Adó-visszatérítési támogatás építési telek vásárlása és építkezés esetén 2019-ben - Hitelnet.hu

Adó-visszatérítési támogatás építési telek vásárlása és építkezés esetén 2019-ben

Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – adó-visszatérítési támogatást érintő – módosításai a következők:

Jogosultság kiterjesztése nyugdíjasokra

Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. TB jogviszony igazolás benyújtása ez esetben nem szükséges.

A fenti ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők esetén legalább az egyik fél − az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat bemutatásával igazolja.

Változás a számlaelfogadás szabályában

Kikerült a rendeletből az az előírás, miszerint nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre. E szerint a hitelintézeteknek kizárólag a számla ÁFA tartalmát kell vizsgálni, azt, hogy történik-e termékértékesítés vagy sem – nem ellenőrzik.

ÁFA visszatérítés esetén:

 • Kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó (ÁFA) mértékkel kiállított számla vagy számlák fogadhatóak el.
 • A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Ezt a szabály a 2018. március 15-ét megelőzően benyújtott támogatási kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósítás alatt lévő támogatásokra is alkalmazni kell!

Korábban termékértékesítésre hivatkozással elutasított adó-visszatérítési támogatási kérelem ismételt elbírálhatósága

 Ha 2018. március 15. előtt az ügyfél adó-visszatérítési támogatási kérelme kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerint termékértékesítésre hivatkozással került elutasításra, az igénylő a Banktól kérheti kérelmének ismételt elbírálását. Ebben az esetben díj felszámítására – a támogatási összege 1,5%-ának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint – nincs lehetőség.

Amennyiben az igénylő – az elutasított adó-visszatérítési támogatási kérelem benyújtását követően – a lakáscélját már megvalósította, a Bank az adó-visszatérítési támogatás összegét a támogatott személy fizetési számlájára teljesíti.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerint termékértékesítésre hivatkozással történő elutasítás a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatás folyósítását akadályozta és időközben a lakáscél megvalósult vagy a hátralévő munkálatok nem teszik lehetővé a támogatás teljes összegének felhasználását.

Változás a kivitelezői szerződéssel összefüggésben

Az adó-visszatérítési támogatás 2018. március 15. után történő igénylésénél az igénylőnek nem kell nyilatkozni arról, hogy nem kötött és az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.

 Ezt a szabályt a 2018. március 15-ét megelőzően benyújtott támogatási kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Mely esetben vehető igénybe adó-visszatérítési támogatás?

Új lakás építése esetén adó-visszatérítési támogatást igényelhet:

 • a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

Az igényelés határideje

Az adó-visszatérítési támogatás a fenti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Az adó visszatérítési támogatás mértéke

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

A támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára,
 • az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

 • Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A támogatással érintett ingatlanban az igénylőn, házastársán vagy élettársán kívül más nem szerezhet tulajdont.Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatás igénylési feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Legkésőbb az utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • Az építendő lakás bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
 • Az igénylést megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges az adó-visszatérítési támogatással érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni.
 • Az igénylő, és akire tekintettel a támogatás folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

 Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető./li>
 • Amennyiben a számla kibocsátója a számla hitelintézethez történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.
 • Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. március 22. péntek

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Gabriella szerint:

2018-09-24 - 05:52

Ház építésre felvettünk megelőlegezett Csok-ot és ÁFA támogatást! A házat a környék lakhatatlan körülményei miatt értékesítik, de most szembesültünk vele, hogy az új ház, ami teljesen új építésű, de magánszemélytől vesszük nem cégtől – erre nem vihető át- a csok és az ÁFA támogatást is vissza kell fizetni? Addig nem is értékesíthető, amíg ezeket nem fizetjük vissza? Mennyi idő, mire a magyar állam jelzálogjoga lekerül a házról?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-24 - 06:01

Kedves Gabriella!
Magánszemély által értékesített új lakás – CSOK szempontból – sajnos nem minősül újnak, így arra a támogatás (5 éven belül) nem vihető át. A házat ebben az esetben is értékesíthetik, de az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül ezt a tényt be kell jelenteniük a területileg illetékes járási hivatalnál. A bejelentést követő 60 napon belül pedig vissza kell fizetniük a kapott támogatásokat Ptk. szerinti kamattal növelten. Ezt követően a járási hivatal kiadja a Magyar Állam jelzálogjogának törlésére vonatkozó engedélyt. A törlési kérelmet a területileg illetékes földhivatalhoz kell benyújtani. A törlésre 30 nap áll a földhivatal rendelkezésére, de jellemzően hamarabb megoldható a törlés. Erről pontos tájékoztatást az érintett földhivatal tud adni Önnek.

Attila szerint:

2018-09-18 - 10:48

Tisztelt Szakértő,
idén januárban vásároltam egy építési telket a helyi önkormányzattól 27% ÁFA-val, amire majd 3 éven belül házat fogok építeni.
Kérdésem az, hogy a telek vételárának ÁFA tartalmát visszaigényelhetem és ha igen, mi ennek a menete?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-19 - 05:05

Kedves Attila!
Az építési telek után önmagában nem tudja visszaigényelni az ÁFÁ-t, csak az építkezéssel egy időben. A telek ÁFA visszaigényléséhez szükséges az építkezésre vonatkozó teljes dokumentáció benyújtása is. A támogatás iránti kérelem azonban a jelenlegi kormányrendelet alapján 2019. december 31-ig nyújtható be.

Tímea szerint:

2018-09-06 - 11:40

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy esetünkben visszaigényelhető-e az ÁFA a megvásárolt telek után?
Jelenleg még tart az építkezés, építési hitelt és CSOK-ot az OTP-nél igényeltük. A kivitelezést generálkivitelező végzi, 5% Áfa-val számláz, tehát ezek után biztosan nem igényelhetjük vissza, de az építési telket az önkormányzattól vásároltuk, és ennek áfa tartalmát szeretnénk visszaigényelni (kb 1 MFt).
Van erre lehetőség?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-06 - 13:52

Kedves Tímea!
Telek ÁFA visszaigénylésének is feltétele, hogy a támogatott személy a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával igazolja, ami azonban nem lehet 5% ÁFA tartalmú számla. Ez alapján sajnos nem tudják visszaigényelni az ÁFÁ-t a telek után sem. Minderről bővebben ITT olvashat.

Péter szerint:

2018-09-03 - 10:59

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a 2019. december 31-ig határidő a folyamat pontosan melyik aktusára vonatkozik? A igénylési papírok első beadására, a számlák beadására vagy a kifizetés kezdeményezésére?
Milyen helyzet áll elő akkor, ha a 2018-ban kezdődő építkezés nem halad megfelelően és 2019. december 31-én még mondjuk csak 60 vagy 70%-os készültségi fokon áll. Ez azt jelenti, hogy az önerő még nem került teljes mértékben felhasználásra, így ha jól tudom a kifizetés még kezdeményezhető. Érvényesíthető valahogy az áfa visszaigénylés?
Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-19 - 14:40

Kedves Péter!
Információink szerint a 2019. december 31-ig befogadott és pozitívan elbírált kérelmek esetén várhatóan 2020. január 1-jét követően kiállított, a vonatkozó CSOK rendele4t feltételeinek megfelelő számlák is benyújtásra kerülhetnek majd.

Brigitta szerint:

2018-08-26 - 06:41

Tisztelt Cím!
Szeretnénk visszaigényelni az áfát, új ház építésére. Vettünk fel jelzáloghitelt egy másik ingatlan fedezettel. A hitelösszeg egyben került folyósításra.
Vissza tudjuk-e így igényelni az Áfát?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-26 - 06:48

Kedves Brigitta!
Adó-visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására vehető igénybe, a számlabenyújtásra vonatkozó szabályok figyelembevételével. A megadott információk sajnos nem elegendők ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni kérdésére. A jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Konkrét tájékoztatásért célszerű volna személyesen valamelyik hitelintézetet felkeresnie.

Gábor szerint:

2018-08-23 - 14:35

Tisztelt Szakértő!
Lehet kombinálni az 5%-os áfát és az áfa visszaigénylést? Pl.: generálkivitelező épít 5%-osan, viszont az anyagot én szerzem be 27%-ért.
Ilyenkor az építőanyagra érvényesíthető az áfa visszaigénylés?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-23 - 15:25

Kedves Gábor!
ÁFA visszatérítéshez a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni. A számlabemutatási kötelezettség teljesítése során viszont 5% ÁFA tartalommal kiállított számla nem vehető figyelembe. Ha pedig generálkivitelező építi a házat 5% ÁFÁ-val, akkor csak az építőanyagok 27%-os ÁFÁjából valószínűleg nem lesz 70%-nyi számla. Így az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultság nem áll fenn.

Melinda szerint:

2018-08-22 - 10:40

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy üdülőövezetben épülő lakóházra is kérhető-e az 5 milliós áfa visszaigénylés?
Köszönettel:
Melinda

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-22 - 13:26

Kedves Melinda!
Az ÁFA visszatérítés csak lakóingatlanként feltüntetésre kerülő ingatlan építéséhez vehető igénybe, üdülő megnevezésűre sajnos nem.

Lenke szerint:

2018-08-13 - 13:00

2017 nyarán kezdtünk építkezni, mint nyugdíjasok. 2018 márciusától nagy örömünkre már mi is visszaigényelhetjük az Áfa-t. Az igény benyújtásakor ért minket a meglepetés, amikor a bank értékbecslője felmérte a készültségi fokot, amit 90%-ban állapított meg, és e szerint a bank csak a költségvetés hátralévő 10%-a után állapította meg a visszaigényelhető Áfa összegét. Ez az összeg esetünkben lényegesen kisebb a teljes visszaigényelhető 5M Ft-nál
Szeretném megkérdezni melyik jogszabály rendelkezik arról, hogy csak az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető az Áfa.
Segítségét előre is köszönöm.
Lenke

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-13 - 13:58

Kedves Lenke!
Az adó-visszatérítési támogatás szabályait az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) kormányrendelet rögzíti. Ezen belül a 70.§ tartalmazza, hogy ÁFA visszatérítés esetén e rendelet mely paragrafusait kell alkalmazni. Köztük a 37.§, melynek (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy: “kedvezmény a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”

Norbert szerint:

2018-08-07 - 22:45

Tisztelt Szakértő!
Szeretnék érdeklődni, hogy az áfa visszatérítésnél a visszatérítendő áfa összege módosítható-e utólag egy szerződésmódosítással, mivel a költségvetésben sokkal több 0% áfás számlával lett számolva, így jelenleg a számlák alapján több pénzt lehetne visszaigényelni mint amennyire leszerződtünk.
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-08 - 05:44

Kedves Norbert!
Ebben a kérdésben az ügylet részleteinek ismeretében az érintett bankfiók tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Kelemen szerint:

2018-07-25 - 08:19

Tisztelt Szakértő!
Emeletráépítéssel építünk egy új lakást külön bejárattal, külön közművel, órákkal.
Igénybe vehetem az 5 millió forint ÁFÁ-t?
Köszönettel,

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-26 - 06:49

Kedves Kelemen!
Az emeletráépítés a vonatkozó kormányrendelet szerint nem minősül új építésnek, ha az emeleten nem kettő, hanem csak egy új albetét jön létre, ezért adott esetben véleményünk szerint nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás.

András szerint:

2018-07-17 - 10:24

Az lenne a kérdésem, hogy igényelhetek-e vagy mit tegyek, hogy igen…
Külföldön dolgozom, 1/1 arányban van vagyok tulajdonos a telekben. Párom dolgozik, de per pillanat nem résztulajdonos.
1 vagy 2 gyerekre miként igényelhetnék csokot?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-18 - 08:35

Kedves András!
A jogosultsághoz párjának is tulajdonrészhez kellene jutnia a telekben – akár 1% tulajdoni arányban. A TB jogviszony igazolást elegendő lenne az ő részéről benyújtani.

Kelemen szerint:

2018-07-10 - 13:08

Üdvözlöm,
Új családi házat építünk. A teljes költségvetés összege 21.770.000 forint. Ennek ÁFA tartalma 4.628.000 forint. Igényelhetem a banktól az 5.000.000 forint ÁFÁ-t?
Most van egy költségvetésem, de lehet, hogy drágulnak a munkadíjak vagy az anyagok? Pótköltségvetést kell benyújtanom esetleg ahhoz, hogy megkaphassam az 5.000.000 forintot?
Köszönettel,
Kelemen

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-10 - 13:50

Kedves Kelemen!
Az adó-visszatérítési támogatás összege nem haladhatja meg a hitelintézet által elfogadott költségvetés alapján benyújtott számlák ÁFA tartalmát, tehát 21.770.000 Ft összegű bekerülési költséggel 5M Ft ÁFA visszatérítés nem vehető igénybe. Esetleges pótköltségvetés benyújtása helyett célszerű lenne már most akkora összegű költségvetéssel kalkulálni, ami alapján az 5M ÁFA visszaigényelhető.

Margit szerint:

2018-07-08 - 20:41

Külföldi nyugdíjas, magyar állampolgár, örökölt, pillanatnyilag lakhatatlan ház felújítási költségekre igénybe veheti-e az adó-visszatérítési támogatást Minisztérium tájékoztatása alapján?
Válaszukat előre is köszönve,
üdvözlettel,
Margit

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-09 - 05:10

Kedves Margit!
Az adó-visszatérítési támogatás (ÁFA visszatérítés) lakásfelújításra, korszerűsítésre nem, kizárólag új lakóingatlan építésére vehető igénybe. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Eszter szerint:

2018-07-05 - 06:32

Üdvözlöm!
Azt szeretném megkérdezni, vettünk egy telket önkormányzattól és szeretnénk az áfát visszaigényelni a telek után is és az építkezés után is (van 3 gyermekünk), a kettőt lehet kombinálni?
A másik kérdésem, hogy a telek számlája nem haladhatja meg a 180 napot vagy nincs ilyen időkorlát?
Nekem az OTP-ben 6 hónapot mondtak, de a tervezés nem biztos, hogy időben elkészül.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-05 - 07:00

Kedves Eszter!
A telek után és az építkezés vonatkozásában egyaránt jogosultak lehetnek adó-visszatérítési támogatásra.
Az OTP Bank termékismertetője a következőt írja elő:
“Ha az építési telek megvásárlásához kapcsolódóan történik adó-visszatérítési támogatás igénylés, úgy
o az építési telek vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés benyújtásra kerül,
o az igénylő vállalja, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az építési telek adásvételi szerződésében szereplő vételárról a saját nevére szóló, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számlát a hitelintézet részére bemutatja.”

Erzsébet szerint:

2018-06-20 - 05:13

Nyugdíjasok vagyunk. Kölcsön nélkül építünk házat. Azt szeretném kérdezni, ha az áfát megkaptuk, tartózkodás elfogadható-e a lakásbejelentőn, mivel külföldön élünk. Magyar állampolgárok vagyunk, magyar nyugdíjjal rendelkezünk, most is tartózkodásunk van otthon.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-20 - 05:41

Kedves Erzsébet!
Új lakás építése esetén a támogatott személyek az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjanak. Az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül be kell mutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, melyen a támogatott lakóhely állandó lakcímként kell, hogy szerepeljen. Információink szerint a tartózkodási hely nem fogadható el.

Judit szerint:

2018-06-18 - 05:08

Üdvözlöm!
Jelenleg építkezünk, e-napló még nincs lezárva. Készültségi foknak megfelelően mindig adtuk a bank kérésére a számlákat. Utolsó kör és e-napló zárás előtt vagyunk. A bank tanácsára a szerződéskötés elején levittük a költségvetést 32-ről 25 millióra. Igen ám, a bank befogadott tőlünk áfamentes számlákat is “mert minden számlára szüksége van”, a ktg-be is beleszámolta, így nem tudjuk kimeríteni az öt millió áfát. Jelenleg kb. 10 millióról van még számlánk és a bank már csak 5 milliót fogad be, és pont az áfá-s számlákat nem tudjuk leadni.
Kérdésem, hogy lehet-e módosítani a költségvetést utólag, vagy bármilyen lehetőség az áfamentes számlák visszahívására.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-18 - 05:23

Kedves Judit!
A költségvetés módosításával és a számlabemutatással kapcsolatban – az ügylet részleteinek ismeretében – az érintett hitelintézet tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Attila szerint:

2018-05-30 - 13:51

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Házépítés előtt állok és az Áfa visszatérítéssel kapcsolatban szeretnék informálódni. Amennyiben szabad felhasználású hitelből és önerőből építem fel a könnyűszerkezetes házam, úgy az Áfa visszatérítés lehetőségével tudok élni? Az államkincstár felé kell benyújtani a számlákat?
Köszönöm válaszukat!
Üdvözlettel:
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-30 - 14:00

Kedves Attila!
Az építkezéshez felvenni kívánt szabad felhasználású hitel fedezete valószínűleg másik ingatlan lesz, mivel szabad felhasználású kölcsön fedezeteként használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan nem fogadható el. Ebben az esetben is igényelhető adó-visszatérítési támogatás, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek. Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem akkor is a hitelintézetekhez nyújtható be, ha építési hitel nem kerül felvételre. Számlával a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át igazolni kell.

Zoltán szerint:

2018-05-30 - 05:07

Tisztelt Cím!
Azért kerestem meg Önöket, mert szeretném megkérdezni, mint magánszemély építési telek után lehetséges-e áfát visszaigényelni. A telek összközműves önkormányzati volt és 2018 elején lett megvásárolva.
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-30 - 05:15

Kedves Zoltán!
Önkormányzattól vásárolt telek után is igénybe vehető az adó-visszatérítési támogatás, amennyien a további feltételek is teljesülnek. Ezekről fenti bejegyzésünkből, illetve IDE kattintva tájékozódhat.

Erika szerint:

2018-05-28 - 05:14

Tisztelt Hitelnet!
ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban van egy viszonylag bonyolult kérdésem. A kérdés háttértörténete az alábbi:
Használatbavételi engedély igénylés előtt állunk a már kész családi házunkra. Az építkezés még 27%-os ÁFÁ-val zajlott. A munkálatok 80%-ról van a hitelező banknál leadott számálánk (az építkezés közben hozták meg az ÁFA csökkentésről szóló törvényt). A banktól van egy írásbeli állásfoglalásunk arról, hogy az eddig leadott számlák alapján jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre.
Az ÁFA visszaigénylés még nem történt meg mivel időközben férjemmel, akivel az építkezést kezdtük, beadtuk a válókeresetet (hivatalosan 3 hét múlva zárul a válóper). A közeljövőben az élettársam kivásárolja a volt férjem tulajdonrészét a kérdéses ingatlanból. Az ingatlan használatbavételi engedélyét ezután kérjük ki.
A kérdésem az, hogy a megváltozott tulajdonviszonyok ellenére jogosultak lehetünk-e az ÁFA visszaigénylésére az “új felállásban”. Az építkezés során kiállított számlák nagy része a volt férjem nevére szól.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel,
Erika

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-28 - 05:48

Kedves Erika!
Véleményünk szerint a megváltozott jogviszonyok miatt még jogosultak lehetnének a támogatásra. Ami problémát jelenthet az az, hogy az adó-visszatérítési támogatás a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó munkálatokra vehető igénybe. Kérdés tehát, hogy van-e még hátra akkora értékű munkálat az elfogadott költségvetés alapján, mint amennyi a támogatás összege.

Nóra szerint:

2018-05-27 - 05:17

Tisztelt Szakértő!
Az áfa visszafizetés egyik feltétele a sok közül, a költségvetés. Az általunk felkeresett bank közölte, hogy akár egy “kockás lapon” is beadhatjuk. Utána olvassa azonban látom, hogy ha valami a költségvetésben nem szerepelt, az utólag már nem emelhető be a költségekbe.
Kérdéseim:
1. Ez valóba így van-e?
Előfordulhat olyan költség, amire az ember nem is gondol!
(Pl. nálunk a telek rendkívül köves, sziklás, fogalmam sincsen az építkezés során milyen többlet költség merül fel.)
2. Van-e valami segítség, akár táblázat formájában, ami a lehetséges költségeket felsorolja?
Üdvözlettel:
Nóra

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-27 - 05:45

Kedves Nóra!
A hitelintézet által elfogadott költségvetésen már valóban nem egyszerű módosítani. Javasoljuk, hogy a hitelintézeteknél elérhető költségvetési formanyomtatványt használják a költségvetés elkészítésekor.

Ani szerint:

2018-05-26 - 20:03

Tisztelt Hitelnet!
Idén (2018-ban) kezdek építkezni, hitelt vennék fel és egyidejűleg igényelném az 5 millió Ft ÁFA visszatérítést. Minden feltételnek megfelelek, de lehet, hogy az építkezés csak 2020-ban fejeződne be, használatbavételit is 2020-ban kapna.
Ilyenkor mi lenne az ÁFÁ-val? A teljes visszaigénylést elveszíteném, vagy csak a 2019. december 31-e után kiállított számlákra nem járna? Esetleg csak az igénylés időpontja kell, hogy 2019. decemner 31. előtti legyen, utána már nem számít, hogy az építkezés befejezése áthúzódik 2020-ba?
Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-27 - 05:06

Kedves Ani!
Kérdésével kapcsolatban a vonatkozó kormányrendelet csak azt rögzíti, hogy az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem legkésőbb 2019. december 31-ig benyújtásra kell, hogy kerüljön. Azt nem mondja ki, hogy eddig az időpontig kiállított számla lenne elfogadható.

Tünde szerint:

2018-05-25 - 19:49

Meg szeretném kérdezni, hogy beépített konyhabútornál az áfa visszatérítés jár-e?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 06:09

Kedves Tünde!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat – így például a konyhabútor bekerülési költségét – sem tartalmazhatja költségvetés, vagyis utána ÁFA visszatérítés nem vehető igénybe.

Attila szerint:

2018-05-23 - 06:25

Tisztelt Szakértő!
Létezik-e olyan rendelet, rendelkezés, szabály, törvény, esetleg hitelintézetenként különböző belső szabály ami arra vonatkozik, hogy az adó visszatérítés feltétele az azonos számlakibocsájtó által kiállított számlák összértékének – legyen ez akár százalékban, összegszerűen avagy készültségi fokban meghatározva – bizonyos arányban kell lennie az összes kivitelező által kibocsájtott számlák összértékével. (Tehát például nem lehet több 50%-nál, vagy X forintnál, esetleg Y% készültségi foknál).
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-24 - 04:55

Kedves Attila!
Kérdésével kapcsolatban a következő rendelkezésről van információnk: “Új lakás építése esetén – az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivitelével – az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által megfizetett általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.”

Norbert szerint:

2018-05-17 - 00:02

Tisztelt Hitelnet!
Az áfa visszaigénylésnél a számlabemutatási kötelezettségnél kitér a kormányrendelet arra, hogy 5%-os áfával rendelkező számla nem fogadható el. Ez persze érthető is, mivel kivették a termékértékesítés vizsgálatát. De mi a helyzet a 0%-os KATA-s számlákkal, mivel erről nem ejt szót a rendelet?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-26 - 04:35

Kedves Norbert!
ÁFA visszaigénylés esetén a 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítése során a 27%-os és az általános forgalmi adó mentesen, azaz 0% ÁFA tartalommal, a támogatott személyek nevére kiállított számlák fogadhatók el.

András szerint:

2018-05-16 - 07:07

Tisztelt Áfa Szakértő!

A kérdésem a következő:
2016-ban a barátommal 50-50%-os tulajdonosai lettünk vásárlás útján egy korábban elkezdett 152 m2-es 5 szobás épületnek, aminek a befejezésére 2016-ban építési engedélyt kaptunk. Az épületet befejeztük, nagyrészt saját kivitelezésben és összesen ca 10 millió Forint értékben (számlákkal igazoltan) vásároltunk építőanyatot Az épületet végül 2018 márciusában eladtuk.
Kérdés, hogy fenti leírás alapján jár-e nekünk ÁFA visszatérítés?
Előre is köszönöm válaszát.

Üdvözlettel: Várhidy András

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 13:06

Kedves András!
Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem új lakásépítés esetén a használatbavételi engedély megszerzéséig nyújtható be és kizárólag a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel. Ebből következően fenti esetben a támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Bernadett szerint:

2018-05-16 - 07:06

Kérdésem az lenne, ha az építkezés 2019-ben elkezdődik, a 2019-es teljesítésű beszerzési számlák után igénybe vehető az ÁFA visszaigénylés, ha esetleg a ház befejezése 2020-ben lesz. Esetleg ilyen esetben az épületnek milyen készültségi fokot kell elérnie, hogy igénybe vehető lehessen a kedvezmény?
Válaszát köszönöm!
Bernadett

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-16 - 07:24

Kedves Bernadett!
A 2019-es teljesítésű számlák után igénybe vehető lesz az ÁFA visszatérítés, de azt csak az építkezés részleteinek ismeretében lehet megmondani, hogy ahhoz milyen készültségi fok szükséges.
Személyre szóló, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Szandra szerint:

2018-05-14 - 12:04

Tisztelt Szakértő!
Azután érdeklődöm, hogy ha önkormányzattól vesszük meg a telket, akkor is vissza tudjuk igényelni a 27%-os Áfát?
Ha igen, ilyen esetben a bankszámlánkra utalja a hitelintézet az összeget vagy betörleszti a hitelbe?
Válaszát előre köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 14:00

Kedves Szandra!
Az adó-visszatérítési támogatás önkormányzattól vásárolt építési telek esetében is igényelhető, azonban a jogosultság további feltétele, hogy az igénylő benyújtsa az építési engedélyt, illetve igazolja az egyszerű bejelentés megtörténtét, benyújtsa a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet elfogadja a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést, valamint vállalnia kell, hogy a hitelintézethez benyújtja az építkezés bekerülési költéségének legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákat is. Minderről bővebben ITT olvashat.

Adrienn szerint:

2018-05-13 - 20:26

Jó estét!
Érdeklődni szeretnék, hogy az adó visszatérítési igény benyújtása előtt keletkezett (saját építtetőként 2017. szeptember óta felhalmozott) számlák áfa tartalmát vissza tudom-e igényelni, melyek a bekerülési költség részét képezik vagy csak az igény beadása után kiállított számlák vonatkozásában lesz erre lehetőség?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-14 - 05:05

Kedves Adrienn!
Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, továbbá ÁFA visszatérítése a 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján történhet.

István szerint:

2018-05-12 - 04:32

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Építkezés során a vállalkozó által kiállított anyag + munkadíjas számlára is igényelhető az ÁFA 20%-os visszaigénylése?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-12 - 05:08

Kedves István!
ÁFA visszaigénylésre 27% ÁFA tartalmú számlák esetében van lehetőség akkor, ha a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át 27% ÁFA tartalmú számlával igazolják. Erről bővebben ITT olvashat.

Szabina szerint:

2018-04-29 - 14:51

Jó napot!
Kérdésem a következő lenne: Abban az esetlen ha én külföldön dolgozom, a férjem itthon munkanélkülire van bejelentve május 20-tól, azaz Magyarországon biztosított, mivel van itthoni TB-je, akkor is vissza tudjuk igényelni az ÁFA-t?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-30 - 03:44

Kedves Szabina!
Az adó-visszatérítési támogatáshoz is legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges.

Bsz szerint:

2018-04-26 - 21:25

Jó napot kívánok!!
A kérdésem a következő lenne:
Csak ÁFA visszatérítést szeretnénk igénybe venni vőlegényemmel. Mindkettőnknek megvan EU-s tagállamban (Ausztria) a 180 napos TB-je.
Kérdésem az lenne, hogy magyarországi TB támogatottságnak ebben az esetben is kell lenni legalább az egyik félnek vagy az csak a CSOK-nál áll fenn?
Illetve ha kell magyarországi TB-nek is lennie legalább az egyik félnek, akkor annak is 180 napnak kell lennie? Illetve a szerződéskötésnél nézik csak a magyarországi TB-t vagy az egész folyósítás alatt fent kell állnia?
Köszönettel: BSz

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-27 - 06:15

Kedves Bsz!
Az igénylők egyike részéről a legalább 180 napos TB jogviszonynak adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén is fenn kell állnia. A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony azonban kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik. A feltétel tehát az, hogy miután megkötik a támogatási szerződést, 180 napon belül legalább egyiküknek magyar TB jogviszonya legyen. Azt, hogy ez meddig áll fenn, a későbbiekben nem kell vizsgálni. Erről bővebben ITT olvashat.

Gábor szerint:

2018-04-25 - 05:55

Amennyiben hitelt nem szeretnék felvenni, ám az építkezés során az 5M Ft Áfát szeretném visszaigényelni, ennek mi a módja?
Előre is köszönöm a választ, G

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 06:13

Kedves Gábor!
Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmével ez esetben is a hitelintézetekhez fordulhat, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesítése esetén.

Szabolcs szerint:

2018-04-22 - 21:56

Amennyiben a munkáltatóm Cafetéria lakáscélú támogatásban részesít 5 millió forintig, akkor a számlát kinek a nevére kell kiállítani?
A cafetéria lakáscélú támogatás után ki igényelheti vissza az 5%-os áfát? A munkáltató vagy a munkavállaló?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-23 - 04:36

Kedves Szabolcs!
A munkáltatói lakáscélú támogatás feltételeiről a munkáltató illetékese vagy a támogatást nyújtó hitelintézet tud Önnek tájékoztatást adni.
Adó-visszatérítési támogatásra természetes személy lehet jogosult, munkáltató nem.

Szabolcs szerint:

2018-04-22 - 21:47

Amennyiben saját erőből szeretnék építkezni, akkor a számlát kinek kell benyújtanom, hogy az áfa-visszatérítést megkapjam?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-23 - 04:33

Kedves Szabolcs!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézetekhez lehet benyújtani. A kedvezmény a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó költségek finanszírozására használható efl.

Katalin szerint:

2018-04-21 - 05:39

Üdvözlöm,
Azt szeretném kérdezni, hogy ha 2012-ben építkeztünk és kaptuk meg a használatba vételi engedélyt és arról vannak számláink, akkor igényelhetünk-e ÁFA visszatérítést? A férjemmel 50-50% tulajdonjogban állunk és a házunk alapterülete 90 m2, illetve a telket magánszemélytől vásároltuk 2011-ben.
Nagyon köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-21 - 05:48

Kedves Katalin!
Az adó-visszatérítési támogatás visszamenőleges igénylésére sajnos nincs lehetőség.

Imre szerint:

2018-04-20 - 05:14

Tisztelt Hölgyem/Uram!
2016 decemberében vásároltam egy telket önkormányzattól, amin 27%-os áfával volt terhelve. Mivel generál kivitelezővel 5%-os áfával építkeztünk, így a bankom (a többi bank is megerősítette) arról tájékoztatott, hogy a telek után nem tudom visszaigényelni az áfát. Viszont a március 15-i változások után, kérdések merültek fel bennem ezzel kapcsolatban.
1. Telket megvásároltuk 27%-os Áfával
2. Házat generál kivitelező építette 5%-os Áfával
3. Használatbavételi engedély megvan (a határozat)
A kérdésem konkrétan az lenne, hogy:
A telek Áfáját vissza tudom igényelni?
Előre is köszönöm válaszát.
Imre

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-20 - 09:11

Kedves Imre!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha a hitelintézet a március 15.-ei rendelet módosításának hatálybalépését megelőzően a kérelmet kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerint termékértékesítésre hivatkozással utasította el, az igénylő a 36. § (3) bekezdése szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását. Ebben az esetben, ha az igénylő az elutasított kérelem benyújtását követően a lakáscélját már megvalósította, a hitelintézet az adó-visszatérítési támogatás összegét a támogatott személy fizetési számlájára teljesíti.
Ha azonban az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásra sem került, akkor ez ügyben célszerű az érintett hitelintézettel egyeztetni, mert fenti rendelkezés az elutasított kérelmekre vonatkozik.

Zsófi szerint:

2018-04-17 - 20:32

27% ÁFA-val megvásárolt telek után szeretnénk az ÁFA-t visszaigényelni. Ezt akkor is megtehetjük, ha a felépítendő ház ÁFA-ja nem 27%, hanem 5% lesz? Ház után értelemszerűen nem tudunk ÁFA-t visszaigényelni, csak a telek után.
Ha ez nem jelent gondot, akkor mikor lehet indítani az építési telek ÁFA visszaigénylését?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-19 - 14:18

Kedves Zsófi!
A gazdálkodó szervezettől, 27%-os ÁFA tartalommal vásárolt telek után véleményünk szerint visszaigényelhető az ÁFA – a 2018. március 15.-ei módosítások óta – abban az esetben is, ha a házépítésről 5% ÁFA tartalmú számla lesz. A kérdésben állásfoglalást az NGM-től kérhetnek.
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a számla kiállítását követően már benyújtható. Amennyiben CSOK és hiteligény is kapcsolódik az ügylethez, azzal egyidejűleg igényelhető és a hitelintézet által elfogadott költségvetésből a még fennmaradó bekerülési költségre.

Dorottya szerint:

2018-04-17 - 11:45

Férjem 67 éves, nyugdíjfolyósítás előtt áll éppen. Kettős állampolgár magyar lakcímmel, adóval, Tb-vel évek óta. Én 60 éves magyar állampolgár vagyok. Külföldi tartózkodásunk miatt én évek óta nem dolgozom, de a Tb-t fizetem munkába állásom (1980) óta. Építkezni szeretnénk.
Kérdezem, van-e valami lehetőségünk kedvezményes hitelre, Áfa visszatérítésre stb.?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 06:08

Kedves Dorottya!
Kérjük, töltse ki online adatalapunkat és Szakértőink a további részletek ismeretében készséggel tájékoztatják Önöket az építkezés esetén elérhető legkedvezőbb hitelkonstrukcióról és az ÁFA visszatérítés lehetőségéről. Ez utóbbiról részletesen olvashat fenti bejegyzésünkben is. Irodáinkban a teljes körű hitel és adó-visszatérítési támogatás ügyintézése díjmentes!

Mihály szerint:

2018-04-10 - 18:50

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Még egy apróság.
A házépítéshez CSOK nem lesz, hitel azonban igen. Jelen esetben Fundamentán keresztül. Ebben az esetben is az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a hiteligényléssel egyidejűleg kell megtenni, vagy ez csakis a CSOK + hitel kombináció esetén érvényes?
(Így ráérnék építkezés közben is igényleni az adó-visszatérítést)
Hálás köszönet a segítségéért.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-11 - 08:04

Kedves Mihály!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és az adó-visszatérítési támogatáson felül kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a támogatást és a kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személynek be kell mutatnia a támogatást nyújtó hitelintézetnek a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a a támogatás folyósítását megelőzően történik. Emiatt véleményünk szerint célszerű párhuzamosan indítani a kölcsön és a támogatás igénylését. Azt is tudni kell, hogy az ÁFA visszatérítés feltétele, a támogatást a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására fordítsák.

Mihály szerint:

2018-04-09 - 18:15

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Köszönöm korábbi segítségét. Időközben az alábbi kérdés merült fel.
EGT tagállamban dolgozom, 180 napos külföldi TB-t tudok igazolni. Ház építése ez évben fog elindulni.
Mikor és hova kell mennem az (5 millió forintos) áfa visszaigénylés elindításának ügyében? Építkezés előtt vagy közben is elegendő?
Leírása alapján 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt kell létesíteni. Mikortól számolják a 180 napot? Az igénylés (szerződés?) aláírásának napjától?
Feleségemmel együtt fogunk a tulajdoni lapon szerepelni, ergó együtt leszünk az építtetők. Elegendő, ha 180 napon belül csak az egyik fél, jelen esetben Ő szerez magyarországi TB-t, és én tovább dolgozom külföldön?
Segítségét előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 05:19

Kedves Mihály!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet is a hitelintézetekhez kell benyújtani. Ha lenne CSOK és hiteligénylés, akkor azzal egyidejűleg. A támogatás iránti kérelem építkezés közben is benyújtható, de fontos, hogy legalább akkora értékű munkálat még legyen hátra az építkezésből, mint amennyi a kért támogatás összege, azt ugyanis a bekerülési költség finanszírozására kell fordítani.
A magyarországi TB jogviszony létesítésére vonatkozó 180 napos vállalási határidő információink szerint a támogatási szerződés aláírásától számít. Elegendő, ha legalább egyikük teljesíti ezt a feltételt.

Mihály szerint:

2018-04-05 - 08:35

Tisztelt Cím!
Olyan kérdésem lenne, hogy az áfa visszaigénylésnek volt ha jól tudom egy olyan kitétele, hogy nem csinálhat meg 40%-nál többet egy kivitelező? Ez ha jól értelmezem akkor megszűnt?!
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 05:29

Kedves Mihály!
Jelenleg nincs ilyen megkötés. A hatályos rendelkezés szerint az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Piroska szerint:

2018-04-04 - 16:55

A kivitelező saját önköltségén építi fel a mi igényeinknek megfelelően a lakást, és a végén úgymond megvásároljuk. Ha jól gondolom 5%-os áfa tartalommal fog benyújtani felém számlát.
A kérdésem, hogy meddig lesz érvényben az 5%-os kedvezményes áfa, mert erre vonatkozólag jogszabályt nem találtam.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-05 - 04:03

Kedves Piroska!
Igen, a kivitelező 5%-os ÁFA tartalommal fogja benyújtani a számlát. Erre 2019. december 31-ig van lehetőség.

Zsolt szerint:

2018-04-03 - 21:43

Tisztelt Hitelnet Szakértő,
Családi házunkat generál kivitelezővel építtetjük. Az építés nagy része 5% áfával lesz számlázva. A garázs 27% áfával lesz számlázva. A szanitereket, burkolatokat, világítást, térköveket, kerítés alapanyagot mi vesszük meg 27% áfával.
Azt szeretném kérdezni, hogy visszaigényelhetjük-e a 27%-os számlák áfatartalmát?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 04:59

Kedves Zsolt!
A hitelintézet által elfogadott bekerülési költségből a 27% ÁFA tartalmú számlák esetében igényelhető az adó-visszatérítési támogatás. A támogatás iránti kérelem az esetleges hitel és CSOK kérelemmel egyidejűleg nyújtható be a hitelintézethez. A kölcsön és a támogatások összegét a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatok finanszírozására szükséges fordítani.

Marianna szerint:

2018-04-03 - 06:59

Tisztelt Cím!
Áfa-visszaigénylés témában még egy kérdés tisztázatlan maradt számomra, a legfontosabb kérdés. Három gyerekünk van, építkezünk. A csok valamennyi feltételének megfelelünk.
A kérdésem az lenne, hogy én is visszaigényelhetem a maximum 5 millió Ft áfát, ha úgy épül a házunk, hogy a kivitelező saját önköltségén építi fel a mi igényeinknek és a végén úgymond megvásároljuk. Vagy csak akkor igényelhető vissza, ha én építettem? Illetve a kivitelező is és én is visszaigényelhetem, ha esetleg járna nekem is?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-03 - 16:07

Kedves Marianna!
A kivitelező Önöknek 5% ÁFA tartalommal fogja benyújtani a számlát, így ez esetben adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Kata szerint:

2018-04-01 - 16:48

ÁFA-visszatérítési támogatás esetében a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatba vételi engedély jogerőssé válását megelőzően kell benyújtani a kérelmet?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-11 - 14:25

Kedves Kata!
Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtására a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően van lehetőség, de a támogatás kizárólag a kérelem benyújtásakor az ingatlan készültségi fokának megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó költségek finanszírozására fordítható.

Renáta szerint:

2018-03-30 - 13:49

Szeretnénk csok segítségével építkezni. Két gyermekünk van, a harmadig pedig már úton! NEM generálkivitelező fogjuk építeni a házat, hanem mi magunk keressük fel a szakembereket!
Az a kérdésem lenne, hogy a 27%-os áfa után hogy jár vissza az áfa visszatérítés?
10+10 plusz 5 millió hitel lenne. A számlák beadása után jár vissza az áfa? Azt bele kell költeni a házba?
Gondolok itt arra, hogy max 5 millióig igényelhető az áfa, az ok, de azt bele kell forgatni az építkezésbe? Tehát kalkulálhatok úgy hogy 10+10+ 5 (hitel) + van még 5 millióm?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 06:12

Kedves Renáta!
Az számlák benyújtása után azok ÁFA tartalmát utalja vissza a bank maximum 5 millió forintig, amit a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatok finanszírozására kell fordítani. Az önerő + a CSOK + a kamattámogatott és egyéb kölcsön + az ÁFA visszatérítés összegének le kell fednie a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegét.

Mariann szerint:

2018-03-29 - 05:17

Tisztelt Szakértő!
Arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, ha üdülő övezetben építkezünk, jár-e az áfa kedvezmény? A mostani ház kert és üdülő épületként van jelenleg bejegyezve (zártkerti besorolással) a tulajdoni lapon, ennek helyére (ez lebontásra kerülne) szeretnénk építeni egy új házat. A többi feltételnek (300 nm alatti, fővállalkozóval építtetett) megfelelünk.
Válaszát előre is köszönjük,
Mariann

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-29 - 05:26

Kedves Mariann!
Információink szerint az adó-visszatérítési támogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a felépítésre kerülő épület az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként kerül feltüntetésre elkészülte után. Ha üdülőként, akkor sajnos nem igényelhető az ÁFA visszatérítés.

András szerint:

2018-03-28 - 14:45

Jó napot kívánok!
2016 áprilisban vettem egy telket cégtől, áfás számlával, egy könnyűszerkezetes házat építettem 2016 májusi kezdéssel. Ha a kivitelezésről nincs számlám, csak az anyagokról és a telekről, akkor is visszaigényelhetem az áfát?
Anyag 3.600.000 forintról van számla, a telek 1.080.000 forintról, összesen 4.680.000 forintról van számlám.
Amit esetlegesen visszakapok, azt be kell invesztálnom a házba? Mondjuk teraszt építhetek belőle?
Köszönettel!
András

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-07 - 04:25

Kedves András!
A jogosultsághoz a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlával kellene igazolni.

Móni szerint:

2018-03-28 - 10:26

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy abban az esetben ha az építési telek meglévő alappal és az hozzá tartozó háztervvel lett megvásárolva, igényelhető-e az adó-visszatérítési támogatás, ha ezt a házat mi szeretnénk felépíteni? A terv 2008 előtti volt, de újra lett engedélyeztetve.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 15:05

Kedves Móni!
Ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. előtti volt, akkor információink szerint az adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe.

GáborT szerint:

2018-03-27 - 01:12

Tisztelt Hitelnet!
Vállalkozói szerződéssel kezdtünk házat építtetni. A kivitelezés kb 65%-ig jutott, amikor a vállalkozó fizetésképtelensége miatt arra kényszerülünk, hogy mi magunk fejezzük be az építést.
A vállalkozó korábban 5%-os Áfával állította ki az egyes ütemek részszámláit, a fizetéshez hitelt és 2 gyerekes CSOK-ot vettünk már igénybe.
A megváltozott helyzetben a fennmaradó költségekre igénybe vehetjük az Áfa visszatérítést?
Üdv.
GáborT

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 04:47

Kedves GáborT!
Mivel az építkezéshez már igénybe vettek kölcsönt és CSOK-ot, ezt követően véleményünk szerint már nem tudják igényelni az adó-visszatérítési támogatást. Az ügyben javasoljuk az érintett hitelintézettel történő egyeztetést.

Miklós szerint:

2018-03-26 - 14:34

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel tulajdonosai vagyunk egy teleknek, melyen egy régi építésű 30 nm-es lakóház található. Szeretnénk úgy építeni egy összességében 130 nm-es házat, hogy a jelenlegi ház falait és padlóját, alapját felhasználjuk és egy közös koszorúval tetővel egy nagy házzá alakítjuk. Tudomásom szerint a hivatal szerint ez bővítésnek számít még akkor is, ha a jelenlegi ház csak 30 nm és nem tudjuk igénybe venni a támogatást.
Milyen módon lenne arra lehetőségünk, hogy mégis igénybe tudjuk venni ezt a támogatást? Abban az esetben, ha van erre megoldás, akkor a CSOK új építésre adott támogatását is igénybe tudjuk venni?
Köszönöm válaszukat!
Üdvözlettel,
Miklós

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 14:17

Kedves Miklós!
A leírt építés információink szerint is bővítésnek minősül. Erre az adó-visszatérítési támogatás sajnos nem vehető igénybe, csak legfeljebb a bővítésre adható CSOK. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Szabina szerint:

2018-03-22 - 14:27

Jó napot kívánok!
Vőlegényemmel 2016 novemberében kezdtük el új házunk tervezését, építését (tervek E-naplóba feltöltve), mostanra odáig jutottunk, hogy bent vannak a nyílászárók.
Kérdésem a következő:
A már meglévő számlák Áfáját is vissza tudjuk igényelni, vagy csak azon munkálatok, illetve anyagok áfáját amik ezután keletkeznek?
Anyag illetve munkadíj áfát is egyaránt vissza lehet igényelni?
Köszönöm segítségét!

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 17:02

Kedves Szabina!
A már meglévő számláik ÁFA tartalma is visszaigényelhető azzal a feltétellel, hogy azt a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására kell fordítaniuk. Az anyag és munkadíj ÁFA tartalma egyaránt visszaigényelhető.

Richárd szerint:

2018-03-22 - 10:45

Tisztelt Hitelnet.hu!
Az lenne a kérdésem, hogy jogosult vagyok-e az ÁFA visszatérítésre, ha beépítem a házam tetőterét (2 szoba, konyha, fürdő, WC), külön bejárattal, kb. 45 m2 hasznos alapterülettel.
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel, Richárd.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 05:23

Kedves Richárd!
Az ÁFA visszatérítés a leírt tetőtér-beépítésre sajnos nem vehető igénybe, mert az a vonatkozó kormányrendelet értelmében nem minősül új lakásépítésnek. Az ÁFA visszatérítés csak új lakásépítés esetén igényelhető.

Edit szerint:

2018-03-21 - 14:02

Tisztelt Cím!
Azt szeretném kérdezni, ha van a tulajdonunkban ingatlan és most építünk egy másik lakóházat, arra vissza lehet igényelni az ÁFÁT?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 05:10

Kedves Edit!
Adó-visszatérítési támogatás igénylésénél sincs lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így ha az egyéb feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetnek az ÁFA visszatérítésre a meglévő ingatlantulajdonuk mellett is.

Attila szerint:

2018-03-20 - 22:10

Kérdezném, hogy amennyiben a 2 gyermekem közül a nagyobbik 2018 májusában lesz 25 éves, de június végéig egyetemi nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, akkor is csak a betöltött 25 éves koráig lehet igénybe venni a CSOK-ot azaz májusig? Illetve ha építkeznénk, akkor annak megkezdése, is elegendő esetünkben 2018 májusáig vagy a használatbavételi engedélyt kell benyújtani a 25 éves felhasználhatóság okán.
Köszönettel: Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-23 - 04:56

Kedves Attila!
Információink szerint a gyermek betöltött 25 éves koráig igényelhető a CSOK akkor is, ha ezen túlmenően még egyetemi nappali tagozatos hallgató lesz. A CSOK kérelem benyújtása szükséges a 25 éves kor betöltéséig.

Brigitta szerint:

2018-03-18 - 18:17

Tisztelt Cím!
Új házunk építésére banki hitelt vettünk fel (jelzáloghitel egy másik ingatlanon), CSOK-ot NEM igényeltünk, azonban szerettünk volna élni az ÁFA visszaigénylés lehetőségével. Sajnos az ügyintéző arról tájékoztatott bennünket, hogy a hitelfolyósítás előtt kellett volna benyújtani az ÁFA igénylést.
Valóban így van ez?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-27 - 10:13

Kedves Brigitta!
Úgy tudjuk, hogy a támogatás iránti kérelmet a hitelfolyósítást követően már tudják benyújtani. Az ügyben az illetékes Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását kérhetik.

Sándor szerint:

2018-03-08 - 14:42

Tisztelt Címzett!
Érdeklődni szeretnék, hogy tapasztalatok szerint kb. mennyi ideig tart, mire a hitelintézet folyósítja az összeget?
Leadtuk a számlákat és kértük a folyósítást már 2 hete és nem kaptunk viszajelzést.
Köszönöm.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-13 - 16:31

Kedves Sándor!
Kérdésére a konkrét ügy ismeretében az érintett bankfiók tud pontos választ adni.

Zita szerint:

2018-03-01 - 08:13

Tisztelt Cím!
Az alábbi kérdésem lenne Önökhöz. Az ügyfelem megvett egy félkész családi házat, melyet ő épített tovább. A ház elmondásuk szerint olyan 80 és 90% között van most, a használatba vételi engedélyt még nem kapták meg. Mivel az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető az ÁFA visszatérítés, így van esély rá, hogy a még be nem épített részre megkapják arányosan? A számla bemutatásuk sem tudom hogyan fog teljesülni, mivel a teljes költségvetés 70%-át kellene igazolni, de itt jó ha még 15-20%-ról be tudnak mutatni.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 05:36

Kedves Zita!
Alapfeltétel, hogy az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt.
Ami a számlabemutatást illeti, adott esetben az igénylőnek az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat be kell mutatni. A támogatott személy által befejezett építkezésről pedig szintén 70%-ban be kell nyújtani a számlákat.
Amennyiben nem teljesül a 70%-os számlabemutatási kötelezettség

Orsi szerint:

2018-01-31 - 20:24

Tisztelt cím!
Férjemmel banki hitelt vettünk fel családi házunk építéséhez plusz az 1 gyermek után járó CSOK-ot is igényeltük. Az önerőt már beépítettük, és bementünk a bankba érdeklődni, hogy a számla leadás hogyan történjen és az áfát hogyan tudjuk visszaigényelni. Erre azt a választ kaptuk, hogy ezt a hitelszerződés aláírása előtt kellett volna jelezni és igényelni. Így utólag már nem lehet. Csakhogy minket erről nem tájékoztattak és nem is kérdezték meg, hogy szeretnénk-e áfát visszaigényelni! Hogyan van mód ilyen esetben, hogy mégis tudjunk élni az ÁFA visszaigénylés lehetőségével?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-01 - 06:09

Kedves Orsi!
A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ha adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmüket nem nyújtották be a CSOK kérelemmel együtt, fentiekből következően véleményünk szerint ezt utólag már sajnos nem tehetik meg.

Andrea szerint:

2018-01-29 - 08:49

Áfa-visszaigénylés miatt érdeklődnék. A házam elkészült és számlákkal beindultam a bankba, hiszen áfa-visszaigénylésről – már a szóban is benne van, hogy visszaigénylésről van szó…. A bank azzal utasított el, hogy ezt előre kellett volna igényelni. Minden tekintetben rendben lett volna az igénylés, csak előre kellett volna kérni az összeget.
Kérdezem én, hogy is van ez, ha én a költségeim után tudom csak kérni az áfát és a számlákat is csak a munka befejeztével tudom bizonyítani, akkor hogy-hogy nem kapom meg az öt millió forintig járó áfa visszaigénylést?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-29 - 15:21

Kedves Andrea!
Az ÁFA visszatérítést szabályozó kormányrendelet kimondja, hogy új lakás építése esetén az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez, s a támogatás a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Magdolna szerint:

2018-01-28 - 07:11

Jogosult vagyok az ÁFA visszatérítésre, ha a férjem (építtető) testvére mint magánszemély végzi a gépészeti munkákat, erről nyilatkozatot is tett, természetesen ingyen, családi segítségként, megfelelő bizonyítvánnyal rendelkezve, de emellett ő egyéni vállalkozó? Természetesen szó sincs vállalkozói szerződésről és számlázásról. Az e-naplóba sincs meghívva (nem szerepel NÜJ számmal), csak egy nyilatkozatunk van erről.
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-28 - 07:28

Kedves Magdolna!
A leírt esetben véleményünk szerint jogosultak lehetnek ÁFA visszatérítésre.

Eszter szerint:

2018-01-23 - 21:51

Tisztelt Címzett!
Érdeklődnék, ha 1/1 tulajdonosa vagyok a teleknek, akkor is igénybe vehetem-e az áfa visszatérítést?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 05:00

Kedves Eszter!
Úgy tudjuk, a bankok elvárják, hogy házastársak és élettársak esetén mindkét fél az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal rendelkezzen a telekben is.

Eszter szerint:

2018-01-24 - 10:23

Köszönöm válaszukat! Abban az esetben, ha nincs házastársam vagy élettársam, akkor nem kaphatok visszatérítést?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 11:49

Kedves Eszter!
Az adó-visszatérítési támogatás egyedülállóként is igénybe vehető, így ha nincsen házastársa vagy élettársa, egyedüli igénylőként is jogosult lehet rá az előírt feltételek teljesülése esetén.

Edina szerint:

2018-03-18 - 13:09

Tisztelt Cím!
Szeretnénk igénybe venni az Áfa visszatérítési támogatást. Jelenleg a telek a párom tulajdonában van (1/1). Nem vagyunk se házasok, se élettársak. Az e-naplóban viszont, mint építtetők mindketten szerepelünk.
A kérdésem az lenne, hogy elegendő egy Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás, vagy mindenképpen szükséges tulajdonrésszel rendelkeznem vagy/és élettársi viszonyban lennünk?
Tervünk szerint a használatba vételi engedélynél lennék én is tulajdonos, amennyiben működőképes az elképzelésünk.
Válaszát előre is köszönöm.
Edina

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:43

Kedves Edina!
A kormányrendelet ugyan nem írja elő, hogy már a telekben is tulajdonrésszel rendelkezzen mindkét fél, de tapasztalataink szerint ez elvárás a hitelintézeteknél.

Márti szerint:

2018-01-15 - 13:02

ÁFA visszaigénylés ügyében érdeklődnék. Az építési telek Áfá-jának visszaigénylésének lehetőségét kizárja-e az, hogy az építkezés már az értékbecslő megállapítása alapján 93%-os. Szerintünk és más hozzáértő ember szerint a ház még messze van ettől az értéktől, de ebbe beletörődve azonban mi még igény tartanánk a telek ÁFÁ-jára is, de azt mondták, hogy mivel a készültségi fok már ekkora, ezért a telek után nem jár visszatérítés.
Szeretnék mielőbbi választ kérni, mivel szerdán mennénk szerződni a 7%-os visszaigénylésről.
Előre is köszönöm válaszát.
Márti

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-17 - 05:02

Kedves Márti!
Információink szerint a telekre jutó ÁFA összege szintén csak a költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására vehető igénybe.

Judit szerint:

2018-01-02 - 17:41

Építkezni szeretnénk, de a CSOKra nem vagyunk jogosultak. Hitelt nem akarunk felvenni.
Lehet így is áfát visszaigényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-03 - 05:11

Kedves Judit!
Amennyiben az dó-visszatérítési támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételek maradéktalanul teljesülnek, úgy igényelhető az ÁFA visszatérítés.

Zoltán szerint:

2017-12-30 - 08:39

Tisztelt cím!
Az lenne a kérdésem, ha egyedüli tulajdonosa vagyok az új ház építésében és a számlaleadás előtt a feleségre íratok 1% tulajdonrészt, az megfelelhet?
Ha 15 millió a terven szereplő bekerülési költség, akkor a 70% számla kell, és ha nem volt igénylés csak a végén lesz a szigetelés előtt, akkor meg kell lenni a 70%-nak vagy a szigetelésről a számla is beleszámít?
A terven szereplő bekerülési költséget lehet módosítani?
Üdvözlettel: Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-03 - 04:58

Kedves Zoltán!
Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével építendő ingatlanban a házastársnak is tulajdonrésszel kell rendelkeznie, így megfelelő, ha akár 1% tulajdonrésze lenne a feleségének. Az igényléshez költségvetést szükséges benyújtani, s az elbíráláskor a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség a mérvadó. Annak legalább 70%-át szükséges számlával igazolni mindig az adott készültségi foknak megfelelően, tehát a szigetelésről kiállított számla is beleszámíthat.

Vali szerint:

2017-12-11 - 23:53

Kérem, segítsenek! 2016 szeptemberében generálkivitelező és köztem olyan ház és házhoz épített garázs kivitelezési szerződés köttetett, amiben a kivitelező részemre 5% ÁFA tartalommal számolta a garázs kivitelezését. A végelszámoláskor viszont 27%-os ÁFA tartalommal növelt árat számlázott ki, mondván, ennyi a garázs ÁFÁ-ja, ezért a szerződésben foglalt már 5% ÁFA tartalmát még 27%-kal megnövelték.
Igen, 27%-os a garázs ÁFÁ-ja. De ezt az ÁFÁ-t nekem a kivitelezési árban egyszer már számolnia kellett a kivitelezőnek. És nekem az ezt meghaladó 5%-kot kell kifizetnem, mint munkadíj a generálkivitelezésért, amit tartalmazott a szerződésünk.
Igaz?

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-12 - 05:15

Kedves Vali!
Hitelközvetítéssel foglalkozó irodánk a generálkivitelezői szerződések tartalmának kérdésében sajnos nem illetékes.

Barnabás szerint:

2017-12-10 - 14:40

Tisztelt Hitelnet!
A tisztánlátás miatt kérem az Önök segítségét!
2017. január elején vásároltunk az Önkormányzattól építési telket, azzal a céllal, hogy még idén nekiállunk építkezni. El is kezdtük az építkezést október elején saját erőből, de még a CSOK igényt nem nyújtottuk be. ((CSOK-ra tervezünk építkezni (10+10 és 5M ÁFA) + saját erő.))
….Banknál azt az információt adták nekünk, hogy CSOK igénnyel együtt adható be az ÁFA igény és csak 120 napnál nem régebben kiállított számlát lehet benyújtani teleknél, utána igénybe venni az 5M Ft-os Áfa-t részarányosan. Ez az információ pontos-e, valós-e…..?
Kérdem azt annak okán, hogy ha ez így van, akkor sokan ezt nem is tudják igénybe venni, az ÁFA-t a telekre, mert szinte lehetetlenség, hogy megvásároljon valaki egy telket és egyből építkezzen is, hogy részarányosan igénybe tudja venni a telek ÁFA-ját.
Válaszát előre is Köszönöm! Üdv: Barnabás

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 06:03

Kedves Barnabás!
Az NGM még év elején – az egységes jogalkalmazás érdekében – értelmező rendelkezéseket adott ki a hitelintézetek részére a CSOK, ÁFA igényléshez kapcsolódóan. E szerint építési telek számlával történő vásárlása esetén – az egyéb feltételek fennállása esetén (például építkezés is történik) – az ÁFA az adásvételi szerződés keltétől függetlenül (120 nap figyelembevétele nélkül) nyújtható, azonban a telek megvásárlásával kapcsolatosan kiállított számla kelte sem lehet régebbi, mint 2015. január 1.

Barnabás szerint:

2017-12-13 - 13:11

Tisztelt Hitelnet!
Válaszukat megkaptam, nagyon Köszönöm!
De sajnos mivel még mindig nem tiszta az utolsó mondat, így még nem látom igazán, hogy most beadhatom vagy sem a 2017. januárban vásárolt Önk. teleknél ÁFA tekintetében.
Ezt a mondatot konkrétan nem tudtam értelmezni:
…………az ÁFA az adásvételi szerződés keltétől függetlenül (120 nap figyelembevétele nélkül) nyújtható, azonban a telek megvásárlásával kapcsolatosan kiállított számla kelte sem lehet régebbi, mint 2015. január 1.)
Válaszát előre is Köszönöm! Üdvözlettel: Barnabás

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-14 - 06:29

Kedves Barnabás!
Igen, a leírtak alapján benyújthatja az ÁFA visszatérítésre vonatkozó kérelmét!

Andrea szerint:

2017-12-07 - 18:13

Jó napot kívánok!
2016-ban vettünk a nejemmel egy telket, amire CSOK építkezést szeretnénk megvalósítani. A telek papírjain így szerepel: ” Művelési ágból kivett hétvégi ház, udvar és gazdasági épület”. Elkészíttettük a felépíteni kívánt ház tervrajzait és jogerős e-építési engedéllyel is rendelkezünk már. Szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni. Viszont szeretnénk előtte informálódni arról, hogy nem jelent-e gondot a telek ilyen jellegű minősítése.
Előre is köszönöm válaszát: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-08 - 04:44

Kedves Andrea!
CSOK abban az esetben vehető igénybe az építkezéshez, ha a felépítendő ingatlan lakóház vagy lakás megnevezéssel kerül majd feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Erről a területileg illetékes építési hatóság tud Önöknek pontos tájékoztatást adni. Hétvégi ház megnevezéssel feltüntetésre kerülő ingatlanra a CSOK nem vehető igénybe.

Andrea szerint:

2017-12-09 - 09:24

Köszönöm a válaszát. A kérdésem arra irányult, hogy a telek mostani besorolása “Hétvégi ház gazdasági épület”. Ha elkészül a ház, akkor természetesen “lakóház” minősítést fogunk kérni. A kérdésem lényege az lenne, hogy ennek ellenére a mostani minősítés jelent-e gondot a CSOK- felvételénél?
Üdv: Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 05:33

Kedves Andrea!
A mostani besorolás önmagában nem jelentene problémát, ha a felépítmény lakóházként kerül feltüntetésre, de kérdéses, hogy a “lakóház” minősítés kiadható-e az adott területen megvalósuló új építés esetében. Ezt a kérdést már most szükséges egyeztetni a területileg illetékes építési hatósággal.

Zoltán szerint:

2017-11-29 - 18:31

Tisztelt cím.
10+10+5m konstrukcióban építkezünk. A ház 70%-os készültségi foknál áll jelenleg. Tegnap szóltak a bankból, hogy a telekről szóló számlámat nem tudjak figyelembe venni. Ez valóban így van? Az áfáját sem igényelhetem vissza?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-01 - 04:33

Kedves Zoltán!
Nem ismerve a számla pontos tartalmát, sajnos nem tudjuk megmondani miért nem fogadható el az ÁFA visszatérítéshez.

Zoltán szerint:

2017-12-01 - 17:18

Tisztelt cím!
Nem a számla tartalma miatt nem fogadjak el (az önkormányzat adta, tőlük vásároltuk a telket), hanem állítólag így szól a törvény.

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-05 - 11:57

Kedves Zoltán!
Információink szerint az önkormányzat által kiállított számla is elfogadható. Ezzel ellentétes információt véleményünk szerint nem tartalmaz a vonatkozó kormányrendelet.

Rebeka szerint:

2017-11-29 - 05:16

Tisztelt Cím!
Olyan problémával fordulok önökhöz, hogy a párommal vettünk egy építési telket, melynek birtokba adása 2018 januárjában lesz. Erre a telekre szeretnénk építkezni generálkivitelezővel, amely esetben a kedvezményes 5%-os lakás áfát tudnánk igénybe venni. A gondom az, hogy a ház nem fog elkészülni 2019. december 31-ig (ugyebár eddig az időpontig él a jogszabály az 5%-os építési áfára). Ha én ez időpont előtt megkötöm a szerződést a generálkivitelezővel, akkor lehet rá kérni a kedvezményes áfát, vagy a használatbavételi engedélynek meg kell lenni eddig a határidőig?

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-29 - 10:53

Kedves Rebeka!
Információink szerint a számla teljesítésnek kell megtörténnie 2019. december 31-ig, nem elegendő tehát sem a generálkivitelezői szerződés, sem a használatbavételi engedély a kedvezményes áfa igénybevételéhez.

Katalin szerint:

2017-11-28 - 15:38

Tisztelt Cím!
2016-ban épült családi házunk után igénybe vettük az 5 millió Ft ÁFA visszatérítést. Az ingatlannak 50-50%-ban vagyunk tulajdonosai. Mára a kapcsolatunk megromlott, válunk. A párom a házban marad és átvállalja a hitelt.
Kérdésem, hogy az ÁFA-val kapcsolatban nekem keletkezik-e fizetési kötelezettségem?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-06 - 15:20

Kedves Katalin!
Az adó-visszatérítési támogatás Önre eső részére vonatkozóan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Erről pontos felvilágosítást a területileg illetékes járási hivatalnál kaphat.

Brigitta szerint:

2017-11-19 - 15:46

Tisztelt Címzett!
Generál kivitelezéssel építettünk családi házat. A szerződés nem tartalmazta a burkolatok, nyílászárók költségét, illetve a kerítés, támfal építését.
Ebben az esetben jogosult vagyok-e ezek ÁFA-nak visszaigénylésére?
Tisztelettel:
Brigitta

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-20 - 04:58

Kedves Brigitta!
Generálkivitelezés esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség azon munkálatok tekintetében sem, melyeket a kivitelezői szerződés nem tartalmazott.

Ildikó szerint:

2017-11-04 - 15:46

Kedves Címzett!
Áfa visszaigényléshez rendezem a számláimat és most látom, hogy van olyan aminek 21,26% az áfája. Az után is jár visszatérítés?
Köszönettel.
Ildi

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-10 - 04:51

Kedves Ildikó!
ÁFA visszatérítés csak 27% ÁFA tartalmú számla után vehető igénybe.

Zsuzsa szerint:

2017-11-18 - 11:48

Kedves Hitelnet!!
A 21,26% áfa a 27%-os áfa kulcsnak az un bruttó kulcsa.
Tehát az említett számla visszaigényelhető!
(Ha az áfa összegét a nettó értékből számoljuk ki, akkor 27%-kal számolunk, ha viszont visszafele, a bruttó összegből akkor ennek 21,26%-az áfa)

Ernő szerint:

2017-11-03 - 01:34

Tisztelt Címzett!
Kérdésem a következő: Nem generál kivitelezővel szeretnénk építeni a házunkat, a csokot és az 5 millió áfát szeretnék visszaigényelni. A férjem osztrák állampolgár, Magyarországon élünk, gyermekeink magyar állampolgárok. Mindkettőnek van munkaviszonya, nekem itthon, férjemnek kint. A bankban azt mondták, hogy mindkét félnek magyar adószámmal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a fenti kedvezményeket igénybe tudjuk venni. A törvényben azt olvastuk, hogy legalább az egyik félnek kell megfelelnie minden követelménynek.
Üdvözlettel.
Ernő

Hitelnet.hu szerint:

2017-11-04 - 05:42

Kedves Ernő!
A CSOK jogosultsághoz mindkét félnek szükséges magyar adószámmal rendelkezni. A TB jogviszonyt illetően elegendő, ha az igénylők közül legalább az egyik fél rendelkezik az igényléshez szükséges legalább 2 éves TB jogviszonnyal.

Klaudia szerint:

2017-10-25 - 09:01

Tisztelt Címzett!
600 négyzetméteres telek telekhányadát vásárolnánk meg (300 négyzetmétert), amire már a kivitelező elkezdte felépíteni az ikerházakat. A tőle megvásárolt telekhányad után jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésére (csak a telek után)?
Előre is köszönöm a választ,
tisztelettel Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-25 - 16:06

Kedves Klaudia!
Ha generálkivitelezésben épül a lakóingatlan, akkor sajnos a telek vonatkozásában sem lehetnek jogosultak adó-visszatérítési támogatás igénybevételére.

Andrea szerint:

2017-10-23 - 15:02

Tisztelt címzett!
Családi házat szeretnénk építeni 2 gyermek után csok-ot igényelve. Magánszemélytől vásárolnánk a telket, amin van egy kész alap. Az építési engedély lejárt. Újra kell terveztetni a házat, valamint engedélyeztetni. Nem generálkivitelezővel építkeznénk.
A kérdésem az lenne, hogy így kaphatunk-e csok-ot és ÁFA visszatérítést, hogy nem a nulláról kezdjük az építkezést, hanem kész az alap?
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-26 - 13:34

Kedves Andrea!
Ha az eredeti építési engedély 2008. június 30. után került kiadásra, akkor az ingatlan megvásárlása után, a befejezéshez igényelhető a CSOK és az ÁFA visszatérítés, amennyiben az egyéb jogosultsági feltételek is teljesülnek. Feltétel az is adott esetben, hogy az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére kiállított számlákat is be kell mutatni. Minderről bővebben ITT olvashat.

Enikő szerint:

2017-10-19 - 16:19

Tisztelt Címzett!
Az alábbi kérdéseim vannak ÁFA visszatérítés + CSOK igényléssel kapcsolatban.
1. Az 5 éven belül eladott ingatlan árát kötelező beforgatni az építkezésbe? A bank nem dobja vissza a kérelmet arra hivatkozva, hogy az eladott ingatlan árából lenne elég önerő az építkezéshez?
2. Egy építkezés költségvetését nehéz előre pontosan meghatározni. Ha pl. 40M költségvetéssel nyújtjuk be a bankba a kérelmet, de végül kevesebb lesz a vége és így a 40M 70%-ánál is kevesebb összegről nyújtjuk be a számlákat, az elvileg nem jelent problémát a banknak, hiszen így kevesebbet kell kiutalnia?
Köszönöm a válaszokat, üdvözlettel: Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-20 - 03:56

Kedves Enikő!
1. Új lakóingatlan építéséhez igényelt támogatás esetén nincsen továbbforgatási kötelezettség az 5 éven belül eladott lakóingatlan vonatkozásában. A bank nem vizsgálja, hogy volt-e eladott lakás vagy sem, így nem dobhatja vissza a támogatási iránti kérelmet arra hivatkozva, hogy az eladott ingatlan árából lenne elég önerő az építkezéshez.
2. A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át szükséges számlával igazolni. Az adó-visszatérítési támogatás összege maximum 5 millió forint lehet.

Enikő szerint:

2017-10-20 - 07:43

Kedves Címzett!
Nagyon köszönöm a válaszokat!
A 2. témához: ha az elfogadott költségvetés 70%-át nem, csak pl. 60%-át tudjuk számlával igazolni, ebben az esetben mi történik? Egyáltalán nem utal a bank?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-20 - 09:41

Kedves Enikő!
A jogosultsághoz a bank által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával lefedni. Ha csak 60%-át tudják számlával igazolni, akkor sajnos nem jogosultak a kedvezmény igénybevételére.

Eszter szerint:

2017-10-18 - 05:47

Tisztelt Címzett!
Generál kivitelezésben építettem egy könnyűszerkezetes családi házat. A szerződés szerint a műanyag ajtókat, ablakokat, burkolatokat, valamint a napelemeket számlára én vásároltam meg.
Jogosult vagyok-e az ÁFA visszaigénylésre?
Magára a ház építésére hitelt nem vettem fel.
Válaszát előre is köszönöm,
Üdvözlettel.
Eszter

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-18 - 10:59

Kedves Eszter!
A leírtak alapján (generálkivitelezés) sajnos nem jogosult adó-visszatérítési támogatás igénybevételére.

Zita szerint:

2017-10-05 - 10:47

Tisztelt Címzett!
Családi ház építésébe fognánk. Éppen telekvásárlás előtt állunk. Úgy tudom, hogy magánszemélytől vásárolt telek esetében ÁFÁ-t nem tudunk vissza igényelni, hisz magánszemély nem tud számlát kiállítani.
Akkor melyek azok az esetek, amikor vissza lehet igényelni? Ha cégtől vesszük a telket?
És ha önkormányzattól vennénk? Az önkormányzat állít ki számlát?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-10-05 - 11:30

Kedves Zita!
Gazdasági társaságtól (cégtől) valamint önkormányzattól történő telekvásárlás esetén kiállítható számla, ezért építkezés esetén igényelhető adó-visszatérítési támogatás a telekre vonatkozóan is.

Sándor szerint:

2017-09-08 - 09:55

Tisztelt Címzett!
Csok 10+10 konstrukcióban építkezünk, nem generálkivitelező.
Kérdésem:
A készültségi foknak megfelelően utalja a bank arányosan mind a hitelt, mind a csokot és az ÁFÁt. Pl: 40%-nál 25 milliós költségvetésnél az ÁFA 5 millió, ilyenkor 2 milliót utal. Ha a beadott számlák alapján több ÁFA tartalmam van, akkor azt visszatartja és a következő készültségi foknál kiutalja vagy elvész?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2017-09-12 - 14:28

Kedves Sándor!
A hitelintézet a CSOK-ból és az ÁFÁ-ból is készültségi foknak megfelelően folyósít, majd a használatbavételi engedély bemutatását követően az utolsó részletet is utalja. Az adó-visszatérítési támogatás maximális összege 5 millió Ft.

Géza szerint:

2017-07-12 - 14:53

Tisztelt Cím!
Az Áfa visszaigénylés csak hitelfelvétellel együtt kérhető?
Amennyiben a telek vásárlásához nem szeretnék hitelt felvenni, akkor az 5 millió HUF nem kérhető?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-07-13 - 04:54

Kedves Géza!
Az adó-visszatérítési támogatás hitel nélkül is igényelhető. A támogatásra akkor is jogosult lehet, ha a telek megvásárlásához nem, csak az építkezés bekerülési költségének finanszírozásához kívánja igénybe venni.

Anna szerint:

2017-06-09 - 04:47

Építési telek vásárlás esetén a bank tájékoztatása szerint nem jár vissza az Áfa, ha magánszemélytől történt a vásárlás. Arra hivatkoznak, hogy nincs számla, csak adásvételi-szerződés és abban nincs részletezve a vételár áfa tartalma, csak egy összeg szerepel vételár címen.
Igaza van-e a banknak?

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-09 - 04:54

Kedves Anna!
A vonatkozó kormányrendelet alapján megerősíteni tudjuk a bank álláspontját. Magánszemélytől vásárolt telek esetén fenti okból kifolyólag valóban nem igényelhető az ÁFA visszatérítés.

András szerint:

2017-05-31 - 16:19

Tisztelt cím!
Építkezni szeretnénk. Először telket választanánk, de nem tudjuk, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie, hogy CSOK-ra jogosultak legyünk.
Segítségüket előre is köszönöm, Üdvözlettel: András

Hitelnet.hu szerint:

2017-06-01 - 05:00

Kedves András!
Az a lényeg, hogy a telek LAKÓingatlan építésére alkalmas legyen, vagyis lakóingatlan építésére vonatkozó engedély kiadható legyen. Arról, hogy magának az építendő lakóingatlannak milyen feltételeknek kell megfelelnie, IDE kattintva tájékozódhat.

Katalin szerint:

2017-05-31 - 08:44

Tisztelt Cím!
Most vásárolunk építési telket (önkormányzattól), amin magunk fogunk építkezni. Jelenleg élettársi viszonyban élünk, jövőre tervezzük az esküvőt. A CSOK igénylésre (vállalt gyermekekre) is ha jól tudom csak ez után leszünk jogosultak. A jelzáloghitel felvételt is csak később tervezzük elindítani. Viszont az ÁFA visszaigénylést szeretnénk igénybe venni már most, mert jó lenne, ha a telek árából már visszakaphatnánk, hogy az önerőből megkezdett építkezésbe beforgathassuk.
Erre van lehetőségünk? A bank ezt így csak magában elindítja? Ettől még később igényelhetjük a hitelt?
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-31 - 08:50

Kedves Katalin!
A támogatások és a kölcsön egyidejűleg indítható el. Arra sajnos nincs lehetőség, hogy most csak ÁFA visszatérítési igényüket nyújtsák be, jövőre pedig külön a CSOK- és hitelkérelmüket.

Katalin szerint:

2017-05-27 - 05:18

Tisztelt Cím!
Családi házat szeretnénk építeni. Most vásároljuk meg a telket. Mindketten a párommal Ausztriában dolgozunk 3 éve, most költözünk haza. Közjegyző előtt aláírtak szerint élettársak vagyunk, jövőre tervezzük az esküvőt, 2 gyermeket szeretnénk vállalni.
1., Jogosultak lehetünk ilyen feltételekkel a visszatérítésre és a CSOK-ra (Ausztriából tudunk jogviszony igazolást hozni)?
2., A szerződés aláírását követően valóban csak 120 napunk van arra, hogy elindítsuk a banki eljárást és visszaigényeljük a telek ÁFÁ-ját?
Segítségüket előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Katalin

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-27 - 05:35

Kedves Katalin!
1. Ahhoz, hogy ÁFA visszatérítésre és CSOK-ra jogosultak lehessenek, legalább egyiküknek a kérelem benyújtásakor magyarországi TG jogviszonyt kell igazolni, s a 180 napból fennmaradó időszak igazolható más EGT állambeli társadalombiztosítási jogviszonnyal.
2. Nincs ilyen jogszabályi rendelkezés, miszerint a telek adásvételi szerződésének aláírását követően 120 napon belül igényelni kellene az adó-visszatérítési támogatást. Kizárólag új építésű lakóingatlan vásárlása esetén feltétel, hogy az adásvételi szerződést megkötését követő 120 napon belül benyújtásra kerüljön a CSOK kérelem.

Alexa szerint:

2017-05-10 - 12:59

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy abban az esetben is visszaigényelhető-e az áfa, ha üdülőövezetben lévő építési telekre szeretnénk építkezni.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Alexa

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-11 - 04:50

Kedves Alexa!
Az adó-visszatérítési támogatás csak lakóház építése esetén igényelhető, üdülő esetében nem. A jogosultság feltétele tehát, hogy az épület elkészültét követően lakóházként vagy lakásként kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban.

Péter szerint:

2017-05-04 - 15:06

Tisztelt Szakértő!
Új építésű családi ház építését tervezzük a közeljövőben. Érdeklődni szeretnék, hogy az alapanyaggal kapcsolatos számlák számlázási címe az építkezés helyszínével vagy a jelenlegi lakhelyemmel kell, hogy megegyezzen, ahhoz hogy vissza tudjam igényelni az adót?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel.
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2017-05-05 - 06:03

Kedves Péter!
Az Ön által feltett kérdést korábban már megválaszoltuk. A válasz megtekintéséhez kérjük, kattintson IDE.

Szilvi szerint:

2017-04-28 - 13:13

Tisztelt Szakértő,
a kérdésem a következő lenne, új családi házunk építésénél igénybe vettük az áfa visszatérítést. Amennyiben eladnánk, és újat építenénk van-e lehetőség az összeg kincstári letéti számlára utalására, és később az újbóli folyósításra (úgy mint a szocpolnál).
Köszönöm válaszukat!
Szilvi

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-28 - 13:22

Kedves Szilvi!
Információink szerint az adó-visszatérítési támogatás esetében is megoldható a támogatás másik ingatlanra történő továbbvitele úgy, mint CSOK esetén.

Timi79 szerint:

2017-04-19 - 21:47

Tisztelt Szakértő!
2015 szeptemberében köztünk építkezni. 2016.05.05-i dátummal írtuk alá szerződést a bankban CSOK és Áfa visszatérítés ügyintézése céljából. Az Ügyintéző akkor azt mondta, hogy a beépített bútorok illetve konyhai gépekről benyújtott számlák is jók az Áfa visszatérítés igazolása szempontjából. Ez miatt lett beépített bútor a házban. El is fogadták a számlákat, leigazolták, közölték hogy 100%-os készenlétet is felmérték, intézhetjük a használatba vételi engedélyt. Most, hogy bevittük a bankba bemutatni az engedélyt és a többi dokumentumot amit kértek, közölték , hogy bocsi de új rendelet, nem fogadják el a beépített bútorokról a számláinkat.
Ilyen esetben mit tehetünk? A kapott összeget erre költöttük, a ház készen van. Miből és mire költsünk még, hogy meglegyen a kért összegről a számlánk?

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-20 - 05:50

Kedves Timi79!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatások a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyak finanszírozására valóban nem használhatók fel. Arról, hogy mely tételekről kiállított számlák fogadhatók el CSOK és ÁFA visszatérítés esetén egyaránt, IDE kattintva tájékozódhat.

László szerint:

2017-04-11 - 18:27

Tisztelt Szakértő!
3 gyerekkel 10 CSOK + 10 hitel + 5 millió ÁFA visszatérítésre szerződést kötöttünk a bankkal, mivel minden feltételnek megfelelünk. Az első folyósításhoz a 40 %-os készültségi foknál beadtuk a folyósításhoz szükséges számlákat, szerződéseket. Az ÁFA törvény 10. § d) pontjának megfelelően NEM GENERÁLBA építtetünk, hanem 3 szerződéssel 3 céggel. Mivel az építési-kőműves munkákat végző céggel kötött szerződés tartalmazza a bekerülési költség 80 %-át, ezért a bank az ÁFA támogatásról megkötött szerződés ellenére elutasította az ÁFA támogatás első részletének folyósítását és visszavonja a megkötött ÁFA támogatási szerződést, mivel túl sok munkát végeztetünk 1 céggel. Állítólag újabb miniszteri állásfoglalás és NAV iránymutatás alapján már 50 % készültséget sem végezhet egy cég!
Mit javasolnak? Éljünk jogorvoslattal, van-e erre esély? Vagy fordítsuk át az egész kivitelezést GENERÁL-ba? Igaz ez utóbbival bukunk 1 milliót. Az eddigi számláink ugyanakkor 27%-os ÁFÁval lettek kiállítva és kifizetve.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-20 - 06:01

Kedves László!
Fenti esetben információink szerint sem vehető igénybe sajnos az adó-visszatérítési támogatás. Erről korábbi cikkünkben ITT írtunk.

Tuzson szerint:

2017-04-04 - 13:01

Tisztelt Hitelnet!
Családi ház építésünk ez év február 24-én megkezdődött. A kereskedelmi és Hitelbanknál igényeltünk hitelt és Áfa visszatérítést. Minden fent felsorolt feltételnek megfelelünk, de élettársam fél évig Angliában dolgozott, és Magyarországon csak ez év február 20-tól van munkahelye, illetve TB-je. Én vagyok a hiteligénylő, de a terveken mint építtető az élettársam neve is szerepel. Ma elutasították igaz, még csak szóban a kérelmünket, mert csak az én TB igazolásom érvényes. Nem jól értelmezem a jogszabályt, hogy csak egyikünknek kell 180 nap TB?
Köszönettel:

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-04 - 16:19

Kedves Tuzson!
Mi is úgy tudjuk, hogy fenti esetben – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – elegendő egyikük részéről a 180 napos TB jogviszony igazolás.

Miklós szerint:

2017-03-30 - 11:01

Tisztelt Szakértő!
jelenleg építkezem. Építési hitelt vettem fel a banktól 2015-ben. Vállalkozási szerződést kötöttem egy kivitelezővel, aki alvállalkozókat vonhat be. Jelenleg 2 különböző kivitelezőtől van számlám, minden építési anyag és munkadíj az én nevemre szól 27%-os áfa tartalommal. A bank az áfa visszatérítési igényünket elutasította arra hivatkozva, hogy generálkivitelezővel építtetek. Fellebbezést nyújtottam be a kormányhivatalnál. A kormányhivatal egy válaszlevélben közölte, hogy az eljárást megszüntetik, ők nem dönthetnek az ügyben.
Kihez fordulhatok segítségért?
Köszönettel.
Miklós

Hitelnet.hu szerint:

2017-04-01 - 14:22

Kedves Miklós!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a területileg illetékes járási hivatalhoz lehet fordulni az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó kérelem elutasítása esetén.

László szerint:

2017-04-11 - 18:34

Kedves Miklós!
Érdekelne, hogy nem a CIB Banknál jártak így? Mi szintén így jártunk. Van már eredménye a jogorvoslatuknak?
Köszönettel: László

Miklós szerint:

2017-04-12 - 07:38

Kedves László,
mi a K&H-nál jártunk így, a mai napon megyek ügyvédhez, remélem lesz valami megoldás.
Üdv.
Miklós

Henrietta szerint:

2017-03-27 - 20:09

Tisztelt Szakértő!
Szeretném kérdezni Önt a következőkről:
A férjemmel és 2 gyermekünkkel házvásárlás előtt állunk. Megbíztunk egy építtető céget, hogy építse fel közel 100 m2-es házunkat. A ház kulcsrakész lesz, hitelt veszünk fel rá és igényeljük 2 gyermek után a CSOK-ot is. A kérdésem, hogy milyen úton-módon tudjuk visszaigényelni az adó-visszatérítési támogatást? Az építtető elvállalta a kulcsrakész ház felépítését, de ő alvállalkozókat foglalkoztat különböző munkálatok elvégzésére. Ha a 27%-os áfával megírt számlákat mi minden alkalommal megkapjuk az építtetőtől, ezekből vajon mi tudunk visszaigényelni bármit is?
Köszönöm szépen a visszajelzését!
Henrietta

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-28 - 11:41

Kedves Henrietta!
Mivel kulcsrakész állapotra szerződtek a kivitelezővel, ezért véleményünk szerint ÁFA visszatérítésre nem lehetnek jogosultak.

Balázs szerint:

2017-03-27 - 17:58

Kedves szakértő!
A kérdésem a következő!
Ausztriában dolgozunk a feleségemmel, s családi ház építésébe fogtunk Magyarországon.
Visszaigényelhető-e az áfa külföldi tb igazolással?

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-28 - 11:35

Kedves Balázs!
Az ÁFA visszatérítésre való jogosultsághoz szükséges, hogy a kérelem benyújtásakor legalább az egyikük magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezzen, s csak a 180 napból fennmaradó időtartamra fogadható el a külföldi TB.

Gyöngyi szerint:

2017-03-22 - 20:26

Tisztelt Szakértő!
Érvényes építési engedéllyel, ebben az évben kezdünk építkezni. A tervrajz hétvégi házról készült és lakás tulajdonnal is rendelkezünk.
Szeretném megkérdezni, hogy ez esetben jogosultak vagyunk-e az ÁFA visszaigénylésre?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gyöngyi

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-23 - 13:25

Kedves Gyöngyi!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki az ÁFA visszaigénylésre való jogosultságot, ám hétvégi ház építésére kiadott engedély problémát jelent.

Dávid szerint:

2017-03-21 - 23:19

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Idén nyárra tervezzük a családi házunk építését, de mindezt generálkivitelező nélkül szeretnénk.
Az adóvisszatérítést kinél tudjuk benyújtani, ha nincsen hitelünk, illetve melyek azok az építési készültségi szintek, amikor a számlákat be tudjuk nyújtani menet közben?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-21 - 23:40

Kedves Dávid!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be akkor is, ha az építkezéshez hitelt nem kívánnak felvenni.
A támogatás folyósítására a saját erő felhasználását követően, készültségi foknak megfelelő számlabenyújtást kerülhet sor. A támogatás a bank által elfogadott bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására fordítható. Személyre szabott tájékoztatást ezzel kapcsolatban az egyes hitelintézetek tudnak adni az ügylet részleteinek ismeretében.

Attila szerint:

2017-03-17 - 08:46

Tisztelt Szakértő!
Következő kérdésemre szeretnék választ kapni. Testvéremmel közösen építünk családi házat,az építési bejelentés kettőnk nevére szól. Az adó visszatérítési támogatást igénybe tudjuk-e venni? Ha igen, mi a módja. Bankok tájékoztatása nem megegyező.
Várom válaszukat.
Köszönettel: Attila

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-24 - 11:23

Kedves Attila!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében adó-visszatérítési támogatás igénylésére az új lakást építő, nagykorú, büntetlen előéletű, természetes személy lehet jogosult. Ez véleményünk szerint nem zárja ki, hogy testvérek igényeljék a támogatást.

Marcsi szerint:

2017-03-12 - 16:36

Arra keresek megoldást, hogy adhatnám be adó-visszatérítési igényemet, ha már 2016 júniusban igényeltem 3 meglévő gyermekünk után 10.000.0000- Ft CSOK és 3.000.000,- Ft összegű hitelt. A pénzintézet szerint az ÁFA visszatérítési igényemet is akkor kellett volna benyújtanom. Jelen állásban szükség lenne az ÁFA visszatérítési összegre is a teljes befejezés érdekében. A hitelfolyósítás 70%-ban megtörtént.
Mi lenne a teendőm?
Várom válaszukat.
Köszönettel.
Marcsi

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-13 - 08:36

Kedves Marcsi!
A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét.

Krisztina szerint:

2017-03-09 - 13:54

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy adó-visszatérítés 5 m Ft-ig CSOK nélkül is igényelhető? Van egy most megkezdett építkezésünk, amelyhez 10 millió Ft hitelt vettünk fel. Az építkezés össz költségét 42 m Ft-ra becsülte a bank, ehhez vettünk fel 10 m Ft hitelt. Ha 28 m Ft értékben legalább mutatunk számlát, akkor CSOK nélkül is kérhetjük az áfa visszatérítést? Ha igen, akkor pontosan hol kell igényelni? a CIB-nél? Segítségüket előre is köszönöm.
üdvözlettel.
Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-09 - 13:59

Kedves Krisztina!
Az adó-visszatérítési támogatás utólagos (hitelfelvételt követő) igénylésével kapcsolatban a hitelnyújtó bankot kellene megkeresniük.

Nóra szerint:

2017-03-05 - 21:08

Tisztelt Szakértő!
Új lakás építésére igénybe vettük a 3 gyermekes CSOK-ot és az adó visszatérítési támogatást is. Mivel a hitelintézetnél már volt beadva egy költségvetés, összesen akkora támogatást kaphattunk, amennyivel a költségvetést emeltük. Ez alapján viszont csak 4M adó-visszatérítést kaptuk az 5M helyett.
Az lenne a kérdésem, hogy az lehetséges-e, hogy felveszünk valamilyen plusz dolgot a költségvetésbe 1M Ft értékben, és így megigényeljük a hiányzó 1M Ft-ot is.
Köszönettel,
Nóra

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-05 - 21:40

Kedves Nóra!
Ha már aláírták a szerződéseket, akkor véleményünk szerint erre nincs lehetőség.

Éva szerint:

2017-03-03 - 14:24

Érvényesíthető-e az adó-visszatérítési támogatás csak telekvásárlásra, amennyiben jogosultak lennénk az építkezéshez is igénybe venni, amely 1-2 éven belül megtörténik. Közvetlenül a telekvásárlást követően vagy közben igényelhető-e ? Ugyanakkor magas értékű telekárnál beszámítható-e akár önerőnek a támogatás?

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-03 - 16:34

Kedves Éva!
Az adó-visszatérítési támogatás a telekvásárlásra és az építkezésre csak egyidejűleg vehető igénybe. 1-2 éven belül várható építkezés esetén a mostani telekvásárlás tehát sajnos nem tudják igényelni az ÁFA visszatérítést.

Zoltán szerint:

2017-03-03 - 08:45

Építési telket vásárolok önerőből és erre érvényesíthető-e az áfa visszatérítési jogosultságom?
A telekre később kulcsrakész ház épül.

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-03 - 08:52

Kedves Zoltán!
Az építési telek vásárlásához kapcsolódóan csak akkor igényelhető adó-visszatérítési támogatás, ha az igénylő az építkezéshez is jogosult a kedvezményt igénybe venni. A kivitelező által épített kulcsrakész ház sajnos kizárja a jogosultságot, így a telekvásárlás kapcsán sem érvényesíthető sajnos a támogatás.

János szerint:

2017-03-02 - 11:09

Tisztelt Szakértő!
Azzal kapcsolatban kérném a segítségét, hogy a 27%-os adó-visszatérítési támogatás igényléséhez a fővállalkozóval egyszerű vállalkozási, vagy kivitelezési szerződést kell-e kötni?
Üdvözlettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-03 - 16:49

Kedves János!
A hangsúly nem azon van, hogy vállalkozási vagy kivitelezési szerződést kötnek, hanem azon, hogy nem köthető olyan vállalkozási szerződés – ideértve a kivitelezési-, építési-, szerelési szerződéseket is – ami termékértékesítésnek minősül. Erről bővebben ITT olvashat.

János szerint:

2017-03-03 - 17:23

Kedves Szakértő!
Köszönöm a választ és a linket. Tehát a szerződés nevezhető kivitelezési szerződésnek is, csak nem lehet benne az a vállalás, hogy szerkezetkész, vagy magasabb készültségi fokban adja át az épületet a vállalkozó.
Az olvasottak alapján, ha külön kötök szerződést egy kőművessel – az alap elkészítésétől egészen a gipszkarton mennyezet elkészítéséig terjedő munkafolyamatokra, valamint a külső szigetelésre, színezésre – és külön egy áccsal, – aki kompletten, eresszel, csatornával elkészíti a tetőt – akkor nem lehet gond a 27% -os ÁFA visszatérítéssel kapcsolatban.
Jól értelmezem?
Üdvözlettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-03-04 - 08:07

Kedves János!
Igen, a NAV és az NGM állásfoglalása alapján mi is így értelmezzük.

János szerint:

2017-03-04 - 11:37

Kedves Szakértő!
Köszönöm!
Üdvözlettel.
János

Erika szerint:

2017-02-25 - 16:44

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy a visszaigényelhető áfát önerőnek tekintik a CSOK-nál, bele kell forgatni az építkezésbe?
Vagy esetleg teljesen független és nem kell beszámolni arról, hogy azt mire használjuk fel.
(Gondolok itt arra, hogy nem adnak miatta kevesebb hitelt és például bútorvásárlásra fel lehet-e használni?)

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-25 - 23:19

Kedves Erika!
Az adó-visszatérítési támogatás 2017. január elsejétől kizárólag a bekerülési költségből még hátralévő munkálatok finanszírozására fordítható. Bútorvásárlásra nem használható fel az ÁFA visszatérítés.

János szerint:

2017-02-22 - 22:06

Tisztelt Szakértő!
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ha olyan cég állít ki az elvégzett munkálatokról ÁFÁ-s számlát, amelyiknek a cégkivonatán NAV általi végrehajtás szerepel, akkor ez nem zár ki az ÁFA visszatérítésből?
Tehát, ha kiállítják az ÁFÁ-s számlát nyugodtan mehetek ezzel a pénzintézetbe, nem veszítem el az innen származó számlának az ÁFA tartalmát?
Tisztelettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-23 - 11:56

Kedves János!
A számlakibocsátónak az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként kell szerepelnie, vagy ennek hiányában az állami adóhatóságnak a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolnia kell. A területileg illetékes NAV-nál kellene tehát megkérdeznie, hogy adott cég esetében ez a feltétel teljesül-e.

Erika szerint:

2017-02-21 - 14:46

Tisztelt Szakértő!
AZ OTP többszöri reklamálásunkra is visszautasít néhány egyszerűsített számlánkat az áfa visszaigényléssel kapcsolatban. Mert azon nem szerepel az áfa összege. Sehol nem találom leírva pontosan milyen számlát kell beadni a banknak az áfa-igényléshez? Elég-e az egyszerűsített számla (ami tartalmazza, hogy az összeg 27% áfát tartalmaz, de maga az összeg nem szerepel rajta külön)? Az OBI-nál csak egyféle számla létezik, ezt sem fogadja el az OTP. Más banknál is érdeklődtünk, ők állítják, hogy el kellene fogadnia ezeket a számlákat.
Megteheti, hogy visszautasít? Hová fordulhatok az igazam eléréséért?
Köszönettel: E.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-28 - 21:38

Kedves Erika!
Információink szerint szükséges a számla összegének megbontása nettó, ÁFA, bruttó összegre.

Edit szerint:

2017-02-15 - 09:03

Tisztelt Szakértő!
Lányunknak társasházban emelt szintű szerkezetkész (fűtéskész) állapotban építtetünk lakást. A telekhányadról 27%-os ÁFA-val kaptunk számlát. A lakásépítésről 5%-osat. A befejező munkálatok (beltéri ajtók, burkolás, festés, villanyszerelvényezés) önerőből fog történni a lakás átadását követően. 2017. március végére várható a lakás átadása, eztán 3 hónapon belül kell a befejező munkálatokat elvégezni és jön a használatba vétel.
Nem világos, hogy visszaigényelhetjük-e az ÁFA-t az építési telek után, illetve a befejező munkálatokhoz kapcsolódó építőanyagok után?
Köszönettel!
Edit

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-15 - 11:31

Kedves Edit!
Az emelt szintű állapotra szóló kivitelezői szerződés kizárja az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot, így sajnos sem a telek vételárának, sem az építés befejező munkálatainak tekintetében nem igényelhető vissza az ÁFA. Erről bővebben ITT olvashat.

Klaudia szerint:

2017-02-14 - 13:05

Tisztelt Szakértő!
Egy 12 lakásos társasházban vásároltam lakást. A telekhányadra még december elején előszerződtünk (számla készült), a telek átminősítése miatt a végleges szerződést és a vállalkozói szerződést januárban kötöttük meg.
Szerettem volna visszaigényelni az áfát a telekhányadra, de a bank azt az információt adta, amennyiben vállalkozási szerződés kapcsolódik a telekvásárláshoz, nem érvényesíthető.
Ez valóban így van? Módosult a jogszabály?
Köszönettel:
Klaudia

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-14 - 22:41

Kedves Klaudia!
Adó-visszatérítési támogatás építkezés esetén vehető igénybe, vásárlás esetén nem, így még a telek vonatkozásában sem igényelheti sajnos a kedvezményt.

Klaudia szerint:

2017-02-15 - 06:48

Kedves Szakértő!
A bank álláspontja szerint az ilyen vásárlás is építkezésnek minősül (építési hitelt is kell felvenni), hiszen a kivitelezőtől egy emeltszintű fűtéskész lakás építésére szerződünk, amit én fogok kulcsrakészre befejezni. Ilyen esetben sincs rá lehetőség Ön szerint?
Azért nem értem, hogy miért nem lehet visszaigényelni, mert az előzetes érdeklődés során a bank említette a visszatérítés lehetőségét a telekhányadra. Most viszont szerintük változott valamilyen jogszabály.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-15 - 09:28

Kedves Klaudia!
Amennyiben nem kulcsrakész lakást vásárolnak, akkor valóban építkezésnek minősülhet az ügylet, azonban csak a telek vonatkozásában nem igényelhető vissza az ÁFA. A támogatást csak akkor tudnák igénybe venni, ha az építkezést illetően is jogosultak lennének a visszatérítésre. Emelt szintű állapotra szóló kivitelezői szerződés esetén azonban ez nem lehetséges. Már a szerkezetkész állapotra vonatkozó kivitelezői szerződés is kizárja az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot. Erről bővebben ITT olvashat.
Ez az álláspont volt érvényben korábban is a bankok többségénél, jóllehet volt olyan pénzintézet, amely nem így értelmezte az erre vonatkozó rendelkezést.

János szerint:

2017-02-11 - 19:14

Tisztelt Szakértő!
A 27%-os ÁFA visszaigénylés esetében problémát jelent, ha valamelyik vállalkozó (pl. kőműves) KATÁS, tehát 0% ÁFA tartalmú számlát tud adni? Ezt a számlát nyilván nem adnám be a pénzintézethez, csak azokat, amik 27% ÁFA tartalommal bírnak.
Amennyiben a 2 gyermekes CSOK-ot is szeretnénk igényelni, de még nem vagyunk házasok, akkor elegendő az én nevemre kérni a számlákat, vagy a menyasszonyom nevét is fel kell rajta tüntetni, akárcsak a tervezési dokumentációkon?
Tisztelettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-14 - 09:35

Kedves János!
Véleményünk szerint nem jelent problémát, ha KATÁS vállalkozó is állít ki számlát, ha az a költségek igazolásaként nem kerül benyújtásra a hitelintézethez.
Elegendő, ha a számlák egyikük nevére szólnak, de az építési engedélyezési dokumentumoknak kettejük nevére kellene szólni.

János szerint:

2017-02-16 - 15:53

Tisztelt Szakértő!
Köszönöm a választ. Kérdésként merült még fel bennem, hogy a fűtéssel kapcsolatos eszközökre (kazán, puffertartály, bojler, stb.), szerelvényekre (kád, csaptelepek, kapcsolók, konnektorok), a kertbe telepítendő növényekre, valamint a kerítésre igényelhető az ÁFA visszatérítés?
Üdvözlettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-17 - 21:01

Kedves János!
A fűtéssel kapcsolatos szerelvényekre és a fürdőszobai szerelvényekre, valamint a lakótelek homlokvonalán álló kerítésre és az építésügyi hatóság által előírt kerítésre az ÁFA visszatérítés információink szerint igénybe vehető, a kertépítésre, növénytelepítésre azonban nem.

János szerint:

2017-02-17 - 21:10

Kedves Szakértő!
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel.
János

Dani szerint:

2017-02-10 - 11:08

Tisztelt Szakértő!
Segítséget szeretnék kérni. Miszerint sajnos a bank építkezésünkkor elutasította a meglévő adó-visszatérítési szerződésünket, arra a kormányrendeletre 16/2016 (2016.02.11) hivatkozva, amely alapján elfogadták a támogatási (ÁFA) szerződésünket. Szerződés megkötésének ideje: 2016.06.30. Gyűjtöttem a számlákat, s még hívtak is, hogy még vigyek be, 2016. novemberében is. S végén kiderült, hogy nem vagyunk jogosultak 16/2016 (2016.02.11) kormányrendelet alapján. Fűtéskészig mentünk el kivitelezővel, s utána mi fejeztük be. Erre is vittünk be számlákat, s erre kértük az adó-visszatérítést. 2.600.000 Ft-nak az áfa tartalmára 552 756 Ft-ra. Nemcsak, hogy meglévő szerződést utasított el a bank, hanem még az ígért földhivatalnál lévő adó-visszatérítéses földhivatalnál történő rendezést sem végzi el, mondván, hogy majd az államkincstárnál lehet. Mikor érdeklődtem, hogy hol? Hát azt ők nem tudják.
Melyik kormányhivatalhoz/államkincstárhoz fordulhatok fellebbezés miatt?
Tisztelettel és köszönettel: Dani

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-10 - 11:17

Kedves Dani!
Az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül – az adó-visszatérítési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a járási hivataltól. Ez a területileg illetékes járási hivatalt jelenti.

Imre szerint:

2017-02-07 - 20:41

Kedves Szakértő!
Véleményét szeretném kérni ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban. Új családi ház építéséhez házastársakként megigényeltük az Áfa visszatérítést és a megelőlegező CSOK-ot, melyet a hitelintézet el is fogadott és a készültségi foknak megfelelően már folyósított is összeget. Hamarosan az építkezés végéhez közeledünk és sajnos a helyzetünk úgy alakult, hogy házasságunkat fel kell bontani. Házasságunkból gyermek még nem született. Úgy olvastam, hogy az építkezés ÁFÁ-ját egyedülálló személy is igénybe veheti.
Ebben az esetben az Ön véleménye szerint van-e lehetőség szerződés módosításra és az eddig felvett összeg visszafizetése nélkül, egyedülállóként megigényelni a még fennmaradó Áfa folyósítást?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-08 - 13:38

Kedves Imre!
Az adó-visszatérítési támogatásra egyedülálló személy is jogosult lehet. A részleteket a támogatást nyújtó fiókkal kellene egyeztetni.

Róbert szerint:

2017-02-06 - 14:30

Üdvözlöm önöket.
Az áfa visszaigényléssel kapcsolatban érdeklődöm. Az építkezés vége felé járunk, 2015-01-től 2016. decemberig meglévő számlákból szeretnék visszaigényelni az áfát, (csak áfa visszaigénylést szeretnénk) és olyan információt kaptam, hogy 2017-től csak a beépítésre kerülő anyagok áfáját lehet visszaigényelni, ebben az estben nem értem az áfa visszaigényléssel kapcsolatos leírást, és nem is találok róla törvénymódosítás csak a CSOK változást.
A lentieket az önök honlapjáról másoltam ide.
” Mire igényelhető a CSOK építkezés esetén?
Magyarország területén
új lakóingatlan építése esetén 2016. december 31-ig a már megfizetett bekerülési költségre is, 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető
Az igényelés határideje
Az adó-visszatérítési támogatás a fenti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Róbert

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-06 - 14:33

Kedves Róbert!
2017-től az adó-visszatérítési támogatás – mint ahogy Ön is idézte – az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi – jelen esetben 2015.01. és 2016.12. közötti – számlák ÁFA tartalma ne lenne visszaigényelhető, ha annak megfelelő értékű munkálat még hátravan az építkezésből.

Balázs szerint:

2017-02-06 - 13:28

Tisztelt Hitelnet!
60-as években készült háznak építenénk be a tetőterét. A lenti részből leválasztunk 2 szobát, a többi rész a nagyszülő lakrésze marad. A leválasztott két szoba egyikéből vezetne fel egy lépcső a beépítésre kerülő tetőtérbe. A statisztikai adatlap szerint két lakás jön létre az ingatlanban a hasznos alapterülete a teljes ingatlannak lesz 152 m2.
A kérdésem, hogy ezek alapján vissza tudnánk-e majd igényelni az Áfát az építkezés alatt?
Előre is köszönöm a válaszát.
Tisztelettel.
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-06 - 13:36

Kedves Balázs!
Az adó-visszatérítési támogatás új lakás építéséhez igényelhető. A vonatkozó kormányrendelet értelmében új lakás: tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás jön létre. A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján azonban az egylakásos lakóház tetőtér beépítése, illetve emeletráépítése – amennyiben külön külső bejáratot hoznak is létre, teljes külön lakóegységként társasházzá alakítva is, mindenféle kapcsolat nélküliség ellenére, mivel ott nem jön létre két új lakás, csak egy! – nem minősül új lakás építésének, csak legfeljebb a meglévő lakás bővítésének. Ebben az esetben tehát az adó-visszatérítési támogatás igénylésére sajnos nincs lehetőség.

Péter szerint:

2017-02-04 - 10:23

Tisztelt Szakértő!
Fiam a tavalyi évben vett egy 40 m2 kertes, családi házat, melynek bővítéséhez az építési tervek készítése folyamatban van.
Kérdésem: a ház vásárlásához és/vagy a bővítéséhez az ÁFA visszatérítésre jogosult? A rendeletben előírt feltételeknek egyébként megfelel.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-05 - 16:45

Kedves Péter!
Adó-visszatérítési támogatás igénylésére csak új lakóház építése esetén van lehetőség, vásárlás, bővítés esetén nincs.

András szerint:

2017-02-02 - 07:26

Tisztelt Szakértő!
Van egy komfort nélküli lakóházunk, ami mellé szeretnénk építeni egy új tetőtér beépítéses házat. A telken egy főépületben két önálló rendeltetési egység helyezhető el. A régi és az új épület között garázs kialakításával oldanánk meg a közvetlen kapcsolatot. Az így létrejövő osztatlan közös tulajdonú telket használati megállapodással rendeznénk. A finanszírozás önrész + 10 + 10 + ÁFA.
Kérdésem, hogy az ÁFA visszatérítés 150 m2 hasznos alapterületi korlátja vonatkozik erre az esetre vagy a 300 m2?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-02 - 16:56

Kedves András!
Véleményünk szerint a 150 m2-es korlát, de javasoljuk a kérdésben a hitelintézettel történő egyeztetést!

Timi szerint:

2017-01-30 - 08:31

Tisztelt Cím!
2016 júniusában vásároltunk egy telket egy cégtől, így a számlánk 27%-os áfát tartalmaz. Ennek az áfáját szeretnénk visszakapni! 2016 szeptemberében, miután kész lett a családi házunk terve, engedélyek megkapva (e-napló beizzítva) megbíztunk egy céget, hogy készítse el a házunkat. Aláírtunk egy emelet szintű szerkezetkészig lévő vállalkozói szerződést. Már készül a ház, amit eddig fizettünk számla a cég által kiállítva, az 5% áfa tartalmú. Csak a telekre vonatkozó áfarészt szeretnénk visszakapni, de most szólt a Bank, hogy elutasították a kérelmünket! Eddig azt mondták, hogy visszakaphatjuk a telek áfáját! Nem indokolták az elutasítást, de amikor beadtuk a papírokat, minden rendben volt! Várom az írásbeli elutasítást, talán abból többet meg lehet tudni, hogy mi az ok!?
Önök szerint visszajár a telek áfája?
Köszönettel: Timi

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-30 - 11:17

Kedves Timi!
Információink szerint abban az esetben, ha az építkezéshez nem jogosult az igénylő az adó-visszatérítési támogatásra, akkor az építési telek ÁFA tartalmának visszaigénylésére sem lehet jogosult.

Brigitta szerint:

2017-01-27 - 11:18

Kedves Hitelnet!
Úgy tudom, meglévő lakástulajdon esetén nem lehet az áfa visszatérítést igénybe venni. Ez megváltozott? A fentiek alapján úgy érzelmezem, hogy igen, de más felületeken is az olvasható, hogy a meglévő lakástulajdon csak a 10+10 millió igénylését nem zárja ki.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-29 - 15:16

Kedves Brigitta!
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló, 2016. február 11-től hatályos kormányrendelet, amely az adó-visszatérítési támogatás nyújtását is szabályozza, nem tartalmaz lakástulajdonra vonatkozó korlátozást. Ebből következően meglévő lakástulajdon esetén is igénybe vehető az ÁFA visszatérítés.

János szerint:

2017-01-26 - 21:24

Tisztelt Szakértő!
A véleményüket szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy a lent részletezettek szerint haladva, jogosult leszek-e a TELJES 2,6 milliós CSOK-ra és Áfa összegére. 2017 szeptemberében lesznek adottak a személyi feltételeim (esküvő), hogy igényelhessem az Áfa visszatérítést és a CSOK-ot. Úgy olvastam, hogy az építési engedély (egyszerű bejelentés) kiadását megelőzően 6 hónappal kiállított számlák, ugyanúgy bemutathatóak a banknak, mint az építés ideje alatt keltezett számlák. A jelenlegi jó árakra tekintettel, már most januárban-februárban szeretném elkezdeni beszerezni a szükséges anyagokat. Az építési naplót leghamarabb február végén tudom megnyitni. Miután ez megtörtént, a jobb idő beköszöntével, szeretném elkezdeni az építkezést, majd amikor szeptemberben alkalmassá válok a két támogatás igénylésére, megkötném az erre vonatkozó megállapodást.
Még egy kérdés:
Ugye a vállalkozói díjakból is visszaigényelhető a 27% Áfa?
Köszönettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-31 - 13:44

Kedves János!
Információink szerint a fent leírtak alapján működhet az adó-visszatérítési támogatás és a CSOK igénylése. Arra viszont figyelni kell, hogy a két támogatás a bekerülési költségből az igényléskor még hátralevő munkálatokra vehető igénybe. A vállalkozói díjból is visszaigényelhető a 27% ÁFA, ha az ÁFA visszatérítésre vonatkozó minden egyéb feltétel is teljesül.

János szerint:

2017-01-31 - 15:40

Kedves Hölgyem/Uram!
Köszönöm a választ.
” Arra viszont figyelni kell, hogy a két támogatás a bekerülési költségből az igényléskor még hátralevő munkálatokra vehető igénybe”
Ez magyarán azt jelenti, hogy ha 15 millió forint a bekerülési költség és 10 milliót elköltök a megállapodás megkötéséig, akkor csak a fennmaradó 5 milliónak igényelhető vissza az ÁFÁ-ja?
Illetve, ha a 2,6 milliós CSOK felvételével a bekerülési költséget meghaladja a rendelkezésemre álló összeg, tehát több pénzem lesz, mint amibe a ház kerül, akkor is megkapom a teljes összeget, vagy csak annyit, amennyi a bekerülési költség kiegészítéséhez szükséges?
Üdvözlettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-31 - 16:08

Kedves János!
A már elkészült munkálatokról kiállított számla ÁFA tartama is visszaigényelhető, ám ha 15M a költségvetés, a CSOK ügyintézésig elkölt 10M-t, akkor a bank által nyújtható CSOK és adó-visszatérítési támogatás együttes összege nem lehet több 5M Ft-nál.

János szerint:

2017-01-31 - 20:26

Kedves Szakértő!
Köszönöm, így már világos! Egy utolsó kérdés. Csak az önrészből vásárolt anyagok/szolgáltatások Áfa tartalma igényelhető vissza, vagy azoké is, amelyeket már a kifizetett állami támogatásokból fedezek?
Üdvözlettel.
János

Hitelnet.hu szerint:

2017-02-01 - 10:03

Kedves János!
Bármely számla ÁFA tartalma visszaigényelhető, ha az még a hátralévő munkálatokra fordítható.

Tímea szerint:

2017-01-26 - 10:38

Üdvözlöm!
Idén szeretnénk beadni a CSOK 10+10 iránti igényünket, de az építési telket már tavaly megvettük (ÁFÁ-s számlára), és a közművek bekötését is elvégeztettük számlára.
Ezekre az ÁFÁ-t vissza tudjuk majd igényelni így, hogy megint változtak a szabályok?
Köszönöm,
Timi

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-30 - 13:52

Kedves Tímea!
Hitelintézettől származó információink szerint az építési telek és a közművek bekötéséről kiállított számla után egyaránt visszaigényelhető az ÁFA, amely a még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel. Lényeg tehát, hogy a kérelem benyújtásakor legyen még hátra annyi munkálat, amennyi az adó-visszatérítési támogatás, valamint a 10+10 CSOK összege.

János szerint:

2017-02-01 - 10:37

Kedves Szakértő!
Köszönöm, minden jót kívánok!
Üdvözlettel.
János

Ákos szerint:

2017-01-25 - 17:49

Tisztelt Szakértő!
Új ház építés előtt állok. Párommal még papíron nem vagyunk élettársak sem házastársak, és a házfinanszírozását is én fogom megoldani. Egyedülálló személyként jogosult vagyok az adó-visszatérítési támogatásra vagy ez csak élettársi, házastársi kapcsolatban érhető el?
Továbbá, amennyiben 33%-ban tulajdonos vagyok egy másik ingatlanban, akkor az mennyiben befolyásolja a visszatérítési támogatás jogosultságot?
Válaszát köszönöm előre is!
Ákos

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-26 - 17:02

Kedves Ákos!
Adó-visszatérítési támogatásra egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek. A jogosultságot nem zárja ki a meglévő lakástulajdon.

Ádám szerint:

2017-01-20 - 14:59

Tisztelt Cím!
Még tavaly elkezdtem az építkezést. Jelenleg 50%-készültségnél tartok. Ma bemegyek egy bankfiókba, hogy megigényeljem az áfa visszatérítést. Mindenki kedves, aranyos, persze rendben, indítsuk mondják. Majd közlik velem, hogy 2017. 01. 01. utáni számlákat fogadnak csak el, mert törvénymódosítás volt január 1-én. Akkor hol van itt az igazság? Mindenki csak azt mondja, hogy a használatba vételi engedély előtt kell igényelni 2019. 12. 31.
Ön mit tud erről vagy mit tanácsol mit tegyek?

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-23 - 17:39

Kedves Ádám!
Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó, január elsejétől hatályos rendelkezés annyiban változott, hogy a támogatás a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatokra vehető igénybe. Arról nem tudunk, hogy csak január 1. után kiállított számla lenne elfogadható.

Kata szerint:

2017-01-19 - 19:31

Üdvözlöm!
Egyedülállóként kezdenék bele egy új családi ház építésébe. Ma voltam a bankban, a CSOK-ra jogosult vagyok. Ezzel kapcsolatosan átbeszéltük a feltételeket. Az ÁFA visszaigénylésre vonatkozóan nem tudtak biztosat mondani. Ugyanis a közelmúltban változtak a szabályok és az ügyintéző még nem ismeri ezeket.
Szeretném Öntől megkérdezi, jogosult vagyok-e az ÁFA visszaigénylésre. Mi a helyzet a kivitelező választással? Kizárólag egyéni vállalkozót bízhatok meg például az alapozással és falazással? Vagy erre felkérhetem az ismerős által vezetett építőipari Kft-t is? Az utóbbinál is visszakapom az ÁFA-t?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Kata

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-20 - 15:37

Kedves Kata!
Információink szerint nemcsak egyéni vállalkozót, hanem építőipari céget is megbízhat az alapozással és a falazással. Lényeg, hogy olyan kivitelezői szerződés nem köthető, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. További részleteket ITT olvashat.

Dani szerint:

2017-01-18 - 16:35

Tisztelt Cím!
Segítséget szeretnék kérni!
Meglévő áfa visszatérítéses szerződésünket a bank elutasítja. X_16_2016 Korm rendelet (2016.02.11) szerint, amely alapján elfogadták a támogatási (ÁFA) szerződésünket is. Szerződés megkötésének ideje: 2016.06.30. Mi szerződés alapján jártunk el.
Előzmény: Költségvetési terveket, vállalkozói szerződést is elfogadták, amelyben látszott (tisztán), hogy nem kulcsrakész kivitelezés lesz, hanem mi fejeznénk be. CSOK + áfa visszatérítésből. Mindig vittem be a számlákat, s erre meg….
Telefonon érdeklődtem, hogy mikor kapnánk meg az áfa részt? S akkor közölték velem telefonon, hogy mégsem…
Kihez fordulhatunk?
Tisztelettel és köszönettel:
Dani

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-18 - 17:02

Kedves Dani!
Az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül – az adó-visszatérítési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a járási hivataltól. A járási hivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a járási hivatalnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

Szilárd szerint:

2017-01-18 - 09:59

Tisztelt Hitelnet!
Vettem egy építési telket, amin jelenleg áll egy gazdasági épületként nyilvántartott épület. Megbíztam egy tervezőt, hogy a meglévő épülettest megtartásával tervezzen egy családi házat. A telken jelenleg nincs lakóingatlan, viszont az építkezés eredményeként egy családi ház jön létre.
A kérdésem az, hogy ebben az esetben alkalmazható-e az áfa visszaigénylés vagy ilyenkor is bővítésről beszélünk és hiába jön létre egy lakóingatlan, nem jár rá a támogatás.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-18 - 13:33

Kedves Szilárd!
Ha az építési engedély új lakóház építésére szól, az ingatlan elkészülte után lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban és az építkezés során nem köt olyan kivitelezői szerződést, amely termékértékesítésnek minősül, akkor véleményünk szerint van lehetőség adó-visszatérítési támogatás igénylésére. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Lilla szerint:

2017-01-12 - 11:36

Tisztelt Hitelnet!
Kertes ház építését tervezzük. A házat generál kivitelező csinálná, de az anyagot mi vennénk meg.
Ez esetben csak az anyagra visszaigényelhető az ÁFA?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-12 - 18:34

Kedves Lilla!
Generálkivitelező esetén az adó-visszatérítési támogatás – az NGM állásfoglalása alapján – még abban az esetben sem vehető igénybe, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Éva szerint:

2017-01-12 - 10:21

T.cím!
Fiam lízingeli a lakást (devizahiteles). Egyszerű alkalmazott. Az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni ebben az esetben? Vagy valamilyen más megoldás van?
Köszönettel.
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-12 - 10:24

Kedves Éva!
ÁFA visszatérítésre új lakóház építése esetén, valamint az előzetesen, gazdálkodó szervezettől vásárolt építési telek esetében van lehetőség. Minderről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.

Nikol szerint:

2017-01-11 - 07:50

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy ha veszek egy telket áfával, de mondjuk csak később pár hónap múlva kezdeném építkezni, de addig megveszem az építőanyagot, stb. és külön-külön fogadok meg szakikat, akkor hogyan működik az áfa visszaigénylése, mivel nyilván, ha a maximum áfát szeretném visszaigényelni, de csak az elvégzett munka után kapok számlát, akkor mikor kell kérvényezni? Csokot is szeretném a 10 milliót, mivel van 2 gyerek és 3. is tervben van, házasok vagyunk.
Hogyan fogjunk hozzá az igényléshez? Először tervrajz kell vagy vagy mi az első?
Köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-11 - 14:42

Kedves Nikol!
Először is meg kell vásárolni az építési telket és elkészíttetni a tervrajzot. Ezt követően lehet benyújtania CSOK-ra és adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó kérelmet. A támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára, az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés (és CSOK folyósítás) a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik akkor, ha a teljes önerő beépítésre került. Összességében a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolni.

Erika szerint:

2017-01-08 - 17:27

Üdvözlöm!
2015 májusában vásároltunk egy építési telket, amire 2015. szeptembertől 2016 áprilisáig, emelt szerkezet kész állapotig épített fel egy lakóházat egy kivitelező vállalkozó. Az ingatlant ezek után más vállalkozók bejezték be.
Kérdésem arra vonatkozva, hogy ezek fényében jogosultak vagyunk-e az áfa/adó-visszatérítésre?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2017-01-10 - 15:21

Kedves Erika!
Az NGM és a NAV álláspontja szerint a „szerkezetkész”, a „félkész”, valamint az „emelt szintű” állapotra vonatkozó építési-szerelési vállalkozói szerződések – függetlenül attól, hogy azok nem rendeltetésszerű és biztonságos használatbavételre alkalmas új lakás építésére és a megrendelő részére történő átadására irányulnak – termékértékesítésnek minősülnek, így ezen esetekben adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható.

Gergely szerint:

2016-12-21 - 14:15

Üdvözlöm!
2013-ban kapott használatbavételi engedélyt új házunk. Kérdésem: erre visszaigényelhető-e az áfa összege visszamenőleg?
Az építkezés második fázisában jelenleg épül a terveken szereplő építési engedély köteles garázs, ez esetében van lehetőség áfa visszaigénylésre?
Válaszukat köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-21 - 14:26

Kedves Gergely!
Sem a használatbavételi engedély megszerzése után visszamenőleg, sem garázs építéséhez nem igényelhető sajnos az adó-visszatérítési támogatás.

Károly szerint:

2016-12-08 - 10:11

Tisztelt Hitelnet!
Meglévő, 70 m2-es lakásunkat 2015. 07. 01-én jogerőre emelkedett építési engedély alapján kibővítettük úgy, hogy a létrejövő összes hasznos alapterület 110 m2 lett. A bővítés úgy zajlott, hogy a meglévő lakóépület (a 70 m2-es) melletti dupla garázsra födémet és emeletet építettünk, a garázs egyik alsó feléből pedig ezen emelet alatt konyhát alakítottunk ki. A garázs másik beálló része megmaradt az eredeti funkciójában. A két épületrész közös fallal, de külön bejárattal rendelkezik.
Az épületre 2016. szeptember 1-én megkaptuk a hatósági bizonyítványt a bővítés elkészültének tudomásul vételéről. Az építkezéshez önerőt, két gyermek után járó CSOK-ot és banki hitelt is igénybe vettünk.
Az lenne a kérdésem, hogy visszaigényelhetem-e az építőanyagok után a 27% és az 5 % Áfa közti különbözetet?
Előre is köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-08 - 10:37

Kedves Károly!
Bővítés esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.
Új lakás építése esetén is csak a használatbavételi engedély/használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt van mód a támogatás igénylésére.

Ádám szerint:

2016-12-05 - 11:40

Üdvözlöm!
Ingatlannal rendelkező nyugdíjas házaspár jogosult ÁFA visszaigénylésre új ingatlan építése esetén?
A jelenleg ingatlant megtartani kívánják. Az új ingatlanba kell állandóra bejelentkezniük?
Köszönettel: Ádám

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-06 - 12:11

Kedves Ádám!
Az ÁFA-visszatérítésre való jogosultsághoz legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges, mely jogviszony nyugdíjasok esetén nem áll fenn. Így a támogatás igénybevételére nyugdíjasoknak sajnos nincs lehetőségük.

Péter szerint:

2016-12-02 - 16:25

Tisztelt Hitelnet!
A következő kérdéssel fordulok Önökhöz.
Szeretnénk házat építeni. A CSOK támogatási összegét nem igényelhetjük, mert 2014-ben eladtunk egy nyaralót amit a feleségem örökölt, és az árát nem tudjuk beleforgatni az új házba. Az adó-visszatérítési kedvezményt ettől függetlenül igényelhetjük. Ha most élünk ezzel a lehetőséggel és kb. 6 év múlva szeretnénk bővíteni a házat, igényelhetjük-e akkor a CSOK-ot, vagy “az a hajó már elment” az adó-visszatérítéssel?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-06 - 17:30

Kedves Péter!
Új lakásra igényelt CSOK esetén nincsen korábbi lakáseladásra vonatkozó továbbforgatási kötelezettség. (A továbbforgatási kötelezettség egyébként is csak az 5 éven belül eladott lakástulajdonra vonatkozik, nyaralóra nem.) Amennyiben a további CSOK előírások is teljesülnek, véleményünk szerint jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Zsolt szerint:

2016-11-29 - 22:03

A hitelintézettel megkötöttem az ÁFA visszatérítésre a szerződést 5 millió Ft-ra. Most tart ott az építkezés, hogy az önrész beépítésre került, s elvileg ha beadom a számlákat, akkor visszakapnám a pénzt. Sok anyagot én vásároltam, a beltéri ajtókat, a burkolóanyagokat például. Külön vállalkozó építette be a nyílászárókat, a házhoz tartozó garázskaput. Egy vállalkozóval kötöttem két szerződést, aki alvállalkozókkal is dolgozott és a családi ház nagy részének munkáit Ő végezte, de nem generálkivitelező. A vele elkészült munkálatokkal még nem lehetne használatba venni a családi házat. Ahogy írtam, például a nyílászárókat más építette be.
Kérdezem, hogy jár-e így az ÁFA visszatérítés, ugyanis sok cikk szól a termékértékesítésről, s elbizonytalanodtam ezzel kapcsolatban.
Köszönettel,
Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-04 - 15:29

Kedves Zsolt!
Az ügylet részleteinek – például kivitelezői szerződések – ismeretében tud pontos tájékoztatást adni a hitelintézet a jogosultságról. Ám, ha Önnek már aláírt adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó szerződése van, akkor valószínűleg nem lesz gond, hiszen nem jutott volna el szerződéskötésig az ügylet, ha nem lenne jogosult a támogatásra.

Zsolt szerint:

2016-11-29 - 19:07

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem az áfa visszaigényléshez kapcsolódik. Egyedülállóként szeretném igénybe venni. A telek, amire építek, osztatlan közös tulajdonban van édesanyámmal. Megosztani nem lehetett sajnos.
Nem szeretném, hogy az új házban tulajdonjoga legyen édesanyámnak.
Megoldható ebben az esetben a visszaigénylés?
Köszönöm: Zsolt

Hitelnet.hu szerint:

2016-12-04 - 15:17

Kedves Zsolt!
Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha az adó-visszatérítési támogatással érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján Önnek, mint támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, valamint teljesülnek az egyéb előírások, jogosult lehet az ÁFA visszaigénylésre.

Rita szerint:

2016-11-23 - 16:46

Tisztelt Hitelnet!
Angliában élek és dolgozom, gyermekeim pedig itt járnak iskolába. Most kezdtünk otthon családi házat építeni, és ahogy egyetemre mennek a gyerekek (még 3-5 év), hazaköltöznénk.
Kérdésem, hogy visszaigényelhető-e az ÁFA? Az angol TB rendszerben vagyok biztosítva.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 18:10

Kedves Rita!
Az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultság feltétele a legalább 180 napos TB jogviszony. A kérelem benyújtásakor magyarországi TB jogviszonyt kell igazolni, a fennmaradó időszak külföldi hatóság által kiállított igazolással is igazolható, amennyiben másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott.

Szilárd szerint:

2016-11-16 - 23:59

Üdvözlet !
A következő kérdéssel fordulok önökhöz.
A konyhabútorba beépített gépekről szóló számlák elfogadhatóak a kötelezően bemutatandó költségvetés 70 százalékába?

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-17 - 10:16

Kedves Szilárd!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében új ház építésének bekerülési költségébe a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem lehet belevenni, így véleményünk szerint a konyhabútorba beépített gépekről szóló számlák sem fogadhatók el.

Mónika szerint:

2016-11-22 - 18:38

Tisztelt Hitelnet!
A kőműves által kiállított ÁFA mentes számla felhasználható-e a bekerülési költség igazolására?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-23 - 11:07

Kedves Mónika!
Amennyiben a számla az egyéb előírásoknak is megfelel, a bekerülési költség igazolására véleményünk szerint elfogadható, de – ha ÁFA mentes – akkor ÁFA visszaigénylésre nincs lehetőség.
A számla elfogadásával kapcsolatban javasoljuk a hitelintézettel történő egyeztetést.

István szerint:

2016-11-09 - 11:12

Családi ház építését tervezzük. 200 nm-es. Nem tiszta az sem, hogy az áfát hogyan lehet visszaigényelni. Állítólag generálkivitelező nem építheti, külön kell megállapodni a mesterekkel?
Házaspár esetében a tulajdoni hányadnak milyen arányúnak kell lennie?
Köszönettel, István

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-09 - 12:15

Kedves István!
Adó-visszatérítési támogatás igénybevételének feltétele, hogy generálkivitelező nem építheti a házat, az egyes munkafázisokra külön-külön megállapodást kell kötni az egyes mesteremberekkel. Minderről bővebben fenti bejegyzésünkben olvashat.
Házaspár esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – tulajdonjogot kell szereznie az építendő házban. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a támogatásra való jogosultságot, illetve az 5 éven belül eladott lakás árát sem kell továbbforgatni ez esetben.

Zoltán szerint:

2016-11-03 - 10:07

Tisztelt Hitelnet!
2016 okt 2.-án kelt adásvételi szerződéssel vásároltunk egy építési telket az Önkormányzattól, családi ház építésének céljából. Az építkezést csak 2017 nyarán tudjuk megkezdeni, hiszen az Önkormányzat csak arra az időpontra vállalta a telek közművesítését, illetve jelenleg a telken elhelyezkedő EON távvezeték áthelyezését.
Az építkezést mivel a családban több ehhez kapcsolódó végzettséggel rendelkező személy van (kőműves, stb..) így részben saját magunk illetve az egyes munkafolyamatokra külön-külön felkért vállalkozókkal szeretnénk kivitelezni.
Kérdésem az lenne, hogy mi a teendő ebben az esetben, ha vissza szeretnénk igényelni az Áfát a telekre és az építkezésre (anyag+munka)is? Gondolok itt a határidőkre is…
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-03 - 11:36

Kedves Zoltán!
Az adó-visszatérítési támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
Az októberi telekvásárlás és a 2017 nyári ÁFA kérelem benyújtása információink szerint nem jelent problémát.

Zoltán szerint:

2016-11-03 - 12:54

Köszönöm a választ.
Az első rész, tehát hogy nem rendelkezem tulajdonnal illetve közvetlen hozzátartózom sem a gazdasági társaságban, az rendben van. A határidőnél nincs 120 napos megkötés a számla benyújtására? Mert ugye jelen esetben az okt. 2.-án kelt.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-03 - 15:21

Kedves Zoltán!
Információink szerint az adó-visszatérítési támogatás igénylésénél nincsen a telek adásvételtől számított 120 napos benyújtási határidő. Ezt korábbi kérdésünkre az NGM is megerősítette. Erről bővebben ITT olvashat.

Alíz szerint:

2016-10-25 - 15:56

Tisztelt Hitelnet!
2015-ben kezdtünk családi házunk építéséhez. Az ingatlannak 3 tulajdonosa van, az édesanyám, a férjem és én. Az építési engedély és a számlák is mindhármunk nevére szólnak. Kizárólag Áfa-t szeretnénk visszaigényelni, csok-ot nem.
A tulajdoni viszonyok miatt jogosultak lehetünk Áfa visszatérítésre ebben a felállásban?
Köszönettel, Alíz

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-28 - 10:38

Kedves Alíz!
Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, így véleményünk szerint édesanyja tulajdonjoga kizárja az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot.

Alíz szerint:

2016-11-01 - 21:12

Tisztelt Hitelnet!
Akkor ezek szerint az Önök által néhány sorral feljebb megjelentetett információ téves?
Köszönettel, Alíz

Hitelnet.hu szerint:

2016-11-03 - 14:13

Kedves Alíz!
A CSOK rendelet legutóbbi módosítása óta az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével finanszírozott lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonrészt.

Judit szerint:

2016-10-24 - 09:45

Tisztelt Hitelnet!
Folyamatban van családi házunk építése. Az önerő már beépítésre került, és most szükségünk lenne banki hitelre, amit egy takarékszövetkezettől vennénk igénybe (nem kamattámogatott). Később 1-2 év múlva, természetesen a ház befejezése előtt szeretnénk majd Csok-ot és Áfa-t is igényelni, de az általunk megkérdezett több pénzintézet azt állítja, hogy csak a hitellel együtt, egyszerre kérhetem a másik két támogatást. Igaz ez? Számomra a rendeletből csak az derül ki, hogy az Áfa-t és a csok-ot kell együtt igényelni, a hitel amennyiben nem kamattámogatott (nem a 10+10 konstrukció) külön működik.
Köszönöm válaszukat, Judit

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-24 - 11:04

Kedves Judit!
A hitel és a támogatások külön-külön történő igénylésével kapcsolatban több fenntartásunk is van, amit az előzőekben adott válaszunkban leírtunk.

Béla szerint:

2016-10-15 - 16:02

Üdvözlöm!
2012.-ben vásároltam egy építési telket, de még nem építettem rá. A telket egy Ingatlanfejlesztő Kft.-től vásároltam és Áfát is fizettem.
Visszaigényelhetem az Áfát?
Üdvözlettel, Béla

Hitelnet.hu szerint:

2016-10-17 - 11:13

Kedves Béla!
Információink szerint ÁFA visszatérítésre akkor lehet jogosult, ha lakóházat is épít a telekre. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Jani szerint:

2016-09-12 - 15:13

Tisztelt Hitelnet!
Érdekelne az áfa visszatérítés, viszont kombinálnám csokkal, de: párom (még nem vagyunk házasok) nem rendelkezik tulajdonnal az ingatlanba, (üres építési telek). Őszintén jobbnak tartom, ha ez így is maradna, ezért úgy gondoltam, hogy még mielőtt összeházasodunk (jövőre) és majd hozzá fel tudjuk venni a csok-ot, előtte 1-2 hónap ezt az áfa visszaigénylőset mint egyedülálló lebonyolítanám, hisz egyébként feltétele lenne, hogy ő is társtulajdonossá váljon. Ha jól tudom, számlát kell kérnem mindenről, amivel nincs gond, de például csok-nál mindkettőnk nevére kell vagy elegendő csak az egyikünk neve? Mert akkor 1 számlát mindkét helyre fel tudom használni, anélkül, hogy a majd leendő feleségem tulajdonosa is lesz az ingatlannak. Nem a feleségemmel szeretnék kiszúrni, de mivel minden pénzt én biztosítok, magammal se szeretnék kiszúrni hosszú távon.

Hitelnet.hu szerint:

2016-09-12 - 15:21

Kedves Jani!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az igénylő egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ha Ön most csak ÁFA visszatérítést igényel, akkor később már nem lesz jogosult a CSOK-ra.

Julianna szerint:

2016-08-30 - 23:10

Tisztelt Szakértő!
Egyedülállóként élhetek-e az áfa visszaigénylés lehetőségével az építkezésnél?
Kizáró ok-e, hogy rendelkezem egy 25%-os örökölt ingatlantulajdonnal?
Amennyiben az építő-kivitelező – a saját, választott adózása miatt – nem számol fel áfát, én visszaigényelhetem-e az anyagokra az áfát?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-31 - 08:27

Kedves Julianna!
Adó-visszatérítési támogatásra egyedülállóként is jogosult lehet. Lakástulajdonra vonatkozó megkötés nincsen, tehát a jogosultságot a 25%-os örökölt ingatlantulajdon nem zárja ki.
Támogatásként az építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összege vehető igénybe, maximum 5 millió forintig. Tehát a támogatás a 27%-os ÁFA tartalmú számlák esetében igényelhető. Azonban ha olyan kivitelezői szerződése van, melynek keretében a kivitelező az alapozási munkáktól kezdődően tető alá hozza az épületet, azaz félkész/szerkezetkész állapotra, akkor már nem jár az adó-visszatérítési támogatás, ilyen esetben az anyagok számláján feltüntetett ÁFA sem igényelhető vissza.

Tamás szerint:

2016-08-25 - 10:11

Tisztelt Hitelnet!
Önkormányzattól vásárolt (27%-os ÁFA tartalma van) építési telek után szeretnénk igényelni az adó-visszatérítést.
Kérdésem az lenne, hogy a televásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésének dátuma és az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtása 120 napon belül kell hogy megtörténjen vagy nincs ilyen szabály?
Köszönettel:
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-25 - 11:14

Kedves Tamás!
Kérdésére a választ ITT olvashatja.

Bogi szerint:

2016-08-22 - 08:31

Tisztelt hitelnet!
A szerkezetkész építtető, ha 5%-os számlát ad, ő igényli vissza az adót?
Az építtetővel kötött szerződést módosíthatom, ha már a csokot elbírálták?

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-22 - 10:06

Kedves Bogi!
Az 5%-os számlaadás és az ÁFA visszatérítés nem vonható össze. ÁFA visszatérítési támogatásra a kivitelező nem jogosult.

Krisztina szerint:

2016-08-18 - 10:57

Tisztelt Hitelnet!
Vettünk egy építési telket 27%-os áfával és megbíztunk egy generál kivitelezőt a ház felépítésével. Tudjuk, hogy a ház után így nem kapunk vissza áfát, de azt hittük a telek után igen. A takarékszövetkezetünk viszont azt mondta nem, mert generál kivitelezőt bíztunk meg. Ezek szerint akkor a telek után sem jár vissza áfa?
A válaszát előre is köszönöm.
Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-18 - 11:02

Kedves Krisztina!
Mivel generálkivitelezőt bíztak meg a ház felépítésével, így sajnos a telekre vonatkozóan sem tudják igénybe venni az adó-visszatérítési támogatást.

Bogi szerint:

2016-08-17 - 12:19

Tisztelt hitelnet!
A vállalkozónak milyen szerződést kellene készítenie ahhoz, hogy az áfa visszaigénylés ne vesszen el?

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-17 - 12:28

Kedves Bogi!
Ha Ön, mint magánszemély építtető külön-külön köt az egyes vállalkozókkal 1-1 munkafázisra szerződést, az megfelelő. Azonban az a kivitelezői/építési-szerelési szerződés nem fogadható el ÁFA szempontjából, ahol egy kivitelező az alapozási munkáktól kezdődően tető alá hozza az épületet, az már félkész/szerkezetkész állapot és erre nem érvényesíthető az adó-visszatérítési támogatás.

Krisztián szerint:

2016-08-04 - 17:15

Tisztelt Hitelnet!
Áfával kapcsolatban kérném a segítségüket. Szeretnék vásárolni egy telket, melyet cég forgalmaz, nettó+áfa összegről fog számlát adni. Erre a telekre szeretnék generál kivitelezővel építtetni egy kulcsrakész házat, amiről 5%-os áfájú számlát fog kiállítani.
Visszaigényelhető a telek után az áfa (a ház után egyértelmű, hogy nem, mivel az már alacsony áfás)?
Köszönöm,
Krisztián

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-05 - 05:57

Kedves Krisztián!
Csak a telek áfája nem igényelhető vissza. Mivel az építkezés kapcsán nem vehető igénybe az adó-visszatérítési támogatás, ezért sajnos a telek esetében sem tudja érvényesíteni a kedvezményt.

Krisztián szerint:

2016-08-05 - 10:51

Tehát a telek után az áfa csak akkor igényelhető vissza, ha nem 1 generálkivitelezőt bízok meg az építéssel, hanem én veszek meg minden anyagot (ez esetben ezek után is visszaigényelhető?), és minden munkára más-más szakembert fogadok fel?
És a szakemberek által kiállított számla után is visszaigényelhető az áfa?

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-05 - 12:12

Kedves Krisztián!
Igen, úgy ahogy írja. A szakemberek által kiállított számlának 27% ÁFA tartalmúnak kell lenni.

Károly szerint:

2016-08-03 - 21:48

Jár-e telek áfájának visszatérítése, ha a számla 120 napnál nem régebbi, de a számla úgy van kitöltve, hogy nincs lebontva az áfa tartalom, csak oda van írva, hogy mennyi az áfa?

Hitelnet.hu szerint:

2016-08-04 - 07:53

Kedves Károly!
Információink szerint a számlát nettó ár + ÁFA bontásban kell benyújtani az adós-visszatérítési támogatás igénylésénél.

Éva szerint:

2016-07-28 - 07:28

Tisztelt Cím!
Érdeklődöm, hogyan tudok (egyáltalán tudok-e) Áfa-t visszaigényelni, ha új építésű lakást vásárolok magánerőből? Szerkezetkész v. kulcsrakész állapotúra jár-e ez a lehetőség, milyen szerződést kell kötni? Ha az előbbi verziót választom, úgy a beépítésre kerülő anyagok illetve munkákra milyen jogcímen lehet ezt igénybe venni, mi ennek a menete?
Ezt bárki visszaigényelheti, még ha nyugdíjas is?
Hol kell ezt intézni?
Köszönettel:
Éva

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-28 - 08:27

Kedves Éva!
Vásárlás esetén nem, csak új lakóház építésekor van lehetőség adó-visszatérítési támogatás igénybevételére. A jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszony szükséges, ám ez az igazolás nyugdíjasok részére nem adható ki. Minderről bővebben ITT olvashat.

Péter szerint:

2016-07-18 - 18:56

Új házat építünk, de a régi lakást még nem tudtuk eladni, az a feleségem nevén van.
Jogosultak vagyunk-e az áfa visszatérítésre?
Köszönettel.
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-22 - 15:50

Kedves Péter!
Az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot a meglévő lakástulajdon nem zárja ki. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Zsolt szerint:

2016-07-17 - 11:58

Új lakást kezdtünk építeni 2014 szeptemberében. Szerkezetkész állapotba 2015. májusra készült el. Most kezdtük folytatni, s lassan befejezzük. Igénybe szeretnénk venni az ÁFA visszatérítést. A korábbi számlák egy része 2014 novemberében és decemberében lett kiállítva, a többi 2015 márciusában, majd a mostaniak a napokban.
A hitelintézet figyelembe fogja venni a 2014. év végi számlákat is vagy csak a 2015. január 1-tőlieket? Mert ebben az esetben a maximális 5 millió Ft-ot nem tudjuk visszaigényelni.
Várom válaszukat.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-22 - 15:18

Kedves Zsolt!
Az adó-visszatérítési támogatásnál csak a 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.

Edit szerint:

2016-07-14 - 17:29

Üdvözlöm!
Magánszemélytől veszek építési telket, akkor milyen számla alapján tudom az áfát visszaigényelni? A CSOK-ot is intézni szeretnénk utána.
Köszönöm.
Edit

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-14 - 18:19

Kedves Edit!
Magánszemélytől történő telekvásárlás esetén sajnos nem tudja visszaigényelni az ÁFÁ-t számla hiányában.

Anikó szerint:

2016-07-06 - 09:50

Üdvözlöm!
Idén kezdjük az építkezést csok+hitel+adó-visszatérítés és a pénzintézetnél azt az infót kaptam, hogy az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát az áfa-visszatérítés miatt szükséges beforgatnunk.
Fent azt olvastam, hogy nem kell beforgatni. Jól értem?
Előre is köszönöm az információt!

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-07 - 06:31

Kedves Anikó!
A 2016. február 11. óta hatályos kormányrendelet alapján az 5 éven belül eladott lakás árát adó-visszatérítési támogatás igénylésekor sem kell továbbforgatni!

Tímea szerint:

2016-06-30 - 20:37

Üdvözlöm!
ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban lenne nekem is kérdésem. A napokban vásároltunk telket egy cégtől, így ÁFÁ-s számlát kaptunk (kb. 1,8 M Ft az ÁFA). Azt szeretném tudni, hogy az építkezés költségéből vissza lehet-e igényelni a fennmaradó ÁFÁ-t (kb. 3,2 M). Vagy el kell dönteni, hogy vagy a telek vagy az építkezés ÁFÁ-ját szeretnénk visszaigényelni.
Köszönettel,
Tímea

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-01 - 07:16

Kedves Tímea!
Mind a telek vételárának, mind az építkezés költségvetésének ÁFA tartalma visszaigényelhető maximum 5 millió forintig, ha nem köt olyan kivitelezői szerződést, amely félkész, szerkezetkész vagy emeltszintű állapot létrehozására vonatkozik.

Tímea szerint:

2016-07-01 - 10:44

Köszönöm szépen a gyors választ:)
Még akkor annyit szeretnék kérdezni, ha a házat szerkezetkészre építtetjük (gondolom ez akkor kivitelezői kategóriába esik, és ebből nem lehet visszaigényelni az ÁFÁ-t), de a többi munkafolyamatot magunk intézzük (tehát megvesszük az anyagokat és ha kell szakemberrel végeztetjük el a munkákat, és ezekről lesz számlánk), az építkezés ezen részéből vissza lehet még ígényelni a telek ÁFÁ-ja után fennmaradó ÁFÁ-t?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-01 - 11:36

Kedves Tímea!
Az ÁFA csak abban az esetben lenne visszaigényelhető, ha a folyamatban egyáltalán nem lenne termékértékesítésnek minősülő kivitelezői szerződés.

Tímea szerint:

2016-07-01 - 12:04

Köszönöm szépen, értem amit ír, csak azt nem, hogy egy pl. szerkezetkész ház az “ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre” nem alkalmas még.
“az igénylő az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakóingatlan felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles, és az adó-visszatérítési kedvezményre való kérelmét a használatbavételi engedély megszerzése előtt benyújtja.”
Nem nagyon tudom összerakni akkor mi lenne a menete az építkezésnek. Minden munkafolyamatra más szakember?
a., Pl. 1. vállalkozó ház alapját, 2. vállalkozó falakat, 3. vállalkozó ablakok beépítése stb?
b., Ha már 1. vállalkozó megcsinálja a ház alapját +a falakat + beépíti az ablakokat, és itt végez is, jöhet a 2. vállalkozó, akkor már ez “termékértékesítés”-nek minősül?
És ha a házat kivitelezővel építtetjük, akkor már a telek ÁFÁ-ja sem igényelhető vissza vagy azért az még működik?
Köszönöm.
Ui: Irodájukban személyesen ezeket a kérdéseket fel lehet tenni?

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-02 - 16:29

Kedves Tímea!
Ha külön-külön köt a vállalkozókkal 1-1 munkafázisra szerződést, akkor jogosult lehet adó-visszatérítési támogatásra. Azonban az a kivitelezői/építési-szerelési szerződés nem fogadható el ÁFA szempontjából, ahol egy kivitelező az alapozási munkáktól kezdődően tető alá hozza az épületet, az ugyanis már félkész/szerkezetkész állapot.
Ha olyan kivitelezői szerződést kötnek, amely ÁFA szempontjából termékértékesítésnek minősül, akkor sajnos már a telek ÁFÁ-ja sem igényelhető vissza.
Irodáink személyes és telefonos elérhetőségét ITT találja.

Attila szerint:

2016-06-28 - 14:22

Üdvözlöm!
Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy 2015-ben kezdtünk el építkezni. A ház nincs még kész. Generál kivitelezővel kötöttünk szerződést emelt szerkezetkész állapotig. A bank szerint így nem tudjuk visszaigényelni az 5 % -os áfát. De pontosan nem tudta megmondani, hogy miért nem. A számla a mi nevünkön szerepel 27%-os áfával. De az anyagot a kivitelező vette és ő is építette be.
Elképzelhető, hogy ezért nem igényelhetjük vissza az áfát?
Köszönettel: Attila

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-28 - 14:46

Az NGM állásfoglalása alapján nem fogadható be olyan adó-visszatérítési támogatás kérelem, mely ingatlan építéséhez építési-szerelési vállalkozói (kivitelezési) szerződést kötöttek függetlenül attól, hogy az félkész vagy szerkezetkész vagy emelt szintű állapotra vonatkozik, mert ezek termékértékesítésnek minősülnek, ezért ezen esetekben adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható a 16/2016. (II.10.) kormányrendelet 69.§(4) bekezdése alapján.

Attila szerint:

2016-06-28 - 15:36

Köszönöm!

Ilona szerint:

2016-06-15 - 16:22

T. Tanácsadó!
Fiam jogerős családi ház építési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezési terv családi lakóház és iroda néven van, mivel a ház földszintjén iroda épül. Az építési telken nekem haszonélvezeti jogom van. Szeretné az áfa-visszaigénylési kedvezményt igénybe venni a lakóház részre.
Kérheti-e?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-16 - 11:28

Kedves Ilona!
A lakóház részre elvileg igénybe vehető az adó-visszatérítési támogatás, ám feltétel, hogy az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

Lajos szerint:

2016-06-13 - 22:17

Tisztelt Tanácsadó!
Ha én kb. 16 milliós költségvetésű házat építek csok programban, akkor mikor igényeljem az Áfá-t?
Mire tudom azt felhasználni, ha már majdnem minden kész van?
Kell számlákkal elszámolnom az áfa vissza fizetés felhasználásáról?
Elég-e a szemlével bizonyítani a felhasználást?

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-14 - 08:49

Kedves Lajos!
Az adó-visszatérítési támogatás a CSOK kedvezménnyel egyidejűleg igényelhető. Az NGM által kiadott tájékoztatás szerint, nem jelent problémát a túlkészültség. A támogatásra jogosultak lehetnek, ha a lakásra még nem adták ki a használatbavételi engedélyt és eleget tesznek a számlabemutatási kötelezettségnek. Nem elegendő tehát szemlével igazolni a felhasználást. Minderről bővebben ITT olvashat.

Nikolett szerint:

2016-06-10 - 07:32

Tisztelt Cím!
Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy mi 2015 decemberében vásároltunk készpénzre egy telket. Egy céggel kivitelezői szerződést kötöttünk a ház felépítésére, mely még nincs teljesen kész. A teljes vételárból a CSOK-nak megfelelő rész hiányzik, amit igényeltünk is, de még nem kaptuk meg. Mivel a ház kivitelezői szerződéssel épül, így az áfát nem tudjuk visszaigényelni a házra, viszont azt nem tudom, hogy a telek árának áfáját vissza lehet-e igényelnünk? Ha igen hol, mikor, meddig? A CSOK-kal együtt?
A telek osztatlan közös tulajdonban van. Nem tudom ez okoz-e problémát az ügyben.
Segítségét előre is köszönjük.

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-10 - 08:12

Kedves Nikolett!
Mivel az építkezéshez nem jogosultak adó-visszatérítési támogatásra, ezért sajnos a telek után sem igényelhetik vissza az ÁFÁ-t.

Péter szerint:

2016-06-07 - 11:24

Tisztelt Szakértő!
Lányom és férje közösen építkezik. Az építési engedély és a számlák a lányom nevére és állandó lakcímére lettek kiállítva. A telket, amit 2015-ben vásároltak, szintén a lányom nevén vásároltuk és most intézzük a tulajdonjog elismerő nyilatkozatot a férj 50%-os tulajdonának bejegyzése érdekében.
Van-e bármilyen formai vagy tartalmi akadálya ebben az esetben az áfa visszaigénylésének?
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel.
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-07 - 12:03

Kedves Péter!
A leírtak alapján információink szerint nincs akadálya az adó-visszatérítési támogatás igénylésének.

Péter szerint:

2016-06-07 - 12:07

Köszönjük szépen a segítséget!

Roland szerint:

2016-05-24 - 14:48

Üdvözlöm.
A szüleim telkére a már meglévő családi ház mögé 2 lakást építünk kivitelező nélkül (már az engedélyünk is meg van).
Kérdésem, hogy ebben az estben is mint új lakásépítő vissza igényelhető a 27 és az 5 % áfa különbözet?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-05 - 15:00

Kedves Roland!
A lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összege, de legfeljebb 5 millió Ft összegű ÁFA igényelhető vissza. A támogatást egy alkalommal lehet igényelni, tehát az egyik lakás építéséhez tudják felhasználni. Feltétel azonban, hogy az ÁFA igénybevételével épített lakóingatlan külön helyrajzi számra kerüljön.

Éva szerint:

2016-05-24 - 13:21

Tisztelt Cím!
Egy 900 nm-es telek felét vásároltuk meg. Az egész telken egy ikerház fog felépülni.
Kérdésem az volna, igénybe vehetjük-e az áfa-visszaigénylést, ha az építővel vállalkozási szerződést kötöttünk, számlákat a nevünkre fognak kiállítani? Kulcsrakészen fogjuk ősszel átvenni az építőtől.
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 13:30

Kedves Éva!
A fenti kivitelezői szerződés kizárja az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot. Erről bővebben ITT olvashat.

Éva szerint:

2016-05-24 - 13:33

Köszönöm a gyors választ! Még egy kérdésem volna: a telekvásárlás áfájára sem igaz?

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 14:29

Kedves Éva!
Fenti esetben sajnos az építési telek vételárának ÁFA tartalma sem igényelhető vissza.

Móni szerint:

2016-05-24 - 10:52

Tisztelt Cím!
Véleményét kérném a következőről. Saját néven lévő telken volt 2006-ban egy építési engedély, ami már lejárt, hatályát vesztette, de az alapján az épület sávalapja elkészült. Most a sávalapra egy teljesen új terv alapján építési engedélyt kérünk, ami a meglévő sávalap miatt továbbépítésnek minősül, de semmilyen formában nem kapcsolódik a korábbi építési engedélyhez.
Ön szerint ezen építkezésre jogosultak lehetünk a CSOK részeként megjelent Adó-visszatérítési támogatásra?
Várom megtisztelő véleményt!
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 11:28

Kedves Móni!
Banki tájékoztatást szerint az adó-visszatérítési támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az építési engedély új lakóház építésére és nem továbbépítésre szól.

Anita szerint:

2016-06-30 - 14:42

Üdvözlöm!
olyan kérdéssel fordulnék önhöz a mi építkezésünk 2009. óta folyamatban van. Most megkaptuk a CSOKOT 2 gyermekre, az áfát visszautasították, mert szerintük az a szerződés, amit a párom kötött 2009-ben a főnökével, hogy a háznak vállalja a teljes munkálatait és az anyagot is biztosítja, majd módosítva lett a szerződés, hogy csak a földmunkákat, betonozást, vakolást, burkolást, vízszerelést csinálja a cége! Mi szerződtünk műszaki ellenőrrel és az anyagokat is mi vásároltuk az építkezéshez. A többi munkát házilagosan és egyéb szakirányú emberekkel csináltattuk meg! A hölgy azért utasította el a kérelmünket, mert ö szerinte mi kivitelezőt fogadtunk fel a férjem főnökének cégével és hogy most lett kiállítva a számla ezekről a munkákról egy összegben, így ennek az áfa tartalmának 5%-nak kellene lennie!
Kérdésem az lenne, hogy ön szerint hogy is van ez, nem vagyunk jogosultak az áfára?
Köszönettel: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2016-07-01 - 07:10

Kedves Anita!
Ha az építéséhez olyan kivitelezői szerződést kötöttek, amely félkész, szerkezetkész vagy emeltszintű állapotra vonatkozik, akkor adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható a 16/2016. (II.10.) kormányrendelet 69.§(4) bekezdése alapján, mert ezek termékértékesítésnek minősülnek. ÁFA kérelmük elutasításának ügyében a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak az elutasítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

Katalin szerint:

2016-05-23 - 23:28

Kérdés: Építési telket vásároltunk, amire ikerházat szeretnénk építeni. A telket a nyugdíjas édesanya nevére vette a család, mert Ő az “ügyintéző”. (Az építkezés befejezését követően ajándékozási szerződéssel kívánta átadni a fiataloknak a tulajdonjogot.) Most derült ki számunkra, hogy a telek vételárában szereplő áfa visszaigényléséhez szükséges igazolást nem kapja meg, mert nem szerepel az egészségbiztosítási nyilvántartásban.
Hogyan lehetne ezt a problémát kezelni?
Válaszukat előre is köszönjük!
T. család

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-24 - 09:55

Kedves Katalin!
A leírtak alapján valóban nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás. Abban a kérdésben, hogy van-e ez esetben megoldás, jogi szakértő segítségét kérhetik.

István szerint:

2016-05-19 - 12:54

Kedves Szakértő!
2015 januárjában szereplő építési engedélyünkről idézem a hivatal szavait: az ingatlanon lévő lakóépület bővítésének, a tetőtér beépítésének, új fedett nyitott gépjárműtároló építési engedélyét megadom. /ez természetesen a következőket takarja: összeköltözés miatt a tetőtér új lakóterületnek számít, amelyben új nyílászárók, vizes blokk, fűtés került kialakításra./ Fentieket figyelembe véve, kérem az Ön segítségét, hogy az áfa visszaigénylésre jogosult vagyok, hová mely szervhez vihetem be személyesen is a szükséges dokumentumokat?
Köszönöm a segítségét
Üdvözlettel:
István

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-19 - 13:34

Kedves István!
A leírtak alapján véleményünk szerint nem új lakás építésére, hanem a meglévő bővítésére szól az engedély, így adó-visszatérítési támogatás igénylésére nincs lehetőség.

Zita szerint:

2016-05-13 - 15:10

Tisztelt Hitelnet!
Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy 2016-ban kötöttem szerződést egy építővel, társasház építésére. Az OTP a telek áfáját csak akkor adja vissza, ha a számlabenyújtásól és a szerződéskötéstől nem telt el 120 nap. Én a Magyar Közlönyben megjelentek alapján a 120 napos határidőt úgy értelmeztem, hogy ez csak kész lakás vásárlásra vonatkozik és a lakás építésére nem.
Előre is köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-17 - 08:29

Kedves Zita!
A 120 napos benyújtási határidő információink szerint is csak lakásvásárlásra vonatkozik, lakásépítésnél a telekvásárláshoz kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásra nem.

Kriszta szerint:

2016-05-06 - 16:32

Tisztelt hitelnet!
Köszönjük a segítségét!
Még annyi, hogy akkor menet közben kapjuk a benyújtott számlák után, készültségi fokkal arányosan a visszaigényelt áfa összegét, ha jól értelmezem?!
18M Ft a bruttó költségvetés, így a mi esetünkben ha mind a 18 millió Ft-ról nyújtunk be számlát 3,8 millió Ft áfát tudunk visszaigényelni?
Előre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-09 - 09:07

Kedves Kriszta!
Igen, a folyósítás szakaszosan, készültségi foknak megfelelően történne. Fenti esetben 3,8 millió forint áfát tudnának visszaigényelni.

Kriszta szerint:

2016-05-05 - 21:42

Tisztelt Hitelnet!
Építkezésünk nemsokára kezdődik és még van pár olyan dolog, ami nem átlátható számunkra. Nem generálkivitelező, hanem magánépítkezés lesz, így tehát a 27% áfa-visszatérítéssel kapcsolatosan lenne kérdésünk.
18 M Ft-os a költségvetésünk és azt szeretnénk megtudni, mennyi áfa-visszatérítésre lehet számolnunk?
Az áfa-visszatérítést a számlák benyújtása után szakaszosan vagy a végén egy összegben utalják a számlára?
Ha 18 M Ft a költségvetésem és 2 gyermek után igénybe veszem a csok-ot (2,6 millió Ft) meg az áfa-visszatérítést, meg van még önerő, akkor hogyan kell számolnom, hogy összeálljon a költségvetésem? Bele kell számolnom az áfa-visszatérítést is?
Válaszát előre is köszönjük.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-06 - 09:43

Kedves Kriszta!
Az adó-visszatérítési támogatás összege attól függ, hogy mekkora összegről nyújtanak be számlát. A kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összegére, maximum 5 millió forintra lehetnek jogosultak. A költségvetésnek tartalmaznia kell az adó-visszatérítési támogatás összegét is. A hitelintézet a támogatást szakaszosan folyósítja.

János szerint:

2016-05-05 - 08:12

Tisztelt Hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy egy meglevő építkezést folytatnánk, az alap /lábazat kész, többi részét (tehát majdnem az egészet) építenének mi. Az alap, lábazat 2009-ben valósult meg, úgyhogy mi teljesen új építési engedélyt adnánk be és folytatnánk az építkezést. Ilyen esetben a maradék részre lehet kerni adó-visszatérítési támogatást?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-06 - 09:01

Kedves János!
Ha az építési engedélyt továbbépítésre és nem új lakóingatlan építésére adják ki, akkor az adó-visszatérítési támogatás információink szerint nem igényelhető.

Péter szerint:

2016-05-04 - 16:39

Kedves Hitelnet!
Testvéremmel közösen vásárolt, közös tulajdonban lévő telekre szeretnénk közösen egy családi házat építeni. Ha az építkezés is közösen történik, akkor lehetőségünk van normál úton igényelni az adó-visszatérítési támogatást? Olvastam róla, hogy osztatlan közös teleknél jelenleg ez gondot okoz, nem tudom, hogy ilyen esetben is fennáll-e a helyzet. Ha igen, akkor milyen más opcióink lehetnek? Előre is köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-09 - 11:21

Kedves Péter!
Véleményünk szerint a fenti esetben működhet az adó-visszatérítési támogatás igénylése, ha a többi feltétel is teljesül, melyekről IDE kattintva tájékozódhat.

Petra szerint:

2016-05-03 - 13:38

Kedves Hitelnet!
2013-ban kezdtük el az építkezést, jelenleg 95%-os a készültségi fokunk! Felvettük ugyanekkor a szocpolt is 2 gyerekre, de még nem folyósított a bank, csak lakhatási engedély után fog!
Érdeklődnék, hogy igényelhetjük-e az új csok-ot, illetve visszaigényelhetjük-e a 22%-ot? Az egyik bankfiókban azt mondtak, hogy 120 napnál régebbi számlákat már nem hozhatunk be! Ez valóban így van?
A költségvetés 70%-ról már a pénzintézetben vannak a számlák (építési hitel miatt)! Ebben a telekár nincs benne (2010-ben vásároltuk.)
Ez esetben költségvetést kell növelnünk?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-03 - 13:43

Kedves Petra!
Mivel mind a CSOK, mind az adó-visszatérítési támogatás a bekerülési költség finanszírozásához vehető igénybe, 95%-os készültség mellett véleményünk szerint a támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Zsolt szerint:

2016-05-03 - 11:17

A kérdés:
1, Magánépítkezés esetén mire használható fel a visszaigényelt áfa?
2, A visszaigénylési kérelem beadását követően keletkezett számlák áfa tartalma a lakhatási bejelentésig visszaigényelhetőek-e?
3, Mekkora összeget és hogyan kell igazolnom ha az 5 éven belül eladott ingatlanok értékei 1 db saját tulajdon 6,9 M Ft visszaforgatva és 1 db öröklés 1,9 M Ft, aminek 90%-a az örökölt személyi hitel kifizetésekre lett fordítva?

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-03 - 11:25

Kedves Zsolt!
1. Az adó-visszatérítési támogatás a bekerülési költség finanszírozásához vehető igénybe a használatbavételi engedély megszerzéséig.
2. A 2015. január elsején vagy azt követően kiállított számlák fogadható el.
3. Adó-visszatérítési támogatás igénylésénél nem kötelező beforgatni az 5 éven belül eladott lakások árát.

Sz-né szerint:

2016-05-02 - 10:02

“Az adó-visszatérítési támogatás – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – kizárólag lakás vagy lakóingatlan építése esetén igényelhető. Ha üdülő építésére szól az építési engedély, akkor a támogatás sajnos nem vehető igénybe.”
Ehhez a válaszhoz tenném fel a kérdésemet.
? – Ha üdülőnek indul az építkezés, de egy bővítés hozzáterveztetésével és annak már lakóépületté történő módosításával sem megoldható az Áfa visszatérítés?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-02 - 10:11

Kedves Asszonyom!
Véleményünk szerint nem, mert az eredeti építési engedély nem lakóingatlan építésére szól, de javasoljuk a hitelintézetek megkérdezését e kérdésben.

Orsica szerint:

2016-04-30 - 13:59

Kérdésem: Aki nem vesz fel hitelt, az nem is jogosult az Áfa visszatérítésre?
Köszönöm.

Atti szerint:

2016-04-30 - 14:08

T. szakértő!
Belterület, üdülőövezetben épített üdülő, amit szeretnénk átminősíttetni lakóépületté, ha elkészül és állandóra szeretnénk be is költözni. Visszaigényelhető az áfa?
Még engedélyköteles volt, mivel tavaly kezdtük el az építkezést, de idén fejeznénk be. Ettől függ esetleg valami?
Várom válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-30 - 15:14

Kedves Atti!
Az adó-visszatérítési támogatás – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – kizárólag lakás vagy lakóingatlan építése esetén igényelhető. Ha üdülő építésére szól az építési engedély, akkor a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-30 - 15:12

Kedves Orsica!
Az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultság független attól, hogy valaki vesz fel hitel az építkezéshez vagy sem. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki hitelt nem vesz igénybe.

A.-né szerint:

2016-04-28 - 11:17

Tisztelt Hitelnet!
A férjemmel aki nyugdíjas, én jelenleg nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülök, /2014.június 18-án kaptuk meg családi házunk építési engedélyét/ lakóépület hasznos alapterülete 91,71 m2 + 19,42 m2 fedett terasz. Az önerős családi ház építkezést 2014. szeptember 15-én kezdtük meg, a számláink is attól vannak. A háznak csak a falai és teteje van meg. A számlák a férjem nevére vannak kiállítva, az építési engedély kettőnk nevére szól, én intézem a bürokratikus ügyeket és z nevemen kérhetem a banknál az áfa visszatérítést vagy neki kell, mivel a számlák az ő nevén vannak?
Kérdésem, hogy milyen áfa visszatérítésre vagyunk jogosultak?
Várom és köszönöm megtisztelő válaszukat.
Üdvözlettel: A.-né

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-28 - 13:09

Kedves Asszonyom!
Az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylők valamelyike legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezzen. Nyugdíjasok esetében ilyen igazolás nem adható ki, álláskeresési támogatásban részesülők esetében viszont igen. Elsőként tehát ennek a jogosultságnak kellene utánanéznie a területileg illetékes OEP-nél. Ha kiadható az Ön részére az igazolás, akkor is együttesen igényelhetik a támogatást, melynek során a 2015. január 1. után kiállított számlák vehetők figyelembe.

Szilvia szerint:

2016-04-26 - 14:49

Tisztelt Hitelnet!
Tavaly augusztus 28-án kezdtük el családi házunk építését, melyhez a K&H banknál 7 millió forint összegű államilag támogatott lakáshitelre és 2 400 000 Ft összegű (a 3 már meglévő gyermekünkre adható akkori maximális) CSOK-ra is szerződést kötöttünk.
Érdeklődök, hogy milyen lehetőségünk van, illetve, hogy van-e egyáltalán lehetőségünk a kibővített CSOK igénylésére, ha annak, illetve a hitelnek az első részét már folyósították?
Valamint, hogy a 2015-ös építőanyagok számlái után is visszaigényelhető-e az áfakülönbözet, illetve a 2011-ben vásárolt építési telek után, vagy csak a 2016-ban kiállított számlákra vonatkozik a visszaigénylési lehetőség?
Köszönettel:
Szilvi

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-26 - 14:54

Kedves Szilvia!
Az emelt összegű CSOK igénybevételére sajnos nincs lehetőségük.
Az adó-visszatérítési támogatás a 2015. január 1. után kiállított számlák esetében igényelhető vissza. Arról, hogy erre az Önök esetében van-e még lehetőség, a K&H Bank tud pontos választ adni.

Szilárd szerint:

2016-04-25 - 12:38

Tisztelt Szakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben visszaigényelhető-e az Áfa az építés költségéből, ha én külterületen levő gyümölcsösömben szeretnék egy 120 négyzetméteres lakóépületet építeni? A helyi szabályozás lehetőséget ad lakóépület építésére 3%-os beépíthetőséggel. Ennek a kitételnek megfelel az elképzelésem, de az Áfa visszatérítés lehetőségéről keveset tudok. Ha igényelhetem, akkor mik a feltételek és hol kell igényelnem?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Szilárd

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-25 - 13:19

Kedves Szilárd!
Az adó-visszatérítési támogatás lakás vagy lakóház építéséhez igényelhető. A jogosultság feltételeit IDE kattintva ismerheti meg. A támogatás iránti kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be.

Ildikó szerint:

2016-04-22 - 09:17

Tisztelt Szakértő!
A tanácsát szeretném kérni, mert több helyen megfordultam már és sehol nem tudtak ügyemben segíteni.
2007-ben tulajdonomba kerülő családi házamat tavalyi évben két lakássá alakíttattam, mert idősödő Édesanyámat magamhoz kellett költöztetni, komplett felújítással, nyílászáró- és teljes fűtéskorszerűsítéssel, új tetőtér kialakítással, mely vizes blokkal is rendelkezik. A belső rész teljesen készen lett, de az áfa visszaigénylést a külső szigetelés, és egy életveszélyes garázs elbontásához szeretném igénybe venni tekintettel arra, hogy az utolsó lépéshez már a hitelem miatt és a megélhetésem miatt már nem maradt pénz. A vállalkozóktól a számlák a saját nevemre szólnak. Fentiekben szeretném tanácsát kérni, hogy mely módon tudom igénybe venni az áfa visszaigénylést?
Köszönettel:
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-22 - 13:50

Kedves Ildikó!
Az adó-visszatérítési támogatás meglévő lakóingatlan átalakításához sajnos nem vehető igénybe.

Ildikó szerint:

2016-04-22 - 15:14

Tisztelt Szakértő!
Azt már korábban is olvastam, azért írtam bele, hogy a tetőtér újonnan került kialakításra, amely egy teljesen új lakrész. Ez sem minősül annak?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-25 - 08:22

Kedves Ildikó!
Az adó-visszatérítési támogatás új lakás építése esetén igényelhető. Kérdés, hogy az építési engedély új lakás építésére vagy a meglévő lakóingatlan átalakítására szól. Ha átalakításra, továbbépítésre, akkor információink szerint a támogatás nem igényelhető.

Zoltán szerint:

2016-04-20 - 14:10

Tisztelt Szakértő!
Sajnos eddig nem kaptam sehonnan választ, az alábbi, CSOK-kal egybekötőtt ÁFA visszaigénylési kérdésre.
Vidéken, házat szeretnénk építeni jövőre. Alapterülete 90 m2, és a 3 gyereket előre vállalnánk. Minden feltételnek megfelelünk.
A kérdés, hogyan működhet az ÁFA visszatérítés abban az esetben, ha mi egy szerkezetkész házat szeretnénk építtetni egy vállalkozóval, majd mi magunk befejezni azt. Ebben az esetben van-e lehetőség ÁFA visszaigénylésre az egész folyamatra (vállalkozó által végzett tevékenység+saját beszerzett anyagok)?
Az ÁFA visszatérítés hatálya alá tartozik-e a fűtésrendszer mint olyan? Jelenleg 2 verzió között gondolkozunk: kondenzációs kombi gázkazán+padló/radiátorfűtés, vagy elektromos infra fűtés+napelem rendszer. Ezeknek a bekerülési költsége után (számla ellenében természetesen) visszaigényelhető a 22% ÁFA?
Köszönöm előre is segítségüket!
Üdvözlettel:
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-20 - 14:27

Kedves Zoltán!
Kérdésére sajnos nem tudunk biztos választ adni egyelőre. Találkoztunk olyan banki információval, mely szerint szerkezetkész ház építésére kötött vállalkozói szerződés esetén visszaigényelhető az ÁFA, ha a kiállított számlák ÁFA tartalma 27%. Míg más esetben a szerkezetkész ház építésére kötött vállalkozói szerződés termékértékesítésnek minősül és ilyen építkezés esetében nem lehet élni a adó-visszatérítési támogatás lehetőségével. (Az ÁFA visszatérítésnél nem 22% igényelhető egyébként vissza, hanem a teljes 27%-os ÁFA tartalom.) Pontos választ akkor tudunk adni, ha lesz konkrét állásfoglalásunk az ügyben.

Tímea szerint:

2016-04-14 - 17:40

Még azt is szeretném megkérdezni, hogy a telket 2013.-ban vásároltuk. Arra is vissza lehet igényelni az ÁFÁT?

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-15 - 08:31

Kedves Tímea!
Mivel 2015. januártól kiállított számlák fogadhatók el, ezért a 2013-ban vásárolt telek ÁFA tartalma sajnos nem igényelhető vissza.

Tímea szerint:

2016-04-14 - 17:37

Tisztelt Hitelnet!
2013.-ban kezdtük el az építkezést. Onnantól lehet az összes építkezésre vonatkozó számlánál visszaigényelni az ÁFÁ-t vagy csak 2015. január 1-től lévő számláknak lehet vissza igényelni az áfáját?

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-15 - 08:29

Kedves Tímea!
Az adó-visszatérítési támogatásnál csak a 2015. január 1.-tól kiállított számlák fogadhatók el.

Piroska szerint:

2016-04-11 - 20:19

T. Hitelnet!
Tavaly januárban vásároltam egy telket, melyről adásvételi szerződéssel és áfás számlával rendelkezem. Tavaly kezdtünk építkezni. Szeretném visszaigényelni az áfát a telekre és az építkezésre is. Az OTP- en azt a tájékoztatást kaptam, hogy a telekre nem igényelhetem vissza, mert csak a 120 napnál nem régebbi televásárlási szerződés esetén lehet.
Ez valóban így van?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-13 - 12:00

Kedves Piroska!
A 120 napos igénylési határidő információink szerint csak az új lakás vásárlásának esetére vonatkozik. Adó-visszatérítés támogatás igénylésnél véleményünk szerint ezt nem kell figyelembe venni.

András szerint:

2016-04-08 - 22:30

Tisztelt Hitelnet!
Önkormányzattól (idén) vásárolt 27% áfás építési telek után vissza lehet-e igényelni az áfát?
Ha igen, akkor mikor? Meg kell várni az építkezés befejezését, vagy előtte is lehet?
Üdvözlettel:
András

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-11 - 09:44

Kedves András!
Információink szerint az önkormányzattól vásárolt építési telek vonatkozásában visszaigényelhető az ÁFA. A támogatás már az építkezés elején is igényelhető.

János szerint:

2016-04-08 - 06:20

Tisztelt szakértő.
Meglévő 90 nm lakást bővítünk. A régi lakásból három külső fal maradt meg, minden más bontásra került. Az “új ház ” alapterülete 200 nm lesz, amihez az “új”részen egy 100 nm-es pince is tartozik.
Az építkezést 2015 áprilisában kezdtük, igénybe vehető-e számunkra az áfa visszatérítés?

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-08 - 10:18

Kedves János!
Meglévő lakóház bővítéséhez az adó-visszatérítési támogatás sajnos nem vehető igénybe.

juli szerint:

2016-04-06 - 18:52

Tisztelt Szakértő!
Bővíteni kívánjuk családi házunkat (plusz kb. 30 m2), erre igénybe lehet venni az adó-visszatérítést?
Köszönettel:
Juli

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-07 - 13:38

Kedves Juli!
Az adó-visszatérítési támogatás lakásbővítéshez sajnos nem vehető igénybe.

Timi szerint:

2016-04-06 - 11:55

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel 2015. év végén vásároltunk egy telket, amire építkezni szeretnénk. A telket magánszemélytől vásároltuk, így számlával nem rendelkezünk, csak hivatalos adás-vételi szerződéssel. Ez esetben vonatkozik ránk az áfa visszaigénylési lehetőség? Vagy csak cégtől vásárolt számla esetén igaz ez telekre Ha vonatkozik magánszemélytől vásárolt telekre is, akkor hogyan (kinél, mikor) tudjuk ezt igényelni?
Köszönettel:
Timi

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-06 - 12:11

Kedves Timi!
Magánszemélytől vásárolt építési telek esetén – számla hiányában – az adó-visszatérítési támogatás a telekre vonatkozóan nem vehető igénybe.

Éva szerint:

2016-04-02 - 22:25

Tisztelt Szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben úgy állapodunk meg az építési vállalkozóval, hogy szerkezetkész állapotig építi meg a családi házunkat, ezután pedig egy másik vállalkozóval, illetve mi magunk kulcsrakészre fogjuk építeni. Jogosultak vagyunk-e ÁFA visszatérítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-30 - 14:44

Kedves Éva!
Nem igényelhető adó-visszatérítési támogatás abban az esetben, ha a lakóingatlan építéséhez kivitelezési szerződést kötöttek függetlenül attól, hogy az félkész vagy szerkezetkész vagy emeltszintű állapotra vonatkozik. Ez ugyanis termékértékesítésnek minősül, és ezen esetekben adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható a vonatkozó kormányrendelet alapján.

Bence szerint:

2016-04-01 - 15:43

Tisztelt Hitelnet,
A következő kérdésem lenne az áfa-visszaigényléssel kapcsolatban: 2016 márciusában vásároltunk egy telket, egy gazdasági társaságtól magánszemélyként, számlával. A telek vételárát már kifizettük.
Most szeretnénk építkezni CSOK igénybevételével, de az áfát, csak a telek után igényelnénk vissza. Van-e erre lehetőségünk?
Segítségüket előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-01 - 16:17

Kedves Bence!
Információink szerint csak a telek után nem vehető igénybe az adó-visszatérítési támogatás.

Bence szerint:

2016-04-01 - 16:44

Köszönöm válaszukat. Ha a telek és az alapanyagok áfáját is visszaigényelnénk: megtehető-e ez úgy, hogy a telket a csok igénylése előtt vásároltuk meg?
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-01 - 17:41

Kedves Bence!
Nem zárja ki a jogosultságot, ha a telket a CSOK igénylése előtt vásárolták meg, azonban az adó-visszatérítés támogatás a 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján vehető igénybe.

Zsolt szerint:

2016-03-31 - 15:10

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg egy saját tulajdonú lakásban lakunk, emellett elkezdünk építkezni, mivel 4 meglevő gyermekkel jogosultak vagyunk az új támogatásokra. Szeretnénk az ÁFA-visszaigénylést is igénybe venni, de a bank szerint csak abban az esetben tehetem, ha eladom a jelenlegi lakást. Megtenném, de nem biztos, hogy sikerül. Akkor tényleg nem vehetem igénybe az ÁFA-visszaigénylést? Nem változtak ennek szabályai, és nem is várható változás?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-31 - 15:15

Kedves Zsolt!
A február 11. óta érvényes CSOK rendelet értelmében a meglévő lakástulajdon nem zárja ki az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot.

Tímea szerint:

2016-03-25 - 14:39

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy saját tulajdonomba lévő építőipari céggel építtetném a családi házunkat és ebben az esetben milyen jogszabályok lennének érvényben? Gondolok pl: áfa visszaigénylés, stb.

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-25 - 14:44

Kedves Tímea!
Olyan kivitelezési szerződés esetén, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles, az adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe.

Sándor szerint:

2016-03-24 - 07:27

Tisztelt szakértő!
Olyan kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy ha 2015 májusában vásároltunk építési telket a párommal ÁFA-s számlával, az építkezést pedig 2015 októberében kezdtük meg, az építés bekerülési költségén túl igényelhetjük-e az adó-visszatérítés támogatást az építési telek vételárára is? Létezik olyan előírás, mi szerint ezt csak a telek adásvételi szerződésének megkötését követő 120 napon belül tehettük volna meg? Köszönöm előre is a válaszukat.
Üdvözlettel,
Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2016-04-19 - 14:20

Kedves Sándor!
Információink szerint az adó-visszatérítési támogatás igénylésénél nincs olyan előírás, miszerint a telek adásvételi szerződésétől számított 120 napon belül be kellene nyújtani a támogatás iránti kérelmet.

Ottó szerint:

2016-03-23 - 14:45

A csok-hoz 2008-tól kiadott építési engedélyt, illetve kiállított számlákat vesznek figyelembe. Az adó visszaigénylés esetén viszont csak 2015.01.01-től kiállított számlákat veszik figyelembe. A lakhatási engedély nélküli, 2008. utáni építési engedéllyel rendelkezők 2008 és 2016 között költöttek építéshez szükséges anyagokra, a pénz elfogyott, a csok éppen jókor jött, de az adó visszaigénylés során igényelhető 5 millió + a csok összegével nem kellene hitelt felvenni.
Kérdésem: Módosulhat, módosulni fog a jövőben ez a dátum (2015.01.01.) az építési engedély kiállítási dátuma közelébe?
Sok családnak nagy segítség lenne. E nélkül sokan a csok-ot sem veszik igénybe, főleg a 2 gyerekkel rendelkezők.
Köszönöm!
További szép napot!
Ottó

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-23 - 14:56

Kedves Ottó!
Nincs információnk arról, hogy az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez kapcsolódó számlák kiállítási dátumára vonatkozó előírás a közeljövőben változna. Ez a rendelkezés éppen a CSOK rendelet legutóbbi, február 11.-ei módosításával került bevezetésre.

Renáta szerint:

2016-03-21 - 18:22

Tisztelt Hitelnet,
Akkor ha jól értelmezem, 2012-ben elkezdett, de még be nem fejezett építésre, nem vehető igénybe az adó visszatérítés?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-22 - 09:53

Kedves Renáta!
Elvileg igényelhető az ÁFA visszatérítés, de csak olyan számla esetében, amely 2015. január elsején vagy azt követően került kiállításra.

Renáta szerint:

2016-03-22 - 10:03

Igen, a lényeg azon van, hogy a számláink 70%-a 2015 előtti!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-22 - 11:44

Kedves Renáta!
Csak a 2015-től kelt számlák ÁFA tartalmának erejéig igényelhető az adó-visszatérítési támogatás, ha az egyéb feltétek is teljesülnek.

Zoltán szerint:

2016-03-21 - 17:10

Tisztelt Szakertő!
2013-as építési engedély alapján 2013-ban kezdtem el az építkezést, jelenleg 60-70%-os készültségen van. 2015 januárjában kb. 50%-os készültségen volt. Ebben az esetben 2015-től a számlákat felhasználhatom visszamenőlegesen ÁFA visszaigénylésre? Erre is jár az 5 millió Ft visszatérítés vagy csak a fele a 2015 januári 50% készültség miatt?
Megigényelhetem az adó-visszatérítést a használatbavételi vételi engedély kérvényezése előtt közvetlenül is visszamenőlegesen, vagy most kell igényelnem?
Köszönettel:
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-22 - 09:59

Kedves Zoltán!
Az adó-visszatérítési támogatás igénylésénél a 2015 januárjától kiállított számlák vehetők figyelembe, így az azokon szereplő ÁFA tartam igényelhető vissza, de banki információink szerint az is lényeges, hogy még legalább akkor értékű munkálat legyen hátra, mint az adós-visszatérítési támogatás összege. Emiatt az igénylést mindenképpen már most be kellene nyújtani.

Adli szerint:

2016-03-17 - 23:02

Tisztelt Szakértő!
Kérdésem az áfa visszaigénylésre vonatkozik. Az építkezést nemrég kezdtük meg, párommal 50- 50 % os tulajdonrésszel. Ilyen esetben a számla kiállítása egyikünk nevére elegendő? Továbbá a kiállított számlán címként az építkezés címe legyen feltüntetve? Hozzászólásokból kiderül, hogy a szakemberek már az 5%-os áfával dolgoznak, miből igényelhető akkor még vissza az áfa? Pl: építőanyagok burkolatok stb?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-25 - 13:50

Kedves Adli!
A számlák kettejük közül bárki nevére szólhatnak. Nem feltétel, hogy az építkezés címe legyen feltüntetve, hanem az igénylő bejelentett lakcíme.
A kiállított számláknak ugyanúgy 27%-os ÁFA tartama van, amely teljes egészében visszaigényelhető, ha az egyéb feltételek is teljesülnek. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.

Kati szerint:

2016-03-16 - 13:36

Tisztelt Szakértő Úr!
Fiam vásárolt 2015 októberében egy új építésű társasházi lakást, melynek a használatba vételi engedélye még nincs meg, még nem tudtak beköltözni sem. Ebben az esetben van-e lehetőség áfa visszaigénylésre? Ha igen, az építtetőnek, vagy a lakástulajdonosnak, mint magánszemélynek kell kezdeményeznie a banknál? A használatbavételi engedély megléte előtt kell ezt intézni, vagy utána is lehet?
Válaszát nagyon szépen köszönöm: Kati

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-16 - 23:40

Kedves Kati!
Vásárlás esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Mónika szerint:

2016-03-15 - 17:59

Kedves Hitelnet Munkatársak!
Az adó visszatérítéssel kapcsolatban lenne a következő kérdésem: ha a testvéremmel közös tulajdonban lévő telekre ikerházat építünk, akkor Önök szerint mindketten igénybe tudjuk venni az 5-5 millió forint adó visszatérítést? Az én értelmezésemben igen, mivel ez tulajdonképpen két lakásnak felel meg.
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Mónika

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-16 - 11:17

Kedves Mónika!
Véleményünk szerint külön-külön is jogosultak lehetnek az adó-visszatérítési támogatásra a két külön lakás építéséhez.

Balázs szerint:

2016-03-15 - 10:40

Tisztelt Szakérő!
2015 októberében értékesítettem társasházi lakóingatlanomat. Ennek eladási ára – előzetes számításaim szerint – nagyrészt fedezi a családi ház építési költségeit. A vonatkozó NGM tájékoztató szerint az eladási árat saját erőként kell figyelembe venni. Ennek alapján, helyes a következtetésem, hogy ÁFA visszaigénylésre reális esélyem nincsen?
(A fentiekkel a cikkükben szereplő mondat ellent mond?: “Az igénylést megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges az adó-visszatérítési támogatással érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni.”)
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-16 - 10:45

Kedves Balázs!
A hivatkozott NGM tájékoztató nem tartalmazza, hogy az 5 éven belül eladott lakás árát saját erőként kell figyelembe venni az adó-visszatérítési támogatás igénylésénél.

Balázs szerint:

2016-03-16 - 11:19

Kedves Szakértő!
Köszönöm a választ. A következtetésem ettől függetlenül helytálló?
A jogszabály:
4. §41 A közvetlen támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy az igénylő(k) és az együtt költöző(k) a rendelkezésükre álló anyagi eszközöket az építési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használják fel. Az igénylő(k) és az együtt költöző(k) rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának az eladási árát is, amely csökkenthető:”
Köszönettel,
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-16 - 11:30

Kedves Balázs!
Fenti rendelkezés (5 éven belül eladott lakás árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség) egyéb közvetlen állami támogatás (Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne, akadálymentesítési támogatás) igénylése esetén van, adó-visszatérítési támogatásnál nincsen. Az arra irányadó feltételeket az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet tartalmazza.

András szerint:

2016-03-13 - 23:45

Tisztel Szakértõ!
A áfa visszatérítés elszámolása a bankkal hogy történik a gyakorlatban, ha hitel is része a finanszírozásnak? Mivel nem tudja az ember előre az adott fizetési ütemhez tartozó számlák pontos összegét, így áfa tartalmát sem, hogy lehet előre kalkulálni a hitelösszeget (finanszírozási igény – visszatérített áfa) és az egyes részkifizetéseket?
Illetve az utolsó, záró kifizetésnél (használatbavételkor) benyújtott számlák után visszatérített áfát hogyan építi be az ember a költségvetésbe, ha addigra már nincs munka hátra?
Köszönöm.
András

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-30 - 12:47

Kedves András!
Az igényléshez költségvetés szükséges. A bekerülési költség elfogadásáról a hitelintézet dönt a műszaki szakértők értékelése alapján. Az elfogadott költségvetés alapján határozható meg a pontos hiteligény. A használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele a 100%-os készültség, így a hátralévő munkálatok finanszírozásához az adó-visszatérítési támogatás még felhasználható.

Ádám szerint:

2016-03-13 - 11:19

Tisztelt Hitelnet.hu!
Jogi személytől vásárolnék telket, amely felét továbbértékesíteném, a másik fél a tulajdonomban maradna (ikerház építés).
Így is vissza tudom igényelni a teljes vételár áfáját, majd eladás után elszámolni a különbözetet vagy előbb célszerű lenne értékesítenem és azután benyújtani az igénylést?
Köszönettel.
Ádám

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-12 - 15:11

Kedves Ádám!
Ha továbbértékesítésre kerül sor, akkor véleményünk szerint a teljes vételár áfájára nem igényelhető vissza a adó, hanem célszerűbb lenne arra a részre visszaigényelni az áfát, amely telken majd az építkezés megvalósul.

István szerint:

2016-03-10 - 10:48

T. Szakértő!
Köszönöm előző válaszát, de sajnos minden nap új verziókat hallok a törvény értelmezésénél. Ma reggel az Fhb bank ügyintézője azt a variációt mondta, hogy mivel 90%-os a készültségem, ezért csak a kivitelezőktől kapott, eddig ki nem fizetett munkadíjakra eső áfára vagyok jogosult, a 2015. január utáni nevemre kiállított anyag beszerzések utáni áfára nem. Érdekes!

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-15 - 15:03

Kedves István!
Információink szerint az adó-visszatérítési támogatás 90%-os készültség esetén is igényelhető. Erről bővebben ITT olvashat.

István szerint:

2016-03-09 - 10:48

T. Szakértő!
Létezik-e olyan minisztériumi állásfoglalás az Áfa visszatérítéssel kapcsolatban, hogy 90%-os készültségnél már nem jár a visszatérítés?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-10 - 09:35

Kedves István!
A mi birtokunkban ilyen állás foglalás nincsen. A vonatkozó kormányrendelet azonban kimondja, hogy az adó-visszatérítési támogatás a bekerülési költség finanszírozáshoz vehető igénybe.

Melinda szerint:

2016-03-08 - 23:01

Az építési hitelünket folyósító Banknál Igénylést nyújtottunk be adó visszatérítésre, és ezt a választ kaptuk:
“Az ÁFA visszaigénylés bírálata kapcsán az alábbi kérdések merültek fel:
– Az adó-visszatérítés ugyanúgy a költségvetés része kell, hogy legyen, ugyanúgy be kell építeni a teljes költségvetésbe mint a CSOK-ot.
Megoldás: Lemondanak a hitel utolsó részletéről és helyette kérik ezt a támogatási formát vagy esetleg visszaléphetnek az adó-visszatérítés igénylésétől?
(ezt 2 tanús nyilatkozati formába kell foglalni)”
Tehát azt mondja a Bankunk, hogy meg kell emelnünk a költségvetést az adó-visszatérítés összegével, azaz plusz tételeket kellene megfinanszíroznunk, így gyakorlatilag nem a meglévő költségeinket csökkentenénk, hanem növelnénk a költségeinket, melyek egy részét utólagosan visszatérítenek majd. Ez jogos eljárás a Bank részéről? Valóban ez a megfelelő eljárási rend az adó-visszatérítés igénylése esetén?
Köszönöm a segítséget!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-09 - 09:24

Kedves Melinda!
A bank leveléből számunkra nem következik, hogy a költségvetést meg kell emelni, hanem az igényelt, de ki nem folyósított hitelről kell lemondani az adó-visszatérítési támogatás fejében.
Az adó-visszatérítési támogatást valóban be kell építeni a költségvetésbe, de ha még van annyi hátralévő munkálat, ami a támogatás összegéből, s nem hitelből kerül finanszírozásra, akkor nem szükséges a költségvetés megemelése.

Melinda szerint:

2016-03-09 - 10:40

Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Üdv.:
Melinda

Réka szerint:

2016-03-08 - 17:32

Üdvözlöm!
Adó visszatérítéssel kapcsolatosan lenne kérdésem. Cégtől vettünk telket, amiről állít ki számlát. Generálkivitelezővel épülne a házunk.
A kérdésem: a telek Áfáját attól függetlenül vissza tudjuk igényelni, mivel az 27%-os? A többiről 5%-os számlát állít ki. A telket is tőle vettük.
Köszönöm.
Réka

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-24 - 18:56

Kedves Réka!
Fenti esetben sajnos a telek áfája sem igényelhető vissza.

Ilona szerint:

2016-03-08 - 13:09

Üdvözlöm Önöket!
Amennyiben építkezés során csak adó visszatérítést vennék igénybe, a Magyar Államkincstár ez esetben is ráterheli a 10 éves elidegenítési tilalmat a kész lakásra? Előző építkezés során gyermektámogatás mellet kaptam adó visszatérítést fix 400.000 Ft-ot. Jelen esetben az áfa visszatérítésből levonásra kerülne ez az összeg? Szolgáltatási / kőműves, ács, vízvezeték szerelés tb./ számlák áfa-ja is visszaigényelhető? Telek 3%-a építhetőbe, 1,5 %-a lakás, 1,5 %-a gazdasági épület, mire szól az adó visszatérítés?
Előre is köszönöm válaszukat.
Ilona

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-08 - 13:40

Kedves Ilona!
Adó-visszatérítési támogatás igénybevételénél szintén 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A korábban kapott adó-visszatérítési támogatás összegével információink szerint nem kell csökkenteni a mostani építkezés során igénybe vehető támogatási összeget.
Az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összege igényelhető vissza, maximum 5 millió forintig. A gazdasági épület építéséhez felhasznált anyagokról és szolgáltatásokról kiállított számla nem fogadható el.
Minderről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

Csaba szerint:

2016-03-07 - 09:28

Kedves Szakértő!
Kérem szíves segítségét alábbi esetemben.
2015. szeptemberben vásároltam meg első ingatlanomat (iker ház fél) és szerződtünk, hogy kulcsra kész lesz decemberre. A lakás elkészült, decemberben az utolsó részletet ki is fizettem, használatbavétel megtörtént. Új lakás, kp-re, hitel mentesen. 27%-os áfával vásároltam, de a szerződésben bruttó ár szerepelt.
Van-e bármi lehetőségem, hogy a kedvezményes ÁFA különbözetét visszaigényeljem?
Telek ÁFÁ-t? (szerződésben külön szerepel a telek ára, számlán nem)
Előre is köszönöm válaszát!
Üdvözlettel,
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-07 - 13:58

Kedves Csaba!
A leírtak alapján sajnos sem az 5%-os ÁFA kulcs, sem adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Csaba szerint:

2016-03-08 - 10:16

Tisztelt Szakértő,
köszönöm gyors válaszát.
Tudomásom szerint a telek áfa a 2015 január 1. utáni vásárlásnál visszaigényelhető.
Ez sem helytálló?
Üdvözlettel,
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-08 - 11:44

Kedves Csaba!
A leírtak alapján Ön nem építési telket vásárolt, hanem egy új lakást. Ebben az esetben adó-visszatérítési támogatás igénybevételére információink szerint nincs lehetőség.

Anikó szerint:

2016-03-03 - 08:13

Tisztelt Hitelnet!
Tavalyi évben kezdtünk építkezni, még nem fejeztük be, használatbavétel előtt állunk. Kivitelezővel kötöttünk szerződést az építésre. Szeretném megkérdezni, hogy akkor mi most nem is tudjuk igénybe venni az ÁFA csökkenés összegét? A kivitelező nekünk 27%-os számlákat állított ki.
Köszönöm.
Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-04 - 11:27

Kedves Anikó!
Nem igényelhető a támogatás, ha a következő kivitelezői szerződéssel rendelkeznek: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre kötött szerződés: az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Zoltán szerint:

2016-03-02 - 08:29

Tisztelt hitelnet!
Kérdésemre miszerint: “Meglevő lakástulajdon esetén igényelhető az áfa visszaigénylés” megkaptam a válaszukat. A 16/2016. (II. 10.) kormányrendeletre hivatkoztak.
Melyik pontban találom meg pontosan az erre vonatkozó szabályozást?
Én kerestem, de egyértelműen nem találtam leírva.
Válaszukat köszönöm.
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-02 - 15:51

Kedves Zoltán!
Az említett kormányrendelet tartalmazza az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó feltételeket és mivel a rendelet nem ír lakástulajdonra vonatkozó tiltást, korlátozást, ebből következően nem akadály a meglévő lakástulajdon.

Tímea szerint:

2016-03-01 - 14:22

Tisztelt Szakértő!

A 16/2016 (II.10.) Kormányrendelet 19.§-a egyértelműen kimondja, hogy a kapott CSOK összegét a bekerülési költség megfizetésére kell fordítani, vagyis ha jól értelmezem, az így kapott összeget még vissza kell fordítanom a lakás építésébe, vagyis ekkora összegről még számlát kell benyújtanom a bank felé.
Mi a helyzet az ÁFA visszaigénylésekor kapott összeggel? Azt is vissza kell forgatnom még a házba? Egyes banki ügyintézők szerint igen, viszont a fent nevezett kormányrendelet 70.§-a felsorolja a kormányrendelet azon paragrafusait, melyek az adóvisszatérítésre is vonatkoznak és ez nem tartalmazza a 19.§-t.

Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-01 - 14:30

Kedves Tímea!
A nevezett kormányrendelet 69.§. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy az adó-visszatérítési támogatás a bekerülési költség megfizetéséhez vehető igénybe.

Gabriella szerint:

2016-02-29 - 18:10

Tisztelt Szakértő!
Kérem szépen segítsen az adó visszatérítési támogatás elszámolásában!
Idén elkezdett építkezés, költségvetés 21,5 millió, ebből kb. 20 millióért lesz 27%-os számlánk.
Ebből mennyi az az összeg, amit vissza tudunk igényelni? Mi úgy értelmeztük, hogy a 27% és az 5 % különbözetét vagyis 22 %-ot. Utána érdeklődve azonban más-más véleményt kaptunk! Volt aki 18%-ot mondott stb. Szeretnénk tudni milyen számítási módot alkalmazzuk?
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-01 - 11:38

Kedves Gabriella!
A számlákon feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összege igényelhető vissza, tehát a teljes 27%.

Gabriella szerint:

2016-03-01 - 12:13

Köszönöm a válaszát!
De ez egyáltalán nem így van!!!
Nem a teljes 27% lehet vissza igényelni!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-01 - 14:41

Kedves Gabriella!
A vonatkozó 16/2016. (II. 10.) kormányrendelet 69. § (5) bekezdése alapján: “Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.”
Az ÁFA mértéke: 27%.

Renátó szerint:

2016-02-28 - 23:22

Tisztelt Hitelnet!
Elnézést, hogy még egyszer elküldöm, de valamiért kétszeri alkalommal sem jelent meg amit írtam.
Segítségüket kérném, mivel a bankban sajnos nem tudnak pontos információkat adni és nem szeretnék elesni információ hiányában több millió forinttól.
2011-ben vásároltunk telket és 2012-ben kezdtünk el építkezni egészen mostanáig még nincs befejezve. Kérdésem az lenne az eddig összegyűjtött számlák után vissza tudjuk-e igényelni a különbözetet? A házban van még bőven munka, így a 20 millió forintnyi számlák után járó 4,4 millió forintot fel tudnánk használni! Viszont nem értem, hogyan működik. Beviszem a bankba a számlákat és HA elfogadják megkapom a pénzt, amit utána számlákkal kell igazolnom, hogy még a házra költöttem?
Van egy másik tényező is, miszerint CSOK-os szerződésünk van 2 vállalt gyerekre, de még nem folyósított összegre. Az ÁFA visszatérítésnél is végig kell járnunk ugyanazt mint amit a CSOK-os szerződésnél? Vagyis újra minden papírt be kell szerezni? A tb jogviszony már nem lesz meg. Illetve mivel a külföldi munka beleszámít, ott lesz 4 hónapunk és ha miután hazamentem egyből lesz munkahelyem 2 hónapig, akkor elvileg igen. És ilyenkor a tb igazolja a külföldit is és így egyben lesz meg a 6 hónap vagy a külföldit nekem kell igazolnom?
Ha a visszaigénylés nem működne a további számlák után elvileg csak 5%-ot kell majd fizetnem? Igazából ez sem világos, hogyan működik, mit kell ahhoz tennem? Jelenleg például van egy beltéri ajtó rendelésünk, ami 27% áfát tartalmaz, még nincs róla számlám és ki sincs fizetve, de akkor ezzel a számlával mit kell tennem?
Köszönöm ha megtisztelnek válaszukkal!
Renátó

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-29 - 11:00

Kedves Renátó!
Korábbi kérdéseit megkaptuk, de mivel azóta újabb CSOK módosítás történt, amire vonatkozó pontos tájékoztatást a Nemzetgazdasági Minisztérium még nem adott ki, ezért mi sem tudunk konkrét választ adni Önnek.
A CSOK rendelet újabb módosítása óta a 2015. január 1. után kiállított számlák fogadhatók el, de ezt a honlapunkon található Adó-visszatérítési támogatás tájékoztató anyagban is olvashatta. A hátralévő munkákra a támogatás elvileg igényelhető. Az elfogadott számlák teljes (27%) ÁFA tartama visszaigényelhető. A saját erő, CSOK, adó-visszatérítési támogatás összegének le kell fednie a költségvetés összegét, emiatt elképzelhető, hogy meg kell emelni a költségvetést. Erre a hitelintézet tud választ adni, az ügylet részleteinek ismeretében.
Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez ugyanazoknak a feltételeknek kell megfeleli, mint CSOK igénylésnél. A kérelem benyújtásakor magyarországi társadalombiztosítási jogviszony szükséges, a fennmaradó időszak a külföldi hatóság hivatalos magyar nyelvű fordításával is igazolható. A folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.
Az 5%-os ÁFA kulcs fenti esetben nem érvényesíthető.
További részletes tájékoztatást a NGM tájékoztató megismerése után tudunk adni.

Renátó szerint:

2016-03-03 - 23:32

Tisztelt Hitelnet!
Köszönöm válaszukat!
Akkor ez a módosítás miatt nem sokat tudunk visszaigényelni, mivel szakaszosan építkezünk és 2015. után nincs már sok számlánk. Viszont még van kb. 5 millió forintnyi munka, de ami most jön azt ugyebár nem tudom még igényelni csak utólag. De ha utólag igényelem, nincs már annyi munka, hogy a kapott pénzt a házra fordítsam.
Szóval csak egy kérdés maradt: Van valami értelme ezzel foglalkoznom ön/önök szerint vagy nincs esély, hogy valahogy ebből pénzhez jussak?
Írta a TB jogviszonyt is. Azt értem, de a többi papírt mint például a Tulajdoni lap, energetikai tanúsítvány stb. újra be kell szereznem? A banknál egyszer már meg vannak a CSOK miatt!
Üdvözlettel:
Renátó

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-04 - 10:21

Kedves Renátó!
A CSOK kérelem most is benyújtható, s ha lesz újabb, megfelelő számla annak ÁFA tartalma a még hátralévő munkálatok finanszírozására kérhető. Arról, hogy így mekkora támogatási összeghez juthat hozzá, függ a benyújtott számla összegétől és az akkor még hátralévő munkák értékétől.
Arról, hogy a TB jogviszony igazoláson kívül a további dokumentumokból is újat kell-e benyújtani, az érintett hitelintézet tud Önnek tájékoztatást adni.

Renátó szerint:

2016-03-05 - 00:08

Tisztelt Hitelnet!
CSOK-ot már igényeltünk el is fogadták persze tavaly decemberben, ami még az alacsonyabb összeg volt,,ezért nem értettem miért is kellenek megint ugyanazok a papírok! Azt szeretném még megtudni, létezik-e olyan cég vagy szervezet, aki bizonyos jutalékért elvállalja, hogy segít az igénylés lebonyolításában. Lehet, hogy buta kérdés, de pályázat pénzeket is nagyon sokan így kapnak. Szerintem sokan élnének vele, mert meg mondom őszintén néha nagyon nehéz eligazodni itt a dolgokon.
A bankban is van egy kedves hölgy aki segít, de sokszor van olyan, hogy valamit kérdezek amire elvileg tudom a választ, ő teljesen mást mond, erre én elmagyarázom neki nem úgy van, ő meg lehet magának van igaza, de nem tud mit csinálni.
Telefonon egyébként nem lehet önöket felhívni?
Annyit még megjegyeznék örülök, hogy erre az oldalra találtam! Szerintem nagyon sokan köszönik az önök munkáját!
Jó, hogy vannak!!
Üdv.
Renátó

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-05 - 06:50

Kedves Renátó!
Köszönjük. Irodáink személyes és telefonos elérhetőségét ITT találja.

Zoltán szerint:

2016-02-28 - 11:25

Tisztelt hitelnet!
Családi ház kivitelezésénél (amit nem generálkivitelezővel csináltatunk) áfa visszatérítés akkor is jár, ha van ingatlantulajdonom? Februári törvénymódosításban ezt megváltoztatták? Az eredeti törvény szerint nem járt volna, de több fórumon is olvastam, hogy ezt eltörölték.
Valóban így van?
Hol találom ezt törvényben leírva?
Köszönettel.
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-29 - 11:42

Kedves Zoltán!
A rendeletmódosítás óta az adó-visszatérítési támogatás igénylésnénél valóban nem akadály a meglévő lakástulajdon. Ezt a 16/2016. (II. 10.) kormányrendelet tartalmazza.

Szabika025 szerint:

2016-02-26 - 23:10

Tisztelt szakértő!
Pár napja vettünk egy telket ahol építkezni szeretnénk. Magánszemélytől vásároltuk a telket adásvételi szerződés ügyvédi szignóval. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben milyen számlát nyújtok be az adó-visszatérítés miatt? Vagy csak elég az adásvételi?
Továbbá ezután a vásárolt anyagok és szolgáltatások után saját nevemre szóljanak a számlák vagy házastársam nevére is, aki 50-50% tulajdonos lesz?
Még annyit, hogy ha jól értelmezem folyamatosan kapom a számlákat és viszem a hitelintézetbe, ezek után a kincstár utalja vissza a számlák 27%-át?
Előre is köszönöm válaszát!
U.i: Banki alkalmazottak sok helyen nagyon nincsenek képben. Valaki szerint csak a telek vagy csak a vásárolt anyag után jár az ÁFA visszatérítés, szóval nagy a zavar!

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-27 - 09:00

Kedves Szabika025!
Ha magánszemélytől vásárolták a telket, akkor sajnos nincs lehetőség az adó-visszatérítési támogatás igénybevételére, mert magánszemély nem tud kiállítani visszaigényléshez szükség számlát.
Elég, ha az építkezés során kiállított számlák az Ön nevére szólnak, nem szükséges kettejük nevére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium ugyan még nem adta ki a február 11-től hatályos rendelet kapcsán az adó-visszatérítési támogatás nyújtására vonatkozó tájékoztatóját, de információink szerint az adó-visszatérítési támogatás folyósítása a saját erő beépítését követően, szakaszosan, az adott készültségi foknak megfelelően történik. A készültség legalább 70%-áról kell számlát benyújtani és a számlák ÁFA tartalma folyósítható.
A támogatás igénybevételének feltételeiről ITT olvashat.

Gergely szerint:

2016-02-25 - 16:58

Kedves Szakértő!
Még mindig nem világos előttem, hogy mikor lehet áfa visszatérítéssel (5 millió forintig), és mikor lehet 5%-os áfá-val építkezni.
Ha például:
1) Egy vállalkozóval felépíttetem a házamat szerkezetkészre, majd egy második (vagy több) vállalkozóval elvégeztetem a hátralévő munkákat.
2) Egy generálkivitelezővel felépíttetem a házamat kulcsrakészre. (én ezt szeretném megvalósítani)
Mi a különbség a két megoldás között, azon kívül, hogy az első esetben két vagy több, a második esetben egy vállalkozó szolgáltatását vettem igénybe?
Olvasom az erről szóló írásokat, de úgy látom, hogy a szakemberek véleménye is megoszlik a rendeletek értelmezésében. Pedig ezt nagyon fontos lenne tudni, mielőtt egy vállalkozóval megállapodok és szerződést kötök.
A második megoldás működik? A vállalkozó arról tájékoztatott, hogy igen működik, ő készültségi foknak megfelelően állítja ki majd a 27%-os áfás számlát, ahogy épül a ház, majd a végén egy egyösszegű számlát és én ezeket a számlákat nyújtom be majd a banknak, ahol az áfa visszaigénylést kérelmezem.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Gergely

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-18 - 13:32

Kedves Gergely!
Abban az esetben, ha a lakás felépítésére az építtető magánszemély olyan kivitelezőnek ad megbízást, aki a felépítendő lakóingatlan használatbavételre és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas állapotban való átadását vállalja a megrendelő részére, az a vonatkozó törvény értelmében ingatlanértékesítésnek minősül, ezért az adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe. Ebben az esetben a kedvezményes adókulcs alkalmazandó, vagyis 5%. Ez a gyakorlatban a következőt jelenti: ha Ön fogad egy generál kivitelezőt és az kulcsrakészen elkészíti a kívánt ingatlant, akkor Ön az 5%-os alacsonyabb áfakulcsban részesül. A generál kivitelező által kiállított számlán 5%-os az ÁFA.
Ugyanakkor aki magánépítkezőként saját maga bízza meg a különböző szakembereket, veszi igénybe a különböző szolgáltatásokat (kőműves, ács, festő, stb.) és maga szerzi be a szükséges anyagokat, az a rendelet szerint jogosult legfeljebb 5 millió forintos áfa-visszatérítésre.

Zoltán szerint:

2016-02-24 - 20:52

Kedves Szakértő!
Vettünk egy fél telket egy vállalkozótól, akitől 27% ÁFÁ-s számlát kaptunk, és ugyanazzal a vállalkozóval kötöttünk generálkivitelezési szerződést az ikerházfél építésére. Az építkezés jelenleg 60%-nál tart.
Az lenne a kérdésem, hogy a telekre visszaigényelhetem-e az ÁFA-t? Ha igen, a költségvetésnek minimálisan mennyinek kell lenni, ha a 10 millió Ft-os CSOK-ot is igénybe vesszünk?
Köszönettel,
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-18 - 06:39

Kedves Zoltán!
A leírtak alapján az adó-visszatérítési támogatás csak a telekre vonatkozóan sem igényelhető vissza információink szerint.

Enikő szerint:

2016-02-22 - 12:46

Tisztelt Hitelnet!
A kormányrendelet azt mondja hogy az adó-visszatérítési támogatást a költségekre lehet igénybe venni. Tehát ha már fizettem az építőanyagért, akkor az állam a számlák alapján az áfát visszatéríti nekünk.
A kérelmet a használatbavételi engedély kérelmezés előtt kell leadni. Nem látok a rendeletben olyat, hogy a visszatérített áfának be kell kerülnie az építkezés költségébe. A bankok azzal utasítanak el, hogy 100 százalékos már a ház, hiába nincs használatbavételi engedély, nem jár a támogatás. Nem értem, hogy erre hol utal a rendelet.
Kérném szíves tájékoztatását.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2016-05-30 - 11:45

Kedves Enikő!
A vonatkozó kormányrendelet 69.§ paragrafusa tartalmazza, hogy az adó-visszatérítési támogatás a bekerülési költség megfizetéséhez vehető igénybe.

Miklós szerint:

2016-02-21 - 17:28

Kedves Szakértő!

Csok-ot is ill. Adóvisszateritést is igényelnénk új ház épitésére.Telket vettünk már,két gyermekünk van.Akadálya még valamelyik támogatásnak ha van a nevemen egy lakás.A módositott leirásban a feltételeknél,nem találok erre semilyen utalást.

Köszönettel:
Miklós

Hitelnet szerint:

2016-02-22 - 13:07

Kedves Miklós!

Jelenlen a meglévő lakóingatlan tulajdon nem jelent akadályt sem az építkezésre igényelhető CSOK sem az adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén sem.

Kertész István szerint:

2016-02-22 - 21:30

Kedves szakertő! Több bankban is feltettem a meglevő lakástulajdonra való kérdést,valamint most jöttem a FHB bank miskolci roadshowjáról,ahol egyértelműen azt mondtak illetve a februar 22. Módosítás is kimondja,hogy àfa visszatérítésnél nem lehet az igénylőnek ingatlan a nevèn!Illetve ami még változás volt az előző példájához képest,az a már folyamatban levő építkezések esetére vonatkozó rész.Egy konkrét példára levetitve,ha valakinek folyamatban van az építkezése,és a költségvetést megemeli 90%-os keszültségnèl,akkor a visszatérítés nem csak a hátralévő munkákra,hanem a 2015 január elseje után lévő szamlàk egészének teljes áfájára jogosult.Erröl kérném az állásfoglalásàt!

Hitelnet szerint:

2016-02-23 - 13:45

Kedves István!
Február 11-én megjelent rendelet már nem nevesíti kizáró okként a lakástulajdont, korábban ez problémát jelentett. A másik kérdésére válaszolva idézem: ” Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.” Természetesen Ön is megtekintheti az aktuális Magyar Közlöny számát.

Kertész István szerint:

2016-02-23 - 14:24

Köszönöm válaszát,de mivel több bankban is egymásnak ellentmondó választ kaptam,az Ön véleménye szerint,ha 90%-os a készültségem,és jelen állás szerint 18.5M a költségvetésem,számláim 2015 március óta 13.M forintra rúgnak áfásan,mennyi visszatérítésre vagyok jogosult,és hogy tudnám a mostani visszaigényelhető összeget esetleg még növelni?

Hitelnet szerint:

2016-02-23 - 14:40

Kedves István!
A támogatás mindig csak a hátralévő munkákra igényelhető. Amennyiben a költségvetést elfogadták és 90 5-os készültségi fokot állapítottak meg, akkor már nem nagyon lehet játszani a számokkal. Esetleg egy emelt költségvetést meg lehet próbálni benyújtani…

István szerint:

2016-02-24 - 18:38

Kedves Szakértő!
Jól tudom, hogy az áfa-visszatérítést a csok-tól függetlenül is lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-02 - 22:52

Kedves István!
Az adó-visszatérítési támogatás CSOK igénylés nélkül is igénybe vehető. A jogosultság feltételeit illetően azonban megegyeznek a CSOK jogosultsági feltételeivel.

Katalin szerint:

2016-02-19 - 10:44

Kedves Szakértő!
Az a kérdésem, hogy csak a telekre vonatkozó áfa-visszatérítést igénybe tudom-e venni, ha utána generálkivitelezőt bízok meg kulcsrakész ház építésére (5%-os áfával)?
Köszönöm szépen a választ előre is.

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-18 - 06:34

Kedves Katalin!
Az adó-visszatérítési támogatás a leírtak alapján csak a telekre vonatkozóan nem vehető igénybe.

Tamás szerint:

2016-02-16 - 16:18

Tisztelt Hitelnet!
2015. májusban szerződtünk egy generálkivitelező vállalkozóval, hogy a tulajdonunkban levő telekre egy családi házat felépítsen. A ház gyakorlatilag felépült, használatbavételi engedély nincs még.
A szerződésben a “vállalkozó elvállalja [a családi háznak] tervek szerinti kivitelezését a használatbavételi engedély megszerzésére alkalmas műszaki állapotban”. Az anyagbeszerzésről végig mi gondoskodtunk (ez a szerződésben rögzített kötelességünk volt egyébként).
A kérdésem a többiekéhez hasonlatos – ebben az esetben remélhető-e adó-visszatérítés? Ha a kivitelezési munkákra esetleg nem is, az anyagbeszerzésekre esetleg külön vonatkoztatható-e ez a rész?
Továbbá nem egészen értem, miből következik, hogy a támogatás a még hátralevő munkálatok finanszírozásához használható fel, legalábbis a február 11-i törvényben én nem találtam erre vonatkozó részt. Fel tudna világosítani, hogy miből jön ez a gyakorlat?
Köszönettel:
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-09 - 14:55

Kedves Tamás!
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján nem igényelhető támogatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d)pontja szerinti termékértékesítésre, azaz olyan építési munkák bekerülési költségéhez, ahol az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan kerül átadásra a jogosultnak, még abban az esetben sem, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

Mónika szerint:

2016-02-12 - 13:06

Tisztelt Szakértő!
2014-ben elkezdett és 2015 decemberében elkészült családi ház építésénél, milyen kedvezményeket vehet igénybe az aki felvette a 2 gyerekre a szocpolt és bekerülési költség 40%-ra hitelt? Legalább áfát igényelhet vissza?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-17 - 13:27

Kedves Mónika!
A CSOK és az adó-visszatérítési támogatás új ház építésénél egyaránt a használatbavételi engedély megszerzése előtt igényelhető, annak kiadása után már nincs lehetőség az igénybevételére.

Brigitta szerint:

2016-02-12 - 08:07

Tisztelt Hitelnet!
2014. decemberében vettem egy telket és új ház építésébe kezdtem tavaly, használatbavételi engedély még nincs az összes számla az én nevemre szól. Egy céggel kötöttem szerződést kizárólag a munkafolyamatok ára van benne rögzítve. Egyedülállóként, valamint az előzőekben leírtak alapján igénybe vehetem e az áfa visszatérítést?
Válaszát köszönöm Brigitta

Enikő szerint:

2016-02-11 - 18:57

Tisztelt Szakértő!
2015 nyarán vettünk egy új lakást a párommal, melynek építése akkor folyamatban volt. Júniusban írtuk alá a szerződést, melyben külön összegben is fel van tüntetve az Áfa. A használatbavételi engedély november végén lett meg. A társasház generálkivitelezésben készült. A szerződés szerinti határidőkre a fizetési feltételeket teljesítettük. A hitelügyintézésünk folyamatban van, már csak azzal tartozunk a Beruházónak. Tehát a hitelen kívül minden pénzösszeget 2015-ben fizettünk ki, ugyan számlát nem kaptunk még róla, de elvileg megírták őket!
A kérdésem az lenne, hogy jogosultak vagyunk-e az Áfa visszaigénylésre?!
Köszönettel: Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-12 - 08:42

Kedves Enikő!
Adó-visszatérítési támogatás lakásvásárlás esetén nem vehető igénybe. Ez a támogatás új ház építése esetén érvényesíthető, meghatározott feltételek teljesülése esetén. Erről bővebb leírást ITT talál.

Móni szerint:

2016-02-11 - 13:07

Tisztelt Cím!
Véleményét kérném a következőről. Saját néven lévő telken volt 2006-ban egy építési engedély, ami már lejárt, hatályát vesztette, de az alapján az épület sávalapja elkészült. Most a sávalapra egy teljesen új terv alapján építési engedélyt kérünk, ami a meglévő sávalap miatt továbbépítésnek minősül, de semmilyen formában nem kapcsolódik a korábbi építési engedélyhez. Ön szerint ezen építkezésre jogosultak lehetünk a CSOK-részeként megjelent Adó-visszatérítési támogatásra?
Várom megtisztelő véleményt!
Előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-24 - 17:53

Kedves Móni!
Információink szerint a CSOK csak abban az esetben lesz igényelhető, ha az engedély új lakás építésére szól. Amennyiben továbbépítésre, akkor a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Csaba szerint:

2016-02-04 - 13:49

Tisztelt Szakértők!
Áfa visszatérítési támogatás igényelhető-e belterületi üdülőövezeten létesítendő üdülőépület építésére?
Köszönettel,
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-25 - 21:01

Kedves Csaba!
Adó-visszatérítési támogatás lakóház építése esetén igényelhető, üdülőépület esetén sajnos nem.

István szerint:

2016-02-02 - 11:00

Kedves szakértő!
Akkor az Én előzőekben leírt esetemben is csak az áfa-visszatérítési igény beadása utáni, még hátralevő munkákra vonatkozó számlákra jár a visszatérítés, a tavalyi munkák utáni számlákra nem?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-02 - 12:21

Kedves István!
A tavalyi számlák is elfogadhatók, de lényeges, hogy még legyen hátra akkora értékű elvégzendő munka, mint amennyi az adó-visszatérítési kedvezmény összege.

Ildikó szerint:

2016-02-01 - 21:49

Kedves Szakértő!
Istvánhoz hasonló a kérdésünk.
2013-as építési engedély szerint 2013 őszén kezdtünk el építkezni.A bekerülési költségek 70%-át számlákkal tudjuk igazolni, melyek 2013-2014.évi számlák. Nem szerződtünk generálkivitelezővel. A használatbavételi engedély folyamatban (kéményseprői hozzájárulás hiányzik), a házba már beköltöztünk. Ennek megfelelően tudunk élni az 5 milliós áfa visszaigényléssel? Nem gond, hogy 2013-2014 évi számlákról van szó? Erre vonatkozóan nem találtunk leírást.
Köszönjük a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-02 - 08:26

Kedves Ildikó!
Információink szerint, ha már felépült a ház, akkor nem érvényesíthető az adó-visszatérítési kedvezmény. Az ugyanis a bekerülési költség, vagyis a még hátralévő munkálatok finanszírozásához használható fel, utólag nem nyújtható.

Attila szerint:

2016-02-02 - 14:24

Kedves Ildikó,

Hasonló cipőben járok. Ha még nincs használatbavételi a költségvetést meg kell plusszolni a visszatérítendő összegnyi beruházással (Pl.:+1 napelem rendszer, kerítés térkő stb), és arra már elméletileg visszaigényelhetővé válik az áfa, hiszen a bekerülésre van fordítva a pénz.

Ingrid szerint:

2016-01-31 - 22:30

Tisztelt Szakértő!
Folyamatban lévő építkezésünk van, kb. 90%-os készenléti fokon, még nincs használatbavételi engedélyünk. Szeretnénk kérvényezni az áfa-visszatérítést és a számlák alapján kb. 3,5 millió forintot igényelhetnénk vissza, amit a tetőtér befejezésére, kerítésre, térkövezésre, terasztető építésére szeretnénk felhasználni, viszont a 2014-ben leadott építési engedélyünkben nem tüntettük fel sem a tetőtér beépítést, sem a többi tervünket. Az építési engedély módosításával a tetőteret már bejelentettük, a hitelintézet elfogadta és bevonta a hitelkérvényünkbe, ennek befejezésére talán felhasználhatnánk 1 millió forintot az áfa-visszatérítésünkből.
Kérdésem az lenne, újabb módosítással, ami a terasztetőre, térkövezésre, kerítésre terjedne ki, bővíthetnénk-e az áfa-visszatérítésből felhasználható összeget?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-25 - 14:59

Kedves Ingrid!
A vonatkozó rendelet értelmében építkezésnél a bekerülés költség tartalmazza többek között:
– egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot.
Ez alapján úgy véljük, a terasztetőre és a kerítésre felhasználható, de a térkövezéssel kapcsolatban célszerű lenne a hitelintézettől tájékoztatást kérni.

Kertész István szerint:

2016-02-25 - 15:19

Kedves Ingrid! Hasonló cipőben járunk,nekünk is 90%-os a készültségünk,de több bankban is azt az infót kaptuk,hiába van akár 5M áfánk a számlák alapján,ha a beadott költségvetés alapján csak 2M forint értékű munka van hátra a befejezésig,akkor csak annyi jár vissza!

Ida szerint:

2016-01-30 - 16:38

Tisztelt Szakértő!
Kérdésemet kiegészítem az alábbiakkal. A tetőtér beépítésre 2015 márciusban jogerős építési engedélyünk van. A régi tető teljes elbontásra került, az új tető szerkezete teljesen eltér a régitől. 3 szoba és egy fürdőszoba került kialakításra. A lépcsőház a régi házrészhez toldott helyiségbe került, új bejárattal. Használatbavételi engedély még nincs. A tetőtér nem kerül másik helyrajzi számra. A törvényben nem találok külön rendelkezést a tetőtér beépítésre vonatkozóan, hogy mikor minősül bővítésnek vagy új építésnek. A törvényben csak az új építésű címszó alatti felsorolásban találtam meg, de ott nem írja, hogy külön helyrajzi számon kell lennie a tetőtérnek.
Válaszát köszönöm!
Ida

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-24 - 10:20

Kedves Ida!
A hatályos rendelkezések értelmében tetőtér-beépítés esetén új lakás: tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, újabb lakás ön létre, mely megfelel az alábbi feltételeknek:
– 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
– közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
– egyedi fűtési móddal rendelkezik,
– közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
– közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.
Ezek alapján az Ön által leírt eset nem új lakásépítésnek, hanem bővítésnek minősül.

István szerint:

2016-01-28 - 21:31

Tisztelt Szakértő!
Az lenne a kérdésem, hogy jár-e nekem az ÁFA visszatérítés 2014-es építési engedéllyel rendelkező új építésű 136 nm-es családi ház magánerős építkezés esetén visszamenőleg a 2015-ős számlákra? Használatbavételi engedélyem még nincs, az építkezés most is folyamatban van!

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-29 - 14:34

Kedves István!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy a folyamatban lévő építkezéshez igényelhető az adó-visszatérítési kedvezmény 2015-ös számlák alapján is, ha az egyéb igénylési feltételek is teljesülnek, melyekről IDE kattintva tájékozódhat.

Péter szerint:

2016-01-28 - 20:52

Tisztelt Szakértő!
Folyamatban lévő családi ház építéshez igényelnék CSOK 10+10 millió forintos – meglévő három gyermekkel – konstrukciót, és ebben az esetben meglévő lakóingatlan nem kizáró feltétel. A 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szövegét értelmezve az áfa-visszatérítési támogatásra vonatkozóan viszont már kizáró ok.
Hivatkozott rendelet szerint “(8) Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmét …”
Ezt több pénzintézet úgy értelmezi, hogy aki CSOK-ot igényel, annak azzal egy időben szükséges az áfa-visszatérítési támogatási kérelmet is benyújtania, arra külön/utólag már nem lesz módja.
Kérem ebben szakmai állásfoglalását, mert nem teljesen egyértelmű, hogy itt a “nyújthatja be” kifejezés lehetőséget vagy kizárólagosságot jelent.
Köszönettel:
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-24 - 09:48

Kedves Péter!
A CSOK rendelet februári módosítása adó-visszatérítési támogatás igénybevételénél is eltörölte a lakástulajdonra vonatkozó korlátozást.
Véleményünk szerint a CSOK és adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet egyidejűleg kell benyújtani ugyanazon hitelintézethez.

Ida szerint:

2016-01-28 - 20:02

Tisztelt Szakértő!
2015. júliusban kezdődött építkezés tetőtér beépítés (ami törvény szerint új építménynek minősül) miatt igényeltük az akkor bevezetett Csokot 2 gyerekre. Az építkezés kb. 90 százalékos készültségű. Minden számla megvan a Csok folyósításához. Ön szerint igényelhetjük a most bevezetett adó-visszatérítési támogatást? Több helyen olvastam, hogy a folyamatban lévő építkezéseknél is lehet igényelni. Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-29 - 14:42

Kedves Ida!
Ha valóban önálló lakás kerül kialakításra a tetőtérben minden lakófunkcióval – pl. főzést, étkezést, tisztálkodást, illemhely-használatot lehetővé tevő helyiségek – külön mérőórákkal, külön bejárattal, stb., akkor a folyamatban lévő építkezéshez is igényelhető az adó-visszatérítési kedvezmény. Ha azonban nem önálló lakást alakítanak ki a tetőtérben, hanem a meglévőt bővítik, akkor erre sajnos nincs lehetőség. Az adó-visszatérítési támogatásról további információt ITT talál.

Zoltán szerint:

2016-02-18 - 12:57

2015. 01. 27-én jogerőre emelkedett építési engedély alapján új családi házat építek. Hitelintézettől 2015. 11. 26-án két gyermekre igényeltem CSOK-ot, 2015. december 30-án ebből folyósítás is történt.
Az építkezés jelenleg 90-95%-os készültségi fokban van. Az új rendelet alapján érdeklődtem a hitelintézetnél az ÁFA visszaigényléssel kapcsolatosan. Azt a választ kaptam a Pénzintézettől, hogy nem vagyok jogosult rá, mert a CSOK-ot amikor igényeltem a jogszabály nem tette lehetővé az ÁFA visszaigénylést. A megjelent rendeletet átolvasva nem találtam erre vonatkozó utalást. Az építkezés még folyamatban van ezért nem értem.
Szeretném megtudni, hogy jogosult vagyok-e az ÁFA visszaigénylésre?

Hitelnet.hu szerint:

2016-06-17 - 15:20

Kedves Zoltán!
A hitelintézetektől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a vissza nem térítendő támogatások egyidejűleg igényelhetők, ha tehát korábban igényelt CSOK-ot, akkor a későbbiekben már nincs lehetőség adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtására.

Lujza szerint:

2016-01-27 - 11:41

Tisztelt Szakértő!
Jól értelmezem, hogy ha egy kivitelező céget bíztunk meg, hogy a saját tulajdonú telkünkön építse fel a házunkat, és a szerződésünk bruttó összegben lett rögzítve még 2015.12.23-án, akkor sincs lehetősünk az öt millió forintos ÁFA visszaigénylésére?
A telket magánszemélytől vásároltuk szintén 2015 decemberében, így ha jól tudom, itt sincs mit visszaigényelni.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-27 - 13:00

Kedves Lujza!
A leírtak alapján sajnos nincs lehetőség a termékértékesítésre vonatkozó 27% helyett 5%-os ÁFA igénybevételére és a maximum 5 millió forintos adó-visszatérítés támogatás igénylésére sem.

Lilla szerint:

2016-01-26 - 09:57

Tisztelt Cím!
Tavaly kezdtünk családi ház építésébe, ehhez CSOK-ot igényeltünk meglévő gyermekre, amely egy részét már meg is kaptuk, és fel is használtuk. Van belőle ki nem folyósított rész, a ház majdnem kész, de a használatbevétel tudomásulvételét még nem kértük meg.
Jogosultak vagyunk így is adó-visszatérítési támogatásra, ha minden egyéb feltételnek megfelelünk?
Köszönettel:
Lilla

Hitelnet.hu szerint:

2016-03-07 - 16:43

Kedves Lilla!
Információink szerint az adó-visszatérítési támogatás a hátralévő munkálatok finanszírozásához vehető igénybe. Ha a ház már majdnem kész, akkor nem biztos, hogy ki tudják használni a támogatást. Pontos tájékoztatást ez ügyben az érintett hitelintézet tud adni az ügylet részleteinek ismeretében.

Tamás szerint:

2016-01-25 - 21:03

Tisztelt Hitelnet.hu!
A párommal tavaly decemberben 50-50%-ban vásároltunk egy telket magánszemélytől, majd vállalkozói szerződést kötöttünk egy céggel szintén tavaly decemberben, (részletfizetéssel és bruttóban), hogy felépíti házunkat teljes generálban. Érdeklődöm, hogy ebben az esetben vonatkozik ránk, az adó visszatérítés, illetve, hogy páromnak vagy nekem, vagy esetleg megosztva!? Munkáltatói hitel lesz felvéve, illetve szocpol és ltp. van benne, a többi önerő.
Várom válaszukat.
Üdvözlettel: Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-23 - 15:45

Kedves Tamás!
A leírtak alapján sajnos nem vehető igénybe az adó-visszatérítési támogatás. Erről bővebb leírást ITT talál.

Sándor szerint:

2016-01-25 - 10:58

Tisztelt Cím!
Új lakás építéshez tavaly szeptemberben igényeltük az akkori előírások szerinti CSOK-ot, melynek összege 1.430.000 Ft. Jelenleg mintegy 95%-os készültségen állunk, ezen készültségi fokhoz tartozó támogatást már kiutalta az érintett pénzintézet. December hónapban megkaptuk a használatbavételi engedélyt is, de a CSOK fennmaradó 5%-a még nem került kiutalásra.
Ebben az esetben az adó-visszatérítésre jogosultak vagyunk?
Válaszát köszönöm.
Üdvözlettel:
Sándor

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-23 - 13:58

Kedves Sándor!
A használatbavételi engedély kiadása után már sajnos nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás.

M.-né szerint:

2016-01-24 - 22:36

Tisztelt Hitelnet.hu!
Érdeklődni szeretnék, 2015 év áprilisában vásárolt új lakás esetén vissza lehet-e igényelni az ÁFÁ-t?
Köszönettel: Erzsi

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-23 - 13:30

Kedves Erzsi!
ÁFA visszaigénylésre csak új ház építése esetén van lehetőség, vásárlásnál nincs. Az adó-visszatérítési támogatásról részletes leírást ITT olvashat.

Vera szerint:

2016-01-21 - 19:06

Tisztelt Szakértő!
A kérdésem kicsit összetett.
– 2015-ben eladtuk a 2011-ben vásárolt lakásunkat, és építési vállalkozóval kulcsrakész ház építésébe kezdtünk. Ez a ház kb. 2016. márciusban lesz átadva. A szerződés az alapárat és ÁFA-t külön tartalmazza. A folyamatok sorrendjében fizettünk a vállalkozónak. 1 hátralévő összegünk van csak.
Jár-e nekünk ÁFA visszatérítés, vagy csak az utolsó részletre számolnak 5%-os ÁFA-t?
– Az eladott lakásunk teljes összegét az építkezésbe fektettük, ezáltal az eladásból származó adónk esetleg nem csökkenhet?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-28 - 12:22

Kedves Vera!
Fenti esetben az utolsó részletre 5%-os ÁFA számítandó. Ezen felül ÁFA visszatérítés sajnos nem vehető igénybe.
Adózási kérdésekben a területileg illetékes NAV-hoz kellene fordulni, irodánk ebben nem illetékes.

György szerint:

2016-01-21 - 16:37

Üdvözlet.
Érdeklődni szeretnék, hogy tavaly eladtam a feleségemmel közös ingatlanom, ebből szeptemberben egy telket vásároltunk építkezési szándékkal. Lassan már építési engedéllyel is rendelkezni fogunk. Ennek a teleknek is kérhetjük majd a 22%-át? De nem számlára, hanem magánszemélytől vásároltuk, tehát csak adásvételi szerződés van. Ide szeretnénk építkezni, a számlákat majd az én vagy párom nevére kell-e hogy kérjük, ha mindketten építtetők vagyunk és generálkivitelezőt bízunk meg, aki 27%-os ÁFA tartalommal adja nevünkre a munka elvégzése után és az anyagra, amit mi veszünk meg.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 16:31

Kedves György!
Magánszemélytől történő telekvásárlás esetén az adó-visszatérítési támogatás sajnos nem vehető igénybe.
Generálkivitelezésben történő építkezéshez az adó-visszatérítési támogatás szintén nem igényelhető.
A kivitelező által 2016. január 1. után kiállított számlán 5%-os ÁFA kulcs alkalmazandó.

Zsombor szerint:

2016-01-21 - 15:49

Tisztelt Hitelnet.hu!
Generálkivitelezői szerződéssel építtettünk házat. Az erre irányuló szerződés tavaly kelt, benne százalékos részletfizetésekkel (készültségi fokhoz igazodóan). A szerződés január végén jár le, tavaly év végén fizettük az utolsó részletet, a ház elkészült. A fizetésekhez tartozó számlákat megkaptuk a kivitelezőtől, azok 27 %-os ÁFÁ-val vannak kiállítva. A használatba vételi eljárást még nem indítottuk meg. A cikkből az következik, hogy a mi esetünk ingatlanértékesítésnek minősül a kivitelező szempontjából. Ilyen esetben lehet még tenni valamit az 5%-os áfakulcs alkalmazása érdekében?
Köszönettel.
Zsombor

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 16:23

Kedves Zsolt!
A leírtak alapján véleményünk szerint az 5%-os ÁFA kulcs érvényesítésére nincs lehetőség.

Veronika szerint:

2016-01-21 - 12:57

Tisztelt Hitelnet.hu!
Szeretném megkérdezni, hogy 2013-ban kezdődött bővítésre (tetőtér-beépítés), amire még nincs kérve lakhatási engedély, vissza lehet-e igényelni az eddigi számlák után az áfát?
Köszönettel: Veronika

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-21 - 13:00

Kedves Veronika!
Adó-visszatérítési támogatás igénybevételére bővítés esetén sajnos nincs lehetőség.

Csaba szerint:

2016-01-21 - 12:40

Három gyermekes családként építkezés esetén, az adó-visszatérítési támogatás igénylésekor lehet lakástulajdonunk vagy nem?
A CSOK 3 gyermekes támogatás (10+10) esetén lehet lakás a tulajdonunkban. Viszont ha az adó-visszatérítést is igénylem, akkor nem?
Köszönettel:
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 15:57

Kedves Csaba!
Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételénél – a CSOK rendelet február 11-ei módosításának köszönhetően – nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.

Mária szerint:

2016-01-21 - 12:34

Tisztelt Szakértő!
Segítségüket szeretném kérni a következő kérdésekben:
3 gyermekes családként építkezést tervezünk, jelenleg a telek keresés fázisában tartunk.
Építési telek vételárából is visszaigényelhető az ÁFA, az Áfa visszaigénylés önmagában is lehetséges, vagy csak hitelszerződés esetén? Ha magánszemélytől vesszük, akkor nincs számla, csak adásvételi szerződés. Mi a helyzet lebontandó ház esetén?
Köszönettel: Marcsi

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-22 - 15:55

Kedves Marcsi!
Építési telek árából is visszaigényelhető az ÁFA, ha azt nem magánszemélytől veszik. Adó-visszatérítési támogatás önmagában, hitelfelvétel nélkül is igénybe vehető.
HA bontandó házat vesznek, akkor az építkezéshez igényelhető az adó-visszatérítési támogatás. A további feltételekről ITT tájékozódhat.

Dávid szerint:

2016-01-20 - 22:13

Tisztelt Szakértő!
Az egyik kérdésem:
Pontosan nem értem az alábbi mondatot, ebben kérném segítségét:
Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.
Az építési engedély kiadása előtt, nekem illetve az általam megbízott vállalkozónak már rendelkeznünk kell az építéshez szükséges anyagokról szóló számlákkal? Illetve, hogy az így kapott összeget rá kell-e fordítani az ingatlanra?
A másik kérdésem:
Generálkivitelező esetében ő igénybe veheti-e az áfa-visszaigénylést és így annak összegével csökkentheti-e az építkezés költségét?
Köszönettel:
Dávid

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-09 - 12:46

Kedves Dávid!
Az építési engedély kiadását LEGFELJEBB 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Ez azt jelenti, hogy az azt követően kiállított számlák is elfogadhatók természetesen, de azok, amelyeket az építési engedély kiadása előtt több mint 6 hónappal állítottak ki, nem. (Lehet olyan eset, amikor az építő anyagot már az építési engedély kiadása előtt megvásárolja az igénylő.)
Generálkivitelező esetén az adó-visszatérítési támogatás nem igényelhető. Ebben az esetben a generálkivitelező 5%-os ÁFA kulcsot alkalmaz a vételár meghatározásánál.

Róbert szerint:

2016-01-17 - 21:10

Tisztelt Hitelnet!
A Kivitelező cég (KFT) felszámolás alá került, akit megbíztam a ház építéssel, és kb 50%-os készültségig jutottak.
Az addig kifizetett ütemek után vissza tudom igényelni az áfát? A cég már nem működhet, de még nem került törlésre.
Üdvözlettel, Róbert.

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-21 - 15:01

Kedves Róbert!
Kivitelezői szerződés esetén sajnos nincs lehetőség adó-visszatérítési támogatás igénylésére. Erről bővebb leírást ITT talál.

Krisztina szerint:

2016-01-17 - 02:13

Kedves Szakértő!
Most fogunk építési telket vásárolni, majd házat építeni. Szeretnénk majd igényelni az adó-visszatérítési támogatást. Az olvastam, hogy a telek vásárlásához is járhat támogatás, építési telek vételáráról kiállított számla kell hozzá.
Hát, nem értem. A néni, akitől venni készülünk a telket, biztosan nem tud számlát adni. Ilyenkor mi a teendő? Mit nem értelmezek jól?
Köszönettel: Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-21 - 14:08

Kedves Krisztina!
Az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához csak abban az esetben tudják igénybe venni az adó-visszatérítési támogatást, ha nem magánszemélytől veszik, mivel ő nem tud számlát kiállítani.

Balázs szerint:

2016-01-15 - 08:08

Tisztelt Tanácsadó!
Én azt szeretném megkérdezni, hogy jogosultak lehetünk-e az ÁFA különbözet visszaigénylésére, ha az építkezésünk olyan állapotban van, hogy most fogjuk intézni a használatbavételi engedélyt, viszont minden számlánk 2015-ös dátumú? Ekkor is érvényes az utolsó bekezdésben leírt információ, hogy a használatbavételt megelőző legfeljebb 6 hónaposnak kell lenniük a számláknak?
Köszönettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-29 - 15:00

Kedves Balázs!
Információink szerint az ÁFA visszatérítés összege a költségvetésben szereplő, még hátralévő munkálatok finanszírozásához vehető igénybe. Az NGM erre vonatkozó tájékoztatója azonban még nem ismert.
A számláknak 2015. január elsejei vagy azt követő dátumúnak kell lenni.

Ágnes szerint:

2016-01-14 - 14:53

Érdeklődnék, hogy lehet-e igényelni CSOK-ot és ÁFA-visszatérítést is egyszerre? Mindkét helyre tulajdonképpen ugyanazokat a számlákat kell bemutatni, tehát fénymásolatot is elfogadnak?
Illetve ha a számlák a házastársam nevére és az én nevemre is szólnak, akkor az igénylést is egyszerre kettőnk nevében kell benyújtani?
Válaszukat köszönöm!
Ágnes

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-20 - 12:54

Kedves Ágnes!
CSOK és adó-visszatérítési támogatás egyszerre is igényelhető. Ugyanazok a számlák mindkét esetben elfogadhatók. A támogatásra együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak.

Lujza szerint:

2016-01-13 - 17:53

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődni szeretnék, hogy új ház építésekor az 5 millió forintos ÁFA visszaigénylés lehetőségét kik tudják kihasználni majd? Csak a három, illetve több gyerekesek, vagy akár már a két gyermekesek is? Van esetleg valami információ, hogy hogyan működik majd a visszaigénylés? Gondolok itt arra, hogy csak egy összegben – úgy mint az SZJA-nál – csak következő évben tudjuk majd visszaigényelni, vagy ahogy van számla az építkezés előrehaladtával folyamatában is visszaigényelhető az ÁFA összeg?
Köszönettel:
Lujza

Hitelnet.hu szerint:

2016-01-13 - 18:01

Kedves Lujza!
Az adó-visszatérítési támogatásra a kétgyermekes csalások is jogosultak lehetnek új ház építése esetén, illetve az építési telek vételárából is visszaigényelhető.
Az adó-visszatérítési támogatás folyósítása szakaszosan, készültségi foknak megfelelően történik. A támogatásról további részleteket fenti bejegyzésünkben olvashat.

János szerint:

2016-01-13 - 16:48

Tisztelettel!
Igényelhetem az adó visszatérítési támogatást abban az esetben, ha a településen nincs csatornahálózat?
Ez lehet kizáró ok?

Hitelnet.hu szerint:

2016-02-20 - 08:17

Kedves János!
Az adó-visszatérítési támogatás igénylésénél nem kizáró ok, ha az adott településen nincsen csatornahálózat, bármilyen szabályszerű szennyvíztárolási- és tisztítási mód elfogadható.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA