ÁFA visszatérítési támogatás 2020-ban

Mely esetben vehető igénybe adó-visszatérítési támogatás?

Az adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől a korábbi formában kizárólag preferált kistelepülésen vehető igénybe. A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A kedvezményt preferált kistelepülésen történő új lakásépítés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Ezen túlmenően adó-visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tehát csak abban az esetben minősül új lakásnak a tetőtér beépítésével vagy az emeletráépítéssel létrehozott lakás, amennyiben legalább kettő, új önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre a tetőtérben vagy az új épületszinten.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az adó-visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési, valamint bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az adó visszatérítési támogatás mértéke

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

A támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakásépítés esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Új lakásépítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 5.§ szerint) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 5. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők adó-visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

FONTOS! Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél 5%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2020. március 23. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Györgyi szerint:

2019-08-06 - 12:34

Tisztelt Címzett!
Házépítés előtt állok és rendelkezem egyszerű bejelentéssel, azaz megnyitásra került az építési napló. (Benyújtva, időpont: 2017.10.19.)
A kérdésem az, hogy az ÁFA Tv. 327. §-a értelmében, a III. melléklet 51. sor szerinti egylakásos lakóingatlan – amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert – építése esetén a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés(eke)t (generálkivitelezői, ill. egyes szakágakra kiterjedő) 5 %-os ÁFA-val kell megkötni és a Vállalkozó(k)nak a számláikat ennek megfelelően kell-e kiállítaniuk?
Kérdésem még, hogy ennek van-e felső határa vagy minden a ház építéséhez kapcsolódó számla 5 %-os ÁFA-val állítandó ki? Amennyiben bizonyos tételek megvásárlására magánszemélyként kerül sor, az esetben ezen tételek esetén az eladó (tüzép) biztosan 27 %-os ÁFA tartalommal állítja ki a számlát. Az ÁFA különbözetet ez esetben hogyan lehet visszaigényelni?
És még egy kérdés: Magánszemélyek közti építési telek eladása adómentes?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 14:21

Kedves Gyöngyi!
Adó-visszatérítési támogatás igénybevételénél a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% ÁFA tartalmú számlával kell igazolni. 5% ÁFA tartalmú számla nem vehető figyelembe.
Minderről bővebb informácó ITT és ITT olvasható.

T.A. szerint:

2019-08-02 - 18:31

Tisztelt Szakértő!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy megigényeltem a vissza nem térítendő támogatást a Csok-ot és az Áfát. Elindították a folyamatot és az értékbecslő volt is kint és 75%-os készültségre, azaz 48 Millióra értékelte fel. A mi költségvetésünk 33 Milliós volt, mert az engedélyünket 2014. 12. hóban adták ki, az építkezést meg is kezdtük (meglévő alapra), de az akkor megvásárolt anyagok ára fele volt mint most. A költségvetést most meg akarják emeltetni 57 millióra, hogy az áfát vissza tudjuk mind az 5 milliót igényelni. Mi ezzel nem értünk egyet, mert nekünk az újonnan épített családi ház nincs 48 millióba és nem tudunk ennyi számlát benyújtani. A bank ragaszkodik a költségvetés megemeléséhez, mert azt állítja, hogy nem lehet eltérés értékbecsléstől. A mostani ingatlanárak szerint értékelte, nem vette figyelembe, hogy 4 évvel ezelőtt vásároltuk az anyagot és azok kerültek beépítésre.
Kérdésem lenne, ha mi a 33 milliós költségvetés alapján jogosultak vagyunk a csokra és az áfa visszaigénylésére, akkor mért kérik a költségvetés megemelését, ha az áfa is belefér?
Gyors válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:35

Kedves Kérdező!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az ÁFA visszatérítés a még hátralévő munkálatokra nyújtható. Ha 33 milliós a költségvetés, az értékbecslő pedig 48 milliós készültséget állapított meg, akkor az meghaladja a költségvetést, jóllehet az önerőnek, valamint a támogatás és hitel együttes összegének le kell fednie a költségvetést.

Ferenc szerint:

2019-07-31 - 14:48

Az OTP azt nyilatkozta, hogy a költségvetés benyújtásakor megállapított Áfa mennyiséget kapjuk vissza.
Kérdésem, hogy a közben történt áremelkedés és nem várt költségek Áfa tartalmát hogyan kaphatom meg? Az összes Áfa nem éri el az 5 millió Ft-ot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-01 - 07:40

Kedves Ferenc!
A magasabb összegű ÁFA igény véleményünk szerint akkor érvényesíthető, ha a módosított költségvetést a hitelintézet is elfogadja. Ha már aláírták a támogatási szerződést, akkor azt is módosítani kellene. Fontos az is, hogy kell még legalább akkora értékű munkálatnak lenni, mint a folyósításra váró ÁFA összege.

Péter szerint:

2019-07-29 - 18:01

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg egy építési telekkel rendelkezünk, amire gyorsszerkezetes házat szeretnénk építtetni. Ehhez szeretnénk felvenni a 2 meglévő gyermek után járó CSOK-ot és kedvezményes lakáshitelt (2,6M Ft + 10M Ft konstrukció), valamint az 5M Ft-os ÁFA visszatértítést. A tervek elkészítésére és az enapló megnyitására reményeink szerint 2019. decemberig sor kerülhet, vagyis a december 31-i határidőig benyújthatjuk a banknak a támogatási kérelmet.
Kérdésem lenne, hogy amennyiben a házat szerkezetkész szintig 1 cég építi, én külön bízom meg a többi szakterület kivitelezőjét (tervezés, alapozás, burkolás, villanyszerelés, gépészet, stb), akkor jogosultak vagyunk-e az ÁFA visszatérítésre? A bankban egy ügyintéző azt mondta, hogy gond lehet belőle, mert szerinte a szerkezetkész épületet kivitelező cég már generálkivitelezőnek számít, és generálkivitelezés esetén nem jár az ÁFA visszatértítés? A többi feltételnek megfelelünk.
Köszönettel:
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:18

Kedves Péter!
A vonatkozó rendeletnek ez a része 2018. március 15-től változott. Erről bővebb információt ITT talál. Működhet tehát az ÁFA visszatérítés, de fontos, hogy a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% ÁFA tartalmú számlával fedjék le. Erről részletes leírás IDE kattintva olvasható.

Gabriella szerint:

2019-05-10 - 10:37

Kérném szíves tájékoztatásukat. 2019.01.26-án vettünk egy 100 nm-es ingatlant hitel + Csok igénybevételével. Most 70 nm-t bővíteni szeretnénk kivitelezővel.
Jár-e vissza áfatérítés?
Köszönöm előre is a válaszát.
Gabi

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:00

Kedves Gabi!
Adó-visszatérítési támogatás lakásbővítés esetén sajnos nem vehető igénybe.

Zoltán szerint:

2019-05-06 - 22:40

Tisztelt Hitelnet,
Az áfa visszatérítés akkor jár, ha a saját kft-nket bejelentjük a felépült házba, mint a cég helyét? Csok-ot pont emiatt nem veszünk igénybe, mert akkor biztosan nem lehet bejelenteni, viszont ugyanaz a kormányrendelet vonatkozik mindkét esetben a banki szerződésben, a 16/2016-os?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:06

Kedves Zoltán!
A lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma az adó-visszatérítési támogatással érintett ingatlanra is vonatkozik.

András szerint:

2019-05-01 - 16:08

Ha használt ingatlan bővítéséről van szó, ilyenkor is jár az 5% áfa jóváírás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:20

Kedves András!
Adó-visszatérítési támogatás meglévő lakóingatlan bővítése esetén sajnos nem vehető igénybe.

Anikó szerint:

2019-04-30 - 10:14

Tisztelt Szakértő,
érdeklődni szeretnék, hogy bővítjük házunkat egy szobával (kb. 12 nm), mellyel egyidőben a teljes tetőszerkezetet is cserélnénk.
Igénylehető-e vissza lakásáfa ebben az esetben? Mérnök által készített bővítési tervünk van, e-naplóval vezetjük a munkálatokat.
Előre is köszönöm válaszát:
Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:46

Kedves Anikó!
Adó-visszatérítési támogatás csak új lakásépítés esetén vehető igénybe, bővítésnél sajnos nem.

Csilla szerint:

2019-04-26 - 11:00

Tisztelt Szakértő!
Egy 3 szintes épületből (földszint, emelet, tetőtér) lebontásra került a korábban lakhatatlan emelet és tetőtér, majd az eredeti alapterületet megnövelve vadonatúj emeleti és tetőtéri szintek kerültek az alagsori szintre ráépítésre, új 2017. évi építési engedély alapján. Jelenleg az építkezés a födém megépítésénél tart, hamarosan a tetőtér térdfala, majd a tetőszerkezet kerül megépítésre. Az ingatlan hasznos alapterülete 148,95 nm. Az építkezésről 27%-os Áfás alapanyag és munkadíj számláink vannak.
Kérdésem, hogy ennek a teljesen új építkezésnek visszaigényelhető-e az Áfá-ja maximum 5 millió forint összegig?
Üdvözlettel,
Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:15

Kedves Csilla!
A támogatás szempontjából az építkezés nem minősül új lakásépítésnek, (csak a meglévő bővítésének) így véleményünk szerint adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe ez esetben.

Tamás szerint:

2019-04-26 - 10:59

Üdvözlöm.
Magánszemélyként családi házat építtetek. Több kivitelezővel szerződtem, melyek közül többen áfa mentes számlát adtak, így a 27%-os munkadíjas számlák aránya kevés.
A kérdésem: van lehetőség arra, hogy ezek miatt csak az építési telek áfa-t visszaigényeljem? Arról 27%-os számlát kaptam, melynek áfája közel 2 millió forint.
Olyan bonyolultnak tűnik ez az egész visszaigénylés a banki ügyintéző elmondása alapján, hogy félek belekezdeni a sok “KATA-s” vállalkozoi számla miatt….
Segítségüket előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:06

Kedves Tamás!
Ha az adó-visszatérítési támogatás minden jogosultsági feltétele teljesül, tehát magára az építkezésre vontkozó követelmények is, akkor véleményünk szerint igényelehető csak a 2 millió forintos visszatérítés is. Az ügyben azonban a hitelintézettel történő egyeztetést javasoljuk!

Balázs szerint:

2019-04-17 - 07:50

Tisztelt Hitelnet!
Az építkezés során a fundamenta megtakarításomat is igénybe fogom venni.
A kérdésem, hogy ezen megtakarításból vásárolt anyagköltségek után is visszaigényelhető az Áfa? Vagy csak az önerő után lehet visszaigényelni?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 00:04

Kedves Balázs!
Fundamenta megtakarításából vásárolt anyagok után is visszaigényelhető az ÁFA.

Inke szerint:

2019-04-03 - 15:18

Épitkezéskor az áfa visszaigénylés támogatásnak számít? Ha az én nevemen van a telek és én épitek, de a gyerekemnek, akkor 10 évig nekem kell benne laknom és csak utána költözhet be?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 11:21

Kedves Inke!
Az adó-visszatérítési támogatás kapcsán Önnek az ingatlanban 10 éves bentlakási kötelezettsége keletkezik. Véleményünk szerint nem szegnek azzal szerődést, ha gyermeke is beköltözik az ingatlanba.

Inke szerint:

2019-04-03 - 15:08

Építkezéskor az áfa visszaigénylés támogatásnak számít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 11:22

Kedves Inke!
Az ÁFA visszatérítés egy vissza nem térítendő állami támogatás.

Balázs szerint:

2019-03-12 - 09:48

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Jól értelmezem, hogy 2019. december 31-ig kell benyújtanom a hiánytalanul kitöltött igényt az ÁFA visszatérítéssel kapcsolatban, de a számlák lehetnek 2020-ban kiállítottak? Azért kérdezem, mert idén ősszel építkezni kezdek, de a befejezés 2020-ra várható, ezért a számlák nagy részének a kiállítása 2020-ra várható.
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:15

Kedves Balázs!
Információink szerint fenti esetben a 2020-ban kiállításra kerülő számlák is figyelembe vehetők lesznek.

Tibor szerint:

2019-03-06 - 19:41

Tisztelt Szakértő!
2018-ban lebontásra váró épülettel (életveszélyes már) telket vásároltunk, melyre új családi lakóházat szeretnénk építeni. Az 5 millió forint áfa visszatérítést szeretnénk igénybe venni, azonban több helyen azt olvasom, (itt is), hogy ez lehetséges 2019.12.31-ig beadott kérelmekre, ugyanakkor azt is, hogy csak akkor vonatkozhat ez, ha 2018.11.01-ig az egyszerű bejelentést az e-naplóban megteszik, így 2023.12.31-ig a határidő meghosszabbítva. Itt vannak olyan kérdezők, akik szintén 2019-ben nyitnának naplót az egyszerű bejelentéshez, a választ pedig kedvezően kapták meg.
Nem ellentmondás ez?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:40

kedves Tibor!
Az adó-visszatérítési támogatás új lakóház építése esetén vehető igénybe maximum 5 millió forint összegben, ha a támogatás iránti kérelem hiánytalanul benyújtásra kerül 2019. december 31-ig. Erről bővebb információt fenti bejegyzésünkben talál.
Az 5%-os lakásáfa lehetősége, melynél – ha az egyszerű bejelentés 2018.11.01-ig megtörtént, akkor 2023.12.31-ig használható ki – a kivitelező által kiállított számlákra vonatkozik. Az adó-visszatérítési támogatás esetében 5% ÁFA tartalommal kiállított számla nem vehető figyelembe. Erről bővebb információt ITT olvashat.
Adott esetben tehát két különböző lehetőségről van szó.

Sz-né szerint:

2019-03-05 - 12:25

Tisztelt Válaszadó!
Kérdésem a következő: Mondhatja-e azt a hitelintézet, hogy csak abban az esetben igényelhetek áfa-visszatérítési támogatást az építkezés után, ha hitelt is veszek fel? Szabhat ilyen feltételt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 15:02

Kedves Asszonyom!
Ha kölcsön felvétele nélkül is megvalósítható az építkezés finanszírozása, akkor a hitelintézet nem írhatja elő kötelezően a hitelfelvételt.

Dani szerint:

2019-03-04 - 15:44

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdeklődöm, hogy ha vásárolok egy új építésű házat CSOK-kal, amelyet egy generálkivitelező épít, akkor igénybe tudom venni az 5 millió forintos adóvisszatérítést vagy sem?
Illetve hogyan tudom igénybe venni ezt az adóvisszatérítést, milyen megoldást tudnak javasolni, ha új építésű lakást vásárolok?
Kérem segítsenek a kérdésemben!
Üdv:
Dani

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 08:46

Kedves Dani!
Vásárlási cél esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség. Ez a támogatás csak építékezés esetén érhető el. Erről részletes leírást fenti bejegyzésühnkben olvashat.
Vásárlás esetén 5% ÁFA tartalommal juthat az új lakáshoz. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Enikő szerint:

2019-02-28 - 14:34

Tisztelt Cím!
Új ház építésénél az ÁFA visszaigénylésnél ha az eredeti számlát beküldöm, akkor én azt visszakapom-e, mert nekünk a Fundamenta felé is be kell nyújtanunk az eredeti számlákat.
Köszönöm szépen a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 14:37

Kedves Enikő!
A hitelintézet az eredeti számlát – letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél a vonatkozó rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében. Ugyanazon számla mindkét intézménynél bemutatásra kerülhet.

Erzsébet szerint:

2019-02-28 - 10:39

Üdvözlöm!
Új ház építéséhez kezdünk. 22 millió lesz a ház, 10 millió önerőnk van. Lakáshitelt nem, de 10 millió személyi kölcsönt veszünk fel.
Mi a menete az áfa visszaigénylésének? Honnan és hogyan kapjuk az 5 millió forintot vissza, ha nem veszünk fel lakáshitelt?
Köszönöm.
Erzsébet

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 14:04

Kedves Erzsébet!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem abban az esetben is a hitelintézetekhez nyújtható be, ha nem kapcsolódik hozzá hitelfelvétel. A támogatást a hitelintézet a saját erő felhasználását követően, szakaszosan, készültségi foknak megfelelően folyósítja. A jogosultság feltételeként az elért készültségi fok legalább 70%-áról számlát kell benyújtani. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Csaba szerint:

2019-02-26 - 22:28

Tisztelt Hitelnet!
Kérem segítsenek értelmezni a jogszabályt az ÁFA ‘kedvezményről’.
Ha jól értelmezem, egyszer 5 millió Forint kedvezmény igényelhető 2019. dec. 31-ig.
Egy egyszerű példa:
Vásárolok vállalkozótól egy építési telket, arról kiállít egy 27%-os ÁFA-s számlát, akkor abból az ÁFA összegét, max. 5 millió Forintot ezek alapján vissza tudok igényelni. (?)
Ehhez vonatkozik más feltétel is?
– Érvényes építési engedély?
– Bizonyos időn belüli használatba vételi engedély?
– stb?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 10:20

Kedves Csaba!
Ha az igénylő az ÁFA visszatérítést csak az építési telek vételárának vonatkozásában kívánja igénybe venni, a jogosultság feltétele, hogy benyújtásra kerüljenek az alábbiak:
– az építési engedély, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolása,
– a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációk,
– a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetés,
valamint az igénylőnek vállalnia kell, hogy a hitelintézethez benyújtja az építkezés bekerülési költéségének legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákat is.
A telekre vonatkozó ÁFÁ-t akkor folyósítja a hitelintézet, ha az általa elfogadott bekerülési költségben vállalt saját erő beépítésre került.
A jogosultsággal kapcsolatban további részleket IDE kattintva olvashat.

Kinga szerint:

2019-02-23 - 11:53

Érdeklődni szeretnék, hogy az adó-visszatérítési támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha hitelt is veszek fel? Én jelenleg külföldön dolgozom, de itthon szeretnék majd lakni, ezért itthon építek új családi házat. Hitelt nem tudok itthon felvenni az építkezésre.
Ebben az esetben lehetőségem van-e arra, hogy még az év végéig a támogatást igénybe vegyem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-25 - 14:36

Kedves Kinga!
Az adó-visszatérítési támogatás hitel nélkül is igénybe vehető, amennyiben valamennyi, fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltétel teljesül.

Miklós szerint:

2019-02-21 - 15:05

Egyedülállóként nem kaphatok Áfa-vissazatérítést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 10:23

Kedves Miklós!
Az ÁFA visszatérítésre egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek.

Katalin szerint:

2019-02-15 - 10:55

Tisztelt Cím!
Az Áfa visszatérítéssel összefüggésben lenne kérdésem. A vonatkozó jogszabályból kikerült az a feltétel, mely szerint nem bízhatok meg generálkivitelezőt az építéssel. Idén szeretnénk építkezésbe fogni, viszont az építkezés nagy része már 2020-ban fejeződne be. Van egy telkünk, melyre kivitelezési szerződést szeretnénk kötni.
Kérdésem, ha a munkálatok 70%-a 2020-ban történik, és erről a generálkivitelező 27%-os áfatartalmú számlát állít ki, tekintve, hogy csak ilyet fog tudni mivel nem 2018. november 4. előtti az építkezés, ezzel jogosult lehetek-e a visszaigénylésre (természetesen az egyéb feltételek megléte esetén).
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-15 - 12:32

Kedves Katalin!
Amennyiben az adó-visszatérítés iránti kérelmét 2019. december 31-ig hiánytalanul befogadja a hitelintézet, úgy jogosult lehet az ÁFA visszatérítésre a 2020-ban kiállított, 27% ÁFA tartlmú számlák után is. További fontos feltétel azonban, hogy a legalább 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél sem vehető figyelembe az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Bettina szerint:

2019-02-14 - 10:59

Érdeklődnék, hogy az ÁFa visszatérítésnél is szükséges, hogy 180 napon belül létesüljön magyar TB jogviszony vagy elegendő, hogy igazolásra kerül, hogy folyamatos 2 éves TB-vel rendelkezik az adott fél az EGK-ben.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-14 - 11:08

Kedves Bettina!
Adó-visszatérítési támogatás igénylésénél legalább 180 napos TB jogviszonyt szükséges igazolni. Amennyiben ez nem magyarországi TB jogviszony, akkor a támogatott személynek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Barbara szerint:

2019-02-13 - 18:22

Tisztelt Hitelnet!
Minden Csok és új ház építési állami támogatáshoz az az egyik feltétel, hogy korábban nem lehet igénybevenni vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást. A fundamentás megtakarításhoz kapcsolódó 30 százalékos (a mi esetünkben 300 ezer forint) támogatás is kizáró ok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 12:56

Kedves Barbara!
A Fundamenta megtakarítás nem zárja ki CSOK és állami kamattámogatású hitel jogosultságát. Előbbiről IDE, utóbbiról IDE kattintva tájékozódhat.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Zita szerint:

2019-02-10 - 09:52

Tisztelt Szakértő!
Az adó-visszatérítési támogatással kapcsolatosan nekem az lenne a kérdésem, hogy abban az esetben ha valaki önerőből építkezik, nincs hitelintézet, akkor is igénybe vehető-e a támogatás? Hova, kinek kell benyújtani a kérelmet? A NAV nem tudott felvilágosítást adni és jelenleg a Nemzeti Gazdasági Hivatal állásfoglalását várom.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-13 - 13:15

Kedves Zita!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a hitelintézetkhez nyújtható be abban az esetben is, ha hitelfelvétel nem kapcsolódik az ügylethez.

Gergő szerint:

2019-02-04 - 21:49

Tisztelt hölgyem vagy uram,
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha építek egy házat és utána azonnal értékesítem, akkor milyen adókötelezettségek vonatkoznak rám mint maganszemély vagy mint kisvállalkozó? Ezzel kapcsolatos információt nem találtam.
Előre is köszönöm válaszukat!
Tisztelettel: Gergő

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-11 - 11:03

Kedves Gergő!
Irodánk adózási kérdésekben nem illetkes, így kérdésére sajnos nem tudunk válaszolni. A területileg illetékes adóhivatal megkeresését javasoljuk az ügyben.

Erzsébet szerint:

2019-01-30 - 22:00

Házaspárként családi házat építünk, hitelt nem veszünk fel. Szeretnénk igényelni az áfa-visszatérítést. Az áfa visszautalásának feltétele-e, hogy az önerőt felhasználjuk? Mit tekint a bank önerőnek? Az e-naplóban mindkét építtető nüj számának kell-e szerepelnie? Ha a költségvetés utólag “alultervezetté” válik, mert az építkezés többe kerül, ez hogyan hat ki az áfa-visszatérítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 09:41

Kedves Erzsébet!
Az adó-visszatérítési támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha az önerő már felhasználásra (beépítésre) került. Az önerő összege a költségvetés alapján kerül meghatározásra. A hitelintézet által elfogadott költségvetést teljes egészében le kell fedni az önerő és a támogatás összegének. Önerő a készpénz, az önerő felhasználása pedig az elvégzett munkát jelenti. Az e-naplóban az építtetőt kell feltüntetni, illetve a házastársat egyéb építtetőként kell megjelölni. Ha az építkezés menet közben többe kerül, akkor az így kiállított számla 27% ÁFA tartalma ugyanúgy visszatérítésre kerül, maximum 5 millió forintig. A többlet kiadás fedezése önerőből történhet.

Annamária szerint:

2019-01-30 - 21:34

Építkezés során szeretnénk adóvisszatérítést igényelni. A kivitelező (csak a kőműves munkára) közeli hozzátartozó lenne (egyéni vállakozó).
Így igényelhető-e az adóvisszatérítés?
Előre is köszönöm válaszát.
Anna

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-07 - 10:44

Kedves Anna!
A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával szükséges igazolni. Ezek között a számlák között nem lehet olyan vállalkozás által kiállított számla, amelyben a kivitelező az építtetőknek közeli hozzátartozója. Ha tehát a 70%-os számlabenyújtási kötelezettséget e számlák nélkül is teljesíteni tudják, akkor információink szerint jogosultak lehetnek az adó-visszatérítési támogatásra.

Bence szerint:

2019-01-28 - 20:07

Tisztelt Hitelnet!
Az adó-visszatérítési támogatás családi ház bővítése esetén is igényelhető, vagy csak új ház építésénél?
Válaszát előre is köszönöm!
Bence

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 11:25

Kedves Bence!
Az adó-visszatérítési támogatás bővítés esetén sajnos nem, csak új lakóingatlan építése esetén igényelhető.

Attila szerint:

2019-01-28 - 19:46

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy a visszaigényelhető 5 millió forintos áfatartalom, ha építési hitelt veszek fel beleszámít-e a költségvetésbe vagy ez megmaradhat tartalékba, a bank nem veszi figyelembe?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 11:22

Kedves Attila!
A költségvetésnek az ÁFA visszatérítéshez kapcsolódó munkálatokat is tartalmaznia kell. Az adó-visszatérítési támogatás összege a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel.

Diána szerint:

2019-01-25 - 09:25

Tisztelt Szakértő!
Tényleg 120 napos határidővel lehet visszaigényelni az ÁFÁt? Önkormányzattól vásárolt telek esetén.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Diána

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 09:50

Kedves Diána!
ÁFA visszatérítés igénylésére nem vonatkozik a 120 napos határidő. Minderről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Mónika szerint:

2019-01-24 - 20:43

Tisztelt Cím!
A jelenlegi tv. szerint a generál kivitelezővel kulcsra kész állapotra építettek lakásra is érvényesíthető az 5 millió Ft áfa visszaigénylés kedvezmèny?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 09:30

Kedves Mónika!
Fenti esetben akkor vehető igénybe az adó-visszatérítési támogatás, ha a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-áról kiállított számla ÁFA tartalma 27% vagy 0%. 5% ÁFA tartalmú számla nem vehető figyelembe. A támogatás a 27% ÁFA tartalmú számlák után igényelhető vissza. Minderről részletes tájákoztatást IDE kattintva olvashat.

Hajnalka szerint:

2019-01-23 - 14:07

Tisztelt Címzett!
Mi egy vállalkozóval szerződtünk le, hogy kulcsrakész lakást vásárolunk Tőle. Sajnos nem tudja folytatni az építkezést, így mi most a jelenlegi állapotában kivásároljuk tőle. Készültségi foka kb. 40-45%-os. Mi fogjuk folytatni az építkezést.
A kérdésem az lenne, hogy jogosultak leszünk-e áfa visszaigénylésre.
Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszát.
Üdvözlettel: Hajnalka

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 09:26

Kedves Hajnalka!
Jogosultak lehetnek ÁFA visszatérítésre, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek és a teljes költségvetés legalább 70%-áról 27% vagy 0% ÁFA tartalmú számlát tudnak benyújtani. ÁFA visszatérítésnél ugyanis 5% ÁFA tartalmú számla nem fogadható el a számlabanyújtási kötelezettség teljesítésénél. Erről bővebb információt IDE kattintva talál.

Vikrória szerint:

2019-01-22 - 23:38

Mi majd tavasszal kezdjük az építkezést. A tervek elkészültek és jelenleg a kivitelezők kiválasztása és a költségvetés elkészítéséhez szükséges árajánlatok begyűjtése folyik.
Az lenne a kérdésem, hogy a beadott és elfogadott költségvetéstől a későbbiekben el lehet-e térni? Úgy értem, lehet-e olyan, hogy pl. a költségvetésben 3.000 Ft/m2 csempével számoltunk, de végül 7.000/m2 lett vagy fordítva. Vagy a költségvetés “x” kivitelező ajánlata alapján készült, de végül mire odakerül a sor “y” kivitelező fogja elvégezni a munkát.
Mennyire kell az eredeti költségvetéshez ragaszkodi? Lehet rugalmasan kezelni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:29

Kedves Viktória!
A hitelintézet által elfogadott költségvetésből valamennyire el lehet térni, hiszen az árak is változhatnak időközben, és az is előforulhat, hogy változtatás történik a kivitelezésben.

Endre szerint:

2019-01-22 - 15:30

Kedves Szakértő!
Az adó-visszatérítési támogatásról lenne szó, megfelelek a feltételeknek és tavasszal be is adom a bankhoz a kérelmet. Új építésű ház, áprilisi kezdés.
A kérdésem pedig az lenne, hogy nyílászárókra, redőnyökre, csempékre, fürdőkádra, valamint kazánra, klímaberendezésre igénybe lehet-e venni az adó-visszatérítési támogatást?
Természetesen 27%-os számlákat gyűjteni fogom.
Köszönettel: Endre

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:08

Kedves Endre!
A fent leírt tételekre véleményünk szerint igénybe vehető az adó-visszatérítési támogatás.

Péter szerint:

2019-01-22 - 14:16

Üdvözlöm.
Olvastam valahol, a 2 évesnél idősebb számlákat már nem lehet benyújtani! Ez pontosan mit jelent? Vagy a 2015.01.01. és 2019.12.12. közötti kiállított számlák lejárnak-e vagy be lehet nyújtani?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 14:34

Kedves Péter!
2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla fogadható el adó-visszatérítési támogatás igénylésénél. Továbbá szintén feltétel, hogy az építési engedély kiállítását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiálltott számla fogadható el.

Zsolt szerint:

2019-01-20 - 13:13

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel, 2018-ban vásároltunk telket, az építéshez szükséges dokumentációk az e-naplóban feltöltésre kerültek, február végén elkezdődhetnek a munkálatok. Generálkivitelezővel szerződünk, kérdésem, hogy ilyen esetben az építés összes költsége 5% áfával számolandó, vagy csak 5 millió forintig vagyok jogosult az áfa visszaigénylésre? Ilyen estben a generálkivitelezővel hogyan járok el és igényelhetem vissza az áfát?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 13:20

Kedves Zsolt!
Ha 2018. november 1-ig megtörtént az e-naplóban a készenlétbe helyezés, akkor információink szerint 2023. végéig érvényesíthető az 5% ÁFA tartalmú számla. Ha nem, akkor 2019. december 31-ig állítható ki 5% ÁFA tartalommal a számla.
Az adó-visszatérítési támogatás 27% ÁFA tartalmú számlák esetében igényelhető vissza. Ekkor a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlával kell igazolni. A 70%-nyi számla között azonban nem lehet 5% ÁFA tartalmú. Az ÁFA visszatérítési igénybevételének feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Aliz szerint:

2019-01-20 - 09:42

Tisztelt Szakértő!
Bizonytalanok vagyunk abban, hogy magánszemélyként februárban hatályos építési engedély alapján kezdjük építeni családi házunkat, de a CSOK-os és Áfa-visszatérítési szerződést csak márciusban tudjuk elindítani (ekkor házasodunk össze, 2 vállalt gyermek a terv).
Kérdés, hogy visszaigényelhető-e a Bankkal kötött szerződés előtt (pl.: most januárban) vásárolt építőanyag utáni 27%-os ÁFA tartalom?
Köszönettel várom válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-21 - 11:29

Kedves Aliz!
Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, tehát a januárban kiállított számla a leírtak alapján elfogadható lesz.

Zsolt szerint:

2019-01-17 - 21:04

Üdvözlöm!
Mik a feltételei az 5M Ft visszaigénylésének és mi a folyamata?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-18 - 10:07

Kedves Zsolt!
Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A támogatási kérelem már akár az építkezés elején benyújtható a hitelintézetekhez. A folyósítás a vállalt saját erő beépítését követően, szakaszosan, az elért készültségi foknak megfelelő számlabenyújtást követően kezdhető meg.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA