ÁFA visszatérítési támogatás 2021, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

ÁFA visszatérítés támogatás

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

k) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az aÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén – amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik – legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege – CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén – megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Milyen dátumú számlák fogadhatók el a 27%-os ÁFA visszaigénylésekor építkezés esetén?
  Tisztelt Hölgyem/Uram, Azért írok önöknek, mert mai napon a következő dolgot hallottam egy siófoki OTP Bankban egy ügyintézőtől. Tehát mi már az építkezés folyamatában vagyunk, a ház fő falai állnak…További részletek
 • Túlkészültség esetén nem jár az 5M Ft ÁFA visszatérítés?
  Kedves Hitelnet! 2020 áprilisában kezdtem az építkezést nem generálkivitelezéssel és 2020 decemberében írtuk alá CSOK-ot. Ugye akkor ÁFA visszatérítésről még nem volt szó. 25 milliós költségvetést fogadtak el! 2021. januárban…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.9K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem CSOK hitel igénybevétele mellett, generálkivitelező által épített ingatlanra vonatkozik: a generálkivitelező cég az építőanyag beszerzésekor először saját maga vásárolja meg az árut, majd továbbadja nekem, magánszemély építtetőnek 5%-os ÁFA-val vagy eleve az én nevemre kerül kiállításra az építőanyag beszerzéséről a számla? Ha a generálkivitelező saját nevére kell, hogy vásároljon, akkor az 27% vagy 5%-on történik, azaz keletkezik-e generálkivitelező oldalon átmeneti finanszírozási hiány (27%-ot fizet, de csak 5%-ot számláz?
  Köszönöm.

  Szia.
  Azt szeretném kérdezni, hogy ha már sikeresen utalásra került az összeg az ingatlanért, be lehet költözni vagy meg kell várnunk míg a költségvetésbe beírt munkálatok végbe nem mennek.

  Tisztelt Szakértő,
  Egyedülálló 22 éves fiatalként szeretnék újonnan felújított lakást vásárolni.
  Van-e lehetőségem akármilyen vissza nem térítendő kedvezményre?
  Köszönettel:
  Botond

  Tisztelt Szakértő!
  Van-e lehetőség a maximum 5 millió Ft-s ÁFA összeg visszaigénylésére azon építkezőknek, akit nem jogosultak a “CSOK” kedvezményre (egyszerű, normál magyar állampolgár?)
  Köszönettel,
  egy családi ház építtető

  Tisztelt Hitelnet!
  ÁFA támogatást vennénk igénybe, hitel nélkül.
  Kérdésem: A kérelem benyújtásának időpontja számít mérvadónak a beadandó számlák szempontjából? Vagyis én beadom a kérelmet, de a korábban megrendelt nyílászáró megérkezik 5 nap múlva. Az ilyen számlát elfogadják vagy csak a kérelem befogadása utáni dátummal kiállított számlákat? Azt nem tudhatom, meddig “ülnek” a kérelmemen…..

  Tisztelt Cím!
  Az után érdeklődnék, hogy megigényeltük a Falusi csok-ot korszerűsítésre 2 gyermekre , ami 1.300.000 Ft. A szerződést aláírtuk a bankkal és én most hallottam az áfa visszaigénylésről. A tetőnk lassan kész, még nem adtunk le egyetlen számlát sem.
  Utólagosan kérhetjük az áfa visszaigénylést?

  Tiszelt Hitelnet!
  2020 novemberében preferált településen falusi CSOK keretén belül ingatlan vásárlásra és korszerűsítésre igényeltünk vissza nem térítendő támogatásokat 2 gyermekre tekintettel. A vásárlásra tehát 1,3M Ft-ot kaptunk, a korszerűsítésre felhasználható további 1,3M Ft-ra még nem történt szemle / kifizetés.
  A CSOK szerződéskötés előtt költségvetést (a támogatás lefedése miatt) 1,3M Ft-ról adtunk be. Továbbá -, mivel akkor nem tudtunk “falusi ÁFÁnak” nevezett támogatásról és a hitelintézet sem tájékoztatott minket a lehetőségről, ezért – ÁFA visszaigénylést nem kértünk.
  A vásárlás után derült ki pontosan, hogy felújításra a költségvetésben szereplő 1,3M Ft-nál többet fogunk költeni. Most arról tájékoztatott minket a hitelintézet, hogy ÁFA visszaigénylésre “utólag” már nincs módunk.
  Kérdésem az lenne, hogy a költségvetés módosításával vagy egyéb módon megoldható-e, hogy mégis igénybe vehessük az ÁFA támogatást. A megemelkedett költségekre vonatkoztatva csak az ÁFA rész több millió Ft-ot tesz ki.
  Köszönettel:

  Üdvözlöm!
  Csok és 27%-os áfa benyújtása van folyamatban a banknál! Az épülő ház 95%-os az értékbecslő felmérése szerint! A mai nap azt a tényt kaptam a banktól, hogy a költségvetés miatt csak 1.2 millió jár vissza az áfából, mivel túl kevésnek bizonyult! 31 milliós a költségvetés, de ebből a csok kitesz 10 milliót és a fennmaradó összegre ennyi jár!
  Ez így valós lenne?

  2021 januárjában vettem egy új építésű lakást, a Raiffeisen Banknál igénybe vett hitellel és CSOK-kal. A hitelt februárban kaptam meg, a bank azzal az érvvel utasította vissza az áfa visszaigénylést, hogy náluk csak márciusban volt elérhető ez a termék.
  Szerintem ez nem termék, hanem törvény adta lehetőség.
  Köszönettel: Anita

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk a Falusi CSOK-ot és a hozzá kapcsolódó Falusi ÁFÁ-t is megigényelni. Ehhez kellene nekünk TB jogviszony igazolás. Mi az interneten a következő formanyomtatványt találtuk: ehhez: NYT.54.K
  Azonban ezen formanyomtatvány felső részében található 6 választási lehetőség egyike sem tartalmazza a Falusi – ÁFA visszatérítésének fogalmát.
  Ezúton szeretnék segítséget kérni Önöktől, hogy milyen formanyomtatványt kell kitöltenünk a Falusi ÁFA visszaigényléséhez és ha azon formanyomtatványon több választási lehetőség van, akkor melyiket kell beikszelni hozzá, hogy jó legyen a kérvény.
  Beszéltem már a központi OEP-el, a járási OEP-el, a banki ügyintézőkkel, a kormányablakkal, de senki nem tudja, hogy mi a helyes igénylési mód a Falusi ÁFA visszaigényléséhez vagy nem is tudnak róla, hogy ilyen lehetőség van, mert azt mondják, hogy az ÁFÁ-t csak új ház-lakás esetén lehet visszaigényelni.
  Köszönettel.
  Zoltán

  Tisztelt Hitelnet!
  Új építésű családi ház vásárlása előtt állunk, a szerződéskötés napokon belül esedékes. A vásárláshoz mindkét állami támogatást, a Csok-ot is és az adó-visszatérítési támogatást is szeretnénk igénybe venni. A lebonyolító bank kéri, hogy a számlán is és a szerződésben is legyen külön-külön kimunkálva a telek és az épület ára is, nettó, bruttó bontásban.
  A kivitelező cég viszont azt mondja, ha meg kell bontania a számlán belül a telekárat is, azt csak 27% áfával tudja feltüntetni, mert csak a lakóingatlannak 5% az áfája, a teleknek nem.
  Így viszont értelmetlenné válik az egész támogatási rendszer, mert a telekár rész 27% áfája több, mint a komplett ingatlan 5% áfája lenne. Amit természetesen ránk terhelne.
  Mi lehet itt a megoldás?
  Köszönettel,

  Tisztelt Hitelnet!
  Jelenleg a házam szerkezetkész állapotban van. A 27%-os ÁFA visszaigénylés, mint folyamat, függ a lakhatási engedélytől? Ugyanis olvastam olyat is, hogy csak úgy utalhatják vissza az összeget, ha már megkaptam (vagy benyújtottam) a lakhatási engedélyt.
  Ez valóban így van?
  Előre is köszönöm!

  Az ÁFA visszaigénylést annál a pénzintézetnél kell kérni, ahol a falusi csok felújításhoz kaptuk a pénzt?
  Köszönöm a választ.

  Ugyanaz a számla benyújtható-e ÁFA visszatérítéshez és az otthonfelújítási támogatáshoz is?

  Érdeklődnék, ha osztatlan (nem megosztható) telken épülő házat veszünk, melyet KÉSZ házként veszünk meg az adásvételi szerint olyan cégtől, akinek tevékenységi köre alkalmas erre (de nem egyezik meg a kivitelezővel), tud-e 5%-os ÁFA tartalmú számlát adni a telekre és házra is, ezeket EGY számlán kell-e megtennie. Ha esetleg a telekre csak 27%-os ÁFA tartalmú számlát tud kiállítani, attól a ház 5% ÁFA-ja egy külön számlával visszaigényelhető-e?

  Tisztelt Hitelnet!
  2016-ban indult a saját erős építkezésünk, közben válás miatt szünetelt, idén folytatnánk. Jól értem, hogy a 2018-nál korábbi (27% ÁFA tartalmú) számláknál már nem tudjuk visszaigényelni az ÁFÁ-t, viszont a költségvetés 70%-os lefedésébe beleszámítanak?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Az 2022. december 31-ig benyújtható 5% áfa visszaigénylés esetén milyen határidőig kell befejezni az építkezést, benyújtani a számlákat?
  Köszönöm a választ!

  Tisztelt Címzett!
  Építeni szeretnék 140 m2-es új családi házat. 2 gyermek után CSOK-ot és támogatott hitelt is igényelnénk. Kötünk kivitelezői szerződést, ami a fűtés teljes beszereléséig, nem kulcsrakész állapotot fogja tartalmazni.
  A kérdésem, hogy ebben az esetben visszaigényelhetjük az 5% ÁFA-t?
  Köszönöm előre is a válaszukat.
  Üdvözlettel: Mária

  Üdvözlöm!
  Kérdésem lenne. 2020-ban építkeztünk (falusi CSOK szempontjából támogatott településen). A használatbavételi engedélyt 2020 novemberében kaptuk meg.
  Van még lehetőségünk ÁFA visszaigénylésre? Az építkezés nem generál kivitelezővel történt.
  Válaszukat köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi csokot igényeltünk két gyermekre, tetőfelújításra. Áfa visszatérítési igényünkre mindig az volt a válasz az egy másik papír, most nem foglalkozunk vele, mert lehet, hogy nem is alkalmas az ingatlan a támogatás igénybevételére. Végül alkalmas lett, szerződésíráskor pedig azt mondta az ügyintéző, most már nem lehet áfát visszaigényelni, a kérelem benyújtásakor kellett volna. Hiába mondtuk, hogy ő mondta, hogy addig ne foglalkozzunk vele, amíg nem lesz pozitív bírálat, letagadja. Panaszt tettünk a fiókvezetőnél, aki először azt mondta, hogy vissza tudjuk igényelni, majd másnap telefonált, hogy mégse.
  Mit lehet tenni?
  Köszönöm válaszát!
  Ivett

  Szeretném kérdezni, hogy 2019-ben vásároltam egy családi házat. Volt önerőm is és felvettem hozzá a sima csokot. Azt szeretném ezzel kérdezni, hogy a 27 százalékos áfát vissza tudnám-e igényelni?

  Tisztelt Hitelnet!
  Tavaly elkezdett építkezésre szeretnénk adó visszatérítési támogatást igényelni. Egyszerű bejelentéses az építkezés, így 27%-os számláim vannak. A Takarékbank szerint 27%-os adó-visszatérítési támogatás igénylésekor szerintük kötelező igénybe vennünk a CSOK-ot is, anélkül nem adják meg a támogatást. Erről én sehol nem olvastam, történt esetleg valamilyen módosítás, ami kötelezővé tette hozzá a CSOK igénylést?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelt Hitelnet!
  Mi 2020-ban fejeztünk be egy új építésű ingatlant. 10 (hitel) + 10 (csok) + 5 (áfa) millió forintos támogatást megkaptuk. Minden 50% tulajdonban van. Idén júniusban, már papíron is elváltunk sajnos. Az új házban az exem és a három gyermek marad, de még én is oda vagyok bejelentve. Tudomásom szerint a 10 (csok) támogatást nem kell visszafizetni, de azt az információt kaptam, hogy az áfa felét igen? Az építkezés előtt kimondottan megkérdeztük, akkor azt mondták, hogy egy esetleges válás esetén, ha a gyermekek és az egyik szülő a támogatott ingatlanban marad, akkor nem kell semmit visszafizetni?!
  Kérem szíves válaszát a témával kapcsolatba! Logikátlannak tűnik, hogy a támogatás egyik részét nem, a másikat pedig vissza kell fizetni. Kérdésem, hogy ez valóban így van-e, illetve, hogy van-e olyan megoldás, hogy elkerüljük a visszafizetést, akár azzal, hogy ott maradok bejelentve?
  Válaszát előre köszönöm!

  Tisztelt Címzett!
  Férjem még a házasság előtt építkezett, ott igényelt vissza áfát, még 2016-ban.
  Mi erre 2 évre ismerkedtünk meg, 2021-ben házasságot kötöttünk, és most szeretnénk CSOK-ot felvenni új, közös otthonunk megvásárlása miatt, valamint szeretnénk az új építésű ingatlan áfját is visszaigényelni.
  Az OTP Bank tájékoztatása szerint Áfa visszaigénylésre 1x van lehetőség.
  Valóban én elbukom az áfa visszaigénylés lehetőségét azért, mert a férjem közel 5 éve élt ezzel?
  Akkor gyakorlatilag én nem vagyok jogosult már ezt a támogatási formát kihasználni?
  A férjem házasság előtti háza nem közös vagyon.
  Köszönettel,
  Linda

  Tisztelt Cím!
  Magánszemélyként szeretnék ingatlan bővítésére Áfát visszaigényelni. Sajnos a Fundamenta mint hitelintézet nem tudott segíteni, és azt mondták náluk nincsen ilyen ügyintézés, egy másik bank ahol a számlámat vezetem pedig azt mondta, hogy a hitelintézethez kell fordulni. Még folyamatban vannak a munkálatok, de tudni szeretném egyáltalán jogosult vagyok-e az Áfa visszaigénylésre, és, ha igen, mi a menete ennek.
  Köszönettel, Dominika

  Tisztelt hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy vásároltam a párommal egy összközműves építési telket egy cégtől 27%-os áfával egy vidéki településen, ami nem tartozik a falusi csok programhoz. Szeretnénk építeni generál kivitelezővel családi házat a telekre csok támogatással.
  Ilyen estében visszaigényelhetem a telek 27%-os áfáját is és az építés 5%-os áfáját is? Ha igen, akkor a számlákat egyidejűleg kell benyújtani?
  Válaszát előre is köszönöm.

  5 millió Áfa visszaigénylési támogatás:
  Érdeklődöm, hogy a 2021-ben már megkezdett egyszerű bejelentéses saját lakáscélra épülő ingatlan esetében kizárólagos feltétele-e a támogatásnak az e-építési napló megnyitása és vezetése? Az építkezés már zajlik, e-naplót nem nyitottunk.
  Köszönöm.

  Jó napot kívánok!
  Kérdezném, hogy falun élő gyermektelen házaspár családi ház felújítása, korszerűsítés /tetőcsere/ az áfa visszaigényelhető? Mind a két fél haszonélvezeti joggal rendelkezik az ingatlanban.
  Esetleg ez kizáró ok?

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK által preferált településen generálkivitelezővel kezdtük meg az építkezést. Az első számla még 2020-ból való 27%-os Áfa tartalommal. Visszaigényelhető ez az összeg is az 5%-kal együtt, ha CSOKos hitelt vettünk igénybe?

  Tisztelt Cím!
  TB jogviszonynak számít-e, ha bejelentett munkaviszonnyal nem rendelkezem, de folyamatosan fizetem havonta a meghatározott biztosítási összeget.
  Tisztelettel.
  János

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.9K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x