ÁFA visszatérítési támogatás 2020-ban

Mely esetben vehető igénybe adó-visszatérítési támogatás?

Az adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől a korábbi formában kizárólag preferált kistelepülésen vehető igénybe. A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A kedvezményt preferált kistelepülésen történő új lakásépítés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Ezen túlmenően adó-visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tehát csak abban az esetben minősül új lakásnak a tetőtér beépítésével vagy az emeletráépítéssel létrehozott lakás, amennyiben legalább kettő, új önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre a tetőtérben vagy az új épületszinten.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az adó-visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési, valamint bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az adó visszatérítési támogatás mértéke

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

A támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakásépítés esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Új lakásépítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 5.§ szerint) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 5. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők adó-visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

FONTOS! Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél 5%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2020. március 23. hétfő

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Zita szerint:

2020-08-01 - 10:16

Tisztelt Hitelnet!

Preferàlt kistelepülésen lévő építkezés esetén – amennyiben minden más feltételnek megfelelek – igényelhető egyedülállóként is a visszaigényelhető 5 millió ÁFA? (új lakóház építés előreláthatólag 32 milliós költségvetéssel).
Köszönettel,

Zita

Hitelnet szerint:

2020-08-03 - 10:29

Kedves Zita!
A leírtak alapján visszaigényelhető lehet az ÁFA. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ÁFA visszatérítési támogatás ügyintézést!

Dániel szerint:

2020-07-27 - 10:51

Kedves Szakértő!
Kérdésem az lenne, hogy preferált településen új ház építése esetén igénybe vehető-e egyidejűleg a CSOK támogatás (2 gyerek esetén 2.6m Ft) és az ÁFA visszatérítés (max 5m Ft).
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Dániel

Hitelnet szerint:

2020-07-27 - 11:00

Kedves Dániel!
Igényelhetik a CSOK-ot új ház építésére, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. Erről bővebben IDE kattintva olvashat. ÁFA visszatérítés szintén igényelhető lehet, mivel preferált településen épül a lakóház. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Rozó szerint:

2020-07-24 - 08:50

Üdvözlöm!
Mi most vagyunk egy új lakás vásárlásában 10 M CSOK + 15 M CSOK hitel az ingatlan értéke 27.500.000 Ft a 2.750.000 az önerő, ebben az esetben van e lehetőség az áfa visszatérítésre és ennek mennyi az értéke?

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-29 - 11:18

Kedves Rozó!
ÁFA visszatérítésra új lakás vásárlása esetén nincs lehetőség. A támogatás csak új lakás építése esetén érvényesíthető.

Gábor szerint:

2020-07-21 - 09:39

Tisztelt Hitelnet,

először is köszönöm munkájukat, mely általkönnyebb eligazodni a különböző pénzügyi területeken. Érdeklődni szeretnék, hogy preferált kistelepülésen vállalkozó (Bt., Kft.) által kivitelezett és a vállalkozás tulajdonában lévő, eladásra kínált lakóépület vásárlása esetén megfelelve az egyéb kritériumoknak igénybe vehető – e az 5 millió forint ÁFA visszatérítés?

Hitelnet szerint:

2020-07-21 - 10:55

Kedves Gábor!
A támogatás csak lakásépítés esetén vehető igénye, lakásvásárlás esetén nem. Az Ön esetében nem építésről van szó, hiszen adásvételi szerződéssel vásárolja meg a célingatlant. Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás igénylésének lehetősége nem merül fel.

Bea szerint:

2020-07-16 - 17:32

Tisztelt Szakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy ha a bekerülési költség 70 %-ról már leadtam a számlát, akkor utána még adhatok le? Igényelhetek még vissza Áfát? Még nincs meg a lakhatási engedélyünk, pár hét. Köszönöm!

Hitelnet szerint:

2020-07-17 - 12:24

Kedves Bea!
Az építkezésből még hátralevő munkálatok finanszírozására adhat még le számlát. Bővebb információt az érintett bankban kérhet.

Petronella szerint:

2020-07-09 - 21:46

Üdvözlöm!
MKB Banknál igénybe vettem 5+5 milliót lakásvásárlásra és korszerűsítési, preferált kistelepülésen. Szeretném visszaigényelni az áfát, de ennél a banknál nem lehet. Még nem kezdtük el a korszerűsitést.
Mit tehetek? Egy másik banknál kezdjek előlről mindent? Technikailag hogy oldható meg, hogy ugyanazokat a számlákat két helyre is le kell adni!? Újra fizetnem kell értékbecslőt, stb?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-15 - 10:13

Kedves Petronella!
A falusi CSOK és ÁFA visszatérítés egyidejűleg igényelhető. Véleményünk szerint adott esetben nincs lehetőség ÁFA támogatás igénybevételére.

Erika szerint:

2020-07-06 - 21:15

Üdv.
Múlt héten 10 M ft babavárót igenyeltünk X hitelintézettől. Jövőre 2 gyerek után CSOK-ot (2.6 M ft) szeretnénk igényelni 10 M ft-os hitellel.
A munkálatok kb aug. elején kezdődnek, tereprendezés, alap ásása és elkészítése.
Preferált településen új házat építünk. Kb 2 év alatt szeretnénk felépíteni.
Kb 30 M Ft-ba kerul. Ez a bekerülési költség, gomdolom.
Akkor ennek a 70%-ának (kb 21 M ft) a 27%-os Áfából (5.6 M ft) 5 M ft igényelhető vissza?
Jól értelmezem?
Vagy nagyon nem?
Köszönöm szépen előre is válaszukat!

Hitelnet szerint:

2020-07-07 - 13:32

Kedves Erika!
A leírtak alapján működhet az Áfa visszatérítési támogatás. A számlákat és az adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén közvetlenül a hitelintézetekhez fordulhat. A benyújtott és hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Mivel a támogatás folyósítása utólag, készültségi foknak megfelelően történik, ezért minden részfolyósítás előtt a műszaki szakértő által igazolt készültségnek megfelelő összeg 70%-áról kell számlát benyújtani. A visszatérítési támogatás maximum 5 M Ft lehet. A támogatás 2022. június 30-ig igényelhető.

Tivadar szerint:

2020-07-02 - 18:24

Tisztelt Szakértő,
Az lenne a kérdésem, hogy az 5 millió forintos adó visszatérítést generálkivitelezővel kötött szerződés esetében is igénybe lehet venni, vagy ez kizáró tényező? Természetesen ha a kiállított számlák a saját nevemen vannak.

Előre is köszönöm szépen!

Üdvözlettel, Tivadar

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-03 - 11:32

Kedves Tivadar!
A generálkivitelezővel kötött szerződés nem zárja ki az ÁFA jogosultságot.

Bea szerint:

2020-06-30 - 09:28

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném kérdezni, hogy a bevallott önerőnek van-e köze az Áfa visszaigényléshez. Én azt tudom, hogy csak a bekerülési költség 70%-át kell figyelembe venni. Hitelt nem vettem fel, csak az ÁFÁ-t szeretném visszakapni.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-03 - 12:20

Kedves Bea!
A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át szükséges számlával igazolni.

Adrienn szerint:

2020-06-29 - 06:26

Jó napot kívánok!
Saját tulajdonú családi házon telepítettek napelemes rendszert, MFB támogatással. (10% önrész, 90% pedig 20 éves részletfizetés).
A kérdésem az lenne, hogy igénybe vehető-e az ÁFA-visszaigénylés? Hogyan? Milyen feltételekkel? Hol kapok részletes tájékoztatást a feltételekről? Preferált Somogy megyei kistelepülés.
Válaszukat előre is köszönöm: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-29 - 11:12

Kedves Adrienn!
Már megvalósult beruházás esetén nincs lehetőség ÁFA visszatérítés igénybevételére. Napelemes rendszer csak akkor lett volna finanszírozható a támogatással, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi.

Martina szerint:

2020-06-26 - 05:08

Tisztelt Szakértő!
A kérdésem az, hogy az 5 millió forintban maximalizált Áfa visszaigénylés lehetséges-e könnyűszerkezetes ház építtetése esetén. A jelenlegi jogszabályok alapján termékértékesítésnek minősül vagy erre már nem kell tekintettel lenni? Vegyes információkat olvastam erről és szeretnék biztosat tudni!
Válaszát megköszönve üdvözlettel Martina

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-29 - 12:31

Kedves Martina!
ÁFA visszaigényelhető könnyűszerkezetes ingatlan esetében is. A termékértékesítésre vonatkozó korábbi korlátozás megszűnt. ÁFA visszatérítés azonban jelenleg csak preferált településen épülő ház esetében érhető el. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

László szerint:

2020-06-23 - 13:48

Tisztelt Szakértő!
2017-ben kezdtük el az építkezést, (csok 3 gyermekre, támogatott hitel, áfa visszaigénylés), a költségvetésünk kalkulált ÁFA összege akkor 4M Ft volt, amit a számlák után visszakaptunk. A ház költsége magasabb lett, így több áfás számlánk van, mint a 4M Ft. Itthon vannak a számlák, szerettük volna a fennmaradó áfát is visszaigényelni, ami ugye 5 millióig belefér, de azt a választ kaptuk, hogy a költségvetésben a 4M Ft-ot írtuk be,e zért nem jár a többi áfa vissza, amivel az 5M Ft-ot el is érnénk.
Szeretném megtudni, hogy helyesen jártak-e el a bankban, vagy talán utólag ezekkel a számlákkal még tudunk-e visszaigényelni áfát. Ráadásul a ház külső befejezéséhez tartozó számlákról van szó. Szigetelés, színezés, stb. számlák, tehát nem felesleges dolgokra költöttünk.
Várom válaszát:
László

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-25 - 11:04

Kedves László!
Véleményünk szerint a bank helyesen járt el, mert az ÁFA visszatérítés összege valóban nem haladhatja meg a költségvetés szerinti összeget. Visszamenőlegesen ezen már sajnos nem lehet változtatni.

István szerint:

2020-06-22 - 18:03

Tisztelt Ügyintéző!
Mi hitelt nem akarunk felvenni, 70 évesek vagyunk. Hova kell forduljunk, ha igénybe szeretnénk venni az áfa visszatérítési kedvezményt?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-23 - 08:38

Kedves István!
ÁFA visszatérítési kérelem ügyében közvetlenül a hitelintézetekhez fordulhatnak.

Erika szerint:

2020-06-14 - 13:03

Kérdésem a következő lenne!
2019.12.07.-én kötöttük meg a falusi csok-ot bővítésre 5 milliót, már folyósítottak kb. 3 milliót.
ÁFA visszaigénylés ilyen esetben esetleg hogyan lehetséges?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-15 - 11:45

Kedves Erika!
Az ÁFA visszatérítésre a leírtak alapján már sajnos nincs lehetőségük, mivel a támogatásból részfolyósítás történt.

Zoltán szerint:

2020-06-11 - 19:57

T. Cím,
Sajnos a fentiekből nem derült ki számomra, hogy a számlák 70%-ának ÁFÁ-s számlának kell-e lennie, vagy elég-e az, hogy a számlák egy része ÁFÁ-s, amelyeknek ÁFA tartalma eléri az 5 millió forintot?
(Pl.: ÁFA mentes egyéni vállalkozó által kiállított számlák is beletartozhatnak a 70%-os igazolandó számlákba?)
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdv.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-15 - 12:32

Kedves Zoltán!
Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételéhez szükséges számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os és az általános forgalmi adó mentesen kiállított, támogatott személy nevére szóló számlák fogadhatók el. A márciusi rendeletmódosítás csak az 5%-os ÁFA tartalmú számlák elfogadását tiltja jelenleg is. Bővebb információt erről IDE kattintva olvashat.

Norbert szerint:

2020-06-11 - 05:09

Üdv!
Építési adókedvezmény bármelyik bankba igényelhető?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-11 - 13:55

Kedves Norbert!
Az adó-visszatérítési támogatás nem érhető el minden hitelintézetnél.

Gábor szerint:

2020-06-03 - 19:35

Tisztelt hitelnet,
Lenne pár kérdésem az 5 millió visszaigényléssel kapcsolatban.
Most készülünk házat építeni. A építkezés befejezése előtt vagy után kell benyújtanom a számlákat? Hol tudom benyújtani az igényemet? Ha a telekről nincs számlám, elég az adásvételi szerződés?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 10:53

Kedves Gábor!
Az ÁFA-visszatérítésre vonatkozó kérelmet célszerű már az építkezés elején benyújtani, mert a támogatás az építkezésből még hátralevő munkálatok finanszírozására használható fel. A kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be. Adásvételi szerződés nem helyettesíti a számlát.

Norbert szerint:

2020-06-02 - 06:20

Kicsit szeretnék részletesebb tájékoztatást kérni önöktől. Akkor ha jól értelmezem nem kell házasnak lenni és gyereknek meglenni ahhoz, hogy igényeljem az adó- visszatérítést. Sajnos két bankba is azt mondták, hogy csak csok-kal együtt lehetséges. Sajnos még nem vagyunk házasok, de az építkezést elkezdtük. Nem szeretnék támogatást igényelni, csak az adó- visszatérítést. De előtte több helyen ezt olvastam, hogy preferált településen bárki igényelheti.
Nagyon köszönöm előre is a segítségüket.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-04 - 14:20

Kedves Norbert!
Az adó-visszatérítés támogatás önmagában is igényelhető preferált településen.

Zsolt szerint:

2020-05-29 - 21:00

Szeretném megkérdezni, hogy meglévő családi házra építendő napelemrendszernél, melynek cég a kivitelezője, a fenti esetben az ÁFA visszaigényelhető-e?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-23 - 09:53

Kedves Zsolt!
Fenti esetben, amennyiben minden jogosultsági feltétel fennáll, van lehetőség ÁFA visszaigénylésre.

Norbert szerint:

2020-05-28 - 14:01

Üdv!
Preferált kistelepülésen új lakóház építéshez lehet igényelni adó- visszatérítést úgy, hogy még nem vagyunk házasok?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 14:02

Kedves Norbert!
Az adó-visszatérítési támogatásnak nem feltétele a házastársi kapcsolat.

János szerint:

2020-05-28 - 13:47

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy hamar elkezdtem a korszerűsítést, felújítást, de a korszerűsítéssel együtt nem volt beadva az áfa igénylése.
Utólag igénybe lehet venni? És ha igen, hogy?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 14:07

Kedves János!
Visszamenőlegesen már sajnos nincs lehetőség az igénybevételre.

Sándor szerint:

2020-05-28 - 08:39

Tisztelt Hitelnet!
Házunk vásárlásakor két gyermekre igénybe vettük a CSOK-ot. 2019-ben kazánt cseréltettünk, idén szeretnénk tetőt cseréltetni, szintén önerőből. Kérdésem a következő lenne. Esetünkbe visszaigényelhető-e az elvégzett munkálatok számlái után az áfa összege? Amennyiben igen, ezt hol tudjuk kezdeményezni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 11:19

Kedves Sándor!
Igényelhető az ÁFA visszatérítés, amennyiben az ingatlan preferált településen található. A preferált települések listáját ITT találja. Fontos azonban, hogy a támogatás iránti kérelmet még a munkálatok megkezdése előtt benyújtsák a hitelintézethez.

Mariann szerint:

2020-05-28 - 06:22

Kérdésem az lenne, ha egy Kft új lakást vásárol, melyet bérbeadás céljából vesz, amit rendszeresen számlásan bérbe kíván adni, a beszerzés áfáját visszaigényelheti-e?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Mariann

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-28 - 11:49

Kedves Mariann!
A céges ingatlanvásárlással összefüggő ÁFA kérdés nem azonos a preferált településen új lakás építésére igényelhető adó-visszatérítési támogatással. Így a feltett kérdésben a kérdésben irodánk nem illetékes.

Laura szerint:

2020-05-22 - 13:13

Tisztelt Szakértő!
Lassan a házbővítés végére járunk. Az e-naplónk még nincs lezárva, hatósági bizonyítványunk még nincs.
Szeretném megkérdezni, hogy igényelhetjük még az áfa támogatást?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-26 - 10:07

Kedves Laura!
Bővítés esetén az ÁFA visszatérítési kizárólag falusi CSOK által preferált településeken igényelhető, de csak az értékbecslő helyszíni szemléjekor még hátralévő munkálatokra.

István szerint:

2020-05-18 - 22:18

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék egypár kérdést feltenni a falusi ÁFA (korszerűsítésre) visszaigényléssel kapcsolatban.
1. A konyhafelújítás a konyhabútor cseréjét is jelenti?
2. A jelenleg zajló munkálatokra is igényelhető?
3. Ha CSOK-kal együtt igényeljük és később jön 2. baba, akkor tudunk a 2. babára CSOK-ot igényelni?
4. Mit jelent, hogy a bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el? Nekem már folyamatban van a korszerűsítés mikortól kell számolni ha most igényelem vissza az ÁFÁ-t? Vagy 2018. jan. 1.-től kiállított számla is elfogadott?

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-30 - 14:09

Kedves István!
A konyhabútor csere nem finanszírozható a támogatásból.
A kérelem benyújtásakor és az értékbecslő helyszíni szemléjkekor még hátralévő munkálatokra használható fel.
ÁFA visszatérítés esetén információink szerint a 2018. január 1-től kiállított számlák is elfogadhatók.

Andrea szerint:

2020-05-18 - 14:58

Tisztelt Cég!
Aki nem vállal gyereket és nincs is gyereke, de új házat épít, az nem veheti igénybe az áfa visszatérítést?
Köszönettel
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 16:17

Kedves Andrea!
Új ház építéséhez – kizárólag preferált településen – igényelhető az ÁFA visszatérítés gyermektől függetlenül is.

Renáta szerint:

2020-05-13 - 06:41

Tisztelt Hitelnet!
Preferált területén építünk új ingatlant, az áfa visszaigényelhető. A kérdésem az lenne, hogy a számlákat egy cég is kiállíthatja, vagy ebben az esetben is generálkivitelezésnek minősül és nem tudunk áfát visszaigényelni.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-13 - 15:05

Kedves Renáta!
A jogosultsághoz megfelelő az is, ha a számlákat egy cég állítja ki.

Tamás szerint:

2020-05-11 - 21:14

Üdvözlöm.
Most szeretném falusi csokra a házamat felújítani, korszerűsíteni. Erre számomra adott az 5 millió forint. Egy kivitelező céggel csináltatok mindent. Ez kb. 5 millió forint lesz áfával együtt. Ebből visszaigényelni az áfát hogy tudom és meg is maradhat a zsebembe, úgy értem azt visszautalják nekem és azt nem kell visszafordítanom más munkálatokba?
Köszönöm várom válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-12 - 15:03

Kedves Tamás!
A támogatási kérelmet még a munkálatok megkezdése előtt be kell nyújtani. Ehhez szükséges a munkálatokat tartalmazó költségvetés. Ha ez 5M Ft-ról fog szólni és a teljes összeget 27% ÁFA tartalmú számlával fogja igazolni, akkor ennek megfelelően a számla ÁFA tartalma – jelen esetben 1.060.000 Ft – igényelhető adó-visszatérítési támogatásként. Ennek folyósítása készültségi foknak megfelelően, az önerő beépítését követően történik. A támogatási kérelemben úgy kell feltüntetni, hogy 3.940.000 Ft az önerő, 1.060.000 Ft pedig az ÁFA visszatérítés összege.
További információt ezzel kapcsolatban IDE kattintva olvashat.

Anikó szerint:

2020-05-10 - 21:17

Üdvözlöm Hitelnet!
Preferált telepelülésen lévő ingatlan korszerűsítésére áfa visszaigénylést szeretnénk. Kérdezném, hogy központi fűtéssel már rendelkezünk, napelem és klíma után igényelhető áfa visszatérítés?
Üdvözlettel: Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-23 - 09:58

Kedves Anikó!
Önmagában napelem és klíma kialakítására csak akkor igényelhető a támogatás, ha azok a központi fűtési rendszer részét képezik. Erről bővebb információt ITT olvashat.

János szerint:

2020-05-10 - 20:39

Tisztelt Szakértő!
Falusi Áfát szeretném visszaigényelni. A meglévő központi fűtésem (már korszerű), mellé villanykazánt + napelemet szeretnék. Az előírás: központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ide értve a megújuló energiaforrások alkalmazását.
A kérdésem az, hogy így is igényelhetem az ÁFÁ-t?
Köszönettel: János

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-23 - 09:59

Kedves János!
Napelem kialakításra csak akkor igényelhető a támogatás, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi. Minderről bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Tamás szerint:

2020-05-10 - 15:16

Tisztelt Cím!
Az költségvetés kiállítása után megváltoztak, emelkedtek az anyagárak. A tényleges számlák összege nem egyezik meg a költségvetés összegével. A visszautalásnál probléma, vagy csak a 70% és 1 300 000 Ft a lényeg két gyerek esetén?
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-12 - 16:38

Kedves Tamás!
Minden esetben a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Az nem probléma, ha a számla összege némileg eltér a költségvetésben megadott tételtől.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA