Babaváró hitel feltételek 2021

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül. Tekintse meg az elérhető banki babaváró hitellehetőségeket.

Babaváró hitelek összehasonlítása

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?

  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető el.

  A házastársi kapcsolaton kívül további feltétel, hogy a babaváró hitel igénylésekor a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. életévet. A férj életkorára vonatkozó felső korlát a legtöbb hitelintézetnél nem került meghatározásra. Az igénylők minimum életkorára vonatkozóan azonban – pénzintézettől függően – eltérő előírások vonatkoznak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?

  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a KHR-ben is meg kell jelenni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?

  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel kamatmentes marad a teljes futamidőre. Ha születik 2. gyermekük, akkor a fennálló tartozás 30%-a elengedésre kerül. Amennyiben 3. gyermekük is lesz, akkor a teljes fennálló tőketartozást elengedik.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Utolsó módosítás: 2021. február 08. hétfő

  További kérdése lenne a témában?

  Mielőtt kérdését feltenné kattintson ide és olvassa el a gyakori kérdéseket és válaszokat a témában

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  169 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot! Érdeklődni szeretnék, hogy egyéni vállalkozóként, ha december, illetve januári hónapban szüneteltetni kellett a vállalkozást de februártól újra indul. Jogosult lehetek-e babaváró hitel felvételére. A vállalkozát 2020.07.06.ával indítottam. Vagy ebben az esetben el esek a lehetőségtől? Mert ha jól olvastam egyéni vállalkozóként 1 év tb jogviszony megfelelő az igényléséhez. De így, hogy 2 hónap szüneteltetés van benne amikor magam után fizetem a tb biztosítást meg kaphatom a babaváró támogatást? Köszönöm szépen előre is válaszukat.

  Jó napot! Érdeklődni szeretnék, hogy egyéni vállalkozóként, ha december, illetve januári hónapban szüneteltetni kellett a vállalkozást de februártól újra indul. Jogosult lehetek-e babaváró hitel felvételére. A vállalkozát 2020.07.06.ával indítottam. Vagy ebben az esetben el esek a lehetőségtől? Mert ha jól olvastam egyéni vállalkozóként 1 év tb jogviszony megfelelő az igényléséhez. De így, hogy 2 hónap szüneteltetés van benne amikor magam után fizetem a tb biztosítást meg kaphatom a babaváró támogatást? Köszönöm szépen előre is válaszukat.

  Kedves László!
  Egyéni vállalkozóként is 3 éves TB jogviszony szükséges az igényléshez!
  Ebben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Fontos, hogy a maga után fizetett TB nem fogadható el. Bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Tisztelt szakértő!

  Ha 2018.09.03-óta van nappali tagozatos hallgatói jogviszonyom, viszont előtte szakgimnáziumba jártam és rögtön egyetemen folytattam, akkor elfogadható a 3 év tb jogviszony vagy majd csak 2021.09.03-tól tekinthető 3 évnek (tehát csak az egyetemi éveim) ?

  Előre is köszönöm a választ!

  Tisztelt szakértő!

  Ha 2018.09.03-óta van nappali tagozatos hallgatói jogviszonyom, viszont előtte szakgimnáziumba jártam és rögtön egyetemen folytattam, akkor elfogadható a 3 év tb jogviszony vagy majd csak 2021.09.03-tól tekinthető 3 évnek (tehát csak az egyetemi éveim) ?

  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Dorina!
  A középfokú nappali tanulmány sajnos nem fogadható el babaváró hitel igénylésnél, így tehát a felsőoktatási jogviszony időtartama vehető figyelembe. Fontos azonban, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.

  Érdeklődni szeretnék hogy, hogy november 15. – én páromnak megszünt a 10 éves munkaviszonya. Ezután álláskeresési járulékot kapott. Most január 18.-án kezdett új munkahekyen, eközött az idő alatt, több mint 30 nap telt el. Ez okból kifolyólag, van még esélyünk a hitel kérelemhet, vagy mennyi munkaviszonyba eltöltött idő után igényelhető a támogatás?

  Érdeklődni szeretnék hogy, hogy november 15. – én páromnak megszünt a 10 éves munkaviszonya. Ezután álláskeresési járulékot kapott. Most január 18.-án kezdett új munkahekyen, eközött az idő alatt, több mint 30 nap telt el. Ez okból kifolyólag, van még esélyünk a hitel kérelemhet, vagy mennyi munkaviszonyba eltöltött idő után igényelhető a támogatás?

  Kedves Brigitta!
  A veszélyhelyzetre vonatkozóan, esetükben ezt az időszakot is folyamatosnak kell tekinteni. Erről bővebben IDE kattintva olvashatnak. Tehát a Babaváró hitelre jogosulatk lehetnek.
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Jó napot!
  Kérdésem az lenne, hogy ha igényeljük a babaváró hitelt, /már kismama vagyok/, de a magzattal 12 hetes kor után történik valami /ami sajnos már előfordult 1*/ akkor a hitelt hogy kell törleszteni? Több gyermeket nem vállalnánk már a korom miatt. 40 leszek!
  Köszönöm válaszát.

  Jó napot!
  Kérdésem az lenne, hogy ha igényeljük a babaváró hitelt, /már kismama vagyok/, de a magzattal 12 hetes kor után történik valami /ami sajnos már előfordult 1*/ akkor a hitelt hogy kell törleszteni? Több gyermeket nem vállalnánk már a korom miatt. 40 leszek!
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Erzsi!
  Ha a hitelfelvételt követően történne, akkor a kamatmentesség megmaradna.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hiteügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha a babváró hitel felvétele után bármilyen okból kifolyólag külföldre költözne a család, az okozna-e bármilyen bonyodalmat? Ha jól láttam, csak azt határozzák meg, hogy a születendő gyereket a háztartásban kell nevelni, de azt nem, hogy feltétlen Magyarország területén.

  Köszönöm előre is a válaszukat!

  Kedves Hitelnet!

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha a babváró hitel felvétele után bármilyen okból kifolyólag külföldre költözne a család, az okozna-e bármilyen bonyodalmat? Ha jól láttam, csak azt határozzák meg, hogy a születendő gyereket a háztartásban kell nevelni, de azt nem, hogy feltétlen Magyarország területén.

  Köszönöm előre is a válaszukat!

  Kedves Flóra!
  Amennyiben mindkét szülőnek megszűnik a magyarországi lakcíme, úgy vissza kell fizetniük a fennálló összeget és az addig kapott kamattámogatást is.

  Nagyon köszönöm a gyors választ! Mi a helyzet abban az esetben, ha csak az egyik szülőnek szűnik meg a magyarországi lakcíme?

  Kedves Flóra!
  Az nem jár visszafizetési kötelezettséggel.

  Tisztelt Szakértő! Mennyire hiteles ez az információm? ..”Azokra, akik 2020. május 31-ét megelőzően váltak szakgimnázium, szakközépiskola tanulójává még a 2020 január 1-je előtti szabályok az érvényesek. Vagyis ezekre a tanulókra a Tbj törvény 2020. január 1. előtti feltételei lesznek az érvényesek. Ezek alapján a tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló továbbra is biztosítottnak minősül, amennyiben a tanulói jogviszonyt 2020. május 31-e előtt létesítette. Emiatt ez az időszak is beleszámít a Babaváró hitel szempontjából a 3 éves Tb jogviszonyba. 2020. májusát követően a tanulói szerződés rendszere átalakul, az új rendszerben a szakképzési munkaszerződés alapján válik biztosítottá a tanuló, így ez az időszak… Továbbiak »

  Tisztelt Szakértő! Mennyire hiteles ez az információm? ..”Azokra, akik 2020. május 31-ét megelőzően váltak szakgimnázium, szakközépiskola tanulójává még a 2020 január 1-je előtti szabályok az érvényesek. Vagyis ezekre a tanulókra a Tbj törvény 2020. január 1. előtti feltételei lesznek az érvényesek. Ezek alapján a tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló továbbra is biztosítottnak minősül, amennyiben a tanulói jogviszonyt 2020. május 31-e előtt létesítette. Emiatt ez az időszak is beleszámít a Babaváró hitel szempontjából a 3 éves Tb jogviszonyba. 2020. májusát követően a tanulói szerződés rendszere átalakul, az új rendszerben a szakképzési munkaszerződés alapján válik biztosítottá a tanuló, így ez az időszak… Továbbiak »

  Kedves Móni!
  Javasoljuk, hogy kérdésével kapcsolatban kérje a területileg illetékes OEP állásfoglalását!

  Jó napot kívánok! Az lenne a kérdés hogy a babavaro hitelt mire lehet költeni? Vagy nincs meg szabva hogy mire lehet? Válaszukat előre is köszönöm?

  Jó napot kívánok! Az lenne a kérdés hogy a babavaro hitelt mire lehet költeni? Vagy nincs meg szabva hogy mire lehet? Válaszukat előre is köszönöm?

  Kedves Ádám!
  A Babaváró hitel egy kamatmentes szabad felhasználású hitel. A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Jó napot! Azt szeretném kérdezni hogy ha 2020 augusztusában megszületett a harmadik gyermekem akkor én még igényelhetem a babaváró hitel? Korom miatt nem szeretnék több gyereket vállalni!

  Jó napot! Azt szeretném kérdezni hogy ha 2020 augusztusában megszületett a harmadik gyermekem akkor én még igényelhetem a babaváró hitel? Korom miatt nem szeretnék több gyereket vállalni!

  Kedves Erzsébet!
  A Babaváró hitel kedvezményeit a hitelszerződést követően született gyermekek után lehet kihasználni. Ha most igényelné, és 5 éven belül nem születik gyermeke, akkor sajnos bünető kamatokkal kellene majd visszafizetnie.

  T.CIM!
  Felvettük a babaváro támogatást-mindet leendő otthonunkra költöttük,de utolag kiderült,hogy nem lehet gyermekünk.A milyen feltételekkel kell visszafizetni a felvett összeget?Van rá valami kedvezmény v. állami támogatás?
  Tisztelettel: Gusztáv

  T.CIM!
  Felvettük a babaváro támogatást-mindet leendő otthonunkra költöttük,de utolag kiderült,hogy nem lehet gyermekünk.A milyen feltételekkel kell visszafizetni a felvett összeget?Van rá valami kedvezmény v. állami támogatás?
  Tisztelettel: Gusztáv

  Kedves Gusztáv!
  A témában IDE kattintva olvashat.

  Jó napot kívánok.
  Azt szeretném kérdezni, ha nekem külföldi jogviszonnyal, de nincs több megszakításom mint 30 nap, akkor igényelhető?

  Jó napot kívánok.
  Azt szeretném kérdezni, ha nekem külföldi jogviszonnyal, de nincs több megszakításom mint 30 nap, akkor igényelhető?

  Kedves Zsolt!
  A babaváró hitel külföldi TB jogviszonnyal sajnos nem igényelhető. A házaspár legalább egyik tagjának magyarországi TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtását megelőző 180 napban, illetve külföldről hazatérő munkavállaló esetén a benyújtást megelőző legalább 90 napban.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Udvozlom.
  Tehát ha akkor nekem meg van a Magyarországi 180 nap TB jogviszony, akkor minden további nélkül igényelthetjük a babaváró hitelt..

  Kedves Zsolt!
  Ha itthon már 180 napja biztosított, és előtte külföldön 2,5 évig legalább biztosított volt, akkor teljesül a 3 év, és ebben az esetben igen, igényelheti a Babaváró hitelt.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Üdvözlöm!
  Ha a házaspár egyikük szerepel a KHR listán, de a másik nem, így lehet-e igényelni a hitelt?

  Üdvözlöm!
  Ha a házaspár egyikük szerepel a KHR listán, de a másik nem, így lehet-e igényelni a hitelt?

  Kedves Patrik!
  Ha aktív státuszban szerepel, akkor nem igényelhető a babaváró hitel.

  Gyermekünk 2020.11.15-én született. Igénybe tudjuk venni még a babaváró hitelt rá a vészhelyzet miatt?

  Gyermekünk 2020.11.15-én született. Igénybe tudjuk venni még a babaváró hitelt rá a vészhelyzet miatt?

  Kedves Adrienn!
  A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a babaváró hitellel járó kedvezmények érvényesítését visszamenőlegesen.
  A babaváró hitelt természetesen igényelhetik, ha a jogosultsági feltételek fennállnak, de a kamatmentesség akkor lesz biztosított a teljes futamidőre, ha a hitelfelvételt követő 5 évben legalább egy gyermekük születik.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne: párommal közjegyző által bejelentett élettársi kapcsolatunk van, azaz nem vagyunk házasok.
  Így is fel tudjuk venni a babaváró hitelt? Minden egyéb feltételnek megfelelünk.
  Üdvözlettel,
  Kornélia

  Tisztelt hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne: párommal közjegyző által bejelentett élettársi kapcsolatunk van, azaz nem vagyunk házasok.
  Így is fel tudjuk venni a babaváró hitelt? Minden egyéb feltételnek megfelelünk.
  Üdvözlettel,
  Kornélia

  Kedves Kornélia!
  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Kedves Hitelnet! A babaváró hitellel kapcsolatban szeretnék információt kérni Önöktől. A párommal szeretnénk a teljes összeget 10.000.000 Ft megigényelni, de hogy melyik bankban arról még nem született döntés. A főbb feltételeket ismerjük, viszont az én jövedelmem nem éri el a 150.000 Ft-ot. (6 órás munkaviszonyom van) Ebben az esetben minden banknál elutasításra kerülne a hitelkérelem, ha én venném igénybe? – Az elvárt jövedelem összege egységes minden banknál? – Amennyiben megemelné a cég a jövedelmemet (az elvárt összegig) januártól, akkor hány hónapot kell leigazolni? Tehát mikortól tudnám én igényelni? – A párom jövedelme 260.000 Ft, ezt az összeget elfogadják a bankok?… Továbbiak »

  Kedves Hitelnet! A babaváró hitellel kapcsolatban szeretnék információt kérni Önöktől. A párommal szeretnénk a teljes összeget 10.000.000 Ft megigényelni, de hogy melyik bankban arról még nem született döntés. A főbb feltételeket ismerjük, viszont az én jövedelmem nem éri el a 150.000 Ft-ot. (6 órás munkaviszonyom van) Ebben az esetben minden banknál elutasításra kerülne a hitelkérelem, ha én venném igénybe? – Az elvárt jövedelem összege egységes minden banknál? – Amennyiben megemelné a cég a jövedelmemet (az elvárt összegig) januártól, akkor hány hónapot kell leigazolni? Tehát mikortól tudnám én igényelni? – A párom jövedelme 260.000 Ft, ezt az összeget elfogadják a bankok?… Továbbiak »

  Kedves Bernadett!
  Nem minden banknál elvárás a nettó 150.000 Ft-os jövedelem. A megadott jövedelmekkel jelen helyzetben is megoldható lenne a hitelfelvétel. A jogosultsági feltételeket illetően nem lehet különbség a bankok között, a jövedelemvizsgálatot illetően azonban igen.
  Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket!
  Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet-Csapat! 2019 őszén folyósították számunkra a 10 milliós babaváró hitelt, melynek törlesztését rögtön fel is függesztettük 3 évre, mivel az igénylés pillanatában már babát vártam (betöltött 12. terhességi hét). Azóta kisfiunk már megszületett. Így 2022 őszéig áll a törlesztés jelenleg. A kérdésem a következő lenne (sehol nem találtam róla információt): A férjem kapott egy lehetőséget a munkahelyén, cége külföldi anyavállalatánál kellene betöltenie egy pozíciót néhány évig. Amennyiben úgy dönt, hogy megy, természetesen kisfiunkkal együtt vele tartanánk, de mindenképpen hazajönnénk mindannyian 2-3 év múlva, viszont lehet, hogy a hazaköltözés már a 3 éves felfüggesztés lejárta után lesz esedékes. Mit jelent… Továbbiak »

  Kedves Hitelnet-Csapat! 2019 őszén folyósították számunkra a 10 milliós babaváró hitelt, melynek törlesztését rögtön fel is függesztettük 3 évre, mivel az igénylés pillanatában már babát vártam (betöltött 12. terhességi hét). Azóta kisfiunk már megszületett. Így 2022 őszéig áll a törlesztés jelenleg. A kérdésem a következő lenne (sehol nem találtam róla információt): A férjem kapott egy lehetőséget a munkahelyén, cége külföldi anyavállalatánál kellene betöltenie egy pozíciót néhány évig. Amennyiben úgy dönt, hogy megy, természetesen kisfiunkkal együtt vele tartanánk, de mindenképpen hazajönnénk mindannyian 2-3 év múlva, viszont lehet, hogy a hazaköltözés már a 3 éves felfüggesztés lejárta után lesz esedékes. Mit jelent… Továbbiak »

  Kedves Tamara!
  Javasoljuk, hogy a kérdéssel keressék fel a hitelt folyósító bankot, ahol pontos tájékoztatást tudnak adni Önöknek.

  169
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x