ÁFA visszatérítési támogatás 2022, feltételek

Az ÁFA visszatérítési támogatás 2021. január elsejétől már nem csak preferált kistelepülésen vehető igénybe! Az adó-visszatérítési támogatás több fajtája érhető el januártól.

ÁFA visszatérítés támogatás

Mely esetben vehető igénybe ÁFA visszatérítési támogatás?

2021. január elsejétől érvényes szabályozás

 1. Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig
 2. Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik
 3. Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Új, nem generálkivitelezéssel megvalósuló lakás építése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

A kedvezményt új lakás építés esetén igényelheti:

 • a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, kizárólag a 27%-os, általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén 5% ÁFA igényelhető vissza, amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik

A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető ÁFA visszatérítési támogatást igényelhet.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, ebben az esetben kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Falusi CSOK által preferált kistelepülésen lakás/lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák visszaigénylése maximum 5M Ft-ig

Az ÁFA visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen az alábbi lakáscélra igényelhető:

 • a falusi CSOK szerinti lakás/lakóépület bővítési és/vagy korszerűsítési célok hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségének megfizetéséhez

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás ebben az esetben kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

A támogatás 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

Mi minősül új lakásnak?

Új lakásépítés fogalma:

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

b) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

c) egyedi fűtési móddal rendelkezik,

d) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Új lakásépítésnek minősül továbbá: a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a támogatást az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség új lakásépítés esetén: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

j) a tetőtér-beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás biztonságos megközelítését biztosító lépcső

k) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési helyszínre történő adaptálásához kapcsolódó tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség).

Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa, illetve az építési tevékenységet végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakásvásárlás fogalma:

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Lakás/lakóépület fogalma bővítés, korszerűsítés esetén:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A fűtés szempontjából a központi fűtéssel, vagy távfűtéssel rendelkező lakások is megfelelőek.

Korszerűsítés esetén a támogatott ingatlan vonatkozásában elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a lakás 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel – rendelkezik, és a támogatást igénylő vállalja, hogy a lakásvásárlással egybekötötten, vagy a meglévő lakás korszerűsítési munkáinak eredményeképpen teljesíteni fogja a lakásra vonatkozóan elvárt minimum követelményeket.

Bekerülési költség korszerűsítés esetén:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítési munkálatokat a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre a 16/2016. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontja szerinti új lakás.

Bővítés fogalma:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Bekerülési költség bővítés esetén: a ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyat nem tartalmazó alábbi költség:

a) a bővítés érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát és központi berendezéseinek építési költsége -,

b) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) a bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

d) a bővítés megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek.

A bővítési munkálatokat a támogatás alapját képező bővítési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés megkezdésétől számított öt éven belül kell teljesíteni.

Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Az igényelés határideje

Az ÁFA visszatérítési támogatás a telek vételárához, valamint a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő építési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az ÁFA visszatérítési támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő, még hátralévő bővítési/korszerűsítési bekerülési költségek finanszírozásához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a meglévő lakás bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bővítési és/vagy korszerűsítési munkálatok befejezését, illetve – engedély köteles építés, bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől.

Az aÁFA visszatérítési támogatás újépítésű lakás vásárlása vagy generálkivitelezéssel megvalósuló új lakásépítés esetén – amennyiben a finanszírozáshoz CSOK is kapcsolódik – legfeljebb egy alkalommal, kizárólag az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

Az áfa visszatérítési támogatás mértéke

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyszínéül szolgáló építési telek, valamint az építéshez, bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

Az ÁFA visszatérítési támogatás összege – CSOK-kal történő új lakásvásárlás-, illetve építés esetén – megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével.

Az ÁFA visszatérítés támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,
 • az építkezés, bővítés, korszerűsítés bekerülési költségre jutó részét készültségi foknak megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára akkor, ha a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket már felhasználták.
 • összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban

 • Új lakás esetén:

Kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az új lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott új lakás esetén lépcső kialakítására a támogatás abban az esetben is felhasználható, ha a lépcső

a) az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak nem az igénylő kizárólagos, hanem a tulajdonostársak közös használatába tartozó részében, vagy

b) társasháztulajdon esetében annak közös tulajdonban álló épületrészében

található.

 • Lakásbővítés, korszerűsítés esetén:

Az igénylőnek – házastárssal, élettárssal történő igénylés esetén az igénylőknek együttesen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Fenti feltétel hiányában is igényelhető a támogatás, ha a kedvezménnyel érintett lakás tekintetében a fenti feltétel az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.

TB jogviszonyra vonatkozó előírás

Újépítésű lakáshoz igényelt ÁFA visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6.§ szerint) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül  – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –:

 • a Tbj. 6.§-a alapján a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Bővítéshez, korszerűsítéshez igényelt adó-visszatérítés támogatás esetén:

Az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy

az ÁFA visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a magyar társadalombiztosítási rendszerben (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan –

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben (Tbj. 6. §-a szerint) biztosítottként szerepel,
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősü

TB jogviszonyra vonatkozó közös szabályok adó-visszatérítési támogatás esetén:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Az állami adóhatóság ezen kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az adó-visszatérítési támogatást igénylő:

 • ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személy.

Kizáró tényezők ÁFA visszatérítési támogatás igénylésénél

Nem igényelhető a kedvezmény:

 • a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.
 • Az igénylők bármelyike az állami adóhatóságnál nyilvántartott 5.000 Ft-ot meghaladó köztartozással rendelkezik
 • az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte
 • Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

További jogosultsági feltételek

 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A támogatott személyeknek az utolsó részfolyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a támogatott lakásban kell lakniuk.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az állam javára szóló jelzálog ranghelyét csak a támogatással épített/bővített/korszerűsített lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.

Magyar állampolgáron kívül az alábbi személyek igényelhetnek adó-visszatérítési támogatást:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el

Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Támogatott ingatlan, mint egyéni vállalkozás és gazdasági társaság székhelye

A támogatási kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a támogatással érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben az adó-visszatérítési támogatás is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult falusi CSOK kedvezményre, a kamattámogatott kölcsönre és az adó-visszatérítési támogatásra.

Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70 %-áról, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Újépítésű lakás vásárlása esetén a támogatott személy az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a hitelintézet részére bemutatja.
 • Bővítés, korszerűsítés esetén a bővítési, korszerűsítési munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Lakásépítést/ővítést/korszerűsítést igazoló számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

ÁFA-visszatérítési támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • A meglévő számlák felhasználhatók ÁFA visszatérítésnél?
  Tisztelt Szakértő! Az alábbi feltételekkel szeretnénk férjemmel építkezni: 2020. 09-ben vettünk egy telket készpénzre, magánszemélytől, az én nevemre. A telken egy romos ház állt, melyet 2021.02-ben lebontattunk, a telket átminősítettük…További részletek
 • Kétszer utasította el az OTP az áfa visszaigénylésünket eltérő indokkal. Mit tehetünk?
  Üdvözlöm! Egy generálkivitelező majdnem szerkezetkész állapotig jutott el házunk építésénél, majd lelépett a pénzükkel. Adott 5%-os számlát az átvett pénzről. Az OTP első körben azt mondta, hogy a fennmaradó részre…További részletek
 • Milyen dátumú számlák fogadhatók el a 27%-os ÁFA visszaigénylésekor építkezés esetén?
  Tisztelt Hölgyem/Uram, Azért írok önöknek, mert mai napon a következő dolgot hallottam egy siófoki OTP Bankban egy ügyintézőtől. Tehát mi már az építkezés folyamatában vagyunk, a ház fő falai állnak…További részletek
 • Túlkészültség esetén nem jár az 5M Ft ÁFA visszatérítés?
  Kedves Hitelnet! 2020 áprilisában kezdtem az építkezést nem generálkivitelezéssel és 2020 decemberében írtuk alá CSOK-ot. Ugye akkor ÁFA visszatérítésről még nem volt szó. 25 milliós költségvetést fogadtak el! 2021. januárban…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  2.1K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Vásároltam egy zártkerti ingatlant, amelyen van egy felújítandó ház. A felújítást követően oda szeretnék költözni, életvitelszerűen laknék ott. Egyéni vállalkozásom is van, és Kft-m is, mindkettő telephelye a vásárolt ingatlan lenne.
  Egyedül költöznék, nem vagyok jogosult CSOK-ra.
  Ez esetben igénybe tudok-e venni bármilyen támogatási lehetőséget?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Kistelepülésen építkezem. Saját erőből, csok, hitel nélkül. A ház készültsége kb. 80 százalékos. Mindenhonnan elküldtek eddig, számlák, engedélyek, napló határidőn belüli.
  Kérem adjon tanácsot, hová forduljak!
  Köszönettel!

  Cégtől vásárolok telket, mely 27%-os ÁFA tartalommal bír, cégként vásárolom meg. Felépítményt magánszemélyként építeném lehetséges-e?

  Magánszemélyként generálkivitelezőt bíztam meg új családi ház építésével, az anyagot is ő vásárolta meg, és szerződésünk szerint „a bruttó vállalkozási díj (anyag és munkadíj), amely 5% áfát tartalmaz”. A szerződés nem tartalmazott további leírást az adóalapról illetve a vállalkozói díj számolását illetően. A generálkivitelező az általa 27% áfa tartalommal megvásárolt építőanyagot 5% áfával számlázta nekem tovább, azonban a számlája nettó értékét a 22% különbözettel megnövelte, ezt adóalapnak véve hozzáadott 5%-ot, így a számomra kiállított számlája bruttó végösszege, azaz az általam neki megfizetendő összeg nem csökkent 22%-al. Nem tudom, hogy visszaigényelte-e bármit a NAV-tól. Jogszerű módon járt el a generálkivitelező, vagy ez adócsalásnak minősül?

  Jó napot,
  a bankban azt a tájékoztatást kaptam, hogy régebbi számlák nem adhatók be. Ez igaz? Preferált településen élek, 2018-21 között számos felújítást végeztünk, erre szeretnénk igénybe venni a támogatást. A házat 1 gyermek után járó 600.000 Ft-os csok-kal vásároltam. Ha adható be régebbi számla is, akkor mekkora összegről? A kapott támogatást további felújításra fordítanám.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Jó napot kívánok!
  A 27%-os ÁFA visszaigénylés kapcsán lenne egy olyan kérdésem, hogy teljesen egyedülállóként (gyermekem nincs) jogosult vagyok-e a visszatérítésre. CSOK által preferált településen élek és használt ingatlant bővítek/újítok fel.
  Válaszát előre is köszönöm!

  Szép napot!
  Segítséget szeretnék kérni ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban. Vásároltunk 2020 októberében egy önkormányzati telket, aminek van ÁFA értéke. A telekvásárláshoz Fundamenta hitelt használtunk fel. A kérdésem arra vonatkozna, hogy visszaigényelhető-e a telek ÁFÁja abban az esetben ha idén novemberben még csak a vállalkozói szerződés megkötését tudjuk eszközölni? A feltételeknek (terv dokumentáció, elfogadott banki költségvetés, stb…) minden esetben teljesülnie kell? Abban az esetben nem igényelhető vissza a telek ÁFÁja, ha ha vételár megfizetésre került, de az építkezést csak év végén tudjuk elkezdeni? Ebből kifolyólag számlával csupán jövőre tudnánk szolgálni, ami már határidőn túli.
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Gábor

  Tisztelt Szakértő!
  Új házat építettünk a feleségemmel. 2020-ban kezdtünk hozzá az építkezéshez. A hitelt és a CSOKot is ebben az évben igényeltük. Sajnos nem tudtuk igényelni a CSOKkal együttesen az áfa visszatérítési támogatást, mert ebben az évben a rendszer nem engedélyezte. De 2021. április 28-án a család.hu tett egy bejegyzést, ami azt tartalmazza, hogy a 2020-ban elkezdett építkezések is tudnak visszaigényelni áfát 5 millió forint összeghatárig.
  Azt szeretném kérdezni, hogy ez a hirdetmény milyen jogi alapokra támaszkodik? Kormányrendeletben hol lett ez a segítség rögzítve? Mert a hitelintézet nem hajlandó foglalkozni a kérelmemmel, mert ők nem kaptak erről semmilyen tájékoztatás! Közölték, hogy én keressem meg az ehhez kapcsolódó Kormányrendeletet. Előre is köszönöm a segítséget.

  Tisztelt Szakértő!
  Új lakást építettünk (nem generál kivitelezővel), melyhez felvettük a CSOK-ot és a kedvezményes hitelt is. A banki folyósítás a hitelek tekintetében megtörtént. Közben folyamatosan kérdeztük, hogy hogyan lehetnénk jogosultak az ÁFA visszatérítésre. Erre a kérdésre mindig kitérő választ kaptunk. Sajnos időközben elkészült a használtba vételi engedély.
  Az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben valamilyen módon igényelni tudjuk-e a 2020-2021 közötti építkezés során szerzett számlák kapcsán a 27%-os ÁFA visszatérítését? Vagy hol tehetünk panaszt a bank félretájékoztatása miatt?
  Válaszát nagyon szépen köszönöm.

  Meg szeretnénk kérdezni, hogy 1 éve kezdtük el az építkezést, de a falakat, cserepet már korábban vettük meg. Elfogadják-e azoknak számláit? Mielőtt elkezdtük az építkezést, megszüntették az E-naplót. Mivel nincs E-naplónk, igényelhetjük-e a 27%-os áfát? Költségvetésünk van.
  Köszönettel.
  Zoli és Gyöngyi

  Szép napot kívánok!
  Szeretnék érdeklődni, hol lehet ehhez forma nyomtatványt kérni?
  Köszönöm szépen.

  Tisztelt Szakértő!
  Az lenne a kérdésem, hogy preferált kistelepülésen szeretnénk CSOK+15 hitelből házat venni és felújítani + bővíteni + korszerűsíteni, melynek banki papírozása folyamatban van. A felújítás + korszerűsítés + bővítés költségvetése ~32M Ft.
  Az Áfa visszaigénylés egyeztetésénél a bank állítása szerint az 5M visszaigénylés már nem fér bele az épület majdani értékébe, így csak a visszatérítés felét szeretnék kifizetni.
  Az Áfa visszatérítés függ építményértéktől? Ezt én nem láttam sehol leírva.

  Hitel nélkül nem generál kivitelezővel épülő egylakásos kis családi ház esetében a maximum 5.000.000.-Ft-on kívül van valamilyen más megkötés? Például min., %?

  Saját kivitelezésben, hitel nélkül végzett kisebb ház építés kedvezményes áfa lehetőségét, hogy tudom igénybe venni? (Kormányablak, NAV – nem tudott segíteni – banki kapcsolatom nincs, mert nem hitelből építkezünk).
  Kihez lehet forduljunk?

  Arra vagyok kíváncsi, hogy egész pontosan mi történik a visszaigényelt áfával? Pl: a munka nettó ára 100.000 Ft, a kifizetett bruttó munkadíj akkor 127.000 Ft.
  Ebben az esetben 27.000 Ft az ÁFA tartalom, amit majd vissza igényelhetek, de az hova kerül? Visszautalják a számlámra? Vagy csak egy “cetlire” fel lesz írva, hogy a következő alkalommal, amikor fizetnem kéne, levonódik a visszaigényelt ÁFA összegéből az újabb befizetendő ÁFA?

  Szeretném megérdeklődni, ha saját önerőből építkezem és nem vezetek e naplót, hogyan tudok és hol áfát visszaigényelni?

  Tisztelt Szakértő!
  2017-ben igénybe vettük új ház építésére a CSOK 10+10M Ft-t és az 5M Ft Áfá-t. 2020-ban klímát szereltettünk be és térköveztük az udvart. Falusi CSOK szempontból preferált településen élünk. Szeretném visszaigényelni a Falusi CSOK felújítás-korszerűsítés keretében a számláim ÁFA tartalmát. Tudom, hogy a támogatás nem jár, mert építettünk. Csak az ÁFA-t szeretném visszaigényelni. A Bank szerint a CSOK miatt kimerítettem az ÁFA-t.
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelt Cím!
  Házvásárlás előtt állunk, a generálkivitelező várhatóan idén befejezi a munkálatokat és azt követően vennénk meg tőle házat. Egy épületben van a lakórész és a garázs. A kivitelező úgy tájékoztatott, hogy a garázs részt 27%-os ÁFA-val, a lakórészt pedig 5%-os ÁFA-val tudja számlázni.
  Így is vissza tudjuk igényleni a teljes ÁFA-t? Ha nem, akkor mi lehet a megoldás?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Szeretném megkérdezni, ha hitelt veszek fel pl. 20 millió Ft-ot, akkor ennek a hitelösszegéből vonják le a visszaigényelhető ÁFÁ-t vagy ezt megkapom és utólag fogja majd a bank visszautalni a számlámra?

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy férjemmel építkezünk, lassan végzünk, és szerettük volna az ÁFÁt visszaigényelni, viszont a kőműves munkákat testvérem végezte, ezáltal a bank visszadobta az ügyet, mert hozzátartozó építette a házat. Nincs esetleg valami mód, hogy valamennyit mégis visszakapjunk? Hiszen az anyagot így is meg kellett vásárolni.
  Köszönöm a válaszukat.
  Alexandra

  Család.hu-ról másoltam ki, és ez az a kedvezmény, ami miatt írtam önöknek

  Átmeneti kedvezmények léptek hatályba azok megsegítésére, akik már 2020-ban megkezdték az építkezést: a 2020-ban nem „falusi CSOK”-os kistelepülésen építkező, CSOK-ot igénybe vett családok esetében eltekintünk az adó-visszatérítési támogatás és a CSOK együttes igénylésére vonatkozó előírástól, így idén utólag, a korábbi CSOK kérelmüktől külön is igényelhetik az adó-visszatérítési támogatást.

  Tisztelt Hitelnet!
  A segítségüket szeretnénk kérni!
  Van egy CSOK 10+10 hitelem, amit 2020-ban saját erős építkezésre vettünk fel.
  4 szakaszban történik a kifizetés. Jelenleg 84%-on állunk, és amikor felvettük a hitelt, akkor erre nem lehetett az áfát visszaigényelni. Most viszont, amióta van ez a új szabályozás ez elméletileg működhetne, de érdemben a bank erre semmiféle választ, segítséget nem nyújt vagy nem is akar.
  Az szeretném kérdezni, hogy mit tehetek, mire hivatkozhatok, ha esetleg elutasítanának.
  Köszönöm a segítséget és a választ!
  Szilvia

  Tisztelt Hitelnet!
  2019 novemberében a párommal vásároltunk egy ingatlant Fundamenta hitel segítségével.
  Azóta korszerűsítve lett:
  -fűtés: korábban fatüzelésű kazánnal történt, mostanra bevezették a gázt az ingatlanba
  -szennyvízelvezetés kiépítésre került
  -áram: az összes vezeték újra lett húzva
  – az összes nyílászáró cseréje megtörtént
  Kérelmet az ÁFA-visszaigénylésre nem adtunk még le egyik hitelintézetben sem.
  Kérdésem, hogy még lehetséges-e kérelmet benyújtani, ha igen, a korábbi számlák benyújthatók vagy sem?
  Előre is köszönöm a válaszát!
  Üdv.: Henrietta

  Tisztelt Hitelnet!
  Generálkivitelezővel tervezek egy új hétvégi ház építését. A telek belterület, viszont üdülőövezetben van. Erre is jár az 5%-os ÁFA?
  Ha esetleg nem, úgy vissza tudom igényelni a maximum 5 millió Forint ÁFA-t? CSOK-ot nem veszek igénybe.
  Köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  2021-ben építési telket vásároltunk, melynek közműbeépítéseit és melléképületét (tároló) már az előző (2021) évben megtettük.
  Az építkezést az idei évben kezdenénk el. Amennyiben az ÁFA visszatérítési igény bejelentését megtesszük az idei évben, de várhatóan a ház csupán 2023-ban fog lakhatási engedélyt kapni (2023-ban fejeződne be az építkezés), akkor is jogosultak vagyunk-e az ÁFA visszatérítésre? Továbbá, a közművek és melléképület számlái is belefoglalhatók-e a visszatérítésbe?
  Június 30, vagy december 31. a nem generálos építésű családi ház bejelentési igénye?
  Előre is köszönöm visszajelzését!
  Tisztelettel:
  Jani

  Tisztelt Szakértő Úr/Hölgy!
  Unokám férjével együtt egy lakásos családi ház építésére készül, saját használatukra. Most készülnek a tervdokumentációk, zöld hitelt szeretnének felvenni hozzá. Az egyszerű bejelentés a napokban fog megtörténni.
  – Amennyiben generálkivitelezővel, fővállalkozóval történik az építkezés, kérik a CSOK támogatást, adókedvezménnyel együtt a hiteligénylésekor, milyen támogatásra jogosultak, meddig lehetne felvenni, amennyiben anyagi okok miatt elhúzódna az építkezés?
  Ha a banknak beadott költségvetés kevesebb, mint a ténylegesen felmerült költség, akkor csak a tervezett költségvetésig lehet ÁFÁT visszaigényelni?
  Ha nem jön össze a vállalt gyermekszám, akkor a CSOK támogatás átalakul zöld hitellé? Hiszen 70 millió a maximum CSOK hitellel együtt is és anélkül is.

  Budapesten vett a gyerekem és a párja egy építési telket. Jelenleg mindkettőjük nevén van saját tulajdonú bérházi lakás, amit nem valószínű, hogy értékesítenek. Az építkezés generálkivitelezővel 80 MFt-ra becsülhető.
  Hogyan lehet szerződni az 5%-os ÁFÁ-ra, vagy egyéb kedvezményre? CSOK úgy gondolom nem igényelhető. Augusztusban lesz az esküvő és addigra lesz engedélyes terv is, s így lehet kezdeni az építkezést.

  Üdv!
  Áfa kedvezmény igénybevételével épült ház ajándékozható egyenesági gyermeknek?
  A választ előre is köszönöm!

  Tisztelt Hölgyem, Uram,
  Használt ingatlant szeretnénk bővíteni vállalkozó kivitelezésével. Ez idén még megoldható 5% áfával? A lakás mérete most kb. 130 m2, a bővítés után 160 m2 lenne. Csokot igénybe vennénk akkor.
  Köszönöm a válaszát.

  Kedves Hitelnet.hu!
  Új lakás vásárlása kapcsán szeretnénk élni a CSOK mellett igényelhető, 5%-os ÁFA kapcsán járó adó-visszatérítési támogatással, mellyel a megvásárolni kívánt ingatlan vételárának egy részét kívánjuk fedezni, mindemellett banki hitelt is igénybe vennénk. Az ingatlan műszaki átadásának várható határideje 2022. december 31., míg az utolsó vételárrész fizetési határideje 2023. február 28.
  Ha jól értem, akkor az 5%-os ÁFA visszaigénylés 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
  Ez a fentiek alapján azt jelenti, hogy nem tudunk élni a visszaigénylés lehetőségével? Mármint a 2022. december 31-es határidő a számla kiállítására vonatkozik vagy az igény bejelentésére? Vagy esetleg az eladó előre állítja ki a számlát?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdv, Kornél

  2.1K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x