Adó-visszatérítési támogatás építési telek vásárlása és építkezés esetén 2019-ben - Hitelnet.hu

Adó-visszatérítési támogatás építési telek vásárlása és építkezés esetén 2019-ben

Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – adó-visszatérítési támogatást érintő – módosításai a következők:

Jogosultság kiterjesztése nyugdíjasokra

Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. TB jogviszony igazolás benyújtása ez esetben nem szükséges.

A fenti ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők esetén legalább az egyik fél − az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat bemutatásával igazolja.

Változás a számlaelfogadás szabályában

Kikerült a rendeletből az az előírás, miszerint nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre. E szerint a hitelintézeteknek kizárólag a számla ÁFA tartalmát kell vizsgálni, azt, hogy történik-e termékértékesítés vagy sem – nem ellenőrzik.

ÁFA visszatérítés esetén:

 • Kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó (ÁFA) mértékkel kiállított számla vagy számlák fogadhatóak el.
 • A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Ezt a szabály a 2018. március 15-ét megelőzően benyújtott támogatási kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósítás alatt lévő támogatásokra is alkalmazni kell!

Korábban termékértékesítésre hivatkozással elutasított adó-visszatérítési támogatási kérelem ismételt elbírálhatósága

 Ha 2018. március 15. előtt az ügyfél adó-visszatérítési támogatási kérelme kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerint termékértékesítésre hivatkozással került elutasításra, az igénylő a Banktól kérheti kérelmének ismételt elbírálását. Ebben az esetben díj felszámítására – a támogatási összege 1,5%-ának megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint – nincs lehetőség.

Amennyiben az igénylő – az elutasított adó-visszatérítési támogatási kérelem benyújtását követően – a lakáscélját már megvalósította, a Bank az adó-visszatérítési támogatás összegét a támogatott személy fizetési számlájára teljesíti.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerint termékértékesítésre hivatkozással történő elutasítás a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatás folyósítását akadályozta és időközben a lakáscél megvalósult vagy a hátralévő munkálatok nem teszik lehetővé a támogatás teljes összegének felhasználását.

Változás a kivitelezői szerződéssel összefüggésben

Az adó-visszatérítési támogatás 2018. március 15. után történő igénylésénél az igénylőnek nem kell nyilatkozni arról, hogy nem kötött és az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.

 Ezt a szabályt a 2018. március 15-ét megelőzően benyújtott támogatási kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Mely esetben vehető igénybe adó-visszatérítési támogatás?

Új lakás építése esetén adó-visszatérítési támogatást igényelhet:

 • a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Bekerülési költség: a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, új lakásra jutó hányada:

a) az új lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) az új lakás rendeltetésszerű használhatóságát biztosító

ba) helyiségeinek,

bb) tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát,

bc) melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit,

bd) egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot, valamint

be) a gépkocsitároló helyiségnek az építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

e) a jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás,

f) a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) az új lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,

i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek;

Az igényelés határideje

Az adó-visszatérítési támogatás a fenti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Az adó visszatérítési támogatás mértéke

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

A támogatás folyósítása

Az adó-visszatérítési támogatás

 • építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára,
 • az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

 • Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A támogatással érintett ingatlanban az igénylőn, házastársán vagy élettársán kívül más nem szerezhet tulajdont.Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatás igénylési feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Legkésőbb az utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • Az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • Az építendő lakás bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen.
 • Az igénylést megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges az adó-visszatérítési támogatással érintett lakóingatlan bekerülési költségébe beforgatni.
 • Az igénylő, és akire tekintettel a támogatás folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

 Számlabenyújtásra vonatkozó feltételek

 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető./li>
 • Amennyiben a számla kibocsátója a számla hitelintézethez történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.
 • Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. március 22. péntek

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Levi szerint:

2019-09-20 - 08:21

Üdvözlöm!
Családi ház építésével bíznánk meg 1 generál kivitelezőt. A telket is tőle vennénk meg, az elkövetkező hetekben, és előszerződés kötés is létrejönne a lakás vásárlásról, amiben előleg is szerepelne. Ez ugye még az 5%-os áfával számolandó? Az építés nagy része átcsúszík a következő évre. Az már 27%-os áfa? Ezekből Én mint leendő tulajdonos, tudok visszaigényelni valamit?
A telek, és előleg az kp. fizetés lenne, a többi az lakáslízing.
Köszönöm a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 13:06

Kedves Levi!
Lakáslízing esetén nincs lehetőség ÁFA visszaigénylésre. Lakáshitel esetén működhet az adó-visszatérítés akkor, ha a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% ÁFA tartalmú számlával tudják igazolni.

Kitti szerint:

2019-08-31 - 03:37

Tisztelt Hitelintézet!
2019.09.18.-án lejár az építési engedély, nem meghosszabbítható. A banki ügyintézés még mindig tart, július 12.-én adtuk be Csok és áfa visszaigénylésre a papírokat másodjára, az elsőnek kértük a megszüntetését a banki ügyintéző javaslatára.
Mit tehetek, hogy ne bukjam el a Csokot, vagy az Áfát? Hol élhetek panasszal a hosszadalmas ügyintézés miatt? Ha megkapom a használatbavételi engedélyt a minimális követelmények teljesítés miatt, az Áfát még visszaigényelhetem? A papírok rendben vannak.
Köszönettel.
Kitti

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:08

Kedves Kitti!
Új lakóház építése esetén a támogatási kérelmek bírálati határideje a hiánytalan dokumentáció benyújtásától számítva maximum 60 nap.

Enikő szerint:

2019-08-30 - 13:56

Tisztelt Hitelnet!
A korábban (12 éve) felvett szocpol nem zárja ki az áfa visszatérítési támogatás igénybevételét?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:32

Kedves Enikő!
A korábban igénybe vett szocpol nem zárja ki az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot.

Anikó szerint:

2019-08-27 - 09:16

A következőt szeretném kérdezni. Van egy cégem, amelynek én vagyok az ügyvezetője. Magánemberként családi házat építetek. Mivel a cégem tevékenységi köre kiterjed az építőiparra is, lehet a magán házam generálkivitelezője? Vagy vállalhat bárhogyan is szerepet az építkezésben?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 10:47

Kedves Anikó!
Az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a kivitelező cégben az építtetőnek van tulajdonrésze.

Péter szerint:

2019-08-27 - 08:08

Tisztelt Szakértő!
Telekhányadot vettünk és építtetők lettünk 2018 novemberében egy társasházi lakással kapcsolatban.
Az építkezés 5% ÁFÁ-val zajlik, viszont a telekhányad vásárlásról, szaniterekrről, beépített bútorokról, lámpatestekről, kapcsolókról, légkondiról… vannak/lesznek 27%-os számláink.
Ezeknél a “kisebb” tételeknél is vissza lehet igényelni az ÁFÁ-t?
Mikor érdemes/kell legkésőbb beküldeni a számlákat?
Mi számít beépített bútornak? Pl. egy áruházban vásárolt konyhabútor vagy gardróbszekrény annak számít?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 10:49

Kedves Péter!
Ha a teljes bekerülési költség legalább 70%-át nem tudják 27% ÁFA tartalmú számlával lefedni, akkor adó-visszatérítési támogatás nem igényelhető.

Sára szerint:

2019-08-26 - 12:45

Tisztelt Címzett!
Az iránt érdeklődöm, hogy ki lakhat a lakásban, amire ÁFA-visszatératést vettem igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 10:51

Kedves Sára!
A támogatott személyeknek mindenképpen az ÁFA-visszatérítéssel finanszírozott lakásban kell lakniuk.

János szerint:

2019-08-23 - 13:21

Tisztelt Szakértő!
Milyen pontra hivatkozva kérhetjük a további ÁFA visszatérítést a hitelintezetünknél, ha elutasítja a költségvetésen túl várható számlákat? A költségvetésünk bruttó 25 millió (CSOK 10+10+5millió önerő) volt, ebből 3,5 millió ÁFÁ-t határoztak meg visszatérítésként. Most 80%-os készültségi foknál járva előreláthatólag bruttó 30 millióba fog kerülni az építkezés a megnövekedett árak és a minőségibb alapanyagokból kifolyólag. A bankunk nemleges választ adott a költségvetés módosítására, így viszont elesünk a további ~1.5 milliós ÁFA visszatérítéstől. A 30 milliót teljes egészében le tudnánk fedni 27%-os számlákkal.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 13:25

Kedves János!
Információink szerint a hitelintézet saját hatáskörben dönt a költségvetés elfogadásáról.

János szerint:

2019-08-23 - 09:10

Tisztelt Hitelnet!
Augusztust megelőzően külföldön éltem és dolgoztam, ahol rendelkeztem egészségbiztosítással. Augusztus óta Magyarországon van bejelentett munkaviszonyom és TB jogviszonyom, nincs adótartozásom és büntetlen előéletű vagyok. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben az építési napló érvényessé válik, akkor jogosult leszek-e az adó-visszatérítés megigénylésére, illetve kötelező-e azt a hitellel/csok-kal együtt igényelni? Jelenleg még szerepelek passzív státuszban a KHR-ben, ami miatt csak áprilisban igényelhetek hitelt, de az adó-visszatérítést csak december 31-ig lehet megigényelni. A csok-ot a babaváró hitelt, illetve 15 millió jelzálog hitelt szeretnénk majd a későbbiekben az építkezéshez igénybe venni.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 09:19

Kedves János!
A támogatások és hitel iránti kérelem egyidejűleg nyújható be. Arra sajnos nincs lehetőség, hogy az ÁFA visszatérítés iránti kérelmet idén, a többi kérelmet viszont csak jövő tavasszal nyújtsák be.

Krisztina szerint:

2019-08-06 - 15:31

Kedves Hitelnet!
Mint magánszemély építek családi házat. Külön kivitelezőkkel szerződök 1: alapozásra, 2: gerendaházra (kb. 70% a nettó bekerülési költségeknek), 3: gépészeti munkákra, 4: villanyra, 5: hidegburkolatokra és szaniterekre. A gerendaház építők 27%-os számlát is tudnak adni.
A bank viszont azt írja, hogy “nem igényelhető ÁFA visszatérítés amennyiben generálkivitelező építi a házat, vagy egy vállalkozó a költségvetés 40%-át adja számlában, vagy egy vállalkozó a szerkezetkész állapotig építi az ingatlant, vagy egy vállalkozó 40%- készültséget épít.”
Tényleg nem tudnám visszaigényelni az áfát? A 40% szabálynak milyen jogi háttere van, mindegyik bank alkalmazna?
Köszönettel:
Krisztina

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 14:23

Kedves Krisztina!
Jelenleg már nem zárja ki a jogosultságot a generálkivitelezés, ha a generálkivitelező 27% ÁFA tartalmú számlát állít ki. Erről további információt IDE és IDE kattintva olvashat.

Györgyi szerint:

2019-08-06 - 12:34

Tisztelt Címzett!
Házépítés előtt állok és rendelkezem egyszerű bejelentéssel, azaz megnyitásra került az építési napló. (Benyújtva, időpont: 2017.10.19.)
A kérdésem az, hogy az ÁFA Tv. 327. §-a értelmében, a III. melléklet 51. sor szerinti egylakásos lakóingatlan – amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert – építése esetén a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés(eke)t (generálkivitelezői, ill. egyes szakágakra kiterjedő) 5 %-os ÁFA-val kell megkötni és a Vállalkozó(k)nak a számláikat ennek megfelelően kell-e kiállítaniuk?
Kérdésem még, hogy ennek van-e felső határa vagy minden a ház építéséhez kapcsolódó számla 5 %-os ÁFA-val állítandó ki? Amennyiben bizonyos tételek megvásárlására magánszemélyként kerül sor, az esetben ezen tételek esetén az eladó (tüzép) biztosan 27 %-os ÁFA tartalommal állítja ki a számlát. Az ÁFA különbözetet ez esetben hogyan lehet visszaigényelni?
És még egy kérdés: Magánszemélyek közti építési telek eladása adómentes?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-12 - 14:21

Kedves Gyöngyi!
Adó-visszatérítési támogatás igénybevételénél a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% ÁFA tartalmú számlával kell igazolni. 5% ÁFA tartalmú számla nem vehető figyelembe.
Minderről bővebb informácó ITT és ITT olvasható.

T.A. szerint:

2019-08-02 - 18:31

Tisztelt Szakértő!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy megigényeltem a vissza nem térítendő támogatást a Csok-ot és az Áfát. Elindították a folyamatot és az értékbecslő volt is kint és 75%-os készültségre, azaz 48 Millióra értékelte fel. A mi költségvetésünk 33 Milliós volt, mert az engedélyünket 2014. 12. hóban adták ki, az építkezést meg is kezdtük (meglévő alapra), de az akkor megvásárolt anyagok ára fele volt mint most. A költségvetést most meg akarják emeltetni 57 millióra, hogy az áfát vissza tudjuk mind az 5 milliót igényelni. Mi ezzel nem értünk egyet, mert nekünk az újonnan épített családi ház nincs 48 millióba és nem tudunk ennyi számlát benyújtani. A bank ragaszkodik a költségvetés megemeléséhez, mert azt állítja, hogy nem lehet eltérés értékbecsléstől. A mostani ingatlanárak szerint értékelte, nem vette figyelembe, hogy 4 évvel ezelőtt vásároltuk az anyagot és azok kerültek beépítésre.
Kérdésem lenne, ha mi a 33 milliós költségvetés alapján jogosultak vagyunk a csokra és az áfa visszaigénylésére, akkor mért kérik a költségvetés megemelését, ha az áfa is belefér?
Gyors válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-06 - 13:35

Kedves Kérdező!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében az ÁFA visszatérítés a még hátralévő munkálatokra nyújtható. Ha 33 milliós a költségvetés, az értékbecslő pedig 48 milliós készültséget állapított meg, akkor az meghaladja a költségvetést, jóllehet az önerőnek, valamint a támogatás és hitel együttes összegének le kell fednie a költségvetést.

Ferenc szerint:

2019-07-31 - 14:48

Az OTP azt nyilatkozta, hogy a költségvetés benyújtásakor megállapított Áfa mennyiséget kapjuk vissza.
Kérdésem, hogy a közben történt áremelkedés és nem várt költségek Áfa tartalmát hogyan kaphatom meg? Az összes Áfa nem éri el az 5 millió Ft-ot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-01 - 07:40

Kedves Ferenc!
A magasabb összegű ÁFA igény véleményünk szerint akkor érvényesíthető, ha a módosított költségvetést a hitelintézet is elfogadja. Ha már aláírták a támogatási szerződést, akkor azt is módosítani kellene. Fontos az is, hogy kell még legalább akkora értékű munkálatnak lenni, mint a folyósításra váró ÁFA összege.

Péter szerint:

2019-07-29 - 18:01

Tisztelt Szakértő!
Jelenleg egy építési telekkel rendelkezünk, amire gyorsszerkezetes házat szeretnénk építtetni. Ehhez szeretnénk felvenni a 2 meglévő gyermek után járó CSOK-ot és kedvezményes lakáshitelt (2,6M Ft + 10M Ft konstrukció), valamint az 5M Ft-os ÁFA visszatértítést. A tervek elkészítésére és az enapló megnyitására reményeink szerint 2019. decemberig sor kerülhet, vagyis a december 31-i határidőig benyújthatjuk a banknak a támogatási kérelmet.
Kérdésem lenne, hogy amennyiben a házat szerkezetkész szintig 1 cég építi, én külön bízom meg a többi szakterület kivitelezőjét (tervezés, alapozás, burkolás, villanyszerelés, gépészet, stb), akkor jogosultak vagyunk-e az ÁFA visszatérítésre? A bankban egy ügyintéző azt mondta, hogy gond lehet belőle, mert szerinte a szerkezetkész épületet kivitelező cég már generálkivitelezőnek számít, és generálkivitelezés esetén nem jár az ÁFA visszatértítés? A többi feltételnek megfelelünk.
Köszönettel:
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2019-07-31 - 12:18

Kedves Péter!
A vonatkozó rendeletnek ez a része 2018. március 15-től változott. Erről bővebb információt ITT talál. Működhet tehát az ÁFA visszatérítés, de fontos, hogy a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% ÁFA tartalmú számlával fedjék le. Erről részletes leírás IDE kattintva olvasható.

Gabriella szerint:

2019-05-10 - 10:37

Kérném szíves tájékoztatásukat. 2019.01.26-án vettünk egy 100 nm-es ingatlant hitel + Csok igénybevételével. Most 70 nm-t bővíteni szeretnénk kivitelezővel.
Jár-e vissza áfatérítés?
Köszönöm előre is a válaszát.
Gabi

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-10 - 11:00

Kedves Gabi!
Adó-visszatérítési támogatás lakásbővítés esetén sajnos nem vehető igénybe.

Zoltán szerint:

2019-05-06 - 22:40

Tisztelt Hitelnet,
Az áfa visszatérítés akkor jár, ha a saját kft-nket bejelentjük a felépült házba, mint a cég helyét? Csok-ot pont emiatt nem veszünk igénybe, mert akkor biztosan nem lehet bejelenteni, viszont ugyanaz a kormányrendelet vonatkozik mindkét esetben a banki szerződésben, a 16/2016-os?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-07 - 09:06

Kedves Zoltán!
A lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma az adó-visszatérítési támogatással érintett ingatlanra is vonatkozik.

András szerint:

2019-05-01 - 16:08

Ha használt ingatlan bővítéséről van szó, ilyenkor is jár az 5% áfa jóváírás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-05-06 - 15:20

Kedves András!
Adó-visszatérítési támogatás meglévő lakóingatlan bővítése esetén sajnos nem vehető igénybe.

Anikó szerint:

2019-04-30 - 10:14

Tisztelt Szakértő,
érdeklődni szeretnék, hogy bővítjük házunkat egy szobával (kb. 12 nm), mellyel egyidőben a teljes tetőszerkezetet is cserélnénk.
Igénylehető-e vissza lakásáfa ebben az esetben? Mérnök által készített bővítési tervünk van, e-naplóval vezetjük a munkálatokat.
Előre is köszönöm válaszát:
Anikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-30 - 10:46

Kedves Anikó!
Adó-visszatérítési támogatás csak új lakásépítés esetén vehető igénybe, bővítésnél sajnos nem.

Csilla szerint:

2019-04-26 - 11:00

Tisztelt Szakértő!
Egy 3 szintes épületből (földszint, emelet, tetőtér) lebontásra került a korábban lakhatatlan emelet és tetőtér, majd az eredeti alapterületet megnövelve vadonatúj emeleti és tetőtéri szintek kerültek az alagsori szintre ráépítésre, új 2017. évi építési engedély alapján. Jelenleg az építkezés a födém megépítésénél tart, hamarosan a tetőtér térdfala, majd a tetőszerkezet kerül megépítésre. Az ingatlan hasznos alapterülete 148,95 nm. Az építkezésről 27%-os Áfás alapanyag és munkadíj számláink vannak.
Kérdésem, hogy ennek a teljesen új építkezésnek visszaigényelhető-e az Áfá-ja maximum 5 millió forint összegig?
Üdvözlettel,
Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:15

Kedves Csilla!
A támogatás szempontjából az építkezés nem minősül új lakásépítésnek, (csak a meglévő bővítésének) így véleményünk szerint adó-visszatérítési támogatás nem vehető igénybe ez esetben.

Tamás szerint:

2019-04-26 - 10:59

Üdvözlöm.
Magánszemélyként családi házat építtetek. Több kivitelezővel szerződtem, melyek közül többen áfa mentes számlát adtak, így a 27%-os munkadíjas számlák aránya kevés.
A kérdésem: van lehetőség arra, hogy ezek miatt csak az építési telek áfa-t visszaigényeljem? Arról 27%-os számlát kaptam, melynek áfája közel 2 millió forint.
Olyan bonyolultnak tűnik ez az egész visszaigénylés a banki ügyintéző elmondása alapján, hogy félek belekezdeni a sok “KATA-s” vállalkozoi számla miatt….
Segítségüket előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-26 - 11:06

Kedves Tamás!
Ha az adó-visszatérítési támogatás minden jogosultsági feltétele teljesül, tehát magára az építkezésre vontkozó követelmények is, akkor véleményünk szerint igényelehető csak a 2 millió forintos visszatérítés is. Az ügyben azonban a hitelintézettel történő egyeztetést javasoljuk!

Balázs szerint:

2019-04-17 - 07:50

Tisztelt Hitelnet!
Az építkezés során a fundamenta megtakarításomat is igénybe fogom venni.
A kérdésem, hogy ezen megtakarításból vásárolt anyagköltségek után is visszaigényelhető az Áfa? Vagy csak az önerő után lehet visszaigényelni?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 00:04

Kedves Balázs!
Fundamenta megtakarításából vásárolt anyagok után is visszaigényelhető az ÁFA.

Inke szerint:

2019-04-03 - 15:18

Épitkezéskor az áfa visszaigénylés támogatásnak számít? Ha az én nevemen van a telek és én épitek, de a gyerekemnek, akkor 10 évig nekem kell benne laknom és csak utána költözhet be?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 11:21

Kedves Inke!
Az adó-visszatérítési támogatás kapcsán Önnek az ingatlanban 10 éves bentlakási kötelezettsége keletkezik. Véleményünk szerint nem szegnek azzal szerődést, ha gyermeke is beköltözik az ingatlanba.

Inke szerint:

2019-04-03 - 15:08

Építkezéskor az áfa visszaigénylés támogatásnak számít?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-04 - 11:22

Kedves Inke!
Az ÁFA visszatérítés egy vissza nem térítendő állami támogatás.

Balázs szerint:

2019-03-12 - 09:48

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Jól értelmezem, hogy 2019. december 31-ig kell benyújtanom a hiánytalanul kitöltött igényt az ÁFA visszatérítéssel kapcsolatban, de a számlák lehetnek 2020-ban kiállítottak? Azért kérdezem, mert idén ősszel építkezni kezdek, de a befejezés 2020-ra várható, ezért a számlák nagy részének a kiállítása 2020-ra várható.
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-19 - 23:15

Kedves Balázs!
Információink szerint fenti esetben a 2020-ban kiállításra kerülő számlák is figyelembe vehetők lesznek.

Tibor szerint:

2019-03-06 - 19:41

Tisztelt Szakértő!
2018-ban lebontásra váró épülettel (életveszélyes már) telket vásároltunk, melyre új családi lakóházat szeretnénk építeni. Az 5 millió forint áfa visszatérítést szeretnénk igénybe venni, azonban több helyen azt olvasom, (itt is), hogy ez lehetséges 2019.12.31-ig beadott kérelmekre, ugyanakkor azt is, hogy csak akkor vonatkozhat ez, ha 2018.11.01-ig az egyszerű bejelentést az e-naplóban megteszik, így 2023.12.31-ig a határidő meghosszabbítva. Itt vannak olyan kérdezők, akik szintén 2019-ben nyitnának naplót az egyszerű bejelentéshez, a választ pedig kedvezően kapták meg.
Nem ellentmondás ez?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-12 - 23:40

kedves Tibor!
Az adó-visszatérítési támogatás új lakóház építése esetén vehető igénybe maximum 5 millió forint összegben, ha a támogatás iránti kérelem hiánytalanul benyújtásra kerül 2019. december 31-ig. Erről bővebb információt fenti bejegyzésünkben talál.
Az 5%-os lakásáfa lehetősége, melynél – ha az egyszerű bejelentés 2018.11.01-ig megtörtént, akkor 2023.12.31-ig használható ki – a kivitelező által kiállított számlákra vonatkozik. Az adó-visszatérítési támogatás esetében 5% ÁFA tartalommal kiállított számla nem vehető figyelembe. Erről bővebb információt ITT olvashat.
Adott esetben tehát két különböző lehetőségről van szó.

Sz-né szerint:

2019-03-05 - 12:25

Tisztelt Válaszadó!
Kérdésem a következő: Mondhatja-e azt a hitelintézet, hogy csak abban az esetben igényelhetek áfa-visszatérítési támogatást az építkezés után, ha hitelt is veszek fel? Szabhat ilyen feltételt?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-21 - 15:02

Kedves Asszonyom!
Ha kölcsön felvétele nélkül is megvalósítható az építkezés finanszírozása, akkor a hitelintézet nem írhatja elő kötelezően a hitelfelvételt.

Dani szerint:

2019-03-04 - 15:44

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Érdeklődöm, hogy ha vásárolok egy új építésű házat CSOK-kal, amelyet egy generálkivitelező épít, akkor igénybe tudom venni az 5 millió forintos adóvisszatérítést vagy sem?
Illetve hogyan tudom igénybe venni ezt az adóvisszatérítést, milyen megoldást tudnak javasolni, ha új építésű lakást vásárolok?
Kérem segítsenek a kérdésemben!
Üdv:
Dani

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-05 - 08:46

Kedves Dani!
Vásárlási cél esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség. Ez a támogatás csak építékezés esetén érhető el. Erről részletes leírást fenti bejegyzésühnkben olvashat.
Vásárlás esetén 5% ÁFA tartalommal juthat az új lakáshoz. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Enikő szerint:

2019-02-28 - 14:34

Tisztelt Cím!
Új ház építésénél az ÁFA visszaigénylésnél ha az eredeti számlát beküldöm, akkor én azt visszakapom-e, mert nekünk a Fundamenta felé is be kell nyújtanunk az eredeti számlákat.
Köszönöm szépen a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 14:37

Kedves Enikő!
A hitelintézet az eredeti számlát – letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél a vonatkozó rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében. Ugyanazon számla mindkét intézménynél bemutatásra kerülhet.

Erzsébet szerint:

2019-02-28 - 10:39

Üdvözlöm!
Új ház építéséhez kezdünk. 22 millió lesz a ház, 10 millió önerőnk van. Lakáshitelt nem, de 10 millió személyi kölcsönt veszünk fel.
Mi a menete az áfa visszaigénylésének? Honnan és hogyan kapjuk az 5 millió forintot vissza, ha nem veszünk fel lakáshitelt?
Köszönöm.
Erzsébet

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-28 - 14:04

Kedves Erzsébet!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem abban az esetben is a hitelintézetekhez nyújtható be, ha nem kapcsolódik hozzá hitelfelvétel. A támogatást a hitelintézet a saját erő felhasználását követően, szakaszosan, készültségi foknak megfelelően folyósítja. A jogosultság feltételeként az elért készültségi fok legalább 70%-áról számlát kell benyújtani. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Csaba szerint:

2019-02-26 - 22:28

Tisztelt Hitelnet!
Kérem segítsenek értelmezni a jogszabályt az ÁFA ‘kedvezményről’.
Ha jól értelmezem, egyszer 5 millió Forint kedvezmény igényelhető 2019. dec. 31-ig.
Egy egyszerű példa:
Vásárolok vállalkozótól egy építési telket, arról kiállít egy 27%-os ÁFA-s számlát, akkor abból az ÁFA összegét, max. 5 millió Forintot ezek alapján vissza tudok igényelni. (?)
Ehhez vonatkozik más feltétel is?
– Érvényes építési engedély?
– Bizonyos időn belüli használatba vételi engedély?
– stb?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdvözlettel,
Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-27 - 10:20

Kedves Csaba!
Ha az igénylő az ÁFA visszatérítést csak az építési telek vételárának vonatkozásában kívánja igénybe venni, a jogosultság feltétele, hogy benyújtásra kerüljenek az alábbiak:
– az építési engedély, illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolása,
– a jogszabályban meghatározott építési és tervdokumentációk,
– a hitelintézet által elfogadott, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetés,
valamint az igénylőnek vállalnia kell, hogy a hitelintézethez benyújtja az építkezés bekerülési költéségének legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákat is.
A telekre vonatkozó ÁFÁ-t akkor folyósítja a hitelintézet, ha az általa elfogadott bekerülési költségben vállalt saját erő beépítésre került.
A jogosultsággal kapcsolatban további részleket IDE kattintva olvashat.

Kinga szerint:

2019-02-23 - 11:53

Érdeklődni szeretnék, hogy az adó-visszatérítési támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha hitelt is veszek fel? Én jelenleg külföldön dolgozom, de itthon szeretnék majd lakni, ezért itthon építek új családi házat. Hitelt nem tudok itthon felvenni az építkezésre.
Ebben az esetben lehetőségem van-e arra, hogy még az év végéig a támogatást igénybe vegyem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-25 - 14:36

Kedves Kinga!
Az adó-visszatérítési támogatás hitel nélkül is igénybe vehető, amennyiben valamennyi, fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltétel teljesül.

Miklós szerint:

2019-02-21 - 15:05

Egyedülállóként nem kaphatok Áfa-vissazatérítést?

Hitelnet.hu szerint:

2019-03-08 - 10:23

Kedves Miklós!
Az ÁFA visszatérítésre egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek.

Katalin szerint:

2019-02-15 - 10:55

Tisztelt Cím!
Az Áfa visszatérítéssel összefüggésben lenne kérdésem. A vonatkozó jogszabályból kikerült az a feltétel, mely szerint nem bízhatok meg generálkivitelezőt az építéssel. Idén szeretnénk építkezésbe fogni, viszont az építkezés nagy része már 2020-ban fejeződne be. Van egy telkünk, melyre kivitelezési szerződést szeretnénk kötni.
Kérdésem, ha a munkálatok 70%-a 2020-ban történik, és erről a generálkivitelező 27%-os áfatartalmú számlát állít ki, tekintve, hogy csak ilyet fog tudni mivel nem 2018. november 4. előtti az építkezés, ezzel jogosult lehetek-e a visszaigénylésre (természetesen az egyéb feltételek megléte esetén).
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-15 - 12:32

Kedves Katalin!
Amennyiben az adó-visszatérítés iránti kérelmét 2019. december 31-ig hiánytalanul befogadja a hitelintézet, úgy jogosult lehet az ÁFA visszatérítésre a 2020-ban kiállított, 27% ÁFA tartlmú számlák után is. További fontos feltétel azonban, hogy a legalább 70%-os számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél sem vehető figyelembe az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére.

Bettina szerint:

2019-02-14 - 10:59

Érdeklődnék, hogy az ÁFa visszatérítésnél is szükséges, hogy 180 napon belül létesüljön magyar TB jogviszony vagy elegendő, hogy igazolásra kerül, hogy folyamatos 2 éves TB-vel rendelkezik az adott fél az EGK-ben.
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-14 - 11:08

Kedves Bettina!
Adó-visszatérítési támogatás igénylésénél legalább 180 napos TB jogviszonyt szükséges igazolni. Amennyiben ez nem magyarországi TB jogviszony, akkor a támogatott személynek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Barbara szerint:

2019-02-13 - 18:22

Tisztelt Hitelnet!
Minden Csok és új ház építési állami támogatáshoz az az egyik feltétel, hogy korábban nem lehet igénybevenni vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást. A fundamentás megtakarításhoz kapcsolódó 30 százalékos (a mi esetünkben 300 ezer forint) támogatás is kizáró ok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-18 - 12:56

Kedves Barbara!
A Fundamenta megtakarítás nem zárja ki CSOK és állami kamattámogatású hitel jogosultságát. Előbbiről IDE, utóbbiról IDE kattintva tájékozódhat.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Zita szerint:

2019-02-10 - 09:52

Tisztelt Szakértő!
Az adó-visszatérítési támogatással kapcsolatosan nekem az lenne a kérdésem, hogy abban az esetben ha valaki önerőből építkezik, nincs hitelintézet, akkor is igénybe vehető-e a támogatás? Hova, kinek kell benyújtani a kérelmet? A NAV nem tudott felvilágosítást adni és jelenleg a Nemzeti Gazdasági Hivatal állásfoglalását várom.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-13 - 13:15

Kedves Zita!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a hitelintézetkhez nyújtható be abban az esetben is, ha hitelfelvétel nem kapcsolódik az ügylethez.

Gergő szerint:

2019-02-04 - 21:49

Tisztelt hölgyem vagy uram,
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha építek egy házat és utána azonnal értékesítem, akkor milyen adókötelezettségek vonatkoznak rám mint maganszemély vagy mint kisvállalkozó? Ezzel kapcsolatos információt nem találtam.
Előre is köszönöm válaszukat!
Tisztelettel: Gergő

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-11 - 11:03

Kedves Gergő!
Irodánk adózási kérdésekben nem illetkes, így kérdésére sajnos nem tudunk válaszolni. A területileg illetékes adóhivatal megkeresését javasoljuk az ügyben.

Erzsébet szerint:

2019-01-30 - 22:00

Házaspárként családi házat építünk, hitelt nem veszünk fel. Szeretnénk igényelni az áfa-visszatérítést. Az áfa visszautalásának feltétele-e, hogy az önerőt felhasználjuk? Mit tekint a bank önerőnek? Az e-naplóban mindkét építtető nüj számának kell-e szerepelnie? Ha a költségvetés utólag “alultervezetté” válik, mert az építkezés többe kerül, ez hogyan hat ki az áfa-visszatérítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-08 - 09:41

Kedves Erzsébet!
Az adó-visszatérítési támogatás folyósítása akkor kezdhető meg, ha az önerő már felhasználásra (beépítésre) került. Az önerő összege a költségvetés alapján kerül meghatározásra. A hitelintézet által elfogadott költségvetést teljes egészében le kell fedni az önerő és a támogatás összegének. Önerő a készpénz, az önerő felhasználása pedig az elvégzett munkát jelenti. Az e-naplóban az építtetőt kell feltüntetni, illetve a házastársat egyéb építtetőként kell megjelölni. Ha az építkezés menet közben többe kerül, akkor az így kiállított számla 27% ÁFA tartalma ugyanúgy visszatérítésre kerül, maximum 5 millió forintig. A többlet kiadás fedezése önerőből történhet.

Annamária szerint:

2019-01-30 - 21:34

Építkezés során szeretnénk adóvisszatérítést igényelni. A kivitelező (csak a kőműves munkára) közeli hozzátartozó lenne (egyéni vállakozó).
Így igényelhető-e az adóvisszatérítés?
Előre is köszönöm válaszát.
Anna

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-07 - 10:44

Kedves Anna!
A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át számlával szükséges igazolni. Ezek között a számlák között nem lehet olyan vállalkozás által kiállított számla, amelyben a kivitelező az építtetőknek közeli hozzátartozója. Ha tehát a 70%-os számlabenyújtási kötelezettséget e számlák nélkül is teljesíteni tudják, akkor információink szerint jogosultak lehetnek az adó-visszatérítési támogatásra.

Bence szerint:

2019-01-28 - 20:07

Tisztelt Hitelnet!
Az adó-visszatérítési támogatás családi ház bővítése esetén is igényelhető, vagy csak új ház építésénél?
Válaszát előre is köszönöm!
Bence

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 11:25

Kedves Bence!
Az adó-visszatérítési támogatás bővítés esetén sajnos nem, csak új lakóingatlan építése esetén igényelhető.

Attila szerint:

2019-01-28 - 19:46

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy a visszaigényelhető 5 millió forintos áfatartalom, ha építési hitelt veszek fel beleszámít-e a költségvetésbe vagy ez megmaradhat tartalékba, a bank nem veszi figyelembe?
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-30 - 11:22

Kedves Attila!
A költségvetésnek az ÁFA visszatérítéshez kapcsolódó munkálatokat is tartalmaznia kell. Az adó-visszatérítési támogatás összege a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még hátralévő munkálatok finanszírozására használható fel.

Diána szerint:

2019-01-25 - 09:25

Tisztelt Szakértő!
Tényleg 120 napos határidővel lehet visszaigényelni az ÁFÁt? Önkormányzattól vásárolt telek esetén.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Diána

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 09:50

Kedves Diána!
ÁFA visszatérítés igénylésére nem vonatkozik a 120 napos határidő. Minderről részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Mónika szerint:

2019-01-24 - 20:43

Tisztelt Cím!
A jelenlegi tv. szerint a generál kivitelezővel kulcsra kész állapotra építettek lakásra is érvényesíthető az 5 millió Ft áfa visszaigénylés kedvezmèny?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-25 - 09:30

Kedves Mónika!
Fenti esetben akkor vehető igénybe az adó-visszatérítési támogatás, ha a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-áról kiállított számla ÁFA tartalma 27% vagy 0%. 5% ÁFA tartalmú számla nem vehető figyelembe. A támogatás a 27% ÁFA tartalmú számlák után igényelhető vissza. Minderről részletes tájákoztatást IDE kattintva olvashat.

Hajnalka szerint:

2019-01-23 - 14:07

Tisztelt Címzett!
Mi egy vállalkozóval szerződtünk le, hogy kulcsrakész lakást vásárolunk Tőle. Sajnos nem tudja folytatni az építkezést, így mi most a jelenlegi állapotában kivásároljuk tőle. Készültségi foka kb. 40-45%-os. Mi fogjuk folytatni az építkezést.
A kérdésem az lenne, hogy jogosultak leszünk-e áfa visszaigénylésre.
Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszát.
Üdvözlettel: Hajnalka

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-24 - 09:26

Kedves Hajnalka!
Jogosultak lehetnek ÁFA visszatérítésre, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek teljesülnek és a teljes költségvetés legalább 70%-áról 27% vagy 0% ÁFA tartalmú számlát tudnak benyújtani. ÁFA visszatérítésnél ugyanis 5% ÁFA tartalmú számla nem fogadható el a számlabanyújtási kötelezettség teljesítésénél. Erről bővebb információt IDE kattintva talál.

Vikrória szerint:

2019-01-22 - 23:38

Mi majd tavasszal kezdjük az építkezést. A tervek elkészültek és jelenleg a kivitelezők kiválasztása és a költségvetés elkészítéséhez szükséges árajánlatok begyűjtése folyik.
Az lenne a kérdésem, hogy a beadott és elfogadott költségvetéstől a későbbiekben el lehet-e térni? Úgy értem, lehet-e olyan, hogy pl. a költségvetésben 3.000 Ft/m2 csempével számoltunk, de végül 7.000/m2 lett vagy fordítva. Vagy a költségvetés “x” kivitelező ajánlata alapján készült, de végül mire odakerül a sor “y” kivitelező fogja elvégezni a munkát.
Mennyire kell az eredeti költségvetéshez ragaszkodi? Lehet rugalmasan kezelni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:29

Kedves Viktória!
A hitelintézet által elfogadott költségvetésből valamennyire el lehet térni, hiszen az árak is változhatnak időközben, és az is előforulhat, hogy változtatás történik a kivitelezésben.

Endre szerint:

2019-01-22 - 15:30

Kedves Szakértő!
Az adó-visszatérítési támogatásról lenne szó, megfelelek a feltételeknek és tavasszal be is adom a bankhoz a kérelmet. Új építésű ház, áprilisi kezdés.
A kérdésem pedig az lenne, hogy nyílászárókra, redőnyökre, csempékre, fürdőkádra, valamint kazánra, klímaberendezésre igénybe lehet-e venni az adó-visszatérítési támogatást?
Természetesen 27%-os számlákat gyűjteni fogom.
Köszönettel: Endre

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-23 - 13:08

Kedves Endre!
A fent leírt tételekre véleményünk szerint igénybe vehető az adó-visszatérítési támogatás.

Péter szerint:

2019-01-22 - 14:16

Üdvözlöm.
Olvastam valahol, a 2 évesnél idősebb számlákat már nem lehet benyújtani! Ez pontosan mit jelent? Vagy a 2015.01.01. és 2019.12.12. közötti kiállított számlák lejárnak-e vagy be lehet nyújtani?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 14:34

Kedves Péter!
2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla fogadható el adó-visszatérítési támogatás igénylésénél. Továbbá szintén feltétel, hogy az építési engedély kiállítását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiálltott számla fogadható el.

Zsolt szerint:

2019-01-20 - 13:13

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel, 2018-ban vásároltunk telket, az építéshez szükséges dokumentációk az e-naplóban feltöltésre kerültek, február végén elkezdődhetnek a munkálatok. Generálkivitelezővel szerződünk, kérdésem, hogy ilyen esetben az építés összes költsége 5% áfával számolandó, vagy csak 5 millió forintig vagyok jogosult az áfa visszaigénylésre? Ilyen estben a generálkivitelezővel hogyan járok el és igényelhetem vissza az áfát?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-22 - 13:20

Kedves Zsolt!
Ha 2018. november 1-ig megtörtént az e-naplóban a készenlétbe helyezés, akkor információink szerint 2023. végéig érvényesíthető az 5% ÁFA tartalmú számla. Ha nem, akkor 2019. december 31-ig állítható ki 5% ÁFA tartalommal a számla.
Az adó-visszatérítési támogatás 27% ÁFA tartalmú számlák esetében igényelhető vissza. Ekkor a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlával kell igazolni. A 70%-nyi számla között azonban nem lehet 5% ÁFA tartalmú. Az ÁFA visszatérítési igénybevételének feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Aliz szerint:

2019-01-20 - 09:42

Tisztelt Szakértő!
Bizonytalanok vagyunk abban, hogy magánszemélyként februárban hatályos építési engedély alapján kezdjük építeni családi házunkat, de a CSOK-os és Áfa-visszatérítési szerződést csak márciusban tudjuk elindítani (ekkor házasodunk össze, 2 vállalt gyermek a terv).
Kérdés, hogy visszaigényelhető-e a Bankkal kötött szerződés előtt (pl.: most januárban) vásárolt építőanyag utáni 27%-os ÁFA tartalom?
Köszönettel várom válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-21 - 11:29

Kedves Aliz!
Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, tehát a januárban kiállított számla a leírtak alapján elfogadható lesz.

Zsolt szerint:

2019-01-17 - 21:04

Üdvözlöm!
Mik a feltételei az 5M Ft visszaigénylésének és mi a folyamata?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-18 - 10:07

Kedves Zsolt!
Az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A támogatási kérelem már akár az építkezés elején benyújtható a hitelintézetekhez. A folyósítás a vállalt saját erő beépítését követően, szakaszosan, az elért készültségi foknak megfelelő számlabenyújtást követően kezdhető meg.

Kata szerint:

2019-01-17 - 15:23

Tisztelt Hitelnet!
Több hozzászólásban írták, hogy az adó-visszatérítési támogatást miniszteri információk szerint 2019. december 31-ig benyújtott hiánytalan kérelem alapján lehet igénybe venni, úgy is, hogy pl. 2020-ban kiállított számla is beszámítható. Ma két egymástól független bank is azt a tájékoztatást adta, hogy ők nem így értelmezik, csak a 2019. december 31-ig kiállított és leadott számlák alapján jár az áfa-visszatérítés, sőt az egyik bank szerint csak akkor jár, ha eddig az időpontig meglesz a használatbavételi is. Ez álláspontom szerint nem helytálló.
Az lenne a kérdésem, hogy pontosan honnan származik az Önök információja? Ez egy miniszteri állásfoglalás? Mert azt ugye a Banknak el kellene fogadnia.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-18 - 08:25

Kedves Kata!
A Pénzügyminisztérium ügyfélszolgálatán feltett kérdésre érkezett válasz, miszerint a 2019. december 31-ig befogadott és pozitívan elbírált kérelmek esetén várhatóan 2020. január 1-jét követően kiállított, a vonatkozó feltételeknek megfelelő számlák is benyújtásra kerülhetnek majd. Javasoljuk, hogy akár a hitelintézeten keresztül kérjék a Pénzügyminisztérium állásfoglalását e kérdésben.

Lina szerint:

2019-01-14 - 23:02

Üdvözlöm!
Nem egyértelmű számomra az Áfa-visszaigénylés abban az esetben, ha az építkezés átcsúszik 2020-ra.
Tehát: most februárban nyitjuk meg az e-naplót, magánszemélyként építkezünk (nem generálossal, mi szerveztük össze a szakembereket). Nagy önerőnk van, tehát azt gondolom, év végéig el tudunk jutni kb. 60-70%-os készültségig, de a többi már biztosan 2020-ra esik, tehát csak jövőre kapunk használatbavételi engedélyt.
Mi most így tudunk visszaigényelni Áfa-t a 2019. december 31. előtt kiállított számlákból? Nem egyértelmű, hogy év végéig csak az igénylést kell beadni, a számlák leadása pedig ráérne később vagy december 31-ig már magát a házat is be kellene hozzá fejezni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-15 - 10:49

Kedves Lina!
A jogosultság feltétele, hogy az adó-visszatérítési támogatás iránti hiánytalan kérelem 2019. december 31-ig benyújtásra kerüljön, tehát már akár a tavasszal is beadható a hitelkérelem. A számlákat elegendő folyósításra benyújtani. A bank azt követően folyósít, hogy a vállalt saját erő beépítésre került. A házat tehát nem szükséges befejezni idén. A 2020-ban kiállított számlák is elfogadhatók.

Csaba szerint:

2019-01-14 - 07:56

Tisztelt Cím!
Az építési telkemen villany mérőóra kerül kiépítésre. A mérőszekrényről kiállított számla Áfa-ja is visszaigényelhető?
Köszönettel: Csaba

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 10:31

Kedves Csaba!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a bekerüési költség a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségeit tartalmazhatja, a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem, így véleméyünk szerint a mérőszekrényről kiállított számla valószínűleg nem lesz elfogadható. Pontos tájékoztatásért kérjük a hitelintézeteknél érdeklődjön.

Zoltán szerint:

2019-01-12 - 17:32

Tisztelt szakértő!
Akkor nyogodtan elkezdhetem a tervrajzot késziteni. Vissza tudom igényelni a 27% afát magánszemélyként. Csak nem értem a bankok miért mondják, hogy már csak 5%-ot tudok igényelni, mivel november 1-ig nem lett elindítva az e-napló. Most mi tévő legyek?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-14 - 09:29

Kedves Zoltán!
Az 5% lakásáfáról IDE kattintva tájékozódhat.
Az új lakóingatlan építése esetén elérhető adó-visszatérítési támogatás feltételeit fenti bejegyzésünkben olvashatja.

Zoltán szerint:

2019-01-11 - 08:55

Tisztelt szakértő.
Magánszemélyként szeretnénk családi házat épiteni. Még nincs semmi rajz vagy e-napló vezetve. Ha most csinálom márciusban, hány % áfát tudok igényelni visza 27% vagy 5%?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-11 - 09:04

Kedves Zoltán!
Új lakóingatlan építése esetén jogosult lehet a 27% ÁFA visszatérítésre, amennyiben a támogatási iránti kérelmét 2019. december 31-ig benyújtja hiánytalanul benyújtja valamelyik hitelintézethez. A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Erzsébet szerint:

2019-01-10 - 10:09

Új családi házat építünk, nem generálkivitelezővel. Amikor az áfa-visszaigénylési kérelmet benyújtjuk, a kérelem elfogadásának feltétele-e, hogy már ekkor be tudjuk mutatni a bekerülési költség 7%-ról szóló számlákat? Ha igen, akkor a bekerülési költség hátralévő 30%-ára nézve kérhető csak az áfa-visszatérítés?
Az építkezés megkezdését milyen módon kell igazolni? Az építkezés bejelentéshez kötött, e-napló megnyitásra és vezetésre került.
Köszönöm válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-10 - 10:38

Kedves Erzsébet!
Mindig csak a készültségi foknak megfelelő összeg 70%-áról szükséges a számlát benyújtani.
Az építéssel összefüggésben E-napló, tervdokumentáció és költségvetés szükésges az igényléshez.

József szerint:

2019-01-03 - 08:41

Tisztelt Cím!
Meglévő családi házunk mellé (ugyanarra a telekre, társasházzá alakítva) szeretnénk új lakóingatlant építeni úgy, hogy igényelnénk hozzá a CSOK 10+15-öt és szeretnénk még az kedvezményes ÁFA lehetőséget is igénybe venni. Így is adtuk be az igénylést az egyik pénzintézethez.
Kb. fél év után, most közlik velünk (még nem szerződtünk le…), hogy nem vagyunk jogosultak az 5M Ft ÁFA visszatérítésre, mert társasházzá kell nyilvánítani az ingatlant albetétesítéssel, és így csak abban az esetben jár a visszatérítés, ha 150 m2 alatt van az új épület hasznos alapterülete.
Ráadásúl most azt szeretnék, ha magánokiratba foglaltan nyilatkoznánk, hogy a jövőben nem fellebezünk az 5M Ft ÁFA visszatérítésért.
Tudna ebben segíteni nekem, hogy ez tényleg így van, és ebben az esetben nem vagyok jogosultak erre?
Köszönettel:
József

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-03 - 12:02

Kedves József!
Ha társasházat létrehozva építenek új lakást, akkor – a vonatkozó kormányrendelet alapján – valóban feltétel, hogy az adó-visszatérítési támogatással finanszírozott lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 150 m2-t.

Tamás szerint:

2018-12-19 - 16:38

Tisztelt Ügyintéző!
Ha van egy új építésű lakásra kulcsrakész válalkozási szerződésem (5%-os az áfa rajta), de a telekrész hányadot egy másik cégtől vásároltam meg hozzá 27%-os ÁFA-val (számlát kaptam róla), akkor ennek az ÁFA része visszaigényelhető? Ezt az ÁFA-t külön visszaigényelhetem függetlenül attól, hogy a Válalkozási szerződéshez CSOK+HITEL-t szeretnék majd az önerő kifizetése után igénybe venni? Tehát a Hitel és Csok ügyintézés elválhat egymástól? Valamint elég, ha a telek tulajdoni lapján a széljegyen szerepelünk rajta (férj+feleség) az ÁFA visszaigényéshez?
Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-20 - 11:23

Kedves Tamás!
Abban az esetben, ha csak a telek után szeretnék visszaigényelni az áfát, akkor is az építkezésre vonatkozó, hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% vagy 0% ÁFA tartalmú számlával kellene igazolni. Mivel adott esetben ez nem teljesíthető (5% áfás a vállalkozói szerződés), így sajnos nem lehetnek jogosultak adó-visszatérítési támogatásra. Erről bővebb információt ITT talál.

Tamás szerint:

2018-12-17 - 11:00

Tisztelt Ügyintéző,
Szeretném megkérdezni, ha a meglévő ÜH2-es (Hétvégi házas) övezetben lévő telkemen szeretnék állandó lakhatásra házat építeni, van-e lehetőségem valamelyik kedvezményt (5% ÁFA vagy ÁFA visszaigénylés) kihasználni, természetesen a kedvezményékhez tartozó követelmények betartása mellett?
Köszönettel: Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-17 - 11:26

Kedves Tamás!
A kedvezmények lakás vagy lakóház megnevezésű ingatlan esetében vehetők igénybe, hétvégi ház megnevezésű ingatlan esetén sajnos nem.

Pista szerint:

2018-12-15 - 18:39

27%-os ÁFA visszaigénylők vagyunk. Az ácsunk alanyi ÁFA mentes. 0%-os számla esetén ez beleszámít a 70% számla bemutatásba és természetesn erre a számlára nem lehet ÁFÁ-t visszaigényelni, vagy ez a számla semmit sem ér?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-17 - 10:23

Kedves Pista!
A 0% ÁFA tartalmú számla is beleszámít a 70% számlabenyújtási kötelezettségbe. Minderről bővebb információt ITT talál.

Enikő szerint:

2018-12-12 - 13:11

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy új lakás építésénél keletkező tervekre vissza lehet-e igényelni az ÁFA-t (pl. költségvetési terv, gázterv stb.) A másik kérdésem az lenne, hogyha mi 2019 tavaszán kezdjük el az építkezést nem generálkivitelezővel, akkor ha pl. 2019-ben megvesszük az ablakokat (lesz róla számla) és csak 2020-ban fogják betenni, akkor az áfá-t csak az ablakokra lehet visszaigényelni vagy a munkálati díjról szóló áfát is vissza lehet igényelni, ha 2019-ben van megírva a számla?
Köszönettel: Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 09:08

Kedves Enikő!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a költségvetés tartalmazhatja a lebonyolítási költségekeket is, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit. Az ezekről kiállított számla is figyelembe vehető ÁFA visszatérítés esetén.
2019. december 31-ig befogadott hiánytalan ÁFA visszatérítési iránti kérelem esetén – információink szerint – a 2020-ban kiállított számla ÁFA tartalma is visszaigényelhető.

Tünde szerint:

2018-12-04 - 14:38

Tisztelt Cím,
Kérem szíveskedjen tájékoztatni, hogy milyen határidő vonatkozik a 2019-ben épülő családi ház építésénél az ÁfA visszaigénylést illetően?
Tudomásom szerint meg fog szűnni az 5 millió forint visszaigényelhetősége.
Meddig lehet érvényesíteni? 2019. év végéig kell a lakhatási engedély?
Mihamarabbi visszajelzését várva köszönettel: Tünde

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 15:00

Kedves Tünde!
Adó-visszatérítési támogatás a 2019. december 31-ig hiánytalanul benyújtott hiánytalan támogatási kérelmek esetén vehető igénybe.

Katalin szerint:

2018-12-02 - 22:18

ÁFA visszaigénylés ház építésénél. A kiadott tájékoztatót azzal kellene kezdeni, hogy a ház teljes költségvetését 27%-os ÁFÁ-s számlával kell lefedni. Az építkező ezek szerint alkalmazzon mesterembereket, vagy ne számítson ÁFA-visszatérítésre.
A vállalkozók jelentős része KATÁ-s, az ő számlájuk nem tartalmaz 27% ÁFÁ-t. Vagyis ezek a számlák nem használhatók fel. Akkor most mi legyen?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-04 - 12:35

Kedves Katalin!
ÁFA visszatérítésnél nem csak 27% ÁFA tartalommal kiállított számla fogadható el, de természetesen csak az ilyen mértékkel kiállított számla ÁFA tartalma téríthető vissza. A 70%-os számlabenyújtái kötelezettségnél ÁFA mentes számla is elfogadható. Minderről részletes leírást IDE kattintva talál.

Krisztián szerint:

2018-11-26 - 10:04

Üdvözlöm!
Az áfát a bank készültségi szintnek megfelelően részletekben utalja összesen maximum 5 millió forintig. Ha én nem fejezem be az építkezést 2019-ig, akkor a már kiutalt áfaösszeget vissza kell fizetnem?
Előre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-26 - 10:15

Kedves Krisztián!
Az ÁFA visszatérítés igénybevételének feltétele, hogy a támogatás iránti kérelem 2019. december 31-ig hiánytalanul befogadásra kerüljön. Ha ez megtörtént, akkor a teljes támogatási összeg igénybe vehető akkor is, ha az építkezés nem fejeződik be a fenti időpontig.

Csaba szerint:

2018-11-23 - 13:19

Az új otthon építési adó-visszatérítési támogatás határideje (2019 dec. 31.) vajon mire vonatkozik? Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának a végső határideje egy frissen kezdődő építkezés esetén, vagy például az építkezéshez felhasznált építőanyag ÁFA-s számláján szereplő dátum lehet maximum 2019 dec. 31-i?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-23 - 13:26

Kedves Csaba!
Az illetékes minisztériumtól származó információ szerint a támogatás jogosultsági feltétele, hogy az erre vonatkozó hiánytalan(!) kérelem 2019. december 31-ig befogadásra kerüljön.

Szabolcs szerint:

2018-11-21 - 11:05

Kedves szakértő!
Most kezdek új házat építeni, és érdeklődnék, hogy vissza tudom-e igényelni az 5 millió forint áfát?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-21 - 11:20

Kedves Szabolcs!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható, adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó feltételek teljesülnek, úgy igénybe vehető az ÁFA visszatérítés.

Kata szerint:

2018-11-15 - 14:39

Építési telek vásárlással kapcsolatban lenne kérdésem:
Amennyiben a telken ikerház épül 2019-ben, akkor a telket megvásárló magánszemély (a telek használati megosztásának arányában) jogosult visszaigényelni az ÁFA-t?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-16 - 09:42

Kedves Kata!
Ha a telket gazdálkodó szervezettől vásárolták és a ház nem generálkivitelezéssel 5% ÁFA tartalmú számla kibocsátása mellett épül, hanem a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át 27% ÁFA tartamú számlával tudják igazolni, akkor a telekvásárláshoz kapcsolódó ÁFA is visszatéríthető. A további feltételek teljesüléséről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Önmagában csak a telekvásárláshoz nem igényelhető az ÁFA visszatérítés.

Dezső szerint:

2018-11-14 - 14:30

Lakásbővítésbe kezdek. Meglévő lakásom 60 m2-re bővítem! Tervet tervező E naplóba feltöltötte! Munka elvégzésével építési vállalkozót bíztam meg! Építési vállalkozó generál kivitelezésbe kulcsra kész átadást vállalt!
Kérdésem, hogy ezen esetben a vállalkozó milyen áfa kulccsal köteles nekem számlázni? 5% vagy 27%? Amennyiben 27%-os áfával állítja ki a számlát a generál kivitelező, akkor én miként és hol igényelhetem vissza a 27 és 5% közötti különbözetet?
Tisztelettel: Dezső

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-19 - 14:21

Kedves Dezsó!
Arról, hogy adott esetben a vállalkozó milyen áfa kulccsal köteles számlát kiállítani, a területileg illetékes NAV tud Önnek pontos felvilágosítást adni.
Adó-visszatérítési támogatás viszont kizárólag új lakás építése esetén érvényesíthető, bővítésnél sajnos nem.

István szerint:

2018-11-14 - 12:44

Mi az a fenti bejegyzésben szereplő további feltétel? Már másodjára válaszolnak így.
A kérdés az, hogy akkor is visszaigényelhető-e az új ház építése esetén az áfa, ha csak 2019 tavaszán lesz érvényes építési engedély.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 12:56

Kedves István!
2019 tavaszi építési engedély esetén is visszaigényelhető az ÁFA, ha a támogatás iránti kérelem 2019. december 31-ig hiánytalanul benyújtásra kerül. Ezen túlmenően azonban további jogosultsági feltételeknek is meg kell felelni, melyek részletesen felsorolva fenti bejegyzésünkben olvashatók.

Ágnes szerint:

2018-11-13 - 08:53

Tisztelt Cím!
Nálunk az a helyzet fordult elő, hogy a tervezett költségvetésünket 22.5 millióra adtuk le, amire 4,8 millió Áfát igényelhetnénk vissza. Számlákat még nem adtam le, vissza még nem kaptunk, de már nagy meglepetésemre a tulajdoni lapot 4,8 millióra megterhelték!? A költségeinket viszont kb. 19 millióra csökkentettük, tehát kevesebb Áfa visszaigénylésre tartanánk igényt.
Milyen lehetőségeink lennének erre a helyzetre? A tulajdoni lapon hogyan módosul a már rá terhelt összeg, holott még visszautalás nem történt?
Köszönettel várom mielőbbi válaszát. A Bankba most viszem a számlákat, csak szeretnék felkészülten menni.
Üdvözlettel.
Ágnes

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 11:19

Kedves Ágnes!
Az adó-visszatérítési támogatás folyósításának feltétele a legalább széljegyen történő jelzálogjog bejegyzés.
A módosítással kapcsolatban az érintett hitelintézet tud Önnek segíteni.

István szerint:

2018-11-12 - 17:47

Azt szeretném kérdezni, hogy csak 2019 tavaszán lesz érvényes engedélyezett építési engedélyem. Áfa visszaigénylésre jogosult leszek-e? Ha igen, milyen mértékben? Mi a helyzet a 2018-ban vásárolt telek áfájával?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 11:03

Kedves István!
Ha adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmét 2019. december 31-ig benyújtja, úgy jogosult lehet ÁFA visszatérítésre, amennyiben a fenti bejegyzésben szereplő további feltételek is teljesülnek. A támogatás mértéke megegyezik a lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett 27% ÁFA összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.
A 2018-ban vásárolt telek után is visszaigényelhető az ÁFA, ha gazdálkodó szervezettől vásárolták a telket.

Gréta szerint:

2018-11-10 - 18:53

Üdvözlöm!
2018 májusában vásároltunk egy építési telket magánszemélytől. Miután a vásárlásról nem kaptunk áfát tartalmazó számlát, természetesen a visszaigénylésre se vagyunk jogosultak.
A kérdésem az, hogy ha generálkivitelező nélkül magunk kezdjük el az építkezést 2019-ben, jogosultak vagyunk-e a vásárolt építési anyagok áfájának a visszaigénylésére?
Válaszát előre is köszönöm!
Gréta

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-14 - 09:53

Kedves Gréta!
Amennyiben a fenti bejegyzésben szereplő további feltételek is teljesülnek, jogosultak lehetek a támogatásra a 27% ÁFA tartalmú számlák után maximum 5.000.000 Ft értékig.

Balázs szerint:

2018-11-10 - 11:19

Üdvözlöm!
Jól értelmezem, hogy csak akkor vagyok jogosult az ÁFA visszatérítésre, ha 2019. december 31-ig felépül a ház és meg is kapom a használatba vételi engedélyt?
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Balázs

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-12 - 15:40

Kedves Balázs!
Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet szükséges benyújtani 2019. december 31-ig. A használatbavételi engedély eddig az időpontig történő megszerzése nem feltétel.

Szilvia szerint:

2018-11-09 - 11:56

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy van-e lehetőségem ÁFA visszatérítést igénybe venni új építésű háznál, ha van a tulajdonomban másik ingatlan? Az építőanyagok egy részét mi vásároltuk, de van amit a kivitelező vett. Ebben az esetben kaphatok-e bármilyen támogatást?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 14:32

Kedves Szilvia!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki sem a CSOK, sem az adó-visszatérítési támogatásra való jogosultságot.
Az ÁFA a saját névre szóló, 27% ÁFA tartalmú számlák esetében visszaigényelhető, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.

Erik szerint:

2018-11-09 - 10:35

Tisztelt cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy igényelhetek-e vissza áfát, ha 2017-ben miután eladtuk az előző házunkat, visszafizettük a megelőlegezett szocpolt, amit 2009-ben igényeltünk 2 gyermekre:
– egy gyermek megszületett
– a 2. nem, ezt az 1400 000 Ft-ot vissza fizettük, plusz kamatot 1. 200 000 Ft-ot.
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 11:06

Kedves Erik!
Adó-visszatérítési támogatás igénybevételének is feltétele, hogy a támogatott személyt a kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

István szerint:

2018-11-08 - 12:32

Én most vennék egy telket Debrecenben, ami Lke 412443 építési övezet besorolású. 2019 januárban szeretnék rá építési engedélyt.
Milyen illetékkötelezettség terhel, illetve minek az áfá-ját igényelhetem majd vissza?

Hitelnet.hu szerint:

2018-11-09 - 08:44

Kedves István!
Ha 4 éven belül beépítésre kerül a telek (lakóház), akkor nincs illetékfizetési kötelezettség.
Az építési telek vonatkozásában is visszaigényelhető az ÁFA, ha nem magánszemélytől, hanem gazdálkodó szervezettől vásárolja a telket. Az igényléshez szükséges benyújtani a hitelitnézethez a teljes építési tervdokumentációt is. A folyósítás a saját erő felhasználását követően lehetséges. A támogatás a bekerülési költségből még fennmaradó munkálatok finanszírozására fordítható. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Attila szerint:

2018-10-31 - 12:52

Üdvözlöm!
Igényelhetek-e vissza áfát panel fürdőszoba és WC komplett felújítása után? 2019. májusi kezdés! Hivatalos, számlákkal igazolt munkadíj, anyagköltség. Ár kb. 1.500 000 Ft.
Köszönettel: Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 14:26

Kedves Attila!
ÁFA visszatérítés kizárólag új lakóingatlan építéséhez igényelhető. Lakásfelújítás esetén ilyen támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Antal szerint:

2018-10-29 - 18:33

Tisztelt szakértő!
Építési telek után szeretnénk áfa-visszatérítést igényelni, melynek során természetesen saját építkezést folytatnánk és a 70%-ról 27%-os áfa tartalmú számlát mutatnánk be!
Kérdésem az lenne, hogy 70%-ot meghaladóan is nyújthatunk be számlát abban az esetben, ha még belefér az 5.000.000 Ft-ba?
Továbbá az építkezésről készülő költségvetésbe fel kell tüntetni az építési telek áfáját? Az építés telek áfája az későbbiekben önerőként értékelhető vagy azt hogyan és milyen módon kell feltüntetni?
Köszönöm szépen a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-31 - 10:49

Kedves Antal!
70%-ot meghaladóan is nyújtható be számla. A költségvetésbe a telek áfát nem kell feltüntetni, a költségvetésnek a lakóház bekerülési költségeit kell tartalmaznia. A visszakapott áfát a költségvetésből még hátralévő munkálatokra kell majd felhasználni.

Ákos szerint:

2018-10-22 - 11:52

Üdvözlöm!
Új ingatlant kezdtünk építeni 2017-ben. Az OTP Bankkal kötöttünk szerződést a jelzáloghitelt tekintve, amiben 2 gyermek után igénybe vettük a CSOK-ot is. Az utolsó fázis van már csak vissza, amihez a lakhatási engedélyt most szerezzük be és akkor fizetik ki az utolsó részletet. A hitelügyletet úgy indítottuk el, hogy az egészet generálkivitelező csinálja majd, így nem igényeltük az ÁFA visszatérítést. Viszont 2017 novemberében fel kellett bontanunk a szerződést a vállalkozóval 30%-os készültségnél és tovább már külön szerződtünk az összes munkára.
A kérdésem az lenne, hogy visszaigényelhetjük-e az adót ebben az esetben a banknál utólag, még a lakhatási engedély kiadása előtt, hivatkozva erre a változásra.
Köszönöm a választ!
Ákos

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-24 - 10:00

Kedves Ákos!
Információink szerint fenti esetben a megkötött támogatási szerződésekre már nem érvényesíthető az új rendelkezés. Javasoljuk azonban az érintett hitelintézettel, illetve járási hivatallal történő egyeztetést.

Gábor szerint:

2018-10-17 - 15:34

Tisztelt Cím!
Érdeklődnék arra az esetre, amennyiben a bank megítélte a jogosultságot és ennek tudatában kapcsolódó CSOK és minden el lett bírálva, valamint alá lett írva, de mi még sem kérjük, akkor milyen következményei, lépései vannak ennek?
Oka:
nettó ktg: 50m Ft*27%= 63.5M vagyis 13.5 m fizetendő áfa vissza 5m és befizetett 8.5m
5% esetén 50m Ft*5%= 52.5M ….. vagyis befizetett 2,5M.. vagyis elég nagy a különbség..
Köszönettel.
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-18 - 11:35

Kedves Gábor!
Ebben a kérdésben az érintett hitelintézet illetékes. Javasoljuk a bankfiókkal történő egyeztetést!

Attila szerint:

2018-10-10 - 13:41

Tisztelt Cím!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha új építésű ingatlan (jelenleg tervezés alatt) esetén szeretném az ÁFÁt visszaigényelni, mik az igénylés feltételei?
Jelenleg 50%-os tulajdonnal rendelkezek egy sorházi lakásban.
Hol kell ezt a folyamatot intéznem?
A jelenleg zajló építkezés hitelfelvétel nélkül tervezem megoldani.
Köszönettel:
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-13 - 05:56

Kedves Attila!
Az ÁFA visszatérítés feltételeit fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A meglévő lakástulajdon nem befolyásolja a támogatásra való jogosultságot. A támogatás iránti kérelmet akkor is a hitelintézetek valamelyikéhez nyújthatja be, ha kölcsönt nem kíván igénybe venni.
További konkrét kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA