Babaváró hitel feltételek 2021

Babaváró támogatás címmel megjelentek a 10 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitel részletei a Magyar Közlönyben! A kérelem jóváhagyása normál banki hitelbírálatot követően lehetséges. A havi törlesztő részlet mellett pedig néhány ezer forintos állami kezességvállalási díj is felszámításra kerül. Lássuk a részleteket!

Babaváró hitel

A babaváró hitel részletszabályai

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet szabályozza, amely a mai Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Kamattámogatás

A 10 millió forintos, kamatmentes szabad felhasználású konstrukció tulajdonképpen mindaddig egy kölcsön, amíg az igénylő házaspárnak nem születik 2019. július elsejét követően 3 gyermeke.

Általános rendelkezések

 • A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
 • Gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek
  Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Amennyiben a babaváró hitel kérelmet a várandósság idején (betöltött 12. hét után) nyújtják be, azonnal kérni lehet a törlesztés szüneteltetését is. Az eredeti rendelkezések alapján ezt csak a kölcsönszerződés megkötésével egy időben kérhették volna a támogatott személyek.

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül. Tekintse meg az elérhető banki babaváró hitellehetőségeket.

Babaváró hitelek összehasonlítása

Babaáró hitel feltételei

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  o magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  o felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  o kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  o diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A babaváró hitel kérelem elbírálása

 • A babaváró hitel kérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén – az ügyleti kamaton, továbbá a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok beszerzése esetén felmerülő indokolt költségein kívül, a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A babaváró hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.
 • A kölcsön teljes futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 50 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
  a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
  b) az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
  a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
  b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
  c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
  követő 60 napig nyújtható be.
 • A törlesztés szüneteltetésére való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.
 • Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztésszüneteltetés további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.
 • Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, az özvegy a halotti anyakönyvi kivonat 60 napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult, ha nem teljesült az 5 éven belüli gyermekvállalás.
 • Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy újabb házasságot köt, és az új házastársa megfelel az előírt feltételeknek és teljesülnek a gyermekvállalásra vonatkozó előírások, úgy a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is érvényesíthető.

 • Újabb házasságkötés esetén a támogatott személlyel házasságot kötő személy egy másik, babaváró kölcsön vonatkozásában maga is támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekük után a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás a támogatott személy és az új házastársa együttes döntésén alapuló választása szerint csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében érvényesíthető.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • A hitelfelvevők a babaváró hitel fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet). A törlesztés szüneteltetése alatt a kezességvállalási díj fizetése is szünetel.

Babaváró hitelt igényelne?

Kérje szakértőnk egyedi, névre szóló ajánlatát online. Bemutatjuk egyedi kedvezményeinket.

Ajánlatot kérek

Gyermekvállalási támogatás

A támogatott személyek a meghatározott feltételeknek megfelelő

 • második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
  vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalási kérelem fentieken túl
a) vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
b) örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően,
c) a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét
követő 60 napig nyújtható be.

A gyermekvállalási támogatásra való jogosultságot megalapozza, ha az előírt feltételek a kölcsönkérelem és a szüneteltetés iránti kérelem benyújtása közötti időszakban bármikor fennállnak.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, s a kedvezményt a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Kérdése van babaváró hitellel kapcsolatban? Tegye fel online!

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre online. Tegye fel kérdését most!

Babaváró hitellel kapcsolatos gyakori kérdések

 • 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető?

  Babaváró hitel igényléséhez legalább 3 éves TB jogviszony igazolása szükséges. Ezt a feltételt elegendő a házaspár egyik tagjának teljesíteni. A kérelem benyújtásakor fennálló 90 napos magyarországi TB jogviszony külföldről hazatért támogatott személy esetén elegendő, ami Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött idő lehet.

  Ha az igénylő korábban is magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezett, akkor a 3 éves jogviszonyból legalább 180 napot kell Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyként igazolnia.

  A részmunkaidős állás is keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, így külföldről hazatért munkavállaló esetén a 90 nap magyar TB részmunkaidős állással is teljesíthető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen TB jogviszony kell babaváró hitelhez?

  Az igénylő házaspárok közül legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 3 éve folyamatosan:

  – a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (1997. évi LXXX. törvény 6. §-a alapján), vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott (csak magyar állampolgár vagy olyan személy esetében fogadható el, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni)
  – diplomás GYED-ben részesült.

  A 3 éves időszak számítása során a fenti, egymást követő időszakok összeadódnak.

  A TB jogviszony folyamatosnak tekinthető akkor is, ha:
  – abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
  – felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig 6 hónapnál hosszabb megszakítás nincs.
  – a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be

  A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Ez azt jelenti, hogy a babaváró hitelkérelem benyújtásának időpontjában (és az azt megelőző 180 napban – külföldről hazatérők esetében 90 napban – ) kizárólag a magyar társadalombiztosítási rendszerben fennálló, alábbi TB jogviszony fogadható el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Élettársak is igényelhetik a babaváró hitelt?

  A babaváró hitel kizárólag házastársi kapcsolat esetén vehető igénybe. A közjegyző által bejegyzett élettársi kapcsolat nem helyettesíti a házasságkötést. A babaváró hitel tehát élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén nem érhető el.

  A házastársi kapcsolaton kívül további feltétel, hogy a babaváró hitel igénylésekor a feleség életkora nem haladhatja meg a 41. életévet. A férj életkorára vonatkozó felső korlát a legtöbb hitelintézetnél nem került meghatározásra. Az igénylők minimum életkorára vonatkozóan azonban – pénzintézettől függően – eltérő előírások vonatkoznak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • KHR-es vagyok, de a tartozást egy összegben visszafizettem. Kaphatok babaváró hitelt?

  Negatív tartalmú KHR esetén bankpartnereink egyikénél van lehetőség babaváró hitel felvételére. Ennek feltétele, hogy a korábbi mulasztás 1 éven belül az ügyfél által maradéktalanul rendezve lett. Ennek az információnak a KHR-ben is meg kell jelenni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Babaváró hitelnél is előre kell vállalni 3 gyermeket?

  Babaváró hitelnél nem kell előre vállalni a gyermeket úgy, mint megelőlegezett CSOK igénylésénél. Amennyiben a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel kamatmentes marad a teljes futamidőre. Ha születik 2. gyermekük, akkor a fennálló tartozás 30%-a elengedésre kerül. Amennyiben 3. gyermekük is lesz, akkor a teljes fennálló tőketartozást elengedik.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Utolsó módosítás: 2021. február 08. hétfő

  További kérdése lenne a témában?

  Mielőtt kérdését feltenné kattintson ide és olvassa el a gyakori kérdéseket és válaszokat a témában

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  169 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértők!
  A feleségemmel (aki jelenleg várandós) egyfajta biztonsági tartalékként babaváró hitelt tervezünk felvenni. Szerencsére a kamattámogatás összes feltételének – tudtommal – megfelelünk.
  A kérdésem az lenne, hogy ha a következő pár évben egy esetleges munka miatt külföldre kellene költöznöm, a költözés előtt végtölesztéssel elkerülhetjük-e, hogy ebben az esetben visszamenőlegesen meg kelljen térítenünk az addig felhasznált kamattámogatást?
  Válaszukat előre is köszönöm:
  Jenő

  Tisztelt Szakértők!
  A feleségemmel (aki jelenleg várandós) egyfajta biztonsági tartalékként babaváró hitelt tervezünk felvenni. Szerencsére a kamattámogatás összes feltételének – tudtommal – megfelelünk.
  A kérdésem az lenne, hogy ha a következő pár évben egy esetleges munka miatt külföldre kellene költöznöm, a költözés előtt végtölesztéssel elkerülhetjük-e, hogy ebben az esetben visszamenőlegesen meg kelljen térítenünk az addig felhasznált kamattámogatást?
  Válaszukat előre is köszönöm:
  Jenő

  Kedves Jenő!
  A kamattámogatást csak akkor veszítik el, ha egyikük bejelentett lakcíme sem Magyarországon van. A babaváró hitel díjmentesen előtörleszthető akkor, ha a gyermek már megszületett. Ha a gyermek születése előtt fizetik vissza a tartozás több mint 50%-át, akkor az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetni.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Tisztelt Cím!
  Lányomék babaváró támogatásával kapcsolatban lenne kérdés. Lányom magyar állampolgár, de még jelenleg is csehországi biztosítással, munkaviszonnyal rendelkezik. Magyarországon is munkaviszonyt kíván létesíteni 8 órában. Megteheti, mert home officében dolgozik magyarországi állandó lakóhelyéről.
  Kérdésem, hogy a babaváró támogatásnál elfogadható-e a több országban lévő jogviszony, illetve hogyan kell igazolni? Tudomásom szerint a külföldi jogviszonyt munkaszerződéssel (fordítással) vagy a külföldi biztosító igazolásával, a belföldi, legalább 90 napos munkaviszonyt pedig a NEAK igazolja.

  Tisztelt Cím!
  Lányomék babaváró támogatásával kapcsolatban lenne kérdés. Lányom magyar állampolgár, de még jelenleg is csehországi biztosítással, munkaviszonnyal rendelkezik. Magyarországon is munkaviszonyt kíván létesíteni 8 órában. Megteheti, mert home officében dolgozik magyarországi állandó lakóhelyéről.
  Kérdésem, hogy a babaváró támogatásnál elfogadható-e a több országban lévő jogviszony, illetve hogyan kell igazolni? Tudomásom szerint a külföldi jogviszonyt munkaszerződéssel (fordítással) vagy a külföldi biztosító igazolásával, a belföldi, legalább 90 napos munkaviszonyt pedig a NEAK igazolja.

  Kedves Klárika!
  A területileg illetékes egészségbiztosító tud pontos tájékoztatást adni, hogy miként létesíthető magyarországi TB jogviszony abban az esetben, ha lánya már rendelkezik külföldi TB jogviszonnyal. Az igazolás az Ön által leírtak szerint történik.

  Érdeklődni szeretnék, hogy a 3. gyerekünk 2019. augusztus 21-én született, én pedig még pont beleférek a 2021. márciusra tölt 41 éves kikötésbe.
  Tényleg van lehetőségünk még felvenni a babaváró hitelt?
  Köszönöm.

  Érdeklődni szeretnék, hogy a 3. gyerekünk 2019. augusztus 21-én született, én pedig még pont beleférek a 2021. márciusra tölt 41 éves kikötésbe.
  Tényleg van lehetőségünk még felvenni a babaváró hitelt?
  Köszönöm.

  Kedves Sophie!
  Az Ön életkora alapján van lehetőség, de a kedvezmények már megszületett gyermek után nem érvényesíthetők.

  Jó napot kívánok.
  A kérdésem a következő lenne. A babaváró hitelnél kiírt 3 éve folyamatos tb jogviszonyban 36 nap a megszakítás, a megengedett 30 helyett. Kaphatunk emiatt hitelt, vagy van valamilyen mód ennek a megoldására?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Jó napot kívánok.
  A kérdésem a következő lenne. A babaváró hitelnél kiírt 3 éve folyamatos tb jogviszonyban 36 nap a megszakítás, a megengedett 30 helyett. Kaphatunk emiatt hitelt, vagy van valamilyen mód ennek a megoldására?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Zsuzsa!
  Ha a 30 napot a veszélyhelyzet idején lépte túl, akkor azt nem kell figyelembe venni.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A házastársak közül az egyik fél KHR listán szerepel. Igénybe vehető a babaváró támogatás?
  10 millió forintnál kisebb összeg is igényelhető?

  Üdvözlöm!
  A házastársak közül az egyik fél KHR listán szerepel. Igénybe vehető a babaváró támogatás?
  10 millió forintnál kisebb összeg is igényelhető?

  Kedves Mariann!
  A babaváró hitel keretében 10M Ft-nál kisebb összeg is igényelhető. A hitelfelvételre azonban csak akkor lehetnek jogosultak, ha a korábbi mulasztást maradéktalanul visszafizették és erre 1 éven belül került sor. A KHR-ben is látszódni kell ezen információknak.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Kedves Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy a hitelfelvevőnek mekkora tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a meglévő házban? Hozzáépítést (plusz gyerekszobát) szeretnénk.
  Köszönöm.

  Kedves Hitelnet!
  Az lenne a kérdésem, hogy a hitelfelvevőnek mekkora tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a meglévő házban? Hozzáépítést (plusz gyerekszobát) szeretnénk.
  Köszönöm.

  Kedves Szilvia!
  Lakószobával történő bővítés esetén a meglévő házban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezniük. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Azt szeretném tudni, hogy ha már mi igénybe vettük a csok-ot lakásvásárlás céljábol, mi még igényelhetünk babaváró kölcsönt?

  Azt szeretném tudni, hogy ha már mi igénybe vettük a csok-ot lakásvásárlás céljábol, mi még igényelhetünk babaváró kölcsönt?

  Kedves Asszonyom!
  A CSOK nem zárja ki, hogy a Babaváró hitelt igényeljék. A babaváró hitel egyik jogosultsági feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 3 éves TB jogviszonnyal. A további feltételekről IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Babaváró hitel ügyintézést!

  Jo napot!
  Már van 2 gyermekünk és igénybe szeretnék venni a babavárót, ebben az esetben mik a feltételek?
  Gonolok itt arra pl felveszem a 10 millios összeget és de már van 2 gyermek a harmadik születése után elengedik a tartozást??
  Válszukat előre is köszönöm

  Jo napot!
  Már van 2 gyermekünk és igénybe szeretnék venni a babavárót, ebben az esetben mik a feltételek?
  Gonolok itt arra pl felveszem a 10 millios összeget és de már van 2 gyermek a harmadik születése után elengedik a tartozást??
  Válszukat előre is köszönöm

  Kedves Rudolf!
  Csak a hitelszerződés megkötését követően született gyermek után jár a kedvezmény. Ha a hitelszerződés megkötését követően születik még 3 gyermeke, akkor engedik el a fennálló tartozást.

  A baba megszületése után 50 nappal lenne meg az itthoni TB -s jogviszony. Külföldön van 13 éves folyamatos munkaviszonyom. Kérhetem a babaváró hitelt?

  Kedves Kata!
  Ebben az esetben a babaváró hitel sajnos nem igényelhető.

  Üdvözlöm!
  2019.07.08-án született gyermek után fel lehet-e venni a babavárót, mert ismerőstől azt hallottam, hogy fel lehet venni és 2019.07.08-án született gyermekünk beleszámít!
  Várom válaszát!

  Kedves Zsu!
  A vonatkozó kormányrendelet 2021. január elsejei változása, hogy a babaváró hitel azon ÖRÖKBEFOGADOTT gyermek után is igénybe vehető, aki 2019. július 1. előtt született, de 2019. július elsejét követően fogadták örökbe.

  Tisztelt Úr,Hölgy!
  A babaváró hitel igénybevétele csak akkor lehetséges, ha 3 gyermeket vállalunk be vagy esetleg egy gyermek vállalásával is igénybe vehető?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Mónika!
  Babaváró hitelnél nem feltétel előre vállalni gyermeket. Ha a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, akkor a babaváró hitel garantáltan kamatmentes marad a teljes futamidőre. Amennyiben 2. gyermekük is születne, akkor a fennálló tartozás 30%-át elengedik. Ha további gyermek születik, akkor a teljes tartozás elengedésre kerül.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Üdv.
  Az lenne a kérdésem, hogy ha a párommal felvesszük a 10 Millió forintot 20 év futamidővel, lehetséges, hogy időközben beletörlesszünk nagyobb összeget? 20 év soknak tűnik, nem szeretnénk addig tartozni, tudnánk vállalni nagyobb törlesztő részletet is, de nem enged havonta 50e Ft-nál többet.
  Köszönöm a választ előre is!

  Kedves Patrik!
  Van lehetőség a futamidő alatt előtörleszteni. Ha a gyermek születése előtt a tartozás több mint 50%-át visszafizetnék, akkor az addig kapott kamattámogatást is vissza kellene fizetni. A gyermek megszületését követő elő- és végtörlesztés azonban díjmentes.

  Üdv!
  Van rá lehetőség, hogy válás és végtörlesztés után ismét felvegyek babavárót új házasságban?
  Köszönöm.

  Kedves Margit!
  A babaváró hitel egy alkalommal köthető. Válás és végtörlesztést követően újabb házasságban a hitel nem igényelhető ismét.

  Tisztelt hitelnet!
  A feleségem tavaly június 15.-én töltötte a 41. évet. A veszélyhelyzetre való tekintettel láttuk, hogy vannak könnyítések, de konkrétan nem tudjuk, hogy így jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre.
  Köszönöm szépen a segítségüket.
  Üdv: Ferenc

  Kedves Ferenc!
  Akik 2020. március 11. és 2021. március 10. között töltötték/töltik be a 41. életévüket, igényelhetik a a babaváró hitelt a veszélyhelyzet lejáratát követő 30. napig. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Jó napot!
  A babaváró hitelt szeretnénk felvenni. A feleségem február 8-ra van kiírva, de december 12. óta kórházban van, mert bármikor szülhet. Ma az egyik banknál azt mondták, hogy már nem lehet a gyerek születése után felvenni a hitelt.
  Az lenne a kérdésem, hogy van-e erre valami hivatalos szabály, rendelet vagy bármi?

  Kedves Kérdező!
  Ha a gyermek születése után igénylik a babaváró hitelt, akkor a kamatmentesség szempontjából a már megszületett gyermeket nem fogják figyelembe venni.
  Van lehetőség azonban meghatalmazással történő igénybevételre. A kismamák felhatalmazhatják a párjukat, hogy ő mindkettejük nevében intézhesse az igényléssel járó hivatalos ügyeket.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Férjemmel mindketten megfelelük az életkori feltételeknek, fiatal házasok vagyunk és első gyermekünket várjuk. Most a terhesség 16. hetében járok, és nappali tagozatos egyetemista vagyok. Az egyetemen a hallgatói jogviszonyom idén lesz 3 éves.
  Férjem 18 hónapja állandó főállású munkaviszonnyal rendelkezik, előtte egyetemista volt, de az egyetem és a munkaviszony között egy éves megszakítása volt.
  Csak ő rendelkezik jövedelemmel, amely bruttó 250e Ft.
  Kérdésem az lenne, hogy ilyen feltételekkel igénybe vehetjük-e a babaváró hitelt, illetve ilyen jövedelem mellett, milyen hitelösszegre számíthatunk?

  Kedves Dorina!
  Információink szerint az Ön felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében fennálló hallgatói jogviszonya megfelelő. A jövedelemvizsgálat során a nettó jövedelem összege a meghatározó, továbbá lényeges információ, hogy van-e bármilyen meglévő hiteltörlesztésük, akár folyószámla hitel, hitelkártya, stb.
  Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  A férjemnek áprilisban lesz meg a tb jogviszonya. Volt, hogy már telefonáltunk, hogy jogosultak vagyunk-e a babaváró hitelre és csak ez kell hozzá, hogy meglegyen a három év.
  A kérdés az lenne, hogyha mi csak 4 milliót szeretnénk felvenni, akkor az meg van szabva, hogy hány gyereknek kell születnie ebben az összegben. Egyébként van egy 2,5 éves kislányunk. Ezért kérdezném, mert hogy mi egy gyereket szeretnénk. Gondolom a 4 milliónak kevesebb a törlesztője, mint a 10 milliónak.

  Kedves Margit!
  Nincs megszabva, hogy hány gyermeknek kell születnie. Ahhoz, hogy a babaváró hitel a teljes futamidőre kamatmentes maradjon, legalább 1 gyermeknek kell születnie 5 éven belül. A törlesztő részlet lényegesen alacsonyabb 4 millió forint esetén, mint 10 milliónál. Az aktuális törlesztő részletről előzetesen IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Kedves Hitelnet! A munkaviszonyomat 2020. április 20.-szal megszüntették. 2020. április 22. és 2020. július 20. között álláskeresési járadékot kaptam. Ilyenkor melyik dátum számít a megszakításban 2020. április 21. vagy 2020. július 21. Előtte több, mint 3 évig folyamatos volt a jogviszonyom. Kérdésem, hogy a lenti szabály értelmében én/mi megkaphatjuk a babavárót vagy sem? “A jogszabály értelmében, ha a támogatott személy TB jogviszonya a veszélyhelyzet alatt, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos időszakon belül szakad meg, akkor a megszakítást a veszélyhelyzet megszűnésétől számítva a veszélyhelyzet fennállásának időtartamával megegyező ideig, de maximum 90 napig nem kell figyelembe venni. A veszélyhelyzet időtartama:… Továbbiak »

  Kedves Szandra!
  Fontos kérdés lenne még, hogy azóta sikerült-e újra munkaviszonyt létesítenie és ha igen, mikortól.

  Kedves Szandra!
  Információink szerinte ez esetben megvan a szükséges TB jogviszony. Javasoljuk azonban, hogy a területileg illetékes OEP-nél is érdeklődjön! Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

  Volt 1 hitelem, ami miatt bárlistára kerültem, de ezt a hitelt teljes egészében kifizettem. Van 2 gyermekünk, szeretnék venni családi házat.
  Kaphatunk-e Babaváró, vagy CSOk, vagy egyéb hitelt?
  Ebben az ügyben kérem a segítségüket.
  Házasok vagyunk.
  Köszönettel: István

  Kedves István!
  Amennyiben a hitel 1 éven belül maradéktalanul visszafizetésre került, teljesítéssel zárult és ez a KHR rendszerben is így szerepel, úgy bankpartnereink egyikénél megoldható lehet a babaváró, illetve piaci hitel igénylése. A negatív tartalmú KHR információ a CSOK jogosultságot nem befolyásolja. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  KHR-ben passzív státuszban vagyok. 2022 nyaráig.
  Az lenne a kérdésem, hogy Babaváró hitelt melyik bank adná meg így?

  Kedves Zita!
  Ha a passzív státusz kezdete óta eltelt több mint 1 év, akkor sajnos nincs lehetőség babaváró hitel felvételére egyik pénzintézetnél sem.

  Érdeklődni szeretnék, hogy passzív KHR listán szerepelek.
  Önöknél fel lehet-e venni a Babaváró hitelt?

  Kedves Barbara!
  Amennyiben a passzív KHR státusz kevesebb mint 1 éve áll fenn és a KHR információ szerint teljesítéssel zárult a hitelügylet, akkor lehetőség nyílhat az igénylésre.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Kérdésem az lenne: A férjemnek van lakásvásárlási hitele12 millió Ft (még házasság előtti). Szeretnénk felvenni a babaváró támogatást 10 millió Ft-ot (még nincs gyermekünk). A férjem nem megy bele, hogy plusz hitele legyen, csak én fizetném a törlesztést, minden teher enyém lenne. Közjegyző előtt szerződést kötnénk erre vonatkozóan, ez lehetséges-e?

  Kedves Asszonyom!
  Mindenképpen csak közösen tudják igényelni a Babaváró hitelt, és ha Ön nem fizetné a törlesztő részletet, akkor a férjét is felelősségre vonnák.

  169
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x