Babaváró hitel feltételek 2021

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül. Tekintse meg az elérhető banki babaváró hitellehetőségeket.

Babaváró hitelek összehasonlítása

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?

  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető el.

  A házastársi kapcsolaton kívül további feltétel, hogy a babaváró hitel igénylésekor a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. életévet. A férj életkorára vonatkozó felső korlát a legtöbb hitelintézetnél nem került meghatározásra. Az igénylők minimum életkorára vonatkozóan azonban – pénzintézettől függően – eltérő előírások vonatkoznak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?

  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a KHR-ben is meg kell jelenni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?

  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel kamatmentes marad a teljes futamidőre. Ha születik 2. gyermekük, akkor a fennálló tartozás 30%-a elengedésre kerül. Amennyiben 3. gyermekük is lesz, akkor a teljes fennálló tőketartozást elengedik.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Utolsó módosítás: 2021. február 08. hétfő

  További kérdése lenne a témában?

  Mielőtt kérdését feltenné kattintson ide és olvassa el a gyakori kérdéseket és válaszokat a témában

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  169 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Igényelhetjük-e most a babaváró támogatást, ha örökbefogadott gyermekünk 2020 májusában született és az örökbefogadói határozatunk 2020 júliusi dátummal lett kiállítva?

  Kedves Atibaba!
  Babaváró hitel igénylése esetén a leírtak alapján véleményünk szerint nincs lehetőség a kedvezmények érvényesítésére.

  Tisztelt Hölgyem/Uram,
  Szeretnénk a férjemmel felvenni a babaváró hitelt. Én magyar állampolgár vagyok a férjem viszont külföldi. Mindketten Magyarországon élünk.
  Jogosultak vagyunk így a hitelre?

  Kedves Patrícia!
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a babaváró hitel felvételének lehetőségét.

  Üdvözletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha a férjemnek és nekem is mindkettőnknek ez a második házassága, közös gyerekünk még nincs és a férjem előző házasságából van már egy kiskorú gyermek, de életvitelszerűen nem velünk él, csak a felügyeleti joguk közös az előző feleségével. Ebben az esetben Mi igényelhetjük-e a babaváró hitelt?

  Kedves Orsolya!
  A leírt esetben igényelhető a babaváró hitel, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Szakértők! Babaváró támogatáshoz kapcsolódóan megigényeltem a hatósági bizonyítványt, viszont azt elutasították azzal az indokkal, hogy nincs 3 év folyamatos biztosított jogviszonyom. 2020. április és májusában már igényeltem, és akkor megkaptam. Azóta annyi változás történt, hogy 2020.06.30-án megszűnt a munkaviszonyom, majd 2020.07.01-től beregisztráltam mint álláskereső, és álláskeresési járadékot is kaptam. Új munkahelyem 2020.07.06-tól van, viszont a fennmaradó álláskeresési járadékot egy összegben visszaigényeltem 2020.09.28-án. Emiatt lett elutasítva a kérelmem, mert 2020.09.28-tól nem telt még el 180 nap, viszont nekem már 2020.07.06-tól van bejelentett biztosított jogviszonyom, emiatt szerintem folyamatosnak minősül a biztosításom. Kérdésem, jogosan utasították el a kérelmemet? Ez a CSOK igénylést… Továbbiak »

  Kedves Anikó!
  A TB jogviszonyra vonatkozó jogosultság megállapításában irodánk nem illetékes. Ebben az OEP határozata a mérvadó.

  A gyermek hány éves koráig lehet igénybe venni a babaváró kölcsönt?

  Kedves Csilla!
  A babaváró hitel kedvezményei csak akkor érvényesíthető, ha a hitel felvétele a gyermek születése előtt történik.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  A gyermek hány éves koráig lehet igénybe venni a babaváró kölcsönt?

  Kedves Csilla!
  A babaváró hitel kedvezményei csak akkor érvényesíthető, ha a hitel felvétele a gyermek születése előtt történik.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  A már megszületett 7 hónapos babánkra is kérhetjük a babavárót?

  Kedves Reni!
  A már megszületett gyermekre a kedvezményeket nem tudják érvényesíteni, ha a babaváró hitel felvétele ezt követően történik.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  A már megszületett 7 hónapos babánkra is kérhetjük a babavárót?

  Kedves Reni!
  A már megszületett gyermekre a kedvezményeket nem tudják érvényesíteni, ha a babaváró hitel felvétele ezt követően történik.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tiszteletem! A babaváróhitelhez szükséges TB jogviszony kapcsán érdeklődnék. Párom biztosan nem felel meg ezen kritériumnak sajnos. Az én részemről pedig érdeklődnék,hogy az alábbi adatok alapján megfelelnék-e a kritériumnak: 2010.02.01-2020.04.27 ig volt folyamatos munkaviszonyom. 2020.04.28-05.06ig nem volt tb jogviszonyom (ez 8 nap) 2020.05.06-2020.08.03 ig munkanélküli segélyen voltam. 2020.08.04-08.30 ig (27 nap) nem volt bejelentett munkaviszonyom mivel már megvolt hol fogok dolgozni de csak 08.31-ével vettek fel. 2020.08.31 óta folyamatosan dolgozom A Tb jogviszony esetén azt írték kieshet 30 nap az én esetemben ez 35 nap sajnos. Viszont olvastam olyat is,hogy a koronavírus miatt fennálló helyzetre való tekintettel az ez idő alatt… Továbbiak »

  Kedves Tímea!
  A leírtak alapján véleményünk szerint TB jogviszonya folyamatosnak tekinthető.
  Bővebben a veszélyhelyzet miatti könnyítésekről IDE kattintva olvashat.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Tiszteletem! A babaváróhitelhez szükséges TB jogviszony kapcsán érdeklődnék. Párom biztosan nem felel meg ezen kritériumnak sajnos. Az én részemről pedig érdeklődnék,hogy az alábbi adatok alapján megfelelnék-e a kritériumnak: 2010.02.01-2020.04.27 ig volt folyamatos munkaviszonyom. 2020.04.28-05.06ig nem volt tb jogviszonyom (ez 8 nap) 2020.05.06-2020.08.03 ig munkanélküli segélyen voltam. 2020.08.04-08.30 ig (27 nap) nem volt bejelentett munkaviszonyom mivel már megvolt hol fogok dolgozni de csak 08.31-ével vettek fel. 2020.08.31 óta folyamatosan dolgozom A Tb jogviszony esetén azt írték kieshet 30 nap az én esetemben ez 35 nap sajnos. Viszont olvastam olyat is,hogy a koronavírus miatt fennálló helyzetre való tekintettel az ez idő alatt… Továbbiak »

  Kedves Tímea!
  A leírtak alapján véleményünk szerint TB jogviszonya folyamatosnak tekinthető.
  Bővebben a veszélyhelyzet miatti könnyítésekről IDE kattintva olvashat.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Üdvözlöm! Az lenne a kérdésem, hogy milyen bejelentett bérminimum kell az igényléshez? Köszönöm

  Kedves Éva!
  Van olyan bankpartnerünk, ahol már 100.000 Ft-os havi jövedelemmel igényelhető a Babaváró hitel.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Üdvözlöm! Az lenne a kérdésem, hogy milyen bejelentett bérminimum kell az igényléshez? Köszönöm

  Kedves Éva!
  Van olyan bankpartnerünk, ahol már 100.000 Ft-os havi jövedelemmel igényelhető a Babaváró hitel.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Kedves Admin.
  Feleségem júniusban fog szülni,így jelenleg tappenzen van a munkahelyen. Igy a havi nettó bevételünk majdnem eleri a 600 ezer forintot.Babáváró hitelt szeretnénk felvenni és minden feltételnek megfelelunk egyet kivéve…egyikünk khr listán szerepel. Van-e igy barmi esélyünk hogy valamelyik banknál pozitív elbiralasban reszesuljunk?

  Valaszat előre is köszönöm.

  Udv, D

  Kedves Dav!
  Tudnunk kellene, hogy aktív vagy passzív státuszban van. Ha aktív, akkor egyik bankpartnerünknél sincs lehetőség.
  Amennyiben passzív és tartozását egy összegben, egy éven belül rendezte, és nem történt megegyegzés a bankkal, akkor bankpartnereink egyikénél lehetőségük lehet a Babaváró hitel igénylésre.
  Tehát, ha maradéktalanul rendezte tartozását, akkor kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önöket a lehetőségekről. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Kedves Admin.
  Feleségem júniusban fog szülni,így jelenleg tappenzen van a munkahelyen. Igy a havi nettó bevételünk majdnem eleri a 600 ezer forintot.Babáváró hitelt szeretnénk felvenni és minden feltételnek megfelelunk egyet kivéve…egyikünk khr listán szerepel. Van-e igy barmi esélyünk hogy valamelyik banknál pozitív elbiralasban reszesuljunk?

  Valaszat előre is köszönöm.

  Udv, D

  Kedves Dav!
  Tudnunk kellene, hogy aktív vagy passzív státuszban van. Ha aktív, akkor egyik bankpartnerünknél sincs lehetőség.
  Amennyiben passzív és tartozását egy összegben, egy éven belül rendezte, és nem történt megegyegzés a bankkal, akkor bankpartnereink egyikénél lehetőségük lehet a Babaváró hitel igénylésre.
  Tehát, ha maradéktalanul rendezte tartozását, akkor kérjük töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel tájékoztatja Önöket a lehetőségekről. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Jó napot érdeklődni szeretnék hogy a szakközép iskola bele szamit e a 3 év TB ba?

  Kedves Adrián!
  A középfokú tanulmányi viszony nem számítható bele a 3 évbe.

  Jó napot érdeklődni szeretnék hogy a szakközép iskola bele szamit e a 3 év TB ba?

  Kedves Adrián!
  A középfokú tanulmányi viszony nem számítható bele a 3 évbe.

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérem, segítsenek, hogy jól gondolkozom-e.
  3 meglévő gyermek van. Szeretnénk 4.-et. Házunkat szeretnénk átépíteni, bővíteni. Ha jól gondolom, akkor meg tudnánk úgy valósítani, hogy felvesszük a babavárót, és csokot bővítésre + hitelt? Ha megszületik a baba, a csok hitelből 4 millió tőketartozás elengedés kérhető?
  Ha a nem bővítéshez kapott számlákat benyújtjuk, akkor pedig az otthonteremtési kedvezmény programban visszaigényelhetjük a felét a számla értékének?
  Köszönöm a segítséget!
  Fné

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérem, segítsenek, hogy jól gondolkozom-e.
  3 meglévő gyermek van. Szeretnénk 4.-et. Házunkat szeretnénk átépíteni, bővíteni. Ha jól gondolom, akkor meg tudnánk úgy valósítani, hogy felvesszük a babavárót, és csokot bővítésre + hitelt? Ha megszületik a baba, a csok hitelből 4 millió tőketartozás elengedés kérhető?
  Ha a nem bővítéshez kapott számlákat benyújtjuk, akkor pedig az otthonteremtési kedvezmény programban visszaigényelhetjük a felét a számla értékének?
  Köszönöm a segítséget!
  Fné

  Kedves Asszonyom!
  Igen, az Ön által leírt módon működhet az igénylés, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Üdv az lenne a kérdèsem hogy 1 hónap múlva szülők ha addig elintézem a babavaró hitelt akkor már ez a gyermek is beleszámít a hitelbe

  Üdv az lenne a kérdèsem hogy 1 hónap múlva szülők ha addig elintézem a babavaró hitelt akkor már ez a gyermek is beleszámít a hitelbe

  Kedves Iza!
  Igen. Ha a hitelszerződést a gyermek születése előtt megkötik, akkor már jogosultak lesznek a hiteltörlesztés szüneteltetésre 3 évig.
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk készséggel segít Önökek a teljes körű, gyors és gördülékeny Babaváró hitel ügyintézésben!

  Ha 2017-ben születtek a gyermekeink, akkor is ig ényelhető (utólag) a baba váró hitel? Köszönöm!

  Ha 2017-ben születtek a gyermekeink, akkor is ig ényelhető (utólag) a baba váró hitel? Köszönöm!

  Kedves Kata!
  A babaváró hitel kedvezményei (kamatmentesség, tartozás elengedés) a babaváró hitel felvétele előtt született gyermek vonatkozásában nem érvényesíthetők.
  Ha most felvennék a babaváró hitelt, akkor a teljes futamidőre vonatkozó kamatmentességhez 5 évben belül születnie kellene egy gyermeknek.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  A gyermekvállalási támogatást külön kell igényelni, a Babaváró hitel felvétele után?
  2013-ban, 2016-ban született és 2021-ben születendő gyermekek esetén, vissza nem térítendő a támogatás?

  Jó napot kívánok!
  A gyermekvállalási támogatást külön kell igényelni, a Babaváró hitel felvétele után?
  2013-ban, 2016-ban született és 2021-ben születendő gyermekek esetén, vissza nem térítendő a támogatás?

  Kedves Enikő!
  A CSOK-ról IDE kattintva tájékozódhat bővebben.
  Nem feltétel, hogy a CSOK-ot a Babaváró hitellel együtt igényelje.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és Babaváró hitel ügyintézést!

  Tisztelt Szakértő!

  Az első házasságomban szocpolt vettünk igénybe 2 gyermekre. Mindkét gyermek meg is született, később elváltunk. Ha új házasságba lépek, akkor igényelhetek-e babaváró hitelt, hiszen tervezünk gyermeket? Lehetőleg a teljes 10 M Ft-ot szeretném igényelni.
  Köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!

  Az első házasságomban szocpolt vettünk igénybe 2 gyermekre. Mindkét gyermek meg is született, később elváltunk. Ha új házasságba lépek, akkor igényelhetek-e babaváró hitelt, hiszen tervezünk gyermeket? Lehetőleg a teljes 10 M Ft-ot szeretném igényelni.
  Köszönöm!

  Kedves Ádám!
  A korábban igénybe vett szocpol nem zárja ki a babaváró hitel igénylésének lehetőségét.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitel ügyintézését is!

  Üdv,
  mi tavaly februárban igényeltük a babaváró hitelt az OTP Banknál. Ugye egy havi törlesztő részletet fizettünk, majd jött a fizetési moratórium, amivel éltünk is, majd július végén megszületett a baba, sajnos a bankban nem említették, hogy a születés után 60 napig kell bejelenteni az igényt a 3 éves felfüggesztésre, így most el is küldtek a bankból.
  Van lehetőség arra, hogy valamilyen formában igényelni tudjuk a törlesztés felfüggesztést? Sajnos nekünk nagyon jól jött volna.
  Köszönöm szépen.

  Üdv,
  mi tavaly februárban igényeltük a babaváró hitelt az OTP Banknál. Ugye egy havi törlesztő részletet fizettünk, majd jött a fizetési moratórium, amivel éltünk is, majd július végén megszületett a baba, sajnos a bankban nem említették, hogy a születés után 60 napig kell bejelenteni az igényt a 3 éves felfüggesztésre, így most el is küldtek a bankból.
  Van lehetőség arra, hogy valamilyen formában igényelni tudjuk a törlesztés felfüggesztést? Sajnos nekünk nagyon jól jött volna.
  Köszönöm szépen.

  Kedves Attila!
  Nincs információnk sajnos olyan lehetőségről, mellyel a szüneteltetést 60 nap letelte után is igényelni tudnák.

  Tisztelt Szakértő!

  Érdeklődnék,hogy van-e olyan állami támogatás (pl. a családvédelmi akcióterven belüli jelzálog kedvezmény, vagy a CSOK) melynek igénybevétele kizárja a babaváró hitel igénylését?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Szakértő!

  Érdeklődnék,hogy van-e olyan állami támogatás (pl. a családvédelmi akcióterven belüli jelzálog kedvezmény, vagy a CSOK) melynek igénybevétele kizárja a babaváró hitel igénylését?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Noémi!
  Nincs olyan kedvezmény, aki kizárná a babaváró hitel igénylésének lehetőségét.

  169
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x