül számomra a kiszabott 3 év folyamatos biztosított időszak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:32

Kedves Nóra!
A kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 3 évben kell meglenni a legalább 3 év biztosítási jogviszonynak, amelybe 1 év közfoglalkoztatotti munkaviszony számítható be. Így a főiskolai tanulmányai már nem lesznek figelembe vehetők.

Péter szerint:

2019-03-15 - 15:44

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem az lenne, hogy KHR passzív státusz kizáró ok-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 12:15

Kedves Péter!
A negatív tartalmú KHR (aktív és passzív) sajnos egyaránt kizáró ok.

Andrea szerint:

2019-03-15 - 11:33

Azt szeretném kérdezni, hogy a passzív KHR listán szereplők sem jogosultak a hitelre? És amíg a passzív listán szerepelnek (1 év) és ez alatt esik teherbe a 3. babával, utána jogosult lesz a hitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:03

Kedves Andrea!
A passzív KHR lejáratát követően fenti esetben is jogosulttá válhatnak a hitelre, ha a további feltételek is teljesülnek.

János szerint:

2019-03-15 - 08:00

Tisztelt Hitelnet!
Már van egy közös gyermekünk a feleségemmel, szeretnénk további gyereket (gyerekeket).
Jogosultak vagyunk-e a Babaváró támogatás igénybevételére? A többi feltételnek megfelelünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:11

Kedves János!
Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, úgy igényelhető a kölcsön, de a támogatás szempontjából (kamatmentesség, tartozás elengedés) csak a 2019. július 1. után született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Zoli szerint:

2019-03-15 - 07:16

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy a Babaváró támogatás egy gyermek vállalását teszi kötelezővé, a második és harmadik gyerek már szabadon választott és nem kötelező?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:10

Kedves Zoli!
A hitelfelvétel működhet, ha a jogsoultsági feltételek teljesülnke, de kamatmentessé csak akkor válik a kölcsön, ha az első gyermek 5 éven belül megszületik.

Viktória szerint:

2019-03-15 - 07:06

Üdvözlöm!
Ikerpárosunkat várjuk éppen, június környékén várható az érkezésük. A feltételeknek megfelelünk, az egyetlen kivétel, hogy nem vagyunk házasok. Így egyből a 30%-os kedvezményre vagyunk jogosultak? Ha jól értettem, akkor 2022-ig ezt még bepótolhatjuk, és utána ugyanúgy igénybe vehetjük a támogatást?
Illetve hogy ezt az összeget önerőként is fel lehet használni egy lakáshitelhez?
Utolsó kérdésem, pedig, hogy további információval a többi lehetőségről, (pl CSOK 10+10) tudnak-e a bankok felvilágosítást adni?
Válaszát előre is köszönöm 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:08

Kedves Viktória!
A támogatás szempontjából a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők.
A támogatás egyébént szabad felhasználású, tehát lakásvásárlásnál önerőként is felhasználható.
A további lehetőségekről, CSOK-ról honlapunkon részletes leírás található. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Anita szerint:

2019-03-15 - 06:30

Jó napot kívánok!
Számomra nem derül ki, hogy a hitelfelvevő kapja meg a felvett hitel összeget? Illetve önerőként is felhasználható?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 11:01

Kedves Anita!
A hitelt az igénylő kapja meg. A felvett összeg szabad felhasználású, tehát akár önerőként is felhasználható.

Eszter szerint:

2019-03-14 - 21:11

Tisztelt Hitelnet!
Minden feltétel teljesül a férjemmel és velem is, de a 3 év munkaviszony nem teljesen világos. Jelenleg passzív jogon gyeden lévő (2019. 07. hóig) anyuka vagyok, előtte 7 év folyamatos munkaviszonnyal. A határozott idejű munkaviszony tavaly májusban megszűnt. A közeljövőben tervezzük a második gyermeket.
Mire lehetünk jogosultak?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:36

Kedves Eszter!
Az Ön esetében a leírtak alapján nem áll fenn a 3 éves munkaviszony. Ha a férje részéről adott a 3 éves munkaviszony és az igénylés további feltételei is teljesülnek, jogosultak lehetnek a babaváró támogatásra. A babaváró támogatás és a CSOK nem zárja ki egymást. Így ha a CSOK-ra vonatkozó feltételek is teljesülnek, arra is jogosultak lehetnek. A CSOK feltételekről honlapunkonk szintén részletes leírás olvasható. További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

Niki szerint:

2019-03-14 - 20:10

Tisztelt cím!
Nekem és a férjemnek 50%-ba terhelve van a fizetésünk! Viszont szeretném megkérdezni, hogy ez beleszámít-e a hitelbírálatba? Mert mi ezt a fajta hitelt hitelkiváltásra szeretnénk felvenni, hogy kevesebb legyen a havi kiadásunk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:06

Kedves Niki!
A babaváró támogatás esetén végzett hitelbírálat során a meglévő törlesztési kötelezettségek is figyelembevételre kerülnek.

Kriszti szerint:

2019-03-14 - 20:03

Lakáshitel kiváltásra fel lehet használni a babaváró hitelt, amennyiben a lakáshitelt nyújtó hitelintézetnél igénylem? Munkaviszony tekintetében számít, hogy a 3 év alatt bár folyamatos, de változó, tehát 4, 6, 8 órás volt a munkaviszony? Valamint Fundamenta előtörlesztésre használható-e, ha lakáshitel kiváltásra vettük fel a kamattámogatott hitelt?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:05

Kedves Kriszti!
Mivel a hitel szabad felhasználású lesz, ezért lakáshitel kiváltására is fel lehet használni. A jogosultság szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a 3 éves folyamatos munkaviszony részmunkadős vagy 8 órás állás.

Péter szerint:

2019-03-14 - 19:47

Ha ez szabad felhasználasú támogatás, akkor nem lehetséges a KHR listán szereplő tartozást kifizetni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:02

Kedves Péter!
Sajnos nem lehetséges, mivel a negatív KHR információ kizárja a jogosultságot.

Klau szerint:

2019-03-14 - 19:22

Tisztelt szakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy ha mindkét félnek van személyi kölcsönös hitele, akkor is megkaphatja? Vagy akkor már alapból visszautasítanak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 10:01

Kedves Klau!
A meglévő személyi hitel önmagában nem jelent akadályt a babaváró támogatás igénylésénél. A hitelbírálat során azonba figyelembe kell venni a meglévő kölcsönök után fizetendő havi törlesztő részlet összegét.

Hakapeszi Maki szerint:

2019-03-14 - 19:05

Tisztelt Hitelnet!
Szabad felhasználású hitel lévén önerőnek is használható a 10 millió lakásvásárlási céllal? Persze így “normális” hitelnél a hitelképességbe beleszól, de más hátránya nincs?
Alkalmasságunkat nem firtatom, azt végre eltalálták.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:59

Kedves Kérdező!
Szabad felhasználású hitel lévén önerőnek is használható majd a 10 millió lakásvásárlás esetén.

István szerint:

2019-03-14 - 18:42

Tisztelt Hitelhet!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy tavaly óta be van adva örökbefogadáshoz a kérelmünk. Ilyen esetben a gyermek eredeti születési dátumát veszik figyelembe vagy a családba kerülés végleges határozatának dátuma számít? Azaz, ha mi 2019 július 1-je után beadnánk az igénylésünket a babaváró támogatásra, majd olyan gyermeket fogadnánk örökbe, aki 2019 július 1-je előtt született, de az örökbefogadási határozatunk ez időpont utáni lenne, akkor őt figyelembe veszik?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:57

Kedves István!
A vonatkozó kormányrendelet alapján úgy értelmezzük, hogy a 2019. július 1. előtt született gyermek is figyelembe vehető lesz a támogatásnál, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

Nikoletta szerint:

2019-03-14 - 18:17

Üdvözlöm!
Nekünk van már egy 6 éves, illetve 34 hetes terhes vagyok és tervezünk harmadik gyermeket is!
Így is, hogy már van gyermekünk, igénybe tudjuk venni a 10 milliós babaváró hitelt?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:42

Kedves Nikoletta!
A babaváró hitelt igényelhetik, ha a jogosultsági feltételek teljesülnek, de a támogatás szempontjából a 6 éves gyermek és a 34 hetes magzat nem lesz figyelembe vehető.

Rita szerint:

2019-03-14 - 15:28

Mi 2010-ben esküdtünk és most vagyok 19 hetes terhes.
Mi igényelhetjük-e ezt a hitelt? Melyik bankban lehet felvenni?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:18

Kedves Rita!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy felvehető a hitel a leírtak alapján. A támogatás 2019. július 1-től lesz elérhető, tehát hitelkérelem benyújtására egyelőre nincs lehetőség. Jelenleg még nincs információ arról, hogy mely hitelintézeteknél lesz elérhető.

Anita szerint:

2019-03-14 - 15:20

Tisztelt Hitelnet!
Jogosult vagyok-e a babaváró támogatásra, ha jelenleg gyesben részesülök, de mellette kettő éve van munkaviszonyom, bár nem 8 órás? Vagy még egy év munkaviszony szükséges hozzá?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 09:16

Kedves Anita!
Az nem probléma, ha a fennálló munkaviszonya mellett jelenleg gyesen van, de az alapfeltétel, hogy meglegyen a 3 éves munkaviszony.

Emese szerint:

2019-03-14 - 11:53

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg 27 hetes várandós vagyok. 2017. szeptember 1-én házasodtunk össze a férjemmel, mindkettőnknek első házasságunk, első babánkat várjuk! Június 8-ra vagyok kiírva szülésre.
Kérdésem a következő: erre a gyermekre már semmilyen formában nem vehetjük fel a hitelt? Mi két gyermeket szeretnénk, és azért nem vállalnánk be még egy harmadikat, hogy a 30%-os támogatást megkapjuk. Van esetleg esélyünk így rá? Illetve a friss házasok kölcsönébe még beleeshetünk?
Üdv: Emese

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 08:55

Kedves Emese!
A 2019 júniusában születendő gyermek a támogatásnál sajnos nem lesz figyelembe vehető, de maga a kölcsön igényelhető lehet, amennyiben a további jogosultsági feltételek teljesülnek. Amennyiben 2019. júliusától kezdve a hitelfelvételt követő 5 éven belül születik még egy gyermekük, a kölcsön kamatmentessé válik.

Brigitta szerint:

2019-03-14 - 11:51

Szép napot kívánok!
Jelenleg már van két gyermekünk, de még nem vagyunk házasok a párommal. Semmilyen állami támogatást nem vettünk még fel rájuk!
Összeházasodás esetén a már megszületett 2 gyermekemre is igénybe tudom venni a támogatást (14 és 7 évesek) lakásfelújítás céljára?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-18 - 08:52

Kedves Brigitta!
A babaváró támogatásnál a 2019. július 1. előtt született gyermekek nem lesznek figyelembe vehetők.

Szimonetta szerint:

2019-03-14 - 10:59

Tisztelt Hitelnet!
Már igénybe vett 10+10 CSOK esetén is igényelhető? Mi történik, ha ne adj isten én vagy a férjem meddősége vagy más önhibán kívüli ok miatt nem tudjuk teljesíteni a vállalást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:10

Kedves Szimonetta!
A kétféle támogatási forma nem zárja ki egymást.
A támogatott személy – a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát megelőzően benyújtott – kérelmére a korábban igénybe vett kamattámogatásnak megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha
a) a támogatott személyek a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető reprodukciós eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vettek, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf ) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas, vagy
c) a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Arabella szerint:

2019-03-14 - 10:57

Tisztelt szakértő!
Az a kérdésem lenne, ha párom negatív KHR listán szerepel, akkor igénybe tudjuk-e venni a babaváró hitelt? Jelenleg én is dolgozom, de neki van meg a három év kötelező jogviszonya.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:15

Kedves Arabella!
A jogosultságot sajnos kizárja, ha a házastársak bármelyike szerepel a KHR negatív adatbázisában.

J. szerint:

2019-03-14 - 10:56

Üdv.
Júniusban költöznék haza a feleségemmel és két gyerekünkkel külföldről. (Szeretnénk a 10 milliós babaváró támogatást megigényelni.) 5 éves angliai jogviszonnyal rendelkezem.
Elfogadják a külföldi munkajogviszonyt a kötelező hároméves munkajogviszonyhoz a bankok?
Köszönettel.
J.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:20

Kedves J!
A külföldi TB jogviszony is elfogadható, de további feltétel, hogy mindkét házasfél rendelkezzen magyarországi lakcímmel.

Viktória szerint:

2019-03-14 - 10:55

Kedves Ügyintéző!

4 éves vagyok, nem voltam még házas. A babaváró hitelt szeretnénk igényelni!
Az lenne a kérdésem, hogy csak július 1. után kötött házasságra érvényes? Ha én áprilisban házasodom, akkor is igényelhető? Az a lényeg, hogy első házasságom legyen?
Előre is köszönöm!
Viktória

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:22

Kedves Viktória!
Nem csak július 1. után kötött házasság esetén igényelhető a kölcsön. Ezzel kapcsolatban csak az a feltétel, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor házasok legyenek.

Zoltán szerint:

2019-03-14 - 10:54

Tisztelt cím!
A kérdésem az lenne, ha feleségemmel első házasságban élünk és már van egy meglévő gyermekünk (2018. 12. hóban született), a második gyermek 2019 júliusa után születik, ő már a második gyermeknek számít és már a hitelösszeg 1/3-anak eltörlésére is jogosultak vagyunk vagy az első gyermek is július után kellett volna megszülessen?
Válaszukat tisztelettel várom.
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 11:26

Kedves Zoltán!
A babaváró támogatás esetében csak a július 1. után született gyermekek vehetők figyelembe. A tőketartozás 30%-a tehát csak akkor kerül elengedésre, ha két gyermek születik július 1. után.

Anett szerint:

2019-03-14 - 10:54

A menyem 2019.05.25-re van kiírva szülni.
A kérdésem az volna, hogy akkor ezt a kisbabát nem lehet beleszámolni a csokba?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 13:53

Kedves Anett!
Ha a babaváró támogatásra gondol, maga a kölcsön igényelhető, ha a további feltételek is teljesülnek, de a támogatás szempontjából a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem lesznek figyelembe vehetők.

Dia szerint:

2019-03-14 - 10:53

2018 novemberében született meg harmadik gyermekem.
Ránk vonatkozik-e a babaváró hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 14:47

Kedves Dia!
A babaváró hitel esetében a 2019. július 1. előtt született gyermekek sajnos nem vehetők figyelembe.

Anna szerint:

2019-03-14 - 10:52

Az lenne a kérdésem, hogy házasok vagyunk és van már 2 gyermekünk.
Ilyenkor is igényelhető a 10 millió forintos hitel?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:09

Kedves Anna!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, maga a hitel igényelhető, de a kedvezmények szempontjából csak a 2019 júliusától született gyermekek kerülnek figyelembevételre.

Anita szerint:

2019-03-14 - 10:51

Felvehető lesz-e hitel abban az esetben, ha a házastárs férj jelölt tagjának jelzálogos hitelre vásárolt a háza? Házasság után szeretnék, ha felesben lenne minden. Ez befolyásolja a hitelfelvételt? Esetleg az új kamatmentes hitelből végtörleszthetünk is?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:12

Kedves Anita!
A fennálló jelzáloghitel havi törlesztő részletét is figyelembe kell majd venni a kamattámogatott hitel bírálata során, amely szabad felhasználású, tehát hitelkiváltásra is felhasználható.

Zsuzsi szerint:

2019-03-14 - 10:49

Tisztelt Cím!
A babaváró 10 millió Ft-os hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. A kérdés a következő: A férjem szerepel a KHR listán, mint negatív adós. A tartozás már nincs, de a listáról csak 2022-ben kerül le, mivel a bank engedett a tartozásból. Ez miatt a 10 milliót mi már nem tudjuk igénybe venni? Vagy erről még nincs információ? Én megfelelek minden feltételnek.
Köszönettel:
Zsuzsi

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:14

Kedves Zsuzsi!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a negatív KHR információ kizáró ok lesz.

Zsanett szerint:

2019-03-14 - 10:48

Én 32 éves vagyok, a párom 35. Van két gyermekünk, egy 10 éves és egy 4 éves. Nem vagyunk házasok, csak élettársak.
Azt szeretném megtudni, hogy mi is igényelhetjük a friss házasoknak ajánlott hitelt?
Köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-20 - 00:15

Kedves Zsanett!
A babaváró támogatásra való jogosultság alapfeltétele a házastársi kapcsolat. A leírtak alapján – élettársként – nem tudják majd igénybe venni.

Henriett szerint:

2019-03-14 - 08:55

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az lenne, mennyire zárják ki egymást a babaváró kamatmentes hitel és a CSOK? Pl. akik vettek fel csokot, azok a babaváró hitelt is megkaphatják, ha a gyerekek még nem születtek meg? Illetve fordítva is, ha felvesszük a babavárót nyáron, és utána a csokot 3 gyerkőcre, az élhető megoldás? Hiszen mindkettővel ugyanazt a 3 gyerkőcöt “ígérem meg” úgymond.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:02

Kedves Henriett!
A kétféle támogatás nem zárja ki egymást.

Hajnalka szerint:

2019-03-14 - 06:06

Én azt kérdezném, hogy ha az egyik fél van rajta a KHR listán, akkor sem kaphatják meg a kölcsönt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:32

Kedves Hajnalka!
A jogosultságnak feltétele, hogy a házaspár egyik tagja sem szerepelhet negatív információval a KHR-ben.

Norbert szerint:

2019-03-14 - 04:32

Üdvözlöm!
Lehet nem olvastam el részletesen, de az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a gyeemekvállalási támogatásra, ha fiatal házasok vagyunk, a feleségem 39 éves, nem élt házasságban, van 1+1 gyerekünk és szeretnénk vállalni 1 közös gyereket még! A többi minden feltétel adott.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:37

Kedves Norbert!
A leírtak alapján a kölcsönre jogosultak lehetnek, de a már meglévő gyermekek a kamatmentesség, támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe.

Szilvi szerint:

2019-03-14 - 03:40

Tisztelt Hitelnet!
Már van egy gyermekem. Áprilisban születik a 2. gyermek. Szeretnénk 3.-at 2 éven belül. Ha jól értem, csak a 3. gyermek fog beleszámítani elsőként. Viszont további gyermeket nem szeretnénk (4. és 5.).
Ebben az esetben nem kerül elengedésre semmi a 10 millióból. Viszont a későbbiekben, hogy alakul a törlesztés? Mivel nem teljesül a plusz 3 gyermek, csak 1.
Ezt bármilyen hitelkiváltásra lehet használni? Tehát amit kiváltunk, annak a törlesztője már nem terheli az ügyfél JTM-jét?
Köszönöm a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 09:51

Kedves Szilvi!
Fenti esetben valóban csak a 3. gyermek lesz majd figyelembe vehető. Ha a 3. gyermek 5 éven belül megszületik, akkor a kölcsön kamatmentes lesz a teljes futamidő végéig, azonban a tartozásból nem kerül elengdésre semekkora összeg. A hitel szabad felhasználású, tehát ha nem közvetlenül a bank váltja ki a kölcsönt, akkor a már meglévő, esetlegesen kiváltásra kerülő kölcsön törlesztő részlete is valószínűleg figyelembevételre kerül a bírálat során.

Andrea szerint:

2019-03-13 - 22:05

Tisztelt Hitelnet!
A babaváró támogatás kapcsán az alábbi kérdésünk lenne. 2017. 09. hóban házasodtunk össze a férjemmel. 2019 áprilisában fog megszületni az első babánk.
Kérdésünk, hogy igényelhetjük-e a hitelt, ha 2022-ig tervezünk még egy babát?
Köszönettel,
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 23:48

Kedves Andrea!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, igényelhető lesz a kölcsön, de a 2019 áprilisában születendő gyermek a kamatmentesség szempontjából sajnos nem lesz figyelembe vehető.

Szintia szerint:

2019-03-13 - 19:40

Kedves hitelnet.
Az lenne a kérdésem, hogy akinek nincs munkaviszonya, egyáltalán nem tud kihasználni semmit?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 23:53

Kedves Szintia!
A támogatásokra való jogosultságnak minden esetben feltétele, hogy az igénylők közül legalább az egyik fél rendelkezzen megfelelő TB jogviszonnyal.

Henriett szerint:

2019-03-13 - 18:44

Tisztelt Hitelnet!
Nem teljesen áll össze nekem a kép azzal kapcsolatban, hogy ha mondjuk augusztusban szeretnénk igényelni a hitelt (ekkorra lesz meg a 3 éves munkaviszonyom) és addigra már várandós leszek az első babával, akkor is jogosultak leszünk a kamatmentes hitelre? Merthogy ő akkor már nem csak “tervezett gyermek” lenne. Illetve, a 3 éves munkaviszony csak nekem lesz meg, a páromnak nem, de TB jogviszonya van, és volt mindig is. Ez elegendő? Az összes többi feltétel rendben van.
Köszönöm a választ előre is!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-13 - 23:57

Kedves Henriett!
Igen, fenti esetben is jogosultak lehetnek a kamatmentes hitelre. Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet már nyújtani.
A jogosultsághoz elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik a 3 éves TB jogviszonnyal.

Eszter szerint:

2019-03-13 - 17:45

26 éves vagyok és első házasságban élek. Minden előírásnak megfelelnék, viszont április középén érkezik az első baba.
Ilyen esetben mik a lehetőségeim?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:15

Kedves Eszter!
A kölcsön igényelhető, ha a jogosultsági feltételek fennállnak, de a kedvezmények szempontjából (kamatmentesség, tartozáselengedés) csak a 20219. július 1. után született gyermekek lesznek figyelembe vehetők.

Anett szerint:

2019-03-13 - 17:15

Tisztelt Cím!
A témával kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy van-e előírás arra, hogy hány év van a második gyermek megszületésére? Ha csak egy gyermekünk lesz, hány év után válik piaci kamatozásúvá a hitel? És ha előtte végtörlesztjük a tartozást, követelhetik-e utólag a kamatokat?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:27

Kedves Anett!
A 2. gyermek megszületésére vonatkozóan nincsen megkötés. Ha legalább egy gyermekük születik 5 éven belül, akkor a kölcsön már kamatmentes lesz a futamidő végéig.
Ha nem születik gyermek és a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetniük.

Vera szerint:

2019-03-13 - 16:43

Tisztelt Hitelnet!
Nálunk az a helyzet, hogy jelenlegi jövedelmünk meg van terhelve, 2 személyi kölcsönünk idén decemberben lejár. Addig nem kaphatnák új hitelt. Viszont jelenleg kismama vagyok, szeptemberre várjuk a babát.
A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor figyelembe veszik, hogy lejárnak a hitelek?
Üdvözlettel, Vera

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-14 - 10:32

Kedves Vera!
A legtöbb bank kalkulál a meglévő hiteltörlesztéssel mindaddig, amíg az fennáll. Van olyan bank is, amely a 3 hónapon belül lejáró hiteltörlesztést már nem veszi figyelembe. Azt, hogy a babaváró kölcsön esetében milyen belső szabályokat támasztanak az egyes bankok, egyelőre még nem tudjuk.

Marietta szerint:

2019-03-11 - 09:18

A fiatal házasok gyermekvállalását támogatható hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Ha nekem már van egy 5 éves gyermekem és most fog május végén születni a 2. gyermekem, első házasság, akkor jól gondolom, hogy én nem tudom ezt a lehetőséget kihasználni? (nem tervezünk több gyermeket)
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 09:27

Kedves Marietta!
Fenti esetben a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását Ön sajnos valóban nem tudja kihasználni. CSOK igénylésre azonban jogosult lehet egy jövőben lakáscél esetén. A CSOK feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható.

S. szerint:

2019-03-11 - 07:01

A 3 éves munkaviszonyba a külföldi munkaviszony is beleszámít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:39

Kedves Kérdező!
A vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, így pontos információink még nincsenek a munkaviszonnyal szemben támasztott további feltételekről. Ha lesz, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Nikoletta szerint:

2019-03-10 - 20:56

Tisztelt Hitelnet,
A fiatal házasok gyermekvállalását támogatható hitellel kapcsolatban lenne kérdésem. Jelenleg 7. éve dolgozom egy telekommunikációs cégnél, azonban az elmúlt időben cégváltás történt. A munkaviszonyom folyamatosan van, hiszen az egyik cég megszűnt és átvett a másik, tehát folyamatosan van munkaviszonyom, de nem egy cégnél. Ez a 3 évnek így megfelelő lesz? Illetve rendelkezem 3 éves egyetemi jogviszonnyal is, ezt hogyan kell igazolni, illetve ez 2007-2010 közötti időszakra vonatkozik. Ez is megfelelő?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdv.
Nikoletta

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:32

Kedves Nikoletta!
A folyamatosság lesz a lényeg a jogosultsághoz szükséges jogviszonyban, így a jelenlegi munkaviszonya megfelelő. A 2007-2010 közötti egyetemi jogviszony nem lesz mérvadó a jogosultság szempontjából.

Zsófi szerint:

2019-03-10 - 18:02

Kedves Címzett!
Érdeklődnék az alábbi felől, hogy a legalább hároméves munkaviszony pontosan hogyan érthető? Egyhuzamban (megszakítás nélkül) 3 év vagy összesen legalább 3 év?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-11 - 08:17

Kedves Zsófi!
A folyamatos 3 éves munkaviszonyban valószínűleg lehet majd megszakítás, de hogy pontosan mennyi, arról csak a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után lesz információnk.

Kinga szerint:

2019-03-10 - 08:15

Kedves hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy azok is jogosultak lehetnek, akik a csokot 2016 év vegen igénybe vették? Vagy ez kizáró tényező?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:07

Kedves Kinga!
Mivel a vonatkozó kormányrendelet még nem került kihirdetésre, ezért a pontos jogosultsági feltételek még nem ismertek. Ha kihirdetésre kerül, honlapunkon is be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Dániel szerint:

2019-03-09 - 15:49

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy a pár mindkét tagja nem szerepelhet KHR listán? Nálunk a párom passzív státuszban van, de én nem szerepelek kHR listán.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-10 - 22:44

Kedves Dániel!
Információink szerint az igénylők egyike sem szerepelhet a KHR listán.

Kitti szerint:

2019-03-05 - 10:14

Kedves Hitelnet!
A fiatal házasok gyermekvállalását támogatásával kapcsolatban lenne kérdésem. Eddig mindenhol csak annyi információt találtam a feltételekről, hogy legalább 3 év munkaviszony vagy egyetemi tanulmány szükséges hozza (“feltétele a legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási jogviszony”). Sajnos számomra nem egyértelmű, hogy az a három év munkaviszony az összesen legalább három évet jelent vagy folyamatos három évig tartó munkaviszonyt igényel a támogatás igénybevétele.
Ha esetleg erről van információjuk, az nagyon érdekelne.
Előre is köszönettel,
Kitti

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:29

Kedves Kitti!
Jóllehet a támogatás pontos részletei még nem ismertek, de a jelenleg elérhető valamennyi támogatás esetén feltétel, hogy az előírt jogviszony a kérelem benyújtásakor is fennálljon és folyamatos legyen.

Szilvia szerint:

2019-03-05 - 10:10

Kedves Szakértő!
Az új kamatmentes hitelről szeretnék érdeklődni, amely igénybevételéhez 3 év munkaviszony vagy 3 év felsőoktatási jogviszony szükséges. Az lenne a kérdésem, hogy a jogviszonynak a hitel felvételekor is élnie kell? A 3 évet hogy számolják? Az én esetemben ez azért fontos szempont, mert 3.5 év alatt szereztem meg az első diplomám, rá fél évvel később pedig elkezdtem egy másoddiplomás képzést, amit jelenleg is csinálok (ez azonban csak 1.5 éves).
Előre is köszönöm válaszukat!
Üdvözlettel,
Szilvia

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:23

Kedves Szilvia!
Jóllehet a pontos részletek még nem ismertek, a jogosultsághoz valószínűleg az igénylés benyújtásakor is fenn kell állnia a munkaviszonynak, illetve a felsőoktatási jogviszonynak, s a 3 évnek folyamatosnak kell lennie.

Petra szerint:

2019-03-05 - 10:04

Érdeklődni szeretnék, abban az esetben is jogosultak lennénk-e a 10 millió forint kamatmentes hitelre, ha a hitel igénylése előtt már várandós lennék, ezután a párommal összeházasodnánk, majd úgy igényelnénk a hitelt? Tehát az nem kizáró ok, ha már várandósan igényeljük, valamint a gyermek lenne előbb, majd a házasság?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:34

Kedves Petra!
A jelenleg ismert információk szerint feltétel a házastársi kapcsolat fennállása lesz, valamint az, hogy a gyermek 2019. július 1. után szülessen.

Eszter szerint:

2019-03-05 - 09:56

Jó napot!
Párommal idén házassagot tervezünk. A kis baba már a pocakban van, szeretnénk igényelni a támogatást.
Kérdésem az lenne, hogy a párom elég régóta szerepel a KHR-listán, jelenlreg sincsen fizetve, hiszen nagyon fiatal volt amikor felvette csaladi okokból.
Ez befolyasolja a hitelkérelmet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 10:03

Kedves Eszter!
A fiatal házasok által igényelhető kamatmentes hitel feltételei még nem kerültek kihirdetésre, ezért kérdésével kapcsolatban egyelőre nem tudunk pontos tájékoztatást adni.

B szerint:

2019-03-04 - 17:12

Kedves Szakértő!
Tisztában vagyok vele, hogy a támogatásra vonatkozó részletes feltételek még nem ismertek, de talán az én kérdésemre a válasz triviális.
4 gyermeket nevelünk, mind a négy nálunk van elhelyezve. Az én előző házasságomból van a két nagy, a másodikból a másik kettő. Feleségemnek ez az első házassága, 39 éves. Nem szeretnénk több gyermeket.
Ebben az esetben milyen hitelre lehet számítani, amennyiben ingatlanvásárlásra fordítanánk?
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 08:55

Kedves B!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása ez esetben nem lesz elérhető. Használt lakásvásárlás esetén – várhatóan júliustól – a kedvezményes, 3% kamatú lakáshitel felvételére nyílhat lehetőségük, amennyiben jogosultak a 4 gyermek után elérhető 2.750.000 Ft összegű CSOK-ra is. A használt lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg. A támogatott lakáshitelről további információk IDE kattintva olvashatók.
Amennyiben olyan 5000 fő alatti településen vásárolnának használt lakást, ahol a népességcsökkenés a 2003. január elsejei adatokhoz képest nagyobb volt, mint az országos átlag, akkor – várhatóan szintén július elsejétől – 10.000.000 Ft öszsegű CSOK felvételére nyílhat lehetőségük a falusi CSOK keretében.

Elizabeth szerint:

2019-03-04 - 14:32

Kedves Hitelnet.hu!
Nem teljesen világos az új 10 millió forintos hitel lehetősége a fiatal házasok részére. Legalább 3 év munkaviszony – ennek egy helyen kell lennie? Vagy ha közben munkahelyváltás történt, de hivatalosan nincs “hézag” a munkaviszonyban, tehát a házastárs mindvégig foglalkoztatva volt, csak nem egy cégnél, akkor az rendben van? Illetve a házaspár férfi és női tagjának is meg kell lennie a 3 év munkaviszonynak vagy elég az egyikőjüknek?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-04 - 14:57

Kedves Elizabeth!
A támogatásra vonatkozó részletes feltételek még nem ismertek. Ha azonban a többi támogatási formából indulunk ki, nem szükséges az egyazon munkahelyen eltöltött idő, a folyamatosság a lényeg. CSOK esetében a rendelkezés 30 nap megszakítást engedélyez összességében az elvárt jogviszonyban. A tervezet szerint a házaspár női tagjának kell teljesíteni a munkaviszonyra vonatkozó elvárást. Ha lesz bővebb információink minderről, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Klaudia szerint:

2019-03-03 - 23:20

Ha már van 2 gyermekem és a 3 gyermekem júliusban fog születni, akkor is igényelhetem a hitelt? Én 28 éves leszek júniusban, a párom 26. Nem vagyunk még összeházasodva, de ő a gyerekeim édesapukája és 4 éve van munkaviszonyom.
Előre is köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-03 - 23:25

Kedves Klaudia!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása esetén csak azok a gyermekek kerülnek figyelembevételre a tervezet szerint, akik 2019. július 1. után születnek.

Szabolcs szerint:

2019-03-03 - 23:13

Tisztelt Hitelnet.hu!
A párommal mostanában tervezzük az összeházasodást. A házunkra ráfér a bővítés és a korszerűsítés, mert tervben van, legkésőbb jövőre a baba projekt. Halottam erről a fiatal házasoknak szóló kedvezményes hitelről. Nekünk nagyjából 6 millióra lenne szükségünk. Milyen buktatókra lehet számítani? Jelenleg van egy jelzálog a házon, havi 31.100 Ft-tal törlesztjük. Most ő jelenleg 2 órára van bejelentve, de több mint 3 éve folyamatos a munkaviszonya. Nekem ez a 3. évem, igaz 4 órában, de márciustól már 8 órába leszek bejelentve. Van rá bármi esély, hogy házasság után igénybe tudjuk venni ezt a kedvezményes hitellehetőséget?
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-03 - 23:41

Kedves Szabolcs!
A támogatásra vonatkozó részletes szabályok még nem kerültek kihirdetésre. Az eddig ismert feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Ha lesz további információnk, honlapunkon be fogunk számolni róla. Addig is kérjük, kövesse új bejegyzéseinket!

Érdeklödő szerint:

2019-03-03 - 12:10

Szép Napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a feleségnek megvan a folyamatos 3 éves munkaviszonya, de mondjuk RÉSZMUNKAIDŐS ként van foglalkoztatva, akkor is igényelni tudja-e a kamatmentes kölcsönt?
Vagy ebben az esetben inkább a férj igényelje, mert mondjuk ő is rendelkezik 3 éves munkaviszonnyal és teljes munkaidőben foglalkoztatják.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:51

Kedves Érdeklődő!
A házaspár kizárólag együttes igénylés esetén lehet jogosult a támogatásra. A munkaviszonyra vonatkozó előírás részmunkaidő esetén is teljesített, ha legalább 3 éve fennáll.

Dorina szerint:

2019-03-03 - 11:46

Tisztelt Hitelnet!
Arról szeretnék érdeklődni, hogy nekem egy hónapos megszakításom volt az új és a régi munkahelyem közt. A férjemnek és nekem is az első házasságun,k 40 év alatt vagyok, viszont így akkor a három éves munkaviszonyom nincs meg. Most májusban lesz egy éve, hogy az új munkahelyemen vagyok. A férjemnek viszont jövő áprilissal lesz meg a három éves munkaviszonya.
Az lenne a kérdésem, hogy a követelményeknél a férfiak munkaviszonyát is figyelembe veszik, vagy csak a nőkét?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:49

Kedves Dorina!
A két munkaviszony között legfeljebb 30 nap megszakítás lehetséges. A 3 éves munkaviszony elvárás a férj részéről is teljesíthető.

Beatrix szerint:

2019-03-03 - 10:17

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy szlovák állampolgárként is igénybe tudnám venni? 15 éve élek Magyarországon, 6 éve vállalkozóként dolgozom, 4 éve kötöttem házasságot – férjem magyar állampolgár. Plusz még olyan kérdésem lenne, hogy a nevemen soha nem volt hitel, viszont a férjem BAR listán van. Úgy igényelhetjük vajon?
Előre is köszönöm a válaszait.
Szép napot 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:12

Kedves Beatrix!
Az alábbi személyek lehetnek jogosultak a kedvezményre:
– magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el.
A BAR lista sajnos kizárja a jogosultságot.

Anita szerint:

2019-03-02 - 20:32

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy jelenleg 1 éves munkaviszonnyal rendelkezem, tehát akkor csak 2 év múlva tudnám igénybe venni a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását, melynek összege 10.000.000 forint?
Ezek szerint 2019. július. 1.-vel nem is tudnánk igénybe venni?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 13:00

Kedves Anita!
Amennyiben férje rendelkezik az előírt legalább 3 éves folyamatos jogviszonnyal, úgy jogosultak lehetnek az igénybevételre.

Zsuzsanna szerint:

2019-03-02 - 15:21

Azok a 40 alatti nők is felvehetik a hitelt, akik első házasságukban élnek, van már 2 gyermekük és vállalnak 1 harmadikat?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 11:15

Kedves Zsuzsanna!
A feleség életkora nem haladhatja meg a 41. életévet a hitekérelem benyújtásakor. Ha minden további feltétel teljesül, akkor első házasság, már meglévő 2 gyermek esetén is igényelhető a kölcsön. A kamatmentesség szempontjából azonban csak a 2019. jőlius 1. után született gyermek lesz figyelembe vehető.

Anett szerint:

2019-03-02 - 13:07

Tisztelt hitelnet!
Az szeretném megérdeklődni, hogy mindkettő félnek kell a 3 éves bejelentett munkaviszony?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 11:13

Kedves Anett!
A 3 éves jogviszonyt elegendő a házaspár egyikének teljesíteni.

András szerint:

2019-03-02 - 11:04

Tisztelt Hitelnet!
A cikkben le van írva, hogy a férj is jogosult lehet rá. Ez azt jelenti, hogy ha a nőnek nincs meg a (legalább) 3 éves munkaviszonya, de a férfinak igen, akkor is igényelhető?
Köszönöm előre is!
Üdv:
András

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 11:07

Kedves András!
Igen, legalább az egyik félnek kell teljesítenie a legalább 3 éves folyamatos jogviszonyt.

Robi szerint:

2019-02-28 - 10:28

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy május végén születik az első gyermekünk és ugye július 1-től igényelhető a 10 milliós támogatás. Párom gyesen lesz, olyankor is igénybe veheti a támogatást? Illetve a két gyermek után elengedik a 30%-át, ebbe beleszámít a most születendő gyermek is vagy csak a már felvett hitel alatt születendő?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 13:21

Kedves Robi!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatására vonatkozó kormnányrendelet még nem került kihirdetésre, így az igénylés pontos feltételei nem ismertek. A jelenleg ismert információk szerint a támogatás során a 2019. július 1. után született gyermekek kerülhetnek figyelembevételre.

LT szerint:

2019-02-28 - 10:19

A párom április 10-én lesz 40 éves.
Júliusban felvehető így a kölcsön?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 12:36

Kedves LT!
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatása esetén feltétel, hogy a feleség a kérelem benyújtásakor nem lehet 40 évnél idősebb. Ha felesége április 10-én betölti a 40. életévét, akkor sajnos nem lehet jogosult erre a támogatásra.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA