ÁFA visszatérítési támogatás 2021, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

ÁFA visszatérítési támogatás

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

k) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az aÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén – amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik – legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege – CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén – megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Visszaigényelhető a telekáfa, ha egyelőre nem építkezünk rá?

  Ha csak a gazdálkodó szervezettől vásárolt építési telek vonatkozásában szeretnénk élni az ÁFA visszatérítés lehetőségével, a támogatás igénybevételének akkor is feltétele, hogy az igénylő a hitelintézet részére az építési engedélyt, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést, és annak legalább 70%-áról, a saját nevére kiállított számlákat benyújtsa.

  A telekáfa tehát nem igényelhető vissza, ha egyelőre nem építkezünk rá.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családi ház bővítés esetén is jár a 27% ÁFA visszatérítés?

  Családi ház bővítésekor, mely bővítés egyszerű bejelentéshez kötött, és használatbavételi engedélyt kell kapjon az ingatlan a bővítést követően, az 5 millió Ft ÁFA visszatérítés a vonatkozó kormányrendelet értelmében kizárólag abban abban az esetben vehető igénybe, ha a bővítendő ingatlan preferált településen található.

  A preferált települések listáját és a további jogosultsági feltételeket IDE kattintva ismerhetők meg.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Milyen címre szólhat a számla ÁFA visszaigénylése esetén?

  Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez kiállított számlának az igénylő nevére és címére kell szólni. Megfelelő tehát a számla, amely nem a támogatott – esetlegesen építés alatt álló – ingatlancímre, hanem az igénylő állandó lakcímére szól.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A 27% ÁFA visszaigényelhető hitel nélkül is?

  Az adó-visszatérítési támogatás hitel igénybevétele nélkül is igényelhető. Fontos azonban, hogy a támogatás kizárólag a bekerülési költségből még hátralévő munkálatokra használható fel.

  Már felépült lakóingatlanra utólag ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A 27%-os áfa meddig igényelhető vissza?

  A támogatási kérelmet 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig lehet benyújtani. A határidő a 27%-os ÁFA visszaigénylés esetén a kérelem benyújtására vonatkozik. Az tehát nem probléma, ha az igénylő az építési munkálatokat a fenti határidőig nem fejezi be. Nem az az előírás, hogy a használatbavételi engedélyt kiadják fenti dátumig, hanem az, hogy a kérelmet a támogatott személy benyújtsa.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  1.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm,
  2020 áprilisban kezdtünk el építkezni, generálkivitelezővel.
  27 %-os áfával szerződtünk, erről is adott számlát, illetve a nevemre szoló anyagszámlák is 27%osok.
  Kb 65%os készültségi fokon állunk.
  Csokot most vennénk igénybe, de a bankos hölgy szerint mivel az e napló generálos így csak 5%os áfával számlázhat a kivitelező.
  Ha marad a generál kivitelező, akkor az összes eddigi 27%-os számlámat nem tudom felhasználni?
  Milyen lehetőségem van ez esetben?
  Előre is köszönöm a válaszukat!

  Kedves István!
  A generálkivitelező valóban 5% ÁFA tartalmú számlát tud csak Önnek kiállítani. Ez esetben ÁFA visszaigénylésre nem lehetőség, mivel a kétféle ÁFA tartalmú számla nem keveredhet egymással. A CSOK igénylés során azonban elfogadhatók mindkét számlák.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm Önöket!
  Az áfa visszatérítéssel kapcsolatban lenne kérdésem. 2019 áprilisában vásároltuk egy használt lakóházat, ekkor nem vettünk igénybe semmilyen támogatást. A tetőt teljes egészében felújítottuk,b melyről az anyagköltség 27%-os áfával rendelkező számlánk van 2019-es dátummal. 2020 januárjában igénybe vettük a falusi CSOK korszerűsítésére vonatkozó támogatást 3 gyermekre.
  A kérdésem az lenne, hogy ami a falusi Csok költségvetésébe nem tartozott bele és még annak igénylése előtt történt, annak az áfáját visszaigényelhetjük-e?

  Kedves Krisztina!
  A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan lehetett volna az ÁFA visszatérítést is igényelni. Utólag erre már sajnos nincs lehetőség.

  Tisztelt Szakértő!
  Új építésű családi házat vásárolunk építési vállalkozótól, melyre igényeltünk CSOK-ot és kedvezményes CSOK hitelt is. A szerződést 2021-ben kötöttük, de egy előszerződést még 2020 szeptemberében írtunk alá, melyhez tartozott egy kb. 10%-os előleg fizetés, amire az építési vállalkozó 27%-os ÁFA-s számlát állított ki. Az ÁFA visszatérítést csak a 2021-ben kiegyenlítendő 90%-os vételérrész, 5%-os ÁFÁ-jára kértük. Ezt a hitelintézet visszautasította, mert szerintük nem lehet kétféle ÁFA a kifizetésekben, a vételárat egy egésznek kell tekinteni amiben csak 5%-os ÁFA lehet. Kérdésem, hogy ez valóban így van-e? Méltánytalannak gondolom, hogy csak azért mert tavaly kifizettünk 10% előleget, elesünk az 5% ÁFA visszatérítés lehetőségétől.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel: Zoltán

  Kedves Zoltán!
  Úgy tudjuk, hogy ez esetben valóban nem állhat fenn a jogosultság, mert a vonatkozó kormányrendelet értelmében a kétféle ÁFA tartalmú számla nem keveredhet egymással. Elutasítás esetén a járási hivatal családtámogatási osztályához fordulhatnak fellebbezéssel, az elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

  Kedves Hitelnet,
  Van arra bármi előírás arra vonatkozóan, hogy új lakás vásárlása esetén a számla beadásától számított hány napon belül kell elutalnia a banknak a visszaigényelhető összeget a jogosultaknak?
  Minden bank, aki CSOK-ot folyósít az Áfa visszaigénylést is intézi, vagy elképzelhető, hogy emiatt másik bankban is kellhet ügyintézni?
  Üdvözlettel,
  Ágnes

  Kedves Jethro!
  A folyósítási határidőkről az egyes bankok tudnak pontos tájékoztatást adni. Ez a folyósítási feltételek teljesülést követően általában néhány nap.
  A CSOK és ÁFA támogatás iránti kérelem kizárólag ugyanazon pénzintézethez egyidejűleg nyújtható be. Arra nincs mód, hogy egyik banknál CSOK-ot, másik banknál ÁFA visszatérítést igényeljen. Azok a bankok, amelyek CSOK ügyintézéssel foglalkoznak, ÁFA támogatást is nyújtanak. A CSOK kérelem benyújtását követően, utólagosan az ÁFA visszatérítés már nem igényelhető. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet, köszönöm!
  Sajnos a bankok még egyáltalán nem tudnak erről felvilágosítást adni, én a fekete-sárgánál vagyok, ott intézzük a csokot, de a honlapukon sincs még semmi ezzel kapcsolatban és az ügyintézők sem tudnak semmit 🙁 Ha esetleg van erre valami törvényi előírás számukra, az nagyon hasznos lenne ismernünk, hogy mi is úgy készüljünk mint végső eset.

  Kedves Jethro!
  Lakásvásárlás esetén a CSOK és ÁFA kérelem elbírálási határideje hiánytalanul benyújtott dokumentáció esetén 30 nap. Ezt a 16/206. (II.10.) CSOK rendelet tartalmazza.

  Nagyon jók vagytok, hálásan köszönöm!!! 🙂
  (min. 50 karaterk kell írni, h egy köszönetet mondjunk, ezért gyarapítom még egy kicsit a szót 🙂 )

  Üdvözlöm,
  2 kérdésre szeretnék választ kapni:
  1) egy adott ingatlanra be lehet-e nyújtani korszerűsítési támogatásra igényt a meglévő ingatlanrészre, illetve új lakás építésére vonatkozó ÁFA visszaigénylési támogatást is, amennyiben az ingatlan úgy kerül bővítésre, hogy a bővítmény külön lakrészként/külön bejárattal rendelkezik?
  2) hová kell benyújtani a támogatási és/vagy ÁFA visszaigénylési igényt? és mikor – építkezése megkezdése előtt vagy befejeztével?
  Köszönettel,
  Zsuzsanna

  Kedves Zsuzsanna!
  Társasház alapítás lenne szükséges véleményünk szerint és akkor elvileg az egyik ingatlanra felvehető a falusi CSOK-os ÁFA visszatérítés korszerűsítésre (preferált település), másikra a nem generálkivitelezéses építésre vonatkozó 27% ÁFA visszatérítés, illetve ha generálkivitelezéssel épülne az új lakás, akkor az 5%-os áfa visszatérítés.
  Az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be. Mivel a támogatás a költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására fordítható mindkét esetben, ezért még a munkálatok megkezdése előtt célszerű benyújtani az igénylést.

  Tisztelt Hitelnet!
  Tavaly kezdtünk el építkezni, generál kivitelezőt megbízva. Decemberben kértünk egy értékbecslést egy banktól, hogy vajon mennyi csok+hitelre lennénk jogosultak. Majd januárban beadtuk a kérelmet, és január végén aláírtuk a szerződést. Vissza szerettük volna igényelni az idén kiállított számlákra az 5%-os áfát, de a bankban azt mondták, mivel tavaly kértünk értékbecslést, ezért 2020-as ügyletnek számít, mi nem igényelhetjük vissza.
  Ez mennyire jogszerű?
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Alexandra!
  A 2021-ben beadott kérelmet esetén elvileg visszaigényelhető az áfa. Adott esetben Önök azért nem tudják már utólagosan igénybe venni, mert az ÁFA támogatási kérelmet a CSOK és hitelkérelemmel együtt kellett volna benyújtani.

  Kedves Szakértő!
  A telket most vásároljuk meg magánszemélyként, majd ezt követően bízzuk meg a generálkivitelezőt, hogy építse fel rá a házat. Ebben az esetben a telekre is igényelhető-e vissza ÁFA?
  Köszönettel!

  Kedves Edina!
  Ebben az esetben a telek után ÁFA visszatérítésre nincs lehetőség. A generálkivitelező által a bekerülési költségről kiállított 5% ÁFA tartalmú számlák ÁFA tartalma igényelhető vissza, amennyiben CSOK igénylés is fog kapcsolódni a finanszírozáshoz. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Meglévő ingatlanunk felújítását kezdtük el idén. Ehhez most szeretnénk majd igénybe venni a Falusi Csok támogatását (a hitelt nem), illetve a Felújítási támogatást is. Kérdésem az lenne, hogy az adó visszatérítéshez csak azokat a számlákat nyújthatom be, amiket a Csokra is benyújtok, vagy ehhez külön számlák kellenek? Esetleg a felújítási támogatásra “félretett” számlák adóját is visszaigényelhetem?
  Azaz a kérdésem, hogy egy számlát elszámoltathatom-e egyszerre itt is és ott is. (Azt tudom, hogy a Csokhoz és a felújítási támogatáshoz nem nyújthatom be ugyanazokat a számlákat.)
  Remélem kérdésemet sikerült érthetően leírnom.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Móni!
  A falusi CSOK-hoz és a preferált területen lévő ingatlan felújítására igényelhető ÁFA visszatérítéshez ugyanazon számlák elfogadhatók.
  A felújítási támogatás során elszámolt számlák ÁFA tartalma nem igényelhető vissza.

  Tisztelt Hitelnet! 2 gyerekre vennénk fel a Csok támogatást, ami ugye 1.3 millió Ft.
  Azt olvastam, hogy az adó visszatérítés a Csokkal együtt tudjuk igényelni és (bár remélem nem jól értelmeztem) csak a bank felé benyújtott költségvetéshez tartozó számlák áfáját igényelhetjük vissza. Ebben az estben, mi csak az 1.3 millió 27%-át igényelhetjük? Vagy írhatunk nagyobb összeget is a költségvetésbe mint a felvehető csok összege, így jobban kihasználva a visszatérítést?

  Kedves Móni!
  A hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő munkálatokról kiállított számla vehető figyelembe, de a költségvetés 1,3M Ft-nál magasabb összegről is szólhat, sőt, ha ÁFÁ-t szeretnének visszaigényelni, akkor mindenképpen meg kell növelni a költségvetés összegét a visszaigényelni kívánt ÁFA összegével. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Házaspár építkezik, de úgy kezdték el, hogy csak az egyikőjük tulajdonában van az ingatlan és az egyik nevén megy az építkezés.
  Ilyenkor mi a teendő /tulajdonszerzés a másik házastárs részéről az ingatlanban/?

  Kedves György!
  Az ÁFA visszatérítésre való jogosultsághoz mindkét házasfélnek kell tulajdonrésszel rendelkeznie a támogatott ingatlanban, ezért az ingatlanban a másik házastárs tulajdonszerzése lehet a megoldás.

  Tisztelt Szakértő!
  Preferált kistelepülésen szeretnénk megvásárolni egy 70%-os készültségű ingatlant, és ezt saját erőből befejezni. Ehhez szeretnénk igénybe venni a 3+3M Ft otthonfelújítási támogatási lehetőséget (hitel nélkül). A 27%-is áfa visszatérítés is érvényesíthető mindezekre, vagy csak arra a részre, ami nem kerül elszámolásra a 3+3M Ft-os otthonteremtési támogatásban?

  Kedves Gábor!
  Az otthonfelújítási támogatás használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlanra nem vehető igénybe. A 27% ÁFA visszatérítés az építkezés befejezéséhez igényelhető.

  Az ingatlan rendelkezik használatbavételi engedéllyel, megfelel a feltételeknek.
  Ebben az esetben mi a helyzet a kétféle támogatással?

  Kedves Gábor!
  Amennyiben építkezésről van szó és az ingatlan már rendelkezik használatbavételi engedéllyel, akkor ÁFA visszatérítés iránti kérelem benyújtására már nincs lehetőség.

  Köszönöm, tehát ha jól érthető, akkor a 27%-os áfa visszatérítése még a használatbavételi engedélyeztetés előtti munkálatok esetéb igényelhető, ellenben az otthonfelújítási támogatással, ami csak utána?

  Kedves Gábor!
  Igen, így van.

  Kinek lehet a számlát benyújtani, ha önerős az építkezés?

  Kedves Tamás!
  Önerős építkezés esetén is a hitelintézetekhez nyújtható be az ÁFA visszatérítés iránti kérelem. Fontos azonban, hogy az ÁFA visszatérítés csak a még hátralévő munkálatok finanszírozására vehető igénybe. Az aktuális készültséget a hitelintézet értékbecslője ellenőrzi.

  Köszönöm a gyors választ, jó segítség a továbblépésben.

  Nincsen gyerekem és nem vagyok házas.
  Ebben az esetben is igényelhető a 27%-os áfa visszatérítés?

  Kedves Bence!
  A 27% ÁFA visszatérítésnek nem feltétele sem a házastársi kapcsolat, sem az eltartott gyermek. Amennyiben a fenti bejegyzésben olvasható feltételeknek megfelel, jogosult lehet a támogatásra.

  Kedves hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy tavaly lett korszerűsítve a házunk, napelem, nyílászáró csere, teljes szigetelés MFB hitelből.
  A kérdésem az lenne, erre is igénybe lehet venni az áfa visszatérítést? A házra a Csok is igénybe lett véve 2 gyermekre.

  Kedves Lajos!
  A leírt esetben sajnos nincs lehetőség az ÁFA visszatérítés igénybevételére.

  Kedves Hitelnet!
  27%-os adó-visszatérítési támogatás igénybevétele érdekelne bennünket. 2019-ben kezdtük az építkezést, melyre kezdetben volt generálkivitelezési szerződésünk, de a főfalak felhúzása után kiléptünk a generálkivitelezésből, azóta mindent önerőből, saját szervezésből folytatunk. Erről az időszakról is egyébként 27 %-os áfával kiállított névre szóló számlánk van a kivitelezőtől, ugyanis az 5 %-ot kérésünk ellenére nem alkalmazta.
  Az E-naplóban is egyértelműen látható, hogy azóta több fővállalkozó viszi tovább az építkezést, 2020 eleje óta, külön-külön velünk építtetőkkel megkötött szerződésekkel, bizonyos munkálatokra.
  Érdeklődnék, hogy így jogosultak vagyunk-e a 27% áfa visszatérítésre (most már nem generálkivitelezés zajlik)?
  És ha igen, akkor ezek a (korábbi generálkivitelező által kiállított) számlák is beleszámítanak-e, beadhatók-e a költségvetési számításba?
  Illetve több bankban is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak az építkezésből még fennmaradó összegre fizetik vissza az áfát, erre utalót azonban sem a jogszabályban, sem a pénzügyminisztériumi tájékoztatóban nem találok (csak a CSOK+5 %-nál, de a 27%-nál nem), most akkor pontosan mire is vonatkozik ez a visszaigénylés?
  Köszönettel!

  Kedves Kata!
  A családi otthonteremtési kedvezmény és az áfa visszatérítés egyaránt a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. Ezt mind a vonatkozó kormányrendelet, mind a Pénzügyminisztériumi tájékoztató tartalmazza. Ennek figyelembevételével lenne lehetőségük a támogatás igénylésére.

  Kedves Hitelnet csapata!
  Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig opciót szeretnénk majd kihasználni, azonban az nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy ha a tervezés és egyszerű bejelentés a férjem és az én nevem alatt fut, akkor a számlákat elfogadják majd úgy, hogy azt csak a férjem nevére és az építkezés címére állítják ki vagy azon is szintén mindkettőnk nevének szerepelnie kell?
  Előre is köszönöm válaszukat,
  Diána

  Kedves Diána!
  Megfelelő, ha a számlák majd csak egyikük nevére szólnak.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Önerőből, hitel és CSOK nélkül kívánok házat építeni. 100 m2 alapterület és egy 70 m2 melléképületről van szó. Az egyszerű bejelentés tavaly megtörtént. A hivatal befogadta, így jogosult vagyok a ház építésére. Elfogadta. A házat szerkezetkész állapotra egy generálkivitelező építi. Számításaim szerint én az 5%-os ÁFÁ-val járok jobban. Ezzel kapcsolatosan a kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben vannak-e adminisztratív kötelezettségei a megrendelőnek? Be kell bárhova bármit (ajánlat, költségvetés, szerződés…) nyújtanom, vagy egyszerűen a kivitelező 5%-kal állítja ki számomra a számlát és nincsen semmilyen további teendőm?
  A generálkivitelezővel megkötésre kerülő szerződés tartalmát illetően kérdésem, hogy van-e bármilyen olyan tartalmi elem, amit tartalmaznia kell annak érdekében, hogy a generálkivitelező 5%-kal állíthassa ki a számlát? Van valami, amire különösen oda kell figyelni?
  További kérdésem, hogy a használatbavételi engedély kiadása bármilyen összefüggésben van-e az 5%-os áfával?
  Válaszát nagyon köszönöm, tisztelettel:
  Dézi

  Kedves Dézi!
  Nincsen teendő, a generálkivitelezőnek a lakóház vonatkozásában 5% ÁFA tartalmú számlát kell kiállítania.

  Tisztelt hitelnet!
  Érvényesíthető a maximum 5 millió forintos áfa visszatérítés, ha új építésű, de nem generál kivitelezéses a ház, tehát 27% áfás, de CSOK valamint hitel is igénybe van véve rá?
  Köszönettel.
  Miklós

  Kedves Miklós!
  A 27%-os ÁFA visszaigénylésére is van lehetőség maximum 5M Ft összegben. A támogatás – ahogy a CSOK és a támogatott hitel is – a bekerülési költségből még hátralévő munkálatokra használható fel. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Preferált kistelepülésen lakunk!
  Kérdésem, hogy az otthonfelújítási hitelből történő korszerűsítés után visszaigényelhető az Áfa?
  Köszönöm!

  Kedves Rajmund!
  Az otthonfelújítási hitelből történő korszerűsítéshez kapcsolódóan adó-visszatérítési támogatás igénylésére nincs lehetőség.
  Preferált településen korszerűsítéshez igényelhető az ÁFA visszatérítési támogatás, de ennek során az otthonfelújítási hitelhez benyújtásra kerülő számlák nem fogadhatók el.

  Üdvözlöm,
  Az Ersténél próbálok Áfa-visszaigénylési támogatást indítani. Az ügyintéző szerint az igénylés beadása előtt (értékbecslő helyszíni szemléje) beépített anyagok és munkák költségei ugyan beszámítanak a költségvetés igazolásához szükséges 70%-os számlakeretbe, de azok után már áfát nem lehet visszaigényelni (számlák 2021. feb. 1 utániak, az építkezés is 2021. februárjában kezdődött). Áfát visszaigényelni csak azok után a számlák után lehet, melyek az áfa igénylés benyújtását (értékbecslő szemle) követően lettek beépítve. A költségvetés hátralevő részébe még bőven beleférne az áfa visszaigénylése.
  A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben erre vonatkozóan én nem találok utalást. Kérdezném, hogy az ügyintéző jól értelmezi a helyzetet, azaz valóban az áfa-visszaigénylés megkezdése előtt szerzett számlák után nem lehet áfát visszaigényelni? Másik bankban is érdeklődtem, az ügyintéző szerint ilyen szabály nincs. Lehetséges, hogy bankonként ennyire eltérő szabályok vannak, eltérhetnek a bankok ilyen mértében a rendelettől?
  Köszönöm a válaszukat.
  Gábor

  Kedves Gábor!
  Véleményünk sincs olyan szabály, amire az Erste Bank ügyintézője hivatkozik. Az értékbecslő helyszíni szemléje előtt kiállított számlák ÁFA tartalma is visszaigényelhető, lényeg, hogy a helyszíni szemle időpontjában legyen még hátra legalább akkora értékű munkálat, mint az Áfa-visszatérítés összege.

  Tisztelt Szakértők!
  Egyik válaszukban olvastam, hogy van olyan hitelintézet, ahol nem szükséges az E-Napló az Áfa-visszaigénylési támogatáshoz. Egyszerűsített bejelentés a mi esetünkben elegendő, ezért nagyban megkönnyítené a helyzetet, ha most az építkezés alatt nem kellene E-Naplót használnunk.
  Szeretném megkérdezni, hogy melyik az a hitelintézet, ahol nem feltétel az E-Napló.
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Mariann

  Kedves Marianna!
  Igen, két ilyen bank is van.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

  Azt szeretném megkérdezni, hogy 2020-ban kezdtem az építkezést (nem preferált kistelepülésen) banki hitelt és csokot vettem igénybe. Most 75%-os készültségi foknál tartok és arra lennék kíváncsi, hogy csak a 15%-ra igényelhetem vissza az áfát, vagy az egész építkezésre. Mivel a rendelet szerint a 2018-tól kibocsájtott számlák után vehető igénybe, így nem tudom értelmezni, mert nekem ugye 2020-as számláim vannak.
  Köszönöm!

  Kedves Krisztina!
  A támogatások (ÁFA, CSOK) kizárólag együttesen igényelhetők. Mivel Ön már 2020-ban igénybe vette a CSOK-os és hitelt, így visszamenőleg ÁFA visszatérítésre információink szerint nem lesz lehetősége.

  Kedves Hitelnet!
  Új ház építése után visszaigényeltem 5 millió forint áfát, amit ki is utalt az OTP. Sajnos az ingatlant két év után el kell adnom és nem tudom, hogy kihez kell fordulni a jelzálog törlése miatt. Az OTP az államkincstárhoz, az államkincstár az adóhatósághoz küld, az adóhatóság pedig nem tud segíteni ez ügyben, állítólag nem hozzájuk tartozik.
  Tudom, hogy vissza kell fizetnem a kiutalt összeget és talán valamennyi büntetést is, de nem tudom honnan induljak.
  80 napom van, hogy elintéztem a jelzálog törlését.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Zoltán!
  A jelzálogjog a Magyar Állam javára van bejegyezve, tehát véleményünk szerint a MÁK illetékes a törlési engedély kiadásában.

  Üdvözlöm,
  Hová kell benyújtani a számlákat? Bővítést végeztem +50 m2, egyszerű bejelentéssel, sosem vettem még igénybe támogatást.

  Kedves Enikő!
  Az ÁFA támogatás bővítés esetén nem vehető igénybe. Csak új lakásépítés esetén van lehetőség ÁFA visszaigénylésre.

  Köszönöm szépen válaszukat, de ez a pont amit az Önök leírásában is találtam – idézem: “Lakásbővítés, korszerűsítés esetén… ” ezt hogyan kell értelmezni?
  Megköszönve értékes munkájukat és válaszukat.
  Üdvözlettel.
  Enikő

  Kedves Enikő!
  Korszerűsítésre és bővítésre kizárólag falusi CSOK által preferált településen igényelhető az ÁFA visszatérítés. A támogatás már megvalósult bővítés esetén azonban nem vehető igénybe. Az ÁFA visszatérítés kizárólag a hitelintézet által elfogadott, bővítésre vonatkozó költségvetésből a használatbavételi engedély kiadása előtt még hátralévő munkálatokra használható fel. Ha már elvégezte a bővítést, akkor utólag sajnos nem tud élni ezzel a támogatási lehetőséggel.

  Kedves Hitelnet,
  Édesanyám családi házára szeretnénk egy plusz lakást építeni és ezzel egy több generációs ingatlant létrehozni. Az építkezés generál kivitelezővel történne.
  A kérdésem, hogy mivel szeretnénk hozzá CSOKot is igénybe venni, így a generál kivitelező által kiállított 5%-os áfás számláknál ebben az esetben is visszaigényelhető az ÁFA tartalom? És amennyiben igen, akkor van külön dokumentáció, ami ehhez szükséges vagy elegendő a hitelintézet által elfogadott költségvetés, ahol külön fel van tüntetve az ÁFA összege?
  Előre is köszönöm.
  Üdvözlettel:
  Éva

  Kedves Éva!
  A leírt esetben van lehetőség az 5% ÁFA visszaigénylésére is. Külön dokumentáció nem szükséges, a CSOK-kal együtt történik az igénylés.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  A bekerülési költséget ki állapítja meg? Kijön a bank értékbecslője és az alapján számolnak? Vagy mi az alap,aminek a 70%-át számlával kell alátámasztani? Illetve melyik bankhoz tudnék fordulni,mert eddig akárhol érdeklődtem,nem tudtak még érdemi információval szolgálni. Majd csak hetek múlva, de sürgető a lakhatási engedély igénylés is,így nem tudok már sokat várni. Köszönöm válaszát.
  Dóra

  Kedves Dóra!
  A bekerülési költségről költségvetést szükséges benyújtani, amit az értékbecslő is ellenőriz és elfogad, ha az reális. A hitelintézet által így elfogadott költségvetés maximum 70%-át kell számlával igazolni. Elsőként a számlavezető bankhoz érdemes fordulni, de elvileg minden banknál kell, hogy működjön az igénylés.

  Kedves Hitelnet!
  Tegnap ismét felkerestem egy bankot (direkt egy nagyobb fiókot és a legismertebb hazai bankhoz mentem), de alig van információjuk, kb.semmilyen kérdésemre nem kapok határozott választ. Az még mindig nem világos, és semelyik bank nem ad egyértelmű választ, ill. többfélét, hogy a bekerülési költséget ki határozza meg. A tervezési fázisban van egy árazatlan költségvetés. Ezt fogja nekem most valaki (a bank értékbecslője?) beárazni? Jelenlegi vagy akkori árakkal? Nekünk van egy “műszaki leírás félénk” a tervezőtől anno, egy számítással. Ami jelenleg irreális ár, nagyon alacsony, viszont, ha ezt elfogadnák, akkor meglenne a 70%-nyi számlánk hozzá. Ha nem, nincs értelme folytatni a dolgot, hiszen majdnem 100ezer Ft-ról indul, hogy beadjuk a papírokat, kijöjjön az értékbecslő, és elbírálják. Nem szeretnék kidobni pénzt, ha tudjuk, hogy esélytelen a dolog. Illetve az adott banknak fogalma nincs a pénzügyminisztériumi tájékoztatóról. Szerinte a visszakapott összeget arra fordítom, amire akarom.
  Üdvözlettel:
  Dóra

  Kedves Dóra!
  A bekerülési költséget több tényező határozza meg, de tégla építés esetén jellemzően a 300.000 Ft/m2 ár fogadható el minimumként, az alatt nem igazán, inkább felette.
  Azért az szomorú, hogy a legismertebb hazai bank lakáshiteles ügyintézőjének “fogalma nincs a pénzügyminisztériumi tájékoztatóról”. A PM tájékoztatók – lakáscélnak megfelelően – a bank honlapján is megtalálhatók.

  Számomra is elkeserítő. Direkt bejelöltem online időpont foglalásnál, hogy erről szeretnék érdeklődni, de nem kaptam érdemleges válaszokat sajnos.

  Kedves Hitelnet!
  Építés előtt állok és a banktól azt a tájékoztatást kaptam, hogy CSOK esetén mind a lakóépületre vonatkozó 5%, mind a garázsra vonatkozó 27% ÁFÁ-t visszaigényelhetem. Az ügyintéző elmondta, hogy nagyon új a jogszabály, ezért nem teljesen biztos benne.
  (A lakóépület 187 m2, a vele egybeépített garázs pedig 42 m2, generálkivitelezéssel készül.)
  Ha jól értettem, a cikkben csak az 5%-ról írnak, a 27% visszatérítéséről ez esetben nem.
  Valóban mindkettő ÁFA tartalmat visszaigényelhetem, vagy csak az egyiket?
  Köszönettel,
  Szabolcs

  Kedves Szabolcs!
  A kétféle ÁFA visszaigénylés (5% és 27%) nem keveredhet egymással. Adott estben magára a lakóépületre vonatkozó, a generálkivitelező által kiállított 5% ÁFA tartalmú számlák ÁFA tartalma igényelhető vissza, ha a finanszírozáshoz CSOK igénylés is kapcsolódik. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  2019-ben kezdtük a házunk építését, generál kivitelező nélkül. A munkálatok még folyamatban vannak. Saját önerőből, nincs hitel, támogatás nélkül.
  Érdeklődnék, hogy a mi esetünkben a 27% ÁFA 5 millióig visszaigényelhető-e és ha igen, melyik (anyag és munkadíj is?), illetve milyen régi (lehet 2019-ből is) áfa tartalmú számlák esnek bele?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Barbara!
  A leírtak alapján igényelhető a 27%-os ÁFA visszatérítés. Feltétel azonban, hogy legalább akkora értékű munkálat még hátra legyen az építkezésből, mint az ÁFA visszatérítés összege, maximum 5M Ft. Az anyag és munkadíj számlák aránya nincs meghatározva ennél a támogatási formánál. A dátumot tekintve a 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla fogadható el.

  Kedves Hitelnet!
  Ez a feltétel (hogy még akkora értékű munkálat legyen hátra, mint az áfa visszatérítés összege), hol szerepel? Sok mindent átolvastam már, de ilyennel nem találkoztam. Illetve, ha még költünk rá annyit, de csak a hatósági bizonyítvány kiállítása után, az is rendben van?
  Köszönöm.

  Kedves Dóra!
  A hatósági bizonyítvány (használatbavételi engedély) kiállítását követően már nem igényelhető az ÁFA visszatérítés. A támogatásokkal összefüggésben kiadott Pénzügyminisztériumi tájékoztató rögzíti, hogy a támogatások az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

  Tisztelt Cím,
  érdeklődni szeretnék, hogy külföldről folyósított szabad felhasználású hitel (+ babaváró hitel) mellett volna-e lehetőség ÁFA-visszatérítést igényelni (nem generálkivitelezésű ház esetén).
  Előre is köszönöm válaszát.

  Kedves Dóra!
  A leírtak nem zárják ki a 27%-os ÁFA visszatérítés lehetőségét, amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további jogosultsági feltételek is fennállnak. Az ÁFA visszatérítés iránti kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be. Amennyiben CSOK igénylés is kapcsolódik a finanszírozáshoz, úgy Szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre az ügyintézésben. Ez esetben kérjük, töltsék ki online adatlapukat!

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy tavaly megkezdett építkezéshez igénybe vehető-e az ÁFA visszatérítési támogatás illetve CSOK 2 gyermek esetén?
  Köszönöm válaszát.
  Karol

  Kedves Karolina!
  Folyamatban lévő építkezéshez is igényelhető a CSOK és az ÁFA visszatérítés, amennyiben a további jogosultsági feltételek fennállnak és legalább akkora értékű munkálat még hátra van, mint a támogatások együttes összege. Az építkezésre való CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és ÁFA ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Arról érdeklődnék, hogy gyerek nélküli házaspár falusi CSOK listán szereplő községben felújítási költségek ÁFÁ-ját vissza tudja-e igényelni gyerek vállalása nélkül.
  Csak saját költségű, nem generál kivitelezés történne.
  Köszönöm a válaszát!
  Bea

  Kedves Beáta!
  Igen, a leírt esetben a felújítási költségek 27% ÁFA tartalommal kiállított számlái után az ÁFA visszaigényelhető maximum 5M Ft-ig, ha a fenti bejegyzésünkben leírt további jogosultsági feltételek is fennállnak.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45135 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  1.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x